ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ : Лингводидактические УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
 • Альтернативное название:
 • Лингводидактические УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
 • Кол-во страниц:
 • 261
 • ВУЗ:
 • ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ДЗ „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”


  На правах рукопису
  УДК 800.865:61 – 057.875


  ЧЕРНИХ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

  ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ
  КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник –
  Горошкіна Олена Миколаївна,
  доктор педагогічних наук, професор


  Луганськ – 2012  ЗМІСТ
  Вступ 3-10
  Розділ 1. Наукові засади розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів
  11-82
  1.1. Мовленнєва компетентність як лінгводидактичне поняття 11-28
  1.2. Психолінгвістичні умови розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів
  29-48
  1.3. Лінгводидактичні засади розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів
  48-79
  Висновки до 1 розділу 80-82
  Розділ 2. Теорія й практика роботи з розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів
  83-120
  2.1. Методичне забезпечення розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів
  83-95
  2.2. Стан розвитку мовленнєвої компетентності у вищих навчальних закладах медичного профілю
  2.3. Рівень сформованості мовленнєвої компетентності в студентів – майбутніх лікарів
  95-107

  107-119
  Висновки до 2 розділу 119-120
  Розділ 3. Методика розвитку мовленнєвої компетентності студентів – майбутніх лікарів та її експериментальна перевірка
  121-190
  3.1. Зміст та організація дослідного навчання
  3.2. Реалізація експериментальної методики розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів
  3.3. Результати формувального експерименту 121-131

  131-178
  178-187
  Висновки до 3 розділу 187-188
  Загальні висновки 188-190
  Додатки 191-233
  Список використаних джерел 234-261  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Закон України про „Вищу освіту”, „Державний стандарт вищої освіти” висувають нові вимоги до підготовки майбутніх фахівців, вимагають високого рівня сформованості соціокультурних і громадянських якостей особистості з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності та знання української мови [102].
  Сучасний розвиток медичної науки, соціально-економічні перетворення та реформування охорони здоров’я зумовлюють потребу внесення системних коректив у підготовку медичних і фармацевтичних працівників. Стандарти вищої медичної та фармацевтичної освіти, Концепція розвитку медичної освіти спрямовують на підвищення якості підготовки та рівня практичних умінь медичних і фармацевтичних кадрів [50].
  Час вимагає поєднання в людині фахівця й мовної особистості. Різні аспекти проблеми вдосконалення мовлення майбутніх фахівців розглядали лінгводидакти З. Бакум, О. Біляєв, Є. Голобородько, Н. Голуб, О. Горошкіна, Н. Дика, С. Караман, Л. Паламар, М. Пентилюк, О. Семеног, Т. Симоненко, В. Шляхова та ін. У межах дисертаційних робіт цю проблему досліджували Н. Безгодова, Г. Берегова, О. Бугайчук, Л. Васецька, Л. Головата, Ж. Горіна, І. Дроздова, К. Климова, Н. Костриця, Л. Лучкіна, В. Михайлюк, Т. Окуневич, Т. Рукас, Л. Рускуліс, Н. Тоцька, В. Усатий та ін.
  Учені дійшли висновку, що одним з найважливіших завдань вищої освіти є забезпечення розвитку українського професійного мовлення студентів, які зможуть репрезентувати стійкі фахові знання українською мовою та професіоналізм у ділових ситуаціях спілкування. Орієнтація вищої освіти на всебічний розвиток мовлення студентів, зміцнення їхніх мовленнєвих навичок та вдосконалення вмінь правильно й виразно передавати думки, посилення зв’язку змісту навчання студентів із майбутньою професійною діяльністю є тим фундаментом, на якому має ґрунтуватися весь навчальний процес із будь-якого фаху [90, с. 5].
  Викладання української мови (за професійним спрямуванням) у медичних ВНЗ обмежується вдосконаленням умінь і навичок правильного письма в студентів та сформованістю вмінь оформляти ділові папери. Поза увагою залишається розвиток умінь правильно будувати та сприймати висловлювання в професійних ситуаціях спілкування, використовувати фахову термінологію, виступати перед аудиторією. Не відповідає сучасним вимогам і рівень володіння мовленнєвими вміннями й навичками студентів-медиків. У них виникають труднощі під час перекладу фахових текстів українською мовою, конспектування та реферування наукових текстів, побудови діалогічних та монологічних висловлювань. Проблема мовленнєвого розвитку майбутніх лікарів не була предметом спеціального дослідження, тому виникла потреба розробити методику розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів. Це визначило вибір теми дисертації „Лінгводидактичні умови розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації пов’язана з проблематикою наукової роботи кафедри української мови „Теорія і практика формування мовної особистості”, що входить до комплексної наукової теми Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” „Лінгводидактичні засади мовної освіти в освітніх закладах різного типу” (державний реєстраційний номер 0107U011891). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 28 грудня 2007 року) та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 30 вересня 2008 року).
  Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці лінгводидактичних умов розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів.
  Досягнення мети потребувало розв’язання таких завдань:
  1) уточнити поняття „мовленнєва компетентність майбутнього лікаря” та визначити його структуру;
  2) з’ясувати психологічні, лінгводидактичні засади розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів;
  3) проаналізувати практику мовленнєвої підготовки студентів медичних ВНЗ;
  4) розробити критерії та схарактеризувати рівні сформованості мовленнєвої компетентності студентів;
  5) визначити лінгводидактичні умови розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів та експериментально перевірити сукупність виокремлених умов на основі розробленої технології.
  Об’єкт дослідження – процес формування мовленнєвої компетентності студентів-медиків.
  Предмет дослідження – лінгводидактичні умови розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів під час опрацювання мовного курсу.
  Мета і зміст дослідження визначають його гіпотезу, яка полягає в тому, що ефективність розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів стане результативною за умов:
  • посилення комунікативної підготовки шляхом систематичного залучення студентів до всіх видів мовленнєвої діяльності;
  • збагачення словникового запасу студентів-медиків термінологічною лексикою на основі професійно орієнтованих текстів та фахових словників;
  • оптимізації роботи над удосконаленням культури професійного мовлення майбутніх лікарів;
  • риторизації процесу навчання майбутніх лікарів.
  Для реалізації завдань дослідження, забезпечення вірогідності його результатів під час роботи над дисертацією використано такі методи:
  o теоретичні – аналіз психологічної, педагогічної, методичної літератури для уточнення поняття „мовленнєва компетентність майбутнього лікаря”, визначення його структури та з’ясування психологічних, лінгводидактичних засад розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів; узагальнення наукових даних з проблеми дослідження для створення експериментальної методики й обґрунтування лінгводидактичних умов розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх медиків;
  o емпіричні – спостереження, аналіз, анкетування, бесіди, проведення констатувального експерименту для аналізу практики розвитку мовленнєвої компетентності в медичних ВНЗ та визначення рівнів сформованості мовленнєвої компетентності в студентів-медиків; розробка, проведення й упровадження експерименту в навчальний процес; якісна та кількісна обробка результатів експерименту, методи математичної статистики для перевірки вірогідності результатів дослідження.
  Наукові результати дисертації впроваджено в навчальний процес Державного закладу „Луганський державний медичний університет” (акт № 23/89 від 6.09.2011), Національного фармацевтичного університету (акт № 15/127 від 8.06.2011), Івано-Франківського національного медичного університету (акт № 124/32 від 22.10.2011), Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (акт № 97/249 від 29.10.2011), Буковинського державного медичного університету (акт № 152/11 від 19.09.2011).
  Дослідження проводилось у три етапи протягом 2002 – 2011 рр.
  На першому етапі (2002 – 2004 рр.) визначено теоретичні засади наукового дослідження: мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу, методи дослідження; здійснено анкетування викладачів і студентів; проведено констатувальний експеримент.
  На другому етапі (2004 – 2005 рр.) створено програму розвитку мовленнєвої компетентності студентів-медиків; виділено технологічні етапи розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів; розроблено систему вправ і завдань для навчання української мови (за професійним спрямуванням); здійснено формувальний експеримент.
  На третьому етапі (2005 – 2011 рр.) перевірено ефективність пропонованої програми й методики розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів; ураховано пропозиції та відгуки викладачів щодо ефективності запропонованої методики; узагальнено статистичні дані, оформлено результати дослідження.
  Наукова новизна дослідження: уперше визначено зміст поняття „мовленнєва компетентність майбутнього лікаря” як інтегральної якості студента-медика, що виявляється в загальній здатності та готовності до користування мовними засобами, закономірностями їх функціонування для побудови та розуміння мовленнєвого висловлювання в контексті професійної діяльності лікарів; обґрунтовано психолінгвістичні, лінгводидактичні засади розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів та комплекс лінгводидактичних умов (посилення комунікативної підготовки шляхом залучення студентів до всіх видів мовленнєвої діяльності, збагачення словникового запасу студентів-медиків термінологічною лексикою на основі професійно орієнтованих текстів та фахових словників, система роботи над удосконаленням культури професійного мовлення майбутніх лікарів, риторизація процесу навчання майбутніх медиків), що забезпечують ефективний розвиток мовленнєвої компетентності студентів-медиків; визначено критерії та рівні сформованості мовленнєвої компетентності студентів; створено технологію розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх медиків, що передбачає поетапне впровадження вправ і завдань; удосконалено прийоми, форми та засоби роботи над розвитком мовленнєвої компетентності майбутніх медиків; набула подальшого розвитку методика розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів.
  Практичне значення дослідження. Запропонована методика розвитку мовленнєвої компетентності може бути використана в навчанні студентів української мови на нефілологічних факультетах вищих закладів освіти. Сформульовані в роботі положення, висновки й методичні рекомендації можуть бути використані для вдосконалення програм з української мови (за професійним спрямуванням) у вищих навчальних закладах, у підготовці підручників, методичних посібників, у практичній роботі викладачів мови.
  Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення наукового дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри української мови ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, кафедри української мови та гуманітарних наук ДЗ „Луганський державний медичний університет”, висвітлено в доповідях і повідомленнях на міжнародних наукових конференціях „Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: європейський вектор розвитку вищої школи” (Луганськ – Москва, 2009), „Сучасний лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір” (Луганськ, 2010), всеукраїнських „Лінгвістика тексту: теорія і практика” (Херсон, 2009), „Сучасні аспекти мовної підготовки іноземних студентів нефілологічних вузів” (Луганськ, 2009), „Фахова мова як динамічний різновид загальнонародної української мови” (Луганськ, 2011), „Лінгвістика та лінгводидактика: надбання, актуальні проблеми, перспективи розвитку” (Бердянськ, 2011), регіональних „Особливості навчання державної мови в південно-східному регіоні” (Луганськ, 2002), „Образне слово Луганщини” (Луганськ, 2008, 2011), науково-практичній конференції до 55-річчя з дня заснування університету „Луганський державний медичний університет – сучасні досягнення медичної науки” (Луганськ, 2011), семінарі-нараді завідувачів кафедр української мови фармацевтичних та медичних ВНЗ і факультетів України „Українська мова (за професійним спрямуванням) як складова гуманітарної та мовної підготовки студентів” (Харків, 2011).
  Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечена комплексним підходом до розв’язання поставлених завдань; методологічним і лінгводидактичним обґрунтуванням вихідних положень в окресленні напрямів дослідження; використанні системи методів дослідження, адекватних меті, завданням і предмету дисертації; дослідно-експериментальною перевіркою висунутої гіпотези; якісними й кількісними даними дослідного навчання; апробацією розробленого курсу в практиці роботи вищої школи.
  Публікації. Результати дослідження висвітлено в 9 публікаціях, з них – 7 у фахових виданнях, затверджених ВАК України.
  Структура й обсяг дисертації. Структура дисертаційної роботи зумовлена логікою дослідження, визначеними завданнями, складається зі вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури, що містить 302 найменування. Загальний обсяг дисертації – 261 сторінка, з них – 190 сторінок основного тексту. У роботі вміщено 6 таблиць, 8 рисунків.
  У першому розділі „Наукові засади розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів” визначено лінгводидактичні, психологічні та психолінгвістичні засади розвитку мовленнєвої компетентності майбутнього лікаря: проаналізовано сутність понять „компетенція”, „компетентність”, „мовленнєва компетентність”; обґрунтовано сутнісні характеристики поняття „мовленнєва компетентність майбутнього лікаря”, з’ясовано складники досліджуваної компетентності; описано загальні й специфічні вміння й навички, що характеризують розвинену мовленнєву компетентність студента-медика.
  У другому розділі „Теорія й практика розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів” проаналізовано практику розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів; розроблено критерії аналізу мовленнєвих умінь і навичок майбутніх лікарів; на основі констатувального зрізу виявлено рівні сформованості мовленнєвої компетентності в студентів-медиків; визначено лінгводидактичні умови розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів.
  У третьому розділі „Методика розвитку мовленнєвої компетентності студентів – майбутніх лікарів та її експериментальна перевірка” з’ясовано зміст, мету, завдання дослідної роботи; розроблено програму; визначено технологічні етапи експериментального навчання; описано й проаналізовано хід і результати формувального та контрольного експерименту; доведено ефективність упровадження створеної методики.
  Дисертація завершується загальними висновками за результатами дослідження.
  До списку використаних джерел уміщено перелік основних наукових праць, законодавчих документів, опрацьованих автором і використаних у процесі дослідження (усього 302 джерела). Додатки містять анкети викладачів та студентів, завдання констатувального зрізу, програму розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів, комплекс вправ і завдань, завдання зрізових робіт дослідного навчання.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  1. Аналіз наукової літератури з теми дослідження дозволив проаналізувати різні погляди на тлумачення понять „компетентність”, „компетенція”, „мовленнєва компетентність” та визначити мовленнєву компетентність майбутніх лікарів як інтегральну якість студента-медика, що виявляється в загальній здатності та готовності до користування мовними засобами, закономірностями їх функціонування для побудови та розуміння мовленнєвого висловлювання в контексті професійної діяльності лікарів. Складниками мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів є володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та сформованість стилістичних, риторичних умінь і навичок, здатність орієнтуватися в професійних ситуаціях спілкування, що характеризують фахове мовлення лікарів.
  2. Шляхом теоретичного аналізу з’ясовані психологічні засади розвитку мовленнєвої компетентності, які полягають у тому, що суб’єктом процесу розвитку мовленнєвої компетентності є соціально активна й самостійна особистість, яка вирізняється специфічною спрямованістю пізнавальної активності в оволодінні знаннями й професійними вміннями та потребує спрямування на систему цінностей у майбутній професійній діяльності. Особистість студента характеризується високим рівнем пізнавальних можливостей та психічних процесів (уваги, пам’яті, сприймання, мислення).
  3. Вивчення науково-методичної літератури дозволило теоретично обґрунтувати й визначити лінгводидактичні засади розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх медиків, які ґрунтуються на комунікативній спрямованості навчання, що визначає зміст, форми, методи й засоби розвитку мовлення. Удосконаленню мовленнєвих умінь і навичок студентів-медиків сприяє врахування загальнодидактичних принципів, що визначають загальний напрям процесу навчання, спрямовують викладача на достовірний, умотивований, систематичний виклад, передбачають зв’язок теорії з практикою та спрямовані на осмислене засвоєння мовного матеріалу, а також специфічних принципів, що сприяють безпосередньо розвиткові мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів. До них належать: пізнавально-практична спрямованість навчання, вивчення мови в структурній цілісності з обов’язковим пізнанням її рівнів, активізація взаємовпливу навчання мови й розвитку мислення та мовлення, використання мовної практики.
  4. Аналіз практики розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів засвідчив недостатню розробленість курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, неналежне володіння викладачами мови методикою розвитку мовленнєвих умінь і навичок студентів та низький рівень теоретичної підготовки для подальшого розвитку мовленнєвих умінь і навичок.
  5. Розроблені критерії та визначені на їхній основі рівні розвитку мовленнєвої компетентності дали змогу визначити фактичний рівень мовленнєвої підготовки майбутніх медиків. Констатувальний експеримент засвідчив перевагу середнього рівня володіння мовленнєвими уміннями й навичками в студентів – майбутніх медиків.
  6. Результати констатувального зрізу дозволили виявити недоліки мовленнєвої підготовки студентів-медиків та визначити на їх основі лінгводидактичні умови розвитку мовленнєвої компетентності студентів-медиків, зокрема: посилення комунікативної підготовки шляхом залучення студентів до всіх видів мовленнєвої діяльності, збагачення словникового запасу студентів-медиків термінологічною лексикою на основі професійно орієнтованих текстів та фахових словників, система роботи над удосконаленням культури професійного мовлення майбутніх лікарів, риторизація процесу навчання майбутніх медиків.
  7. Розроблена технологія, система вправ і завдань дозволила обґрунтувати лінгводидактичні умови розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів.
  Проведення дослідження не претендує на вичерпність у висвітленні всіх аспектів проблеми визначення лінгводидактичних умов розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів, а лише відображає основні аспекти цієї роботи. Перспективи подальшого дослідження визначено в розробленні методики використання електронних навчальних посібників, комп’ютерних тестових завдань з української мови (за професійним спрямуванням).  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамова Г. С. Возрастная психология : учеб. пособие для студентов вузов / Г. С. Абрамова. – М. : Академ. проект ; Екатеринбург : Деловая кн., 2000. – 624 с.
  2. Алексюк А. М. Ефективність методів навчання на уроці / А. М. Алексюк. – К. : Рад. шк., 1965. – 234 с.
  3. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі / А. М. Алексюк. – 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Рад. шк., 1981. – 206 с.
  4. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підруч. для студ., асп. та молодих викл. вузів / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
  5. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи : Курс лекцій : Модульне навчання : навч. посіб. / А. М. Алексюк. – К. : ІСДО, 1993. – 220 с.
  6. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания : сб. психол. тр. / Б. Г. Ананьев ; под ред. Баделева А. А. – Самара : МОДЕК МПСИ, 2005. – 432 с.
  7. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Л. : ЛГУ, 1968. – 339 с.
  8. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1988. – 258 с.
  9. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : посібник / за заг. ред. Олександри Сербенської. – Л. : Світ, 1994. – 152 с.
  10. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. – 4-е вид., переробл. і доп. – К. : Либідь, 1997. – 336 с.
  11. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка : попытка системного описания / Ю. Д. Апресян // Вопр. языкознания. – 1995. – № 1. – С. 37 – 67.
  12. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 607 с.
  13. Ахутина Т. В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса / Т. В. Ахутина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 215 с.
  14. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения : общедидактический аспект / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1977. – 254 с.
  15. Бабанский Ю. К. Педагогика / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1988. – 478 с.
  16. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення : навч. посіб. для ун-тів / Н. Д. Бабич. – Л. : Світ, 1990. – 232 с.
  17. Бабич Н. Психологічні умови викладання і вивчення української мови / Н. Бабич // Укр. мова і л-ра в шк. – 1990. – № 8. – С. 26 – 29.
  18. Бакум З. П. Стилістичні навички як складова у формуванні мовної особистості / З. П. Бакум // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Вип. 30. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – С. 288 – 293.
  19. Барановська Л. В. Навчання студентів професійного спілкування / Л. В. Барановська. – Біла Церква : Білоцерк. держ. ун-т, 2002. – 255 с.
  20. Бархударов Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. – М. : Междунар. отношения, 1975. – 239 с. – (Перевод. – Теория и методика).
  21. Бастрикова Е. М. Коммуникативная компетенция как лингводидактический феномен / Е. М. Бастрикова // Русская и сопоставительная филология : Лингвокультурологический аспект / Казан. гос. ун-т. филол. фак. – Казань : Казан. Гос. ун-т, 2004. – С. 43 – 48.
  22. Бахтин М. М. Человек в мире слова / М. М. Бахтин. – М. : Изд-во Рост. ун-та, 1995. – 140 с.
  23. Бацевич Ф. С. Категорії комунікативної лінгвістики : спроба визначення / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2003. – № 6. – С. 25 – 32.
  24. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Вид. центр „Академія”, 2004. – 344 с.
  25. Беликов В. И. Социолингвистика : учеб. для вузов. / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 439 с.
  26. Белл Т. Роджер. Социолингвистика / Белл Роджер Т. ; под ред. д-ра філол. наук проф. А. Д. Швейцера. – М. : Междунар. отношения, 1980. – 320 с.
  27. Беспалько В. П. Некоторые вопросы педагогики высшего образования / В. П. Беспалько. – Рига : Высш. шк., 1972. – 151 с.
  28. Бирюкова Т. Речевое развитие юношества: социальные требования и потенциальные возможности / Т. Бирюкова // Alma mater. – 2007. – № 11. – С. 32 – 35.
  29. Білоусенко П. І. Проблемно-ситуативні завдання на уроках української мови / П. І. Білоусенко, В. В. Явір. – К. : Освіта, 1990. – 128 с.
  30. Біляєв О. М. Концепція мовної освіти в Україні / О. М. Біляєв, М. С. Вашуленко, В. М. Плахотник // Рід. шк. – 1994. – № 9. – С. 71 – 73.
  31. Біляєв О. М. Методика мови як наука / О. М. Біляєв // Дивослово. – 2002. – № 11. – С. 20 – 24.
  32. Біляєв О. М. Проблема методів у навчанні мови / О. М. Біляєв // Укр. мова і л-ра в шк. – 1980. – № 10. – С. 57 – 67.
  33. Біляєв О. М. Сучасний урок української мови / О. М. Біляєв. – К. : Рад. шк., 1981. – 176 с.
  34. Богоявленский Д. Н. Психология учения русскому языку / Д. Н. Богоявленский // Рус. яз. в шк. – 1977. – № 5. – С. 79 – 86.
  35. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика : Теорія і практика / А. М. Богуш. – Запоріжжя : Просвіта, 2000. – 216 с.
  36. Божович Е. Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы / Е. Д. Божович // Вопр. психологии. – 1997. – № 1. – С. 33 – 44.
  37. Болгова Т. С. Речевая ситуация в системе работы по развитию устной монологической речи школьников. Совершенствование методов обучения русскому языку : сб. ст. : пособие для учителей / Т. С. Болгова ; сост. А. Ю. Купалова. – М. : Просвещение, 1981 – 160с.
  38. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Я. Я. Болюбаш. – К. : Компас, 1997.– 64 с.
  39. Бондаренко Н. Державна мова у контексті мовної освіти / Н. Бондаренко / Дивослово. – 1996. – № 4. – С. 30 – 33.
  40. Булаховский Л. А. Введение в языкознание / Л. А. Булаховский. – М. : Учпедгиз, 1953. – Ч. 2. – 23 с.
  41. Буринська Н. М. Тлумачний словник-довідник. Загальна хімія / Н. М. Буринська. – К. : Перун, 2010. – 176 с.
  42. Быстрова Е. А. Коммуникативная методика в преподавании родного языка / Е. А. Быстрова // Рус. яз. в шк. – 1996. – № 1. – С. 3 – 8.
  43. Варзацька Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади / Л. Варзацька, Л. Кратасюк // Дивослово. – 2005. – №2. – С. 5 – 19.
  44. Варзацька Л. О. Зв’язний текст як основа евристичної бесіди / Л. О. Варзацька // Методика викладання української мови та літератури : респ. наук. метод. зб. – 1985. – Вип. 10. – С. 86 – 93.
  45. Васецька Л. І. Методика навчання професійного російського мовлення студентів-іноземців вищого медичного закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (російська мова)” / Л. І. Васецька. – Херсон, 2005. – 23 с.
  46. Ващенко Г. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Г. Ващенко. – К. : Укр. вид. спілка, 1997. – 441 с.
  47. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та СД) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2007. – 1736 с.
  48. Великий тлумачний словник української мови / упоряд. Т. В. Ковальова ; худож.-оформлювач Б. П. Бублик. – Х. : Фоліо, 2005. – 767 с.
  49. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В. В. Виноградов. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 255 с.
  50. Вища медична та фармацевтична освіта України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. В. Лазоришинець, М. В. Банчук, О. П. Волосовець, І. І. Фещенко, І. Є. Булах. – Режим доступу :
  www.slideshare.net/monion/ss-presentation-779442
  51. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2008. – 400 с.
  52. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи : підруч. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури / С. Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 384 с.
  53. Власенков А. И. Общие вопросы методики русского языка в средней школе : пособие для учителя / А. И. Власенков. – М. : Просвещение, 1973. – 384 с.
  54. Власенков А. И. Развивающее обучение русскому языку / А. И. Власенков. – М. : Просвещение, 1983. – 207 с.
  55. Возрастная психология: личность от молодости до старости : учеб. пособие / М. В. Гамезо, В. С. Герасимова, Г. Г. Горелова, Л. М. Орлова. – М. : Пед. о-во России, Издат. дом „Ноосфера”, 1999. – 272 с.
  56. Волкова І. Мовна й мовленнєва компетенції у (психо)лінгвістичній проекції на методику навчання української мови / І. Волкова // Рід. шк. – 2006. – № 1. – С. 48 – 50.
  57. Выбор методов обучения в средней школе / под ред. Ю. К. Бабанского. – М. : Педагогика, 1981. – 176 с.
  58. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 449 с.
  59. Выготский Л. С. Лекции по психологии / Л. С. Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 144 с.
  60. Выготский Л. С. Мышление и речь // Собрание сочинений :
  в 6-ти т. / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика,
  1982 – . –
  Т. 2. Проблемы общей психологии. – 1982. – 504 с.
  61. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
  62. Высокодворский И. А. Возрастная периодизация зрелости / И. А. Высокодворский // Основы вузовской педагогики : учеб. пособие для студентов ун-та. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – 311 с.
  63. Вятютнев М. Н. Понятие языковой компетенции в лингвистике и методике преподавания иностранных языков / М. Н. Вятютнев // Иностр. яз. в шк. – 1975. – № 6. – С. 55 – 64.
  64. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 139 с.
  65. Галяс В. Л. Біохімічний і біотехнологічний словник / В. Л. Галяс, А. Г. Колотницький. – Л. : Оріяна-Нова, 2006. – 468 с.
  66. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология : учеб. пособие для вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. – М. : Пед.
  о-во России, 2003. – 512 с.
  67. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища шк., 1985. – 360 с.
  68. Глущик С. В. Сучасні ділові папери / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2002. – 400 с.
  69. Гойхман О. Я. Основы речевой коммуникации : учеб. для вузов / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина ; под ред. проф. О. Я. Гойхмана – М. : ИНФРА-М, 1997. – 272 с.
  70. Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі : монографія / Н. Б. Голуб. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 400 с.
  71. Горбатенко І. Ю. Англо-російсько-український біологічний словник (генетика, молекулярна біологія, біотехнологія, медицина) / І. Ю. Горбатенко, Ю. О. Лавриненко ; ред. В. А. Труханов. – Херсон, 1998. – 174 с.
  72. Горелов И. Н. Вопросы теории речевой деятельности / И. Н. Горелов. – Таллинн, 1987. – 196 с.
  73. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю : монографія / О. М. Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.
  74. Горошкіна О. М. Уроки української мови: від планування до проведення : метод. посіб. / Олена Миколаївна Горошкіна, Людмила Олександрівна Попова ; Держ. закл. „Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка”, 2009. – 132 с.
  75. Горошкіна О. М. Теоретичні засади формування мовної особистості / О. М. Горошкіна // Освіта на Луганщині. – 2001. – № 2(15). – С. 39 – 42.
  76. Грандо А. А. Врачебная этика : пособие / А. А. Грандо, С. А. Грандо. – Киев : РИА „Триумф”, 1994. – 256 с.
  77. Грибан Г. В. Практикум з методики викладання української мови : навч.-метод. посіб. / Г. В. Грибан, О. А. Кучерук. – К. : Кондор, 2003. – 160 с.
  78. Гриценко Т. Б. Українська мова і культура мовлення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Гриценко. – К.: ЦНЛ, 2005. – 536 с.
  79. Гудзик И. Ф. Способствовать эффективному решению жизненных проблем: компетентностная парадигма образования и коммуникативная направленность обучения русскому языку / И. Ф. Гудзик // Рус. словесность в шк. Украины. – 2007. – № 4. – С. 12 – 15.
  80. Гужва Ф. К. Основы развития речи : пособие для учителя / Ф. К. Гужва. – Киев : Рад. шк., 1989. – 224 с.
  81. Гумбольд Вильгельм фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольд. – М. : Прогресс, 1984. – 398 с.
  82. Данилов М. А. Дидактика / М. А. Данилов, Б. П. Есипов ; под ред. Б. П. Есипова. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1957. – 518 с.
  83. Дарвиш О. Б. Возрастная психология : учеб. пособие для вузов / О. Б. Дарвиш. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 264 с.
  84. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття) // Освіта. – 1993. – груд. – №№ 44, 45, 46.
  85. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України – 2004. – № 1 – 2. – 64 с.
  86. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / А. Дистервег. – М. : Просвещение, 1956. – 374 с.
  87. Ділова українська мова : прогр. курсу для студ. усіх спец. техн. вузів України / уклад. О. Блик. – К. : УСДО, 1996. – 36 с.
  88. Дмитровський Є. М. Методика викладання української мови в середній школі / Є. М. Дмитровський. – К. : Рад. шк., 1965. – 286 с.
  89. Дридзе Т. М. Текст как объект смыслового восприятия // Смысловое восприятие речевого сообщения / Т. М. Дридзе. – М. : Наука, 1976. – С. 34 – 44.
  90. Дроздова І. П. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей : монографія / І. П. Дроздова ; Харк. нац. акад. міськ. господарства. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 320 с.
  91. Дроздова І. П. Формування мовної компетенції в студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Східної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика викладання (українська мова)” / І. П. Дроздова. – К., 2001. – 20 с.
  92. Дудников А. В. Методика изучения грамматики в восьмилетней школе / А. В. Дудников. – М. : Просвещение, 1977. – 304 с.
  93. Дьяченко М. И. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : Тесей, 2003. – 352 с.
  94. Єрмоленко С. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови / С. Єрмоленко, Л. Мацько // Дивослово. – 1994. – № 7. – С. 28 – 34.
  95. Єрмоленко С. Формування комунікативної компетенції у лінгводидактиці / С. Єрмоленко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2007. – № 3. –
  С. 42 – 46.
  96. Жинкин Н. И. Психологические основы развития мышления и речи / Н. И. Жинкин // Рус. яз. в шк. – 1985. – № 1. – С. 47 – 54.
  97. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Н. И. Жинкин. – М. : Наука, 1982. – 159 с.
  98. Жуков Ю. М. Диагностика и развитие компетентности в общении : спец. практикум по социальной психологии / Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, П. В. Растянников. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 104 с.
  99. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
  100. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2007. – 408 с.
  101. Загрекова Л. В. Теория и технология обучения : учеб. пособие для студентов пед. вузов / Л. В. Загрекова , В. В. Николина. – М. : Высш. шк., 2004. – 157 с.
  102. Закон України „Про освіту”: зб. законів (за станом на 10 березня 2002 р.) / Верховна Рада України – Законодавство України про освіту. – К. : Парламент. вид-во, 2002. – С. 11 – 35.
  103. Зарицька І. М. Українське ділове мовлення. Практикум / І. М. Зарицька, І. О. Чикаліна ; за заг. ред. проф. А. П. Загнітка. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1997. – 112с.
  104. Зварич І. Реалізація системи контролю й оцінювання знань студентів / І. Зварич // Рід. шк. – 2000. – № 12. – С. 27 – 29.
  105. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. – 432 с.
  106. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учеб. для вузов / И. А. Зимняя. – Изд. вт., доп., испр. и перераб. – М. : Логос, 2004. – 384 с.
  107. Зимняя И. А. Психологическая характеристика слушания и говорения как видов речевой деятельности / И. А. Зимняя // Иностр. яз. в шк. – 1973. – № 4. – С. 66 – 72.
  108. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке : кн. для учителя / И. А. Зимняя. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1984. – 160 с.
  109. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. – М. : Просвещение, 1991. – 222 с.
  110. Золотухін Г. О. Фахова мова медика : підручник / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К. : Здоров’я, 2001. – 392 с.
  111. Иваницкая Г. М. Уроки развития связной речи : пособие для учителя / Г. М. Иваницкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Рад. шк., 1990. – 224 с.
  112. Изаренков Д. И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / Д. И. Изаренков // Рус. яз. за рубежом. – 1990. – № 4. –
  С. 54 – 60.
  113. Ипполитова Н. А. Русский язык и культура речи : учебник / Н. А. Ипполитова, О. Ю. Князева, М. Р. Савова ; под ред. Н. А. Ипполитовой. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 440 с.
  114. Ипполитова Н. А. Совершенствование механизмов речи школьников на уроках русского языка / Н. А. Ипполитова // Рус. яз. в шк. – 1995. – № 3. – С. 3 – 8.
  115. Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе : учеб. пособие для студентов пед. вузов / Н. А. Ипполитова. – М. : Флинта, Наука, 1998. – 176 с.
  116. Кабардов М. К. Типы языковых и коммуникативных способностей и компетенции / М. К. Кабардов, Е. В. Арцишевская // Вопр. психологии. – 1996. – № 1. – С. 34 – 49.
  117. Капинос В. И. Развитие речи: теория и практика обучения : 5 – 7 кл. : книга для учителя / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. С. Соловейчик. – М. : Просвещение, 1991. – 342 с.
  118. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / С. Караванський. – К. : Вид-во „Українська книга”, 2004. – 448 с.
  119. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / С. О. Караман. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
  120. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1987. – 262 с.
  121. Кацавець Р. С. Українська мова: професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 256 с.
  122. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие / Е. А. Климов. – Ростов-н/Д. : Феникс, 1996. – 509 с.
  123. Ковалик І. І. Мова і мовлення та форми їх існування / І. І. Ковалик // Мовознавство. – 1979. – № 3. – С. 3 – 10.
  124. Коваль А. П. Культура ділового мовлення / А. П. Коваль. – К. : Вища шк., 1997. – 296 с.
  125. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – 3-є вид., доп. і перероб. – К. : Вища шк., 1987. – 351 с.
  126. Ковшиков В. А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности : учеб. пособие для студентов пед. вузов / В. А. Ковшиков, В. П. Глухов. – М. : АСТ: Астрель, 2007. – 318 с.
  127. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и её информационно-методическое обеспечение / В. А. Козаков. – Киев : Высш. шк., 1990. – 247 с.
  128. Козачук Г. О. Українська мова. Практикум : навч. посіб. / Г. О. Козачук. – К. : Вища шк., 1991. – 398 с.
  129. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения / Я. А. Коменский. – М. : Учпедгиз, 1955. – 651 с.
  130. Короткий тлумачний словник української мови / за ред. Д. Г. Гринчишина. – Киев : Рад. шк., 1988. – 320 с.
  131. Костриця Н. М. Формування українського професійного мовлення у студентів вищих навчальних закладів економічної освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика викладання української мови” / Н. М. Костриця. – К., 2002. – 16 с.
  132. Костюк Г. С. Вікова психологія / Г. С. Костюк. – К. : Рад. шк., 1976. – 269 с.
  133. Кочкина З. А. Аудирование: что это такое? / З. А. Кочкина // Иностр. яз. в шк. – 1964. – № 5. – С. 14 – 18.
  134. Краевская Н. А. Семантический компонент внутренней программы речевого высказывания : дис. … канд. филол. наук. – М., 1984. – 208 с.
  135. Краевский В. В. Основы обучения. Дидактика и методика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – М. : Издат. центр „Академия”, 2007. – 352 с.
  136. Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка / Л. П. Крысин. – М. : Наука, 1989. – 188 с.
  137. Кубрякова О. С. Особенности речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона / О. С. Кубрякова // Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. – М. : Наука, 1991. – С. 82 – 139.
  138. Культура мовлення вчителя-словесника / уклад. Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О., Порохня Л. В., Рудіна О. М. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2007. – 112 с.
  139. Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2006. – 496 с.
  140. Кучерук О. Формування комунікативної особистості у процесі вивчення риторики / О. Кучерук // Укр. мова та л-ра у шк. – 2003. – № 6. – С. 7 – 12.
  141. Ладыженская Т. А. Система работы по развитию связной речи учащихся / Т. А. Ладыженская. – М. : Педагогика, 1974. – 256 с.
  142. Ладыженская Т. А. Система упражнений по развитию связной речи / Т. А. Ладыженская // Совершенствование методов обучения русскому языку : сб. ст. : пособие для учителей / сост. А. Ю. Купалова. – М. : Просвещение, 1981. – C. 43 – 47.
  143. Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст / Н. С. Лейтес. – М. : Педагогика, 1971. – 279 с.
  144. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / за ред. В. І. Лозової. – Х. : „ОВС”, 2006. – 496 с.
  145. Леонтьев А. А. Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания // Вопросы порождения речи и обучения языку. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 6 – 16.
  146. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – Изд. 3-е. – М. : СПб., 2003. – 287 с.
  147. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А. А. Леонтьев. – М. : Наука, 1969. – 307 с.
  148. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М. : Просвещение, 1969. – 214 с.
  149. Лернер И. Я. О методах обучения / И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин // Сов. педагогика. – 1965. – № 3. – С. 115 – 128.
  150. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. М. Ярцева. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 685 с.
  151. Литвиненко Н. П. Тлумачний словник медичних термінів російською, латинською та українською мовами / Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К. : Перун, 2010. – 848 с.
  152. Лісовий М. І. Формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників у вищих медичних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / М. І. Лісовий. – Вінниця, 2006. – 16 с.
  153. Лукач С. П. Лінгво-психологічні основи бесіди як методу навчання української мови / С. П. Лукач // Укр. мова і л-ра в шк. – 1982. – № 7. –
  С. 55 – 58.
  154. Лукач С. П. Бесіда на уроках мови : посіб. для вчителя / С. П. Лукач. – К. : Рад. шк., 1990. – 112 с.
  155. Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики / А. Р. Лурия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 253 с.
  156. Львов М. Р. Основы теории речи : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / М. Р. Львов. – М. : Издат. центр „Академия”, 2000. – 248 с.
  157. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка / М. Р. Львов. – М. : Просвещение, 1988. – 240 с.
  158. Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі : монографія / О. В. Любашенко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 296 с.
  159. Маркова А. К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя / А. К. Маркова // Сов. педагогика. – 1990. – № 8. – С. 82 – 88.
  160. Маркова А. К. Психология усвоения языка как средства общения / А. К. Маркова. – М. : Педагогика, 1974. – 240 с.
  161. Матусевич В. А. Социальная среда и выбор профессии / В. А. Матусевич, В. Л. Оссовский. – Киев : Наук. думка, 1982. – 140 с.
  162. Махмутов М. И. Современный урок / М. И. Махмутов. – 2-е изд. – М. : Педагогика, 1985. – 183 с.
  163. Мацько Л. І. Українська мова у вищій школі України / Л. І. Мацько // Дивослово. – 1996. – № 11. – С. 24 – 26.
  164. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – 360 с.
  165. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2005. – 352 с.
  166. Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью / Е. И. Машбиц. – Киев : Вища шк., 1987. – 224 с.
  167. Мельничайко В. Я. Удосконалення змісту і методів навчання української мови / В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк, Л. П. Рожило. – К. : Рад. шк., 1982. – 216 с.
  168. Методика вивчення української мови в школі : посіб. для вчителів / О. М. Біляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк, Г. Р. Передрій, Л. П. Рожило. – К. : Рад. шк., 1987. – 246 с.
  169. Методика викладання рідної мови в середніх навчальних закладах : підруч. для студ.-філологів / за ред. М. І. Пентилюк (кол. авторів А. Г. Галетова, С. О. Караман, Т. В. Коршун, А. В. Нікітіна, І. П. Лопушинський). – К. : Ленвіт, 2000. – 264 с.
  170. Методика викладання української мови в середній школі / за ред. С. Х. Чавдарова і В. І. Масальського. – К. : Рад. шк., 1962. – 372 с.
  171. Методика викладання української мови в середній школі : навч. посіб. / І. С. Олійник, В. К. Іваненко, Л. П. Рожило, О. С. Скорик ; за ред. І. С. Олійника. – К. : Вища шк., 1989. – 439 с.
  172. Методика викладання української мови / С. І. Дорошенко, М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко та ін. ; за ред. С. І. Дорошенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вища шк., 1992. – 398 с.
  173. Методика ігрових занять : навч. посіб. / П. М. Олійник, Р. Р. Балан, О. Ф. Вербило та ін. / за ред. П. М. Олійника. – К. : Вища шк., 1992. – 213 с.
  174. Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах : підручник / кол. авт. під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.
  175. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк ; М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна та ін. – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.
  176. Методика преподавания русского языка в школе: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений / под ред. М. Т. Баранова. – М. : Академия, 2001. – 368 с.
  177. Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологов-русистов (включенное обучение) / под ред. А. Н. Щукина. – М. : Рус. яз., 1990. – 231 с.
  178. Методика преподавания русского языка : хрестоматия / сост. М. С. Лапатухин. – М. : Учпедгиз, 1960. – 483 с.
  179. Методика развития речи на уроках русского языка : пособие для учителей / под ред. Т. А. Ладыженской. – М. : Просвещение, 1980. – 240 с.
  180. Мильруд Р. П. Компетнтность в изучении языка / Р. П. Мильруд // Иностр. яз. в шк. – 2004. – № 7. – С. 30 – 36.
  181. Михальская А. К. Основы риторики: Мысль и слово : учеб. пособие для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. К. Михальская. – М. : Просвещение, 1996. – 416 с.
  182. Михайлюк В. Формування культури ділового мовлення в студентів аграрного вузу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія і методика викладання (українська мова)” / В. О. Михайлюк. – К., 1999. – 28 с.
  183. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування / В. О. Михайлюк // Дивослово. – 2004. – № 1. – С. 46 – 48.
  184. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні: Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.
  185. Навчання української мови в профільній школі : навч. посіб. / О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. О. Попова, Л. В. Порохня, О. М. Рудіна, Н. В. Солодюк. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2007. – 136 с.
  186. Назар П. С. Основи медичної етики / П. С. Назар, Ю. Г. Віленський, О. А. Грандо. – К. : Здоров’я, 2002. – 344 с.
  187. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Проект // Шк. світ. – 2001. – Лип. – 16 с.
  188. Неловкіна Берналь О. А. Формування професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей на початковому етапі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / О. А. Неловкіна Берналь. – Луганськ, 2010. – 20 с.
  189. Немов Р. С. Психология : учеб. пособие для учащихся пед. училищ, студентов пед. ин-тов, повышения квалификации и переподготовки пед. кадров / Р. С. Немов. – М. : Просвещение, 1990. – 301 с.
  190. Немов Р. С. Общая психология / Р. С. Немов. – СПб. : Питер, 2007. – 304 с.
  191. Образ жизни современного студента / отв. ред. В. Т. Лисовский. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1981. – 208 с.
  192. Общая психология : учеб. для студентов пед. ин-тов / А. В. Петровский, А. В. Брушлинский, В. П. Зинченко и др.; под ред. А. В. Петровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 464 с.
  193. Общая психология : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. В. В. Богословского. – М. : Просвещение, 1973. – 351 с.
  194. Онищук В. О. Психолого-педагогическая характеристика процесса усвоения навыков и умений / В. О. Онищук // Дидактика современной школы : пособие для учителей. – Киев : Рад шк., 1987. – 350 с.
  195. Онищук В. О. Дидактичні основи засвоєння учнями мовних навичок і умінь / В. О. Онищук // Укр. мова і л-ра в шк. – 1971. – № 3. –
  С. 48 – 53.
  196. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. С. Онуфрієнко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 312 с.
  197. Орлов А. Н. Культура общения врача. Слово с этических позиций / А. Н. Орлов. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. – 164 с.
  198. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Ортинський – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 472 с.
  199. Орфографічний словник української мови / уклад. Головащук І. С., Пещак М. М., Русанівський В. М., Тараненко О. О. – К. : Вид-во „Довіра”, 1994. – 864 с.
  200. Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті : навч. метод. посіб. / В. П. Черних, Л. Г. Кайдалова, В. М. Толочко, Т. Ю. Вахрушева. – Х. : Вид-во НфаУ, 2005. – 248 с.
  201. Основы научной речи : учеб. пособие для студентов-нефилологов высш. учеб. заведений / Н. А. Буре, М. В. Быстрых, С. А. Вишнякова и др. ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. – М. : Изд. Центр „Академия”, 2003. – 272 с.
  202. Остапенко Н. М. Уміння спілкуватися. Уроки розвитку зв’язного мовлення учнів / Н. М. Остапенко, Н. Б. Голуб. – Черкаси : БРАМА, 2001. – 160 с.
  203. Паламар Л. М. Мова ділових паперів : практ. посіб. / Л. М. Паламар, Г. М. Кравець. – К. : Либідь, 1995. – 208 с.
  204. Паламар Л. М. Лінгводидактичні основи формування україномовної особистості / Л. М. Паламар. – К. : Укрзалізниця, 1997. – 322 с.
  205. Панько Т. Індивідуальне і соціальне у виробленні українського інтелігентного мовлення / Т. Панько // Укр. мова та літ. в шк. – 1992. –№ 1. – С. 3 – 9.
  206. Пасинок В. Г. Мовна підготовка студентів як загальнопедагогічна проблема : монографія / В. Г. Пасинок. – Х. : 1999. – 154 с.
  207. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М. : Рус. яз., 1989. – 276 с.
  208. Пастощук С. Ф. Русско-украинский словарь медицинских терминов. Гематология / под ред. В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанина. – Киев : Здоров’я, 1993. – 120 с.
  209. Пашковская Н. А. Лингводидактические основы обучения русскому языку : пособие для учителя / Н. А. Пашковская. – Киев : Рад. шк. 1990. – 192 с.
  210. Пашковская Н. А. Развитие речи учащихся : пособие для учителя / Н. А. Пашковская, Г. М. Иваницкая, Л. Н. Симоненкова. – Киев : Рад. шк., 1983. – 199 с.
  211. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / под ред. С. И. Самыгина. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2002. – 544 с.
  212. Педагогика школы / под ред. И. Т. Огородникова. – М. : Просвещение, 1978. – 320 с.
  213. Педагогическое речеведение : словарь-справочник / под ред. Т. А. Ладыженской и А. К. Михальской ; сост. А. А. Князьков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Флинта, Наука, 1998. – 312 с.
  214. Пентилюк М. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні мови / М. Пентилюк // Укр. мова та л-ра в шк. – 1999. – № 3. –
  С. 8 – 10.
  215. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю / М. І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240 с.
  216. Песталоцци И. Г. Избр. пед. соч. : в двух т. / И. Г. Песталоцци. –М. : Педагогика, 1981 – . –
  Т. 2. – 1981. – 416 с.
  217. Петровская Л. А. Компетентность в общении / Л. А. Петровская. – М. : МГУ, 1989. – 216 с.
  218. Петровский А. П. Основы педагогики и психологии высшей школы / А. П. Петровский, В. М. Ковалева, А. А. Крашенинников ; под ред. А. В. Петровского. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1986 – 303 с.
  219. Петрух Л. Орфографічний словник українських медичних термінів / Л. Петрух. – Л. : Львів. мед. ін.-т, 1993. – 473 с.
  220. Пидкасистый П. И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы / П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М. Г. Гарунов. – М. : Пед. о-во России, 1999. – 354 с.
  221. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках української мови : зб. ст. / за ред. Г. Р. Передрій. – К. : Рад. шк., 1982. – 152 с.
  222. Плиско К. М. Принципи, методи і форми навчання української мови: Теоретичний аспект / К. М. Плиско. – Х. : Основа, 1995. – 240 с.
  223. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учеб. для студентов пед. вузов : в 2 кн. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 – . –
  Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 1999. – 576 с.
  224. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – К. : СПД Кулінічев Б. М., 2007. – 144 с.
  225. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні методи навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К. : Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.
  226. Пометун Олена. Інтерактивні методики та система навчання / Олена Пометун. – К. : Шк. світ, 2007. – 112 с. – (Б-ка „Шкільний світ”).
  227. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / О. Д. Пономарів. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2000. – 248 с.
  228. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – Киев : СИНТО, 1993. – 192 с.
  229. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення : підручник / Н. Я. Потелло. – К. : Вища шк., 1996. – 212 с.
  230. Практикум з методики навчання української мови / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк ; С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна та ін. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.
  231. Присяжнюк М. С. Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців внутрішніх хвороб / М. С. Присяжнюк. – К. : КМ Академія, 1995. – 504 с.
  232. Присяжнюк М. С. Русско-украинский медицинский словарь профессионального языка специалистов по внутренним заболеваниям / М. С. Присяжнюк. – М. : Академия, 1995. – 505 с.
  233. Програма з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. – К., 2006. – 25 с.
  234. Програма курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для вищих навчальних закладів , які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – Режим доступу :
  www:licasoft.com.ua/comp
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины