ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІЛОВОМУ ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ : ФОРМИРОВАНИЕ жанровых КОМПЕТЕНЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ДЕЛОВОМ письменной речи будущих МЕНЕДЖЕРОВ ТУРИЗМА • Название:
 • ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІЛОВОМУ ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ жанровых КОМПЕТЕНЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ДЕЛОВОМ письменной речи будущих МЕНЕДЖЕРОВ ТУРИЗМА
 • Кол-во страниц:
 • 251
 • ВУЗ:
 • КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису


  ШЕВНІНА ЛАРИСА ЄВГЕНІЇВНА

  УДК 378.147:811.111(043.3)

  ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІЛОВОМУ ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ

  13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник:
  Барабанова Галина Василівна,
  кандидат педагогічних наук,
  доцент


  Запоріжжя – 2012


  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ....................................................................4
  ВСТУП......................................................................................................................5
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІЛОВОМУ ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ....................................12
  1.1. Жанровий підхід до навчання ділового писемного мовлення майбутніх менеджерів туризму............................................................................12
  1.2. Структура професійно орієнтованих жанрів підмови
  „Туризм” та їх жанроутворювальні ознаки.........................................................34
  1.3. Компоненти жанрової компетенції в діловому писемному
  мовленні майбутніх менеджерів туризму...........................................................45
  Висновки до розділу 1...........................................................................................58
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІЛОВОМУ ПИСЕМНОМУ МОВЛЕННІ
  МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ..........................................................61
  2.1. Типологія жанрів професійного ділового спілкування
  майбутніх менеджерів туризму............................................................................61
  2.2. Методичні принципи формування жанрової компетенції
  майбутніх менеджерів туризму з опорою на жанровий фрейм........................76
  2.3. Комплекс вправ для формування жанрової компетенції в
  англійському діловому писемному мовленні.....................................................93
  2.4. Модель навчального процесу для реалізації запропонованої
  методики формування жанрової компетенції в діловому
  писемному мовленні............................................................................................124
  Висновки до розділу 2.........................................................................................129


  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЖАНРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ...........................132
  3.1. Гіпотеза, мета та загальний план експериментального дослідження.....132
  3.2. Організація, проведення та інтерпретація результатів експерименту....145
  3.3. Констатація та інтерпретація отриманих даних........................................151
  3.4. Методичні рекомендації щодо формування жанрової
  компетенції в англійському діловому писемному мовленні
  майбутніх менеджерів туризму..........................................................................162
  Висновки до розділу 3.........................................................................................165
  ВИСНОВКИ.........................................................................................................169
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................................172
  ДОДАТКИ............................................................................................................20  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  АМ – англійська мова
  ДПМ – ділове писемне мовлення
  ЖМ – жанрова матриця
  ІМ – іноземна мова
  КК – когнітивно-комунікативний
  КПУ – Класичний приватний університет
  МЖ – мовленнєвий жанр  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Активна участь України в туристичному бізнесі актуалізує потребу в удосконаленні професійної іншомовної компетенції працівників сфери туристичного і готельного обслуговування. Фахівці цієї сфери повинні володіти діловою іноземною мовою і бути здатними до комунікації та співпраці із зарубіжними партнерами.
  На основі сучасних міжнародних вимог випускник ВНЗ (згідно з рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань освіти (1998 р.)) має володіти вміннями і навичками створювати тексти різного рівня складності, які відповідають певному жанру писемного спілкування. У зв’язку з цим, в освітньо-кваліфікаційній характеристиці й освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів і спеціалістів у сфері туризму зазначена необхідність навчання студентів іншомовного писемного спілкування у професійних ситуаціях, зокрема, створення ділової документації англійською мовою. Майбутній менеджер з туризму повинен володіти вміннями і навичками ділового писемного мовлення (далі – ДПМ) як одного з важливих аспектів його професійної діяльності.
  Проблемі навчання іншомовного писемного мовлення присвячено роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників (Т. В. Глазунова, Н. В. Горобченко, Г. Ф. Демиденко, Г. І. Литвиненко, С. В. Литвин, Л. М. Ролкер, Г. Й. Анісів, V. Evans, T. Hedge, G. Kress, P. Scrimshaw та ін.). Досліджено лінгвокультурні та соціо-культурні аспекти писемного мовлення (Л. Г. Кузьміна, Л. К. Мазунова, О. І. Омоле, В. В. Сафонова, Р. Джордан та ін.); методику навчання професійно орієнтованого ділового писемного спілкування фінансистів (А. М. Бойко, Г. С. Скуратівська), вчителів (О. В. Пінська), економістів (О. П. Биконф, Н. В. Зінукова, О. М. Устименко).
  У навчанні іншомовного писемного мовлення обґрунтовано і використовуються процесуальний, текстуальний і жанровий підходи (V. K. Bhatia, H. D. Brown, B. Burnette, J. Flowerdew, M. Halliday, S. Harris, F. Hermanns, G. Kress, J. M. Swales, C. Tribble,). Жанровий підхід є одним із різновидів когнітивно-комунікативного підходу в методиці навчання ділового спілкування. Він передбачає ознайомлення тих, хто навчається зі зразками жанру, що характерні для певної сфери спілкування фахівців. Проблема жанрової компетенції досліджувалася в лінгвістиці (В. В. Жура, В. І. Карасик, О. Б. Сиротініна), методиці навчання російської та іноземної мов (Н. І. Колеснікова, R. D. Babcock, V. M. Ressurrecció). Доведено, що жанровий підхід надає можливість моделювати і використовувати професійно значущі тексти відповідно до тих, котрі будуть зустрічатися в майбутній практиці професійного спілкування та пов'язані з жанровою компетенцією фахівця. Жанрова компетенція виявляється в його вмінні дотримуватися комунікативних норм об’єктивного відображення змісту соціальної ситуації, використанні розмовних формул (сталих зворотів, словосполучень, мовленнєвих зразків), термінів і знань відповідно до складу інформації та типу висловлення. Разом з тим, теоретичні і методичні засади формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму у процесі їхнього навчання у ВНЗ не знайшли відображення у спеціальних наукових дослідженнях.
  Відтак, значущість формування жанрової компетенції в англійському ДПМ майбутніх менеджерів туризму, з одного боку, і відсутність спеціальних досліджень та практичних розробок у галузі формування жанрової компетенції в англійському ДПМ – з іншого, зумовили вибір теми дослідження «Формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в межах наукової теми кафедри англійської філології та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології Класичного приватного університету «Розвиток когнітивно-дискурсивної парадигми в сучасних умовах» (№ 0105U002570), що входить до тематичного плану науково-дослідної роботи Класичного приватного університету. Тема дисертації затверджена Вченою радою Класичного приватного університету (протокол № 7 від 31.03. 2010 р.) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 4 від 25.05. 2010 р.).
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і практично розробити методику формування професійно орієнтованої жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму.
  Реалізація мети дослідження передбачала розв’язання таких завдань:
  1. Розкрити сутність жанрового підходу в навчанні англійського ділового писемного мовлення майбутніх менеджерів туризму; визначити поняття «жанрова компетенція майбутніх менеджерів туризму» й уточнити поняття «жанровий фрейм», «жанрова матриця».
  2. Розробити класифікацію жанрів підмови «Туризм» і виокремити принципи формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму.
  3. Виявити критерії, показники та рівні сформованості жанрової компетенції студентів в діловому писемному мовленні, розробити комплекс вправ для її формування.
  4. Експериментально перевірити ефективність методики формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму та укласти методичні рекомендації щодо її використання.
  Об’єкт дослідження – навчання майбутніх менеджерів туризму англійського ділового писемного мовлення.
  Предмет дослідження – методика навчання майбутніх менеджерів туризму англійського ділового писемного мовлення на засадах жанрового підходу.
  Методи дослідження. З метою розкриття сутності жанрового підходу в навчанні ДПМ, визначення основних понять дослідження використано метод аналізу наукової літератури з методики, психології, педагогіки, лінгвістики, психолінгвістики. З метою розробки класифікації жанрів підмови «Туризм», визначення принципів формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні, обґрунтуванні відповідної системи вправ застосовано метод узагальнення. Перевірку ефективності експериментальної методики і моделі організації навчального процесу здійснено методом педагогічного експерименту. Для перевірки достовірності результатів експериментального навчання, їх кількісної та якісної характеристики застосовано методи математичної статистики.
  База дослідження. Дослідження виконано на базі Інституту здоров’я, спорту та туризму Класичного приватного університету, на факультетах туристичного спрямування Запорізького національного технічного університету, Тернопільського національного економічного університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Усього в дослідженні взяли участь 567 осіб, з них 183 – в основному формувальному експерименті.
  Наукова новизна одержаних результатів: уперше розкрито сутність жанрового підходу в навчанні англійського ДПМ майбутніх менеджерів туризму (один із різновидів когнітивно-комунікативного підходу, що розглядає мовлення в соціальному контексті). Визначено сутність поняття «жанрова компетенція майбутніх менеджерів туризму» (знання студентами комунікативних цілей, макроструктур і мовних особливостей жанрів текстів та вміння продукувати власні). Розроблено класифікацію жанрів підмови «Туризм» на основі соціально-комунікативних ситуацій (робота з клієнтами, ділове листування, довідкова інформація, торгово-комерційна документація, адміністративно-розпорядницька документація, публічні виступи, улаштування на роботу, реклама). Визначено принципи формування жанрової компетенції в англійському ДПМ (жанроцентричності, урахування функціональних типів жанрів, опори на жанрову матрицю як зразок фрейму; використання графічних організаторів (лексичні карти, жанрові матриці, схеми послідовності дій) навчального матеріалу при формуванні ментальної моделі жанрового фрейму; пріоритету лексичної роботи; інтенсивного використання фонових знань; автентичності; комплексного навчання усім видам мовленнєвої діяльності; системності). Сформульовано критерії (повнота прояву, самостійність), показники (досягнення комунікативної мети, адресність, структурованість тексту, розвиненість теми, зв’язність тексту, чіткість, виразність викладу, формат, лексичний діапазон, стилістична і граматична правильність) та рівні (низький, середній, достатній, високий) сформованості жанрової компетенції в ДПМ майбутніх менеджерів туризму. Уточнено поняття «жанровий фрейм» (форма існування мовленнєвих жанрів у свідомості) та «жанрова матриця» (певний інваріантний набір текстової структури, загальної для текстів певного жанру, що не залежить від мови). Подальшого розвитку набула методика навчання ділового писемного мовлення студентів немовних спеціальностей.
  Практичне значення одержаних результатів: розроблено методику і комплекс вправ щодо формування жанрової компетенції в англомовному ДПМ майбутніх менеджерів туризму; укладено англо-українсько-російський словник термінів підмови «Туризм» й методичні рекомендацій щодо формування жанрової компетенції в англомовному ДПМ для студентів ВНЗ туристичного профілю.
  Подана методика формування жанрової компетенції може слугувати основою для розробки загальної методики навчання ділової англійської мови студентів немовних вишів. Методичні рекомендації з формування жанрової компетенції можуть бути використані при розробці навчальних посібників і підручників з іноземної мови для студентів гуманітарних спеціальностей немовних ВНЗ України.
  Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Класичного приватного університету (акт про впровадження № 14-10 від 11.02.2011 р.), Запорізького національного технічного університету (акт про впровадження № 37-03/4185 від 15.02.2011 р.), Тернопільського національного економічного університету (акт про впровадження № 126-06/70 від 14.01.2011 р.), Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (акт про впровадження № 101/03 від 11.03.2011 р.).
  Особистий внесок автора у праці у співавторстві полягає в розробці методики складання жанрової матриці тексту реклами.
  Апробацію результатів дисертації здійснено на міжнародних: «Методика викладання іноземної мови в немовних навчальних закладах» (Донецьк, 2006), «Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації» (Тернопіль, 2008), «Полікультурні аспекти іншомовної освіти в контексті євроінтеграції» (Чернігів, 2008), «Навчання загальновживаної та ділової англійської мови в Східній Європі: для чого та як?» (Дніпропетровськ, 2009), «Теория и технология иноязычного образования» (Симферополь, 2010), «Актуальные вопросы повышения качества языкового образования на современном этапе» (Минск, 2010); всеукраїнських: «Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України» (Київ, 2003), «Дні науки» ГУ «ЗІДМУ» (КПУ) (Запоріжжя, 2005, 2006, 2007), «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» (Кривий Ріг, 2010) науково-практичних конференціях.
  Публікації. Результати дослідження викладено у 18 публікаціях автора, з яких: 5 – у фахових наукових виданнях України, 3 – у наукових збірниках, 9 – у тезах доповідей, 1 – у виданнях навчально-методичного характеру.
  Структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 6 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 171 сторінці. Робота містить 2 рисунка, 31 таблицю, що обіймають 6 сторінок основного тексту. Список використаних джерел містить 274 найменування (з них 62 англійською мовою), що охоплюють 30 сторінок. Додатки викладено на 47 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації досліджено методику формування жанрової компетенції в англійському ДПМ майбутніх менеджерів туризму.
  1. Жанровий підхід є одним із різновидів когнітивно-комунікативного підходу, що розглядає мовлення в соціальному контексті й уможливлює визначення номенклатури необхідних жанрів, послідовності методичної роботи з ними й оволодіння різними стратегіями та способами утворення текстів різних типів. Жанровий підхід передбачає формування жанрової компетенції (знань комунікативних цілей, макроструктур і мовних особливостей жанрів текстів, характерних для даної підмови й уміння продукувати власні). Склад жанрової компетенції підмови „Туризм”, утворює три основних компоненти: 1) лінгвістична компетенція;
  2) предметна компетенція; 3) прагматична / стратегічна компетенція.
  Жанровий підхід надає можливість інтенсифікувати ти розвиток мовленнєвих умінь, зокрема в діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму, і будувати мовленнєву поведінку залежно від специфіки мовленнєвої ситуації завдяки використанню жанрових фреймів. Жанровий фрейм визначає здійснення, оформлення і порядок мовленнєвих подій, використовує модель породження мовлення, що відповідає конкретній ситуації спілкування.
  Жанрова матриця являє собою певний інваріантній набір текстової структури загальної для текстів певного жанру, що не залежить від мови і складає основу жанрового фрейму.
  2. На основі концепції жанрових фреймів розроблено типологію жанрів підмови „Туризм” та класифіковано їх на основі соціально-комунікативних ситуацій на вісім гіпержанрів (робота з клієнтами, ділове листування, довідкова інформація, торгово-комерційна документація, адміністративно-розпорядницька документація, публічні виступи, влаштування на роботу, реклама), що поєднують у своєму складі декілька жанрів та «жанроїди», які поєднують елементи різних жанрів.
  3. Принципами, що покладені в основу методики формування жанрової компетенції в ДПМ є: жанроцентричність, урахування функціональних типів жанрів, опора на жанрову матрицю як зразок фрейму; використання графічних організаторів (лексичні карти, жанрові матриці, схеми послідовності дій) навчального матеріалу при формуванні ментальної моделі жанрового фрейму, пріоритет лексичної роботи, інтенсивного використання фонових знань, автентичності, комплексного навчання всім видам мовленнєвої діяльності, системності.
  4. На основі виділених принципів навчання був розроблений комплекс когнітивно-комунікативних вправ для формування жанрової компетенції у ДПМ на основі ЖМ. Методика формування жанрової компетенції на основі цього комплексу вправ передбачає три етапи: презентація структури жанрового фрейму та формування орієнтовної основи дій зі складання ЖМ, конкретизація структури жанрового фрейму і формування навичок зв’язного висловлення, самостійне складання текстів жанрів підмови „Туризм” з опорою на ЖМ.
  Показниками сформованості жанрової компетенції в ДПМ майбутніх менеджерів туризму є: досягнення комунікативної мети, адресність, структурованість тексту, розвиненість теми, зв’язність тексту, чіткість, виразність викладу, формат, лексичний діапазон, стилістична і граматична правильність.
  5. За результатами методичного експерименту доведено ефективність розробленої методики формування жанрової компетенції в ДПМ майбутніх менеджерів туризму на основі жанрового фрейму. Порівняльний аналіз результатів передекспериментального і післяекспериментального зрізів продемонстрував, що приріст загального показника за всіма визначеними критеріями в експериментальній групі становив у середньому – 26,3%, а в контрольній – 8,8%.
  Перспективою подальших наукових розвідок може бути дослідження можливих шляхів застосування жанрового підходу в навчанні ділового англійського мовлення; теоретичне дослідження і практична розробка методики формування жанрової компетенції в усному діловому мовленні майбутніх менеджерів туризму.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Андрійко І. А. Зарубіжні методичні концепції навчання іншомовного писемного мовлення та їх застосування в українському ВНЗ / І. А. Андрійко / Іноземні мови. – К., 2001. – № 3 – С. 22–25.
  2. Анисимова Т. В. Типология жанров деловой речи (риторический аспект) : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка” / Т. В. Анисимова. – Краснодар, 2000. – 47 с.
  3. Анисимова Т. С. Применение современной теории эксперимента в образовании (многофакторный, многомерный эксперимент в образовании) / Т. С. Анисимова. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002. – 199 с.
  4. Антонова Л. Г. Обучение студентов-словесников профессионально значимым письменным жанрам : автореф. дис. на соискание науч. cтепени д-ра. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания” / Л. Г. Антонова – М., 1998. – 49 с.
  5. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка: стилистика декодирования : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. „Иностр. яз.” / И. В. Арнольд. – [3-е изд.]. – М. : Просвещение, 1990. – 300 с.
  6. Астафуров С. В. Формирование интерактивной компетенции в профессионально значимой ситуации межкультурного взаимодействия „переговоры” [Електронний ресурс] / С. В. Астафуров. – 2006 PGLU. Ru. – Режим доступу до статті: http: // pn. pglu. ru.
  7. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энциклопедия, 1966. – 608 с.
  8. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – М. : Иностранная литература, 1961. – 394 с.
  9. Барабанова Г. В. Когнитивно-коммуникативные аспекты обучения профессионально-ориентированному чтению в неязыковом вузе : монография / Г. В. Барабанова. – Симферополь : Таврия, 2003. – 256 с.
  10. Барабанова Г. В. Коммуникативная компетенция как методическая категория / Г. В. Барабанова // Молодежь в науке и творчестве – шаг в XXI век: школьник – студент – специалист : сб. статей по материалам докладов IV Международной научно-методической конференции. – Севастополь : Изд-во СевГТУ, 1997. – С. 57–58.
  11. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному ВНЗ / Г. В. Барабанова. – К. : ІНКОС, 2005. – 314 с.
  12. Барабанова Г. В. Использование жанрового фрейма при обучении деловому английскому языку в техническом вузе / Г. В. Барабанова, Л. Е. Шевнина // Теорія та методика викладання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. праць. – Вип. VI. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – С. 12–18.
  13. Баранов А. Г. Когниотипичность текста. К проблеме уровней абстракции текстовой деятельности / А. Г. Баранов // Жанры речи : сб. научн. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 4–12.
  14. Барышников Н. В. Когнитивный взгляд на технологии обучения иностранным языкам / Н. В. Барышников // Многоязычие Северного Кавказа и проблемы лингводидактики. Теория и практика обучения иностранным языкам на пороге XXI столетия (Лемпертовские чтения III). – Пятигорск : Изд-во ПГЛУ, 2001. – С. 10–12.
  15. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Литературно-критические статьи. – М. : Художественная литература, 1986. – 541 с.
  16. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – 423 с.
  17. Бацевич Ф. С. Лiнгвiстична генологiя: проблеми i перспективи / Ф. С. Бацевич. – Л. : ПАIС, 2005. – 264 с.
  18. Бацевич Ф. С. Мовленнєвий жанр у дискурсі: проблеми виділення і комунікативного аналізу / Ф. С. Бацевич // Мовознавство – 2005. – № 2. – С. 41–52.
  19. Баценко И. В. Формирование у студентов неязыкового вуза иноязычного лексикона (на материале английского языка) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” / И. В. Баценко. – Минск, 2003. – 20 с.
  20. Бебих В. В. Організація самостійної роботи майбутніх фінансистів у процесі навчання англомовного ділового писемного спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / В. В. Бебих. – К., 2009. – 24 с.
  21. Белєєнко Л. Б. Tourism Industry: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Л. Б. Белєєнко. – К. : Видавничий дім „Слово”, 2005. – 168 с.
  22. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 408 с.
  23. Биконя О. П. Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / О. П. Биконя. – К., 2006. – 21 с.
  24. Богацкий И. С. Бизнес-курс английского языка / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова. – К. : Логос, 1997. – 392 с.
  25. Богин Г. И. Речевой жанр как средство индивидуализации / Г. И. Богин // Жанры речи : сб. науч. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 12–22.
  26. Бойко А. М. Аналіз комунікативних намірів у діловій кореспонденції фінансистів / А. М. Бойко // Вісник КНЛУ. Серія : Педагогіка і психологія. – 2000. – № 2. – С. 106–108.
  27. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна Болонья – Саламанга – Прага – Берлін) / упор. Н. М. Степко та ін. – Тернопіль. : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.
  28. Борецька Г. Е. Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / Г. Е. Борецька. – К., 2005. – 22 с.
  29. Борщовецька В. Д. Навчання студентів-економістів англійської фахової лексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / В. Д. Борщовецька. – К., 2004. – 20 с.
  30. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка для институтов и факультетов иностранных языков / М. П. Брандес. – М. : Высшая школа, 1990. – 320 с.
  31. Бубнова Д. В. Методика навчання ділового спілкування англійською мовою студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / Д. В. Бубнова. – К., 2007. – 24 с.
  32. Булгакова В. Адаптувати людину до життя (До питання співвідношення понять „комунікативна компетентність” та „комунікативнна компетенція”) / В. Булгакова // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2005. – № 6 (16). – С. 82–86.
  33. Бунтина Т. А. Критерии отбора учебного словаря / Т. А. Бунтина // Статистическая лексикография и учебный процесс : сб. науч. трудов – К. : КГПИИЯ, 1990. – С. 68–72.
  34. Бутева В. Е. Стратегия читателя профессионально-ориентированного текста (анализ понятия) / В. Е. Бутева // Методика викладання іноземної мови у немовних навчальних закладах : зб. праць міжнар. науково-практичної конф. – Донецьк : Дон НТУ, 2006. – С. 73–78.
  35. Бычихина О. В. Высказывания со значением отказа: семантико-прагматический и когнитивный аспекты : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 „Русский язык” / О. В. Бычихина. – Новосибирск, 2004. – 21 с.
  36. Васильєва Е. В. Навчання студентів мовних спеціальностей написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / Е. В. Васильєва. – К., 2005. – 22 с.
  37. Валеева Н. Г. Обучение вариантам речевой реализации профессионального общения в зависимости от состава коммуникантов (Специалист-специалист, специалист-неспециалист, французский язык) : дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” / Н. Г. Валеева – М., 1994. – 273 с.
  38. Вежбицка А. Речевые жанры / А. Вежбицка // Жанры речи : сб. науч. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 99–111.
  39. Ветлугина Р. А. Некоторые условия повышения эффективности непроизвольного запоминания иноязычных текстов / Р. А. Ветлугина // Психологические механизмы порождения и восприятия текста : сб. науч. трудов – Вып. 243. – М., 1985. – С. 30–34.
  40. Виноградова Е .В. О специфике использования термина „когнитивный” в современной лингводактике / Е. В. Виноградова // Многоязычие Северного Кавказа и проблемы лингводидактики. Теория и практика обучения иностранным языкам на пороге XXI столетия (Лемпертовские чтения III). – Пятигорск : Изд-во ПГЛУ, 2001. – С. 14–16.
  41. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : Прогресс, 1993.– 112 с.
  42. Воробьева С. А. Деловой английский для сферы туризма = Your way to tourism / С. А. Воробьева. – М. : Дом Філологія три, 2002. – 352 с.
  43. Вязовова Е. В. Формирование когнитивной компетентности у учащихся на основе альтернативного выбора учебных действий : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” / Е. В. Вязовова. – Екатеринбург, 2007. – 23 с.
  44. Вятютнев М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного / М. Н. Вятютнев. – М. : Русский язык, 1984. – 144 с.
  45. Гайда С. Жанры разговорных высказываний / С. Гайда // Жанры речи – 2 : сб. науч. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1999. – С. 103–112.
  46. Галицька М. М. Ніщо не цінується так дорого, як ввічливість. Мовленнєвий етикет як елемент культури іншомовного спілкування менеджерів туризму / М. М. Галицька // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. – № 3 (9). – С. 135–140.
  47. Гольдин В. Е. Имена речевых событий, поступков и жанры русской речи / В. Е. Гольдин // Жанры речи : сб. науч. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 23–24.
  48. Гольдин В. Е. Проблемы жанроведения / В. Е. Гольдин // Жанры речи : сб. научных статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1999. – С. 4–6.
  49. Гончаров В. С. Основы проектирования когнитивного развития школьников : монография / В. С. Гончаров. – Курган : Изд-во Курганского ун-та, 2005. – 195 с.
  50. Гончарова Н. Л. К вопросу об иноязычных компетенциях / Н. Л. Гончарова // Сб. науч. трудов СевКавГТУ. Серия: Гуманитарные науки. – № 3. – Ставрополь : Изд-во СевКавГТУ. – 2006. – С. 74–77.
  51. Горобченко Н. В. Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / Н. В. Горобченко. – К., 2006. – 21 с.
  52. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / И. Гофман. – М. : Ин-т Фонда „Общественное мнение”, 2004. – 752 с.
  53. Гринюк Г. А. Етапи формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей / Г. А. Гринюк, Ю. О. Семенчук // Іноземні мови. – 2006. – № 2. – С. 22–27.
  54. Громова Н. М. Лингво-методические основы системы обучения специалистов-международников иноязычному деловому общению (внешнеэкономический профиль, английский язык) : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” / Н. М. Громова. – М., 2007. – 52 с.
  55. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / П. Б. Гурвич. – Владимир : Изд-во Владимирского пед. ин-та, 1980. – 103 с.
  56. Гуревич П. Б. Интенсивное обучение деловой переписке на английском языке / П. Б. Гуревич // Іноземні мови. – 1997. – №1 –С. 59–60.
  57. Гурина Р. В. Фреймовые опоры : методическое пособие / Р. В. Гурина. – М. : Народное образование, 2007. – 95 с.
  58. Гурина Р. В. Фреймовое представление знаний / Р. В. Гурина, Е. Е. Соколова. – М. : Народное образование, 2005. – 175 с.
  59. Дацюк Л. С. Системообразующие и системноприобретенные свойства термина (на материале английских терминов в области физики полупроводников) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские языки” / Л. С. Дацюк. – Л., 1989. – 16 с.
  60. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. – М. : Прогресс, 1989. – 420 с.
  61. Дементьев В. В. Изучение речевых жанров: обзор работ в современной русистике / В. В. Дементьев // Вопросы языкознания. – 1997. – № 1. – С. 109–121.
  62. Дементьев В. В. Коммуникативная генристика: речевые жанры как средство формализации социального взаимодействия / В. В. Дементьев // Жанры речи : сб. науч. статей. – Вып. 3. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 2002. – С. 18–40.
  63. Дементьев В. В. Социопрагматический аспект теории речевых жанров : учебное пособие / В. В. Дементьев, К. Ф. Седов. – Саратов : Изд-во Саратовского пед. ин-та, 1998. – 107 с.
  64. Дибчинська Я. С. Принципи укладання тримовного навчального словника ядерної лексики / Я. С. Дибчинська // Вісник КДЛУ. – Серія : Філологія. – 1998. – Т. 1. – С. 139–144.
  65. Долинин К. А. Речевые жанры как средство организации социального взаимодействия / К. А. Долинин // Жанры речи : сб. научных статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1999. – С. 7–13.
  66. Дубровская О. Н. Сложные речевые события и речевые жанры / О. Н. Дубровская // Жанры речи : сб. научных статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1999. – С. 101–106.
  67. Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов : учебник / О. Ю. Ермолаев. – [2-е изд., испр.]. – М. : МСПИ, Флинта, 2003. – 336 с.
  68. Жура В. В. Дискурсивная компетенция врача в устном медицинском общении : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка” / В. В. Жура. – Волгоград, 2008. – 44 с.
  69. Журавлева Т. А. Особенности терминологической номинации: монография / Т. А. Журавлева. – Донецк : АОО Торговый дом „Донбасс”, 1998. – 253 с.
  70. Захаров В. Б. Tourism as Business : учеб. пособ. для студентов вузов / В. Б. Захаров. – М. : Юнити-Дана, 2004. – 207 с.
  71. Зелінська О. І. Особливості вживання частин мови в рекламних текстах /О. І. Зелінська // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Серія : Філологія. – Вип. 36 : Семантика, поетика та прагматика тексту. – 2002. – № 572. – С. 93–99.
  72. Земская Е. А. Городская устная речь и задачи ее изучения / Е. А. Земская // Разновидности городской устной речи. – М. : Наука, 1988. – С. 5–44.
  73. Зінукова Н. В. Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / Н. В. Зінукова. – К., 2004. – 21с.
  74. Изаренков Д. И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / Д. И. Изаренков // Русский язык за рубежом. – 1990. – № 4. – С. 54–60.
  75. Ипполитова Н. А. Риторика / Н. А. Ипполитова. – М. : Проспект, 2009. – 448 с.
  76. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 284 с.
  77. Исупова М. М. Когнитивное взаимодействие в деловом общении (на материале англоязычных и русских коммерческих писем) : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка” / М. М. Исупова. – Тверь, 2003. – 15 с.
  78. Капанадзе Л. А. О жанрах неофициальной речи / Л. А. Капанадзе // Разновидности городской устной речи. – М. : Наука, 1988. – С. 230–234.
  79. Капанадзе Л. А. Развитие речевых жанров в русском языке / Л. А. Капанадзе // Русский язык. – Opole : Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, 1997. – С. 45–60.
  80. Капанадзе Л. А. Структура и тенденция развития электронных жанров / Л. А. Капанадзе // Жизнь языка : сб. к 80-летию М. В. Панова. – М., 2001. – С. 246–255.
  81. Капуста Т. А. Коммуникативные стратегии в обучении иностранному языку: к истории вопроса / Т. А. Капуста // Вісник Запорізького державного університету. – 2002. – № 1. – С. 60–66.
  82. Карасик В. И. Структура институционального дискурса / В. И. Карасик // Проблемы речевой коммуникации. – Саратов : Изд-во Саратовского гос. ун-та, 2000. – С. 25–33.
  83. Карасик В. И. Типы жанровой компетенции / В. И. Карасик // Языковая личность : жанровая речевая деятельность : тезисы докл. науч. конф., Волгоград, 6–8 окт. 1998 г. / ВГПУ. – Волгоград : Перемена, 1998. – С. 41–42.
  84. Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М. : Ин-т языкознания РАН : Волгоградский гос. пед. ин-т, 1992. – 330 с.
  85. Карпова В. Н. Гуманистические технологии обучения: использование интеллект-карт в преподавании английского языка и методике обучения иностранным языкам / В. Н. Карпова // Іноземні мови. – 2008. – № 3. – С. 3–7.
  86. Каспарова Г. С. Стратегии речевого поведения автора делового текста / Г. С. Каспарова // Вестник МГУ. – Серия 19 : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2002. – № 4. – С. 87–97.
  87. Кистанова Л. П. Ситуативно-тезаурусный подход к формированию иноязычной коммуникативной компетенции специалистов туриндустрии : автореф. дис. на соискание науч. степени канд пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / Л. П. Кистанова. – Майкоп, 2007. – 26 с.
  88. Клобукова Л. П. Социолингвистические и методические основы структурирования специализированной модели обучения русскому языку как средству делового общения в сфере туристических услуг / Л. П. Клобукова, И. В. Михалкина // Язык, сознание, коммуникация : сб. статей. – Вып. 5. – М. : Филология, 1998. – С. 61–69.
  89. Кожевникова К. В. Об аспектах связности в тексте как целом / К. В. Кожевникова // Синтаксис текста. – М. : Наука, 1979. – С.49–67.
  90. Кожин А. Н. Функциональные типы русской речи : учеб. пособ. для филол. спец. ун-тов / А. Н Кожин, О. А. Крылова, В. В. Одинцов. – М. : Высшая школа, 1982. – 223 с.
  91. Кожина М. Н. Некоторые аспекты изучения речевых жанров в нехудожественных текстах / М. Н. Кожина // Стереотипность и творчество в тексте : межвузовский сб. научных трудов / Пермский ун-т. – Пермь, 1999. – С. 22–39.
  92. Кожина М. Н. Речевой жанр и речевой акт (некоторые аспекты проблемы) / М. Н. Кожина // Жанры речи : сб. научных статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1999. – С. 55–65.
  93. Кожина М. Н. Стилистика русского языка / М. Н. Кожина. – М. : Просвещение, 1993. – 215 с.
  94. Козак С. В. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців флоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти” / С. В. Козак. – Одеса, 2001. – 20 с.
  95. Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб. : Изд. Русско-Балтийский информационный центр „Блиц”, Cambridge University Press, 2001. – 224 с.
  96. Колесникова Н. И. Лингво-дидактическая концепция формирования жанровой компетенции учащихся в системе непрерывного языкового образования : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)” / Н. И. Колесникова. – Орел, 2009. – 40 с.
  97. Колесникова Н. И. Лингво-дидактическая концепция формирования жанровой компетенции учащихся в системе непрерывного языкового образования / Н. И. Колесникова. – М. : Флинта, Наука , 2009. – 408 с.
  98. Колкер Я. М. Теоретическое обоснование последовательности обучения письменному выражению мысли на иностранном языке : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (английский язык)” / Я. М. Колкер. – М., 1975. – 39 с.
  99. Колодочка Т. Н. Фреймовое обучение как педагогическая технология : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” / Т. Н. Колодочка. – Шуя, 2004. – 24 с.
  100. Коренева А. В. Профессионально ориентированное обучение речевым жанрам студентов специальности „Социальная работа” / А. В. Коренева // Вестник МГТУ. – 2008. – Т.11, № 1. – С. 138–144.
  101. Корж Т. Н. Комплекс упражнений по обучению аннотированию профессионально ориентированных текстов с использованием текстовой матрицы / Т. Н. Корж // Іноземні мови. – 2006. – № 3. – С. 35–38.
  102. Корж Т. Н. Навчання студентів вищих навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / Т. Н. Корж. – К., 2008. – 24 с.
  103. Костомаров В. Г. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам / В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова. – М. : Русский язык. – 1984. – 155 с.
  104. Кочерга О. Б. Про засади укладання двомовних перекладних термінологічних словників / О. Б. Кочерга, Н. Ф Непийвода // Українська термінологія і сучасність : матеріали II Всеукр. наук. конф. – К., 1997. – С. 27–32.
  105. Кредитно-модульна система організації процесу з першої іноземної мови / уклад. А. П. Максименко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2004. – 21 с.
  106. Крівчикова Г. Ф. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови) ” / Г. Ф. Крівчикова. – К., 2005. – 22 с.
  107. Крутько Т. В. Вербальні способи переконання у банерній рекламі / Т. В. Крутько // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Серія : Іноземна філологія. – 2005. – Вип. 39. – С. 32–35.
  108. Крылова О. А. Понятие жанра: принципы выделения и изучения жанров речи / О. А. Крылова // Лингводидактический поиск на рубеже веков : юбилейный сборник. – М. : ГосИРЯП, 2000. – С. 97–112.
  109. Кузьмина Л. Г. Социокультурные аспекты развития иноязычной письменной речи в послевузовском образовании : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания” / Л. Г. Кузьмина. – М., 1998. – 206 с.
  110. Кургут Л. П. Концептуальні методологічні основи навчання іноземним мовам / Л. П. Кургут, В. Г. Пасинок // Мовні та концептуальні картини світу : зб. наукових праць. – К. : КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2001. – С. 207–209.
  111. Кустова Г. И. Словарь как лексическая база данных / Г. И. Кустова, Е. В. Падучева // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 96 – 106.
  112. Ладыженская Н. В. Обучение успешному общению: речевые жанры: книга для учителя. / Н. В. Ладыженская. – Новосибирск : Ювента Баллас С-Инфо, 2006. – 176 с.
  113. Лівенцова В. А. Компоненти культури професійного спілкування менеджера / В. А. Лівенцова // Науковий вісник Тернопільського держ. пед. ун-ту. – Серія : Педагогіка. – 2002. – № 1. – С. 46–50.
  114. Литвин С. В. Навчання учнів старшої середньої загальноосвітньої школи писемного спілкування англійською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / С. В. Литвин. – К., 2002. – 20 с.
  115. Литвинов А. В. Виды компетенций, формируемые при обучении деловому общению студентов-лингвистов / А. В. Литвинов // Язык, сознание, коммуникация : сб. статей. – М. : МАКС Пресс, 2005. – Вып. 29. – С. 135–144.
  116. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособ. / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак ; под. ред. А. А. Лудченка. – К. : Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 114 с.
  117. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков / М. В. Ляховицкий. – М. : Высш. школа, 1981. – 159 с.
  118. Мазунова Л. К. Система овладения культурой иноязычного письма в языковом вузе : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (английский язык)” / Л. К. Мазунова. – М., 1975. – 39 с.
  119. Макаров М. Л. Жанры в электронной коммуникации: Quo vadis? / М. Л. Макаров. // Жанры речи. : сб. научных статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 2005. – Вып. 4 : Жанр и концепт – С. 336–352.
  120. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : Гнозис, 2003. – 280 с.
  121. Макарова Т. В. Риторический практикум журналиста: учеб. пособ./ Т. В. Макарова. – М : Флинта, 2007. – 312 с.
  122. Маркарян К. В. Обучение иноязычному прагматическому общению студентов неязыкового вуза : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” / К. В. Маркарян. – Пятигорск, 2007. – 24 с.
  123. Мельник П. Ю. Реклама та її використання в умовах реалізації соціокультурного підходу / П. Ю. Мельник // Іноземні мови. – 2004. – № 4. – С. 19–24.
  124. Менг К. Коммуникация и текст. Общее имплицитное знание о действиях / К. Менг // Психолингвистические проблемы семантики. – М. : Наука, 1983. – С. 221–238.
  125. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч./ кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – [2-ге вид., випр. і перероб.].– К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.
  126. Милосердова Е. В. Национально-культурные стереотипы и проблемы межкультурной коммуникации / Е. В. Милосердова // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 3. – С. 80–84.
  127. Минский М. Структура для представления знания / М. Минский // Психология машинного зрения. – М. : Мир, 1978. – С. 249–338.
  128. Минский М. Фреймы для представления знаний / М. Минский. – М. : Энергия, 1979. – 152 с.
  129. Михайлов Н. Н. Английский язык: гостиничный, ресторанный и туристический бізнес : учеб. пособ. / Н. Н. Михайлов. – [2-е изд., стер.]. – М. : Академия, 2005. – 160 с.
  130. Михайлюк В. О. Формування культури ділового мовлення у студентів аграрного вузу (на матеріалі спеціальностей „Облік і аудит” та „Менеджмент організацій”) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / В. О. Михайлюк. – К., 1999. – 28 с.
  131. Михалкина И. В. Письменная речь в курсе русского языка для деловых людей / И. В. Михалкина // Язык, сознание, коммуникация : сб. статей. – М. : Филология, 1997. – Вып. 1. – С. 74–81.
  132. Михальская А. К. Педагогическая риторика: история и теория / А. К. Михальская. – М. : Изд. центр „Академия”, 1998. – 284 с.
  133. Морська Л. І. Формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / Л. І. Морська. – К., 2001. – 20 с.
  134. Мошняга Е. В. Английский язык: туризм, гостеприимство, платежные средства: учеб. пособ. / Е. В. Мошняга. – М. : Советский спорт, 2003. – 248 с.
  135. Николаев А. М. Лингводидактический, коммуникативный потенциал научной рецензии: в аспекте русского языка как иностранного : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)” / А. М. Николаев. – Тула, 2007. – 17 с.
  136. Никольская Л. А. Семантика слова и его валентные свойства в терминологии / Л. А. Никольская // Системное описание лексики германских языков: межвуз. сб. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. – Вып. 3. – С. 73–84.
  137. Орлова Н. В. Исповедь и признание (К вопросу о речевых жанрах) / Н. В. Орлова // Русский вопрос: история и современность : материалы докладов II Всеросс. Научн. конф. – Омск, 1994. – Ч. 2. – С. 114–117.
  138. Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра напряму підготовки 0504 „Туризм” фахове спрямування 6.050400. Видання офіційне. Міністерство освіти і науки України. – К. : КУТЕП, 2004. – 37 с.
  139. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра фахового спрямування 6.050400 напряму 0504 „Туризм”. Видання офіційне. Міністерство освіти і науки України. – К. : КУТЕП, 2004. – 85 с.
  140. Пахомова Т. А. Компетентностно-деятельностный подход к обучению деловому иностранному языку / Т. А. Пахомова // Матеріали II Міжнар. наук. конф. [„Навчання загальновживаної англійської мови у Східній Європі : для чого та як? ”], (Ялта, 19–21 травня 2006 р.). – Ялта, 2006. – С. 33.
  141. Педагогіка туризму : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В. К. Федорченка, Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, Г. С. Цехмістрової. – К : Видавничий Дім „Слово”, 2004. – 296 с.
  142. Пинская Е. В. Обучение будущих учителей профессионально-направленной письменной коммуникации на английском языке как втором иностранном : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения” / Е. В. Пинская. – К., 2007. – 24 с.
  143. Письменная О. А. Английский для менеджеров туризма : учебник / О. А. Письменная. – К. : ООО „ИП Логос”, 2005. – 284 с.
  144. Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки [Електронний ресурс] // Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01. 2004 р. № 49. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/laws.html
  145. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Електронний ресурс] // Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01. 2004. № 48 – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/laws.html
  146. Програма з англійської мови для професійного спілкування. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с.
  147. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс) : проект / колектив авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники). – Вінниця : Нова книга, 2001. – 245 с.
  148. Разинкина Н. М. Некоторые общие проблемы функционально-речевого стиля / Н. М. Разинкина // Особенности стиля научного изложения : сб. статей. – М. : Наука, 1976. – С. 83 – 103.
  149. Рукас Т. П. Формування культури ділового мовлення майбутніх інженерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / Т. П. Рукас. – К., 1999. – 19 с.
  150. Салимовский В. А. Есть ли у жанроведения границы в пределах коммуникативной лингвистики? / В. А. Салимовский // Жанры речи : сб. науч. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 2002. – Вып. 3. – С. 52–62.
  151. Салимовский В. А. Речевой жанр / В. А. Салимовский // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 696 с.
  152. Свиридюк В. П. Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів на основі використання дистанційного курсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / В. П. Свиридюк. – К., 2006. – 24 с.
  153. Седов К. Ф. Жанровое мышление языковой личности (О риторике бытового общения) / К. Ф. Седов // Речевое общение (Теоретические и прикладные аспекты речевого общения) : Специализированный вестник КрасГУ. – Красноярск, 2000. – Вып. 2. – С. 38–43.
  154. Седов К. Ф. Психологические аспекты изучения речевых жанров / К. Ф. Седов // Жанры речи – 3 : сб. науч. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 2002. – С. 40–51.
  155. Середа О. М. Навчання майбутніх філологів писемного спілкування німецькою мовою засобами електронної пошти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / О. М. Середа. – К., 2006. – 22 с.
  156. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : ОО „Речь”, 2002. – 350 с.
  157. Силантьев И. В. Текст в системе дискурсных взаимодействий / И. В. Силантьев // Критика и семиотика. – 2004. – Вып. 7. – С. 98–123.
  158. Синицын С. С. Англо-русский толковый словарь туристских терминов / С. С. Синицын, В. И. Туревич. – М. : Лэмэк, 1999. – 160 с.
  159. Сиротинина О. Б. Некоторые размышления по поводу терминов „речевой жанр” и „риторический жанр” / О. Б. Сиротинина // Жанры речи – 2 : сб. науч. статей. – Саратов : Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1999. – C. 26–31.
  160. Сиротинина О. Б. Типы речевых культур в профессиональной деятельности человека / О. Б. Сиротинина // Язык и власть : межвуз. сб. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2003. – С. 6–10.
  161. Ситнов Ю. А. Коммуникативная методика обучения иностранным языкам (на материале сложных грамматических явлений испанского языка) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” / Ю. А. Ситнов.– Пятигорск, 2004. – 24 с.
  162. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.
  163. Сковородников А. П. О необходимости разграничения понятий „риторический прием”, „стилистическая фигура”, „речевая тактика”, „речевой жанр” в практике терминологической лексикографии / А. П. Сковородников // Риторика –Лингвистика : сб. науч. статей. – Смоленск : СГПУ, 2004. – Вып. 5. – С. 5–12.
  164. Скуратівська Г. С. Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання (германські мови)” / Г. С. Скуратівська. – К., 2002. – 20 с.
  165. Современные языки: Изучение, преподавание, оценка // Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. – Страсбург : Cambridge University Press, М : МГЛУ, 2003. – 256 с.
  166. Спірін О. М. Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчання / О. М. Спірін // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2004. – № 15. – С. 83–86.
  167. Стилистика английского языка / [А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко]. – К. : Вища школа, 1991. – 272 с.
  168. Суперанская А. В. Терминология и номенклатура / А. В. Суперанская // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. – Л. : Наука, 1976. – С. 73–84.
  169. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. – М. : Изд-во МГУ, 1975. – 343 с.
  170. Тарасова Е. В. О понятии лингвистического фрейма / Е. В. Тарасова, Л. Н. Черноватый // Теоретичні та прикладні аспекти комунікативної діяльності : Вісник Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна. – 1994. – № 382. – С. 111–124.
  171. Тарнопольський О. Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / О. Б Тарнопольский, С. П. Кожушко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 288 с.
  172. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения: учеб. пособ. / О. Б. Тарнопольський. – К. : Ленвит, 2004. – 192 с.
  173. Теория и практика английской научной речи / под ред. М. М. Глушко. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 240 с.
  174. Троянская Е. С. Обуче
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины