Корекція розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем у навчальній діяльності : Коррекция умственной работоспособности студентов с детским церебральным параличом в учебной деятельности • Название:
 • Корекція розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем у навчальній діяльності
 • Альтернативное название:
 • Коррекция умственной работоспособности студентов с детским церебральным параличом в учебной деятельности
 • Кол-во страниц:
 • 220
 • ВУЗ:
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»


  На правах рукопису

  УДК 376 – 056.34:616.83 – 057.875(043.3)


  КРАВЧУК Людмила Степанівна

  Корекція розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем у навчальній діяльності  13.00.03 – корекційна педагогіка  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник –
  Шевцов Андрій Гаррієвич
  доктор педагогічних наук, доцент


  Київ – 2012
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЇ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 14
  1.1. Розумова працездатність студентів як предмет вивчення корекційної педагогіки та психології. 14
  1.2.Особливості розумової працездатності та формування психофізіологічних функцій у студентів з ДЦП 34
  1.3. Дослідження розумової працездатності студентів з нормальним онтогенезом та з дитячим церебральним паралічем 45
  Висновки до І розділу 58
  РОЗДІЛ ІІ. СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 60
  2.1. Характеристика складових компонентів розумової працездатності студентів 60
  2.2. Організація та методика дослідження розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем в навчальній діяльності (констатувальний етап експерименту) 78
  2.3. Аналіз результатів констатувального експерименту 89
  Висновки до ІІ розділу 99
  РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА КОРЕКЦІЇ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 102
  3.1. Цілі та завдання формувального експерименту 102
  3.2. Зміст та методика розвитку розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем в корекційно-реабілітаційному процесі 107
  3.3. Аналіз результатів розвитку розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем в умовах спеціально організованого інтегрованого навчання 152
  Висновки до ІІІ розділу 186
  ВИСНОВКИ 189
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 192
  ДОДАТКИ 214  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  ХІСТ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» – Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
  ЛІРоЛ «Україна – Луцький інститут розвитку людини «Україна»
  ДЦП – дитячий церебральний параліч
  АТ – артеріальний тиск
  ВНЗ – вищий навчальний заклад
  ЖІ – життєвий індекс
  ЛФК – лікувальна фізична культура
  ССС – серцево-судинна система
  ЧСС – частота серцевих скорочень
  ШПЗІ – швидкість переробки зорової інформації
  КТ – коефіцієнт точності
  КП – коефіцієнт продуктивності
  ЧАОЗ – час аналізу одного знака
  Тр – час, витрачений на правильні реакції з швидкості переробки зорової інформації
  ЧРЗ – час розв'язування задач
  КПо – кількість помилок
  КтП – короткотривала пам'ять
  ДтП – довготривала пам'ять  ВСТУП
  Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку української держави одним із пріоритетних напрямів національної політики виступає модернізація освіти щодо забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості студента. Необхідність дослідження соціально-педагогічних аспектів роботи студентів з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) у навчальній діяльності пов’язана не лише із щорічним збільшенням кількості таких студентів та їх становищем у суспільстві (ізоляція від однолітків, обмеження в спілкуванні та інших видах діяльності), але й зумовлена недостатністю реалізації на практиці інтегрованої освіти, що включає студентів з обмеженими функціональними можливостями в повноцінний процес навчання поряд з іншими студентами.
  Ускладнення соціального середовища, стрімкий темп життя суспільства, надмірна кількість інформації, зниження виховного потенціалу сім'ї негативно впливають не тільки на якість навчальної діяльності, але й на процеси адаптації та інтеграції студентів з ДЦП, оскільки їхнє життя залежить від впливу соціальних факторів: житлових умов, ставлення здорових студентів і дорослих, системи освіти, охорони здоров’я та соціального захисту в державі, можливість реалізувати свої права та ін.
  Необхідність надання всім дітям, незалежно від їх особливостей, рівних можливостей щодо участі у суспільному житті та отримання освіти знаходить своє відображення в таких міжнародних документах, як Конвенція про права дитини, Декларація про права інвалідів, Всесвітня програма дій стосовно інвалідів, Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів та інші.
  Аналогічні документи, які регламентують пріоритетність потреб та інтересів (в тому числі й освітніх) людей з обмеженими функціональними можливостями, прийняті і в Україні: Конституція України, Державна національна програма «Освіта» (Україна, XXI століття), Закони України “Про освіту», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів», наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах на 2009-2012 р.р.». На цій правовій основі базується і корекційно-реабілітаційна робота, яка покликана забезпечити максимально педагогічні умови супроводу навчальної діяльності для студентів з ДЦП шляхом підвищення їх розумової працездатності, що допоможе студентам цієї категорії успішно інтегруватися в усі сфери їхньої життєдіяльності.
  Теоретичні положення, які розкривають педагогічні закономірності формування особистості студентів з обмеженими функціональними можливостями та соціально-педагогічні підходи до роботи з ними, представлено в працях І. Звєрєвої, А. Капської, В. Ляшенка, В. Тесленка, С. Харченко та ін. Розкриттю різних аспектів адаптації та реабілітації молоді з обмеженими функціональними можливостями, зокрема студентів з ДЦП присвячені дисертаційні дослідження видатних науковців: Н. Грабовенко, В. Ляшенка, Н. Мирошніченко, В. Тесленка, М. Тютюнник, М. Чайковського, А. Шевцова та ін.
  Водночас всебічний аналіз наукових джерел свідчить, що проблеми життєдіяльності студентів з обмеженими функціональними можливостями пов’язані здебільшого з їх реабілітацією та навчально-виховною діяльністю в межах спеціальних закладів (В. Бондар, А.Висоцька, В.Засенко, В.Золотоверх, Н.Кравець та ін.). Значно менше досліджень присвячено вивченню питання про створення спеціальних умов навчальної діяльності для успішного входження студентів з ДЦП у загальноосвітнє середовище, яке вимагає високого рівня сприймання інформації, її переробку, запам’ятовування та підтримання на оптимальному рівні розумової працездатності протягом тривалого часу, без зниження її ефективності.
  Теоретичний аналіз досліджень М.Томчука, Т.Комар, Т.Панченко К.Кольченко, М.Чайковського, А.Шевцова з питань навчальної діяльності студентів з ДЦП дає можливість виділити деякі проблеми таких студентів, що суттєво позначаються на їх навчальній діяльності. Так, для студентів з ДЦП характерні зосередженість на своїй хворобі; знижена працездатність, підвищені втомлюваність та виснажуваність; незначні порушення когнітивної сфери, порушення концентрації уваги; труднощі у сприйнятті навчального матеріалу у загальноприйнятому вигляді; низький рівень мотивації досягнення; нерозвиненість самоконтролю; підвищена тривожність; емоційна нестійкість; низька самооцінка; відчуженість, невміння спілкуватися, невпевненість у собі, несамостійність у прийнятті рішень, звичка до постійної опіки.
  Аналіз досліджень свідчить, що розумова працездатність студентів є предметом психології, педагогіки, фізіології, гігієни, медицини, реабілітації, яка вивчається науковцями за кількома напрямами.
  Розумову працездатність досліджували Г. Назіпова, Р. Мустафіна, Л. Ковальчук, О. Петрів, Р. Сіренко, А. Магльований, Н. Корольова, А. Кузнєцов. Експериментально проблему розумової працездатності дітей із відхиленням у розумовому розвитку розглядали І. Єременко, М. Певзнер, Л. Гаврилов, О. Вайнруб, Г. Плешканівська, А. Тимків, Сафаді Хасан, А. Титлов, Н. Велієва. Навчання таких дітей пов’язане з необхідністю враховувати важливість психічних закономірностей їхнього розвитку. Особливості вищої нервової діяльності школярів досліджували: Г. Сухарєва, М. Красногорський, М. Певзнер, О. Лурія, В. Петрова, В. Синьов та ін.
  Теоретичні положення, що розкривають педагогічні закономірності формування особистості студентів з обмеженими функціональними можливостями та соціально-педагогічні підходи до роботи з ними представлено в працях І. Звєрєвої, А. Капської, В. Тесленка, С. Харченко та ін. Всебічний аналіз наукових джерел засвідчує, що проблеми життєдіяльності осіб з обмеженими функціональними можливостями пов’язані здебільшого з їх реабілітацією та навчально-виховною діяльністю в межах спеціальних закладів (В. Бондар, А. Висоцька, В. Засенко, В.Золотоверх, Н.Кравець та ін.).
  Розкриттю різних аспектів адаптації, освіти та реабілітації молоді з обмеженнями життєдіяльності, в тому числі з ДЦП, присвячені дисертаційні дослідження вітчизняних науковців: Н. Грабовенко, П. Таланчука, В. Тесленка, М. Томчука, М. Тютюнника, В. Мурзи, М. Чайковського, А. Шевцова та ін.. Сучасними проблемами освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров'я займалися: С. Миронова, В. Синьов, А. Шевцов, М. Шеремет, М. Чайковський. Теоретичний аналіз досліджень з питань навчальної діяльності студентів з ДЦП дає можливість виділити ті проблеми, які суттєво позначаються на навчальній діяльності.
  Внаслідок корекційного освітньо-виховного впливу досягаються помітні зрушення в загальному і фізичному розвитку інвалідів, підвищується рівень їх працездатності та професійної мобільності, що, зрештою, забезпечує інвалідам повноцінну участь у житті суспільства (В. Бондар, А. Галімов, О. Дубогай, С. Миронова, Р. Процюк, Л. Сущенко, В. Синьов, В. Тарасун, І. Єременко, Л. Фомічова). Проте у практиці навчальної діяльності студентів з ДЦП компоненти розумової працездатності названих категорій дослідженні недостатньо.
  Всебічний аналіз наукових джерел засвідчує, що недостатньо досліджень присвячено питанню створення спеціальних умов навчальної діяльності для успішного входження студентів з ДЦП у загальноосвітнє середовище, яке вимагає високого рівня сприймання інформації, її переробку, запам'ятовування та підтримання на оптимальному рівні протягом тривалого часу без зниження її ефективності.
  Актуальним постає питання визначення найбільш доцільних педагогічних умов навчальної діяльності у системі корекційно-реабілітаційного впливу, проте принцип індивідуального, особистісно-орієнтованого підходу до навчальної діяльності передбачає не лише покращення умов навчальної діяльності, а й розвиток розумової працездатності студентів з ДЦП в умовах вищого навчального закладу.
  Таким чином, соціальна значущість і недостатня розробленість вище зазначених проблем зумовлюють актуальність та необхідність розробки методики розвитку розумової працездатності студентів з ДЦП у навчальній діяльності. Це й зумовило вибір теми нашого дослідження: «Корекція розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем у навчальній діяльності».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації входить до тематичного плану кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних технологій Вищого навчального закладу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (ХІСТ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна») за науковим напрямом «Розробка системи соціально-педагогічної реабілітації дітей та молоді на етапах: дитячий садок – школа – ВНЗ (дистанційне навчання) – працевлаштування», затверджена на засіданні Вченої ради ХІСТ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» (державний реєстраційний номер № 0106U008806 від 27.10.2006).
  Тему затверджено Вченою Радою ХІСТ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» (протокол № 1 від 10.01.09) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 28.04.09).
  Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці методики розвитку розумової працездатності студентів з ДЦП як засобу покращення навчальної діяльності в умовах вищого навчального закладу.
  Для досягнення визначеної мети були поставлені такі завдання:
  1. Систематизувати та узагальнити сучасні науково-методичні дослідження розумової працездатності студентів з ДЦП у навчальній діяльності.
  2. Розробити та обґрунтувати систему показників, критеріїв та рівнів розумової працездатності студентів з ДЦП з урахуванням їх фізіологічного стану.
  3. Визначити спеціальні педагогічні умови та зміст корекційно-реабілітаційного супроводу студентів з ДЦП, що сприяють підвищенню ефективності їх навчальної діяльності, зокрема покращенню розумової працездатності.
  4. Розробити методику розвитку розумової працездатності студентів з ДЦП в умовах вищого навчального закладу та експериментально перевірити її ефективність.
  Об’єкт дослідження – навчальна діяльність студентів з ДЦП в умовах вищого навчального закладу.
  Предмет дослідження – зміст, методи та педагогічні умови корекції розумової працездатності студентів з ДЦП у навчальній діяльності в умовах вищого навчального закладу.
  Методи дослідження. Відповідно до визначеної мети та сформульованих завдань комплексно застосовувалися наступні методи дослідження:
  - теоретичні: аналіз, систематизація та узагальнення даних загальної та спеціальної літератури з метою оцінки стану досліджуваної проблеми; аналіз навчальних програм, корекційних методик та методичних рекомендацій з метою з'ясування сучасних підходів до корекційно-реабілітаційної роботи зі студентами з нозологією дитячого церебрального параліча;
  - емпіричні: цілеспрямоване спостереження за навчальною діяльністю, позааудиторною роботою студентів, організацією самостійної роботи студентів, анкетування студентів, психолого-педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний) з метою обґрунтування та апробації психолого-педагогічних умов та корекційно-реабілітаційної роботи з метою покращення розумової працездатності, вивчення стану її сформованості у студентів з ДЦП;
  - статистичні: кількісний і якісний аналіз та узагальнення експериментальних даних методами статистичного аналізу.
  Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять: філософська основа положення про єдність діяльності і свідомості людини, її всебічний розвиток, саморозвиток; про суперечності як рушійну силу розвитку особистості; про соціальну природу людської діяльності; положення психологічної й педагогічної наук про взаємозв’язок навчання та розвитку особистості (М. Боришевський, О. Савченко, В. Сухомлинський, В. Синьов); концепції та ідеї системного, компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованих підходів до аналізу педагогічних процесів; учення про особливості психічного розвитку осіб з порушенням психофізичного розвитку (В. Бондар, Л. Виготський, В. Давидов, В. Синьов, Д. Ельконін, В. Тарасун, М. Шеремет, А. Шевцов, Л. Фомічова); теоретичні положення дефектології про сутність та структуру порушень розвитку особистості, механізми і принципи психолого-педагогічної корекції, положення про соціалізаційну спрямованість корекційного навчання (В. Бондар, Л. Виготський, О. Грабов, В. Синьов, Л. Фомічова, М. Шеремет, О. Хохліна, М. Ярмаченко); філософія освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лутай); концепції педагогічного процесу (Ю. Бабанський, А. Макаренко, Н. Нічкало, В. Сухомлинський, К. Ушинський); концептуальні положення соціальної педагогіки й соціальної роботи з інвалідністю (О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, О. Ярська-Смірнова).
  Наукова новизна полягає у тому, що:
  - уперше визначено особливості розумової працездатності студентів з ДЦП, етапи та педагогічні умови супроводу навчальної діяльності, що покликані сприяти розвитку розумової працездатності; запропоновані форми організації психологічної допомоги студентам з ДЦП; розроблено та обґрунтовано систему критеріїв щодо компонентів розумової працездатності, показників і рівнів розвитку розумової працездатності студентів з ДЦП у навчальній діяльності; розроблено корекційно-реабілітаційну методику розвитку розумової працездатності для студентів з ДЦП в навчальній діяльності з урахуванням виявлених диференційованих психолого-педагогічних механізмів неготовності щодо організації навчальної діяльності;
  - удосконалено теоретичну концепцію взаємозв’язку компонентів розумової працездатності, зміст компонентів сомато-функціонального стану та їх вплив на показники розумової працездатності;
  - подальшого розвитку набули: поняття розумової працездатності; методи і прийоми корекції розумової працездатності студентів з ДЦП в умовах навчальної діяльності.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що розроблено та апробовано методику корекційно-реабілітаційної роботи щодо покращення розумової працездатності студентів з ДЦП в навчальній діяльності; індивідуальні програми корекції для студентів з ДЦП з урахуванням індивідуальних можливостей. Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів: ХІСТ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» (довідка № 267 від 12.05.11), Луцького інституту розвитку людини «Україна» (акт впровадження № 75/3 від 14.06.11), Хмельницького Національного університету (довідка № 91/8 від 24.05.10).
  Одержані результати дослідження можуть бути використані в навчально-виховній діяльності спеціальних загальноосвітніх закладів, реабілітаційних центрів, при викладанні фахових курсів у вищих навчальних закладах «Корекційна педагогіка», «Основи реабілітології», а також у підготовці реабілітологів та фахівців напряму «Здоров'я людини», зокрема в системі післядипломної педагогічної освіти.
  Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на: Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття» (м. Кіровоград, 2008), «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» (м. Київ, 2008), «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами» (м. Київ, 2010), на науково-практичних конференціях «Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти: проблеми та перспективи» (м. Хмельницький, 2007–2010 рр.), «Соціально-педагогічна реабілітація в закладах освіти інклюзивної орієнтації» (м. Хмельницький, 2011), на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України» (м. Хмельницький, 2010). Результати дослідження доповідались й обговорювались на засіданнях кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації ХІСТ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна».
  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових робіт, з них 9 статей у фахових наукових виданнях.
  Обсяг і структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (226 найменувань) та додатків. Основний зміст роботи викладений на 191 сторінці. Загальний обсяг дисертації складає 220 сторінок і містить 19 таблиць та 7 рисунків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації здійснено наукове узагальнення та теоретико-експериментальне вирішення однієї із найменш вивчених проблем корекційної педагогіки – корекція розумової працездатності студентів з ДЦП в навчальній діяльності.
  1. Аналіз напрямів наукових досліджень проблеми розумової працездатності студентів з ДЦП у навчальній діяльності дозволив визначити існуючі підходи до активізації пізнавально-перетворюючої діяльності студентів з ДЦП та раціональної організації їх розумової праці. Розгортання наукових досліджень розумової працездатності молоді відбувалося переважно в напрямі вдосконалення зовнішніх умов навчально-виховного процесу згідно обґрунтованих фундаментальними дослідженнями в царині фізіології людини та психології розвитку особистості психофізіологічних закономірностей розумової і фізичної працездатності. Вивченню різних аспектів адаптації, освіти та реабілітації молоді з обмеженнями життєдіяльності.
  Аналіз досліджень з питань навчальної діяльності студентів з ДЦП дає можливість виділити проблеми, які суттєво позначаються на навчальній діяльності: знижена розумова працездатність, не чітко визначені педагогічні умови навчальної діяльності, не достатньо забезпечений дидактичними засобами для студентів з ДЦП навчальний процес, низька мотивація студентів до навчальної діяльності та ін. Враховуючи аналіз літературних джерел нами було сформульовано робоче визначення поняття «розумова працездатність студентів з ДЦП» – це здатність сприймати та переробляти певну інформацію, що складається з комплексу взаємопов’язаних компонентів, площина яких обумовлює рівень їх функціональних можливостей щодо оволодіння навчальною діяльністю.
  2. Результати констатувального етапу дослідження показали, що для студентів з ДЦП в цілому характерне ослаблення сприймання і переробки інформації, запам’ятовування, порушення мотиваційної готовності до навчання, слабка особистісна готовність щодо організації самостійної роботи, що знаходить віддзеркалення у всіх видах діяльності.
  В цілому за рівнями розумової працездатності студенти з ДЦП суттєво відрізняються від однолітків з нормальним онтогенезом. Так, з високим рівнем розумової працездатності виявлено 27% студентів з нормальним онтогенезом, а при ДЦП – 4%; вище середнього рівня серед здорових студентів виявлено – 43%, а при ДЦП – 4%; середній рівень виявлено у 30% здорових студентів, а при ДЦП – 44%; рівень нижче за середній складає у студентів з нормальним онтогенезом – 0%, а при ДЦП – 28%; низький рівень у здорових студентів не спостерігається, а при ДЦП він складає 20% студентів.
  3. Сформульовані спеціальні педагогічні умови для студентів з ДЦП націлені на підвищення ефективності навчальної діяльності. Інноваційні проблемно-модульні програми, розкриваючи соціально-функціональну роль кожного, чітко визначають психолого-дидактичний зміст спільної діяльності викладача і студента на кожному етапі функціонування навчального модуля, забезпечують розвиток набору культурних функцій особистості з її ментальним досвідом і потенціалом. Детальна технологізованість модульно-розвивального процесу на рівнях окремого навчального курсу, змістового модуля і міні-модуля; зменшення щоденних навчальних навантажень; гармонізація системи особистісної готовності студентів з ДЦП за допомогою спеціальних психолого-педагогічних заходів; оптимізація індивідуального пізнавального процесу; дидактична внормованість професійної діяльності викладача дають можливість в деталях проектувати навчальний процес у формах розвивальної педагогічної взаємодії.
  Запропоновані психолого-педагогічні методи та прийоми, спрямовані на підвищення мотивації студентів з ДЦП до навчання, виявилася достатньо ефективними, що підтверджено результатами формувального етапу дослідження. Так високого рівня досягли 12% студентів, вище за середній досягли 24% студентів, кількість студентів, які складали середній рівень залишилася сталою (44%), кількість студентів рівня нижче за середній зменшилася на 8%, низького рівня не виявлено відповідно ці студенти перейшли на рівень вище за середній та високий. Позитивні зміни внутрішньої мотивації студентів з ДЦП суттєво вплинули на рівень розвитку розумової працездатності, рівень формування знань, навичок та умінь студентів.
  4. Впровадження у навчальну діяльність методики корекційно-реабілітаційної роботи забезпечує гуманне мікросоціальне середовище, побудоване на ситуаціях успіху, в якому створено умови для самореалізації, підвищення статусу студента, значущості його особистого внеску у вирішення спільних завдань. При впровадженні цих технологій створюються найбільш сприятливі умови для забезпечення інтегрованої освіти.
  5. Узагальнення результатів дослідження за динамікою коефіцієнта продуктивності розумової працездатності студентів з ДЦП виявило наступні особливості: зростає коефіцієнт продуктивності праці з кожним навчальним роком та відбувається у напрямі вироблення адаптаційних механізмів до зростання навантаження і вміння його підтримувати на оптимальному рівні протягом певного часу; набувається вміння чергувати працю і відпочинок; посилюються компенсаторні механізми саморегуляції; зростає наполегливість у виконанні відповідних завдань навчальної діяльності, подоланні труднощів у навчанні та внутрішня мотивація до навчання; достовірні зміни відбуваються у таких показниках, як коефіцієнт точності; час, витрачений на правильні реакції; короткотривала пам'ять. Позитивні зміни в бік підвищення рівня розумової працездатності відбуваються у швидкості переробки зорової інформації; часі аналізу одного знаку; часі розв'язування задач; кількості помилок; довготривалій пам'яті.
  Виконане дослідження не вичерпало всіх аспектів проблеми корекції розумової працездатності студентів з ДЦП у навчальній діяльності в зв’язку зі складністю даного порушення та багатогранністю питань, що входять до даної теми.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абальмасова У.Ф. Детские церебральные параличи / У.Ф. Абальмасова / Ортопедия и травматология детского возраста. – М.: Медицина, 1983. – С. 347 – 370.
  2. Аверин В.А. Психология детей и подростков / В.А. Аверин. – Питер, 1998. – 379 с.
  3. Аветисян Л.Р. Изучение влияния новейшей учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся / Л.Р.Аветисян, С.Г. Кочарова // Гигиена и санитария. – 2001 – №6. – С. 48 – 49.
  4. Агарков В.Й. Гигиенические основы нормирования умственной нагрузки младших школьников: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 19. 00. 02. / Інститут гигиены и физ. воспитания / В.Й. Агарков.– М., 1987. – 42 с.
  5. Адаптация организма подростков к учебным нагрузкам / Под ред. Д.В. Колесова. – М.: Педагогика, 1987. –149 с.
  6. Александрова Н.И. Изучение волевых качеств школьников с помощью методики „Нерешаемая задача” / Н.И. Александрова, Т.И. Шульга / Вопросы психологии. – 1987. – № 6. – С. 130 – 132.
  7. Алексеева Г.П. Показатели умственной работоспособности у студентов первого года обучения / Г.П. Алексеева, С.В. Казначеев, Р.Е.Филипченко, Л.В Молчанова / Гигиена и санитария. – 1982. – №11. – С. 84 – 85.
  8. Аль–Юсеф Мудар Физическая реабилитация инвалидов с последствиями спинно–мозговой травмы грудного отдела позвоночника (в позднем периоде): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук :13.00.04 / Аль–Юсеф Мудар. – Москва, 1998. – 21 с.
  9. Аминев Г. А. О соотношении между параметрами вызванного потенциала и объемом запоминания при однократном предъявлении вербальной информации / Г. А. Аминев, В. В. Буянкина, В. В. Буянкин / Вопросы психологии . – 1975. – №3. – С. 129–132.
  10. Андрієвська В.В. Шкільна неуспішність у країнах Європейської спільності: аналіз основних детермінантів / В.В. Андрієвська // Українська психологія: сучасний потенціал. – К., 1996. – Т.l. – C. 10 – 11.
  11. Андрусишина И.Н. Изменения показателей умственной работоспособности под влиянием различных видов учебной нагрузки / И.Н. Андрусишина, Л.И. Луценко // Физиологические проблемы утомления и восстановления : тез. докл. Всесоюз. конф. к 100-летию со дня рождения академика АН УССР Г.Ф.Фольборта. 4–6 сентября 1985 г. – Киев – Черкассы, 1985 – Ч.1. – С. 21–23.
  12. Анохин П.К. Идеи и факты в разработке теории функциональных систем / П.К. Анохин // Психологический журнал.– 1984. – Т.5. – №2. – С. 107 – 118.
  13. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П. К. Анохин .– М.: Медицина, 1975. – 449 с.
  14. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы / П.К. Анохин. – М.: Наука, 1980. – 197 с.
  15. Антипець В.П. Формування початкової навички читання у шестирічних першокласників на основі диференційованого підходу. Дис. канд. психол. наук: 19 00 02 / В.П. Антипець: Інститут педагогіки АПН України. – К. – 1996. – 229 с.
  16. Антонов Л.Ф. О педагогических основах нормирования труда учащихся / Л.Ф. Антонов // Среднее специальное образование.– 1969. – №5. – С. 25– 28.
  17. Антропова М.В. Влияние полутора и двухчасового активного отдыха на работоспособность учащихся / М. В. Антропова. – М.:АПН РСФСР, 1955. – Вып. №66. – С. 112 – 127.
  18. Антропова М.В. Работоспособность учащихся и ее динамика в процессе учебной и трудовой деятельности / М.В. Антропова. – М. : Просвещение, 1967. – 251 с.
  19. Антропова М.В. Гигиена политехнического обучения учащихся средней школы / М. В. Антропова, Л. В. Михайлова, Г. П. Сальникова, Ц. Л. Усищева. – М.: АПН РСФСР, 1958. – 75 с.
  20. Антропова Н.В. Методические рекомендации по физиолого-гигиеническому изучению учебной нагрузки учащихся / Н.В. Антропова, В.И. Козлова. – М., 1984. – 67 с.
  21. Антропова Н.В. Нормализация учебной нагрузки школьников (экспериментальное физиологическое исследование) / Н.В. Антропова, В.И. Козлова. – М.: Педагогика, 1988. –160 с.
  22. Аргентов Ю.А. Взаимосвязь воли и психических состояний у старших школьников: Автореф. дис. ... канд. психолог. н.: 19. 00. 07 / Ю.А. Аргентов. – Ярославль, 1972. – 16 с.
  23. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральными параличами (доречевой период) / Е.Ф. Архипова. – М., 1989. – 169 с.
  24. Асеев В.Г. Проблема монотонности в исследованиях зарубежных психологов / В.Г.Асеев / Вопросы психологи. – 1975. – № 1. – С. 163 – 166.
  25. Асеев В.Г. Режим труда и отдыха при выполнении особо монотонной работы / В.Г. Асеев, Ю.Т. Мишин / Вопросы психологии. – 1971. – № 2. – С. 110 – 120.
  26. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / И.В. Аулик – М.: Медицина, 1979 – 192 с.
  27. Аюрова Э.Б. Умственная работоспособность детей с различной подвижностью основных нервных процессов / Э.Б. Аюрова / Физиология человека. – 1986 – Т.12. – № 1. – С. 146 – 150.
  28. Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / Р.М. Баевський. – К: Медицина, 1979. – 298 с.
  29. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / Н.А. Бернштейн. – М.: Медицина, 1966. – 267 с.
  30. Бех І.Д. Біля витоків сутності особистості / І.Д. Бех / Шлях освіти. – 1999. – №2. – С. 10 – 15.
  31. Бех І.Д. Виховання особистості / І.Д. Бех / Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади (Кн. 1). – К.: Либідь, 2003. – 280 с.
  32. Бех І.Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології / І.Д. Бех / Педагогіка і психологія. – 1999. – №3. – С. 5 – 15.
  33. Бех І.Д. Образ „Я” як мета формування і розвитку особистості. // Педагогіка і психологія / І.Д. Бех. – 1998. – №2. – 30 – 41 с.
  34. Бех І.Д. Праця – головний вихователь школярів: Психологічний аспект трудового виховання молодших школярів / І.Д. Бех. – К.: Знання, 1983. – 32 с.
  35. Бех І.Д. Социогенез личности как психологическая проблема / І.Д. Бех / Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія – 2000. – №1. – С. 84 – 90.
  36. Бине А., Анри Е. Умственное утомление (перевод с французского / Е. Анри, А. Бине / под ред. Анри А. – М. : Вестник воспитания, 1899. – 346 с.
  37. Богданов О.В., Функциональное биоуправление в системе реабилитации двигательных нарушений у детей / [Богданов О.В., Варман П.Г., Григорьян О.Р.] // Тезисы. докладов науч.–практ. конф. по неврологии и психотерапии детей и подростков. – Калуга, 1988. – С. 51.
  38. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте (психологическое исследование) / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 452 с.
  39. Божович Л.И. Проблемы формирования личности // Под редакцией Д.И. Фельдштейна // Вступительная статья Д.И. Фельдштейна. – М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО „МОДЭК”. – 1995. – 352 с.
  40. Большой энциклопедический словарь: В 2-х тт. / Гл. ред. А.М. Прозоров. – М., 1992. – Т.2. – 753 с.
  41. Борисов П.П. Психофизиологические причины неуспеваемости и второгодничества, пути их преодоления (на материале школ Якутии) / П.П. Борисов. – Якутск, 1980. – 95 с.
  42. Боришевський М.І. Психологічні механізми розвитку особистості / М. І. Боришевський / Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 26 – 33.
  43. Бортфельд С.А. Двигательные нарушения и лечебная физическая культура при детском церебральном параличе / С.А. Борфельд. – Ленінград : Медицина, 1971. – 247 с.
  44. Бортфельд С.А. Лечебная физкультура и массаж при детском церебральном параличе / С.А. Борфельд, Г.И. Рогачева. – Ленинград, 1986. – 169 с.
  45. Босый М.К. Влияние занятий по физкультуре и спорту на работоспособность студентов в режиме учебного дня пединститутов / М.К. Босый, И.М. Давиденко, Л.В. Козлов, В.С. Лизогуб / Материалы XI Всесоюз. науч. конф. по физиологии, морфологии, биомеханике и биохимии мышечной деятельности (26-29 мая 1979 г.). – Свердловск, 1970. – С. 56 – 57.
  46. Бугаев К.Е. Работоспособность студентов I курса факультета естествознания в динамике учебного дня, недели и года / К.Е. Бугаев, М.А.Сукалло / Научная организация труда в педагогическом институте. – Ростов–на–Дону, 1975. – Вып. 2 – С. 26 – 32.
  47. Будилова Е.А. Психологическая теория И.М. Сеченова и современная психологическая наука / Е.А. Будилова / Психологическая наука. – 1980. – Т.1. – №1. – С. 110 – 119.
  48. Бутивщенко Л.Н. Особенности развития мыслительных операций у младших школьников в процессе обучения. Дис. ... канд. психол. наук: 19. 00. 07. / Л.Н. Бутивщенко; КГПИ им. А.М. Горького. – К., 1989. – 214 с.
  49. Бушанская Н.Б. Влияние учебного режима с облегченным днем на утомление школьников / Н.Б. Бушанская / Гигиена и санитария.– 1965. – №4. – С. 52 – 55.
  50. Вайнруб Е.М. Работоспособность школьников в связи с ускорением их развития / Е.М. Вайнруб // Итоги углубленного изучения состояния здоровья школьников за последние 5 лет. – М., 1971. – С. 27 – 28.
  51. Вайнруб Е.М., Молдавская С.И. Влияние активного отдыха во время перемен на работоспособность школьников / Е.М. Вайнруб // Научная сессия по гигиене учебного режима, политехнического и производственного обучения школьников. – Л., 1963. – С. 5 – 6.
  52. Васильев Л.А. О научной организации труда / Л.А. Васильев / Школа и производство. – 1968. – №1. – С. 65 – 68.
  53. Виленский М.Я. Закономерности изменений профессиональной работоспособности студентов в учебном дне и неделе под влиянием дифференцированных физических нагрузок / М.Я. Виленский, В.П. Русанов. // Сборник трудов: Физическая культура и спорт в научной организации учебного труда студентов. – М., 1977. – Вып.5 – С. 54 – 61.
  54. Витте Н.К. Критерии оценки напряженности умственной деятельности / Н.К. Витте, З.М. Золина, М.С. Кандров // Физиологическая характеристика умственного и творческого труда : материалы симпозиума. – М., 1969. – С. 26 – 28.
  55. Воловикова М.И. Моральные суждения младших школьников / М.И. Воловикова // Вопросы психологии – 1987 – №2. – С. 40 – 47.
  56. Волошин П.В. Реабилитация больных с ДЦП / П.В. Волошин // Укр. вісник психоневрології. – Харків, 1993. – Вип. 2. – С. 3.
  57. Волошин П.В. Нові напрямки в медико–психологічний реабілітації хворих дитячим церебральним паралічем / Волошин П.В., Деркач Ю.К., Шестопалова Л.Ф. // Укр. вісник психоневрології, 1997. – Т. 5. – Вип. З (15). – С. 17–23.
  58. Вопросы психологии личности школьника / Под ред. Л.И. Божович, Л. В. Благонадежиной. – М.: АПН РСФСР, 1962. – С. 277. – 332.
  59. Вопросы школьной гигиены //Под ред. М.В. Антроповой. – М.: Просвещение, 1967. – 215 с.
  60. Выготский Л.С. Основы дефектологи. Собр. соч.: в 6 т. / Л.С. Выготский; под ред. Т.А. Власовой. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 5. – 368 с.
  61. Выготский Л.С. Проблемы развития психики. Собр. соч.: в 6 т. / Л.С. Выготский; под ред. А.М. Матюшкина. – М. : Педагогика, 1983. – Т. З. – 368 с.
  62. Гаевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / Р.М. Гаевский. – К.: Медицина, 1979. – 298 с.
  63. Гальперин П.Я. Введение в психологию / П.Я. Гальперин под ред. и предисл. А.И. Подольского. – М.: Университетское, 1999. – 332 с.
  64. Гарштейн Р.С. Работоспособность студентов и ее зависимость от режима труда и отдыха / Р.С. Гарштейн // Совершенствование режимов труда и отдыха студентов: Тез. докл. респ. межвузовского науч.-теорет. семинара. (7–8 декабря 1972 г.). – Минск.– 1972. – С. 76 – 80.
  65. Герасимов В.П. Некоторые особенности учебной работы школьников в связи с их характеристиками подвижности нервных процессов / В.П. Герасимов // Вопросы психологи. – 1976. – №6. – С. 108 – 112.
  66. Герд М.А. Работоспособность человека в условиях специального режима в термокамере / М.А. Герд // Вопросы психологии. – 1975. – № 3. – С. 123 –127.
  67. Гехт К. Психогигиена (пер. с нем.) / К. Гехт. – М., 1979. – 175 с.
  68. Гильбух Ю.3. Понятие зоны ближайшего развития и его роль в решении актуальных задач педагогической психологии / Ю.3. Гильбух. // Вопросы психологии /– 1987. – №3. – С. 63 – 68.
  69. Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе / Ю.З. Гильбух. –. М.: Знание, 1989. – 80 с.
  70. Головченко Г.Т. Формирование личности специалиста средствами физического воспитания : учеб. пособие / Г.Т. Головченко, Т.В. Бондаренко. – X.: ИВМО «ХК», 2001. – 156 с.
  71. Гончарова М.Н. Реабилитация детей с заболеваниями и повреждениями опорно–двигательного апарата / [Гончарова М.Н., Гришина А.В., Мирзоева И.И.]. – Ленинград : Медицина. 1974. – 205 с.
  72. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях: Психологический аспект / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Минск: Университетское, 1985. – 206 с.
  73. Грижко Н.Т. Методические рекомендации по организации суточного режима жизнедеятельности /Н.Т.Грижко – К.: КМУГА, 1994.–28 с.
  74. Грэйс Крейг. Психология развития. – СПб.: Питер, - 2000. – 992 с.
  75. Давыдов В.В. Зависимость развития мышления младших школьников от характера обучения / В.В. Давыдов, В.Н. Пушкин, А.Г. Пушкин // Вопросы психологи. – 1972. – № 6. – С. 124 – 132.
  76. Деревянко Е.А. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде / Е.А. Деревянко, В.К. Хухалев, О.А. Лихачева и др. – М.: Экономика, 1976. – 76 с.
  77. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М., 1983. – 158 с.
  78. Добровольская Т.А. Основные направлення и методы реабилитационной психологической работы с инвалидами молодого возраста вследствие ДЦП / Т.А. Добровольская // Медико–социальная реабилитация больных и инвалидов вследствие детского церебрального паралича. – Москва, 1991.– С. 112–120.
  79. Долинская Л.В. Психологические особенности самоконтроля подростков: Автореф. дис ... канд. психол. наук: 19.00.07. / Л.В. Долинская; КГПИ. – К., 1978. – 24 с.
  80. Долинська Л.В. Умови та критерії особистісного зростання в основних персонологічних теоріях / Л.В. Долинська // Психологія. Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – Вип. 11. – С. 60 – 72.
  81. Домонтович Е.И. Психофизиологическое исследование динамики умственной работоспособности / Е.И. Домонтович, В.М. Коган, А.Н. Куренкова, Н.Б. Шабалина // Вопросы психологии. – 1970. – № 6. – С. 86 – 92.
  82. Доскин В.А. Тест диференциальной самооценки функционального состояния / В.А. Доскин Н.А. Лаврентьева, М.П. Мирошников, В.Б. Шарли // Вопросы психологии. – 1973. – № 6. – С. 141 – 145.
  83. Доскин В.А Ритмические колебания работоспособности студентов вузов / В.А.Доскин, Н.А. Лаврентьева // Сборник научных трудов. – М., 1974. – С. 139 – 146.
  84. Дрёмова Г.В. Социальная интеграция й реабилитация лиц с нарушениями опорно–двигательного аппарата на основе иппотерапии : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Г.В. Дремова. – Москва : РГАФК, 1996.– 23 с.
  85. Дубогай А.Д. Физическое развитие как показатель функциональных и двигательных возможностей детей младшего школьного возраста А.Д. Дубогай, В.А. Шаповалова, В.Г. Мигулева // Медицинские проблемы физической культуры. – К. : Здоров'я, 1984. – Вып. 9. – С. 13–18.
  86. Дубогай О.Д. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури і реабілітації : навч. посібник / [О.Д. Дубогай, А.М. Тучак, С.В.Костікова, А.О.Єфімов]; ВДУ ім. Л. Українки; Інститут здоров'я та фізичної культури молоді. – Луцьк : Надстир'я, 1999. – 104 с.
  87. Дубровина И.В. Исследование элементарных проявлений специфических умственных способностей в младшем школьном возрасте / И.В. Дубровина // Вопросы психологии. - 1970. - № 6. - С. 94 – 102.
  88. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия) : ученик / В.И. Дубровский. – М., 2004. – 624 с.
  89. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура : учебник для вузов / В.И. Дубровский. – Москва : Владос, 1999. – 608 с.
  90. Дьяченко М.И. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости / М.И. Дьяченко, В.А. Пономаренко // Вопросы психологии. – 1990. – №1. – С. 106-112.
  91. Евтушенко О.С. Реабилитация больных детей церебральным параличом с позиции новых представлений о двигательном стереотипе / [Евтушенко О.С., Евтушенко С.К., Гавриленко В.Г. и др.] // Клінічна, соціально–трудова реабілітація в неврології, психіатрії та наркології. – Харків, 1993. – С. 138– 139.
  92. Евтушенко С.К. Спорные и нерешенные вопросы этиологии, патогенеза и реабилитации церебрального паралича у детей / [Евтушенко С.К., Гавриленко В.Г., Евтушенко О.С. та ін.] // Нові підходи до реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч : тези доповідей IX з'їзду дитячих лікарів України. – Одеса, 1993 .– С. 28.
  93. Егоров А.С., Заградский В.А.. Психофизиология умственного труда / А.С. Егоров, В.А. Заградский. – Л.: Наука, 1973. – 131 с.
  94. Ельникова Т.И. Функциональное состояние сердечно–сосудистой системы у детей с церебральным параличом / Т.И. Ельникова, Е.И. Знаменская, А.Т. Красина // Акт. вопросы педиатрии : тез. докл. науч. конфер. – Таллинн, 1980. – С. 221–223.
  95. Еременко И.Г. Познавательные возможности учащихся вспомогательной школы / И.Г. Еременко. — К. : Рад. лит., 1972. — 130 с.
  96. Ермоленко Н.А. Клинико–психологический анализ развития двигательных, перцептивных, интеллектуальных и речевых функций у детей с церебральными параличами / Н.А. Ермоленко, И.А.Скворцов, А.Ф. Неретина // Журнал неврологии и психиатрии. – 2000. – № 3. – С. 33-38.
  97. Ефименко Н.Н. Содержание и методика занятий физической культурой с детьми, страдающими церебральным параличом / Н.Н. Єфименко, Б.В. Сермеев. – Москва: Советский спорт, 1991. – 53 с.
  98. Єременко І.Г., Бондар В. І., Стадненко Н. М., Синьов В. М. Основи спеціальної дидактики: посібник / І. Г. Єременко, В. І. Бондар, Н. М. Стадненко, В. М. Синьов [та ін.] ; відп. ред. І. Г. Єременко. – К: Рад. школа, 1975. – 212 с.
  99. Жуйков С.Ф. К проблеме диагностики обучаемости школьников / С.Ф. Жуйков // Вопросы психологии. – 1971. – № 5. – С. 91 – 99.
  100. Жук Е.Г. Гигиеническая концепция здорового образа жизни / Е.Г. Жук // Гигиена и санитария. – 1990. – № 6. – С. 68 – 72.
  101. Журавлев В.А. Природные фактори оздоровлення и физическая рекреация: учеб. пособие / В.А. Журавлев, В.П. Зайцев, Н.В. Зайцева, А.Ф. Куликов; под ред. В.П.Зайцева. – X. : ХаГИФК, 1999. – 72 с.
  102. Задорожный Б.В. Исследование корреляционных связей между показателями некоторых психических функций и успеваемости студентов / Б.В. Задорожный // Гигиена и санитария. – 1982. – № 9. – С. 94 – 95.
  103. Замбацявичене Э.Ф. К разработке стандартизованной методики для определения уровня умственного развития нормальных и аномальных детей / Э.Ф. Замбацявичене // Дефектология. – 1983. – №1. – С. 28 – 34.
  104. Запорожец А.В. Избр. психол. Труды в 2-х т. Т.1. Психологическое развитие ребенка. – М.: Педагогика, 1986. – 320 с.
  105. Запорожец А.В. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка / А.В. Запорожец, Я.З. Неверович // Вопросы психологии. – 1974. – №6. – С. 59 – 73.
  106. Зациорский В.М. Спортивная метрология : учебник для ин–тов физ. культуры / В.М. Зациорский. – Москва : Физкультура и спорт, 1982. – 256 с.
  107. Зинченко В.П. Психометрика утомления / В.П. Зинченко, А.Б. Леонова, Ю.К. Стрепков. – М. : МГУ, 1977. – 168 с.
  108. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание / П.И. Зинченко. – М., 1961. – 562 с.
  109. Змановский Ю. Психофизиологические и психологические особенности шестилетних детей / Ю. Змановский // Дошкольное воспитание. – 1984. – № 2. – С. 41 – 45.
  110. Иванов С.И. Влияние физических упражнений на некоторые стороны умственной деятельности студентов в течение учебного дня / С.И. Иванов // Материалы науч. конф. вузов по физическому воспитанию. – Л. : ЛГУ, 1969. – С. 52 – 54.
  111. Иванова М.П. Потенциал готовности и время реакции у человека / М.П. Иванова, Л.П. Кукинова // Вопросы психологи. – 1975. – № 1. – С. 122 – 127.
  112. Изучение проблем психологии, возрастной физиологии, школьной гигиены и дефектологии в АПН СССР (обзорная информация) / Под общ. ред. А.В. Петровского, А.А. Бодалева. – М., 1977. – Вып. 12. – 31 с.
  113. Ипполитова М.В. Речевые нарушения и пути коррекции у детей с гиперкинетической формой церебрального паралича : метод. Письмо / М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова. – Москва, 1978. – 106 с.
  114. Карепов Г.В. Лечебная физическая культура и физиотерапия в системе реабилитации больных травматической болезнью спинного мозга / Г.В. Карепов. – К. : Здоров’я, 1991. – 184 с.
  115. Карповский Г.К. Физическая культура и спорт в повышении работоспособности и учебно-трудовой активности студентов / Г.К. Карповский // Теория и практика физической культуры. – 1987. – №10. – С. 13 – 14.
  116. Качмар О.О. Статика та моторика у хворих ДЦП та їх динаміка в результаті лікування : автореф. дис.канд мед. наук :14.00.04. / О.О. Качмар. – Харків, 1997. – 22 с.
  117. Кіссе А.І. Самостійні заняття в системі фізичного виховання інвалідів з порушеннями опорно–рухового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : 24.00.02. / А.І. Кіссе. – Одеса : ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, 1999. – 19 с.
  118. Козявкин В.И. Детские церебральные параличи. Медико–психологические проблемы / В.И. Козявкин. – Львов : Украинские технологии, 1999. – 142 с.
  119. Колеснікова В.Ф. Психолого-педагогічне вивчення проблеми наступності в трудовій підготовці дошкільників і молодших школярів / В.Ф. Колеснікова // Навчально-виховний процес у середній та вищій школі. – 1994. – №2. – С. 140 – 147.
  120. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько. – М.: Просвещение, 1988. – 190 с.
  121. Компанец В.С. Психофизиологические критерии умственного утомлений и их профориентационная значимость : дис. … д-ра психол. наук: 19.00.02. / В.С. Компанець; Институт психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. – К., 1996. – 442 арк.
  122. Корольова Н.Д. Психолого-фізіологічні аспекти розумової працездатності та її реабілітації у молодших школярів : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / Н.Д. Корольова; Вінницький педагогічний ін-т; Вінницький медичний ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 1995. – 169 арк.
  123. Корольчук М.С. Психофізіологія працездатності корабельних спеціалістів в екстремальних умовах: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.02. / М.С. Корольчук; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1996. – 33 с.
  124. Косилов С.А.Труд и отдых / С.А.Косилов, И.М. Денисова. – М.: Знание, 1965. – 32 с.
  125. Косилов С.А. Работоспособность человека и пути ее повышения / С.А.Косилов, Л.Н. Леонова. – М.: Медицина, 1974. – 240 с.
  126. Костюк Г.С. Избр. психол. Труды / Г.С. Костюк. – М.: Педагогика, 1988. – 304 с.
  127. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості // Г.С. Костюк; за ред. Л.М. Проколієнко. – К. : Рад. школа, 1989. –608 с.
  128. Костюк Г.С. Обучение и развитие личности. – К.: Радянська школа, 1968. – 46 с.
  129. Краткий психологический словарь // ред.-сост. Л.А. Карпенко / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М. : Феникс, 1998. – 512 с.
  130. Краткий словарь по социологии // Под ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина /Сост. Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова. – М.: Политиздат, 1989.– 479с.
  131. Криворучко Т.С. Гигиеническое обоснование рационализации и планирования учебного процесса в вузе / Т.С. Криворучко, Р.Н. Вановская // Гигиена и санитария. – 1975. – №5. – С. 47 – 50.
  132. Круглова Н.В. Произвольная регуляция деятельности и физическое утомление / Н.В. Круглова // Вопросы психологи. – 1976. – № 2. – С. 138 – 141.
  133. Крылов А.А. Системный подход как основа исследований по инженерной психологии и психологии труда / А.А. Крылов // Методология исследования по инженерной психологии и психологии труда / под ред. А.А. Крылова. – Л. : ЛГУ, 1974. – Т. 1. – С. 5 – 11.
  134. Кулак А.И. Кортикальная регуляция утомления при мышечной работе и восстановление работоспособности при отдыхе человека: Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 19. 00. 07. / Кулак А.И.; Белорусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1953. – 18 с.
  135. Кулак А.И. Психические и психофизиологические функции организма человека и система НОТ / А.И. Кулак. – Минск: Беларусь,1974.–246 с.
  136. Кулак А.И. Физиология утомления при умственной и физической работе человека. – Минск: Беларусь, 1968. – 272 с.
  137. Кулак И.А. Особенности развития умственного утомления школьников в процессе освоения нового материала //Гигиена воспитания и обучения детей и подростков. – Минск, 1965. – С. 53 – 56.
  138. Куц А.С. Модельные показатели физического развития и двигательной подготовленности населения центральной Украины : монографія / А.С. Куц. – К. : Искра, 1993. – 250 с.
  139. Куц А.С. Организационно–методические основы физкультурно–оздоровительной работы со школьниками, проживающими в условиях повышенной радиоактивности : автореф. дис. на соисконие ученой степени докт. пед. наук : 24.00.02 / А.С. Куц. – К., 1997. – 42 с.
  140. Левочкина И.А. Последействия тормозного функционального состояния, вызываемого монотонной работой и свойства нервной системы / И.А. Левочкина // Вопросы психологи. – 1976. – №3. – С. 123 – 126.
  141. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
  142. Летов В.Я. Об изменении уровня работоспособности студентов в учебном году / В.Я. Летов // Тез. докладов Всесоюз. науч. конф. – М.: МГУ, 1976. – С. 78 –79.
  143. Лещенко М.П. Розвиток творчої фантазії молодших школярів //Актуальні проблеми професійної освіти / М.П.Лещенко // Зб. статей. – Полтава, 1994. – С. 24 – 33.
  144. Лисович В.І. Реабілітація спастичних паралічів: моделі та механізми виникнення м'язової спастичності / В.І. Лисович // Укр. вісник психоневрології. – 1996. – Т. 5. – Вип. 1 (13). – С. 195–197.
  145. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива / А.Н. Лутошкин. – М.: Педагогика, 1988. – 126 с.
  146. Маришук В.Л. Исследование функционального состояния для оценки работоспособности, профотбора и групповой совместимости / В.Л. Маришук // Методология исследований по инженерной психологии и психологии труда / Под ред. А.А.Крылова. – Л.: ЛГУ, 1974. – Ч.1. – С. 81 – 121.
  147. Менделеева О.Й. Формирование временных типов биоритмальной активности у детей школьного возраста / О.Й. Менделеева // Гигиена и санитария. – 1985. – №3. – С. 34 – 37.
  148. Мерзлікіна О.А. Методика використання засобів фізичного виховання в корекції рухових функцій підлітків з церебральним паралічем / О.А Мерзлікіна, О.С. Куц. – Львів, 2002. – 88 с.
  149. Молдавская С.И., Глуховский Л.М. Опыт психофизиологического обоснования нормативов трудоемкости учебной работы студентов / С.И. Молдавская, Л.М. Глуховский // Программированное обучение: Межведомств. науч. сб. – К.: КГУ, 1969. – Вып. 4–5. – С. 57 – 63.
  150. Мурза В.П. Методи функціональних досліджень у спортивній медицині та фізичній реабілітації / В.П Мурза; навчальний посібник. – К., 2001. – 205 с.
  151. Мурза В.П. Особливості проведення занять із студентами, що хворіють сколіозом / В.П. Мурза; метод. Рекомендації – К., 2000. – 86 с.
  152. Мухина В.С. Личность отрока / В.С. Мухина // Возрастная психология: Феноменология развития, детство, отрочество. – 2-е изд. – М.: Академия, 1998. – С. 398 – 421.
  153. Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 423 с.
  154. Навакатикян А.О. Психофизиологические механизмы и критерии напряженности умственного труда // Физиологические основы повышения эффективности труда. – Л.: Наука, 1971. – С. 98 – 117.
  155. Навакатикян А.О. Возрастная работоспособность лиц умственного труда / А.О.Навакатикян, В.В. Крыжановская. – К.: Здоровье, 1979. – 208 с.
  156. Нагорный В.Э. Методика оценки умственного утомления школьников по состоянию сосудистого тонуса: Возрастная физиология и клиника / В.Э. Нагорный. – М., 1965. – С. 124 – 125.
  157. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6–7 лет / Н.И. Непомнящая.– М.: Педагогика, 1992. –160 с.
  158. Новоселова Е.И. Оценка адаптационных возможностей школьников к учебным нагрузкам по психофизиологическим показателям / Е.И. Новоселова, Г.Г. Субхангулова // Вестник Башкирського университета. – 2000. – №1. – С. 101 – 103.
  159. Операйло С.І. Діагностика і корекція працездатності студентів технічного вузу : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. / С.І. Операйло; Киевский международный ун-т гражданской авиации. – К., 1998. – 170 с.
  160. Основы ортопедагогики / Под ред. Э. Брукарта. – Бельгия, 1999.
  161. Особенности психического развития детей 6 –7 летнего возраста / Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М.: Педагогика, 1988. – 136 с.
  162. Підвищення ефективності початкового навчання / О.В. Скрипченко, О.Я. Савченко, Н.Ф. Скрипченко, М.С. Вашуленко, Г.П. Коваль, М.В. Богданович, Л.К. Нарочний. – К.: Радянська школа, 1974. – 142 с.
  163. Платонов К.К. Вопросы психологии труда (2-е изд. доп) / К.К. Платонов. –М.: Медицина, 1970. – 264 с.
  164. Плющ О.М. Трансформація мотиваційної сфери кваліфікованих спортсменів в період професійного становлення: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / О.М. Плющ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 20 с.
  165. Плющ С.М. Зв’язок особистісних та індивідуально - психологічних особливостей у розумовій стомлюваності: Дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / С.М. Плющ; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України.–К.,1998–271 с.
  166. Подзорова Т.С. Научная организация умственного труда студентов / Т.С. Подзорова. – Л.: ЛГУ, 1972. – 44 с.
  167. Пономаренко И.И. Гигиена умственного труда и физической культуры студентов университетов / И.И. Пономаренко // Гигиена и санитария. – 1978. –№9. – С. 36 – 40.
  168. Попов С.Н. К вопросу о рациональном режиме умственной и физической деятельности студентов / С.Н. Попов, К.А. Кафанов, А.М. Гамаль-Зль-Дина, А.Б. Лагутин // Гигиена и санитария. – 1982. – №5. – С. 26 – 29.
  169. Потапова М.М. Активный отдых в процессе умственной деятельности / М.М. Потапова. – Л.: ЛГУ, 1968. – 78 с.
  170. Практикум по общей и экспериментальной психологии // В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.А. Ганзен и др. / Под ред. А.А. Крылова. – Л.: ЛГУ, 1987. – 255 с.
  171. Практикум по общей психологии // А.И. Абраменко, А.А. Алексеев, В.В. Богословский и др. / Под ред. А.И. Щербакова (2-е изд. перераб. и доп.). – М.: Просвещение, 1990. – 228 с.
  172. Пратусевич Ю.М. Умственное утомление школьника: симптомика, физиологическая природа и пути устранения / Ю.М. Пратусевич. – М.: Медицина, 1964. – 459 с.
  173. Пратусевич Ю.М. Динамика межполушарных взаимоотношений у школьников 8 - 10 классов при остром умственном утомлении и влияние на эту динамику дозированных физических воздействий / Ю.М. Пратусевич, Л.Н. Шуструйская, Л.А. Алексеева // Гигиена детей и подростков. – 1970. – №2. – С. 143 – 157.
  174. Преображенская Н.Н. О влиянии учебного режима на утомление школьников / Н.Н. Преображенская // Гигиена детей и подростков. – 1958. – №49. – С. 22 – 29.
  175. Психологическая диагностика детей и подростков / Под. ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. – М.:Международная пед. академ., 1995. – 360 с.
  176. Психология :.словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского : 2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.
  177. Психофизиологическое исследование динамики умственной работоспособности / [Домонтович Е.И., Коган В.М., Куренкова А.Н., Шабалина Н.Б. ] // Вопросы психологии. – 1970. – № 6. – С. 86 – 92.
  178. Пчеляков А.В. Комплексное лечение двигательных нарушений при детском церебральном параличе / А.В. Пчеляков. – Москва, 1982. – С. 42–44.
  179. Работоспособность человека и пути ее повышения / С.А. Косилов, Л.Н. Леонова. – М. : Медицина, 1974. – 240 с.
  180. Равен Дж. и др. Цветные прогрессивные матрицы / Дж.Равен и др. – М.: Кошто-центр, 1995. – 264 с.
  181. Развитие логической памяти у детей: Коллективная монография / Под ред. А.А. Смірнова. – М., 1976. – 255 с.
  182. Родин
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины