МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН : • Название:
 • МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН
 • Кол-во страниц:
 • 254
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені М.П.ДРАГОМАНОВА  На правах рукопису  ГРЕЧАНИК Наталія Ігорівна  УДК 37.016:7.071.2+[378016]  МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН  13.00.02 – теорія та методика музичного навчання  дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник
  ГОРБЕНКО Сергій Семенович
  Кандидат педагогічних наук, професор


  Київ - 2012
  ЗМІСТ

  Вступ 3
  Розділ І. Теоретичні засади творчої самореалізації майбутніх учителів музики в процесі вивчення дисциплін диригентсько-хорового циклу
  1.1. Творча самореалізація особистості як психолого-педагогічний феномен 11
  1.2. Диригентсько-хорова підготовка у творчій самореалізації майбутнього вчителя музики 28
  Висновки до першого розділу 57
  Розділ ІІ. Стан дослідженості проблеми в теорії та практиці вищої педагогічної світи
  2.1. Методичні передумови творчої самореалізації майбутнього вчителя музики в навчальному процесі педуніверситетів 59
  2.2. Діагностика рівня сформованості вмінь до творчої самореалізації студентів у процесі освоєння диригентсько-хорових дисциплін 80
  Висновки до другого розділу 103
  Розділ ІІІ. Методика вдосконалення підготовки майбутнього вчителя музики до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін
  3.1. Методична система творчої самореалізації студентів педагогічних університетів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін 109
  3.2. Експериментальна перевірка методики творчої самореалізації майбутнього вчителя музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін…………………………………………………………………………….144
  3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 173
  Висновки до третього розділу 203
  Загальні висновки 207
  Додатки 211
  Бібліографія 232


  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Стан розвитку сучасного суспільства характеризується актуалізацією основних положень вищої школи щодо пріоритетів навчання та виховання молоді. В цьому контексті, основна увага приділяється модернізації педагогічної освіти згідно національної програми “Україна ХХІ століття”, Закону України „Про вищу освіту” та відповідно до вимог Болонської угоди, де передбачається створення необхідних умов для розвитку й повноцінної самореалізації кожної особистості. У зв’язку з цим, домінантною позицією стає орієнтація освітніх процесів на індивідуальність людини, на узгодження її досвіду зі змістом навчання, що вимагає, в свою чергу, переосмислення мети, завдань і методів професійної підготовки студентів, конкретизації шляхів формування творчої особистості. Відповідно, першочерговою стає потреба у реформуючих діях теоретичних і методичних основ педагогічного процесу, які були б спрямовані на формування нової генерації професійних кадрів, на розвиток творчої особистості вчителя, здатної до продуктивної реалізації свого природного “Я”. Разом із цим, зростають вимоги і до фахової підготовки працівників мистецької сфери, що потребують необхідності формування у студентів стійких умінь творчої самореалізації.
  Специфіка педагогічних функцій сучасного вчителя музики вимагає самостійно-творчих умінь та навичок у всіх напрямах музично-педагогічної діяльності: інструментальному, хоровому, диригентському, комунікативному тощо. У зв’язку з тим, що колективна творчо-хорова діяльність є пріоритетною площиною його професії, то виникає необхідність у підвищенні ефективності методичної підготовки студентів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах. Здатність до творчої самореалізації набувається і розвивається в безпосередній активній музичній діяльності та в цілеспрямованому навчально-виховному процесі.
  Висвітленню проблеми творчої самореалізації особистості присвячені сучасні концептуальні філософські положення М.Кагана, П.Кравчука, В.Муляра, М.Недашківської, В.Шановського, які підкреслюють значення суб’єктивного досвіду як важливого фактору дослідження особливостей становлення творчої особистості, акцентують увагу на унікальності кожної людини, її самостійності в процесі реалізації її творчого потенціалу та індивідуальних можливостей, усвідомленню власної життєвої позиції.
  Суттєвим внеском у розвиток педагогічної думки в галузі мистецько-творчої підготовки майбутніх фахівців стали дослідження із загальної психології та психології творчості (Л.Анциферова, Д.Богоявленська, Л.Виготський, О.Леонтьєв, В.Моляко, П.М’ясоїд, Е.Назайкінський, В.Петрушин, Я.Пономарьов, В.Роменець, С.Рубінштейн, Б.Теплов та ін.), в яких інтерпретується реалізація творчих можливостей особистості як діалектично взаємопов’язаний перебіг процесів об’єктного та суб’єктного творення в умовах активної практичної діяльності.
  Дефінітивна характеристика означеного феномену представлена сучасними українськими науковцями, авторами “концепції життєтворчості” (В.Доній, І.Єрмаков, Г.Несен, Л.Сохань, В.Тихонович, В.Шинкарук). Вчені розглядають самореалізацію та творчість як полікомпонентні складові свідомої цілеспрямованої об’єктивації сутнісних сил особистості в контексті її життєтворення. Проблема самовираження в площині активної творчої діяльності в нових умовах освітнього простору вбачається як одне із основних питань філософії освіти (В.Андрущенко, А.Алексюк, Г.Волинка Б.Гершунський, І.Зязюн, С.Сисоєва).
  У практиці музично-педагогічної освіти питання розробки організаційно-методичних засобів, що сприяють реалізації творчих можливостей студентів, висвітлені у наукових дослідженнях С.Горбенко, І.Краснощок, Л.Масол, О.Музальова, О.Олексюк, Г.Падалки, В.Ражнікова, О.Рудницької, Н.Сегеди, О.Теплової, П.Харченко, Г.Хусаїнової, О.Щолокової.
  Підвищенню ефективності диригентсько-хорової підготовки студентів у вищих педагогічних навчальних закладах присвячені дослідження М.Канерштейна, А.Козир, А.Кречківського, І.Мусіна, А.Лащенка, В.Соколова, Б.Тевліна, В.Живова та ін. Окремі проблеми взаємодії керівника хору з мистецьким колективом і стилю його педагогічної взаємодії розглядаються в працях відомих хормейстерів: А.Авдієвського, Ф.Колесси, В.Мініна, К.Ольхова, К.Пігрова, К.Птиці, Ф.Чабанного, П.Чеснокова та ін. Деякі аспекти вдосконалення методики викладання диригентсько-хорових дисциплін в контексті творчої самореалізації студентів педагогічних університетів представлені в наукових доробках Л.Бірюкової, І.Заболотного, Є.Карпенка, С.Казачкова, І.Коваленко, А.Растригіної, Т.Смирнової, З.Софроній, І.Цюряк, І.Шинтяпіної та ін.
  Разом з тим, доводиться констатувати, що численні дослідження окремих напрямів проблеми формування творчих умінь і навичок у процесі диригентсько-хорової підготовки не дають завершеної, логічно обґрунтованої картини їх розвитку як цілісного процесу. Як наслідок, цілісна концепція підготовки студентів - майбутніх учителів музики до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін склалася недостатньо.
  Актуальність даної проблеми, її часткова методична і теоретична розробленість, соціальна та педагогічна значущість зумовили вибір теми дослідження: “Методична підготовка студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Інституту мистецтв НПУ імені М.Драгоманова. Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол № 3 від 27.11.2008р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 1 від 24.02.2009р.).
  Мета дослідження – розробити і теоретично обґрунтувати систему методичної підготовки до творчої самореалізації майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін і експериментально перевірити її ефективність.
  Об’єкт дослідження - процес фахової підготовки майбутніх учителів музики у вищих закладах педагогічної освіти.
  Предмет дослідження – методична підготовка до творчої самореалізації майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової діяльності.
  Відповідно до мети були визначені такі завдання дослідження:
  - вивчити ступінь розробленості проблеми творчої самореалізації особистості в науково-методичній літературі;
  - проаналізувати стан дослідженості основ творчої самореалізації студентів педагогічних університетів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін;
  - розкрити сутність та зміст методичної підготовки до творчої самореалізації майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової діяльності;
  - визначити критерії, показники та встановити рівні сформованості структурних компонентів досліджуваного феномену;
  - розробити систему методичної підготовки до творчої самореалізації студентів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін;
  - перевірити ефективність та доцільність реалізації запропонованої системи методичної підготовки в процесі дослідно-експериментальної роботи.
  Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять: філософська презентація творчості як сфери буття людини, в результаті якої відбувається її розвиток, самовдосконалення, самореалізація (Г.Батіщев, Т.Браже, В.Муляр, М.Недашківська, С.Спіркін, О.Чаплигін, В.Шинкарук); положення психологічної науки про специфіку самостійного усвідомлення процесів суб’єктної активності (К.Абульханова-Славська, Д.Богоявленська, Л.Божович, О.Леонтьєв, В.Моляко, Я.Пономарьов, С.Рубінштейн); педагогічні концепції творчої діяльності вчителя як детермінанти його професійного самовираження (В.Андрєєв, Н.Кузьміна, А.Макаренко, С.Сисоєва, В.Сластьонін, В.Сухомлинський, Т.Сущенко); положення мистецької педагогіки, що висвітлюють умови формування готовності до творчої самореалізації майбутніх учителів музики у виконавській діяльності (Л.Арчажнікова, А.Зайцева, В.Крицький, Г.Нейгауз, О.Олексюк, В.Орлов, Г.Падалка, В.Пухальський, О.Рудницька, В.Ражніков, Н.Сегеда, О.Хлєбнікова, Ю.Цагареллі, О.Щолокова); концептуальні засади формування професійних якостей та досвіду в галузі диригентсько-хорової підготовки майбутніх фахівців у системі вищої педагогічної освіти (Н.Абрамова, А. Болгарський, Л. Бірюкова, В. Живов, А.Козир, І.Коваленко, А.Кречківський, Є.Карпенко, А. Лащенко, Т.Смирнова, І.Шинтяпіна).
  Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань наукового дослідження та досягнення його застосовувався комплекс загальнонаукових і спеціальних методів:
  теоретичні (аналіз і синтез, абстрагування й конкретизація, індукція і дедукція, порівняння, аналогія, узагальнення) – для вивчення теоретичних аспектів проблеми, визначення понятійно-категоріального апарату, узагальнення теоретичних та експериментальних результатів, їх зіставлення, класифікації, конкретизації, синтезу, порівняння;
  емпіричні (педагогічне спостереження, анкетування, тестування, інтерв’ювання, педагогічний експеримент) - для визначення рівнів сформованості навичок творчої самореалізації у студентів та перевірки ефективності розробленої методики;
  статистичні (кількісна обробка результатів дослідження, відображення їх у формі таблиць і графіків) – з метою фіксації результатів вимірювань ефективності розробленої методики.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому:
  - вперше розроблено і експериментально перевірено систему методичної підготовки студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін; визначено критерії, показники та розкрито характеристики рівнів готовності студентів до творчої самореалізації відповідно до визначеної компонентної структури досліджуваного феномену;
  - уточнено суть і зміст понять “творча самореалізація особистості” та “творча самореалізація студентів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін”,
  - конкретизовано та поглиблено сутність та структуру механізму творчої самореалізації студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки;
  - дістали подальшого розвитку шляхи удосконалення викладання диригентсько-хорових дисциплін, самостійної роботи студентів та положення щодо ефективності та доцільності цілеспрямованої методичної підготовки майбутніх фахівців до творчої самореалізації.
  Практичне значення дослідження полягає в можливості упровадження в навчальний процес спецкурсу “Основи творчої самореалізації сучасного вчителя музики-хормейстера” та у розробленні відповідних методичних рекомендацій. Матеріали дисертації можуть бути використані для проектування навчальних програм і нормативних курсів з “Хорознавства і практикуму роботи з хором”, “Хорового аранжування”, “Хорового класу”, “Диригування” та збагачення методичної складової педагогічної практики студентів у загальноосвітніх навчальних закладах.
  Організація дослідження. Дослідження проводилося протягом 2008 - 2011 років і включало три етапи:
  На першому етапі (2008-2009рр.) – здійснювалося вивчення науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми, аналізувалися методологічні та теоретичні основи дослідження, формулювалися об’єкт, предмет, мета, завдання, розроблялася методика констатувального експерименту.
  Другий етап (2009-2010рр.) – включав проведення констатувального експерименту, за результатами якого визначалися компоненти, критерії, рівні та показники сформованості вмінь творчої самореалізації студентів; обґрунтовувалася методична система підготовки студентів до творчої самореалізації в процесі диригентсько-хорової діяльності.
  На третьому етапі (2010-2011рр.) – проводилася апробація експериментальної методики розвитку вмінь та навичок творчої самореалізації студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки; було проаналізовано та узагальнено результати формувального експерименту, підведено підсумки, сформульовано основні висновки дослідження, а також виконано оформлення тексту дисертації.
  Вірогідність і обґрунтованість отриманих результатів дослідження забезпечуються методологічною базою вихідних положень дисертації; опорою на сучасні досягнення педагогіки, психології та методики музичної освіти; цілісною організацією дослідження, використанням взаємодоповнюючих методів наукового і експериментального пошуку адекватних означеним меті, предмету і завданням; поєднанням кількісного та якісного опрацювання експериментальних даних; позитивним результатом перевірки основних положень дисертації в практиці диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики.
  Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні теоретичні та методичні положення дисертаційного дослідження пройшли апробацію на міжнародних науково-практичних конференціях: “Гуманістичні орієнтири мистецької освіти” (Київ, 2009 р.), VІІ і ІХ педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті професора О.П.Рудницької “Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей” (Київ, 2010р.), ІХ культурологічних читаннях пам’яті В.Подкопаєва “Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні” (Київ, 2011р.); на всеукраїнських науково-практичних конференціях: присвяченої пам’яті А.Ф.Кречківського “Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін” (Суми, 2011р.), “Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів ХХI ст.” (Чернівці, 2011р.); на міжвузівських науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка (Глухів, 2009-2011рр.) та Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова (Київ, 2010 -2011рр.).
  Висновки та рекомендації, розроблені за результатами дослідження, а також авторський спецкурс “Основи творчої самореалізації сучасного вчителя музики-хормейстера” були впроваджені у навчально-виховний процес Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (довідка № 1944 від 08.09.2011р.), Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 06 / 1759 від 30.09.2011р.), НПУ імені М.Драгоманова (довідка № 02 – 10 / 3111 від 04.10.2011р.), Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ( довідка № 77 від 20.09.2011р.).
  Публікації. Результати дослідження відображено у 8 одноосібних публікаціях автора, 6 з яких - у фахових виданнях.
  Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (261 найменування, з них 5 іноземними мовами). Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінок. Основний текст викладено на 199 сторінках. Робота містить 23 таблиці, 11 рисунків, що разом з додатками становить 35 сторінок.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертації презентуються результати теоретичного вивчення та методично-практичного розв’язання проблеми підготовки студентів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін.
  Результати проведеного дисертаційного дослідження засвідчили вирішення поставлених завдань і дали підстави для таких висновків:
  1. На основі аналізу сучасної освітньої практики, філософської, психолого-педагогічної та музикознавчої літератури доведено актуальність проблеми методичної підготовки студентів педуніверситетів до творчої самореалізації у площині вивчення диригентсько-хорових дисциплін. Теоретичний аналіз наукових джерел дозволив конкретизувати творчу самореалізацію рецепієнтів як прояв: по-перше, суб’єктивного досвіду особистості зі збереженням власної унікальності та неповторності; по-друге, діалектично взаємопов’язаних суб’єкт-суб’єктних відносин в умовах активної діяльності; по-третє, цілеспрямованої та усвідомленої об’єктивації власних сутнісних сил особистості, що відповідають внутрішнім тенденціям саморозвитку та самодетермінації.
  2. Проаналізовано стан дослідженості основ творчої самореалізації студентів педагогічних університетів у процесі освоєння диригентсько-хорових дисциплін, в результаті чого встановлено недостатність розвитку їх творчого потенціалу для здійснення майбутньої музично-педагогічної роботи в школі на рівні сучасних вимог. Пріоритетною є думка, що якісно новий зміст педагогічної діяльності вчителя музики передбачає формування самостійно-творчих умінь як провідного чинника активності особистості в процесі диригентсько-хорової роботи.
  У ході вивчення всіх аспектів дисертаційного дослідження нами було відмічено, що актуальною проблемою диригентсько-хорової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів є впровадження такої методичної системи, яка б виступала рушійною силою запуску внутрішньо-особистісних, духовно-ціннісних джерел самовдосконалення студентів та була б необхідною для забезпечення гедоністичного результату під час передачі вчителем музики досвіду естетичного ставлення до творів хорового мистецтва своїм вихованцям. Суперечність між динамікою зростання потреби в творчості студентської молоді та обмеженістю змісту й технологій її фахової підготовки передбачає цілеспрямовану орієнтацію навчально-виховного процесу на стимулювання механізмів творчої самореалізації в процесі диригентсько-хорової діяльності.
  3. Визначено сутність, зміст і структуру методичної підготовки студентів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін яка передбачає продуктивну діяльність за наступними напрямками: інтерпретаційний, комунікативно-імпровізаційний, дослідницький, особистісного розвитку. У структурі даного феномену виділено логічно-інтелектуальний, евристичний, діяльнісний компоненти, що перебувають у тісній взаємодії. Доведено, що оволодіння вміннями вищевказаних напрямків самостійної творчості є ефективним засобом виховання механізму творчої самореалізації фахівця й оптимальним шляхом удосконалення системи диригентсько-хорової підготовки студентів у вищій школі.
  Тож ми визначили, що творча самореалізація майбутнього вчителя музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін – це процес постійного духовно-творчого збагачення засобами диригентсько-хорової активності, що вбирає в себе вмотивовану потребу в майбутній професійній діяльності, актуалізацію набутого досвіду та відчуття позитивного результату індивідуально-творчого самовираження в наступних напрямках: інтерпретаційному, комунікативно-імпровізаційному, дослідницькому, особистісного розвитку.
  4. Визначено та обґрунтовано наступні інтегральні критерії, розкрито показники ефективності творчої самореалізації майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової діяльності: емоційно-чуттєвий - свідчить про захопленість від творчої діяльності, емоційно-ціннісне відношення до актуалізації своїх потенцій в диригентсько-хоровій практиці, готовність переживати позитивні емоції щодо творчої самореалізації; мотиваційно-ціннісний - виражає стійке прагнення діяти за власною ініціативою, потребу в процесі самовдосконалення, ступінь самостійно усвідомленої спрямованості на творчу самореалізацію; інформаційно-технічний - має прояв через здатність до інтенсивного, самостійного генерування творчих ідей та готовність до їх реалізації, розвиненість фантазії, уяви, оригінальність дій; результативно-творчий - передбачає готовність до рефлексії особистісно-творчого досвіду, наявність креативних задумів і вміння їх реалізації. Відповідно до визначених критеріїв та показників встановлено три рівні готовності до творчої самореалізації студентів: адаптивний, репродуктивний, креативний. У процесі діагностичного обстеження виявлено, що більшість студентів мають низький рівень сформованості умінь та навичок творчої самореалізації, що актуалізувало необхідність розробки та впровадження експериментальної методики.
  5. На основі аналізу теоретичних засад та отриманих результатів діагностичного вимірювання обгрунтовано психолого-педагогічні умови, що забезпечують динамічний розвиток усіх структурних компонентів досліджуваного феномену. Експериментально доведено, що складові творчої самореалізації студентів у процесі диригентсько-хорової діяльності успішно функціонують при реалізації наступних психолого-педагогічних умов та методів: налагодження системи педагогічної взаємодії (самопізнання-самоспостереження, сугестивна дія, пояснення-демонстрація); впровадження особистісно-діяльнісного підходу до диригентсько-хорової підготовки (діяльнісне сприйняття хорових творів, дискусія, визначення особистісно-творчої імпровізації, поліфонічна імпровізація); втілення міждисциплінарної інтеграції диригентсько-хорових видів творчої діяльності (складання вербальної презентації хорового твору, моделювання проблемної ситуації, самостійне створення музичних фрагментів, “обілений текст”); виховання самостійності в умовах впровадження принципу синергетики як фактору розвитку творчої самореалізації (визначення особистісно-творчої позиції, активізація концертно-виконавської діяльності, складання комплексних анотацій хорових творів, створення самостійно-творчих проектів).
  6. Розроблено експериментальну методику поетапної підготовки студентів до творчої самореалізації в системі вивчення диригентсько-хорових дисциплін, яка здійснюється в три етапи: адаптивно-підготовчий етап – спрямований на формування процесів становлення усвідомленої та емоційно збагаченої мотиваційно-потребової установки студентів на творчу самореалізацію; виконавсько-прогностичний - мав на меті формування організаційно-методичних і фахово-технологічних навичок втілення особистісно-творчих задумів майбутніми вчителями музики в площині означених напрямків творчої самореалізації; гедоністично-творчий етап - передбачав якісну, самостійно ініційовану апробацію мети творчої самореалізації кожним студентом, їх активну участь у визначенні шляхів особистісного розвитку та вдосконалення.
  Доведено, що виконана дослідна робота із застосуванням визначених психолого-педагогічних умов реалізації експериментальної методики позитивно вплинула на динаміку зростання основних показників методичної підготовки студентів до творчої самореалізації у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін, а саме: креативний (високий) рівень творчої самореалізації зріс на 31,4%, репродуктивний (середній) рівень – на 4,9 %, адаптивний (низький) рівень зменшився на 26,3 %. Такі результати свідчать про доцільність впровадження запропонованих методів у навчально-виховний процес викладання диригентсько-хорових дисциплін.
  Проведене дисертаційне дослідження не висвітлює усіх аспектів поставленої проблеми. Подальшого наукового вивчення потребують зміст та методичне забезпечення творчої самореалізації майбутніх учителів музики в різних видах музично-виконавської діяльності, ефективність впливу принципу синергетики на актуалізацію творчих можливостей студентів; розкриття вагомості інтеграційних зв’язків усіх музикознавчих дисциплін на процеси професійного та особистісного самовдосконалення майбутнього вчителя музики.  БІБЛІОГРАФІЯ
  1. Абдуллин Є.Б. Содержание и организация методологической подготовки учителя музыки в системе высшего педагогического образования/ Є.Б.Абдуллин // Автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.02, 13.00. 01/ М.: МГПИ, 1991. – 38 с.
  2. Абдуллин Є.Б. Методологический анализ проблемы музыкальной педагогики в системе высшего образования/Є.Б. Абдуллин //Учебное пособие – М.: Прометей, 1990. – 186 с.
  3. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни /К.А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
  4. Аллахвердов В.М. Психология искусства. Эссе о тайне эмоционального воздействия художественных произведений /В.М. Аллахвердов. – СПб.: Изд-во ДНК, 2001. – 200 с.
  5. Алєксєєнко Т.А. Модульний підхід до формування пізнавальної активності студентів /Т.А. Алексєєнко //Зб. наук. праць. – Одеса, 1997. – С. 79-81.
  6. Алтарцева О.М. Успіх як результат самореалізації особистості / О.М.Алтарцева //Наука і сучасність: Зб. наук. праць – К., 1999. – ч. 2. – С. 9-15.
  7. Алфимов В.Н., Артемов Н.Е., Тимошко Г.В. Диагностика творческой личности: Книга для учителя. – Донецк, 1995. – 88 с.
  8. Анисимов О.С. Акмеологические основы рефлексивной самоорганизации педагога: творчество и культура мышления /О.С. Анисимов //дис. в виде научного доклада доктора психологических наук. – М., 1994. – 86 с.
  9. Анисимов А.С. Дирижер – хормейстер (творческо-методические записки) / А.С. Анисимов. – Л.: Музыка, 1976. – 160 с.
  10. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс/ В.И. Андреев // В 2 кн.: Кн. 1– Казань, 1996. – 568 с.; Кн. 2 – Казань,1998. – 320 с.
  11. Андрущенко В.П., Волович В.І. Філософія / В.І. Волович, В.П. Андрущенко. – К.: Консум, 2001. – 669 с.
  12. Анциферова Л.І. К психологии личности как развивающейся системы / Л.І.Анциферова //Психология формирования и развития личности. – М.: Наука, 1981. – С. 5-9.
  13. Арчажникова Л.Г. Теоретические основы профессионально-педагогической подготовки учителя музыки /Л.Г. Арчажникова //Автореф. дис. д-ра пед. наук. – М., 1988. – 37 с.
  14. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки. Книга для учителя / Л.Г.Арчажникова. – М., Просвещение, 1985. - С. 84.
  15. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. Асафьев //2 – е изд. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с.
  16. Асафьев Б.В. О хоровом искусстве /Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1980. – 216 с.
  17. Асмолов А.Г. Психология личности /А.Г. Асмолов //Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.
  18. Балл Г. А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической психологии /Г.А. Балл. – Киев – Донецк: Ровесник, 1993. – 32 с.
  19. Балл Г.А. Гуманізація загальної та професійної освіти: суспільна актуальність і психолого-педагогічні орієнтири – неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи /Г.А. Балл //Монографія за ред. І.А. Зязюна – К.: Вінол, 2000. – С. 134-157.
  20. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство /Л.А.Баренбойм. –Л.: Музыка, 1974.- 336 с.
  21. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию /Л.А. Баренбойм. – М.: Сов. композитор, 1973. - 268 с.
  22. Безбородова Л.А. Дирижирование /Л.А. Безбородова. – М.: Просвещение, 1990. – 156 с.
  23. Белая Н. Л. Формирование творческой активности студентов муз – пед. факультетов педвузов в процессе индивидуального обучения /Н.Л. Белая //Автореф. дис. канд. пед .наук : К., 1985.- 36 с.
  24. Бернс Роберт . Развитие „Я-концепции” и воспитание /Роберт Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 422 с.
  25. Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека /Н.А. Бердяев. – Харьков: “Фолио” - М.: “АСТ”, 2002. – 688 с.
  26. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання /І.Д. Бех //Наук. метод.посібник.– К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
  27. Бірюкова Л.А. Психолого-педагогічні умови підготовки керівника хору в системі вищої музично-педагогічної освіти /Л.А. Бірюкова //Автор. дис. канд. пед. наук. – К.: 2007 – 18 с.
  28. Бодалёв А.А., Рудкевич Л.А. О субъективных факторах творческой деятельности человека /Л.А. Рудкевич, А.А. Бодалев //Педагогика. – 1995. – № 3. – С.19-23.
  29. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей /Д.Б.Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.
  30. Бондаревская Е.В. Концепция личностно – ориентированного образования и целостная педагогическая теория / Е.В. Бондаревская //Школа духовности. – 1999. – Вып. 5. – С. 41-52.
  31. Болгарський А.Г. Музична культура в системі підготовки майбутнього вчителя музики /А.Г. Болгарський //Науковий часопис. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. – Вип. 1(6). - С. 16-18 .
  32. Болгарський А.Г.,Сагайдак Г.М. Хоровий клас і практика роботи з хором /Г.М. Сагайдак, А.Г. Болгарський. – К.: Музична Україна, 1987. – 202 с.
  33. Васильев И. А., Попружный В. Л., Тихомиров О. К. Эмоции человека и мышление. – М.: Издательство МГУ, 1980. – 192 с.
  34. Васильев В. А. Очерки о дирижерско-хоровом образовании /В.А. Васильев. – М.: Муз., 1991. – 117 с.
  35. Василюк Ф.Э. Психологические механизмы мотивации человека /Ф.Э.Василюк. – М., 1990. – 288 с.
  36. Вахромов Е.Е. Психологические концепции развития человека: теории самоактуализации /Е.Е. Вахромов. – М.: Международная педагогическая академия, 2001. - С. 37-45.
  37. Волинка Г.І., Гусєв В.І., Огородник І.В., Федів Ю.О. Вступ до філософії. Історико – філософська пропедевтика /За ред.Г.І.Волинки. – К.: Вища школа, 1999. - С. 28-35.
  38. Волынка Г.И. О некоторых закономерностях самореализации и самореализующейся личности /Г.І. Волынка //Проблема самореализации личности в педвузе и общеобразовательной школе. – Киев, 1990. – С. 12-14.
  39. Волков И. П. Учим творчеству /И.П. Волков. – М.: Педагогика, 1988. – 96 с.
  40. Воробьева О.В. Формирование. готовности к музыкально-исполнительской деятельности у будущих учителей начальных классов (на материале первичного музыкального обучения студентов педагогических ВУЗов) / О.В. Воробьева //Автореф. дис. канд. пед. наук - М., 1997. - 16 с.
  41. Вишнякова Н.Ф. Креативная психопедагогика /Н.Ф. Вишнякова – Минск: НИО, 1995. – 239 с.
  42. Выготский Л.С. Психология искусства /Л.С. Выготский. – СПб.: Азбука, 2000. – 416 с.
  43. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций) /Б.С. Гершунский. – М.: “Совершенство”, 1998. – 608 с.
  44. Гольденвейзер А.Б. О музыкальном воспитании и обучении детей /А.Б.Гольденвейзер //Вопросы фортепианной педагогики. В.2. М. : Композитор, 1967. - 444 с.
  45. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве: Зб. ст. и мат. /Н.О.Голубовская //Сост. Е. Бронфин – М.: Музыка, 1985. - 142 с.
  46. Гончаренко С. У. Методика як наука /С.У. Гончаренко //Шлях освіти. – 2000. - № 2 – С. 25–40.
  47. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник /С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.
  48. Горбенко С.С. Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання: навчально-методичний посібник /С.С. Горбенко. – К.: Освіта України, 2010. – 180 с.
  49. Горбенко С.С. Українська дитяча хорова література /С.С. Горбенко //Навч.-метод. пос. НПУ, 2002. – 207 с.
  50. Горбенко С.С. Історія гуманізації музичної освіти /С.С. Горбенко //Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2007. – 348 с.
  51. Горохов П., Загрецький Д. Хорова аранжировка: навчальний посібник для музичних училищ /Д. Загрецький, П. Горохов. – Київ.: Музична Україна, 1972. – 126 с.
  52. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теретичні аспекти /Н.В. Гузій //Монографія. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 243 с.
  53. Демчішин І. Методика музичного аналізу хорових творів /І. Демчішин. – К.: Музична Україна, 1980. – 112 с.
  54. Діагностичні методики вивчення групи та колективу учнів: Методичні рекомендації / Укл. О.М. Коберник, Г. І. Кагальняк, Г. О. Шулдик. – Умань: УДПІ, 1992. – 44 с.
  55. Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения /В.Л. Живов. – М.: МГТУ им. Баумана, 1997. – 115 с.
  56. Живов В.Л. Теория хорового исполнительства /В.Л. Живов. – М.: МГТУ им.Баумана, 1998. – 284 с.
  57. Егоров А.С. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин /А.С.Егоров. – Л.: Музгиз, 1958. – 187 с.
  58. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества /Л.Б.Ермолаева-Томина //Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2003. – 304 с.
  59. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактических исследований / В.И. Загвязинский. – М.: Педагогика, 1982. – 160 с.
  60. Зайцева А.В. Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх вчителів музики у процесі виконавської діяльності /А.В.Зайцева //Авт. дис. канд. пед. наук. – НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. 2007. - 21 с.
  61. Зорина Л.Я. Отражение идей самоорганизации в содержании образования / Л.Я. Зорина //Педагогика. – 1996. - №4. – С.105 – 109.
  62. Зязюн І.А. Культуротворча функція виховання студентів педагогічного вузу /І.А.Зязюн //Вища педагогічна освіта: Наук. Метод. Зб. – Вип. 17. – Полтава, 1994. – С.66 – 72.
  63. Зязюн І.А. Роль підсвідомості у розвитку особистості /І.А.Зязюн //POLSKO – UKRAINSKI ROCZNIK KSYTALCNIE ZAWODOWE: Kijow – Czestochowa, 2000. – С.183 – 215.
  64. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії /І.А. Зязюн //Наук.-метод. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.
  65. Иваненко Е.А. Духовные потребности личности как фактор ее самореализации /Е.А. Иваненко //Авт. дис. канд. филос. наук. – КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К. 1989. -16 с.
  66. Ильин Е.П. Мотивация как процесс /Е.П.Ильин. – СПБ. Питер, 2000. – С. 65 -70.
  67. Ильенков Э.В. Что же такое личность? /Є.В. Ильенков //Психология. Тесты / Под ред. Ю.Б. Гальпенрейтер, А.А. Пузырея.– М.: Из-во Моск. ун-та, 1982. – С.16-18.
  68. Каган М.С. Музыка в мире искусств /М.С. Каган //Искусство, музыкознание, музыкальная психология и музыкальная педагогика. Хрестоматия. Вып. 1, часть вторая. Сост. Э.Б.Абдуллин, Б.М. Целковников. – М.: МПГУ, 1991. - С. 12-18.
  69. Каган М.С. Внутренний диалог как закономерность художественно-творческого процесса /М.С.Каган //Сов.искусствознание. – М., 1985. Вып.19. – С. 184-219.
  70. Каган М.С. Философия культуры /М.С.Каган. – Санкт-Петербург.: ТООТК “Петрополис”, 1996. – 414 с.
  71. Казачков С.А. От урока к концерту /С.А. Казачков. – М.: Муз., 1967. – 205 с.
  72. Камю А. Творчество и свобода: статьи, эссе, записные книжки /А. Камю. – М.: Радуга, 1990. – 605 с.
  73. Кант И. Основы метафизики нравственности: Критика практического разума; метафизика нравов /И. Кант. - СПб: Наука, 1995. – 528 с.
  74. Карпенко І.М. Духовний розвиток особистості засобами катарсисної педагогіки /І.М. Карпенко //Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва. Вип. 2. – Луганськ, 2000. - 82 с.
  75. Карпенко Є.В. Диригентсько-хорова підготовка вчителя музики / Є.В.Карпенко //Навчально-методичний посібник для викладачів та студентів муз.-пед. вузів та пед. коледжів. – Суми.: Мрія – 1, 2001. – 112 с.
  76. Категория деятельности в современной психологии. // Избранные психологические исследования. Т.2. М.: Педагогика, 1983. - 378 с.
  77. Киричук О.В., Карпенко З.С. Рівні суб’єктивності та індикатори духовності людини /З.С. Карпенко, О.В. Киричук //Педагогіка і психологія. – 1995. - № 1. – С.3-11.
  78. Кічук Н.В. Формування творчої особистості вчителя в процесі вузівської професійної підготовки /Н.В. Кічук //Автореф. дис. д-ра пед наук. – К., 1993. – 31 с.
  79. Кічук Н.В. Формування творчої особистості вчителя /Н.В. Кічук. – К.: Либідь, 1991. – 96 с.
  80. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках /М.В. Кларин. – М. : Арена, 1995. – 222 с.
  81. Князева Е.Н., Курдюмов С.Н. Синергетика как новое мировоззрение: диалог с Пригожиным /С.Н. Курдюмов, Е.Н. Князева //Вопросы философии. – 1992. - №12. – С.18 – 25.
  82. Коваленко І.Г. Методичні засади професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики як керівників хорових колективів / І.Г.Коваленко //Навч.-мет. пос. – К.: 2006. – 54 с.
  83. Ковалик П.А. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії / П.А.Ковалик //Дис. канд. мистецтвознавства. – К.: 2002 – 159 с.
  84. Коган Г.М. У врат мастерства. 4-е узд / Г.М.Коган. - М.: Сов. композитор, 1977. - 174с
  85. Кодаи З. Избранние статьи /З.Кодаи. – М.: Сов. Композитор, 1983. – 400 с.
  86. Козир А.В. Професійна майстерність учителів музики /А.В. Козир // Монографія. – К.: 2009. – 285 с.
  87. Колесса Н.Ф. Основы техники дирижирования /Н.Ф. Колесса. – К.: Музична Україна, 1981. – 206 с.
  88. Кондрашин К.П. Мир дирижера (технология вдохновения) /К.П. Кондрашин. – Изд. Музыка. Ленинградское отд., 1976. – 190 с.
  89. Кондрашова Л. Емоційна домінанта підготовки майбутніх педагогів для професійної діяльності /Л. Кондрашова //Рідна школа №7 – 8, 2010. – С.14 – 15.
  90. Король А. М. Нестандартні методи навчання музики при підгот. до творчої діяльності /А.М. Король //Творча особистість учителя: Проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць / Редкол. Гузій Н. В. ( відпов. ред. ) та інші. – К., 1999. – Вип. 3. – С. 232 - 235.
  91. Корыхалова Н. Интерпретация музыки /Н. Корыхалова. – Л.: Музыка, 1979. – 206 с.
  92. Князева Е.Н. Синергетический вызов культуре /Е.Н. Князева //синергетическая парадигма: многообразие поисков и подходов. – М.: прогресс-традиция, 2000. – С. 243.
  93. Кравчук П.Ф. Формирование творческого потенциала личности в системе высшего образования /П.Ф. Кравчук //Автореф. дис. д-ра филос. наук. – М.,1992. – 32 с.
  94. Кречковский А.Ф. Формирование у студентов музыкально-педагогических факультетов умений для диагностики хорового пения /А.Ф. Кречковский // Дис. канд. пед. наук. – К.: 1981. – 142 с.
  95. Крицький В.М. Формування уміння художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти /В.М. Крицький // дис. канд. пед. наук. – К.: 1999 – 180 с.
  96. Лащенко А.П. Хоровая культура: аспекты изучения и развития / А.П.Лащенко. – К.: Музычна Украина, 1989. – 133 с.
  97. Левченко О.А. и др. Творчество и креатотерапия /О.А. Левченко. – Луганск: ВУГУ, 1998. – 307 с.
  98. Левченко Л.С. Творча самореалізація старшокласника у науково-дослідницькій діяльності шкіл нового типу /Л.С. Левченко //Автореф. дис. канд. пед. наук 13.00.02. Харківський пед. унів-т. ім. Г.С. Сковороди. – Х., 1999. – 19 с.
  99. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А.Маслоу / Д.А.Леонтьев //Вопросы психологии. – 1987. - №3. – С.150 – 158.
  100. Лещенко М.П. Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання /М.П. Лещенко. – К.: АПН України, 1995. – 174с.
  101. Либерман Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом /Е.Я.Либерман. – М.: Музыка, 1988. – 234 с.
  102. Линенко А.Ф. До питання щодо синергетичного підходу в педагогіці / А.Ф.Линенко //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. праць учасників 5 - х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С. 324 – 327.
  103. Личность: внутренний мир и самореализация: Идеи, концепции, взгляды /сост. Ю.Н.Кулюткин, Г.С.Сухобская. – Спб. 1996. – 175 с.
  104. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура /А.Ф. Лосев. – М.: Прогресс, 1991. – 381 с.
  105. Лутай В. Синергетична парадигма як філософсько-методологічна основа формування світоглядів ХХІ століття /В. Лутай //Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Методологічний семінар. Зб. наук. праць. Вип. 3 / За заг. ред. В. Андрущенко. – К.: Знання, 2000. – 520 с.
  106. Макаренко А.С. Сочинения в 7 – ми томах / А.С. Макаренко. – М.,1957 – 1958. – Т.У. – С. 462 – 467.
  107. Макаренко Н. Г. Інтереси в системі самореалізації особистості // Н.Г.Макаренко //дис. канд. філос. наук: 19. 00. 01. К., 1994. – 143 с.
  108. Малахов В. А., Чайка Т. А. Искусство самореализации человека Искусство в мире духовной культуры /Т.А.Чайка, В.А. Малахов. - К. : Наук. думка, 1985. – С. 148 – 149.
  109. Мальцев С. О. О психологии музыкальной импровизации /С.О. Мальцев. – М. : Музыка, 1991. – 88 с.
  110. Маслоу А. Психология бытия: пер с англ /А. Маслоу. – М.: Рефл. – бук. К.: Ваклер, 1997. – 304 с.
  111. Маслоу А. Мотивация и личность /А.Маслоу //А. М. Татлыбаева пер. с англ. – СПб: Евразия, 1999. – 478 с.
  112. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы /А. Маслоу //Пер. с англ. – М.: Смысл, 1999. – 425 с.
  113. Масол Л.М., Очаківська Ю.О. Предметний тиждень. Музика /Ю.О.Очаківський, Л.М. Масол //У двох частинах. Частина 2: Методичний посібник для вчителів. – Х.: Скорпіон, 2005. – 80 с.
  114. Медушевский В.В. Художественная картина мира в музыке (к анализу понятия) /В.В. Медушевский //Худ. творчество. Вопросы комплексного изучения / Отв. ред. Б.С. Мейлах. 1984. – Л.: Наука, 1986. – С.82-99.
  115. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки: Исследование / В.В.Медушевский. - М., 1993. - 262 с.
  116. Мельничук С.Г. Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів (історико-педагогічний аспект) /С.Г. Мельничук. – Кіровоград: РВЦ, 2003 – 396 с.
  117. Мелик-Пашаев А.А. Об источнике способности человека к художественному творчеству /А.А. Мелик-Пашаев //Вопросы психологии. – 1998. – №1. – С.76-82.
  118. Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству /А.А.Мелик-Пашаев. – М.: 1987. – 126 с.
  119. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческих способностей / А.А. Мелик-Пашаев. – М.: Знание, 1981. – 98 с.
  120. Методичні розробки питань викладання спеціальних хорових дисциплін. Київ. – 1967. – 131 с.
  121. Методика навчання мистецтв у початковій школі: Посібник для вчителів / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. – Х.: Веста: Ранок, 2006. – 256 с.
  122. Методические рекомендации по проведению активных методов обучения / Сост. Курносова Е.А. – Саранск: Издательство Мордов. Ун-та, 1997 – 24 с.
  123. Минин В.Н. К проблеме подготовки дирижера хора. Проблемы высшего музыкального образования /В.Н. Минин //Труды ГМПИ им. Гнесиних. – вип. 19. – М.: Музыка, 1985. – С. 17-26.
  124. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л.М.Митина. – М.: Флинта, 1998. – 200 с.
  125. Моляко В.О. Психологічні проблеми творчої діяльності та обдарованості дітей і молоді / В.О.Моляко // Актуальні проблеми психології: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України Вип. 19. – К., 1999. – С.146 – 153.
  126. Моляко В.А. Психологические проблемы творческой одаренности / В.А.Моляко. – Киев: Общество «Знание» Украины, 1995 – 295 с.
  127. Моляко В.А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности / В.А.Моляко // Вопросы психологии. – 1994. - № 5. – С. 86-95.
  128. Моляко В.А. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості / В.А.Моляко // Монографія. авт. кол., наук. Керівник В.А.Моляко. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 208 с.
  129. Москаленко В.Г. Творческий аспект музыкальной интерпретации (К проблеме анализа) /В.Г. Москаленко //Исследование – К. Госконсерватория, 1994. – 157 с.
  130. Мостова І.В. Формування педагогічно-виконавської майстерності майбутнього вчителя музики /І.В.Мостова //Авт. дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – Полтава, 1998. – 26 с.
  131. Музальов О.О. Основи теоретичної і практичної підготовки спеціаліста музично-педагогічного профілю /О.О. Музальов //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – № 3. – С. 108-115.
  132. Муляр В. І. Самореалізація особистості як соціальна проблема ( філос. – культорол. аналіз ) /В.І. Муляр. - Житомир. : ЖІТІ, 1997. – 214 с.
  133. Мусин И.О. О воспитании дирижера: очерки /И.О. Мусин. – Л.: Музыка, 1987. – 247 с.
  134. М’ясоїд П.А. Загальна психологія /П.А. М’ясоїд. – К.: Вища школа, 2000. – 479 с.
  135. Назаров А.Ф. Формирование основ педагогической импровизации в процессе профессиональной підготовки учителей музики /А.Ф. Назаров // Автореф. канд. пед. наук. – М.: 1984. – 15 с.
  136. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции /Е.В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1982. – 319 с.
  137. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В.Назайкинский. - М.: 1982. - 31 с.
  138. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта. - № 56. – 2001.
  139. Начало пути к себе: развитие памяти и творческих способностей /Сост. С.Ю.Коваль. – Днепропетровск, 1991. – 48 с.
  140. Недашковская М.А. Самореализация личности как культурно- исторический феномен /М.А. Недашковская //Проблемы философии. Респуб. межведом. науч. сб. – К.: Выща школа, Вып. 7. – 56 с.
  141. Нестеренко Г.О. Синергетичний вимір самореалізації особистості в умовах трансформації суспільства / Г.О.Нестеренко // Авт…дис. канд. пед. наук. 1997. -с.24.
  142. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры /Г.Г. Нейгауз //4-е изд. - М.: Музыка, 1988. - 300 с.
  143. Ниренберг Джеральд И. Искусство творческого мышления: Пер. с англ. / И.Джеральд Ниренберг. - Мн. : ООО «Попурри» , 1996. – 210 с.
  144. Олексюк О.М. Творча самореалізація майбутнього фахівця - музиканта в інтерпретаторському процесі /О.М. Олексюк //Наук. Записки Тернопольського ДПУ імені В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 1999. - № 3. – С. 116-120.
  145. Олексюк О.М., Ткач М.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва /М.М. Ткач, О.М. Олексюк //Навчальний посібник, К., Знання України, 2004. – 263 с.
  146. Олексюк О.М. Синергетична парадигма й модернізація змісту мистецької освіти /О.М. Олексюк //Наука і вища освіта в Україні: міра взаємодії. 2008 – С. 123-130.
  147. Олещук Е. Л. Личность студента в процессе формирования ценностных ориентаций средствами иск-ва. Пробл. самореалізації особистості в педвузі і загальноосвітній школі /Е.Л. Олещук //Тези доповідей міжвузівської наук. конфер. ( Київ, 15 - 16 вересня 1990р. // Ред. Кол. М.І. Шкіль та інші. – К., КДПУ, 1990. - С. 108-109.
  148. Орлов В.Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін / В.Ф.Орлов // Монографія. За заг. ред. І.А.Зязюна – К.: Наукова думка, 2003. – 276 с.
  149. Орлов Ю.М., Творогов Н.Д., Косарев И.И. Психологические основы воспитания и самовоспитания /Ю.М. Орлов. – М.: Высшая школа – 1989. – 63 с.
  150. Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посібн./ За ред. О.П.Рудницької – К.: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 1998. – 183 с.
  151. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А.В.Петровского . - М.: Изд-во Московского университета, 1986. – 294 с.
  152. Остапенко Л.В. Розвиток творчих якостей у студентів-хормейстерів засобами української духовної хорової музики /Л.В. Остапенко //Дис. канд. пед. наук. – К.: 1999 – 184 с.
  153. Падалка Г.М. Музична педагогіка. Курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін в системі педагогічної освіти / Г.М.Падалка //За ред. В. Г. Бутенка. – Херсон.: ХДПІ, 1995. – 104 с.
  154. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва. (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) /Г.М.Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.
  155. Пазовский А.М. Дирижер и певец /А.М. Пазовский //Общ. ред. В.Ф.Кухарского. – М.: Госмузиздат, 1959. – 157 с.
  156. Педагогіка: педагогические теории, системы, технологии: учебник/ Смирнов С.А., Котова И.Б., Шиянов Е.Н. и др.; под ред. С.А.Смирнова. – 4 – е изд., испр. – М.: Академия, 2001. – С.109.
  157. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С.О.Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька та ін. / За ред. С.О.Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с.
  158. Петрушин В.И. Музыкальная психология /В.И. Петрушин //Учебное пособие для студентов и преподавателей. - М., Гуманит. изд. центр Владос, 1993. - 384 с.
  159. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности /В.А.Петровский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.
  160. Пехота Е.М. Индивидуальность учителя: теорія и практика /Е.М. Пехота. – Николаев, 1996. – 144 с.
  161. Пигров К.К. Руководство хором /К.К. Пигров. – М.: Музика, 1964. – 220 с.
  162. Питання диригентської майстерності /Під ред. М. Канерштейна. – К.: Музика України, 1980. – 180 с.
  163. Пономарев Я.А. Психология творчества /Я.А. Пономарев. – М.: Просвещение, 1976. – 303 с.
  164. Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки молоді / Навчально методичний посібник.: К., ІЗМН, ред. Рибалки В.В. — 388 с.
  165. Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки молоді: Наук.- метод. посібник / За ред. В.В. Рибалки. – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 388 с.
  166. Птица К. Б. О музыке и музыкантах / К. Птица. – Ленинград, 1977. – 521 с.
  167. Радул В.В. Становлення соціальної зрілості молодого вчителя (теорія і практика) /В.В. Радул //Автор. дис. д-ра пед. наук: 13.00.01. – К., 1998. – 44 с.
  168. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике /В.Г. Ражников. - М., 1984. – 142 с.
  169. Ражников В. Г. Резервы музыкальной педагогики /В.Г. Ражников. – М.: Знание, 1980. – 96 с.
  170. Ражников В.Г. Динамика художественного сознания в музыкальном обучении /В.Г. Ражников //Диссерт. в форме научного доклада д-ра пед. наук. – М., 1993. – 70 с.
  171. Ракитянская Л.Н. Формирование нравственно-эстетической активности студ. муз.- пед. ф - тов в усл. инд. обучен. /Л.Н. Ракитянская //дис. канд. пед. наук: 13.00.01. К., 1992. – 190 с.
  172. Рапацкая Л.А. Подготовка учителя музыки к формированию художественной культуры школьников /Л.А. Рапацкая //Учебное пособие. - М.: МГОПИ, 1992. - 94 с.
  173. Рапацкая Л.А. Формирование художественной культуры учителя музики / Л.А. Рапацкая. - М.: Прометей, 1991. – 140 с.
  174. Растригіна А.М. Диригування /А.М.Растригіна //Програма навчального курсу за вимогами кредитно-модульної системи. – Кіровоград: КдГГУ ім. В. Винниченка, 2006. – 38 с.
  175. Растригіна А.М. Самореалізація на уроках музики як засіб становлення внутрішньої свободи особистості школяра /А.М.Растригіна //Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 2005 – № 2. – С.41-43.
  176. Роджерс К. Творчество как усиление себя /К. Роджерс //Вопросы психологии, 1990. - № 1 - С. 164-168.
  177. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека /К. Роджерс // Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1994. – 494 с.
  178. Роменець В.А. Психологія творчості /В.А. Роменець //Навч. посібник. 3 - тє вид. – К.:Либідь, 2004. – 288 с.
  179. Ростовський О.Я. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів у школі / О.Я.Ростовський //Метод. рекомендації. – К.: Рад. школа, 1989. – 72 с.
  180. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі / О.Я.Ростовський //Навчально-методичний пос. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.
  181. Рибалка В.Р. Психологія розвитку творчої особистості /В.Р. Рибалка // Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 194 с.
  182. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и её жизненный путь / С.Л.Рубинштейн //Избранные философско-психологические труды. Основы онтологии, логики и психологии. – М.: Наука, 1997. – С.433-438.
  183. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности. К философским основам современной педагогики /С.Л. Рубинштейн //Вопросы философии. - 1989. – № 5. – С. 89-95.
  184. Рудницька О.П. Основні суперечності філософії мистецької освіти /О.П.Рудницька //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – № 5. – С. 55-62.
  185. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька /О.П. Рудницька //Навч. посібник. – К., 2002. – 270 с.
  186. Рудницька О.П. Формування музичного сприймання в системі розвитку педагогічноі культури майбутнього вчителя /О.П. Рудницька //Автореф. дис. докт. пед наук: 13.00.01/ КПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1994. – 48 с.
  187. Румянцева З.В. Формирование профессиональной готовности учителя к музыкально-педагогической деятельности в школе /З.В. Румянцева // дис. канд. пед. наук. М.: 1987. - 199 с.
  188. Самитов В.З. Творческая направленность совместной деятельности педагога и студента как условие становления личностных качеств музыканта – исполнителя /В.З.Самитов //Автореф. дисс. канд. искусствоведения. – К., 1992. – 18 с.
  189. Самарин В. Хороведение: учебное пособие для студентов средних музикальних учебних заведений /В.Самарин. – М.: Академия, 1998. – 100 с.
  190. Самовоспитание педагогического творчества в процессе вузовского становления: Методические указания для студентов педагогических вузов / Сост. Н.В.Кичук. – К.: КГПИ, 1991. – 24 с.
  191. Сартр Ж. – П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов /Ж. Сартр // сост. И общ. Ред. А.А. Яковлева. – Х.: Фолио, 1997. – С. 319-344.
  192. Сарычева О.Н. Дидактические приемы стимулирования профессиональной активности студентов педвузов /О.Н. Сарычева //Дис. канд. пед. наук. - М., 1992. - 156 с.
  193. Сегеда Н. Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації /Н. Сегеда //Авт. дис. канд. пед. наук. – К. 2002 – 19 с.
  194. Семиченко В.А. Психология общения /В.А. Семиченко. – К.: Магістр – С., 1998. – 124 с.
  195. Сериков В.В. Личностно-ориентированное образование /В.В. Сериков // Педагогика. – 1994. - № 5. – С. 16-21.
  196. Сова М.О. Інтеграційні моделі культурологічного навчання /М.О. Сова // Вестник Севастопольского ГТУ (техн. ун-т) Педагогика. Вып. 90 сбр. научн. тр. – Севастополь, 2008. С.25-33.
  197. Соколов В.Г. Работа с хором /В.Г. Соколов. – М.: Музыка, 1967. – 228 с.
  198. Соколова Е.Т. Проэктивные методы исследования личности / Е.Т.Соколова. – М.: Моск. Унив. – 1980. – 176 с.
  199. Сохор А.Н. Проблемы музыкального мышления /А.Н. Сохор. - М., Муз., 1974, С. 59-74.
  200. Сохор А.Н. Воспитательная роль музыки /А.Н. Сохор // 2-е изд., доп., Л.: Музыка 1975. - 64 с.
  201. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг /Е.В. Сидоренко. – С - Пб.: Речь, 2000. – 234 с.
  202. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / С.О. Сисоєва. – К.: Поліграф книга, 1996. – 407 с.
  203. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований / М.Н.Скаткин. – М. : Педагогика, 1986. - 152 с.
  204. Скалкова Я. “Я” и коллектив: Методология и методы педагогических исследований /Я. Скалкова. – М.: Прогресс, 1989. – 294 с.
  205. Сковорода Г. Твори: у 2 т. /Г. Сковорода. – К., 1994. – Т.І. – С.415-439.
  206. Сковорода Г. Пізнай в собі людину /Г. Сковорода //Пер. М. Кашуба; Пер. поезії В. Войтович. – Львів: Світ, 1995. – 187 с.
  207. Сластенин В.А. Формирование личности учителя в процессе его профессиональной подготовки / В.А. Сластенин. – М.: Педагогика, 1986. – 215 с.
  208. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятельность /Л.С. Подымова, В.А. Сластенин. – М.: ИЧП “Издательст
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины