МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ : МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ во внешкольном учебном заведении • Название:
 • МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ во внешкольном учебном заведении
 • Кол-во страниц:
 • 210
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені М. П. ДРАГОМАНОВА


  На правах рукопису

  Попова Ганна Дмитрівна

  УДК 374

  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ СТАРШОКЛАСНИКІВ
  У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  13.00.02 – теорія та методика навчання технологій


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник
  Биковська Олена Володимирівна,
  доктор педагогічних наук, професор
  Київ – 2012


  ЗМІСТ
  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ І . ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ ДИЗАЙНУ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 11
  1.1. Логіко-історична сутність дизайну 11
  1.2. Педагогічний потенціал системи позашкільної освіти в навчанні дизайну 25
  Висновки до І розділу 55
  РОЗДІЛ ІІ . МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ УЧНІВ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 57
  2.1. Дизайн-студія як методична система навчання старшокласників в позашкільних навчальних закладах 57
  2.2. Зміст, організаційні форми і методи навчання учнів дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах 90
  Висновки до ІІ розділу 133
  РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 137
  3.1. Особистісно-орієнтований підхід у методиці навчання старшокласників дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах 137
  3.2. Експериментальна перевірка методики навчання учнів дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах 158
  Висновки до ІІІ розділу 184
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 188
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 191

  ВСТУП

  Актуальність теми. Соціально-економічні та культурні зміни в сучасному українському суспільстві безпосереднім чином впливають на систему освіти. Модернізація освітньої парадигми призвела до того, що досить принципово переглядаються функціональні і концептуальні аспекти її структурних складових, у тому числі й позашкільної освіти. При цьому велика увага відводиться організації навчально-виховного процесу, спрямованого на творчий розвиток особистості, здатної успішно себе реалізовувати і приносити користь сім’ї, суспільству, державі.
  Нормативно-правовою основою забезпечення права кожного на вільний розвиток, свободу творчості, захист інтелектуальної власності та інтересів є Конституція України. Так, ст. 23 визначає, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.
  Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти, розвитку творчої особистості характеризуються законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства» та ін.
  Встaновлено, що вагому роль у творчому розвитку особистості відіграє система позашкільної освіти, що пов’язана з процесами демократизації, індивідуалізації і гуманізації й відкриває широкі можливості для задоволення освітніх потреб суспільства, запитів особистості, реалізації її здібностей, використання вільного часу.
  У змісті позашкільної освіти особливе місце займає дизайн одягу як складова художньо-естетичного напряму, що забезпечує оволодіння знаннями і практичними навичками у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва, розвиток творчих здібностей та обдарувань учнів позашкільних навчальних закладів. При цьому важливість навчання дизайну одягу обумовлюється середовищем, в якому дитина розвиває свій творчий потенціал, пробуджує творчі сили. Особливою цінністю є самостійне створення учнями свого предметного середовища, де краса і доцільність, традиції і нововведення узгоджуються, утворюючи комфортну основу для формування творчої особистості.
  З’ясовано, що навчання учнів дизайну одягу в усі часи було і залишається суспільно важливим і складним процесом, пов’язаним з підготовкою підростаючого покоління до життя і праці. У сучасних умовах прискорення темпів теперішнього життя, переходу суспільства до нового соціально-економічного рівня, дане питання стає ще більш актуальним.
  Враховуючи, що інтерес до дизайну постійно зростає, актуальними постають розробки та обґрунтування сучасних методик освоєння підростаючим поколінням суспільно важливих і необхідних видів професійної діяльності у цій сфері.
  Створення новітньої методики навчання дизайну одягу, що творчо розвиває особистість учня способами і засобами дизайн-освіти, – це інноваційне дослідницьке поле, що перебуває в стадії становлення.
  Питання дизайну, дизайнерської діяльності розкрили у своїх дослідженнях вітчизняні науковці Є. Антонович, Ю. Білодід, О. Боднар, А. Бойчук, О. Вишневська, І. Грицюк, В. Даниленко, Ю. Дяченко, Є. Лазарєв, Д. Лебедєв, Ю. Легенький, Т. Малік, Л. Оружа, О. Поліщук, В. Прусак, О. Рудницька, В. Сидоренко, В. Тименко, О. Хмельовський, С. Шумега та ін.
  Присвятили свої роботи дизайну і зарубіжні вчені А. Абрамова, В. Аронов, В. Асмус, Р. Б’юканан, Н. Воронов, О. Генісаретський, В. Глазичев, Дж. Джонс, А. Іконніков, К. Кантор, Є. Лазарєв, Т. Мальдонадо, А. Моль, В. Рунге, Г. Саймон, В. Сеньковський, С. Хан-Магомедов, Ю. Шатін та ін.
  Особливе значення мають наукові праці, в яких розкриваються основні положення щодо навчання в системі освіти загалом, зокрема в позашкільній освіті. Так, вагомий внесок у дослідження та розвиток теоретичних і методичних засад позашкільної освіти зроблено у наукових працях класиків педагогіки Г. Ващенка, А. Макаренка, Є. Мединського, І. Огієнка, С. Русової, С. Сірополка, В. Сухомлинського, С. Шацького, а також сучасних вчених І. Беха, О. Биковської, В. Вербицького, В. Мадзігона, Г. Пустовіта, Т. Сущенко та ін.
  Методичним розробкам з питань художньо-естетичного напряму позашкільної освіти, дизайну в позашкільних навчальних закладах присвячені праці С. Борисової, І. Лавриш, Д. Лебедєва та ін.
  Питання творчого розвитку учнів, їх здібностей, креативності в системі позашкільної освіти досліджували О. Бєлошицький, І. Волощук, Г. Левченко, Д. Лебедєв, О. Мкртічян, Л. Оршанський, С. Павх, О. Рассказова, В. Редіна, В. Рибалка, С. Сисоєва, Л. Яременко та ін.
  Водночас проведений науково-методичний аналіз літературних джерел з теорії і методики навчання дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах, вивчення передового досвіду та власний досвід автора дослідження показали обмежене коло розробок і практичних рекомендацій з даного питання. Виникає явна суперечність між розвитком системи позашкільної освіти, удосконаленням навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах та необхідністю навчання учнів дизайну одягу як профілю художньо-естетичного напряму позашкільної освіти, що творчо розвиває особистість, сприяє профорієнтаційні роботі і відсутністю науково обґрунтованої методики навчання. Це й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження «Методика навчання дизайну одягу старшокласників у позашкільних навчальних закладах».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження пов’язано з Програмою розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 рр., затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 378 і Державною цільовою соціальною програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2014 р., затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 785 та здійснено відповідно до плану науково-дослідної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 5 від 28 січня 2004 р.).
  Дана наукова робота пов’язана з дослідженням «Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні» (державний реєстраційний номер 0108U011032), що проводилося відповідно до Розпорядження Президента України від 26 червня 2008 р. № 207/2008−рп «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» та дослідженням «Розроблення змісту підготовки педагогічних працівників для позашкільної освіти в Україні» (державний реєстраційний номер 0111U008209) відповідно до Указу Президента України від 20 травня 2011 р. № 592/2011 «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік» за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень.
  Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 9 від 28 квітня 2009 року) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 30 березня 2010 року).
  Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та розробити методику навчання учнів дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах.
  Сформульовані актуальність і мета дослідження визначили необхідність вирішення таких завдань:
  1. Проаналізувати теоретичні основи і педагогічний досвід навчання дизайну одягу в системі позашкільної освіти.
  2. Охарактеризувати дизайн-студію як методичну систему навчання учнів дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах.
  3. Визначити зміст навчання старшокласників дизайну одягу в дизайн-студії позашкільного навчального закладу.
  4. Експериментально перевірити методику навчання старшокласників дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах.
  Об’єкт дослідження – навчання учнів дизайну одягу.
  Предмет дослідження – методика навчання старшокласників дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах.
  Методологічною та теоретичною основою дослідження є:
  − нормативно-правові засади освіти, що випливають із законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, Національної доктрини розвитку освіти, Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Концепції позашкільної освіти та виховання, Положення про позашкільний навчальний заклад тощо;
  − теоретичні і методичні основи навчання дизайну (А. Абрамова, Є. Антонович, Р. Б’юканан, А. Бойчук, І. Вороняч, І. Грицюк, В. Даниленко, Ю. Дяченко, Дж. Джонс, М. Каган, Є. Лазарєв, Д. Лебедєв, Ю. Легенький, Т. Мальдонадо, А. Моль, Л. Оружа, О. Рудницька, В. Рунге, Г. Саймон, В. Тименко, С. Хан-Магомедов, О. Хмельовський, Ю. Шатін та ін.);
  − загальнотеоретичні основи позашкільної освіти, діяльності позашкільних навчальних закладів (Л. Балясна, І. Бех, О. Биковська, В. Вахтеров, Г. Ващенко, В. Вербицький, Б. Кобзар, М. Коваль, Н. Крупська, О. Литовченко, І. Мельникова, В. Мадзігон, А. Макаренко, Є. Мединський, І. Мельникова, І. Огієнко, Г. Пустовіт, С. Русова, С. Сірополко, В. Сухомлинський, Т. Сущенко, Н. Харінко, С. Шацький та ін.);
  − фундаментальні положення і прикладні розробки з питань розвитку особистості, її здібностей, креативності (Б. Ананьєв, О. Бєлошицький, Л. Виготський, Г. Левченко, Д. Лебедєв, О. Леонтьєв, О. Мкртічян, В. Моляко, С. Павх, К. Платонов, О. Рассказова, В. Редіна, В. Рибалка, С. Рубінштейн, С. Сисоєва, Б. Теплов, Л. Яременко та ін.);
  − концептуальні положення і висновки щодо особистісно-орієнтованого підходу в освіті (І. Агапов, Г. Балл, І. Бех, Є. Бондаревська, С. Подмазін, В. Рибалка, І. Якиманська та ін.).
  Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано комплекс загальнонаукових, конкретно-наукових, спеціальних методів дослідження:
  − теоретичні: аналіз і синтез педагогічних, філософських, психологічних, соціологічних наукових знань, нормативних документів, навчальних видань з питань дизайнерської діяльності, навчання дизайну одягу; класифікація, порівняння, узагальнення даних щодо навчання дизайну одягу в навчальних закладах, аналіз тенденцій їх розвитку; моделювання, систематизація та узагальнення теоретичних і методичних основ системи навчання дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах;
  − емпіричні: вивчення, аналіз та узагальнення практики навчання дизайну одягу в освітньому процесі навчальних закладів; бесіди, анкетування, інтерв’ювання та соціологічне опитування з питань навчання дизайну одягу; педагогічне спостереження за навчанням дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах; педагогічний експеримент; статистична та аналітична обробка експериментальних даних щодо педагогічної ефективності науково обґрунтованої методики навчання старшокласників дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах.
  Дослідження проводилося протягом 2007–2011 рр. і включало такі етапи:
  І етап, аналітико-констатувальний, (2007–2008 рр.) – вивчення стану розробленості проблеми навчання дизайну одягу в науковій літературі та практиці; розробка поняттєвого апарату дослідження; проведення констатувального етапу експерименту; уточнення на основі одержаних даних мети та завдань дослідження.
  II етап, формувально-корекційний, (2008–2010 рр.) – розробка методики навчання дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах; проведення формувального етапу експерименту.
  III етап, узагальнюючо-коригувальний, (2010–2011 рр.) – узагальнення результатів дослідження, впровадження їх у практику навчання дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах.
  Наукова новизна одержаних результатів та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:
  вперше обґрунтовано і розроблено методику навчання дизайну одягу старшокласників у позашкільних навчальних закладах; визначено зміст навчання учнів дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах на засадах особистісно-орієнтованого підходу;
  удосконалено визначення змісту і суті понять «дизайн одягу», «методика навчання учнів дизайну одягу», «дизайн-студія»; структуру дизайн-студії як системи в аспекті різноманітних компонентів (цільовий, змістовий, процесуальний); показники і критерії творчого розвитку учнів позашкільних навчальних закладів;
  дістали подальший розвиток основні положення щодо навчання дизайну одягу; реалізації особистісно-орієнтованого підходу в системі освіти; підготовки навчальних програм з навчання дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці і впровадженні в навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів навчальних програм та методичних рекомендацій щодо навчання дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах.
  Розроблена автором дослідження навчальна програма «Дизайн одягу» схвалена Комісією з проблем виховання учнівської та студентської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України, протокол № 5 від 23 грудня 2010 р. (лист від 19 січня 2011 р. № 1.4/18–Г–31).
  Матеріали дослідження можуть використовуватися в системі позашкільної освіти педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів, викладачами та студентами вищих педагогічних навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, іншими спеціалістами у сфері позашкільної освіти.
  Впровадження результатів дисертаційного дослідження здійснювалося в позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, що підтверджено довідками, а саме: Палац дитячої та юнацької творчості м. Севастополя (довідка № 28 від 04.02.2011 р.), Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва (довідка № 33 від 17.02.2012 р.), Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва (довідка № 2912 від 17.02.2012 р.), середня загальноосвітня школа № 90 Печерського району м. Києва (довідка № 34 від 02.03.2012 р.), Червонокам’янський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудової профорієнтації учнів (довідка № 9 від 19.01.2012 р.).
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження постійно доповідалися та обговорювались на засіданнях кафедри теорії та методики професійної підготовки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, науково-дослідної лабораторії теорії та методики позашкільної освіти, конференціях, семінарах, «круглих столах» міжнародного, всеукраїнського, районного рівнів з питань позашкільної освіти, діяльності позашкільних навчальних закладів.
  Висновки і рекомендації доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації» (2010), Міжнародній науково-практичній конференції «Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти: теорія і практика» (2008), Міжнародній науково-практичній конференції «Формування у дітей і молоді культури здоров’я (фізичного, психічного, духовного) засобами позашкільної освіти» (2007), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Університет – позашкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» (2010), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теоретично-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів» (2006) тощо.
  Публікації. Основні результати дослідження відображені у 8 наукових та навчально-методичних працях, серед яких 5 – одноосібні статті в наукових фахових виданнях, 1 – навчальна програма, 2 – тези конференцій.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  1. Проаналізовано теоретичні основи і педагогічний досвід навчання дизайну одягу в системі позашкільної освіти і визначено, що проблема є досить актуальною.
  Встановлено, що теоретичні основи навчання учнів дизайну одягу в системі позашкільної освіти базуються на психолого-педагогічному потенціалі вільного часу, творчо-продуктивній предметній діяльності, особливій педагогічній діяльності та умовах позашкільних навчальних закладів.
  З’ясовано, що навчання старшокласників дизайну одягу – це цілеспрямований процес і результат проектування та виготовлення одягу, що сприяє творчому розвитку особистості.
  Визначено, що, незважаючи на те, що дизайн вже здобув популярність як одне з улюблених занять учнів у позашкільних навчальних закладах, виникла необхідність розробки методики навчання дизайну одягу.
  2. У процесі дослідження з’ясовано, що важливим в організації навчання учнів дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах є дизайн-студія, яка за своєю сутністю є методичною системою.
  Дизайн-студія позашкільного навчального закладу – це складова системи позашкільної освіти, котра забезпечує реалізацію змісту навчання учнів дизайну одягу в спеціально оснащеному приміщенні для проектування та виготовлення одягу, що сприяє творчому розвитку особистості.
  Встановлено, що дизайн-студія як організаційна форма позашкільної освіти може функціонувати як структурний підрозділ позашкільного навчального закладу, а також як окрема інституція.
  Методика навчання учнів дизайну одягу в дизайн-студії позашкільних навчальних закладів є системою, що включає мету, зміст, форми, методи і засоби навчання дизайну одягу.
  Особливість функціонування дизайн-студії обумовлюється, з одного боку, предметним змістом самого дизайну як виду діяльності, а з іншого – методикою навчання.
  Визначено, що структура дизайн-студії позашкільного навчального закладу включає такі компоненти, як: цільовий (мета, завдання та принципи діяльності дизайн-студії з навчання дизайну одягу); змістовий (зміст навчання дизайну одягу) та процесуальний (форми, методи, способи, прийоми та засоби діяльності дизайн-студії з навчання дизайну одягу).
  3. Встaновлено, що важливе місце в діяльності дизайн-студії позашкільного навчального закладу займає зміст навчання.
  У процесі дослідження було визначено зміст навчання старшокласників дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах, який спрямовано на оволодіння учнями основами дизайну одягу, удосконалення практичних умінь і навичок, розвиток творчих здібностей, самореалізацію особистості.
  З’ясовано, що особливу роль у змісті та методиці навчання дизайну одягу старшокласників у позашкільних навчальних закладах відіграє особистісно-орієнтований підхід, в якому основною категорією є особистість і який передбачає суб’єкт-суб’єктну взаємодію учнів і педагога.
  4. З метою оцінки ефективності розробленої нами методики навчання старшокласників дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах нами проведено педагогічний експеримент. В експерименті використовувалася розроблена нами методика педагогічної оцінки рівня творчого розвитку учнів позашкільних навчальних закладів.
  Експериментальна перевірка запропонованої методики навчання старшокласників дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах, що базується на особистісно-орієнтованому підході з використанням дизайн-студії як основної організаційної форми навчання, довела її ефективність. Рівень творчого розвитку учнів позашкільних навчальних закладів у експериментальних групах порівняно з контрольними підвищився.
  При цьому дане дослідження не розкриває всіх питань методики навчання старшокласників дизайну одягу в позашкільних навчальних закладах. Так, подальшого теоретико-методичного дослідження потребує вивчення питань зарубіжного досвіду навчання дизайну одягу в системі позашкільної освіти, підготовки педагогічних кадрів до роботи в гуртках позашкільних навчальних закладів.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алгоритм разработки концепции дополнительного образования детей / Д.В. Татьянченко, С.Г. Воровщикова, Т.А. Фомина // Внешкольник. – 2008. – № 5. – С. 25-26.
  2. Андреев В.И. Педагогика : учебный курс для творческого саморазвития / В.И. Андреев. – 2-е изд. – Казань : Центр инновац. технологий, 2000. – 608 с.
  3. Андреев В.И. Эвристика для творческого саморазвития / В.И. Андреев . – Казань, 1994. – 246 с.
  4. Аникин Г.В. История эстетической мысли / Г.В. Аникин, Дж. Рескин, У. Моррис : в 6 т. Т.4 : Вторая половина ХІХ века. – М.,1982. – 464 с.
  5. Аніскіна Н.О. Педагогічна підтримка обдарованості / Н.О. Аніскіна. – К. : Видавн. дім «Шкільний світ» ; Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128 с.
  6. Аполлон. Терминологический словарь. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура / под ред. А. Кантора. – М. : Єллис Лак, 1997. – 736 с.
  7. Аронов В. 100 дизайнеров Запада / В. Аронов, А. Иконников, А. Дижур. – М., 1994. – 216 с.
  8. Артемова Л.В. Історія педагогіки України / Л.В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.
  9. Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего развития образования: от традицій педагогики к педагогике развития / А.Г. Асмолов // Внешкольник. – 1997. – № 9. – С. 6–8.
  10. Асмолов А.Г. Содействие ребёнку – развитие личности / А.Г. Асмолов // Новые ценности образования. – 1999. – № 2. – С. 39–45.
  11. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю.К. Бабанский. – М. : Просвещение., 1985. – 203 с.
  12. Балабан М.А. Школа-парк. Как построить школу без классов и уроков / М.А. Балабан. – М. : Изд-во «Первое сентября», 2001. – 148 с.
  13. Балл Г.О. Психологія особистісно-орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді : наук.-метод. посіб. / Г.О. Балл, М.В. Бастун, А.В. Вихрущ та ін. ; АПН України. Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К. ; Т., 2002. – 388 с.
  14. Баришева О.І. Самовизначення та самореалізація як мотив участі старшокласників у гуртковій роботі : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / О.І. Баришева. – К., 2001. – 249 с.
  15. Берека В.Є. Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної освіти в Україні (1957–2000 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В.Є. Берека. – К., 2001. – 228 с.
  16. Бербец Т. Самостійна робота учнів під час виконання творчих проектів / Т. Бербец // Трудова підготовка в закладах освіти.– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2004. – № 4. – С. 13–15.
  17. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Психология человеческой судьбы / Э. Берн. – СПб., 1992. – 400 с.
  18. Бех І.Д. Дитина в процесі особистісно-зорієнтованого виховання / І.Д. Бех // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К. : Пед. думка, 1999. – Кн. 1. – С. 6–11.
  19. Бєлкіна Е.В. Образотворче мистецтво, 7 клас : посіб. для вчителя / Е.В. Бєлкіна, Ж.С. Марчук. – Т. : Навч. книга Богдан, 2007. – 48 с.
  20. Биковська О.В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи : моногр. / О.В. Биковська – К. : ІВЦ АЛКОН, 2008. – 336 с.
  21. Бісик Н.М. Підготовка майбутніх учителів до формування культури міжособистісних взаємин старших учнів : метод. посіб. / Н.М. Бісик. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2005. – 92 с.
  22. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как психологический аспект изучения творчества / Д.Б. Богоявленская // Исследование проблем психологи творчества. – М., 1983. – С. 182–195.
  23. Боднар О. Перша в Україні художньо-промислова школа / О. Боднар, Г. Кирчів // Вісн. Львів. акад. мистецтв. Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво : теорія, історія, практика. – Львів, 1994. – Вип. 5. – С. 37–43.
  24. Бокотей А. Ступенева форма навчання як засіб узгодження ланок безперервного навчального процесу в системі художньої освіти // Вісн. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1999. – Спецвип. – С. 25–32.
  25. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. - Изд. 3-е. - М., «Сов. энцикл.» 1976, – Т. 29.
  26. Большой энциклопедический словарь : в 2 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – «Сов. энцикл.», 1991. – Т. 2. – С. 612.
  27. Бондаревская Е.В. Образовательное пространство малого города как середа развития и воспитания личности : науч.-метод. пособие / [Є.В. Бондаревскя, Г.П. Богомолова, В.П. Ераносян, П.П. Пивненко]. – Ростов-на-Дону : 1997. – 97 с.
  28. Бондаревская Е.В. Актуальные проблеми и направления инновационной деятельности в личносто-ориентированном образовательном пространстве / Е.В. Бондаревскя . – Ростов-на-Дону, 2001. – 28 с.
  29. Бондаревская Е.В. Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры и нравственности. // Основные положения концепции воспитания в изменяющихся условиях. – Ростов-на-Дону : РГПУ,- 1995. – 32с.
  30. Бондаревская Е.В. Образование и культура / Е.В. Бондаревскя // Материалы Южно-Российской науч.-практ. конф. «Культура – мощный фактор развития», – Ростов-на-Дону : Изд-во СКНЦВШ, 1997. – С. 62–68.
  31. Бондаревская Е.В. Современные концепции воспитания в отечественной педагогике / Е.В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 33–49.
  32. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Е.В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону, 2000. – 352 с.
  33. Боно Эдвард де. Латеральное мышление : учеб. творч. мышления / Эдвард де Боно ; П.А. Самсонов (пер. с англ.). – Минск : Попурри, 2005. – 380 с.
  34. Борисова С.В. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі профільного трудового навчання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С.В. Борисова. – К., 2006. – 20с.
  35. Бруднов А.К. Проблемы становления и развития системы дополнительного образования / А.К. Бруднов // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С. 2–6.
  36. Булах І.С. Викладач-студент: психологія міжособистісних взаємодій : навч.-метод. посіб. / І.С. Булах, Л.В. Долинська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005. – 106 с.
  37. Бучківська В.В. Особистісно-орієнтований підхід до виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В.В. Бучківська. – К., 2004.
  38. Варбан Є.О. Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Є.О. Варбан. – К., 2009. – 20 с.
  39. Васільчук В.Г. Кожен урок – незвичайний : посіб. для вчителя / В.Г. Васільчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 196 с.
  40. Ващенко Г.Г. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Г.Г. Ващенко. – К. : Укр. вид. спілка, 1997. – 415 с.
  41. Вікторов В.Г. Управління якістю освіти (соціально-філософський аналіз) / В.Г. Вікторов ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. – Д. : Пороги, 2005. – 286 с.
  42. Вільш І. Структура, зміст і функції сталих індивідуальних якостей учня у процесі допрофесійного навчання і виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / І. Вільш. – К., 1997. – 53 с.
  43. Власова О.І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова ; Ін-т після диплом. освіти. Ф-т соціології та психології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 247 с.
  44. Войчук В.О. Суспільні потреби і стратегічні напрями розвитку позашкільних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / В. О. Войчук. – Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2005. – 290 с.
  45. Воронов Н.В. Дизайн: русская версия / Н.В. Воронов. – М. ; Тюмень, 2003. – С. 191.
  46. Воронов Н.В. Российский дизайн : Очерки истории отечественного дизайна : зб. в 2 т. / Н.В.Воронов. – М. : «Союз Дизайнеров России», 2001. – Т. 1. – 424 с.
  47. Воронов Н.В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна : зб. в 2 т. / Н.В. Воронов. – М. : «Союз Дизайнеров России», 2001. – Т. 2. – 392 с.
  48. Воропаєв Є.П. Психолого-педагогічні чинники креативності вихованців дитячих театральних студій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Є.П. Воропаєв. – К., 2008. – 17 с.
  49. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский ; А.Н. Драчев (ред.). – СПб. : Союз, 1997. – 96 с.
  50. Выготский Л.С. Воспитание творчества, эстетического суждения и технических навыков / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
  51. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. – 5-е изд., испр. – М. : Лабиринт, 1999. – 351 с.
  52. Газман О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию ХХІ века / О.С. Газман // Новые ценности образования.– М., 1996. – № 6. – С. 10–37.
  53. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука / П.Я. Гальперин. – Воронеж, 1998. – С. 458–478.
  54. Горшкова Н.С. Модель УДО в современных условиях : проблемы, идеи, практика / Н.С.Горшкова, Е.А. Наумова // Внешкольник. – 1997. – № 9. – С. 29–31.
  55. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Світлана Головко (голов. ред.). – К. : Либідь, 1997. – 374 с.
  56. Гончаренко С.У. Фундаментальність чи вузький професіоналізм освіти / С.У. Гончаренко // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. / ред. кол.: С.У. Гончаренко (голова) та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – Вип. І. – 183 с.
  57. Гурець Н.Т. Педагогічні умови розвитку творчої активності молодших школярів у гуртковій роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н.Т. Гурець. – Х., 1994. – 24 с.
  58. Давыдов В.В. Новому времени – новое образование: учителю о психологи / В.В. Давыдов ; под ред. В.П. Лебедевой. – М. : 1996, – С. 4–8.
  59. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 239 с.
  60. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения : опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов . – М. : Изд-во РУДН, 2001. – 347с.
  61. Даниленко В. Дизайн-освіта у розвинених країнах : спільні риси та відмінності / В. Даниленко // Матеріали наук.-практ. конф. «Художня освіта в Україні». – К., 1998.
  62. Даниленко В.Я. Дизайн : підруч. для студентів вузів / В.Я.Даниленко ; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Х. : ХДАДМ, 2003. – 320 с.
  63. Даниленко В. Національна своєрідність дизайну Японії / В. Даниленко // Вісник Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2004. – № 14. – С. 97–114.
  64. Даниленко В. Становлення дизайн-освіти в Україні / В. Даниленко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Х. : ХДАДМ, 2002. – № 4. – С. 27–38.
  65. Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття». – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.
  66. Дополнительное образование детей. / под ред. О.Е. Лебедева. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.
  67. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н.Дружинин. – СПб. : Изд-во «Питер», 2000. – 368 с. (Серия «Мастера психологи»).
  68. Дубина И.Н. Субъектно-личностные, социокультурные аспекты творчества: опыт концептуального и терминологического разграничения / И.Н. Дубина. – К. : 1994. – 185 с.
  69. Дьюї Д. Моральні принципи в освіті / Джон Дьюї ; Мирослава Олійник (пер. з англ.). – Л. : Освіта ; Літопис, 2001. – 32 с.
  70. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / АН УРСР; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні / ред. кол. : О.С. Мельничук (голова) ; уклад. : Р. В. Болдирєв [та ін.] – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 1 : А – Г. – 631 с.
  71. Єгоров Г.С. Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу / Г.С. Єгоров, Н.М. Лавриненко, Б.Ф. Мельниченко. – К. : КМПУ ім. Б.Г. Грінченка, 2003. – 186 с.
  72. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя / В.И. Загвязинский. – М., 2001. – 253 с.
  73. Загребельний С.Л. Формування у старшокласників інтересу до професії у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / С.Л. Загребельний ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – 20 с.
  74. Закон України «Про освіту» // Освіта України : нормативно-правові документи : зб. нормат. док. / голов. ред. В.Г. Кремень. – К. : Міленіум, 2001. – С. 11–38. (Нормативно-правові документи).
  75. Закон України «Про позашкільну освіту» // Освіта України : нормативно-правові документи : зб. нормат. док. / голов. ред. В.Г. Кремень. – К. : Міленіум, 2001. – С. 229–251. (Нормативно-правові документи).
  76. Занков Л. В. Избранные педагогические труды / Л.В. Занков. – М. : Новая школа, 1996. – 432 с.
  77. Занков Л.В. Обучение и развитие / Л.В. Занков. – М. : Педагогика, 1975. – 170 с.
  78. Зубов В.П. Эстетика средневековья / В.П. Зубов, М.В. Зубова // История эстетической мысли : в 6 т. – М., 1982. – Т.1 : Древний мир. Средние века в Европе. – 464 с.
  79. Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах / Э.В. Ильенков. – М., 1968. – 319 с.
  80. Іванова О.Ю. Педагогічні умови забезпечення якості освіти старшокласників ліцею в особистісно-орієнтованій системі навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О.Ю. Іванова ; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20 с.
  81. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество / В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с.
  82. Карпенко О.Г. Соціально-педагогічна підтримка дітей в історичному контексті / О.Г. Карпенко, Т.В. Янченко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Ін-т соц. роботи та управління. – К. : НПУ, 2006. – 160 с.
  83. Ковбасенко Л.І. Позашкільна освіта на початку ХХІ століття / Л. Ковбасенко // Шкільний світ. – 2006. – № 40 (жовтень). – С. 5–8.
  84. Козленко В.Н. Проблема креативности личности // Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная / В.Н. Козленко. – М., 1990. – 224 – С. 76.
  85. Концепція 12-річної загальноосвітньої школи : проект // Пед. газета. – 2000. – № 9 (75). – С. 4–7.
  86. Король А.М. Зародження та становлення перших форм дизайн-освіти [Електонний ресурс] / А.М. Король // Українська наука ХХI століття. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Режим доступу : http://intkonf.org/korol-am-zarodzhennya-ta-stanovlennya-pershih-form-dizayn-osviti/
  87. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості / Г.С. Костюк ; заг. ред Л.М. Проколієнко. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.
  88. Коськов М.А. Предметное творчество / М.А. Коськов. – М. : 1997. – 155 с.
  89. Краевский В.В. Общие основы педагогики : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений / В.В. Краевский. – М. : Издат. центр «Академия», 2003. – 286 с.
  90. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий : учеб.-практич. пособие / С.В. Кульневич. – Ростов-на-Дону : Творч. центр «Учитель», 2001. – 160 с.
  91. Куцевол О.М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / О.М. Куцевол ; Нац. пед.. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – 448 с.
  92. Кучерявий О.Г. Педагогіка і психологія дитячої творчості (Аспект самоформування вмінь організовувати творчість дітей) : навч. посіб. / О.Г. Кучерявий ; Донец. держ. ун-т. Ін-т змісту та методів навчання – К., 1998. – 156 с.
  93. Лаврентьев А. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Дизайн в высшей школе / А. Лаврентьев, Ю. Шатин. – М. : ВНИИТЭ, 1994. – С. 31–32.
  94. Лаврентьєва О.В. Виховання у старших учнів особистісної творчості у позакласній роботі (гуманістичний аспект) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О.В. Лаврентьєва ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2002. – 18 с.
  95. Ладыгин Е.В. Развитие творческих способностей учащихся в интегративном деятельностном поле курса «Основы дизайна» : автореф. дис. … канд. пед. наук / Е.В. Ладыгин. – М., 2000. – 20 с.
  96. Лебедєв Д.В. Розвиток у школярів інтересу до транспортної техніки у процесі її макетування і конструювання у позашкільних закладах: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Д.В. Лебедєв ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – 256 с.
  97. Лебедева Л.Д. Педагогические основы арт-терапии / Л.Д. Лебедева ; Ленинград. обл. ин-т развития образования. – СПб. : ЛОИРО, 2000. – 200 с.
  98. Легенький Ю.Г. Історія дизайну : [посіб. для студ. ВНЗ] Ю.Г. Легенький. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 559 с.
  99. Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения. – М. : Знание, 1976. – 63 с.
  100. Лернер П.С. Поговорим о дизайне // Школа и производство. – 1993. – № 2. – С. 10.
  101. Лець Ю.А. Особистісне самовизначення старшокласника в системі розвивального навчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ю.А. Лець ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2008. – 20 с.
  102. Литвин В.В. Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне середовище : теорет. основи / [В.В. Литвин, О.А. Біба, Л.В. Литвин, А.Д. Біба]. – К. : ЗНЗ «Вальдорфська школа «Михаїл», 2005. – 76 с.
  103. Лифшиц М.А. Античный мир, мифология, эстетическое воспитание / М.А. Лифшиц // Идеи эстетического воспитания : антология : в 2 т. – М., 1973. – Т. 1. – 408 с.
  104. Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения / Д.С. Лихачев. – Л. : Совет. писатель, 1989. – 356 с.
  105. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – К. : ЕксОб, 2001. – 303 с.
  106. Лосев А.Ф. Античная эстетика / А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи // История эстетической мысли : в 6 т. – М., 1982. – Т.1 : Древний мир. Средние века в Европе. – 464 с.
  107. Макаренко А.С. Собрание сочинений : в 7 т. / А.С. Макаренко. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – Т. 7 : О направлениях и формах клубной работы. – 583 с.
  108. Макаренко А.С. Твори : в 7 т. / А.С. Макаренко – К. : Рад. шк., 1954. – Т. 5. – С. 246–248.
  109. Максименко О.А. Дизайн у школі. Програма курсу для педагогічних навчальних закладів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / О.А. Максименко ; Миколаїв. держ. пед. ун-т. – Миколаїв : МДПУ, 2002. – 35 с.
  110. Мамус Г.М. Розвиток творчих здібностей студентів у процесі моделювання одягу // Наук. зап. Терноп. держ. педун-ту. – Тернопіль. – 1997. – № 1(3). – С. 65–68. – (Серія : педагогіка і психологія).
  111. Маслоу А.Г. Мотивация и личность / А.Г. Маслоу ; А.М. Татлыбаева (пер.с англ.). – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.
  112. Матяш Н.В. Проектный метод обучения в системе технологического образования / Н.В. Матяш // Педагогика. – 2000. – № 4. – С. 38.
  113. Мачуський В.В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності в позашкільних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / В.В. Мачуський : АПН України. Ін-т проблем виховання. – К., 2001. – 189 с.
  114. Мельникова І.М. Основні напрямки розвитку й оновлення діяльності позашкільних навчальних закладів України / І.М. Мельникова // Алькар-Вістас : Витоки: часопис теорії і практики позашкільної роботи серед молодої генерації України і розвиток дитячої творчості. – Дніпропетровськ, 1993. – № 1. – С. 6–17.
  115. Медынский Е.Н. Энциклопедия внешкольного образования / Е.Н. Медынский. – Петроград : Гос. изд-во, 1923. – 138 с.
  116. Михайлов С.М. История дизайна : учеб. для вузов / С.М. Михайлов.– М., 2000. – Т. 1. – 264 с.
  117. Мкртічян О.А. Організація соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах України (20-80 рр. ХХ ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О.А. Мкртічян ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2006. – 209 с.
  118. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Р. Мэй ; Т.К. Круглова (пер.). – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 133 с.
  119. Навчально-методичний комплекс з курсу культурологія (етика, естетика) / Укр. держ. ун-т фінансів і міжнародної торгівлі. Кафедра філософії та гуманітарних дисциплін / А.І. Корецька (розроб.). – К., 2008. – 48 с.
  120. Навчально-методичні рекомендації для спеціальності «Образотворче мистецтво». / укл. М. Дяків, О. Дяків. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 87 с.
  121. Нельке М. Техники креативности / М. Нельке ; М.Э. Реш (пер.с нем.). – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2007. – 145 с. : рис. – (Серия «Taschen Guide»).
  122. Нельсон Дж. Проблемы дизайна / Дж. Нельсон. – М., 1957. – 240 с.
  123. Неменский Б.М. Мудрость красоты : о проблемах эстетического воспитания / Б.М. Неменский. – М. : Просвещение, 1987. – 253 с.
  124. Новітні інноваційні технології навчання : навч. посіб. / Є.В. Шматков, Д.В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 172 с.
  125. Овсянников М.Ф. Развитие эстетики в странах Западной Европы и Америке / М.Ф. Овсянников // История эстетической мысли : в 6 т. – М., 1982. – Т.3. Гл. 1. – 464 с.
  126. Онаць О. М. Середня школа у системі позашкільної освіти / О. Онаць // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 5. – С. 16–18.
  127. Организация учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе: учеб. пособие. – Л., 1984. – 92 с.
  128. Осипов О.В. Формування в учнів 8–9 класів інтересу до технічних професій у процесі трудової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О.В. Осипов ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 1999. – 188 с. – Бібліогр. : с. 150–167.
  129. Отич О.М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання : теорет. і методич. аспекти : моногр. / О.М. Отич ; АПН України. Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 752 с.
  130. Падашуль Н.В. Педагогические условия развития творчества детей старшего дошкольного возраста в художественной студии дошкольного образовательного учреждения : автореф. дис. ... канд. пед. наук Н.В. Падашуль. – Ростов-на-Дону, 2001. – 20 с.
  131. Педагогіка і методика навчання і виховання. Проблеми розвитку творчої особистості : зб. наук. праць / Сумський держ. пед. ін-т ім. А.С.Макаренка / В.І. Лозова (відп.ред.). – Суми : Мрія-1, ЛТД, 1997. – 272 с.
  132. Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи : зб. наук. пр. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології професійної освіти / заг. ред.: І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало. – К., 2003. – 679 с.
  133. Педагогіка XXI століття : орієнтири, цінності, перспективи : матеріали наук.- практ. пед. конф. / Наук.-метод. центр вищої освіти ; Наук.-дослід. ін- т українознавства ; Ін-т педагогіки АПН України ; Київський міжнар. ун- т ; Х.В. Хачатурян (голова ред. кол.) – К. : КиМУ, 2003. – 302 с.
  134. Песталоцці Й. Г. Книга матерів, або Порадник для матерів, як їм навчати своїх дітей спостерігати і говорити / Й. Г. Песталоцці // Дошкільна лінгводидактика : Хрестоматія / Упоряд. А. М. Богуш. – Ч. 1. – К., 1999. – С. 57–64.
  135. Петровский А.В. Новое педагогическое мышление : сб. ст. А.В. Петровский. – М. : Педагогика, 1989. – 278 с.
  136. Пиаже Ж. О природе креативности : теория, эксперименты, дискуссии : сб. статей // Жан Пиаже. – М., 2001. – 624 с.
  137. Пилипишин В. Від якості освіти – до якості життя / В. Пилипишин ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова // Директор школи, ліцею, гімназії : наук.-практ. журн. для керівників закладів освіти. – К., 2007. – № 5. – С. 4–8.
  138. Пищев С.Г. Художественно-пространственная деятельность студентов педвузов в условиях дизайн-групп : автореф. дис. ... канд. пед. наук / С.Г. Пищев. – Москва, 2000. – 20 с.
  139. Платон. Діалоги / Платон ; Йосип Кобів (пер. з давньогрец.). – 2-е вид. – К. : Основи, 1999. – 397 с.
  140. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтована освіта (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / С.І. Подмазін ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2006. – 34 с.
  141. Пономарев Я.А. Психология творения : избр. психол. труды / Я.А. Пономарев ; Акад. пед. и соц. наук ; Моск. психол.-соц. ин-т. – М., 1999. – 480с.
  142. Пономарёв Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарёв. – М. : «Наука», 1988. – 303 с.
  143. Пономарёв Я.А. Фазы творчества и структурные уровни его организации / Я.А. Пономарёв // Вопр. психологии . – 1982. – № 2. – С. 5 –13.
  144. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории / Б.Ф. Поршнев. – М., 1974. – С. 457.
  145. Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2000–2008 роки. – К., 2002.
  146. Проект. До стандарту змісту освітньої галузі «Технології» (трудове навчання) / [за завданням Міносвіти України роб. група у складі Д.Тхоржевського (кер.), В.Дідука, Г.Левченка, В.Сидоренка, Б.Терещука] // Трудова підготовка в закладах освіти. − № 2(3), 1996. – С. 2–6.
  147. Простір арт-терапії: можливості і перспективи / Арт- терапевтична асоціація ; А.П. Чуприков (наук. ред.) – К. : КИТ, 2005. – Вип. 1. – 113 с.
  148. Прусак В.Ф. Сучасна дизайнерська освіта: досвід, проблеми // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. пр. / Упоряд. і відп. ред. С.О. Черепанова. – Л. : Світ, 2000. – Вип. 5. – С. 354–364.
  149. Пустовіт Г.П. Системний підхід до освіти і виховання учнів у позашкільних навчальних закладах / Г.П. Пустовіт // Рідна шк. – 2008. – № 11. – С. 6 –13.
  150. Пустовіт Г.П. Позашкільна освіта і виховання : дидактичні основи методів навчально-виховної роботи : моногр. / Г.П.Пустовіт, Л.В. Тихенко. – Суми : Університет. кн., 2008. – 272 с.
  151. Радченко К.В. Дизайн : історія і сучасність / К.В. Радченко // Шкільна б-ка. З досвіду роботи бібліотекаря. – 2002. – С. 171–175.
  152. Рассказова О.І. Організація творчої діяльності учнів у позашкільному закладі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / О.І. Рассказова ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2002. – 225 с.
  153. Редіна В.А. Організація пошукової діяльності учнів у позашкільних закладах освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / В.А. Редіна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2000. – 166 с.
  154. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / В.В. Рибалка ; АПН України. – К., 1998. – 465 с.
  155. Роджерс К.Р. Становление личности. Взгляд на психотерапію / К.Р. Роджерс ; пер. с англ. М. Злотник. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 426 с.
  156. Романов А.А. Проблема внешкольной воспитательной работы в творческом наследии С.Т. Шацкого : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / А.А. Романов. – К., 1983. – 171 с.
  157. Российская педагогическая энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/10.php
  158. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Питер, 2008. – 705 с.
  159. Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна / В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский. – М. : МЗ – Пресс. – 2003. – 252 с.
  160. Сабуров Е.Ф. Соотношение обязательного и дополнительного образования школьников / Е. Ф. Сабуров, П. В. Деркачёв // Школьные технологии. – 2007. – № 1. – С. 38–39.
  161. Савчин М. Вікова психологія : зб. вибр. текстів лекцій з курсу / [М. Савчин, І. Галян, Д. Гошовська та ін.] ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2006. – 252 с.
  162. Саенко Г.В. Личность и творчество в условиях структурной трансформации общества : некоторые аспекты менеджмента в образовании / Г.В. Саенко, О.А. Левченко, А.А Кияшко ; Восточноукраинский гос. ун-т. – Луганск, 1998. – 148 с. – Бібліогр.: с. 137–143.
  163. Сергета І.В. Організація вільного часу та здоров’я школярів / І.В. Сергета, В.Г. Бардов. – Вінниця, 1997. – 291 с.
  164. Серединцева Е.В. О приоритетности дополнительного образования / Е.В. Серединцева // Внешкольник. – 1997, – № 4. – С. 29–30.
  165. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепции и технологии / В.В. Сериков. – Волгоград, 1994. – 165 с.
  166. Симоненко В.Д. Технологическое образование школьников : теоретико-методологические аспекты / В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш. – Брянск, 1999. – 230 с.
  167. Синергетика як інноваційна методологія педагогічної освіти / О. Робуль // Філос. освіта. – 2006. – № 1. – С. 35–42.
  168. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / С.О. Сисоєва. – К. : Поліграфкнига, 1996. – 406 с.
  169. Скаткин М.М. Проблемы современной дидактики / М.М. Скаткин. – 2-е изд. – М. : Педагогика, 1989. – 112 с.
  170. Сокольников Ю.П. Системный подход в исследовании воспитания / Ю.П. Сокольников. – М. : Новая шк., 1993. – 200 с.
  171. Сологуб А.И. Креативное образование : талант и здоровье. – Кривой Рог : ИВИ, 2000. – 264 с.
  172. Стеббинс Р.А. Свободное время : к оптимальному стилю досуга (взгляд из Канады) / Р.А. Стеббинс // Социол. журн. – 2000. – № 7. – С. 64–73.
  173. Столяров Я.В. Несколько слов о красоте в технике / Я.В. Столяров. – Х.,1910. – С. 6.
  174. Страхов П.С. Эстетические задачи техники / П.С. Страхов. – М., 1906. – С. 24.
  175. Сухова Н.М. Становлення методологічних засад філософії освіти як пріоритетної галузі гуманітарного знання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 09.00.03 / Н.М. Сухова ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. – К., 2001. – 17 с.
  176. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості : вибр. тв. : в 5 т. / В.О.Сухомлинський. – К., 1976. – Т. 1. – С. 62.
  177. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К. : Рад. шк., 1971. – 244 с.
  178. Сухомлинський В.О. Вибрані твори : в 5 т. / В.О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1976. – Т. 2 : Сто порад учителеві. – С. 419–654.
  179. Сущенко Т.І. Педагогічний процес у позашкільних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Т.І. Сущенко ; АПН України. – К., 1993. – 56 с.
  180. Сущенко Т.І. Позашкільна педагогіка / Т.І. Сущенко. – К., 1996. – 144 с.
  181. Таланчук Н.М. Системно-синергитическая концепція педагогіки / Н.М. Таланчук // Проф. образование. – Казань, 1995. – № 1. – С. 50.
  182. Тарадюк Н.В. Інноваційні технології: креативно-виховний аспект : моногр. / Н.В.Тарадюк, О.П. Панасюк ; Ін-т пед. технологій. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 164 с. : табл.
  183. Творческие аспекты и методологическая последовательность студенческого научного исследования / [С.А. Иванова (авт. разраб.)]. – Д., 2003. – 17 с. – Библиогр.: с. 14–17.
  184. Теория и практика воспитательных систем / под ред. В.А. Караковского, Л.И. Новиковой и др. – М. : ИТП и МИО РАО, 1993. – С. 127.
  185. Тимофєєв В.Я. Козацька педагогіка – сучасна освіта : [з досвіду шкіл козацько-лицарського виховання Задністров’я] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Петрекс, 2005. – 128 с.
  186. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін : навч.посіб. для студентів вищих навч. закладів / Д.О. Тхоржевський. – 3-є вид., перероб. і допов. – К. : Вища шк., 1992. – 334 с.
  187. Устименко С.Ф. Психологічні основи розвитку креативності особистості в умовах педагогічної інноватики : метод. посібник / С.Ф. Устименко, Н.М. Токарева, А.І. Воронін. – Кривий Ріг : Вид. дім, 2007. – 268 с.
  188. Учитель, который работает не так : опыт развития индивидуальности учеников и учителей / под ред. А.Н. Тубельского. – М. : 1996. – 336 с.
  189. Фейдимен Дж. Теория и практика личностно-ориентированной психологии / Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер. – М., 1996. – 238 с.
  190. Фельдштейн Д.И. Педагогическая психология / Д.И. Фельдштейн. – Ростов-на-Дону, 2000. – 236 с.
  191. Философсько-психологические проблемы развития образования / под ред. В.В. Давыдова. – М. : ИНТОР, 1994. – 127 с.
  192. Фомина А.Б. Теория и практика деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере свободного времени : автореф. дис. … д-ра. пед. наук / А.Б. Фомина. – М., 2000. – 39 с.
  193. Франкл В.Е. Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере / В.Е.Франкл. – М. : «Альпина Нон-фикшн», 2009. – С. 239.
  194. Фурса О.О. Організаційно-педагогічні засади навчально-виховного процесу у мистецькому коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О.О. Фурса ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2005. – 21 с.
  195. Фурса О.О. Особистісний підхід до професійного розвитку майбутнього дизайнера / О.О. Фурса // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 6. – С. 96–103.
  196. Хан-Магометов С.О. Архитектура советского авангарда / С.О.Хан-Магометов : в 2 кн. Кн.1: Мастера и течения. – М. : Стройиздат, 1996. – 709 с.
  197. Хан-Магомедов С. О. Николай Ладовский / С.О. Хан-Магомедов. – М. : Архитектура-С, 2007. – 87 с.
  198. Хан-Магометов С.О. Пионеры советского дизайна / С.О. Хан-Магометов. – М., 1995. – 424 с.
  199. Харьковская школа дизайна : опыт подготовки дизайнеров в Харьковском художественно-промышленном институте : метод. материалы.– М., 1992. – 116 с. – (Серия «Дизайн-образование»).
  200. Хмельовський О.М. Вступ у дизайн : Основи проектування систем життя : курс лекцій / О.М. Хмельовський ; Міжнар. акад. фундамент. основ буття. – 2-е вид., доп. й перероб. – Луцьк : Волин. мистець. агенція «Терен», 2004. – 208 с.
  201. Хрестоматія з української класичної педагогіки : навч. посіб. / К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко [та ін.]. ; В.П. Кравець (уклад.), О.І. Мешко (уклад.). – К. : Грамота, 2008. – 768 с.
  202. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А.В. Хуторской. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 415 с.
  203. Цвірова Т.Д. Розвиток позашкільних закладів різних типів в Україні (1920–1941): дис. … канд. пед. наук : 13.00.01/ Т.Д. Цвірова. – К., 2004. – 226 с.
  204. Чернилевский Д.В.. Креативная педагогика и психология : учеб. пособие для системы высшего послевузовского и доп. проф. образования при реализации программы «Преподаватель высшей школы», а также студентов вузов, обучающ. по пед. специальностям / Д.В. Чернилевский, А.В. Морозов Моск. гос. технолог. акад. Центр креативной педагогики. – М. : МГТА, 2001. – 300 с.: ил.
  205. Шамлян К.М. Психологія творчості: навч. посіб. з курсу «Психологія творчості» (для студ. спец. «Дизайн») / К.М. Шамлян ; Нац. лісотехніч. ун-т України. – Л. : РВВ НЛТУУ, 2007. – 62 с.
  206. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения / С.Т.Шацкий. – Т.1. – М.: Педагогика, 1980. – 304 с.
  207. Шестаков В.П. История эстетической мысли / В.П. Шестаков : в 6 т. – М.,1982. – Т. 2 : Средневековый Восток. Европа 15 − 18 веков. Гл.1 Эстетика Ренессанса. – 464 с.
  208. Шмагало Р.Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції Р.Т. Шмагало. – Л. : Укр. технології, 2005. – 528 с.
  209. Шмагало Р.Т. Рух за мистецьку академію у Львові в першій третині ХХ століття / Р.Т. Шмагало // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – 2001. – С. 46–56.
  210. Энгельмейер П.К. Теория творчества / П.К. Энгельмейер. – СПб., 1910. – С. 23.
  211. Эстетика : словарь / под общ. ред. А.А. Беляева. – М. : Политиздат, 1989. – 387 с.
  212. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И.С. Якиманская. – М., 1996. – 96 с.
  213. Якиманська І.С. Особистісно-орієнтована система навчання / І.С.Якиманська // Завуч (Перше вересня). – 1999. – № 7. – С. 2–7.
  214. Якиманская И.С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения / И.С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1995. – № 2. – С. 31–42.
  215. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе / И.С. Якиманская. – М. : «Сентябрь», 2000. – – Вып. 7. – 176 с. – (Б-ка журн. «Директор школы»).
  216. Яковлев Д.Е. Дополнительное образование детей : словарь-справ. / Д.Е. Яковлев. – М. : 2002, – 110 с.
  217. Яновицька О.В. Нова дидактика і 1000 дрібниць / О.В. Яновицька, М.Я. Адамський ; Ю. Желєзна (пер.з рос.). – К. : Редакції загальнопед. газет, 2005. – 112 с.
  218. Boden M.A. Precis of The Creative Mind ׃ Myths and Mechanisms / M.A. Boden // Behavioral and Brain Sciences. – 1994. – Vol . 17 (3). –
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины