РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛУХИХ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ : Развитие познавательной деятельности ГЛУХИХ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ плавания

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛУХИХ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ
 • Альтернативное название:
 • Развитие познавательной деятельности ГЛУХИХ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ плавания
 • Кол-во страниц:
 • 205
 • ВУЗ:
 • ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

  На правах рукопису

  СОКИРКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
  УДК 37.03 – 056.263 – 053.4 : 797.2

  РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛУХИХ ДІТЕЙ
  5-6 РОКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ

  13.00.03 – корекційна педагогіка


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Байкіна Ніна Григорівна
  доктор педагогічних наук,
  професор
  Запоріжжя - 2011  ЗМІСТ

  Перелік умовних скорочень....................................................... 4
  Вступ.......................................................................................... 5
  Розділ 1. Теоретичні засади розвитку пізнавальної діяльності глухих дошкільників 5-6 років у процесі навчання плавання..................................................................

  13
  1.1 Сутність та особливості пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з порушенням слуху......................................
  13
  1.2 Шляхи та засоби корекційної роботи з розвитку пізнавальної діяльності дошкільників з порушенням слуху..........................................................................................

  32
  Висновки до першого розділу.................................................... 48
  Розділ 2. Експериментальне дослідження розвитку пізнавальної діяльності та фізичного стану глухих дошкільників 5-6 років............................................................

  51
  2.1 Організація експериментального дослідження особливостей розвитку пізнавальної діяльності та фізичного стану дошкільників з порушенням слуху.................................

  51
  2.2 Загальна характеристика складу експериментальної та контрольних груп дошкільників 5-6 років...............................
  67
  2.3 Особливості розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6років.............................................................................
  75
  Висновки до другого розділу.................................................... 96
  Розділ 3. Експериментальна корекційна методика розвитку пізнавальної діяльності глухих дошкільників
  5-6 років у процесі навчання плавання та її ефективність.............................................................................


  100
  3.1 Організація експериментального дослідження ефективності корекційної методики розвитку пізнавальної діяльності глухих дошкільників у процесі навчання плавання.....................................................................................


  100
  3.2 Експериментальна модель і зміст корекційної методики розвитку пізнавальної діяльності глухих дошкільників
  5-6 років у процесі навчання плавання .....................................

  106
  3.3 Ефективність експериментальної роботи з розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання.....................................................................

  149
  Висновки до третього розділу.................................................. 170
  Висновки.................................................................................... 172
  Список використаних джерел................................................... 176
  Додаток А.................................................................................. 206
  Додаток Б................................................................................... 211
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  КГ1 – контрольна група глухих дітей 5- 6 років
  КГ2 – контрольна група дітей 5 - 6 без порушення слуху
  ЕГ – експериментальна група глухих дітей 5 – 6 років
  ДТ – довжина тіла
  МТ – маса тіла
  ЖЕЛ – життєва ємність легень
  ДБ – децибел
  В. п. – вихідне положення
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Однією з важливих ознак демократизації і гуманізації сучасного суспільства є увага до осіб і особливо дітей з особливими потребами, про що наголошено в багатьох міжнародних документах, Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. Відповідно до цього розвивається система спеціальної освіти для осіб з особливими потребами, створюється правова, наукова і методична база їх навчання та виховання, розробляються спеціальні методики корекційної роботи, що забезпечують їхню соціалізацію й адаптацію до умов життєдіяльності в сучасному суспільстві.
  Серед значної кількості дітей, яких сьогодні відносять до категорії таких, хто має особливі потреби, велику групу складають такі, що втратили слух або мають його значні порушення.
  Ученими доведено, що ураження слухового аналізатора негативно позначається на психічному і фізичному розвитку, соціалізації та становленні особистості глухих дітей. Ускладнений розвиток їхнього мовлення, що зумовлюється порушенням або повною втратою слуху, призводить до порушення мислення, пам’яті, уяви та інших психічних процесів, що забезпечують пізнавальну діяльність (Р. Боскіс, Л. Виготський Т. Власова, Л. Головчиц, О. Дячков, В. Засенко, В. Тарасун, P. Jann, T. Ballauf та ін.).
  Значно змінюється особистісний розвиток дітей з порушенням слуху. У них розвивається замкненість, небажання вступати в контакт з оточуючими (В. Петшак, І. Соловйов). Зменшення обсягу інформації, яку отримують глухі діти внаслідок ураження слуху, позначається також на рівні їхнього фізичного розвитку, оволодінні майже всіма видами рухових дій (І. Багірова, Н. Байкіна, Н. Белова, Т. Григорьєва, Л. Тигранова, Н. Яшкова). Усе це негативно впливає на успішність їх подальшого навчання у школі.
  Проте результати наукових досліджень і досвід спеціальної освіти показують, що діти з порушенням слуху можуть успішно опановувати програму загальноосвітньої школи за умови відповідної своєчасної та цілеспрямованої роботи. Ефективність корекційної роботи посилюється, якщо вона починається з дошкільного віку і максимально враховує наявні можливості та компенсаторні механізми психофізичного розвитку організму.
  Так, встановлено можливість і ефективність корекції дефектів моторики, координаційних можливостей і фізичного розвитку глухих дітей засобами фізичного виховання (Р. Бабенкова, С. Зикова, Я. Крет та ін.), доведено позитивний вплив музично-ритмічних занять на розвиток рухової сфери глухих дітей, а також корекції недоліків їхньої рухової активності засобами фізичних вправ (Е. Абілова, Л. Глубокова, Л. Дзержинська, Ю. Сапожніков, Л. Яшунська). Встановлено, що корекція рухової сфери глухих дітей засобами ковзанярської підготовки сприяє успішному оволодінню новими руховими навичками (Л. Цивілева). Підвищенню рухових можливостей глухих дітей сприяють позакласні заняття з використанням швидкісно-силових вправ (І. Бабій), різних варіантів рухливих і спортивних ігор (Г. Івахненко, М. Ігнатьєв), нетрадиційних засобів фізичної культури (І. Випасняк). Скоротити відставання в розвитку мовлення і основних рухових здібностей глухих дітей дозволяють заняття з фізичної культури із застосуванням елементів східних єдиноборств (А. Мутьєв).
  Перспективним у цьому контексті є навчання глухих дітей плавання. Відомо, що воно, як засіб фізичного виховання, позитивно впливає на діяльність серцево-судинної і дихальної систем організму дитини, підвищує ємність легенів, збільшує інтенсивність обмінних процесів, покращує координацію рухів та орієнтацію в просторі, сприяє вихованню в дитини самостійності, дисциплінованості, сміливості, рішучості і наполегливості (Н. Байкіна, В. Зайцева, С. Мясищев, Я. Смекалов, Д. Силантьєв). Проте проблема використання плавання як засобу розвитку пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з порушенням слуху не була предметом спеціального дослідження.
  З урахуванням важливості розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей дошкільного віку з порушенням слуху для їх успішного навчання в школі і необхідності використання в цьому процесі спеціальних методик корекційної роботи було визначено тему дослідження «Розвиток пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в межах наукової теми кафедри корекційної педагогіки й адаптивного фізичного виховання «Рання діагностика та корекція психомоторного розвитку дітей з відхиленнями психофізичного розвитку» (№ 00106U008389), що входить до наукового плану Запорізького національного університету. Тема дисертації затверджена Вченою радою Запорізького національного університету (протокол № 2 від 22.10. 2010 р.) й узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 12 від 21.12.2010 р.).
  Мета дослідження: науково обґрунтувати й апробувати методику розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання.
  Завдання дослідження:
  1. Схарактеризувати сутність і особливості розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років, визначити зміст поняття «пізнавальна діяльність дошкільників з порушенням слуху», уточнити поняття «пізнавальна діяльність».
  2. Визначити критерії, показники і рівні розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у порівнянні з однолітками без порушення слуху.
  3. Розробити експериментальну модель і систему корекційно- розвивальних вправ із розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання.
  4. Розробити методику розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання й експериментально перевірити її ефективність.
  Об'єкт дослідження – пізнавальна діяльність глухих дітей 5-6 років.
  Предмет дослідження – корекційно-педагогічна робота з розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання.
  Методи дослідження. З метою визначення сутності й особливостей розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей дошкільного віку, стану розробки проблеми дослідження в теорії і практиці корекційної педагогіки використано метод аналізу науково-методичної літератури та досвіду роботи спеціалізованих навчально-виховних і реабілітаційно-навчальних закладів. Для вивчення особливостей розвитку пізнавальної діяльності і фізичного розвитку глухих дітей використано методи непрямого та відкритого спостереження і тестування. Визначення ефективності розробленої експериментальної методики розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання здійснювалося методом педагогічного (констатувальний і формувальний етапи) експерименту. Для узагальнення експериментальних даних, виявлення закономірностей у їх зміні використано статистичні методи. Достовірність результатів експерименту перевірено за t-критерієм Стьюдента.
  База дослідження. Експериментальне дослідження було проведено на базі Кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей і Запорізького навчально-реабілітаційного центру «Джерело» Запорізької обласної ради. Усього в експерименті взяли участь 211 дітей 5-6 років, з них 67 – в основному формувальному експерименті.
  Наукова новизна одержаних результатів. Уперше розроблено і науково обґрунтовано експериментальну модель корекційної методики розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання, що складається з трьох етапів (пропедевтичний, адаптувально-навчальний, розвивально-тренувальний). Схарактеризовано сутність пізнавальної діяльності дітей 5-6 років із порушенням слуху (особлива форма прояву почуттєвої, теоретичної і практичної активності дитини дошкільного віку, спрямована на усвідомлення довкілля, зміст і можливості розвитку якої обмежені дефектом сприйняття слухової інформації) та її показники (зорово-диференційоване сприйняття, логічно-образне і наочно-дійове мислення, увага, здатність до аналізу й узагальнення, зорова пам’ять, орієнтація в просторі). Визначено критерії оцінювання (самостійність, результативність і правильність виконання дії) та рівні розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років (достатній, задовільний, нижче задовільного, низький). Виявлено відмінності розвитку пізнавальної діяльності та фізичного стану глухих дітей 5-6 років від показників розвитку однолітків без порушення слуху. Уточнено зміст поняття «пізнавальна діяльність». Подальшого розвитку набула теорія і методика корекційної роботи з розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років.
  Практичне значення отриманих результатів. Розроблено корекційну методику навчання глухих дітей 5-6 років плавання, що містить систему дихальних і фізичних вправ зі спеціальним символічно-жестовим супроводом; комплекс рухливих ігор та завдань для індивідуального і групового виконання в умовно-водному та водному середовищі, що розраховані на взаємодію з однолітками без порушення слуху і спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності дошкільників; методику діагностування розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років та методику діагностування сформованості в них плавальних умінь.
  Результати дослідження можуть бути використані в корекційній і оздоровчій роботі з глухими дітьми дошкільного віку в реабілітаційних центрах, на заняттях з плавання в спеціалізованих дошкільних навчальних закладах, у змісті теоретичної та практичної підготовки фахівців при викладанні навчальних дисциплін «Теорія і методика адаптивної фізичної культури», «Корекційна педагогіка», «Теорія і методика викладання спортивних дисциплін з нозологіями» у вищих навчальних закладах та в системі підвищення кваліфікації.
  Результати дослідження впроваджено в роботу Запорізького навчально-реабілітаційного центра «Джерело» Запорізької обласної ради (акт про впровадження № 2 від 06.02.2011 р.), Кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих та пізднооглухлих дітей (акт про впровадження № 347 від 29.08.2011 р.), ДНЗ № 55 (м. Запоріжжя) (акт про впровадження № 4 від 31.08.2011 р.), факультету фізичного виховання Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» (акт про впровадження № 01 09/846 від 01.04.2011 р.), Інституту здоров’я, спорту і туризму Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) (акт про впровадження № 12 від 14.04.2011 р.).
  Достовірність результатів дослідження забезпечено системністю його вихідних теоретичних позицій, застосуванням комплексу методів, адекватних предмету, цілям і завданням дослідження, тривалістю дослідно-експериментальної роботи, кількісним та якісним аналізом емпіричних даних, репрезентативністю вибірки і статистичною значущістю експериментальних даних, зіставленням отриманих результатів із масовим досвідом роботи з дітьми дошкільного віку в корекційно-реабілітаційних центрах.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження обговорено на міжнародних: «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та туризму в сучасних соціально-економічних умовах» (Запоріжжя, 2007) «Управління якістю підготовки фахівців» (Одеса, 2011), «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти» (Херсон, 2011); всеукраїнських: «Реабілітація людей з розумовими вадами: можливості та перспективи» (Запоріжжя, 2007), «Актуальні питання фізичного виховання, спорту та здоров’я студентської молоді» (Бердянськ, 2011); науково-практичних конференціях; ІХ Міжнародному науковому конгресі «Олімпійський спорт і спорт для всіх» ( Київ, 2005).
  Публікації. Основні результати дослідження викладено в 10 публікаціях автора, з них 7 – у фахових наукових виданнях України,
  3-х тезах доповідей на конференціях. Особистий внесок автора в роботах у співавторстві полягає у визначенні й описі основних етапів використання системи вправ у процесі навчання глухих дітей 5-6 років плавання.
  Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (270 найменувань, з них 31 – іноземною мовою) і 2 додатків на 10 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 215 сторінок, з них основного тексту – 175 сторінок; у тексті міститься 30 таблиць.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації досліджено проблему розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання; розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено корекційну методику розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей.
  1. Пізнавальна діяльність дитини дошкільного віку є основним механізмом її розвитку як суб’єкта її особистості. Порушення слуху суттєво обмежує можливості дитини в пізнанні, що негативно впливає на процес її соціалізації і взаємодії з довкіллям. Узагальнення сучасних науково-теоретичних підходів щодо розуміння пізнавальної діяльності, її природи і ролі в розвитку дитини, є підставою для визначення поняття «пізнавальна діяльність дошкільників з порушенням слуху». У дослідженні вона розглядається як особлива форма прояву почуттєвої, теоретичної і практичної активності дітей дошкільного віку, що спрямована на усвідомлення довкілля, зміст і можливості розвитку якої обмежені дефектом сприймання слухової інформації.
  2. Критеріями розвитку пізнавальної діяльності дитини дошкільного віку є ступінь її самостійності, результативності і правильності у виконанні завдань пізнавального характеру. Найбільш характерні особливості розвитку пізнавальної діяльності дошкільників з порушенням слуху виявляються в їхньому зорово-диференційованому сприйманні, логічно-образному і наочно-дійовому мисленні, увазі, здатності до аналізу й узагальнення, орієнтації в просторі. За всіма цими показниками глухі діти 5-6 років виявляють нижчі результати, ніж їхні ровесники без порушення слуху. Лише за рівнем розвитку зорової пам’яті глухі діти не відстають від своїх здорових однолітків. Важливо, що глухі діти з порушенням слуху набутого характеру, більш успішні в прояві пізнавальної діяльності, ніж ті, у яких цей дефект є уродженим або набутим на першому році життя.
  За деякими показниками фізичного розвитку глухі діти 5-6 років також відрізняються від однолітків без порушення слуху. Вони відстають від них за довжиною і масою тіла, життєвою ємністю легенів та в прояві базових координаційних здібностей (статична рівновага і реагуюча здатність). Проте за результатами прикінцевих зрізів після навчання плавання за експериментальною корекційною методикою в глухих дітей ЕГ було виявлено покращення показників життєвої ємності легенів та статичної координації. У контрольних групах за цими показниками не було виявлено суттєвих змін.
  3. Експериментальна модель корекційної методики розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання містить систему дихальних і фізичних вправ зі спеціальним символічно-жестовим супроводом; комплекс рухливих ігор і завдань для індивідуального і групового виконання в умовно-водному та водному середовищі, що розраховані на взаємодію з однолітками без порушення слуху і спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності дошкільників. Ця модель передбачає послідовну реалізацію трьох етапів: пропедевтичного, спрямованого на освоєння символічних жестів і невербальних команд, що організують виконання рухових дій глухими дітьми в умовно – водному середовищі; адаптувально-навчального, спрямованого на засвоєння техніки дихання й основних плавальних рухів у водному середовищі та їх виконання за символічно-наочними командами; розвивально-тренувального – з удосконалення координації дихання і плавальних рухів у водному середовищі за символічно-жестовими командами в індивідуальному та груповому виконанні.
  4. Експериментально перевірено розроблену методику розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання. Ефективність методики доведена кількісним і якісним аналізом результатів формувального експерименту. В експериментальній групі відбулися позитивні зміни в рівнях розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років. Кількість глухих дітей із задовільним рівнем пізнавальної діяльності зросла на 14,6 % у хлопчиків та на 17,1% – у дівчат, з рівнем нижче задовільного – на 35,6% у хлопчиків та 42,7% – у дівчат; з низьким рівнем – зменшилася відповідно на 50,2% і 59,8%. У контрольній групі глухих дітей ці зміни були незначними. Отже, результати дослідницько-експериментальної роботи підтвердили ефективність розробленої корекційної методики розвитку пізнавальної діяльності глухих дітей 5-6 років у процесі навчання плавання.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні впливу плавання на формування у глухих дошкільників готовності до навчання в школі, успішності їх адаптації до умов навчальної діяльності й опанування програми початкової школи.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абульханова-Славская К. А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности / К. А. Абульханова-Славская // Психология формирования и развития личности / под ред. Л. И. Анцыферовой. – М. : Наука, 1981. – С. 19–45.
  2. Андрианова В. М. Учите детей, играя : метод. пособие для учителей-дефектологов по программе „Формирование элементарных математических представлений у глухих дошкольников” / Валентина Михайловна Андрианова. – Ашхабад : Ылым, 1995. – 24 с.
  3. Айзенк Г. Ю. Интеллект: новый взгляд / Г. Ю. Айзенк ; пер. с англ. А. В. Александровой // Вопросы психологии. – 1995. – Т. 1. – С. 111–131.
  4. Александрович М. О. Интеллектуальные операции старших дошкольников в норме и с особенностями психофизического развития : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психолог. наук : спец. 19.00.10 „Коррекционная психология” / Мария Олеговна Александрович ; Моск. гор. психол.-пед. ин-т. – М., 2004. – 20 с.
  5. Александрович М. О. Умственные действия старших дошкольников: сравнительный анализ / М. О. Александрович // Возрастная и педагогическая психология : Эмпирические исследования : сб. науч. трудов / под ред. Ю. Н. Карандашева, Т. В. Сенько. – Минск, 2003. – Вып. 4. – С. 174–177.
  6. Алексеева М. М. Речевое развитие дошкольника : пособ. по самост. работе для студ. сред. пед. заведений / М. М. Алексеева, В. И. Яшина. – М. : МИУПУ, 1999. – 242 с.
  7. Анохин П.К. Общие принципы компенсации нарушенных функций и их физиологическое обоснование / П.К. Анохин // Труды научной сессии по дефектологии. – М. : Медицина, 1958. – С. 45-55.
  8. Бабенкова Р. Д. О подходе к физическому воспитанию учащихся вспомогательной школы / Р. Д. Бабенкова // Дефектология. – 1980. – № 5. – С. 37–39.
  9. Бабій І. М. Корекція рухової сфери глухих підлітків швидкісно-силовими вправами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.03 „Корекційна педагогіка”/ Бабій Іван Миколайович ; Інститут дефектології АПН України. – К., 2002. – 17 c.
  10. Багрова И. Г. Обучение слабослышащих учащихся восприятию речи на слух : пособие для учителя / Инесса Георгиевна Багрова. – М. : Просвещение , 1990. – 127 с. – (Школа слабослышащих).
  11. Байкина Н. Г. Влияние потери слуха на адаптационные и реабилитационные процессы глухих подростков / Н. Г. Байкина, А. В. Мутьев, Я. В. Крет // Адаптивная физическая культура. – 2003. – № 1. – С. 3–5.
  12. Байкина Н. Г. Коррекционные основы физического воспитания глухих школьников : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора пед. наук : спец. 13.00.03 „Коррекционная педагогика (олигофренопедагогика” / Нина Григорьевна Байкина. – М, 1992. – 32 c.
  13. Байкина Н. Г. Физическое воспитание в школе глухих и слабослышащих / Н. Г.Байкина, Б. В. Сермеев – М. : Сов. спорт, 1991. – 62, [2] с.
  14. Бардышевская М. К. Компенсаторные формы поведения у детей 3-6 лет, воспитывающихся в условиях детского дома : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психолог. наук : спец. 19.00.04 „Медицинская психология (психологические науки)” / Марина Константиновна Бардышевская ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1995. – 25 с.
  15. Бардышевская М. К. Компенсаторные формы поведения у детей 3-6 лет, воспитывающихся в условиях детского дома : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Марина Константиновна Бардышевская. – М., 1995. – 291 с.
  16. Баряева Л. Б. Театральные игры-занятия с детьми с проблемами интеллектуального развития / Баряева Л. Б., Вечканова И. Г., Загребаева Е. В. – СПб. : Союз, 2001. – 140 с.
  17. Безносюк Е. В. Психокорреция, психопрофилактика, психотерапия / Безносюк Е. В., Смирнов И. В. // Медицинская психология и психогигиена. – М. : ММИ, 1990. – С. 53.
  18. Белова Н. И. Специальная дошкольная сурдопедагогика : [учеб. пособие для дефектол. фак. пед. ин-тов] / Надежда Ивановна Белова. – М. : Просвещение, 1985. – 127 с.
  19. Белоусова З. Г. Истоки радости : [Рекомендации родителям по выбору учеб. заведения для ребенка, развитию психики и учеб. умений первоклассника] / З. Г. Белоусова // Шк. духовности. – 2000. – № 3. – С. 49–59
  20. Бертынь Г. П. Клиническая характеристика глухих детей со сложным дефектом / Г. П. Бертынь // Дефектология. – 1998. – № 6. – С. 9-17.
  21. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / Н.А. Бернштейн. – М. : Медицина, 1966. – 350 с.
  22. Бине А. Измерение умственных способностей / Альфред Бине ; [пер. с фр. М. Владимирского]. – СПб. : Союз, 1998. – 430, [1] с. : табл. – (Психология и социология. Страницы классики).
  23. Богданова Т. Г. Сурдопсихология : учеб. пособие для студ. вузов / Тамара Геннадиевна Богданова. – М. : Academia, 2002. – 220, [1] с. – (Высшее образование).
  24. Богоявленская Д. Б. Умственные способности как компонент интеллектуальной активности / Д. Б. Богоявленская, И. А. Петухова // Психологические исследования интеллектуальной деятельности / под ред. O. K. Тихомирова. – М. : МГУ, 1979. – С. 155–161.
  25. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Лидия Ильинична Божович. – М. ; СПб. : Питер, 2009. – 398 с. – (Мастера психологи).
  26. Бонвиллиан Дж. Язык и языковые способности у глухих детей и детей с нормальным слухом / Дж. Бонвиллиан, К. Э. Нельсон, В. В. Чарроу // Психолингвистика / под общ. ред. А. М. Шахнаровича. – М., 1984. – С. 103–142.
  27. Борзенков В.Л. Педагогическая игротехника. Методология, теория, практика / В.Л. Борзенков. – М. : РАМиБ, 2000. – 338 с.
  28. Боскис P. M. Учителю о детях с нарушениями слуха : кн. для учителя / Рахиль Марковна Боскис. – М. : Просвещение, 1975. – 125, [3] с.
  29. Брызгалов М. В. Совершенствование коррекционно-образовательной работы с глухими и слабослышащими детьми в условиях : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.03 „Коррекционная педагогика (олигофренопедагогика)” / Михаил Викторович Брызгалов ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1998. – 18 с.
  30. Бычкова Н. В. О воспитании координационных способностей у глухонемых детей / Бычкова Н. В., Карпова Н. В., Синельшкова Т. В. // Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – Омск : СибГАФК, 1996. – С. 10–12.
  31. Брунер Дж. Процесс обучения / Джером Брунер ; пер. с англ. О. К. Тихомирова ; под ред. А. Р. Лурия. – М. : Акад. пед. наук РСФСР, 1962. – 84 с.
  32. Брунер Дж. Психология познания : За пределами непосредственной информации / Джером Брунер ; пер. с англ. К. И. Бабицкого, предисл. и общ. ред. А. Р. Лурия. – М. : Прогресс, 1977. – 412 с.
  33. Букун Н. И. Основы трудовой деятельности при нарушениях слуха / Николай Ильич Букун ; отв. ред. А. П. Гозова. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 202 , [1] с.
  34. Вади вимови у дітей з недоліками слуху : метод. рекомендації / Інститут змісту і методів навчання ; уклад.: М. К. Шеремет, В. А. Аверкієв. – К. : [б.в.], 1997. – 100 с.
  35. Валлон А. Психическое развитие ребенка / Анри Валлон ; [пер. с фр. Л. И. Анцыферовой]. – СПб. [и др.] : Питер, 2001. – 208 с. – (Психология-классика).
  36. Васильев B. C. Познавательная и образовательная направленность уроков плавания / В. С. Васильев // Физическая культура в школе. – 1990. – № 6. – С. 27–30.
  37. Васильченко М. А. Развитие психомоторных и познавательных способностей детей младшего школьного возраста в процессе обучения плаванию : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Марина Александровна Васильченко. - Краснодар, 2000. – 155 с.
  38. Венгер А. А. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения / А. А. Венгер, Г. Л. Выгодская, Э. И. Леонгард. – М. : Просвещение, 1972. – 143 с.
  39. Венгер Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет : кн. для воспитателя дет. сада / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер ; под ред. Л. А. Венгера. – М. : Просвещение, 1988. – 143, [1] с.
  40. Венгер Л. А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст) / Венгер Леонид Абрамович. – М. : Просвещение, 1969. – 365 с.
  41. Венгер Л. А. Игра как вид деятельности / Л. А. Венгер // Вопросы психологии. – 1978. – № 3. – С. 163–165
  42. Венгер Л. А. Сюжетно-ролевая игра и психическое развитие ребенка / Л. А. Венгер // Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного возраста : сб. науч. трудов. – М. : АПН СССР, 1978. – С. 32–36.
  43. Венгер А. А. Обучение глухих дошкольников изобразительной деятельности / Александра Абрамовна Венгер. – М. : Просвещение, 1972. – 156 с.
  44. Веселовский В. Н. Философские основы информационной парадигмы / Виталий Наумович Веселовский ; Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара. – Арзамас–16, 1997. – 76, [1] с.
  45. Вильчковский Э. С. Развитие двигательной функции у детей / Эдуард Станиславович Вильчковский. – К. : Здоров’я, 1983. – 205 с.
  46. Виноградова Е. Л. Условия становления познавательной мотивации старших дошкольников : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.13 / Елена Леонидовна Виноградова. – М., 2004. – 154 с.
  47. Виноградова Е. Л. Условия становления познавательной мотивации старших дошкольников : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психолог. наук : спец. 19.00.13 „Психология развития, акмеология” / Елена Леонидовна Виноградова ; Моск. гор. психол.-пед. ин-т. – М., 2004. – 20 с.
  48. Власова Т. А. Психологические проблемы дифференциации обучения и воспитания аномальных детей : обобщенный доклад по опубликованным работам / Т. А. Власова. – М. : АПН РСФСР, 1972. – 56 с.
  49. Выгодская Г. Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно-ролевым играм / Гита Львовна Выгодская. – М. : Просвещение, 1975. – 173 с.
  50. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 4 : Детская психология / Лев Семенович Выготский. – М. : Педагогика, 1984. – 432 c.
  51. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Лев Семенович Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 91, [2] с. – (Психология ребенка).
  52. Выготский Л. С. Вопросы воспитания слепых, глухонемых и умственно отсталых детей : сб. статей и материалов / Лев Семенович Выготский ; под ред. Л. С. Выготского. – М. : Изд-во СПОН НКП, 1924. – 157 с.
  53. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Лев Семенович Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 220, [2] с. – (Психология ребенка).
  54. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка / Л. С. Выготский // Вопросы психологии. – 1966. – № 6. – С. 62–76.
  55. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Лев Семенович Выготский. – М. : АПН РСФСР, 1956. – 518 с.
  56. Выготский Л. С. Проблемы дефектологии : [сб.] / Лев Семенович Выготский ; [сост., авт. вступ. ст. и библиогр. Т. М. Лифанова ; авт. коммент. М. А. Степанова]. – М. : Просвещение, 1995. – 524, [3] с.
  57. Выготский Л. С. Психология развития ребенка : [сб. избр. тр.] / Лев Семенович Выготский. – М. : ЭКСМО, 2003. – 501, [1] с. – (Библиотека всемирной психологии).
  58. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций / Лев Семенович Выготский. – М. : Просвещение, 1960. – 498 с.
  59. Газман О. С. В школу с игрой : кн. для учителя / О. С. Газман, Н. Е. Харитонова. – М. : Просвещение, 1991. – 96, [1] с.
  60. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / Петр Яковлевич Гальперин. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 45 с.
  61. Гальтон Ф. Наследственность таланта : Законы и последствия / Фрэнсис Гальтон ; [пер. с англ.]. – М. : Мысль, 1996. – 269, [2] с.
  62. Ганошенко Н. И. О развитии познавательной потребности у дошкольников / Н. И. Ганошенко, В. С. Юркевич // Новые исследования в психологии. – 1983. – № 2. – С. 47–52.
  63. Глубокова Л. В. Занятия в младших классах школы для глухих детей / Л. В. Глубокова, Е.З.Яхнина // Дефектология. – 1987. – № 4. – С. 46–51.
  64. Гозова А. П. Профессионально-трудовое обучение глухих школьников / А. П. Гозова. – М. : Просвещение, 1966. – 132 с.
  65. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с нарушениями слуха : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / Людмила Адамовна Головчиц. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 302, [1] с. – (Коррекционная педагогика).
  66. Головчиц Л. А. Игра в жизни детей с нарушениями слуха / Л. А. Головчиц // Дошкольное воспитание аномальных детей / под ред. Л. П. Носковой. – М., 1993. – С. 92–105.
  67. Горская И. Ю. Базовые координационные способности школьников с различным уровнем здоровья / И. Ю. Горская, Л. А. Суянгулова. – Омск : Сиб. гос. акад. физ. культуры, 2000. – 210 с.
  68. Грабенко Т. М. Игровая педагогическая технология как средство эмоционального развития слабослышащих школьников : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Татьяна Михайловна Грабенко. – СПб., 2004. – 219 с.
  69. Григорьева Т. А. Особенности познавательной деятельности детей с нарушенным слухом / Т. А. Григорьева. – Минск, 1999. – 56 с.
  70. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Нина Иосифовна Гуткина. – М. : Просвещение, 1993. – 140 с.
  71. Гущина Т. К. Развитие познавательной сферы глухих учащихся с задержкой психического развития на индивидуальных коррекционных занятиях : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Татьяна Константиновна Гущина. – М., 2004. – 183 с.
  72. Диагностика умственного развития дошкольников : [коллективная монография] / [Л. А. Венгер, В. В. Холмовская, Н. Б. Венгер и др.] ; под ред. Л. А. Венгера, В. В. Холмовской. – М. : Педагогика, 1978. – 246, [2] с.
  73. Дошкольное воспитание аномальных детей : кн. для учителя и воспитателя / Л. П. Носкова, Н. Д. Соколова, О. П. Гаврилушкина и др. ; под ред. Л. П. Носковой. – М. : Просвещение, 1993. – 224 с.
  74. Дружинин В. Н. Интеллект и продуктивность деятельности: Модель «интеллектуального диапазона» / В. Н. Дружинин // Психологический журнал. – 1998. – Т. 19, № 2 . – С. 61-70.
  75. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / Владимир Николаевич Дружинин. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 1999. – 356, [3] с. – (Мастера психологии).
  76. Дубровина И. В. Психология : учеб. для студентов сред. пед. учеб. заведений / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан ; под ред. И. В. Дубровиной. – 2-е изд., стер. – М. : Academia, 2001. – 460, [1] с. – (Педагогическое образование).
  77. Дьячков A. M. Воспитание и обучение глухонемых детей / А. М. Дьячков. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1957. – 186 с.
  78. Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура в системе высшего профессоинального образования / Евсеев С. П., Шапкова JI. B., Фёдорова Т. В. // Теория и практика физической культуры. – 1996. – № 5. – С. 51–54.
  79. Егорова Т. В. Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в развитии / Татьяна Васильевна Егорова. – М. : Педагогика, 1973. – 152 с.
  80. Жуковская Р. И. Воспитание ребенка в игре / Жуковская Роза Иосифовна. – М. : Акад. пед. наук РСФСР, 1963. – 319 с.
  81. Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических комиссиях / С. Д. Забрамная. – М. : Просвещение, 1995. – 263 с.
  82. Зайцева В. Н. Коррекционное значение плавания в процессе физического воспитания глухих школьников младших классов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.03 „Коррекционная педагогика (олигофренопедагогика)” / Валентина Николаевна Зайцева. – М., 1987. – 25 с.
  83. Запорожец А. В Психология действия : Избр. психол. тр. / Александр Владимирович Запорожец. – М. : Моск. психол.-соц. ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2000. – 731, [1] с. – (Психологи Отечества : Избр. психол. тр.).
  84. Запорожец А. В. Психология : учеб. для дошкольных пед. училищ / Запорожец Александр Владимирович. – М. : Просвещение, 1965. – 240 с.
  85. Запорожец А. В. Развитие произвольных движений / Запорожец Александр Владимирович. – М. : Акад. пед. наук РСФСР, 1960. – 427 с.
  86. Захарова Н. Н. Функциональные изменения центральной нервной системы при восприятии музыки / Н. Н. Захарова, В. М. Авдеев // Журнал высшей нервной деятельности. – 1982. – Т. 32, вып. 5. – С. 915–929.
  87. Зейгарник Б. В. Очерки по психологии аномального развития личности / Б. В. Зейгарник, B. C. Братусь. – М. : МГУ, 1980. – 169 с.
  88. Зыков С. А. Методика обучения глухих детей языку : учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. / Сергей Александрович Зыков. –
  М. : Просвещение, 1977. – 200 с.
  89. Зыкова Т. С. Развитие речи в школе для глухих детей : метод. пособие / Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова. – М. : Просвещение, 2011. – 158 с.
  90. Зырянова Н. М. Соотношение методов диагностики умственного развития детей / Н. М. Зырянова // Новое исследование в психологии и возрастной физиологии. – 1991. – № 1. – С. 31–34.
  91. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста : кн. для воспитателя дет. сада / [Л. А. Венгер и др.]. – М. : Просвещение, 1989. – 124, [3] с.
  92. Карандашев Ю. Н. Развитие мышления у дошкольников / Ю. Н. Карандашев // Детская психология / под ред. Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько. – Минск : Университетское, 1988. – С. 221–243.
  93. Карпова Н. В. Совершенствование координационных способностей у детей 7-8 лет с тяжелыми нарушениями речи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Карпова Наталия Владимировна. – Омск, 1997. – 286 с.
  94. Карпова Н. В. Совершенствование координационных способностей у детей 7-8 лет с тяжелыми нарушениями речи : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры”/ Карпова Наталья Владимировна ; СибГАФК. – Омск, 1997. – 21 с.
  95. Катаева А. А. Сенсорное развитие и сенсорное воспитание аномальных детей дошкольного возраста : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора психол. наук : спец. 19.00.10 „Коррекционная психология” / А. А. Катаева. – М., 1974. – 34 с.
  96. Катаева А. А Конструирование и изобразительная деятельность детей с нарушением слуха / Катаева A. A., Головчиц Л. А., Обухова Т. И. // Дошкольное воспитание аномальных детей / под ред. Л. П. Носковой. – М. : Просвещение, 1993. – С. 105-117.
  97. Кашинская К. П. К вопросу о развитии речевого слуха у слабослышащих дошкольников / К. П. Кашинская // Дефектология. – 1977. – № 1.
  98. Кнупфер X. Как помочь ребенку, больному церебральным параличом : руководство для родителей, педагогов и физиотерапевтов / Хельмут Кнупфер, Фридрих Вильгельм Ратке. – Марбург, 1994. – 125 с.
  99. Коломинский Я. Л. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста : кн. для учителя / Я. Л. Коломинский , Е. А. Панько – М. : Просвещение, 1988. – 190 с. – (Психол. наука – школе).
  100. Кольцова М. М. Ребенок учится говорить / М. М. Кольцова. Пальчиковый игротренинг / М. С. Рузина. – СПб. : САГА, 2002. – 222, [1] с.
  101. Коржова А. А. Физическое воспитание детей с нарушениями слуха // Дошкольное воспитание аномальных детей / под ред. Л. П. Носковой. — М., 1993. – 182 с.
  102. Королев С. А. Методика воспитания двигательно-координационных способностей глухих и слабослышащих детей 4-7 лет в специальных дошкольных учреждениях : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. А. Королев. – М., 2004. – 155 c.
  103. Королева И. В. Диагностика и коррекция нарушений слуховой функции у детей раннего возраста / Инна Васильевна Королева. – СПб. : Изд-во КАРО, 2005. – 280 с. – (Коррекционная педагогика).
  104. Королевская Т. К. К вопросу о восприятии устной речи глухими дошкольниками / Т. К. Королевская. – Дефектология. – 1985. – № 5. – С. 51-53.
  105. Корсунская Б. Д. Обучение речи глухих дошкольников / Б. Д Корсунская. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 168 с.
  106. Крет Я. В. Діагностика й корекція психомоторного розвитку осіб з порушенням зору : навч. посіб. / Яна Віталіївна Крет, Ніна Григорівна Байкіна. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – 396 с.
  107. Крет Я. В. Критерії діагностики психофізичного розвитку дітей і підлітків у системі корекційної роботи : навч. посіб. / Яна Віталіївна Крет. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 92 с.
  108. Крет Я. В. Применение нетрадиционных оздоровительных технологий экскурсионно-туристической деятельности и дельфинотерапии в системе коррекции психомоторных функций у детей с особыми потребностями / Я. В. Крет, Н. Г. Байкина // Роль адаптивной физической культуры в создании безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов : докл. науч. конф., 15-16 марта 2007 г., Москва / Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – М., 2007. – С. 144-148.
  109. Крет Я. В. Психологічні засоби реабілітації : навч. посіб. / Яна Віталіївна Крет. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 112 с.
  110. Крет Я. В. Рання діагностика та корекція психомоторики дітей з аутизмом / Яна Віталіївна Крет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 608 с.
  111. Кручинин В. А. Развитие сенсорики у слепых детей в процессе обучения пространственной ориентировке на уроках физкультуры и специальных занятиях / В. А. Кручинин // Соверш. физ. воспит. слепых и слабовид. школьников. – М., 1987. – С. 71-76.
  112. Кузьмичева Е. П. Развитие остаточного слуха глухих учащихся / Кузьмичева Е. П. // Развитие слухового восприятия и обучение произношению детей с недостатками слуха. – М. : Просвещение, 1986. – С. 5-10.
  113. Лангмейер Й. Психическая депривапия в детском возрасте / Л. Лангмейер, З. Матейчек. – Прага : Авенациум, 1984. – 335 с.
  114. Лебедева С. А. Развитие познавательной деятельности дошкольников на основе схематизации / С. А. Лебедева // Вопросы психол. – 1997. – № 5. – С. 20-27.
  115. Лебединский В. В. Нарушения психологического развития у детей : учеб. пособие / Виктор Васильевич Лебединский. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 167 с.
  116. Левченко И. Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата : учеб. пособие для студ. / И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько. – М. : Academia, 2001. – 183, [3] с. – (Педагогическое образование).
  117. Леонгард Э. И. Особенности обучения устной речи в детском саду для глухих и слабослышащих детей / Э. И. Леонгард // Методика обучения глухих устной речи. – М. : Просвещение, 1976.
  118. Леонтьев А. Н. Актуальные проблемы развития психики ребенка / А. Н. Леонтьев // Вопросы детской психологии (дошкольный возраст). – М. ; Л., 1948. – С. 3–9. – (Известия АПН РСФСР, вып. 14).
  119. Леонтьев А. Н. Проблемы детской и педагогической психологии / А. Н. Леонтьев // Советская педагогика. – 1948. – № 2. – С. 63-72.
  120. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / Алексей Николаевич Леонтьев. – 3-е изд. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1972. – 575 с.
  121. Леонтьев А. Н. Психологическое развитие ребенка в дошкольном возрасте / А. Н. Леонтьев // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. – М. ; Л., 1948. – С. 4–15.
  122. Лесгафт П. Ф. Собрание педагогических сочинений : в 2 т. Т. 1 : Руководство по физическому образованию детей школьного возраста / П. Ф. Лесгафт. – М. : ФиС, 1951. – 441, [3] с.
  123. Лехтман-Абрамович Р. Я. Этапы развития игры и действий с предметами в раннем детстве / Р. Я. Лехтман-Абрамович, Ф. И. Фрадкина ; под ред. Н. М. Щелованова, Н. М. Аксариной. – М. : Медгиз, 1949. – 75 с.
  124. Лиепинь С. В. Особенности внимания умственно отсталых младших школьников : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.10 / Скайдрите Викторовна Лиепинь. – М., 1977. – 131 с.
  125. Лисина М. И. Воспитание детей раннего возраста в семье / Мая Ивановна Лисина. – К. : об-во "Знание" УССР, 1983. – 49 с.
  126. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка / Мая Ивановна Лисина ; под ред. Рузской А. Г. ; Акад. пед. и соц. наук, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Ин-т практ. психологии ; Воронеж : НПО "МОДЭК", 1997. – 383 с. – (Психологи Отечества. Избранные психологические труды).
  127. Лисина М. И. Психология самопознания у дошкольников / М. И. Лисина, А. И. Силвестру. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 111 с.
  128. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении / Мая Ивановна Лисина. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. – 318 с. – (Мастера психологии).
  129. Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей / Владимир Иванович Лубовский ; НИИ дефектологии АПН СССР. – М. : Педагогика, 1989. – 100, [2] с. – (ОПН. Образование. Пед. науки. Дефектология).
  130. Лубовский В. И. Развитие словесной регуляции действий у аномальных детей : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора психол. наук : спец. 19.00.10 „Коррекционная психология”/ В. И. Лубовский ; АПН СССР, НИИД. – М., 1975. – 32 с.
  131. Лурия А. Р. Нейропсихология и проблемы обучения в общеобразовательной школе : учеб. пособ. / А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова. – 2-е изд., испр. – М. : Московский психолого-социальный ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2008. – 60, [2] с. – (Библиотека психолога).
  132. Лурия А. Р. Речь и развитие психических процессов у ребенка : Экспериментальные исследование / Лурия А. Р., Юдович Ф. Я.. – М. : Акад. пед. наук РСФСР, 1956. – 94 с.
  133. Луцко Е. В. Обучение русскому языку взрослых глухих в школах с украинским языком преподавания : метод. реком. / Луцко Е. В. ; под ред. Н. Д. Ярмаченко. – К., 1973. – 44 с.
  134. Лях В. И. Средства и методы развития координационных способностей / В. И. Лях // Физическая культура в школе. – 1997. – № 6. – С. 22–25.
  135. Лях В. И. Координационные способности школьников / Владимир Иосифович Лях. – Минск : Полымя, 1989. – 159 с.
  136. Лях Г. С. Аудиологические основы реабилитации детей с нейросенсорной тугоухостью / Лях Г. С, Марусева Э. М. – Л. : Медицина. Ленингр. отд-ние, 1979. – 200 с.
  137. Ляхова И. Н. Элементы ритмической гимнастики в подготовительной части урока в школе глухих детей / И. Н. Ляхова // Дефектология. – 1990. – № 6.– С. 44–47.
  138. Майорова Л. Т. Воспитание координационных способностей у детей дошкольного возраста : учеб. пособие / Л. Т. Майорова, Н. Г. Лопина. – Омск : Сиб ГАФК, 2000. – 56 с.
  139. Майорова Л. Т. Методика воспитания координационных способностей у детей дошкольного возраста (4-6 лет) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры” / Любовь Теодосьевна Майорова ; Омский гос. ин-т физ. культуры. – Омск, 1988. – 19 с.
  140. Максимова С. Ю. Методика физического воспитания на основе ритмической гимнастики сюжетно-ролевой направленности для старших дошкольников с задержкой психического развития : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Максимова Светлана Юрьевна ; ВГАФК. – Волгоград, 2002. – 162 с.
  141. Максимова С. Ю. Методика физического воспитания на основе ритмической гимнастики сюжетно-ролевой направленности для старших дошкольников с задержкой психического развития : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры” / Максимова Светлана Юрьевна ; ВГАФК. – М., 2002. – 23 с.
  142. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии / Ирина Ивановна Мамайчук. – СПб. : Речь, 2001. – 218, [1] с. – (Детская психология и психотерапия).
  143. Маненко Т. А. Совершенствование работы по развитию слухового восприятия и обучению глухих детей устной речи / Т. А. Маненко // Дефектология. – 1991. – № 5. – С. 56-60.
  144. Марциновская Е. М. Уроки предметно-практического обучения в школе глухих : пособие для учителей / Е. Н. Марциновская, Т. В. Нестерович, Т. С. Зыкова. – М. : Просвещение, 1980. – 176 с.
  145. Матвеев В. Ф. Психические нарушения при дефектах зрения и слуха / Валентин Федорович Матвеев. – М. : Медицина, 1987. – 183, [1] с.
  146. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре : пособие для воспитателя дет. сада / Менджерицкая Дебора Владимировна ; под ред. Т. А. Марковой. – М. : Просвещение, 1982. – 128 с.
  147. Микшина Е. П. Обучение глухих дошкольников устной речи в первоначальный период (на специальных занятиях) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / Е. П. Микшина. – Л., 1987. – 20 с.
  148. Мирошников А. А. Влияние занятий различной направленности на двигательно-координационные способности мальчиков 3-6 лет : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Алексей Алексеевич Мирошников. – М., 2000. – 133 с.
  149. Мирошников А. А. Влияние занятий различной направленности на двигательно-координационные способности мальчиков 3-6 лет : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры” / Алексей Алексеевич Мирошников. – М., 2000. – 24 с.
  150. Мирошников А. А. Влияние занятий различной направленности на двигательно-координационные способности детей 4-6 лет / А. А. Мирошников // Сборник трудов ученых РГАФК. – М., 2000. – С. 53-62.
  151. Михайлова О. Ю. Психологічні особливості морального виховання глухих і слабочуючих дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.08 „Спеціальна психологія” / Михайлова Ольга Юріївна ; Інститут дефектології АПН України. – К., 2000. – 20 с.
  152. Мухина В. С. Возрастная психология : феноменология развития : учеб. для студ., обучающихся по пед. спец. / Валерия Сергеевна Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Academia, 2006. – 606, [1] с. – (Высшее образование).
  153. Мясищев С. А Двигательная и психическая реабилитация глухих и слабослышащих мальчиков 9-12 лет средствами плавания : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / С. А. Мясищев. – Краснодар, 2003. – 164 c.
  154. Назаров В. П. Координация движений у детей школьного возраста / Назаров Василий Петрович. – М. : ФиС, 1969. – 32 с.
  155. Назарова Н. М. Развитие теории и практики дефектологического образования : Сурдопедагог: история, современ. пробл., перспективы проф. подгот. / Н. М. Назарова ; Науч.-практ. центр „Коррекция”. – М. : НПЦ Коррекция, 1992. – 163 с.
  156. Неверович Я. З. Мотивы трудовой деятельности ребенка дошкольного возраста / Я. З. Неверович // Известия АПН РСФСР. – 1955. – Вып. 64. – С. 128-149.
  157. Николаева Т. В. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка раннего возраста с нарушением слуха / Т. В. Николаева. – М. : Экзамен, 2006. – 111 с. – (Ранняя помощь).
  158. Новикова О. О. Речевая ритмика для малышей занятия с глухими и слабослышащими детьми 2-3 лет : метод. пособие для педагогов и родителей / Новикова О. О., Шматко Н. Д. – М. : Советский спорт, 2003. – 68 с.
  159. Новоселова С. Л. Развитие мышления в раннем возрасте / Новоселова Светлана Леонидовна. – М. : Педагогика, 1978. – 159 с.
  160. О воспитании координационных способностей у глухонемых детей / Н. В. Бычкова , Н. В. Карпова, Т. В. Синельникова , И. Ю. Горская // Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта : сб. науч. тр. – Омск, 1996. – С. 10-12.
  161. Обухова Л. Ф. Этапы развития детского мышления : Формирование элементов научного мышления у ребенка / Людмила Филипповна Обухова. – М. : МГУ, 1972. – 150 с.
  162. Обухова Т. И. Актуальные вопросы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нарушением слуха / Т. И. Обухова // Актуальные проблемы воспитания и обучения детей с нарушением слуха : сб. статей / под ред. Т. И. Обуховой. – Минск : АПО, БГПУ, 2000. – С. 9–18.
  163. Обухова Т. И. Развитие наглядных форм мышления у глухих детей дошкольного возраста в процессе овладения действиями с предметами-орудиями : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.03 „Специальная педагогика” / Тамара Исааковна Обухова ; АПН СССР, НИИ дефектологии. – М., 1987. – 17 с.
  164. Обучение и развитие : (Эксперим.-пед. исслед.) / [И. Аргунская, Т. Л. Беркман, И. Н. Будницкая, Л. В Занков] ; под ред. Л. В. Занкова. – М.: Педагогика, 1975. – 440 с.
  165. Одаренный ребенок / Центр семьи и детства Рос. акад. образования, Дет. центр Венгера ; [О. М. Дьяченко, А. И. Булычева, И. А. Бурлакова и др.] ; под ред. О. М. Дьяченко. – М. : Междунар. образоват. и психол. колледж, 1997. – 137, [1] с. – (Дошкольное образование).
  166. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : учеб. пособие для студентов / [Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов и др. ; под ред. Н. Ж. Булгаковой]. – М. : Academia, 2005. – 428, [1] с. – (Высшее профессиональное образование. Физическая культура и спорт).
  167. Особенности морфофункционального статуса детей 4-6 лет, имеющих стойкие отклонения в состоянии здоровья / С. Д. Антонюк, С. А. Королев, А. А. Черных, М. А. Шуть // Российские морфологические ведомости. – 2000. – № 1-2. – С. 193–197.
  168. Павленко И. Н. Особенности познавательного развития «домашних» детей и детей, посещающих детский сад / Павленко И. Н. // Журнал прикладной психологии. – 2005. – № 1. – С. 55–60.
  169. Пелымская Т. В. Ранняя педагогическая коррекция отклонений в развитии детей с нарушенным слухом / Т. В. Пелымская , Н. Д. Шматко // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2003. – № 7. – С. 23.
  170. Пенева Л. Д. Педагогические условия формирования мышления в игре при подготовке детей к школе / Л. Д. Пенева // Подготовка детей к школе и преемственность между детским садом и школой : тезисы респ. конференции. – София, 1986.
  171. Переслени Л. И. Механизмы нарушения восприятия у аномальных детей : психофизиологическое исследование / Любовь Израильевна Переслени. – М. : Педагогика, 1984. – 160 с.
  172. Переслени Л. И. Ориентировочная реакция у детей в норме и при задержке психического развития / Л. И. Переслени, Л. А. Рожкова // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии : [сб. ст.] / АПН СССР ; [сост. М. Э. Боцманова, С. С. Савватеева]. – М. : Педагогика, 1989. – № 2. – С. 80-84.
  173. Петшак В. Изучение эмоциональных проявлений у глухих и слабослышащих дошкольников / В. Петшак // Дефектология. – 1989. – № 6. – С. 61–64.
  174. Петшак В. Исследование эмоциональных отношений глухих школьников к членам семьи / В. Петшак // Дефектология. – 1990. – № 6. – С. 18–24.
  175. Пиаже Ж. Избранные психологические труды / Жан Пиаже ; [перевод]. – М. : МПА, 1994. – 680 с.
  176. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Жан Пиаже ; [перевод]. – СПб. : Союз, 1997. – 250, [4] с. – (Психология ребенка).
  177. Пидкасистый П. И. Технология игры в обучении и развитии : учеб. пособие / Пидкасистый П. И., Х
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины