МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ : МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ • Название:
 • МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 • Кол-во страниц:
 • 224
 • ВУЗ:
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

  ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА

  На правах рукопису

  КОВБАСА Тетяна Іванівна


  УДК 378.147: 373.546 (470+571+477)


  МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

  13.00.02 – теорія і методика навчання технологій

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник:
  Сидоренко Віктор Костянтинович
  доктор педагогічних наук, професор,
  член-кореспондент НАПН України  Чернігів – 2011
  ЗМІСТ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В 50-90-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ 12
  1.1. Ретроспективний аналіз і стан професійної підготовки
  вчителів трудового навчання 12
  1.2. Сутність і структура поняття «методична підготовка майбутнього вчителя технологій» 33
  Висновки до першого розділу 60
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 63
  2.1. Законодавче забезпечення підготовки вчителів освітньої
  галузі «Технологія» в Російській Федерації 63
  2.2. Зміст і етапи методичної підготовки вчителів технологій
  у Російській Федерації 84
  Висновки до другого розділу 108
  РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В РОСІЇ 111
  3.1. Порівняльний аналіз методичної підготовки вчителів
  освітньої галузі «Технологія» в Росії та Україні 111
  3.2. Перспективні напрями методичної підготовки вчителів технологій 146
  Висновки до третього розділу 172
  ВИСНОВКИ 175
  ДОДАТКИ 179
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 191
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Із здобуттям Україною незалежності у кінці XX століття почалася реформа освіти, спрямована на її гармонізацію з освітнім простором європейських країн. Реформування вищої освіти здійснювалося в напрямі реалізації вимог Болонської декларації, яку Україна підписала у 2005 році. Реформування загальної середньої освіти почалося на межі століть і завершилося прийняттям Державного стандарту загальної середньої освіти у 2004 році.
  У Державному стандарті освітньої галузі «Технологія» були враховані світові тенденції та нові погляди вчених на завдання і зміст трудового навчання школярів, відповідно до яких основним результатом навчання стають не знання і уміння, а досвід діяльності – освітні компетенції. Інтегруючим фактором засвоєння учнями предметних компетенцій з технологій стала проектна діяльність.
  Основні заходи, вжиті урядами розвинутих країн, були спрямовані на розв’язання таких завдань: усебічний розвиток особистості; підготовка молоді до вступу у світ праці, до активної участі в житті суспільства; розвиток творчих навичок та вмінь розв’язувати проблемні ситуації [232, с.16]. Важливість технологічної освіти визнається у багатьох розвинутих країнах світу. За останні 20 років у більшості з них були прийняті концепції технологічної освіти. Вимоги, що стоять перед освітньою галуззю «Технологія», зумовлюють необхідність професійної підготовки майбутніх вчителів технології нової якості .
  У той же час реалізація вимог Державного стандарту освітньої галузі «Технологія» у загальноосвітній школі і відповідна зміна методики професійної підготовки майбутніх учителів технологій не одержали необхідної методичної підтримки. У нових підручниках для учнів не був реалізований проектний підхід, посібники для вищої школи та методичні посібники для учителів видаються в обмеженій кількості.
  Об’єктивно виникає потреба порівняльно-педагогічного вивчення проблем становлення і розвитку трудового навчання (технології) в інших країнах. Серед них можна назвати Фінляндію, Францію, Росію, Білорусію, Німеччину, Велику Британію, США, Швецію, Данію, Японію та інші розвинуті країни світу, які мають багатовікові традиції в цій сфері освіти, достатньо високий рівень технологічної освіти працівників, традиції та досвід технологічних новацій у різних галузях виробництва.
  Для успішного реформування освітньої галузі «Технологія» необхідно вивчати і осмислювати передовий світовий досвід. Особливо важливим постає питання вивчення досвіду підготовки вчителів цьої освітньої галузі. Це потрібно для знаходження і оптимального використання досягнень зарубіжної школи у процесі розбудови української національної системи освіти.
  Існує позитивний досвід впровадження проектного навчання в систему загальної освіти Російської Федерації, де на основі тісного співробітництва з педагогами Великобританії були видані підручники для учнів на основі проектного підходу, збірники проектів для кожного класу, а практична робота учнів здійснюється з використанням сучасного навчального обладнання. Відповідні зміни були здійснені у системі вищої професійної освіти майбутніх учителів технологій.
  Тому вивчення й аналіз закономірностей, принципів розвитку і функціонування професійної підготовки майбутніх учителів технологій у Російській Федерації може стати важливим засобом вдосконалення технологічної освіти в нашій країні. Вивчення досвіду технологічної освіти саме у Російської Федерації обумовлено такими чинниками: спільна довготривала співпраця з підготовки наукових і педагогічних кадрів; однакові початкові умови реформування освітньої галузі; спільність соціально-економічних аспектів розвитку освіти; практично повна відсутність мовного бар’єру.
  Таким чином, на сучасному етапі розвитку вищої педагогічної освіти, зокрема у професійній підготовці майбутніх вчителів технологій, намітилися суперечності між:
  – зростаючими вимогами суспільства до технологічної підготовки молоді і низьким її рівнем як у загальноосвітніх, так і у вищих педагогічних навчальних закладах;
  – наявним позитивним досвідом загальноосвітніх і вищих навчальних закладів Російської Федерації у впровадженні технологічній освіті і незадовільним рівнем його запозичення й адаптації до освітнього простору нашої держави.
  Проблеми реформування зарубіжної системи освіти досліджують провідні вчені багатьох країн. Так, російські вчені Б. Вульфсон, А. Джуринський, Н. Воскресенська, В. Лапчинська зосереджують увагу на школі окремих країн, З. Малькова, М. Кондакова, М. Нікандров – на системі освіти за кордоном в узагальненому аспекті, К. Салімова, М. Павлова, А. Піскунов, Ю. Хотунцев – на проблемах технологічної освіти, М. Соколова, О. Кузьміна, М. Родіонов, В. Рижов – на зарубіжній та професійній освіті.
  Українські вчені займалися вивченням досягнень в освіті таких країн: Великої Британії – І. Задорожна щодо методичної підготовки вчителів англійської мови; Ю. Кіщенко аналізувала стан формування професійної майстерності вчителя; М. Лещенко визначала технології підготовки вчителів до естетичного виховання; Н. Слюсаренко і Р. Сойчук – розвиток трудового навчання в об'єднаній школі; Н. Яцишин – професійно-педагогічна підготовка вчителів у 90-і роки ХХ століття; ФРН – Н. Абашкіна вивчала розвиток професійної освіти з кінця XIX ст. до кінця XX ст.; Н. Козак – професійну підготовку майбутніх учителів; а професійно-педагогічну підготовку вчителів у Польщі проаналізовано у роботі А. Василюк, в Японії – О. Озерська; А. Максименко визначав організацію навчального процесу в загальноосвітньому та технологічному ліцеях Франції.
  Найбільш цікаві з огляду на проблематику нашого дослідження є наукові пошуки і порівняльний аналіз В. Вакуленка вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі та П. Буянова з формування графічної культури у майбутніх учителів трудового навчання України та Російської Федерації.
  Питаннями методичної підготовки вчителів займалися провідні вчені України і Росії. Зокрема, вчителів інформатики – Н. Морзе, фізики – В. Шарко, фізичного виховання – Г. Жигадло, географії – М. Криловець, початкових класів – К. Авраменко. З. Тамарова досліджувала питання методичної підготовки вчителів технології до розвитку творчих здібностей учнів, Л. Патрушева – методичної підготовки вчителів технології з урахуванням різних спеціалізацій.
  Розкриттю різних аспектів фахової підготовки майбутніх вчителів технологій у вищих педагогічних закладах, присвячені дослідження багатьох як українських науковців: В. Борисова, А. Вихруща, П. Дмитренка, О. Коберника, М. Корця, В. Кузьменка, Є. Кулика, В. Мадзігона, М. Пригодія, В. Сидоренка, Р. Сойчук, В. Стешенка, Б. Струганця, Г. Терещука, В. Титаренко, О. Торубари, Д. Тхоржевського, А. Федорович, так і російських вчених – А. Карачева, Л. Патрушевої, Н. Силки. Питання історії професійної підготовки вчителів технологій вивчали Є. Романов, А. Федорович.
  Дуже важливим є вивчення розвитку трудового навчання середньої загальної освіти Росії та Україні в роботах Ю. Вороніна, В. Дідуха, Й. Гушулея, С. Дем’янчука, С. Павх, В. Сидоренка, В. Симоненка, Н. Слюсаренко, Т. Сороки, В. Тименка, Д. Тхоржевського, Ю. Хотунцева з огляду на те, що професійна, зокрема методична, підготовка вчителів орієнтується на особливості навчального предмету, характерних для нього організаційно-методичних особливостях (цілі, завдання, зміст, період вивчення, міжпредметні зв’язки, методи і прийоми навчання і виховання, особливості організації навчання і пізнавальної діяльності учнів).
  При цьому дослідники вивчали загальні особливості професійної підготовки вчителів технологій, окремо не виділялися питання порівняльного аналізу методичної підготовки майбутніх вчителів технологій. У той же час на сьогодні не існує окремого компаративного дослідження особливостей методичної підготовки майбутніх вчителів технологій України та Російської Федерації. А в умовах подальшого реформування освітньої галузі «Технологія» в Україні та вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів відповідно до європейських стандартів освіти є об’єктивна потреба у педагогічному дослідженні з метою вивчення і поширення у нашій країні позитивного досвіду російських педагогів у період кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст., що становить як теоретичний, так і практичний інтерес.
  Це й зумовило вибір теми нашого дисертаційного дослідження «Методична підготовка майбутніх вчителів технологій у Російській Федерації».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка «Удосконалення професійної підготовки вчителів трудового навчання та інженерно-педагогічних кадрів» (протокол № 1 від 04.09.2007 р.).
  Тему дисертації затверджено Вченою радою Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (протокол № 3 від 07.11.2007 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 28.04.2009 р.).
  Мета і задачі дослідження
  Мета дослідження – проаналізувати особливості та тенденції методичної підготовки учителів технологій в Російській Федерації із визначенням перспективних напрямів і позитивного досвіду для впровадження у вищих педагогічних навчальних закладах України.
  Відповідно до мети дослідження були визначені такі задачі:
  1) проаналізувати особливості та етапи розвитку професійної підготовки вчителів трудового навчання у радянський період;
  2) визначити сутність і структуру поняття «методична підготовка майбутніх учителів технологій»;
  3) здійснити аналіз законодавчо-нормативного забезпечення методичної підготовки вчителів освітньої галузі «Технологія» в Російській Федерації на сучасному етапі;
  4) з’ясувати зміст та етапи методичної підготовки майбутніх вчителів технологій у Російській Федерації;
  5) виконати порівняльний аналіз методичної підготовки вчителів освітньої галузі «Технологія» у Російській Федерації та в Україні;
  6) на основі проведеного аналізу визначити перспективні напрями методичної і професійної підготовки майбутніх вчителів технологій.
  Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх вчителів технологій.
  Предмет дослідження – особливості змісту та організації методичної підготовки майбутніх вчителів технологій в Російській Федерації на сучасному етапі.
  Методи дослідження. На різних етапах наукового пошуку використано комплекс взаємодоповнюючих методів педагогічного дослідження:
  – теоретичні: компаративний метод, на основі якого здійснювалося вивчення українських і російських джерел із застосуванням аналізу, синтезу, аналогії, систематизації, узагальнення для виявлення нормативних, змістових та інструкційно-організаційних питань методичної підготовки студентів вищих навчальних закладах Російської Федерації та України; хронологічний метод, який дав можливість розглянути методичну підготовку вчителів технологій (трудового навчання) в русі, змінах і часовій послідовності; діахронний метод, що дозволив визначити якісні зміни і розвиток у змісті та організації професійної підготовки майбутніх вчителів технологій (трудового навчання); вивчення передового педагогічного досвіду з професійної підготовки майбутніх вчителів технологій для визначення основних напрямів розвитку технологічної освіти і їх творчого використання в сучасній педагогічній теорії та практиці; теоретичне узагальнення з метою формулювання висновків та оцінок, обґрунтування методичних порад, практичних рекомендацій;
  – емпіричні: інтерв’ю, бесіди, спостереження для більш ґрунтовного аналізу особливостей методичної підготовки майбутніх учителів технологій.
  – статистико-математичний аналіз для визначення особливостей професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання (технологій) (кількість годин на вивчення певних навчальних дисциплін, об’єми педагогічної практики, співвідношення різних тем у методичній підготовці майбутнього вчителя технологій тощо).
  Застосування різних методів дозволило провести всебічний аналіз подій і фактів, що відносяться до досліджуваної теми, в їх хронологічній і логічній послідовності.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  – вперше в історії педагогічної думки України проведено аналіз методичної підготовки вчителів технологій як складової педагогічної освіти;
  – обґрунтовано можливості творчої реалізації ідей досвіду підготовки вчителів технологій у вищих педагогічних навчальних закладах Російської Федерації у контексті вимог Болонської угоди;
  – охарактеризовано зміни в методичній підготовці вчителів технологій, зумовлені входженням обох країн в Болонський процес;
  – уточнено зміст і характеристику понять «методична підготовка», «методична компетенція»;
  – у науковий обіг української професійної педагогіки введено значна кількість нових фактів, теоретичних ідей, які базуються на вивченні наукових оригінальних джерел Російської Федерації;
  – подальшого розвитку набули положення та висновки щодо напрямів методичної підготовки вчителів технологій.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що його результати, висновки і рекомендації, розроблені на основі порівняльного аналізу методичної підготовки вчителів технологій в Російської Федерації та Україні, можуть бути використані у практиці реформування професійної підготовки майбутніх вчителів технологій у нашій країні, зокрема, можуть бути використані для вдосконалення нормативно-правової бази професійної підготовки вчителів освітньої галузі «Технологія» в Україні, при підготовці нових стандартів технологічної освіти, для складання нових навчальних планів і програм, з метою написання підручників, посібників та іншої навчально-методичної літератури з історії педагогіки, теорії і методики технологічної освіти, при підготовці лекцій для студентів вищих педагогічних навчальних закладів і слухачів інститутів післядипломної освіти.
  Основні положення, висновки і рекомендації, розроблені на основі узагальнення дослідницьких матеріалів, упроваджено в навчальний процес Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (довідка №04–11/1066 від 11.10.2011 р.), Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07–10/3242 від 19.10.2011 р.), Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (довідка № 943 від 20.10.2011 р.), Слов’янського державного педагогічного університету (довідка № 68–11–235 від 01.11.2011 р.), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (довідка № 2860 від 16.11.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. У статтях, опублікованих у співавторстві з науковим керівником: «К вопросу о фундаментализации специалистов в системе высшего образования в Украине» та «Проблема фундаментализации профессиональной подготовки учителя трудового обучения на Украине» автором визначено можливі напрями психолого-педагогічних фундаментальних знань майбутнього вчителя технологій; з’ясовано змістові протиріччя між фундаментальною підготовкою майбутніх вчителів та інженерів.
  Ідеї та розробки співавтора при підготовці дисертації не використовувались.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційного дослідження було повідомлені та опубліковані на науково-практичних і науково-теоретичних конференціях:
  міжнародних: «Проблемы технологического образования в школе и ВУЗе» (Москва, Російська Федерація, 2008–2009 рр.), «Проблемы и перспективы непрерывного профессионального образования в Казахстане» (Астана, Казахстан, 2009 р.), «Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття» (Київ, 2010 р.), «Соціальна робота як чинник гуманізації суспільного буття: український та міжнародний досвід» (Чернігів, 2010 р.); «Современное технологическое образование: проблемы и перспективы» (Улан-Уде, Республіка Бурятія Російської Федерації, 2011 р.);
  всеукраїнських: «Актуальні проблеми підготовки вчителя» (Чернігів, 2009 р.), «Актуальні питання переходу трудової підготовки учнів на новий зміст навчання» (Чернігів, 2010–2011 рр.);
  всеросійській – «Непрерывное технологическое образование в условиях инновационного развития России» (Москва, Російська Федерація, 2010 р.).
  Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено в 12 публікаціях: 6 статей у фахових виданнях України (усі одноосібні); 1 – в наукових збірках і періодичних виданнях, 4 – в матеріалах науково-практичних конференцій (1 – у співавторстві з науковим керівником), 1 – підрозділ колективної монографії у співавторстві з науковим керівником.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  За результатами дослідження зроблено такі висновки:
  1. У дисертаційному дослідженні розвиток і становлення професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання (технологій) з другої половини ХХ століття до сьогодення поділяємо на шість етапів: 1957–1961 рр. – етап становлення; 1962–1971 рр. – етап пошуку; 1972–1985 рр. – етап створення наукового підґрунтя підготовки вчителів ЗТД і праці; 1986–1991 рр. – етап реформування системи вищої і середньої освіти, адаптації до нового технологічного розвитку; 1992–2004 рр. – етап стандартизації та націоналізації освітнього процесу; 2005 р. і до теперішнього часу – етап євроінтеграції вищої освіти.
  2. Методична підготовка вчителя технологій – формування і розвиток необхідної системи знань, вмінь і навичок, мислення, психологічних рис особистості, здібностей з формуванням у подальшому педагогічної культури і методичної компетентності для здійснення професійної діяльності вчителя технологій. Як результат методичної підготовки виступають сформовані на необхідному і достатньому рівні елементи методичної компетенції майбутнього вчителя технологій та його готовність до здійснення методичної діяльності. Основні елементи методичної підготовки вчителя технологій об’єднанні в п’ять груп: методологічну, змістову, процесуальну, організаційну, технічну.
  3. На сучасному етапі законодавчо-нормативне забезпечення підготовки вчителів освітньої галузі «Технологія» в Російській Федерації та Україні дозволив виділити схожі риси: у Конституції України і Російської Федерації затверджено право на освіту; введені Державні освітні стандарти; перехід старшої школи на профільне навчання; адаптація національної системи середньої і вищої освіти до європейських стандартів; введення єдиного державного незалежного випускного іспиту; оновлення освітньої парадигми, зокрема визначення особисто-орієнтованого та компетентнісного підходів як основних.
  Державний освітній стандарт, згідно законів РФ, є соціальна норма освіти і освіченості, яка розробляється і вводиться відповідно до Конституції країни, включає федеральний, національно-регіональний компоненти і компонент за вибором студента. Федеральний компонент Державного освітнього стандарту визначає обов’язковий мінімум змісту основних освітніх програм, максимальний обсяг навчального навантаження студентів, вимоги до рівня підготовки випускників.
  4. Зміст методичної підготовки майбутнього вчителя технологій та підприємництва базується на Державному стандарті, навчальних планах, навчальних програмах. Основними циклами навчання є цикли: загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни; загальні математичні та природничо-наукові дисципліни; загально-професійні дисципліни; дисципліни предметної підготовки.
  Методичну підготовку майбутніх вчителів технологій поділяємо на етапи: пропедевтичний, фундаменталізації, практичний, навчально-науковий, адаптаційний, діагностичний.
  5. У методичній підготовці майбутніх вчителів технологій в Росії та Україні виявлені спільні та відмінні риси. Загальними негативними моментами та тенденціями у методичній підготовці майбутніх вчителів технологій є відсутність чіткого окреслення сучасних завдань трудового навчання (технологій) в школі; на практиці часто відбувається спрощення змісту уроків трудового навчання, підміна проектів розробкою техніко-технологічної документації виробів. У кваліфікаційних вимогах нема чіткої грані між бакалаврами (спеціалістами у Росії) і магістрами, а дуже велика кількість профілів (елективних курсів) в середніх загальноосвітніх закладах робить майбутніх вчителів технологій універсальними, але в той же час позбавленими глибокої спеціальної підготовки. Застаріла матеріальна база, незадовільне або відсутнє фінансування певним чином негативно впливають на впровадження сучасних технологій і методик навчання та діагностики навчальних досягнень учнів.
  Ми пропонуємо такі заходи щодо подолання або зменшення недоліків у методичній підготовці майбутніх вчителів технологій: проведення ґрунтовного наукового аналізу щодо завдань і змісту освітньої галузі «Технологія» – відокремити ручну працю, технічне конструювання (збірка готових конструкцій або виробів) і технологій з моделюванням (розробка конструкцій і виробів). Це дасть змогу більш чітко визначати потреби у оновленні навчально-матеріальної бази школи і технологічних факультетів педагогічних вишів. Введення в навчальний план фундаментальних основ техніки і технологій, виокремлення теоретичних, прикладних і практичних аспектів уроків технологій (трудового навчання), проведення уроків на новому обладнанні, чітке слідування педагогічним вимогам проектної методики навчання, розповсюдження досвіду найкращих вчителів дасть змогу підвищити зацікавленість учнів у власній техніко-технологічній підготовці, сприятиме покращенню іміджу вчителя і уроків технології. Важливим фактором подолання негативних моментів є чіткий поділ кваліфікаційних обов’язків за рівнем освіти вчителів технологій.
  6. Перспективними напрямами методичної підготовки вчителів технологій України є: у методології – особливості навчання у багатокультурній і багатоконфесійній державі, запровадження особистісно-орієнтованого навчання через впровадження методів проектів; у змісті – розробка освітніх стандартів на основі компететнісного підходу, уведення у зміст вивчення нових сучасних технологій, на основі яких нові навчальні плани і програми; застосування автоматизації та інформатизації в процесі розробки навчальних і робочих планів і програм спрощує ліцензування і акредитацію вищих навчальних закладів; у навчальному процесі потрібно запроваджувати нові методичні прийоми, методи і технології навчання, зокрема, нові інформаційні технології навчання; зосередити особливу увагу на екологічність і ринкову цінність учнівських і студентських проектів; розповсюдження комп’ютерних програм, педагогічного програмного забезпечення, тематичних Інтернет-порталів для дистанційної методичної підтримки вчителів.
  Таким чином, мету нашого дисертаційного дослідження досягнуто. Дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої в дисертації проблеми. Перспективними є порівняння технологічної освіти в інших країнах, визначення педагогічних умов формування методичної компетентності вчителів технологій.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: учеб. пособ. / О. А. Абдуллина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1990. - 141 с.
  2. Авраменко К. Б. Методична підготовка вчителів початкових класів у вищих педагогічних навчальних закладах України (1956-1996 рр.): дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / К. Б. Авраменко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 2002. - 296 с.
  3. Акимов С. С. Методическая система обучения основам научных исследований бакалавров технологического образования: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. С. Акимов ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб., 2006. - 227 с.
  4. Алферов Ж. Новое направление подготовки - "нанотехнология" / Ж. Алферов, Ю. Таиров [и др.] // Высш. образование в России. - 2004. - № 6. - С. 82-90.
  5. Амельченко Т. В. Взаимосвязь дидактической и методической подготовки будущего учителя начальной школы: дис. ... канд. пед. наук. 13.00.08 / Т. В. Амельченко ; Моск. гос. пед. ин-т. - М., 1986. - 193 с.
  6. Андриенко Е. В. Профессиональное педагогическое образование и развитие личности учителя : учеб. пособ. / Е. В. Андриенко ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск, 2001. - 148 с.
  7. Антонова Т. В. Профессиональная направленность гуманитарной подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.08 - "Теория и методика профессионального образования" / Т. В. Антонова ; Брян. гос. пед. ун-т. - Брянск, 2002. - 20 с.
  8. Архипова С. П. Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності / С. П. Архипова // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип. 25. Ч. 1. - Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - С. 99-105.
  9. Аттестация учителей технологии, черчения и информатики: метод. рек. / авт.-сост. В. А. Кальней [и др.] ; под общ. ред. Л. Я. Олиференко ; Ин-т повышения квалификации и переподготовки работников нар. образования Моск. обл. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Айрис-пресс : Айрис-дидактика, 2005. - 109, [2] с.
  10. Атутов П. Р. Теоретические основы обучения технологии в школе: кн. для учителя / ред. П. Р. Атутов [и др.] ; Моск. гос. открытый пед. ун-т им. М. А. Шолохова. - М. : РИЦ "Альфа" МГОПУ, 2000. - 342 с.
  11. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса : (методические основы) / Ю. К. Бабанский. - М. : Просвещение, 1982. - 192 с.
  12. Байденко В. И. Выявление состава компетенций выпускников ВУЗов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения : метод. пособ. / В. И. Байденко. - М. : Исследоват. центр проблем качества подгот. специалистов, 2006. - 72 с.
  13. Бекетова Е. А. Формирование профессионального имиджа будущего учителя технологии и предпринимательства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Е. А. Бекетова ; Армав. гос. пед. ун-т. - Армавир, 2006. - 174 с.
  14. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. - М. : Педагогика, 1989. - 190 с.
  15. Беспалько В. П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов: учеб.-метод. пособ. / В. П. Беспалько, Ю. Г. Татур. - М. : Высш. шк., 1989. - 141 с.
  16. Білевич С. В. Інтеграція нарисної геометрії та креслення в процесі графічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С. В. Білевич; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. - К., 2008. - 20 с.
  17. Богатырев А. Н. Итоговая государственная аттестация учителя технологии и предпринимательства: (метод. рекомендации) / А. Н. Богатырев, А. А. Карачев; Моск. пед. гос. ун-т. Ф-т технологии и предпринимательства. - М. : МПГУ, 2001. - 28 с.
  18. Богатырев А. Н. Теория и практика общетехнической подготовки учителя в системе "школа-педвуз": дис. ... д-ра пед наук : 13.00.01 / А. Н. Богатырев; Моск. пед. гос. ун-т им. В. И. Ленина. - М., 1993. - 283 с.
  19. Бороненко Т. А. Методический эксперимент как модель деятельности в области методического эксперимента / Т. А. Бороненко, М. В. Швецкий // Информационные технологии в образовании: материалы науч.-практ. проф.-преподават. конф. / под ред. М. И. Потеева, Н. Н. Горлушкиной. - СПб., 2002. - С. 40-42.
  20. Бороненко Т. А. Теоретическая модель методической системы подготовки учителя информатики : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Т. А. Бороненко ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб., 1997. - 335 с.
  21. Брехунець Н. С. Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ ст. : історіографія. : автореф. дис... канд. іст. наук: спец. 07.00.06 - "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / Н. С. Брехунець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2006. - 19 с.
  22. Буянов П. Г. Формування графічної культури у майбутніх учителів технології України та Російської Федерації : (порівняльний аналіз) : монографія / П. Г. Буянов ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. - 203 c.
  23. Вакуленко В. М. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Білорусі, Росії (порівняльний аналіз). - дис. … д-ра пед. наук. : 13.00.01 / В. М. Вакуленко ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2008. - 561 с.
  24. Вербець В. В. Учнівська молодь: соціальні цінності та установки / В. В. Вербець // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць / Рівн. держ. гуманіст. ун-т. - Рівне, 2000. - Вип. 12. - С. 188-191.
  25. Вертгеймер М. Продуктивное мышление: Пер. с англ. / М. Вертгеймер ; пер. с англ. ; общ. ред. С. Ф. Горбова, В. П. Зинченко ; вступ. ст. В. П. Зинченко. - М. : Прогресс, 1987. - 336 с.
  26. Вихрущ А. В. Система трудової підготовки учнів у загальноосвітніх школах України (1945-1999 рр.) / А. В. Вихрущ, С. П. Дем'янчук. - Тернопіль : ТЕІПО, 2000. - 180 с.
  27. Власов И. В. Методические основы технологической подготовки учащихся 5-7 классов на основе выбора и выполнения дифференцированных по сложности объектов практической деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.02 - "Теория и методика обучения общетехническим дисциплинам и трудовому обучению" / И. В. Власов ; Моск. гос. пед. ун-т. - М., 1999. - 16 с.
  28. Володарская А. А. Развитие методической подготовки учителей трудового обучения в педагогическом вузе (1960-1984 гг. ) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / А. А. Володарская ; Киев. гос. пед. ин-т. - К., 1985. - 158 с.
  29. Воронин Ю. А. Образовательная область "Технология" и личность / Ю. А. Ворнин // Наука и шк. - 1998. - № 2. - С. 17-21.
  30. Воронин Ю. А. Что изучать в образовательной области "Технология" / Ю. А. Ворнин // Наука и шк. - 2000. - № 3. - С. 28-29.
  31. Вульфсон Б. Л. Сравнительная педагогика: ист. и соврем. пробл. / Б. Л. Вульфсон. - М. : Ун-т Рос. акад. образования, 2003. - 229 с.
  32. Выгонов В. Ф. Практикум по трудовому обучению : учеб. пособ. для высш. и сред. пед. учеб. заведений / В. Ф. Выгонов. - М. : Академия, 1999. - 256 с.
  33. Галузевий стандарт вищої освiти. Освiтньо-професiйна програма пiдготовки бакалавра за спецiальнiстю 6.010100 "Педагогiка i методика середньоi освiти. Трудове навчання", напряму пiдготовки 0101 "Педагогiчна освiта" / Розробники: В. К. Сидоренко, Г. В. Терещук, В. В. Юрженко . - К. : МОН України, Видання офіційне, 2001 р. - 32 с.
  34. Галус О. М. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова - К. : Вища шк., 2006. - 214 с.
  35. Гарт М. А. Педагогические условия совершенствования подготовки учителя технологии и предпринимательства: автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 - "Общая педагогика, история педагогики и образования", 13.00.08 - "Теория и методика профессионального образования" / М. А. Гарт ; Ин-т общ. образования. - М., 2001. - 25 с.
  36. Гершунский Б. С. Методологическое знание в педагогике / Б. С. Гершунский, Н. Д. Никандров. - М. : Знание, 1986. - 109 с.
  37. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. - К. : Либідь, 1997. - 376 с.
  38. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Специальность 030600 "Технология и предпринимательство". Квалификация: учитель технологии и предпринимательства. - Москва, 2005. - [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.edu.ru/db/cgi-bin/portal/spe/list.plx?substr=&gr=2&st
  =2005
  39. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности "030600 - Технологи и предпринимательство", квалификация - учитель технологии и предпринимательства (третий уровень высшего профессионального образования). - М. : Гос. ком. РФ по высш. образованию, 1995. - 36 с.
  40. Готская И. Б. Маркетинговое проектирование методической системы обучения информатике студентов педвузов: Монография / И. Б. Готская. - СПб. : Изд. РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. - 114 с.
  41. Гребенев И. В. Методическая подготовка студентов университета / И. В. Гребенев // Педагогика. - 1996. - № 1. - С.37-40.
  42. Гребенев И. В. Дидактика предмета и методика обучения / И. В. Гребенев // Педагогика - 2003. - № 1. - С. 14-21.
  43. Данильчук Е. В. Методическая система формирования информационной культуры будущего педагога : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 - "Теория и методика обучения и воспитания (информатика)" / Моск. гос. открытый пед. ун-т им. М. А. Шолохова. - М., 2003. - 40 с.
  44. Демешко А. Г. Развитие интеграционных процессов в профессиональной подготовке учителей технологии в педагогическом вузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / А. Г. Демешко ; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2007. - 186 с.
  45. Демиденко Т. М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. М. Демиденко ; Черка. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2004. - 220 с.
  46. День учителя в Украине [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://institute.gorshenin.ua/researches/91_den_uchitelya_v_ukraine.html: Назва з екрану.
  47. Державний стандарт вищої освіти. Вимоги до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр [Електронний ресурс] / МОН України // Режим доступу: www.mon.gov.ua/gr/obg/2007/04_04.doc
  48. Державний стандарт освітньої галузі "Технологія" (Доопрацьований варіант) // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - № 4. - С. 4-7.
  49. Джуринский А. Н. История педагогики и образования: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. Н. Джуринский. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 400 с.
  50. Джуринский А. Н. История образования и педагогической мысли: Учеб. для студ. высш. учеб. завед. / А. Н. Джуринский. - М. : Изд. ВЛАДОС-Пресс, 2003. - 400 с.
  51. Дзюба П. И. Научно-педагогические основы подготовки учителей трудового обучения в пединститутах: дис. ... канд. пед.наук. / П. И. Дзюба ; Моск. гос. пед. ин-т. - М., 1986. - 175 с.
  52. Дідух В. О. Тезаурус стандарту "трудового навчання" // В. О. Дідух, Г. Є. Левченко, В. К. Сидоренко [та ін.] // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1998. - № 1. - С. 2-7.
  53. Дидактика средней школы : Некоторые пробл. соврем. дидактики: Учеб. пособие по спецкурсу для пед. ин-тов / под ред. М. Н. Скаткина ; В. В. Краевский [и др.] - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1982. - 319 с.
  54. Дидактика технологического образования: книга для учителя. / под ред. П. Р. Атутова [и др.] - М. : ИОСО РАО, 1997. - Ч. 1 - 230 с.
  55. Дидактика технологического образования : кн. для учителя. / под ред. П. Р. Атутова [и др.] - Москва : ИОСО РАО, 1998. - Ч. 2 - 176 с.
  56. Дмитренко П. В. Підготовка вчителів трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах / П. В. Дмитренко // Український соціум. - 2004. - № 3 (5). - C.102-107.
  57. Доповідь Міністра освіти і науки Дмитра Табачника на підсумковій колегії (22.04.2010 р., м. Харків). - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/newstmp/2010/23_04/2/doc.doc
  58. Дурнев С. Е. Методическая подготовка учителя трудового обучения / С. Е. Дурнев // Пути повышения качества подготовки учителей трудового обучения в условиях перестройки высшей школы: межвуз. сб. науч. трудов. -Армавир, 1991. - С.30-37.
  59. Елисеева Е. В. О формировании технологического мышления учащихся с использованием метода системного анализа / Е. В. Елисеева, Т. И. Татаринцева // Проблемы формирования технологической культуры и социально-трудовая адаптация школьников: тез. докл. V междунар. конф. - Ч. 1. - М. : Изд. МИПКРО, 1999. - С. 6-7.
  60. Еремина З. И. Пути совершенствования методической подготовки учителя физики в универсистете: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / З. И. Еремина ; Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарева - Саранск, 1982. - 190 с.
  61. Есипович К. Б. Подготовка студентов к управлению учебно-воспитательным процессом по иностранным языкам в школе как средство формирования их социальной активности: учеб. пособ. / К. Б. Есипович. - М. : МГПИ им. Ленина, 1985. - 95 с.
  62. Жигадло Г. Б. Розвиток методичної підготовки вчителів фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України (1964-1998 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 - "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Г. Б.Жигадло ; Ін-т вищої освіти АПН України. - К., 2007. - 22 с.
  63. Жучков В. М. Теоретические основы концепции предметной области "Технология" для педагогических вузов: Монография / В. М. Жучков. - СПб. : Изд. РГГГУ им. А. И. Герцена, 2001. - 130 с.
  64. Задорожна І. П. Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / І. П. Задорожна ; Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка - Тернопіль, 2002. - 307 с.
  65. Закатнов Д. О. Підготовка старшокласників до підприємницької діяльності у процес трудового професійного навчання / Д. О. Закатнов // Проблеми трудового навчання і профорієнтації молоді : тези доповідей і повідомлень наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми трудової підготовки молоді в умовах переходу до ринкових відносин". - 3-4 березня 1993 р. - Ч. 1. - Рівне: РДПІ, РОІУВ, 1993. - С. 29-30.
  66. Закон Российской Федерации "Об образовании" [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/ : Назва з екрану.
  67. Заречная Л. П. Теория и практика профессионально-педагогической подготовки учителя обслуживающего труда: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.08 - "Теория и методика профессионального образования" / Л. П. Заречная ; Брян. гос. пед. ун-т. - Брянск, 1999. - 34 с.
  68. Зверев И. Д. Соотношение частных методик и дидактики / И. Д. Зверев // Вопросы психологии. - 1981. - № 1. - С. 36-39.
  69. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования : учеб. пособ. для вузов / Э. Ф. Зеер ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-социал.ин-т, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 2-е изд., перераб. - М. : Моск. психолого-соц. ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2003. - 479 с. - (НПО "МОДЭК").
  70. Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход : учеб. пособ. для студ. / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. - М. : Моск. психолого-соц. ин-т, 2005. - 211 с.
  71. Зеленко Н. В. Перспективы совершенствования методической подготовки учителя технологии [Електронний ресурс] / Н. В. Зеленко. - Армав. гос. пед. ун-т // Режим доступу до статті: http://www.agpu.net/institut/podrazdeleniya/nauka-lab/konf_2007/
  Zelenko_NV.htm - Назва з екрану.
  72. Зеленко Н. В. Взаимосвязь проектирования и самопроектирования методических компетенций в системе общетехнической и методической подготовки учителя технологии : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02, 13.00.08 / Н. В. Зеленко ; Астрахан. гос. ун-т.- Астрахань, 2006. - 406 с.
  73. Земцова В. И. Теоретические основы методической подготовки учителя физики: дис. ...д-ра пед.наук : 13.00.02 / В. И. Земцова ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб., 1995. - 310 с.
  74. Зиновьев С. И. Учебный процесс в советской высшей школе : монография / С. И. Зиновьев. - М. : Высшая школа, 1975. - 313 с.
  75. Зинченко В. Н. Формирование у будущих учителей труда умений управлять учебной и трудовой деятельностью учащихся: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / В. Н. Зинченко ; Моск. гос. пед. ин-т. - М., 1987. - 173 с.
  76. Идеальный учитель - терпеливый и профессиональный [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.superjob.ru/community/life/59413/ : Назва з екрану.
  77. Ильина Т. А. Связь дидактики и частных методик в процессе психолого-педагогической подготовки будущего учителя / Т. А. Ильина // Формирование социально-активной личности учителя: Сб. научн. тр. / М. : Изд. МПГИ им. Ленина. - С.23-94.
  78. Ильясов И. И. Проектирование курса обучения по учебной дисциплине: Пособ. для преподават. / И. И. Ильясов, Н. А. Галатенко. - М. : Изд. корпорации "Логос", 1994. - 134 с.
  79. Ильяшева Е. В. Подготовка будущих учителей технологии к проектной деятельности : монография / Е. В. Ильяшева ; Магнитог. гос. ун-т. - Магнитогорск : МаГУ, 2004. - 148 с.
  80. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. : учеб. пособ. для пед. учеб. завед. / под ред. акад. РАО А. И. Пискунова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ТЦ "Сфера", 2001. - 512 с.
  81. Кавецький В. Престижність професій в умовах переходу до ринкових відносин / В. Кавецький // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1998. - № 1. - С.18-22.
  82. Каждый пятый украинец считает профессию учителя престижной - опрос 28.09.2010 . - [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://institute.gorshenin.ua/news/24_kazhdiy_pyatiy_ukrainets_schitaet.html : Назва з екрану.
  83. Казакевич В. М. Основы методики трудового обучения / под ред. В. А. Полякова ; В. М. Казакевич [и др.] . - М. : Просвещение, 1983. - 192 с.
  84. Калініченко Н. А. Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні. Друга половина XIX-XX століття : монографія / Н. А. Калініченко ; Ін-т педагогіки АПН України, Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського. - Кировоград : Імекс-ЛТД, 2007. - 743 с. - 90-річчю В. О. Сухомлинського присвячується.
  85. Калнинш Л. М. Обоснование эффективности профессионально-динамической системы саморазвития учителя / Л. М. Калнинш // Вестник НовГУ. Серия "Педагогика и психология". - № 58. - 2010. - С.23-26.
  86. Калнинш Л. М. Педагогическая поддержка личностно-профессионального становления будущего учителя в профессионально-динамической системе / Л. М. Калнинш // Человек и образование. - 2009. - № 3. - С. 53-58.
  87. Калнинш Л. М. Теоретическая модель саморазвития учителя в профессионально-динамической системе / Л. М. Калнинш // Мир науки, культуры, образования. - 2010. - № 3 (22). - С. 248-251.
  88. Кальней В. А. Основы методики трудового и профессионального обучения / под ред. В. А. Полякова ; В. А. Кальней [и др.] . - М. : Просвещение, 1987. - 190 с.
  89. Квалификационная характеристика учителя трудового обучения и общетехнических дисциплин по специальности 0302 "Труд". - Брянск : БГПИ, 1990. - 18 с.
  90. Кейран Л. Ф. Структура методики обучения как науки: На основе анализа методики обучения биологии / Л. Ф. Кейран. - М. : Педагогика, 1978. - 168 с.
  91. Кислан И. С. Теоретико-методические основы обучения будущих учителей технологии и предпринимательства техническому творчеству : кн. для учителя / И. С. Кислан, В. Д. Симоненко. - Абакан, 2000. - 251 с.
  92. Китаевская Т. Ю. Проектирование компонентов методической системы обучения информатике с использованием автоматизированных методов: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.02 - "Теория и методика обучения (информатика, уровень высшего професионаного обучения)" / Т. Ю. Китаевская ; Ин-т информатизации образования РАО. - Москва, 2005. - 41 с.
  93. Коберник О. М. Модернізація підготовки майбутніх учителів трудового навчання / О. М. Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2004. - № 4. - С. 28-30.
  94. Коваленко О. Е. Дидактичні основи професійно-методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. 13.00.04. / О. Е. Коваленко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1999. - 38 с.
  95. Ковбаса Т. І. Значення та історія компаративних досліджень у побудові наукової концепції професійної освіти / Т. І. Ковбаса // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Вип. 72; гол. ред. Носко М. О. Серія: Педагогічні науки: Збірник. - Чернігів: ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2009. - № 72. - С. 72-78.
  96. Ковбаса Т. І. Досвід російських вчених у формуванні професійної компетенції вчителя технологій до реалізації профільного навчання / Т. І. Ковбаса // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 76; гол. ред. Носко М. О. - Чернігів: ЧДПУ, 2010. - С. 127-129.
  97. Ковбаса Т. И. К вопросу о фундаментализации специалистов в системе высшего образования в Украине / В. К. Сидоренко, Т. И. Ковбаса // Проблемы и перспективы непрерывного профессионального образования в Казахстане: материалы международной научно-теоретической конференции / под общей ред. А. К. Кусаинова. - Астана: ЕАГИ, 2009. - С. 164-166.
  98. Ковбаса Т. И. Многоуровневая подготовка учителей технологий на Украине / Т. И. Ковбаса // Проблемы технологического образования в школе и ВУЗе : материалы XV Международной конференции по проблемам технологического образования школьников // под ред. проф. Ю. Л. Хотунцева. - М. : МИОО, 2009. - С. 507-511.
  99. Ковбаса Т. И. Проблема фундаментализации профессиональной подготовки учителя трудового обучения на Украине / В. К. Сидоренко, Т. И. Ковбаса // Формирование в вузе профессиональной компетентности будущего учителя технологии для работы в профильной школе : монография / Сост. и науч. ред. проф. А. А. Калекин. - Орел: Изд. Орлов. гос. ун-та, 2009. - С. 207-211.
  100. Ковбаса Т. И. Проблемы стандартизации обучения будущих учителей технологий на Украине / Т. И. Ковбаса // Непрерывное технологическое образование в условиях инновационного развития России : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 1-3 февраля 2010 г. / под ред. проф. Карачева А. А., доц. Зименковой Ф. Н. - М. : МПГУ, 2010. - С. 228-230.
  101. Ковбаса Т. И. Сравнительный анализ проектов стандартов высшего образования Украины и Российской Федерации / Т. И. Ковбаса // Современное технологическое образование : проблемы и перспективы : материалы Международной науч.-практ. конф. (16-18 июня 2011 г.) - Улан-Удэ : Изд. "Бэлиг", 2011. - С. 63-66.
  102. Ковбаса Т. І. Аналіз державного освітнього стандарту вищої професійної освіти із спеціальності "Технологія та підприємництво" Російської Федерації / Т. І. Ковбаса // Освітянські обрії: реалії та перспективи : Зб. наук. праць / Н. Т. Тверезовська (голова) [та ін.] - К. : ІПТО, 2007. - № 3 (3). - С. 100-102.
  103. Ковбаса Т. І. Компоненти і етапи методичної підготовки вчителя технологій / Т. І. Ковбаса // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 90; гол. ред. Носко М. О. - Чернігів: ЧНПУ, 2011. - С. 86-88.
  104. Ковбаса Т. І. Наноосвіта в Російській Федерації / Т. І. Ковбаса // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2010. - № 2 (71) лютий. - С. 25-27.
  105. Ковбаса Т. І. Ретроспективний аналіз методичної підготовки вчителя технологій у радянські часи / Т. І. Ковбаса // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 88 ; гол. ред. Носко М. О. - Чернігів: ЧНПУ, 2011. - С. 86-89.
  106. Ковбаса Т. І. Третє покоління стандартів вищої освіти: порівняльний аналіз для України, Російської Федерації та Республіки Білорусь / Т. І. Ковбаса // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2011. - - № 6 (86) червень. - С. 37-40.
  107. Ковбаса Ю. М. Сутність і зміст дидактичного проекту / Ю. М. Ковбаса // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 90 ; гол. ред. Носко М. О. - Чернігів: ЧНПУ, 2011. - С. 89-92.
  108. Коджаспирова Г. М. Педагогика: учеб. пособ. для студ. образоват. учрежд. средн. проф. образования / Г. М. Коджаспирова. - М. : Издат. центр "Владос", 2003. - 352 с.
  109. Козырев В. А. Высшее образование России в зеркале Болонского процесса: Науч.-метод. пособ. / В. А. Козырев, H. JI. Шубина- СПб. : Изд. РГПУ им. А. И. Герцена, 2005.-429 с.
  110. Компетентностный подход в педагогическом образовании : коллектив. монография / под ред. В. А. Козыревой и Н. Ф. Радионовой ; Нац. фонд подгот. кадров, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. - 391, [1] с.
  111. Кондратьев А. С. Информационная методическая система обучения физике в школе: монография / А. С. Кондратьев, В. В. Лаптев, А. И. Ходанович ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. - 408 с.
  112. Кондратюк В. Д. Формування професійних знань та умінь майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційних технологій: автореф. дис... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 - "Теорія та методика професійної освіти" / В. Д. Кондратюк ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2008. - 20 с.
  113. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года [Електронне видання] // Режим доступу : http://hett2005.narod.ru/
  pravitel.htm
  114. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования [Електронне видання] // Режим доступу : http://www.ug.ru/
  02.42/t9.htm
  115. Конышева Н. М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе : учеб. пособ. для пед. вузов и колледжей / Н. М. Конышева. - Смоленск : Ассоциация XXI век, 2007. - 296 с.
  116. Корець М. С. Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / М. С. Корець ; Нац. пед. ун-т ім. М .П.Драгоманова. - К., 2006. - 503 с.
  117. Котряхов Н. В. Современные подходы к проблемам трудового воспитания / Н. В Котряхов // Школа и производство. - 1999. - № 2. - С. 2-3.
  118. Краевский В. В. Методология педагогического исследования: Пособ. для педагога-исследователя / В. В. Краевский. - Самара: Изд. СамГПИ, 1994. - 165 с.
  119. Краевский В. В. О соотношении дидактики и методики / В. В. Краевский //Сов. педагогика. - 1966. - № 9. - С. 58-66.
  120. Криловець М. Г. Фахова та методична підготовка майбутніх учителів географії: теорія і практика : монографія / М. Г. Криловець. - Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2007. - 301 с.
  121. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом : учеб. пособ. для вузов : / Г. И. Кругликов. - М. : Академия, 2002. - 480 с.
  122. Кругликов Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом : учеб. пособ. / Г. И. Кругликов. - М. : Академия, 2005. - 288 с.
  123. Кузьменко В. В. Науково-методична підготовка вчителя як чинник формування в школярів наукового світосприйняття [Електронний ресурс] / В. В. Кузьменко // Режим доступу : http://intellect-invest.org.ua/
  rus/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_kuzmenko_vv/
  124. Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования / Н. В. Кузьмина. - М. : Исследоват. центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. - 130 с.
  125. Кулик Є. В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 - "Теорія та методика професійної освіти" / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2006. - 40 с.
  126. Куписевич Ч. Основы общей дидактики : [монографія] / Ч. Куписевич; пер. с польск. О. В. Долженко. - М. : Высш. шк., 1986. - 368 с.
  127. Лаборатория ММИС [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=36 : Назва з екрану.
  128. Лавров Н. Н. Методологические проблемы многоуровневой подготовки специалистов в области технологического образования / Н. Н. Лавров // Инновационные технологии в формировании актуальных компетенций учителей технологи и педагогов профессионально-педагогического образования: материалы международной науч.-практ. конф. 4-6 февраля 2008 г. /Под. ред. проф. Карачева А. А., проф. Хотунцева Ю. Л., доц. Зименковой Ф. Н. - М. : Изд. "Эслан", 2008 г. - С. 18-21.
  129. Лавров Н. Н. Формирование специально-профессиональной подготовки преподавателя технологии и предпринимательства. Теория и опыт / Н. Н. Лавров ; Моск. гос. обл. ун-т. - М. : Изд. МГОУ, 2005. - 267 c.
  130. Ланда Л. Н. Алгоритмизация в обучении / Л. Н. Ланда. - М. : Просвещение, 1966. - 523 с.
  131. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования : учеб. пособ. для вузов / М. М. Левина ; Междунар. акад. наук пед. образования. - М. : Академия, 2001. - 272 с.
  132. Левитас Г. Г. Технология учебных циклов - вариант реализации резервов классно-урочной системы. - [Електроне видання] / Г. Г. Левитас // Режим доступу : //http://www.yandex.ru/yandbtm25
  133. Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы : монография / В. С. Леднев. - М. : Высш. шк., 1991. - 224 с.
  134. Лернер П. И. Учитель труда: необходимость смены парадигмы. / П. И. Лернер // Образование и рынок. - 1998. - № 1. - С. 27-33.
  135. Лобова Г. Н. Основы подготовки студентов к научно-исследовательской деятельности / Г. Н. Лобова. - М. : НИЦ АПО, 2002. - 156 с.
  136. Лола В. Г. Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Запорізький обласн. ін-т післядипл. пед. освіти. - Запоріжжя, 2003. - 205 с.
  137. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку : монографія / В. І. Луговий; за заг. ред. акад. О. Г. Мороза. - К. : МАУП, 1994. - 196 с.
  138. Лында А. С. Методика трудового обучения : учеб. пособ. для пед. вузов по спец. "Общетехнические дисциплины и труд" / А. С. Лында. - М. : Просвещение, 1977. - 231 с.
  139. Любарець В. Аналіз сутності поняття професійної компетентності / В. Любарець // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 9. - С. 173.
  140. Любичева В. Ф. Теоретические основы проектирования учебного процесса по курсу "Методика преподавания математики" : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 - "Теория и методика обучений математике" / В. Ф. Любичева ; Моск. гос. открыйтый пед. ун-т. - М., 2000. - 37 с.
  141. Мадзігон В. М. Продуктивная педагогика. Политехнические основы соединения обучения с производительным трудом : монография / В. М. Мадзігон. - К. : Вересень, 2004. - 324 с.
  142. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.) : монографія / В. К. Майборода; за ред. В. І. Лугового - К. : Либідь, 1992. - 195 с.
  143. Макаров А. В. Стандарты высшего образования нового поколения : сравнительный анализ : учеб.-метод. пособие / под ред. проф. А. В. Макарова [и др.] - Минск: РИВШ, 2009. - 268 с.
  144. Марченко А. В. Программно-методическое обеспечение образовательной области "Технология" / А. В. Марченко // Школа и производство. - 2002. - № 7. - С. 2-7.
  145. Матушкин С. Е. Культура труда в школьных мастерских / С. Е. Матушкин ; под ред. Н. И. Алпатова. - Челябинск: Челяб. кн. изд., 1961. - 108 с.
  146. Матяш Н. В., Семенова Н. В. Подготовка будущих учителей технологии к обучению школьников проектной деятельности / Н. В. Матяш, Н. В. Семенова. - Брянск : Изд. Брян. гос. пед. ун-та им. И. Г. Перовского, 2000. - 121 с.
  147. Махотин Д. А. Подготовка учителя технологии в рамках двухуровневой системы высшего профессионального педагогического образования Д. А. Махотин // Инновационные технологии в формировании актуальных компетенций учителей технологи и педагогов профессионально-педагогического образования: материалы международной науч.-практ. конф. 4-6 февраля 2008 г. /Под. ред. проф. Карачева А. А., проф. Хотунцева Ю. Л., доц. Зименковой Ф. Н. - М. : Изд. "Эслан", 2008 г. - С. 47-49.
  148. Мезенева О. В. Преподавание технологии в 5-11 классах : (метод. пособ. для учит. технологии и студентов инженер.-пед. спец.) / О. В. Мезенева; Самар. обл. ин-т повышения квалификации и переподгот. работников образ. - Самара : Изд. Самар. обл. ин-та повышения квалификации и переподгот. работников образования, 2000. - 59 с.
  149. Методика обучения технологии : кн. для учителя / под ред. В. Д. Симоненко [и др.] - Брянск : Изд. Ишим. гос. пед. ин-та : НМЦ "Технология", 1998. - 295 с.
  150. Методика производственного обучения : практикум для слушателей курсов повышения квалификации, не имеющих проф.-пед. образования : учеб. пособ. для сред. и высш. учеб. заведений / О. В. Волошенко, В. В. Евдокимов, Т. В. Исполатова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т ; Моск. гос. индустриальный ун-т. - М. : МГИУ, 2005. - 82 с.
  151. Методика трудового обуч
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)