Диференціація фізичних навантажень дівчаток 7-8-річного віку з різною тілобудовою на фізкультурно-оздоровчих заняттях у початковій школі : Дифференциация физических нагрузок девочек 7-8-летнего возраста с разной телосложением на физкультурно-оздоровительных занятиях в начальной школе • Название:
 • Диференціація фізичних навантажень дівчаток 7-8-річного віку з різною тілобудовою на фізкультурно-оздоровчих заняттях у початковій школі
 • Альтернативное название:
 • Дифференциация физических нагрузок девочек 7-8-летнего возраста с разной телосложением на физкультурно-оздоровительных занятиях в начальной школе
 • Кол-во страниц:
 • 218
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Національний педагогічний університет
  імені М. П. Драгоманова
  На правах рукопису  Рябченко Віктор Григорович


  УДК 373.3.016:796.12(043.3)  Диференціація фізичних навантажень дівчаток 7-8-річного віку
  з різною тілобудовою на фізкультурно-оздоровчих заняттях
  у початковій школі

  13.00.02 – теорія та методика навчання
  (фізична культура, основи здоров’я)  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник:
  кандидат педагогічних наук,
  професор
  Арефьєв Валерій Георгійович  Київ – 2012
  З М І С Т

  Стор.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ____________________ 4
  ВСТУП_______________________________________________ 5

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗКУЛЬТУРО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ УЧНІВ ЗНЗ_____
  11
  1.1. Вплив рухової активності та гіподинамії на організм дітей шкільного віку_________________________________________
  11
  1.2. Диференційований підхід у системі фізичного виховання_____ 22
  1.2.1. Теоретичні основи диференційованого підходу до учнів______ 22
  1.2.2. Критерії диференціації учнів_____________________________ 26
  1.2.3. Тип тілобудови (соматотип) як критерій розподілу учнів на однорідні групи________________________________________
  28
  1.3. Сучасні аспекти дозування фізичних навантажень в процесі фізкультурно-оздоровчих занять дітей шкільного віку________
  33
  Висновки до 1 розділу___________________________________ 44

  РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ДІВЧАТОК 7-8 РОКІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХНЬОЇ ТІЛОБУДОВИ________________

  45
  2.1. Методи та організація дослідження_______________________ 45
  2.2. Морфоруховий стан школярок 7-8 років____________________ 62
  2.2.1. Стан соматотипологічного розвитку дівчаток 7-8 років_______ 62
  2.2.2. Рівень розвитку рухових здібностей дівчаток різноманітних соматичних типів_______________________________________
  66
  Висновки до 2 розділу___________________________________ 77

  РОЗДІЛ 3. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ДІВЧАТОК 7-8 РОКІВ З РІЗНОЮ ТІЛОБУДОВОЮ В ПРОЦЕСІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ_______________________________


  79
  3.1. Дозування фізичних навантажень у школярок різного типу будови тіла на початковому етапі фізкультурно-оздоровчих занять________________________________________________

  80
  3.2. Програмування диференційованих фізичних навантажень під час фізкультурно-оздоровчих занять школярок 7-8 років упродовж навчального року______________________________

  99
  3.3. Ефективність експериментальної методики фізкультурно-оздоровчих занять______________________________________
  149
  3.3.1. Динаміка змін показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості_________________________________________
  149
  3.3.2. Динаміка змін діяльності серцево-судинної системи__________ 160
  3.4. Рекомендації щодо застосування фізичних навантажень для дівчаток 7-8-річного віку з різною тілобудовою на фізкультурно-оздоровчих заняттях гуртків фізичної культури в початковій школі _______________________________________


  166
  Висновки до 3 розділу___________________________________ 187

  ВИСНОВКИ__________________________________________ 191

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ _________________ 194
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  А – астеноїдний тип будови тіла
  АТ – астеноїдно-торакальний тип будови тіла
  ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров’я
  Д – дигестивний тип будови тіла
  ДМ – дигестивно-м’язовий тип будови тіла
  ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад
  ЕКГ – електрокардіограма
  М – м’язовий тип будови тіла
  МД – м’язово-дигестивний тип будови тіла
  МТ – м’язово-торакальний тип будови тіла
  Т – торакальний тип будови тіла
  ТА – торакально-астеноїдний тип будови тіла
  ТМ – торакально-м’язовий тип будови тіла
  ССС – серцево-судинна система
  ЦНС – центральна нервова система
  ЧСС – частота серцевих скорочень

  В С Т У П


  Актуальність теми. Інтегральним показником розвитку суспільства є стан здоров’я нації (Є. Г. Булич, І. В. Муравов, 2003). Як відомо, здоров’я людини формується в дитячому та підлітковому віці. На цей процес впливає багато чинників, а передусім, спадкові, соціально-економічні та екологічні (О. П. Митчик, 2002; Р. І. Михайленко, 2007; Н. В. Москаленко, 2007; Л. В. Волков, 2008, О. Д. Дубогай, 2009).
  Концептуальні положення щодо державної політики в царині оздоровчої фізичної культури підростаючого покоління базуються на засадах Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру та спорт», Національ¬ної доктрини розвитку освіти, Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту.
  У наш час проблема стану здоров’я дітей шкільного віку набула особливої актуальності. Вже в першому класі налічується більше ніж 30 % дітей, які мають хронічні захворювання. В п’ятому класі їхня кількість зростає до 50 %, сягаючи в дев’ятому 64 % (О. В. Тимошенко, 2011).
  Ситуація, що склалася, багато в чому зумовлена тим, що сучасний рівень рухової активності більшості школярів України не відповідає фізіологічним нормам, які забезпечують належний рівень їхнього фізичного стану (А. Р. Радзієвский, Г. Е. Верич, 2000; О. В. Андрєєва, 2002; С. В. Трачук, 2011). Достатній рівень рухової активності оздоровчої спрямованості має лише кожний п’ятий школяр, що відповідає найнижчому показнику в Європі (Е. Т. Хоули, 2004; О. Бар-Ор, 2009). Це зумовлено низькою ефективністю уроків фізичної культури і фізкультурно-оздоровчих занять поза навчальним часом, які базуються на застарілих підходах дозування фізичних навантажень (Ю. Ю. Борисова, 2010; Т. Ю. Круцевич, 2010).
  Розповсюджені підходи ґрунтуються на використанні середньовікових можливостей учнів, не враховують індивідуальну варіабельність морфо-функціональних показників. Індивідуальні особливості біологічного формування організму та відповідні особливості адаптації його до фізичних навантажень потребують застосування адекватних розвивальних фізичних вправ.
  Великі перспективи для оптимізації методики фізичної культури та організованої рухової активності в школі має диференційований підхід, який дає змогу кожному учневі займатися в оптимальному режимі та забезпечує найкращий оздоровчий ефект (В .А. Леонова, О. С. Куц, 1996, В. Г. Арефьєв, 2007; Г. В. Кротов, 2010).
  При здійсненні диференційованого підходу автори застосовують різні способи розподілу на однорідні за морфофункціональним станом групи. Все залежить від критерію, який покладається в основу класифікації груп: психологічного, морфологічного чи фізіологічного. У фізичному вихованні фахівці віддають перевагу соматотипу, або типу тілобудови, як найбільш практичному (М. І. Аринчин, 1988; Ю. О. Беляк, 2008; Л. М. Биковська, Т. В. Смирнова, 2005; І. Л. Гасюк, 2003). Доля успадкованих факторів у формуванні соматотипу складає 71-76 % (С. С. Дарская, 1975). Доведено існування відмінності у представників різних соматотипів темпів біологічного розвитку (Т. К. Федотова, 2007) рівнів прояву рухових здібностей (Г. В. Кротов, 2009; М. В. Зубаль, 2009), термінової адаптації до фізичних навантажень в учнів-підлітків (Ю. Ю. Борисова, 2009) і старших учнів (І. Д. Глазирін, 2003).
  Водночас відсутні дослідження щодо диференціації фізичних навантажень різної спрямованості під час фізкультурно-оздоровчих занять в початковій школі, їх раціональних параметрів у школярів з різною тілобудовою, визначення адаптаційних змін в організмі під впливом диференційованих навантажень упродовж навчального року.
  Вибір для дослідження дівчаток 7-8 років пояснюється їх більш частою захворюваністю ніж в одноліток-хлопчиків (О. В. Андрєєва, 2002), взаємодією між рівнем їхнього фізичного здоров’я і типом будови тіла (В. Д. Сонькин, 1994; Г. А. Єдинак, 2002), сенситивним періодом розвитку їхніх рухових здібностей (О. О. Гужаловський, 1984).
  Отже, соціальне значення занять фізичними вправами та недостатність наукових розробок з питань диференціації фізичних навантажень в учнів молодших класів зумовили вибір теми дослідження. «Диференціація фізичних навантажень дівчаток 7-8-річного віку з різною тіло будовою на фізкультурно-оздоровчих заняттях у початковій школі».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на підставі Зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.1.6.1. п. «Організаційно-педагогічні особливості фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах шкіл різного типу» (№ державної реєстрації 0105U008191).
  Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 2 від 23 вересня 2010 року) й узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 30.11.2010 р.).
  Мета дослідження: обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити параметри диференційованих навантажень для дівчаток 7-8 років з різною тілобудовою на фізкультурно-оздоровчих заняттях у початковій школі.
  Відповідно до мети визначені такі завдання дослідження:
  1. Проаналізувати стан дослідження проблеми щодо дозування фізичних навантажень в процесі фізкультурно-оздоровчих занять дітей шкільного віку.
  2. Визначити особливості прояву рухових здібностей у дівчаток 7-8 років з різною тілобудовою.
  3. Обґрунтувати параметри фізичних навантажень (тривалість роботи в спробі, кількість спроб і час відновлення між ними) різної спрямованості у школярок з різною тілобудовою на початковому етапі занять в гуртках фізичної культури.
  Об’єкт дослідження – процес фізкультурно-оздоровчих занять у початковій школі.
  Предмет дослідження – параметри фізичних навантажень дівчаток 7-8 років з різною тілобудовою на заняттях в гуртках фізичної культури.
  Методи дослідження зумовлені метою, поставленими завданнями та фактичним матеріалом. У процесі розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження:
  – теоретичні: аналіз та узагальнення літературних джерел, систематизація, порівняння різних поглядів на досліджувану проблему, контент-аналіз підручників з метою вивчення теоретико-методичних основ фізкультурно-оздоровчих занять учнів загальноосвітніх шкіл;
  – емпіричні: педагогічні спостереження за процесом фізкультурно-оздоровчих занять учнів початкових класів, антропометрія для визначення тілобудови дівчаток 1-2 класів, констатувальний та формувальний експерименти з використанням педагогічного тестування для оцінки рівня прояву рухових здібностей, механографія для реєстрації висоти багаторазових стрибків у висоту з місця, електрокардіографія для оцінки реакції серцево-судинної системи на фізичні навантаження, варіаційний аналіз серцевого ритму для визначення впливу диференційованих фізичних навантажень на характер змін зон кардіорегуляції;
  – методи обробки даних: кількісна та якісна обробка матеріалів дослідження за допомогою методів математичної статистики – вибіркового методу, та дисперсійного аналізу.
  Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:
  - вперше визначено особливості термінової та довготривалої (впродовж навчального року) адаптації організму до фізичних навантажень різноманітної спрямованості. Це дало можливість розробити адекватні параметри структури навантажень (тривалість роботи в спробах, кількість спроб і час відновлення між ними) на кожному з трьох етапів занять (осінньому, зимовому та весняному) в гуртках фізичної культури;
  - з’ясовано особливості змін зон кардіорегуляції серцевого ритму після 9-місячних занять у гуртках фізичної культури, що стало підґрунтям для оцінки ефективності диференційованих навантажень;
  - удосконалено технологію визначення суміжних типів тілобудови варіантом кількісної оцінки компонентів маси тіла замість існуючої візуальної;
  - подальшого розвитку набули взаємодія показників рухових здібностей та типів тілобудови дівчаток початкової школи, планування вправ на формування правильної постави та розвивальних рухливих ігор упродовж навчального року на заняттях в гуртках фізичної культури в початковій школі.

  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці експрес-оцінки типів тілобудови дівчаток 7-8 років, рекомендованої для шкільних лікарів і вчителів фізичної культури; моделей планування фізичних навантажень впродовж річного циклу занять в гуртках фізичної культури для школярок з різною тілобудовою, їх змістовних програм на осінньому, зимовому та весняному етапах.
  Отримані дані оформлено у вигляді графічного планування змісту занять та робочої навчальної програми для використання в процесі професійної підготовки студентів факультетів (інститутів) фізичної культури.
  Одержані результати впроваджені в процесі викладацької діяльності в інституті фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка про впровадження від 14 червня 2011 р.), ЗОШ № 3 та ЗОШ № 12 м. Чернігова (акти впровадження від 15 червня 2011 р.), СШ № 20 м. Києва (акт впровадження від 16 червня 2011 р.).
  Особистий внесок автора у статтях опублікованих у співавторстві, полягає в проведенні експериментального дослідження, в статистичній обробці одержаних матеріалів та їхньому аналізі.
  Апробація результатів дисертації. Результати досліджень дисертації оприлюднені на наукових конференціях Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (2009 р.), Харківської державній академії дизайну і мистецтв «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту» (м. Харків, 2009 р.), на Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійно-педагогічної підготовки різних верств населення» (м. Київ, 2010 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту на сучасному етапі і шляхи їх вирішення» (м. Чернігів, 2011 р.). Про отримані результати повідомлялося на семінарах і методичних об’єднаннях учителів початкових класів і фізичної культури загальноосвітніх шкіл м. Чернігова.
  Публікації. Наукові та прикладні результати дисертаційного дослідження викладено у 6 фахових публікаціях, 4 з яких одноосібні.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, 3-х розділів, висновків і списку використаних джерел.
  Загальний обсяг дисертації – 218 сторінок (основного тексту – 190 сторінок). Список використаних джерел складається з 237 найменувань, з них - 31 зарубіжних авторів. Робота містить 22 таблиці і 30 малюнків.
 • Список литературы:
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Абрамовский А. З. Специфика двигательной подготовленности как основа дифференцированного подхода в процессе занятий по физическому воспитанию / А. З. Абрамовский // Дифференцированный подход в физическом воспитании студентов педагогического института. – Л., 2006. – С. 3-8.
  Ажицкий К. Ю. АИСМ : «Тренировочные занятия с частотой два раза в неделю на величину МПК не влияют». Так ли это? / К. Ю. Ажицкий // Теория и практика физической культуры. – 1989. – № 8. – С. 54-57.
  Амосов Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов, Я. А. Бендет. – [2-е изд., доп.]. – К. : Здоров’я, 1989. – 213 с.
  Андреенко Л. И. Проявление и совершенствование двигательных качеств у девочек-подростков разных типов телосложения : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки» / Л. И. Андреенко. – М., 1998. – 22 с.
  Андрєєва О. В. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять дівчат 12-13 років : автореф. дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / О. В. Андрєєва. – К. : 2002. – 20 с.
  Андрощук Н. В. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні школярів : [методичний посібник] / Н. В. Андрощук. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2001. – 144 с.
  Антонюк С. Д. Соматический тип как генетический маркер некоторых функциональных показателей организма младших подростков : Тезисы 4-го Всесоюзн. симпоз. (Генетические маркеры в антропогенетике и медицине) / Антонюк С. Д. – Хмельницкий, 1988. – С. 109-110.
  Апанасенко Г. Л. Експрес-скринінг соматичного здоров’я дітей та підлітків : [метод. реком.] / Г. Л. Апанасенко, Л. Н. Волгіна, Ю. В. Бушуєв. – К. : КМАПО, 2000. – 12 с.
  Апанасенко Г. Л. О возможности количественной оценки здоровья человека / Г. Л. Апанасенко // Гигиена и санитария. – 1985. – № 6. – С. 55 58.
  Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Г. Л. Апанасенко. – СПб. : МГП Петрополис, 1992. – 123 с.
  Арефьєв В. Г. Основи теорії та методики фізичного виховання : [підручник]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 268 с.
  Арефьєв В. Г. Соматичне здоров’я дівчаток 7-10 років різного соматотипу / Г. В. Кротов, В. Г. Рябченко – К. : Науковий часопис, 2010. – № 15. – С. 18-22.
  Арефьєв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту). [Навч. посібник для студ. навч. закладів 2-4 рівнів акредитації]. – 3-є вид. перероб. і доп. / В. Г. Арефьєв, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : «Рута», 2007. – 248 с.
  Аринчин Н. И. Соматотип и адаптація к разным режимам физических нагрузок у детей младшего школьного возраста. генетические маркеры в антропогенетике и медицине / Н.И. Аринчин, И. И. Саливан, Ю. И. Гирдюк : тез. 4-го Всесоюзн. симпоз. – Хмельницкий, 1998. – С. 266-269.
  Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития / И. А. Аршавский. – М. : Наука, 1982. – 270 с.
  Баевский Р. М. Математический анализ изменений сердечного ритма / Р. М. Баевский, О. И. Криллов, С. З. Клецкин. – М. : Наука, 1984. – 228 с.
  Бакіко І. Вимоги до авторських програм з фізичної культури в системі фізичної освіти / І. Бакіко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. – № 2. – 100 с.
  Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека / В. К. Бальсевич. – М. : Теория и практика физической культуры. – 2000. – 275 с.
  Бандаков М. П. Индивидуализация средств и методических подходов на уроках физкультуры как условие развития физических качеств и психических процессов школьников (на материале исследования учащихся 4-5 классов) : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04. – Ленинград, 1980. – 20 с.
  Барковський В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – К. : ЦУЛ, 2002. – 448 с.
  Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность : от физиологических основ до практического применения / О. Бар-Ор, Т. Роуланд : пер. с англ. И. Андреев. – К. : Олим. л -ра, 2009. – 528 с.
  Беляк Ю. Морфологічні ознаки як критерій індивідуалізації занять оздоровчої спрямованості для жінок / Ю. Беляк. – К. : Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С. 33-36.
  Бельський О. М. Параметри фізичних навантажень під час розвитку рухових якостей у школярів 10-12 років / О. М. Бельський // Матеріали 2-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луцьк : Вежа, 2006. – С. 355-359.
  Бенедь С. П. Рівень фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку шкіл нового типу / С. П. Бенець // 4-а Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». – Вінниця : [Б. в.], 2001. – С. 339-342.
  Березовський А. П. Теорія і методика фізичного виховання : методичні вказівки для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації / А. Березовський, В. Ярощук. – Кривий Ріг, 2003. – 39 с.
  Биковська Л. Термінова та кумулятивна адаптація до навантажень на витривалість у дівчат старшого шкільного віку з різними соматотипами / Л. Биковська, Т. Смирнова. – К. : Фізичне виховання в школі, 2005. – № 2. – С. 53-54.
  Білецька В. Адаптаційні можливості серцево-судинної системи дітей молодшого шкільного віку за показниками варіабельності серцевого ритму / В. Білецька // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : № 2, 2010, С. 60-64.
  Білітюк С. А. Формування стимулів до занять фізичними вправами в дітей молодшого шкільного віку (на прикладі плавання) : автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. А. Білітюк. – Х., 2006. – 20 с.
  Богданов Г. П. Физические нагрузки для развития выносливости и быстроты в беге / Г. П. Богданов // Физическая культура в школе. – 1977. – № 8. – С. 15-21.
  Борейко М. М. Оптимізація фізичного виховання дітей 7-8 років засобами легкої атлетики : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / М. М. Борейко. – Львів, 2002. – 22 с.
  Борисова Ю. Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні школярів на основі використання комп’ютерних технологій : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Ю. Ю. Борисова. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.
  Борисова Ю. Ю. Особливості фізичного стану дітей шкільного віку / Ю. Ю. Борисова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 1. – С. 41-44.
  Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере : для профессионалов / В. Боровиков, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.
  Брехман И. И. Введение в валеологию – науку о здоровье / И. И. Брехман. – Л. : Наука, 1987. – 125 с.
  Булич Э. Г. Здоровье человека / Э. Г. Булич, И. В. Муравов. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 423 с.
  Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта : [учеб. пособие] / Я. С. Вайнбаум, В. И. Коваль, Т. А. Родионова. – М. : Академия, 2003. – 240 с.
  Вайнбаум Я. С. Физические упражнения и здоровье школьников / Я. С. Вайнбаум // Физическая культура в школе. – 1993. – № 3. – С. 59-64.
  Васьков Ю. В.Концептуальні основи удосконалення програм з фізичного виховання для загальноосвітніх шкіл / Ю. В. Васьков. – К. : Теорія та методика фізичного виховання, 2006. – № 2. – С. 31-33.
  Веселова В. В. Диференціація фізичного виховання школярів 11-14 років, які проживають у різних зонах радіаційного забруднення : автореф. дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. В. Веселова. – К. : 2001. – 21 с.
  Вовченко І. І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / І. І. Вовченко. – К. : 2003. – 16 с.
  Волков В. Ю. Компьютерные технологии в физической культуре, оздоро¬вительной деятельности в образовательном процессе / В. Ю. Волков // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 4. – 64 с.
  Волков Л. В. Молодший шкільний вік : виховна спрямованість занять фізичною культурою і спортом : [Навч. посібник] / Л. В. Волков, В. А. Голуб, П. П. Коханець. – К. : Освіта України, 2008. – 120 с.
  Волков Л. В. Система управления развитием физических способностей детей школьного возраста в процессе занятий физической культурой и спортом : автореф. дис. докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика фізичного виховання та спортивного тренування» / Л. В. Волков. – М., 1989. – 38 с.
  Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта : учебник для студ. вузов физ. культуры и фак. физ. воспитания вузов / Леонид Викторович Волков. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 296 с.
  Волков Л. Молодший шкільний вік : виховна спрямованість занять фізичною культурою і спортом : [навч. посіб.] / Голуб В., Коханець П. – К. : Освіта України, 2007. – 152 с.
  Волков Н. И. Энергетический обмен и работоспособность человека в условиях напряженной мышечной деятельности : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 13.734 / Н. И. Волков. – М. : 1969. – 21 с.
  Вяткин Б. В. Интегральная индивидуальность человека в спортивной деятельности / Б. Вяткин, Р. Ложкин. – К. : Наука в олимпийском спорте, 2002. – № 1. – С. 88-98.
  Гавриш В. П., Литовченко Г. А. Дифференцированный подход к выбору форм и методов совершенствования двигательных качеств младших школьников // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. Зб. наук. праць. – Харків – ХДАДМ, 2004, № 24. – С. 54-58.
  Гайдай В. Я. Конституциональный тип, физическое и половое развитие здоровых детей и подростков. Охрана здоровья детей и материнства / В. Гайдай, В. Борисенко. – 1982. – № 13. – С. 7-10.
  Гасюк І. Л. Програмування оздоровчої спрямованості уроків фізичної культури для дівчат 11-14 років різних соматотипів : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / І. Л. Гасюк. – Львів, 2003. – 23 с.
  Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання : [навч. посіб.] / І. Д. Глазирін. – Черкаси : «Відлуння - Плюс», 2003. – 352 с.
  Гланц С. А. Медико-биологическая статистика. – М. : Практика, 1998. – 459 с.
  Глоба Г. В. Інноваційна система фізичного виховання школярів з використанням аеробних технологій : автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Г. В. Глоба. – Харків, 2007. – 20 с.
  Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. [Учебн. пособ. ] / В. Е. Гмурман. – М. : Высш. образование, 2006. – 416 с.
  Гнітецький Л. В. Формування потреби займатися фізичними вправами у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Л. В. Гнітецький. – Луцьк, 2000. – 23 с.
  Голуб В. А. Реалізація принципу єдності фізичного та морального виховання на уроках фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02 – фіз. культура, фіз. вих. різних груп населення / В. А. Голуб – Дніпропетровськ, 2011. – 19 с.
  Гончарова Н. М. Автоматизовані системи контролю фізичного стану дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Н. М. Гончарова. – К., 2009. – 20 с.
  Горащук В. П. Формирование культуры здоровья школьников (теория и практика). – Луганск : Альма-матер, 2003. – 376 с.
  Горбунко М. Ретроспективний аналіз проблеми індивідуалізації у фізичному вдосконаленні школярів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту / М. Горбунко. – 2005. – № 2-3. – С. 41-44.
  Гужаловский А. А. Проблема «критических» периодов онтогенеза и ее значение для теории и практики физического воспитания. Очерки по теории физической культуры / А. А. Гужаловский. – М. : Физкультуры и спорт, 1984. – С. 211-224. (Труды ученых соц. стран).
  Данилова А. Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний : [учебн. пособ.] / Н. Н. Данилова. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – С. 3-7, 24-43.
  Дарская С. С. Техника определения типов конституции у детей и подростков. Оценка типов конституции у детей и подростков / С. С. Дарская. – М., 1975. – С. 45-54.
  Дегтяренко Ю. В. Теоретико-методичні особливості формування рухових якостей у дітей молодшого шкільного віку / Ю. В. Дегтяренко, В. В. Проценко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України : зб. наук. статей з галузі фізична культура і спорт. – Суми, 2004. – С. 6-9.
  Денисова Л. В. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте : [Учебное пособие для вузов] / Л. В. Денисова, И. В. Хмельницкая, Л. А. Харченко. – К. : Олимп. л-ра, 2008. – 127 с.
  Державна національна програма «Освіта» // Україна ХХІ століття. – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.
  Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні // Інформаційний збірник Міністерства Освіти України. – 1996. – № 9. – С. 9-15.
  Детская спортивная медицина / Под ред. С. Б. Тихвинского, С. В. Хрущёва – М. : Медицина, 1991. – 560 с.
  Добринський В. С. Рейтингова оцінка фізичної підготовленості підлітків як засіб підвищення мотивації до систематичних занять фізкультурою : автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. С. Добринський. – Л., 2000 – 18 с.
  Добринський В. Фізична активність і здоров’я дітей / В. Добринський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – Луцьк, 1999. – С. 336-339.
  Дуло О. А. Оцінка фізичних можливостей та рівня фізичної підготовленості учнів молодшого і середнього шкільного віку / О. А. Дуло, К. П. Мелега, В. А. Товт // Теорія і практика фізичного виховання : № 1, 2010, ІІІ міжн. наук.-практ. конф. [«Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи»], Донецьк, ДонНУ, 2010. – С. 46-51.
  Дутчак М. В. Спорт для всіх : можливості, проблеми та здобутки // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : монографія / М. В. Дутчак. – Дрогобич : Коло, 2007. – с. 180-186.
  Дьяконов В. В. Исследование развития выносливости различных уровней мощности работы и их взаимосвязи у школьников 9-17 лет / В. В. Дьяконов // Физическое воспитание студентов пед. институтов. – М. : 1997. – С. 72-80.
  Дьяконов В. В. Развитие выносливости, быстроты и силы у школьников и их воспитание на уроках физической культуры в пятых классах : автореф. дис. канд. пед. наук :спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки» /В. В. Дьяконов. – М., 2002. – 23 с.
  Елагина Н. Л. Дифференцированный подход к девочкам-подросткам, учащимся VI класса при развитии двигательных качеств на уроках физической культуры / Н. Л. Елагина. – М., 1990. – 21 с.
  Єдинак Г. А. Генетичні маркери і сучасні тенденції фізичного виховання / Г. А. Єдинак. – Х. : Слобожанський науково-спортивний вісник, 2001. - № 4. – С. 91-94.
  Єдинак Г. А. Фізичне здоров’я і тим конституції : середньо групові і середньо типологічні особливості дівчаток 7-14 років / Г. А. Єдинак. – К. : Теорія і методика фіз. виховання і спорту, 2002. - № 4. – С. 45-49.
  Єдинак Г. Організаційно-методичні основи педагогічного управління фізичним потенціалом школярів / Г. Єдинак // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фіз. культури та спорту. – Львів : Українські технології, 2003. – Т. 2, Вип. 7. – С. 133-138.
  Єрмолова В. М. Особливості організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в середніх навчальних закладах України. Основи здоров’я і фізична культура / В. М. Єрмолова. – 2005. - № 8. – С. 4-5.
  Жуков О. Ф. Физическая подготовка и особенности телосложения школьников / С. Левушкин, О. Жуков. – К. : Физическая культура в школе, 2004. - № 6. – С. 46-49.
  Забора А. В. Формування знань і навичок майбутніх вчителів фізичної культури в процесі вивчення дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання» і «Гімнастика з методикою викладання» : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. В. Забора. – Х., 2004. – 22 с.
  Зубаль М. В. Розиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7-17 років різних соматотипів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фіз. вих. різних груп населення» / М. В. Зубаль. – Львів, 2009. – 19 с.

  Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л. Я. Иващенко. А. Л. Благий, Ю. А. Усачёв – К. : Наук. світ, 2008 – 198 с.
  Иващенко Л. Я., Благий А. Л. Содержание различных видов физкультурно-оздоровительных занятий : Методика физ. воспитания различных групп населения / Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий. – К. : 2003. – Т. 2. – С. 213-224.
  Индивидуальные особенности соматотипа и энергетика скелетных мышц у девочек в возрасте 7-11 лет / [И. А. Корниенко, В. Д. Сонькин, Р. В. Тамбовцева, Т. В. Панасюк. ]. – 2000. – Т. 26, № 2. – С. 87-92. – (Физиология человека).
  Іванов В. І. Варіанти організації та підвищення ефективності навчальних занять / В. Іванов, О. Будаєвський. – Х. : ХХПІ, 2000. - № 5. – С. 15-19. (Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. під ред. Єрмакова С. С.)
  Іванова Л. І. Теорія і методика оздоровчої фізичної культури : [навч. посібник] / Л. І. Іванова, С. Ю. Путров, Р. П. Карпюк. – К. : ТОВ «Козарі», 2010. – 276 с.
  Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів / [Дубогай О. Д., Пангелов Б. П., Фролова Н. О., Горбенко М. І.]. – К. : Оріяни, 2001. – 152 с.
  Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. Казначеев, С. Казначеев. – Новосибирск : Наука, 1986. – 119 с.
  Качеров О. Б. Основи здоров’я і фізична культура : [підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів] / О. Б. Качеров, В. Г. Арефьєв. – К. : Просвіта, 2003. – 157 с.
  Качеров О. Б. Основи здоров’я і фізична культура : [підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів] / О. Б. Качеров, В. Г. Арефьєв. – К. : Просвіта, 2003. – 160 с.
  Клиорин А. И. Биологические основы учения о конституциях человека / А. Клиорин, В. Чтецов. – Л. : Наука, 1979. – 164 с.

  Коваленко Т. Г. Социально-биологические основы физической культуры. Уч. пособие / Т. Г. Коваленко. – Волгоград : 2000. – 224 с. – (Волгоград, гос. ун-тет.).
  Когут І. А. Руховий режим і фізичний стан дітей 6-7 років, які навчаються у школах різного типу : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / І. А. Когут. – К., 2006. – 20 с.
  Козетов І. І. Формування оптимальної структури координаційних здібностей у школярів 7-9 років : автореф. дис. на здоб. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / І. І. Козетов. – К., 2001. – 20 с.
  Конох А. П. Профілактика травматизму у молодших школярів засобами фізичного виховання : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. П. Конох. – К., 2000. – 19 с.
  Конституция и физическое здоровье человека / [Сонькин В. Д., Зайцева В. В., Куличевский Д. В. и др.] // Физическая культура индивида : сб. науч. тр. ; Под общ. Ред В. Д. Сонькина. – М. : 1994. – С. 6-20.
  Кончин Н. С. Физиологические основы физического воспитания в святи с индивидуальными особенностями организма : автореф. дис. докт. мед наук / Н. С. Кончин. – М., 2000. – 51 с.
  Кравчук Я. І. Методика диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів початкової школи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» / Я. І. Кравчук. – Луцьк, 2010. – 19 с.
  Кротов Г. В. Диференційоване програмування розвитку рухових здібностей дівчат початкової школи з урахуванням соматотипу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання» / Г. В. Кротов. – К., 2010. – 21 с.
  Кротов Г. В. Диференційований підхід до програмування розвитку рухових здібностей у дівчаток початкової школи : Матеріали наукової конференції. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, серія 5, випуск 14 / Г. В. Кротов. – К., 2009. – С. 110-113.
  Кротов Г. В. До питання диференціації засобів і методів фізичного виховання дівчаток молодшого шкільного віку : ІХ Міжнародний конгрес [«Олімпійський спорт і спорт для всіх»] / Г. В. Кротов. – К., 2005. – С. 580.
  Круцевич Т. Ю. Головні напрямки удосконалення програм з фізичного виховання школярів // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2006. - № 4. – С. 20-28.
  Круцевич Т. Ю. Методичні рекомендації для визначення фізичної підготовленості школярів методом індексів (для вчителів фізичної культури) / Т. Ю. Круцевич. – К. : Наук. світ, 2006. – 26 с.
  Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 232 с.
  Круцевич Т. Ю. Модельно-целевые характеристики физического состояния в системе программирования физкультурно-оздоровительных занятий с подростками : Наука в олимпийском спорте / Т. Ю. Круцевич. – 2002. - № 1. – С. 23-29.
  Круцевич Т. Ю. Принципи побудови занять у процесі фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич // Теорія і практика фізичного виховання : № 1, 2010, ІІІ міжн. наук.-практ. конф. [«Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи»], Донецьк, ДонНУ, 2010. – С. 91-96.
  Круцевич Т. Ю. Рациональные тренирующие режимы для подростков с различными типологическими особенностями ВНД / Т. Ю Круцевич. Х. : ХДАДМ (ХХПІ). – 2000. - № 20. – С. 19-26. (Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. під ред. С. С. Єрмакова).
  Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посібник / Г. В. Безверхня. – К. : Олімп. л-ра, 2010. – 248 с.

  Круцевич Т. Ю. Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания : дис. доктора наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Т. Ю. Круцевич. – К., 2000. – 510 с.
  Куликов В. М. Научно-методические аспекты организации физического воспитания школьников / В. Куликов, В. Тарасов. – Минск : БГУФК, 2006. – Вып. 6 – С. 395-400. (Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь : Сб. науч. тр.) .
  Лаврикова О. Вибір фізичних навантажень для зміцнення здоров’я та підвищення фізичної підготовленості школярів / О. Лаврикова // Фізичне виховання в школі. – 2005. - № 5. – С. 50.
  Левченко В. Стан варіабельності серцевого ритму у дівчат в умовах активної ортостатичної проби / В. Левченко, В. Бондаренко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2007. – № 2 – С. 70-73.
  Леонова В. А. Дифференцированный подход к выбору методов совершенствования двигательных качеств школьников : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» /В. А. Леонова – М. : 1990 – 18 с.
  Леонова В. А. Дифференцированный подход к выбору методов совершен¬ствования двигательных качеств школьников / В. А. Леонова, А. С. Куц : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. [«Фізична культура, спорт та здоров’я нації»], Вінниця, 5-7 листопада 1996 р. / Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського – Вінниця, 1996. – С. 118-123.
  Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей. – Львів : Штабар, 1997. – 132 с.
  Лисицин Ю. П., Комаров Ю. М. Факторы риска // Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения / Под ред. Ю. П. Лисицина. Т. 1. – М. : Медицина, 1987. – С. 148-200.
  Литовко С. Л. Диференційований підхід до учнів / С. Л. Литовко. – К. : Початкова школа, 1988. - № 10. – С. 25-28.
  Литовко С. Л. Диференційований підхід до учнів // Початкова школа, 1988, № 10. – С. 25-28.
  Малімон О. О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів : дис. канд.. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / О. О. Малімон. – Луцьк, 1998. – 173 с.
  Масляк І. П. Зміна рівня фізичної підготовленості молодших школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на покращення функціонального стану аналізаторів : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / І. П. Масляк. – Львів, 2007 – 22 с.
  Меркурис И. А. Ишмухамедов М. Г. К вопросу о дифференцированном подходе к физическому воспитанию учащихся на уроках физической культуры // Теория и практика физ. культуры, 1984. - № 10. – 34-35.
  Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності різних експериментальних програм фізичного виховання в школі, їх змісту та технології реалізації / [Круцевич Т. Ю., Благій О. Л., Смоліус Г. Г., Андрєєва О. В.]. – К. : Наук. світ, 2006. – 25 с.
  Митчик О. П. Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у загальноосвітній школі : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / О. П. Митчик. – Львів, 2002. – 19 с.
  Михайленко Р. І. Дерматогліфічні ознаки як прогностичні маркери фізичної працездатності школярів різних вікових груп : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Р. І. Михайленко. – Х., 2007. – 17 с.
  Михайлова Н. Д. Варіаційні ряди. Основні поняття теорії ймовірностей : [метод. реком. для студ. фак. фіз. вих.] / Н. Д. Михайлова. – К. : НПУ, 2008. – 49 с.
  Михайлова Н. Д. Застосування методу статистичної перевірки статистичних гіпотез у фізичній культурі : [навч.-метод. посіб. для студ. інституту фіз. вих. та спорту] / Н. Д. Михайлова. – К. : НПУ, 2010. – 86 с.
  Москаленко Н. В. Інтегровані уроки в системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку : [метод. рекомендації] / Н. В. Москаленко, Н. М. Ломако. – Дніпропетровськ, 2003. – 66 с.
  Москаленко Н. В. Нові підходи до оздоровлення дітей у загальноосвітніх школах / Н. В. Москаленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Львів : Панорама, 2002. – Т. 1, Вип. 6. – С. 329-331.
  Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів : [монографія] / Н. В. Москаленко. – Дніпропетровськ, Інновація, 2007. міжн. наук.-практ. конф. [«Здоров’я і освіта : проблеми та перспективи»], Донецьк, ДонНУ, 2010. С. – 254 с.
  Москаленко Н. В. Інтегровані уроки в системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку : [метод. рекомендації] / Н. В. Москаленко, Н. М. Ломако. – Дніпропетровськ, 2003. – 66 с.
  Навроцький Е. М. Програмування засобів і методів фізичного виховання юнаків 16-17 років, які проживають на території радіаційного забруднення : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Е. М. Навроцький. – Луцьк, 2000. – 21 с.
  Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. – К. : Держкомспорт України, 2004. – 16 с.
  Никитюк Б. А. Адаптация, конституция и моторика / Б. М. Никитюк : Теор. и практ. физ. культуры, 1989. – № 1. – С. 40-42.
  Носова Р. М. Индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании студентов I-IV курсов технического вуза : автореф. дис. На соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / Р. М. Носова. – М., 1998. – 24 с.

  Онишків З. М. Диференціювання підготовки до засвоєння нового. основи здоров’я і фізична культура. програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 класи. – К. : Початкова школа, 2001. – 112 с.
  Основные формы физического воспитания развитых капиталистических стран // Анализ программ школьного физического воспитания в развитых капиталистических странах. (Обзорная информация). – М. : ГК СССР по физ. культуре и спорту. ВНИИФК, 1986. – С. 20.
  Пакуша В. Г. Теорія і методика фізичного виховання. Тестові завдання / В. Пакуша, Б. Шиян. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 136 с.
  Петровский В. В. Биологическое, индивидуальное и социальное в сфере физической культуры : метод. рекомендации / В. Петровский, В. Полищук. – К. : КГИФК, 1992. – 16 с.
  Пивовар А. А. Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 років у процесі фізичного виховання : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. А. Пивовар. – Львів, 2005. – 20 с.
  Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.
  Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Тестові завдання з загальної фізіології людини і фізіологічних основ фізичного виховання школярів : [навч. посібник]. – Кам’янець-Подільський : КПДПУ, 2003. – 176 с.
  Полулях А. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичного виховання в умовах ступеневої освіти / А. Полулях // Фізичне виховання в школі. – 2002. – № 4. – С. 35-38.
  Приймак С. Г. Моделювання параметрів фізичної підготовленості підлітків у процесі фізичного виховання : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. Г. Приймак. – Львів, 2003. – 20 с.
  Приймак С. Г. Моделювання фізичної підготовленості підлітків у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. Г. Приймак. – Львів, 2003. – 19 с.
  Присяжнюк С. І. Розвиток фізичних якостей учнів початкових класів загальноосвітньої школи (на прикладі сили і витривалості) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. І. Присяжнюк. – Львів, 2001. – 17 с.
  Пустовалов В. О. Фізична підготовленість учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку та властивостей нейро-динамічних функцій : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фіз. вих. різних груп населення» / В. О. Пустовалов. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.
  Рабунский Е. С. Теория и практика реализации индивидуального похода к школьникам в обучении : автореф. дис. докт. пед. наук : 13.00.04. – М. : 1989. – 32 с.
  Радзиевский А. Р., Верич Г. Е. Об оптимуме двигательной активности человека // Тези доп. ІV міжнар. наук. конгр. [«Олімпійський спорт і спорт для всіх : проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації»]. – К. : Олімпійська література, 2000. – С. 416.
  Раздайбедін В. М. Адаптація серцево-судинної системи і стан вищої нервової діяльності організму в учнів старшого шкільного віку під впливом тривалих фізичних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук. : 03.00.13 / В. М. Раздайбедін, - К., 2006. – 22 с.
  Ришковськи В. Принципи проектування регіональної і локальної систем організації фізичного виховання школярів : автореф. дис. док. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. Ришковськи. – К., 2002. – 32 с.
  Розпутняк Б. Д. Раціональне співвідношення вправ оздоровчого спрямування у фізичному вихованні школярок 15-17 років, які проживають в радіаційно-забрудненій місцевості, на уроках фізичної культури : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Б. Д. Розпутняк. – Луцьк, 2000. – 20 с.
  Романенко В. А. Двигательные способности человека / В. А. Романенко. – Донецк : Новый мир. УК Центр, 1999. – 336 с.
  Романчук О. П. Експресний підхід до визначення соматотипу осіб, які займаються фізичною культурою та спортом / О. П. Романчук, О. Д. Гречко, В. В. Подгорна // міжнародний науковий конгрес [«Олімпійський спорт і спорт для всіх»], К. : Олімпійська література, 2010. – С. 498.
  Рябченко В. Г. Диференціація фізичних навантажень у дівчаток 7-8 років з різною тілобудовою на початковому етапі фізкультурно-оздоровчих занять. – К. : Науковий часопис, 2011. – № 16. – С. 284-289.
  Рябченко В. Г. Диференціація форм, засобів і методів у процесі вивчення фізичної культури. – К. : Науковий часопис, 2009. – № 14. – С. 217-219.
  Рябченко В. Г. Пристрій для вимірювання та розвитку «вибухової» сили м’язів нижніх кінцівок. – Чернігів : Вісник, 2009. – № 69. – С. 299-302.
  Рябченко В. Г. Фізичні здібності дівчаток 7-8 років різного соматотипу. – Харків : Наук. журнал, 2009, № 12. – С. 157-159.
  Савчук С. І. Підготовка вчителя фізичної культури у процесі вивчення курсу «Легка атлетика» : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. І. Савчук. – Луцьк, 2000. – 20 с.
  Селуянов В. Н., Шестаков М. П., Космина И. П. Основы научно-методической деятельности в физической культуре : Уч. пособие для студ. Вузов физ. культуры / В. Н.Селуянов, М. П. Шестаков, И. П. Космина. – М. : СпортАкадем Пресс, 2001. – 184 с.
  Селуянов В. Н., Шестаков М. П., Космина И. П. Основы научно-методической деятельности в физической культуре : уч. пособие для студ. вузов физ. культуры. – М. : СпортАкадем Пресс, 2001. – 184 с.
  Сембрат С. В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. В. Сембрат. – Львів, 2003. – 21 с.
  Семененко В. П. Закаливание в физкультурно-оздоровительной работе с младшими школьниками : дис. на соискание науч. степени канд. наук по физ. воспитанию и спорту 24.00.02 / В. П. Семененко. – К., 2005. – 197 с.
  Семенов М. И. Реализация дифференцированного подхода в физическом воспитании учащейся молодежи.- Ленинград, 1982. – 88 с.
  Сергієнко Л. П. Генетичні фактори в розвитку і фізичному вихованні людини : автореф. дис. док. наук з фіз. виховання і спорту : спец. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Л. П. Сергієнко. – К., 1993. – 35 с.
  Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Л. П.Сергієнко. – К. : Олімпійська література, 2001. – 439 с.
  Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. / Є. Сигел – М. : Вильямс, 2004. – 1056 с.
  Сироткина Б. А. Исследование закономерности индивидуального развития детей и подростков / Б. Сироткина, И. Кузина. – М. : Теория и практика физической культуры, 2001. - № 5. – С. 39.
  Сітовський А. М. Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами біологічного розвитку (на прикладі школярів 7-х класів) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / А. М. Сітовський – Львів, 2008 – 20 с.
  Скалій О. В. Комп’ютерні технології диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання) : автореф. дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / О. В. Скалій. – Львів, 2002. – 24 с.
  Скалій О. В. Комп’ютерна технологія диференціації фізичного виховання школярів / О. В. Скалій // Молода спортивна наука України : зб. наук. статей. – Львів : ЛДІФК, 2001. – Т. 1. – Вип. 5. – С. 259-262.
  Скалій Т. В.Педагогічний контроль розвитку координаційних здібностей дітей та підлітків : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Т. В.Скалій. – Харків, 2006. - 22 с.
  Смирнов В. М. Физиология физического воспитания и спорта : [учеб. для студ. сред. и высш. учебных заведений] / В. М. Смирнов, В. И. Дубровский. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 608 с.
  Смирнов Ю. И. Спортивная метрология : [учеб. для студ. пед. вузов] / М. М. Поленщиков. – М. : Академия, 2000. – 232 с.
  Сонькин В. Д. Конституция и физическое здоровье человека : Физическая культура индивида / В. Сонькин, В. Зайцева. – М. : 1994. – С. 6-20. (Сб. науч. тр. под общ. ред. В. Д. Сонькина).
  Стрикаленко Є. А. Генетичні маркери в індивідуальному прогнозі розвитку рухових здібностей людини : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Є. А. Стрикаленко. – Харків,, 2006. – 19 с.
  Суворова Т. І. Система контролю фізичного стану дівчат 11-17 років у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Т. І. Суворова. – Львів, 2003. – 20 с.
  Теория и методика физического воспитания : Учебник для студентов / [Под ред. Т. Ю. Круцевич]. – К. : Олимпийская література, 2008. – Т. 1. – 367 с.
  Теория и методика физического воспитания. Двигательные качества / [Под ред. В. П. Артемьева, В. В. Шутова]. – Могилев : МГУ, 2004.
  Теория и методика физической культуры / [Под ред. Курамшина]. – М. : Советский спорт, 2003.
  Теорія і методика фізичного виховання : Навч. посіб. / В. П. Іващенко, О. П. Безкопильний. – Черкаси, 2005. – 236 с.
  Теорія і методика фізичного виховання. Методика фізичного виховання різних груп населення / За ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 367 с.
  Терентьева Н. Н. Состояние, проблемы и направления физического воспитания школьников / Н. Н. Терентьева // Слобожанський науково-спортивний вісник : зб. наук. статей. – Харків : ХДАФК, 2003. – Вип. 6. – С. 27-28.
  Трачук С. В. Моделирование режимов двигате
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины