МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ГОВОРІННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДРАМАТИЗАЦІЇ : МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ говорения У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ драматизации • Название:
 • МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ГОВОРІННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДРАМАТИЗАЦІЇ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ говорения У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ драматизации
 • Кол-во страниц:
 • 321
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису


  Дацків Ольга Павлівна

  УДК 378.143: 811.111


  МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ГОВОРІННЯ
  У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
  ЗАСОБАМИ ДРАМАТИЗАЦІЇ

  13.00.02. – теорія і методика навчання: германські мови

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник:
  Гапонова Світлана Василівна
  кандидат педагогічних наук, доцент  Київ – 2011


  ЗМІСТ
  Перелік умовних скорочень 3
  Вступ 4
  Розділ 1. Теоретичні передумови формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації 12
  1.1. Мета і зміст формування мовленнєвої компетенції у говорінні у майбутніх учителів англійської мови на початковому ступені навчання 12
  1.2. Методичні засади навчання говоріння засобами драматизації 27
  1.3. Урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів у навчанні говоріння засобами драматизації 51
  Висновки до Розділу 1 68
  Розділ 2. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації 70
  2.1. Відбір та організація мовленнєвого матеріалу для навчання говоріння студентів мовних вищих навчальних закладів 70
  2.2. Система вправ для навчання англомовного говоріння засобами драматизації 84
  2.3. Модель процесу навчання усного мовлення на основі драматизації 100
  Висновки до Розділу 2 115
  Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності методики формування у майбутніх учителів умінь англомовного говоріння засобами драматизації 118
  3.1. Організація та проведення експериментального навчання 118
  3.2. Аналіз та інтерпретація результатів експериментального навчання 135
  3.3. Методичні рекомендації щодо формування вмінь говоріння майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації 159
  Висновки до Розділу 3 167
  Висновки 168
  Список використаних джерел 171
  Додатки 196
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  АМ – англійська мова
  ВНЗ – вищий навчальний заклад
  ДЄ – діалогічна єдність
  ДМ – діалогічне мовлення
  ЕГ – експериментальна група
  ІМ – іноземна мова
  ІКК – іншомовна комунікативна компетенція
  ІМКГ – іншомовна мовленнєва компетенція у говорінні
  ММ – монологічне мовлення
  ПФЄ – понадфразова єдність
  ТКС – типова комунікативна ситуація
  ВСТУП
  Процес інтеграції системи вищої освіти України у світові освітні системи передбачає впровадження і дотримання принципів гуманізації та гуманітаризації освіти, якими керуються високорозвинуті демократичні країни. Зазначені принципи набувають особливого значення у підготовці майбутніх учителів, адже наше суспільство потребує освічених людей, компетентних фахівців, які усвідомлюють необхідність самовдосконалення протягом усього життя і здатні розвивати власний творчий потенціал та особистісні можливості своїх учнів. Виходячи з цих принципів, учитель іноземної мови (ІМ) у сучасних умовах повинен уміти вирішувати складне завдання формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції (ІКК) у взаємозв’язку її основних компонентів з одночасним формуванням ключових соціально-особистісних, загальнонаукових та інструментальних компетенцій.
  Іншомовна мовленнєва компетенція в говорінні (ІМКГ) є однією із основних компетенцій, якими повинні володіти майбутні вчителі ІМ, щоб бути успішними у реалізації мети навчання, у здійсненні міжкультурної комунікації та у виконанні професійних обов’язків. У той же час говоріння – складний вид мовленнєвої діяльності, оволодіння яким потребує застосування прийомів навчання, спрямованих на формування мовленнєвих умінь говоріння, всебічний розвиток особистості всіх учасників навчального процесу. Важливим є пошук нових шляхів навчання говоріння майбутніх учителів ІМ у період запровадження зовнішнього незалежного оцінювання. Той факт, що вміння говоріння випускників шкіл не перевіряється зовнішнім незалежним оцінюванням, свідчить про потребу покращення організації навчання говоріння у школах та мовних вищих навчальних закладах (ВНЗ). На наше переконання драматизація – ефективний засіб навчання іншомовного говоріння і розвитку ключових компетенцій майбутніх педагогів.
  На сьогодні у методиці навчання ІМ не існує чіткого визначення драматизації. У сучасних дослідженнях драматизація розглядається як самостійна технологія для засвоєння теми (В. А. Караковський 1992), як структурний елемент іншої технології (Н. Ф. Коряковцева 2002, Є. С. Полат 2000), як педагогічно організована гра (Н. П. Анікеєва 1987, А. Б. Воловик 2002), як засіб і технологія виховання (С. Р. Фейгінов 2005, Н. Є. Щуркова 2002), як технологія позакласної роботи з ІМ (А. М. Утєхіна 2002), як педагогічний засіб формування комунікативної культури майбутніх учителів (З. А. Побежимова 2007). Є. С. Полат визначає драматизацію як одну з форм представлення творчого проекту [132, c. 5], Ю. Б. Кузьменкова та А. О. Кузьменков пропонують навчаючий англійський театр – форму організації роботи з ІМ [202; 203].
  Проблема формування ІМКГ ґрунтовно досліджена у методиці та суміжних науках. Так, досліджено психічні механізми усного мовлення [63]; визначено фази процесу говоріння; етапи породження висловлювання; компоненти предметного змісту говоріння; психологічні механізми процесу говоріння [67]; окреслено структуру моделі породження усного мовлення, [96] та ін.; висвітлювалися загальні питання розвитку вмінь говоріння [4; 5; 6; 27; 34; 106; 117; 118; 120; 122; 174; 193; 197; 217; 228 та ін.]; створено систему навчання говоріння та розроблено вимоги до вправ для формування вмінь говоріння [21; 43; 72; 80; 83; 84; 94; 134; 145; 147; 148; 149; 157; 174; 228 та ін.], розроблено методики і сформульовано конкретні рекомендації з формування вмінь говоріння на окремих етапах навчання у мовних ВНЗ [20; 33; 65; 78; 87; 101; 124; 126; 129; 139; 151; 160; 163 та ін.].
  Увагу дослідників привертала також і проблема застосування драматизації у навчанні ІМ. Особливості навчання іншомовного говоріння через застосування драматизації розглядали зарубіжні вчені (Г. Болтон 1998 (G. Bolton), Р. А. Віа 1983 (R. A. Via), С. Голден 1981 (S. Holden), Дж. М. Імкамп 1996 (J. М. Imkamp), Дж. П. Ладус 1995 (G. P. Ladousse), М. Л. Шеве 1993, 2000, 2003 (M. L. Schewe), Е. Целікас 1999 (E. Tselikas), Ш. Уеселз 1995 (Сh. Wessels)), які вважають драматизацію перспективним засобом для вдосконалення процесу оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності. Дослідники погоджуються у визнанні драматизації ефективним засобом розвитку особистісних якостей та здібностей. Зокрема, Ш. Уеселз зазначає, що застосування драматизації сприяє формуванню відносин взаємної довіри і співпраці викладача і студентів [232, c. 15], С. Голден зауважує, що цей засіб надає студентам можливість самовираження через слово і жест, використовуючи уяву і пам’ять [196, с. 28], M. Л. Шеве наголошує, що прийоми драматизації розвивають усі людські здібності [222, c. 55].
  Ми вважаємо драматизацію ефективним засобом формування вмінь говоріння у майбутніх учителів АМ і визначаємо її як сукупність прийомів взаємодії викладача і студентів у драматичних та рольових іграх, імпровізаціях, симуляціях і театральних проектах, спрямованих на формування іншомовної комунікативної компетенції.
  У сучасних педагогічних та методичних дисертаційних дослідженнях висвітлюються питання використання драматизації як засобу формування комунікативної культури майбутніх учителів (З. А. Побежимова 2007), застосування методу драматизації для розвитку комунікативних здібностей (В. В. Самарич 2000), (О. В. М’ясникова 2009) але, наскільки нам відомо, не існує науково обґрунтованої методики навчання іншомовного говоріння засобами драматизації. Підсумовуючи усе зазначене, можна стверджувати, що на цей період проблема формування вмінь говоріння майбутніх учителів АМ засобами драматизації залишається недослідженою.
  Це пояснюється неточним розумінням сутності драматизації, з якого випливає некоректне використання її прийомів у навчанні ІМ; недостатньою теоретичною розробленістю проблеми у вітчизняній методиці.
  Таким чином, актуальність теми дослідження зумовлена вимогами покращення професійної підготовки вчителів ІМ; потребою формування у майбутніх учителів АМ ІМКГ і розвитку їхніх особистісних якостей та здібностей; необхідністю застосування інноваційних прийомів, засобів навчання говоріння.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір напряму дослідження безпосередньо пов’язаний із держбюджетною темою № 3 кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету „Дослідження шляхів реалізації мовної полікультурної освіти як фактор інтеграції до світового освітнього простору” (номер держреєстрації: 0106U001112). Тему дисертації затверджено Вченою Радою Київського національного лінгвістичного університету (протокол № 4 від 24.11.2008 року) і Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 24.02.2009 року).
  Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці методики формування вмінь говоріння у майбутніх учителів АМ засобами драматизації.
  Досягнення поставленої мети передбачало вирішення таких задач:
  1) вивчити і проаналізувати вітчизняні та іноземні психологічні, педагогічні, лінгвістичні та методичні джерела з теми дослідження, чинну програму, інші освітні нормативні документи;
  2) дослідити психолого-педагогічні передумови застосування драматизації у процесі навчання ІМ у мовному ВНЗ;
  3) конкретизувати вміння говоріння, які потрібно сформувати у майбутніх учителів АМ на початковому ступені навчання;
  4) відібрати та організувати навчальний матеріал для формування вмінь говоріння засобами драматизації;
  5) розробити систему вправ та запропонувати модель організації формування вмінь говоріння у майбутніх учителів АМ засобами драматизації;
  6) експериментально перевірити ефективність методики формування вмінь говоріння у майбутніх учителів АМ засобами драматизації та укласти відповідні методичні рекомендації.
  Об’єктом дослідження є процес формування вмінь говоріння у майбутніх учителів АМ.
  Предметом дослідження є методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів АМ засобами драматизації на початковому ступені навчання.
  Методи дослідження: критичний аналіз вітчизняних та іноземних психологічних, педагогічних, лінгвістичних і методичних літературних джерел з теми дослідження, чинної програми і сучасних нормативних документів з метою уточнення цілей і змісту навчання говоріння майбутніх учителів АМ на початковому ступені та дослідження психолого-педагогічних і методичних засад формування вмінь говоріння засобами драматизації; опитування викладачів і студентів з метою виявлення їхнього ставлення до навчання говоріння засобами драматизації; моделювання навчального процесу для організації навчання в умовах кредитно-модульної системи; експериментальна апробація запропонованої методики навчання для перевірки її ефективності; наукове спостереження за процесом формування вмінь говоріння засобами драматизації щодо реалізації в ньому відповідного навчання; якісний і кількісний аналіз експериментальних даних; методи математичної статистики для перевірки достовірності отриманих даних.
  Наукові положення, які виносяться на захист:
  1. Ефективне формування вмінь говоріння у майбутніх учителів АМ на початковому ступені навчання можливе за умови застосування драматизації –сукупності прийомів взаємодії викладача і студентів у драматичних та рольових іграх, імпровізаціях, симуляціях та театральних проектах, спрямованих на формування іншомовної комунікативної компетенції.
  2. Оволодіння студентами іншомовною мовленнєвою компетенцією в говорінні відбувається шляхом розвитку і вдосконалення загальних, спільних для діалогічної та монологічної форм умінь і спеціальних умінь, які дозволяють створювати усні висловлювання у діалогічній та монологічній формі на різних рівнях і об’єднувати їх у процесі спілкування.
  3. Досягнення мети навчання забезпечується системою вправ для формування вмінь говоріння засобами драматизації, до якої входять дві підсистеми для формування загальних і спеціальних умінь говоріння, та створеним на основі цієї системи комплексом вправ, який реалізовується на підготовчому та основному етапах навчання.
  4. На підготовчому етапі формування вмінь говоріння засобами драматизації ефективність навчання забезпечується виконанням груп вправ у такій послідовності: розвиток умінь комунікативної взаємодії; вдосконалення фонетичних, граматичних, лексичних навичок висловлюватись у формі діалогу та монологу; актуалізація знань про невербальні засоби спілкування та формування вмінь використовувати їх у діалогічному та монологічному мовленні; оволодіння типовими комунікативними функціями.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше теоретично обґрунтовано і розроблено методику формування вмінь говоріння засобами драматизації у майбутніх учителів АМ на початковому ступені: визначено етапи навчання, створено систему вправ, відібрано автентичний навчальний матеріал; удосконалено визначення поняття драматизації та її форм; подальшого розвитку набуло визначення ролі драматизації у навчанні ІМ та формуванні творчої особистості студента, вмінь говоріння майбутніх учителів АМ на початковому ступені навчання.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні комплексу вправ для формування вмінь говоріння у майбутніх учителів АМ засобами драматизації; у розробці моделі навчання та циклу занять для студентів ІІ курсу на основі запропонованої моделі навчання; в укладанні методичних рекомендацій щодо формування вмінь говоріння у майбутніх учителів АМ засобами драматизації.
  Запропонована методика формування вмінь говоріння в майбутніх учителів АМ засобами драматизації була впроваджена в навчальний процес на факультеті іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 11 від 12.05.2011 р.), на факультеті міжнародних відносин Хмельницького національного університету (протокол № 9 від 5.05.2011 р.), у навчально-науковому інституті іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 14 від 25.04.2011 р.).
  Апробація результатів дисертації відбулася на міжнародних конференціях: „Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземних мов у контексті вимог Болонського процесу” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2009), „Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів” (Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 2009), „Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі” (Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет імені Івана Огієнка), „Розвиток наукових досліджень 2009” (Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2009), IATEFL Ukraine „Забезпечення наступності у вивченні англійської мови: середня школа – вища школа – навчання впродовж життя” (Університет економіки і права „КРОК”, 2010, м. Київ), „Філологія і освітній процес: 21століття” (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2010), „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010), „Україна і світ: діалог мов та культур” (Київський національний лінгвістичний університет, 2011), “Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів” (Тернопільський національний економічний університет, 2011), „Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія” (Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 2011) та всеукраїнській „Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог” (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2010) й університетській „Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – ІІ” (Київський національний лінгвістичний університет, 2009) конференціях.
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у восьми статтях (7 статей у фахових виданнях) і восьми тезах доповідей.
  Структура роботи зумовлюється її цілями і завданнями. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 15 додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 321 сторінку. Робота містить 23 таблиці на 18-ти сторінках і 5 рисунків на 2-х сторінках. Додатки викладено на 126-ти сторінках. Список використаних джерел розміщений на 25-ти сторінках і налічує 233 найменування, з яких 173 – українською і російською, 60 – англійською, німецькою і французькою мовами.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Проведений аналіз сучасного стану навчання говоріння майбутніх учителів АМ, що полягав у виявленні змісту навчання говоріння та уточненні компонентного складу вмінь говоріння, а також в аналізі результатів опитування викладачів АМ факультетів ІМ ВНЗ стосовно застосування драматизації у формуванні вмінь говоріння, виявив потребу у створенні методики такого навчання.
  Аналіз наукової літератури з питань формування вмінь говоріння майбутніх учителів АМ дав можливість проаналізувати зміст ІМКГ та уточнити перелік умінь говоріння, які потрібно сформувати у студентів мовних ВНЗ на початковому ступені навчання.
  Конкретизовано зміст навчання говоріння на початковому ступені навчання у мовному ВНЗ, а саме: визначено сфери спілкування, типові комунікативні ситуації та вміння говоріння у діалогічній і монологічній формах. Серед умінь говоріння, які важливо формувати у майбутніх учителів АМ, виокремлено дві групи вмінь – загальні та спеціальні. До першої групи входять уміння, які характеризують монологічне та діалогічне мовлення, а до другої групи – вміння об’єднувати фрази у ДЄ та ПФЄ, продукувати функціональні типи діалогів (розпитування, обмін враженнями, домовленість, дискусія) та монологів (опис, розповідь, повідомлення, переконання).
  Виявлено цілі використання і місце драматизації як засобу формування ІМКГ, розглянуто зв’язок театральної педагогіки та методики викладання ІМ, описано форми драматизації, окреслено їх ознаки й характеристики, визначено вікові та індивідуальні особливості студентів, які потребують урахування і розвитку у процесі навчання говоріння засобами драматизації.
  Передумовою успішного формування у студентів необхідних навичок і вмінь спілкування є відбір навчального матеріалу, що відповідає меті і змісту навчання. Відбір мовленнєвого матеріалу було здійснено за принципами економії засобів навчання та навчального часу; адекватності відібраного матеріалу сферам спілкування; діяльнісної необхідності; функціональної доцільності; нормативності / узуальності.
  Відібраний матеріал відповідав критеріям мовленнєвої спрямованості, продуктивної зразковості, мотивуючої здатності, автентичності, комунікативної цінності, змістовності, соціокультурної і професійної спрямованості.
  З урахуванням головних теоретичних висновків було створено систему вправ для формування вмінь говоріння у майбутніх учителів АМ засобами драматизації. Зазначена система побудована на основі визначених дидактичних та методичних принципів навчання ІМ. Вправи, що входять до її складу, відповідають сучасним вимогам до вправ та критеріям загальної методичної класифікації вправ Н.К. Скляренко.
  Формування вмінь говоріння з використанням створеної системи вправ організовується на підготовчому (рецептивно-репродуктивному) і основному (рецептивно-продуктивному та продуктивному) етапах. Основними видами вправ є драматичні ігри, рольові ігри, імпровізації, симуляції.
  Для реалізації навчання з використанням системи вправ запропоновано модель організації навчання говоріння майбутніх учителів АМ засобами драматизації, яка реалізовується у межах одного навчального модуля і розрахована на 20 годин аудиторної роботи (у тому числі 3 години індивідуальної роботи) і 16 годин самостійної роботи.
  Для перевірки ефективності запропонованої методики навчання було проведено вертикально-горизонтальний, природний, відкритий методичний експеримент. Вертикальний характер експерименту підтвердив ефективність розробленої методики, а горизонтальний допоміг визначити ефективніший варіант методики навчання, у якому на підготовчому етапі виконувались вправи для розвитку вмінь комунікативної взаємодії, для вдосконалення фонетичних, лексичних і граматичних навичок висловлюватись у формі діалогу та монологу, для актуалізації знань про невербальні засоби спілкування та формування вмінь використовувати їх у ДМ і ММ, для оволодіння типовими комунікативними функціями.
  Достовірність і об’єктивність отриманих емпіричних даних було перевірено за допомогою багатофункціонального статистичного критерію φ* кутового перетворення Фішера.
  Результати експериментального навчання підтвердили ефективність розробленої методики та дали підстави рекомендувати її до впровадження у мовні ВНЗ для підготовки майбутніх учителів АМ.
  Укладено методичні рекомендації для викладачів щодо організації та проведення навчання говоріння майбутніх учителів АМ засобами драматизації.
  Перспективу подальшого наукового дослідження у цьому напрямку ми вбачаємо у розробці методик навчання майбутніх учителів ІМ інших видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, письма) засобами драматизації, а також в адаптації запропонованої методики для навчання говоріння студентів немовних ВНЗ.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка : Навч. посібник / Володимир Цолакович Абрамян. – К. : Лібра, 1996. – 224 с.
  2. Азимов Э. Г. Словарь методических терминов / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб. : Златоуст, 1999. – 472 с.
  3. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України : Історія. Теорія : Підручник для студ., аспір. та молодих викладачів навч. закладів / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
  4. Алхазишвили А. А. Основы овладения устной иностранной речью : Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 „Иностр. яз.” / Арчил Арчилович Алхазишвили. М. : Просвещение, 1988. – 128 с.
  5. Алхазишвили А. А. Психологические основы обучения устной речи / Арчил Арчилович Алхазишвили. – Тбилиси : Ганатлеба, 1974. – 158 с.
  6. Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам / В. А. Артемов. – М. : Просвещение, 1969. – 279 с.
  7. Артемова О. І. Розвиток креативного мовлення молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання : германські мови” / О. І. Артемова. – Одеса, 2001. – 20 с.
  8. Атанов Г. А. Возрождение дидактики – залог развития высшей школы / Атанов Г. А. – Донецк : ДОУ, 2003. – 180 с.
  9. Батай Жорж. Внутренний опыт / Жорж Батай – СПб. : Аксиома, Мифрил, 1997. –336 с.
  10. Бганко О. Д. Становление профессионально значимых качеств будущего педагога средствами театральных технологий : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. пед. наук. / О. Д. Бганко. – Оренбург, 2000. – 22 с.
  11. Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам / Борис Васильевич Беляев. – М. : Просвещение, 1965. – 170 с.
  12. Бердычевский А. Л. Содержание обучения иностранному языку на основе базовой культуры личности / А. Л. Бердычевский // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 2. – С. 17–20.
  13. Бердычевский А. Л. Оптимизация системы обучения иностранному языку в педагогическом вузе : Научно-теоретическое пособие / Бердычевский А. Л. – М. : Высшая школа, 1989. – 103 с.
  14. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / Владимир Павлович Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.
  15. Бим И. Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы / И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 2. – С. 11–14.
  16. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе / Инесса Львовна Бим. – М. : Просвещение, 1988. – 255 с.
  17. Богатырева М. А. К проблеме выделения уровней профессионального владения иностранным языком (по материалам Совета Европы) / М. А. Богатырева // Иностранные языки в школе. – 1997. – № 2. – С. 28–33.
  18. Бориско Н. Ф. Формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции на практических занятиях по ностранному языку или СКОЛЬКО МЕТОДИКИ НУЖНО БУДУЩЕМУ УЧИТЕЛЮ? / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 3–11.
  19. Бориско Н. Ф. Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения) : [монография] / Наталия Федоровна Бориско. – К. : Изд. Центр КГЛУ, 1999. – 268 с.
  20. Бориско Н. Ф. Обучение устной монологической речи с использованием видеофонограммы в интенсивном курсе на начальном этапе языкового вуза (на материале немецкого языка) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Бориско Наталия Федоровна. – К., 1987. – 226 с.
  21. Бородулина М. К. Основы преподавания иностранных языков в языковом вузе / М. К. Бородулина, Н. М. Минина. – М. : Высшая школа, 1968. – 118 с.
  22. Букатов В. М. Театральные технологии в гуманизации процесса обучения школьников: дисс. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Вячеслав Михайлович Букатов. – М., 2001. – 376 с.
  23. Бухбиндер В. А. О системе упражнений / В. А. Бухбиндер // Общая методика обучения иностранным языкам : [хрестоматия / сост. А. А. Леонтьев]. – М. : Рус. яз., 1991. – С. 92–98. – (Методика и психология обучения иностранным языкам).
  24. Быконя О. П. Театрализация на занятиях по иностранному языку в неязыковых вузах // Обучение иностранным языкам на рубеже столетий: Материалы международной научно-практ. конференции. – Минск : МГЛУ, 2000. – Отв. ред. Баранова Н. П. – Ч. 2. – С. 11–13.
  25. Вайсбурд М. Л. Использование учебно-речевых ситуаций при обучении устной речи на иностранном языке: Учебное пособие для проведения спецкурса по обучению иноязычному общению в системе повышения квалификации учителей / М. Л. Вайсбурд. – Обнинск : Титул, 2001. – 128 с.
  26. Вайсбурд М. Л. Роль индивидуальных особенностей учащихся при обучении иноязычному общению / М. Л. Вайсбурд, Е. В. Кузьмина // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 5–11; 1999. – № 3. – С. 3–6.
  27. Вайсбурд М. Л. Требования к речевым умениям / М. Л. Вайсбурд, А. Д. Климентенко // Иностранные языки в школе. – 1986. – № 2. – С. 72–80.
  28. Верещагин Е. М. Язык и культура : Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров – М. : Русский язык, 1990. – 246 с.
  29. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя ІМ / [під ред. С. Ю. Ніколаєвої]. Бібліотечка журналу „Іноземні мови”. – № 4. – К. : Ленвіт, 1999. – 96 с.
  30. Вища освіта України і Болонський процес : Навч. посібник / [Болюбаш Я. Я., Степко М. Ф., Шинкарук В. Д. та ін.] : за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
  31. Вікова та педагогічна психологія : Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.
  32. Вятютнев М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного / Вятютнев М. Н. – М., 1984. –144 с.
  33. Гайдукова Л. В. Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Гайдукова Лілія Василівна. – К., 2008. – 342 с.
  34. Гальперин П. Я. Общий взгляд на учение о так называемом поэтапном формировании умственных действий, представлений и понятий / П. Я. Гальперин // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 1998. – № 2. – С. 3–8.
  35. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам : Пособие для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. / Н. Д. Гальскова. – М. : АРКТИ, 2004. – 192 с. (метод. биб-ка).
  36. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика : [учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений] / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр „ Академия”, 2005. – 336 с.
  37. Гапонова С. В. Огляд зарубіжних методів викладання іноземних мов ХХ століття / С. В. Гапонова // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 18–22.
  38. Гез Н. И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе : учебник / Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий и др. – М.: Высш. школа, 2002. – 232 с.
  39. Гембарук А. С. Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 „Теорія навчання” / А. С. Гембарук. – К., 2005. – 19 с.
  40. Гордєєва А. Й. Навчання старшокласників загальноосвітньої школи обговорення проблем англійською мовою у процесі міжкультурного спілкування : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Гордєєва Анжела Йосипівна. – К., 2004. – 254 с.
  41. Горкун М. Г. Мовленнєва діяльність як об'єкт навчання іноземної мови / М. Г. Горкун // Наукові записки. Національний університет „Києво-Могилянська Академія”. Філологічні науки. – 2004. – Т. 34. – С. 68–70.
  42. Гохлернер М. М. Учебные умения: их сущность, специфика и требования к ним / М. М. Гохлернер, И. А. Раппопорт // Иностранные языки в школе. – 1979. – № 2. – С. 13–19.
  43. Гурвич П. Б. Основы обучения устной речи на языковых факультетах: Курс лекций, Ч. II / Перси Борисович Гурвич. – Владимир : Владимирск. гос. пед. ин-т им. П. И. Лебедева-Полянского, 1972. – 156 с.
  44. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков (спецкурс) / Перси Борисович Гурвич. – Владимир : ВГПИ, 1980. – 104 с., табл.
  45. Дацків О. П. Вимоги до вправ для формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації / О. П. Дацків // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 квіт. 2011 р., ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – C. 169–171.
  46. Дацків О. П. Відбір текстового матеріалу для формування вмінь говоріння майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації / О. П. Дацків // Матеріали IX Міжнар. наук. конф. „Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація.”, 5 лют. 2010 р. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 71–73.
  47. Дацків О. П. Врахування індивідуально-психологічних особливостей майбутніх учителів іноземних мов у навчанні говоріння засобами драматизації / О. П. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2010. – № 2. – С. 98–104.
  48. Дацків О. П. Дидактичні та методичні принципи навчання говоріння майбутніх учителів іноземних мов засобами драматизації / О. П. Дацків // Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог : Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 11 лист. 2010 року / Укл. Г. А. Турчинова, О. О. Яременко, М. О. Шутова. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – C. 53–56.
  49. Дацків О. П. Драматизація поезій на заняттях з іноземної мови / О. П. Дацків // Наукові записки. Серія „Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – № 5. – С. 45–47.
  50. Дацків О. П. Драматизація у навчанні іноземних мов у педагогічних вищих навчальних закладах / О. П. Дацків // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 20. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 159–162.
  51. Дацків О. П. Драматизація як засіб формування мовленнєвої компетенції в говорінні у майбутніх учителів іноземних мов / О. П. Дацків // Наукові записки. Серія „Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко ]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 5. – С. 98–100.
  52. Дацків О. П. Експериментальна перевірка ефективності методики формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації / О. П. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2011. – № 2 – С. 184–191.
  53. Дацків О. П. Креативність висловлювання як показник сформованості вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації / О. П. Дацків // Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія : Матеріали Міжнар. наук. конф., 14-15 квіт. 2011 р., Горлівка. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Ч. 2. – C. 94–96.
  54. Дацків О. П. Підготовка студентів до організації та проведення позакласної роботи з іноземної мови під час педагогічної практики // Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів : Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квіт. 2009 р. / За ред. О. В. Рафієнко. – Горлівка : Видавництво ГДПІІМ, 2009. – С. 25–27.
  55. Дацків О. П. Принципи та критерії відбору мовленнєвого матеріалу для формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації / О. П. Дацків // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – 2010. – Вип. 18. – С. 75–83.
  56. Дацків О. П. Психолого-педагогічні та методичні передумови застосування драматизації для формування вмінь говоріння у майбутніх учителів іноземних мов / О. П. Дацків // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – 2009. – Вип. 16. – С. 96–102.
  57. Дацків О. П. Система вправ для формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації / О. П. Дацків // Іноземні мови. – 2011. – № 2. – С. 22–28.
  58. Дацків О. П. Театральний проект у формуванні вмінь говоріння майбутніх учителів іноземних мов / О. П. Дацків // „Розвиток наукових досліджень 2009” Матеріали п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 лист. 2009 р. – Полтава : Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2009. – Т. 11. – С. 23–25.
  59. Державна національна програма „Освіта”. Україна XXI століття. – К. : Райдуга, 1994. – 61 c.
  60. Елухина Н. В. Устное общение на уроке, средства и приемы его организации / Н. В. Елухина // Иностранные языки в школе. – 1995. – № 4. – С. 3–6.
  61. Ершов П. М. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / П. М. Ершов, А. П. Ершова, В. М. Букатов. – М. : Моск. психолого-социальн. инст., Флинта, 1998. – 336 с.
  62. Заболотська О. О. Принципи розвитку індивідуальності майбутнього викладача іноземних мов / О. О. Заболотська // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2005. – № 3. – С. 61–70.
  63. Загальна психологія: навч. посібник. / [О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. – К. : „А.П.Н.”, 1999. – 463 с.
  64. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / [Наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
  65. 3апорожченко А. П. Обучение устной подготовленной монологической речи на I курсе факультета английского языка : дис ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Запорожченко Анатолий Петрович. – К.,1971. – 212 с.
  66. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / Ирина Алексеевна Зимняя. – М. : Просвещение, 1978. – 159 с.
  67. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / Ирина Алексеевна Зимняя – М. : Просвещение, 1991. – 221 с.
  68. Зязюн І. А. Гуманістична освіта порятує Україну / І. А. Зязюн // Трибуна. – 1996. – № 3/4. – С. 22–23.
  69. Иванова Н. В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности младших школьников при обучении иностранному язику : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения: иностранные языки” / Н. В. Иванова. – М., 2007. – 23 с.
  70. Изаренков Д. И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / Д. И. Изаренков // Русский язык за рубежом. – 1990. – № 4. – С. 54–60.
  71. Кабардов М. К. Роль индивидуальных различий в успешности овладения иностранным языком (на материале интенсивного обучения) : дис … кандидата психол. наук : / Кабардов Мухамед Каншобиевич. – М., 1983. – 205 c.
  72. Калинина С. В. К концепции обучения монологическому высказыванию / С. В. Калинина // Иностранные языки в школе. – № 1. – 1991. – С. 22–26.
  73. Калініна Л. В. Методичний театр як засіб удосконалення професійно-методичної підготовки студентів педагогічного університету / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич // Іноземні мови. – 2001. – № 2. – С. 35–38.
  74. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / Виктор Абрамович Кан-Калик. – М. : Педагогика, 1987. – 190 с.
  75. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Караулов Ю. Н. – М. : Наука, 1987. – 261 с.
  76. Кашина Е. Г. Становление творческой личности учителя иностранного языка средствами театральных технологий : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.08 / Е. Г. Кашина. – Самара, 2004. – 477 с.
  77. Кашкин В. Б. Основы теории коммуникации : Краткий курс / Вячеслав Борисович Кашкин. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. – 256 с. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая серия).
  78. Кащеева А. В. Формирование механизма речевого взаимодействия средствами ролевой игры на втором курсе языкового вуза (на материале английского языка) : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Кащеева Анна Владимировна. – Тамбов, 2001. – 205 с.
  79. Кириленко Т. С. Психологія : емоційна сфера особистості : [Текст] : Навч. посібник / Кириленко Т. С. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.
  80. Китайгородская Г. А. Интенсивное обучение иностранным язикам : теория и практика / Галина Александровна Китайгородская. – М. : Русский язык, 1992. – 254 с.
  81. Кларин М. В. Личностная ориентация в непрерывном образовании / М. В. Кларин // Педагогика. – 1996. – № 2. – С. 14–21.
  82. Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб. : Русско-Балтийский информационный центр „БЛИЦ”, Cambridge University Press, 2001. – 224 с.
  83. Колкер Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку : [Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. пед. учеб. заведений] / Я. М. Колкер, Е. С. Устинова, Т. М. Еналиева. – [2-е изд., стер.]. – М. : Издательский центр „Академия”, 2004. – 264 с.
  84. Колкова М. К. Обучение монологической речи учащихся средней степени школ с углубленным изучением английского языка / М. К. Колкова, М. В. Мякишева // Обучение иностранным языкам в школе и вузе [метод. пособие для преподавателей]. – СПб. : КАРО, 2001. – С. 82–102.
  85. Коломиец И. В. Методика проведения ролевой игры с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов при обучении профессионально направленному диалогическому общению : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Коломиец Ирина Владимировна. – К., 1992. – 252 с.
  86. Кон И. С. Социология личности / Игорь Семенович Кон. – М. : Политиздат, 1967. – 383 с.
  87. Конотоп О. С. Методика навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням відеофонограми : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Конотоп Олена Сергіївна. – К., 2010. – 260 с.
  88. Конышева А. В. Игровой метод в обучении иностранному языку / Ангелина Викторовна Конышева. – СПб. : Издательско-полиграфический центр „КАРО”, 2008. – 184 с.
  89. Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика : язык тела и естественный язык / Григорий Ефимович Крейдлин. – М. : Новое литературное обозрение, 2002. – 592 с.
  90. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Григорий Владимирович Кристи. – М.: Издательство „Искусство”, 1968. – 455 с.
  91. Кузовлев В. П. Структура индивидуальности учащегося как основа индивидуализации обучения речевой деятельности / В. П. Кузовлев // Иностранные языки в школе. – 1979. – № 1. – С. 17–19.
  92. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.
  93. Кулагина И. Ю. Возрастная психология : Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М. : ТЦ „Сфера” при участии „Юрайт” – 2002. – 464 с.
  94. Лапидус Б. А. Интенсификация процесса обучения иноязычной устной речи (пути и приемы) / Борис Аронович Лапидус. – М. : Высшая школа, 1970. – 128 с.
  95. Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения языку в языковом вузе : [учеб пособие] / Борис Аронович Лапидус. – М.: Высшая школа, 1986. – 143 [1] с. – (Библиотека преподавателя).
  96. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А. А. Леонтьев. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 312 с.
  97. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. :Политиздат, 1975. –304 с.
  98. Лук А. Н. Психология творчества / А. Н. Лук. – М. : Наука, 1978. – 127 с.
  99. Лук А. Н. Эмоции и личность / А. Н. Лук. – М. : Знание ,1982. – 176 с.
  100. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков : [учеб. пособие для студ. филол. cпец. вузов] / Михаил Васильевич Ляховицкий. – М. : Высш. шк., 1981. – 159 с.
  101. Матвейченко В. В. Методика обучения устной спонтанной речи с использованием произведений художественной литературы (английский язык, начальный этап, языковой факультет высшего учебного заведения) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Матвейченко Виктория Викторовна. – К., 2000. – 206 с.
  102. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник] / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – Вид. 2-е, випр. і перероб. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.
  103. Методика обучения иностранным языкам в начальной и общеобразовательной школе : учеб. пособие для студ. пед. колледжей / [под ред. В. М. Филатова]. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 208 с.
  104. Методика преподавания иностранных языков : общий курс : [учеб. пособие] / отв. Ред. А. Н. Шамов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА : Восток – Запад, 2008. – 253, [3] с.
  105. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції : Курс лекцій : [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня „магістр”] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с.
  106. Мильруд Р. П. Навыки и умения в обучении иноязычному говорению / Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 26–34.
  107. Миньяр-Белоручев Р. К. Методический словник / Р. К. Миньяр-Белоручев – М. : „Стелла”, 1996. – 143 с.
  108. Мощанская Е. Ю. Формирование умений невербального общения в ситуации иноязычного монологического высказывания (на примере ситуации презентации) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.08 / Мощанская Елена Юрьевна. – Пермь, 2002. – 204 с., ил.
  109. Мясникова О. В. Организация процесса обучения в вузе средствами драматизации : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / О. В. Мясникова. – Новокузнецк, 2009. – 21 с.
  110. Николаева С. Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам / София Юрьевна Николаева. – К. : Вища школа, 1987. – 139 с.
  111. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 3–11.
  112. Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : Навчальний посібник / Софія Юріївна Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2008. – 285 с.
  113. Общая психология / Ред. А. В. Петровский. – М. : Просвещение, 1986,
  3-е изд., перераб. и доп. – 463 с.
  114. Олійник Т. І. Рольова гра у навчанні англійської мови в 6–8 класах [посіб. для вчителів] / Тетяна Іванівна Олійник. – К. : Освіта, 1992. – 128 с.
  115. Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі : Навч. посіб. для студентів педагогічних навчальних закладів [за спец. „Іноземна мова”] / Кол. авт. під керівн. проф. П. О. Беха. – К. : ТОВ „Вольф”, 2009. – 292 с.
  116. Основы педагогического мастерства : Учеб. пособие для спец. высш. учеб. заведений / И. А. Зязюн и др. Под ред. И. А. Зязюна. – М. : Просвещение, 1989. – 302 с.
  117. Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках / [Руковод. кол. авт. В. А. Бухбиндер]. – К. : Вища школа, 1980. – 248 с.
  118. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Ефим Израилевич Пассов. – [2-е изд.]. – М. : Просвещение, 1991. – 222 с. – (Б-ка учителя иностр. яз.).
  119. Пассов Е. И. Культуросообразная модель профессиональной подготовки учителя : философия, содержание, реализация / Е. И. Пассов // Іноземні мови. – 2002. – № 4. – С. 3–18.
  120. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Ефим Израилевич Пассов. – М. : Рус. яз., 1989. – 276 с.
  121. Пассов Е. И. Сорок лет спустя или сто и одна методическая идея / Ефим Израилевич Пассов. – М. : ГЛОССА-ПРЕСС, 2006. – 240 с.
  122. Пассов Е. И. Теоретические основы обучения иностранному говорению : [монография] / Ефим Израилевич Пассов. – Воронеж : Изд-во Воронежск. ун-та, 1983. – 199 с.
  123. Пассов Е. И. Урок иностранного языка / Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева. – Ростов н/Д : Феникс ; М. : Глосса-Пресс, 2010. – 640 с.
  124. Паустовська М. В. Навчання майбутніх учителів німецької мови усного монологічного висловлювання засобами театральної педагогіки : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Паустовська Маріанна Володимирівна. – К., 2010. – 359 с.
  125. Паустовська М. В. Підсистема вправ для навчання майбутніх учителів німецької мови творчого монологу-розповіді засобами театральної педагогіки / М. В. Паустовська // Іноземні мови. – 2009. – № 3. – С. 27–31.
  126. Пащук В. С. Навчання студентів мовних спеціальностей усного англійського монологічного мовлення з використанням автентичних художніх фільмів : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Пащук Вікторія Степанівна. – К., 2002. – 247 с.
  127. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за ред. З. Н. Курлянд. – [3-тє вид, перероб. і доп.] – К. : Знання, 2007. – 495 с.
  128. Петранговська Н. Р. Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Петранговська Наталія Романівна. – К., 2004. – 290 с.
  129. Писанко М. Л. Формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Писанко Марія Леонідівна. – К., 2008. – 368 с.
  130. Плахотник В. М. Чи можуть вправи бути комунікативними? / В. М. Плахотник // Іноземні мови. – 2009. – № 3. – С. 3–5.
  131. Побежимова З. А. Драматизация как средство формирования коммуникативной культуры будущего педагога : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания” / З. А. Побежимова. – Екатеринбург, 2007. – 23 с.
  132. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е. С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 3. – С. 3–9.
  133. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання) : Проект [Колектив авт. : С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач та ін] – Вінниця, „Нова книга”, 2001. – 246 с.
  134. Рахманов И. В. Обучение устной речи на иностранном языке: [Учебное пособие для пед. ин-тов по спец. № 2103 „Иностр. яз.”] / Игорь Владимирович Рахманов. – М.: Высшая школа, 1980. – 120 с. – (Библиотека преподавателя).
  135. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Рогова Г. В., Рабинович Ф. М., Сахарова Т. Е. – Москва : „Просвещение”, 1991. – 287 с.
  136. Савчин М. В. Вікова психологія: Навч. посібник / Мирослав Васильович Савчин, Леся Павлівна Василенко. – К. : Академвидав, 2005. – 360 с. – (Альма-матер).
  137. Сажко Л. А. Цілі та зміст формування іншомовної компетенції у говорінні студентів мовних спеціальностей в умовах глобалізації суспільства / Л. А. Сажко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – 2010. – Випуск 18. – С. 55–63.
  138. Самарич В. В. Драматизация как средство развития коммуникативных способностей будущих педагогов : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.08 / Самарич Виктория Викторовна. – Ставрополь, 2000. – 174 с.
  139. Самойлюкевич И. В. Методика обучения профессионально направленному говорению на английском языке (3 курс языкового педагогического вуза) : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Самойлюкевич Инна Владимировна. – К., 1991. – 247 с.
  140. Сафонова В. В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях. / Серия : О чем спорят в языковой педагогике. – М. : Еврошкола, 2004. – 236 с.
  141. Сахарова Т. Е. Проблема ситуации при обучении диалогической речи / Т. Е. Сахарова // Общая методика обучения иностранным языкам : хрестоматия / [сост. А. А. Леонтьев] – М.: Рус. яз., 1991. – С. 180–187. – (Методика и психология обучения иностранным языкам)
  142. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии / Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.
  143. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : ООО „Речь”, 2002. – 350 с., ил.
  144. Сіваченко О. О. Навчання аудіювання англомовних драматичних творів студентів старших курсів мовних спеціальностей : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Сіваченко Олена Олександрівна. – К., 2009. – 289 с.
  145. Cкалкин В. Л. Коммуникативные упражнения на английском языке : [пособ. для учителя] / Владимир Львович Скалкин. – М. : Просвещение, 1983. – 128 с.
  146. Скалкин В. Л. Обучение монологическому высказыванию (на материале английского языка) / Владимир Львович Скалкин. – К. : Рад. школа, 1983. – 118 с.
  147. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / Владимир Львович Скалкин. – М. : Русский язык, 1981. – 248 с.
  148. Скляренко Н. К. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе : Пособие для учителей / Н. К. Скляренко, Е. И. Онищенко, С. Л. Захарова. – К. Радянська школа, 1988. – 150 с.
  149. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Ніна Костянтинівна Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.
  150. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / З. І. Слєпкань. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. – 210 с.
  151. Соколова С. В. Підготовка майбутнього вчителя для навчання старшокласників використовувати паралінгвістичні засоби в усному спілкуванні англійською мовою : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Соколова Світлана Володимирівна. – К., 2006. – 176 с.
  152. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам : базовый курс лекций: [пособ. для студ. пед. вузов и учителей] / Елена Николаевна Соловова. – М. : Просвещение, 2002. – 239 с.
  153. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам : продвинутый курс : [Пособие для студентов пед. вузов и учителей] / Елена Николаевна Соловова. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 272 с.
  154. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. 2. Работа актера над собой. Ч. 2. Работа над собой в творческом процессе воплощения / Константин Сергеевич Станиславский. – М. : Искусство, 1990. – 508 с.
  155. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. 3. Работа актера над собой. Ч. І. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / Константин Сергеевич Станиславский. – М. : Искусство, 1989. – 511 с.
  156. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки : Навч. посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Академвидав, 2006. – 519 с. – (Альма-матер).
  157. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти / Олег Борисович Тарнопольський. – К. : Фірма „Інкос”, 2006. – 246 с.
  158. Теплов Б. М. Избранные труды: в 2 т. / Б. М. Теплов. – М. : Педагогика, 1985. – Т. 1. – 328 с. – Т. 2. – 359 с.
  159. Топалова В. М. Формирование социокультурной компетенции студентов технического вуза (на материале английского языка) : дис... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Топалова Вікторія Миколаївна. – К., 1998. – 168 с.
  160. Топтигіна Н. М. Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Топтигіна Наталія Михайлівна. – К., 2004. – 304 с.
  161. Українська О. О. Методика тестування рівня сформованості мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів у говорінні французькою мовою : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Українська Ольга Олексіївна. – К., 2009. – 300 с.
  162. Фастовец Р. В. Игры по правилам: социальные технологии в практике обучения иностранным языкам / Р. В. Фастовец // Непрерывное обучение иностранным языкам : методология, теория, практика: Материалы межд. науч.-практ. конференции. – Минск : МГЛУ, 2002. Ч. 1. – С. 235–239.
  163. Фастовец Р. В. Методика обучения устному иноязычному общению на начальном этапе в языковом вузе (на материале английского языка) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Фастовец Рената Викторовна. – Минск, 1984. – 223 с.
  164. Фейгинов С. Р. Педагогическая драматизация : 200 этюдных приемов воспитания / С. Р. Фейгинов. – Ярославль : Академия развития, Академия Холдинг, 2004. – 271 с.
  165. Ферапонтов Г. А. Становление образовательного пространства школьника средствами культурологической драматизации : дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Ферапонтов Геннадий Алексеевич. – Новосибирск, 2000. – 204 c.
  166. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : „Академвидав”, 2006. – 352 с. (Альма-матер).
  167. Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иностранной речи (Подготовка переводчиков). – М. : Высшая школа, 1989. – 238 с.
  168. Хоменко О. В. Зміст навчання англійської мови на старшому ступені середньої загальноосвітньої школи : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Хоменко Олександр Вікторович. – К., 2001. – 266 с.
  169. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкого языка в средней школе: [учеб. пособие] / Сергей Филиппович Шатилов. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1986. – 223 с.
  170. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : [Підручник для студ. вищих навч. закл.] / Василь Миколайович Шейко, Наталія Миколаївна Кушнаренко. – [5-те вид., стер.]. – К. : Знання, 2006. – 307 с.
  171. Штульман Э. А. Методический эксперимент в системе методов исследования / Э. А. Штульман. – Воронеж : ВГУ, 1976. – 156 с.
  172. Щукин А. Н. Обучение иностранным язикам : Теория и практика : Учебное пособи
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины