ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ : Психолого-педагогическое сопровождение СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В Паралимпийский спорт • Название:
 • ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ
 • Альтернативное название:
 • Психолого-педагогическое сопровождение СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В Паралимпийский спорт
 • Кол-во страниц:
 • 450
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

  На правах рукопису

  БОЙКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

  УДК 376.2+376.382+376.4+159.922:797.2+615.851
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ


  13.00.03 – корекційна педагогіка

  дисертація на здобуття наукового ступеня
  доктора педагогічних наук


  Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України
  Синьов Віктор Миколайович


  Київ-2012  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………. 6
  ВСТУП…………………………………………………………………………….. 7
  РОЗДІЛ 1
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ………………………………


  25
  1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження впливу сенсорних, моторних та інтелектуальних порушень на здатність спортсменів до ефективної спортивної діяльності й визначення змісту їхнього супроводу в паралімпійському спорті…………….


  25
  1.1.1. Характеристика типових особливостей психічного та особистісного розвитку, що лімітують ефективність спортивної діяльності осіб із порушеннями опорно-рухового апарату………

  33
  1.1.2. Визначення впливу зорових порушень на психічний та особистісний розвиток спортсменів, їхню здатність до ефективної спортивної діяльності………………………………….

  39
  1.1.3. Характеристика особливостей психічного та особистісного розвитку, що лімітують здатність спортсменів із порушеннями розумового розвитку до ефективної спортивної діяльності……...

  45
  1.2. Сучасні підходи до визначення структури та змісту спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку………
  49
  1.3. Визначення завдань і характеристика особливостей структури та змісту психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку в паралімпійському спорті……….


  70
  Висновки до першого розділу……………………………………… 101

  РОЗДІЛ 2 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ………………………………


  104
  2.1. Концепція психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті……………………………………………

  104
  2.1.1. Зміст і функції психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності…………………………………………………………….
  106
  2.1.2. Визначення ролі психологічного здоров’я як фактору, що лімітує ефективність спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті…………….

  118
  2.1.3. Обґрунтування особливостей взаємодії суб’єктів спортивної діяльності, специфічних для паралімпійського спорту…………..
  135
  2.2. Розробка та теоретичне обґрунтування системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті…………………………………………………………………


  157
  Висновки до другого розділу……………………………………… 178
  РОЗДІЛ 3
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХІЧНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СПОРТСМЕНІВ ІЗ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ…………………………………………………


  182
  3.1. Емпіричний аналіз теорії і практики психолого-педагогічного супроводу тренувальної та змагальної діяльності спортсменів у паралімпійському спорті, що ґрунтується на врахуванні особливостей їхнього психічного та особистісного розвитку……


  182
  3.2. Дослідження особливостей психічного та особистісного розвитку спортсменів із порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку………………………………………

  186
  3.2.1. Вивчення ставлення осіб із порушеннями психофізичного розвитку до власного фізичного дефекту………………………….
  188
  3.2.2. Визначення особливостей мотиваційної сфери спортсменів……. 189
  3.2.3. Дослідження рефлексивних здібностей, самооцінки та рівня домагань спортсменів……………………………………………….
  206
  3.2.4. Визначення факторів розвитку тривожності спортсменів……… 229
  Висновки до третього розділу……………………………………… 247
  РОЗДІЛ 4
  ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ………………………………  253
  4.1. Технологія практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті…………………………………………………………………


  253
  4.2. Психолого-педагогічні умови реалізації експериментальної технології в паралімпійському спорті……………………………...
  258
  4.2.1. Характеристика особливостей реалізації діагностико-аналітичної умови в системі психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку……………………………………………………………...


  260
  4.2.2. Особливості дотримання організаційної умови в процесі реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку……………………………………………………………...


  300
  4.2.3. Визначення особливостей дотримання корекційно-виховної спрямованості психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку………

  314
  4.2.4. Дотримання акмео-аксіологічної умови в процесі реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку………

  335
  Висновки до четвертого розділу…………………………………… 343
  РОЗДІЛ 5 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ У ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ………………………………  347
  5.1. Розробка методики та вибір критеріїв оцінки ефективності експериментального впровадження системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті…………………………………………………………………  347
  5.2. Експериментальна оцінка ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті…………………………………………………………………


  361
  5.2.1. Оцінка реалізації системи за критерієм ефективності професійної взаємодії групового суб’єкта спортивної діяльності.
  361
  5.2.2. Оцінка реалізації системи за критерієм психологічної ефективності…………………………………………………………
  373
  5.2.3. Оцінка реалізації системи за критерієм педагогічної ефективності…………………………………………………………
  383
  Висновки до п’ятого розділу……………………………………….. 386
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………………. 389

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………
  397
  ДОДАТКИ………………………………………………………………………… 445


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я
  ЗМС – Заслужений майстер спорту
  МСМК – Майстер спорту міжнародного класу
  МС – Майстер спорту
  КМС – Кандидат у майстри спорту
  ОРА – опорно-руховий апарат
  ЦНС – центральна нервова система
  ПРР – порушення розумового розвитку
  IPC – Міжнародний Паралімпійський комітет
  IQ – коефіцієнт інтелекту
  FINA – Міжнародна федерація плавання
  INAS – Міжнародна федерація плавання спортсменів із вадами інтелекту  ВСТУП
  Актуальність і доцільність дослідження. Реформування та модернізація системи спеціальної освіти в Україні, що реалізується згідно відповідних державних програм (Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту та ін.), полягає, передусім, у забезпеченні вільного доступу людині з порушеннями психофізичного розвитку до отримання якісної багатоступеневої освіти та створенні сприятливих педагогічних умов для її всебічного особистісного розвитку, опанування ключовими соціальними компетенціями, що виступають підґрунтям для соціальної адаптації та інтеграції в систему сучасних суспільних відносин. Одним із дієвих напрямків реалізації державної політики України в сфері спеціальної освіти є багатовекторне функціонування фізичної культури та спорту інвалідів, зокрема, паралімпійського спорту.
  Підвищена увага з боку держави до розвитку паралімпійського спорту як відносно нового соціокультурного феномена, зумовлена поліфункціональністю його впливу на особистість спортсменів (Н. Байкіна, Ю. Бріскін, Т. Вісковатова, С. Євсєєв, М. Козленко, І. Ляхова, Б. Сермєєв, Д. Силант’єв та ін.). Саме спорт є однією з типових соціальних моделей життєвої боротьби особистості за власне місце в суспільстві, ареною для самоствердження, самореалізації та публічної демонстрації власної активної життєвої позиції, утвердження перемоги людського духу над проблемами буття (Г. Арзютов, І. Волков, О. Дубогай, І. Медвєдєва, М. Носко, О. Тимошенко, Г. Чемерних та ін.).
  Систематичне проведення змагань національного та міжнародного рівнів у паралімпійському спорті актуалізує увагу вчених до досліджень нових наукових проблем, пов’язаних із різними аспектами корекційної роботи зі спортсменами із порушеннями психофізичного розвитку в системі їхньої підготовки (І. Волков, Г. Чемерних, S. Kodish, P. Hodges-Kulinna, R. Pangrazi, P. Darst, J. Martin та ін.). Проведення таких наукових розвідок є актуальним для корекційної освіти й ґрунтується на фундаментальних дослідженнях українських учених у цій галузі (В. Бондаря, І. Дмітрієвої, Є. Коноплястої, С. Мироноваї, В. Синьова, Є. Синьової, Л. Сущенко, В. Тарасун, Л. Фомічової, О. Хохліної, А. Шевцова, М. Шеремет та ін.).
  Актуальність дослідження також обумовлена своєрідністю психічного та особистісного розвитку осіб із вродженими та набутими психофізичними порушеннями, які перебувають під постійним впливом факторів, що суттєво обмежують їхню пізнавальну діяльність, комунікативні можливості, становлення особистості та дієздатність в цілому. Це позначається на їхній здатності до оволодіння різними видами діяльності, зокрема фізкультурно-спортивної (Н. Байкіна, Ю. Вихляєв, О. Григоренко, М. Козленко, Н. Ляхова, Б. Сермєєв, Б. Шеремет, О. Форостяна та ін.).
  Функціонування паралімпійського спорту в Україні передбачає надання особам із порушеннями психофізичного розвитку фізкультурно-освітньої допомоги: формування системи спеціальних фізкультурно-спортивних знань, рухових умінь і навичок, а також розвиток специфічних властивостей психіки, що є підґрунтям для досягнення ними достатнього рівня технічної, тактичної, функціональної та психологічної готовності до ефективної навчально-тренувальної й змагальної діяльності.
  Успішні виступи українських спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку на чемпіонатах світу та Європи, літніх і зимових Паралімпійських іграх сприяють піднесенню міжнародного престижу держави, формують позитивний імідж України серед світового співтовариства.
  Висока напруженість сучасної підготовки спортсменів у паралімпійському спорті, значні обсяги тренувальних і змагальних навантажень потребують створення оптимальних педагогічних умов для їхнього ефективного функціонування як основних суб’єктів спортивної діяльності (О. Литвиненко, J. Martin, P. Kulinna, H. Sullivan). Актуальність здійснення відповідних наукових розвідок визначається, передусім, характером і глибиною функціональних обмежень спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку та передбаченою необхідністю нівелювання дії факторів, що зумовлюють порушення психологічного здоров’я, погіршення їхнього соматичного стану, забезпечують уникнення ризику травмування та вторинної інвалідизації. Це виключає можливість застосування традиційних підходів до визначення структури та змісту навчально-тренувального процесу й забезпечення участі в змаганнях спортсменів у паралімпійському спорті, зокрема, психолого-педагогічного супроводу їхньої спортивної діяльності.
  Систематизація даних науково-методичної літератури вказує на існування інтеграції досягнень сучасної науки в теорію та практику підготовки спортсменів. Вагомий внесок у розробку окремих аспектів психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності представників різних видів спорту зроблено вітчизняними та зарубіжними вченими-практиками, зокрема: загальнотеоретичні основи психології спорту розробляли Л. Гіссен, І. Григор’янц, Т. Джамгаров, А. Пуні та ін.; питання, присвячені психологічним процесам, зв’язку розумових і рухових дій у спортивній діяльності висвітлені в дослідженнях Р. Абельської, Ю. Захар’янц, Н. Стамбулової та ін.; психологічну структуру спортивної діяльності досліджували І. Алєшков, Є. Ільїн, А. Родіонов, Ю. Ханін; проблеми виховання у спорті розглядались у працях В. Белорусова, В. Марищук, Ю. Портних та ін.; питання психологічної допомоги суб’єктам спортивної діяльності знайшли відображення у працях О. Алєксєєва, Г. Горбунова, Г. Двалі та ін.; психологія підготовки та основні аспекти готовності спортсменів до змагань стали предметом досліджень О. Гаврилович, Є. Ільїна, А. Пуні, Л. Радченко; психологічні моделі супроводу спортсменів високого класу запропоновано В. Сивицьким; психолого-педагогічні умови індивідуальної підготовки плавців високої кваліфікації досліджувались О. Вєрьовкой та ін.
  Аналіз сучасних наукових видань підтвердив наявність окремих досліджень, що розглядають проблеми, безпосередньо пов’язані з окремими аспектами супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті. Зокрема, психологічні особливості спортивної кар’єри осіб із порушеннями психофізичного розвитку стали предметом досліджень Г. Чемерних; питання спортивного довголіття осіб із порушеннями зору узагальнено А. Литвиненко; роль і функції спорту інвалідів у процесі соціальної адаптації спортсменів із обмеженнями життєдіяльності проаналізовано Я. Жбіковським, S. Kodish, P. Hodges-Kulinna, J. Martin, R. Pangrazi, P. Darst; В. Жилєнковою, на прикладі моделі адаптивного плавання, здійснено спробу розробки методологічних засад, обґрунтування організаційних основ і визначення форм адаптивного спорту для осіб із порушеннями опорно-рухового апарату; особливості педагогічного контролю за вдосконаленням технічної майстерності та динамікою спеціальної тренованості плавців із порушеннями зору та опорно-рухового апарату висвітлено у дослідженнях С. Калайди, І. Калайди; фізичну культуру та спорт як інтегративну технологію реабілітування осіб із порушеннями психофізичного розвитку розглянуто А. Шевцовим. Однак, питання, що стосуються розробки теоретико-методологічних основ і створення системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті в доступній нам науковій літературі не порушуються.
  Необхідність реалізації державної політики України в галузі спеціальної освіти, фізичної культури та спорту інвалідів, соціальна значущість подальшого розвитку паралімпійського спорту як одного з пріоритетних напрямків державної політики, зміцнення провідних позицій українських спортсменів на міжнародній арені, неможливість точної експлікації ключових закономірностей, методичних принципів і практичних підходів до побудови системи підготовки спортсменів в олімпійському спорті в навчально-тренувальний процес і забезпечення змагальної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті, необхідність створення оптимальних педагогічних умов для досягнення ними високого рівня ефективності спортивної діяльності вказують на актуальність дисертаційного дослідження: «Психолого-педагогічний супровід спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження пов’язана з реалізацією Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») та положень Конвенції ООН про права інвалідів, узгоджується з завданнями, окресленими Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної програми вдосконалення системи підготовки спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор» від 26.09.02 за №1451, Національною Доктриною розвитку фізичної культури і спорту, планами Українського центру «Інваспорт» і регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів, програмами дитячо-юнацьких реабілітаційно-спортивних шкіл інвалідів; Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр., тема 2.5.2.: «Теоретико-методологічні основи психологічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп», номер державної реєстрації 0106U012125 (керівник теми: Г.М. Бойко), а також входить до складу планової науково-дослідної роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: «Навчання, виховання, соціальна та трудова адаптація дітей з порушеннями психофізичного розвитку». Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 4 від 25.11.2011 р.) та узгоджена в міжвідомчій Раді з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні НАПН України (протокол № 10 від 20.12.2011 р.).
  Мета дослідження полягає в створенні та теоретико-методологічному обґрунтуванні системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку, що спрямовується на забезпечення ефективної навчально-тренувальної та змагальної діяльності спортсменів у паралімпійському спорті.
  Концептуальні положення зумовлені важливістю вдосконалення процесу підготовки спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті як відносно нової та важливої складової системи спеціальної освіти.
  Концепція дослідження ґрунтується на положенні, що психолого-педагогічний супровід спортивної діяльності є підсистемою цілісної системи підготовки осіб із порушеннями психофізичного розвитку, що спрямовується на забезпечення системного корекційно-розвивального впливу, будується на засадах інтеграції всіх видів підготовки (функціональної, техніко-тактичної, психологічної); забезпечує дотримання дидактичних принципів, формулювання мети, визначення проміжних завдань, методів, методичних прийомів, форм організації психолого-педагогічного супроводу, адекватних психофізичним особливостям спортсменів та орієнтованих на специфіку структури змагальної діяльності в обраному виді спорту; визначає можливість досягнення спортсменами з порушеннями психофізичного розвитку оптимального рівня готовності до високоефективної змагальної діяльності та результативність його реалізації під час офіційних стартів.
  Гіпотеза дослідження ґрунтується на тому, що підготовка осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті набуває ефективності, рівень спортивних результатів і стабільність їхніх виступів у змаганнях національного та міжнародного рангів достовірно підвищаться, якщо:
   розробити та здійснити теоретико-методологічне обґрунтування системи психолого-педагогічного супроводу навчально-тренувальної та змагальної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку корекційної спрямованості, що побудована на врахуванні особливостей їхнього соматичного стану, психічного та особистісного розвитку, обумовлених нозологічною групою, рівнем інтелектуальних і функціональних можливостей, специфікою педагогічної та психологічної структури змагальної діяльності;
   технологію практичної реалізації зазначеної системи побудувати на дотриманні принципу єдності корекції та тренування та специфічних психолого-педагогічних умов (діагностико-аналітичної, організаційної, корекційно-виховної, акмео-аксіологічної) й спрямувати на узгодженість усіх видів підготовки спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку: технічної, тактичної, функціональної, психологічної;
   врахувати специфіку структури взаємодії всіх суб’єктів спортивної діяльності, специфічних для паралімпійського спорту.
  Досягнення мети та перевірка гіпотези дослідження забезпечується вирішенням таких завдань.
  1. Визначити загальні та специфічні детермінанти спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку на підставі вивчення сучасних теоретичних підходів до її розгляду.
  2. Вивчити та охарактеризувати особливості психічного та особистісного розвитку спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку, а також характер типових функціональних обмежень, що визначають зміст та обсяг специфічного для паралімпійського спорту психолого-педагогічного супроводу корекційної спрямованості й впливають на ефективність їхньої тренувальної та змагальної діяльності.
  3. Обґрунтувати та розробити систему психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку.
  4. Створити технологію практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті, побудованої на дотриманні організаційної, діагностико-аналітичної, корекційно-виховної, акмео-аксіологічної психолого-педагогічних умов.
  5. Розробити інтегральну методику оцінки та здійснити перевірку ефективності системи психолого-педагогічного супроводу тренувальної та змагальної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку як складової системи їхньої підготовки в паралімпійському спорті.
  Об’єкт дослідження: спортивна діяльність осіб із порушеннями психофізичного розвитку.
  Предмет дослідження: психолого-педагогічний супровід спортивної (тренувальної та змагальної) діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в системі їхньої підготовки в паралімпійському спорті.
  Проведення дослідження забезпечувало використанням таких методів:
  теоретичних – аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння даних спеціальної науково-методичної літератури з метою визначення соматичних, психологічних та особистісних детермінант та особливостей структури спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку;
  емпіричних – методу педагогічних спостережень за тренувальною та змагальною діяльністю спортсменів – резервістів, кандидатів і членів паралімпійської збірної команди України з плавання, що дозволило виявити особливості та специфіку психічних, особистісних і функціональних обмежень спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку, професійних дій інших суб’єктів спортивної діяльності, які забезпечують їхню тренувальну та змагальну діяльність, а також особливості змісту педагогічної та психологічної складових супроводу спортивної діяльності спортсменів у паралімпійському спорті; соціологічних – опитування, інтерв’ю, бесіди, анкетування, за допомогою яких вивчено практичний досвід використання окремих складових супроводу навчально-тренувальної та змагальної діяльності спортсменів; вивчено стан інформованості фахівців про особливості й закономірності психічного та особистісного розвитку спортсменів різних нозологій, специфіку психолого-педагогічного супроводу їхньої навчально-тренувальної та змагальної діяльності у відповідності до характеру та глибини порушень психофізичного розвитку; з’ясовано обізнаність тренерів щодо ключових властивостей психіки спортсменів високої кваліфікації різних нозологій, що впливають на ефективність їхньої змагальної діяльності; психодіагностичних – дослідження ставлення спортсменів до власного захворювання чи фізичного дефекту (за «Особистісним опитувальником Бехтеревського інституту – ЛОБІ», ред. А. Личко); діагностика рівня особистісної та ситуативної тривожності спортсменів (за методикою Ч. Спілбергера – Ю. Ханіна); дослідження самооцінки тривоги, працездатності, активності, настрою та самопочуття за методикою „ТПАНС” (Н. Бачериков, М. Воронова, Е. Добромиль, 1988); дослідження мотивації спортсменів (за опитувальником Орлова); мотивації досягнення успіху та уникання невдач (ТМД) (за тест-опитувальником М. Магомет-Емінова); самооцінка та рівень домагань визначались за процедурою ранжування 20 якостей Н. Бордовської та А. Реана; пілотажні дослідження самооцінки та рівня домагань (за методикою Дембо-Рубінштейна); оцінка нервово-психічного напруження (за методикою Т. Немчина); дослідження рівня інтелектуального розвитку (за методикою Векслера в авторській адаптації (2003); оцінка рівня соціальної дезадаптації (за авторською методикою (2004); вивчення психологічного клімату в межах групового суб’єкта спортивної діяльності (за авторською методикою (2007); педагогічний експеримент, що складався з констатувального, пошукового та формувального етапів;
  статистичних – методу середніх величин, критерію Фішера, χ2 – критерію, коефіцієнта кореляції (r) з використанням програми STATISTICA for Windows and Microsoft Excel (2003).
  Методологічною основою дослідження є принцип єдності психічної, фізичної та соціальної складових у розвитку особистості (І. Л. Виготський, В. Лебединський, П. Лесгафт, С. Максименко та ін.), фундаментальні положення теорії діяльності та принцип діяльнісного підходу, розкриті у працях Б. Ананьєва, М. Когана А. Леонтьєва, С. Рубінштейна; принцип системного підходу (К. Анохін, Б. Ломов); теоретичні положення Л.С. Виготського щодо розвитку та формування особистості з вродженими та набутими порушеннями психофізичного розвитку й положення теорії функціональних систем (К. Анохін), теорії побудови рухів (Н. Бернштейн); закономірності та принципи підготовки спортсменів (Л. Волков, Л. Матвєєв, М. Озолін, В. Платонов та ін.), наукові доробки вітчизняних учених-дефектологів щодо навчання та виховання осіб із обмеженнями життєдіяльності з урахуванням їхніх пізнавальних, емоційно-вольових можливостей та психофізичних особливостей (В. Бондарь, І. Дмитрієва, І. Єременко, І. Моргуліс, С. Миронова, О. Литвак, В. Синьов, Є. Синьова, Л. Сущенко, В. Тарасун, Л. Фомічова, О. Хохліна, А. Шевцов, М. Шеремет та ін.).
  Організація дослідження. Дослідження започатковане у 2003 році та тривало до 2012 р. На різних етапах педагогічного експерименту в дослідженні брали участь 364 особи, з яких 117 – спортсмени із порушеннями психофізичного розвитку зі складу резерву, кандидатів і членів штатної паралімпійської збірної команди України. Загальна кількість спортсменів-інвалідів за нозологіями розподіляється таким чином: 67 – інваліди з порушеннями опорно-рухового апарату; 31 – із порушеннями зору; 20 – з порушеннями розумового розвитку.
  З метою перевірки на валідність, достовірність та інформативність розроблених й адаптованих автором діагностичних методик до участі в дослідженні також залучено 247 спортсменів різного рівня кваліфікації з числа вихованців ДЮСШОР «Надія» (м. Кіровоград), СДЮСШ № 3 з плавання (м. Полтава), а також фахівців Українського центру з фізичної культури і старту інвалідів «Інваспорт», тренерів-викладачів Полтавського, Кіровоградського, Миколаївського, Харківського регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», обласних дитячо-юнацьких реабілітаційно-спортивних шкіл інвалідів.
  Вирішення завдань дослідження та досягнення мети здійснювалось у чотири етапи. На першому етапі (2003-2005 рр.) вивчено стан дослідженості проблеми в теорії та практиці підготовки спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку, з’ясовано відсутність науково обґрунтованих теоретичних основ і напрацьованих практичних технологій психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб різних нозологій; сформульовано концептуальну ідею, гіпотезу, об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, розроблено програму дисертаційного дослідження.
  На другому етапі (2005-2007 рр.) проведено пілотажне дослідження та констатувальний етап педагогічного експерименту, під час яких досліджувався актуальний стан супроводу навчально-тренувальної та змагальної діяльності осіб різних нозологій у паралімпійському спорті, емпіричним шляхом визначено особливості психічного та особистісного розвитку спортсменів із порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку.
  Проаналізовано та систематизовано результати констатувального етапу педагогічного експерименту; завершено теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку діагностичного інструментарію для оцінки рівня соціальної дезадаптації спортсменів і вивчення психологічного клімату в межах групових суб’єктів спортивної діяльності, специфічних для паралімпійського спорту. Здійснено розробку концепції та створення системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті.
  На третьому етапі (2007-2008 рр.) здійснено розробку та обґрунтування технології практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності; проведено пошуковий експеримент; теоретично обґрунтовано інтегральний критерій та здійснено розробку методики оцінки ефективності системи психолого-педагогічного супроводу.
  На четвертому етапі (2008-2012 рр.) (формувальному етапі педагогічного експерименту) здійснено оцінку ефективності створеної системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку; виконано кількісну та якісну оцінку експериментальних даних, сформульовано загальні висновки. За результатами дисертаційного дослідження підготовлено та видано монографію; літературно оформлено рукопис дисертації.
  Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на тренувальних базах Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», Національної федерації спорту інвалідів України під час проведення навчально-тренувальних зборів, національних і міжнародних змагань за участю збірних команд України з плавання серед осіб із порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку, а також Кіровоградського, Миколаївського, Полтавського, Харківського регіональних центрів із фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», обласних дитячо-юнацьких реабілітаційно-спортивних шкіл, на базі яких здійснюється підготовка спортсменів, які входять до складу резерву, кандидатів і членів штатної збірної команди України з плавання.
  Автор особисто брав участь в експериментальній апробації та практичному впровадженні системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку – резерву, кандидатів і членів паралімпійської збірної команди України в процесі їхньої підготовки та під час участі в національних і міжнародних змаганнях, зокрема, в XIII літніх Паралімпійських іграх 2008 року в Пекіні, Чемпіонатах світу та Європи (Рейк’явік, Ісландія, 2009; Ейндховен, Голландія, 2010; Берлін, Німеччина, 2011), Всесвітніх Глобальних ігор спортсменів із порушеннями розумового розвитку (Больнас, Швеція, 2004; Лоано, Італія, 2011).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше комплексно досліджено проблему психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті, зокрема:
  - обґрунтовано теоретико-методологічні засади та здійснено розробку концепції психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті;
  - визначено особливості педагогічної й психологічної складових супроводу та здійснено розробку системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку;
  - визначено психологічні, соматичні, соціальні фактори осіб із порушеннями психофізичного розвитку, що детермінують ефективність тренувальної та змагальної діяльності спортсменів-інвалідів, а саме: рівень соматичних обмежень і дієздатності в цілому; спрямованість особистості щодо розширення власних потенцій, опанування спеціальними знаннями та психотехнічними навичками, здібності до самовдосконалення у спортивній діяльності, здатність до ефективної соціальної взаємодії в межах групового суб’єкта спортивної діяльності, зокрема ступінь взаємоузгодженості дій між спортсменами та специфічними для паралімпійського спорту суб’єктами спортивної діяльності;
  - здійснено системний аналіз й деталізовано фазовий склад змагальної діяльності спортсменів різних нозологій у паралімпійському спорті;
  - охарактеризовано ступінь взаємозалежності між характером і тяжкістю сенсорних, моторних або інтелектуальних порушень спортсменів та обсягом специфічного психолого-педагогічного супроводу їхньої спортивної діяльності;
  - визначено інтегральну характеристику змісту та критерії оцінки ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб у паралімпійському спорті, виділено та охарактеризовано ключові складові супроводу (психологічну та педагогічну); розкрито умови (організаційна, діагностико-аналітична, корекційно-виховна, акмео-аксіологічна), дотримання яких сприяє формуванню готовності спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку до ефективної змагальної діяльності та його прогнозованої реалізації під час відповідальних стартів.
  Удосконалено:
  - процедуру діагностики особливостей розвитку, диференційовану для осіб із порушеннями зору, опорно-рухового апарату різної етіології та розумового розвитку;
  - понятійний апарат у сфері спеціальної освіти осіб із порушеннями психофізичного розвитку та його корекції засобами фізичної культури та спорту.
  Подальшого розвитку дістали:
  - положення щодо впливу участі осіб з моторними, сенсорними та інтелектуальними порушеннями в соціально значущій діяльності, на прикладі спортивної, на їхній психічний та особистісний розвиток;
  - наукові відомості щодо особливостей педагогічної й психологічної структури змагальної діяльності плавців, а також структури готовності спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку до ефективної змагальної діяльності.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості впровадження ключових теоретичних положень дисертації у навчально-тренувальний процес та змагальну діяльність спортсменів-інвалідів різних нозологій в системі їхньої підготовки в паралімпійському спорті, зокрема:
  - технології реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті, що враховує типові та індивідуальні особливості, зумовлені нозологічною групою спортсменів. Особливістю технології є її зорієнтованість на одночасне розкриття особистісного та професійного (спортивного) потенціалу спортсменів; на врахування особливостей специфічної структури змагальної діяльності та вимог до психічних і функціональних можливостей спортсменів у сучасному паралімпійському спорті, а також до змісту супроводу тренувальної та змагальної діяльності осіб різних нозологій;
  - умови ефективного функціонування групового суб’єкта спортивної діяльності, специфічного для паралімпійського спорту;
  - авторського діагностичного інструментарію для вивчення особистісного розвитку та соціальної адаптації спортсменів-інвалідів, а також дослідження психологічного клімату та особливостей міжособистісної професійної взаємодії фахівців і спортсменів, які утворюють груповий суб’єкт спортивної діяльності в паралімпійському спорті.
  Результати дисертаційного дослідження використані при розробці «Типового Положення» про ДЮРСШІ інвалідів (2010 р.), «Положень» про проведення Чемпіонатів і Кубків України, Всеукраїнської спартакіади дітей-інвалідів «Повір у себе» 2006-2012 рр.; навчального посібника з грифом МОН «Реабілітаційна психологія» (протокол №1.4/18-Г-12.02, від 18.07.2007 року), впроваджуються у процес професійно-практичної підготовки студентів у галузях знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», 0101 «Пед
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. У дослідженні вперше комплексно вивчено проблему психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку як підсистеми цілісної системи підготовки спортсменів у паралімпійському спорті, що реалізується в умовах функціонування специфічних групових суб’єктів спортивної діяльності.
  Розробка теоретико-методологічних засад дослідження актуалізувала виокремлення:
  - логіко-філософського рівня методології, що дозволило розглядати діяльність спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку з позицій раціонального способу активного перетворення світу та самого себе;
  - психологічного рівня методології, що дозволило охарактеризувати суб’єктів і структуру спортивної діяльності, специфічну для спортсменів різних нозологічних груп, виокремити психолого-педагогічні аспекти тренувальної та змагальної діяльності спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку, що забезпечуються професійними діями інших її суб’єктів, специфічних для паралімпійського спорту; наукове обґрунтування групового суб’єкта спортивної діяльності та особливості його функціонування в паралімпійському спорті. Вибір діяльнісного підходу як однієї з ключових методологічних засад у визначенні структури та змісту системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті актуалізував звернення до особистості спортсменів, їхнього індивідуального досвіду, активізації потреби в самоактуалізації та саморозвитку;
  - загальнонаукових принципів підготовки спортсменів, що дозволило розглянути психолого-педагогічний супровід як використання в будь-якій практичній діяльності людини, зокрема, у системі підготовки спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку, теоретичних і практичних доробок психологічної та педагогічної наук (теоретичних знань, методичного матеріалу, дослідницького інструментарію, технологій розвитку особистості та ін.), застосування яких забезпечує ефективне досягнення мети діяльності, включаючи й спортивну.
  2. Теоретико-методологічне обґрунтування наукових підходів до вивчення детермінант спортивної діяльності (психологічних, соматичних, особистісних, соціальних) спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку ґрунтується на засадах фундаментальних положень теорії діяльності та системного підходу до їх вивчення з використанням педагогічних, психологічних і соціологічних методів дослідження.
  Встановлено, що найвищий рівень спортивних досягнень забезпечується особистісними якостями та властивостями психіки спортсменів: адекватною самооцінкою та рівнем домагань, домінуванням мотивації на досягнення успіху, середнім рівнем особистісної тривожності. Підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменів ґрунтується на прагненні до розширення власних потенцій, що створює передумови для опанування спеціальними знаннями та навичками й подальшого розвитку здібностей до самовдосконалення та ефективної міжособистісної взаємодії у межах групового суб’єкта спортивної діяльності, досягнення вершин спортивної майстерності.
  3. Визначено особливості психічного та особистісного розвитку, а також характер типових функціональних обмежень спортсменів-інвалідів, що зумовлюють зміст та обсяг специфічного для паралімпійського спорту психолого-педагогічного супроводу та впливають на ефективність їхньої тренувальної та змагальної діяльності.
  За результатами констатувального етапу педагогічного експерименту та вивчення думки провідних фахівців-практиків доведено необхідність: забезпечення корекційного змісту супроводу тренувальної та змагальної діяльності спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку; визначення та врахування тяжкості сенсорних, моторних або інтелектуальних обмежень під час планування індивідуальних заходів специфічного психолого-педагогічного супроводу їхньої спортивної діяльності; забезпечення професійної взаємодії між суб’єктами спортивної діяльності.
  4. Здійснено створення системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку як комплексу заходів, що реалізуються груповим суб’єктом спортивної діяльності й спрямовуються на досягнення спортсменами психологічної стабільності, відчуття особистісного внутрішнього та зовнішнього комфорту, високого (оптимально можливого) рівня розумової та фізичної працездатності, емоційної стійкості, здатності до ефективної змагальної діяльності. Реалізація системи здійснюється в умовах продуктивного функціонування специфічних для паралімпійського спорту суб’єктів спортивної діяльності. Утворення та функціонування групового суб’єкта спортивної діяльності паралімпійському спорті має ряд особливостей: 1) соціально-психологічні – за рахунок колективно розподіленої діяльності, узгодженості професійних дій створюються комфортні умови для ефективного виконання спортсменами із порушеннями психофізичного розвитку тренувальної роботи та максимальної реалізації напрацьованого ними техніко-тактичного, функціонального та психологічного потенціалу під час виступів у змаганнях; формується поле для специфічної психолого-педагогічної корекції професійно значущих особистісних якостей фахівців і спортсменів;
  2) процесуальні – досягнення мети психолого-педагогічного супроводу тренувальної та змагальної діяльності кожного зі спортсменів забезпечується завдяки спільним (одночасним або послідовним) зусиллям спортсменів і фахівців, які утворюють специфічний для паралімпійського спорту груповий суб’єкт спортивної діяльності;
  3) синергетичні – результат діяльності групового суб’єкта утворюється сукупністю результатів, отриманих під час індивідуально-групової та парної професійної діяльності суб’єктів, які входять до складу групового суб’єкта.
  5. Результати досліджень особливостей психічного та особистісного розвитку спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку, визначення та обґрунтування специфіки структури змагальної діяльності плавців у паралімпійському спорті (старту, плавання по дистанції, повороту та фінішної ділянки дистанції), а також психологічної структури спортивної діяльності (мотивації, способів, умов і результату діяльності) спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку забезпечило визначення психолого-педагогічних умов ефективного функціонування спортсменів високої кваліфікації в паралімпійському спорті (діагностико-аналітичної, організаційної, корекційно-виховної, акмео-аксіологічної), що деталізуються в технології практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті.
  6. Доведено, що ефективність реалізації системи обумовлена сукупністю показників індивідуальної ефективності спортсменів у поєднанні з ефективністю діяльності групових суб’єктів, специфічних для паралімпійського спорту, які забезпечують тренувальну діяльність спортсменів і виконують професійні дії в кожній із фаз змагальної діяльності (передстартовій, змагальній та фазі післядії).
  Кількісний та якісний аналіз результатів інтегральної оцінки системи за критеріями ефективності професійної взаємодії суб’єктів спортивної діяльності передбачав визначення мотиваційної та рефлексивно-оцінної складових ефективності в сукупності з результатами діагностичного оцінювання ефективності функціонування групових суб’єктів спортивної діяльності. На час проведення підсумкових обстежень в учасників дослідження доведено домінування мотиваційних тенденцій на досягнення успіху (χ2емп.χ2кр.0,05) у порівнянні з результатами, отриманими на констатувальному етапі педагогічного експерименту. Визначення ефективності за рефлексивно-оцінною складовою передбачало вивчення самооцінки та рівня домагань спортсменів як психологічних регуляторів професійної взаємодії суб’єктів спортивної діяльності. Отримані результати підтверджують зростання кількості осіб з адекватною (високою та середньою) самооцінкою та рівнем домагань (χ2емп.χ2кр.0,05). Оцінка ефективності функціонування групових суб’єктів спортивної діяльності відповідає високому (оптимальному) рівню, а результати дослідження групової динаміки є статистично значущими (χ2емп.χ2кр.0,05). За результатами, отриманими на формувальному етапі педагогічного експерименту, доведено, що груповий суб’єкт спортивної діяльності є оптимальною мікромоделлю професійної взаємодії фахівців і спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку всіх нозологій у паралімпійському спорті: при статистичному значенні критерію ефективності професійної взаємодії α1Еіпрв = 0,9856 показник оцінки ефективності реалізації системи відповідає оптимальному рівню (3,52+0,17 бала).
  Оцінка системи за критерієм психологічної ефективності показала домінування високого рівня готовності спортсменів до змагальної діяльності. Аналіз результатів експертної оцінки досягнутого спортсменами рівня готовності та подальше визначення ступеня узгодженості результатів самооцінок спортсменів з експертними оцінками показали, що в 73,91 % випадків самооцінка осіб із порушеннями опорно-рухового апарату та в 77,77 % випадків самооцінка осіб із порушеннями зору співпала з експертною оцінкою, що засвідчує домінування достатнього рівня соціально-психологічної та професійної компетентності учасників дослідження (χ2емп.χ2кр.0,05). Однак, результати педагогічних спостережень за тренувальною та змагальною діяльністю плавців із порушеннями розумового розвитку дозволяють передбачити можливість часткової корекції структури їхнього «Я», що має позитивно позначитись на самосвідомості спортсменів, їхній здатності до адекватного усвідомлення власних здібностей і можливостей. Результати оцінки системи за критерієм психологічної ефективності, при статистичному значенні критерію α2 Еіпс = 0,6573, указують на її достатній рівень (3,13+0,11 бала).
  Оцінка системи за критерієм педагогічної ефективності, що есплікується в результативності виступів спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку в офіційних змаганнях, показала домінування позитивної динаміки результатів в учасників дослідження. Інтегральна оцінка системи за критерієм педагогічної ефективності змагальної діяльності осіб із порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку, при статистичному значенні критерію α3 Еізд = 1,705, указує на достатній рівень ефективності системи (3,36+0,08 бала).
  Результати інтегральної оцінки практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів із порушеннями зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку засвідчує достатній рівень її ефективності (3,35+0,14 бала) та підтверджує правомірність теоретичних і методологічних положень розробленої концепції психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті.
  7. У результаті дослідження обґрунтовано нові підходи до вивчення спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку як особистості та активних суб’єктів спортивної діяльності, що суттєво розширюють наукові відомості про особливості тренувальної та змагальної діяльності спортсменів у паралімпійському спорт, зокрема, для:
  - визначення загальних закономірностей, змісту та структури спортивної діяльності спортсменів у паралімпійському спорті;
  - визначення основних детермінант, що вливають на ефективність тренувальної та змагальної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку;
  - визначення та обґрунтування структури готовності спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку до змагальної діяльності;
  - визначення особливостей функціонування специфічних для паралімпійського спорту групових суб’єктів спортивної діяльності в системі підготовки спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку;
  - обґрунтування прикладних аспектів психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів, що дістали розробки в технології практичної системи, яка враховує специфічні способи та умови тренувальної та змагальної діяльності спортсменів-інвалідів різних нозологій, зокрема, особливостей структури їхньої змагальної діяльності;
  - дотримання психолого-педагогічних умов, що забезпечують ефективність функціонування спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті, досягнення ними вершин спортивної майстерності.
  8. Результати досліджень системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності плавців із порушеннями психофізичного розвитку, отримані на підставі розробки теоретико-методологічних засад, що враховують особливості структури спортивної діяльності в конкретному виді спорту, можуть бути використані в системі підготовки спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку високої кваліфікації – представників інших видів спорту, умови та способи діяльності яких потребують постійної узгодженої професійної взаємодії суб’єктів спортивної діяльності в процесі вирішення тренувальних завдань та участі спортсменів у змаганнях, а також у процесі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури та спорту та корекційної освіти.
  Перспективи подальших досліджень пов’язуємо з поглибленням розробки теоретичних засад і конкретизацією методичних положень, що будуть покладені в основу створення загальної системи підготовки спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности / Абульханова-Славская К. А. – М. : Просвещение, 1980. – 334 с.
  2. Адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов: уч. пособие / под ред. С. П. Евсеева, А. С. Солдатова. – СПб. : Петерб. акад. физ. культуры имени П. Ф. Лесгафта, 1996. – 96 с.
  3. Айрапетьянц Э. Ш. Принципы конвергенции анализаторных систем / Э. Ш. Айрапетьянц , А. С. Батуев. – Л. : Наука, 1969. – 84 с.
  4. Акимушкин В. М. Учебно-методические материалы по тифлологии / В. М. Акимушкин, И. С. Моргулис. – К. : УТОС, 1990. – 160 с.
  5. Алексеев А. В. О работе спортивного врача-психогигиениста в условиях тренировочного сбора перед соревнованиями / А. В. Алексеев // Некоторые вопросы практической спортивной психологии. – М., 1969. – С. 37–45.
  6. Алексеев А. В. Себя преодолеть / Алексеев А. В. – М. : ФиС, 1985. – 192 с.
  7. Алексеев А. В. Формула покоя : психологический практикум / А. В. Алексеев // Спортивные игры. – 1987. – № 6. – С. 30–31.
  8. Алешков И. А. Опыт психологического анализа спортивной деятельности / И.А. Алешков // Психология спортивной деятельности. – М. : ВНИИФК, 1978. – С. 7–12.
  9. Ананьев Б. Г. Психологические проблемы человекознания / под ред. А. А. Бодалева. – М. : ИПП; Воронеж : МОДЭК, 1996. – 384 с.
  10. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Ананьев Б. Г.  СПб. : Питер, 2001.  228 с.
  11. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем / Анохин П. К. – М. : Медицина, 1975. – 447 с.
  12. Анохин П. К. Психическая форма отражения / Анохин П. К. // Ленинская теория отражения и современность. – София, 1969. – С. 109–139.
  13. Артюшенко А. О. Мотиваційна мобільність як складова функціональної структури довільного управління руховою діяльністю / А. О. Артюшенко // Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : ХОВНОКУ- ХДАДМ, 2011. − №2. – С.3-7.
  14. Арутюнян А. А. Влияние вербальной психорегуляции на эфективность соревновательной деятельности спортсменов / А. А. Арутюнян // Современный олимпийский спорт и спорт для всех : VIII Междунар. науч. конгресс: тезисы докл. – Алматы, 2004. – Т. 1. – С. 159–160.
  15. Арутюнян А. А. Ослабление соревновательного напряжения у спортсменов после вербальной психорегуляции / А. А. Арутюнян // Физиология человека. – 2004. – Т. 30 , № 2. – С. 135–137.
  16. Астапов В. М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии / Астапов В. М. – М. : Международная педагогическая академия, 1994. – 216 с.
  17. Бабич Н. Л. Визначення рівня сформованості емоційно-вольової сфери плавців із вадами розумового розвитку / Н. Л. Бабич // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25-26 березня 2010 року) – Суми, 2010. – С. 8-16.
  18. Бабич Н. Л. До проблеми кількісної оцінки вольової сфери спортсменів / Н. Л. Бабич // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (березень 2010 р.). – К. : Ун-т “Україна,”– 2010. – С. 77-78.
  19. Бабич Н. Л. Дослідження ефективності програми корекції емоційно-вольової сфери плавців із вадами розумового розвитку за тестом 4х50 м / Н. Л .Бабич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова С. С. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2011. − №9. – С. 11-15.
  20. Бабич Н. Л. Дослідження здатності до прояву вольових зусиль плавців із вадами розумового розвитку / Н. Л. Бабич // Людина, суспільство, економіка: актуальні проблеми і перспективи взаємодії: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-27 квітня 2010 р). – Полтава : ПІЕП, 2010. – С. 123-124.
  21. Бабич Н. Л. Дослідження рівня реактивної тривожності плавців із вадами розумового розвитку / Н. Л. Бабич // XIV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (5-8 жовтня 2010). – Київ : НУФВС. – С. 414.
  22. Бабич Н. Л. Ефективність програми корекції емоційно-вольової сфери плавців із вадами розумового розвитку / Н. Л. Бабич // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011.− №3.− С. 140-146.
  23. Бабич Н. Л. Особливості виховання цілеспрямованості у плавців із вадами розумового розвитку / Н. Л. Бабич // VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічні, правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні : теорія, методологія і практика» (28 квітня 2011 р). – Суми, 2011. – С. 60-61.
  24. Бабич Н. Л. Особливості психічного та соціального розвитку осіб із вадами інтелекту / Н. Л. Бабич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монографія / ред. проф. Єрмакова С. С. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 7. – С. 22–25.
  25. Бабич Н. Л. Розвиток наполегливості плавців із вадами розумового розвитку у процесі навчально-тренувальних занять / Н. Л. Бабич // Міжнародна електронна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному виховання і спорті» (29 квітня 2011 р). – Одеса : Південно-український національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – С. 390-394.
  26. Бабич Н. Л. Усвідомлення мотивів власної поведінки розумово відсталими / Н. Л. Бабич // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 листопада 2007 р. : тези допов. – К. : Університет «Україна» , 2007. – С. 257–259.
  27. Бабич Н. Л. Формування вольової сфери спортсменів із вадами інтелекту / Н. Л. Бабич // Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 листопада 2007 р. – Львів : Національний університет імені Івана Франка, 2007. – С. 46–47.
  28. Бабич Н. Л. Характеристика емоційно-вольової регуляції поведінки осіб із вадами інтелекту / Н. Л. Бабич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монографія / ред. проф. С. С. Єрмакова – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 4. – С. 18–11.
  29. Бабушкин Г. Д. Методика развития психических функций, обеспечивающих успешность соревновательной деятельности у юных тяжелоатлетов / Г. Д. Бабушкин , Ю. Ф. Назаренко // II Междунар. конгресс по спортивной психологии : тезисы докл. – М., 1995. – С. 67–68.
  30. Багаева Г. Н. Роль личностных особенностей подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата в их психологической реабилитации / Г. Н. Багаева // Проблемы профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов с детства междунар. науч.-практ. конф. : тезисы докл. – Ленинград, 1990. – С. 24–25.
  31. Баландин В. И. Психолого-педагогические основы прогнозирования в спорте : автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / В. И. Баландин. – СПб., 2000. – 36 с.
  32. Бальсевич В. К. Стратегия развития инновационных процессов в системах олимпийской подготовки / В. К. Бальсевич // Тенденции развития спорта высших достижений и стратегия подготовки высококвалифицированных спортсменов в 1997-2000 гг. : материалы науч.-практ. конф. – М., 1997. – С. 80 87.
  33. Бандура А. Теория социального научения / Бандура А. – СПб. : Евразия, 2000. – 319 с.
  34. Бардиер Г. Я хочу ! Психологическое сопровождение естественного развития маленьких детей / Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. – СПб. : Питер, 1996. – 176 с.
  35. Белов Б. П. Неврозоподобные нарушения при некоторых хронических соматических заболеваниях у взрослых и детей / Белов Б. П., Ковалев В. В. // Клиническая диагностика неврозов и психопатий. – Л. : Медицина, 1967. – С. 59–86.
  36. Белоус Е. Н. Задачи обеспечения психологического сопровождения спортивной деятельности [Электронный ресурс] / Е. Н. Белоус. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000. – Режим доступу www.firstjob.ru
  37. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Березин Ф. Б. – Л., 1988. – 270 с.
  38. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Бернс Р. ; пер. с англ.  М. : Прогресс, 1986.  420 с.
  39. Бернштейн Н. А. Биомеханика и физиология движений / Бернштейн Н. А. – М. : Изд-во ин-та практ. психологии, 1997. – 267 с.
  40. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В. П. – М. : Педагогика, 1989.– 177 с.
  41. Бех И. Д. Методологические принципы исследования нравственного развития личности / Бех И. Д. // Проблемы философии : сб. науч. трудов. – К. : Вища школа, 1988. – № 76. – С.24–31.
  42. Блейхер В. М. Клиническая патопсихология / Блейхер В. М. – Ташкент : Медицина, 1976. – 325 с.
  43. Бодров В. А. Проблема преодоления стресса. «Coping stress» и теоретические подходы к его изучению / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – Т. 27. – № 1. – С. 122–133.
  44. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Божович Л. И. – М. : Просвещение, 1968. – С. 10–25.
  45. Бойко Г. М. Визначення базового змісту психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності сліпих і слабозорих плавців у паралімпійському спорт / Г. М. Бойко // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. – 2011. – Випуск 5 (13). – С. 29-40.
  46. Бойко Г. М. Визначення ефективності функціонування групового суб’єкта спортивної діяльності у спорті інвалідів / Г. М. Бойко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2009. – № 3. – С. 19–24.
  47. Бойко Г. М. Вплив індивідуально-психологічних особливостей на здатність плавців високої кваліфікації до самореалізації у спортивній діяльності / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 12. – С.18-22.
  48. Бойко Г. М. Вплив психологічного здоров’я на ефективність спортивної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів / Г. М. Бойко // Освіта і здоров’я : формування здоров’я дітей, підлітків і молоді в закладах освіти : III всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 25-26 березня 2010 р.) // Педагогічні науки. – Суми, 2010. – С. 34-38.
  49. Бойко Г. М. До проблем визначення змісту психологічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів / Г. М. Бойко // VII міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 листоп. 2006 р. : тези допов. – К. : Ун-т «Україна», 2006. − C. 40–41.
  50. Бойко Г. М. До проблем становлення культури рефлексії особистості / Г. М. Бойко, Л. Б. Волошко // ХIII Каришинські читання (26-27 травня 2007 року): Зб. наукових праць Міжнародна науково-практичної конференції / За ред. М.В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2007. – С. 37-38.
  51. Бойко Г. М. Дослідження особистісних якостей плавців із порушеннями психофізичного розвитку / Г. М. Бойко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2012. – (Серія 19 : «Корекційна педагогіка та психологія»). – Вип. 21. – С. 22-26.
  52. Бойко Г. М. Дослідження самооцінки спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2006. – № 12. – С .10-16.
  53. Бойко Г. М. Дослідження структури мотивації плавців високої кваліфікації різних нозологій / Г.М. Бойко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С. 77-85.
  54. Бойко Г. М. Дослідження тривожності спортсменів-інвалідів: теоретичний аналіз проблеми / Г.М. Бойко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 97-104.
  55. Бойко Г. М. Изучение профессиональной эффективности группового субъекта спортивной деятельности в спорте инвалидов / Г. М. Бойко // Научные исследования в сфере физической культуры и спорта: мониторинг, технологии и методики : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (26-27 ноября 2010 г.) / Мин-во спорта, туризма и молодеж. полит. РФ, ФГОУ ВПО «Чурапчинский госуд. ин-т физич. культ. и спорта». – Чурапча : Чурапчинский госуд. ин-т физич. культ. и спорта, 2010. – С. 23-26.
  56. Бойко Г. М. Індивідуалізація управління тренувальними і змагальними навантаженнями висококваліфікованих плавців із порушеннями опорно-рухового апарату / Г. М. Бойко, С. О. Калайда // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: VІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 листоп. 2006 р. : тези допов. – К. : Ун-т «Україна», 2006. − С. 433–435.
  57. Бойко Г. М. Інтегроване навчання студентів з особливими потребами на факультативних заняттях плаванням / Г. М. Бойко // Конструктивні підходи в забезпеченні єдності навчально-виховного процесу фізичного виховання різних ланок освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21–22 квітня 2004р.). – Полтава : ПДПУ ім. В.Г. Короленка, 2004. – С.172–175.
  58. Бойко Г. М. Інтегроване навчання студентів, хворих на дитячий церебральний параліч на факультативних заняттях з плавання / Г. М. Бойко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Науково-методичний зб.: Вип. 5/ За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К. : Науковий світ, 2004. – С. 191 – 194.
  59. Бойко Г. М. Історія та сучасні тенденції розвитку спорту інвалідів / Г. М. Бойко // Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. , 24–25 квіт. 2007 р. : тези допов. – Полтава : ПІЕП, 2007. – С. 45–48.
  60. Бойко Г. М. Класифікація спортсменів із розумовими та фізичними вадами : метод. реком. / Галина Миколаївна Бойко. – К. : НКСІУ, 2005. – 32 с.
  61. Бойко Г. М. Контроль за динамікою спеціальної працездатності плавців із порушеннями опорно-рухового апарату / Г. М. Бойко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: V міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 листоп. 2004 р. : тези допов. – К. : Ун-т «Україна», 2004. – С. 354-355.
  62. Бойко Г. М. Концептуальні засади психолого-педагогічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів / Г. М. Бойко // Шевченківська весна : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Вип. 5. – Ч.2 / За заг. ред. проф. О.К. Закусила. – К. : ВЦ «Принт-центр», 2007. – С. 9-12.
  63. Бойко Г. М. Концептуальні засади системи супроводу підготовки спортсменів-інвалідів високої кваліфікації / Г. М. Бойко // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць в галузі фізичної культури та спорту : анотації, зміст та допоміжні індекси. – Т. 2, вип. 11. – Львів : НВФ «Українські технології», 2007. – С. 67–68.
  64. Бойко Г. М. Корекційна спрямованість психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 12. – С. 12–20.
  65. Бойко Г. М. Критерії ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів-інвалідів / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 7. – С. 19–24.
  66. Бойко Г. М. Критерій психологічної ефективності реалізації системи психолого-педагогічного супроводу у спорті інвалідів / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 2. – С. 10-16.
  67. Бойко Г. М. Медико-психологічна класифікація спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп / Г. М. Бойко, О. М. Максимова // Світ медицини та біології. – 2005. – № 9. – С. 34 – 39.
  68. Бойко Г. М. Мета, завдання та основні етапи психореабілітаційної допомоги хворим та інвалідам / Г. М. Бойко // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 9–10. – С. 78–81.
  69. Бойко Г. М. Мотивація спортивної діяльності плавців у паралімпійському спорті / Г. М. Бойко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : VIII міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 листоп. 2007 р. : тези допов. – К. : Ун-т «Україна», 2007. − С. 234 – 235.
  70. Бойко Г. М. Основні аспекти психологічного супроводу підготовки спортсменів-паралімпійців / Г. М. Бойко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: V міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 листоп. 2005 р. : тези допов. – К. : Ун-т «Україна», 2005. − С. 163 – 165.
  71. Бойко Г. М. Особливості психолого-педагогічного супроводу плавців у паралімпійському спорті / Г. М. Бойко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 3. – С. 44–50.
  72. Бойко Г. М. Особливості супроводу змагальної діяльності спортсменів-інвалідів / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 8. – С. 12–20.
  73. Бойко Г. М. Особливості супроводу підготовки спортсменів із вадами інтелекту: теоретичні аспекти / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 2. – С.12–17 .
  74. Бойко Г. М. Паралімпійський рух на Полтавщині – історія та сучасність / Г. М. Бойко // Спортивний літопис Полтавщини: сторінки історії, славетні імена : зб. наук. праць 1 наук.-практ. конф. [«Бутовські читання»], 23 бер. 2007 р. – Полтава : СПДФО Говоров, 2007. – С. 142–148.
  75. Бойко Г. М. Планування навчально-тренувального процесу з урахуванням особливостей особистісного розвитку інвалідів, які займаються спортом / Г. М. Бойко // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: міжнар. наук.-практ. конф., 4-15 вересня 2007 р. : тези допов. – К., 2007. – С. 137–143.
  76. Бойко Г. М. Психодиагностика в системе сопровождения подготовки пловцов с нарушениями интеллекта / Г. М. Бойко // Современный олимпийский спорт и спорт для всех : материалы XII Междунар. конгр. – М. : Физическая культура, 2008. – Т. 2. – С. 24–25.
  77. Бойко Г. М. Психологічна класифікація спортсменів з вадами розумового та фізичного розвитку / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 5. – С. 8–13.
  78. Бойко Г. М. Психологічна структура спортивної діяльності плавців у паралімпійському спорті / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 9. – С. 19–24.
  79. Бойко Г. М. Психологічне здоров'я як фактор успішної особистісної та професійної самореалізації спортсменів-інвалідів / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – С. 196–202.
  80. Бойко Г. М. Психологічний супровід підготовки спортсменів-паралімпійців / Г. М. Бойко // Методологія сучасних наукових досліджень : міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених / заг. ред. проф. І. Ф. Прокопенко. – Харків : ХПУ, 2005. – С.8-9.
  81. Бойко Г. М. Психолого-педагогічний супровід підготовки плавців у паралімпійському спорті як наукова проблема / Г. М. Бойко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2008. – № 55. – Т. 1. – С. 132–136.
  82. Бойко Г. М. Психолого-педагогічний супровід спортивної діяльності плавців із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті : монографія / Г. М. Бойко. – Полтава : ТОВ АСМІ, 2012. – 360 с.
  83. Бойко Г. М. Психолого-педагогічний супровід у системі підготовки спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів / Г. М. Бойко // Матеріали ІІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті» 29 квітня 2011 р. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2011. – С. 386-389.
  84. Бойко Г. М. Реабілітаційна психологія : посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. М. Бойко. – Полтава : АСМІ, 2007. – 240 с.
  85. Бойко Г. М. Самооцінка спортсменів-інвалідів: теоретичний аналіз проблеми / Г. М. Бойко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 2. – С.80-85.
  86. Бойко Г. М. Теоретико-методологічні засади та зміст курсу «Реабілітаційна психологія» / Г. М. Бойко // Перспективи реформування предмета «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України ІІІ – ІV рівнів акредитації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 листопада 2004 р.). – Полтава : ПДПУ ім. В.Г. Короленка, 2004. – С.31–34.
  87. Бойко Г. М. Теоретико-методологічні засади та зміст курсу «Спорт інвалідів» / Г. М. Бойко // Українська освіта у світовому часопросторі : II Міжнародний конгрес (25-27 жовтня 2007 р.). – Київ : НДІУ, 2007. – С. 263-266.
  88. Бойко Г. М. Теоретико-методологічні основи та практичні аспекти психологічної підготовки спортсменів-інвалідів / Г. М. Бойко / Освіта регіону. – 2005. – № 1. – С. 24 – 28.
  89. Бойко Г. М. Теоретичні засади і структура організації психологічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп / Г. М. Бойко // Теорія та методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 4. – С. 81–84.
  90. Бойко Г. Н. Задачи коррекции психологического здоровья пловцов как фактора их успешной самореализации в современном паралимпийском спорте / Г. Н. Бойко // Современный олимпийский спорт и спорт для всех: XI Междунар. конгресс, 11-12 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Минск : БГУФК, 2007. – Ч. 1. – С. 468–470.
  91. Бойко Г.М. Вплив сенсорних, моторних та інтелектуальних порушень на здатність особистості до самореалізації у спортивній діяльності / Г. М. Бойко // Проблеми фізичного здоров’я фахівця XXI століття: III Всеукр. наук.-практ. конф., 12 груд. 2008 р. : матеріали виступ. – Кіровоград, 2008. – С. 37-41.
  92. Бойко Г.М. Дослідження тривожності плавців високої кваліфікації в паралімпійському спорті / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 2. – С. 12–19.
  93. Бойко Г.М. Зміст і функції психолого-педагогічного супроводу підготовки плавців із вадами зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку / Г. М. Бойко // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. – 2008. – Вип. 6. – С. 97–104.
  94. Бойко Г.М. Особливості реалізації програм психологічної підготовки спортсменів-інвалідів / Г. М. Бойко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: IX міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 листоп. 2008 р. : тези допов. – К. : Ун-т «Україна», 2008. − С. 336–337.
  95. Бойко Г.М. Психологічні особливості спортивної діяльності плавців у паралімпійському спорті / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 25–29.
  96. Бойко Г.М. Технологія реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності плавців із порушеннями опорно-рухового апарату / Г. М. Бойко // зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : серія соціально-педагогічна. – Вип. 20. – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – С. 245-254.
  97. Бойко Г.М. Технологія практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності плавців у паралімпійському спорті / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 6. – С. 19–22.
  98. Болтенко В. В. Проблема развития и обучения больных олигофренией в советской психологии / В. В. Болтенко, Т. И. Петракова // Социально-трудовая реабилитация инвалидов с глубокой степенью умственной отсталости. – М., 1979. – С. 48–53.
  99. Большая советская энцеклопедия. – М. : Советская энцеклопедия, 1972. – Т. 8. – С. 180–181.
  100. Большой толковый психологический сл
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины