ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ : Задачно ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТЕ • Название:
 • ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • Альтернативное название:
 • Задачно ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТЕ
 • Кол-во страниц:
 • 213
 • ВУЗ:
 • ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


  На правах рукопису


  СЛЮСАРЕНКО Микола Анатолійович

  УДК 378.147:5


  ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


  13.00.09 – теорія навчання

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  КОНДРАШОВА Лідія Валентинівна,
  доктор педагогічних наук, професор  Черкаси – 2012


  ЗМІСТ
  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 11
  1.1 Задачний підхід як шлях оновлення технології навчання в педагогічному університеті 11
  1.2 Мисленнєва навчальна задача як основна структурна одиниця задачного підходу до навчання 30
  1.3 Форми і методи реалізації задачного підходу в освітньому процесі 56
  Висновки до першого розділу 72
  РОЗДІЛ 2 ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 75
  2.1 Дидактичні умови реалізації задачного підходу до навчання природничих дисциплін у педагогічному університеті 75
  2.2 Модель навчання природничих дисциплін на основі задачного підходу 94
  Висновки до другого розділу 134
  РОЗДІЛ 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 137
  3.1 Вивчення і аналіз стану навчальної діяльності студентів у практиці вищої школи 137
  3.2 Результати дослідно-експериментальної роботи 159
  Висновки до третього розділу 168
  ВИСНОВКИ 171
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 175
  ДОДАТКИ 194

  ВСТУП
  Актуальність теми. Болонська угода Європейських країн загострила питання якості сучасної освіти та підготовки педагогічних кадрів, здатних виконати соціальне замовлення на підготовку творчої особистості. Великого значення набуває пошук шляхів забезпечення якісної педагогічної освіти, вдосконалення навчального процесу вищої школи, закріплення мотивів і стимулів, що позитивно впливають на творче зростання майбутніх педагогів.
  Сьогодні увага дослідників акцентується на обґрунтуванні необхідності зміни парадигми діяльності вищої школи, переведення її в режим розвитку особистості шляхом переосмислення цілей, підходів, технологій із забезпечення якісної освіти. З’явилося чимало публікацій, присвячених питанням активізації форм, методів і засобів організації підготовки студентів, конкретизації змісту й принципів структурування навчальної інформації, використання нових технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи. Водночас аналіз теперішньої практики педагогічної освіти, емпіричних матеріалів і наукових публікацій свідчить про те, що процес навчання, особливо його природничо-наукова складова, продовжує здійснюватись на застарілих підходах, у рамках традиційної «знаннєвої» парадигми.
  Аналіз наукової літератури виявив підвищену увагу багатьох закордонних і вітчизняних учених до питань оновлення технологій навчання у вищій школі. Зважаючи на те, що при вивченні природничих дисциплін особливе місце відводиться розв’язанню навчальних задач, в основу викладання природничих дисциплін має бути покладено задачний підхід.
  Підґрунтям розв’язання означеної проблеми є положення психології і педагогіки вищої школи, що розкривають закономірності й принципи професійного становлення (Б. Г. Ананьєв [4], Л. С. Виготський [36], О. М. Леонтьєв [104], С. Л. Рубінштейн [155] та ін.); концепція розвивального навчання (В. І. Бондар [25], В. В. Давидов [50], Д. Б. Ельконін [198], Л. В. Занков [57], І. Я. Лернер [105; 107], О. М. Матюшкін [116], В. Ф. Паламарчук [132] та ін.); теорія формування розумових дій і прийомів розумової діяльності (П. Я. Гальперін [38; 39], Є. М. Кабанова-Меллер [67; 68], Н. Ф. Тализіна [176] й ін.); психолого-педагогічні аспекти особистісно-орієнтованого навчання (Ш. О. Амонашвілі [3], Є. В. Бондаревська [26, 31], Е. Ф. Зеєр [58; 59], О. М. Пєхота [139], В. В. Сєриков [159; 160], І. С. Якиманська [203; 204] та ін.).
  У науковій літературі систематизовано й охарактеризовано особистісні якості, розкрито механізми освітнього процесу, обґрунтовано складність і протиріччя професійної діяльності, які сприяють становленню людини як творчої особистості (Н. В. Гузій [46], І. А. Зязюн [61], В. А. Кан-Калик [72], П. Ф. Кравчук [92], Н. В. Кузьміна [98; 99], С. О. Сисоєва [165] й ін.), формуванню її творчого мислення (Є. П. Ільїн [64], В. В. Клименко [75], О. Н. Лук [110], Я. О. Пономарьов [142], В. Н. Пушкін [145], В. А. Роменець [152; 153] та ін.)
  Однак організація навчання як процесу розв’язування навчальних задач, питання розвитку пізнавально-творчих здібностей, професійного змісту й цінностей студентів не отримали поки що всебічного теоретичного обґрунтування та практичного розв’язання. Увагу дослідників акцентовано на визначенні змісту навчальних програм і курсів, стандартів і технологій. Проблему цілей творчої навчально-пізнавальної діяльності, її якості та продуктивності відсунуто на другий план.
  Організація навчального процесу в рамках задачного підходу в педагогічному університеті передбачає створення таких умов, за яких студенти отримують можливість самостійно аналізувати явища й процеси, встановлювати зв’язки між явищами, усвідомлювати логіку, послідовність дій, зіставляти вивчене раніше з новими знаннями і використовувати їх для усвідомлення та розв’язання проблемних ситуацій.
  Психолого-педагогічні основи задачного підходу розроблені в працях Л. П. Вовк [130], Т. В. Габай [37], Л. Л. Гурової [47], І. О. Зимньої [60], Л. В. Кондрашової [86], Ю. І. Машбиця [117, 118], В. М. Симонова [163; 164], Л. В. Спіріна [175], А. І. Умана [182] й ін.
  Реалізації задачного підходу в навчальному процесі присвячено дисертаційні роботи Ф. Ф. Ардуванової [7], В. І. Бахмата [13], О. В. Євсєєвої [53], Т. П. Ільєвич [63], В. Ю Казанцевої [70], В. О. Кокіна [77], С. О. Коміссарової [79], М. Ф. Косарева [87] та ін.
  Теорію навчальних задач розробляли Г. С. Альтшуллер [2], Г. О. Балл [12], Р. Бенерджі [17], А. Ф. Есаулов [201; 202], Д. Пойа [140], Д. Толлінгерова [180], А. Тоом [210; 211; 212] та ін.
  Евристичним прийомам і методам розв’язування задач присвячено роботи М. Б. Балка [11], Б. С. Бєликова [16], Г. Д. Бухарової [30], С. У. Гончаренка [150], І. І. Ільясова [66], С. Ю. Каменецького [71], Ю. М. Колягіна [119], Ю. М. Кулюткіна [100], О. І. Скафи [166, 167], Н. Н. Тулькібаєвої [181], Л. М. Фрідмана [191] й ін.
  Водночас залишаються невисвітленими питання підвищення якості знань студентів на основі задачного підходу до навчання, у наукових роботах недостатньо розкриті особливості та перспективи використання задачного підходу у навчанні природничих дисциплін.
  У зв’язку з цим виникла суперечність між недостатньою розробленістю в педагогічній науці питання про чинники задачного підходу, що сприяють підвищенню якості знань студентів педагогічних університетів, і об’єктивними потребами практики у висококваліфікованих спеціалістах.
  Дидактичні основи реалізації задачного підходу в навчанні природничих дисциплін як важливого чинника формування творчої особистості ще не отримали належного наукового обґрунтування. Потребують уточнення й конкретизації дидактичні умови, що забезпечують результативність навчального процесу на основі задачного підходу в професійному становленні майбутніх педагогів.
  Актуальність проблеми, її практична значущість і недостатня розробленість визначили тему дослідження – «Задачний підхід у навчанні природничих дисциплін у педагогічному університеті».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складовою комплексної теми «Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя до творчої діяльності» кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету, включеної на конкурсній основі в план досліджень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№ 2-96).
  Тема дисертаційної роботи затверджена Вченою радою Криворізького державного педагогічного університету (протокол № 5 від 10.12.2009 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 1 від 23.02.2010 р.).
  Мета дослідження полягає в розробці теоретичних основ реалізації задачного підходу в навчальному процесі вищої педагогічної школи й експериментальній перевірці дидактичних умов реалізації моделі задачного підходу в забезпеченні якості знань студентів педагогічних університетів при вивченні природничих дисциплін.
  Відповідно до мети було сформульовано завдання дослідження:
  1. Визначити ступінь розробки проблеми дослідження в педагогічній теорії та практиці, уточнити понятійний апарат дослідження.
  2. Виявити й теоретично обґрунтувати дидактичні умови, що сприяють ефективній реалізації задачного підходу в процесі навчання природничих дисциплін студентів педагогічних університетів.
  3. Розробити модель навчання природничих дисциплін на основі задачного підходу.
  4. Експериментально перевірити ефективність дидактичних умов у реалізації моделі навчання природничих дисциплін на основі задачного підходу.
  5. Розробити методичні рекомендації щодо реалізації задачного підходу до навчання природничих дисциплін у педагогічному університеті.
  Об’єкт дослідження – процес навчання природничих дисциплін у вищій педагогічній школі.
  Предмет дослідження – дидактичні умови, що забезпечують ефективність реалізації задачного підходу до навчання природничих дисциплін у підвищенні якості знань студентів педагогічних університетів.
  Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань використовувались загальнонаукові та спеціальні методи: теоретичні – аналіз філософської, психолого-педагогічної й методичної літератури з теми дослідження для уточнення ключових понять дослідження, обґрунтування дидактичних умов, розробки структурної моделі навчання природничих дисциплін на основі задачного підходу; емпіричні – анкетування, тестування, шкалування, ранжування, бесіда, педагогічне спостереження, метод експертної оцінки з метою вивчення фактичного стану проблеми дослідження; педагогічний експеримент – для перевірки ефективності дидактичних умов у реалізації моделі навчання природничих дисциплін на основі задачного підходу; методи математичної статистики з метою кількісної і якісної обробки результатів дослідно-експериментальної роботи, визначення статистичної значущості отриманих результатів.
  Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Криворізького державного педагогічного університету, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Усього експериментальною роботою було охоплено 550 студентів і 85 викладачів природничих дисциплін.
  Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що:
  – уперше виявлено сутнісні характеристики й роль задачного підходу в підвищенні якості засвоєння природничих дисциплін студентами педагогічних університетів; розроблено модель навчання природничих дисциплін на основі задачного підходу, що у своїй структурі об’єднує мету, закономірності та принципи, зміст навчальних природничих дисциплін, методику реалізації задачного підходу, моніторинг і проектований результат;
  – удосконалено трактування сутності понять «задачний підхід», «мисленнєва навчальна задача», критерії та рівні якості знань і сформованості якостей творчої особистості студентів, основи структурування навчальної інформації у вигляді мисленнєвих навчальних задач як засобу розвитку творчої особистості студентів;
  – дістали подальшого розвитку науково-педагогічні положення щодо сукупності дидактичних умов реалізації задачного підходу в процесі навчання студентів природничих дисциплін.
  Отримані результати доповнюють теорію, розкривають сутність і структурні компоненти моделі навчання природничих дисциплін на основі задачного підходу в забезпеченні якісної освіти студентів педагогічних університетів.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: розроблено й експериментально перевірено модель задачного підходу до навчання природничих дисциплін майбутніх педагогів; доведено ефективність реалізації задачного підходу до навчання природничих дисциплін як засобу формування творчих якостей студентів вищої педагогічної школи; розроблено дидактичну технологію, що ґрунтується на задачному підході до природничо-наукової підготовки студентів педагогічних університетів і містить у собі моделювання навчальних проблемних ситуацій, структурування знань у вигляді мисленнєвих навчальних задач, вивчення типології навчальних задач, опанування алгоритмічними й евристичними прийомами та методами розв’язування навчальних задач; створено авторський навчальний курс «Практикум розв’язування мисленнєвих навчальних задач», конкретизовано зміст практикуму, розроблено методику його проведення; обґрунтовано доцільність застосування різноманітних форм організації занять (семінар-бесіда, семінар-діалог, семінар-тренінг, семінар – дидактична гра, семінар-конференція, семінар – круглий стіл, семінар-конкурс); розроблено методичні рекомендації щодо реалізації задачного підходу до навчання природничих дисциплін.
  Впровадження результатів дослідження. Основні положення дослідження й рекомендації щодо реалізації задачного підходу до навчання природничих дисциплін впроваджено в навчальний процес Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка № 155 від 05.12.2011 р.), Криворізького державного педагогічного університету (довідка № 26/3-714 від 21.11.2011 р.), Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 1/4271 від 24.11.2011 р.), Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 471/03 від 31.10.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів визначається проведеним ним обґрунтуванням дидактичних умов реалізації задачного підходу до навчання студентів природничих дисциплін, встановлення його значення, ролі, місця, структурного складу, визначення та використання навчальних задач у навчанні природничих дисциплін, побудови моделі реалізації задачного підходу до навчання; розробці й експериментальній перевірці дидактичного комплексу і визначення розвиваючих функцій навчальних задач.
  У працях, написаних у співавторстві, усі ідеї та розробки, які стосуються проблеми дослідження й були використані у дисертації, належать здобувачу.
  Вірогідність і обґрунтованість результатів забезпечено загально-методологічним підходом до розв’язання поставлених завдань; використанням комплексу взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних його об’єкту, предмету, меті й завданням наукового пошуку на кожному етапі дослідження; репрезентативністю вибірки, якісним аналізом і кількісною обробкою експериментальних даних з використанням методів математичної статистики.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дослідження обговорювалися на: міжнародній науково-практичній конференції «Чернігівські методичні читання з фізики» (2007 р., м. Чернігів); VII, VIII, ІХ міжнародних науково-практичних конференціях «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» (2008 р., 2010 р., 2011 р., м. Кривий Ріг); XIII міжнародній науковій конференції ім. академіка М. Кравчука (2010 р., м. Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фізико-технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі» (2007 р., м. Керч); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів» (2010 р., м. Кривий Ріг); щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Криворізького державного педагогічного університету.
  Результати дослідження доповідалися на засіданнях кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
  Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дисертаційного дослідження відображено в 14 публікаціях, серед яких: 1 методичні рекомендації, 7 статей у наукових фахових виданнях (2 статті в співавторстві), 4 статті в збірниках наукових праць; 2 тез доповідей у матеріалах конференцій.
  Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації 213 сторінок, з них основного тексту 174 сторінки. Робота містить 16 таблиць, 11 рисунків. У списку використаних джерел 213 найменувань (9 – іноземною мовою).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Проведене дослідження підтвердило основні положення висунутої гіпотези й дозволило прийти до наступних висновків відносно поставлених задач.
  1. У дисертації науково обґрунтована сутність понять «підхід до навчання», «мисленнєва навчальна задача», «задачний підхід», який забезпечує цілеспрямоване і перспективне управління пізнавальною діяльністю студентів, являє собою складну інтеграцію різноманітних дидактичних засобів, які забезпечують якість знань і творчий прояв особистості.
  Розв’язування навчальних задач стимулює управління мисленнєвими процесами (порівнянням, аналізом, синтезом, абстрагуванням, оперуванням поняттями, індуктивними й дедуктивними формами умовиводів), забезпечує послідовний розвиток механізмів пізнавальної самостійності студентів, активне функціонування їх особистості як свідомого суб’єкта пізнавального процесу.
  З’ясовано, що задачний підхід передбачає особливе структурування навчальної інформації у вигляді мисленнєвих задач, тож це вимагає від студентів не просто запам’ятовування готового знання, а його перетворення, стимулює їх до творчої пізнавальної діяльності.
  Обґрунтовано критерії та показники ефективності задачного підходу при вивченні природничих дисциплін: знання, вміння, активність і самостійність, творчий потенціал і емоційне відношення до роботи, які дозволили виявити якість знань і рівні готовності студентів до творчої навчальної діяльності при вивченні природничих дисциплін.
  2. Дослідним шляхом доведено, що результативність задачного підходу в підвищенні якості знань студентів при вивченні природничих дисциплін забезпечується сукупністю дидактичних умов, дотримання яких досягається закріпленням і розвитком позитивної навчальної мотивації студентів, реалізацією міжпредметних зв’язків у змісті навчальних задач; структуруванням навчальної інформації у вигляді системи мисленнєвих задач; усвідомленим оперуванням різними джерелами інформації при розв’язуванні навчальних задач і пошуку шляхів їх нестандартного розв’язання; організації особистісно-орієнтованої діяльності.
  3. Розроблена модель навчання природничих дисциплін на основі задачного підходу реалізувала мету дослідження – підвищення якості знань і розвиток мисленнєвих здібностей студентів.
  Модель об’єднала у своєму змісті структурні компоненти: мету й задачі, закономірності й принципи реалізації задачного підходу, зміст, методику й технологію його реалізації, дидактичні умови, моніторинг навчальних досягнень студентів і проектований результат.
  Доведено, що продуктивність моделі реалізації задачного підходу в процесі вивчення природничих дисциплін забезпечується особистісно-орієнтованим навчанням, яке містить у собі умови для розвитку мисленнєвих здібностей, оволодіння раціональними способами та прийомами розумової діяльності, готовності до дій у нестандартних ситуаціях і використання оригінальних способів розв’язання навчальних задач. Модель навчання природничих дисциплін на основі задачного підходу орієнтована на створення нового знання, набуття творчого досвіду у сфері навчальної праці.
  4. Зібрані під час констатувального експерименту дані говорять про недостатньо високий рівень якості знань студентів з дисциплін природничого циклу, їх логічного й творчого мислення, їх навчальних досягнень у плані професійного росту і розвитку професійних компетенцій.
  Серед слабких місць у підготовці студентів можна назвати труднощі, пов’язані з: внутрісистемним і міжсистемним перенесенням знань і вмінь у нові ситуації; невмінням виокремлювати головне в традиційній ситуації, нові функції об’єкта дослідження; пошуком альтернатив при розв’язуванні навчальних задач; знаходженням нових підходів і нестандартних способів діяльності.
  Подолання цих труднощів можливе при ефективному використанні задачного підходу в навчальному процесі вищої школи.
  Обґрунтовано поетапність розв’язування навчальних задач, яка включає: підготовчий (перцептивний компонент), формувальний (когнітивний і операційно-діяльнісний компоненти) й заключний (рефлексивний компонент) етапи.
  Під час формувального експерименту реалізована програма навчання, побудована на проблемно-ситуаційній та імітаційно-ігровій, задачній технологіях, спрямована на оптимізацію процесів мисленнєвої діяльності й формування творчих якостей особистості, необхідних у майбутньому студентам для продуктивного виконання професійних функцій.
  Доведено, що навчальна задача як механізм реалізації задачного підходу до навчальної роботи передбачає не пасивне оволодіння природничо-науковими знаннями, а розвиток здібностей студентів до перетворення їх у цінності, оволодіння раціональними прийомами й способами розумової діяльності, розвиток логічного мислення та готовність до творчої пізнавальної діяльності.
  Встановлено, що проблемно-ситуаційні й імітаційно-ігрові форми і методи надають студентам можливість висловити власну точку зору, проявити активну пізнавальну позицію, оригінальність, нестандартність, креативність мислення. Різноманіття активних форм і методів навчання, творчих завдань та проблемних ситуацій надає студенту можливість реалізувати себе як творчу особистість, здатну нестандартно мислити й діяти, приймати рішення й відповідати за власні дії.
  5. Дослідним шляхом доведено, що продуктивність запропонованої моделі зумовлюється методичним забезпеченням навчального процесу (розробкою методичних рекомендацій щодо реалізації задачного підходу до навчання природничих дисциплін), розвитком позитивної навчальної мотивації студентів, структуруванням навчальної інформації у вигляді системи мисленнєвих задач, залученням студентів до активної діяльності шляхом імітації, гри, виконання творчих проектів, що моделюють їх майбутню сферу професійної діяльності.
  Експериментально доведено практичну значущість авторського навчального курсу «Практикум розв’язування мисленнєвих навчальних задач», методика проведення якого передбачає різноманітні форми організації занять (семінар-бесіда, семінар-діалог, семінар-тренінг, семінар – дидактична гра, семінар-конференція, захист творчих проектів, семінар – «круглий стіл», семінар-конкурс).
  Таким чином, отримані результати дозволяють стверджувати, що гіпотеза, сформульована в нашому дослідженні, підтверджена в процесі реалізації програми дослідного навчання. Мета досягнута й поставлені задачі виконані: теоретично обґрунтовані положення реалізації задачного підходу в навчанні природничим дисциплінам як засобу підвищення якості знань студентів і визначені дидактичні умови, виконання яких забезпечує результативність підготовки студентів з природничих дисциплін та готовність до творчого виконання професійних функцій.
  Наше дослідження не вичерпало всіх аспектів проблеми дослідження, подальшої розробки потребують такі положення: розробка методики й технології моніторингу навчальних досягнень студентів під час задачного підходу до навчання; теоретичне обґрунтування положень реалізації задачного підходу до організації самостійної роботи студентів; уточнення форм і системи оцінювання професійного становлення й творчого розвитку особистості майбутнього вчителя.
  З вивченням цих питань ми пов’язуємо подальше вдосконалення якості підготовки студентів в умовах вищої школи.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Аганисьян В. М. Эвристические методы обучения и развитие познавательных интересов учащихся вечерних школ : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Аганисьян Владимир Мигранович ; Казахский педагогический институт. – Алма-Ата, 1975. – 205 с.
  2. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер. – М. : Сов. радио, 1979. –184 с.
  3. Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш. А. Амонашвили. – Минск : Университетское, 1990. – 560 с.
  4. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
  5. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности : Основы педагогики творчества / Валентин Иванович Андреев. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1988. – 240 с.
  6. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс / Валентин Иванович Андреев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1998. – 318 с.
  7. Ардуванова Ф. Ф. Научно-методическое обеспечение задачного похода в обучении : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Ардуванова Флюза Фанисовна ; Российский государственный профессионально-педагогический университет. – Екатеринбург, 2006. – 301 с.
  8. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы : [учеб.-метод. пособие]. / С. И. Архангельский – М. : Высш. школа, 1980. —368 с.
  9. Атаманчук П. С. Теорія і методика управління пізнавальною діяльністю старшокласників у навчанні фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теорія і методика навчання» / П. С. Атаманчук. – К. : НПУ імені Драгоманова, 2000. – 40 с.
  10. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.
  11. Балк М. Б. Поиск решения : Научно-популярная лит-ра / М. Б. Балк, Г. Д. Балк. – М. : Дет. лит., 1983. – 143 с.
  12. Балл Г. А. Теория учебных задач : Психолого-педагогический аспект / Г. А. Балл – М. : Педагогика, 1990. – 184 с.
  13. Бахмат В. И. Повышение эффективности профессиональной подготовки инженера на основе задачного похода : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Бахмат Владимир Ильич ; Рубцовский индустриальный институт. – Барнаул, 2009. – 289 с.
  14. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – [2-е изд.]. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.
  15. Бекишев К. О фундаментальности химического образования / К. Бекишев // Современные тенденции развития химического образования: фундаментальность и качество. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2009. – С. 5-12.
  16. Беликов Б. С. Решение задач по физике. Общие методы / Б. С. Беликов. – М. : Высш. шк., 1986. – 256 с.
  17. Бенерджи Р. Теория решения задач / Р. Бенерджи. – М. : Мир, 1972. – 220 с.
  18. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспалько. – М. : Изд-во Моск. псих.-социального ин-та; Воронеж : МОДЭК, 2002. – 349 с.
  19. Бим И. Л. Подход к проблеме упражнений с позиции иерархии целей и задач / И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 1985. – №5. – С. 30–37.
  20. Блауберг И. В. Системные исследования и общая теория систем / И. В. Блауберг, В. Н. Садовський, Э. Г. Юдин. // Системные исследования : Ежегодник. – М. : Наука, 1969. – С. 7–30.
  21. Богоявленский Д. Н. Приёмы умственной деятельности и их формирование у школьников / Д. Н. Богоявленский // Вопросы психологии. – 1969. – № 2. – С. 25-38.
  22. Богоявленский Д. Н. Психология усвоения знаний в школе / Д. Н. Богоявленский, Н. А. Менчинская. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 347 с.
  23. Болотов В. А. Критическое мышление – ключ к преобразованию российской школы / В. А. Болотов, Д. Спиро // Директор школы. – 1995. – № 1. – C. 67-73.
  24. Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. – [2-е изд.]. — М. : Сов. энцикл., 1972. – Т. 9. – 624 с.
  25. Бондар В. І. Дидактика : ефективні технології навчання студентів / В. І. Бондар. – К. : Вересень, 1996. – 129 с.
  26. Бондаревская Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания / Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич. – Ростов-н/Д. : Творческий центр «Учитель», 1999. – 560 с.
  27. Бондаревская Е. В. Прогностическая роль концепции личностно-ориентированного образования в развитии целостной педагогической теории // Известия Южного отделения РАО.– Ростов-н/Д. : Изд-во РГПУ, 1999. – Вып. 1. – С. 3-11.
  28. Бугаев А. И. Методика преподавания физики в средней школе / А. И. Бугаев. – М. : Просвещение, 1981. – 228 с.
  29. Буслова М. К. Моделирование в процессе познания / М. К. Буслова. – Минск : Наука и техника, 1975. – 160 с.
  30. Бухарова Г. Д. Общая и профессиональная педагогика : [учеб. пособие] / Г. Д. Бухарова, Л. Н. Мазева, М. В. Полякова. – Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2003. – 297 с.
  31. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад.-ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2005. – 1728 с.
  32. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе : контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М. : Высш. шк., 1991. – 205 с.
  33. Вербицкий А. А. Игровые формы контекстного обучения / А. А. Вербицкий. – М. : Знание, 1993. – 95 с.
  34. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека / В. К. Вилюнас. –М. : Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
  35. Володарский В. Е. Повышение педагогического качества задач / В. Е. Володарский // Физика в школе. – 1983. – № 2. – С. 45-47.
  36. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
  37. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства / Т. В. Габай. – М. :
  Изд-во МГУ, 1988. – 254 с.
  38. Гальперин П. Я. Введение в психологию : [учеб. пособие для вузов] / П. Я. Гальперин. – М. : Книжный дом «Университет», 1999. – 332 с.
  39. Гальперин П. Я. Психология как объективная наука : Избр. психол. тр. / [под ред. А. И. Подольского]. – М., Воронеж : МОДЭК, 1998. – 480 с.
  40. Гельфанд М. Б. О видах заданий на составление учащимися текстовых задач / М. Б. Гельфанд, В. Ф. Чучуков // Новые исследования. в педагогических науках. – М. : Педагогика, 1976. – № 1. – С. 36-39.
  41. Гершунский Б. С. Концепция самореализации личности в системе обоснования ценностей и целей образования / Б. С. Гершунский // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 3–7.
  42. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  43. Грабарь М. И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / М. И Грабарь, К. А. Краснянская – М. : Просвещение, 1977. – 136 с.
  44. Гузеев В. В. Теория и практика интегральной образовательной технологии / Вячеслав Валерьянович Гузеев. – М. : Народное образование, 2001. – 224 с.
  45. Гузій Н. В. Досвід реалізації задачного підходу у дидаскалогічній підготовці майбутнього педагога. Режим доступу до статті : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2007_14_2/doc_pdf/gyziii.pdf
  46. Гузій Н.В. Основи педагогічного професіоналізму : [навч. посібник] / Н. В. Гузій. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 156 с.
  47. Гурова Л. Л. Психологический анализ решения задач / Л. Л. Гурова – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1976. – 328 с.
  48. Давлятов А. Методика обучения учащихся составлению физических задач : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / Давлятов Анвар ; педагогический университет Душанбе. – Душанбе, 1989. – 162 с.
  49. Давыдов В. В. Виды общения в обучении / Василий Васильевич Давыдов. – М. : Педагогика, 1972. – 423 с.
  50. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и эмпирического психологического исследования / Василий Васильевич Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.
  51. Давыдов В. В. Что такое учебная деятельность? / В. В.Давыдов // Начальная школа. – 1999. – №7. – С. 12–18.
  52. Дробышева О. А. Развитие творческого потенциала студентов колледжа: [метод. пособие] / О. А. Дробышева. – Тамбов : ТОИПКРО, 2008. – 21 c.
  53. Євсєєва О. В. Система навчальних завдань як засіб формування вмінь пізнавальної діяльності у студентів природничих факультетів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 «Теорія навчання» / Євсєєва Ольга Вадимівна ; інститут педагогіки АПН України. – К., 2006. – 351 с.
  54. Загвязинский В. И. О движущих силах учебного процесса / В. И. Загвязинский // Советская психология. – 1973. – № 6. – С. 37-42.
  55. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2001. – 192 с.
  56. 3айцев О. С. Познавательные задачи по общей химии / О. С. 3айцев / – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 184 с.
  57. Занков Л. В. Избранные педагогические труды / Л. В. Занков. – [3-е изд., дополн.]. – М. : Дом педагогики, 1999. – 608 с.
  58. Зеер Э. Ф. Личностно-развивающие технологии начального профес-сионального образования / Э. Ф. Зеер. – М. : Академия, 2010. – 176 с.
  59. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития / Э. Ф. Зеер. – М. : Академия, 2009. – 240 с.
  60. Зимняя И. А. Педагогическая психология / Ирина Алексеевна Зимняя. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 480 с.
  61. Зязюн И. А. Основы педагогического мастерства : [учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений] / И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н. Н. Тарасевич ; под ред. И. А. Зязюна. – М. : Просвещение, 1989. – 302 с.
  62. Іванов О.С. Задачі з фізики в середній школі / Олександр Сергійович Іванов. – К. : Рад. школа, 1971. – 168 с.
  63. Ильевич Т. П. Технология проектирования учебных задач в контексте личностно-ориентированного целеполагания : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Ильевич Татьяна Петровна ; Ростовский государственный педагогический университет. – Ростов-на-Дону, 2001. – 203 с.
  64. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 448 с.
  65. Ильясов И. И. Критическое мышление : организация процесса обучения / И. И. Ильясов // Директор школы. – 1995. – № 2. – С. 50-55.
  66. Ильясов И. И. Система эвристических приёмов решения задач / И. И. Ильясов. – М. : Изд-во Российского открытого ун-та, 1992. – 140 с.
  67. Кабанова-Меллер Е. Н. Учебная деятельность и развивающее обучение / Е. Н. Кабанова-Меллер. – М. : Знание, 1981. – 96 с.
  68. Кабанова-Меллер Е. Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся / Е. Н. Кабанова-Меллер. – М. : Просвещение, 1968. – 288 с.
  69. Каган М. С. Человеческая деятельность : опыт системного анализа / М. С. Каган – М. : Политиздат, 1974. – 328 с.
  70. Казанцева В. Ю. Решение учебных задач как фактор развития эвристического мышления учащихся : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Казанцева Виктория Юрьевна ; Бурятский государственный университет. – Улан-Удэ, 2004. – 178 с.
  71. Каменецкий С. Е. Методика решения задач по физике в средней школе : [кн. для учителя] / С. Е. Каменецкий, В. П. Орехов. – М. : Просвещение, 1987. – 336 с.
  72. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 140 с.
  73. Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика / П. Л. Капица. – [3-е изд.]. – М. : Наука, 1981. – 495 с.
  74. Кесаманлы Ф. П. Самостоятельная работа студентов при решении задач по физике : [методические указания] / Ф. П. Кесаманлы, В. М. Коликова. – Л. : Изд-во ЛПИ им. М.И. Калинина, 1987. – 32 с.
  75. Клименко В. В. Психологія творчості : [навч. посіб.] / В. В. Клименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с
  76. Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : МарТ, 2005. – 448 с.
  77. Кокин В. А. Система задач как один из путей повышения качества изучения физики в основной школе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / Кокин Вячеслав Александрович ; Ульяновский государственный педагогический университет. – Челябинск, 2003. – 194 с.
  78. Коломинский Я. Л. Человек : психология / Я. Л. Коломинский – М. : Просвещение, 1980. – 224 с.
  79. Комисарова С. А. Задачная технология как средство гуманитаризации естественнонаучного образования : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Комисарова Светлана Александровна ; Волгоградский государственный педагогический университет. – Волгоград, 2002. – 215 с.
  80. Кондаков В. А. Анализ свойств теории физики в свете психологической проблемы развития мышления школьников / В. А. Кондаков // Вопросы логики и психологии в методике физики : [cб. cтатей]. – Куйбышев : КГПИ, 1969. – Вып. 69. – С. 43-92.
  81. Кондаков И. М. Психология. Иллюстрированный словарь / М. И. Кондаков. – М. : Олма-Пресс, 2003. – 512 с.
  82. Кондрашова Л. В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс : реалии и перспективы / Лидия Валентиновна Кондрашова. – Кривой Рог : КГПУ, 2007. – 474 с.
  83. Кондрашова Л. В. Индивидуальная работа студентов по педагогическим дисциплинам / Л. В. Кондрашова, В. К. Буряк, Л. А. Гапоненко. – Кривой Рог : КГПИ, 1995. – 155 с.
  84. Кондрашова Л. В. Методические рекомендации по использованию активных методов обучения в преподавании педагогических дисциплин / Лидия Валентиновна Кондрашова. – Кривой Рог : КГПИ, 1990. – 34 с.
  85. Кондрашова Л. В. Процесс обучения в высшей школе / Лидия Валентиновна Кондрашова. – Кривой Рог : КГПУ, 2007. – 318 с.
  86. Кондрашова Л. В. Сборник педагогических задач : [учеб. пособие] / Л. В. Кондрашова. – М. : Просвещение, 1987. – 144 с.
  87. Косарев Н. Ф. Задачный метод как одно из средств дифференцированного обучения учащихся физике : дис. канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / Косарев Николай Федорович ; Башкирский государственный педагогический университет. – Уфа, 2005. – 190 с.
  88. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Григорій Силович Костюк. – К. : Радянська школа, 1989. – 608 с.
  89. Костюк Г. С. Психология : [пособие для студентов педвузов] / Г. С. Костюк. – К. : Рад. Школа, 1968. – 527 с.
  90. Костюк Г. С. О задачном подходе к исследованию учебной деятельности / Г. С. Костюк, Г. А. Балл, Е. И. Машбиц // Психология человеческого учения и решение проблем : [2-я Пражская конференция]. – Прага, 1973. – С. 70.
  91. Кравченко Н. Г. Алгоритм управления ситуативным полем при обучении иностранному языку / Н. Г. Кравченко // Информационные технологии оборудования. – Новосибирск, 1993. – Вып. 11. – С.21-25.
  92. Кравчук П. Ф. Формирование развитой творческой личности студента / П. Ф. Кравчук.– К. : Вища школа, 1984. – 132 с.
  93. Краевский В. В. Методология педагогического исследования : [пособие для педагога-исследователя] / В. В. Краевский. – Самара : Изд-во Сам. ГПИ, 1994. –165 с.
  94. Краснов Ю. Э. Организационно-коммуникативная игра в методологически ориентированной реорганизации повышения квалификации / Ю. Э. Краснов // Образование ХХІ века. Проблемы повышения квалификации работников образования. – Минск, 1993. – Т. 1. – С. 21-22.
  95. Краснов Ю. Э. Имитационно-деятельностная педагогическая технология повышения квалификации и переподготовки кадров : Материалы междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 19-21 ноября 1997 г.) / Мин-во образования Республики Беларусь. Академия последипломного образования. – Мн., 1997. –152 с.
  96. Крупич В. И. Структура и логика процесса обучения математике в средней школе / В. И. Крупич. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1985. – 118 с.
  97. Кудаев М. Р. Система учебных и познавательных задач при изучении гуманитарного предмета / М. Р. Кудаев., М. Б. Богус, М. К. Кятова // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2006. – № 1. – С. 167-169.
  98. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Высшая школа, 1990. – 119 с.
  99. Кузьмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя / Н. В. Кузьмина. – Л. : Знание, 1985. – 132 с.
  100. Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений / Ю. Н. Кулюткин. – М : Педагогика, 1970. – 232 с.
  101. Куписевич Ч. Основы общей дидактики / Ч. Куписевич ; [пер. с польск. О. В. Долженко]. – М. : Высш. школа, 1986. – 368 с.
  102. Леднев В. С. Содержание общего среднего образования: проблемы структуры / В. С. Леднев. – М. : Педагогика, 1980. – 264 с.
  103. Леонтьев А. Н. Автоматизация и человек / А. Н. Леонтьев // Психологические исследования. – М., 1970. – Вып.2. – С.45-51.
  104. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
  105. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.
  106. Лернер И. Я. Качество знаний учащихся. Какими они должны быть? / И. Я. Лернер // Новое в жизни, науке и психологии. Серия «педагогика и психология». – М. : Знание, – 1978. – С. 39-44.
  107. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности / И. Я. Лернер. – М. : Знания, 1980. – 86 с.
  108. Лернер И. Я. Факторы сложности познавательных задач / И. Я. Лернер // Новые исследования в педагогических науках. – М., 1970. – №1. – С. 86–91.
  109. Лов’янова І. В. Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу : дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 «Теорія навчання» / Лов’янова Ірина Василівна ; Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг, 2006. – 208 с.
  110. Лук А. Н. Мышление и творчество / А. Н. Лук. – М. : Изд-во Политической литературы, 1976. – 144 с.
  111. Максимова В. Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения : [книга для учителя] / В. Н. Максимова. – М. : Просвещение, 1984. – 143 с.
  112. Мамаева Н. А. Нестандартные задачи как средство реализации различных направлений мотивации / Н. А. Мамаева // Математика. Компьютер. Образование: [сб. науч. тр.] – М., 2005. – ч. 1. – C. 196-202.
  113. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Знание, 1996. – 308 с.
  114. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте : [пособие для учителя] / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1983. – 96 с.
  115. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Евразия,
  1999. – 478 с.
  116. Матюшкин А. М. Проблемные ситуация в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 168 с.
  117. Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью / Е. И. Машбиц. – К. : Вища шк., 1987. – 223 с.
  118. Машбиц Е. И. Психологический аспект учебной задачи / Е. И. Машбиц // Сов. педагогика. – 1973. – №2. – С.19-31.
  119. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика : [учеб. пособие] / Ю. М. Колягин, Г. Л. Луканкин, Н. И. Мерлина, А. В. Мерлин. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. – 732 с.
  120. Миракова Т. Н. Развивающие задачи на уроках математики : [пособие для учителя] / Т. Н. Миракова. – Львов : Квантор, 1991. – 96 с.
  121. Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач / Валентин Алексеевич Моляко. – К. : Рад. школа, 1983. – 96 с.
  122. Мугаллимова С. Р. О видах эвристических приёмов / С. Р. Мугаллимова // Омский научный вестник – 2006. – №9. – С. 107-109.
  123. Нечаева А. В. Формирование интегративной культуры будущих специалистов в процессе обучения студентов инженерно-экономического факультета / А. В. Нечаева, Г. В. Лаврентьев // Инженерное образование. – №4. – 2007. – С.23-35.
  124. Новик М. М. Современные технологии в образовании / М. М. Новик // Новые знания. – 1999. – № 3. –С. 26-38.
  125. Новиков А. М. Методология образования / А. М. Новиков – М. : Эгвес, 2002. – 320 с.
  126. Новиков А. М. Методология учебной деятельности / А. М. Новиков – М. : Эгвес, 2005. – 176 с.
  127. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Сергей Иванович Ожегов. – М : Советская энциклопедия, 1977. – 846 с.
  128. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, П. Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.
  129. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь ; [пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина]. – М. : Высш. шк., 1990. – 384 с.
  130. Омельяненко В. Л. Педагогіка : Завдання і ситуації : [практикум] / В. Л. Омельяненко, А. I. Кузьмінський, Л. П. Вовк. – [2-е вид., випр.] – М. : Знання-Прес, 2006. – 423 с.
  131. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения общественных наук : [межвуз. сб.] / [под ред. проф. Т. Ю. Бурмистровой и проф. Г. В. Воронцова]. – Л. : ЛГУ, 1989. – 45 с.
  132. Паламарчук В. Ф.Як виростити інтелектуала : посібник для вчителів і керівників шкіл / В. Ф. Паламарчук ; Ін-т педагогіки АПН України. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2000. – 152 с.
  133. Педагогика : [учеб. пособие для студентов пед. институтов] / Ю. К. Бабанский, Т. А. Ильина, Н. А. Сорокин и др.; [под ред. Ю. К. Бабанского]. – М. : Просвещение, 1983. – 608 с.
  134. Педагогика. Большая современная энциклопедия / [cост. Е. С. Рапацевич]. – Мн. : Современное слово, 2005. – 720 с.
  135. Педагогические технологи : [учеб. пособие для студентов педагогических специальностей] / [М. В. Буланова-Топоркова, А. В. Духавнева, В. С. Кукушкин, Г. В. Сучков] ; [под ред. В. С. Кукушкина]. – М. : МарТ, 2004. – 336 с.
  136. Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад]. – М. : Научное издательство “Большая Российская энциклопедия”, 2003. – 527 с.
  137. Пестов Б. Н. Методы научно-технического творчества : [учеб. пособие] / [под ред. К. И Курбакова]. – М. : КОС-ИНФ, Рос. экон. акад., 2003. – 214 с.
  138. Петровский А. В. Основы теоретической психологи / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М. : Инфра-М, 1998. – 525 с.
  139. Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання : підготовка вчителя / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв : Іліон, 2005. – 272 с.
  140. Пойа Д. Математическое открытие. Решение задач : основные понятия, изучение и преподавание / Д. Пойа. – М. : Наука, 1976. – 448 с.
  141. Пойа Д. Как решать задачу / Д. Пойа. – Львов : Журнал «Кантор», 1991. – 215 с.
  142. Пономарев Я. А. Психология творчества / Я. А. Пономарев. – М. : Наука, 1976. – 304 с.
  143. Психологический словарь / [под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. В. Ломова и др.]. – М. : Педагогика, 1983. – 448 с.
  144. Пуанкаре А. О науке / А. Пуанкаре – М. : Наука, 1990. – 735 с.
  145. Пушкин В. Н. Эвристика – наука о творческом мышлении / В. Н. Пушкин. – М. : Политиздат, 1967. – 207 с.
  146. Репкин В. В. Развивающее обучение : теория и практика / В. В. Репкина, Н. В. Репкина. – Томск : Пеленг, 1997. – 288 с.
  147. Решение задач по физике. Психолого-методический аспект / [H. Н. Тулькибаева, Л. М. Фридман, М. А. Драпкин и др.] ; под ред. H. Н. Тулькибаевой, М. А. Драпкина. – Челябинск : Факел, 1995. – 120 с.
  148. Рогачев М. М. Уровневое обучение как средство развития личности / М. М. Рогачев // Физика. – 1996. – №21. – С. 2-3.
  149. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс ; [пер. с англ. Исениной Е. И.] – М. : Прогресс, 1994. – 480 с.
  150. Розв’язування задач з фізики / С. У. Гончаренко, Є. В. Коршак, А.І. Павленко та ін. ; [під ред. Є. В. Коршака.] – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 185 с.
  151. Розенберг Н. М. Информационная культура в содержании общего образова¬ния / Н. М. Розенберг // Советская педагогика. –1991. – № 3. – С. 33-38.
  152. Роменець В. А. Виховання творчих здібностей у студентів / В. А. Роменець. – К. : Вища школа, 1973. – 96 с.
  153. Роменець В. А. Психологія творчості : [навч. посібник] / В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2001. – 288 с.
  154. Ротенберг В. С. Мозг. Обучение. Здоровье: [кн. для учителя] / В. С. Ротенберг, С. М. Бондаренко . – М. : Просвещение, 1989. – 239 с.
  155. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1989. – 488 с.
  156. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : [підручник для студентів педагогічних факультетів] / О. Я. Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.
  157. Савченко О. Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів / О. Я. Савченко. – К. : Рад. школа, 1982. – 176 с.
  158. Самойлов Е. Я. Формирование приёмов продуктивного мышления школьников при обучении физики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / Самойлов Евгений Алексеевич ; Самарский государственный педагогический университет.– Самара, 1994. – 190 с.
  159. Сериков В. В. Личностно-ориентированное образование : поиск новой парадигмы / В. В. Сериков. – М. : Педагогика, 1998. – 130 с.
  160. Сериков В. В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии / В. В. Сериков. – Волгоград : Перемена, 1994. – 149 с.
  161. Сериков В. В. Образование и личность : Теория и практика проектирования педагогических систем / В. В. Сериков. – М. : Логос, 1999. – 272 с.
  162. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2003. – 350 с.
  163. Симонов В. М. Дидактические основы естественнонаучного образования : гуманитарная парадигма / В. М. Симонов. – Волгоград : Перемена, 2000. – 293 с.
  164. Симонов В. М. Задачная технология естественнонаучной подготовки учащихся : [учеб. пособие] / В. М. Симонов. – Волгоград : Перемена, 2003. – 142 c.
  165. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : [підручник] / С. О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 344 с.
  166. Скафа Е. И. Теоретико-методические основы формирования приемов эвристической деятельности при изучении математики в условиях внедрения современных технологий обучения : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения математики» / Скафа Елена Ивановна ; Донецкий национальный университет. – Донецк, 2004. – 479 с.
  167. Скафа Е. И. Эвристическое обучение математике : теория, методика, технология / Е. И. Скафа. – Донецк : ДонНУ, 2004. – 439 с.
  168. Славская К. А. Детерминация процесса мышления / Славская К. А. // Исследование мышления в советской психологии. – М. : Наука, 1966. – С. 175-224.
  169. Сластенин В. А. Педагогика : [учеб. пособие] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 576 с.
  170. Сластенин В. А. Целостный педагогический процесс как объект профессиональной деятельности учителя / В. А. Сластенин, А. И. Мищенко. – М. : Прометей, 1997. – 201 с.
  171. Смирнов Е. И. Дидактическая система математического образования студентов педвузов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Смирнов Евгений Иванович ; Ярославский государственный педагогический университет. – Ярославль, 1998. – 359 с.
  172. Смирнов С. А. Педагогика : педагогические теории, системы, технологи : [учебное пособие] / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов ; [под ред. С. А. Смирнова]. – [3-е изд]. – М. : Академия, 1999. – 512 с.
  173. Соколов В. Н. Педагогическая эвристика: введение в теорию и методику эвристической деятельности : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / В. Н. Соколов. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 255 с.
  174. Сохор A. M. Логическая структура учебного материала. Вопросы дидактического анализа / A. M. Сохор – М. : Педагогика, 1974. – 192 с.
  175. Спирин Л. Ф. Анализ учебно-воспитательных ситуаций и решение педагогических задач / Л. Ф. Спирин, М. А. Степинский, М. Л. Фрумкин. – Ярославль : ГПИ им. К.Д. Ушинского, 1974. – 129 с.
  176. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология : [учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений] / Н. Ф. Талызина. – М. : Академия, 1998. – 288 с.
  177. Теория и методика обучения физике в школе : Общие вопросы: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / [С. Е. Каменецкий, Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская и др.] ; под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой. – М. : Академия, 2000. – 368 с.
  178. Тихомиров О. К. Психология / O. K. Тихомиров. – М. : Высшее образование, 2006. – 544 с.
  179. Тихомиров O. K. Психология мышления / O. K. Тихомиров. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 272 с.
  180. Толлингерова Д. Психология проектирования умственного развития детей / Д. Толлингерова, Д. Голоушова , Г. Канторкова. – М. : Роспедагенство, 1994. – 48 с.
  181. Тулькибаева Н. Н. Теория и практика обучения учащихся решению задач : [монография] / Н. Н. Тулькибаева. – Челябинск : Изд-во ЧГПУ, 2000. – 239 с.
  182. Уман А. И. Учебные задания и процесс обучения / А. И. Уман. – М. : Педагогика, 1989. – 56 с.
  183. Усова А. В. Практикум по решению физических задач / А. В. Усова, Н. Н. Тулькибаева . – [2-е изд.]. – М. : Просвещение, 2001. – 206 с.
  184. Усова А. В. Формирование учебных умений и навыков учащихся на уроках физики / А. В. Усова, А. А. Бобров . – М. : Просвещение, 1988. – 112 с.
  185. Урбански А. Начало с учетом конца… или какой может быть система образования через десять лет / A. Урбански // Директор школы. – 1994. – № 4. – С. 79–88.
  186. Федорова В. Н. Межпредметные связи / В. Н. Федорова, Д. М. Кирюшкин. – М. : Педагогика, 1989. – 134 с.
  187. Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. – М. : Политиздат, 1987. – 590 с.
  188. Философская энциклопедия : в 5 т. / [гл. ред. Ф. В. Константинов]. – М. : Советская энциклопедия, 1979. – Т. 5. – 740 с.
  189. Фридман Л. М. Дидактические основы применения задач в обучении : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра пед. наук : 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования / Л. М. Фридман. – М. : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 1971. – 54 с.
  190. Фридман Л. М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач / Л. М. Фридман. – М. : Педагогика, 1977. – 208 с.
  191. Фридман Л. М. Как научиться решать задачи / Л. М. Фридман. – М. : Моск. психолого-соц. ин-т; Воронеж : МОДЭК, 1999. – 235 с.
  192. Фридман Л. М. Как обучать решению задач? / Л. М. Фридман // Педагогический вестник. – 1993. – №7. – С. 2-3.
  193. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – СПб. : Питер, 2003. – 860 с.
  194. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика : Теория и технология креативного обучения / Анатолий Васильевич Хуторской. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
  195. Человек и вычислительная техника / [под ред. В. М. Глушкова]. – К. : Наук. думка, 1971. – 294 с.
  196. Ченцов A. A. Теоретические основы научной организации учебного процесса (Моделирование дидактических систем) / А. А. Ченцов. – Белгород, 1972. – 250 с.
  197. Шадриков В. Д. Способности человека / В. Д. Шадриков. – М. : Институт практической психологии, 1997. – 288 с.
  198. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. / Д. Б. Эльконин. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.
  199. Эльконин Д. Б. Понятие компетентности с позиций развивающего обучения / Д. Б. Эльконин // Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию. – Красноярск, 2002. – С. 27 – 38.
  200. Энциклопедия профессионального образования : [в 3-х т.] / [под ред. С. Я. Батышева]. – М. : АПО, 1998. – Т. 1 – А-Л. – 568 с.
  201. Эсаулов А. Ф. Проблемы решения задач в науке и технике / А. Ф. Эсаулов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1979. – 200 с.
  202. Эсаулов А. Ф. Психология решения задач : [метод. пособие] / А. Ф. Эсаулов. – М. : Высш. школа, 1972. – 216 с.
  203. Якиманская И. С. Развивающее обучение / И. С. Якиманская. – М. : Педагогика, 1979. – 144 с.
  204. Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного образования / И. С. Якиманская. – М. : Сентябрь, 2000. – 176 с.
  205. Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives: Cognnetive Do main / В. Bloom, М. Engleharz, Е. Furst, W. Hill and David Krathwort, eds. – New York, NY: David McKayCo, 1956. – 52 p.
  206. Carroll J. В. А m
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины