ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ У СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ РЕЛЬЄФНОГО МАЛЮВАННЯ : ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ У СЛЕПЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ рельефного РИСОВАНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ У СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ РЕЛЬЄФНОГО МАЛЮВАННЯ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ У СЛЕПЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ рельефного РИСОВАНИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 214
 • ВУЗ:
 • Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Національна академія педагогічних наук України
  Інститут спеціальної педагогіки НАПН України


  На правах рукопису


  НАБОЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

  УДК: 376-056.262:376.016:502/504:741]-053.5


  ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ У СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ РЕЛЬЄФНОГО МАЛЮВАННЯ

  13.00.03 – корекційна педагогіка

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник: Малюхова Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник  Київ – 2012
  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………………………………………………………………… 3
  РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ СПРИЙМАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ У СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ……………………………... 12
  1.1. Розробленість проблеми в загальній і спеціальній психолого-педагогічній літературі …………………........................................................... 12
  1.2. Рельєфне малювання як один з видів дитячої творчості в системі навчання сліпих молодших школярів ………………….................................... 42
  Висновки до першого розділу ………………………………….............. 65
  РОЗДІЛ 2. СТАН СФОРМОВАНОСТІ УЯВЛЕНЬ СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ………………………………………………………………….. 67
  2.1. Організація та методика констатувального експерименту ……… 67
  2.2. Стан сформованості уявлень про живу природу і її зображення у молодших школярів з глибокими порушеннями зору ……………………… 78
  Висновки до другого розділу …………………………………............. 113
  РОЗДІЛ 3. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ У СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ РЕЛЬЄФНОГО МАЛЮВАННЯ….………………………………………...... 115
  3.1. Зміст і методика формувального етапу дослідження ………....... 115
  3.2. Аналіз результатів формувального експерименту …………….... 126
  3.3. Методичні рекомендації щодо інтенсифікації формування уявлень про живу природу на уроках образотворчого мистецтва (рельєфного малювання) ………………….. ……………………………………………….. 169
  Висновки до третього розділу …………………………………............ 185
  ВИСНОВКИ …………………………………………………………............... 188
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………….. 191
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Гуманістичний підхід, покладений в основу парадигми реформування сучасної освіти, передбачає всебічний розвиток дитини з метою формування гармонійно розвиненої особистості. У Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття) головним завданням визначено виховання творчої, освіченої особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини, відтворення культури та духовності в різноманітності вітчизняних та світових освітніх зразків. Зазначені підходи є особливо важливими для навчання і виховання дітей з глибокими порушеннями зору.
  Звужена сенсорна основа ускладнює перебіг пізнавальної діяльності сліпих дітей. Відповідно, такі діти отримують значно меншу за обсягом та недостатню за якістю інформацію про навколишній світ, у тому числі й про об’єкти живої природи. Як наслідок – у дітей з глибокими порушеннями зору уявлення характеризуються значним зменшенням їх загального обсягу (сприймання відбувається переважно на основі збережених аналізаторів, насамперед слухового та тактильного), фрагментарністю, низьким рівнем узагальненості, схематичністю та вербалізмом.
  Основні закономірності розвитку дітей з нормальним та порушеним зором загалом однакові. Водночас, використання збережених аналізаторів, опанування знань та накопичення власного досвіду з урахуванням особливостей дітей з порушенням зору дають змогу вже на етапі початкового навчання вирішувати не лише освітні та виховні завдання, а й коригувати відхилення, які виникають внаслідок порушення зору. Проте, психічний розвиток сліпих учнів відбувається не спонтанно, а безпосередньо залежить від змісту, методів, організації та умов навчання.
  У багатьох психологічних і педагогічних дослідженнях перцептивна діяльність розглядається як процес практичної, перетворюючої діяльності самих дітей та один з ефективних шляхів формування адекватних уявлень про навколишній світ. Потреба відтворювати об’єкт сприяє його цілеспрямованому сприйманню, а отже – формуванню максимально повного й адекватного уявлення про нього (В. Єрмаков, М. Земцова, К. Карпушина, Б. Коваленко, О. Литвак, І. Моргуліс, О. Подколзіна, Ю. Турашвілі). Одним із видів такої діяльності є рельєфне малювання.
  Аналіз педагогічної практики свідчить, що не зважаючи на роботу, яка проводиться з учнями молодших класів з формування в них уявлень про навколишній світ, у тому числі під час вивчення природознавства (предмету «Я і Україна»), уявлення молодших сліпих школярів про живу природу є недостатньо розвиненими. Відтак уроки з ознайомлення з довкіллям, образотворчого мистецтва, які передбачають усвідомлене сприймання об’єктів з наступним їх відтворенням засобами рельєфного малювання, дають змогу в цікавій формі формувати уявлення сліпих молодших школярів про живу природу. Впровадження шляхів оптимізації цього процесу стримується внаслідок недостатності наукового обґрунтування технологій інтенсифікації формування уявлень про живу природу на уроках природознавства та образотворчого мистецтва засобами рельєфного малювання та відсутності відповідного експериментального підтвердження.
  Питання формування уявлень молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва побіжно розглядалися в багатьох психолого-педагогічних працях відомих вчених. Так, вивчалися особливості формування уявлень у школярів спеціальних шкіл, у тому числі фазова динаміка їх формування та особливості розвитку (А. Ганджій, А. Зотов, В. Ізотова, К. Карпушина, О. Литвак, Н. Малюхова, І. Моргуліс, Е. Островська, Є. Синьова та ін.); засоби формування уявлень про живу природу (О. Вайсбутене, Н. Васильєв, В. Ніколаєва, Б. Тупоногов, Н. Царик та ін.); методичні аспекти викладання образотворчого мистецтва, зокрема навчання рельєфного малювання як особливого виду діяльності сліпих учнів (Л. Гладких, В. Єрмаков, О. Єгорова, М. Земцова, Дж. Кеннеді, Б. Коваленко, Ю. Нашивочніков, Л. Плаксіна, Л. Полякова, М. Семевський, Ю. Турашвілі та ін.); прийоми використання натуральної наочності і рельєфних малюнків, їх поєднання як на уроках образотворчого мистецтва, так і з інших навчальних дисциплін (С. Бричкуте, Ю. Кулагін, О. Подколзіна, С. Покутнєва, В. Потапов, В. Сверлов, Л. Солнцева, К. Топтиго, В. Феоктістова та ін.), вплив рельєфного малювання на формування особистості сліпої дитини (К. Довгопола, О. Єгорова, А. Потьомкіна).
  Питання формування уявлень про живу природу засобами рельєфного малювання певною мірою розглядалися окремими науковцями. Зокрема, Б. Коваленко були розроблені прийоми «сомографічного відтворення», спрямовані на формування уявлень сліпих школярів про навколишній світ шляхом використання тіла людини. Проте сучасні освітні вимоги, в тому числі програм з рельєфного малювання та природознавства (курсу «Я і Україна»), а в подальшому з інших предметів гуманітарного циклу (насамперед біології), в контексті підготовки до інтеграції сліпих дітей у суспільство, а також відсутність сучасних технологій зумовлюють необхідність проведення спеціальних досліджень, спрямованих на теоретичне обґрунтування та розробку корекційно-розвивальних технологій процесу формування уявлень у сліпих молодших школярів про живу природу. Значні корекційно-розвивальні можливості в цьому процесі має рельєфне малювання, засоби навчання якого здатні забезпечити успішне формування у сліпих дітей адекватних уявлень про навколишній світ, їх конкретизацію та підвищення ефективності опанування змісту курсу природознавства (предмету «Я і Україна»), а в середніх і старших класах – біології, усвідомлення ними матеріалу інших уроків гуманітарного циклу, подальшої повноцінної самореалізації та інтеграції в суспільство.
  Відтак, актуальність проблеми, її практична значущість та недостатня розробленість обумовили вибір теми дослідження «Формування уявлень про живу природу у сліпих молодших школярів засобами рельєфного малювання».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт Інституту спеціальної педагогіки НАПН України: напрям “Теоретичні та методичні засади розвитку освіти дітей з психофізичними порушеннями”; комплексної теми лабораторії тифлопедагогіки “Науково-методичне забезпечення навчання дітей з порушеннями зору різних вікових груп” (номер державної реєстрації 01090000296).
  Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (протокол № 3 від 31.03.2008) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 4 від 22.04.2008 року).
  Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та апробувати технологію інтенсифікації формування уявлень про живу природу засобами рельєфного малювання у сліпих учнів молодшого шкільного віку.
  Відповідно до мети дослідження було визначено наступні завдання:
  - здійснити теоретичний аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури з проблеми формування уявлень про довкілля у сліпих учнів початкової ланки освіти;
  - виявити стан сформованості уявлень про об’єкти живої природи та їх зображення в учнів молодших класів шкіл сліпих;
  - розробити та апробувати технологію інтенсифікації формування уявлень про об’єкти живої природи у незрячих учнів молодшого шкільного віку засобами рельєфного малювання.
  Об’єкт дослідження – формування уявлень про живу природу у сліпих дітей молодшого шкільного.
  Предмет дослідження – інтенсифікація формування адекватних уявлень про об’єкти живої природи у сліпих молодших школярів засобами рельєфного малювання.
  Теоретико-методологічна основа дослідження ґрунтується на: теорії психофізіологічної спільності закономірностей розвитку дітей різних категорій (Л. Виготський, В. Бехтєрєв та ін.); вченні І. Сеченова і І. Павлова про взаємодію аналізаторів і про вищу нервову діяльність (Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Запорожець, О. Леонтьєв, О. Лурія та ін.); теорії компенсації вад зору (М. Земцова, Б. Коваленко, Н. Костючек, Ю. Кулагін, С. Покутнєва, Т. Свиридюк, Л. Солнцева, С. Хорош та ін.); сучасних положеннях корекційної педагогіки та спеціальної психології стосовно організації корекційно-виховного процесу для забезпечення розвитку дітей з психофізичними порушеннями (В. Бондар, Е. Букіна, Л. Вавіна, Х. Гафуров, Т. Дегтяренко, І. Дмитрієва, В. Засенко, В. Кобильченко, Л. Куненко, А. Колупаєва, В. Синьов, М. Тарасевич, В. Тарасун, Л. Фомічова, В. Феоктістова, О. Хохліна та ін.); науковому доробку російських і українських вчених про ефективність формування уявлень сліпих школярів, у тому числі засобами перцептивної діяльності (О. Вайсбутене, Н. Васильєв, А. Ганджій, А. Зотов, В. Ізотова, К. Карпушина, О. Литвак, Н. Малюхова, І. Моргуліс, Е. Островська, В. Ніколаєва, Л. Плаксіна, Є. Синьова, Б. Тупоногов, Н. Царик та ін.); дидактичних принципах та засадах організації навчання сліпих молодших школярів, насамперед образотворчої діяльності (рельєфного малювання) (С. Бричкуте, Л. Гладких, В. Єрмаков, О. Єгорова, М. Земцова, Дж. Кеннеді, Б. Коваленко, Ю. Кулагін, Ю. Нашивочніков, Л. Плаксіна, Л. Полякова, С. Покутнєва, В. Потапов, В. Сверлов, М. Семевський, Л. Солнцева, К. Топтиго, Ю. Турашвілі, В. Феоктістова, та ін.).
  Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань був застосований комплекс взаємопов’язаних методів наукового дослідження, зокрема:
  теоретичні: вивчення, аналіз та узагальнення загальної та спеціальної психолого-педагогічної та методичної літератури з питань особливостей і шляхів формування уявлень про навколишній світ (живу природу) у сліпих молодших школярів, розробки та використання технологій навчання рельєфного малювання сліпих дітей, з метою науково-теоретичного обґрунтування технології інтенсифікації формування уявлень про живу природу засобами рельєфного малювання;
  емпіричні: вивчення шкільної документації та узагальнення практичного досвіду працівників спеціальних шкіл, бесіди, педагогічне спостереження та експеримент (констатувальний і формувальний) з метою отримання фактичних даних про стан сформованості уявлень про об’єкти живої природи у сліпих учнів молодших класів; дослідно-розвивальні: стимулювання образотворчої діяльності сліпих дітей, коригування уявлень школярів про об’єкти живої природи, вербально-слухо-дотиковий аналіз продуктів образотворчої діяльності цієї категорії дітей;
  статистичні: кількісний та якісний аналіз експериментальних даних з метою визначення рівнів сформованості уявлень про об’єкти живої природи на уроках образотворчого мистецтва в початковій ланці спеціальної школи та ефективності застосування авторської технології інтенсифікації формування цих уявлень у даної категорії дітей, у тому числі використаний критерій φ* Фішера (кутове перетворення Фішера) для доведення значущості відмінностей між кількісними значеннями показників рівнів сформованості уявлень про об’єкти живої природи, виявлених у констатувальному та після формувального етапів дослідження.
  Експериментальна база дослідження: Київська спеціальна школа-інтернат І – ІІІ ступенів № 5 для дітей з вадами зору, Харківська обласна спеціальна гімназія для сліпих дітей імені В.Г. Короленка та Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для сліпих та слабозорих дітей І-ІІІ ступенів. У констатувальному експерименті (2008-2009 рр.) взяло участь 106 учнів загальноосвітніх 1-4 класів шкіл для сліпих дітей (під час констатувального дослідження 46 незрячих учнів та 60 під час формувального етапу дослідження), які відповідно направленню навчаються в школі сліпих. У формувальному експерименті (2009-2011 рр.) взяло участь 60 незрячих молодших школярів (30 дітей контрольної та 30 дітей експериментальної групи).
  Наукова новизна та теоретична значущість одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:
  вперше:
  – науково обґрунтовано та розроблено оригінальну технологію інтенсифікації формування уявлень сліпих молодших школярів про об’єкти живої природи засобами рельєфного малювання – «сомопедію»;
  – виділено та охарактеризовано рівні сформованості уявлень про об’єкти живої природи в сліпих молодших школярів з врахуванням фазової динаміки їх формування;
  – визначено еталони даних рівнів;
  – розроблено алгоритм формування уявлень у сліпих молодших школярів засобами рельєфного малювання;
  поглиблено та уточнено положення тифлологічної науки про:
  – специфічні особливості уявлень сліпих молодших школярів про живу природу;
  – засоби та прийоми конкретизації уявлень сліпих учнів про об’єкти живої природи;
  – засади організації навчання сліпих молодших школярів образотворчої діяльності;
  подальшого розвитку набули положення про:
  – динаміку формування уявлень про живу природу у сліпих молодших школярів;
  – використання наочності у процесі навчання сліпих молодших школярів;
  Практичне значення дослідження полягає в тому що:
  – розроблено та апробовано комплекс уроків з використанням авторської технології;
  – розроблено рекомендації щодо застосування даного комплексу для формування уявлень сліпих учнів молодшого шкільного віку про об’єкти живої природи на уроках образотворчого мистецтва в спеціальній школі;
  – запропоновано систему використання прийомів технології «сомопедія» під час уроків з природознавства (курсу «Я і Україна») в 1-4 класах, уроків біології в середніх і старших класах, та для усунення недоліків уявлень сліпих учнів, виявлених під час уроків з інших навчальних дисциплін;
  – результати дослідження можуть бути використані під час укладання навчальних програм та розробки посібників для дітей з глибокими порушеннями зору, їхніх батьків, тифлопедагогів;
  – матеріали дисертації можуть бути корисними для підготовки та перепідготовки тифлопедагогічних кадрів (в курсах «Тифлопедагогіка», «Тифлопсихологія», «Образотворча діяльність та тифлографіка» та ін.), а також для проведення нових теоретичних та експериментальних досліджень.
  Результати дослідження впроваджено в практику навчально-виховного процесу Київської спеціальної школи-інтернату І–ІІІ ступенів № 5 для дітей з вадами зору (протокол педагогічної ради № 3 від 11.02.2012 р.), Харківської обласної спеціальної гімназії для сліпих дітей імені В.Г. Короленка (протокол педагогічної ради № 3 від 30.03.2010 р.) та Слов’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для сліпих та слабозорих дітей І-ІІІ ступенів (протокол педагогічної ради № 3 від 26.12.2011р.).
  Вірогідність наукових положень та висновків дослідження забезпечується теоретичною обґрунтованістю вихідних положень, використанням комплексу методів, адекватних меті, предмету, об’єкту та завданням, достатнім обсягом фактичного матеріалу, кількісним та якісним аналізом здобутих результатів.
  Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідалися на науково-методичних, науково-практичних конференціях та семінарах: звітна наукова конференція «Науково-методичне забезпечення корекційного навчання і виховання учнів з порушеннями психофізичного розвитку (початкова школа)» (Київ,2009 р.); конференція молодих вчених «Спеціальна освіта в контексті сучасних тенденцій дитиноцентризму» (Київ, 2010 р.); конференція молодих вчених "Спеціальна освіта в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми" (Київ,2011 р.); I Міжвузівська науково-практична конференція для студентів, аспірантів, викладачів, науковців «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі» (Харків, 2011 р.).
  Результати дослідження отримали схвалення на засіданнях лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (2008–2011 рр.), під час обговорення доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах.
  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 8 одноосібних публікаціях, з них 6 - у фахових виданнях.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (198 найменувань, з яких 20 – іноземних), додатків на 117 сторінках. Повний обсяг складає 214 сторінок, з них основний текст – 190 сторінок. В основному тексті міститься 23 таблиці, 21 рисунок (на 9 сторінках), у додатках – 144 рисунки (на 70 сторінках).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз проблеми, проведено експериментальне вивчення стану сформованості уявлень про живу природу на уроках образотворчого мистецтва у сліпих молодших школярів, теоретично обґрунтовано, розроблено та апробовано технологію інтенсифікації формування уявлень про живу природу засобами рельєфного малювання. Проведене дослідження дає підстави для наступних висновків:
  1. Теоретично та практично доведено актуальність вивчення проблеми формування уявлень про живу природу у сліпих молодших школярів, необхідність розробки сучасних технологій інтенсифікації їх формування на уроках образотворчого мистецтва (рельєфного малювання) у спеціальній школі.
  2. Виявлено, що уявлення сліпих молодших школярів про живу природу є недостатніми і мають кількісні та якісні особливості, зокрема для сліпих дітей характерною є специфічна нульова фаза формування цих уявлень.
  3. Охарактеризовано п’ять умовних рівнів сформованості уявлень сліпих молодших школярів про живу природу та їх зображення на основі фазової динаміки формування уявлень і рівнів їх розвитку, притаманних дітям з нормальним зором, та відповідно до вимог діючих програм, розроблено й описано еталони рівнів сформованості уявлень про об’єкти живої природи та їх зображення, що сприяло розробці технології інтенсифікації уявлень та подальшому формуванню в сліпих учнів молодших класів уявлень про об’єкти живої природи і їх зображення .
  4. Виявлено, що стан сформованості уявлень сліпих учнів 1-4 класів про об’єкти живої природи (зокрема, про рослину та хребетних тварин класу птахів (Aves) та надкласу чотириногих (Tetrapoda)) і їх зображення поліпшується з віком під впливом навчання, проте є недостатнім, а подекуди – низьким, що підсилює значущість раннього корекційного впливу на розвиток цих уявлень у цієї категорії дітей.
  5. Розроблено та науково обґрунтовано використання оригінальної технології інтенсифікації формування уявлень про об’єкти живої природи в незрячих учнів молодшого шкільного віку – «сомопедії», яка передбачає використання власного тіла для формування уявлень про об’єкти живої природи та містить формуючі та зображувальні прийоми.
  6. Розроблено комплекс з 12 уроків з використанням зазначеної технології, ефективність застосування якого успішно апробована під час експериментального навчання.
  7. Експериментально підтверджено доцільність використання у процесі формування чітких і конкретних уявлень про об’єкти живої природи у дітей цієї категорії на уроках образотворчого мистецтва у школі для сліпих дітей формуючих та зображувальних прийомів авторської технології «сомопедія». Внаслідок цілеспрямованого корекційного впливу із застосуванням розробленої технології у переважної більшості дітей експериментальної групи (62,5 % учнів) відбулося підвищення рівня сформованості уявлень про живу природу (рослину, птаха та чотириногу тварину) та їх зображення, досягнуто рівень творчого відтворення уявлення.
  8. На основі узагальнення результатів проведеного дослідження розроблено алгоритм формування уявлень про об’єкти живої природи у сліпих молодших школярів засобами рельєфного малювання, та методичні рекомендації щодо використання авторської технології інтенсифікації формування уявлень про живу природу на уроках образотворчого мистецтва (рельєфного малювання) в молодших класах спеціальних шкіл для сліпих дітей. Формування узагальненого уявлення про об’єкти живої природи передбачає поступове формування уявлень про окремі об’єкти з переходом від найпростішого уявлення до простого, а від простого до складного уявлення.
  Проведене дисертаційне дослідження дає змогу на якісно новому рівні удосконалити процес формування уявлень про об’єкти живої природи у сліпих учнів молодших класів на уроках образотворчого мистецтва у спеціальній школі. Водночас, дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. Подальшу перспективу розробки ми вбачаємо у створенні та застосуванні нових методик та технологій викладання образотворчого мистецтва (рельєфного малювання) у школі для сліпих для формування у дітей адекватних уявлень про навколишній світ, їх конкретизації в контексті підготовки до інтеграції у суспільство зрячих.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Акатов Л. И. Психологические основы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности / Акатов Л. И. — М. : Просве¬щение, 2002. — 448 с. — (М-во труда и социал. развития Рос. Федерации и др. Президентская программа «Дети Рос¬сии»).
  2. Акатов Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Акатов Л. И. — М. : Гу-манит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 368 с.
  3. Акимушкин В. М. Основы тифлологии / В. М. Акимушкин, И.С. Моргулис. – К. : Украинское общество слепых (УТОС), 1993. — 138 с.
  4. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды : в 2 т. / Ананьев Б. Г. – М. : Педагогика, 1980. — . —Т. 1. — 1980. — 230 с.
  5. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания / Б. Г. Ананьев. — М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1960. — 486 с.
  6. Андрієнко В. І. Вдосконалення процесу навчання сліпих молодших школярів самообслуговуванню: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / — В. І. Андрієнко. — К., 1994. — 23 с.
  7. Боскис Р.М. Некоторые принципы диагностики аномального развития ребенка с частичным поражением анализаторов / Р.М. Боскис // Известия АПН РСФСР. – М. — 1961. – Вып. 117. – С. 3–16.
  8. Бричкуте С.Ю. Понимание двухмерных изображений слепыми дошкольниками / С. Ю. Бричкуте, С. М. Хорош // Дефектология. — 1991. — № 1. – С. 70-75.
  9. Букина Е.Е. Формирование представлений на основе описания и непосредственного восприятия / Е. Е. Букина // Ученые записки Шуйского педагогического института. - 1958. - Вып. VII. — С. 114-152.
  10. Бюрклен К. Психология слепых / К. Бюрклен; [пер. с нем. под ред. В. А. Гандера]. - М. : Учпедгиз, 1934. – 264 с.
  11. Вайсбутене О.И. Использование наглядных пособий при обучении слепых детей биологии / О. И. Вайсбутене / Методы и тифлографические средства обучения в школе слепых [Под ред. М. И. Земцовой]. — М. : Просвещение. — 1964. — С. 51-57.
  12. Валлон А. Психическое развитие ребенка / Анри Валлон – М. : Просвещение, 1967. — 195 с.
  13. Васильев Н. П. Особенности обучения естествознанию в школах слепых. Методическое руководство для педагогических институтов и учителей / Н. Н. Васильев. - М. : Государственное научно-педагогическое издательство. — 1935. — С. 42-49
  14. Волкова Л. С. Коррекция нарушений устной речи у детей с глубокими нарушениями зрения: автореф. дис. на соискание уч. степ. доктора пед. наук: спец. 13.00.03 «Специальная педагогика». / Л. С. Волкова. — М., 1983. — 31 с.
  15. Воспитание слепых детей дошкольного возраста в семье: [методическое пособие / науч. ред. доц. В. А. Феоктистова]. — М. : Издание для слабовидящих ООО "ИПТК "Логос" ВОС", 1993. — 78 с.
  16. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. — М. : Педагогика, 1991. — С. 66-80.
  17. Выготский Л. С. К психологии и педагогике детской дефективности: Собр. соч. в 6 томах / Л. С. Выготский. — М. : Педагогика, 1983. — Т. 5 : Основные проблемы дефектологии. — 1983. — С. 62 84.
  18. Выготский Л. С. Основы дефектологи / Л. С. Выготский — СПб. : Лань, 2003. — 654 с.
  19. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский [Под ред. В. В. Давидова]. — М. : Педагогика, 1991. — 480 с.
  20. Галактионова Г.М. Коррекционная направленность изобразительной деятельности на формирование образов предметов у дошкольников с нарушением зрения: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. пед. наук: 13.00.03 «Коррекционная педагогика (тифлопедагогика)» / Г. М. Галактионова. — Санкт-Петербург. — 2009. — 270 с.
  21. Ганджій А. С. Конкретизація уявлень сліпих, осліплих і учнів з залишками зору при їх спільному навчанні / Ганджій А. С. — К., 1953. —74 с.
  22. Гафурова Х. М. Формирование представлений у учащихся V и VI классов / Гафурова Х. М. — Л. : Педагогика, 1964. — С. 15-28.
  23. Гладких Л. П. Коррекционная робота на занятиях по рисованию с натуры в детских садах для детей с нарушением зрения / Л. П. Гладких, Л. И. Плаксина // Дефектология. — 1988. — №2. — С. 66-69.
  24. Головина Т.Н. Осязательное узнавание объектов слепыми и зрячими школьниками / Т.Н. Головина // Специальная школа. — М. — № 3. — 1961. — С. 15 19.
  25. Гудим І. М. Програма з рельєфного малювання для підготовчого – 1 класів / І. М. Гудим, Н. Г.Маценко // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором з рельєфного малювання [Вавіна Л.С., Федоренко С.В., Малюхова Н.І., Покутнєва С.О., Гудим І.М., Маценко Н.Г., Куненко Л.О., Легкий О.М., Шеремет Б.Г. та ін.]. — К. : Початкова школа. — 2005. – С. 103-113.
  26. Гудим І. М. Програма з рельєфного малювання для 2 – 4 класів / І. М. Гудим, Н. Г. Маценко // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (українська мова, читання, математика, Я і Україна, образотворче мистецтво, рельєфне малювання, музика, трудове навчання, фізична культура, основи здоров’я) [Вавіна Л. С., Федоренко С. В., Малюхова Н. І., Покутнєва С. О., Гудим І. М., Маценко Н. Г., Куненко Л. О., Легкий О. М., Шеремет Б. Г. та ін.]. — К. : Неопалима купина. — Ч.2. — 2006. — С. 51-71.
  27. Денискина В. З. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве учащихся старших классов школ для слепых и слабовидящих детей [Електронний ресурс]: методические рекомендации / В. З. Денискина // Башкирский институт повышения квалификации работников образования. —УФА : [б. и.], 1996. — 31 с. — Режим доступу до журн. :
  http://pedlib.ru/Books/3/0308/3_0308-1.shtml
  28. Дети с проблемами в развитии (комплексная диагностика и коррекция) / [Григорьева Л. П., Фильчикова Л. И., Алиева З. С. и др.]; под ред. Л. П. Григорьевой. — М. : ИКЦ "Академкнига, 2002. — 415 с.
  29. Дидро Д. Письмо о слепых, предназначенное зрячим / Д. Дидро ; [пер. П. С. Попова] — М., 1986. — (Соч. в 2-х тт. Т. 1.).
  30. Димитрова Л. М. Арт-терапія як сучасний метод інтеграції дітей з фізичними обмеженнями у суспільство / Л. М. Димитрова, А. А. Асянова // Вісник НТУУ "КПІ". — №1. — 2011. (Серія Політологія. Соціологія. Право).
  31. Довгопола К. С. Вплив рельєфного малювання на формування особистості сліпих молодших школярів / К. С. Довгопола // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : Наук.-метод. зб. / К. С. Довгопола. — Вип. 8. — Т.ІІ. — Запоріжжя, 2006. — С. 133-136.
  32. Довгопола К. С. Корекційно-розвивальний вплив рельєфного малювання на пізнавальні процеси незрячої дитини / К. С. Довгопола // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : Наук.-метод. зб. / К. С. Довгопола. — Вип. 7. — Т. І. — К. : 2006. — С. 118-121.
  33. Довгопола К. С. Окремі аспекти методики викладання рельєфного малювання в школах для сліпих дітей / К. С. Довгопола // Дефектологія. — 2007. — №1. — С. 29-31.
  34. Довгопола К. С. Особливості формування самоконтролю у сліпих молодших школярів: дис. … псих. наук : 19.00.08 / Катерина Станіславівна Довгопола. — К., 2011. — 249 c.
  35. Довгопола К. С. Роль та місце рельєфного малювання у сучасній освіті дітей з глибокими вадами зору / К. С. Довгопола // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць : Матеріали Першого Всеукраїнського з’їзду тифлопедагогів (4-5 травня 2006 року, м. Харків) / К. С. Довгопола. — Харьков, 2006. — Вип. 6. Ч. 1. — С. 150-157.
  36. Егорова О. И. Связь черчения с производственным обучением в школе слепых // Методы и тифлографические средства обучения в школе слепых [Под ред. М.И. Земцовой]. — М. : Просвещение. — 1964. — 62-73 с.
  37. Егорова О. И. Эстетическое воспитание учащихся на уроках тифлографики в школе для слепых детей / О. И. Егорова. — Искусство как средство духовного развития незрячих. Материалы научно-практического семинара [под ред. А.С. Майданова]. — М. — 2004. — С. 62-67.
  38. Егормина Л. М. Тифлографика. Коррекционная программа для слепых дошкольников и методические рекомендации к работе тифлопедагога / Л. М. Егормина // Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения [Под ред. В.А. Феоктистовой]. — С.-Петербург "Образование". — 1995. — С. 41-65.
  39. Епифанцева Т. Б. Настольная книга педагога-дефектолога / Т. Б. Епифанцева и др. 3-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. — 457 с. — (Сердце отдаю детям).
  40. Ермаков В. П. Обучение слепых специальной графике / В. П. Ермаков, О. И. Егорова. — М. : Просвещение, 1978. — 119 с.
  41. Ермаков В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушенным зрением. / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. — М. : Просвещение, 1990. — 223 с.
  42. Ермаков В. П. Чтение слепыми технических рисунков, чертежей, схем и разработка принципов их построения / В. П. Ермаков // Седьмая научная сессия по дефектологии: тез. докл. — М., 1975. — С. 198-199.
  43. Еременко И. Г. Олигофренопедагогика / И. Г. Еременко — К. : Вища школа, 1985. — 325 с.
  44. Єременко І. Г. Наукові основи корекційно-виховної роботи в допоміжній школі (Методичний лист) / І .Г. Єременко. — К. : Рад. школа, 1970. — 50 с.
  45. Жильцова О. Л. Речевая готовность слепых дошкольников к овладению грамотой / О. Л. Жильцова // Сб. IV науч. сессии по дефект / О. Л. Жильцова. — М., 1971. — С. 171-174.
  46. Запорожец А. В. Восприятие и действие / Запорожец А. В., Венгер Л. А., Зинченко В. П. — М. : "Просвещение". — 1967. — C. 324.
  47. Запорожец А. В. Избранные психологические труды в 2-х томах / А. В. Запорожец. — М. : Педагогика, 1986. — Т.1. — 1986. — 296 с.
  48. Запорожец А. В. Познавательные процессы: ощущения, восприятия / [Под ред. А. В. Запорожца]. — М. : Педагогика, 1982. — 336 с.
  49. Земцова М. И. Дети с глубокими нарушениями зрения / [Под ред. М. И. Земцовой, Л. И. Каплан, М. С. Певзнер]. — М. : Наука, 1976. — 367 с.
  50. Земцова М. И. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями зрения / [Под ред. М. И. Земцовой]. — М. : Просвещение, 1978. — 90 с.
  51. Земцова М. И. Особенности познавательной деятельности слепых / М. И. Земцова. —М. : Психологическая наука в СССР, АПН РСФСР, 1960. Т. 2. — С. 558.
  52. Земцова М. И. Пути компенсации слепоты в процессе познавательной и трудовой деятельности / М. И. Земцова. — М. : АПН РСФСР, 1956. — 419 с.
  53. Земцова М. И. Содержание обучения рельефному рисованию в школе для слепых детей / М. И. Земцова. — М. : Учпедзиг, 1957. — (Учебно-воспитательная работа в специальных школах. Вып. 3. (80))
  54. Зотов А. И. Возрастные и индивидуальные особенности формирования представлений у школьников 4-6-х классов / А. И. Зотов // Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников (выпуск второй) / А. И. Зотов. — Л. — 1970. — С. 189-210
  55. Зотов А. И. Возрастные и индивидуальные особенности фазовой динамики формирования представлений у аномальных школьников / А. И. Зотов // Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников (выпуск второй) / А. И. Зотов. — Л. — 1970. — С. 211-237
  56. Зотов А. И. К вопросу о возрастных и индивидуальных особенностях формирования представлений у слабовидящих школьников IV-VIII классов / Зотов А. И., Феоктистова В. А. – Л. : Ленинградский ордена трудового красного знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1968. — . — (Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников) Т. 344 : Ученые записки. — 1986. — С. 60-85.
  57. Зотов А. И. Соотношения восприятия и мышления при формировании представлений / Зотов А. И. — Л. : Материалы конференции по проблемам умственной деятельности. 1959. — С. 43-71.
  58. Изотова В. С. Занятия по формированию представлений о неживой природе у старших дошкольников / В. С. Изотова. — Методические рекомен¬дации. — Душанбе, 1982. — 32 с.
  59. Изотова В. С. Методы работы по развитию речи младших слабовидящих школьников в процессе предметно-практической деятельности / В.С. Изотова. — Душанбе, 1988. — Ч. 2. — 45 с.
  60. Изотова В. С. Особенности представлений о неживой природе и интереса к ней у слепых дошкольников / В. С. Изотова // Дефектология. – М., 1982. — №1. — С. 46–50.
  61. Изотова В. С. Пути и методы формирования у слепых дошкольников представлений об объектах неживой природы и их физических свойствах / В. С. Изотова // Дефектология. – М. — 1990. — №3. — С. 65 72.
  62. Кабанова-Меллер Е. Н. Психология формирования знаний и навыков у школьников / Е. Н. Кабанова-Меллер // Проблемы умственной деятельности / Е. Н. Кабанова-Меллер. — М. : Изд-во АПН РСФСР, 1962. — С. 18 75.
  63. Карпушина Е. Б. Формирование представлений о предметах окружающего мира у детей с недостатками зрения младшего дошкольного возраста: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.03 / Екатерина Борисовна Карпушина. — М., 2001. — 177 c.
  64. Карпушина Е. Б. Формирование представлений об окружающем мире у детей с недостатками зрения / Е. Б. Карпушина. — Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. — Санкт-Петербург. — 2008. — С. 82-95. — (№4 серия педагогика)
  65. Карпушина Е. Б. Организация экспериментальной работы на тему «Формирование творческих способностей у детей с нарушением зрения на материале ИЗО-деятельности» в условиях специализированного учреждения IV вида. / Е. Б. Карпушина, В. Л. Сураго, Ю. Н. Швалева // Модернизация образования – фактор повышения конкурентоспособности Вологодчины : Вторая областная выставка «Педагогическая инноватика» 14–17 декабря 2005 г. : сборник статей научно-практической конференции [под ред. В. В. Судакова]. — Вологда : Издательский центр ВИРО, 2006. — С. 189-196.
  66. Клушина Н. В. Формирование пространственных и геометрических представлений у слепых детей / Н. В. Клушина. — М. : Просвещение. — 1984. — С. 42-113.
  67. Казакова Л. А. Нетрадиционные воспитательные технологии для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Методические рекомендации / Л. А. Казакова. — Ульяновск, 2008. — C. 5-8.
  68. Коваленко Б. И. Основы предметных методик в работе со слепыми детьми. Методическое пособие для высших педагогических заведений и учителей школ слепых / Б. И. Коваленко. — М. : УЧПЕДГИЗ. — 1935. — 200 с.
  69. Коваленко Б. И. Тифлопедагогика / Коваленко Б. И., Коваленко Н. Б., Куличева Н. И. – М. : Педагогика. — Вып. 2. — 1975. — 200 с.
  70. Костючек Н. С. Представления, речь и мышление у учащихся І-ІІІ классов школы слепых / Н. С. Костючек // Известия АПН РСФСР. — М. — 1957. — Вып. 96. — С. 9 64.
  71. Костючек Н. С. Особенности восприятия у слепых детей младшего школьного возраста / Н. С. Костючек. — М. : Известия АПН РСФСР, 1957. — Т. 90. — С. 171-199.
  72. Коррекционная работа с учащимися начальных классов школ для слепых детей: [учебно-методическое пособие/ под научной редакцией Л. И. Солнцевой]. — М. : Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых, 1990. — С. 110.
  73. Коломинский Я. П. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Коломинский Я. П., Панько Е. А., Игумнов С. А. — СПб. : Питер, 2004. — 480 о: ил.
  74. Кулагин Ю. А. Восприятие средств наглядности учащимися школ слепых / Ю. А. Кулагин. — М. : Педагогика, 1969. — 194 с.
  75. Кулагин Ю. А. Познавательная деятельность учащихся школ слепых / Ю. А. Кулагин // Специальная школа. — М., 1958. — Вып. 5. — С. 25 28.
  76. Краткий дефектологический словарь / [под. ред. Дьячкова А. И., Слезина Н. Ф., Кулагина Ю. А., Рау Ф. Ф.]. — М. : Просвещение, 1964. — 399 с.
  77. Крогиус А. А. Психология слепых и ее значение для общей психологии и педагогики / А. А. Крогиус. — Саратов : Изд-во автора, 1926. — 144 с.
  78. Лебедева Е. Н. Использование нетрадиционных техник в формирова¬нии изобразительной деятельности дошкольников с за¬держкой психического развития / Е. Н. Лебедева. — М. : Классика Стиль, 2004. — 72 с. — (Методическое посо¬бие)
  79. Лебединский В. В. Нарушение психического развития в детском возрасте: учеб. пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений / В. В. Лебединский. — М. : Издательский центр «Академия», 2003. — 144 с.
  80. Леонтьев А. Н. Ощущения, восприятие и внимание детей младшего школьного возраста / А. Н. Леонтьев // Очерки психологии детей. — М. :АПН РСФСР, 1950. — С. 39 76.
  81. Литвак А. Г. Очерки психологии слепых и слабовидящих (Учебное пособие для дефектологических факультетов пединститутов) / А.Г. Литвак. — Л. : Изд.-во ЛГПИ им. Герцена, 1972. — 223 с.
  82. Литвак А. Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие [Електронний ресурс] / А. Г. Литвак. — СПб. : Изд-во Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 1998. — 271 с. — Режим доступу до журн.:
  http://www.pedlib.ru/Books/3/0497/index.shtml
  83. Литвак А. Г. Практикум по тифлопсихологии : Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / Литвак А. Г., Сорокин В. М., Головина Т. П. — М. : Просвещение, 1989. — 110 с.
  84. Литвак А. Г. Тифлопсихология / А.Г. Литвак – М. : Просвещение, 1985. — 208 с.
  85. Литвак А. Г. Формирования единичных представлений у слепых детей / А. Г. Литвак // Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников. — Л. : Ленинградский ордена трудового красного знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. — 1968. — С. 85-112. — (Ученые записки, Т. 344).
  86. Литвак А. Г. Формирование представлений у слепых младших школьников : автореферат дис. кандидата педагогических наук (по психологии) / А. Г. Литвак. — Л. — 1966. — 24 с.
  87. Литвак А. Г. Характеристика и динамика формирования представлений у слепых младших школьников / А. Г. Литвак // Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников. — Л. : Ленинградский ордена трудового красного знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. 1968. — С. 112-133 — (Ученые записки, т. 344).
  88. Лубовский В. И. Общие и специфические закономерности развития психики аномальных детей / В. И. Лубовский // Дефектология. —1971. — № 6. — С. 15–19.
  89. Лурия А. Р. Ощущение и восприятие / А. Р. Лурия. – М. : МГУ, 1975. — 112 с.
  90. Люблінська Г. О. Дитяча психологія / Г. О. Люблінська. —К. : Вища школа, 1974. — 355 с.
  91. Малюхова Н. І. Особливості конкретизації уявлень слабозорих розумово відсталих учнів про оточуючий світ (на основі їх предметно-практичної діяльності): дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.03. «Корекційна педагогіка» / Наталія Іванівна Малюхова. — К. — 1999. — С. 191.
  92. Малюхова Н. І. Розвиток сприймання довкілля молодшими слабозорими розумово відсталими учнями / Н. І. Малюхова // Дефетологія. —№ 2. — 1996. — С. 25-27
  93. Малюхова Н. І. Уявлення слабозорих розумово відсталих дітей про навколишній світ / Н. І. Малюхова // Дефектологія. — 1999. — N3. —С.47-50.
  94. Малюхова Н. І. Уявлення слабозорих розумово відсталих дітей про неживу природу / Н. І. Малюхова // Дефектологія. — 1999. — N4. — С.25-28.
  95. Малых Р. Ф. Вопросы методики обучения математике слепых и слабовидящих младших школьников: учебное пособие к спецкурсу / Р. Ф. Малых. — Л. : Ленинградский государственный педагогический институт им. Герцена, 1987. — 90 с.
  96. Моргулис И. С. Восприятие и воспроизведение словесной информации учащимися школ слепых и слабовидящих / И. С. Моргулис. —К. : Рад. школа, 1971. — С. 48-63.
  97. Моргулис И. С. Дидактические условия развития познавательной деятельности детей с нарушениями зрения в процессе обучения / И. С. Моргулис // Формирование умений и навыков в области познавательной деятельности в процессе изучения основ наук / И.С. Моргулис. — Славянск, 1974. — С. 63 64.
  98. Моргулис И. С. Особенности представлений при детской слепоте, осложненной недоразвитием интеллекта / И. С. Моргулис // Специальная школа / И. С. Моргулис. — М. : Просвещение. — 1969. — Вып. 1. — С. 84 89.
  99. Моргулис И. С. Организация коррекционно-воспитательного процесса в школе слепых / И. С. Моргулис. — К. : УТОС УССР, 1991. — Ч. 1, 2. — 1991. — 96 с.
  100. Моргулис И. С. Сенсорное воспитание учащихся начальных классов школ слепых в условиях трудового обучения: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук / И. С. Моргулис. — М. — 1965 - 24 с.
  101. Моргуліс І. С. Роль аплікаційних робот у сенсорному розвитку сліпої дитини / І.С. Моргуліс. - К. : Радянська школа. 1965. — С. 141-152. — (Питання дефектології, республіканський науково-методологічний збірник. Випуск 1.)
  102. Моргулис И. С. Пути повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в школе слепых и слабовидящих (Метод. рекомендации) / И.С. Моргулис, И.П. Чигринова. — К., 1982. — 64 с.
  103. Мясникова Л. В. Развитие осязания и мелкой моторики у дошкольников с нарушением зрения / Л. В. Мясникова. — Саратов : Центр реабилитации и помощи детям с нарушением зрения, 2006. — 19 с.
  104. Нашивочников Ю. А. Опыт обучения изобразительной деятельности 1 классе умственно отсталых слепых детей / Ю. А. Нашивочников, Л. А. Полякова. - Л. : Ленинградский ордена трудового красного знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1970. — (Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников (выпуск второй). Ученые записки, т. 420. — 1970. — С. 304-324.
  105. Николаева В. П. Использование наглядных средств на уроках природоведения в школе слепых / В. П. Николаева // Дефектология. — 2003. — №2. — С. 72-76.
  106. Никуленко Т. Г. Коррекционная педагогика: учеб. пособие для вузов / Т. Г. Никуленко. — М. : Феникс, 2006. — 382 с.
  107. Немов Р. С. Психология : в 3 кн. / Р. С. Немов. — М. : Гуманид. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 1. — 2001. — 608 с. (Общая психология).
  108. Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник / Л. Ф. Обухова. — М. : Российское педагогическое агентство, 1996. — 374 с.
  109. Одинокова Н. А. Оперативная тифлографика — новый перспективный инструмент коррекционно-педагогической практики / Н. А. Одинокова // Успехи современного естествознания / Н. А. Одинокова. – М. : Издательский Дом "Академия Естествознания". — 2004. — №9. — С. 90-91
  110. Омельченко І. М. Казки — нев’янучі духовні квіти народу. Комплексна казкотерапевтична програма / І. М.Омельченко, О. А.Федій. — Полтава : ПДПУ, 2005. — 54 с.
  111. Островская Е. Б. Формирование пространственных представлений у слепых младших школьников: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук. / Е. Б. Островская. — Л. — 1971. — С. 24.
  112. Особенности проведения занятий со слепыми детьми в часы коррекции : [учебно-методическое пособие / под научной редакцией Л. И. Солнцевой]. — М. : Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых, 1990 — 127 с.
  113. Особенности психологической помощи детям с нарушениями зрения в дошкольном учреждении: [под общ. ред. Л. И. Солнцевой]. — М., 2001. — С. 93.
  114. Павлов И. П. Павловские среды : в 3 т. / И. П. Павлов. — М., 1949. — . —
  Т. 3. — 1949. — С. 318.
  115. Павлов И. П. Полное собрание сочинений : в 6 т. в 8 кн. / И. П. Павлов. — М.-Л. : АН СССР, 1951. — Т. 3. Кн. 1. — 1951. — 360 с.
  116. Певзнер М. С. Учащиеся вспомогательной школы (Клинико-психологическое изучение) / [Под ред. М.С. Певзнер, К.С. Лебединской]. – М. : Педагогика, 1979. — 229 с.
  117. Плаксина Л. И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения: Учебное пособие / Л. И. Плаксина. — М. : РАОИКП, 1999. — С. 32.
  118. Плаксина Л. И. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у детей с нарушением зрения : учеб.-метод. пособие для педагога-дефектолога / Л. И. Плаксина. — М. : Гуманитар. издат. центр «Владос», 2008. — 87, [1] с. : ил.
  119. Подколзина Е. Н. Вопросы работы тифлопедагога детского сада для детей с нарушением зрения / Е. Н. Подколзина // Дефектология. — №6 — 2002. — С. 71-77
  120. Подколзина Е. Н. Некоторые особенности коррекционного обучения дошкольников с нарушением зрения / Е. Н. Подколзина. — Дефектология. — №2. — 2001. — С.84-88.
  121. Покутнева С. А. Индивидуальный подход в обучении слепых и слабовидящих учащихся в подготовительный период / С. А. Покутнева. — К. : Институт педагогики АПН Украины. — 1993. — С. 25-57. — (Библиотека тифлопедагога).
  122. Покутнєва С. О. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з навчального курсу “Я і Україна” / С. О. Покутнєва // Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушеннями зору / С. О. Покутнєва. — К. : Луганськ, 2002. — С.73-82.
  123. Покутнєва С. О. Особливості курсу “Я і Україна” у школах для дітей з глибокими порушеннями зору / С. О. Покутнєва // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти колекційної роботи у спеціальній школі. Вип. 5. — К. : Наук світ, 2004. — С.156-159.
  124. Покутнева С. А. Развитие учебных возможностей слепых и слабовидящих учащихся младших классов / С. А. Покутнева. — К., 1996. — 56 с.
  125. Покутнєва С. О. Програма для підготовчого-1 класів з предмету «Я і Україна» / Програми для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (українська мова, математика, Я і Україна, образотворче мистецтво, рельєфне малювання, музика, трудове навчання, фізична культура, основи здоров’я) [Вавіна Л. С., Малюхова Н. І., Покутнєва С. О., Якобчук Є. Л., Гудим І. М., Маценко Н. Г., Куненко Л. О., Легкий О. М., Шеремет Б. Г.] / С. О. Покутнєва. - К. : Початкова школа. – 2005. — С. 68-84
  126. Покутнєва С. О. Програма для 2–4 класів з предмету «Я і Україна» / Програми для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (українська мова, читання, математика, Я і Україна, образотворче мистецтво, рельєфне малювання, музика, трудове навчання, фізична культура, основи здоров’я) [Вавіна Л. С., Малюхова Н. І., Покутнєва С. О., Якобчук Є. Л., Гудим І. М., Маценко Н. Г., Куненко Л. О., Легкий О. М., Шеремет Б. Г.] / С. О. Покутнєва. — К. : Видавництво «Неопалима купина», — 2006. —Ч.1. — 183-218 с.
  127. Потемкина А. В. Методическое сопровождение процесса обучения изобразительной творческой деятельности слабовидящих младших школьников: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Алла Вадимовна Потемкина. — Санкт-Петербург. — 2003. — 249 c.
  128. Потемкина А. В. Методика обучения изобразительной деятельности и тифлографика : учеб.-метод. пособие / А. В. Потемкина. —СПб. : Изд-во Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2004. — 90 с.
  129. Потемкина А. В. Примерная программа дисциплины: «Методика обучения изобразительной деятельности и тифлографика» / А. В. Потемкина. — М. : Министерство образования РФ. — 2002. — 251 с.
  130. Психология / [Смирнов А. А., Леонтьев А. Н., Рубинштейн С. Л., Теплов Б. М.]. — М.: Учпедгиз, 1962. — 219 с.
  131. Психолого-педагогическая диагностика : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / [Левченко И. Ю., Забрамная С. Д., Добровольская Т. А. и др. ]; под ред. И. Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. — М. : Издательский центр «Академия», 2003. — 320 с.
  132. Програма з рельєфного малювання для сліпих учнів [Електроний ресурс] // Методичні рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором та програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором [укладачі: Л. С. Вавіна, Є. П. Синьова]. — 2009. — Режим доступу до матеріалів:
  http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/4330-metodichnі-rekomendatsіi-do-rozpodіlu-programnogo-materіalu-zagalnoosvіtnіh-navchalnih-zakladіv-dlya-5-10-klasіv-spetsіalnih-shkіl-dlya-dіtey-slіpih-ta-zі-znizhenim-zorom
  133. Ремажевська В. М. Програма з образотворчого мистецтва для дітей зі зниженим зором (підготовчий, 1—4 класи) / В. М.Ремажевська, Ю.Є. Шпіля. - Львів, НРЦ „Левеня”. — 2007. — 33 с.
  134. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. — М. : СПб., 1998. — 498 с.
  135. Самойлов А. Ф. О некоторых особенностях узнавания предметов слепыми умственно отсталыми учениками и учениками с нормальным интеллектом во 2-х и 3-х классах / А. Ф. Самойлов // Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников (выпуск второй) / А.Ф. Самойлов. — Л. — 1970. — С. 264-284
  136. Самойлов А. Ф. Развитие произвольности оперирования представлениями у слепых младших школьников с нормальным и нарушенным интеллектом / А. Ф. Самойлов // Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников / А. Ф. Самойлов. — Л., 1975. — . —
  Выпуск 5: Сборник научных трудов. — 1975. — С. 107-133.
  137. Сверлов В. С. Экспериментальное исследование восприятия слепыми рельефного рисунка / Сверлов В. С., Потапов В. С., Мурзаева Т. С. // Сборник работ по трудоустройству слепых. — Л. : Гизлегпром, 1935. — С. 163
  138. Свиридюк Т. П. Подготовка слабовидящих детей к школе / Т. П. Свиридюк. — К. : Рад. школа, 1984. — 92 с.
  139. Семевский Н. А. Обучение графике. Пособие для учителей / Н. А. Семевский. — М. : Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФС, 1952. — 203 с.
  140. Семевский Н. А. Обучение рисованию в школе слепых / Н. А. Семевский. — М. : УЧПЕДГИЗ, 1960. — 214 с.
  141. Семевский Н. А. Очередные задачи тифлографики / Н. А. Семевский // Наша жизнь. — 1969. — №1. — С.20-21.
  142. Семевский Н. А. Ни слова без представления / Н. А. Семевский // Жизнь слепых / Н. А. Семевский. — 1968. — №1. — С.23-24.
  143. Семевский Н. А. Пособие по тифлографике: для учащихся очно-заочных школ / Н. А. Семевский, О. И. Егорова. — М. : Просвещение, 1984.
  144. Семевский Н. А. Тифлографика в старших классах школы слепых / Н. А Семевский // Методы и тифлографические средства обучения в школе слепых [Под ред. М. И. Земцовой] / Н. А Семевский. — М. : Просвещение. —1964. — 57-62 с.
  145. Семевский Н. А. Тифлографика в школе / Н. А. Семевский // Обучение и воспитание слепых детей. — М. : Учпедгиз, 1956. — С.129-145
  146. Семевский Н. А. Роль тифлографики в обучении слепых детей и подготовка их к практической деятельности / Н. А. Семевский // Подготовка учащихся школ слепых к трудовой деятельности. — М. : АПН РСФСР, 1958. — С.68-81.
  147. Серодеева Р. Ш. Требования к использованию наглядных методов обучения детей с нарушением зрения на уроках природоведения: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Румия Шамиловна Серодеева. — Москва, 2006. — 166 c.
  148. Сеченов И. М. Осязание как чувство соответствующее зрению / Сеченов И. М., Павлов И. П., Введенский Н. Е. // Избранные труды. – М. : Медгиз, 1952. — Вып. 3. — Кн. 2. — 899 с.
  149. Силаенко В. П. О форме и структуре общего представления / В. П. Силаенко // Особенности познавательной деятельности слепых и слабовидящих школьников / В. П. Силаенко — Л. : Ленинградский ордена трудового красного знамени государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. — 1968. — С. 133-152 (Ученые записки, Т. 344.);
  150. Синьова Є. П. Тифлопсихологія / Є. П. Синьова. — К. : ВО УФЦ-БФ Візаві, 2002. — 296 с.
  151. Смирнов А. А. Детские рисунки / А. А. Смирнов // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии [под ред. И. И. Ильясова, В. Я. Ляудис] / А. А. Смирнов. — М., 1980. — С.53-63
  152. Солнцева Л. И. Значение дошкольного воспитания в коррекции недостатков психического развития детей с нарушениями зрения / Л. И. Солнцева // Дефектология. — М., 1993. — №4. — С. 61 62.
  153. Солнцева Л. И. Советы родителям по воспитанию слепых детей раннего возраста [Електронний ресурс] : 3-е издание / Л. И. Солнцева, С. М. Хорош. — М. : Издание для слабовидящих ООО "ИПТК "Логос" ВОС", 2003. — Режим доступу до журналу:
  http://www.prematurebaby.ru/docs/book.pdf
  154. Солнцева Л. И. Советы родителям по воспитанию слепых детей раннего возраста [Електронний ресурс] : Альманах ИКП РАО / Л. И. Солнцева, С. М. Хорош. — Выпуск 8 (2004) (Книжное приложение 2). Режим доступу до публікації:
  http://www.ise.iip.net/almanah/bpr.htm
  155. Солнцева Л. И. Современные проблемы тифлопеда¬гогики и тифлопсихологии / Л. И. Солнцева // Дефектология. — № 5. — 1991. — С. 10-13.
  156. Солнцева Л. И. Тифлопсихология детства / Л. И. Солнцева. — М. : «Полиграф сервис», 2000. — 250 с.
  157. Солодянкина О. В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. / О. В. Солодянкина. — М. : АРКТИ, 2007. — 80 с. (Коррекционная педагогика)
  158. Специальная педагогика : [под ред. Л.Н. Назаровой] — М : АСАDEMА. — 2000 — 215 с.
  159. Специальная психология : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / [Лубовский В. И., Розанова Т. В., Солнцева Л. И. и др.]; под ред. В. И. Лубовского. — 2-е изд., испр. — М. : Изд. центр «Академия», 2005. — 464 с.
  160. Сташевский С. В. Использование наглядно-действенной методики для развития зрительного восприятия детей с нарушениями зрения / С.В. Сташевский // Дефектология. — 1990. — №1. — С. 16-21;
  161. Сретенская В. М. Особенности ослепших детей и учебно-воспитательная работа с ними: автореф. дис. … канд. пед. наук / В. М. Сретенская. — Л. — 1953. — 17 с.
  162. Тинькова Е. Л. Анатомо-физиологические и нейропсихологические основы обучения и воспитания детей с нарушениями зрения: Учебное пособие / Е. Л. Тинькова, Г. Ю. Козловская. — Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2009. —С. 66-68.
  163. Теплов Б. М. Психологические вопросы художественного воспи¬тания / Б. М. Теплов. —М.-Л. : "Известия Академии психологических наук", 1947. — С. 8.
  164. Толкачева Т. И. О роли натуральных наглядных пособий в преподавании биологии / Т. И. Толкачева // Специальная школа. — 1965. —Вып. 1 (113). — С. 62-65.
  165. Топтыго К. М. Применение наглядности в процессе обучения учащихся начальных классов школ слепых / К. М. Топтыго // Методы и тифлографические средства обучения в школе слепых. [Под ред. М.И. Земцовой] / К.М. Топтыго. — М. : Просвещение. — 1964. — 73-84 с.
  166. Тупоногов Б. К. Особенности овладевания знаниями и умениями по ознакомлению с окружающим миром и природоведению слепыми учащимися / Б. К. Тупоногов // Коррекционная работа с учащимися начальных классов школ для слепых детей [Под ред. Л. И. Солнцевой] / Б. К. Тупоногов.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины