МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ : МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ориентированного аудирования АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ • Название:
 • МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ориентированного аудирования АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
 • Кол-во страниц:
 • 239
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  На правах рукопису


  ЗЛАТНІКОВ ВАЛЕНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ


  УДК 378.147:811.111:355

  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


  13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  БЕХ Петро Олексійович,
  кандидат філологічних наук, професор


  КИЇВ - 2012
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………….………………...4
  ВСТУП…………………..…………………………………………………………5
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ТЕОРІЇ Й ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ………………………..…..………………………………………….12
  1.1. Освітньо-нормативні і науково-педагогічні джерела щодо мовної підготовки у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України……………………………………………………………...……………12
  1.2. Аналіз сучасних методик навчання аудіювання студентів немовних вищих навчальних закладів ………………….…………………………………24
  1.3. Психолінгвістичні особливості процесу іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання .…………………………………..….…………….. 29
  1.4. Складники іншомовної компетентності в аудіюванні….…….………...47
  Висновки до першого розділу…………………………………..………………67
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ……………………………………...……………..70
  2.1. Особливості організації процесу навчання курсантів професійно-орієнтованого аудіювання………………………………………………..…….70
  2.2. Етапи та вправи для навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів………...…..…..……………………………………………………...….97
  Висновки до другого розділу………………………………………………….132
  РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ КУРСАНТІВ ВВНЗ……………………………..135
  3.1. Критерії та рівні володіння курсантами вищих військових навчальних закладів професійно-орієнтованим аудіюванням…………………………….135
  3.2. Діагностика рівня володіння курсантами професійно-орієнтованим аудіюванням…………………………………………………………….………146
  3.3. Результати дослідно-експериментальної роботи…………….….….…162
  Висновки до третього розділу…………………………………………………182
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………….……184
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...188
  ДОДАТКИ.………………………………………………………………...……214  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  ВВНЗ – вищий військовий навчальний заклад
  ВІКНУ – Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  ВМД – вид мовленнєвої діяльності
  ЗСУ – Збройні Сили України
  МОУ – Міністерство оборони України
  РВМД – рецептивний вид мовленнєвої діяльності
  ТЗН – технічні засоби навчання
  ВСТУП
  Актуальність дослідження. На етапі реформування Збройних Сил України та переходу їх на професійну основу висуваються підвищені вимоги до мовної підготовки особового складу. У Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України (2009) зазначено, що розширення міжнародного військового співробітництва, вирішення завдань з реалізації міжнародних договорів і програм вимагають покращання якості підготовки курсантів з іноземних мов, формування іншомовної комунікативної компетентності як складника професіоналізму офіцера Збройних Сил України.
  Особливості мовної підготовки фахівців у вищій школі розкрито в дослідженнях Г. Барабанової [15], П. Беха [167], О. Бігич [21], О. Бочкарьової [30], Ю. Жлуктенко [69], З. Корнєвої [103], К. Кусько [112], С. Ніколаєвої [160], В. Плахотніка [179], О. Тарнопольського [204; 205], В. Топалової [206] та ін. Відповідно до потреб розширення міжнародних контактів фахівців різних спеціальностей розробляється методика навчання ділового іншомовного спілкування (І. Бім [20], А. Гайсіна [42], С. Дрокіна [59], Г. Китайгородська [97], Є. Пассов [172; 173], Г. Савченко [191], С. Шатілов [226] та ін.); проводяться дослідження з методики навчання іноземних мов для професійного спілкування вчителів (Т. Вдовіна [36], Л. Гронь [53]), економістів (Т. Каменева [94], С. Радецька [189], Г. Скуратівська [197]), юристів (Л. Котлярова [105], Л. Ягеніч [230]), інженерів (В. Александров [3], О. Тарнопольський [204]). Висвітлено окремі аспекти мовної підготовки військовослужбовців, зокрема особливості військового перекладу (В. Балабін [12], М. Білан [22], В. Лісовський [13], І. Ольховой [165]), розвитку іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців (К. Мамчур [137]), кваліфікаційного тестового діагностування військових фахівців (О. Лагодинський [114]), формування ціннісного ставлення курсантів вищих військових навчальних закладів (далі – ВВНЗ) до вивчення іноземної мови (С. Сінкевич [194]).
  Значна увага приділяється формуванню у сучасних фахівців навичок іншомовного мовлення в аудіюванні (Т. Ван Дейк [34], І. Дехерт [57], М. Жинкін [68], І. Зимня [72; 73], Б. Лапідус [116]), сприйманні та розумінні усного іншомовного повідомлення (М. Балабайко [10], Р. Мільруд [144], П. Яхно [234] та ін.). Сформульовано завдання, зміст навчання аудіювання (Б. Лапідус [116], Г. Рогова [190] та ін.), визначено психологічні характеристики цього виду мовленнєвої діяльності (М. Жинкін [68], І. Зимня [72], О. Леонтьєв [120; 122], А. Лурія [128], М. Ляховицький [132] та ін.), принципи відбору текстів для навчання аудіювання (О. Бочкарьова [30], Н. Єлухіна [64], О. Міролюбов [141], В. Черниш [221] та ін.), окреслено основні підходи щодо індивідуалізації навчання аудіювання майбутніх фахівців (О. Метьолкіна [143], С. Ніколаєва [159]).
  Сучасна методика викладання іноземних мов використовує багато новітніх моделей навчання аудіювання. Серед них навчання аудіювання на засадах компетентнісно-діяльнісного підходу (О. Бочкарьова [30]), технології занурення (З. Корнєва [103]), формування мовленнєвих понять (Л. Черепанова [218]), використання засобів медіаосвіти (С. Медвєдєва [138]), інтенсивного навчання (В. Александров [3]) тощо. Проте переважна більшість наукових праць присвячені проблемі навчання аудіювання учнів загальноосвітніх шкіл і майбутніх фахівців цивільних спеціальностей. Питання щодо методики навчання професійно-орієнтованого аудіювання майбутніх офіцерів залишається невирішеним.
  Відтак, є низка суперечностей між: суспільними вимогами до якості підготовки курсантів ВВНЗ професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою і фактичним рівнем сформованості в майбутніх офіцерів іншомовної комунікативної компетентності; зростаючою потребою навчання курсантів умінь і навичок професійно-орієнтованого аудіювання та недостатньою розробленістю методики його здійснення в умовах військово-спеціальної мовної підготовки.
  Актуальність і соціальна значущість проблеми, її недостатня теоретична та практична розробленість, а також виявлені суперечності зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Методика навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в межах наукової теми кафедри військово-спеціальної мовної підготовки, що входить до плану науково-дослідної роботи Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Підготовка військових кадрів у системі цивільних вищих навчальних закладів» (РК № 0106U006395).
  Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 15.10.2007 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 31.03.2009 р.).
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і розробити методику навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів ВВНЗ.
  Завдання дослідження:
  1. Схарактеризувати лінгвістичні особливості англомовного автентичного мовлення військовослужбовців-носіїв англійської мови й уточнити сутність поняття «професійно-орієнтоване аудіювання».
  2. Визначити структурні компоненти, показники, критерії та рівні володіння майбутніми офіцерами вміннями професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою.
  3. Розробити комплекс вправ та експериментально перевірити ефективність методики навчання курсантів професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою.
  4. Підготувати методичні рекомендації щодо навчання курсантів ВВНЗ професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою.
  Об’єкт дослідження – навчання професійно-орієнтованої англійської мови курсантів ВВНЗ.
  Предмет дослідження – навчання майбутніх офіцерів професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою.
  Методи дослідження. У дослідженні використано методи теоретичного й емпіричного рівнів. З метою теоретичного обґрунтування змістового і методичного рівнів проблеми дослідження, сутності, змісту навчання та рівнів володіння курсантами ВВНЗ професійно-орієнтованим аудіюванням використано метод аналізу, систематизації й узагальнення даних з науково-методичної літератури. Для отримання емпіричного матеріалу щодо виявлення рівнів володіння курсантами професійно-орієнтованим аудіюванням було використано методи спостереження, анкетування, бесіди, шкалування, самооцінки й експертної оцінки, тестування. Перевірку ефективності методики навчання курсантів ВВНЗ професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою здійснено методом педагогічного експерименту. Для якісного і кількісного аналізу отриманих експериментальних даних, перевірки їх достовірності було використано методи математичної статистики.
  Експериментальною базою дослідження виступили Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академія внутрішніх військ МВС України, Воєнно-дипломатична академія, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Всього дослідженням було охоплено 612 курсантів. В основному формувальному експерименті взяли участь 302 курсанта.
  Наукова новизна одержаних результатів: уперше теоретично обгрунтовано методику навчання професійно-орієнтованого аудіювання курсантів ВВНЗ; визначено чинники об’єктивного і суб’єктивного характеру, що зумовлюють успішність їхнього навчання професійно-орієнтованого аудіювання (активізація навчально-пізнавальної діяльності курсантів на основі комунікативного й імітаційно-ігрового підходів, особистісна спрямованість навчання професійно-орієнтованого аудіювання); виявлено лінгвістичні особливості англомовного автентичного мовлення військовослужбовців-носіїв англійської мови (широке використання військової термінології, емоційно забарвлених елементів військової лексики, експресивних виразів, чітких нормативних граматичних форм, скорочень в англійській військовій лексиці, специфічних мовленнєвих зворотів). Відповідно до основних етапів реалізації аудитивної діяльності (прослуховування, сприймання, усвідомлення та розуміння почутого, запям’ятовування, участь у комунікативних ситуаціях з використанням прослуханої інформації) визначено структурні компоненти (мотиваційний, змістовий та діяльнісно-оцінний), критерії (ставлення до оволодіння вміннями професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою, їх повнота і усталеність) і рівні володіння курсантами ВВНЗ вміннями професійно-орієнтованого аудіюванням англійською мовою (низький, середній, достатній, високий). Уточнено сутність поняття «професійно-орієнтоване аудіювання». Подальшого розвитку набули теорія і методика навчання майбутніх офіцерів професійно-орієнтованої англійської мови.
  Практичне значення одержаних результатів: розроблено методику навчання майбутніх офіцерів професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою, що складається з трьох етапів (підготовчо-організаційного (дотекстового), змістового (текстового) і творчого (післятекстового)), різноманітних форм (індивідуальні, мікрогрупові, групові та колективні) та методів (словесні, наочні, практичні) організації навчальної роботи курсантів; створено комплекс вправ і дидактичних матеріалів, що забезпечують навчання курсантів професійно-орієнтованого аудіювання. Розроблені матеріали представлені в методичних рекомедаціях «Формування навичок іншомовного аудіювання у курсантів (студентів) немовних спеціальностей вищих військових навчальних закладів». Матеріали дослідження можуть бути використані у процесі мовної підготовки курсантів ВВНЗ, на курсах перепідготовки особового складу Збройних Сил України, а також при розробці навчальних програм і посібників з навчання професійно-орієнтованого аудіювання курсантів ВВНЗ.
  Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт про впровадження № 325 від 05.09.2011 р.), Академії внутрішніх військ МВС України (акт про впровадження № 175/21 від 27.04.2011 р.), Воєнно-дипломатичної академії (акт про впровадження № 293/18 від 22.03.2011 р.), Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (акт про впровадження № 1002 від 30.03.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача у праці у співавторстві полягає у визначенні рівнів сформованості у майбутніх офіцерів умінь професійно-орієнтованого аудіювання.
  Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження обговорено на міжнародних: «Інновації у вищій освіті» (Ніжин, 2007), «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» (Горлівка, 2007), «Роль едукаційного середовища у підготовці вчителя сільської школи» (Умань, 2007), «Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития» (Санкт-Петербург, 2007), «Інновації у вищій освіті: проблеми та перспективи» (Кременець, 2007), «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» (Горлівка, 2008), «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 2008), «Проблема якості виховання і навчання у системі безперервної освіти» (Івано-Франківськ, 2008), «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 2009, 2010, 2011), «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» (Горлівка, 2009), «Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві» (Черкаси, 2010); всеукраїнських: «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця» (Київ, 2006), «Індивідуалізація і фундаменталізація навчального процесу в умовах євроінтеграції» (Переяслав-Хмельницький, 2007) науково-практичних конференціях.
  Публікації. За результатами дослідження опубліковано 16 публікацій, з яких: 10 – у наукових фахових виданнях України, 4 – у збірниках матеріалів конференцій, 2 – навчальних посібника.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і 5 додатків. Основний зміст викладено на 187 сторінках. Робота містить 14 таблиць, 4 рисунки. Список використаних джерел налічує 254 найменування (з них 19 англійською та німецькою мовами), що охоплює 26 сторінок. Додатки викладено на 24 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми і запропоновано методику навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів.
  1. Виявлено стан мовної підготовки особового складу Збройних сил України в теорії та практиці навчання у ВВНЗ. З’ясовано, що навчання військових фахівців іноземним мовам у ВВНЗ на тактичному рівні не забезпечує досягнення значною частиною випускників функціонального рівня мовної підготовки СМР 2. Це призводить до хронічного дефіциту у Збройних Силах офіцерів з достатнім і високим рівнем володіння іноземною мовою.
  2. Схарактеризовано лінгвістичні особливості англомовного автентичного мовлення військовослужбовців-носіїв англійської мови. Воно характеризується широким використанням військової термінології, емоційно забарвлених елементів військової лексики, експресивних виразів, чітких нормативних граматичних форм, скорочень в англійській військовій лексиці, специфічних мовленнєвих зворотів та інших мовних явищ, які важко сприймаються без опори на текст. Складність сприймання на слух військової термінології обумовлюється одночасним використанням як офіційної термінології, що складається зі статутних термінів, так і нестатутної термінології, яка вживається в усній мові військовослужбовців. Уточнено сутність поняття «професійно-орієнтоване аудіювання». Воно розглядається як активний творчий процес, спрямований на усвідомлення, розуміння та безпосереднє використання в мовленнєвій практиці інформації аудіоповідомлень з питань професійної (загальновійськової) тематики.
  3. Визначено структурні компоненти, критерії, показники та рівні володіння майбутніми офіцерами вміннями професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою. Структура досліджуваного виду мовленнєвої діяльності складається з мотиваційного, змістового та діяльнісно-оцінного компонентів. Кожний із зазначених компонентів має свою сутнісну характеристику. Мотиваційний компонент виявляється в загальній спрямованості курсантів на оволодіння професійно-орієнтованим аудіюванням. Змістовий компонент проявляється у знаннях, отриманих курсантами під час прослуховування аудіоматеріалу професійного спрямування. Діяльнісно-оцінний компонент аудіювання характеризується сукупністю умінь професійно-орієнтованого аудіювання (вибирати нову інформацію з почутого, співвідносити отриману інформацію з відомими фактами, розуміти іншомовне повідомлення при одноразовому прослуховуванні, сприймати і розуміти повідомлення у природному темпі мовлення; розуміти різні за характером та стилем висловлювання, виділяти головне з прослуханого повідомлення, членувати фахове аудитивне повідомлення на смислові частини із визначенням основної думки кожної, передбачати можливе продовження або завершення усного повідомлення, уміння співвідносити зміст повідомлення з ситуацією спілкування, використовувати отриману інформацію у професійній діяльності).
  У ході дослідження було виокремлено чотири рівні володіння курсантами професійно-орієнтованим аудіюванням (низький, середній, достатній та високий), що диференціюються за ступенем вияву показників за визначеними критеріями.
  4. Розроблено методику навчання військовослужбовців професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою і здійснено експериментальну перевірку її ефективності. Запропонована методика являє собою комплекс взаємопов’язаних етапів роботи з аудіоматеріалом (дотекстовий, текстовий і після текстовий), кожен з яких має свою підструктуру вправ, що забезпечують навчання курсантів досліджуваного виду мовленнєвої діяльності. Підготовчо-організаційний (дотекстовий) етап орієнтований на виконання тренувальних вправ, що забезпечують перцептивно-сенсорну основу аудіювання, знімають труднощі лінгвістичного і психологічного характеру. Дотекстовий етап включає дві групи вправ (для подолання мовних труднощів і вправи для подолання психологічних труднощів). Перша група вправ спрямована на зняття фонетичних, лексичних і граматичних труднощів аудіювання. Вправи другої групи складаються із завдань, що розвивають механізм пам’яті, прогнозування й осмислення почутого аудіоповідомлення. На текстовому етапі роботи з аудіоматеріалом відбувається вдосконалення навичок перцептивної обробки і розвиток аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Текстовий етап включає дві групи вправ (мовленнєві вправи в аудіюванні; мовленнєві вправи для навчання підготовленого монологічного і діалогічного мовлення). Творчий (або післятекстовий) етап спрямований на формування в курсантів готовності до природного спілкування, що передбачає вільне висловлювання власних думок і намірів. Післятекстовий етап включає групу вправ для навчання непідготовленого монологічного і діалогічного мовлення.
  5. Результати формувального експерименту засвідчили ефективність запропонованої методики навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів: кількість курсантів ЕГ з високим рівнем володіння професійно-орієнтованим аудіюванням зросла на 12,7 %, з достатнім – на 16,8%, а кількість курсантів з середнім та низьким рівнем зменшилася відповідно на 12,5% та 17,4%. У КГ динамічні зміни мали неістотний характер (0,5–2 %) і не вплинули на співвідношення кількості курсантів з високим, достатнім, середнім і низьким рівнями володіння професійно-орієнтованим аудіюванням.
  6. Підготовлено методичні рекомендації щодо навчання курсантів вищих військових навчальних закладів професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою. У них наведено зразки аудіотекстів загальновійськової тематики і комплекс вправ, розроблений відповідно до особливостей організації навчання курсантів досліджуваного виду мовленнєвої діяльності.
  Проведене дослідження не вичерпує всієї повноти проблеми. Залишаються актуальними такі питання, як вивчення можливостей інтерактивних технологій у процесі навчання майбутніх офіцерів професійно-орієнтованого аудіювання; ефективність застосування розробленої методики навчання професійно-орієнтованого аудіювання у вищих військових навчальних закладах інших силових структур.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абрамовская Н. Ю. Выявление трудностей при обучении аудированию, обусловленных стилевой принадлежностью звучащих текстов (на материале английского языка для младших курсов языкового вуза) : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения иностранным языкам» / Н. Ю. Абрамовская. – М., 2000. – 20 c.
  2. Агапова Д. В. Формирование перцептивной компетенции аудирования как компонента межличностного общения у студентов 1-2 курсов языкового факультета: На примере английского языка: дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Агапова Дарья Владимировна. – СПб., 2004. – 166 с.
  3. Александров В. М. Ефективність методики інтенсивного навчання інженерів професійно-орієнтованої англійської мови / В. М. Александров //Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського – Одеса, 2009. – №1-2. – С.3-9.
  4. Алексеева И. Н. Обучение аудированию монологической речи общественно-политического характера в языковом вузе (английский язык) : автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теория и методика обучения иностранным языкам” / И.Н. Алексеева. – М., 1976. – 24 с.
  5. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підруч. для студентів, аспірантів та молодих викладачів вузів / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
  6. Арделян О. В. Дидактичні умови формування загально пізнавальних умінь і навичок у молодших школярів (на матеріалі вивчення англійської мови): дис. … кандидата пед. наук : 13.00.09 / Арделян Олена Вікторівна. – Кіровоград, 2002. – 227 с.
  7. Артемов В. А. Психология обучения иностранному языку / В. А. Артемов. – М. : Просвещение, 1969.- 279 с.
  8. Аухадєєва Л. Особенности коммуникативной культуры татарских и русских студентов / Л. Аухадеева // Высшее образование в России. – 2006. – № 12. – С.105-110.
  9. Бабанский Ю. К. Рациональная организация учебной деятельности / Ю. К. Бабанский. – М. : Знание,1981. – 96 с.
  10. Балабайко М. С. Некоторые психологические наблюдения над воспроизведением речевой информации при отборе текстов для аудирования / М.С. Балабайко // ИЯШ. – 1983. – №2. – С. 27-30.
  11. Балабін В. В. Специфікація українського варіанту мовного тесту за стандартом НАТО “СТАНАГ-6001” / В. В. Балабін // Мова і культура: Науковий щорічний журнал – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип. 6. – Т. VII. – С. 125-131.
  12. Балабін В. В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу/ Балабін Віктор Володимирович — К.: Логос, 2002. — 315 с
  13. Балабін В. В. Основи військового перекладу: (англ. мова): підручник / В. В. Балабін, В. М. Лісовський, О. О. Чернишов; за ред. В. В. Балабіна. – К.: Логос, 2008. – 587 с.
  14. Балкевич Н. В. Методика обучения аудированию французской научной речи в условиях ускоренного курса : дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Балкевич Наталья Владимировна ; МГПИ. – М., 1980. – 223 с.
  15. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному ВНЗ / Г. В. Барабанова. – К.: Фірма “ІНКОС”,
  2005. – 315 с.
  16. Беляев А. В. Очерки по психологии обучения иностранному языку / А. В. Беляев. – М. : Знание, 1961. – 225 с.
  17. Беляева Л. Н. Теория и практика перевода: учебное пособие / Л. Н. Беляева. – СПб.: ООО "Книжный Дом", 2007. – 212 с.
  18. Бельтюков В. И. Восприятие звуков речи при нормальном и нарушенном слухе / В. И. Бельтюков, Л. В. Нейман . - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958. – 157 с.
  19. Бенедиктов Б. А. К вопросу о темпе речи / Б. А. Бенедиктов // “Учен. Зап. ГПИИЯ”. – М., 1957.- Вып. 5.- С. 56-62.
  20. Бим И. Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы / И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 2002. –
  №2. – С.4-9.
  21. Бігич О. Б. Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей / О. Б. Бігич // Методика формування між культурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій – К.: Ленвіт, 2011. – С. 175-188.
  22. Білан М. Б. Лексико-семантичні трансформації у військовому перекладі (на матеріалі статутних документів сухопутних військ збройних сил Франції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.16 “Перекладознавство” / М. Б. Білан. – К., 2010. – 20 с.
  23. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А. А. Бодалев – М.: МГУ, 1982. – 198 с.
  24. Божович Л. И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности / Л. И. Божович – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 212 с.
  25. Большой психологический словарь / [сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко]. – СПб. : ЕВРОЗНАК, 2004. – 672 с.
  26. Большой советский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 1631 с.
  27. Большой энциклопедический словарь : в 2 т. / [гл. ред. Прохоров А. М.]. – М. : Советская энциклопедия. – Т. 2. – 1991. – 768 с.
  28. Бордовская Н. В. Педагогика : учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2001. – 304 с.
  29. Борисова Р. И. Использование фоноупражнений на первом этапе обучения английскому языку в вузах неязыковых специальностей: дис. … кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Борисова Раиса Ивановна. – К., 1976. – 158 с.
  30. Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання (германські мови) / О. Ю. Бочкарьова - К., 2007.- 24с.
  31. Бржозовская К. М. Методика обучения аудированию полемических текстов студентов старших курсов языкового педагогического вуза : автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теория и методика обучения иностранным языкам” / К.М. Бржозовская. – М., 2003. – 17 с.
  32. Буряк В. К. Умови та засоби самоосвіти студентів у вищій школі / В. К. Буряк // Рідна школа. – 2002.– № 6. – С. 18–29.
  33. Вайсбурд М. Л. Использование учебно-речевых ситуаций при обучении устной речи на иностранном языке / М. Л. Вайсбурд. – Обнинск:
  Титул, 2001. – 127 с.
  34. Ван Дейк Т. А. Стратегии понимания святного текста / Т. А. Ван Дейк, В. Кинч // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. 14. – С. 153-205.
  35. Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови XX – початку ХХІ століття / Д. В. Василенко. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – 220 с.
  36. Вдовіна Т. О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 “Теорія та методика навчання: германські мови”/ Т. О. Вдовіна. – К.,2003. – 20 с.
  37. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [укладач і гол. ред. В. Бусел]. – Ірпінь : ВТФ Перун, 2001. – 1440 с.
  38. Вербицкий А. А. Деловая игра как метод активного обучения / А. А. Вербицкий // Современная высшая школа. – 1982. – № 3. – С. 129–142
  39. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. – К.: Академвидав, 2003. – 576 с.
  40. Восприятие и действие / [А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, В. П. Зинченко, А. Г. Рузская]. – М.: Просвещение, 1967. – 323 с.
  41. Гаврилова А. В. Обучение аудированию иноязычной речи в условиях неязыкового вуза : на материале английского языка : дис. …канд. пед. наук : 13.00.02 / Гаврилова Анна Вадимовна. – Санкт-Петербург, 2006. - 182 c.
  42. Гайсина А. Я. Обучение профессиональному общению на основе текста : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теория и методика обучения” / А. Я. Гайсина. – М., 1997. – 23 с.
  43. Гайсина Л. Ф. Готовность студентов вуза к общению в мультикультурной среде и ее формирование : монография / Лилия Фаритовна Гайсина. – Оренбург : РИК ГОУ ОГУ, 2004. – 113 с.].
  44. Гальперин П. Я. Современное состояние теории поэтапного формирования умственных действий / П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина // Вестник МГУ. Серия «Психология». – М., 1979. – Вып. 14. – С. 54–63.
  45. Гапоненко Л. П. Формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до іншомовного спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Л. П. Гапоненко. – Кривий Ріг, 2003. – 20 с.
  46. Гез Н. И. О факторах, определяющих успешность аудирования иноязычной речи / Н. И. Гез // Иностранные язики в школе. – 1977. – № 5. - С.32-42.
  47. Гез Н. И. Типология упражнений и организация обучения аудированию в школе в преподаванием ряда предметов на иностранном языке / Н. И. Гез // Иностранные языки в школе. – 1985. - № 6. – С. 19-24.
  48. Гез Н. И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н. И. Гез // Иностранные языки в школе. –1985. –№2. – С.17-24.
  49. Гоноболин Ф. Н. Книга об учителе / Ф. Н. Гоноболин – М. : Просвещение, 1965. – 260 с.
  50. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  51. Гришкова Р. О. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів освіти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Р. О. Гришкова. –
  К., 2000. – 20 с.
  52. Грищенкова Г. А. Методика использования деловых игр при обучении менеджеров иностранному языку : дис. … канд. пед. наук / Г. А. Грищенкова. – М., 1995. – 204 с.
  53. Гронь Л. В. Роль і місце вільного переказу у навчанні іноземних мов / Л. В. Гронь // Іноземні мови. – 1999. – №4. – C.21-22.
  54. Гурвич П. Б. Обучение устной экспрессивной речи на факультетах иностранных языков: дисс. … докт. пед. наук. – Владимир, 1971. – 536 с.
  55. Гуревич К. М. Индивидуально-психологические особенности школьников / К. М. Гуревич. – М. : Знание, 1988. – 80 с.
  56. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка / Владимир Иванович Даль ; ред. К. В. Виноградова. – Т. 1 : А–З. – М. : Русский язык, 1978. – 699 с.
  57. Дехерт И. Я. Некоторые проблемы реализации практических целей обучения иностранным языкам в средней школе применительно к аудированию / И. Я. Дехерт // ИЯШ. – 1983. – №1. – С. 21-25.
  58. Долгушина Т. Н. Развитие иноязычного потенциала студентов технического университета : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Долгушина Татьяна Николаевна. – Магнитогорск, 2003. – 190 с.
  59. Дрокина С. В. Развитие навыков межличностного общения в процессе профессиональной подготовки студентов технического вуза : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теория и методика обучения” / С. В. Дрокина. – Тольятти, 1996. – 19 с.
  60. Дубовина Л. И. Акмеологический поход – основа становлення профессиональной культуры специалиста / Л. И. Дубовина // Вопросы методики преподавания в вузе. – СПб.: СПбГТУ, 2001. – Вып.3. – С.62-69.
  61. Елухина Н. В. Обучение аудированию на уроках французского языка в средней школе / Н. В. Елухина. – М. : Просвещение, 1976. – 152 с.
  62. Елухина Н. В. Преодоление основных трудностей понимания иноязычной речи на слух как условие формирования способности устно общаться / Н. В. Елухина // Иностранный язык в школе. – 1996. – № 4. – С. 25-29.
  63. Елухина Н. В. Устное общение на уроке, средства и приемы его организации / Н. В. Елухина // Иностранный язык в школе. – 1995. –
  № 2. – С. 4-7.
  64. Елухина Н. В. Какими должны быть тексты для чтения и тексты для аудирования? / Н. В. Елухина, Е. В. Мусницкая // Иностранные языки в
  школе. – 1978. – С.28-39.
  65. Елухина Н. В. Основные трудности аудирования и пути их преодоления / Н. В. Елухина // Иностранный язык в школе. – 1977- №1 – С. 36-44.
  66. Елухина Н. В. Контроль устного неофициального общения на иностранном языке / Н. В. Елухина, Е. В. Тихомирова // Иностранный язык в школе. – 1998. – № 2. – С. 14-18.
  67. Жеренко Н. Є. Індивідуалізація навчання аудіювання учнів молодших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (англійська мова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 “Теорія та методика навчання: германські мови”/ Н. Є. Жеренко. – К., 2000. — 20 с.
  68. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Н. И. Жинкин – М.: Наука, 1982. – 159с.
  69. Жлуктенко Ю. О. Методика викладання іноземних мов у вищій школі / Ю. О. Жлуктенко. – К.: Вища школа, 1971. – 222 с.
  70. Занглигер В. Ф. Формирование фонематического слуха на начальном этапе обучения иностранному языку / В. Ф. Занглигер // Иностранный язык в школе – 1969 – №2 – С. 44-58.
  71. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебное пособие / И. А. Зимняя. – Ростов н/Д. : Феникс, 1997. – 480с.
  72. Зимняя И. А. Психология обучения видам речевой деятельности и аспектам иностранного языка / И. А. Зимняя, В. Т. Ильина. – М.: Изд-во МГПИИЯ, 1977. – 128с.
  73. Зимняя И. А. Психология обучения иностранному языку в школе / И. А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
  74. Зимняя И. А. Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях коммуникации) / И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев; под ред. Т. М. Дридзе, О. О. Леонтьева. – М. : АН СССР; Ин-т Языкознания, 1976. – 263с.
  75. Златников В. Г. Реализация принципа непрерывного образования в обучении иностранным языкам военнослужащих Вооруженных Сил Украины / В. Г. Златников // Образование через всю жизнь: непрерывное обучение для устойчивого развития: Труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития / под ред.
  Н. А. Лобанова. – СПб.: Alter Ego (Новая Альтернативная полиграфия), 2007. – Т. 5. – С. 134-135.
  76. Златников В. Г. Непрерывное военное образование в Украине / В. Г. Златников // Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития: Материалы 6-й международной конференции. – г. Минск, 2-3 октября 2008. – C. 175-177.
  77. Златніков В. Г. Аналіз вітчизняного та міжнародного досвіду в процесі мовної підготовки військовослужбовців Збройних сил України / В. Г. Златніков // Наукові записки НДУ. Серія: Психолого-педагогічні науки : зб. наук. праць. – Ніжин, 2007. – Вип. №4 – С.105-106.
  78. Златніков В. Г. Деякі підходи до вирішення проблеми навчання аудіюванню у вищих військових навчальних закладах / В. Г. Златніков // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 117-118.
  79. Златніков В.Г. Формування навичок первинного сприйняття при прослуховуванні текстів іноземною мовою / В. Г. Златніков // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип. 13. – С. 265-269.
  80. Златніков В. Г. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю радіоелектронні пристрої, системи та комплекси (англійська мова) : навч. посібник / В. Г. Златніков. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 264с.
  81. Златніков В. Г. Деякі аспекти формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів / В. Г. Златніков // Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно–педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. – Випуск 1. – Серія “Педагогічні науки”. – Кременець, 2007. – С. 179-185.
  82. Златніков В. Г. Зв’язок аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності / В. Г. Златніков // Вісник Національної академії оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НАОУ, 2008. – Вип. 3 (7). – С.26-29.
  83. Златніков В. Г. Фактори, що визначають успішність аудіювання іноземного мовлення / В. Г. Златніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. №14 – К.: ВІКНУ, 2008. – С. 186-189.
  84. Златніков В. Г. Принципи використання звукозапису під час формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) ВВНЗ / В. Г. Златніков // Наукові праці. Серія “Педагогіка, психологія і соціологія”. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2009. – Випуск 5(155). – Частина І. – С. 254-259.
  85. Златніков В. Г. Основні цілі та завдання навчання іноземних мов у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України / В. Г. Златніков // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ 2008. – Випуск XXV – С. 315-320.
  86. Златніков В. Г. Етапи навчання іншомовному аудіюванню курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів / В. Г. Златніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2010. – Вип. №26. – С. 207-210.
  87. Златніков В. Г. До питання про визначення критеріїв оцінки та рівнів сформованості у майбутніх офіцерів умінь професійно-орієнтованого аудіювання / В. Г. Златніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2011. – Вип. №30. – С. 202-205.
  88. Златніков В. Г. Формування навичок іншомовного аудіювання у курсантів (студентів) 4 курсу немовних спеціальностей вищих військових навчальних закладів (англійська мова) : навч. посібник / В. Г. Златніков. – К.: ВІКНУ, 2010. – 120 с.
  89. Златніков В. Г. Психологічні особливості аудіювання та його зв’язок з іншими видами мовленнєвої діяльності / В. Г. Златніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2008. – Вип. №11. – С. 156-159.
  90. Златніков В. Г. До питання про психолінгвістичні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності / В. Г. Златніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2008. – Вип. №12. – С. 176-182.
  91. Іванов Д. О. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий: учеб.-метод. пособие / [Д. О. Иванов, К. Г. Митрофанов, О. В. Соколов] ; под ред. Е. Н. Обухова. – М. : АПК и ПРО, 2003. – 101 с.
  92. Исенина Е. И. О признаках слова, необходимых для его узнавания при слушании / Е. И. Исенина // Новые исследования в педагогических науках. – М., 1968.- 158 с.
  93. Ігнатенко М. Я. Сучасні освітні технології : навч.-метод. посіб. /Микола Якович Ігнатенко. – Ялта : РВВ РВНЗ „КГУ”, 2006. – 20 с.
  94. Каменева Т. М. Методика навчання майбутніх менеджерів ділового писемного спілкування англійською мовою з використанням електронного підручника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 “Теорія та методика навчання: германські мови”/ Т. М. Каменева. – К., 2011. – 20 с.
  95. Карих Т. В. Управление коммуникативно-познавательной деятельностью учащихся при обучении иноязычному аудированию : [метод. рекомендации] / Т. В. Карих. – Иркутск : ИГПИИЯ, 1990. – 27 с.
  96. Кириллина Н. Ю. Обучение аудированию публицистических текстов на основе аудиовизуальных источников информации : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Кириллина Наталья Юрьевна. – М., 2007. – 209 с.
  97. Китайгородская Г. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Г. А. Китайгородская. – М.: Высшая школа, 1982. – 142 с.
  98. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке : пособие для учителя / З. И. Клычникова. – [2-е изд., испр.] – М. : Просвещение, 1983. – 207 с.
  99. Кондрашова Л. В. Превентивная педагогика : учебн. пособ. /Лидия Валентиновна Кондрашова. – Кривой Рог: КДПУ, 2004. – 304 с.
  100. Кондрашова Л. В. Организация учебного процесса в высшей школе на принципах ролевой перспективы / Л. В. Кондрашова // Технологии непрерывного образования и творческого саморазвития личности. – Гродно : ГГУ, 1999. – С. 293–297.
  101. Кондрашова Л. В. Процесс обучения в высшей школе /Л. В. Кондрашова. – Кривой Рог : КГПУ, 2000. – 170 с.
  102. Кондрашова Л.В. Моделювання професійних ситуацій у вузівському процесі / Л. В. Кондрашова // Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів та студентів. – Харків, 1992. – С. 144–145.
  103. Корнєва З. М. Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія та методика навчання (германські мови) / З. М. Корнєва – К., 2006. – 22 с.
  104. Костера П. Обучение иностранному языку в языковой лаборатории / П. Костера. – М. : Высшая школа, 1986. – 151с.
  105. Котлярова Л. Б. Методика обучения устному профессиональному общению на основе имитационно-деловых игр в неязыковом вузе (английский язык, юридический факультет университета) : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : 13.00.02 “Теория и методика обучения иностранным языкам” / Л. Б. Котлярова. – Одесса, 1990. – 20 с.
  106. Коць М. О. Майбутній вчитель: готовність до професійного спілкування: навч. посіб. [для студ. пед., психолог. спец. вищ. навч. закл. освіти] / Михайло Онисимович Коць. – Луцьк : Вежа, 1999. – 164 с. – (Книгозбірня студента).
  107. Краевский В. В. Умения и навыки как компонент общего среднего образования / В. В. Краевский, С. И. Высоцкая, В. С. Шубинский // Советская педагогика. – 1981. – № 10. – С. 51–55.
  108. Крепкая Т. Н. Оценка качества подготовки специалиста с позиций компетентностного подхода. // Вопросы методики преподавания в вузе.: сб. статей / [под ред. Акоповой М.А.] – СПб.: Изд-во «Нестор», 2006. –
  Вып. 9. – С. 44 - 50.
  109. Крепкая Т. Н. Формирование собственно переводческой компетенции у переводчиков в сфере профессиональной коммуникации / Т. Н. Крепкая // Вопросы методики преподавания в вузе : сб. статей. [под ред. Акоповой М.А.] – СПб.: Изд-во «Нестор», 2005. – Вып. 8. – С. 84-91
  110. Крылова Н. Ю. Формирование коммуникативной компетенции в аудировании с использованием СМИ / Н. Ю. Крылова // Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателей русского языка как иностранного. – М.: Изд-во РУДН, 2002. – С.336 -345.
  111. Кулько В. А. Формирование у учащихся умений учиться / В. А. Кулько, Т. Д. Цехмистрова – М. : Просвещение, 1983. – 80 с.
  112. Кусько К. Ф. Лінгвістика тексту за фахом / К. Ф. Кусько // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі. – Львів: Світ, 1996. – 134 с.
  113. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. – Таллин : Валгус, 1980. – 334 с.
  114. Лагодинський О. С. Суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини у тестовому діагностуванні компетентності в говорінні військових фахівців / О. С. Лагодинський // Військова наука: Збірн. наук. Праць. – 2007. – №2(20). – С. 40-48.
  115. Ламзин С. А. Методические принципы как основа теории обучения иностранным языкам: Синергетический аспект: дис. … доктора пед. наук :13.00.02 / Ламзин Сергей Алексеевич. – Рязань, 2002. – 363 с.
  116. Лапидус Б. А. Интенсификация процесса обчения иноязычной устной речи (пути и приемы) / Б. А. Лапидус. – М.: Высшая школа, 1970. – 126 с.
  117. Левашов А. С. Предвосхищение в речевой деятельности / А. С. Левашов // Иностранные языки в высшей школе. – 1982. -№2. – С. 19-29.
  118. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования: учеб.пособие [для студ.высших пед.учеб.заведений] / М. М. Левина. – М. : Академия, 2001. – 272 с.
  119. Левитов Н. Д. Психология труда / Н. Д. Левитов. – М. :
  Учпедгиз, 1963. – 340 с.
  120. Леонтьев А. А. Эмоционально-волевые процессы в овладении иностранным язиком // Иностранные языки в школе. – 1975. - №6.- С. 8-12.
  121. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев – М.: Просвещение, 1969. – 216 с.
  122. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1999. – 287 с.
  123. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981. – 185 с.
  124. Лихобабин Б. И. Обучение аудированию диалогической речи на английском языке в языковом вузе : автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Методика преподавания иностранных языков” / Б. И. Лихобабин. – М.,1975. – 31 с.
  125. Ліненко А. Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї / Алла Францівна Ліненко. – Одеса : ОКФА, 1995. – 80 с.
  126. Лошкарева Н. А. Формирование системы общин учебных умений и навыков школьников / Н. А. Лошкарева – М. : Изд-во МГПИ им. В. И. Ленина, 1981. – 88 с.
  127. Лукьяненко Т. И. Структура коммуникативных умений учителя и психологические условия ее формирования у студентов педвуза: дис. канд. психологич. наук : 19.00.07 / Лукьяненко Татьяна Ивановна ; МГПИ. – М., 1991. – 280 с.
  128. Лурия А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия [под ред. Е.Д. Хомской]. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 416 с.
  129. Лурье А. С. Проверка с помощью технических средств навыков употребления в устной речи изученного лексико-грамматического материала / А. С. Лурье // Иностранный язык в высшей школе. – 1968. – Вып. 3. – С.44-53.
  130. Люблинская Г. О. Учителю о психологии младшего школьника / Г. О. Люблинская. – М. : Просвещение, 1977 – 224 с.
  131. Ляудис В. Я. Память в процессе развития / В. Я. Ляудис. – М.: МГУ, 1976. – 255 с.
  132. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков / М. В. Ляховицкий – М. : Высшая школа, 1981. – 159 с.
  133. Ляховицкий М. В. Основные вопросы использования звукозаписи на старшем этапе обучения в языковом вузе / М. В. Ляховицкий // Иностранный язык в высшей школе. – 1975. – Вып. 10. – С.24-32.
  134. Ляховицкий М. В. Технические средства в обучении иностранным языкам / М. В. Ляховицкий, И. М. Кошман. – М.: Просвещение, 1981. – 143с.
  135. Максименко С. Д. Общая психология / С. Д. Максименко. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2001. – 258 с.
  136. Малихін О. В. Технологія формування пізнавальної самостійності студентів педагогічних навчальних закладів у процесі навчання іноземної мови / О. В. Малихін // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг, 2011. – Вип.31. – С. 110-121.
  137. Мамчур К. В. Аудіювання як базова складова іншомовної комунікативної компетенції / К. В. Мамчур // Військова наука: Збірн. наук. Праць. – 2007. – №2(20). – С. 95-102.
  138. Медведева С. А. Использование медиатехнологий в процессе обучения аудированию на занятиях иностранным языком [Электронный ресурс] / С. А. Медведева. – Режим доступа : http://www.universitys.ru/j/images/stories/
  nir/4/medvedeva.pdf
  139. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник [кол. авторів під керівн. С. Ю.Ніколаєвої]. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
  140. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. — М.: Просвещение, 1991. — 287 с.
  141. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учебник / [Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А. и др.] – М.: Высш. школа, 1982. – 373с.
  142. Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення державного екзамену з іноземної мови в ВВНЗ ЗСУ [затверджені першим заступником директора Департаменту кадрової політики і військової освіти МОУ]. –
  К., 2005. – 35 с.
  143. Метьолкіна О. Б. Індивідуалізація навчання аудіювання учнів 1 класу середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови: дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Метьолкіна Оксана Борисівна. –
  К., 1996. – 220 с.
  144. Мильруд Р. И. Некоторые пути обучения самостоятельному иноязычному высказыванию / Р. И. Мильруд // ИЯШ. – 1983. – №2. – С. 30-33.
  145. Минакова Т. В Развитие познавательной самостоятельности студентов университета в процессе изучения иностр.языка: дис. канд. пед. наук : 13.00.08 / Минакова Татьяна Викторовна – Оренбург, 2001. – 214 с
  146. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения переводу на слух. — М.: Изд-во ИМО, 1959. — 190 с.
  147. Морозов В. В. Формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до діалогічного навчання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Володимир Віталійович Морозов. – Кривий Ріг, 2000. – 175 с.
  148. Морозова О. Учителі і учні: мистецтво діалогу / О. Морозова // Психолог. – № 10. – 2007. – С. 17–20.
  149. Мудрик А. В Общение как фактор воспитания школьников / А. В. Мудрик. – М.: Педагогика, 1984. – 112 с.
  150. Мунирова Л. Р. Формирование коммуникативных умений у младших школьников в структуре урока начальной школы / Л. Р. Мунирова // Школа и педагогика в условиях социально-экономических преобразований. – М., 1998. – № 3. – С. 136-142.
  151. Нелюбин Л. Л. Учебник военного перевода. Английский язык. Общий курс / Л. Л. Нелюбин, А. А. Дормидонтов, А. А. Васильченко. – М.: Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство МО СССР, 1981. – 379 с.
  152. Новоградська-Морська Н. А. Навчання майбутніх економістів аудіюванню англомовної професійно спрямованої телевізійної інформації / Н. А. Новоградська-Морська // Іноземні мови. – 2005. – №2. – С. 38-42.
  153. Наказ Міністра оборони України № 217 від 01.07.2002 “Про затвердження Положення про курси іноземних мов в Збройних силах України” // Довідник наказів та директив Міністра оборони України станом на 1 січня 2003 року. – К.: Варта, – 2003. – С. 265.
  154. Наказ Міністра оборони України № 267 від 01.06.2009 “Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України” // Довідник наказів та директив Міністра оборони України станом на 1 січня 2010 року. – К.: Варта, – 2010. – С. 277.
  155. Нам Т. А. Иноязычные способности и академическая успеваемость студентов неязыковых вузов / Т. А. Нам // Вопросы методики преподавания в вузе. – СПб.: СПбГПУ, 2002. – Вып.4. – С.94 – 98.
  156. Немов Р. С. Психология : учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 3 кн. / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 2002. – Кн.3 : Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640 с.
  157. Нещадим М. І. Теоретико-концептуальні основи змісту військової освіти / М. І. Нещадим // Наука і оборона. – 1999. – №3. – С.7-10.
  158. Никитина Ю. А. Речеведческий подход к формированию умений аудирования как средство повышения профессиональной компетенции студентов факультетов иностранных языков (На материале жанров англоязычной новостной информации) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Никитина Юлия Анатольевна. – Тольятти, 2002. – 238 c.
  159. Николаева С. Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам /
  С. Ю. Николаева. – Киев : Вища школа, 1987. — 138 с.
  160. Николаева С. Ю. Современные тенденции обучения иностранным языкам студентов языковых специальностей // Инновационные подходы к обучению иностранным языкам и культур в новом тысячелетии: тезисы докладов. – Днепропетровск : Издательство ДУЭП, 2002. – С. 24 - 27.
  161. Нісімчук А. С. Педагогічна технологія у сучасному вузі / А. С. Нісімчук, І. О. Смолюк, О. С. Падалка. – К. : ІСДО, 1994. – 168 с.
  162. Обдалова О. А. Аудирование как средство обучения иноязычному общению студентов естественнонаучных факультетов на начальном этапе : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Обдалова Ольга Андреевна. –
  Томск, 2001. – 209 с.
  163. Обносов Н. С. К вопросу о содержании понятия неподготовленной речи и классификации упражнений, направленных на ее развитие. / Н. С. Обносов // Иностранные языки в школе. – 1968. – №3. – C. 51-57.
  164. Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57000 слов / Сергей Иванович Ожегов ; ред. Н. Ю. Шведовой. – 18-е изд. – М. : Русский язык, 1986. – 797 с.
  165. Ольховой І. О. Основи військового перекладу (французька мова): Підручник / [І. О. Ольховой, О. В. Акульшин, М. Б. Білан] ; за заг. ред. В. В. Балабіна. – К.: Логос, 2010. – 613 с.
  166. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.
  167. Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі: Навч. посіб. для студентів педагогічних навчальних закладів (за спец. “Іноземна мова”) / під ред. проф. П. О. Беха. – К. : ТОВ “Вольф”, 2009. – 292 с.
  168. Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала / В. Ф. Паламарчук. – Тернопіль : «Навчальна книга – Богдан», 2000. – 152 с.
  169. Парфенова Н. И. Формы повышения интереса к иностранному языку:
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины