МЕТОДИКА ВОКАЛЬНОЇ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ І КИТАЮ : МЕТОДИКА ВОКАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО исполнительской подготовки будущих учителей музыки В УНИВЕРСИТЕТАХ УКРАИНЫ И КИТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!



 • Название:
 • МЕТОДИКА ВОКАЛЬНОЇ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ І КИТАЮ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА ВОКАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО исполнительской подготовки будущих учителей музыки В УНИВЕРСИТЕТАХ УКРАИНЫ И КИТАЯ
 • Кол-во страниц:
 • 232
 • ВУЗ:
 • ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.УШИНСЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
  «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.УШИНСЬКОГО»


  На правах рукопису


  ЧЖАН ЯНЬФЕН


  УДК: 378.013 + 371.3+780.7+782





  МЕТОДИКА ВОКАЛЬНОЇ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ І КИТАЮ



  13.00.02 – «Теорія та методика музичного навчання»


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  педагогічних наук






  Науковий керівник
  РЕБРОВА Олена Євгенівна,
  кандидат педагогічних наук,
  доцент






  О Д Е С А - 2012


  ЗМІСТ
  Вступ………………………………………………………………………………3
  Розділ 1. Теоретичні основи дослідження вокальної художньо -
  виконавської підготовки майбутніх учителів музики України і Китаю………11
  1.1. Вокальна виконавська підготовка як предмет наукових досліджень музичної педагогіки Україні і Китаю ………………………………………......11
  1.2. Сутність поняття «вокальна художньо-виконавська підготовка
  майбутнього вчителя музики», її компонентна структура………………………..38
  Висновки до першого розділу……………………………………………………64
  Розділ 2. Науково-методичні основи дослідження вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики………………………….67
  2.1. Творчо-регулятивна функція мотивації майбутнього вчителя музики
  до вокальної художньо-виконавської підготовки……………………………...67
  2.2. Науково-методичні підходи та педагогічні принципи вокальної
  художньо виконавської підготовки майбутнього вчителя музики…………...93
  2.3. Педагогічні умови вокальної художньо виконавської підготовки
  майбутнього вчителя музики……………………………………………………106
  Висновки до другого розділу……………………………………………………115
  Розділ 3. Експериментальне дослідження вокальної художньо –
  виконавської підготовки майбутніх учителів музики………………………...117
  3.1. Діагностика стану вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в університетах України і Китаю
  (констатувальний експеримент)………………………………………………..117
  3.2. Методика і зміст формувального експерименту………………………….153
  3.3. Аналіз результатів дослідної роботи………………………………………176
  Висновки до третього розділу…………………………………………………..187
  Висновки…………………………………………………………………………190
  Список використаних джерел…………………………………………………..193
  Додатки…………………………………………………………………………..224


  ВСТУП

  У контексті гуманістичної парадигми, яка сьогодні визначає стратегію модернізації освіти в багатьох країнах світу, зокрема в Китаї та Україні, особливої актуальності набула проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя музики. У його фаховому навчанні ця проблема вирішується найбільш оптимально під час виконавської підготовки, яка сприяє духовному проникненню в дивовижний світ художніх образів, їх переживанню та відтворенню в новому сучасному контексті. Успішність цього складного творчого процесу залежить від стійкої мотивації особистості до творчої самореалізації та художнього самовираження, що підкріплюється високим рівнем виконавської компетентності, художнього світогляду та концентрацією духовних особистих якостей.
  Виконавська підготовка у фаховому становленні майбутніх учителів музики – найбільш складна і багатофункціональна. Про це яскраво свідчать Держстандарт навчальних планів підготовки фахівців у галузі музичної педагогіки України й Китаю; зацікавленість науковців проблематикою виконавської діяльності студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів; наукові розвідки щодо підвищення виконавської майстерності. На цьому факті наголошують такі вчені як Е.Абдуллін, Л.Арчажникова, А.Гордійчук, М.Давидов, А.Малінковська, Г.Падалка, В.Ражников, Ю.Цагареллі, Г.Ципін, О.Щолокова, Т.Юник та ін.
  Останнім часом важливим напрямом виконавської підготовки студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів України й Китаю стає вокальне виконавство. Вокальна підготовка майбутніх учителів музики в Україні ґрунтується на принципах вокальної педагогіки, що виникла на основі творчої спадщини української та російської вокальних шкіл, кращих досягнень європейських шкіл, узагальненні вокального виконавського досвіду видатних співаків минулого та сучасності. Науково-методичним підґрунтям вокальної педагогіки стали праці Л. Алексєєвої, Ю. Барсова, А. Вербова, Л. Дмитрієва, Є. Гусєвої, В. Кантрович, А. Менабені, В. Морозова, О. Пекерської, Б. Покровського та ін.
  Довготривалу історію становлення й розвитку має вокальна педагогіка Китаю, яка розглядає вокальне мистецтво як художній засіб підтримання національних культурних традицій та залучення до найкращої світової музичної спадщини. Такі думки висловлено в працях учених і педагогів вокалу, серед яких Чжоу Сяоянь, Шень Сян, Цзоу Чанхай, Юй Ісюань, Юань Хуейцинь, Тао Сяо-вей, Ван Шаньку, Інь Ює, Лю Лан, Лю Цюлін, Юй Дуган. Науковці висловлюються щодо зміщення акценту від техніки виконання на художньо-образну сферу, на почуттєвий чинник розвитку навичок співу; на символічність у передачі естетичних переживань героїв.
  Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив, що вокальна проблематика представлена з різних точок зору, зокрема методичної, технологічної, інтерпретаційної, комунікативної, соціокультурної, творчо-саморозвивальної. Останнім часом актуалізуються дослідження, присвячені проблемам художньо-естетичної спрямованості вокальної підготовки, посилюється увага до національних традицій, вокальної культури, прилучення школярів до академічного співу та сприйняття оперних жанрів (В. Бриліна, Ч. Жданов, В. Луканін, Н. Можайкіна, І. Прянішніков, О. Яковлєв, А. Седов). У цьому напрямі особливо вагомими стають дослідження художнього аспекту вокальної підготовки, а саме його художньо-інтонаційного (Ву Гуолінг, О. Чурікова-Кушнір, Д. Покровський, Г. Панченко), художньо-артистичного, емоційного (Ван Шаньху, Ю. Єлісовенко, О. Ерошенко, Інь Ює, М. Сидорова, Сює Сяоцінь, Ху Дуньє), потенційно-творчого, художньо-самовиражального (А. Васильева, Ван Шаньху, Р. Сладкопевец,) елементів; розгляд особливого «художнього типу» особистості співака (В. Морозов, А. Соколов).
  Поліаспектність досліджень художньої сутності вокальної підготовки майбутнього вчителя музики є наслідком багатоплановості означеного феномену. При цьому, як свідчить практика, у його вокальній підготовці існує низка суперечностей між:
  - об’єктивно існуючими художніми властивостями вокального мистецтва і слабким його використанням в практиці вокальної підготовки студентів педагогічних університетів;
  - традиційними національно-художніми пріоритетами, що існують у вокальному мистецтві певного соціокультурного простору, а також їх нівеляцією під час підготовки майбутнього вчителя музики;
  - високим попитом до художньо компетентної, творчої особистості вчителя музики як викладача вокалу й недостатньою орієнтацією методичного забезпечення навчання співу як засобу художньо-творчої самореалізації майбутнього вчителя;
  - запровадженням у школах Китаю уроку Пекінської опери й відсутністю системної методичної підготовки майбутніх учителів музики до їх проведення в університетах Китаю, для китайських студентів в університетах України.
  Усунення розглянутих протиріч ми вбачаємо в акцентуації уваги на художньому сегменті вокального мистецтва, що робить актуальним уведення в науковий обіг поняття «вокальна художньо-виконавська підготовка майбутніх учителів музики». Існування зазначених суперечностей та недостатня розробленість методичних аспектів означеної проблеми зумовила вибір теми дисертаційного дослідження – «Методика вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в університетах України і Китаю». Аналіз літературних джерел засвідчив слабку розробленість цієї проблеми в наукових дослідженнях.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційне дослідження входить до плану науково-дослідної роботи кафедри музичного мистецтва та хореографії державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» і складає частину наукового напряму «Методологічні та методичні основи модернізації фахової підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін». Тему дисертаційне дослідження затверджено вченою радою Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (протокол № 2 від 25 вересня 2009 р.)
  Мета дослідження полягає в розробці, обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності методики вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики з України і Китаю.
  Об’єкт дослідження – процес художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики.
  Предмет дослідження – методика вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в педагогічних університетах України й Китаю.
  Завдання дослідження:
  1. На основі аналізу, порівняння й узагальнення наукових поглядів українських та китайських учених щодо вокального виконавства з’ясувати особливості вокально-виконавської підготовки вчителя музики.
  2. Розкрити поняття «вокальна художньо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музики» та виявити її компонентну структуру на основі художньо-виражальних властивостей вокального мистецтва.
  3. Визначити регулятивно-творчу функцію мотивації до вокальної художньо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики.
  4. Обгрунтувати художньо-педагогічний потенціал оперного мистецтва як ціннісного національно-культурного феномену й змістової складової вокальної художньо-виконавської підготовки студентів.
  5. Розробити критерії, показники, діагностичні методи та експериментально визначити стан вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в університетах України й Китаю.
  6. Запропонувати методику вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики та здійснити експериментальну перевірку її ефективності.
  Теоретико-методологічну основу дослідження склали наукові концепції й праці з філософії, культурології та психології творчості (Л. Виготський, М. Бруно, М. Каган, Е. Кучменко, В. Моляко, Р. Натадзе, І. Павлов, Н. Роджерс, С. Рубінштейн, Цзоу Чанхай, Чі Циньгуй, Чжан Хоуцан, Юань Хуэйцінь); дослідження про закономірності художньої творчості (В. Білоус, Ю. Борисов, Н. Гребенюк, Н. Жайворонок, В. Медушевський, А. Шерозія, А. Прангішвілі, Ф. Басін, Чэнь Сяньнянь), проблеми мистецької освіти (Е.Абдуллін, А.Козир, Г.Падалка, О.Ростовський, О.Рудницька, О.Щолокова) й творчої самореалізації вчителя (Г.Батиршина, А.Буреніна, А.Зайцева, Т.Кремешна); основні питання музично-виконавської (Н.Згурська, В.Крицький, С.Майкопар, І.Мостова, Г.Ципін), зокрема вокальної підготовки (Л.Алексеєва, В.Антонюк, Д.Аспелунд, В. Багадуров, Л.Василевська-Скупа, Л.Василенко, Л.Дмитрієв, О.Єрошенко, Л.Маруфенко, В.Морозов, М.Павлова, Г.Панченко, О.Прядко, Л.Тоцька, Цзинь Нань, Чжан Їі, В.Філіпов, Ху Дун´є, Шень Сяну, В.Юшманов); проблеми методичного забезпечення вокального виконавства (Д.Бабіч, Є.Барвинська, Ван Лей, Ван Шаньху, Ву Гуолінг, Ю.Єлісовенко, І.Зайцева, Г.Курбанова, Лю Цюлін, Лю Цяньцянь, Ю.Сетдікова, Р.Сладкопівець, Тао Сяо-Вей, А.Ткачук, Цой Сяо Юй, Ши Цзюнь-бо); питання соціокультурного, національного, художньо-синтетичного педагогічного потенціалу оперного мистецтва (Аі Лусін, А.Бушен, В.Ванслов, Є.Гундорова, І.Іванова, Інь Фалу, Ч.Жданов, Л.Кияновська, Д.Лебедєв, Лянь Юнь, Цзя Юйпін, Чжоу Ян, Л. Ярославцева).
  Методи дослідження:
  - теоретичні: методи аналізу і синтезу, класифікації та порівняння, конкретизації наукових знань з філософської, культурологічної, музикознавчої, психологічної, педагогічної, навчально-методичної літератури з метою створення теоретичної бази дослідження, розкриття сутності художньо-творчої виконавської діяльності; художньо-виражальних властивостей вокального співу як різновиду музичного виконавства; обґрунтування методичної концепції дослідження;
  - емпіричні: педагогічне спостереження, методи опитування, анкетування, бесіди, завдання на самооцінку, метод експертних оцінок, навчальні тести, творчі завдання, експеримент (пілотажний, констатувальний, формувальний) для перевірки ефективності запропонованої методики;
  - статистичні: якісний та кількісний аналіз результатів дослідження для забезпечення його вірогідності.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уперше:
  - визначено сутність і компонентну структуру вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики на засадах художньо-виражальних властивостей вокального мистецтва в цілому та художнього синтезу оперного мистецтва як змістової складової фахової підготовки вчителя музики;
  - розроблено методику вокальної художньо-виконавської підготовки на основі застосування акмеологічного, антропологічного, партисипативного, лінгвокультурного підходів та відповідних педагогічних принципів, перенесення акценту з техніко-виконавського на художньо-виконавський аспект вокальної підготовки вчителя музики;
  - обґрунтовано методичну доцільність використання художнього синтезу оперного мистецтва та його національно-культурного педагогічного потенціалу у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики в університетах України й Китаю; критерії та показники діагностики рівня сформованості вокальної художньо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики.
  Уточнено поняття «вокальна підготовка майбутнього вчителя музики», «художнє самовираження», «виконавська мобільність» у контексті фахової діяльності вчителя музики; концептуальне розуміння художності як якості виконавської підготовки майбутнього вчителя музики.
  Подальшого розвитку набули положення щодо регулятивно-творчої функції мотиваційної сфери особистості у вокальному виконавстві; інтерпретації сутності та особливостей компенсаторних здібностей та навичок у вокальному виконавстві; поліфункціональності вокальної підготовки вчителя музики та полімодальності сприйняття вокального мистецтва з позицій музичної педагогіки.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці методики констатування стану вокальної художньо-виконавської підготовки, визначення її рівнів; обгрунтуванні та доведеності ефективних педагогічних умов; у розробці авторського спецкурсу «Опера як синтетичний вид мистецтва в художньо-освітньому процесі». Методи та творчі завдання, що пропонуються в межах спецкурсу, можуть бути застосовані під час занять з вокалу і співацької самопідготовки студентів, у формуванні художньої компетентності майбутніх учителів музики – магістрів напряму підготовки «Мистецтво» спеціалізації «Методика викладання мистецьких дисциплін».
  Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (довідка № 2989 від 16.11.2011 року); Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка № 1077 від 25.06.2011 р.); Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка №06/1768 від 30.09.2011 р.); Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (довідка № 07-10/3671 від 16.11.2011); Інституту музики Політехнічного університету Шан Ду (Китай, м. Зі Бо, довідка від 30.08.2011р.); Академії музики Хейлунцзянського університету (Китай, м. Харбін, довідка від 31.08.2011).
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та методичні положення дисертації пройшли апробацію на міжнародних наукових конференціях: “Гуманістичні орієнтири мистецької освіти” (Київ, 2009; 2011); ,,Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі” (Одеса, 2009); “Сучасні проблеми та перспективи розвитку регіональної освіти” (Одеса, 2009); “Стратегія розвитку художньої освіти та естетичного виховання молоді в Україні у ХХI столітті” (Луганськ, 2010); “Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції” (Суми, 2010); на всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Тенденції сучасного культурного розвитку народів світу та проблеми художньо-естетичного виховання молоді” (Одеса, 2010) , “Художньо-естетичне виховання молоді в умовах сучасних інформаційних процесів і технологій” (Одеса, 2011) та на щорічних звітних наукових конференціях аспірантів і науковців інституту мистецтв Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (2009-2011).
  Вірогідність і аргументованість результатів дослідження забезпечується методологічним і теоретичним обґрунтуванням його вихідних позицій; музикознавчим, мистецтвознавчим, психолого-педагогічним аспектами; використанням комплексу взаємопов’язаних методів, адекватних об’єктові, предметові, меті та завданням дослідження; показниками кількісної та якісної експериментальної перевірки розробленої методики, яка включає наукові підходи, відповідні принципи, педагогічні умови, логічну послідовність їх запровадження, методи; отриманими позитивними результатами, що підтверджуються математико-статистичною обробкою даних.
  Публікації. Основні положення дисертації, її результати та висновки подано у 10 одноосібних публікаціях автора, з яких 5 надруковано у провідних наукових фахових виданнях.
  Структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, переліку використаної літератури (274 найменування, з них 27 іноземними мовами, зокрема 18 китайською). Загальний обсяг дисертації становить 253 сторінок, з них основного тексту – 179 сторінок. Робота містить 9 таблиць, 20 рисунків, що разом із додатками складають 43 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації актуалізовано проблему художніх аспектів виконавської підготовки майбутніх учителів музики, теоретично обґрунтовано та введено у науковий обіг поняття «вокальна художньо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музики». Вирішення питання щодо формування її компонентів здійснене на засадах компаративістського підходу до теоретичних положень українських та китайських науковців.
  1. Аналіз, зіставлення та узагальнення поглядів українських та китайських науковців щодо проблем вокально-виконавської діяльності в контексті музичної педагогіки продемонстрував низку спільних та відмінних рис, дав змогу зробити висновок про можливість взаємного доповнення концептуальних положень та методичних розробок щодо вокальної виконавської підготовки вчителя музики на засадах художньої сутності вокального мистецтва та художньо-творчої основи вокальної підготовки студентів, орієнтації на культурно-інформаційну ерудованість, художню компетентність та особистісну культуру вчителя музики.
  2. Теоретичне дослідження вокального мистецтва у контексті концепцій творчої діяльності висвітлило консолідуючу, професійно-смислову функцію мотиваційної сфери особистості у вокальному виконавстві. Мотиваційна сфера стає регулятором у формуванні компонентів вокальної художньо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики, якщо вона спрямована на потребу в творчій самореалізації і спонукає на осягнення навиків художнього самовираження.
  3. Вокальна художньо-виконавська підготовка майбутнього вчителя музики є процесом формування біфункціонального художньо-синтезованого виконавського комплексу, спрямованого на реалізацію поліхудожнього і полімодального ресурсу вокального мистецтва в музично-педагогічному процесі на основі засвоєння художньо-культурних детермінант і особливостей вокальної творчості, художнього самовираження, оволодіння вокальним голосом і художньо-виконавськими засобами інших видів мистецтва, фахової умотивованості особистості вчителя на реалізацію музично-розвиваючої і художньо-естетичної функцій вокального мистецтва в музично-освітньому процесі. Як фахове утворення, цей різновид підготовки включає такі компоненти: художньо-вокальна освіченість і ерудиція; художньо-технологічне забезпечення вокального виконавства; художньо-артистичний комплекс; художньо-виконавська професійна умотивованість.
  4. У ході дослідження було обґрунтовано та експериментально доведено педагогічний потенціал оперного мистецтва як засобу розвитку творчої особистості майбутніх учителів музики, підвищення рівня їх вокально-художньої компетентності за рахунок набуття досвіду використання в навчальному і педагогічно-виробничому процесі опери, яка поступово еволюціонує, стає новим мистецтвом художнього синтезу, адже поєднуються традиції та сучасність, національне й світове, суспільно-історичне та індивідуально-особистісне, академічна усталеність і технологічна інноваційність, що створює нові проекції її застосування в мистецькій освіті.
  5. Критерії й показники відповідали компонентній моделі й передбачали: художньо-когнітивний критерій, який мав змістовий та пізнавально-мотиваційний показник; художньо-технологічний, який оцінювався за допомогою показника фахової спрямованості на гармонізацію художнього і технічного у вокальному виконавстві та самоконтролю; комунікативно-артистичний, який оцінювався показником виконавських якостей та показником комунікабельності; мотиваційно-творчий, що включав такі показники: мотивацію художнього самовираження; залучення до співтворчості. Застосування критеріїв та їх показників під час констатувального експерименту дали змогу визначити рівні сформованості вокальної художньо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики: «початково-базовий»; «мотиваційно-динамічний»; «самостійно-творчий».
  6. Формувальний експеримент довів ефективність розробленої методики, яка будувалася: на застосуванні компетентнісного, акмеологічного, партисипативного та лінгвокультурного підходів; відповідних педагогічних принципів; поетапного впровадження педагогічних умов; розробленого спецкурсу «Опера як синтетичний вид мистецтва у художньо-освітньому процесі»; застосування оригінальних методів та технік їх реалізації.
  Найбільш вдалою виявилася група методів пізнання та художнього сприйняття: вербалізація фабульно-драматургічного розвитку образу, перцептивний аналіз, демонстраційно-образне зіставлення відеоряду й музичного матеріалу, робота з інтернет-ресурсами, самоспостереження, самоаналіз, спрямованість на художньо-виконавський синтез, кейс «Проект – опера»; група методів активної творчої діяльності й самовираження: ігрові тренінги, етюди, віртуальні завдання, образне розспівування. Успішність пропонованого методичного забезпечення підкріплювалася авторським спецкурсом, акцентом якого було практичне засвоєння студентами національних особливостей опери та динаміка стильової та жанрової еволюції цього виду художньо-синтетичної вокальної творчості в педагогічній проекції.
  Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує усього методичного резерву формування вокальної художньо-виконавської підготовки, подальшого дослідження потребує педагогічний потенціал індивідуально-диференційованого підходу з урахуванням визначених недоліків, які пропонуються в дисертації, розкриття можливостей жанрово-стильової гами вокального мистецтва у розвитку навичок художнього самовираження майбутніх учителів музики та їх методичної компетентності в застосуванні цього розмаїття в художньо-естетичному вихованні школярів.






  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдуллин Э. Б. Теория музыкального образования: учеб. для студентов вуза / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – М.: ACADEMIA, 2004. – 333 с.
  2. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В.Ц.Абрамян. – К.: Лібра, 1996. –224 с.
  3. Абульханова-Славская К. А. Некоторые особенности эстетического переживания (психологические подходы к проблеме) / К. А. Абульханова-Славская // Взаимосвязь методологической и методической подготовки учителя музыки. Материалы II международной научно-практической конференции. – М.: МГПУ, 1994. – С. 22-23.
  4. Абульханова-Славская К. А. О субъекте психической деятельности / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Наука, 1973. – 287 с.
  5. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова- Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
  6. Агикян Г. С. Вокальное воспитание детей / Г. С. Агикян, Г. Н. Елизарова // Вопросы вокального образования: Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений / РАМ им. Гнесиных; Ростовская конс. им. Рахманинова, 1994. – С. 58-61.
  7. Азарова Л. Г. Формування вокально-мовленнєвої культури студентів педвузу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Л. Г. Азарова. – Харків, 1994. – 23 с.
  8. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие / Е. Акулов. – М.: Искусство, 1987. – 455 с.
  9. Алексеева Л. А. О комплексной природе вокально-исполнительского искусства и задачах музыкально-теоретического образования певцов / Л. А. Алексеева // Комплексный подход к проблемам современного музыкального образования / Труды Моск. гос. консерватории. – М., 1986. – С. 86.
  10. Алексеева Л. Л. Культура пения / Л. Л. Алексеева // Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей: Методическое пособие [под общ. ред. Е. П. Кабковой]. – М.: Просвещение. – 2009. – 0,75 п.л.
  11. Алиев И. Ю. Методологический подход к анализу и решению проблемы вокальной подготови / И. Ю. Алиев // Взаимосвязь методологической и методической подготовки учителя музыки. Материалы II международной научно-практической конференции 15-17 декабря 1994. – М., 1994. – С. 69.
  12. Анализ вокальных произведений: учеб. пособие для вузов / [Сост. Е. А. Ручьевская и др.]. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.
  13. Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник / В. Г. Антонюк. – К.: ВІПОЛ, 2007. – 174 с.
  14. Антонюк В. Г. Лінгвокультурний концепт «вокальна педагогіка» / В. Г. Антонюк // Часопис національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Науковий журнал №1(2). – Київ, 2009. – С. 94-102.
  15. Антонюк В. Г. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих музичних навчальних закладів / В. Г. Антонюк. – К.: Українська ідея, 2000. – 68 с.
  16. Антонюк В. Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект: монографія / Валентина Геніївна Антонюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Укр. ідея, 2001. – 144 с.
  17. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе / О. А. Апраксина. – М.: Просвещение, 1983. – 220 с.
  18. Асафьев Б. В. Музыка в современной общеобразовательной школе / Б.В.Асафьев // Избранные статьи о музыкальное просвещении и образовании. – Л., 1973. – 144с.
  19. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Интонация / Борис Владимирович Асафьев // Избранные труды. Т. 5. – М.: Изд-воАН СССР, 1957. – С. 163-278.
  20. Аспелунд Д. Л. Основные вопросы вокально-речевой культуры / Д. Л. Аспелунд. – М.: Музыка, 1933. – 128 с.
  21. Аспелунд Д. Л. Развитие певца и его голоса / Д. Л. Аспелунд. – М.; Л.: Музгиз, 1952. – 190 с.
  22. Бабіч Д. Р. Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец.13.00.02 «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання» / Д. Р. Бабіч. – Київ, 2004. – 19 с.
  23. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной методологии: в 3-х ч. / В. А. Багадуров. Ч. 1. – М.: Музгиз, 1929. – 248 с.
  24. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной методологии: в 3-х ч. / В. А. Багадуров. Ч. 2. – М.: Музгиз, 1932. – 320 с.
  25. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной методологии: в 3-х ч. / В. А. Багадуров. Ч. 3. – М.: Музгиз, 1937. – 255 с.
  26. Барвинская Е. М. Педагогические условия формирования вокального мастерства учителя музыки: автореф. дис. на соисание ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (музыка)» / Е. М. Барвинская. – Москва, 2009. – 20 с.
  27. Барисов Ю. А. Креативность личности как необходимое условие для овладения искусством пения / Ю. А. Барсов // Вопросы вокального образования: Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений / РАМ им. Гнесиных; Ростовская конс. им. Рахманинова. – М., 1994. – С. 15-20.
  28. Батыршина Г. И. Педагогические условия творческой самореализации будущего учителя музыки: автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Г. И. Батыршина. – Казань, 2003. – 22 c.
  29. Бердяєв Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии / Н. А. Бердяев. – М.: Мысль, 1990. – 220 с.
  30. Бержинская С. И. Основные аспекты формирования исполнительского мастерства начинающего певца: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. искусствоведения: спец. 17.00.02 «Музыкальное искусство» / С. И. Бержинская. – Нижний Новгород, 2005. – 18 c.
  31. Білоус В. П. Психологічні аспекти формування виконавської художньої майстерності: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства: спец. 17.00.03 – «Музичне мистецтво» / В. П. Білоус. – Київ, 2005. – 16 с.
  32. Блудова В. О. Природа и структура художественного восприятия /В.О.Блудова // Эстетические очерки. – Вып. 4. – М.: Музыка, 1977. – С. 114-152.
  33. Бруно М. Е. О терапии творческим самовыражением [Электронный ресурс] / М.Е.Бруно. – М.: Академический проект, 1999. – Режим доступу http://afield.org.ua/force/b5_1.html.
  34. Булатова О. С. О роли художественного начала в педагогической деятельности [Электронный ресурс] / О. С. Булатова // Научная он-лайн библиотека Порталус, 25 октября 2007. – Режим доступа: http: portalus.ru .
  35. Буренина А. И. Ориентация на творческую самореализацию педагога-музыканта как условие его профессионального совершенствования: автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01: «Общая педагогика, история педагогики и образования» / А. И. Буренина. – СПб., 1995. – 22 с.
  36. Бушен А. Рождение оперы / А. Бушен. – М.: Сов. писатель, 1958. – 178 с.
  37. Бушуева С. Итальянский современный театр / С. Бушуева. – Л.: Искусство, 1983. – 176 с.
  38. Ван Бін. Методика вдосконалення виконавської техніки майбутніх учителів музики у процесі фортепіанного навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: спец. 13.00.02 – «Теорія і методика музичного навчання» / Ван Бін. – Київ, 2010. – 20 с.
  39. Ван Лей. Формування вокально-сценічної майстерності майбутнього вчителя музики: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика музичного навчання / Ван Лей. –Київ, 2010. – 20 с.
  40. Ванслов В. Опера и ее сценическое воплощение / В. Ванслов. – М.: Госполитздат, 1963. – 255 с.
  41. Василевська-Скупа Л. П. Формування комунікативних умінь майбутніх вчителів музики в процесі фахової вокально-хорової підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. П. Василевська-Скупа. – Винниця, 2007. – 20 с.
  42. Василенко Л. М. Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Людмила Михайлівна Василенко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 208 с.
  43. Виталева-Сталева Л. Развитие музыкально мыслительной деятельности у детей (Интуитивное и сознательное восприятие) / Л. Виталева-Станева // Музыкальное искусство и формирование нового человека. – Киев: Музична Україна, 1982. – С. 172-182.
  44. Вишнякова В. Ф. Креативная акмеология. Психология высшего образования / В.Ф.Вишнякова. – Минск: 1996. – 300 с.
  45. Воєвідко Л. Формування виконавської майстерності студентів у класі фортепіано / Л.Воєвідко // Актуальні проблеми викладання музичних дисциплін у вищий школі. Зб. статей. – Науковий вісник Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського, випуск 35. ─ Київ, 2004. ─ С. 223-229.
  46. Воєводін В. В. Педагогічні умови становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / В. В. Воєводін. – Київ, 2007. – 19 с.
  47. Восприятие музики: Сб ст. / [Ред.-сост. В. М. Максимов]. – М.: Музыка, 1980. – 256 с.
  48. Ву Гуолинг. Китайская исполнительская интонация в европейской вокальной музыке 19-20 столетий: автореф. дис. На здобуття наук. ступеню канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Ву Гуолинг; ОДМА. ім. А. В. Нежданової. – Одесса, 2006. – 16 с.
  49. В школах Китая дети будут учиться искусству пекинской оперы [Электронный ресурс] / "Цзинхуа шибао [Агенство Синьхуа] // Газета Жэньминь Жибао – 2008.-02.-08. Режим доступа http://russian.people.com.cn/31517/6358956.html . Название с экрана.
  50. Выготский Л. С. Воображение и его развитие в детском возрасте / Л.С.Выготский // Искусство, музыкознание, музыкальная педагогика. Хрестоматия. Ч. 1, вып. 1. – М., 1987. – С. 3–7.
  51. Выготский Л. С. Психология искусства / Л.С.Выготский. – М.: Искусство, 1968. – 379 с.
  52. Высочкина Н. Е. Формирование интонационного мышления будущего педагога-музыканта в процессе обучения (на материале музыкально-исполнительской подготовки в педагогическом вузе): автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Н. Е. Высочкина. – Волгоград, 2008. – 24 с.
  53. Галажинский Э. В. Психическая ригидность как интегральный показатель степени открытости психологической системы (в контексте проблемы самореализации личности) [Текст] [Электронный ресурс] / Э. В. Галажинский // Сибирский психологический журн. – 2001. – № 14–15. – С. 48–53. Режим доступа к журн.: http://www.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=po042010
  54. Гарипова Г. А. Формирование артистизма личности будущего учителя музыки: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Г. А. Гарипова. – Казань, 2002 . – 24 с.
  55. Гиндилис Н. Л. Аналитическая психология К. Г. Юнга: к вопросу понимания самости / Н.Л.Гиндилис // Вопросы психологии творчества, 1997. № 6 – С. 89–95.
  56. Горностай П. П. Готовность личности к саморазвитию как психологическая проблема / П.П.Горностай // Проблемы саморазвития личности: методология и практика. – Сб. науч. трудов. Депонировано в ИНИОН АН СССР № 42525 от 27.07.1990 г. – С. 126–138.
  57. Горностай П. П. Личность и время. Творчество как переживание / П.П.Горностай // Психодрама и современная психотерапия. Киев – 2003. – № 4(5). – С. 18–26.
  58. Горская И. Ю. Теоретические аспекты художественного творчества / И.Ю.Горская, М.Ю.Самакаева – М., 2000.
  59. Гребенюк Н. Е. Вокально-исполнительское творчество: автореф. дис. на соискание научной степени д-ра искусствоведения: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Н. Е. Гребенюк. – К., 2000. – 39 с.
  60. Гундорова Е.Ю. Освоение русской героико-патриотической оперы младшими школьниками на занятиях музыкой: дис. ... канд. пед. наук:спец. 13.00.02.– «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» / Гундорова Елена Юрьевна Москва, 2006. – 185 c. Режим доступа: http://www.dissland.com/catalog/osvoenie_russkoy_geroiko_patrioticheskoy_operi_mladshimi_shkolnikami_na_zanyatiyah_muzikoy.html
  61. Гусейнова Л. В. Формування готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / Л. В. Гусейнова. – К., 2005. – 20 с.
  62. Деркач А. А. Акмеологическая культура личности: содержание, закономерности, механизмы развития / А. А. Деркач, Е. В. Селезнёва. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. – 496 с.
  63. Диагностика уровня поликоммуникативной эмпатии (И. М. Юсупов) / Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. // Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – C. 153–156.
  64. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 2007. – 368 с.
  65. Довгань О. В. Методика формування готовності майбутніх естрадних співаків до вокально-педагогічної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання / О. В. Довгань. – Київ, 2010. – 20 с.
  66. Донец-Тейссер М. Э. Опыт воспитания сопрано / М. Э. Донец-Тейссер // Вопросы вокальной педагогики. – Вып. 3. – М., 1967. – С. 120–133.
  67. Дубина Л. Г. Використання театральної педагогіки у підготовці майбутніх учителів початкових класів: автореф.дис. на здобуття наук.ступеню. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Г. Дубіна. – К.: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2004. – 19 с.
  68. Дубіна Л. Г. Театральна педагогіка як складова професійного успіху майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / Людмила Григорівна Дубіна. Режим доступу http://docs.google.com/viewer?a=v&q= cache:Le0BiFr5DXsJ:www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2001_3_2/doc_pdf/dybina.pdf Назва з екрану.
  69. Дюпре Ж. Искусство пения / Ж. Дюпре; [пер. с фр. Райского]. – М.: Музгиз, 1955. – 267 с.
  70. Егорова Е. А. Дидактические особенности постановки детских голосов в хоровом классе в системе дополнительного музыкального образования: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (музыка)» / Е. А. Егорова. – М., 2009. – 23 с.
  71. Єлісовенко Ю. Театральний компонент майстерності виконавця / Юрій Єлісовенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – 2001. – № 2. – С. 57–61. Серія: Педагогіка.
  72. Єлісовенко Ю. П. Розвиток діапазону голосу: з досвіду театральної педагогіки / Ю. П. Єлісовенко // Мистецтво і освіта. 2000, № . – С. 52–54.
  73. Єременко О. В. Теорія і методика підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетів: автореф. дис. на здоб. наук. ступеню докт. пед. наук: спец. 13.00.02 – «Теорія і методика музичного навчання» / О. В. Єременко. – Київ, 2010. – 43 с.
  74. Єрошенко О. В. Емоційна сфера у вокальній творчості: музично-естетичні та виконавські аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / О. В. Єрошенко. – Х., 2008. – 19 с.
  75. Жайворонок Н. Б. Музичне виконавство як феномен музичної культури: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 – «Теорія та історія культури» / Н. Б. Жайворонок. – Київ, 2006. – 18 с.
  76. Жданов Ч. Ф. Эмоционально-образное мышление певца и его развитие в классе оперной подготовки / Ч. Ф. Жданов // Художественный тип человека. Комплексные исследования. – М., 1994. – С. 214–230.
  77. Зайцева А. В. Напрями формування здатності майбутніх учителів музики до творчої самореалізації у процесі виконавської діяльності / А. В. Зайцева // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / [За заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – № 4. – С. 154–159. Серія: Психолого-педагогічні науки.
  78. Зайцева І. Є. Розвиток естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва: дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / Ірина Євгенівна Зайцева. – Київ, 2001. – 216 с.
  79. Заседателев Ф. Ф. Научные основы постановки голоса / Ф. Ф. Заседателев. – М.: ОГИЗ-Музгиз, 1935. – 114 с.
  80. Згурська Н. М. Формування музично-виконавської культури майбутнього вчителя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання» / Н. М. Згурська. – К., 2000. – 16 с.
  81. Зеленкова Т. В. Творческое воображение в развитии музыкально-исполнительского мастерства: автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. психологии: спец. 19.00.01 «Общая психология» / Т. В. Зеленкова. – М., 1999. – 27 с.
  82. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: Навч. посібник / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К., 1997. – 302 с.
  83. Инь Фалу. Наши замечательные музыкальные традиции / Инь Фалу // О китайской музыке: ст. кит. комп. и музыковедов. – М., 1958. – Вып. 1. – С. 18–31.
  84. Ишмухаметов Р. Р. Проблемы самореализации личности: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Р. Р. Ишмухаметов, 2010. – 104с. Режим доступа http: //urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=108238#FF1
  85. Іванова І. Л. Історія опери: Західна Европа XVII – XIXстоліття: навч. посібник / І. Л. Іванова, Г. В. Куколь, М. Ф. Черкашина. – К.: Заповіт, 1998. – 384 с.
  86. Йоркіна Є. Б. Психолого-педагогічні умови формування індивідуального стилю виконавської діяльності музиканта-інструменталіста: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.13.00.02 «Теорія і методика навчання музики і музичного виховання». – К.: КДІК, 1996. – 19 с.
  87. Каган М. С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений / М.С.Каган . – М.: Политиздат, 1988. – 319 с.
  88. Калина Н. Ф. Трансовая коммуникация или эмпатия? / Н. Ф. Калина // Социально-психологическая природа эмпатии: проблемы и перспективы исследования. Материалы симпозиума [Под ред. А. Я. Чебыкина]. – Одесса, 1996. – С. 15–17.
  89. Каузова А. Г. Учитель музыки: исполнитель, педагог, личность / А.Г.Каузова // Музыкальное образование: проблемы методологии, национально-региональный подход, педагогические технологии: межвуз. сб. науч. тр. / Мордов. гос. пед. ин-т; ред. И. С. Кобозева. – Саранск, 1998. – Вып. 2. – С. 12–19.
  90. Кияновська Л. О. Опера як ринок: вистава як маркетинговий хід / Л. О. Кияновська // Часопис національної музичної академії імені П. І. Чайковського. – Науковий журнал, 2009. – № 1(2). – С. 34–38.
  91. Клочко В. Е., Самореализация личности: системный вигляд [Электронный ресурс] / В.Е.Клочко, Э. В. Галажинский [Под редакцией Г. В. Залевского]. – Томск, 2001. – 153 с. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/532601/
  92. Клюєва С. С. Девіантність творчої особистості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософських наук: спец. «Соціальна філософія, та філософія історії» / С. С. Клюєва. – Одеса, 2007. – 19 с.
  93. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова. – М.: ПЭР СЭ, 2002. – 480 с.
  94. Козир А. В. Теорія та практика формування професійної майстерності вчителів музики в системі багаторівневої освіти: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А. В. Козир. – Київ, 2009. – 43 с.
  95. Конфуций. Луньюй [Текст]: изречения / Конфуций [пер. И. И. Семененко] (Антология мудрости). – М.: Эксмо, 2006. – 462 с.
  96. Коростелева Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере /Л.А.Коростелева. – СПб.: Изд-во «Речь», 2005. – 222 с.
  97. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины / Н.П.Корыхалова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2003. – 271 с.
  98. Котова Л. М. Емоційна стійкість як засіб формування інструментально-виконавської надійності у студентів музично-педагогічних факультетів: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання». – Київ, 2001. – 18 с.
  99. Кремешна Т. І. Формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т. І. Кремешна. – Одеса, 2008. – 22 с.
  100. Крицький В. М. Педагогічні умови формування інтонаційно-драматургічного мислення студентів у процесі музично-виконавської діяльності / Володимир Миколайович Крицький // Наукові записки НДУ ім. Миколи Гоголя: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2004. – № 2. – С. 96–99.
  101. Крицький В. М. Формування умінь художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / В. М. Крицький. – Київ, 1999. – 22 с.
  102. Кузнецов Ю. М. Исполнение хорового произведения с позиции психологической установки / Ю. М. Кузнецов // Работа хормейстера в детском хоре. – М., 1992. – С. 178–186.
  103. Кузнецов Ю. М. Экспериментальное исследование эмоциональной выразительности хора [Электронный ресурс] / Ю. М. Кузнецов. – М., 2007. Режим доступа http://www.horovedenie.ru/index.php/articles/monographs/62-2009-11-23-11-28-49.
  104. Кучменко Е.М. Культура як світ утілених цінностей [Електроний ресурс] / Е.М.Кучменко, Б.А.Кучменко // Теорія та історія культури (філософські й культурологічні виміри) Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ku/2010_30/ku30-1-02.pdf
  105. Лабінцева Л. П. Формування вокально-хорової майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики: дис. …канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Лариса Павлівна Лабінцева. – Луганськ, 2007. – 262 с.
  106. Лапина О. А. Школьная театральная педагогика – опыт междисциплинарного синтеза [Электронный ресурс] / О. А. Лапина // Диалог в образовании. Сборник материалов конференции. Серия “Symposium”, выпуск 22. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – 350 с.
  107. Лебедев Д. Н. Исполнительские традиции русских оперных певцов / Д. Н. Лебедев. – М.-Л., 1964. – С. 31.
  108. Леви В. Л. Искусство быть собой. Изд. обновл. / В.Л.Леви. – М.: Знание, 1991. – С. 256.
  109. Лисакова І. В. Формування професіоналізму у студентів вищих музичних навчальних закладів в процесі методичної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І. В. Лисакова. – Київ, 2008. – 20 с.
  110. Лисюк Ю. С. Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / Ю. С. Лисюк. – Київ, 2007. – 20 с.
  111. Лінь Хай. Методичні засади диригентсько-хорової підготовки студентів до роботи в школах Китаю та України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання / Лінь Хай. – Київ, 2007. – 21 с.
  112. Ліпська С. Л. Методичні засади музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціалізованої освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / С. Л. Ліпська. – Київ, 2007. – 20 с.
  113. Луданова Т. В. Формирование педагогической мобильности у будущих учителей музыки: автореф. дис. на соиск уч. степени канд. пед. наук: 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Т. В. Луданова. – Ярославль, 2006. – 23 с.
  114. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – 224 с.
  115. Лю Цяньцянь. Формування художньої компетентності майбутніх учителів музики і хореографії у педагогічних університетах України і Китаю: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: спец. 13.00.02 – «Теорія і методика музичного навчання» / Лю Цяньцянь. – Київ, 2010. – 20 с.
  116. Лю Цяньцянь. Художественная компетентность в исполнительской подготовке студентов-музыкантов и хореографов / Лю Цяньцянь // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – К.: Вид-во НПУ. – С. 43–47. – Вип. 5(10).
  117. Лянь Юнь. Исторический обзор развития китайского оперного искусства / Лянь Юнь // Вісник Харківської академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр./ – Харків, 2004. – Вип. № 9. – С. 66–73.
  118. Лянь Юнь. Музика пекінської опери / Лянь Юнь // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: наук.-метод. збірник. – Харків: ХДІМ, 2007. – Вип. 19. – С. 217–224.
  119. Лянь Юнь. Особенности развития пекинской оперы / Лянь Юнь // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб. наук. пр. – Луганськ, 2004. – Вип. 2. – С. 128–136.
  120. Лянь Юнь. Пекинская опера как музыкально-эстетический феномен: дис. на соискание научной степени канд. искусствоведения: спец. 17.00.03 / Лянь Юнь. – Харьков, 2009. – 283 с.
  121. Лянь Юнь. Пекинская опера как наивысший этап в развитии китайской оперы / Лянь Юнь // Професійна та моральна культура в педагогічній системі: Зб. наук. праць. – Харків: Стиль, 2004. – С. 194–203.
  122. Майкопар С. М. Музыкальное исполнительство и педагогика [Текст]: из неизд. тр. проф. С. М. Майкопара / С. М. Майкопар. – Челябинск: МРІ, 2006. – 224 с.
  123. Максакова М. П. Воспоминания. Статьи / [Ред.-сост. Е. Грошева]. – М.: Сов. композитор, 1985. – 340 с.
  124. Марков А. С. Условия формирования профессионализма [Электронный ресурс] / А. С. Марков // Образование:исследовано в мире: Международный научный педагогический Интернет-журнал. 09.11.2002. Режим доступа http://www.oim.ru/reader@nomer=267.asp
  125. Маркова Е. Н. Вопросы теории исполнительства: Материалы к курсу теории исполнительства для магистров и аспирантов / Елена Николаевна Маркова. – Одесса: Астропринт, 2002. – 128 с.
  126. Маруфенко О. В. Проблеми вокально-педагогічної підготовки майбутніх учителів музики [Електроний ресурс] / О. В. Маруфенко // Український центр культурних досліджень, 1994-2008. Режим доступу http://www.culturalstudies.in.ua/index.php
  127. Маруфенко О. В. Формування вокально-слухових навичок майбутнього вчителя музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / О. В. Маруфенко. – К., 2006. – 20 с.
  128. Маски пекинской оперы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (http://worlds.ru/asia/china/history83.shtml). – Назв. с экрана.
  129. Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. В. Медушевский. – М.: Музыка, 1976. – 254 с.
  130. Медушевський В. О художественном моделировании емоций в музыке / В. Медушевский // Искусство, музыкознание, музыкальная педагогика. Хрестоматия. Ч. 1, вып. 1. – М., 1987. – С. 53-56.
  131. Мистецтво у розвитку особистості: Монографія / [За ред., передмова та післямова Н. Г. Ничкало]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 224 с.
  132. Михайлець В. В. Вокальна основа хорового мистецтва: історичний та теоретичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / В. В. Михайлець. – О., 2004. – 18 с.
  133. Могилевская И. М. Реализация принципа целостности в процессе совершенствования профессиональной подготовки учителя музыки: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория и история педагогіки» / И.М.Могилевская. – Одесса: ПДПУ, 1994. – 19 с.
  134. Могилей И. В. Формирование эмоциональной культуры будущих учителей музыки: автореф.дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Криворожский гос. педагогический ун-т. – Кривой Рог, 2000. – 18 с.
  135. Моляко В. Творча особистість: спроба розставити акценти (інтерв’ю О. Завгородньої ) / В. Моляко // Мистецтво та освіта, 1996. – № 1. – С. 9–13.
  136. Морозов В. П. Акустический язык эмоций в жизни и науке / В. П. Морозов // Язык эмоций, мозг и компьютер. – М.: Знание, 1989. – С. 3–18. Серия Вычислительная техника и ее применение.
  137. Морозов В. П. Составляющие таланта (об эмоциональном слухе музыкантов) [совм. В. П. Морозов, Е. Е. Нестеренко // Советская музыка, 1989. – № 1.
  138. Морозов В. П. Художественный тип личности: новые критерии в системе комплексного подхода к разработке проблемы // Художественный тип человека. Комплексные исследования. – М., 1994. – С. 86–103.
  139. Мостова І. В. Формування педагогічно-виконавської майстерності майбутнього вчителя музики: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки» / І. В. Мостова. – Луганськ, 1998. – 20 с.
  140. Навротский В. В. Педагогические принципы одесской вокальной школы. / В.В.Навротский // Одесская вокальная школы: истоки и вершины. – Одесса, 2002. – 112 с.
  141. Натадзе Р. Г. Воображение как фактор поведения. Эксперимент исследования /Р.Г.Натадзе. – Тбилиси: Мецниереба, 1972. – 184 с.
  142. Немов Р. С. Психология / Р.Немов. – Кн. 1. – М., Владос, 2001. – С. 181–185.
  143. Никитина Е. Ю. Теоретико-методологические подходы к проблеме подготовки будущего учителя в области управления дифференциации образования / Е. Ю. Никитина. – Челябинск: ЧНПУ, 2000. – 285 с.
  144. Никитина О. Ю. Художественная компетенция подростков / О.Ю.Никитина // Педагогические проблемы становления субъектности школьника, студента, педагога в системе непрерывного образования: Сб. науч. и метод. тр. в 3 ч. / [Под ред. ред. Н. К. Сергеева, Н. М. Борытко]. – Волгоград: Изд-во ВГИПКРО, 2002. – Вып. 5. – Ч. 2. – С. 27–30.
  145. Новая жизнь пекинской оперы [Электронный ресурс] / "Цзинхуа шибао [Агенство Синьхуа] // Газеты Жэньминь Жибао. – 2005.-01.-17. Режим доступа http://russian.people.com.cn/31517/6358956.html
  146. Оганезва-Григоренко О. В. Формування професійного менталітету майбутніх вокалістів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Оганезва-Григоренко. – Одеса, 2009. – 20 с.
  147. Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін / В. Ф. Орлов. – Київ: Наукова думка, 2003. – 270 с.
  148. Орлова Е. М. Интонационная теория Асафьева как учение о специфике музыкального мышления. История. Становление. Сущность / Е. М. Орлова. – Москва: «Музыка», 1984. – 301 с.
  149. Павлов И. П. Полн. собр. соч. / И. П. Павлов. Т. 3, кн. 2.– М.-Л.: Изд. Академии наук СССР, 1951. – 440 с.
  150. Павлова М. А. Формирование вокально-слухового самоконтроля у студентов музыкально-педагогического факультета на занятиях по постановке голоса: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (музыка) / М. А. Павлова. – Москва, 2002. – 18 с.
  151. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Галина Микитівна Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.
  152. Падалка Г. М. Пріоритетні напрями розвитку сучасної мистецької освіти / Галина Микитівна Падалка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Збірник наукових праць. – Київ: НПУ, 2004. – С. 15–20.
  153. Панченко Г. П. Методика розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» / Г. П. Панченко. – Київ, 2008. – 20 с.
  154. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В. А. Сластёнин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 1997. – 512 с.
  155. Педагогіка вищої школи: Навч.посіб. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] (За ред. З. Н. Курлянд.) / – 3-тє вид., перераб і доп. – К.: Знання, 2007. – 495 с.
  156. Пекерская Е. М. Вокальный букварь [Электронный ресурс] / Е. М. Пекерская. – Москва, 1996. Режим доступа http://www.geocities.com/abcvocal
  157. Пекинская опера / История пекинской оперы [Электрон ресурс]. – Режим доступа : (http://my-china.ru/chinas_opera.php). – загл. с экрана.
  158. Пекинская опера [Электрон ресурс]. – Режим доступа: (http://china.kulichki.com/Gifts/BeijingOpera.shtml). – Загл. с экрана.
  159. Пиджоян Л. А. Развитие профессиональной компетентности будущих учителей музыки на основе интеграции музыкальной и педагогической составляющих: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Л. А. Пиджоян . – Елец, 2007. – 24 с.
  160. Піхтар О. А. Методична система формування музичного мислення студентів мистецьких вищих навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. сту
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины