ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ : ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА воспитания лидерских качеств ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
 • Альтернативное название:
 • ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА воспитания лидерских качеств ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
 • Кол-во страниц:
 • 494
 • ВУЗ:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  На правах рукопису

  АЛФІМОВ Дмитро Валентинович

  УДК 37.018.2+37.032


  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

  13.00.07 – теорія і методика виховання


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  доктора педагогічних наук


  Науковий консультант:
  Шевченко Галина Павлівна – член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор
  Донецьк – 2012  ЗМІСТ

  ВСТУП ……………………………………………………………....……… 4
  РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ………………….……………....……………………..………..…... 16
  1.1 Ретроспективний аналіз теорій виховання лідерських якостей школярів …………………………………………………….......... 16
  1.2 Методологічні підходи до виховання лідерських якостей осо-бистості ……………………………………………………….….. 51
  1.3 Неперервність виховання лідерських якостей особистості школярів …………………………………….…………………... 62
  1.4 Специфіка виховання лідерських якостей школярів у сучасній загальноосвітній школі України ………………...……………… 98
  Висновки до першого розділу …………………………….….…………. 112
  РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ……………………………………………………………………… 116
  2.1 Огляд зарубіжного та вітчизняного науково-практичного дос-віду виховання лідерських якостей школярів ………………… 116
  2.2 Характеристика сучасних концепцій виховання лідерських якостей школярів ………………………………………………… 130
  2.3 Зміст і структура лідерських якостей особистості школяра ……………………………………………………..………………. 144
  2.4 Закономірності та принципи виховання лідерських якостей школярів у контексті неперервності ……………..…………...… 195
  Висновки до другого розділу ………………………………………...……. 204
  РОЗДІЛ 3 ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОГО ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ……………………………………………….………………… 208
  3.1 Структурно-змістовний контент технології …………………… 208
  3.2 Теоретичне обґрунтування та розробка особистісно орієнтованої технології неперервного виховання лідерських якостей школярів …………………………………………..……………… 225
  3.3 Організаційно-педагогічні умови впровадження технології ви-ховання лідерських якостей школярів на різних ступенях на-вчання…………………………………..…………….…………. 260
  Висновки до третього розділу …………………………………..…………. 273
  РОЗДІЛ 4 МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НЕПЕРЕРВНОГО ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ……………………………….….. 276
  4.1 Мета, завдання і процедури організації моніторингу …………. 276
  4.2 Підготовчий етап моніторингу………………………………….. 292
  4.3 Відстеження процесу виховання в учнів лідерських якостей у початковій, основної та старшої шко-лі…………………….…… 313
  4.4 Підсумки моніторингу………………………….…………….….. 361
  Висновки до четвертого розділу ……………………………………..…… 382
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ …………………………………………….......... 385
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …..…..…..…..…..…..…..…….... 390
  ДОДАТКИ……………………………..………..………..………..….......... 429
  ВСТУП
  Актуальність дослідження зумовлюється тим, що сьогодні особистості необхідно адаптуватися не до сталих умов життя, не до періодичних економічних, соціальних та соціально-політичних, а до перманентних змін, які відбуваються в усе більш швидкому темпі в українському суспільстві. При цьому людина має бути не тільки готовою до них, але й мати здатність продукувати та впроваджувати ці зміни, управляти ними. Це вимагає наявності в неї лідерських якостей, які найбільш активно виховуються в шкільні роки. Саме в цей час школярі набувають досвід громадської діяльності, управління й самоуправління, визначають свій подальший шлях у житті, формують культуру спілкування із товаришами та соціумом. Цьому сприяють упровадження державно-громадського управління сучасною загальноосвітньою школою, посилення її відкритості як соціально-педагогічної системи, можливості Internet, розширення її міжнародних зв’язків тощо.
  Утім, невихованість лідерських якостей впливає на рівень адаптованос-ті випускника школи до життя, його духовність і моральну стійкість, що час-то дозволяє негативно налаштованим лідерам втягувати учнів у різноманітні асоціальні угруповання, які розповсюдилися в країні, відволікати від актив-ного здобуття знань, корисної суспільної праці тощо. Отже, виховання лідерських якостей особистості в загальноосвітній школі – це об’єктивна потреба і суспільства, і самої особистості.
  Сьогодні загальноосвітня школа активно розвивається. Вектори цього процесу задані Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХI століття»), Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів тощо. Ці та інші документи, окреслюючи основні завдання сучасної загальноосвітньої школи, наголошують на необхідності виховання широкого спектра цінностей учнів, розкриття лідерського потенціалу учнів на всіх ступенях їх навчання, що дозволяє особистості реалізовувати свої дарування, плани, мрії, генерувати різноманітні ідеї, їх відстоювати й утілювати в життя.
  Для науки проблема лідерства не є новою. Її розв’язують філософи та історики (Г. Гоббс, В. Мшвенієрадзе, Є. Осипова, М. Роджерс, І. Холоманс та інші науковці), соціологи (Б. Гриффін, М. Крозьє та інші вчені); психологи (Є. Дубовська, Р. Кричевський, Б. Паригін, А. Петровський, В. Шпалинсь-кий та інші дослідники), педагоги (Б. Вульфов, Я. Коломинський, А. Луто-шкін, А. Макаренко, А. Мудрик, Л. Уманський, В. Ягоднікова та багато інших вчених). Фахівці підкреслюють, що виховання лідерських якостей людини необхідне для її успішного існування, що вони є найбільш сильною характеристикою конкурентоздатної особистості і що немає стандартного комплексу якостей, який би був властивий лідерам на відміну від інших людей. У різних ситуаціях ефективні керівники виявляють різні особистісні риси; вони орієнтовані, перш за все, на роботу з людиною, ніж на результат, постійно вдосконалюють свої знання та здібності, об’єктивно оцінюють власні дії, уміють використовувати свої сильні сторони так само добре, як заповнювати прогалини в знаннях, керуються особистими фундаментальними та духовними цінностями, органічно поєднуючи емоції, інтелект і ділові якості, розуміють, що духовність має пронизувати всю діяльність лідера (І. Бех, Г. Шевченко та інші). Дослідники також указують, що виховання лідерських якостей має відбуватися в кожній дитині і твердять, що цей процес є невід’ємною частиною всього виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Набирає сили тенденція спрямування особистості у світове і європейське співтовариство, виховання особистості, яка вміє не тільки очолити групи людей задля корисних суспільних цілей, але й задля власного самовдосконалення. Тобто лідер не тільки для інших, але й для себе. Лідерська самореалізація – важливий аспект функціонування творчої особистості. Творцю мало створити творчий продукт – його ще треба вміти презентувати й навіть добитися його впровадження (І. Бех, Б. Вульфов, Л. Мартинець, Л. Пасечнікова та інші науковці).
  Проте у вихованні лідерських якостей школярів ще недостатньо врахо-вуються об’єктивні тенденції розвитку сучасної загальноосвітньої школи: багатоступеневість, профільність, наявність стандартів, які періодично онов-люються, різноманітність типів (гімназії, ліцеї, колегіуми тощо), відкритість до зовнішніх впливів і навіть функціонування в навчальному закладі студе-нтської профспілкової організації, у роботу якої включені старшокласники. Усе це спонукає до переосмислення теоретико-методичних засад та концеп-туальних підходів до виховання лідерських якостей школярів з урахуванням особливостей функціонування сучасної загальноосвітньої школи.
  Аналіз теоретичних напрацювань учених, досвіду виховання лідерсь-ких якостей школярів дав змогу визначити суперечності:
  - між усвідомленням необхідності організації людиноцентрованого виховання і соціоорієнтованою парадигмою, яка превалює у виховній діяль-ності загальноосвітніх шкіл (рівень концептуалізації виховної діяльності в загальноосвітній школі);
  - між об’єктивною потребою сучасного українського суспільства в громадянах із розвинутими лідерськими якостями та реальним станом готовності школярів реалізувати свій лідерський потенціал на всіх етапах їх навчання в загальноосвітньому навчальному закладі (рівень визначення мети виховання лідерських якостей учнів у загальноосвітній школі);
  - між необхідністю виховання лідерських якостей школярів і відсутні-стю науково обґрунтованих теоретичних і методичних аспектів цього проце-су як неперервної педагогічної дії (рівень змісту й технологій виховання лі-дерських якостей).
  Розв’язання означених суперечностей зумовлює необхідність вивчення досвіду виховання лідерських якостей особистості в загальноосвітній школі в історичній ретроспективі; переосмислення методологічного та психолого-педагогічного підґрунтя цього процесу; обґрунтування концептуальних підходів і технології неперервного виховання лідерських якостей школярів, моніторингу її ефективності, що має значно підвищити якість виховного процесу на початковому, основному й старшому ступенях школи.
  Отже, теоретична та практична значущість проблеми неперервності виховання лідерських якостей школярів з урахуванням активності зовнішніх впливів, відсутність відповідних методологічних, теоретичних засад цього процесу зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Теорія і мето-дика виховання лідерських якостей особистості у сучасній загальноосвітній школі».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обра-ний напрямок дослідження відповідає темі дослідження, яка розробляється в Донецькому національному університеті (номер державної реєстрації Г-08/5 0108U004342).
  Тему дисертації затверджено Вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 1 від 01.02.2010 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 30.03.2010 р.).
  Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й розробці теоретичних і методичних засад неперервного (з першого по одинадцятий клас) виховання лідерських якостей школярів.
  Відповідно до мети дослідження були визначені такі завдання:
  - схарактеризувати стан розв’язання проблеми дослідження в історичній ретроспективі;
  - здійснити огляд зарубіжного та вітчизняного науково-практичного досвіду виховання лідерських якостей школярів;
  - розробити концепцію неперервного виховання лідерських якостей школярів у сучасній загальноосвітній школі;
  - розкрити методологічні підходи до виховання лідерських якостей особистості;
  - розглянути специфіку виховання лідерських якостей учнів у сучас-ному загальноосвітньому навчальному закладі;
  - уточнити зміст і структуру лідерських якостей школярів;
  - обгрунтувати критерії та рівні сформованості лідерських якостей школярів;
  - визначити принципи й закономірності виховання лідерських якостей школярів;
  - розробити, теоретично обґрунтувати особистісно орієнтовану технологію неперервного виховання лідерських якостей школярів у загальноосвітній школі та визначити умови її реалізації;
  - здійснити моніторинг ефективності особистісно орієнтованої техно-логії неперервного виховання лідерських якостей учнів.
  Об’єкт дослідження – процес виховання лідерських якостей особистості в сучасній загальноосвітній школі.
  Предмет дослідження – концепція, принципи, закономірності та педагогічна технологія виховання лідерських якостей особистості у сучасній загальноосвітній школі у контексті неперервності.
  Провідною концептуальною ідеєю дослідження є положення про те, що в суспільстві сталого розвитку виховання лідерських якостей особистості стає головним стратегічним ресурсом, джерелом сили та процвітання.
  Лідерські якості особистості ефективно виховуються тоді, коли вона знаходиться у взаємодії з іншими людьми як суб’єкт творчості. У ній (взає-модії) творча особистість знаходить можливість свободи самовираження, усвідомлення необхідності співпраці та співтворчості з іншими людьми для досягнення продуктивності власного буття. Саме такий емоційний стан дозволяє особистості сприймати інших людей як безумовну людську цінність. Співпраця та співтворчість, таким чином, виступають потужним механізмом відчуття духовного начала в спілкуванні із членами групи й розвитку емоційно ціннісного ставлення до них.
  Відчуття результатів взаємодії (реалізація членами групи ідей лідера) – це не тільки сприйняття предметного результату, але й переживання сутності іншого, що винятково важливо для гуманізації лідерської позиції.
  У лідера на стадії усвідомлення стратегії розв’язання завдань актуалі-зується потреба в діалозі, колективному спілкуванні. Тут формується вміння вислуховувати різні точки зору, інтегрувати знання, пов’язувати іноді несу-місні думки. Саме в такому процесі розвивається вдумливий самоаналіз, критичне зіставлення напрацьованих ідей та рішень, самостійний їх вибір, корекція лідерської поведінки.
  Лідерські якості притаманні кожній особистості. Їх виховання – за-вдання і загальноосвітньої школи, і сім’ї, і позашкільних закладів освіти то-що. Однак саме загальноосвітня школа, завдяки спеціально підготовленим педагогам, найбільш повно сприяє формуванню в школяра позитивних соціальних і пізнавальних потреб, стимулює самотворення особистості.
  Ефективність впливу загальноосвітньої школи на сформованість лідер-ських якостей особистості школяра досягається реалізацією послідовно-цілісного підходу, який динамічно поєднує розвиток особистості з її потре-бами, спрямуваннями й прагненнями; узгоджує програми виховання лідерських якостей школяра з його індивідуально-психологічними особливостями; сприяє успішному виконанню організаторських завдань; відштовхується від наукового розуміння педагогічної технології, що передбачає взаємозв’язки між виявленням, організацією, розвитком лідерських якостей за принципами наступності й безперервності; передбачає постійний моніторинг реалізації цих принципів.
  Методологічна основа дисертаційного дослідження базується на принципах персоніфікації, біпарності, опосередкованих впливів у процесі ви-ховання лідерських якостей, включення дітей у соціальні особистісно значу-щі відносини, самореалізації дитини в позиції лідера, диференційованого пі-дходу, орієнтації на життєвий досвід; ідеях системного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, послідовного, проблемно-цільового, екзис-тенціального, діяльнісного підходів, а також на ідеї гуманізації й демократи-зації освіти, що знайшли своє відображення в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних учених у сфері педагогіки, психології, соціології. У процесі роботи були враховані положення Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Концепції профільного навчання, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі, Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів тощо.
  Теоретичну основу дослідження становлять:
  - філософські та психологічні положення про особистість як активного суб’єкта діяльності й розвитку (І. Бех, Л. Виготський, І. Зимня, Г. Костюк, С. Рубінштейн та інші);
  - особливості розвитку дітей молодшого, підліткового та старшого шкільного віку (І. Бех, Л. Божович, Д. Ельконін, Е .Еріксон, І. Кон та інші);
  - психологічний зміст і закономірності виховання (І. Бех, Л. Божович, В.Сухомлинський);
  - загальнонаукові ідеї системного (Б. Ананьєв, В. Афанасьєв, Б. Ло-мов), діяльнісного (В. Давидов, О. Газман, Л. Загрекова, О. Леонтьєв, Н. Ра-діонова, А. Тряпіцина, Н. Щуркова), проблемно-цільового (Т. Ахаян, З. Ва-сильєва, І. Колесникова, В. Розов, Л. Рувинський), особистісно-діяльнісного (І. Бех, Є. Бондаревська, І. Якиманська ), екзистенціального (М. Бердяєв, В. Дружинін, А. Камю, Г. Марсель, М. Рожков, Ж.Сартр, М. Хайдеггер, Л.Шестов, К. Ясперс та ін.), компетентнісного (І. Єрмаков, Є. Павлютенков, Л. Сохань), послідовного (В. Вовк, В. Кожевніков та ін.) підходів;
  - дослідження з проблеми становлення лідерської позиції учнів, вихо-вання лідерських якостей школярів на різних ступенях навчання: у молод-шому шкільному віці (П. Блонський, О. Киричук, Дж. Ностренд, О. Тищенко, О. Хмизова); у підлітковому та юнацькому віці (Г. Ашин, А. Картер, Р. Кричевський, О. Маковський, М. Рижак, В. Рум’янцева, Р. Стогділл, Л. Уманський, В. Ягоднікова та інші науковці);
  - ідеї наукових шкіл духовного розвитку особистості Г. Шевченко, формування особистості вчителя (В. Гриньова, М. Євтух, І. Зязюн, О. Глуз-ман, О. Кучерявий, О. Савченко та інші вчені);
  - різноманітні теорії лідерства: теорія орієнтації на «великі особистос-ті» (Г. Лебон, Г. Тард), теорія загальних рис лідерства (К. Берд, Е. Богардус, Ф. Гальтон), ситуативна теорія лідерства (Дж. Браун, К. Джибб, Р. Стогділл, Е. Уесбур), гуманістична теорія лідерства (Р. Блейк, Р. Кеттел, Дж. Макгре-гор), теорія «лідерство як функція групи» (М. Грегор, Г. Хоманс), синтетична теорія лідерства (Б. Басс, Дж. Джуліан, Ф. Фідлер, З. Холландер), теорія лідерства як способу групової диференціації ( Р. Бейлз, Ф. Слейтер), теорія лідерських ролей (Р. Бейлз, E. Богардус, Л. Картер, Т. Ньюк, Ф. Слейтер, Р. Стогділл, Д. Хоманс та ін.), поведінкова теорія лідерства (Р. Блейк, Р. Лайкерт, Дж. Моутон, Р. Танненбаум, Дж. Форд, У. Шмідт та ін.), атрибутивна теорія лідерства (Х. Сімз, П. Сьюдфельд, П. Тетлок, Ф. Фідлер та ін.), мотиваційна теорія лідерства (А. Маслоу, Е. Еванс, У. Мітчел, Р. Хаус), теорія ціннісного обміну як механізму висування особистості на лідерську позицію в групі (Г. Келлі, Р. Кричевський, Дж. Марч, Г. Саймон, Дж. Тибо, Дж. Хоманс й ін.), операційна концепція лідерства (Дж. М. Бернс), концепція харизматичного лідерства (С. і Т. Кучмарські, Г. Фейрхольм, К. Ходжкінсон).
  У процесі дослідження для вирішення поставлених завдань використо-вувалися такі методи дослідження:
  - теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, зіставлення, узагальнення наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів з питань дос-лідження, вивчення наукової літератури з метою визначення сутності лідер-ських якостей особистості, розробки концепції та обґрунтування технології їх виховання у сучасній загальноосвітній школі, визначення теоретико-методологічних засад дослідження;
  - емпіричні: спостереження; опитування, бесіда, дискусія, анкетування, тестування, інтерв’ю для визначення рівнів сформованості лідерських якос-тей школярів; педагогічний моніторинг для відстеження ефективності особи-стісно орієнтованої технології неперервного виховання лідерських якостей школярів; метод експертних оцінок для визначення лідерських якостей, які є пріоритетними для виховання у школярів з першого по одинадцятий клас.
  Наукова новизна полягає в тому, що:
  • вперше розроблено та впроваджено концепцію неперервного вихо-вання лідерських якостей особистості в сучасній загальноосвітній школі й на її основі створено особистісно орієнтовну технологію їх виховання з першого по одинадцятий клас;
  - здійснено всебічний науковий аналіз історико-педагогічних переду-мов виховання лідерських якостей учнів;
  - охарактеризовано закономірності та принципи виховання лідерських якостей школярів у контексті неперервності;
  - визначено критерії та рівні сформованості лідерських якостей шко-лярів;
  - здійснено моніторинг ефективності особистісно орієнтованої техно-логії неперервного виховання лідерських якостей школярів;
  • уточнено зміст і структуру лідерських якостей школярів;
  • удосконалено форми й методи діяльності педагогічних колективів, спрямованих на розвиток лідерських якостей учнів, починаючи з першого класу; зміст, форми і методи діяльності органів учнівського самоврядування; планування виховної роботи класних керівників, заступників директора школи з виховної роботи; технологія створення портфоліо учня як лідера, науково-методична робота з педагогами;
  • подальшого розвитку набули теоретичні основи організації виховної роботи в школі, ідеї щодо комплексу лідерських якостей школярів та наступності у вихованні цих якостей на всіх ступенях навчання учнів у загальноосвітній школі.
  Практичне значення дослідження полягає в розробленні особистісно орієнтованої технології неперервного виховання лідерських якостей учнів у сучасній загальноосвітній школі, з першого класу і до її закінчення; у розробці та впровадженні в роботу загальноосвітніх шкіл педагогічного проекту «Підготовка лідерів у системі шкільної освіти», програми факультативного курсу «Шлях до лідерства» для учнів 1-11 класів; створенні «Портфоліо лідера» для учнів 1-11 класів. Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані при підготовці лекцій з педагогічних дисциплін «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Інноваційні технології навчання і виховання», «Управління виховною роботою в загальноосвітній школі», а також для подальшого вдосконалення теорії та практики виховної роботи у початковій, основній і старшій школі, в самоосвітній діяльності керівників і вчителів загальноосвітніх шкіл.
  Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Донецької багатопрофільної гімназії № 150 (довідка № 426 від 30.11.2011), Макіївської загальноосвітньої школи № 57 (довідка № 124 від 24.11.2011), Макіївської гімназії (довідка № 178 від 28.11.2011), Донецького бізнес-ліцею (довідка № 15 від 17.11.2011), ліцею при Донецькому національному універ-ситеті (довідка № 01-9/154 від 21.12.2011).
  Апробація матеріалов дослідження здійснювалася шляхом публікацій основних положень, висновків і результатів дослідження, їх обговорення на засіданнях кафедри управління освітою Донецького національного універси-тету, засіданнях лабораторії Науково-дослідного інституту розвитку людини «Творчий розвиток особистості», на обласних нарадах, методичних об’єднаннях директорів шкіл, учителів, а також під час виступів на наукових конференціях:
  - міжнародних: «Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи» (5–6 листопада 2008 р., м. Київ – Донецьк); «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особи-стості в умовах трансформації освіти» (16 квітня 2010 р., м. Київ); «Личность в едином образовательном пространстве» (5–7 мая 2010 г., г. Запорожье); «Педагогічна і суспільна підтримка обдарованих дітей і молоді» (22 квітня – 22 травня 2010 р., м. Горлівка ); «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» (28–9 жовтня 2010 р., м. Горлівка); «Психолого-педагогічні засади профільного навчання та профорієнтаційної роботи: досвід, тенденції, перспективи» (2 листопада 2010 р., м. Донецьк); «Педагогічна і суспільна підтримка обдарованих дітей і молоді» (22 квітня – 22 травня 2011 р., м. Горлівка); «Ціннісні пріоритети освіти: виклики XXI століття» (9–11 жовтня 2011 р., м. Луганськ ); «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: довкілля – початкова школа» (12–13 жовтня 2011 р., м. Хмельницький); «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (13–15 жовтня 2011 р., м. Переяслав-Хмельницький); «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» (28–29 жовтня 2011 р., м. Горлівка).
  - всеукраїнських: «Управління системою освіти сільських адміністрати-вних районів в умовах формування інноваційної моделі розвитку галузі» (22–23 березня 2005 р., м. Дніпропетровськ); «Інноваційні процеси у профе-сійній підготовці педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації» (16 квітня 2009 р., м. Донецьк); «Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів» (8-9 квітня 2010 р., м. Запоріжжя); «Психологічні чинни-ки педагогічної дії в системі учитель-учень» (6–7 квітня 2011 р., м. Київ); «Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи» (28 квітня 2011 р., м. Київ); «Новітні технології підготовки фа-хівців вищої школи в сучасних умовах» (2–4 листопада 2011 р., м. Горлів-ка).
  - регіональних: Наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного уні-верситету за підсумками науково-дослідної роботи за 2005-2006 рр. (19–24 квітня 2007 р., м. Донецьк); «Творча особистість: формування і розвиток» (13 березня 2008 р., м. Донецьк); «Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи» (3 листопада 2009 р., м. Донецьк); «Соціальна і педагогічна підтримка обдарованих дітей в Україні та за кордоном: проблеми компаративістики» (7 червня 2011 р., м. Горлівка); «Авторська школа: виклики сучасності» (21 жовтня 2011 р., м. Краматорськ); «Авторська школа: виклики сучасності» (15 листопада 2011 р., м. Краматорськ).
  Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні основи підготовки старшокласників до підприємницької діяльності у приватному бізнес-ліцеї» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки була за-хищена в 2001 році в Луганському державному університеті імені Тараса Шевченка. Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської дисерта-ції не використовувалися.
  Публікації. Зміст і результати дослідження відображено у 32 одноосібних публікаціях, у тому числі – 1 монографія, 1 навчальний посі-бник, 30 наукових статей, з яких 23 надруковано у провідних фахових видан-нях, 2 – в інших педагогічних та наукових виданнях, 5 – у збірниках матеріа-лів конференцій.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  Проблема виховання лідерських якостей школярів є однією з актуальних соціально-педагогічних проблем сьогодення, яке потребує людей ініціативних, здатних до здійснення свідомого самостійного вибору, із розвиненим почуттям власної гідності, здатністю до особистісного самовдосконалення. Виховання лідерських якостей особистості може відбуватися протягом усього її життя, але найбільш сприятливим у цьому є період навчання в загальноосвітній школі як соціальному інституті, у якому особистість перебуває одинадцять років.
  Результати ретроспективного аналізу виховання лідерських якостей особистості свідчать, що ця проблема порушувалася ще в стародавні часи. В останнє століття вона стала предметом дослідження філософів, психологів, педагогів. Саме в цей час були згенеровані різноманітні концепції лідерства. Розглянуті детально в дисертації, ці соціально-психологічні теорії свідчать про багатогранність феномена, виступають підґрунтям для вибору педагогічних дій щодо виховання лідерських якостей особистості.
  Визначено теоретико-методологічні засади виховання лідерських якостей особистості в сучасній загальноосвітній школі, що є відображенням взаємозумовлених підходів до дослідження проблеми, які реалізуються у взаємозв’язку, роблячи процес виховання лідерських якостей школярів цілісним, неперервним: системного, діяльнісного, проблемно-цільового, особистісного, екзистенціального, компетентнісного, послідовного.
  Розглянуто специфіку виховання лідерських якостей школярів у сучасній загальноосвітній школі. Вона зумовлена сучасним законодавством, яке передбачає диференційованість типів навчальних закладів, профільність старшої школи, опору в організації виховного процесу на Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів, відкритість школи активним зовнішнім впливам, можливість широкого включення учнів у різноманітні форми учнівського самоврядування, взаємодію школярів із товаришами в школі, державі й за кордоном, найширшу участь в інтелектуальних та інших змаганнях, коли особистість реалізує потребу у творчій самореалізації, потребу в лідерстві. Сучасна загальноосвітня школа забезпечує єдність освіти й життя учнів, формує їхні життєві компетентності, включає їх у різноманітні соціальні практики, використовує ресурси співтовариства задля соціалізації школярів. У старшій її ланці може функціонувати профспілка студентів, якщо заклад входить у структуру вищого навчального закладу.
  Аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду виховання лідерських якостей школярів дав змогу впевнитися в тому, що українська педагогічна практика рухається в тому самому напрямку, як і в Німеччині, Норвегії, Польщі, Росії, США, Франції, Фінляндії, Угорщині, Японії та інших країнах. У цих країнах для виховання лідерських якостей школярів активно використовується потенціал учнівського самоврядування загальноосвітніх закладів, позашкільних закладів, громадських дитячих організацій. У них учні вчаться демократії, розвивають навички взаємодії в команді, організації колективних справ, формують уміння очолювати різноманітні справи, розвивають у себе риси управлінців.
  Концепцію неперервності виховання лідерських якостей школярів у загальноосвітній школі створено з урахуванням того, що цей процес передбачає певну систему змісту, форм, методів і прийомів педагогічних дій з ускладненням діяльності учнів на різних етапах онтогенезу.
  Уточнено зміст лідерських якостей школярів. Лідерські якості – це узагальнені властивості лідера створювати нове бачення рішення проблеми, успішно впливати на послідовників у напрямку досягнення групою або організацією цілей. Структура лідерських якостей особистості школяра включає: загальні риси лідера як систему його ціннісних орієнтирів і відносин із навколишнім світом і людьми, основу особистісної характеристики (рішучість, ініціативність, наполегливість, креативність, чесність і порядність у відносинах, відповідальність, емпатія, інтелектуальна лабільність); лідерську поведінку як умову взаємного сприйняття, взаєморозуміння, взаємооцінки (уміння слухати, готовність до співпраці, рефлективність, уміння розуміти емоційний стан людини, уміння впливати на інших, уміння себе презентувати, уміння розв’язувати конфлікти, комунікабельність); ситуації, у яких діє лідер, як передумова успішної діяльності (стресостійкість, мотивація успіху, уміння управляти собою, уміння приймати рішення, упевненість у собі, уміння організувати, уміння проявляти самостійність, уміння брати на себе ризик).
  Створено модель неперервності та наступності виховання лідерських якостей школярів молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Структурними елементами моделі відповідно до кожного вікового етапу виступають: компоненти лідерських якостей, лідерські якості залежно від вікових особливостей учнів і змістовне навантаження цих якостей.
  Визначено три рівні прояву лідерських якостей у школярів. Особистість із високим рівнем характеризується рішучістю, ініціативністю, наполегливістю, креативністю, чесністю й порядністю у відносинах, відповідальністю, емпатією, інтелектуальною лабільністю; умінням слухати, готовністю до співпраці, рефлексивністю, умінням розуміти емоційний стан людини, активним впливом на інших, комунікабельністю, вмінням розв’язувати конфлікти, вмінням самопрезентації; самостійністю, впевненістю у собі, умінням управляти собою, наявністю мотивації успіху, умінням організовувати, спілкуватися, здатністю до подолання стресів, умінням приймати рішення, готовністю до ризику.
  У особистості із середнім рівнем ці якості проявляються несистематично, з низьким – слабо виражені або несформовані.
  Критеріями сформованості лідерських якостей школярів виступають: особистісний – допомагає виявити рівень сформованості загальних рис лідера, ставлення учнів до навколишнього світу й людей; поведінковий – сприяє визначенню рівня орієнтованості учнів на взаємодію з іншими людьми на підставі злагоди, взаєморозуміння, взаємоповаги; ситуаційний – свідчить про практичні аспекти виховання лідерських якостей учнів у будь-якій ситуації. Показниками критеріїв виступають складові лідерських якостей.
  Виховання лідерських якостей має ґрунтуватися на принципах персоніфікації; біпарності; опосередкованих впливів; включення дітей у соціальні особистісно значущі відносини; самореалізації дитини в позиції лідера; диференційованого підходу; орієнтації на життєвий досвід.
  Визначено закономірності виховання лідерських якостей школярів,які обумовлені природою людини, її психічними особливостями (віком, статтю, індивідуальними особливостями й ін.); сутністю самого виховного процесу, бо виховання особистості відбувається тільки в діяльності й спілкуванні; взаємозв’язком і взаємозалежністю ефективності виховання лідерських якостей й урахування особливостей вікового розвитку дитини, сформованості дитячих інтересів, наявних у дітей потреб і пріоритетних переваг у виборі видів діяльності й напрямків спілкування.
  Розроблено структурно-змістовий контент особистісно орієнтованої технології виховання лідерських якостей школярів, який відображає тактику реалізації системи педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення відповідних виховних завдань. Доведено, що її ефективність забезпечується участю школярів у суспільно значимих проектах, використанням методики колективних творчих справ, створенням системи учнівського самоврядування, школи лідерів, портфоліо лідера, впровадженням комплексної програми «Шлях до лідерства» для учнів 1-11 класів, педагогічного проекту «Підготовка лідерів у системі шкільної освіти». Педагогічними умовами ефективності виховання лідерських якостей школярів також виступають педагогічна підтримка ініціатив шкільних лідерів, управління процесом виховання лідерських якостей школярів тощо.
  Процес виховання лідерських якостей школярів не є окремим напрямком виховної роботи, він органічно включений у загальну виховну систему школи, пронизує всі її напрямки.
  Здійснено моніторинг ефективності особистісно орієнтованої технології неперервного виховання лідерських якостей школярів. Його успішність залежить від використання «Карти оцінювання ефективності технології виховання лідерських якостей школярів», включення у цей процес адміністрації, педагогів,громадськості, учнів.
  Підтверджено динамічний характер особистісно орієнтованої технології неперервного виховання лідерських якостей школярів з першого до одинадцятого класу, чому сприяє відповідне змістовне наповнення таких концентрів, як базовий компонент, додаткова освіта, соціальний досвід, міжшкільний простір.
  Отримані результати дозволяють стверджувати, що мета дослідження досягнута, усі завдання успішно вирішені й вони можуть служити базою для вдосконалення процесу виховання лідерських якостей школярів у навчальних закладах системи загальної середньої освіти.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми виховання лідерських якостей особистості в сучасній загальноосвітній школі. Потребують подальшого дослідження питання виховання лідерських якостей школярів у діяльності освітніх округів, наступність у їх вихованні в загальноосвітній школі й вищому навчальному закладі, професійно-технічному училищі, у процесі гендерного виховання, підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах до цієї діяльності тощо.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 229 с.
  2. Абульханова-Славская К. А. Типология активности личности / К. А. Абульханова-Славская // Психологический журнал. – 1985. – Т. 4. – № 5. – С. 3–18.
  3. Агеев В. С. Исследование межгрупповых отношений в зарубежной социальной психологии / В. С. Агеев // Вопросы психологии. – 1980. – № 4. – С. 9–17.
  4. Адаир Дж. Психология лидерства / Дж. Адаир. – М. : Эксмо, 2005. – 352 с.
  5. Адаир Дж. Эффективное лидерство: Как развивать и применять лидерские навыки / Джон Адаир. – М. : Эксмо, 2003. – 177 с.
  6. Адлер Ю. Лидерство как механизм постоянного обеспечения конкурентоспособности / Ю. Адлер, В. Липкина // Стандарты и качество. – 2000. – № 10. – С. 14–22.
  7. Актуальные проблемы современного детства. – М. : НИИ детства РДФ, 1993. – 120 с.
  8. Актуальные проблемы социального воспитания / Редкол.: Т. Ф. Яркина (отв. ред.), В. Г. Бочарова, В. Е. Львов. – Москва; Запорожье : АПН СССР, 1990. – 168 с.
  9. Александрова А. В. Личность: определение и описание / А. В. Александрова // Вопросы психологии. – 1992. – № 3–4. – С. 34–42.
  10. Алексєєва М. І. Психологічний словник / М. І. Алексєєва, Г. О. Балл, І. Д. Бех. – К., 1982.
  11. Алфимов В. Н. Творческая личность старшеклассника: модель и развитие / В. Н. Алфимов, Н. Е. Артемов, Г. В. Тимошко. – К.; Донецк, 1993. – 64 с.
  12. Алфімов Д. В. Виховання лідерських якостей учнів 1-11-х класів через додаткову освіту / Д. В. Алфімов // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 14 (67). – С. 258–265.
  13. Алфімов Д. В. Виховання лідерських якостей школярів у процесі навчальної діяльності / Д. В. Алфімов // Гуманітарні науки : наук.-практ. журн. – 2011. – Вип. 1 (21). – С. 33–39.
  14. Алфімов Д. В. Виховання лідерських якостей школярів у сучасній загальноосвітній школі / Д. В. Алфімов // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2010. – Вип. 4 (39). – С. 3–14.
  15. Алфімов Д. В. Віковий підхід до виховання лідерських якостей школярів / Д. В. Алфімов // Гуманізація навчально-виховного процессу : зб. наук. пр. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2011. – Спец.вип. 7. – Ч. 1. – С. 208–216.
  16. Алфімов Д. В. Гуманізація учнівського самоврядування у бізнес-ліцеї / Д. В. Алфімов // Рідна школа. – 2010. – № 4–5. – С. 24–26.
  17. Алфімов Д. В. Забезпечення моніторингу ефективності виховання лідерських якостей школярів / Д. В. Алфімов // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журн. – Донецьк, 2011. – Вип. 2 (9). – С. 78–82.
  18. Алфімов Д. В. Забезпечення цілісності виховання лідерських якостей школярів / Д. В. Алфімов // Психолого-педагогічні засади профільного навчання та профорієнтаційної роботи: досвід, тенденції, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2 листопада 2010 р., м. Донецьк. – Донецьк, 2010. – С. 251–260.
  19. Алфімов Д. В. Закономірності і принципи виховання лідерських якостей особистості / Д. В. Алфімов // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журн. – Донецьк, 2010. – Вип. 2 (7). – С. 20–27.
  20. Алфімов Д. В. Запровадження у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу програми виховання лідерських якостей школярів «Шлях до лідерства» / Д. В. Алфімов // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2010. – Вип. 5 (40). – С. 3–12.
  21. Алфімов Д. В. Зміст феномену «лідерські якості особистості / Д. В. Алфімов // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 11 (64). – С. 44–51.
  22. Алфімов Д. В. Значимість впровадження особистісно орієнтованої технології виховання лідерських якостей школярів у сучасну загальноосвітню школу / Д. В. Алфімов // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія : зб. наук. пр. – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 232–239.
  23. Алфімов Д. В. Наступність у вихованні лідерських якостей у школярів / Д. В. Алфімов // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка: Педагогічні науки. – 2011. – № 20 (231). – С. 156–166.
  24. Алфімов Д. В. Наукові підходи до виховання лідерських якостей особистості у загальноосвітній школі / Д. В. Алфімов // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Ялта, 2010. – Вип. 25. – Ч. 1. – С. 8–16.
  25. Алфімов Д. В. Оцінка роботи шкільного лідера / Д. В. Алфімов // Гуманізація навчально-виховного процессу : зб. наук. пр. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2010. – Спец.вип. 5. – Ч. 1. – С. 197–204.
  26. Алфімов Д. В. Підготовка педагогічних кадрів щодо виховання лідера в школі / Д. В. Алфімов // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 16 (69). – С. 9–16.
  27. Алфімов Д. В. Побудова концентрів у вихованні лідерських якостей школярів / Д. В. Алфімов // Освіта Донбасу : наук.-метод. журн. – 2011. – Вип. 2 (145). – С. 66–72.
  28. Алфімов Д. В. Портфоліо шкільного лідера / Д. В. Алфімов // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. пр. – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип. 31. – Ч. 2. – С. 17–28.
  29. Алфімов Д. В. Практика виховання лідерських якостей особистості у загальноосвітній школі / Д. В. Алфімов // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Ялта, 2010. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 11–21.
  30. Алфімов Д. В. Розвиток лідерських якостей школярів у системі особистісно орієнтованого виховання / Д. В. Алфімов // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 49–55.
  31. Алфімов Д. В. Роль міжшкільного простору у вихованні лідерських якостей школярів / Д. В. Алфімов // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 15 (68). – С. 44–51.
  32. Алфімов Д. В. Соціальний досвід учнів – запорука успішного виховання лідерських якостей школярів / Д. В. Алфімов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 11–23.
  33. Алфімов Д. В. Створення виховного простору щодо розвитку лідерських якостей школярів / Д. В. Алфімов // Освіта Донбасу : наук.-метод. журн. – 2011. – Вип. 3 (146). – С. 45–50.
  34. Алфімов Д. В. Структура лідерських якостей особистості школяра / Д. В. Алфімов // Вища освіта України № 3 (додаток 1): Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – 2011. – Т. 2. – С. 13–18.
  35. Алфімов Д. В. Сучасні концепції виховання лідерських якостей особистості / Д. В. Алфімов // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журн. – Донецьк, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 33–38.
  36. Алфімов Д. В. Теоретичне обґрунтування принципів виховання лідерських якостей особистості / Д. В. Алфімов // SOLA in druzba znanja / uredila Anna Kozuh, Darjo Felba. – Koper: Pedagoska fakulteta, 2011. – C. 215–221.
  37. Алфімов Д. В. Теоретичні основи виховання лідерських якостей особистості (психологічний аспект) / Д. В. Алфімов // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 10 (63). – С. 32–38.
  38. Алфімов Д. В. Філософсько-педагогічний зміст виховання лідерських якостей особистості / Д. В. Алфімов // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 9 (62). – С. 31–39.
  39. Алфімов Д. В. Формування позитивної мотивації учнів до виховання лідерських якостей / Д. В. Алфімов // Освіта Донбасу : наук.-метод. журн. –2011. – Вип. 1 (144). – С. 68–73.
  40. Альманах психологических тестов / [Сост. Р. Р. и С. А. Римские]. – М. : КСП, 1995. – 400 с.
  41. Алыфанов С. А. Основные направления анализа лидерства / С. А. Алыфанов // Вопросы психологии. – 1991. – № 3. – С. 90–96.
  42. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды / Б. Г. Ананьев. – М., 1979. – 287 с.
  43. Ананьев Б. Г. Психологическая структура человека как субъекта / Б. Г. Ананьев // Человек и общество.– Ленинград : ЛГУ, 1967. – Вып. 2. – 250 с.
  44. Андреев В. И. Саморазвитие творческой, конкурентоспособной личности менеджера / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во фирмы Скам, 1992. – 147 с.
  45. Андреева Г. М. Актуальные проблемы социальной психологии / Г. М. Андреева. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 109 с.
  46. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе / Н. П. Аникеева. – М., 1994. – 326 с.
  47. Анохина В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования / В. Анохина // Классный руководитель. – 2000. – № 3. – С. 7–8.
  48. Антипина Г. С. Теоретико-методологические проблемы исследования малых социальных групп / Г. С. Антипина. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1982. – 109 с.
  49. Антология мировой философии в 4-т.– М. : Мысль, 1969. – Т. 1. – Ч. 1. – 579 с.
  50. Ануфриев Е. А. Социальный статус и активность личности (Личность как объект и субъект общественных отношений) / Е. А. Ануфриев. – М. : МГУ, 1984. – 288 с.
  51. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности / В. Г. Асеев. – М. : Мысль, 1976. – 158 с.
  52. Асмолов А. Г. Психология личности : учебник / А. Г. Асмолов. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.
  53. Асмолов А. Г. Слагаемые воспитания: взгляд психолога / А. Г. Асмолов // Воспитание школьников. – 1989. – № 3. – С. 33–43.
  54. Ашин Т. К. Критика современных буржуазных концепций лидерства / Т. К. Ашин. – М. : Мысль, 1978. – 135 с.
  55. Байбородова Л. В. Воспитательный процесс в современной школе : учеб. пособие / Л. В. Байбородова. – Ярославль : ЯГПУ, 1997. – 380 с.
  56. Басаров Б. Б. Психология деятельностной и ценностной опосредствованности жизнедеятельности коллектива / Б. Б. Басаров. – Ашхабад, 1990. – 182 с.
  57. Батищев Г. С. Единство деятельности и общения / Г. С. Батищев // Принципы материалистической диалектики как теории познания. – М. : Наука, 1984. – С. 194–210.
  58. Безпалько О. Спілкуємось та діємо / О. Безпалько, Ж. Савич. – К. : Навчальна книга, 2002. – 112 с.
  59. Белухш Д. А. Основы личностно-ориентированной педагогики: курс лекций. Ч. 1. – М. : Институт практической психологии. – Воронеж : НПО МОДЭК, 1996. – 318 с.
  60. Бендас Т. В. Гендерные исследования лидерства / Т. В. Бендес // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 87–131.
  61. Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп / Э. Берн. – Екатеринбург : ЛИТУР, 2002. – 320 с.
  62. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1990. – 184 с.
  63. Бестужев-Лада И. В. Школа XXI века / И. В. Бестужев-Лада. – М. : Педагогика, 1988. – 179 с.
  64. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: навчально-методичне видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  65. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: навчально-методичне видання / І. Д. Бех. – К : Либідь, 2003. – 344 с.
  66. Бех І. Особистісно зорієнтоване виховання: наук.-метод. посібник / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с .
  67. Бехтерев В. М. Влияние коллектива на личность / В. М. Бехтерев. – М. : Педология и воспитание, 1928. – 195 с.
  68. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. Битянова. – М. : Совершенство, 1997. – 298 с.
  69. Бичко І. Філософія. Курс лекцій / І. Бичко. – К. : Либідь, 1991. – 456 с.
  70. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей: [учеб. пособие для студентов вузов] / Д. Б. Богоявленская. – М. : Академия, 2002. – 320 с.
  71. Бодалев А. А. Концепция воспитания учащейся молодежи в современном обществе / А. А. Бодалев, 3. А. Малькова, Л. И. Новикова. – М., 1991. – 98 с.
  72. Божович Л. И. Избранные психологические труды / Л. И. Божович. – М., 1995. – 237 с.
  73. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.
  74. Бойко В. В. Социально-психологический климат коллектива и личность / В. В. Бойко. – М. : Мысль, 1983. – 207 с.
  75. Болдирєв М. І. Класний керівник : методический материал / М. І. Болдирєв. – К. : Радянська школа, 1982. – 252 с.
  76. Большаков В. Ю. Педагогические основы развития лидерской одаренности у старших школьников : автореф. дис. на соискание учен. степени докт. пед. наук : спец. 13.00.01, 19.00.07 «Общая педагогика» / В. Ю. Большаков. – М., 2000. – 29 с.
  77. Большая книга о маленькой школе / [под ред. Т. В. Светенко, И. В. Галковской]. – Псков : ПГПИ, 2003. – 243 с.
  78. Бондаревская Е. В. Смысл и стратегия личностно-ориентированного воспитания / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 2000. – № 1. – С. 17–24.
  79. Бондарь Л. А. Что есть скаутинг: Книга для скаутского лидера / Л. А. Бондарь. – Женева, 1992. – 112 с.
  80. Бордовский Г. А. Особенности развития современного педагогического образования / Г. А. Бордовский // Педагогика. – 2010. – № 5. – С. 60–66.
  81. Борисова С. В. Аналіз термінології особистісно-зорієнтованої парадигми навчально-виховного процесу / С. В. Борисова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Слов’янськ, 2006. – Випуск 30. – С. 13–16.
  82. Борытко Н. М. В пространстве воспитательной деятельности / Н. М. Борытко. – Волгоград : Перемена, 2001. – 181 с.
  83. Борытко Н. М. Моделирование экономических ситуаций – способ воспитания делового человека / Н. М. Борытко // Народное образование. – 2006. – № 10. – С. 187–189.
  84. Брушлинский А. В. Андеграунд диамата / А. В. Брушлинский // Проблема субъекта в психологической науке / [под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой, В. Н. Дружинина]. – М. : Академический проект, 2000. – С. 7–12.
  85. Брэддик У. Менеджмент в организации / У. Брэддик. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 160 с.
  86. Буева Л. Человек: Деятельность и общение / Л. Буева. – М. : Цель, 1978. – 325 с.
  87. Василенко О. М. Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти / О. М. Василенко. – Харків : Крок, 2003. – 83 с.
  88. Васильев Ю. В. Педагогическое управление в школе: методология, теория, практика / Ю. В. Васильев. – М. : Педагогика, 1980. – 373 с.
  89. Вежевич Т. Е. Педагогические условия развития лидерских качеств учащихся: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Вежевич Татьяна Ефимовна. – Улан-Удэ, 2001. – 198 с.
  90. Вендов А. Й. Социально-психологическое исследование лидерства в малых группах : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология» / А. Й. Вендов. – Ленинград, 1973. – 17 с.
  91. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник / В. Р. Веснин. – М. : ИМПЭ, Триада, Лтд, 1997. – 384 с.
  92. Вікова психологія / [за ред. Г. С. Костюка]. – К., 1976. – 232 с.
  93. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека / В. К. Вилюнас. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 283 с.
  94. Виханский О. С. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 416 с.
  95. Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси / О. Вишневський. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти; Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г. Ващенка, 1996. – 238 с.
  96. Войтко В. К Социально-психологические аспекты формирования активной жизненной позиции личности / В. К. Войтко. – К. : Знание, 1978. – 27 с.
  97. Волков И. П. К критике «теории черт» лидерства / И. П. Волков // Человек и общество. –М., 1973. – Вып. 11. – 225 с.
  98. Волков И. П. Исследование лидерства как функции групповой задачи / И. П. Волков // Экспериментальная и прикладная психология / [под ред. Б. Г. Ананьева]. – Ленинград, 1990. – С. 17–22.
  99. Воловин Л. А. Особенности процесса воспитания во внеурочное и внеучебное время / Л. А. Волович // Формы и методы общеобразовательной подготовки и коммунистического воспитания учащихся средних профтехучилищ / [под ред. М. И. Махмутова]. – М. : Педагогика, 1986. – 216 с.
  100. Волохов А. В. Социализация ребенка в детских общественных организациях (вопросы теории и методики) / А. В. Волохов. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 1999. – 270 с.
  101. Вопросы воспитания: системный подход / [под ред. Л. И. Новиковой]. – М. : Прогресс, 1981. – 135 с.
  102. Воспитание и педагогическая поддержка детей в образовании : материалы всерос. конф. / [под ред. О. С. Газмана]. – М. : УВЦ Инноватор, 1996. – 76 с.
  103. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер: Для руководителя-практика / М. Вудкок. – М. : Дело, 1991. – 320 с.
  104. Вульфов Б. 3. Время взрослых поступков: Диалоги о школьной юности и ее проблемах / Б. 3. Вульфов. – М. : Новая школа, 1993. – 160 с.
  105. Вульфов Б. 3. Семь парадоксов воспитания / Б. З. Вульфов. – М. : Новая школа, 1994. – 78 с.
  106. Выготский Л. С. Психология развития ребенка / Л. С. Выготский. – М. : ЭКСМО: Смысл, 2005. – 508 с.
  107. Выготский Л. С. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика - Пресс, 1993. – 224 с.
  108. Гадяцький М. В. Організація навчального процесу в сучасній школі / М. В. Гадяцький. – Харьків : Ранок, Веста, 2003. – 135 с.
  109. Газман О. С. Детский коллектив как субъект и объект воспитания (на материале воспитательной работы со старшеклассниками в условиях летнего лагеря) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / О. С. Газман. – М., 1974. – 26 с.
  110. Гапонюк З. Г. Педагогические условия формирования лидерских качеств у студентов гуманитарных вузов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / З. Г. Гапонюк. – М., 2008. – 24 с.
  111. Гармаш С. А. Лідерські якості особистості керівника як запорука успіху / С. А. Гармаш, О. Е. Гашутіна // Управління інноваційними проктами та об’єктами інтелектуальної власності : зб. наук. пр. – Донецьк, 2009. – С. 37–44.
  112. Герт В. А. Общение как основа индивидуализации человека (методологический аспект исследований) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филос. наук : спец. 09.00.02 «Теория научного коммунизма» / В. А. Герт. – Свердловск, 1982. – 24 с.
  113. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / Б. С. Гершунский. – М. : Совершенство, 1998. – 608 с.
  114. Гительмахер Р. Б. Команда менеджера / Р. Б. Гительмахер. – Иваново, 1997. – 200 с.
  115. Глассер У. Школы без неудачников / У. Глассер. – М., 1991. – 184 с.
  116. Головаха Е. И. Структура групповой деятельности: социально-психологический анализ / Е. И. Головаха. – К. : Наукова думка, 1979. – 128 с.
  117. Гончаренко С. Соціально-педагогічний словник / С. Гончаренко / за ред. В. В. Радула. – К. : ЕксОб, 2004. – 304 с.
  118. Горшкова В. В. Проблема субъекта в педагогике / В. В. Горшкова. – Ленинград, 1991. – 80 с.
  119. Горячева А. И. Общественная психология / А. И. Горячева. – Ленинград : Наука, 1979. – 216 с.
  120. Гребенюк О. С. Основы педагогики индивидуальности : [учеб. пособие] / О. С. Гребенюк. – Калининград : Калининградский ун-т, 2000. – 572 с.
  121. Гребенюк Т. Б. Мониторинг развития индивидуальности школьника: науч.-метод. пособие / Т. Б. Гребенюк / [науч. ред. О. С. Гребенюк]. – 2-е изд. – Калининград, 2002. – 96 с.
  122. Громадянське виховання учнівської молоді: проблеми, досвід: [навч.- метод. посібник]. – Рівне : РОІППО, 2002. –120 с.
  123. Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии / В. В. Гузеев. – М., 1996. – 213 с.
  124. Гусинский Э. Н. Введение в философию образования / Э. Н. Гусинский. – М., 2000. – 224 с.
  125. Данилова Л. Формувати особистість нового типу / Л. Данилова // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 3. – С. 59–64.
  126. Данилов Д. А. Основы подготовки будущих учителей как лидеров детских организаций : научно- методическое пособие / Д. А. Данилов. – Якутск, 2001. – 47 с.
  127. Деловые педагогические игры: Методические рекомендации учителям, старшим вожатым, внешкольным работникам по проведению поисково-апробационных игр. – Мурманск, 1991. – 21 с.
  128. Державна національна програма «Освіта». («Україна ХХІ століття») – К. : Райдуга, 1994. – 15 с.
  129. Діагностика ступеня виразності рефлексивності А. Карпова // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. – № 5. – С. 45–57.
  130. Диба С. Досвід формування навичок соціального лідерства в діяльності зарубіжних і вітчизняних скаутських організацій / С. Диба // Рідна школа. – 2005. – № 11. – С. 73–75.
  131. Дикань Н. В. Менеджмент : [навчальний посібник] / Н. В. Дикань. – К. : Знання, 2008. – 279 с.
  132. Дитина у кризовому соціумі: як її розуміти і виховувати / [упоряд. Л. Шелестова]. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2004. – 128 с.
  133. Довбищенко В. И. Скаутинг : словарь-справочник / В. И. Довбищенко. – Ялта – Гурзуф, 2001. – 260 с.
  134. Донцов А. И. Проблемы групповой сплоченности / А. И. Донцов. – М. : Изд-во МГУ, 1979. – 32 с.
  135. Доценко И. Г. Педагогическое управление временным объединением подростков: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Доценко Ирина Георгиевна. – Ярославль, 1995. – 149 с.
  136. Дружинин В. Н. Варианты жизни или очерки экзистенциальной психологии / В. Н. Дружинин. – М., 2000. – 167 с.
  137. Дубовская Е. М. Влияние лидера на сверстников в юношеских группах: дис. ... кандидата псих. наук : 19.00.05 / Дубовская Екатерина Михайловна. – М., 1984. –179 с.
  138. Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений / Л. Г. Евланов. – М. : Экономика, 1984. –175 с.
  139. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю. Н. Емельянов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 168 с.
  140. Ермоленко М. Социально-экономическая подготовка учащихся / М. Ермоленко // Народное образование. – 2006. – № 10. – С. 207–214.
  141. Ермолин А. Кому он нужен, этот лидер? / А. Ермолин // Народное образование. – 2004. – № 2. – С. 149–156.
  142. Ершов А. А. Лидер и авторитет / А. А. Ершов. – Ленинград, 1991. – 102 с.
  143. Ершов А. Н. Молодежное самоуправление / А. Н. Ершов. – Казань : Тат. кн. изд-во, 1990. – С. 93.
  144. Єрмак Л. Виховання особистості в сучасній школі / Л. Єрмак // Директор школи. – 2002. – № 5. – С. 4–6.
  145. Єрмаков І. Г. Виховання життєдіяльності: моделі виховних систем / І. Г. Єрмаков. – Харків : Основа, 2006. – 224 с.
  146. Єрмаков І. Г. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної середньої школи / І. Г. Єрмаков. – Запоріжжя : Видавництво Хортицького навчально-реабілітаційного центу, 2005. – 112 с.
  147. Єфремцева С. А. Тренінг спілкування для старшокласників / С. А. Єфремцева. – К. : Інститут психології АПН України, 1994. – 154 с.
  148. Жариков Е. Для тебя и о тебе / Е. Жариков. – М. : Просвещение, 1991. – С. 27–35.
  149. Железовская Г. И. Педагогика в понятиях и определениях. Учеб. пособ. / Г. И. Железовская. – Саратов : СГУ, 1991. – 56 с.
  150. Жеребова Н. С. К вопросу о механизме выдвижения лидеров в студенческих групах / Н. С. Жеребова // Личность и группа: Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. – Ленинград, 1971. – Т. 468. – 74 с.
  151. Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація : [наук.-метод. посібник] / [за заг. ред. В. В. Олійника, Л. Даниленко]. – К. : Міленіум, 2003. – 204 с.
  152. Заброцький М. М. Основи вікової психології : [навчальний посібник] / М. М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга, 2004. – 112 с.
  153. Завадський Й. С. Менеджмент / Й. С. Завадский. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – Т. 1. – 543 с.
  154. Загальна педагогіка : [навч. посібник] / С. М. Мартиненко, Л. Л.Хоружа. – К. : МАУП, 2002. – 176 с.
  155. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу // Освіта України. – 2010. – № 55. – 23 липня.
  156. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 28.
  157. Закон України «Про освіту». – К., 1996.
  158. Залевская А. Г. Воспитываем ребенка-лидера / А. Г. Залевская. – Ставрополь, 1999. – 63 с.
  159. Занько С. Ф. Игра и учение. Теория, практика и перспективы игрового обучения / С. Ф. Занько. – М., 1992. – 117 с.
  160. Зацепин В. И. Межличностное общение в коллективе : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / В. И. Зацепин – Ленинград, 1970. –18 с.
  161. Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории / А. Г. Здравомыслов. – Ленинград, 1964. – 217 с.
  162. Зиновьева Д. М. Взаимосвязь феномена отчуждения с эффективным лидерством и руководством: социально-психологический аспект: дис. ... кандидата псих. наук : 19.00.05 / Зиновьева Дина Муратовна. – Волгоград, 2002. – 213 с.
  163. Зорина А. В. Педагогические условия формирования лидерских качеств у студентов вуза : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / А. В. Зорина. – Нижний Новгород, 2009. – 25 с.
  164. Зосимовский А. В. Формирование общественной направленности личности в школьном воздасте / А. В. Зосимовский. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 200 с.
  165. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел / И. П. Иванов. – М. : Педагогика, 1989. – 208 с.
  166. Избранные афоризмы и мысли / [пер. с англ.]. – СПб., 1993. – 87 с.
  167. Ильин B. C. Формирование личности школьника (целостный процесс) / В. С. Ильин. – М. : Педагогика, 1984. – 144 с.
  168. Ильин Е. П. Психология воли / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 288 с.
  169. Имидж лидера / [под ред. Е. В. Егоровой-Гантман]. – М. : Знание, 1994. – 265 с.
  170. Истратова О. Психодиагностика: коллекция лучших тестов / О. Н. Истратова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 375 с.
  171. Іванюк Г. І. Практична педагогіка виховання: посібник з теорії та методики виховання / Г. І. Іванюк; [за ред. М. Ю. Красовицького]. – К.–Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 217 с.
  172. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посібник / [авт. уклад. О. Пометун, Л. Пироженко]. – К. : АПН, 2002. – 172 с.
  173. Каган М. С. Мир общения: Проблемы межсубъектных отношений / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 315 с.
  174. Каган М. С. Опыт системного анализа человеческой деятельности / М. С. Каган // Философские науки. – 1970. – № 5. – С. 43–54.
  175. Казакина М. Г. Ценностные ориентации школьников и их формирование в коллективе / М. Г. Казакина. – Л., 1989. –154 с.
  176. Каленюк І. Фінляндія – лідер у становленні суспільства знань та інноваційної економіки XXI століття / І. Каленюк // Вища школа. – 2004. – № 2–3. – С. 87–95.
  177. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении : [кн. для учителя] / В. А. Кан-Калик. – М. : Просвещение, 1987. – 190 с.
  178. Карасев В. И. Феномен политического лидерства / В. И. Карасев. – М. : Москов. психолого-социальный ин-т; Воронеж: НПО МОДЭК, 2000. – 176 с.
  179. Карделл Ф. Д. Психотерапия и лидерство / Ф. Д. Карделл. – СПб. : Речь, 2000. – 234 с.
  180. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – 304 с.
  181. Карпов А. В. Психология менеджмента : [учеб. пособие] / А. В. Карпов. – М. : Гардарики, 1999. – 584 с.
  182. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва / М. Д. Касьяненко. – К., 1993. – 256 с.
  183. Кацинська Л. Л. Виховний процес у сучасній школі / Л. Л. Кацинська. – Рівне, 1997. –156 с.
  184. Кириченко В. І. Виховний простір: сутність і технологія створення / В. І. Кириченко, Г. Г. Ковганич // Постметодика. – 2009. – № 2 (86). – С. 7–15.
  185. Кирпичник А. Г. Летние объединения старшеклассников / А. Г. Кирпичник, В. П. Ижицкий. – М. : Знание, 1984. – 80 с.
  186. Киршева Н. Психология личности: тесты, опросники, методики / Н. В. Киршева. – М. : Геликон, 1995. – 236 с.
  187. Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели. Анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. – М. : Наука, 1997. – 174 с.
  188. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – 510 с.
  189. Ковалев А. Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства / А. Г. Ковалев. – М. : Политиздат, 1978. – 279 с.
  190. Ковалев А. Г. Психология личности / А. Г. Ковалев. – М. : Просвещение, 1970. – 391 с.
  191. Ковальчук М. А. Профилактика девиантного поведения в детско-подростковой среде: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Ковальчук Марина Александровна. – Ярославль, 2002. – 344 с.
  192. Кови С. 7 навыков лидера: Деловой бестселер / С. Кови. – Минск : Парадокс, 1996. – 448 с.
  193. Колесниченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий / А. К. Колесниченко. – СПб. : КАРО, 2002. – С. 28–32.
  194. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные особенности) : [учеб. пособие] / Я. Л. Коломинский. – Минск : ТетраСистемс, 2000. – 432 с.
  195. Комаров Е. И. Организатор и организаторская деятельность / Е. И. Комаров. – М. : Московский рабочий, 1986. – 191 с.
  196. Коменский Я. А., Локк Дж., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие / [сост.: В. М. Кларин, А. Н. Джуринский] / . – М., 1987. – 413 с.
  197. Кондаков А. Н. Федеральный госуда
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины