КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ХІМІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БУДОВИ РЕЧОВИНИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
 • скачать файл:
 • Название:
 • КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ХІМІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БУДОВИ РЕЧОВИНИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
 • Альтернативное название:
 • КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В процессе изучения СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
 • Кол-во страниц:
 • 186
 • ВУЗ:
 • МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»

  На правах рукопису

  КОНОНЕНКО НАДІЯ ОЛЕГІВНА

  УДК: 371.31:54


  КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ХІМІЇ
  У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БУДОВИ РЕЧОВИНИ
  В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія)


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник
  Максимов Олександр Сергійович
  доктор педагогічних наук,
  професор

  Мелітополь – 2012  ЗМІСТ
  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1 13
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 13
  1.1. Сутність пізнавального процесу та його особливості в навчанні учнів підліткового віку (7 – 9 класи) 13
  1.2. Сучасні методичні підходи до формування та розвитку системи понять про речовину 27
  1.3. Аналіз методичної літератури з питань використання засобів навчання в курсі хімії основної школи 41
  1.4. Стан використання засобів навчання у формуванні понять про будову речовини на сучасному уроці хімії 64
  Висновки до першого розділу 69
  РОЗДІЛ 2 73
  МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 73
  2.1. Засоби навчання в методичній системі формування понять про будову речовини 73
  2.2. Методика формування понять про будову речовини на основі атомно-молекулярного вчення 88
  2.3. Розвиток понять про будову речовини на уроках хімії 8 – 9 класів 112
  Висновки до другого розділу 157
  РОЗДІЛ 3 160
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОНЯТЬ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ 160
  3.1. Організація експериментальної роботи 160
  3.2. Результати педагогічного дослідження 165
  Висновки до третього розділу 182
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 185
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 188
  ДОДАТКИ 210  ВСТУП
  Актуальність теми. Для сучасної хімічної науки характерний пошук закономірностей перебігу глибинних процесів мікросвіту, що зумовлюють хімічну поведінку речовин. Для розуміння хімічних процесів і закономірностей їх перебігу, для розвитку мислення та наукового світорозуміння в цілому велике значення мають знання про будову речовини [12, 39, 78, 79, 81, 82, 118, 125, 219]. При цьому відповідні теоретичні теми («Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома»; «Хімічний зв’язок і будова речовини») є найскладнішими темами шкільного еквіваленту хімічної науки. Опанування хімічних законів і теорії потребує розвиненого абстрактного мислення, яке ще недостатньо сформовано в учнів 7 – 8-их класів. Одним зі шляхів розв’язання цього протиріччя є комплексне використання засобів навчання, що дає можливість унаочнити найскладніші явища.
  Аналіз методичної літератури та педагогічна практика доводять, що комплексне використання сучасних дидактичних засобів дозволяє найбільш повно відкривати сутність хімічних явищ; визначати причинно-наслідкові взаємозв’язки між складом, будовою та властивостями речовин; виявляти закономірності та співвідношення, характерні для внутрішньої структури речовин та явищ. За допомогою сучасних дидактичних засобів забезпечується яскравість та динаміка уроку, створюються елементи гри, що сприяє розвитку пізнавального інтересу до вивчення хімії.
  Аналіз літератури показав, що питання формування понять про будову речовини з різних боків вивчалося багатьма вченими-методистами. Методичні шляхи формування хімічних знань показано у роботах Н. М. Буринської та Л. П. Величко [10, 11]. Принципам формування основних понять і законів хімії та, зокрема, понять про будову речовини посвячені фундаментальні дослідження Ю. В. Ходакова [193], Г. П. Хомченка [194], Г. І. Шелинського [209, 211]. Л. П. Величко та О. С. Заблоцька довели ефективність вивчення органічних речовин на засадах їх рівневої організації [20, 80]. Питання будови атома і хімічного зв’язку в речовинах розглянуті в роботах Л. С. Гузея [44, 45]. Ряд аспектів пропедевтичного рівня формування поняття «речовина» обгрунтовав Д. Ю. Добротін [58 – 60]. Н. М. Каменецька [93] спрямувала зусилля на розвиток знань про будову речовини під час вивчення розчинів електролітів. Особливості формування понять про матеріал та речовину розглянуті Л. А. Липовою [125]. Розгорнутий аналіз розвитку знань про залежність властивостей речовин від їх будови в шкільному курсі хімії здійснив А. І. Шаповалов [203]. Питання формування понять про будову речовини перманентно розглядаються на сторінках іноземних видань [221 – 230]. При цьому методика використання хімічного експерименту – основного засобу навчання хімії – у процесі вивчення будови речовини залишається не розробленою, недостатньо уваги приділяється комплексному використанню засобів навчання на відповідних уроках.
  Питанню підвищення результативності уроку на основі використання комплексу засобів навчання присвячені роботи вітчизняних методистів Т. А. Веселової [24], С. А. Герус [36], Т. М. Засєкіної [86]. Над проблемою комплексного використання дидактичних засобів працювали О. А. Грабецький та Л. С. Зазнобіна [41], І. Л. Дріжун [65], утім технічні засоби навчання, з якими вони працювали вже застаріли морально, а мультимедіа до розроблених ними комплексів дидактичних засобів не потрапили. В. С. Полосін та В. Г. Прокопенко розробили методичні засади використання хімічного експерименту та моделей кристалічних ґраток при формуванні понять про будову неорганічних речовин [153]. Методику використання комп’ютера в процесі вивчення шкільного курсу хімії досліджували Є. Ю. Зашилова [88], С. В. Манойлова [132 – 134], А. О. Сиромятников [29, 183]; Д. М. Кожевников запропонував комплекс навчальних моделей для вивчення будови речовини в середній школі [98]. При цьому інші навчальні засоби залишалися поза увагою методистів, що значно послабило дидактичну ефективність використання як комп’ютера, так і навчальних моделей. Дослідження з комп’ютеризації шкільної освіти [6, 7, 32, 55, 69, 84, 126, 143, 144] довели, що використання мультимедійних засобів навчання дозволяє диференціювати та індивідуалізувати навчальний процес, підвищити ступінь засвоєння навчального матеріалу, значно розширити методичні можливості інших засобів навчання. Утім методичні засади комплексного використання дидактичних засобів розроблені недостатньо.
  Однією з проблем сучасної української школи є відсутність пріоритету якісної освіти. Ще в класах основної школи навчальні предмети ідентифікуються як «потрібні» та «не потрібні». Специфіка та складність хімічної науки сприяють занесенню її до останньої категорії та відповідному відношенню учнів до вивчення хімії. Для розв’язання цієї проблеми необхідно змінювати прийоми мотивації до навчання, кардинально змінювати систему роботи. Одним із дієвих шляхів посилення мотивації та розвитку пізнавального інтересу учнів до вивчення хімії є комплексне використання дидактичних засобів.
  Таким чином, аналіз літературних джерел і шкільної практики дозволив виокремити суперечність між об’єктивною необхідністю впровадження у процес вивчення хімії теоретично обґрунтованого комплексу новітніх дидактичних засобів та недостатнім рівнем методичних розробок у галузі комплексного використання сучасних засобів навчання у процесі формування понять про будову речовини. Виявлена суперечність обумовлена наявністю недостатньо досліджених питань, пов’язаних із формуванням в учнів хімічних знань на основі сучасних можливостей новітніх дидактичних засобів, а саме:
   залишається не вирішеним питання про необхідність унаочнення складних абстрактних понять про будову речовини;
   недостатній рівень методичних розробок не дозволяє ефективно використовувати технічні можливості новітніх дидактичних засобів;
   гостро стоїть проблема необхідності посилення мотивації й розвитку пізнавального інтересу до вивчення хімії, розв’язанню якої сприяє комплексне використання засобів навчання хімії.
  Актуальність окреслених проблем зумовила вибір теми дисертаційної роботи «Комплексне використання засобів навчання хімії у процесі вивчення будови речовини в основній школі».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і є складовою комплексної держбюджетної теми «Удосконалення змісту, методів і засобів навчання хімії середньої школи» (державний реєстраційний номер 0106U013191). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 3 від 01.02.2006 р.) та узгоджено з бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 9 від 27.11.2008 р.).
  Мета дослідження полягає в розробці, теоретичному обґрунтуванні та виявленні педагогічної ефективності системи комплексного використання засобів формування і розвитку понять про будову речовини в учнів основної школи на основі інтегрування сучасних та традиційних засобів навчання.
  Гіпотеза дослідження: якщо в процесі формування понять про будову речовини використовувати комплекс засобів навчання (хімічний експеримент, мультимедіа, структурно-подібні моделі, опорні конспекти та інші мовно-логічні й зображувальні засоби), який надає можливість унаочнити абстрактні поняття та задіяти в процесі пізнання всі органи чуття учнів, то це підвищить ефективність навчального процесу, забезпечить ґрунтовність та системність знань про будову речовини.
  Відповідно до мети та гіпотези поставлено такі задачі дослідження:
  1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження.
  2. Розробити та теоретично обґрунтувати систему комплексного використання засобів навчання в процесі формування і розвитку понять про будову речовини.
  3. На основі інтегративного підходу до використання засобів навчання розробити та теоретично обґрунтувати методичну систему формування і розвитку понять про будову речовини.
  4. Розробити методичні рекомендації для вчителів щодо застосування розробленої методичної системи з використанням комплексу засобів навчання хімії.
  5. В умовах реального навчально-виховного процесу основної школи здійснити експериментальну перевірку результативності використання методичної системи формування та розвитку понять про будову речовини.
  Об’єкт дослідження: процес навчання хімії в основній школі.
  Предмет дослідження: зміст, структура та взаємодія засобів вивчення будови речовини в курсі хімії основної школи.
  Теоретико-методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення філософії, педагогіки, психології про сутність поняття, його природу, функції, основні етапи його формування; психолого-педагогічні особливості навчання та розвитку учнів, праці вчених-педагогів у галузі проблемно-розвивального навчання (Л. С. Виготський, В. В. Давидов та ін.), праці з питань діяльнісного підходу до процесу навчання (О. М. Леонтьєв, Л. С. Виготський, Л. В. Занков та ін.), вивчення особливостей формування хімічних понять (Н. М. Буринська, Л. П. Величко, Н. Е. Кузнецова, І. Н. Чертков, С. Г. Шаповаленко), принцип системного підходу та структурного аналізу основних понять про рівні організації речовини.
  Нормативна база дослідження: сучасні концепції нової парадигми освіти й виховання (Н. М. Буринська, І. Я. Зязюн, В. Г. Кремень, О. Я. Савченко), положення Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Концепція Національної програми інформатизації, Національна доктрина розвитку освіти в Україні.
  Розв’язання поставлених завдань здійснювалося шляхом застосування комплексу методів дослідження:
  теоретичних: аналіз психолого-педагогічної літератури та Інтернет-видань із проблеми дослідження, синтез, порівняння, моделювання, які надали можливість систематизувати теоретичний матеріал, виявити перспективи комплексного використання хімічного експерименту, мультимедійних засобів навчання та інших дидактичних засобів;
  емпіричних: діагностичних (анкетування вчителів та учнів, інтерв’ю, бесіди, тестування учнів), методи спостереження, самоспостереження, рейтингу, які сприяли вивченню стану досліджуваної проблеми на практиці та дозволили виявити результати апробації розробленої методичної системи формування та розвитку понять про будову речовини;
  організаційно-експериментальних (констатувальний, пошуковий, формувальний експерименти) з якісним та кількісним аналізом отриманих результатів, що забезпечило їхню достовірність і надало можливість здійснити перевірку педагогічної ефективності розробленої методичної системи.
  Дослідження проводилося в чотири етапи (2005 – 2011 рр.).
  На першому етапі (2005-2006 рр.) проводився констатувальний експеримент. Була проаналізована філософська, психолого-педагогічна і спеціальна література з проблеми дослідження, вивчалися навчальні програми, підручники та мультимедійні посібники. Здійснювалася діагностика практичного стану досліджуваної проблеми. Формулювалися основні положення та гіпотеза дослідження, визначалися об’єкт, предмет, мета, задачі та необхідні методи дослідження.
  На другому, пошуковому, етапі (2006 – 2008 рр.) на базі висновків, сформульованих за результатами констатувального етапу дослідження, теоретичного аналізу проблеми та власного педагогічного досвіду розроблялася система комплексного використання засобів навчання у формуванні понять про будову речовини. На основі інтегративного підходу до використання засобів навчання була теоретично обґрунтована методична система формування і розвитку понять про будову речовини, яка дозволила розробити комплекс навчально-методичного забезпечення для вивчення відповідних тем у шкільному курсі хімії в складі методичних рекомендацій для роботи в 7 – 9-х класах та пакета слайдів «Будова речовини». На етапі пошукового експерименту комплекс навчально-методичного забезпечення пройшов апробацію, за результатами якої він був скорегований, доповнений та використовувався у формувальному експерименті.
  На третьому, формувальному, етапі (2008 – 2010 рр.) проводилися дослідження, спрямовані на перевірку вірогідності висунутої гіпотези. Здійснювався педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності розробленої методичної системи формування і розвитку понять про будову речовини та, зокрема системи комплексного використання засобів навчання.
  На четвертому етапі (2010 – 2011 рр.) узагальнювалися експериментальні матеріали. Здійснювався аналіз експериментальних даних, літературно оформлялися тексти дисертації та автореферату.
  Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі загальноосвітніх шкіл № 7, № 14, № 5 м. Мелітополь; № 1, № 5, № 41, № 22 м. Запоріжжя, Запорізької гімназії № 28, Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива»; у Запорізькій області у Запорізькому районі на базі Балабинської гімназії «Престиж», Кушугумського НВК «Інтелект»; у Мелітопольському районі на базі Костянтинівського ліцею «Ерудит», Полянівської загальноосвітньої школи; на базі Одрадокам’янської ЗОШ Береславського району Херсонської області; на базі Луганської спеціалізованої школи № 8, Нижньонагольчицької ЗОШ ім. В. В. Шевченка Антрацитівського району Луганської області. Дослідження проводилося впродовж 2005 – 2010 рр. На етапі констатувального експерименту в дослідженні були задіяні 7 учителів та 843 учні. У формувальному експерименті брало участь 15 учителів та понад 1000 учнів: експериментальна вибірка складала 627 учнів; 410 – навчалися в контрольних класах.
  Упродовж усього періоду теоретико-експериментальної роботи автор особисто брала участь в апробації та практичній реалізації розробленої методичної системи, здійснюючи організаційну, навчально-методичну і викладацьку діяльність на посаді вчителя хімії Запорізької загальноосвітньої школи №5 та Запорізької гімназії № 28.
  Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тім, що в теорії та методиці навчання хімії в Україні вперше теоретично обґрунтовано систему комплексного використання засобів формування і розвитку понять про будову речовини в учнів основної школи на основі інтегрування хімічного експерименту, мультимедіа, моделювання та інших дидактичних засобів. На основі інтегративного підходу до використання засобів навчання розроблено та теоретично обґрунтовано методичну систему формування і розвитку понять про будову речовини.
  Удосконалено зміст і структуру уроків завдяки оновленню хімічного експерименту, його інтегруванню з сучасними дидактичними засобами та використанню самостійної роботи учнів із засобами навчання нового покоління.
  Подальшого розвитку набули ідеї диференційованого та розвивального навчання, що реалізуються під час системної роботи з дидактичними засобами.
  Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці і впровадженні в практику навчання хімії в основній школі методичного забезпечення, а саме:
   методичних рекомендацій для вчителів щодо формування понять про будову речовини в курсі хімії основної школи;
   комп’ютерної підтримки процесу вивчення будови речовини у вигляді пакета слайдів «Будова речовини».
  Результати дослідження можуть використовуватися для розробки ресурсного забезпечення шкільного курсу хімії, у системі післядипломної освіти вчителів, у навчанні студентів природничих спеціальностей педагогічних університетів.
  Особистий внесок здобувача. Усі представлені в дисертації наукові результати отримані здобувачем самостійно. Автору належить власна методична розробка уроків, що ґрунтується на застосуванні методичної системи формування та розвитку понять про будову речовини, апробована на практиці в основній школі. Методичні здобутки автора опубліковані в журналі «Хімія. Шкільний світ». Авторським є мультимедійний пакет слайдів «Будова речовини». Публікації автора, які вийшли упродовж п’яти років (2005-2010 рр.) є виключно одноосібними.
  Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідалися і обговорювалися на науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня, а саме: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми якості природничої педагогічної освіти» (Полтава, 2006), Всеукраїнська науково-практична конференція «Хімічна освіта в контексті Болонського процесу: стан і перспективи» (Київ, 2006), Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми якості природничої педагогічної освіти» (Полтава, 2007), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці» (Луганськ, 2008), Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» (Умань, 2008), Українська науково-практична конференція «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, 2008), 11-та Міжрегіональна міжгалузева науково-практична конференція «Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе» (Санкт-Петербург, 2010), Російсько-Українська науково-практична конференція «Актуальные проблемы химии и методики её преподавания» (Нижній Новгород, 2010), на курсах підвищення кваліфікації вчителів у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Пакет слайдів «Будова речовини» з пояснювальною запискою був розміщений на освітянському сайті Pedsovet.su.
  Впровадження здійснювалося в процесі експериментальної роботи на базі загальноосвітніх шкіл №1, № 5 (довідка № 01-25/1090 від 16.11.11), № 41 (довідка № 905 від 02.11.11) м. Запоріжжя, Запорізької гімназії № 28 (довідка № 905 від 02.11.11), Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива» (довідка № 448 від 01.11.2011); у Запорізькій області Запорізькому районі на базі Кушугумського НВК «Інтелект» (довідка № 553 від 21.10.11); на базі Одрадокам’янської ЗОШ Береславського району Херсонської області (довідка № 01-07/944-11 від 21.10.11); Нижньонагольчицької ЗОШ ім. В. В. Шевченка Антрацитівського району Луганської області (довідка № 62 від 21.10.11). Дослідження проводилося впродовж 2005 – 2010 рр., ним було охоплено близько 600 учнів експериментальних та понад 400 учнів контрольних класів.
  Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображено в 17 одноосібних публікаціях, серед них: 7 – у наукових фахових виданнях з педагогічних наук, 10 – в інших науково-методичних виданнях та матеріалах конференцій.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  У дисертації запропоновано розв’язання методичної проблеми використання засобів навчання при формуванні системи понять про будову речовини в курсі хімії основної школи, яке підтвердило гіпотезу і дозволило зробити наступні висновки.
  Аналіз науково-методичної літератури довів, що система понять про будову речовини є основною системою понять шкільного курсу хімії, яка розвивається впродовж усього навчання. Складність та абстрактність понять і теорій, що входять до цієї системи, потребують продуманого системного використання засобів візуалізації під час вивчення відповідних тем. При цьому теоретичне вивчення проблеми та шкільна практика свідчать про те, що методичні засади комплексного використання дидактичних засобів розроблені недостатньо. Сучасний стан навчання хімії в основній школі характеризується безсистемним використанням засобів навчання під час вивчення будови речовини, майже не використовується хімічний експеримент, досліди ніколи не підкріплюються засобами мультимедіа.
  Під час роботи з психолого-педагогічною літературою виявлено ряд психологічних особливостей учнів підліткового віку, які стали основними критеріями під час роботи над проблемою дослідження.
  Розроблено систему комплексного використання засобів формування і розвитку понять про будову речовини в учнів основної школи на основі інтегрування хімічного експерименту, мультимедіа, моделювання та інших дидактичних засобів. Доведено: використання комплексу засобів навчання дозволяє задіяти в процесі пізнання більше органів чуття, що суттєво збільшує пізнавальні можливості учнів. Установлено: основними засобами навчання на сучасному уроці хімії є хімічний експеримент та мультимедійні засоби навчання. Поєднання найдавнішого засобу пізнання хімії з сучасними здобутками науки та техніки дозволяє спостерігати за предметами та явищами не тільки ззовні, але й зсередини.
  На основі змістово-процесуального аналізу та впровадження в практику шкіл інтегративного підходу до використання засобів навчання розроблено і теоретично обґрунтовано методичну систему формування і розвитку понять про будову речовини. Інтегративний підхід передбачає об’єднання дидактичних засобів у систему, яка враховує особливості та потенційні можливості кожного окремого навчального засобу. При цьому засоби навчання не можна розглядати окремо від інших компонентів навчального процесу. Розроблена методична система дозволяє врахувати всі педагогічні та психологічні чинники. Принцип системності та інтегративний підхід є основою розробленої методичної системи формування і розвитку понять про будову речовини, вони виступають основними регулятивами її створення та функціонування. Запропонована методична система передбачає: комплексне використання дидактичних засобів на уроках будь-якого типу (за В. О. Онищуком); складання опорних конспектів під час вивчення нових тем; використання методу бесіди під час викладання нового матеріалу; проведення оптимальної кількості лабораторних та практичних робіт, відповідно вимог техніки безпеки та діючої шкільної програми.
  Відповідно до завдань дослідження розроблено методичні рекомендації для вчителів щодо застосування методичної системи формування й розвитку понять про будову речовини, що увійшли до комплексу навчально-методичного забезпечення й використовувалися у формувальному експерименті, який дозволив довести ефективність методичної системи.
  Порівняння результатів діагностичного та підсумкового зрізів, відповідно 2008-2009 та 2009-2010 н.р., доводять, що в класах, які працювали на основі експериментальної методичної системи, відбулися якісні й кількісні зміни показників навченості. Кількість учнів, які мають високий і достатній рівні знань про будову речовини, в експериментальних класах за два роки навчання зросла в середньому відповідно на 3% і 13%. В експериментальних класах майже не стало учнів із низьким рівнем знань, їх кількість за результатами підсумкового зрізу другого експериментального року навчання в середньому складала 0,67%. При цьому показники учнів контрольних класів майже не змінювалися.
  Отже, учні експериментальних класів демонструють вищий рівень знань з будови речовини в порівнянні з учнями, які навчалися за традиційною методикою. Це дає можливість дійти висновку про те, що глибші знання в експериментальних класах є результатом реалізації розробленої методичної системи. Системний підхід до формування понять про будову речовини, система комплексного використання засобів навчання з акцентом на хімічному експерименті та засобах мультимедіа, складання опорних конспектів та використання методу евристичної бесіди, який є основним на більшості уроках, забезпечують систематизованість знань, підвищують ефективність процесу формування понять про будову речовини в учнів 7-9-их класів.
  Таким чином, гіпотеза дослідження здобула своє підтвердження, що відкриває можливості для впровадження методичної системи формування й розвитку понять про будову речовини, зокрема системи комплексного використання дидактичних засобів, у практику основної школи.
  Водночас проведене дослідження не вичерпує всього комплексу проблем щодо формування системи понять про будову речовини в курсі хімії та використання дидактичних засобів у цьому процесі. Потребують подальшого обговорення зміст та глибина вивчення основних питань хімічної науки в шкільному курсі хімії. Розроблена система дидактичних засобів удосконалюватиметься в результаті розвитку її компонентів, що особливо важливо, зважаючи на стрімкий розвиток засобів мультимедіа. Залишається відкритим питання створення якісної комп’ютерної підтримки навчання хімії: методичних матеріалів для вчителів і навчальних посібників для учнів, які не дублюватимуть друковані видання.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Аляев Ю. Интерактивное обучение – диалог педагога с учащимися / Ю. Аляев, А. Беляков // Народное образование. — 2008. — № 6. — С. 199—206.
  2. Анализ и структурирование содержания учебника химии – одно из условий интенсификации обучения химии / Лойко Л. З., Матрос Д. Ш., Рабочих Т. Б., Шукенова Р. Ж. // Совершенствование содержания и методов обучения химии в средней школе : межВУЗ сб. науч. трудов. — СПб. : Образование, 1991. — С. 24—30.
  3. Аналіз роботи творчої групи з апробації електронних педагогічних програмних засобів з хімії у 2007-2008 н.р. : матеріали підсумкового семінару з апробації пед. прогр. засобів, 19 черв. 2008 [Електронний ресурс] / Запорізький обл. ін-т післядипл. пед. освіти. — Режим доступу :
  http://www.ciit.zp.ua/index.php?id=891&option=com_content&Itemid=305.
  4. Арсеньев А. С. Анализ развивающегося понятия / А. С. Арсеньев, В. С. Библер, Б. М. Кедров. — М. : Просвещение, 1967. — 253 с.
  5. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса / Ю. К. Бабанский. — М. : Просвещение, 1982. — 192 с.
  6. Безруков Р. А. "Oprosnik-2" – программная оболочка для создания компьютерных тестов по химии / Р. А. Безруков, Н. В. Тищенко, Н. П. Безрукова // Тезисы Всерос. науч. конф. «Молодёжь и химия». — Красноярск, 1998. — С. 140—141.
  7. Безрукова Н. П. Организация изучения темы «Химическая связь» с использованием компьютерных технологий в 8 и 11 классах / Н. П. Безрукова, Н. Д. Изместьева, Е. В. Реди // Материалы Менделеевских чтений. — Тобольск, 1999. — С. 23—27.
  8. Беликов А. А. Эксперимент на уроках химии / А. А. Беликов. — К. : Рад. Школа, 1988. — 150 с.
  9. Буринская Н. Н. Химия. 8 класс / Н. Н. Буринская. — [3-е изд., испр. и доп.]. — К. : Ірпінь, Перун, 1997. — 158 с.
  10. Буринська Н. М. Викладання хімії у 8-9 класах загальноосвітньої школи / Н. М. Буринська. — К. : Ірпінь, Перун, 2000. — 144 с.
  11. Буринська Н. М. Викладання хімії у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів : метод. посіб. для вчителів / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. — К. : Ірпінь, Перун, 2002. — 240 с.
  12. Буринська Н. М. Методика викладання хімії / Н. М. Буринська. — К. : Вища школа, 1987. — 514 с.
  13. Буринська Н. М. Поняття про речовину / Н. М. Буринська // Біологія і хімія в школі. — 2011. — № 5. — С. 18—20.
  14. Буринська Н. М. Хімія: 9 : [підруч. для загальноосв. навч. закл.] / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. — К. ; Ірпінь : Перун, 2009. — 232 с.
  15. Буткевич Г. А. К вопросу об определении некоторых понятий химии / Г. А. Буткевич // Химия в школе. — 1940. — № 6. — С. 23—29.
  16. Валянский С. И. Теория информации и образование. Условия выживания России / С. И. Валянский. — М. : Аиро-ХХ; «Крафт+», 2005. — 140 с.
  17. Вахтомин Н. К. Практика – мышление – знание / Н. К. Вахтомин. — М. : Наука, 1978. — 112 с.
  18. Вдовина Т. О. Об одном из инвариантов содержания неорганической химии как способе структурирования и минимизации химических знаний / Т. О. Вдовина, Л. М. Вдовина // Совершенствование учебно-воспитательного процесса на уроках химии : тезисы докладов Башкирской респ. науч.-практ. конф. — Уфа, 1988. — С. 26—28.
  19. Вдовина Т. О. Последовательность изложения учебного материала с использованием общего инварианта неорганической химии / Т. О. Вдовина, Л. М. Вдовина // Совершенствование содержания и методов обучения химии в средней школе : межВУЗ. сб. науч. трудов. — СПб. : Образование, 1991. — С. 20—38.
  20. Величко Л. Вивчення органічних речовин на засадах їх рівневої організації / Л. Величко, О. Заблоцька // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Природничо-наукова освіта школярів: реалії та перспективи». — Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. — С. 10—11.
  21. Величко Л. П. Синергетичні характеристики навчального процесу / Л. П. Величко // Біологія і хімія в школі. — 2000. — № 3. — С. 9—11.
  22. Величко Л. П. Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Л. П. Величко. — К. : Генеза, 2006. — 330 с.
  23. Верховский В. Н. Техника и методика химического эксперимента в школе : [пособ. для преподав. и студ. педвузов] / В. Н. Верховский. —
  Т.1 : Приборы. Материалы и приемы работы. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — Л.-М. : Гос. учебн. пед. изд., 1937. — 338 с.
  Т. 2 : Описание опытов. — [4-е изд., испр. и доп.]. — Л. : Учпедгиз, 1949. — 488 с.
  24. Веселова Т. А. Комплексное использование наглядных средств обучения как фактор интенсификации процесса обучения / Т. А. Веселова // Совершенствование содержания и методов обучения химии в средней школе : межВУЗ. сб. науч. трудов. — СПб. : Образование, 1991. — С. 109—117.
  25. Веселова Т. А. Комплексное использование средств наглядности – одно из условий интенсификации процесса обучения химии / Т. А. Веселова, Т. Н. Ранимова, О. К. Гасанов // Совершенствование содержания и методов обучения химии в средней школе : сб. науч. трудов. — Ленинград : ЛГПИ, 1988. — С. 58—67.
  26. Вигнер Е. События, законы природы, принципы инвариативности / Е. Вигнер // Успехи физических наук. — 1965. — Т. 85. — Вып. 4. — С. 727—736.
  27. Владыкина А. В. Химический язык в школе / А. В. Владыкина, Н. Е. Кузнецова. — М. : Просвещение, 1980. — 186 с.
  28. Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова. — К. : Либідь, 2005. — 400 с.
  29. Возможности использования современных информационных технологий в преподавании тем «Химическая связь», «Производство чугуна и стали» в школьном курсе химии / [Безрукова Н. П., Сыромятников А. А., Безруков А. А. и др.] // Материалы VIII Междунар. конф.-выст. «Информационные технологии в образовании». — М., 1998. — С. 18—19.
  30. Возна Я. Т. Розробка уроків з теми «Хімічний зв'язок и будова речовини», 8 клас / Я. Т. Возна // Хімія (Основа) : наук.-метод. журнал. — 2011. — № 6 (234). — С. 13—22.
  31. Выготский А. Избранные психологические исследования. Мышление и речь / А. Выготский. — М. : Изд-во АПН СССР, 1956. — 519 с.
  32. Гаманюк О. А. Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 7-8 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / О. А. Гаманюк. — Харків, 2002. — 19 с.
  33. Гапоненко И. М. Модели для изучения глюкозы / И. М. Гапоненко // Химия в школе. — 1982. — № 2. — С. 64—65.
  34. Гапоненко И. М. О предмете органической химии на заключительных уроках / И. М. Гапоненко // Химия в школе. — 1984. — № 3. — С. 31—32.
  35. Гаркунов В. П. Проблемность в обучении химии / В. П. Гаркунов // Химия в школе. — 1971. — № 4. — С. 23—29.
  36. Герус С. А. Теоретико-методические основы рационализации процесса обучения химии в средней школе : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Герус Светлана Александровна. — Санкт-Петербург, 2003. — 461 с.
  37. Гиря О. О. Методика вивчення хімічних елементів та їх сполук у класах хіміко-біологічного профілю загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання хімії» / О. О. Гиря ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.
  38. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. — К. : Либідь, 1997. — 376 с.
  39. Горский М. В. Обучение основам общей химии. Книга для учителя : из опыта работы / М. В. Горский. — М. : Просвещение, 1991. — 95 с.
  40. Грабарь М. И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / М. И. Грабарь, К. А. Краснянская. — М. : Педагогика, 1977. — 136 с.
  41. Грабецкий А. А. Использование средств обучения на уроках химии / А. А. Грабецкий, Л. С. Зазнобила. — М. : Просвещение, 1980. — 160 с.
  42. Грабовий А. Хімічний експеримент як метод пізнання / А. Грабовий // Біологія і хімія в школі. — 2011. — № 2. — С. 18—21.
  43. Григорьев С. В. Мультимедиа в образовании [Електронний ресурс] / С. В. Григорьев, В. В. Гриншкун. — Режим доступу :
  http://www.ido.edu.ru/open/multimedia/mult1.htm.
  44. Гузей Л. С. Строение атома и химическая связь / Л. С. Гузей // Химия в школе. — 1982. — № 2. — С. 46—52.
  45. Гузей Л. С. Строение атома и химическая связь / Л. С. Гузей, В. В. Сорокин, Р. П. Суворовцева // Химия в школе. — 1988. — № 3. — С. 42—48.
  46. Гузей Л. С. Химию – в школе? / Л. С. Гузей // Химия в школе. — 1996. — № 1. — С. 2—5.
  47. Гузик Н. П. Обучение органической химии : [кн. для учителя : из опыта работы] / Н. П. Гузик. — М. : Просвещение. — 1988. — 223 с.
  48. Гусарук Н. Комп’ютерні технології на уроках хімії / Н. Гусарук // Біологія і хімія в школі. — 2011. — № 5. — С. 24—25.
  49. Гусейханов М. К. Концепции современного естествознания : учеб. / М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов. — [6-е изд., перераб. и доп.]. — М. : Изд.-торг. корп. «Дашков и К°», 2007. — 540 с.
  50. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. — М. : ИНТОР, 1996. — 544 с.
  51. Данилов М. А. Дидактика / М. А. Данилов, Б. П. Есипов ; под общ. ред. Б. П. Есипова. — М. : Изд-во АПН РСФСР, 1957. — 518 с.
  52. Дегтяренко С. Г. Тематичне оцінювання з хімії в 7 класі / С. Г. Дегтяренко, І. М. Хандожко. — Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС.Лтд». 2007. — 115 с.
  53. Дегтяренко С. Г. Тематичне оцінювання з хімії в 9 класі / С. Г. Дегтяренко, І. М. Хандожко. — Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС.Лтд». 2006. — 114 с.
  54. Дегтяренко С. Г. Тематичне оцінювання з хімії у 8 класі / С. Г. Дегтяренко, І. М. Хандожко. — Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС.Лтд». 2006. — 117 с.
  55. Дем’яненко В. М. Шляхи забезпечення якості програмних засобів навчального призначення / В. М. Дем’яненко, М. П. Шишкіна // Комп’ютер в школі і сім’ї. — 2010. — № 5. — С. 50—53.
  56. Дидактика средней школы : некоторые проблемы современной дидактики : [учеб. пособ. для пед. ин-тов / под ред. М. Н. Скаткина]. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М. : Просвещение, 1982. — 318 с.
  57. Дидактические основы применения экранных звуковых средств в школе / [под ред. Л. П. Пресмана]. — М. : Просвещение, 1987. — 177 с.
  58. Добротин Д. Ю. Методические особенности формирования понятия «вещество» на пропедевтическом этапе обучения химии : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Д. Ю. Добротин. — Москва, 2006. — 197 с.
  59. Добротин Д. Ю. Развитие мотивации к обучению у учащихся при формировании понятия «вещество» на пропедевтическом этапе изучения химии / Д. Ю. Добротин // Совместная работа аспиранта и учителя по формированию мотивации учения у школьников : сб. материалов науч.-практ. конф. молодых ученых. — М. : ИСМО РАО, 2005. — С. 39—44.
  60. Добротин Д. Ю. Системный подход при формировании понятия «вещество» на пропедевтическом этапе изучения химии / Д. Ю. Добротин // Химия в школе. — 2005. — № 7. — С. 11—16.
  61. Добротин Р. Б. Состав – структура – процесс (историко-методологический анализ) / Р. Б. Добротин. — Л. : Наука, 1984. — 78 с.
  62. Драйден Г. Революция в обучении / Гордон Драйден, Джаннетт Вос ; пер. с англ. — М. : ООО «ПАРВИНЭ», 2003. — 672 с.
  63. Дрижун И. Л. Исследование педагогической эффективности применения средств информационной технологии в процессе обучения в химии / И. Л. Дрижун // Совершенствование содержания и методов обучения химии в средней школе : межВУЗ. сб. науч. трудов. — СПб. : Образование, 1991. — С. 39—45.
  64. Дрижун И. Л. Теоретические основы применения технических средств в обучении химии / И. Л. Дрижун. — Л. : Академия, 1986. — 186 с.
  65. Дрижун И. Л. Технические средства обучения в химии / И. Л. Дрижун. — М. : Высшая школа, 1989. — 174 с.
  66. Дризовская Т. М. Методика обучения химии в ІХ классе. Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева. Строение вещества. Растворы : пособ. для учителей / Т. М. Дризовская. — М. : Просвещение, 1965. — 223 с.
  67. Дробоцький А. С. Прилади для демонстрування дослідів з хімії : [посіб. для вчителя] / А. С. Дробоцький, Ю. Г. Шмуклер. — К. : Рад. шк., 1988. — 70 с.
  68. Дроздов С. Н. Развитие понятия изомерии в курсе органической химии / С. Н. Дроздов // Химия в школе. — 1979. — № 4. — С. 42—45.
  69. Дубова Т. В. Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчання на уроках математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання інформатики» / Т. В. Дубова. — К, 2002. — 18 с.
  70. Дусавицкий А. К. 2  2 = х / А. К. Дусавицкий. — М. : Инфолайн, 1995. — 176 с.
  71. Дьяченко Т. М. Використання нових технологій навчання як елемент стратегії освіти / Т. М. Дьяченко, І. І. Драч, Л. О. Подушко // Нові технології навчання. — 2000. — Вип. 25. — С. 162—166.
  72. Емельянова Е. О. Стиль химического мышления и его эвристическая функция / Е. О. Емельянова // Химия в школе. — 2006. — № 6. — С. 12—16.
  73. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
  74. Жалдак М. І. Становлення і розвиток комп’ютерно-орієнтованих систем навчання / М. І. Жалдак, В. Д. Руденко // Комп’ютер в школі і сім’ї. — 2010. — № 5. — С. 44—49.
  75. Журавлёв Н. К. Дидактическая модель предмета / Н. К. Журавлёв, И. Я. Зорина // Новые исследования в педагогических науках. — 1979. — № 1. — С. 33—41.
  76. Журавлёв Н. К. О некоторых дидактических требованиях к конструированию школьных учебников / Н. К. Журавлёв // Проблемы школьного учебника. — 1983. — Вып. 12. — С. 13—24.
  77. Журин А. А. Парадоксы обучения химии в средней школе / А. А. Журин // Химия в школе. — 2007. — № 9. — С. 2—5.
  78. Заблоцька О. Використання міжпредметних зв’язків з метою формування наукового світогляду учнів / О. Заблоцька // Біологія і хімія в школі. — 2003. — № 1. — С. 33—38.
  79. Заблоцька О. С. Формування знань про структурну організацію органічних речовин у курсі хімії загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання хімії» / О. С. Заблоцька. — К., 2000. — 19 с.
  80. Заблоцька О. С. Що знають учні про рівні структури організації речовини / О. С. Заблоцька // Біологія і хімія в школі. — 2001. — № 1. — С. 42—43.
  81. Загальна хімія : навч. посіб. / [Буря О. I., Повхан М. Ф., Чигвинцева О. П., Антрапцева Н. М.]. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. — 306 с.
  82. Загвязинський В. И. Методология и методы исследования проблем педагогики высшей школы / [сб. науч. статей ; под ред. В. И. Загвязинского]. — Тюмень : ТГУ, 1982. — 159 с.
  83. Зазнобина Л. С. Дидактический анализ СБ-КОМ и Интернет-ресурсов учебного назначения / Л. С. Зазнобина, А. А. Журин // Школьные перемены. Научные подходы к обновлению общего среднего образования ; [под ред. Ю. И. Дика и А. В. Хуторского]. — М. : ИОСО РАО, 2001. — 124 с.
  84. Зазнобина Л. С. Медиаобразование при обучении химии / Л. С. Зазнобина // Химия в школе. — 1995. — № 2. — С. 3—7.
  85. Занков Л. В. Наглядность и активизация учащихся в обучении / Л. В. Занков. — М. : Учпедгиз, 1960. — 243 с.
  86. Засєкіна Т. М. Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики : дис. ... кандидата пед наук : 13.00.02 / Засєкіна Тетяна Миколаївна. — К., 2009. — 242 с.
  87. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : уч. пособ. / И. Г. Захарова. — М. : Академия, 2003. — 192 с.
  88. Зашилова Е. Ю. Методика компьютерного обучения химии в основной школе : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Зашилова Елена Юрьевна. — Санкт-Петербург, 2000. — 167 с.
  89. Зинченко В. П. Непроизвольное запоминание / В. П. Зинченко. — М. : Директ-Медиа, 2008 — 985 с.
  90. Зинченко В. П. Продуктивное восприятие / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. — 1971. — № 6. — С. 12—18.
  91. Информационные технологии в научной деятельности : курс для аспир., соиск., и мол. уч. [Электронный ресурс] / сост. Ю. И. Богатырёва, П. А. Косарев. — Режим доступа :
  http://www.tspu.tula.ru/res/informat/aosit/Lection4.htm.
  92. Кабанова-Меллер Е. Н. Психология формирования знаний и навыков у школьников / Е. Н. Кабанова-Меллер. — М. : Изд-во АПН РСФСР, 1962. — 376 с.
  93. Каменецкая Н. М. Развитие знаний учащихся о закономерностях строения веществ и химических реакций при изучении растворов электролитов : автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (химия)» / Н. М. Каменецкая, Моск. гос. пед. ун-т. — М., 1982. — 16 с.
  94. Каменский А. Я. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. / А. Я. Каменский ; [под ред. А. И. Пискунова и др.]. — М. : Педагогика, 1982. — Т. 1. — 656 с.
  95. Карпов Г. М. Формирование понятия «химическое соединение» при изучении химии в восьмилетней школе : автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (химия)» / Г. М. Карпов. — Л., 1987. — 20 с.
  96. Клинберг Л. Введение в общую дидактику / Л. Клинберг. — Берлин, 1973. — 267 с.
  97. Князева Е. Н. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры / Е. Н. Князева, С. П. Курлюмов. — СПб. : Академия, 2002. — 414 с.
  98. Кожевников Д. Н. Создание и использование комплекса моделей атомов и молекул для изучения строения вещества в курсе химии средней школы : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Кожевников Дмитрий Николаевич. — Москва, 2004. — 228 с.
  99. Козлакова Г. Інформаційні технології: інтелектуалізація навчання у вищій школі / Г. Козлакова // Вища освіта України. — 2002. — № 1. — С. 48—53.
  100. Кононенко Н. О. Дослідницька діяльність учнів під час вивчення шкільного курсу хімії / Н. О. Кононенко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми якості природничої педагогічної освіти»], (м. Полтава, 24-25 трав. 2007 р.). — Полтава : Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 2007. — С. 326—328.
  101. Кононенко Н. О. Интегративный подход к использованию дидактических средств в контексте инновационного обучения / Н. О. Кононенко // Материалы 11-й Межрег. межотрасл. науч.-практ. конф. с участием ближнего и дальнего зарубежья «Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе». — СПб. : Экспресс, 2010. — С. 100—102.
  102. Кононенко Н. О. Інтегративний підхід до використання засобів навчання хімії / Н. О. Кононенко // Біологія і хімія в школі. — 2008. — № 3. — С. 53—54.
  103. Кононенко Н. О. Інтегративний підхід до застосування засобів навчання / Н. О. Кононенко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми якості природничої педагогічної освіти»], (м. Полтава, 25-26 трав. 2006 р.). — Полтава : Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 2006. — С. 191—193.
  104. Кононенко Н. О. Інтегративний підхід до застосування засобів навчання у самостійній роботі учнів / Н. О. Кононенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи. — 2007. — Вип. 5. — С. 68—73.
  105. Кононенко Н. О. Комплексне використання сучасних засобів навчання на уроках хімії / Н. О. Кононенко // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2008. — № 18 (157), верес. — С. 46—53.
  106. Кононенко Н. О. Комплексне використання засобів навчання на уроках хімії в контексті інноваційних технологій / Н. О. Кононенко // Наукові записки Вінницького держ. пед. університету ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. — 2008. — Випуск 24. — С. 260—263.
  107. Кононенко Н. О. Комплексне використання сучасних засобів навчання при формуванні понять про будову речовини / Н. О. Кононенко // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. університету ім. Павла Тичини. — 2008. — Частина 3. — С. 162—169.
  108. Кононенко Н. О. Методичні рекомендації щодо формування понять про будову речовини / Н. О. Кононенко // Хімія : 7 клас І семестр. — К. : Шкільний світ, 2007. — С. 44—64.
  109. Кононенко Н. О. Мультимедіа на уроках хімії / Н. О. Кононенко // Біологія і хімія в школі. — 2009. — № 4. — С. 38—39.
  110. Кононенко Н. О. Пакет слайдів «Будова речовини» [Електронний ресурс] / Н. О. Кононенко // Сайт «Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой - PEDSOVET.SU». — Режим доступу :
  http://pedsovet.su/load/165-1-0-1414.
  111. Кононенко Н. О. Практична діяльність учнів під час вивчення початкових хімічних понять / Н. О. Кононенко // Біологія і хімія в школі. — 2007. — № 1. — С. 47—48.
  112. Кононенко Н. О. Роль и место химического эксперимента на современном уроке химии / Н. О. Кононенко // Актуальные проблемы химии и методики её преподавания : материалы Рос.-Укр. науч.-практ. конф., 18 нояб. 2010 г. — Нижний Новгород : НГПУ, 2010. — С. 30—34.
  113. Кононенко Н. О. Формування понять про будову речовини, методичні поради, 8 клас / Н. О. Кононенко // Хімія. — 2008. — № 19—20. — К. : Шкільний світ, 2008. — С. 34—46.
  114. Конструювання і змістовне наповнення електронних підручників навчальнопізнавальним і операційно-діяльнісним матеріалом / [В. П. Волинський, О. С. Красовський, О. В. Чорноус, Т. В. Якушина] // Комп’ютер в школі і сім’ї. — 2011. — № 2. — С. 44—49.
  115. Корчажкина О. Обучение в условиях информатизации / О. Корчажкина // Народное образование. — 2008. — № 6. — С. 169—175.
  116. Крикля Л. С. Хімія: задачі та вправи. 8клас / Л. С. Крикля, П. П. Попель. — К. : Вид. центр «Академія», 2002. — 232 с.
  117. Кудрявцев А. А. Электронные пособия для эффективного урока химии / А. А. Кудрявцев, В. П. Шалов // Химия. — 2011. — № 10 (824). — С. 30—32.
  118. Кузнецов В. И. Общая химия: тенденции развития / В. И. Кузнецов. — М. : Высшая школа, 1989. — 288 с.
  119. Кузнецова Н. Е. Соотношение эксперимента и теории в формировании химических понятий / Н. Е. Кузнецова // Тезисы докладов на Всесоюз. науч.-метод. конф. — М., 1982. — С. 24—26.
  120. Кузнецова Н. Е. Формирование систем понятий в современном обучении химии / Н. Е. Кузнецова. — Л. : Изд-во ЛГПИ, 1985. — 103 с.
  121. Кузнецова Н. Е. Формирование систем понятий при обучении химии / Н. Е. Кузнецова. — М. : Просвещение, 1989. — 144 с.
  122. Кыверялг А. А. Вопросы методики педагогических исследований : в 2 ч. / А. А. Кыверялг. — Таллин : Валгус, 1971. — Ч. 2. — 227 с.
  123. Лашевська Г. Результати дослідження якості хімічної освіти / Г. Лашевська, Н. Титаренко // Біологія і хімія в школі. — 2006. — № 1. — С. 8—11.
  124. Лашевська Г. О. Хімія. 7 клас / Г. О. Лашевська. — К. : Генеза, 2007. — 200 с.
  125. Липова Л. А. Формування понять речовини і матеріалу при вивченні хімії / Л. А. Липова. — К. : Рад. школа, 1985. — 96 с.
  126. Лісіна Л.О. Розвиток пізнавальної активності школярів у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Л. О. Лісіна. — К., 2000. — 20 с.
  127. Лопатенко Л. М. Хімічний експеримент як важлива складова формування знань учнів з властивостей неорганічних речовин в класах гуманітарного профілю [Електронний ресурс] / Л. М. Лопатенко, О. Л. Воропай // Web-сайт Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. — Режим доступу : http://intkonf.org/k-h-n-lopatenko-lm-voropay-ol-himichniy-eksperiment-yak-vazhliva-skladova-formuvannya-znan-uchniv-z-vlastivostey-neorganichnih-rechovin-v-klasah-gumanitarnogo-profilyu/.
  128. Максимов О. С. Методика викладання хімії. Практикум / О. С. Максимов. — К. : Вища школа, 2004. — 168 с.
  129. Максимюк С. П. Форми і методи соціалізуючого впливу школи та позашкільних дитячих закладів [Електронний ресурс] / С. П. Максимюк // Педагогіка. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/pedagogika/.
  130. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. / І. В. Малафіїк. — К. : Кондор, 2009. — 406 c.
  131. Малафіїк І. В. Теорія та методика формування системності знань у старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / І. В. Малафіїк. — К., 2007. — 20 с.
  132. Манойлова С. В. Використання комп’ютера на уроках хімії / С. В. Манойлова // Біологія і хімія в школі. — 2001. — № 5. — С. 21—24.
  133. Манойлова С. В. Використання можливостей нових інформаційних технологій на різних етапах процесу навчання хімії / С. В. Манойлова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. — Вип. 32. — Ч. 2. — Херсон : Видавництво ХДПУ, 2002. — С. 170—174.
  134. Манойлова С. В. Періодичний закон та періодична система Д.І.Менделєєва. Будова атома / С. В. Манойлова. — Житомир : ЖІТТІ, 2000. — Компакт-диск навчального призначення. — 250 Мб.
  135. Мартыненко Б. В. Эксперимент не должен уйти со школы / Б. В. Мартыненко, М. В. Михалева // Химия в школе. — 2000. — №4. — С. 12—16.
  136. Маурина И. Я. Системный подход к созданию учебных таблиц по химии : автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (химия)» / И. Я. Маурина. — М., 1974. — 23 с.
  137. Методика преподавания химии / [под ред. Н. Е. Кузнецовой]. — М. : Просвещение, 1984. — 415 с.
  138. Методика применения технических средств в обучении в системе профтехучилищ / [cост. А. В. Усова, М. Н. Берулова, Ю. С. Тюников]. — Челябинск, 1985. — 186 с.
  139. Морозова Е. Г. Системный поход в развитии мировоззрения учащихся. / Е. Г. Морозова // Химия в школе. — 2007. — № 3. — С. 14—19.
  140. Навчальне програмне забезпечення “Хімія, 8” для викладання та вивчення хімії у 8 класах ЗНЗ. Версія 1.0. — Київ : АТЗТ “Квазар-Мікро Техно”, 2005. — Компакт-диск навчального призначення.
  141. Неведомська Є. Організація навчального експерименту в природничій освіті / Є. Неведомська // Біологія і хімія в школі. — 2008. — № 5—6. — С. 10—11.
  142. Недостатня комп’ютеризація шкіл залишається перешкодою для розвитку інноваційної освіти [Електронний ресурс] / Віртуальний Прес-центр «Майкрософт Україна». — Режим доступу :
  http://www.microsoft.com/ukraine/news/issues/2011/05/pil-survey.mspx.
  143. Нифантьев Э. Е. Компьютерные модели в обучении химии / Э. Е. Нифантьев, А. К. Ахлебинин, В. Н. Лихачёв // Информатика и образование. — 2002. — № 7. — С. 77—85.
  144. Нові інформаційні технології навчання / [Жалдак М. І., Машбиць Ю. І., Морзе Н. В. та ін.]. — К. : ВіПОЛ, 1998. — 342 с.
  145. Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) / Д. А. Новиков. — М. : МЗ-Пресс, 2004. — 67 с.
  146. Органическая химия. Видеоопыты [Электронный ресурс] / Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. — Режим доступа : http://school-collection.edu.ru.
  147. Охитина Л. Т. Психологические основы урока / Л. Т. Охитина. — М. : Просвещение, 1977. — 96 с.
  148. Педагогический энциклопедический словарь / [под ред. Б. М. Бим-Бада и др.] — М. : Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2003. — 528 с.
  149. Педагогічний програмний засіб «Таблиця Менделєєва», 7-8. — Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. — 2005.
  150. Педагогика : [учеб. пособ. для студ. пед. учеб. зав.] / под. ред. П. И. Пидкасистого. — М. : Пед. об-во России, 1998. — 640 с.
  151. Петровский А. В. Основы теоретической психологии [Электронный ресурс] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. — М. : ИНФРА-М, 1998. — Режим доступа : http://www.psylib.ukrweb.net/books/petya01/index.htm.
  152. Платонова Т. И. Применение электронной презентации на школьном уроке [Электронный ресурс] / Т. И. Платонова. — Режим доступа : http://langetr.ucoz.ru/publ/1-1-0-24.
  153. Полосин В. С. О взаимосвязи експеримента и различных средств наглядности в обучении химии / В. С. Полосин // Журнал ВХО им. Д. И. Менделеева. — 1975. — Т. 20 — № 8. — С. 33—38.
  154. Полосин В. С. Школьный эксперимент по неорганической химии / В. С. Полосин. — М. : Просвещение, 1970. — 207 с.
  155. Помиткін Е. О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти : наук.-метод. посіб. / Е. О. Помиткін. — К. : УІПККО, 1995. — 152 с.
  156. Попель П. П. Химия: 8 кл. : [учеб. для общеобраз. уч. завед.] / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ИЦ «Академія», 2008. — 240 с.
  157. Попель П. П. Химия: 9 кл. : [учеб. для общеобраз. уч. завед.] / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ИЦ «Академія», 2008. — 246 с. .
  158. Попель П. П. Хімія. 7 клас / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : Видавничий центр «Академія», 2007. — 136 с.
  159. Попель П. П. Хімія – учителю, 7–8 кл. : навч. метод. посіб. / П. П. Попель. — К. : ИЦ «Академія», 2009. — 168 с.
  160. Потапов В. М. Строение и свойства органических веществ / В. М. Потапов, И. Н. Чертков. — М. : Просвещение. — 1984. — 31 с.
  161. Природознавство : підруч. для 5 кл. / [Базанова Т. І., Новак К. В., Дербеньова А. Г., Садкіна В. І.]. — Харків : Світ дитинства, 2006. — 196 с.
  162. Природознавство, 5–6 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. — К. : Ірпінь., 2005. — 22 с.
  163. Програма для середньої загальноосвітньої школи. Хімія: 8–11 класи / Міністерство освіти і науки України. Головне управління змісту освіти. Науково-методичний центр середньої освіти // Хімія. — К. : Шкільний світ, 2001. — № 49 (157), верес. — 24 с.
  164. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–4 класи. — К. : Початкова школа, 2006. — С. 246—303.
  165. Програмно-методичний комплекс «Бібліотека електронних наочностей. Хімія 8-9 класи» : [комп’ютерна програма навчального призначення]. — К. : ЗАТ «Мальва», 2005.
  166. Прончак І. С. Що показала апробація програмних засобів у навчальних закладах області / І. С. Прончак // Комп’ютер в школі і сім’ї. — 2009. — № 1. — С. 27—30.
  167. Психологічна наука, вчитель, учень / за ред. В. І. Войтка. — К. : Рад. Школа, 1979. — 182 с.
  168. Пышкало А. М. Методическая система обучения геометрии в начальной школе : автор. доклад по монографии «Методика обучения элементам геометрии в начальных классах», предст. на соискание уч. степени доктора пед. наук / А. М. Пышкало. — М., Академия пед. наук СССР, 1975. — 60 с.
  169. Раков С. А. Проблеми інформативної освіти в Україні / С. А. Раков // Комп’ютер в школі і сім’ї. — 2010. — № 2. — С. 34—35.
  170. Ранговые корреляции и взаимосвязи в педагогических експериментах [Электронный ресурс] / Алгоритмика, статистика и теория вероятностей. — Режим доступа : http://matstats.ru/index.html.
  171. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования / И. В. Роберт. — М. : Школ-Пресс, 1994. — 205 с.
  172. Романенко Ю. А. Метод проектів: “модна” технологія чи необхідність? / Ю. А. Романенко // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал. — 2008. — № 2(3). — С. 40—44.
  173. Романенко Ю. А. Тестовий контроль з хімії: 7-8 / Ю. А. Романенко ; під ред. М. М. Олійника. — Київ ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007. — 224 с.
  174. Рудзитис Г. Е. Химия 8 класс : учеб. / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. — М. : Просвещение, 1999. — 160 с.
  175. Рысс В. Л. Контроль знаний учащихся / В. Л. Рысс. — М. : Педагогика, 1982. — 80 с.
  176. Савчин М. В. Вікова психологія: навч. посіб. [Електронний ресурс] / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. — К. : Академвидав, 2009. — Режим доступу : http://ebk.net.ua/Book/psychology/savchyn_vp/index.htm.
  177. Саранцев Г. И. Методология и методика обучения математике / Г. И. Саранцев. — Саранск, 2001. — 144 с.
  178. Саранцев Г. И. Формы обучения в средней школе [Электронный ресурс] / Г. И. Саранцев. — 2007. — 04 окт. — Режим доступа : http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php.
  179. Сатбалдина С. Т. Интенсификация обучения химии в собственной деятельности учащихся путем восхождения от абстрактного к конкретному / С. Т. Сатбалдина // Совершенствование содержания и методов обучения химии в средней школе / Ленинградский гос. пед. ин-т. — Ленинград : ЛГПИ, 1988. — С. 14—24.
  180. Словарь педагогический [Электронный ресурс] / Сайт PSYLIST.NET. — Режим доступа : http://psylist.net/slo/?kat=4.
  181. Смолина В. В. Возрастные особенности детей школьного возраста / В. В. Смолина, М. Г. Кутейникова. — Минск : Народная освета, 1973. — 96 с.
  182. Сурин Ю. В. Методика проведения проблемных опытов по химии: развивающий эксперимент / Ю. В. Сурин. — М. : Школа–Пресс, 1998. — 120 с.
  183. Сыромятников А. А. Методика компьютерной поддержки начального этапа обучения химии : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Сыромятников Алексей Александрович. — Красноярск, 2000. — 152 с.
  184. Терещук С. І. Методична система вивчення будови і властивостей речовини в курсі фізики основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання фізики» / С. І. Терещук. — К., 2003. — 19 с.
  185. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем / А. И. Уемов. — М. : Мысль, 1978. — 272 с.
  186. Усова А. В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения / А. В. Усова. — М. : Педагогика, 1986. — 176 с.
  187. Ушакова О. В. Разработка урока «Ионная связь» [Электронный ресурс] / О. В. Ушакова. — Режим доступа : http://dinastia-ulk.narod.ru/p17aa1.html.
  188. Химия. Базовий курс, 8-9 классы : мультимедиа обучающий курс для обучения химии в средней школе [Электронный ресурс] / Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ. — Йошкар-Ола, 2001. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
  189. Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория : учебное электронное издание [Электронный ресурс] / Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ. — Йошкар-Ола, 2004. — 2 электрон. опт. диск (CD-ROM).
  190. Хімія, 9 клас [Електронний ресурс] : педагогічний програмний засіб для загальноосв. навч. закл. — 250 Мб. — ТОВ «Контур Плюс», ТМ «Нова школа», 2007. — Назва з контейнера.
  191. Хімія : [навч. посіб. для учнів ст. класів і вчителів загальноосвіт. навч. закл.] / [М. С. Слободяник, О. В. Гордієнко, М. Ю. Корнілов та ін. ; за ред. М. С. Слободяника]. — К. : Либідь, 2003. — 348 с.
  192. Хімі
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)