ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ : ВОСПИТАНИЕ гражданственности СТАРШЕКЛАССНИКОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ • Название:
 • ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ
 • Альтернативное название:
 • ВОСПИТАНИЕ гражданственности СТАРШЕКЛАССНИКОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
 • Кол-во страниц:
 • 198
 • ВУЗ:
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

  На правах рукопису

  КОВАЛЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА


  УДК 376.015.31: 17.022.1(043.3)


  ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ


  13.00.03 – корекційна педагогіка

  Дисертація на здобуття наукового
  ступеня кандидата педагогічних наук
  Науковий керівник
  Миронова Світлана Петрівна,
  доктор педагогічних наук, професор.


  Київ – 2011
  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………………………………………………………………….3
  РОЗДІЛ І. ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА..............................................10
  1.1. Сутність та складові громадянськості учнів старших класів…………….10
  1.2. Особливості громадянського виховання учнів допоміжних шкіл……….25
  1.3. Сучасний стан проблеми громадянського виховання старшокласників допоміжних шкіл………………………………………………………………...43
  Висновки до І розділу…………………………………………………………...54
  РОЗДІЛ ІІ. ВИВЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ………………………………………………………..56
  2.1. Обґрунтування методики вивчення рівнів громадянськості……………..56
  2.2. Результати дослідження…………………………………………………….67
  Висновки до ІІ розділу…………………………………………………………..86
  РОЗДІЛ. ІІІ ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ………………………………….88
  3.1. Зміст, форми і методи формування громадянськості у старшокласників допоміжних шкіл………………………………………………………………...88
  3.2. Результати формувального експерименту………………………………146
  Висновки до ІІІ розділу………………………………………………………169
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………171
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………174
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………193
  ВСТУП
  Актуальність теми. На сучасному етапі соціально-економічного та культурного розвитку незалежної України перед державою постають нові проблеми необхідності підвищення рівня вихованості громадянського суспільства, зокрема, пріоритетного значення набуває формування громадянськості учнів у навчально-виховній роботі. Проблема оптимізації громадянського виховання учнів є дуже важливою, оскільки саме школа покликана виховувати свідомого громадянина, патріота своєї держави, який чітко усвідомлює свої права та обов’язки. Реалізація цих вимог знайшла відображення у наступних документах: Закон України „Про виховання дітей та молоді”, Державна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття), „Національна доктрина розвитку освіти”, Закон України „про освіту”, „Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності”, „Концепція громадянської освіти в школах України”, „Концепція позашкільної освіти та виховання”. У національній доктрині розвитку освіти зазначається, що держава покладає на вихователя такі завдання, як „виховання свідомого громадянина, патріота, формування у молоді потреби та уміння жити у громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетично, трудової, екологічної культури тощо”.
  Ще більше зростає відповідальність держави і суспільства, коли мова йде про громадянське виховання дітей з вадами інтелекту. Вони значно більшою мірою потребують всебічного системного корекційно-виховного впливу, розвитку здібностей, інтеграції у суспільство, збагачення духовності і культури, виховання громадянина, здатного самостійно мислити.
  Проблему громадянського виховання у педагогіці одним з перших досліджував В.Сухомлинський, педагогічні ідеї якого слугують орієнтиром для подальшого удосконалення процесу громадянського виховання на сучасному етапі. У загальній педагогіці досить багато досліджень присвячено цій проблемі. Зокрема, наукові підходи до виховання громадянських якостей соціально-активної особистості представлені у дослідженнях І. Беха, Н. Бібік, І. Зязюна, О. Кононенко, Н. Косарєвої, В. Кременя, Л. Крицької, О. Сухомлинської, К. Чорної, М. Шиманського та ін; питання функціонування та розвитку громадянської освіти та виховання висвітлені у роботах М. Бургіна, Г. Єгорова, Н. Лавриненко, В. Оржехівської, М. Рогозіна, І. Тарасенко та ін.
  Проблеми виховання учнів з вадами інтелекту у корекційній педагогіці досліджували І. Бех, А. Бєлкін, В.Бондар, Н.Буфєтов, О. Вержиховська, А. Висоцька, В. Воронкова, І. Дмитрієва, Г. Дульнєв, І. Єременко, О. Коган, М. Козленко, І. Колесник, В. Левицький, В. Липа, О. Ляшенко, В. Мачіхіна, С. Миронова, Т. Пороцкая, В. Синьов, О. Хохліна та ін; окремі питання громадянського та патріотичного виховання цієї категорії учнів висвітлені у роботах А. Висоцької, О. Дмітрієвої, С. Трикоз. Проте у корекційній педагогіці відсутні праці щодо формування громадянськості старшокласників допоміжних шкіл загалом та у позакласній роботі, зокрема. Актуальність проблеми підтверджується й аналізом стану практики, який засвідчив, що у допоміжних школах здійснюється переважно громадянська освіта, а на формування громадянськості впливають лише окремі напрямки позакласної виховної роботи, зокрема, моральне, екологічне виховання. Разом з тим, цілісного впливу на поведінку, когнітивну і ціннісну сферу особистості розумово відсталої дитини з метою виховання у неї громадянськості не відбувається. Вище висвітлене і обумовило вибір теми нашого дослідження „Виховання громадянськості старшокласників допоміжної школи у процесі позакласної роботи ”.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з науково-тематичним планом кафедри дефектології Кам’янець-Подільського державного університету і відповідає науково-дослідній темі «Психолого-педагогічне забезпечення корекційної роботи з дітьми, що мають вади психофізичного розвитку» (номер державної реєстрації 0111U006288). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Кам’янець-Подільського державного університету (протокол №5, від 31 травня 2007 року) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 25 вересня 2007р.).
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність та складові громадянськості розумово відсталих старшокласників і на цій основі розробити та експериментально апробувати педагогічне забезпечення виховання громадянськості старшокласників допоміжних шкіл у позакласній роботі.
  Відповідно до мети визначено завдання дослідження:
  1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми дослідження та з’ясувати ступінь її розробленості у сучасній практиці корекційної освіти.
  2. Обґрунтувати складові та особливості виховання громадянськості старшокласників допоміжних шкіл.
  3. Визначити рівні сформованості громадянськості старшокласників допоміжних шкіл.
  4. Розробити цілісне педагогічне забезпечення виховання громадянськості старшокласників допоміжних шкіл у позакласній роботі та експериментально його перевірити.
  Об’єкт дослідження – процес громадянського виховання старшокласників допоміжних шкіл.
  Предмет дослідження – зміст, форми і методи виховання громадянськості старшокласників допоміжних шкіл у позакласній роботі.
  Методи дослідження:
  теоретичні: вивчення та аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури, методичних матеріалів, шкільної документації; методи аналізу (ретроспективний, порівняльний) для зіставлення та порівняння різних поглядів учених на досліджувану проблему; вивчення досвіду роботи закладів корекційної освіти для з’ясування стану проблеми у сучасній практиці;
  емпіричні: цілеспрямоване системне спостереження за виховним процесом, поведінкою учнів, позакласною діяльністю старшокласників допоміжних шкіл, опитування, анкетування, бесіди, розв’язання проблемних ситуацій, констатувальний та формувальний експерименти з метою визначення рівнів сформованості громадянськості старшокласників допоміжних шкіл;
  статистичні: кількісний і якісний аналіз емпіричних даних та їх узагальнення, методи математичної статистики.
  Теоретико-методологічними засадами дослідження стали: філософські та психолого-педагогічні праці щодо громадянського виховання (Антисфен, В. Белінський, Ж.-Ж. Руссо, Сократ, Я. Чепіга); наукові положення що обумовлюють принципи, методи, форми, засоби виховання громадянськості школярів (М. Бургін, Г. Ващенко, О. Вишневський, А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та ін.); наукові праці щодо особливостей виховання громадянськості у період становлення української держави (І. Бех, О. Докукіна, П. Ігнатенко, О. Киричук, Н. Косарева, В. Кремінь, Л. Крицька, В. Оржехівська, Л. Сохань та ін.); теорія корекційного виховання учнів з вадами інтелекту (І. Бех, А. Бєлкін, В. Бондар, Н. Буфєтов, О. Вержиховська, А. Висоцька, Г. Дульнєв, І. Єременко, В. Липа, В. Мачіхіна, С. Миронова, Т. Пороцька, В. Синьов, О. Хохліна та ін.). Дослідження ґрунтувалося на основних положеннях Конституції України, Закону України „Про виховання дітей та молоді”, Державної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття), „Національної доктрини розвитку освіти”, Закону України „Про освіту”, „Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності”, „Концепції громадянської освіти в школах України”, „Концепції позашкільної освіти та виховання”.
  Експериментальна база дослідження: дослідження проводилось протягом 2005-2010 років на базі допоміжних шкіл та шкіл-інтернатів України: Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 (Чернівецька обл.), Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 15, Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи №4, Солобківецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Хмельницької обласної ради (довідки про апробацію № 680 від 14.12.2010 р., №979 від 25.11.2010 р.). Дослідженням було охоплено 140 учнів 7-9-х класів допоміжних шкіл; у дослідженні брало участь 30 вчителів і вихователів допоміжних шкіл.
  Наукова новизна дослідження:
  вперше: розкрито особливості виховання громадянськості старшокласників допоміжних шкіл у системі позакласної виховної роботи;
  - розроблено компоненти, характеристики громадянськості та визначено рівні її сформованості у старшокласників допоміжних шкіл;
  - науково обґрунтовано та експериментально перевірено цілісне педагогічне забезпечення процесу виховання громадянськості у старшокласників допоміжних шкіл у позакласній роботі.
  уточнено: класифікацію методів громадянського виховання та особливості їх застосування у роботі з розумово відсталими старшокласниками;
  узагальнено та адаптовано: методику експериментального дослідження формування громадянськості у старшокласників допоміжних шкіл у позакласній роботі.
  Практичне значення дослідження полягає у розробці цілісного педагогічного забезпечення виховання громадянськості розумово відсталих учнів старших класів. Матеріали дослідження можуть бути використані при створенні та уточненні програм, посібників зі спеціальної методики виховної роботи в допоміжній школі; студентами-дефектологами при вивченні теорії та методики виховання дітей з порушеннями інтелекту; вчителями, вихователями для ефективної організації позакласної виховної роботи із старшокласниками з вадами інтелекту.
  Вірогідність одержаних результатів дослідження забезпечується вихідними методологічними положеннями; всебічним аналізом літератури з досліджуваної проблеми; використанням комплексу взаємопов’язаних методів дослідження, відповідних визначеному предмету і завданням дослідження; експериментальною перевіркою запропонованого педагогічного забезпечення.
  Апробація результатів дослідження. Отримані на різних етапах результати дослідження обговорювались на міжнародних науково-практичних конференціях: «Сучасні підходи до організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку» (Кам’янець-Подільський, 2006 р.); «Актуальні питання корекційної педагогіки та психології» (Кам’янець-Подільський, 2007 р.); «Специальное образование: традиции и инновации» (Мінськ, 2008 р.); «Стан та перспективи розвитку корекційної освіти» (Кам’янець-Подільський, 2009 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості в сучасних умовах суспільства» (Кам’янець-Подільський, 2009 р.); І науковій конференції молодих учених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 2009 р.); ІІ науковій конференції молодих учених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 2010 р.). звітних наукових конференціях викладачів та аспірантів КПНУ імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, 2005-2009 рр.); на засіданнях кафедри дефектології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
  Публікації. Основний зміст роботи представлено в 15 публікаціях із теми дисертаційного дослідження, з яких – 5 наукових статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, рекомендованих ВАК України.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (192 найменування), додатків (6 сторінок). У роботі вміщено 27 таблиць, 2 графіки. Загальний обсяг дисертації – 198 сторінок, з них – 173 сторінки основного тексту.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Теоретико-експериментальне дослідження змісту та умов виховання громадянськості учнів старших класів допоміжної школи у процесі позакласної виховної роботи, дозволило зробити наступні висновки.
  1. Аналіз психолого-педагогічної та спеціальної літератури засвідчив, що методика виховної роботи у допоміжній школі розроблена на досить високому рівні, однак актуальною, проте не дослідженою є проблема виховання громадянськості розумово відсталих учнів. Зокрема, проблеми громадянського виховання розглядалися з точки зору соціальної адаптації учнів, але саме поняття громадянськість у спеціальній психолого-педагогічній літературі не вивчалося. Не визначені особливості формування громадянськості розумово відсталих старшокласників, а відтак і потенційні можливості учнів до цієї діяльності. Узагальнення літературних джерел свідчить про те, що громадянськість є необхідним кінцевим результатом громадянського виховання і допомагає учню досягти політичної зрілості та правової свідомості, усвідомлювати себе повноправним громадянином соціальної спільності своєї країни, для якої необхідний високий рівень громадянських якостей.
  2. Вивчення форм, методів, прийомів психолого-педагогічного впливу на учнів дозволило удосконалити класифікацію методів та прийомів формування громадянськості, розділивши їх на групи: І група методів - спрямовані на засвоєння знань громадянського спрямування; ІІ група – на підвищення позитивного емоційного ставлення до виконання громадянських обов’язків; ІІІ група – на використання громадянських знань у повсякденній діяльності.
  3. За результатами констатувального дослідження 17,86% учнів дали повні за змістом відповіді на запитання які вони давали самостійно і свідомо, у 42,86% розумово відсталих старшокласників не має досить чіткого уявлення про сутність громадянськості та громадянські якості, 39,28% учнів не могли правильно пояснити поняття громадянського спрямування. Щодо сформованості емоційно-мотиваційного компоненту 12,14% старшокласників свідомо розуміють необхідність виконання та дотримання громадянських обов’язків, 34,29% розумово відсталих учнів мають ситуативне розуміння необхідності виконання та дотримання громадянських обов’язків, у 53,57% розумово відсталих учнів відсутнє бажання виконувати громадянські обов’язки, прослідковується позитивне ставлення до порушення громадянської поведінки. Щодо сформованості операційно-організаційного компоненту видно, що лише 6,43% учнів вміють раціонально використовувати власні права та виконують громадянські обов’язки; 32,14% учнів ситуативно використовують наявні у них знання громадянського спрямування, поступаються власним інтересам тоді, коли вбачають особисту користь; 61,43% учнів визначились наявністю громадянської недисциплінованості, не виявляють бажання виконувати громадянські доручення. За результатами дослідження 12,14% учнів мають високий рівень громадянськості; 36,43% учнів мають середній рівень громадянськості; 51,43% мають низький рівень громадянськості.
  4. Розроблене та застосоване у експериментальному дослідженні педагогічне забезпечення вимагає включення розумово відсталих старшокласників у навчально-виховний процес як його суб’єктів. Змістовою базою навчально-виховної діяльності в експерименті є теоретичні знання, оволодіння якими активізує у розумово відсталих старшокласників мислення, сприяє розвитку творчої активної особистості здатної до практичних відтворень знань громадянського спрямування. За результатами експериментального дослідження видно, що 22,22% учнів експериментальної групи досягли високого рівня громадянськості менше ніж учні контрольної групи - 14,81%. Учні експериментальної групи мають міцні і повні знання, це підтверджує гіпотезу нашого дослідження щодо підвищення рівня сформованості громадянськості старшокласників допоміжних шкіл завдяки виділенню виховання громадянськості в окреме завдання виховної роботи допоміжної школи та впровадження спеціального педагогічного забезпечення.
  Експериментальна перевірка педагогічного забезпечення формування громадянськості старшокласників допоміжних шкіл у позакласній роботі методики довела її корекційно-виховну ефективність. Рівень сформованості компонентів і громадянськості підлітків із зниженим інтелектом вцілому, значно підвищився завдяки її втіленню. Зокрема, по завершенню формувального експерименту в експериментальній групі (у порівнянні з контрольною групою) відбулись більш суттєві позитивні зміни, які полягають у: поглибленні знань підлітків про сутність норм громадянської поведінки, появу у школярів адекватного ставлення до проявів громадянської недисциплінованості, вмінні аналізувати власну поведінку, та інших тощо; адекватному розумінні учнями громадянських понять, їх присвоєнню, прагненню докладати зусиль з метою відповідати справжньому громадянину держави.
  Отже, результати дослідження показали зростання рівнів громадянськості учнів експериментальної групи та підвищення рівня їхньої громадянськості, що доводить ефективність застосування методики педагогічного забезпечення формування громадянськості старшокласників допоміжних шкіл у позакласній роботі
  Проведене дослідження не охоплює всього комплексу проблем громадянського виховання розумово відсталих старшокласників і накреслює перспективні проблеми, які являють собою науковий інтерес. Подальшими науковими перспективами дослідження проблеми є розробка методичних рекомендацій для вихователів, вчителів, батьків з проблеми громадянського виховання та дослідження динаміки розвитку громадянськості учнів допоміжної школи, починаючи з 1-го класу.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Авраменко О. М. Виховувати громадянина / О. М. Авраменко. – К. : Радянська школа, 1978. – 79 с.
  2. Агавелян О. К. Общение детей снарушениями умственного развития : автореф. дис…. д-ра психол. наук / О. К. Агавелян. – М., 1989. – 25 с.
  3. Алексєєва О. В. Формування громадянської позиції сучасної молоді / О. В. Алексєєва // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 31-35.
  4. Алексюк А. М. Педагогіка / за ред. А. М. Алексюка. – К. : Наука, 1985. – 292 с.
  5. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания
  / Б. Г. Ананьев. – М. : Наука, 1977. – 380 с.
  6. Бгажнокова И. М. Психология умственно отсталого школьника
  / И. М. Бгажнокова. – М. : Просвещение, 1987. – 96 с.
  7. Белинский В. Г. Умом и сердцем. Мысли о воспитании
  / В. Г. Белинский. – М. : Просвещение, 1989. – 205 с.
  8. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. С. Белкин. – М. : Изд. центр «Академия», 2000. – 192 с.
  9. Белкин А. С. Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы / А. С. Белкин. – М. : Просвещение, 1977. –112 с.
  10. Белова М. К. Нравственно-психологическая подготовленность старшеклассников к самовоспитанию. Нравственное формирование личности школьника в коллективе / М. К. Белова. – Л. : ЛГУ. - 1976. - Вып. 3. –
  С. 103-112.
  11. Бернс Р. Развитие я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 420 с.
  12. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : науково-методичний посібник / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
  13. Бех І. Д. Від волі до особистості / І. Д. Бех – К. : Україна - Віта, 1995. – 202 с.
  14. Бех І. Д. Відповідальність особистості як межа / І. Д. Бех
  // Початкова школа. – 1994. – №10. – С. 4.
  15. Бех І. Д. Довільна поведінка школяра як мета виховання / І. Д. Бех
  // Рідна школа. – 1993. – №9. – С. 29.
  16. Бех И. Д. Психологические основы нравственного развития личности: дисс. д-ра психол. наук /Бех И. Д. – К., 1992. – 320с.
  17. Бех І. Д. Теорія виховання в контексті сучасності / І. Д. Бех
  // Педагогічна теорія та педагогічний досвід : перспективи і розвиток : матеріали нак. конф. – Луцьк, 1999. – С. 4-6.
  18. Богданова О. С. Нравственное воспитание старшеклассников
  / О. С. Богданова, С. В. Черенкова – М. : Просвещение, 1988. – 220 с.
  19. Бондар В. І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності / В. І. Бондар – К. : Рад. школа, 1988. – 128 с.
  20. Боришевский М. И. Развитие саморегуляции поведения школьников : автореф. дисс.... д-ра пед. наук / Боришевский М. И. – К., 1992. – 27с.
  21. Боришевський М. Громадянське виховання як психолого-педагогічна проблема / М. Боришевський // Педагогічна газета. – 2006. – № 9, вересень. – С. 6.
  22. Бургін М. Виховання громадянина: проблеми, структури, функції
  / М. Бургін // Освіта України. – 1997. – № 11. – С. 14.
  23. Буфетов Н. М. Нравственное воспитание во вспомогательной школе / Н. М. Буфетов. – Алма-Ата : Мектеп, 1988. – 29 с.
  24. Буфетов Н. М. Особенности усвоения некоторых моральных понятий умственно отсталыми школьниками / Н. М. Буфетов // Дефектология. – 1980. – №3. – С. 24-26.
  25. Буфетов Н. М. Формирование моральной оценки поступков людей у учащихся вспомогательной школы : автореф. дисс.... канд. педаг. наук
  / Буфетов Н. М. – М., 1983. – 21с.
  26. Варянен В. А. Оценка своего положения в коллективе подростками вспомогательной школы / В. А. Варянен // Дефектология. – 1971. – № 4. – С. 15-20.
  27. Ващенко Г. П. Виховний ідеал / Г. П. Ващенко. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 192 с.
  28. Вержиховська О. М. Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі : дис…. канд. педаг. наук : 13.00.03. / О. М. Вержиховська. – К., 2001. – 189с
  29. Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти : навч.-метод. посібник / І. П. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. В. Косарєва, Л. Н. Крицька. – К. : ІЗМН, 1997. – 252 с.
  30. Вишневський О. Методи і чинники сучасного українського виховання / О. Вишневський. – Дрогобич, 1996. – 32 с.
  31. Вишневський О. Сучасне українське виховання : Педагогічні нариси / О. Вишневський. – Львів : Львівський наук.-метод. ін-т освіти; Львів. обл. пед. т-во ім. Г. Ващенка, 1996. – 238 с.
  32. Вишневський О. І. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси / О. І. Вишневський. Львів, 1996. – 159 с.
  33. Вишневський О. І. На тернистому шляху до себе
  / О. І. Вишневський // Рідна школа. – 1995. – № 5. – С. 12.
  34. Выготский Л. С. Коллектив как фактор развития аномального ребенка / Л. С. Выготский // Вопросы дефектологи. – 1981. – № 1-2. – С. 17.
  35. Выготский Л. С. Развитие личности и мировоззрения ребенка
  / Л. С. Выготский // Психология личности / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : Просвещение, 1992. – С.60-170.
  36. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 5. – 453 с.
  37. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский; под. ред. А. М. Матюшкина. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 3. Проблемы развития психики. – 504 с.
  38. Висоцька А. Вивчення практики організації громадянського виховання в молодших класах допоміжної школи-інтернату / А. Висоцька
  // Дефектологія. – 2003. – №3. – С. 28-31.
  39. Висоцька А. Виховання особистості школяра з особливими потребами психофізичного розвитку як суб'єкта соціалізації / А. Висоцька
  // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : 2005. – Вип. 6. – С. 107-109.
  40. Висоцька А. Виховання особистості з обмеженими психофізичними можливостями як предмет стандартизації / А. Висоцька
  // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : 2001. – Вип. 2. – С. 7-9.
  41. Висоцька А. М. Загальні критерії визначення рівня громадянської вихованості учнів з особливостями психофізичного розвитку / А. Висоцька
  // Дефектологія. – 2002. – № 2. – С. 36-39.
  42. Висоцька А. Зміст і методика корекційно-виховної роботи щодо формування громадянських якостей в учнів молодших класів допоміжної школи / А. Висоцька // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : 2004. – Вип. 5. – С. 329-332.
  43. Висоцька А. Основні завдання, форми і методи громадянського виховання учнів спеціальних шкіл-інтернатів / А. Висоцька // Дефектологія. – 2005. – №3. – С. 29-34.
  44. Висоцька А. Рівні сформованості громадянської вихованості учнів молодших класів допоміжної школи / А. Висоцька // Дефектологія. – 2005. – №1. – С. 26-29.
  45. Вопросы обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта : сборник научных трудов / под ред. М. И. Кузьмицкой. – М. : Мысль, 1974. – 134с.
  46. Вопросы обучения и воспитания умственно отсталых школьников / под ред. Н. П. Долгобородовой. – Л. : Титангиз, 1969. – 124 с.
  47. Воспитание гуманных чувств у детей / под ред. Л. Н. Проколиенко, В. К. Котырло. – К. : Радянська школа, 1987. – 174с.
  48. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В. В. Воронковой. – М. : Школа-Прес: 1994. – 416 с.
  49. Воспитательная работа во вспомогательной школе: Пособие для учителей и воспитателей / под ред. В. Ф. Мачихиной. – М. : Просвещение, 1980. – 63 с.
  50. Гавриловец К. В. Нравственно-этическое воспитание школьников
  / К. В. Гавриловец, И. И. Казимирская – Минск: Народная освета, 1988.
  – 144 с.
  51. Галузинський В. М. Педагогіка : теорія та історія : навч. посібник
  / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – 237 с.
  52. Глосарій (Словник з громадянського виховання) // Джерело педагогічної майстерності. – 2005. – № 1, Ч. 2. – С. 94-102.
  53. Гревцева Т. Я. Воспитание основ гражданственности у младших школьников / Т. Я. Гревцева // Начальная школа. – 2005. – № 9. – С. 14-16.
  54. Грушевський М. Хто такі Українці і чого вони хочуть
  / М. Грушевський. – К. : Знання, 1991. – 240 с.
  55. Діти з особливими потребами: поради батькам: метод. посіб / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. Інститут спеціальної педагогіки АПН України. К. : Науковий світ, 2004. – 228 с.
  56. Дмітрієва О. Формування правової свідомості старшокласників зі зниженим слухом під час позаурочної виховної діяльності / О. Дмітрієва
  // Педагогічне Поділля : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально педагогічна / відп. ред. Ю. М. Ковальчук; упоряд. В. А. Гурський. – Кам'янець-Подільський : Абетка НОВА, 2005. – Вип. 4, т. 1. – С. 249-257.
  57. Дмитрієва І. В. Корекційна спрямованість естетичного виховання в старших класах допоміжної школи : монографія / Дмитрієва І. В. – Слов’янськ, 2008. – 373 с.
  58. Докукіна О. М. Громадянськість особистості та особливості її виховання у молодших школярів / О. М. Докукіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К. : Педагогічна думка, 1999. – С. 195-197.
  59. Долгобородова Н. П. Воспитание учащихся вспомогательной школы / Н. П. Долгобородова и др. – Л. : Титанагас, 1965. – 110 с.
  60. Дульнев Г. М. Вопросы коррекции развития умственно отсталых детей в процессе обучения / Г. М. Дульнев // Коррекционная роль обучения во вспомогательной школе. – М. : Педагогика, 1971. – С. 9.
  61. Дульнев Г. М. Об особенностях воспитательной работы во вспомогательной школе / Г. М. Дульнев // Труды второй научной сессии по дефектологии. – М., 1959. – 180 с.
  62. Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе : пособие для учителей / Г. М. Дульнев / под ред. Т. А. Власовой и В. Г. Петровой. – М. : Просвещение, 1981. – 176 с.
  63. Еременко И. Г. Обучение учащихся вспомогательной школы пользоваться знаниями и умениями / И. Г. Еременко, Г. Н. Мерсиянова. – К. : Радянська школа, 1971. – 136 с.
  64. Еременко И. Г. Опыт изучения моральных представлений у учеников вспомогательной школы / И. Г. Еременко. – К. : Радянська школа. – 1961. – 163 с.
  65. Еременко И. Г. Познавательные возможности учащихся вспомогательной школы / И. Г. Еременко. – К. : Радянська школа, 1972. – 130 с.
  66. Єрмаков І. Г. Виховна система школи: сутність, розвивально-корекційні захисні параметри / І. Г. Єрмаков // Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття : наук.-метод. зб. : у 2 ч. / ред. рада : В. М. Доній (голова), Г. М. Несен (заст. голови), Г. Єрмаков (наук. ред.) та ін. – К. : ІЗМН, 1998. – Ч. 2. – С. 4-24.
  67. Ефимова Л. Г. Формирование нравственных качеств у подростков в процессе игровой деятельности во внеурочное время : дис…. канд. педаг. наук : 13.00.01. / Л.Г. Ефимова. – К., 1991. – 168с.
  68. Завалевський Ю. Основи формування громадянськості
  / Ю. Завалевський // Відкритий урок. – 2006. – № 11-12. – С. 46-53.
  69. Звєрєва І. Д. Діагностика моральної вихованості школярів
  / І. Д. Звєрєва, Л. Г. Коваль, П. Д. Фролов – К. : ІСДО, 1995. – 156с.
  70. Зосимовский А. В. Возрастные особенности нравственного развития детей / А.В. Зосимовский // Советская педагогика. – 1970. – № 10. –
  С. 12-21.
  71. Зосимовский А. В. Диагностика моральной воспитанности личности. / А. В. Зосимовский // Советская педагогика. – 1970. – №7. –
  С. 31-38.
  72. Іванчук М. Психологічний аспект виховуючої функції навчання
  / М. Іванчук // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : 2004. – Вип 5. – С. 97-101.
  73. Ігнатенко П. Р. Громадянське виховання : історичний аспект
  / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний // Шлях освіти. – 1997. –№ 1. – С. 38-43.
  74. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство / Д. Н. Исаев. – СПб. : Речь, 2003. – 391 с.
  75. Карпенчук С. Г. Самовиховання особистості: науково-метод. посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : ІЗМН, 1998. – 216с.
  76. Квітка Н. Духовний розвиток дітей з особливими потребами як необхідна умова змісту виховання / Н. Квітка // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 119-121.
  77. Квітка Н. Мистецтво як засіб формування громадянськості учнів із обмеженими розумовими можливостями / Н. Квітка // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : 2005. – Вип. 6. –
  С. 127-129.
  78. Квітка Н. О. Особливості естетичної вихованості молодших шко-лярів допоміжних шкіл-інтернатів / Н. О. Квітка // Дефектологія. – 2004. –
  № 1. – С. 34-36.
  79. Квітка Н. Формування громадянських якостей в учнів молодших класів допоміжної школи в процесі музично-естетичної діяльності
  / Н. О. Квітка // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : Науковий світ, 2004. – Вип. 5. – С. 332-334.
  80. Кендзьор П. І. Інноваційні форми організації громадянського виховання старшокласників у позакласній роботі : автореф. дис.... канд. педаг. наук. / П. І. Кендзьор – К., 2004. – 20 с.
  81. Киричук О. В. Концепція виховання підростаючого покоління суверенної України / О. В. Киричук. – К. : Преса України, 1997. – 54 с.
  82. Киричук О. В. Проблеми національно-громадянського виховання молоді : З виступу на другому Всесвітньому форумі українців / О. В. Киричук // Педагогічна газета. – 1997. – № 3. – С. 1.
  83. Коберник О. М. Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі / О. М. Коберник. – К. : Науковий світ, 2003. – 230 с.
  84. Ковалев А. Г. Психология и педагогика самовоспитания
  / А. Г. Ковалев, А. А. Бодалев. – Л. : ЛГУ. – 1958. – 90 с.
  85. Коган О. Особливості формування адитивної поведінки у дітей та підлітків із розумовою відсталістю / О. Коган // Дефектологія. – 2005. – №1 – С. 21-26.
  86. Коган О. О. Формування здорового способу життя у старшокласників допоміжної школи: дис…. канд. педаг. наук: 13.00.03.
  / Коган О. О. – К., 2008. – 171 с.
  87. Колесник І. П. Соціалізація особистості глухого школяра
  / І. П. Колесник. – К. : МП «Мальва», 1994. – 111 с.
  88. Коломинский Н. Л. Развитие личности учащихся вспомогательной школы / Н. Л. Коломинский. – К. : Советская школа, 1978. – 87 с.
  89. Коломинский Н. Л. Ретроспективная оценка выбора как метод изучения личности умственно отсталого ребёнка / Н. Л. Коломинский
  // Изучение личности аномального ребёнка. – М., 1977. – С. 54.
  90. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. Проект. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – 12 с.
  91. Концепція громадянського виховання : Проект // Освіта України. – 2000.– 9 серпня, (№32).
  92. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності : Проект / наук. творч. колектив : О. В. Сухомлинська (керівник) та ін. // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7-13.
  93. Концепція громадянської освіти в школах України // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 26-31.
  94. Концепція національного виховання // Початкова школа. - 1995. – №2.- С.48-53.
  95. Коррекционная роль обучения во вспомогательной школе // под ред. Г. М. Дульнева. – М. : Педагогика, 1971. – С. 3-10.
  96. Коробейников И. А. Нарушение развития и социальная адаптация
  / И. А. Коробейников. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 192 с.
  97. Косарєва Н. І. Виховання громадянськості учнів на ідеях української державності / Н. І. Косарєва // Педагогіка і психологія. – 1996. – №3. – С. 130-136.
  98. Кремень В. Г. Раціональність як діяльнісний феномен школярів
  / В. Г. Кремень // Рідна школа. – 1999. – № 4. – С. 24-27.
  99. Критерії моральної вихованості молодших школярів : кн. для вчителя / за ред. І. Д. Беха, С. Д. Максименка. – К. : Радянська школа, 1989. –
  96 с.
  100. Крицька Л. В. Громадянські цінності орієнтації учнівської молоді
  / Л. В. Крицька // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 155-160.
  101. Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников
  / В. А. Крутецкий. – М. : Просвещение, 1976. – 323 с.
  102. Кузнецов А. Нетрадиційні форми діяльності в позакласній роботі з розумово відсталими учнями // Дефектологія / А. Кузнецов – 1998. – №4. –
  С. 27-29.
  103. Кузнецов А. М. Психологічні особливості адаптації розумово відсталих першокласників до навчання : автореф. дис…. канд. психол. наук
  / Кузнецов А. М. – К., 2002. – 20 с.
  104. Кузьменко Л. Морально-правове виховання учнів спеціальних шкіл-інтернатів // Дефектологія / Л. Кузьменко, Н. Рєпа. – 1998. – №4. –
  С. 21-24.
  105. Кучинська І. О. Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі / І. О. Кучинська // Укр. література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 3. – С. 26-27.
  106. Кучинська І. О. Мотиви розвитку громадянського виховання в Україні (друга половина ХІХ-ХХ ст.) / І. О. Кучинська // Педагогіка і психологія. – 2006. – №2. – С. 118.
  107. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. – М. : Мысль, 1965. – 114 с.
  108. Липа В. О. Виховні цілі в корекційній педагогіці / В. О. Липа, В. В. Липа // Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки : зб. наук. праць. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005. – С. 99-101.
  109. Липа В. О. Соціально-педагогічні аспекти формування цілей колекційного навчання / В. О. Липа // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 19, Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – № 1. – С. 23-62.
  110. Липа В. А. Формирования компетентностных качеств личности умственно отсталого школьника как цель коррекционно-развивающего обучения / В. А. Липа // Реалізація корекційно-розвивальної спрямованості виховання й навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку : зб. наук. праць / відп. ред. В. О. Липа. – Слов'янськ : СДПУ. 2007. – С. 17-26.
  111. Лихачев Б. Г. О критериях оценки нравственного воспитания школьников / Б. Г. Лихачев // Советская педагогика. – 1987. – №5. – С. 45-49.
  112. Люріна Т. І. Наукові основи соціально-морального виховання особистості засобами опосередкованої комунікації / Т. І. Люріна
  // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : науково-теоретичний часопис. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 109-112.
  113. Макаренко А. С. Воспитание гражданина / А. С. Макаренко. – М. : Просвещение, 1968. – 456 с.
  114. Макаренко А. С. Сочинения : в 7 т. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1958. – Т. 5. – 558 с.
  115. Маличенко К. М. Воспитание целеустремленности и настойчивости как моральных черт личности советского школьника : – дисс.... канд. пед. наук: 13.00.01. / Маличенко К. М. – К., 1972. – 243 с.
  116. Мандрик Ю. Б. Нравственно-эстетическое воспитание младших школьников средствами народной песни : дисс.… канд. пед. наук : 13.00.03.
  / Мандрик Ю. Б. – К., 1989. – 133с.
  117. Матвєєва М. П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку : навч.-метод. посібник / М. П. Матвєєва, С. П. Миронова. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, 2005. – 164 с.
  118. Матвеева Л. А. Психологические проблемы развития нравственных убеждений / Л. А. Матвеева. – Л. : ЛТПИ, 1987. – 130 с.
  119. Матющенко І. До питання соціально-психологічної адаптації розумово відсталих учнів / І. Матющенко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : Науковий світ, 2004. – Вип. 5. – С. 139-141.
  120. Матющенко І. Психолого-педагогічні умови сприяння соціально-психологічній адаптації старшокласників допоміжної школи / І. Матющенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – Вип. 5 . –С. 154-159.
  121. Мачихина В. Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе-интернате / В. Ф. Мачихина. – М. : Просвещение, 1983. – 103 с.
  122. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремкина и др.; под. ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский ценр «Аркадия», 2002. –
  144 с.
  123. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників / Авт. кол. Стадненко Н. М., Ілляшенко Т. Д., Борщевська Л. В., Обухівська А. Г. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 144 с.
  124. Миронова С. П. Олігофренопедагогіка. Компактний курс : навч. Посібник / С. П. Миронова. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський державний університет, ред.-вид. відділ, 2007. – 204 с.
  125. Морально-етичне виховання молодших школярів / За ред. В. П. Мацулевич. – К. : Рад. шк., 1988. – 144 с.
  126. Мітько Н. Сучасний стан родинного виховання громадянськості у розумово відсталих школярів / Н. Мітько // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : Наук, світ, 2004. – Вип. 5. –
  С. 346-349.
  127. Москалець В. П. Психологічні основи виховання духовності в українській національній школі : дис.… д-ра психол. наук: 19.00.07. / Москалець В. П. – К., 1996. – 425 с.
  128. Нікітіна Я. Вивчення стану сформованості моральних якостей громадянського спрямування в учнів молодших класів допоміжної школи
  / Я. Нікітіна // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : Науковий світ, 2004. – Вип. 5. – С. 349-352.
  129. Нікітіна Я. Виховний вплив на дітей з розладами інтелектуального розвитку / Я. Нікітіна // Дидактичні та соціально-педагогічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К., 2001. – Вип 2. – С. 67-69.
  130. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе : пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов / под ред. В. В. Воронковой. – М. : Школа-Пресс, 1994. – 416 с.
  131. Одинченко Л. Виховання як педагогічний компонент комплексної реабілітації особистості аномальної дитини / Л. Одинченко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К. : Науковий світ, 2004. – Вип. 5. – С. 352-355.
  132. Общие основы педагогики / под ред. Ф. Ф. Королева, В. Е. Гурмана. – М. : Педагогика, 1967. – С. 126.
  133. Оржехівська В. Громадянська освіта формує громадянина
  / В. Оржехівська // Відродження. – 1998. – № 2. – С. 2-4.
  134. Оржехівська В. М. Посібник з виховання / В. М. Оржехівська, Т. В. Хілько, С. В. Кириленко. – К. : ІЗМН, 1996. – 192 с.
  135. Орієнтовний зміст виховання в національній школі : метод. рекомендації / за заг. ред. Є. І. Коваленко. – К. : ІЗМН, 1996. – 136 с.
  136. Павелкив Р. В. Психологические особенности осознания школьниками своего поведения : дисс.… канд. психол. наук / Павелкив Р. В. – К., 1990. – 140 с.
  137. Павлов И. П. Полное собрание сочинений / И. П. Павлов. – М., 1951. – Т. 3. Кн. 2. – С. 333.
  138. Певзнер М. С. Дети-олигофрены. Изучение детей-олигофренов в процессе их воспитания и обучения / М. С. Певзнер. – М. : АПН РСФСР, 1959. – 486 с.
  139. Певзнер М. С. Психическое развитие детей с нарушениями умственной работоспособности : Вариант гидроцефалии / М. С. Певзнер и др. – М. : Педагогика, 1982. – 104 с.
  140. Петухов Е. И. Педагогические основы предупреждения отклонений в нравственном развитии и поведении школьников : дис…. канд. педаг. наук. / Петухов Е. И. – К., 1985. – 160с.
  141. Пометун О. І. Теоретичні засади формування громадянської компетентності учнівської молоді / О. І. Пометун // Управління школою. – 2005. – №8. – С. 5-7.
  142. Пономаренко Л. Виховання громадянськості у молодших класах
  / Л. Пономаренко // Початкова школа. – 2001. – № 3. – С. 17-19.
  143. Поплужний В. Л. Громадянськість і вікові аспекти її розвитку
  / В. Л. Поплужний // Рідна школа. – 1994. – № 11. – С. 33-35.
  144. Пороцкая Т. И. Работа воспитателя вспомогательной школы. Из опыта работы : кн. для воспитателя / Т. И. Пороцкая. – М. : Просвещение, 1984. – 176 с.
  145. Проблемы нравственного воспитания / отв. ред. Л. И. Рувинский. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 293 с.
  146. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе / под ред. Ж. И. Шиф, В. Г. Петровой. – М. : Педагогика, 1980. – 176 с.
  147. Пузанов Б. П. Методические рекомендации по организации правового обучения и воспитания во вспомогательной школе / Б. П. Пузанов. – М. : Педагогика, 1984. – 116 с.
  148. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів : навч. посібник / авт. кол. : В. К. Демиденко та ін. – К. : ІЗМН, 1996. – 204 с.
  149. Развитие личности ребенка / перевод с англ. П. Массен и др. / под ред. А. М. Фонарева. – М. : Прогресс, 1987. – 272 с.
  150. Развитие личности учащихся в процессе общения / под ред. М. И. Боришевского. – К. : Вища школа, 1985. – 79 с.
  151. Разуван Е. И. Формирование умений делового общения у учащихся старших классов вспомогательной школы / Е. И. Разуван // Дефектология. – 1989. – № 3. – С. 36-40.
  152. Рацул А. Б. Общественно-полезный, производительный труд как фактор нравственного воспитания учащихся общеобразовательной школы : дис…. канд. пед. наук. / А. Б. Рацул. – К., 1991. – 173 с.
  153. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори : у 2 т. / С. Ф. Русова. – К. : Либідь, 1992. – Т. 2. – 320 с.
  154. Руссо Жан-Жак. Об общественном договоре. Трактаты / Жан-Жак Руссо. – М. : Канон-пресс, Кусково поле, 1998. – 416 с.
  155. Савицька Г. Виховання морально-етичних норм поведінки в учнів допоміжної школи / Г. Савицька // Дефектологія. – 2005. – №3. – С. 26-29.
  156. Савотина Н. А. Гражданское воспитание: традиции и современные требования / Н. А. Савотина // Педагогика. – 2002. – № 4. – С. 39-44.
  157. Синев В. Н. Коррекция интеллектуальных нарушений у учащихся вспомогательной школы : автореф. дис.... д-ра пед. наук / Синев В. Н. – М., 1988. – 45 с.
  158. Синев В. Н. Особенности воспитания учащихся вспомогательной школы / В. Н. Синев // Воспитательная работа во вспомогательной школе
  / под ред. В. Ф. Мачихиной. – М. : Просвещение, 1980. – С. 16-23.
  159. Синев В. Н. Проблема понимания и личностное развитие учащихся вспомогательной школы // Изучение личности аномального ребенка : Тезисы докл. конф. 12 –13 апреля 1977. – М. : НИИ дефектологии АПН СССР / В. Н. Синев. – 1977. – С. 105-106.
  160. Синев В. Н. Пути педагогической профилактики асоциального поведения умственно отсталых школьников // VI Всесоюз. пед. чтения: Тез. докл. / В. Н. Синев, А. П. Северов, Н. В. Чехляй. – М. : НИИ дефектологии АПН СССР, 1982. – С. 114.
  161. Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини : підручник
  / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. – К. : Знання, 2008. – 359 с.
  162. Снегирева Т. В. Старший школьный возраст / Т. В. Снегирева
  // Рабочая книга школьного психолога / под ред. И. Дубровина. – М. : Педагогика, 1995. – 190 с.
  163. Сохань Л. В. Стиль жизни личности. Теоретические и методологические проблемы / Л. В. Сохань. – К. : Наукова думка, 1982. –
  372 с.
  164. Спеціальна психологія. Тексти : навч. посібник / за ред. М. П. Матвєєвої, С. П. Миронової. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 1999. – Ч. 1. – 158 с.
  165. Спеціальна психологія. Тексти : навчальний посібник / за ред. М. П. Матвєєвої, С. П. Миронової. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 2001. – Ч. 2. – 140 с.
  166. Стадненко Н. М. Нариси з олігофренопсихології / Н. М. Стадненко, М. П. Матвєєва, А. Г. Обухівська; за заг. ред. Н. М. Стадненко. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 2002. – 200 с.
  167. Сухомлинська О. В. Громадянське виховання: спадщина і сучасність / О. В. Сухомлинська // Управління освітою. – 2005. – № 24. – С. 3.
  168. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка
  / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1978. – 263 с.
  169. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу
  / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. – К.,1976. – Т. 1. – 537 с.
  170. Сухомлинський В. О. Народження громадянина
  / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. – К. : Радянська школа, 1977. – Т. 3. – 473 с.
  171. Сухомлинський В. О. Про виховання / В. О. Сухомлинський. – К. : Держвидав України, 1975. – 436 с.
  172. Сухомлинский В. А. Избранные произведения : в 5 т.
  / В. А. Сухомлинский. – К. : Радянська школа, 1979. – Т. 3. – 719 с.
  173. Сухомлинский В. А. Человек - высшая ценность
  / В. А. Сухомлинский // Мир человека. – М. : Педагогика, 1971. – 325 с.
  174. Тараненко І. Демократичні цінності у процесі становлення громадянина / І. Тараненко // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 150 - 155.
  175. Тарасенко Н. В. Особенности усвоения нравственных понятий и понимание оценки поступков человека учащимися вспомогательной школы
  / Н. В. Тарасенко, А. И. Капустин. Исследование личности и познавательной деятельности учащихся вспомогательной школы. – М., 1980. – 174 с.
  176. Федоров В. Проектирование личности как условие воспитания и исправления подростков – правонарушителей в специальной школе : автореф. дис…. канд. пед. наук : 13.730. / Федоров В. – М., 1971. – 22 с.
  177. Филонов Г. Н. Воспитание как социально-педагогический феномен. Стратегия развития / Г. Н. Филонов. – М. : Высшая школа, 2000. – 280 с.
  178. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посібник для студ. вищих пед. закладів освіти / М. М. Фіцула. – К. : Академія. 2000. – 542 с.
  179. Фомичев С. В. Опыт работы по патриотическому воспитанию учащихся во вспомогательной школе-интернате / С. В. Фомичев // Дефектология. – 1983. – № 1. – С. 25-39.
  180. Фролов І. Глобальные проблемы современности / І. Фролов. – М. : Знание, 1984. – 80 с.
  181. Хохліна О. П. Визначення показників ефективності освітнього процесу в допоміжній школі / О. П. Хохліна // Дефектологія. – 2002. – № 3. – С. 59.
  182. Хохліна О. П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / О. П. Хохліна. – К. : Педагогічна думка, 2000. – 288 с.
  183. Хохліна О. П. Удосконалення змісту навчання та особливості оцінювання навчальних досягнень учнів допоміжної школи / О. П. Хохліна // Дефектологія. – 2002. – №3. – С. 9-13.
  184. Чепіга Я. Ф. До трудової вільної школи! / Я. Ф. Чепіга // Вільна українська школа. – 1918-1919. – № 8-9. – С. 81-85.
  185. Чорна К. І. Основні проблеми та напрями виховання молодого громадянина України / К. І. Чорна // Нові технології виховання. – К., 1995. – С. 28-32.
  186. Чорна К. І. Мудрість дитячої дипломатії / К. І. Чорна // Радянська школа. – 1989. – № 8. – С. 23-28.
  187. Шаповалова О. Е. Моделирование проблемных ситуаций в процессе воспитания учащихся вспомогательной школы-интерната
  / О. Е. Шаповалова // Дефектология. – 1995. – №2. – С.22-25.
  188. Шевцов А. Г. Реабілітаційна системологія як інструмент аналізу процесу комплексної реабілітації осіб з вадами здоров'я / А. Г. Шевцов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 19, Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – № 1. – С. 63-72.
  189. Шинкарук В. И. Философские проблемы формирования нового человека / В. И. Шинкарук, О. В. Шинкарук. – К., 1979. – 48 с.
  190. Шипицына Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта / Л. М. Шипицына. – 2-е изд., перераб. и дополн. - СПб. : Речь, 2005. – 477 с.
  191. Шпек О. Люди с умственной отсталостью : Обучение и воспитание / О. Шпек; пер. с нем. А. П. Голубева; науч. ред. рус. текста Н. М. Назарова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.
  192. Ясякевич Г. Я. Формирование гуманных отношений младших школьников во внеучебной деятельности : дис…. канд. пед. наук : 13.00.01. / Ясякевич Г. Я. – К., 1997. – 169 с.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины