ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ : ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ К ФОРМИРОВАНИЮ В УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ценностного отношения к ТРУДУ • Название:
 • ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ
 • Альтернативное название:
 • ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ К ФОРМИРОВАНИЮ В УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ценностного отношения к ТРУДУ
 • Кол-во страниц:
 • 226
 • ВУЗ:
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА


  На правах рукопису


  ЛЕВИЦЬКА-СОСІМОВИЧ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА


  УДК 378.016:373,5-051:331.101


  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ


  13.00.02 – теорія та методика навчання технологій

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  ПРИГОДІЙ Микола Анатолійович,
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Чернігів – 2012  ЗМІСТ
  ВСТУП ……………………………………………………………………….. 3
  Розділ 1. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ЯК СОЦІАЛЬНА І ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ……………………..
  9
  1.1. Визначення праці як соціально-економічної категорії розвитку суспільства та особистості …………………………….........................
  9
  1.2. Праця в системі ціннісних орієнтацій особистості …………….. 36
  Висновки до першого розділу ………………………………………... 60
  Розділ 2. ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ………………………………………………………

  62
  2.1. Визначення змісту підготовки майбутніх учителів технологій до трудового виховання школярів …………………............................
  62
  2.2. Інтегративний підхід до проектування змісту підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці ………………………………...

  86
  2.3. Обґрунтування методики підготовки студентів до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці ……..............
  102
  Висновки до другого розділу ………………………………………… 121
  Розділ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЗМІСТУ ТА МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ ……………………...

  125
  3.1. Програма експериментального дослідження …………………….. 125
  3.2. Критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів технологій до формування в учнів ціннісного ставлення до праці…
  147
  3.3. Результати експериментального дослідження ………………….. 163
  Висновки до третього розділу ………………………………………... 169
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 171
  ДОДАТКИ …………………………………………………………………… 175
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………… 208  ВСТУП

  Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільних відносин і виховання національно свідомих громадян особливо актуальною постає проблема формування у підростаючого покоління ціннісного ставлення до праці. Ключова роль у цьому належить педагогові, завдяки діяльності якого реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки та техніки, збереження і примноження історико-культурної спадщини.
  Від ціннісного ставлення до праці, рівня інтелекту та культури, методичної підготовленості майбутнього вчителя залежить, наскільки йому вдається розвинути потенційні здібності учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Тому підготовку майбутніх учителів технологій до формування в учнів ціннісного ставлення до праці слід здійснювати з перших курсів навчання у педагогічному ВНЗ.
  Педагогічні аспекти проблеми формування та розвитку ціннісних орієнтацій досліджувалися науковцями за різними напрямами: аксіологічним (Г. Балл [15], О. Булинін [38], В. Гриньова [53], В. Рибалка [147]), діяльнісним (В. Анненков [11], В. Воронцова [44], Н. Нікітіна [128], С. Новікова [129], З. Павлютенкова [136], С. Хмара [197], М. Чорнобаєва [199], Є. Шиянов [201]), особистісним (В. Дзюба [60], JI. Корнеева [92]).
  Теоретичні проблеми професійної підготовки і формування особистості вчителя розглянуто в працях І. Богданова [26], В. Бондар [32], Т. Дмитренка [61], В. Зайчука [68], І. Зязюна [77], Д. Кільдерова [85], Л. Оршанського [132], М. Пригодія [145], І. Пропокопенка [146], Г. Саранцева [151], В. Сидоренка [158], С. Сисоєвої [160], М. Фіцули [193], та ін.
  Таким чином, сучасною педагогічною наукою накопичений значний досвід з вивчення конкретних питань, що стосуються ціннісного ставлення до праці, проте досліджень, які б передбачали підготовку майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи цієї особистісної якості на сьогодні не існує.
  Проведений аналіз стану підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів ціннісного ставлення до праці дозволив виявити низку суперечностей між:
  – потребою суспільства у педагогах, яким притаманний високий рівень професійної майстерності, та традиційним змістом професійно-педагогічної підготовки вчителів технологій;
  – необхідністю формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів ціннісного ставлення до праці та недостатньою готовністю більшості вчителів технологій до здійснення цього напряму навчально-виховного процесу;
  – важливістю підготовки вчителів технологій до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці та відсутністю відповідних науково-обґрунтованих й експериментально перевірених змісту та методики такої підготовки студентів у педагогічних ВНЗ.
  Актуальність проблеми й необхідність її розв’язання на теоретичному та методичному рівнях зумовили вибір теми дисертаційного дослідження „Підготовка майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження входить до плану наукових досліджень кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
  Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (протокол № 5 від 24 грудня 2008 р.) та узгоджена в бюро Раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 28 квітня 2009 р.).
  Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці змісту та методики підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці.
  Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких задач:
  1. Проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів ціннісного ставлення до праці.
  2. Визначити зміст та розробити методику підготовки студентів до формування в учнів ціннісного ставлення до праці в галузі матеріального виробництва.
  3. Обґрунтувати критерії оцінювання готовності майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці.
  4. Експериментально перевірити ефективність методики підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці.
  Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів технологій.
  Предметом дослідження – зміст та методика підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці.
  Методи дослідження.
  теоретичні: 1) аналіз, синтез, порівняння та зіставлення – для визначення стану розкриття проблеми дослідження у філософській та психолого-педагогічній літературі, вивчення нормативно-правових документів у галузі освіти, словників, енциклопедій, авторефератів, дисертацій, Інтернет-ресурсів, досвіду роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України; 2) порівняння, класифікація й узагальнення – для визначення спільних характеристик об’єктів на основі опрацювання та інтерпретації теоретичних джерел з проблеми формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці, державних стандартів вищої та базової і повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста та магістра технологічної освіти, університетської документації (осівтньо-професійні програми, навчальні плани, робочі програми, навчально-методичні комплекси з окремих курсів та ін.), результатів діяльності студентів, визначення закономірностей фахової підготовки, формулювання висновків та рекомендацій;
  емпіричні: 1) анкетування, інтерв’ю, бесіди, тестування – для вивчення ставлення учнів до праці у галузі матеріального виробництва; 2) спостереження (пряме й опосередковане) – для виявлення особливостей трудової діяльності та різних видів національного виховання школярів; 3) педагогічний експеримент (констатувальний, пошуковий, формувальний) – для перевірки ефективності змісту та методики підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів ціннісного ставлення до праці на основі порівняння завершальних результатів у експериментальних і контрольних групах;
  статистичної й аналітичної обробки даних – для перевірки й обґрунтування теоретичних прогнозів, доведення ефективності змісту та методики підготовки майбутніх учителів технологій, а також достовірності їх розподілу за рівнями готовності до формування ціннісного ставлення до праці в учнів основної школи.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
  – вперше визначено зміст підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів ціннісного ставлення до праці, в якому розкривається сутність процесу навчальної праці та її вплив на учнівський колектив; аналізуються соціальні, психолого-педагогічні та методичні аспекти організації творчої трудової діяльності у шкільних навчальних майстернях, а також способи взаємодії та координації виховних функцій вчителя і батьків з роботодавцями (керівниками підприємств); розглядаються етапи, особливості, принципи і чинники процесу трудового виховання школярів, форми та методи використання освітнього і виховного потенціалів творчої праці; характери¬зується процес формування особистості в учнівському трудовому колективі;
  – розроблено методику підготовки вчителів технологій до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці;
  – визначено критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів технологій до формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці;
  – подальшого розвитку набув інтегративний підхід до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів технологій.
  Практичне значення дослідження полягає в розробці спецкурсу „Методика трудового виховання учнів основної школи в сучасних умовах” та методичних рекомендацій для студентів, учителів технологій загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів педагогічних ВНЗ. Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (довідка № 07-10/358 від 19 квітня 2012 р.), Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (довідка № 04-11/18 від 22 лютого 2012 р.), Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 68-11-236 від 04 березня 2012 р.), ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (довідка № 215 від 3 травня 2012 р.).
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження розкриті у доповідях і виступах на Всеукраїнських науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми підготовки вчителя” (Чернігів, 2009 р.); „Освітня галузь „Технологія”: реалії та перспективи” (Київ, 2010 р.); „Сучасні проблеми підготовки вчителя і його професійного удосконалення” (Чернігів, 2010 р.). Результати дослідження обговорювалися на щорічних звітних науково-практичних конференціях та методичних семінарах кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (Чернігів, 2008 – 2012 рр.).
  Публікації. Основні результати дослідження висвітлені у 7 одноосібних наукових працях автора, з них: 6 статей – у наукових фахових виданнях та 1 методична рекомендація.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (213 найменувань) і 7 додатків на 33 сторінках. Дисертація містить 2 рисунки та 14 таблиць. Загальний обсяг дисертації становить 218 сторінок, з них 166 сторінок основного тексту.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. Вивчення філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження дозволило виявити актуальність проблеми готовності майбутніх учителів технологій до формування в учнів ціннісного ставлення до праці, а також недостатній рівень розробленості основних напрямів, змісту та методики підготовки студентів до організації і здійснення трудового виховання школярів на основі аксіологічного підходу.
  Нині у студентському середовищі поступово й неухильно втрачається значення загальнолюдських і професійних цінностей. Події останніх десятиліть негативно вплинули на систему ціннісних орієнтацій суспільства, а відповідно й на життєві орієнтири студентської молоді – превалююче значення набули матеріальні цінності (матеріальний добробут, успіх у житті, прагматизм, високий заробіток, престижна робота, закордонні подорожі тощо). Тому система вищої освіти потребує кардинальних змін як на рівні вдосконалення традиційних методів формування ціннісних орієнтацій студентів, так і на рівні впровадження інноваційних технологій в освітній процес педагогічного ВНЗ.
  2. З’ясовано, що формування особистості школяра у процесі суспільно корисної, продуктивної праці відбувається за умов чіткої організації, педагогічної взаємодії та ефективного управління з боку педагога. Під організацією учнівської праці розуміємо впорядкування, надання їй планомірності та системності. Саме у процесі суспільно корисної, продуктивної праці відбувається трудове, естетичне і фізичне виховання школярів, а якісно нову й ефективну організацію творчої діяльності в шкільних майстернях покликані забезпечити майбутні вчителі технологій.
  Слід зазначити, що сучасна генерація вчителів технологій має системно формувати в учнів ціннісне ставлення до праці через розкриття: змісту праці (можливість оволодівати новітньою технікою та сучасними технологіями, займатися організаторською, суспільно корисною та продуктивною діяльністю); умов праці (працювати в чистій і здоровій обстановці, займатися цікавою, спокійною та ритмічною роботою); престижності праці (користуватися суспільним визнанням); необхідності матеріального забезпечення (добре заробляти, забезпечувати стабільне майбутнє для себе й своєї родини); можливості самореалізації у трудовій діяльності (якнайповніше використовувати свої здібності, творити й створювати нове, працювати нестандартно, постійно самоудосконалюватися, розширювати світогляд тощо); суспільного значення трудової діяльності (бути корисним суспільству загалом та окремій особистості, через результати власної праці піклуватися про людей).
  3. Підтверджена потреба в нових підходах у підготовці майбутніх учителів технологій до організації і здійснення трудового виховання школярів: зміні її цілей та завдань, удосконаленні структури і змісту низки навчальних дисциплін, упровадженні традиційних й інноваційних форм організації, методів і прийомів навчання, використанні сучасних інформаційних технологій тощо.
  Виявлено, що, незважаючи на очевидний вплив змісту окремих елементів освітньо-професійної програми на професійно-педагогічну підготовку майбутніх учителів технологій, має місце, з одного боку розпорошеність і дублювання навчальної інформації з інваріантних і варіативних дисциплін, а з іншого – спостерігається відсутність системності у методичній підготовці студентів до організації навчально-виховного середовища, спрямованого на формування в учнів ціннісного ставлення до праці.
  На основі інтегративного підходу здійснено проектування змісту підготовки майбутніх учителів технологій до формування в учнів ціннісного ставлення до праці. У процесі структурування змісту навчального матеріалу, між інваріантними і варіативними дисциплінами, різними видами практик виявлені та класифіковані інтеграційні зв’язки, проаналізовані основні взаємодіючі компоненти (блоки, модулі, теми) за специфічними ознаками та спрямованістю на підготовку вчителя технологій до формування у школярів ціннісного ставлення до праці. Виявлені додаткові чинники стали визначаль-ними при створенні оптимальної моделі міждисциплінарного навчально-виховного процесу й обґрунтуванні необхідності впровадження спец курсу, спрямованого на розкриття сутності та методики трудового виховання учнів.
  4. За результатами дослідження розроблені методичні рекомендації, основу яких складає авторський спецкурс „Методика трудового виховання учнів основної школи в сучасних умовах”. Спецкурс містить чотири взаємопов’язані частини: 1) предмет і завдання курсу; 2) освітній та виховний потенціали праці й особливості її реалізації в сучасних умовах; 3) процес, етапи, форми та методи трудового виховання учнів основної школи в сучасних умовах; 4) методичні особливості та базові компоненти організації, способи взаємодії і координації виховних функцій вчителя і батьків з роботодавцями, критерії ефективності трудового виховання школярів. У процесі дослідження виявлена необхідність його вивчення на третьому курсі після або синхронно із засвоєнням змісту навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу.
  5. За результатами констатувального етапу дослідження виділені компоненти готовності майбутніх учителів технологій до формування в учнів ціннісного ставлення до праці: 1) мотиваційний – позитивне ставлення до професій в галузі матеріального виробництва, інтерес до професійно-педагогічної діяльності вчителя технологій, розуміння сутності та змісту ціннісних орієнтацій учнів основної школи; потреба у неперервному саморозвитку та самоосвіті; 2) діяльнісний – уявлення та знання про умови педагогічної взаємодії вчителя технологій з учнями основної школи; особливості та знання вимог до майбутнього педагога з приводу формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці; уміння здійснювати планування, організації та володіння методикою трудового виховання учнів; 3) рефлексивний – здатність до самоконтролю майбутнього вчителя технологій, в зміст якого входить особистісні структури (цінності, інтереси, мотиви), уміння керувати власною діяльністю.
  Запропоновані критерії (ступінь позитивного ставлення до професій в галузі матеріального виробництва; ступінь володіння методикою формування в учнів основної школи ціннісного ставлення до праці; ступінь володіння основами організації трудової діяльності учнів основної школи; здатність до самооцінки майбутніми учителями технологій власних ціннісних орієнтацій), показники (інтерес до трудової діяльності; уміння планувати, організовувати та проводити уроки на різних етапах навчання і виховання учнів основної школи; уміння організовувати суспільно корисну продуктивну діяльність учнів основної школи на уроках та позаурочний час; уміння об’єктивно й аргументовано оцінювати власні дії й обрану методику формування в учнів ціннісного ставлення до праці) та рівні (високий, середній, достатній і низький) готовності майбутніх учителів технологій до формування в учнів ціннісного ставлення до праці.
  6. Результати формувального етапу педагогічного експерименту підтвердили ефективність розробленого змісту та методичних рекомендацій порівняно з традиційною професійно-педагогічною підготовкою студентів до трудового виховання школярів, про що свідчать узагальнені статистичні дані: 1) зростання на 16,8 % рівня готовності студентів до формування в учнів ціннісного ставлення до праці, що навчалися за експериментальною методи¬кою; 2) вищий на 9,6 % загальний рівень готовності студентів експеримента¬льних груп, порівняно зі студентами контрольних груп.
  Наукове дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми вдосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів технологій і засвідчує необхідність її подальшої розробки за такими перспективними напрямами: формування професійно значущих якостей та ціннісних орієнтацій студентів у процесі суспільно корисної, продуктивної діяльності; розвиток аксіологічний знань й умінь під час проходження педагогічних практик у загальноосвітніх школах та позашкільних навчально-виховних закладах; вплив культурно-просвітницького середовища на рівень сформованості у студентів досліджуваного феномену.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аверьянов А.Н. Системное познание мира. Методологические проблемы / А.Н. Аверьянов. – М.: Наука, 1985. – 263 с.
  2. Аза Л.А. Ценностные ориентации рабочей молодежи / Л.А. Аза, В.А. Поддубный, А.А. Ручка. – К.: Наукова думка, 1979. – 203 с.
  3. Алексеева В.Г. Молодой рабочий: формирование ценностных ориентаций / В.Г. Алексеева. – М.: Мысль, 1983. – 222 с.
  4. Альбуханова-Славская К.М. Стратегия жизни / К.М. Альбуханова-Славская. – М.: Мысль, 1991, – 291 с.
  5. Аминов Н.А. Модели управления образованием и стили преподавания / Н.А. Аминов // Вопросы психологии. – 1994. – № 2. – С. 88 – 99.
  6. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2 т. / Б.Г. Ананьев; [под ред. А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова]. – М.: Педагогика, 1980 – Т.1 / сост. В.П. Лисенкова. – 1980. – 230 с.
  7. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития / В.И. Андреев – Казань, 1998. – 318 с.
  8. Анисимов В.В. Подготовка будущих учителей по предметам педагогического цикла / В.В. Анисимов, О.Г. Грохольская // Педагогика. – 2000. – № 9. – С. 54 – 60.
  9. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление / С.Ф. Анисимов. – М.: Мысль, 1988. – 253 с.
  10. Аніщенко О.В. Проблема НОП суб’єктів педагогічної діяльності у дисертаційних дослідженнях 60 – 80-х років ХХ століття / О.В. Аніщенко // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки: зб. № 2 / МОН України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; редкол. Є.І. Коваленко (відп. ред.) [та ін.]. – Ніжин: [б. в.], 2007. – С. 202 – 205.
  11. Анненков В.П. Особливості динаміки ціннісних орієнтацій студен¬тів у період модернізації освіти України / В.П. Анненков // Педагогічна і психологічна наука в Україні: зб. наук. праць до 15-річчя АПН України у 5 т. [ред. В.Г. Кремінь та ін.] – К., 2007. – Т.5: Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – С. 357 – 367.
  12. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.
  13. Атутов П.Р. Связь трудового обучения с основами наук / П.Р. Атутов., Н.И. Бабкин, Ю.К. Васильев. – М.: Просвещение, 1983. – 128 с.
  14. Атутов П.Р. Трудовая подготовка школьников / П.Р. Атутов, В.Л. Кальней и др. – К.: Рад. школа, 1987. – 224 с.
  15. Балл Г.О. Про психологічний зміст особистісної свободи / Г.О. Балл // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 18 – 26.
  16. Барулин В.С. Социальная философия / В.С.Барулин – М.: Просвещение, 1993. – 260 с.
  17. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика / С.Я. Батышев – М.: Ассоциация „Профессиональное образование”, 1999. – 904 с.
  18. Безносов С.П. Особенности оценочного стиля деятельности: автореф. дис. … учен. степени канд. психол. наук / С.П. Безносов. – Л.: 1982. – 24 с.
  19. Бергер П.О. О социальных ориентирах современного общества / П.О. Бергер // Вопросы философии. – 1993. – № 12. – С. 94.
  20. Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов / В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М.: Высшая школа, 1989. – 144 с.
  21. Бех І.Д. Праця – головний вихователь школярів. Психологічний аспект трудового виховання молодших школярів / І.Д. Бех – К.: Знання, 1983. – 32 с.
  22. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. / І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: [навч.-метод. видання]. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.
  23. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання: наук.-метод. посібник / І.Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
  24. Бех І.Д. Почуття цінності іншої людини як моральний пріоритет особистості / І.Д. Бех // Початкова школа. – 2001. – № 12. – С. 32 – 35.
  25. Блонский П.П. Избранные педагогические произведения / П.П. Блонский – М.: Изд. АПН, 1964. – 695 с.
  26. Богданова І.М. Наукова організація праці студента // Соціальна педагогіка: навчальний посібник / І.М. Богданова. – К., 2008. – С. 18 – 62.
  27. Богиня Д.П. Основи економіки праці / Д.П. Богиня, О.А Грішнова. – К.: Знання-Прес, 2000. – 313 с.
  28. Бодаев Т.Л. Динамика мотивов трудовой деятельности. // Проблемы индустриальной психологи / Т.Л. Бодаев – Ярославль: Изд. Яросл. ун-та, 1979. – С. 93 – 110.
  29. Бодалев А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев – М.: Педагогика, 1983. – 272 с.
  30. Боев А.Я. Формирование профессиональных ценностных ориентаций у учащихся классов юридического профиля в учебно-воспитательном процессе: дис. ... канд. пед. наук. / А.Я. Боев. – Брянск, 2007. – 204 с.
  31. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович – М.: Просвещение, 1958. – 112 с.
  32. Бондар В. Управління формуванням професійної компетентності вчителя / В. Бондар, І. Шапошнікова // Освіта і управління. – 2006. – № 2. – С. 20 – 27.
  33. Бондаревская Е.В. Педагогика / Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич. – М. – Ростов-на-Дону, 1999. – 558 с.
  34. Борисова Е.М. Индивидуальность и профессия / Е.М. Борисова Г.П. Логинова. – М.: Просвещене, 1991. – 432 с.
  35. Бугаєвич І.В. Праця як навчальний предмет / І.В Бугаєвич. – К.: Рад. школа, 1970. – 99 с.
  36. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение / Л.П. Буева – М.: Мысль, 1978. – 272 с.
  37. Булынин A.M. Формирование трудовых ценностных оринтаций у учащихся 7 – 9 классов в процессе преподавания предметов гуманитарного цикла: дисс. … канд. пед. наук / А.М. Булынин. – Брянск, 1991. – 208 с.
  38. Булынин A.M. Эволюция ценностей высшего педагогического образования / A.M. Булынин. – М.: Просвещение, 1998. – 266 с.
  39. Бутук О. Політекономічне визначення сутності та структури регулюючої діяльності: Продуктивна і непродуктивна праця / О. Бутук // Вища школа. – 2008. – № 4. – С. 18 – 30.
  40. Василенко В.А. Ценности и ценностные отношения / В.А. Василенко // Проблемы ценности в философии / [Под ред. А.Г. Харчева]. – М.-Л.: Наука, 1966. – С. 40 – 56.
  41. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас – М.: Наука, 1990. – 246 с.
  42. Витаньи И. Общество, культура, социология / И.Витаньи – М.: Прогресс, 1984. – 284 с.
  43. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш , В.Д. Шинкарук та ін.; за ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
  44. Воронцова Е.В. Психологічні аспекти інформатизації навчально-виховного процесу / Е.В. Воронцова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 7. – С. 10 – 11.
  45. Галустов Р.А. Профессиональное становление учителя технологии сельской школы / Р.А. Галустов. – М. – Ростов-на-Дону: Издательство РГПУ, 2001. – 280 с.
  46. Гартвиг А.Ф. Ручной труд как метод обучения и воспитания в семье и школе / А.Ф. Гартвиг – М., 1992. – С. 8 – 31.
  47. Головаха Е.И. Психология человеческого взаимоотношения / Е.И. Голо¬ваха, Н.В. Панина. – К.: Политиздат Украины, 1989. – 189 с.
  48. Городяненко В.Г. Соціологія: підручник / В.Г. Городяненко – К.: Вид. центр „Академія”, 2003. – 366 с.
  49. Госсе О.В. Подготовка будущего учителя к реализации социально-педагогической деятельности: дис. … доктора пед. наук: 13.00.08 / Госсе Ольга Васильевна. – Волгоград, 1996. – 389 с.
  50. Галузевий стандарт вищої освіти. Спеціальність „Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” напряму підготовки „Освіта” : Проект / [розробл. роб. групою МОН України під кер. Д.О. Тхоржевського]. – К., 2000. – 140 с.
  51. Галузевий стандарт вищої освіти. Напрям підготовки „Технологічна освіта”. Проект / [розробл. роб. групою МОН України під кер. В.К. Сидо¬ренка та М.С. Корця]. – К., 2010. – 116 с.
  52. Грабарь М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / М.И. Грабарь, К.А. Краснянская. – М.: Педагогика, 1977. – 136 с.
  53. Гриньова В. Аксіологічний підхід до проблеми педагогічної культури майбутнього вчителя / В. Гриньова // Шлях освіти. – 2002. – № 2. – С. 26.
  54. Грішнова О. Нові підходи до мотивації праці з урахуванням системи життєвих цінностей молоді / О. Грішнова, Т. Костенко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 7. – С. 3 – 8.
  55. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова – К.: Знання, 2004. – 535 с.
  56. Грішнова О.А. Професійно-технічна освіта / О.А. Грішнова // Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки: монографія. – К., 2001. – С. 163 – 170.
  57. Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: обращение / Дж. Гудолл – М.: Педагогика, 1992. – 168 с.
  58. Дворецька Г.В. Соціологія праці: навч. посіб. / Г.В. Дворецька – К.: Вид. КНЕУ, 2001. – 502 с.
  59. Дембовский Я. Психика молодого шимпанзе / Я. Дембовский // Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии – М.: Русское психол. в., 1997. – С. 290 – 304.
  60. Дзюба В. Проблеми організації інноваційної діяльності в системі дошкільної освіти / В. Дзюба, М. Цой // Освіта і управління. – 2003. – № 1. – С. 110 – 111.
  61. Дмитренко Т.О. Теоретико-методологічні засади дослідження соціально-педагогічних об’єктів / Т.О. Дмитренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 4. – С. 4 – 9.
  62. Долішній М.І. Труд, потенціал, зайнятість і ринок праці / М.І. Долішній, С.М. Злупко , Т.С. Злупко, Т.Б Токарський. – Львів: Растр-7, 2007. – 488 с.
  63. Дробницкий О.Г. Некоторые аспекты проблемы ценностей в философии / О.Г. Дробницкий; [под ред. А.Г. Харчева]. – M.: Наука, 1986. – С. 25 – 40.
  64. Дьяченко М.И. Психологический словарь-справочник / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 576 с.
  65. Ершов А. Взгляд психолога на активность личности / Ершов А. – М.: Луч, 1991. – 159 с.
  66. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник / Н.І. Єсінова. – К.: Кондор, 2004. – 432 с.
  67. Жадан Л.М. Праця – найвеличніша краса / Л.М. Жадан // Все для вчителя. – 2008. – № 5. – С. 26 – 28.
  68. Зайчук В.О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інформаційний аспект. – Т.1 / В.О. Зайчук, А.С. Нісімчук, А.Д. Білан. – Луцьк: Твердиня, 2009. – 288 с.
  69. Закон України „Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. (зі змін, і допов., внесеними законами від 18 грудня 1991 p.; 17 листопада 1992 p.; 14 жовтня 1994 p.; 22 грудня 1995 p.; 14 лютого 1996 p.; 17 грудня 1996 p.; 21 листопада 1997 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – С. 171; 1992. – № 12. – С. 169; 1993. – № 2. – С. 3; 1994. – № 45. – С. 408; 1996. – № 3. – С. 11; 1996. – № 9. – С. 42; 1998. – № 11 – 12. – С. 44.
  70. Закон України „Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року № 2984-III; остання редакція від 10 лютого 2010 року. – [Електронний ресурс]: Законодавство України / Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2984-14.
  71. Закон України „Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999 р. № 651-XIV; остання редакція від 6 липня 2010 року. – [Електронний ресурс]: Законодавство України / Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=651-14.
  72. Заречная Л.П. Проблемы подготовки учителя обслуживающего труда в ретроспективе развития педагогического образования / Л.П.Заречная – Славянск-на-Кубани: СФАГПИ, 1998. – 181 с.
  73. Заречная Л.П. Теория и практика профессионально-педагогической подготовки учителя обслуживающего труда / Л.П. Заречная. – Славянск-на-Кубани: СФАГПИ, 1998. – 638 с.
  74. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников / Н.Н. Захаров – М.: Просвещение, 1988. – 114 с.
  75. Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности / А.Г. Здравомыслов – М.: Политиздат, 1986. – 223 с.
  76. Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Э.Ф. Зеер. – М.: Академ. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с.
  77. Зязюн І. Естетичні засади педагогічної майстерності / І. Зязюн // Проф.-техн. освіта. – 2006. – № 3. – С. 6 – 11.
  78. Iващенко Ф.І. Праця і розвиток особистості школяра / Ф.І. Iващенко – К.: Либідь, 1986. – 368 с.
  79. Игнатенко П.Р. Формирование профессиональных ценностных ориента¬ций старшеклассников на труд в сфере обслуживания: дисс. ... канд. пед. наук: / П.Р. Игнатенко. – К., 1978. – 199 с.
  80. Ігнатова О. Праця як життєва потреба: Трудова компетентність / О. Ігнатова // Шкільний світ. – 2006. – № 45(грудень). – С. 11– 12.
  81. Кадацький Є.М. Праця і заробітна плата працівників системи проф-техосвіти: довідковий посібник / Є.М Кадацький, В.І. Дзюба, Л.П. Кльсова. – К.: Вища школа, 1990. – 175 с.
  82. Казакина М.Г. Ценностные ориентации школьников и их формирование в коллективе. – Л.: ЛГПИ, 1989. – 83 с.
  83. Квалификация и трудовые ориентации работников / Отв. ред. Ф.В. Черноволенко. – К.: Наукова думка, 1982. – 206 с.
  84. Кільдеров Д. Дидактичні принципи відбору й розробки програмних засобів навчання на уроках креслення / Д. Кільдеров, С. Білевич // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / редкол.: Пащенко В.О. (гол.ред.) [та ін.]. – Полтава, 2008. – Вип. 4 (62). – С. 212 – 219.
  85. Кільдеров Д. Методичні особливості навчання школярів уявним просторовим перетворенням / Д. Кільдеров // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – № 4. – С. 54 – 56.
  86. Климов Е.А. Введение в психологию труда / Е.А. Климов – М.: МГУ 1998. – 210 с.
  87. Климов Е.А. Основы психологии / Е.А. Климов. – М., 1997. – 295 с.
  88. Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания / Е.А. Климов. – М.: МГУ, 1986. – 42 с.
  89. Климов Е.А. Психология профессионала / Е.А. Климов. – М.: Просвещение, 1996. – 220 с.
  90. Ковблюк М.М. Основи зоологічної номенклатури та систематики: навч. посіб. / М.М. Ковблюк – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2008. – 322 с.
  91. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон – М.: Просвещение, 1982. – 255 с.
  92. Корнеева JI.H. Профессиональная психология личности / JI.H. Корнеева // Психологическое обеспечение профессиональной деятельности; [под ред. Г.С. Никифорова]. – Л.: ЛГУ, 1992. – С. 124 – 163.
  93. Кречетников К.Г. Проектирование креативной образовательной среды на основе информационных технологий в вузе / К.Г. Кречетников. – М.: Госкоорцентр, 2003. – 296 с.
  94. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів. Трудове навчання. Креслення // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2000. – № 4. – С. 2 – 5.
  95. Кружилина Т.В. Формирование готовности будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений к развитию эстетических эмоций у детей: монография / Т.В. Кружилина, А.Г. Недосекина, Н.А. Шеметова. – Магнитогорск: МаГУ, 2010. – 195 с.
  96. Крупская Н.К. Педагогические сочинения: в 6-ти т. / Н.К. Крупская – М.: Педагогика. – Т.5. – 1980. – 496 с.
  97. Крупська Н.К. Вибрані педагогічні твори / Н.К. Крупська – К.: Рад. школа, 1961. – 327 с.
  98. Левицька О.І. Праця як засіб морального виховання молоді / О.І. Левицька – К., 1986. – 48 с.
  99. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
  100. Лында А.С. О подготовке и переподготовке учителей труда / А.С. Лында // Школа и производство. – 1966. – № 11. – С. 68 – 70.
  101. Лында А.С. Требования к учителю трудового обучения / А.С. Лында // Школа и производство. – 1964. – № 1. – С. 66 – 69.
  102. Луначарський А.В. Про літературу і мистецтво: збірник / А.В. Луначарський – К.: Мистецтво, 1986. – 264 с.
  103. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8-ми т. / А.С. Макаренко – М.: Педагогика. – Т.4. – 1984. – 400 с.
  104. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса: избр. пед. соч. – М.: Педагогика. – Т.1. – 1977. – 400 с.
  105. Макаренко А.С. Воспитание гражданина: сборник / А.С. Макарен-ко – М.: Просвещение, 1988. – 301с.
  106. Макаренко А.С. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / А.С. Макаренко; [под ред. И.А. Каирова]. – М.: Педагогика. – Т.2. – 1978. – 397 с.
  107. Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности / А.С. Макарен-ко – М.: Педагогика, 1972. – 336 с.
  108. Макаренко А.С. Методика виховної роботи / Макаренко А.С. – К.: Рад. школа, 1990. – 366 с.
  109. Макаренко А.С. Трудовое воспитание / А.С. Макаренко – Минск: Нар. асвета, 1977. – 256 с.
  110. Мала гірнича енциклопедія: в 3-х т. / За ред. В.С. Білецького. – Донецьк: Донбас, 2004. – 966 с.
  111. Малыхина И.В. Школа и семья в формировании ценностных ориентаций / И.В. Малыхина // Школа и производство. – 1989. – № 9. – С. 14 – 17.
  112. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова – М.: Педагогика. – 1996. – 368 с.
  113. Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф Энгельс – Т. 46. – С. 3 – 510.
  114. Марценюк С.П. Праця і виховання: Вирішальна роль трудової діяльності встановленні нової людини / С.П. Марценюк. – К.: Вища школа, 1972. – 208 с.
  115. Марценюк С.П. Творча праця – основа всебічного розвитку особи / С.П. Марценюк – К.: Вид. Київ. університету, 1973. – 165 с.
  116. Маслова Н.Ф. Рабочая книга социального педагога / Н.Ф. Маслова – Орел, 1994. – 138 с.
  117. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности. Тексты / А. Маслоу – М.: Просвещение, 1982. – 116 с.
  118. Маткин В.В. Обоснование ценностно-синергетического подхода к процессу подготовки специалиста-профессионала / В.В. Маткин // Alma mater. – 2009. – № 6. – С. 23 – 25.
  119. Матуленис А.А. Вовлечение молодежи в социальную структуру / А.А. Матуленис – Вильнюс: Минтис. – 208 с.
  120. Матюшкин С.Е. Воспитание трудовой технической культуры в школе / С.Е. Матушкин. – М.: Просвещение, 1968. – 120 с.
  121. Махнорылов В.П. Социология труда: учеб. пособ. для экон. спец. вузов / Г.В. Дворецкая, В.П. Махнарылов. – К.: Выща шк. 1990. – 351 с.
  122. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков; [відп. ред. М.Ф. Степко]. – К.: Вид. Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. – 24 с.
  123. Моляко В.О. Концепція виховання творчої особистості / В.О. Моляко // Радянська школа. – 1991. – № 5. – С. 47 – 51.
  124. Мочерний С.В. Товар і праця / С.В Мочерний // Основи економічних знань: підручник / С.В Мочерний. – К. ВЦ „Академія”, 2003. – С. 85 – 95.
  125. Муратова Е.И. Проектирование и реализация образовательных программ подготовки специалистов инновационного типа / Е.И. Муратова, И.В. Федоров // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць. – 2009. – № 22 – 23. – С. 16 – 29.
  126. Мясищев В.Н. Личность и отношения человека: международный симпозиум / В.Н. Мясищев. – М., 1969. – С. 63 – 73.
  127. Нечаев В.Я. Социокультурная парадигма в социологии образования / В.Я. Нечаев // Социология образования. – М., 1993. – С. 134 – 186.
  128. Нікітіна Н. Формування в учнів активної громадянської позиції в умовах навчально-виховного процесу педагогічного ліцею / Н. Нікітіна // Рідна школа. – 2007. – № 11 – 12. – С/ 27 – 29.
  129. Новікова С.А. Система роботи з обдарованими дітьми в Стаханов-ській гімназії / С.А. Новікова // Обдарована дитина. – 2011. – № 2. – С/ 5 – 8.
  130. Образование: идеалы и ценности: монография / [под. ред. Равкина З.И.] – М.: Педагогика, 2010. – 631 с.
  131. Огаренко В.М. Соціологія праці: навч. посібник / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова. – Запоріжжя, 2001. – 346 с.
  132. Оршанський Л.В. Виховання студентів педагогічного університету в позааудиторний час: [форми і методи позааудиторної виховної роботи] / Л.В. Оршанський // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 37 – 40.
  133. Оршанський Л.В. Шлях до успіху – творчість: про Дрогобицький педагогічний університет / Л.В. Оршанський // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – № 2. – С. 6 – 9.
  134. Оршанський Л.В. До проблеми технологічної підготовки школярів в сучасних умовах / Л.В. Оршанський // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 3. – С. 6 – 9.
  135. Прозументова Г.Н. Система деятельности как фактор формирования всесторонних ориентаций школьников: дисс. … канд. пед. наук: / Г.Н. Прозументова. – М., 1979. – 170 с.
  136. Павлютенков Є.М. Система діяльності педагогічного колективу з учнями різного рівня навчальних досягнень: метод рекоменд. / Є.М. Павлютен-ков // Управління школою. – 2008. – № 35 – 36 (грудень). – С. 2 – 39.
  137. Педагогика: учеб. пособие / В.В. Воронов, В.И. Журавлев, В.В. Краевский и др.; [под ред. П.И. Пидкасистого]. – изд. 3-е, доп., перераб. – М.: Юрайт, 2002. – 640 с.
  138. Пелех Ю.В. Роль аксіологічної похідної як педагогічно сущого в полісистемній структурі підготовки майбутнього вчителя: зарубіжний досвід / Ю.В. Пелех // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. № 3 (дод. 1). Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”: збірник / Ін-т вищої освіти АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; редкол. В.П. Андрущенко [та ін.]. – К. : Гнозис, 2009. – С. 242 – 247.
  139. Платонов К.К. О системе в психологии / К.К.Платонов. – М.: Мысль, 1972. – 216 с.
  140. Побірченко Н.А. Програма спецкурсу „Людина і праця” / Н.А. Побірченко // Соціальний працівник. – 2008. – № 12. – С. 11 – 31.
  141. Повзун Л.І. Наукові і художні аспекти мистецької діяльності піаніста-концертмейстера: автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства / Л.І. Повзун. – К., 2005. – 16 с.
  142. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: навч. посіб. для магістр. і аспірантів] / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.: Філ-студія, 2006. – 320 с.
  143. Пригодій М.А. Визначення сучасних підходів до підготовки майбутніх учителів технологій / М.А. Пригодій // Вісник Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – Вип. 93. – С 250 – 252. – (Серія: Педагогічні науки).
  144. Пригодій М.А. Дослідження процесу формування педагогічного професіоналізму у майбутніх учителів технологій / М.А. Пригодій // Вісник Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – Вип. 67. – С. 72 – 77. – (Серія: Педагогічні науки).
  145. Пригодій М.А. Ціннісні орієнтації як умова самореалізації особистості педагога / М.А. Пригодій // Вісник Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – Вип. 45. – С. 139 – 141. – (Серія: Педагогічні науки).
  146. Прокопенко Л.І. Виховуємо любов до праці / Л.І. Прокопенко – К.: Рад. школа, 1986. – 53 с.
  147. Рибалка В.В. Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навч.-метод. посіб. / В.В. Рибалка. – К.: АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т обдарованої дитини, АПН і МОН України, Укр. наук.-метод. Центр практ. психології і соц. роботи. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 228 с.
  148. Розов Н.С. Культура, ценности и развитие образования: основания реформы гуманитарного образования в высшей школе: учеб. пособ. / Н.С. Розов – М.: Исследовательский центр, 1991. – 154 с.
  149. Ручка А.А. Ценности труда и трудовые ориентации / А.А. Ручка // Квалификация и трудовые ориентации работников / Отв. ред. В.Ф. Черноволенко. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 69 – 145.
  150. Салов Ю.И. Психолого-педагогическая антрополо¬гия: учеб. пособ. [для студ.] / Ю.И. Салов , Ю.С. Тюников – М.: Изд. „Владос-Пресс”, 2003. – 256 с.
  151. Саранцев Г.И. Современное методическое мышление / Г.И. Саранцев // Педагогика. – 2010. – № 1. – С. 31 – 40.
  152. Селиванов B.C. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания / B.C. Селиванов; [под ред. В.А. Сластенина] – М.: Изд. центр „Академия”, 2002. – 336 с.
  153. Семин Ю.Н. Интеграция содержания профессионального образования / Ю.Н. Семин // Педагогика. – 2001. – № 2. – С. 20 – 25.
  154. Семин Ю.Н. Гипертекстовая контрольно-справочная база знаний по учебной дисциплине / Ю.Н. Семин, А.В. Чуркин // Современные технологии обучения: материалы междунар. конф. – СПб., 1999. – 161 с.
  155. Сергієнко Д.Л. Суспільно корисна праця учнів у сільському господарстві / Д.Л. Сергієнко. – К.: Рад. школа, 1960. – 92 с.
  156. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии: монография / В.В. Сериков. – Волгоград: Перемена, 1994. – 153 с.
  157. Сидоренко В.К. Праця людини як необхідний елемент виробництва / В.К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 1. – С. 32 – 36.
  158. Сидоренко В.К. Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання в світлі реформування освіти в Україні / В.К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – № 2. – С. 41 – 44.
  159. Сидоренко В.К. Проектний підхід і вимоги до вчителя / В.К. Сидо-ренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – №9. – С. 2 – 5.
  160. Сисоєва С.О. Творча педагогічна діяльність вчителя: ознаки і методи / С.О. Сисоєва // Обдарована дитина. – 2005. – № 4. – С. 6 – 14.
  161. Скаткин М.Н. Дидактика средней школы / М.Н. Скаткин – М.: Просвещение, 1982. – 326 с.
  162. Скаткин М.Н. Трудовое воспитание и профориентация школьников / М.Н. Скаткин, Э.Г Костяшкин. – М.: Просвещение, 1984. – С. 31 – 42.
  163. Скворцова С.О. Застосування елементів концепції В.К. Дьяченка про колективні способи навчання на уроках математики при вивчення теми „Множення і ділення у межах 1000” // Початкова освіта. – 2000. – № 9 (57). – вкладкаа: С. 1 – 8; № 10 (58). – вкладка: С. 1 – 8.
  164. Сладковский И.Ф. О воспитании трудолюбия у детей / И.Ф. Сладковский – М.: Просвещение, 1959. – 121 с.
  165. Сластенин В.А. Профессионально-педагогическая подготовка учителя трудового обучения / В.А. Сластенин. – М.: Просвещение. 1976. – С. 5 – 25.
  166. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки / В.А. Сластенин. – М.: Просвещение, 1976. – 160 с.
  167. Смирнов С.В. Становление основ общественного производства / С.В. Смирнов – К.: Знание, 1983. – 324 с.
  168. Смирнова Т.Ю. Эксперимент по интеграции образовательных областей „Технология” и „Искусство” / Т.Ю. Смирнова // Школа и производство. – 2007. – № 4. – С. 24 – 26.
  169. Смолин Г.В. Праця: Ініціатива і заінтересованість (організаційно-правові питання) / Г.В. Смолин – К.: Знання, 1990. – 48 с.
  170. Спиркин А.Г. Основы философии / А.Г. Спиркин – М.: Просвещение, 1988. – 592 с.
  171. Сухомлинский В.А. Вижу человека / В.А. Сухомлинский // Литер. газета. – 1967. – 27 сентября.
  172. Сухомлинський В.О. Праця і моральне виховання / В.О. Сухом-линський – К.: Рад. школа, 1962. – 153 с.
  173. Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А.М.Прохоров (пред.). – М.: Сов. Энциклопедия, 1989. – 1632 с.
  174. Творун О. Праця за покликом душі: Вчитель трудового навчання / О. Творун, Д. Луп’як // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 1. – С. 53 – 54.
  175. Теплицька Н. Становлення людини – це праця душі педагога: з досвіду роботи Одеського юридичного ліцею / Н. Теплицька // Шкільний світ. – 2003. – № 35 – 36 (вересень). – Вкладка.
  176. Терещук Б.М. Методичні аспекти організації трудового навчання в 1996 – 1997 навчальному році / Б.М. Терещук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1996. – № 1. – С. 4 – 6.
  177. Технології. 10–11 класи. Навчальна програма. Рівень стандарту, академічний рівень. Варіативні модулі. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 140 с.
  178. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
  179. Титма М.Х. Выбор профессии как социальная проблема / М.Х. Титма – М.: Мысль, 1975. – 198 с.
  180. Титма М.Х. Социально-профессиональная ориентация молодежи / М.Х. Титма – Таллин, 1982. – 215 с.
  181. Тоффлер Э. Третья волна / Элвин Тоффлер. – М.: АСТ, 2004. – 781 с.
  182. Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры / В.П. Тугаринов – Л.: ЛГУ, 1960. – 215 с.
  183. Трудове навчання. 5-9 класи. Нова редакція: [навчальна програма рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 27.08.10 № 1/11-8205)]; за заг. ред. В.М. Мадзігона [Електронний ресурс] / Майстер-клас. – Режим доступу: http://umni4ka.at.ua/load/normativno_pravova_baza/ programi_rekomendaciji/trudove_navchannja_5_9_klasi_nova_redakcija/5-1-0-84.
  184. Тхоржевський Д.О. Методика викладання загальнотехнічних дисциплін і трудового навчання: навч. посіб. [для студ. пед. ін-тів із спец. „Загальнотех. дисципл. і праця”] / Д.О. Тхоржевський. – К.: Вища школа, 1980. – 352 с.
  185. Тхоржевський Д.О. Праця за покликом душі: Вчитель трудового навчання Д.М. Лупяк / Д.О. Тхоржевський, О.М. Творун // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 1. – С. 53 – 54.
  186. Тхоржевський Д.О. Трудове виховання і професійна орієнтація школярів / Д.О. Тхоржевський. – К.: Знання УРСР, 1979. – 78 с.
  187. Тхоржевський Д. Виховання національної самосвідомості учнів – невідкладне завдання загальноосвітньої школи / Д. Тхоржевський // Шлях освіти. – 2003. – №2. – С. 28 – 31.
  188. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования / Д.Н. Узнадзе – М.: Просвещение, 1966. – 451 с.
  189. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: собр. соч. / К.Д. Ушинский. М.: Просвещение, 1950. – Т.8. – 296 с.
  190. Филлипов А.Ф. Реферат книги Н. Лумана „Социальные системы, очерк общей теории” / А.Ф. Филлипов // Общественные науки за рубежом. Сер. 3: Философия и соціологія. – 1986. – № 1. – С. 117 – 119.
  191. Философский энциклопедический словарь / сост: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 1127 с.
  192. Фіцула М.М. Викладач вищого навчального закладу / М.М. Фіцула // Педагогіка вищої школи. – К., 2006. – С. 45 – 57.
  193. Фіцула М.М. Сутність процесу виховання / М.М. Фіцула // Педагогіка вищої школи. – К., 2006. – С. 232 – 240.
  194. Фрiдман Л.М. Психологічний довідник учителя / Л.М. Фрiдман, І.Ю. Кулагiна. – М.: Освіта, 1991. – 161 с.
  195. Франк С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк // Вопросы философии. – 1990. – № 6. – С. 68 – 93.
  196. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – 268 с.
  197. Хмара С.І. Десять років номенклатурної незалежності / Хмара С.І. – К., 2002. – 142 с.
  198. Чистякова С.Н. Концепция системы профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ / С.Н. Чистякова, В.А. Поляков, С.А. Волошин и др. – Ярославль, 1993. – 234 с.
  199. Чорнобаєв В. І. Сучасні революції та їх рушійні сили / В.І. Чорнобаєв // Гуманітарний журнал. – 2005. – № 1. – С. 23 – 24.
  200. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения / С.Т. Шацкий. – М.: Педагогика, 1980. – 148 с. ( Сочинения: в 2-х т. / С. Шацкий; т.1).
  201. Шиянов Е.Н. Аксиологические основания процесса воспитания / Е.Н. Шиянов // Педагогика. – 2007. – № 10. – С. 33 – 37.
  202. Школа и труд / П.Р. Атутов, В.А. Кальней, В.А. Поляков; под ред. П.Р. Атутова, В.А. Кальнея. – М. :
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины