МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • Название:
 • МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 247
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені М.П. ДРАГОМАНОВА


  УДК 373.5.016:33+[159.931/963]


  На правах рукопису


  КІЛЬДЕРОВА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА


  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
  СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  13.00.02 - теорія та методика навчання технологій


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Сидоренко Віктор Костянтинович,
  член-кореспондент НАПН України,
  доктор педагогічних наук, професор


  Київ - 2012  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………………………………………………………........... 3
  РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В
  СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ…….
  12
  1.1 Аналіз підходів до розвитку творчих здібностей учнів……………….. 12
  1.2 Можливості використання навчальних проектів для
  розвитку творчих здібностей учнів старшої школи………………………..
  29
  1.3 Постановка задач дослідження………………………………………… 44
  Висновки до першого розділу………………………………………………. 48
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
  ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ…………………………………………..
  52
  2.1 Педагогічні умови розвитку творчих здібностей старшокласників….. 52
  2.2 Розвиток творчих здібностей учнів старшої школи
  на основі особистісно-орієнтованого навчання …………………………..
  72
  2.3 Обґрунтування змісту програми «Декоративне клаптикове шиття».... 92
  Висновки до другого розділу……………………………………………….. 112
  РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
  СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ
  В ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ…………………………………………….

  117
  3.1 Особливості розвитку творчих здібностей старшокласників
  на уроках технологій з профільного навчання……………………………..
  117
  3.2 Методичні засади розвитку творчих здібностей
  старшокласників у процесі профільного навчання
  (на прикладі спеціалізації «Декоративне клаптикове шиття»)……………

  133
  3.3 Результати дослідно-експериментальної роботи……………………... 148
  Висновки до третього розділу………………………………………………. 173
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 176
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………… 181
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………. 199
  Вступ
  Актуальність теми. В умовах стрімкого розвитку сучасних технологій суспільство, як ніколи, має потребу в творчих, сміливих, ініціативних людях. Це залежатиме від кількості та якості творчо розвинених спеціалістів, від їх здатності підвищити інтелектуальний потенціал нації.
  Питання творчості, проблеми розвитку творчих здібностей в процесі діяльності завжди цікавили філософів, психологів, педагогів.
  Розробка проблеми творчості та розвитку творчих здібностей знаходить віддзеркалення в фундаментальних працях психологів і педагогів Л.С. Виготського, І.П. Волкова, П.Я. Гальперіна, Є.І. Ігнатьєва, Б.Т. Ліхачова, О.М. Леонтьєва, Є.О. Мілеряна, В.О. Моляко, Б.М. Неменського, В.В. Рибалки, С.Л. Рубінштейна, Б.М. Теплова, А.С. Хворостова, В.Д. Шадрікова та ін. [31; 33; 34; 36; 38; 63; 62; 101; 102; 103; 107; 120; 121; 124; 125; 126; 127; 128; 132; 159; 164; 186; 188; 203; 206].
  Однією з провідних тенденцій реформування загальної середньої освіти виступає гуманістична парадигма, що має на меті створення умов для прояву індивідуальних можливостей, виявлення та розвиток творчих здібностей особистості. Пріоритетним завданням загальної середньої освіти стає формування не тільки інтелекту учнів, але й духовної та емоційної сфери, творчого підходу до праці, що є умовою ефективності майбутньої професійної діяльності та соціальної адаптації випускників школи.
  В сучасних умовах виникає необхідність пошуку нових підходів і методів для визначення правильної стратегії виявлення, формування та розвитку творчих здібностей людини. Зокрема, тут доцільне прогнозування розвитку сфери діяльності людини, що характеризується прикладенням її моральних, інтелектуальних, духовних та фізичних сил при різних способах поведінки на основі критичного аналізу існуючих і можливих варіантів соціально-економічної та політичної поведінки, відповідних наукових розробок і рекомендацій.
  Таким чином, одним із пріоритетних завдань сучасної загальноосвітньої школи потрібно визначити формування в молоді таких якостей, як здатність сміливо і вільно мислити; забезпечення розвитку творчих здібностей та індивідуальних особливостей особистості; виховання людини, яка має високу культуру, зокрема, технологічну, ґрунтовні знання, що постійно поглиблюються та оновлюються.
  Для нашого дослідження є важливою проблема розвитку творчих здібностей (М.І. Алексєєва, В.В. Сєріков, І.С. Якиманська) [1; 168; 212; 213]. Питання формування індивідуальних особливостей учнів у навчанні в певній мірі вирішували педагоги і психологи, що працювали в контексті наступних напрямів: гуманістична концепція в педагогіці (Ш.О. Амонашвілі, Г.О. Бал, Є.В. Бондаревська, Г.Н. Волков) [4; 5; 13; 26; 30]; саморозвиток особистості (О.Г. Кучерявий, К.О. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, В.І. Андрєєв, О.О. Бодалєв, В.П. Зінченко, О.М. Леонтьєв, В.М. Мясіщев, В.А. Петровський, В.М. Розін, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов, Г.А. Цукерман) [2; 3; 7; 8; 23; 60; 93; 101; 131; 143; 162; 164; 186; 205]; інновації в освіті (В.І. Загвязинський, С.О. Сисоєва, О.М. Пєхота В.О. Сластьонін, В.К. Сидоренко, В.Г. Кремень, Г.К. Селевко) [57; 90; 89; 91; 146; 167; 170; 172; 140]; концепції розвиваючого навчання (В.В. Давидов, Л.В. Занков, Є.М. Кабанова-Меллер, З.І. Калмикова, С.Ф. Русова, В.В. Сєріков) [46; 47; 48; 59; 68; 70; 165; 168]; зміст освіти (В.І. Загвязинський, В.В. Краєвський, В.С. Лєдньов, І.Я. Лернер, М.М. Скаткін) [58; 87; 95; 96; 105; 173; 88]; організація навчальної діяльності як процесу взаємодії (Ю.К. Бабанський, П.Я. Гальперін, І.І. Ільясов, М.І. Махмутов, Н.Ф. Тализіна, І.Е. Унт, Г.І. Щукіна, М.С. Корольчук) [10; 12; 37; 66; 86; 116; 182; 183; 197; 210]; пізнавальний інтерес, активність, самостійність і творчість учнів (Д.Б. Богоявленська, В.С. Данюшенков, П.І. Підкасистий, Я.О. Пономарьов, Т.І. Шамова)[21; 22; 50; 145; 151; 152; 153; 206]; питання розвитку трудової школи, управління в системі освіти і розвитку професійної майстерності педагогів (І.А. Зязюн, Л.М. Мітіна, Т.І. Шамова, П.І. Підласий) [61; 122; 123; 145; 148; 206]; використання особитісно-орієнтованих технологій в освіті (В.В. Рибалка, І.Д. Бех, В.С. Данюшенков, та ін.) [19; 50; 159; 161]; особливості розробки технологій (О.М. Коберник, В.П. Беспалько, В.І. Бондар, В.В. Гузєєв та ін.) [17; 25; 44; 80; 81].
  Умовою вирішення завдань гуманізації є чітка спрямованість процесу навчання школярів на формування творчого потенціалу як пріоритетної цінності вітчизняної освіти. Аналіз багатьох досліджень дозволив зробити висновок про те, що проблема розвитку творчого потенціалу розглядається в різних сферах освіти, проте існує певна сукупність суперечностей, пов’язаних з розвитком творчих здібностей методом проектів на уроках технології в загальноосвітній школі [13].
  Представники багатьох наукових напрямів і шкіл, що розглядають розвиток людини, її особистісних, психологічних та інших якостей, підтверджують продуктивність протікання цього процесу в ході діяльності та спілкування, підкреслюючи при цьому, що не будь-яка діяльність має розвиваючу функцію, а та, яка відкриває потенційні можливості учня, пробуджує його творчу пізнавальну активність. Філософський та психологічний аспект проблеми представлений в роботах К.О. Абульханової-Славської, Б.Г. Ананьєва, Д.Б. Богоявленської та ін. [2; 6; 7; 21]; педагогічний аспект - у працях І.Ф. Харламова, Т.І. Шамової, Г.І. Щукіної та ін. [202; 206; 210].
  Вчителі, забезпечуючи реалізацію умов розвитку творчих здібностей учнів, з одного боку, сприяють їх (учнів) розвитку, з іншого, - визначають велику вірогідність їх збереження і в подальшій діяльності вже дорослої людини (О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Н.Ф. Тализіна, С.П. Павх) [101; 102; 103; 139; 164; 182; 183].
  У роботах Л.П. Арістової, І.Е. Унт, І.Ф. Харламова, Т.І. Шамової, Г.І. Щукіної та ін. творчі здібності розглядаються як вищий рівень творчої активності, що проявляється в творчій пізнавальній діяльності, яка, в свою чергу, характеризується такими якостями, як оригінальність, нешаблонність, самостійність [9; 197; 202; 206; 210].
  Питання про те, чи можна людину навчити творчо мислити, проявляти творчу активність і розвивати у неї здібності до творчої діяльності, остаточно не вирішене (В.В. Давидов, І.Я. Лернер, Б.М. Теплов) [46; 47; 48; 105; 186; 187; 188].
  О.М. Матюшкін, Л.С. Виготський визначають сенс пізнання природи людини і мотивів для розробки методів, технологій навчання, спрямованих на розвиток творчих здібностей. Різноманітність підходів, що сприяють розвитку творчої активності учня, простежується в існуванні декількох ведучих дидактичних концепцій [33; 34; 35; 36; 113; 114; 115]:
  - теорії поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна) [37; 38; 182; 183; 184];
  - теорії проблемного навчання (М.І. Махмутов, І.Я. Лернер, О.М. Матюшкін, В. Оконь, А.В. Фурман) [105; 115; 116; 117; 136; 199; 200];
  - теорії розвиваючого навчання (Л.С. Виготський, Л.В. Занков, В.В. Давидов) [33; 34; 46; 47; 48; 59];
  - теорії оптимізації навчання (Ю.К. Бабанський) [10];
  - теорії індивідуалізації навчання (Є.С. Рабунський, І.Е. Унт, Г.В. Терещук) [157; 191; 197].
  Традиційна освіта має в своїй основі ключову ідею прибічників раціоналізму (Локк, Песталоцці, Кант, Гербарт) і філософії емпіризму (Г. Спенсер) і доводить своє рівноправне положення в цьому питанні, слідуючи декількома шляхами [11; 141; 142]:
  - визнання факту, що люди не рівні;
  - при викладанні предметів йти від думки, що учень - «резервуар» для знань;
  - розвиток гнучкості розуму дітей будувати на рішенні різнотипових завдань, в тому числі творчого, світоглядного плану;
  - визнання за учнем його права бути суб’єктом навчання.
  Співвідношення, взаємодія між природничо-математичними та гуманітарними предметами в шкільній програмі, націлене на розвиток творчих здібностей і об’єктивне сприйняття світу - залишається значущою проблемою.
  Незважаючи на наявність істотних теоретичних розробок з проблеми, в теорії педагогіки існує протиріччя між науковими фактами, що стосуються розвитку творчих здібностей учня та їх недостатньо повним науковим обґрунтуванням на основі урахування індивідуальних особливостей школяра у процесі навчання.
  Протиріччя в рамках педагогічної практики пов’язане з об’єктивним зростанням ролі розвитку творчих здібностей, що є важливим у реалізації в різних видах майбутньої професійної діяльності учнів і репродуктивним характером існуючого їх навчання, підготовки до життя, розрахованого на «середнього» учня.
  Протиріччя, що виникли на рівні педагогічної практики, обумовлені невідповідністю між:
  1) оптимальними психолого-педагогічними умовами для розвитку творчих здібностей кожного учня на уроках технологій та їх недостатньою розробленістю і впровадженням у навчально-виховному процесі;
  2) необхідністю організації навчання з метою розвитку творчих здібностей учнів і недостатньою компетентністю вчителів у вирішенні цього питання;
  3) потребою у виконанні творчих робіт школярами та їх слабкою підготовленістю до таких видів навчально-пізнавальної діяльності.
  Існування протиріч в педагогічній теорії і практиці зумовили наявність проблеми дослідження, яка полягає у визначенні, обґрунтуванні й ефективній реалізації комплексу педагогічних умов виявлення, формування і розвитку творчих здібностей учнів при здійсненні індивідуального підходу в навчанні.
  Реалії сучасного життя свідчать усе більш про те, що реалізація індивідуального підходу неможлива без урахування умов середовища і вікових особливостей учнів.
  На основі актуальності дослідження і виділеної сукупності суперечностей була сформульована проблема дослідження, яка полягає в пошуку, виявленні й обґрунтуванні методичних засад розвитку творчих здібностей старшокласників.
  У дослідженні нами введено обмеження: розробляючи методичні засади розвитку творчих здібностей школярів, ми розглядали проблему в рамках навчання учнів у старшій профільній школі.
  Враховуючи актуальність і недостатню розробленість досліджуваної проблеми, а також існуючі протиріччя, було обрано тему дослідження: «Методичні засади розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до Тематичного плану науково-дослідної роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, науковий напрям «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів» (державний реєстраційний номер 0198U001733).
  Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 8 від 01.03.2010 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук України (протокол № 7 від 27.09.2011 р.).
  Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці методичних засад розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності.
  Відповідно до визначеної мети були визначені такі задачі дослідження:
  1. Розкрити можливості навчальних проектів для розвитку творчих здібностей учнів старшої школи у процесі навчання технології.
  2. Виявити та обґрунтувати педагогічні умови, форми та методи навчальної діяльності старшокласників, з метою розвитку їх творчих здібностей на уроках технологій.
  3. Розробити та експериментально перевірити методичні засади розвитку творчих здібностей старших школярів у процесі профільного навчання.
  4. Розробити експериментальну навчальну програму для профільної школи, навчання в рамках якої сприятиме розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках технологій, та здійснити її експериментальну перевірку.
  Об’єкт дослідження - творча діяльність старшокласників на уроках технологій у профільній школі.
  Предмет дослідження - методичні засади розвитку творчих здібностей учнів старшої школи у проектній діяльності на уроках технологій.
  Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети були використані наступні методи дослідження:
  теоретичні: аналіз - для вивчення й узагальнення положень психолого-педагогічної, методичної літератури, навчальних програм і навчальних планів, результатів дисертаційних досліджень, матеріалів конференцій та періодичних фахових видань з метою визначення стану та розробленості проблеми дослідження; зіставлення - для виявлення та аналізу різних поглядів учених щодо проблеми дослідження; синтез, порівняння та узагальнення - для виявлення необхідних педагогічних умов, форм та методів навчальної діяльності з метою розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках технологій;
  емпіричні: спостереження за навчальним процесом, аналіз контрольних зрізів, перевірочних робіт; анкетування - для вивчення й аналізу педагогічного досвіду, результатів практичної діяльності старших школярів; математичної статистики - для обробки результатів наукового пошуку, визначення та динаміки розвитку творчих здібностей учнів на уроках технологій; педагогічного експерименту - для забезпечення достовірності результатів у розвитку творчих здібностей учнів старшої школи.
  Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в наступному:
  вперше виявлено педагогічні умови розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках технологій з профільного навчання; виявлено, що творча діяльність проектного характеру з дослідницьким компонентом - оптимальний за ефективністю механізм і змістова основа процесу актуалізації розвитку творчих здібностей учнів старших класів; виявлено особливості творчої діяльності у рамках методу проектів на уроках технологій;
  розроблено і теоретично обґрунтовано методичні засади розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності; зміст курсу, експериментальну програму за спеціалізацією «Декоративне клаптикове шиття» технологічного профілю, що стало основою реалізації розроблених методичних засад;
  удосконалено методику застосування особистісно-орієнтованих технологій у розвитку творчих здібностей учнів старшої школи на уроках технологій у профільному навчанні;
  подальшого розвитку набули можливості застосування індивідуального підходу в процесі профільного навчання в старшій школі.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та впровадженні у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів програми з технологій за профілем за спеціалізацією «Декоративне клаптикове шиття»; розробленні й апробації методики діагностування рівня знань та провідних творчих якостей учнів, необхідних для опанування технології виконання виробів із клаптиків. Матеріали роботи можуть знайти застосування при вдосконаленні змісту і методики навчання учнів у профільній старшій школі за технологічним напрямом. Результати дослідження можуть бути використані в розробці нових навчальних програм, посібників з декоративного клаптикового шиття, а також у подальшій розробці проблеми розвитку творчих здібностей школярів.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження доповідались на Міжнародних науково-практичних конференціях «Інноваційні технології в підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики» (м. Полтава, 2010 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 80-ї річниці від дня народження академіка Д.О. Тхоржевського, «Освітня галузь «Технологія»: реалії та перспективи» (м. Київ, 2010 р.), «Основні напрями реформування технологічної та професійної освіти» (м. Київ, 2011 р.), «Сучасні тенденції розвитку технологічної та професійної освіти в Україні у контексті європейської інтеграції» (м. Умань, 2011 р.), «Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах» (м. Київ, 2011 р.), та «Сучасні проблеми та шляхи вирішення профорієнтації молоді» (м. Херсон, 2011 р.).
  Результати дослідження знайшли впровадження в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 10 м. Умані Черкаської обл. (довідка № 09/14 від 06.10.2011 р.), Іванівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чернігівського району, Чернігівської обл. (довідка № 32 від 08.04.2011 р.), спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №329 «Логос» імені Г.Гонгадзе м. Києва (довідка № 52/22 від 22.09.2011 р.), спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 102 м. Києва (довідка № 46 від 19.09.2011 р.).
  Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 5 публікаціях, з яких 5 - наукові статті у провідних фахових виданнях України. Кількість одноосібних публікацій - 5.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Узагальнення результатів дослідження дає підстави сформулювати такі висновки:
  1. В ході дослідження розкрито можливості навчальних проектів для розвитку творчих здібностей учнів старшої школи в процесі навчання технологій.
  Актуальність дослідження цієї проблеми визначається необхідністю змістового та структурного перетворення навчального предмету «Трудове навчання», на зміну якому вводиться предмет «Технології». Реалізація технологій припускає викладання предмету на досить високому теоретичному рівні, цілеспрямовану практичну та творчу діяльності за рахунок використання активних методів навчання, в першу чергу, методу проектів, що сприяє вирішенню поставлених завдань, зокрема, розвитку творчих здібностей учнів.
  Організація творчої діяльності старшокласників на основі методу проектів, розкриває основні принципи організації цієї діяльності: креативність, наочність, колективний характер навчання і, в той же час, індивідуальний підхід до кожного учня, підтримування ідеї співпраці (співтворчості). А також умови її здійснення: підтримки прагнення до творчості, оптимальної координації навантаження на уроці та вдома, умілої організації самостійної роботи, цілісного підходу до знань, високого рівня теоретичної підготовки та закріплення практичних умінь і навичок, підтримування позитивного емоційного фону в процесі навчання, розвитку потреби в надбанні знань, умінь. Ці умови сприяють реалізації вищезгаданих принципів, і розглядаються як чинники, що забезпечують ефективне стимулювання творчої діяльності. Під учнівським проектом розуміють завдання дослідницького, творчого характеру, що відповідає інтересам і можливостям учнів, виконане ними самостійно, але під керівництвом учителя і що має своїм підсумком соціально значущу, завершену роботу. В ході дослідження нами проаналізовані психолого-педагогічні, науково-методичні, дидактичні, організаційні, змістові, мотиваційні, діяльнісні, суб’єктивні та об’єктивні, зовнішні та внутрішні підходи до виконання проектів, алгоритм діяльності учителя та учнів, особливості оцінювання проектів.
  2. Виявлено та обґрунтовано педагогічні умови, форми та методи навчальної діяльності старшокласників з метою розвитку їх творчих здібностей на уроках технологій.
  У процесі дослідження визначено комплекс педагогічних умов, які обумовлюють ефективність процесу виявлення, формування та розвитку творчих здібностей учнів старшої школи на уроках технологій у профільному навчанні, та організації творчої діяльності на основі методу проектів як засобу розвитку їх творчих здібностей.
  Продуктивність навчально-виховного процесу значною мірою залежить від його організації, оптимального поєднання традиційних і нетрадиційних методів, форм навчання та їх комбінацій. Запропоновані нами форми нетрадиційних уроків забезпечують високу активність учнів. Вони сприяють розвитку самостійності, ініціативності, фантазії, творчих здібностей старшокласників.
  Виділено сукупність компонентів навчально-творчої діяльності, а саме: мотиваційного, змістового та операційного, що включає форми активного навчання, методи, засоби на рівні творчого застосування знань і способів діяльності та дозволяє створити умови для максимально ефективного розвитку творчих здібностей учнів старшої школи.
  Під керівництвом учителя учні включаються в дослідницьку діяльність. Формується уміння аналізувати, оцінювати. Осмислюється власна готовність до творчої діяльності. На етапі проектування здійснюється усвідомлення своїх творчих можливостей, ступінь готовності до творчої діяльності; планування і конструювання найбільш раціональних і ефективних способів діяльності з набуття знань, умінь і навичок; прогнозування результатів і можливих труднощів на шляху їх досягнення; обґрунтування, проектування, вибір засобів, методів, форм здійснення творчої діяльності.
  3. Розроблено та експериментально перевірено методичні засади розвитку творчих здібностей старшокласників у процесі профільного навчання.
  Виявлено методичні засади, що дають основу для функціонування і реалізації системи можливостей для розвитку творчих здібностей старшокласників у процесі профільного навчання. Така система можливостей для повноцінного формування творчих здібностей включає комплекс педагогічних умов, форм та методів навчальної діяльності, засобів, серед яких: створення умов при вивченні тем (розділів) навчальної програми, що дозволяє учням демонструвати їх індивідуальні особливості, зокрема, творчі здібності; проводити перевірку засвоєного матеріалу таким чином, щоб створювалася можливість прояву і демонстрації інтересів та нахилів старшокласників; підтримка спроб знаходити, формулювати і перевизначати проблему; створення вільної, розкутої атмосфери навчання: заохочення і винагорода творчих ідей та результатів творчої діяльності тощо.
  Вищезазначене знаходить своє віддзеркалення в процесі навчально-пізнавальної і практичної діяльності учнів, коли систематизуються знання і виробляються на їх основі вміння, навички та набувається досвід творчої діяльності з орієнтацією на самореалізацію.
  Результати дослідження дають основу вважати, що виявлені педагогічні умови, розроблені на їх основі методичні засади, дидактичні і методичні матеріали, експериментальна навчальна програма за технологічним напрямом досить повно забезпечують організацію і здійснення навчально-виховного процесу, сприяють розвитку творчих здібностей учнів.
  4. Розроблено експериментальну навчальну програму для профільної школи, навчання в рамках якої сприяє розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках технологій, та здійснено її експериментальну перевірку.
  Підсумком якісної перебудови освіти в галузі трудової підготовки стало створення інтеграційної освітньої галузі «Технологія», що сприяє розвитку творчих здібностей учнів відповідно до їх інтересів і нахилів та відповідає соціальному замовленню суспільства освітніх установ на даному етапі. Для реалізації поставлених завдань потрібні варіативні програми, що враховують регіональні особливості та відповідний дидактичний механізм їх реалізації, що є оптимальним поєднанням змісту, методів, методичних прийомів, організаційних форм з урахуванням індивідуально-психологічних й особистісних особливостей та рівня підготовленості учнів.
  Розроблено експериментальну програму для профільного навчання за технологічним напрямом для учнів старших класів, в якій дотримано принципи наступності з трудовим навчанням, враховані регіональні особливості й стан матеріально-технічної бази навчальних установ. Програма доступна і посильна для учнів. Це засвідчують експериментальні дані, що підтверджують позитивні зрушення в зростанні рівня розвитку творчих здібностей старшокласників протягом двох років навчання.
  Відповідно до завдань дослідження був розроблений та експериментально перевірений механізм реалізації педагогічних умов на прикладі технологічного профілю за спеціалізацією «Декоративне клаптикове шиття».
  Результати дослідження свідчать, що розроблені й теоретично обґрунтовані методичні засади розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності, зміст курсу, експериментальна програма за спеціалізацією «Декоративне клаптикове шиття», що стало основою реалізації розроблених методичних засад, застосування особистісно-орієнтованих технологій в навчанні сприяють ефективному розвитку творчих здібностей старшокласників.
  Ми не претендуємо на вичерпний розгляд усіх аспектів складної і різноманітної проблеми розвитку творчих здібностей.
  Подальшого дослідження, на наш погляд, вимагають наступні проблеми: формування готовності вчителя до творчого пошуку в процесі викладання технологій; розробка методики використання методу проектів, що сприяє розвитку творчої особистості.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Алексєєва М.І. Мотиви навчаня учнів / М.І. Алексєєва. - К.: Рад. шк.., 1974. - 270 с.
  2. Альбуханова-Славская К.А. Диалектика человеческой жизни: общественно-политическая литература / К.А. Альбуханова-Славская. - М.: Мысль, 1977. - 224 с
  3. Альбуханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Альбуханова-Славская. - М.: Наука, 1991. -. 234 с
  4. Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса / Ш. А. Амонашвили. - Минск: Изд-во БГУ, 1990. - 560с.
  5. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества / Ш.А. Амонашвили. - К.: Освіта, 1991. - 110 с.
  6. Ананьев Б.Г. Познавательные потребности и интересы. Ученые записки ЛГУ / Б.Г. Ананьев // Психология. - 1959. - №265. - Вып. 6. - С. 41 - 60.
  7. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. - 340 с.
  8. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики творчества. Монография / В.И. Андреев - Изд-во Казанского университета. 1988. - 239 с.
  9. Аристова Л.П. Активность учения школьников / Л.П. Аристова. - М.: Педагогика, 1968. - 342 с.
  10. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно - воспитательного процесса: Методические основы / Ю.К. Бабанский. - М.: Просвещение, 1982. - 192 с.
  11. Бабанский Ю.К. Педагогика / Ю. К. Бабанский. - М.: Просвещение, 1983. - 608 с.
  12. Бабанский Ю.К. Педагогика / Ю.К. Бабанский. - М.: Просвещение, 1988. - 478 с.
  13. Балл Г.О. Гуманізація загальної та професійної освіти: суспільна актуальність і психолого-педагогічні орієнтири / Г.О. Балл // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / Ред. І.А. Зязюн. - К., 2000. - С. 134-157.
  14. Бердяев Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев. - М.: Республика, 1993. - 201 с.
  15. Бердяев Н.А. Смысл творчества (Философия творчества, культуры и искусства) / Н.А. Бердяев. - М.: Искусство. Лига. - 1994. - Т. 1. - 356 с.
  16. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства / Н.А. Бердяев. - В 2-х т. - Т.1. - М.: Искусство, 1994. - 542 с.
  17. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько . - М.: Педагогика, 1989. - 192 с.
  18. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. / В.П. Беспалько - М.: Педагогика, 1989.- 120 с.
  19. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: Теоретико - технологічні засади: Навч. - метод. Видання / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
  20. Блахут А. Роль эстетического воспитания в развитии творческих способностей личности: дис. канд.пед.наук / А. Блахут. - Киев, 1984. - 189 с.
  21. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д.Б. Богоявленская. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1983. - 173 с.
  22. Богоявленская Д.Б. Творческая работа - просто устойчивое словосочетание / Д.Б. Богоявленская, М.Е. Богоявленская // Педагогика. - 1998. - №3. - С. 36 - 43.
  23. Бодалев А.А. Совершенствование психологической подготовки учителя / Бодалев А.А., Гамезо М.В., Петухов В.В. //Пути совершенствования психолого-педагогической подготовки учителей в свете основных направлений реформы общеобразовательной и профес¬сиональной школы. Полтава: АПН СССР, 1985. - С. 14-17.
  24. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. - М.: Просвещение, 1968. - 440 с.
  25. Бондар В.І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі / В.І. Бондар // АПН України; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2000. - 192с.
  26. Бондаревская Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: [Учеб. пособие] / Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич. - Ростов-на-Дону: Творческий центр "Учитель", 1999.- 560 с.
  27. Браже Т.Г. Развитие творческого потенциала учителя / Т.Г. Браже // Советская педагогика. - 1989. - № 8. - С. 89 - 94.
  28. Брушлинский А.В. О субъекте мышления и творчества. - В кн.: Основные современные концепции творчества и одаренности / А.В. Брушлинский. - М.: Молодая гвардия. 1997. - С. 39 - 56.
  29. Вердіна С.В. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя / С.В. Вердіна, А.Г. Панченко. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 111 с.
  30. Волков Г.Н. Этнопедагогика: [Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений] / Г.Н.Волков. - М.: Издательский центр "Академия", 1999. - 168 с.
  31. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству / И.П. Волков. - М.: Просвещение, 1982. - 144 с.
  32. Волков И.П. Цель одна - дорог много: [Проектирование процессов обучения: Кн. для учителя: Из опыта работы] / И.П. Волков. - М.: Просвещение, 1990. - 159 с
  33. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. [3-е изд.] / Л.С. Выготский. - М.: Просвещение, 1991. - 174 с.
  34. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. - М.: Педагогика - Пресс, 1996. - 536с.
  35. Выготский Л.С. Психология / Л.С. Выготский. - М.: Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2002. - 1008 с.
  36. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. - М.: Искусство, 1968. - 130 с.
  37. Гальперин П.Я. Введение в психологию: учебное пособие для вузов. - [2-е изд.] / П.Я. Гальперин. - М.: Университет, 2000. - 336 с.
  38. Гальперин П.Я. К психологии творческого мышления / П.Я. Гальперин, Н. Р. Котик // Вопросы психологии. - 1982. - №5. - С. 80 - 84.
  39. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. М.: Прогресс, 1968. - С. 433-456.
  40. Гильбух Ю.З. Формирование умения планировать свой труд / Ю.З. Гильбух, Е.П. Верещак // Школа и производство.- 1995. - №2. - С. 22-26.
  41. Годник С.М. Страницы современной педагогики: диалог теории и практики / С.М. Годник. - Воронеж, 1998. - 364 с.
  42. Государев Н.А. Треугольный человек / Н.А. Государев. - М.: Молодая гвардия, 1991. - 270 с.
  43. Григораш В.В. Настільна книга педагога. посібник для тих, хто хоче бути вчителем - майстром / В.В. Григораш. - Х.: Вид. група «Основа», 2006. - 352с.
  44. Гузеев В.В. Теория и практика интегральной образовательной технологии / В.В. Гузеев. - М.: Народное образование, 2001. - 224с
  45. Гутчин И.Б. Кибернетические модели творчества / И.Б. Гутчин. - М.: Знание, 1969. - 63 с.
  46. Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения / В.В. Давыдов // Педагогика. - 1995. - №1. - С. 29-39.
  47. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов. - М.: Педагогика, 1986. - 239 с.
  48. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М.: Интор, 1996. - 544с.
  49. Данилов М.А. Основные проблемы методологии и методики педагогических исследований / М.А. Данилов. - М.: АПН СССР, 1971. - 36 с.
  50. Данюшенков В.С. Активизация учебной деятельности школьников в условиях личностно-ориентированного обучения / В.С. Данюшенков, С.А. Барамзина. - Киров, 2005. - 160 с.
  51. Джуринский А. Н. Сравнительная педагогика: учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / А.Н. Джуринский. - М. : Академия, 1998. - 169 с
  52. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин - СПб.: Изд-во «Питер», 1999. - 368 с.
  53. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики / И.В. Дубровина. - М: Педагогика, 1991. - 232 с.
  54. Дуранов М. Е. Личность: воспитание и ее развитие / М. Е. Дуранов. - МГПИ, 1995. - 90 с.
  55. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления: пер. с англ. / Д. Дьюи. - М.: Лабиринт, 1999. - 189 с.
  56. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; відповід. ред. В.Г. Кремень. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.
  57. Загвязинский В.И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука. Инновационные процессы в образовании / В.И. Згвязинский. - Тюмень, 1990. - С. 3-9.
  58. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя / В.И. Звягинский. - М.: Педагогика, 1987. - 160 с.
  59. Занков Л.В. Развитие школьников в процессе обучения / Л.В. Занков. - М.: Просвещение, 1968. - 175 с.
  60. Зинченко В.П. Методические проблемы психологического анализа деятельности / В.П. Зинченко, В.М. Гордон // Системные исследования: Ежегодник. - М.: Наука, 1975. - С. 82-127.
  61. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук. - метод. посібник / І.А. Зязюн. - К.: МАУП, 2000. - 312 с.
  62. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатьев. - М.: Учпедгиз, 1961. - 223 с.
  63. Игнатьев Е.И. Психология. пособие [для пед. Училищ] / Е.И. Игнатьев. - М.: Просвещение, 1965. - 344 с.
  64. Ильенков Э. В. Философия и культура / Э. В. Ильенков. - М.: Изд-во полит, лит., 1991. - 462 с.
  65. Ильина Т. А. Педагогика школы / Т. А. Ильина, И. Т. Огородникова. - М.: Просвещение, 1978. - 320 с.
  66. Ильясов И.И. Структура процесса учения. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 154 с.
  67. Ильясова И.И. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис]. - М.: Изд-во Московского ун - та, 1981. - 304 с.
  68. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся / Е.Н. Кабанова-Меллер. - М.: Просвещение, 1968. - 288 с.
  69. Калмыкова З.И. Педагогика гуманизма / З.И. Калмыкова. - М.: Знание, 1990. - 80 с.
  70. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З.И. Калмыкова - М.: Педагогика, 1981. - 199 с.
  71. Кант И. Трактаты и письма / И. Кант. - М.: Наука, 1980. - 709 с.
  72. Капустин B.C. Выполнение проектов на уроках технологии в 5-7 классах / B.C. Капустин // Школа и производство. - 1998. - №1. - С. 15-20.
  73. Кільдерова Л.В. Особливості процесу формування та розвитку творчої діяльності учнів на уроках технологій / Л.В. Кільдерова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №17. Теорія і практика навчання та виховання. - Випуск 19: зб. наукових праць. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - С. 32-39.
  74. Кільдерова Л.В. Передумови розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічній діяльності / Л.В. Кільдерова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. - Випуск 7: зб. наукових праць. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.- С. 92-95.
  75. Кільдерова Л.В. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів старшої школи / Л.В. Кільдерова // Вища освіта України №3 (додаток 1) 2011 р. - Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». - Т.2. - С. 85-91.
  76. Кільдерова Л.В. Розвиток творчої пізнавальної активності як сучасна психолого-педагогічна проблема. / Л.В. Кільдерова // Педагогічні науки: зб. наук. пр. - Вип. VIX. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. - С. 181-185.
  77. Кільдерова Л.В. Роль індивідуального підходу в розвитку творчих здібностей старшокласників / Л.В. Кільдерова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. - Випуск 28. Редкол.: І.А. Зязюн та ін. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2011. - С. 123-127.
  78. Кларин М.В. Личностная ориентация в непрерывном образовании / М.В. Кларин // Педагогика, 1996. - №2. С. 14 - 21.
  79. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996. - 512 с.
  80. Коберник О.М. Проектно-технологічна система трудового навчання / О.М. Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти.- 2003. - №4.- С.8 - 12.
  81. Коберник О.М. Трудове навчання в школі: проектно-технологічна діяльність. 5 - 12 класи / за ред. О. М. Коберник, В. В.Бербец, Н. В. Дубова та ін. - Х.: Вид. група «Основа», 2010. - 256 с.
  82. Козырева А.Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества / А.Ю. Козырева. - Пенза: НМЦ Пензенского гор. отд. обр., 1994. - 341 с.
  83. Колесов Д.В. Учителю о психологии и физиологии подростка / Д.В. Колесов, И. Ф. Мягков. - М.: Просвещение, 1986. - 80 с.
  84. Кон И.С. Психология ранней юности: кн. для учителя / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 1989. - 255 с.
  85. Кон И.С. Психология старшеклассника: пособие для учителей / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 1980. - 192 с.
  86. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук.- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.- 400 с.
  87. Краевский В.В. Проблемы научного обоснования обучения / В.В. Краевский. - М.: Педагогика, 1997. - С. 264.
  88. Краевский В.В. Теоретические основы содержания общего среднего образования / В.В. Краевский, И.Я. Лернер. - М.: Педагогика. 1983. - 352 с.
  89. Кремень В.Г. Національна освіта як соціокультурне явище / В.Г. Кремень // Вчитель. -1999. - С. 11-12.
  90. Кремень В.Г. Освіта і наука визначають авторитет держави (Виступ на семінарі-нараді головних редакторів педагогічних фахових видань України) / В.Г. Кремень // Трудове навчання в закладах освіти.- 2003.- №1.- С.2-5.
  91. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації / В.Г. Кремень. - К.: Грамота, 2003. - 216с.
  92. Кулюткин Ю.Н. Мотивация познавательной деятельности / Ю.Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская. - Л., 1972. - 263 с.
  93. Кучерявый А.Г. Профессиональное самовоспитание будущих педагогов в процессе их целостной подготовки /А.Г.Кучерявый.-К.:Рад.школа,1999.-175с.
  94. Лавров П.Л. Философия и социология. Избранные произведения в 2 т. / П.Л. Лавров. - М.: «Мысль», 1965. Т. 1. - 751 с.
  95. Леднев B.C. Содержание образования / B.C. Леднев. - М.: Высшая школа,1989.- 360 с.
  96. Леднев В.С. Непрерывное образование: структура и содержание / В.С. Леднев. -М.: АПН СССР, 1988. - С. 284.
  97. Лейтес Н.С. Об умственной одаренности: Педагогические характеристики некоторых типов школьников / Н.С. Лейтес. - М.: Академия пед. наук РСФСР, 1960. - 215 с.
  98. Лейтес Н.С. Соотношение возрастного и индивидуального в способностях школьников / Н.С. Лейтес // Вопросы психологии. - 1985. №1. - С. 9 - 19.
  99. Лейтес Н.С. Способности, труд, талант / Н.С.Лейтес.-М.:Знание,1961.-32с.
  100. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст / Н.С. Лейтес. - М.: Педагогика, 1971. - 279 с.
  101. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - М.: Политиздат, 1997. - 304 с.
  102. Леонтьев А.Н. Общее понятие деятельности / А.Н. Леонтьев.// Хрестоматия по психологии. [под ред. А.В.Петровского]. - М.: Просвещение, 1977. С. 206 - 214.
  103. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции / А.Н. Леонтьев. - М.: Наука, 1970. - 135 с.
  104. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. - М.: МГУ, 1991. - 147 с.
  105. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер. - М.: Знание, 1980. - 96 с.
  106. Лернер П.С. Проектирование по «Технологии» / П.С. Лернер. // Школа и производство. - 1997. - №3. - С. 15 - 19.
  107. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников / Б.Т. Лихачев. - М.: Просвещение, 1985. - 175 с.
  108. Лобко-Лобановская, Н.А. Учебный диалог как способ ориентации учителя и учащихся на творческое сотрудничество / Н.А. Лобко-Лобановская. - С .98-10
  109. Максименко С. Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини / С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник. - К.: Мікрос - СВС, 2003. - 112 с.
  110. Мамус Г.М. Клаптикова мозаїка / Г.М. Мамус. - Тернопіль - Харків: Видавництво «Ранок», 2010. - 112 с.
  111. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // В сб.: Психология личности. Тексты [под ред. Ю. Б. Гиппенрейтера]. - М.: МГУ, 1982. - 244с.
  112. Маслоу А. Самоактуализация личности и образование / А. Маслоу // Ин - т психологии АПН Украины и др.; [пер. с англ., предисл. Г.А. Балла]. - К.; Донецк, 1994. - 50 с.
  113. Матюшкин А.М. Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики / А.М. Матюшкин. - М.: Школа - Пресс, 1993. - 127 с.
  114. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности / А.М. Матюшкин. // Вопросы психологии. - 1989. - № 6. с. 29 - 33.
  115. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. - М., 1972. - 136с.
  116. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе / М.И. Махмутов. - М.: Просвещение, 1977 - 256с.
  117. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории / М.И. Махмутов. - М.: Педагогика, 1975. - 368 с.
  118. Мельник О.В. Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 / Ін - т пробл. виховання АПН України / О.В. Мельник. - К., 2003. - 20 с.
  119. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника: Избр. психол. Труды / Н.А. Менчинская. - М.: Педагогика, 1989. - 218 с.
  120. Милерян Е.А. Психологические основы переноса производственных умений у старших школьников / Е.А. Милерян //Вопросы психологии,1980, № 1.- С.36-38.
  121. Милерян Е.А. Психология формирования общетрудовых политехнических умений / Е.А. Милерян. - М.: Педагогика, 1973. - 229 с.
  122. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя: учеб. метод. литература для вузов / Л.М. Митина. - М.: Флинта, 1998. - 20 с.
  123. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности / Л.М. Митина. - М.; Воронеж: Моск. психолого-социальный ин-т: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. - 400 с.
  124. Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач В.А. Моляко. - К.: Радянська школа, 1983. - 96 с.
  125. Моляко В.А. Психология творческой деятельности.-К.:Знание, 978.-47с.
  126. Моляко В.А. Творческая одаренность и воспитание творческой личности / В.А. Моляко. - К.: Радянська школа, 1991. - 134 с.
  127. Моляко В.О. Концепція виховання творчої особистості //Радянська школа / В.А. Моляко. - 1991. - № 5. - С.47-51.
  128. Моляко В.О. Некоторые проблемы психологии творчества специалистов / В.О. Моляко //Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць / За ред. Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського. У двох частинах.- Ч.1.- Харків: НТУ „ХПІ”, 2002.-432 с.
  129. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них самих / А.В. Мудрик. - М.: Просвещение, 1990. - 191 с.
  130. Мудрик А.В. Личность школьника и ее воспитание в коллективе / А.В. Мудрик. - М.: Знание, 1983. - 96с. - (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология»; №8).
  131. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические труды / В.Н. Мясищев. Изд. НПО «МОАЗК», 1998. - 368 с.
  132. Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: кн. [для учителя. - 2 - е изд., перераб. и доп.] / Б. М. Неменский. - М.: Просвещение, 1987. - 255 с.
  133. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.П. Никитин. - М.: Просвещение, 1989. - 160 с.
  134. Николов Л. Структуры человеческой деятельности; [пер. с болг.] / Л. Николов. - М.: Прогресс, 1984. - 176 с.
  135. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : Навч. посіб. / Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. - К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. - 365с.
  136. Оконь В. Введение в общую дидактику. / В. Оконь. - М.: Педагогика, 1990. - 256с.
  137. Павх С.П. Національне виховання учнів гімназії в процесі трудового навчання : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Павх Степанія Петрівна; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. - 16 с.
  138. Павх С.П. Обслуговуюча праця. 7 клас: Розробки занять: Посібник для вчителя / С.П. Павх. - Т.: Підручники & Посібники, 2002. - 223 с.
  139. Павх, С. П. Удосконалення змісту підготовки майбутніх вчителів технології у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва / С.П. Павх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка : вип. присвяч. актуальним проблемам сучасної технологічної та проф. освіти / гол. ред. Г. Терещук; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін]. - Тернопіль, 2011. - № 3. - С. 179-185.
  140. Педагогика: [Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений] / Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. - М.: Школа-Пресс, 1998. - 512 с.
  141. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии; учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, Т. И. Бабаева и др.; под ред. С.А.Смирнова. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 512 с.
  142. Педагогика: учебное пособие [для студентов педагогических учебных заведений] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. - М. Школа - Пресс, 1998. - 512 с.
  143. Петровский А.В. Способности и труд / А.В. Петровский - М.: Просвещение, 1966. - 133с.
  144. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / [пер. с фр. и англ.; Сост., ком., ред. перевода В.А. Лукова] / Пиаже Ж. - М.: Педагогика - Пресс, 1999. - 528с.
  145. Пидкасистый П.И. Искусство преподавания. Первая книга учителя / П. И. Пидкасистый. - М.: Педагогическое общество России, 2001. - 212 с.
  146. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посібник./ О.М.Пєхота, В.Д,Будак, А.М.Старева, К.Ф.Нор, В.І,Шуляр, І.М,Михайлицька, І.В.Манкусь, Т.В.Тихонова, О.Є.Олексюк, О.І.Балицький; За ред. І.А,Зязюна, О.М.Пєхоти. - К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 240 с.
  147. Підласий І.П. Педагогічні експертні системи / І. П. Підласий // Діагностика та експертиза педагогічних проектів. - К., 1998. - С. 69-98.
  148. Підласий І.П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя / І.П. Підласий. - Х.: Вид. група „Основа”, 2009. - 360 с.
  149. Платонов К.К. Психология / К.К. Платонов, Г.Г. Голубев. - М.: Высшая шк., 1973. - 256 с.
  150. Платонов К.К. Психология: учебник [для индустриально-пед. техникумов] / К.К.Платонов, Г.Г. Голубев. - М.: Высшая школа, 1973. - 256 с.
  151. Пономарев Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев. - М.: Наука, 1976. - 303 с.
  152. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика / Я.А. Пономарев - М.: Педагогика, 1976. - 280 с.
  153. Пономарев Я.А. Фазы творческого процесса / Я.А. Пономарев. - В сб.: Исследование проблем психологии творчества. М., 1983. - с. 47 - 76.
  154. Прихожан А.М. Психологический справочник, или как обрести уверенность в себе: кн. [для учащихся] / А.М. Прихожан. - М.: Просвещение, 1994. - 191 с.
  155. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика: Монографія / Бербец В.В., Бербец Т. М., Дубова Н.В. та інші; [за заг. ред. О. М. Коберника]. - К.: Наук. світ, 2003. - 172 с.
  156. Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Наук.-метод. посібник / за ред. В. В. Рибалки; [автори: Г. О. Балл, М. В. Бастун, А. В.Вихрущ, В. І. Гордієнко, Д. Ф. Крюкова, Л. В. Никоненко, В. І. Панченко, П. С. Перепелиця, Н. А. Побірченко, Е. О. Помиткін, В. В. Рибалка]. - К., Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. - 388 с.
  157. Рабунский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников. На основе анализа их самостоятельной учебной деятельности / Е. С. Рабунский. - М.: Педагогика, 1975 - 184 с.
  158. Резвицкий И. И. Философские основы теории индивидуальности / И.И. Резвицкий; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. - 175 с
  159. Рибалка В. В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти / В.В. Рибалка. - К., 1998. - 465с.
  160. Рибалка В.В. Готовність учня до профільного навчання / В.В. Рибалка. [За заг. ред. С. Максименка, О. Главник]. - К.: Мікрос - СВС, 2003. - 112 с.
  161. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників / [за ред. Г.О.Балла] / В.В. Рибалка. - К.: Деміург, 1998. - 160 с.
  162. Розин. В.М. Психология:теория и практика: учеб.пособие для высш.шк. / В.М. Розин. - М.: Инфра-М, 1997. - 296с.
  163. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн - С-Пб.: Питер, 1999. - 144 с.
  164. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1973. - 415 с.
  165. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / С.Ф. Русова. - К.: Освіта, 1996. – 304 с.
  166. Рюмшина Л.И. Психология манипулирования людьми (ценностно-смысловой подход) / Л.И. Рюмшина. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2003. 144 с.
  167. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: [учебное пособие для педагогических вузов и институтов повышения квалификации] / Г.К. Селевко. - М.: Народное образование, 1998. - 255 с.
  168. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования образовательных систем / В.В. Сериков. - М.: Логос, 1999. - 271 с.
  169. Сидоренко В.К. Проектна методика як основа реалізації особистісно - орієнтованого навчання / В.К. Сидоренко // Молодь і ринок. - 2004. - №1. - С. 19-24.
  170. Сидоренко В.К. Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання школярів / В.К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2004. - №1. - С. 2-4.
  171. Симоненко В.Д Технологическая культура в содержании образования школы / В.Д Симоненко // Педагогика. - 1998. - №8. - С. 40 - 45.
  172. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня / С.О. Сисоєва. - К.: Поліграфкнига, 1996. - 406 с.
  173. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения / М.Н. Скаткин. - М.: Педагогика, 1971. - 208 с.
  174. Скрипкина Т.П. Психология доверия / Т.П. Скрипкина. - М. : Академия, 2000. - 264 с.
  175. Соловьев B.C. Сочинения: / B.C. Соловьев. [В 2 т. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. А.Ф. Лосева и А. В. Гулыги]; Примеч. С. Л. Кравца и др. - М.: Мысль, 1990. - Т. 1. - 892 с. - (Филос. наследие. Т. 110).
  176. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. У 5 т. / В.О. Сухомлинський. - Т. 2. - К.: Рад. школа, 1986. - 348 с.
  177. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлинський. - К.: Рад. шк., 1988. - 272 с.
  178. Сушкова Ф.Б. Функции программ и общие нормативы их построения / Ф.Б. Сушкова // Теоретические основы содержания общего среднего образования / [под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера]. - М.: Педагогика, 1983. - 352с.
  179. Сушкова Ф.Б. Функции программ и общие нормативы их построения / Ф.Б. Сушкова // Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера.- М.: Педагогика, 1983.- 352с.
  180. Табачковский В.Г. Диалектика деятельности и культуры / В.Г. Табачковский, А.И. Яценко. - К.: Наукова думка, 1983. - 296 с.
  181. Талызина Н.Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий и проблема развития мышления / Н.Ф. Талызина // Сов. педагогика. - 1967. - № 1. - С. 28 - 32.
  182. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина. - М.: Изд-во МГУ, 1975. - 343 с.
  183. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся / Н.Ф. Талызина. - М.: Знание, 1983. - 96 с.
  184. Талызина Н.Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий и проблема развития мышления / Н.Ф. Талызина // Сов. Педагогика. - 1967. - № 1. - С. 28 - 32.
  185. Татарченкова С. С. Формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную деятельность: Учебно - методическое пособие / С.С. Татарченкова, С.В. Телешов. - СПб.: КАРО, 2008. - 160 с.
  186. Теплов Б.М. Избранные труды: В 2 т. / Б.М. Теплов. - М.: Педагогика, 1985. - Т.1. - 329 с.
  187. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий / Б.М. Теплов. - М., Изд-во АПН РСФСР, 1961. - 347 с.
  188. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания / Б.М. Теплов // Известия АПН РСФСР. - 1947. - Вып. 11. - с. 7 - 27.
  189. Теплов Б.М. Психология: Учебник для средней школы / Б.М. Теплов - М.: Просвещение, 1953. - 251 с.
  190. Терещук А.І. Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій : метод. посіб. [для вчителів, навч. прогр., варіат. Модулі] / А.І. Терещук, С.М. Дятленко. - К.: Літера ЛТД, 2010. - 128 с.
  191. Терещук Г.В. Диференційовані завдання як засіб індивідуального підходу до учнів / Г.В. Терещук // Трудова підготовка. - 1998. - №4. - С. 7-13.
  192. Тихонов А.С. Творческий потенциал учебного проектирования / А.С. Тихонов, О.В. Сидоров // Школа и производство. - 1995. - №1. - С. 22-24.
  193. Торубара О.М. Методологічні підходи до побудови логічної структури навчального матеріалу / О.М. Торубара. - Чернігів: ЧДПУ, 2007. - 320 с
  194. Торубара О.М. Педагогічні умови ефективної профільної та професійної підготовки школярів / О.М. Торубара // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2011. - № 2 -С.17-18.
  195. Тхоржевський Д.О. Загальноосвітні завдання трудового навчання / Д.О. Тхоржевський // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1996. - №2. - С. 2-3.
  196. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч.2. / Д.О. Тхоржевський. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - 186 с.
  197. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Унт. - М.: Педагогика, 1990. - 192с.
  198. Фридман Л.М. Психологическая наука - учителю / Л.М. Фридман, К.Н. Волков. - М.: Просвещение, 1985. - 224 с.
  199. Фурман А.В. Влияние особенностей проблемной ситуации на развитие мышления учащихся / А.В. Фурман // Вопросы психологии, 1985, № 2 - С. 68-72.
  200. Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні / А.В. Фурман. - Київ: Рад. школа, 1991. - 191 с.
  201. Фурман А.В. Чому і як навчальні програми реалізують завдання освітньої системи / А.В. Фурман // Освіта.- 1996.- 10 квітня.- С.2.
  202. Харламов И.Ф. О педагогическом мастерстве и новаторстве / И.Ф. Харламов // Советская педагогика. - 1992. - № 7 - 8. с. 11 - 15.
  203. Хворостов А.С. Декоративно - прикладное искусство в школе - [2е изд., перераб. и допол.] / А.С. Хворостов. - М.: Просвещение, 1988. - 176 с.
  204. Хотунцев Ю.Л. Развитие творческих способностей учащихся в образовательной области «Технология»: Методические рекомендации для учителей и студентов факультетов технологии и предпринимательства / Ю.Л. Хотунцев, О.А. Кожина. - М.: МИПКРО, 1999. - 44 с.
  205. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача дляподростков и их педагогов / Г.А. Цукерман, Б.М. Мастеров. - Рига: ПЦ "Эксперимент", 1995. - 239 с.
  206. Шадриков В.Д. Деятельность и способности / В.Д. Шадриков. - М: Изд. корпорация «Логос», 1994. - 320 с
  207. Шевцова С.М. Використання методу проектів у плеканні обдарованої особистості / С.М. Шевцова // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. Практично зорієнтований збірник. - К.: Департамент, 2003. - 500 с.
  208. Шимина А.Н. Логико - гносеологические основы процесса формирования понятий в обучении / А.Н. Шимина. - М., 1981. - 75 с.
  209. Шкуратова И.П. Самовыражение личности в общении / И.П. Шкуратова // Психология личности. Учебн. пособие под ред. П.Н.Ермакова, В.А.Лабунской. М.: ЭКСМО, 2007, с.241-265
  210. Щукина Г.И. Педагогика школы / Г.И. Щукина - М.: Просвещение, 1997. - 383 с
  211. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. - М.: Педагогика, 1989. - 560с.
  212. Якиманская И.С. Развивающее обучение / И.С. Якиманская. - М.: Педагогика, 1979. - 144 с.
  213. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников / И.С. Якиманская - М: Педагогика, 1980. - 240 с.
  214. Torrance E. P. Scientific views of creativity factors affecting its growth / E.P. Torrance // Daedalus: Creativity and Learning, 1965. P. 663-679.
  215. Torrance E. P. The nature of creativity as maintest in its testing / E.P. Torrance // In: R. J. Sternberg (Ed.) The nature of creativity. N. Y.: Cambridge University press, 1988. P. 43-75
  216. Torrance E.P. Some products of twenty five years of creativity research / E.P. Torrance // Educational perspectives. - 1984. V. 22. - No. 3.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)