НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛІЧБИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА : ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛІЧБИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА
 • Альтернативное название:
 • ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА
 • Кол-во страниц:
 • 220
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

  На правах рукопису

  ПАВЛЮК Тетяна Олександрівна


  УДК [373.2:371.3]:004-053.4


  НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛІЧБИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА

  13.00.08 – дошкільна педагогіка


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  Поніманська Тамара Іллівна,
  кандидат педагогічних наук, професор


  Київ – 2012  ЗМІСТ

  ВСТУП 4

  РОЗДІЛ 1.
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЛІЧБИ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13
  1.1. Сутнісна характеристика основних понять дослідження 13
  1.2. Теоретичні основи навчання дітей старшого дошкільного віку лічби 26
  1.3. Використання комп’ютера в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів 47
  Висновки до першого розділу 69

  РОЗДІЛ 2.
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛІЧБИ 72
  2.1. Програма і методика педагогічного експерименту 72
  2.2. Вивчення рівнів навченості дітей старшого дошкільного віку лічби в практиці роботи дошкільних навчальних закладів 88
  2.3. Чинники впливу на навченість старших дошкільників лічби з використанням комп’ютера 100
  Висновки до другого розділу 113  РОЗДІЛ 3.
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛІЧБИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА 116
  3.1. Методика реалізації педагогічних умов навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використання комп’ютера 116
  3.2. Ефективність експериментальної методики навчання лічби дітей старшого дошкільного віку з використанням комп’ютера (комп’ютерного програмно-педагогічного засобу “Лічба”) 145
  Висновки до третього розділу 158

  ВИСНОВКИ
  160

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  163

  ДОДАТКИ
  192  ВСТУП

  Актуальність теми. Ефективним засобом удосконалення сучасної системи освіти є її комплексна інформатизація та комп’ютеризація, починаючи з дошкільних навчальних закладів. Модернізувати зміст дошкільної освіти – означає вдосконалити його, змінивши відповідно до вимог часу, не зачіпаючи основ, сталих і таких, що виправдали себе, положень, збагативши їх новими, прогресивними ідеями. Необхідність комп’ютеризації навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів підкреслено у законодавчих актах та нормативних документах про освіту, зокрема у Законі України “Про дошкільну освіту” та Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні.
  У Державній цільовій соціальній програмі розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року зазначено, що одним із способів підвищення якості дошкільної освіти є комп’ютеризація дошкільних навчальних закладів, підключення до Інтернету, впровадження в педагогічний процес сучасних освітніх технологій.
  У Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” містяться матеріали й рекомендації щодо конструювання навчально-виховного процесу за сучасними технологіями (розділ “Дошкільник і комп’ютер”). Автори програми наголошують, що найбільш педагогічно доцільним засобом використання комп’ютера в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів є комп’ютерна гра. Комп’ютер ефективно поєднується з іншими дидактичними засобами та методами в комп’ютерно-ігровому комплексі, дозволяє підтримати інтерес дітей до матеріалу, що вивчається, забезпечити активність упродовж всього заняття. Особливої ваги це набуває при вивченні елементів математики, а оскільки центральною категорією математичного розвитку дітей дошкільного віку є навчання лічби, то застосування комп’ютера слід починати з оптимізації цього процесу.
  Проблема використання комп’ютера у дошкільний освіті вирішується дослідниками в таких аспектах, як вплив комп’ютерних технологій на загальний розвиток дітей (Ю. Горвиц, К. Зворигіна, О. Кореганова, Г. Лаврентьєва); підготовка до навчання в школі (В. Бондаровська, С. Іванова); доцільність застосування комп’ютерів та комп’ютерних ігор у педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів (О. Андрусич, Б. Гершунський, О. Кивлюк, Ю. Машбиць, В. Моторин, Ф. Петку); санітарно-гігієнічні умови використання комп’ютера (Н. Полька, Л. Чайнова).
  Процес навчання дітей дошкільного віку лічби розкрито у працях відомих педагогів та психологів Ф. Блехер, Я.–А. Коменського, Н. Менчинської, Й. Песталоцці, Є. Тихеєвої, Л. Толстого, К. Ушинського, І. Френзеля, Л. Шлегер. Розроблено основи дидактичної системи формування математичних уявлень (Г. Леушина) та заняття з методики навчання дітей лічби в різних вікових групах (Н. Бакст, Ф. Михайлова, З. Пігулевська), досліджено особливості математичного розвитку дошкільників (Н. Непомняща, О. Фунтікова, К. Щербакова та інші).
  Питання математичної підготовки дітей старшого дошкільного віку відображено у дисертаційних роботах Н. Баглаєвої (індивідуально-диференційований підхід до формування математичних уявлень у дітей шостого року життя), Р. Березіної (формування у дітей середнього і старшого віку знань про величину предметів та елементарні способи вимірювання), О. Брєжнєвої (формування пізнавальної активності старших дошкільників у процесі навчання елементам математики), М. Дочевої (математична підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в працях Г. Леушиної), Л. Зайцевої (формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку), С. Татаринової (формування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності).
  Як зазначають дослідники, навчання лічби має спрямовуватися не тільки на оволодіння дітьми сумою конкретних знань, а й на уміння використовувати їх у життєвих ситуаціях, сприяти формуванню пізнавального інтересу дітей до математичної діяльності.
  Комп’ютеризація навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів зумовлює необхідність розробки науково обґрунтованої методики використання комп’ютера як ефективного засобу навчання дітей старшого дошкільного віку лічби.
  Аналіз психолого-педагогічної наукової літератури свідчить про відсутність дослідження навчання дітей старшого дошкільного віку лічби засобами комп’ютерних технологій.
  Актуальність досліджуваної проблеми пояснюється також наявністю суперечностей між:
  – потребою в осучасненні процесу навчання старших дошкільників лічби та традиційними підходами до його організації;
  – соціальним запитом щодо формування інформаційної та комп’ютерної грамотності дитини старшого дошкільного віку та чинною методичною системою навчання;
  – бажанням педагогів і батьків використовувати комп’ютер як засіб навчання та їхньою недостатньою обізнаністю щодо методики його використання.
  Соціальна затребуваність, недостатня розробленість проблеми та необхідність розв’язання означених суперечностей зумовили вибір теми дисертації “Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота є складовою прикладної держбюджетної теми Рівненського державного гуманітарного університету “Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи в інноваційних дошкільних навчальних закладах” (державний реєстраційний номер 0111U001028). Тема дисертації затверджена вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 6 від 30.01.2009 р.) та Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол №6 від 29.09.2009 р.).
  Мета дослідження – на підставі аналізу теоретичних основ навчання старших дошкільників лічби в умовах комп’ютеризації навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови, які забезпечать ефективність навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера.
  Задачі дослідження:
  1. Проаналізувати теоретичні основи навчання старших дошкільників лічби й уточнити зміст провідних понять дослідження.
  2. Обґрунтувати доцільність використання комп’ютера у процесі навчання лічби дітей старшого дошкільного віку.
  3. Визначити компоненти, критерії, показники та рівні навченості дітей старшого дошкільного віку лічби.
  4. Визначити педагогічні умови навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера та здійснити їх експериментальну перевірку.
  Об’єкт дослідження – процес навчання дітей старшого дошкільного віку лічби в умовах дошкільного навчального закладу.
  Предмет дослідження – педагогічні умови навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера.
  Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що навчання лічби дітей старшого дошкільного віку з використанням комп’ютера буде ефективним за наявності у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу сукупності педагогічних умов, а саме:
  – формування понять про лічбу в дітей старшого дошкільного віку в процесі поєднання традиційної методики навчання і роботи з комп’ютером;
  – розроблення та впровадження комп’ютерного програмно-педагогічного засобу для навчання старших дошкільників лічби;
  – підвищення інформаційної культури педагогів та батьків.
  Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: парадигма особистісно-орієнтованого виховання (Г. Балл, І. Бех); теорії поетапного формування розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна), розвивального навчання (В. Давидов, Л. Занков, Д. Ельконін); дослідження засобів навчання дітей дошкільного віку (Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Кононко, Н. Кудикіна), математичного розвитку дошкільників (Н. Баглаєва, О. Брєжнєва, Л. Зайцева, Г. Леушина, Н. Непомняща, О. Фунтікова, К. Щербакова) та формування основ комп’ютерної, інформаційної грамотності дітей старшого дошкільного віку (В. Бондаровська, Ю. Горвиць, К. Зворигіна, С. Іванова, О. Кореганова, Г. Лаврентьєва), інформаційної культури педагогів (Б. Гершунський, С. Дяченко, А. Єршов, М. Жалдак, А. Коломієць).
  Для досягнення мети та реалізації задач дослідження застосовувалися такі методи:
  – теоретичні: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення наукових джерел дали можливість сформувати уявлення про актуальність проблеми, ступінь її дослідженості, сприяли визначенню концептуальних засад та обґрунтуванню педагогічних умов навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера;
  – емпіричні: анкетування, бесіди, спостереження, аналіз планів навчально-виховної роботи використовувалися для виявлення рівнів навченості дітей старшого дошкільного віку лічби та комп’ютерної грамотності дітей та дорослих (педагогів та батьків); педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи) проведено з метою перевірки педагогічних умов навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера;
  – методи математичної статистики: критерії Пірсона, Стьюдента та Фішера для узагальнення, якісного і кількісного аналізу експериментальних даних й динаміки досліджуваних явищ.
  База дослідження. Науково-дослідна робота була зосереджена в дошкільних навчальних закладах № 44 м. Рівне, № 5 м. Здолбунів (Рівненська обл.), №№ 3, 5 м. Кременець (Тернопільська обл.), № 6 м. Новоград-Волинський (Житомирська обл.) та №№ 5, 8 м. Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.).
  Різними етапами експерименту було охоплено 368 дітей, 64 вихователі та 546 батьків (у експерименті з впровадження комп’ютерного програмно-педагогічного засобу “Лічба” брали участь 162 дитини (78 – контрольна група; 84 – експериментальна група), 35 вихователів та 230 батьків).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  вперше теоретично обґрунтовано й розроблено педагогічні умови навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера (формування понять про лічбу в дітей старшого дошкільного віку в процесі поєднання традиційної методики навчання і роботи з комп’ютером; розроблення та впровадження комп’ютерного програмно-педагогічного засобу для навчання старших дошкільників лічби; підвищення інформаційної культури педагогів та батьків); структурні компоненти (когнітивний – знання про лічбу, мотиваційний – позитивне ставлення до навчання лічби та діяльнісний – лічильні уміння та навички, їх використання у різних видах діяльності), критерії та показники (сформованість понять про лічбу (оволодіння знаннями про лічбу відповідно до вимог освітньої програми і більше; наявність знань про лічбу відповідної вікової групи; наявність знань попередньої вікової групи; відсутність знань про лічбу); пізнавальний інтерес до процесу навчання лічби (наявність стійкого інтересу до математичної діяльності, зокрема до процесу навчання лічби; прояв інтересу до деяких математичних завдань; незацікавленість; негативне ставлення до навчання лічби); усвідомлене самостійне використання знань, умінь та навичок лічби у життєвих ситуаціях (використання набутих знань в усіх життєвих ситуаціях, розуміння лічби як необхідності життєвої компетентності, прояв самостійності у виконання завдань на лічбу; застосування лічильних умінь у життєвих ситуаціях частково з допомогою вихователя; виконання завдань лише за участі дорослих, усвідомлення зроблених помилок; невміння використовувати набуті знання щодо лічби в життєвих ситуаціях), виявлено рівні навченості дітей старшого дошкільного віку лічби (початковий, середній, достатній, високий);
  уточнено змістові характеристики понятійно-категоріального апарату дослідження, зокрема поняття “комп’ютерна грамотність дитини старшого дошкільного віку” визначено як володіння мінімальними навичками роботи з комп’ютером: самостійне вмикання та вимикання, пошук необхідних програм, уміння користуватися маніпулятором та клавіатурою, знання правил техніки безпеки роботи з комп’ютером; “інформаційна грамотність дитини старшого дошкільного віку” – як уміння оперувати відомою та здійснювати пошук нової інформації, у тому числі з використанням комп’ютера;
  набули подальшого розвитку положення про навчання дітей старшого дошкільного віку лічби та необхідність використання комп’ютера в педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні і впровадженні у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів комп’ютерного програмно-педагогічного засобу “Лічба”; конспектів занять для навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера, які можуть бути застосовані вихователями в практичній роботі з дітьми 5–7 років життя.
  Комп’ютерний програмно-педагогічний засіб “Лічба” може бути включений до навчального процесу вищих навчальних закладів з метою підготовки фахівців з дошкільної освіти у процесі викладання курсу “Методика застосування комп’ютерних технологій у дошкільних навчальних закладах”, використаний у післядипломній педагогічній освіті та батьками в домашніх умовах.
  Державною службою інтелектуальної власності України, Управлінням авторського права і суміжних прав було видано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Комп’ютерна програма “Комп’ютерний програмно-педагогічний засіб “Лічба” (“ППЗ “Лічба”) за № 41964 від 30.01.2012 р., згідно з позитивним рішенням на заявку від 29.11.2011 р. № 42191.
  Упровадження результатів дослідження здійснювалося у дошкільних навчальних закладах № 44 м. Рівне (акт про впровадження № 08-12/325 від 20.11.2011 р.), № 5 м. Здолбунів (акт про впровадження № 01/08-600 від 09.11.2011 р.) Рівненської області, №№ 3, 5 м. Кременець (акт про впровадження № 1230/2-12 від 18.11.2011 р.) Тернопільської області, № 6 м. Новоград-Волинський (акт про впровадження № 835 від 08.11.2011 р.) Житомирської області та №№ 5, 8 м. Кам’янець-Подільський (акт про впровадження № 1232 від 01.11.2011 р.) Хмельницької області, під час викладання навчальних дисциплін для студентів спеціальності “Дошкільна освіта” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” шляхом лекційної, семінарської та консультативної роботи у Рівненському державному гуманітарному університеті (довідка про впровадження № 247 від 17.11.2011 р.) та Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (довідка про впровадження №110 від 07.11.2011 р.)
  Апробація результатів дослідження.
  Основні положення та результати дослідження було представлено у доповідях та повідомленнях на науково-практичних конференціях різних рівнів – міжнародних: “Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования” (Мінськ (Білорусь), 2008), “Сучасне дошкілля: реалії та перспективи” (Київ, 2008–2009), “Наука, освіта, суспільство очима молодих” (Рівне, 2009– 2011), “Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти” (Полтава, 2010), “Гуманітарні та соціальні науки” (Львів, 2010), “Світ дошкілля: психолого-педагогічні проблеми дошкільної освіти” (Рівне, 2010), “Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти” (Кам’янець-Подільський, 2010); Міжнародному педагогічному конгресі “Дошкільна, передшкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи” (Одеса, 2011); всеукраїнських: “Інформаційні технології в професійній діяльності” (Рівне, 2009, 2011), “Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти” (Київ, 2009), “Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти” (Суми, 2010), “Виховання дітей та учнівської молоді в соціокультурному просторі сучасних освітніх закладів” (Київ, 2011); звітних наукових конференціях викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, 2008–2011).
  Публікації. Основні теоретичні положення і результати дисертаційної роботи відображено у 18 одноосібних публікаціях автора, в тому числі 8 – у наукових фахових виданнях, 10 – у журналах, збірниках матеріалів конференцій.
  Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (305 найменувань, з них 7 – іноземною мовою) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 220 сторінок. Основний текст дисертації викладено на 162 сторінках. Робота містить 7 таблиць і 22 рисунки на 9 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації подано теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп’ютера, що визначається обґрунтуванням змісту, форм, методів, компонентів, критеріїв та показників, рівнів навченості дітей старшого дошкільного віку лічби, педагогічних умов ефективності цього процесу. Результати теоретичного аналізу та експериментальної роботи підтвердили досягнення мети, ефективність вирішення поставлених задач і дали підстави для таких висновків:
  1. Аналіз науково-методичної, філософської та психолого-педагогічної літератури з проблеми навчання дітей старшого дошкільного віку лічби свідчить про її актуальність. На основі вивчення наукових джерел й аналізу теоретичних основ навчання старших дошкільників лічби уточнено сутність понять “комп’ютерна грамотність”, “інформаційна грамотність дитини старшого дошкільного віку”.
  Комп’ютерна грамотність дитини старшого дошкільного віку – це володіння мінімальними навичками роботи за комп’ютером: самостійне вмикання та вимикання комп’ютера, пошук необхідних програм, уміння користуватися маніпулятором та клавіатурою, знання правил техніки безпеки роботи з комп’ютером.
  Інформаційна грамотність дитини старшого дошкільного віку – це вміння оперувати відомою та здійснювати пошук нової інформації, у тому числі з використанням комп’ютера.
  2. Огляд наукової літератури щодо ролі, психолого-педагогічних аспектів та дидактичних і методичних можливостей застосування комп’ютера у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів показав доцільність його використання як ефективного технічного засобу навчання дітей старшого дошкільного віку. Комп’ютер природно входить в життя дитини старшого дошкільного віку і оптимізує її діяльність, підвищує інтерес до процесу навчання.
  3. Відповідно до теоретичних основ навчання лічби, аналізу практики роботи дошкільних навчальних закладів, узагальнених даних особливостей прояву знань, умінь та навичок лічби було визначено компоненти навчання дітей старшого дошкільного віку лічби: когнітивний (знання про лічбу), мотиваційний (позитивне ставлення до навчання лічби) та діяльнісний (лічильні уміння та навички, їх використання у різних видах діяльності). Для якісної характеристики рівнів навченості старших дошкільників лічби було обрано критерії (сформованість понять про лічбу, пізнавальний інтерес до процесу навчання лічби, усвідомлене самостійне використання знань, умінь та навичок лічби у життєвих ситуаціях) та їхні показники.
  Результати констатувального етапу експерименту засвідчили недостатньо високі показники рівнів навченості дітей старшого дошкільного віку лічби (початковий рівень навченості лічби виявлено у 19,05 % дітей старшого дошкільного віку (у контрольній групі – 16,67; в експериментальній – 21,43); середній рівень – 49,45 % (у контрольній групі – 51,28; в експериментальній – 47,62); достатній рівень – 22,25 % (у контрольній групі – 23,08; в експериментальній – 21,43); високий рівень – 9,25 % (у контрольній групі – 8,97; в експериментальній – 9,52).
  4. Визначено педагогічні умови, які сприяють підвищенню ефективності навчання старших дошкільників лічби з використанням комп’ютера: формування понять про лічбу в дітей старшого дошкільного віку в процесі поєднання традиційної методики навчання і роботи з комп’ютером; розроблення та впровадження комп’ютерного програмно-педагогічного засобу для навчання старших дошкільників лічби; підвищення інформаційної культури педагогів та батьків.
  У результаті педагогічного експерименту отримано об’єктивну картину ефективності авторської методики навчання лічби дітей старшого дошкільного віку з використанням комп’ютера.
  Підсумки контрольного етапу експерименту засвідчили позитивну динаміку показників, що відображають рівні навченості лічби (початковий рівень навченості лічби у контрольній групі знизився на 8,98 %, в експериментальній – на 14,29 %; середній рівень у контрольній групі знизився на 6,41%, в експериментальній – на 16,67 %; достатній рівень у контрольній групі зріс на 8,97 %, в експериментальній – на 20,24 %; високий рівень навченості лічби у контрольній групі зріс на 6,42 %, в експериментальній – на 10,72 %). У контрольній групі середнє значення зросло на 9,35 %, а у експериментальній – на 14,85 %. Коефіцієнт якості знань в контрольній групі дорівнює 47,43 %, в експериментальній 61,9 %.
  Ймовірний приріст якості знань дітей старшого дошкільного віку за допомогою традиційної методики дорівнює величині від 0,79 до 2,95 одиниць, а у випадку використання експериментальної методики – від 2,06 до 4,18 одиниць, що свідчить про її перевагу та ефективність.
  Проблема використання комп’ютера для формування елементарних математичних уявлення у дітей старшого дошкільного віку не вичерпана й потребує подальшого вивчення. Дослідження доцільно продовжувати в таких напрямах: розроблення комп’ютерних програмно-педагогічних засобів для ознайомлення дітей з величиною (розміром) предметів, навчання вимірюванню; формування уявлень про форму предметів; розвиток у дітей орієнтування в просторі та часі.
  Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми рекомендовано розроблення Програми формування комп’ютерної компетентності дітей старшого дошкільного віку, що визначатиме концептуальні, змістові, методичні та організаційні засади застосування комп’ютерних технологій у педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Актуальні проблеми дошкільного виховання : [міжвуз. зб. наук. праць / ред: А. М. Богуш, Т. І. Поніманська]. – Рівне : РДПІ, 1997. – 176 с.
  2. Алексюк А. М. Взаємодія форм організації і методів навчання / А. М. Алексюк // Рад. шк., 1983. – № 7. – С. 8–15.
  3. Андріяш Л. “Веселий комп’ютер” шукає друзів / Л. Андріяш // Дит. садок, 2010. – №28(556). – С. 13.
  4. Андрусич О. Комп’ютерна підтримка курсу “Сходинки до інформатики”: зроблено перший крок / О. Андрусич // Поч. школа, 2006. – № 7. – С.41 – 43; № 8. – С. 36–38.
  5. Артемова Л. В. Колір. Форма. Величина. Число / Л. В. Артемова. – К. : Томіріс, 1997. – 176 с.
  6. Артемова Л. В. Щоб дитина хотіла і вміла вчитися / Л. В. Артемова // Дошк. виховання, 2000. – № 5. – С. 6–7.
  7. Архів академіка А. П. Єршова [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://ershov.iis.nsk.su/archive/. – Заголовок з екрану.
  8. Бабаева Ю. Д. Диалог с ЭВМ: психологические аспекты / Ю. Д. Бабаева // Вопр. психологии, 1983. – № 2. – C. 18–25.
  9. Бабаева Ю. Д. Психологические последствия информатизации / Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский // Психол. журн., 1998. – № 1. – С. 88–100.
  10. Бабанский Ю. К. Система способов оптимизации обучения / М. Ю. Бабанский // Избранные педагогические труды. – М.: Педагогика, 1989. – С. 273-275.
  11. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / [сост. Ю. К. Бабанский]. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.
  12. Баглаєва Н. І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят / Н. І. Баглаєва // Дошк. виховання, 1999. – № 7. – С. 3–4.
  13. Баглаєва Н. Розвиток логіко-математичного мислення у дошкільників / Н. Баглаєва // Шлях освіти, 1999. – № 3. – С. 34–36.
  14. Баглаєва Н. І. Індивідуально-диференційований підхід до формування математичних уявлень у дітей шостого року життя : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. І. Баглаєва. – К., 1997. – 17 с.
  15. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / М-во освіти і науки України ; Академія педагогічних наук України [наук. ред. та упорядник О. Л. Кононко]. – [2-ге вид., випр.]. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
  16. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. журн. “Дошкільне виховання”. – 1999. – 70 с.
  17. Балл Г. О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності / Г. О. Балл // Педагогіка і психологія, 1994. – №3. – С. 18–26.
  18. Барсуков В. С. Нова інформаційна технологія / В. С. Барсуков, О. В. Тарасов // Обчислювальна техніка та її застосування, 1989. – № 2. – С. 41–42.
  19. Баряева Л. Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с проблемами в развитии) / Л. Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена ; Изд-во “СОЮЗ”, 2002. – 479 с.
  20. Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець – К.: СПД Богданова А. М., 2006. – 220 с.
  21. Белкин Е. Л. Технические средства обучения / Е. Л. Белкин, В. В. Карпов, П. И. Харанаш. – Ярославль, 1977. – 111 с.
  22. Белошистая А. В. Дошкольный возраст : формирование и развитие математических способностей / А. В. Белошистая // Дошк. воспитание. – 2000. – № 2. – С. 69–79.
  23. Березина Р. Л. Формирование у детей среднего и старшого возраста знаний о величине предметов и об элементарных способах измерения : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Р. Л. Березина. – М., 1971. – 25 с.
  24. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (Педагогика третьего тысячелетия) : учеб.-метод. пособ. / В. П. Беспалько. – М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2002. – 352 с.
  25. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. / І. Д. Бех. // Кн. 1.: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К.: Либідь, 2003. – 280 с. / І. Д. Бех. Кн.2.: Особистісно орієнтований: науково-практичні засади. К.: Либідь, 2003. – 344 с.
  26. Бєлікова Н. Компютерно-ігровий комплекс : метод. рек. щодо організації роботи з дітьми / Н. Бєлікова // Палітра педагога, 2001. – № 4. – С. 14-17 ; 2002. – №1. – С. 19–22.
  27. Бєлінська О. Дитина і комп’ютер: психолог. реалії віртуал. світу / О. Бєлінська // Психолог, 2006. – № 46. – С. 27–29.
  28. Бєляєва О. Комп’ютер і дитина. Які небезпеки чекають на неї в Інтернеті / О. Бєляєва // Психолог, 2009. – № 22-23. – С. 46–48.
  29. Биков В. Ю. Сучасна структура автоматизованої системи статистичної інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Л. Плескач // Інформаційні технології і засоби навчання. – Електрон. журн., 2007. – №4. – С. 43. – Режим доступу : http : www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html – Заголовок з екрану.
  30. Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь / Б. М. Бим-Бад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2008. – 528 с.
  31. Білоусько Л. Використання дидактичного матеріалу та дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних уявлень дошкільників / Л. Білоусько // Рідна шк., 2001. – №8. – С. 53.
  32. Блехер Ф. Н. Дидактические игры и дидактические материалы / Ф. Н. Блехер. – М. : Учпедгиз, 1948. – 160 с.
  33. Близнюк Н. По той бік комп’ютера: [всесвіт. мережа становить неабияку загрозу для дітей] / Н. Близнюк // Соц. Політика, 2010. – № 2. – С. 46–47.
  34. Блонский П. П. Избранные педагогические произведения / П. П. Блонский – М. : АПН РСФСР, 1961. – 695 с.
  35. Боголюбська А. Залежності та шляхи їх подолання / А. Боголюбська // Психолог. – 2007. – № 41. – С. 25–28.
  36. Богуш А. М. Запрошуємо до розмови : [посіб. для роботи з дошкільниками] / А. М. Богуш, Г. І. Григоренко – [2-е вид.]. – К. : Освіта, 1997. – 151 с.
  37. Большая советская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rubricon.com/partner.asp?aid={44A7BB86-A923-4108-BFE0-1B330B74DE0F}&ext=0. – Заголовок з екрану
  38. Бондар В. І. Дидактика : ефективні технології навчання студентів / В. І. Бондар . – К. : Вересень, 1996. – 129 с.
  39. Бондаренко А. Дидактичні ігри в дитячому садку / А. Бондаренко. – К. : Шк. світ. – 2000. – 160 с.
  40. Бондаровская В.М. Вопросы эргономики в процессе взаимодействия ребенка с компьютером / В.М. Бондаровская // Проблемы компьютеризации дошкольного воспитания: матер. научно-техн. семинара. Серия 9. ”Экономика и системы управления”. – М. : ЦНИИ “Электроника”, 1989. – Вып. 2 (229). – С. 31–33.
  41. Бондаровська В. М. Психологічні аспекти використання комп’ютера : [небезпека нових інформ. технологій та розвиток здібностей дітей за допомогою комп’ют.] / В. М. Бондаровська // Психолог, 2005. – №25. – С. 424.
  42. Бордовский Г. А. Новые технологии обучения : вопросы терминологии / Г. А. Бордовский, В. А. Извозчиков // Педагогика, 1993. – № 5. – С. 12–15.
  43. Бородата Л. Кмітливі математики / Л. Бородата // Дошк. виховання, 1992. – № 10. – С. 10–11.
  44. Брежнєва О. “Цифри подобаються, а грати з ними важко...” : дослідж. пізнав. активності дітей шестир. віку / О. Брежнєва // Дошк. виховання, 1997. – № 3. – С. 10–11.
  45. Брежнєва О. Формування пізнавальної активності у старших дошкільнят / О. Брежнєва // Дошк. виховання, 1998. – № 2. – С. 12–14.
  46. Брєжнєва О. Г. Критеріально–орієнтовні тести як інструмент визначення рівня пізнавальної активності старших дошкільників / О. Г. Брєжнєва, К. Й. Щербакова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2009. – №7 (170). – С. 35–44.
  47. Брєжнєва О. Г. Формування пізнавальної активності старших дошкільників у процесі навчання елементам математики. Автореферат дис. канд. пед. наук. 13.00.01 / О. Г. Брєжнєва – К., 1997. – 18 с.
  48. Брюков Е. Б. Философия арифметики / Е. Б. Брюков, Л. : Вільна Україна, 2005. – 217 с.
  49. Булгаков И. С. Счетные машины: [учеб. для студ. машиностроительных спец.] / И. С. Булгаков. – М.: Машгиз., 1950 – 267 с.
  50. Булгакова Н. Н. Знакомство с компьютером в детском саду / Н. Н. Булгакова // Информатика. – 2001. – № 18. – С. 16–17.
  51. Бурова А. Математика у дидактичних іграх / А. Бурова // Дошк. виховання, 2004. – № 8. – С. 27–28.
  52. Бутєва З. І грати і рахувати / З. Бутєва // Дошк. виховання, 1998. – № 4. – С. 26–27.
  53. Варченко В. І. Веселка в комп’ютері / В. І. Варченко // Поч. шк., 1997. – №10. – С. 292.
  54. Велихов Е. П. Компьютеры и будущее / Е. П. Велихов // Проблемы теории практики управления, 1985. – № 2. – С. 14–18.
  55. Вєтрова І. Перше слово – “мама”, друге – “комп’ютер” / І. Вєтрова, В. Вєрбенко // Відкритий урок, 2004. – № 1-2. – С. 49–52.
  56. Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер; пер. с англ. – М., 1958. – 182 с.
  57. Виноградов В. А. Создание информационной культуры для Европы : докл. на VI конф. ЕКССИД, 23-25 марта 1991 г. Кантербери, Великобритания / В. А. Виноградов, Л. В. Скворцов // Теория и практика обществ.-научн. информатики, 1991 – № 2. – С. 5–29.
  58. Віттенберг К. Ю. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов: автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. наук : 13.00.04 / К. Ю. Віттенберг; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 20 с.
  59. Возрастные возможности усвоения знаний / под ред. Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. – М. : Просвещение, 1966. – 321 с.
  60. Волинський В. П. Загальна характеристика комп’ютерних засобів навчання / В. П. Волинський // Біологія і хімія в шк., 2005. – № 2. – C. 44–45.
  61. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.
  62. Гавриш Н. В. До проблеми формування основ комп’ютерної грамотності в дошкільному дитинстві / Н. В. Гавриш, С. В. Дяченко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка : Пед. науки. – Луганськ, 2005. – № 4 (84). – С. 44–47.
  63. Гальперин П. Я. Формирование знаний и умений на основе теории поэтапного усвоения умственных действий / П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина // Вопр. психологии, 1980. – № 1. – С. 24–28.
  64. Гальперин П. Я. Основные результаты исследований по проблеме “Формирование умственных действий и понятий” / П. Я. Гальперин. – М. : МГУ, 1965. – 520 с.
  65. Гальперин П. Я. Современное состояние теории поэтапного формирования умственных действий / П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина // Вестн. МГУ. Серия 14. Психология. – 1979. – № 4 : Спецвып. посвящ. 225–летию Моск. ун-та. – С. 53–63.
  66. Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы / Б. С. Гершунский. – М. : Педагогика, 1987. – 264 с.
  67. Гірняк Г. О. Розробка навчальних програм для математичних дисциплін з використанням графічних можливостей комп’ютера / Г. О. Гірняк, Є. С. Шох // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: тези доп. II–ї Укр. наук.–метод.конф. – Одеса, 1994. – C. 81.
  68. Гірченко Л. Л. Комп’ютерні ігри як фактор впливу на тривожність дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія / Л. Л. Гірченко. – К., 2010. – 20 с.
  69. Глузман Н. А. Історичний аналіз розвитку початкової математичної освіти та методики її викладання в Україні: [навч. посіб.] / Н. А . Глузман. – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – 101 с.
  70. Глушкова Е. К. Компьютер в детском саду / Е. К. Глушкова, Л. А. Леонова // Дошк. воспитание, 1990. – № 10. – С. 44–46.
  71. Голота Н. Підготовка вихователів до застосування комп’ютерних технологій у сучасному ДНЗ / Н. Голота. // Сучасне дошкілля: реалії та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Нац. пед. університету ім. М. П. Драгоманова (16 жовт. 2008 р.). – К. : Вид-во НПУ, 2008. – С. 249–252.
  72. Голубець Т. Математичні ігри / Т. Голубець // Дошк. виховання, 2000. – № 1. – С. 12–13.
  73. Гольденберг А. И. Методика начальной арифметики / А. И. Гольденберг. – Спб., 1912. – 192 с.
  74. Гончаренко С. У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень / С. У. Гончаренко // Педагогіка і психологія, 1993. – № 1. – С. 11–23.
  75. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 373 с.
  76. Горвиц Ю. Зачем нужны компьютеры в дошкольных учреждениях? / Ю. Горвиц // Информатика и образование, 1994. – № 3. – С. 63–73.
  77. Горвиц Ю. М. Новые информационные технологии в дошкольном образовании / Ю. М. Горвиц, Л. Д. Чайнова. – М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. – 328 с.
  78. Грабар М. И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / М. И. Грабарь, К. А. Красянская. – М. : Педагогика, 1977. – 136 с.
  79. Гриневич Г. Р. Формування математичних уявлень у дітей дошкільного віку / Г. Р. Гриневич, Ю. М. Водоп’янов. – К. : Вища шк., 1975. – 128 с.
  80. Гриценко В. И. Фундаментальные проблемы е-обучения / В. И. Гриценко. – К. : ВД “Академпериодика” НАН Украины, 2008. – 38 с.
  81. Гришко О. Інтелектуальний розвиток старших дошкільників у процесі формування математичних уявлень / О. Гришко, Л. Клевака // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освітньо-популярний журнал. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2010. – №6–7 (105–106). – С. 97–100.
  82. Грищенко В. И. Роль компьютерной технологии обучения в информатизации образования / В. И. Грищенко, А. М. Довгялло // Труды Конгресса “Образование и информатика”, ЮНЕСКО. – Париж, 1989. – С. 48–54.
  83. Грубе А. В. Арифметика в элементарной школе на основаниях эвристического метода / А. В. Грубе. – СПб., 1873. – С. 30–31.
  84. Гурьев П. С. Практическая арифметика / П. С. Гурьев. – СПб., 1880. – 202 с.
  85. Давайте поиграем : математические игры для детей 5-6 лет / под ред. А. А. Столяра. – М.: Просвещение., 1991. – 80 с.
  86. Давиденко В. О. Сходинки до інформатики : [заняття з комп’ютерної грамоти] / В. О. Давиденко // Розкажіть онуку, 2010. – № 5. – С. 95–106.
  87. Давыдов В. В. Учебная деятельность: состояние и проблемы исследования / В. В. Давыдов // Вопр. психологии, 1991. – № 6. – С. 13–26.
  88. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения : опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / В. В. Давыдов. – М. : Академия, 2004. – 288 с.
  89. Демирчоглян Г. Г. Гимнастика для глаз / Г. Г. Демирчоглян, В. И. Янкулин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – С. 31.
  90. Дендебера С. Формування логіко-математичних уявлень дітей дошкільного віку / С. Дендебера // Вісник інституту розвитку дитини: матер. наук. міжвуз. конф. молодих науковців “Становлення особистості у соціокультурному просторі ХХІ сторіччя” – К., 2009. – Вип. 4 – С. 61–65.
  91. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007–98. – Міністерство охорони здоров'я . – Постанова, Правила. – № 7 від 10.12.98.
  92. Дитина в дошкільні роки : програма розвитку, навчання та виховання. – Запоріжжя : ЛІПС Лтд, 2000. – 268 с.
  93. Дитина: програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / наук. кер. О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко. – К. : КМПУ ім. Б. Грінченка, 2003. – 327 с.
  94. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
  95. Дичківська І. М. М. Монтессорі : теорія і технологія : [навч.–метод. посіб. для використ. в навч.–вихов. процесі] / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська ; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 2006. – 303 с.
  96. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: [монографія] / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш, С. М. Курінна, І. П. Печенко; Наук. ред. А. М. Богуш. –Луганськ: Альма–матер, 2006. – 368 с.
  97. Долгова В. По той бік монітора: [про шкідливий вплив комп’ют. на дітей] / В. Долгова // Україна молода, 2010. – № 58. – С. 12.
  98. Дочева М. Б. Математическая подготовка детей к школе как педагогическая проблема в трудах А. М. Леушиной: автореф. дис. На соискание ученой степени... к.пед.н.: 13.00.01 / Киевский государственный педагогический институт имени М. П. Драгоманова. – К., 1992. – 20 с.
  99. Драч П. М. Заняття з математики з використанням комп’ютерної техніки / П. М. Драч // БВПШ, 2003. – № 11. – С. 6–9.
  100. Дубинина В. В. Уроки развития или пропедевтический курс информатики для малышей / В. В. Дубинина // Информатика и образование, 1996. – № 3. – С. 61–68.
  101. Дуброва Т. Вплив комп’ютерних ігор на особистість дитини / Т. Дуброва // Психолог, 2010. – № 8. – С. 26–30.
  102. Дуванов А. А. Как сделать сказку / А. А. Дуванов, Ю. А. Первин // Информатика и образование, 1993. – № 3. – С. 30–36.
  103. Дяченко C. В. Дидактико-методичний супровід процесу формування комп’ютерної грамотності / C. В. Дяченко // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – № 9 (196). – C. 193–200.
  104. Дяченко С. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / С. В. Дяченко ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с.
  105. Дяченко С. В. Методологічний аналіз процесу формування комп’ютерної грамотності в дітей і дорослих / С. В. Дяченко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – Луганськ, 2008. – № 18 (157). – С. 26–32.
  106. Дяченко С. В. Формування основ комп’ютерної грамотності в дошкільному віці : аналіз ситуації, постановка проблеми та її рішення / С. В. Дяченко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – Луганськ, 2005. – № 10 (90). – С. 80–84.
  107. Евтушевский В. А. Методика арифметики / В. А. Евтушевский . – изд.15. – СПб., 1902. – С. 7–24.
  108. Ершов А. П. Компьютеризация школы и математическое образование / А. П. Ершов // Информатика и образование, 1992. – № 5–6. – С. 3–12.
  109. Жалдак М. І. Проект стандарту освітньої галузі інформатики / М. І. Жалдак, Ю. С. Рамський. – К. : Генеза, 1997. – С. 48–59.
  110. Журавлёва В. Н. Развитие общих интеллектуальных способностей детей посредством создания образовательно-интеллектуальной среды / В. Н. Журавлёва, Г. Я. Кудрина, Л. М. Сизова // Детский сад от А до Я, 2005. – №4. – С. 128–136.
  111. Зайцева Л. Елементарна математична компетентність / Л. Зайцева // Дошк. виховання. – 2004. – №7. – С. 24–25.
  112. Зайцева Л. І. Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку: автореф. дис. на здобуття наук. cтупеня канд. пед. наук: спец. 13.00.08 “Дошкільна педагогіка” / Л. І. Зайцева. – К., 2005. – 20 с.
  113. Зарембо Е. Весела арифметика: [вірші] / Е Зарембо, І. Козлова. – К.: Вид. дім “Богдан”, 2005. – 16 с.
  114. Засоби навчання: [навч. посіб.] / А. Гуржій, О. Жук, В. Волинський – К.: ІЗМН, 1997. – 208 с.
  115. Зварыгина Е. В. Педагогические подходы к компьютерным играм для дошкольников / Е. В. Зварыгина // Информатика и образование, 1990. – № 6. – С. 94–104.
  116. Зязюн І. А. Особливості педагогічної дії в комп’ютерному середовищі / І. А. Зязюн // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Л. : ЛДУ БЖД, 2006. – С. 13–21.
  117. Ионова Л. А. Использование компьютерных игр / Л. А. Ионова // Нач. шк., 1999. – № 3. – С. 47–48.
  118. Індивідуальний підхід : його суть і шляхи реалізації у вихованні дошкільників / упоряд. О. Л. Кононко. – К. : Освітянин, 1996. – 67 с.
  119. Каримов М. Компьютеры в подготовительной к школе группе / М. Каримов, Л. Габдулисламова // Дошк. воспитание, 1989. – № 10. – С. 55–57.
  120. Кемниц Е. А. Математика в детском саду / Е. А. Кемниц. – М., 1912. – 156 с.
  121. Кивлюк О. Психолого-педагогічні умови ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в ДНЗ [Електронний ресурс] / О. Кивлюк // Вісник Інституту розвитку дитини, 2011. № 13. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2011_13/index.htm – Заголовок з екрану.
  122. Кивлюк О. П. Деякі психолого-педагогічні питання вивчення інформатики в молодших класах / О. П. Кивлюк // Комп’ютер у шк. та сім’ї, 2000. – № 2. – С. 38–41.
  123. Кириченко Н. Комп’ютер активізує творчість / Н. Кириченко // Дошк. виховання, 1998. – № 4. – С. 8–9.
  124. Клименко О. Інформаційна компетентність та її формування у студентів ВНЗ у світі науково-інноваційних технологій [Електронний ресурс]. / О. Клименко // Вісник Інституту розвитку дитини, 2011 р. № 15. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vird/2011_15/index.htm – Заголовок з екрану.
  125. Козленко О. Перше ознайомлення з курсом “Комп’ютерна азбука” / О. Козленко // Поч. шк., 2002. – №11. – С. 48–52.
  126. Коломієць А. М. Інформаційна культура вчителя: дефінітивний аналіз // Культура і вчитель. зб.наук.-метод.праць. / авт. кол. під кер. А. Б. Щербо. – Вінниця: ВДПУ, 2006. – Вип.3. – С. 347.
  127. Коломієць А. М. Математична гармонія природи: кн. для вчителя / А. М. Коломієць. – Вінниця, ТОВ “Ландо ЛТД”, 2007. – 235 с.
  128. Коломієць А. М. Комп’ютер як інструмент інтеграції знань студентів / А. М. Коломієць, С. М. Рибак // Наука і сучасність; зб. наук. праць Наці. пед. уні. ім. М. П. Драгоманова. – К. : Логос, 2002. – Т. XXXV. – 312 с.
  129. Коменский Я. А. Великая дидактика : избр. педагог. соч. / Я. А. Коменский. – М. : Педагогика, 1982. – 476 с.
  130. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : [наук.-метод. посіб.] / наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : Ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2003. – 243 с.
  131. Компьютер. Рекомендации по организации. Форум. – [Электронный ресурс]: Режим доступа –http://doshkolnik.org/forum/113_uk.html. – Оглавление с экрана.
  132. Кондратьева Г. В. Роль педагогической журналистики в повышении профессионального уровня учителя математики (на материале XIX века) / Г. В. Кондратьева // Вестник МГОУ. Серия “Педагогика”, 2011. – № 1. – С. 96–104.
  133. Конфорович А. Г. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку / А. Г. Конфорович, З. С. Лебедєва. – К. : Вища шк., 1976. – 232 с.
  134. Концева М. П. Здоровье и компьютер / М. П. Концева – Информатика и образование, 2000. – №1. – С. 89–91.
  135. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. – Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.10 року.
  136. Концепція Національної програми інформатизації. // “Голос України”. – №65, 7 квітня 1998. – С.10–12.
  137. Кореганова О. І. Комп’ютер у дошкільному закладі / О. І. Кореганова // Комп’ютер у шк. та сім’ї, 2000. – № 3. – С. 40.
  138. Коротков А. М. Компьютерное образование с позиций системно-деятельностного подхода / А. М. Коротков // Педагогика, 2004. – № 2. – C. 3–10.
  139. Косенко Ю. М. Загальна педагогіка / Ю. М. Косенко. – Маріуполь: ТОВ “Друкарня “Новий світ”, 2008. – 280 с.
  140. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / під ред. Л. М. Проколієнко. – К.: Радянська школа, 1989. – 606 с.
  141. Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Г. С. Костюк / под ред. Л. Н. Проколиенко. – М. : Педагогика, 1988. – 301 с.
  142. Котырло В. К. Самостоятельность дошкольников как проявление волевой регуляции поведения / В. К. Котырло, Е. Л. Кононко // Новые исследования психологии, 1981. – № 1. – С. 37–45.
  143. Кремень В. Г. Інформаційно-телекомунікаційні технології в освіті й формування інформаційного суспільства / В. Г. Кремень // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. – Л: ЛДУ БЖД, 2006. – С. 3–6.
  144. Кремень В. Г. Філософія освіти ХХІ століття / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія, 2003. – № 1. – С. 6–16.
  145. Крутій К. Л. Створення інформаційного поля методичного кабінету як структурного компонента освітнього простору / К. Л. Крутій // Дошк. Освіта, 2009.– № 1 (23). – C. 40–44.
  146. Кудикіна Н. Забезпечення системно-діяльнісного підходу до керівництва іграми дітей дошкільного віку / Н. Кудикіна // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 157–160.
  147. Кузнєцова І. Дитина і комп’ютер : виховання особистості в інформаційному суспільстві / І. Кузнєцова // Обдар. дитина, 2010. – № 6. – С. 41–46.
  148. Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років [монографія] / В. У. Кузьменко – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – 354 с.
  149. Лаврентьєва Г. П. Вплив комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток особистості дитини в підготовці до школи / Г. П. Лаврентьєва, С. М. Іванова // Нові технології навчання: [наук.-метод.зб.] – К. : Наук.-метод. центр вищ. освіти, 2004. – Вип. 39. – С. 67–77.
  150. Лаврентьєва Г. П. Комп’ютерно-ігровий комплекс / Г. П. Лаврентьєва // Дошк. виховання, 2003. – № 1. – С. 10–12.
  151. Латышев В. А. Руководство к преподаванию арифметики // А. В. Латышев. – М., 1887. – 176 с.
  152. Лебединцев К. Ф. Развитие числовых представлений в раннем детстве / К. Ф. Лебединцев. – К., 1923. – 33 с.
  153. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Изд-во полит. л-ры, 1977. – 304 с.
  154. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер – М. : Педагогика, 1981. –186 с.
  155. Леушина А. М. Занятие по счету в детском саду / А. М. Леушина. – М.: Просвещение, 1965. – 192 с.
  156. Леушина А. М. От представлений о количестве, пространстве и времени, формирующихся на сенсорной основе, к развитию элементов математического мышления / А. М. Леушина // Умственное воспитание детей в детском саду: меж вуз. сб. науч. тр. – Л., 1981. – С. 95–103.
  157. Леушина А. М. Обучение счету в детском саду / А. М. Леушина. – М. : Учпедгиз, 1961. – 152 с.
  158. Леушина А. М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста / А. М. Леушина. – М.: Просвещение , 1974. – 368 с.
  159. Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]: у 2 ч. – Ч. 1. / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста – К : Вища шк., 2006. – 302 с.
  160. Лурия А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. – М. : МГУ, 1979. – 319 с.
  161. Макаренко Л. Л. Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. Л. Макаренко. – К., 2006. – 294 с.
  162. Малятко: програма виховання дітей дошкільного віку. – К. : Пед. думка, 1999. – 288 с.
  163. Мартиненко С. М. Загальна педагогіка: [навч. посіб.] / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. – К. : МАУП, 2002. – 176 с.
  164. Мархель И. И. Комплексный подход к использованию технических средств обучения: [учеб.-метод пособие] / И. И. Мархель, Ю. О. Овакимян. – М. : Высш. шк., 1987. – 175 с.
  165. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]: Режим доступу – http://uk.wikipedia.org. – Заголовок з екрану.
  166. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е. И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1988. – 192 с.
  167. Машбиц Е. И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. / Е. И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1986. – 165 с.
  168. Меналюк Г. Ф. Розвиток мислення в процесі формування елементарних математичних уявлень [у дошкільників] / Г. Ф. Меналюк // Оновлення змісту і методів дошкіл. освіти в Україні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. пед. ін.–т. – Рівне, 1999. – Вип. 5. – С. 63–66.
  169. Метлина Л. С. Математика в детском саду / Л. С. Метлина. – М.: Просвещение, 1984. – 255 с.
  170. Метлина Л. С. Занятия по математике в детском саду / Л. С. Метлина. – 2-е изд., доп. – М. : Просвещение, 1985. – 223 с.
  171. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей / під ред. : О. К. Грибанової, К. Й. Щербакової, С. В. Бєлової. – К. : Вища шк., 1987. – 136 с.
  172. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К. : Вид. група, 2008. – 352 с.
  173. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр / В. Моторин // Дошк. воспитание, 2000. – № 11. – С. 53–57.
  174. Назарова Т. С. Средства обучения : технология создания и использования / Т. С. Назарова, Е. С. Полат. – М. : Изд-вo УРАО, 1998. –204 с.
  175. Науменко Т. І. Пропедевтика інформаційної грамотності дітей від 2 до 6 років / Т. І. Науменко, І. Б. Стеценко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: наук. зап. Рівнен. держ. гумані. у-ту. – Рівне: РДГУ, 2011. – Вип. 2 (45). – С. 27–30.
  176. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта України, 2001. – № 1. – С. 22–25.
  177. Непомнящая Н. И. Психологический анализ обучения детей 3-7 лет / Н. И. Непомнящая. – М. : Педагогика, 1983. – 112 с.
  178. Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6–7 лет / Н. И. Непомнящая; Науч.-исслед. ин-т общей и пед. психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1992. – 160 с.
  179. Ніколаєнко С. В освіті – інформаційна революція / С. Ніколаєнко // Директор шк. Україна, 2006. – № 1. – С. 46–48.
  180. Новик І. М. Проектування навчальних компютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / І. М. Новик // Вісник психології і педагогіки: Зб. наук. праць – К., 2010. – Вип. 4. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з екрану.
  181. Новикова В. П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. / В. П. Новикова. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Мозаика-Синтез, 2003. – 104 с.
  182. Новоселова С. Л. Психолого-педагогические аспекты обоснования использования компьютерно-игрового комплекса в системе дошкольного воспитания / С. Л. Новоселова // Проблемы компьютеризации дошкольного воспитания: матер. научно-технического семинара. Серия 9. Экономика и системы управления. – М. : ЦНИИ “Электроника”, 1989. – Вып. 2 (229). – С. 8–11.
  183. Новоселова С. Л. Компьютерный мир дошкольника / С. Л. Новоселова, Г. П. Петку. – М. : Новая шк., 1997. – 128 с.
  184. Новоселова С. Новая информационная технология в работе с дошкольниками. Применима ли она? / С. Новоселова, Г. Петку, И. Пашилите // Дошк. воспитание, 1989. – № 9. – С. 73–76.
  185. Новоселова С. Л. Проблема информатизации дошкольного образования / С. Л. Новоселова // Информатика и образование, 1990. – № 2. – С. 93–96.
  186. Нормы работы за компьютером, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pashadasha.ru/quiz/parents/normativ/. – Оглавление с экрана.
  187. О развитии элементарных математических представлений у детей в дошкольном возрасте, // Умственное воспитание дошкольников / Л. А. Венгер, Т. В. Тарунтаева ; под ред. Н. Н. Поддьякова. – М. : Педагогика, 1979. – С. 252–259.
  188. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь / Пер.с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина. – М.: Высш.шк., 1990. – 382 с.
  189. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах: метод. лист МОН України № 1/9–306 від 06.06.05 р. // Дошк. виховання, 2005. – № 7. – С. 3–6.
  190. Осин А. В. Мультимедиа в образовании / А. В. Осин // Шкільна бібліотека плюс, 2005. – №9. – С. 11–24.
  191. Осипова Т. Г Компьютерные программы для детей дошкольного возраста / Т. Г. Осипова // Детский сад от А до Я, 2003. – № 1. – С. 149-161.
  192. Основи інформаційного права України : [навч. посіб.] / B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко /та ін./ За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного, П. В. Мельника. – К. : Знання, 2004. – 274 с.
  193. Основи математики. Перший десяток [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://samouchka.com.ua/ukr/_1des/10/ – Заголовок з екрану.
  194. Основи нових інформаційних технологій навчання: [посіб. для вчителів] / за ред. Ю. І. Костюка. – К. : ІЗМН, 1997. – 264с.
  195. Основные проблемы использования вычислительной техники в учебном процессе. Применение ЭВМ в учебном процессе: сб. докл. науч.-техн. сем. / В. М. Глушков, А. М. Довгялло, Е. И. Машбиц и др; – под ред. А. И. Берга. – М : Сов. радио, 1969. – С. 7–34.
  196. Основы компьютерной грамотности / Е. И. Машбиц, Л. Б. Бабенко, Л. В. Вернек / и др. / ; – Под общ. ред. А. А. Стогния. – К. : Выща шк. Гол. изд-во, 1988. – 215 с.
  197. Павлюк Т. О. Використання інформаційних технологій у системі неперервної освіти дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / Т. О. Павлюк // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матер. (14 – 15 трав. 2009 р.). – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – С. 80–82.
  198. Павлюк Т. О. Використання комп’ютера у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів / Т. О. Павлюк // Дитячий садок, 2011. – № 11 (587). – С. 17.
  199. Павлюк Т. О. Використання комп’ютерних технологій у практиці роботи дошкільних навчальних закладів України / Т. О. Павлюк. // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць. – К. : Вид – во Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 9. – С. 86–90.
  200. Павлюк Т. О. Ефективність застосування комп’ютера як засобу в навчанні дітей старшого дошкільного віку лічби / Т. О. Павлюк. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кам’янець – Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011. – Вип. 15, книга 2. – С. 191–200.
  201. Павлюк Т. О. Комп’ютерні програми та ігри в дошкільному навчальному закладі, їх класифікація / Т. О. Павлюк. // Нова пед. думка, 2009. – № 4 .– С.95–97.
  202. Павлюк Т. О. Комп’ютерно-ігровий комплекс у дошкільних навчальних закладах / Т. О. Павлюк. // Імідж сучасного педагога. Розвиток системи дошкільної освіти. – Полтава, 2010. – № 6–7 (105–106). – С. 51–52.
  203. Павлюк Т. О. Передумови інформатизації навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів / Т. О. Павлюк. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. наук. журнал. – Суми : СумДПУ, 2010. – С. 219–227.
  204. Павлюк Т. О. Проблема формування уявлень про лічбу у дітей старшого дошкільного віку: історія та сьогодення / Т. О. Павлюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і вих
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины