МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ЧИТАЦЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТУ : МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ читательской англоязычной КОМПЕТЕНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕБНОГО САЙТА • Название:
 • МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ЧИТАЦЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТУ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ читательской англоязычной КОМПЕТЕНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕБНОГО САЙТА
 • Кол-во страниц:
 • 277
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  Київський національний лінгвістичний університет  На правах рукопису

  РОМАНЮК ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

  УДК 378.147:811.111

  МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  З ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ЧИТАЦЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТУ

  Спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання:
  германські мови

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник
  Борецька Ганна Едуардівна
  кандидат педагогічних наук, доцент

  Київ – 2011
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 4
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ЧИТАЦЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТУ


  13
  1.1. Зміст формування читацької англомовної компетенції майбутніх фахівців з інженерної механіки
  13
  1.2. Гіпертекст як форма професійно орієнтованого тексту та його лінгвостилістичні особливості
  32
  1.3. Дидактичні принципи використання навчального веб-сайту як засобу формування читацької англомовної компетенції
  45
  Висновки до розділу 1 52
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ЧИТАННІ НА ОСНОВІ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТУ

  55
  2.1. Критерії відбору гіпертекстів для формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції
  55
  2.2. Система вправ для формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту

  67
  2.3. Модель організації процесу формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту

  100
  Висновки до розділу 2 111
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ЧИТАЦЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТУ
  3.1. Організація та проведення експериментального навчання


  114
  114
  3.2. Констатація й інтерпретація результатів експерименту 128
  3.3.Методичні рекомендації з організації процесу формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту

  138
  Висновки до розділу 3 146
  ВИСНОВКИ 148
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 155
  ДОДАТКИ 179
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  АМПС – англійська мова для професійного спілкування
  ВНЗ – вищий навчальний заклад
  ВТНЗ – вищий технічний навчальний заклад
  ЕГ – експериментальна група
  ІЛК – іншомовна лінгвістична компетенція
  ІМ – іноземна мова
  ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика
  ОПП – освітньо-професійна програма
  WWW – World Wide Web


  ВСТУП

  Політично-економічні зміни в Україні, перебудова зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, застосування нових форм співробітництва з іноземними партнерами, а саме налагодження прямих зв’язків підприємств із закордонними партнерами, спільне проведення проектно-конструкторських та експериментальних робіт, здійснення широкого обміну науково-технічною документацією засобами Інтернет-комунікації потребують підготовки висококваліфікованих кадрів з інженерно-технічною освітою, у тому числі і фахівців з інженерної механіки, які поєднують у собі високий рівень підготовки як в галузі точних та інженерних наук, так і володіння іноземною мовою (ІМ) (зокрема англійською) як засобом комунікації для вирішення проблем професійного, соціального характеру, а також успішного міжнародного співробітництва. Тому одним із найважливіших завдань, які постають перед вищою школою, є підвищення ефективності підготовки кваліфікованих кадрів інженерного профілю з високим рівнем володіння ІМ, що зумовлює, на нашу думку, перегляд змісту освітньо-кваліфікаційних рівнів, раціональне застосування кредитно-модульної системи навчання, впровадження особистісно-орієнтованого навчання, збільшення питомої ваги самостійної роботи та створення умов для високої мобільності студентів в Україні та за її межами.
  В епоху інформатизації та інтенсифікації інформаційних процесів, розвитку та повсякденного використання Інтернет-ресурсів інженери повинні бути підготовленими до швидкого сприйняття та обробки великих обсягів Інтернет-інформації, мають бути здатними орієнтуватися в електронних іншомовних джерелах, систематизувати та інтерпретувати отриману в ході читання професійно орієнтовану інформацію. На сьогодні Інтернет-джерела відкрили доступ до необмеженої кількості автентичної інформації, більша частина якої представлена англійською мовою, що підтверджує правомірність розгляду проблеми формування читацької англомовної компетенції як одного з важливих завдань навчання ІМ у вищому технічному навчальному закладі (ВТНЗ).
  З огляду на Програму з англійської мови для професійного спілкування (АМПС) метою навчання професійно орієнтованого читання для досягнення майбутніми фахівцями з інженерної механіки рівня володіння мовою В2, що є мінімально прийнятним рівнем для бакалавра інженерних наук, слід вважати формування таких читацьких вмінь: розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел; здійснювати читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформації; накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого використання в академічному навчальному середовищі та у науковій роботі [102, c. 37]. Відмітимо, що у більшості ВТНЗ України тривалість курсу англійської мови для професійного спілкування (АМПС), по закінченні якого студенти мають досягти рівня володіння мовою В2 «Незалежний користувач», розрахований згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) ВТНЗ на два ступені навчання (I–II і III–IV семестри) [102, с. 16]. Ступенем, на якому доцільно розпочинати формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням Інтернет-ресурсів, ми визначили другий рік навчання (III–IV семестри), коли у студентів вже закладено основи практичного володіння англійською мовою в обсязі, необхідному для сприйняття, обробки професійно орієнтованої інформації та її подальшого використання для вирішення навчальних і професійних задач.
  Теоретичний і методичний досвід науковців свідчить про різноаспектність навчання іншомовного читання як виду мовленнєвої діяльності (навчання професійно орієнтованого читання – Г.В. Барабанова [5], Н.З. Магазова [72], О.С.Малюга [73], Т.С.Сєрова [130], С.К.Фоломкіна [152], J.Anderson [168], F.Dubin [176], S.Ehlers [177], V.Ek [178], D. Ferris [180], P.Stevens [205]; методика навчання інформативного читання – Т.Г.Агапітова [1], О.С.Балахонов [4], М.О.Мосіна [82], Т.Н.Ямских [165]; аналіз психологічних характеристик читання як виду мовленнєвої діяльності – М.І.Жинкін [45], І.О.Зимня [49], З.І.Кличнікова [54], О.О.Леонт’єв [68], М.В.Ляховицький [71], Т.О.Разуваєва [106], Н.О.Шарова [160], J.Grzesik [185], G.Westhoff [212]; дослідження проблеми лінгвістики тексту – Є.І.Варгіна [19], А.А.Вейзе [22], І.Р.Гальперін [26], Г.А.Гринюк [31], Л.І.Зільберман [48], М.Н.Кожина [58], Г.В.Колшанський [59], Л.Н.Мурзін [85]; визначення принципів відбору текстів для навчання читання – Т.О.Вдовіна [20], Н.В.Гуль [35], С.О.Кітаєва [56]). Втім, слід зазначити, що переважна більшість виконаних досліджень стосується методики навчання професійно орієнтованого читання під час роботи студентів з друкованими носіями інформації. Мультимедіа-технології використовують відмінні від друкованого джерела шляхи представлення інформації і, відповідно, інші схеми її засвоєння.
  Теоретичними і практичними питаннями використання комп’ютера та комп’ютерних програм у процесі навчання ІМ займалися Н.І.Анісімова [3], М.А.Бовтенко [12], М.Ю.Бухаркіна [17], З.Р.Дєвтєрова [39], Л.А.Дунаєва [43], М.Г.Євдокімова [44], О.А.Палій [89], Є.С.Полат [98], Т.А.Полілова [100], Л.І.Скалій [132], В.І.Стражев [141], J.Darby [174], M.Dason [175], D. Hardisty [188], E.Horber [192], G.Lewis [198], M.Morris [199] та ін. Широка комп’ютеризація та впровадження Інтернету в навчальний процес стали основою для розвитку так званого “змішаного навчання” (blended learning), що включає пряму особисту взаємодію викладача та студентів у процесі навчання під час використання Інтернет-ресурсів. D.Gonzalez [182], P.Sharma [203], M.Warschauer [209] трактують таке навчання як частково онлайнове навчання (Partially On-line Learning), в якому поєднуються переваги аудиторного та дистанційного навчання. З одного боку, як і в дистанційному навчанні, використання комп’ютерів, Інтернету стає не епізодом, а важливою невід’ємною частиною навчального процесу. З іншого боку, на відміну від дистанційного навчання, зберігається постійний прямий, а не віртуальний контакт студентів з викладачем та один з одним, що є важливою умовою формування іншомовної комунікативної компетенції студентів.
  Проблеми, пов’язані з частково онлайновим навчанням професійно орієнтованого іншомовного читання, були проаналізовані в роботах Н.В.Бєлкіної [8], А.Л.Буран [16], Ю.М. Верьовкіної-Рахальскої [21], М.С.Гришиної [33], І.В.Корейби [60], А.А.Налбандян [86], О.В.Піневич [95], С.А.Фоміного [153], Є.В.Якушиної [164], Cl.Kramsch [194], D.Sperling [204], P.Swann [207] та ін. Втім, в більшості цих досліджень не враховувались дидактичні властивості навчальних веб-сайтів, які позитивно впливають на процес формування читацької іншомовної компетенції студентів.
  Отже, сучасні вимоги до професійної підготовки інженера та значущість формування читацької англомовної компетенції з використанням Інтернет-ресурсів, високий лінгводидактичний потенціал навчальних веб-сайтів для ефективності забезпечення самостійної роботи студентів та недостатня розробленість цих питань зумовили актуальність теми дослідження.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір напряму дослідження безпосередньо пов’язаний з науково-дослідною темою кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету «Навчання міжкультурного спілкування в середній та вищій школах в аспекті Європейських вимог» (протокол КНЛУ № 2 від 27 вересня 2004 р.). Тему дисертації затверджено Вченою Радою Київського національного лінгвістичного університету (протокол № 10 від 25 травня 2009 року) і Радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 31 березня 2009 року).
  Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці й експериментальній перевірці методики формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту.
  Мета дослідження зумовила вирішення таких задач:
  1) проаналізувати зміст формування читацької англомовної компетенції майбутніх фахівців з інженерної механіки;
  2) дослідити гіпертекст як форму професійно орієнтованого тексту та його лінгвостилістичні особливості, уточнити дидактичні принципи використання навчального веб-сайту як засобу формування читацької англомовної компетенції;
  3) виділити науково обґрунтовані критерії відбору гіпертекстів;
  4) обґрунтувати й розробити систему та комплекси вправ для формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту, побудувати модель відповідного навчання;
  5) експериментально перевірити ефективність запропонованої методики, укласти методичні рекомендації з організації та проведення відповідного навчання.
  Об’єктом дослідження є процес формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції.
  Предметом дослідження виступає методика формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту.
  Виокремленні задачі дозволили використати такі методи дослідження: аналітичні (аналіз теоретичної літератури з методики, лінгвістики, соціолінгвістики, комп’ютерної лінгводидактики); узагальнюючі (синтез і формалізація результатів дослідження); інтерпретаційні (порівняння результатів, одержаних у процесі методичного експерименту, інтерпретація даних анкетування); проектувальні (прогнозування та моделювання навчального процесу згідно з методикою, розробленою в межах наукового дослідження); збір та накопичення даних для організації навчального процесу в групах студентів II курсу спеціальностей «Динаміка і міцність машин», «Технологія машинобудування», «Інструментальне виробництво», «Гідравлічні і пневматичні машини» напрямку підготовки 0902 «інженерна механіка»; контроль (перевірка та оцінка тестів перед- та післяекспериментальних зрізів); обробка даних (статистична обробка даних експерименту та обробка результатів опитування); перевірка (перевірка результатів методичного експерименту).
  Наукові положення, які виносяться на захист:
  1. Ефективність формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції забезпечується використанням навчального веб-сайту, можливості якого сприяють формуванню у студентів навичок та вмінь читання гіпертекстів наукового стилю.
  2. В якості засобу формування читацької англомовної компетенції використовуються аксіальні гіпертексти, що входять до складу макрогіпертекстів на навчальному веб-сайті та є відібраними на основі п’яти критеріїв: предметно-наукового, лінгвостилістичного, методичного, особистісно орієнтованого, критерію обсягу гіпертексту.
  3. Формування навичок та вмінь читання гіпертекстів здійснюється на основі спеціальної системи вправ, де на передтекстовому етапі у майбутніх інженерів формуються загальнотекстові лексико-граматичні мовленнєві навички читання гіпертекстів, навички використання он-лайн словника та граматичного он-лайн довідника, прогностичні уміння читання гіпертекстів; на текстовому етапі має місце розвиток мовленнєвих та компенсаційних умінь читання гіпертекстів, що забезпечують повноту розуміння інформації; на післятекстовому – розвиток мовленнєвих та компенсаційних умінь читання гіпертекстів, що забезпечують глибину розуміння інформації.
  4. Більш ефективного формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту можна досягти за рахунок виконання на передтекстовому етапі вправ у такому кількісному співвідношенні: 60% вправ – для формування навичок використання он-лайн словника та граматичного он-лайн довідника; 20% вправ – для формування загальнотекстових лексико-граматичних мовленнєвих навичок читання гіпертекстів; 20% вправ – для розвитку прогностичних вмінь читання гіпертекстів.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дослідженні вперше теоретично обґрунтовано й розроблено методику формування читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту шляхом визначення змісту такого навчання, створення системи вправ, а також розробки основних критеріїв відбору гіпертекстів для навчального веб-сайту. З цією метою було удосконалено класифікацію гіпертекстів з Інтернет-ресурсів, визначення змісту етапів формування читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту. Подальшого розвитку набуло уточнення дидактичних принципів використання навчального веб-сайту як засобу формування читацької англомовної компетенції.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у відборі навчального матеріалу у вигляді гіпертекстів, у розробці комплексів вправ, що входять до складу навчального веб-сайту “EngMech: Reading aspect”; в укладанні методичних рекомендацій з організації та проведення відповідного навчання.
  Розроблену методику впроваджено в 2011 році у Дніпродзержинському державному технічному університеті (протокол № 7 від 18 бер. 2011 р.), Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) (протокол № 5 від 27 січ. 2011 р.), Одеському національному політехнічному університеті (протокол № 12 від 17 бер. 2011 р.).
  Апробація основних положень і результатів дослідження відбулася на міжнародних конференціях «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Київ, Національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009 р.), «Проблеми іншомовної освіти у полікультурному світі» (Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2009 р.), «Языковое образование в условиях перехода к новым государственным стандартам: цели, содержание, технологии» (Минский государственный лингвистический университет, 2009 г.), «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010 р.), «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Київ, Національний університет ім. Тараса Шевченка, 2010 р.), «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2010 р.), «Инновационные технологии в образовании» (г. Ялта, Крымский гуманитарный университет, 2010 г.), XXXIX международной филологической конференции, (Санкт-Петербургский государственный университет, факультет филологии и искусств, 2010 г.), «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2011 р.), «Україна і світ : діалог мов та культур» (Київський національний лінгвістичний університет, 2011 р.), а також на науково-практичних конференціях «Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій – ІІ» (Київський національний лінгвістичний університет, 2009 р.), «Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції» (Київський національний лінгвістичний університет, 2010 р.);
  Публікації: Результати дисертаційного дослідження відображено у 10-ти наукових статтях, у тому числі 7-ми статтях у фахових виданнях, і 6-ти тезах доповідей на конференціях.
  Структура дисертації зумовлена її цілями і завданнями. Дисертаційне дослідження складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 9 додатків. Повний обсяг дисертації – 277 сторінок. Кількість таблиць – 12, рисунків – 10, схем – 2. Список використаних джерел розміщений на 23 сторінках та налічує 216 найменувань, з яких 171 – українською і російською, 45 – англійською і німецькою мовами. Додатки викладені на 98 сторінках. У роботі використовується навчальний веб-сайт “EngMech: Reading aspect” для формування у студентів читацької англомовної компетенції.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Здійснене дослідження уможливило узагальнення теоретичних і практичних результатів.
  У процесі дослідження було доведено ефективність і раціональність використання навчального веб-сайту під час формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції. Шляхом аналізу змісту формування читацької англомовної компетенції було виділено позамовний, методичний, лінгвістичний, лінгвосоціокультурний та психологічний компоненти.
  До позамовного компоненту ми включили: сфери комунікативної діяльності, ситуації, теми. До методичного компоненту – навчальний веб-сайт як засіб формування читацької англомовної компетенції. Лінгвістичний компонент включає мовленнєвий матеріал у вигляді науково-популярних та науково-технічних гіпертекстів та мовний матеріал (стилістичний, лексичний, граматичний). До лінгвосоціокультурного компоненту ми віднесли знання особливостей ситуації читання, особливостей функціональних типів текстів, жанрів текстів, знання тих елементів соціокультурного контексту, що є релевантними для породження та сприйняття мовлення з точки зору носія мови, знання соціальних ролей і намірів партнерів у комунікації. Психологічний компонент включає загальнотекстові лексико-граматичні мовленнєві навички читання гіпертекстів, навички використання он-лайн словника та граматичного он-лайн довідника, мовленнєві та компенсаційні уміння читання гіпертекстів на навчальному веб-сайті та на інших веб-ресурсах.
  В контексті цілей навчання, виділивши компонентний склад змісту формування читацької англомовної компетенції майбутніх фахівців з інженерної механіки, ми дослідили гіпертекст як форму професійно орієнтованого тексту та його лінгвостилістичні особливості. До складу навчального веб-сайту включені науково-популярні та науково-технічні аксіальні гіпертексти, що можуть бути роздруковані та послідовно прочитані у вигляді лінійного тексту.
  Оскільки аксіальний гіпертекст входить до складу навчального веб-сайту, необхідно було проаналізувати дидактичні принципи використання навчального веб-сайту як засобу формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції, до яких ми віднесли принципи науковості, свідомості, доступності та посильності, принцип активності, послідовності та систематичності, принцип індивідуальності навчання, принцип зворотного зв’язку, самостійності навчання, інтерактивності навчання, принцип адаптивності навчання.
  У процесі розробки методики формування у майбутніх інженерів англомовної компетенції в читанні на основі навчального веб-сайту ми проаналізували критерії відбору гіпертекстів, обгрунтували та розробили відповідну систему вправ, визначили модель організації процесу формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції.
  До критеріїв відбору гіпертекстів за якісними характеристиками ми віднесли такі групи критеріїв: предметно-наукові (критерій новизни, інформативної цінності та критерій наявності паралінгвістичних елементів тексту); лінгвостилістичні критерії (критерій різноманітності типів та жанрів текстів, критерій представленості фахової лексики); методичні критерії (критерії адаптивності та доступності навчальних матеріалів, відповідність типу тексту виду читання, критерій автентичності текстів, критерії тематичності та смислової синонімічності текстів); особистісно орієнтовані критерії (критерій відповідності професійним потребам студентів, критерій практичної цінності інформації). До кількісного критерію ми віднесли критерій обсягу гіпертексту на навчальному веб-сайті та на інших веб-ресурсах.
  За критерієм новизни, інформативної цінності та наявності паралінгвістичних елементів навчальні гіпертексти мають містити нову інформацію для студентів, відзначатися пізнавальною цінністю, вміщувати паралінгвістичні засоби гіпертексту, що виступають як стимул (малюнки) або опори (графіки, схеми, таблиці) для читання. У відповідності із критерієм різноманітності типів та жанрів текстів, ми відібрали з Інтернет-ресурсів гіпертексти науково-популярного та науково-технічного функціональних підстилів, до яких відносяться такі функціональні типи гіпертекстів: науково-популярні гіпертексти, науково-технічних оціночні гіпертексти (відгуки, дискусійні статті), науково-технічні ділові гіпертексти (описи, винаходи, технічні норми, стандарти та ін.), довідково-енциклопедичні наукові тексти (довідники, електрона енциклопедія, тлумачний словник), довідкові матеріали (каталоги документів зі спеціальності, бібліографія реферативних видань та ін.), в яких лексика, згідно з критерієм представленості фахової лексики, поділяється на загальну лексику, загальнонаукову та термінологічну лексику.
  Критерій адаптивності та доступності зумовлює включення до навчального веб-сайту різних гіпертекстів, як легких, невеликих за обсягом для підтримки навичок читання, що маються у студентів, так і складних, великих за об’ємом текстів, що забезпечують високий рівень аналітично-синтетичної діяльності та відповідають рівню розвитку лінгвістичної компетенції студентів, їхнім віковим особливостям. Беручи до уваги критерій відповідності типу тексту виду читання та критерій автентичності текстів, гіпертексти, як основа для розвитку у студентів різних видів читання, мають бути оригінальними, написаними носіями мови та розміщеними на різноманітних веб-ресурсах.
  Відбір навчальних матеріалів відбувався також з урахуванням критерію тематичності та синонімічності гіпертекстів, де в рамках Програми АМПС, робочої навчальної програми, а також ОПП підготовки бакалавра (напрям підготовки 0902 «інженерна механіка») були відібрані синонімічні гіпертексти з Інтернет-ресурсів, що входять до складу макрогіпертекстів на навчальному веб-сайті як основи для формування у студентів читацької англомовної компетенції. Згідно з кількісним критерієм відбору гіпертекстів загальний обсяг науково-популярних та науково-технічних гіпертекстів у складі навчального веб-сайту за основними параметрами не перевищує однієї сторінки екрану монітора.
  Критерії відповідності професійним потребам студентів та практичної цінності інформації зумовлюють можливість використання студентами професійно орієнтованої інформації, запозиченої з гіпертекстів, у різних сферах їхньої діяльності.
  З метою організації навчального процесу ми обґрунтували та розробили систему вправ для формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту. Таке навчання реалізується в три етапи:
  • передтекстовий, спрямований на актуалізацію фонових знань студентів, формування загальнотекстових лексико-граматичних мовленнєвих навичок читання гіпертекстів, навичок використання он-лайн словника та граматичного он-лайн довідника, що забезпечують точність розуміння інформації, розвитку прогностичних вмінь читання гіпертекстів;
  • текстовий, основна мета якого полягає у розвитку та удосконаленні мовленнєвих та компенсаційних вмінь читання гіпертекстів на навчальному веб-сайті та на інших веб-ресурсах, що забезпечують повноту розуміння інформації;
  • післятекстовий, спрямований на розвиток мовленнєвих та компенсаційних вмінь читання гіпертекстів, що забезпечують глибину розуміння інформації.
  Створена система вправ стала підґрунтям для укладання комплексу вправ для формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту, невід’ємною складовою якого є спеціально розроблений навчальний веб-сайт “EngMech: Reading aspect”.
  З метою реалізації системи та комплексу вправ у навчальному процесі було створено модель організації процесу формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту, відповідно до якої зберігається загальноприйнята система організації та оцінювання навчання ІМ у ВТНЗ. Навчальний процес загальною тривалістю 18 тижнів, становить 36 години аудиторної роботи, 36 години самостійної роботи та включає два кредити. В основі опрацювання кожного тематичного блоку навчального веб-сайту покладено тритижневий цикл занять (6 годин), що, в свою чергу, складається з трьох мікроциклів. На опрацювання мікроциклу відводиться від 30 до 50 хвилин на кожному занятті, що складає 1/2 часу, відведеного на аудиторну роботу, і становить 15 годин. Час, відведений на самостійне опрацювання студентами матеріалу на веб-сайті, також складає 1/2 часу, відведеного на самостійну роботу, і становить, в середньому, до 15 годин. Цикли занять відрізняються функціональними типами та жанрами навчального матеріалу. Кінцевою метою окремого циклу є навчання майбутніх фахівців розпізнавання певного функціонального типу гіпертексту з метою більш систематизованого підходу до вилучення необхідної професійно орієнтованої інформації та її адекватного використання при обговоренні.
  Перевірка ефективності запропонованої методики здійснювалася в ході природного, базового, вертикально-горизонтального, відкритого методичного експерименту. Вертикальний характер експерименту передбачав виявлення загальної ефективності розробленої методики формування у майбутніх інженерів читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту. Горизонтальний характер полягав у тому, що порівнювалися результати навчання за двома варіантами методики. Поріняльний аналіз середніх показників рівня сформованості у студентів читацької англомовної компетенції в передекспериментальному (ЕГ1 – 0,54, ЕГ2 – 0,55, ЕГ3 – 0,55, ЕГ4 – 0,55) та післяексперементальному (ЕГ1 – 0,81, ЕГ2 – 0,8, ЕГ3 – 0,71, ЕГ4- 0,71) зрізах засвідчив ефективність двох варантів розробленої методики.
  В свою чергу, порівняльний аналіз показників приросту в ЕГ1 (0,27), ЕГ2 (0,25), ЕГ3 (0,16), ЕГ4 (0,16) дозволив визначити більш ефективний варіант методики. Таким слід вважати варіант А методики формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту з таким кількісним співвідношенням вправ на передтекстовому етапі: 60% вправ – для формування навичок використання он-лайн словника та граматичного он-лайн довідника; 20% вправ – для формування загальнотекстових лексико-граматичних мовленнєвих навичок читання гіпертекстів на навчальному веб-сайті та на інших веб-ресурсах; 20% вправ – для розвитку прогностичних вмінь читання гіпертекстів. Достовірність і об’єктивність отриманих емпіричних даних було перевірено за допомогою багатофункціонального статистичного критерію φ* – кутового перетворення Фішера.
  Результати експериментального дослідження знайшли своє відображення у методичних рекомендаціях з організації процесу формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту.
  Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо у розробці системи вправ для самостійної підготовки студентів до читання автентичних професійно орієнтованих англомовних текстів з Інтернет-джерел. При цьому, майбутні інженери можуть використовувати навчальний веб-сайт як засіб формування читацької англомовної компетенції та отримувати, таким чином, широкий спектр можливостей (доступ до різноманітної навчальної та аутентичної літератури, розміщеної в Інтернет-ресурсах, відсутність часової та територіальної залежності при виконанні он-лайн завдань, запропонованих викладачем, он-лайн комп’ютерна перевірка виконаних завдань або розміщення викладачем результатів перевірки на персональній сторінці студента на навчальному веб-сайті, заощадження власних коштів при відсутності необхідності придбання, копіювання та друку підручників, професійних журналів, словників). Такий досвід самостійного формування читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту є особливо важливим для майбутніх інженерів, оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства іншомовне професійно орієнтоване читання є складовою частиною загальної системи діяльності фахівця на виробництві чи в науці, при цьому фахівець постійно має вдосконалювати власний рівень читацької іншомовної компетенції задля розуміння та рішення важливих професійних задач.
  Результати проведеного нами експерименту можуть бути використані в дослідженнях, присвячених проблемам дистанційного навчання студентів технічних спеціальностей, а також у розробці навчально-методичних матеріалів та електронних он-лайн посібників з навчання англійської мови.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Агапитова Т. Г. Дидактические основы обучения иноязычному информативному чтению как средства формирования профессиональной культуры специалиста по иностранному языку / Татьяна Григорьевна Агапитова. – Пермь : Изд-во НГУ, 2003. – 171 с.
  2. Азимов Э. Г. Словарь методических терминов (Теория и практика преподавания языков) / Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин. – СПб. : Златоуст, 1999. – 472 с.
  3. Анисимова Н. С. Психолого-педагогические аспекты использования Интернет-технологий в образовании / Наталья Сергеевна Анисимова // Информатика и образование. – 2002. – №9. – С. 46–50.
  4. Балахонов А. С. Методика обучения иноязычному информативному чтению в неязыковом вузе (2-3 этапы, английский язык) : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Александр Сергеевич Балахонов. – Пермь, 1990 – 295 с.
  5. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно орієнтованого читання в немовному внз : [монографія] / Г. В. Барабанова. – Київ : Фірма “ІНКОС”, 2005. – 315 с.
  6. Барст О. В. Структурно-семантические особенности организации гипертекстового нарратива (на материале гиперромана М. Джойса Twelve Blue) : дисс. … кандидата филол. наук : 10.02.04 / Ольга Владимировна Барст. – СПб., 2005. – 182 с.
  7. Барышников Н. В. Теоретические основы обучения чтению аутентичных текстов при несовершенном владении иностранным языком (французский как второй иностранный, средняя школа) : дисс. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Николай Васильевич Барышников. – Пятигорск, 1999. – 350 с.
  8. Белкина Н. В. Разработка технологии компьютерной поддержки при обучении чтению аутентичных текстов студентов неязыковых вузов (на материале финского языка) : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Наталья Вениаминовна Белкина. – СПб., 2004. – 210 с.
  9. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / Владимир Павлович Беспалько // Советская педагогіка. – 1968. – №4. – С. 52–69.
  10. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. Проблемы и перспективы / Инесса Львовна Бим. – М. : Просвещение, 1988. – 256 с.
  11. Бирюк О. В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Ольга Василівна Бирюк. – К., 2006. – 206 с.
  12. Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика: [учебное пособие] / Марина Анатольевна Бовтенко. – М. : Флинта, 2005. – 216 с.
  13. Бориско Н. Ф. Теоретичні основи створення навчально-методичних комплексів для мовної міжкультурної підготовки вчителів іноземних мов (на матеріалі інтенсивного навчання німецької мови) : атореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання : германські мови” / Наталія Федорівна Бориско. – К., 2000. – 308 с.
  14. Брандес М. П. Предпереводческий анализ текста: [учеб. пособие] / Маргарита Петровна Брандес. – Курск : Изд-во РОСИ, 1999. – 224 с.
  15. Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили / Рубен Александрович Будагов. – М. : Высшая школа, 1967 . – 376 с.
  16. Буран А. Л. Обучение студентов неязыкового вуза профессионально-ориентированному чтению с использованием средств информационных и коммуникационных технологий : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Анна Леонидовна Буран. – Томск, 2006. – 178 с.
  17. Бухаркина М. Ю. Мультимедийный учебник: что это? / Марина Юрьевна Бухаркина // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 4 . – С. 29–33.
  18. Бухбиндер В. А. О системе упражнений в устной речи / Вольф Абрамович Бухбиндер // Очерки методики устной речи на иностранных языках : [под ред. В.А. Бухбиндера]. – К. : Изд-во при КГУ «Вища школа», 1980. – С. 219–224.
  19. Варгина Е. И. Научный текст: функция воздействия : дисс. … доктора фил. наук : 10.02.04 / Екатерина Ионовна Варгина. – СПб., 2004. – 275 с.
  20. Вдовіна Т. О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Тетяна Олександрівна Вдовіна. – Дрогобич, 2002. – 282 с.
  21. Веревкина-Рахальская Ю. Н. Методика использования Интернет-ресурсов в формировании коммуникативной компетенции студентов специализированных вузов на материале общественно-политической тематики (2-й курс, английский язык) : дисс. …кандидата пед. наук : 13.00.02 / Юлия Николаевна Веревкина-Рахальская. – Москва, 2007. – 188 с.
  22. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста: [учеб. пособие] / Апполон Анатальевич Вейзе. – М. : Высшая школа, 1986. – 128 с.
  23. Визель М. Гипертексты по ту и эту сторону экрана [Текст] / Михаил Визель // Иностр. лит. [Текст]. – 1999. – №10. – С. 170–174.
  24. Воробьев Г. А. Веб-квест технологии в обучении социокультурной компетенции (английский язык, лингвистический вуз) : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Геннадий Александрович Воробьев – Пятигорск, 2004. – 205 с.
  25. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Лев Семенович Выготский. – М. : Педагогика-пресс. – 1999. – 536 с.
  26. Гальперин И. Р. Информативность единиц языка / Илья Романович Гальперин. – М. : Высшая школа, 1974. – 159 с.
  27. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам : [пособие для учителя] / Наталья Дмитриевна Гальскова. – М. : Аркти-Глосса, 2000. – 165 с.
  28. Гез Н. И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Надежда Ивановна Гез // Иностранные языки в школе. – 1985. – №2. – С. 17–21.
  29. Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы / Борис Семенович Гершунский. – М. : Педагогика, 1987. – 264 с.
  30. Государев И. Б. Проблемы профильного обучения веб-технологиям в старшей школе / И. Б. Государев // Материалы X Санкт-Петербургской Международной Конференции «Региональная информатика – 2004». – СПб., 2004. – С. 278–280.
  31. Гринюк Г. А. Виды научно-технических текстов // Проблема текстуальной лингвистики / Галина Аркадьевна Гринюк. – Киев : Вища школа, 1983. – С. 98–103.
  32. Гринюк Г. А. Обучение чтению специальной немецкой литературы на основе разграничения уровней сложности текстов (третий этап неязыкового вуза) : дисс. … на соиск. учен. степени кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Методика преподавания иностранных языков” / Галина Аркадьевна Гринюк. – К., 1978. – 226 с.
  33. Гришина М. С. Обучение гибкому профессионально ориентированному иноязычному чтению в сети Интернет (на основе комплекса компьютерных программ) : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.01 / Марина Степановна Гришина. – Пермь, 2003. – 242 с.
  34. Гулышина А. Е. Лингвостилистические особенности текста веб-сайта : проблемы смыслового восприятия (на материале презентационных текстов веб-сайта) : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Анастасия Евгеньевна Гулышина. – Тамбов, 2006. – 150 с.
  35. Гуль Н. В. Методика подготовки студентов второго курса языкового вуза к чтению неадаптированной литературы (на немецком языке) : дисс. … кандидата пед. наук. : 13.00.02 / Наталья Владимировна Гуль. – СПб., 1998. – 205 с.
  36. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков : [спецкурс] / Перси Борисович Гурвич. – Владимир, 1980. – 104 с.
  37. Гуртовая Н. Г. Роль и место методов математической статистики в педагогических исследованиях : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Наталия Гарольдовна Гуртовая. – Н. Новгород, 2004. – 200 с.
  38. Дайсон Э. Жизнь в эпоху Интернета : Release 2.01 / Эстер Дайсон ; пер. с англ. С. В. Куликовой, Н. Н. Шалтовой. – М. : Бизнес и компьютер, 1998. – 378 с.
  39. Девтерова З. Р. Дидактические основы использования Интернет-технологий в обучении иностранным языкам студентов неязыкового вуза : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Зурета Руслановна Девтерова. – Майкоп, 2007. – 173 с.
  40. Дедова О. В. Лингвистическая концепция гипертекста : основные понятия и терминологическая парадигма / Ольга Викторовна Дедова / Вестник Моск. ун-та. – М. : МГУ, 2001. – №4. – С. 22–36.
  41. Добровольская Л. В. Методика обучения чтению литературы по специальности на основе градуированных по трудности текстов (неязыковой вуз, английский язык) : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Людмила Владимировна Добровольская. – Одесса, 1992. – 276 с.
  42. Дридзе Т. М. Язык и социальная психология : [учеб. пособие для фак. журналистики и филол. фак. ун-тов ] / Тамара Моисеевна Дридзе. – М. : Высшая школа, 1980. – 224 с.
  43. Дунаева Л. А. Грамматический справочник в компьютерном практическом курсе русского языка для иностранных студентов : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лариса Анатольевна Дунаева. – М., 1997. – 220 с.
  44. Евдокимова М. Г. Проблемы теории и практики информационно-коммуникационных технологий обучения иностранным языкам : [монографія] / Мария Георгиевна Евдокимова. – М. : МИЭТ, 2004. – 312 с.
  45. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Николай Иванович Жинкин.–М. : Наука, 1982. – 159 с.
  46. Жук Л. Г. Интернет-технологии как средство организации самостоятельной работы студентов технических вузов (на материале обучения иностранному языку) : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Людмила Григорьевна Жук. – СПб., 2006. – 192 с.
  47. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [Науковий редактор українського видання доктор педагогічних наук, професор С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
  48. Зильберман Л. И. Лингвистика текста и обучение чтению английской научной литературы / Л. И. Зильберман.– М. : Наука, 1988. – 161 с.
  49. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку / Ирина Алексеевна Зимняя.–М. : Рус. язык., 1989.– 133 с.
  50. Зыкова Е. В. Организация гипертекста в сети Интернет (на материале англоязычных сайтов) : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Елена Владимировна Зыкова. – СПб., 2006. – 161 с.
  51. Ильина О. В. Оптимизация самостоятельной работы студентов по овладению иноязычной речевой деятельностью с помощью компьютерных технологий : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Ольга Владимировна Ильина. – М., 2002. – 16 с.
  52. Казначеева Е. В. Оптимизация системы профессионально направленного обучения иноязычной текстовой деятельности (методика работы с гипертекстом на английском языке в военном инженерном вузе) : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Елена Валерьевна Казначеева. – Тамбов, 2000.– 203 с.
  53. Карпов А. С. Интернет в подготовке будущих учителей иностранного языка / А.С.Карпов // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 4. – С. 73–78.
  54. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке : [пособие для учителя] / Зинаида Ивановна Клычникова – М., «Просвещение», 1983. – 207 с.
  55. Кирсанов Д. Веб-дизайн : книга Дмитрия Кирсанова / Дмитрий Кирсанова. – СПб. : Символ-плюс, 1999. – 376 с.
  56. Китаева С. О. Отбор оригинальных специальных текстов для обучения чтению на английском языке и методика их использования на III этапе неязыкового педагогического вуза : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Сусанна Олеговна Китаева. – К., 1989. – 264 с.
  57. Ковалева Н. Ф. Комментарии к тексту как лингвистический гипертекст (на материале современного английского языка) : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Наталья Федоровна Ковалева. – Самара, 2004. – 181 с.
  58. Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими / М. Н. Кожина. – Пермь, 1972. – 395 с.
  59. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура текста / Геннадий Владимирович Колшанский. – М. : Наука, 1984. – 175 с.
  60. Корейба І. В. Експериментальна перевірка ефективності навчання майбутніх учителів німецької мови професійного читання з використанням Інтернет-ресурсів / Інна Василівна Корейба // Вісник Київського національного лінгвістичного університету, Серія : Педагогіка та психологія. – 2010. – Вип. 17. – С. 180–187.
  61. Кравченя Э. М. Технические средства обучения : [учебное пособие] / Эдуард Михайлович Кравченя. – Мн. : Высш. шк., 2005. – 304 с.
  62. Крылова Е. В. Дидактические основы организации макротекста для обучения иноязычному информативному чтению (английский язык, первый этап) : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Евгения Васильевна Крылова. – Пермь, 1994. – 236 с.
  63. Крылова Е. В. Принципы отбора и организации системы текстов для проблемного обучения иноязычному чтению в условиях профессиональной коммуникации / Евгения Васильевна Крылова, Тамара Сергеевна Серова. – Пермь, 1994. – С. 185–194.
  64. Крылова Н. Ю. Формирование коммуникативной компетенции в чтении и аудировании на материале новостных текстов : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Нина Юрьевна Крылова. – Москва, 2004. – 178 с.
  65. Кушниренко А. Г. Что такое Интернет? / Анатолий Георгиевич Кушниренко // ИНФО, №5. – М., 1998. – С. 91–100.
  66. Лапидус Б. А. К теории упражнений по иностранному языку / Борис Аронович Лапидус // Иностранные языки в высшей школе, 1975. – № 10. – С. 84–88.
  67. Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения языку в языковом вузе / Борис Аронович Лапидус. – М. : Высш. шк., 1986. – 144 с.
  68. Леонтьев А. А. Восприятие текста как психологический процесс // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия / Алексей Алексеевич Леонтьев. – Киев : Вища школа, 1979. – С. 18–30.
  69. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / Алексей Алексеевич Леонтьев – М. : «Просвещение», 1969. – 214 с.
  70. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / [автор А. Н. Щукин]. – М. : Астрель : АСТ : Хранитель, 2007. – 746 с.
  71. Ляховицкий М. В. Некоторые результаты экспериментального исследования влияния сложности текста на процесс его понимания при чтении / Михаил Васильевич Ляховицкий, Галина Аркадиевна Гринюк // Лингвистика текста и методика преподавания иностранных языков. – К.: Вища шк., 1981. – С. 160–167.
  72. Магазова Н. З. Обучение студентов неязыкового вуза самостоятельному профессионально ориентированному чтению научно-технических текстов (на материале английского языка) : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. З. Магазова. – Минск, 1995. – 17 с.
  73. Малюга О. С. Навчання професійно орієнтованого читання наукових англомовних текстів студентів-магістрів аграрних спеціальностей : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02 / Олександр Сергійович Малюга. – К., 2007. – 217 с.
  74. Матвєєва С. А. Сайт як жанр Інтернет-комунікацій (на матеріалі персональних сайтів учених) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / Світлана Анатоліївна Матвєєва. – Луганськ, 2006. – 212 с.
  75. Машбиц Е. И. Компьютеризация обучения : проблемы и перспективы / Е. И.Машбиц. – М. : Знание, 1986. – 80 с.
  76. Мерцалова С. Л. Методика обучения чтению аутентичніх текстов по специальности «Технология продуктов общественного питания» (на материале английского языка) : дис. …. канд. пед. наук : 13.00.02 / С. Л. Мерцалова. – Орел, 2000. – 175 с
  77. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник для студентів вищих закладів освіти / [Бігич О. Б., Бражник Н.О., Гапонова С. В., Гринюк Г. А., Олійник Т. І. та ін.] ; під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – [2-е вид.]. – К. : Ленвіт, 1999. – 220 с.
  78. Митрофанова О. Д. Проблемность и технология обучения / О. Д. Митрофановна // Русский язык за рубежом. – 1991. – №3. – С. 88–91.
  79. Михайлюкова Т. Т. Отбор и организация учебного текстового материала для обучения чтению на первом курсе педагогического вуза (на материале английского языка) : дисс. … канд. филол. наук : 13.00.02 / Т. Т. Михайлюкова. – Горький, 1985. – 232 с.
  80. Можаева О. С. Методика и организация систематического чтения на продвинутом этапе неязыкового вуза : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. С. Можаева – Мн., 1985. – 235 с.
  81. Морська Л. І. Методична система підготовки вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у навчанні учнів : [монографія] / Лілія Іванівна Морська. – Тернопіль, 2007. – 242 с.
  82. Мосина М. А. Обучение профессионально-ориентированному информативному чтению диалогу англоязычных научно-методических текстов : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Маргарита Александрова Мосина – Пермь, 2001 – 230 с.
  83. Муліна Н. І. Методика розробки та використання дистанційного курсу англійської мови (старший ступінь у вищому технічному закладі освіти) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. І. Муліна. – К., 2001. – 225 с.
  84. Муранова О. С. Языковая картина мира в тексте научно-популярной статьи: дисс. …канд. филол. наук:10.02.04 / О.С. Муранова. – Спб., 2009.–236 с.
  85. Мурзин Л. Н. О динамических законах текста / Л. Н. Мурзин // Текст как объект лингвистического и психолого-педагогического исследования. – Пермь, 1982. – С. 46–47.
  86. Налбандян А. А. Методические основы использования ресурсов Интернета при обучении чтению на уроке РКИ: (На материале газетно-публицистических текстов) : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Армине Аветисовна Налбандян. – Москва, 2005. – 20 с.
  87. Озерова М. В. Содержание профессионально направленного обучения иностранному языку в неязыковом вузе / Марина Викторовна Озерова // Профессиональная коммуникация как цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе ; под ред. К. Г. Павлова . – М. : МГЛУ, 2000. – вып. 454. – С. 23–32.
  88. Освітньо-професійна программа підготовки бакалавра за спеціальністю «Інженерна механіка». Видання офіційне. – К. : Міністерство освіти і науки України, 2003. – 77 с.
  89. Палій О. А. Методичний огляд мультимедійних комп’ютерних курсів з німецької мови / Олександр Анатолійович Палій // Іноземні мови. – 2001. – №1.– С. 62–64.
  90. Пальчевський С. С. Педагогіка : [навч. посіб.] / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела, 2007. – 576 с.
  91. Пассов Е. И. Методика как теория и технология иноязычного образования / Ефим Израилевич Пассов. – Елец, 2010. – С. 426–436.
  92. Пассов Е. И. Основные коммуникативные методики обучения иноязычному общению / Ефим Израилевич Пассов. – М. : Русский язык, 1989. – 278 с.
  93. Перлова В. В. Методика формування у майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованих слухо-вимовних навичок : автореферат дис. на здобуття вченого ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови» / Вікторія Володимирівна Перлова. – К., 2007. – 24 с.
  94. Перлова И. В. Дидактическое содержание и организация самостоятельной работы при обучению иноязычному информативному чтению : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ирина Вениаминовна Перлова. – М., 1997. – 235 с.
  95. Пиневич Е. В. Методика обучения чтению иностранных учащихся инженерного профиля с использованием компьютерных технологий (этап предвузовской подготовки) : дисс .… канд. пед. наук : 13.00.02 / Елена Валентиновна Пиневич. – Москва, 2006. – 230с.
  96. Подолкова С. В. Засоби реалізації комунікативності у науково-технічних текстах (на матеріалі текстів технічної реклами і анотацій науково-експериментальних статей) : автореферат дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Світлана Віталіївна Подолкова. – Харків, 2001. – 20 с.
  97. Подолкова С. В. Реалізація комунікативності у текстах технічної реклами і анотацій науково-експериментальних статей / Світлана Віталіївна Подолкова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : серія романо-германська філологія. – 2001. – №5. – С. 145–152.
  98. Полат Е. С. Интернет в гуманитарном образовании : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Евгения Семеновна Полат. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 125 с.
  99. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие [для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров] / Евгения Семеновна Полат, Марина Юрьевна Бухаркина. – М. : Издательский центр “Академия”, 2002. – 272 с.
  100. Полилова Т. А. Внедрение компьютерных технологий в преподавание иностранных языков / Т. А. Полилова, В. В. Пономарева // Иностранные языки в школе. – 1997. – №6. – С. 2–7.
  101. Потапова Р. К. Новые информационные технологии и лингвистика : [учеб. пособие] / Родмонга Кондратьевна Потапова. – М. : Комкнига, 2005. – 368 с.
  102. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнюк, В.О.Іваніщева, Л.Й.Клийменко, Т.І.Козимирська, С.І.Кострицька та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с.
  103. Пройдаков Э. М. Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике, Интернет и программированию / Эдуард Михайлович Пройдаков. – М. : Издательско-торговый дом ''Русская Редакция'', 2002. – 602 с.
  104. Радецька С. В. Методика навчання майбутніх економістів професійно спрямованого читання англійською мовою з використанням комп’ютера : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Світлана Валеріївна Радецька. – К., 2004. – 260 с.
  105. Разинкина Н. М. Развитие языка английской научной литературы : Лингвостилистические исследования / Нина Марковна Разинкина. – М. : Наука, 1978. – 211 с.
  106. Разуваева Т. А. Формирование читательской компетенции студентов факультета иностранных языков : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Татьяна Александровна Разуваева. – Тула, 2006. – 173 с.
  107. Роберт И. В. О понятийном аппарате информатизации образования / Ирэна Веньяминовна Роберт // ИНФО. – 2002. – №12. – С. 4–6.
  108. Рогова Г. В. Методика обучения английскому языку (на английском языке) / Галина Владимировна Рогова. – М., 1983. – 350 с.
  109. Розенталь Д. Э. Словарь справочник лингвистических терминов : [пособие для учителя ] / Дитмар Эльяшевич Розенталь, Маргарита Алексеевна Теленкова. – [3-е изд.]. – М. : Просвещение, 1985. – 399 с.
  110. Романюк Ю. В. Гіпертекст як форма професійно орієнтованого тексту та його лінгвостилістичні особливості / Ю. В. Романюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 16. – К., 2009. – С. 117–124.
  111. Романюк Ю. В. Дидактичні принципи використання навчального веб-сайту для формування читацької англомовної компетенції у майбутніх інженерів / Ю. В. Романюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 17. – К., 2010. – С. 180–187.
  112. Романюк Ю. В. Експериментальна перевірка ефективності методики формування у майбутніх інженерів читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту / Ю. В. Романюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 18. –К., 2010. – С. 191–201.
  113. Романюк Ю. В. Етапи розробки навчального веб-сайту як засобу формування у майбутніх інженерів навичок читання англомовних текстів / Ю. В. Романюк : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції [“Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу”], (Ніжин, 20 – 21 трав. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2011. – С. 129–130.
  114. Романюк Ю. В. Зміст читацької англомовної компетенції майбутніх інженерів / Ю. В. Романюк // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія. – Вип. 30. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – С. 147–152.
  115. Романюк Ю. В. Користувацька діяльність як складова частина процесу формування читацької англомовної компетенції майбутніх інженерів / Ю. В. Романюк : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції [“Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі : проблеми та перспективи”], (Львів, 19 лист. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка – Львів, 2011. – С. 133–134.
  116. Романюк Ю. В. Критерії визначення типології вправ для формування у майбутніх інженерів читацької англомовної компетенції в процесі використання навчального веб-сайту / Ю. В. Романюк // Наукові записки. Серія : Психологія і педагогіка. – Вип. 15. – Острог, 2010. – С. 345–349.
  117. Романюк Ю. В. Модель формування у майбутніх інженерів читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-сайту / Ю. В. Романюк : материалы VII Международной научно-практической конференции [“Инновационные технологии в образовании”], (Ялта, 20–22 сент. 2010 г.) / М-во образования и науки Украины, М-во образования автономной республики Крым, Крым. гуман. ун-т. – Ялта, 2010. – С. 213–214.
  118. Романюк Ю. В. Особливості формування у майбутніх фахівців з інженерної механіки англомовної читацької компетенції з використанням Інтернет ресурсів // Ю. В. Романюк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2009. – Вип. 70.– С. 175–180.
  119. Романюк Ю. В. Особливості читання текстів в режимі он-лайн / Ю. В. Романюк : матеріали IX Міжнародної наукової конференції [“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”], (Харків, 5 лют. 2010 р.) / М-во освіти
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины