ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 6-го РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї
 • скачать файл:
 • Название:
 • ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 6-го РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 6-го года жизни В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И СЕМЬИ
 • Кол-во страниц:
 • 278
 • ВУЗ:
 • ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

  На правах рукопису


  СЕМЕНОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА  УДК 37.015.311:[373.2+37.018.1]-053.4  ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ
  ДИТИНИ 6-го РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ
  ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї

  13.00.08 – дошкільна педагогіка  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук
  Науковий керівник:
  ЛОХВИЦЬКА Любов Василівна,
  кандидат педагогічних наук, доцент

  Луцьк – 2012

  ЗМІСТ
  Стор.
  ВСТУП ………………………………………………………..................... 4
  РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 6-го РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї .......................................................................


  11
  1.1. Теоретичні засади формування здорової особистості дошкільника ..................................................................................
  11
  1.2. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у вихованні здорової особистості дитини як психолого-педагогічна проблема ..................................................................

  33
  1.3. Педагогічна технологія як основа формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї ...................................

  56
  Висновки до першого розділу ..................................................... 69
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 6-го РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї .......................................................................


  73
  2.1. Діагностика сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя у практиці роботи дошкільного навчального закладу ...........................................................................................

  73
  2.2. Характеристика діяльності педагогічних працівників дошкільного навчального закладу з формування здорової особистості дитини ......................................................................

  88
  2.3. Дослідження педагогічної культури батьків як чинника формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї ........

  98
  Висновки до другого розділу ...................................................... 108
  РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ АПРОБУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 6-го РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї ...........................................................................................  111
  3.1. Сутність педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї ...................................

  111
  3.2. Методика впровадження педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї ..................

  129
  3.3. Оцінка ефективності педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї ..................

  147
  Висновки до третього розділу ..................................................... 175
  ВИСНОВКИ ……….....................………………………...…….. 179
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....………………..….. 183
  ДОДАТКИ …………………………………………………....…. 210

  ВСТУП

  Актуальність теми. Відродження культурно-історичних та національних традицій в Україні зумовлює завдання гармонійного, цілісного розвитку дитини як особистості, здатної в майбутньому до розв’язання різноманітних соціальних та економічних проблем. Саме тому ще з дошкільного віку необхідним є формування здорової особистості, створення умов для розвитку її компетентності у фізичній й інтелектуально-духовній сферах. Про це зазначено в Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (1999 р.), законах України „Про дошкільну освіту” (2001 р.), „Про охорону дитинства” (2001 р.), Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.), Положенні про дошкільний навчальний заклад (2003 р.), інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки України „Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади” (2007 р.) та інших законодавчих і програмних документах. Нормативно-правовою базою визначено основні засади реформування освітнього простору українського суспільства завдяки, зокрема, гармонізації суспільного та сімейного виховання у їхній взаємодії. Такий підхід має забезпечити повноцінний розвиток здорової особистості дитини дошкільного віку в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і родини.
  Проблема формування особистості дитини на засадах здорового способу життя вивчалася в різних аспектах представниками української та російської наукової думки (Л. Божович, Л. Виготським, О. Запорожцем, В. Котирло, О. Леонтьєвим, Ю. Приходько, С. Рубінштейном, Т. Титаренко та іншими), західними ученими (Е. Еріксоном, А. Маслоу, К. Роджерсом, З. Фрейдом, К. Юнгом та іншими).
  У сучасній вітчизняній науці різнобічно досліджено феномен здоров’я, розкрито гармонійну єдність фізичної, духовної та психо-соціальної його сфер, визначено чинники становлення і розвитку здоров’я особистості. Зокрема, питанням охорони, збереження і зміцнення здоров’я дітей присвячено роботи Т. Андрющенко, О. Богініч, Е. Вільчковського, Л. Волкова, Н. Денисенко, О. Дубогай, О. Іванашко, Н. Лисенко, Л. Лохвицької, З. Плохій, С. Юрочкіної та інших. Щодо формування здорової особистості в період дошкільного дитинства актуальними є праці І. Беха, О. Кононко, В. Кузьменко, С. Кулачківської, С. Ладивір, Л. Сварковської.
  Нині актуальним є питання формування здорової особистості у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, прищеплення педагогічної культури батькам. Упродовж останнього десятиліття означену проблему в Україні досліджували у контексті: педагогічної культури як синтезу життєвого досвіду й індивідуальних особистісних рис (О. Коберник, В. Постовий); структурних і функціональних міжкомпонентних зв’язків педагогічної культури батьків (Т. Алєксєєнко, О. Докукіна); педагогічної просвіти батьків (О. Добош, Т. Поніманська); особливостей взаємодії соціальних інститутів із родинами (А. Марушкевич, Т. Кравченко, А. Кузьмінський); специфіки співпраці працівників дошкільних навчальних закладів із сім’ями в різних аспектах виховання дітей (С. Бабюк, Г. Бєлєнька, О. Богініч, Н. Кот, Т. Пагута, Т. Фінчук); професійної підготовки студентів дошкільних факультетів до роботи у сім’ях (М. Машовець) тощо.
  Проте поза увагою залишилося питання, яким чином дошкільний навчальний заклад має взаємодіяти з родинами вихованців, щоб забезпечити формування здорової особистості дитини 6-го року життя на момент її вступу до школи, тобто якими формами, методами, прийомами, засобами це доцільно здійснювати.
  Дослідження інноваційних педагогічних технологій у галузі дошкільної освіти проводять Л. Артемова, А. Богуш, О. Білан, Н. Гавриш, М. Єфименко, К. Крутій, Н. Кудикіна, С. Ладивір, Т. Піроженко, І. Рогальська та інші. Проте поза увагою залишилося питання, за допомогою яких форм та методів, алгоритму роботи дошкільний навчальний заклад має взаємодіяти з сім’ями вихованців, щоб забезпечити формування здорової особистості дитини 6-го року життя на момент її вступу до школи.
  Отже, актуальність, педагогічна значущість проблеми, практична потреба в її вивченні та науково-методичному обґрунтуванні зумовили вибір теми дисертаційної роботи: „Формування здорової особистості дитини 6 го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація входить до тематичного плану Волинського національного університету імені Лесі Українки і є складовою теми „Соціально-педагогічні умови формування здорового способу життя підлітків” (державний реєстраційний номер 0106U000270). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 24.09.2009 р.) і узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 7 від 27.10.2009 р.).
  Мета дослідження – на підставі аналізу психолого-педагогічних основ формування здорової особистості теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічну технологію формування здорової особистості дитини 6 го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.
  Задачі дослідження:
  1. Вивчити стан розробленості проблеми формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї в психолого-педагогічній літературі; уточнити науковий зміст основних категорій дослідження.
  2. Визначити критерії, показники та діагностувати рівні сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя.
  3. Охарактеризувати сучасний стан формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.
  4. Розробити й запровадити в практику педагогічну технологію формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї та перевірити її ефективність.
  Об’єкт дослідження – формування здорової особистості дитини 6-го року життя в умовах діяльності дошкільного навчального закладу.
  Предмет дослідження – змістово-технологічне забезпечення формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.
  Для досягнення мети та вирішення задач дослідження використано такі методи:
  - теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення, абстрагування – для визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження, розроблення його методики; історико-логічний – для вивчення теоретичних основ досліджуваної проблеми);
  - емпіричні (узагальнення наявного педагогічного досвіду – з метою вивчення практики роботи дошкільних навчальних закладів із заявленої теми; спостереження та аналіз різних видів діяльності дітей, індивідуальні бесіди з дошкільниками – для діагностування рівнів сформованості здорової особистості дитини; опитування вихователів і батьків з метою з’ясування їхнього ставлення до досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент – констатувальний, формувальний, контрольний етапи);
  - методи математичної статистики (застосування непараметричного статистичного критерію Колмогорова-Смирнова – для доведення ефективності застосування педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  вперше теоретично обґрунтовано і розроблено педагогічну технологію формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, що містить у своїй структурі сім взаємопов’язаних дидактичних модулів, які реалізуються у ході просвітницьких заходів для батьків, їхньої самостійної освітньої діяльності, взаємодії батьків і дітей та самостійної діяльності дітей; критерії (знання про складові здорової особистості; прагнення до самоформування як здорової особистості; поведінка здорової особистості дошкільника) і показники для діагностування рівнів сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя (високого, достатнього, середнього, низького); сучасний стан формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї;
  уточнено змістові характеристики понятійно-категоріального апарату дослідження, зокрема: „здорова особистість”, „здорова особистість дитини 6-го року життя”, „формування здорової особистості дитини”, „взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї”;
  подальшого розвитку набули теоретичні та методичні основи особистісно орієнтованого підходу до збереження, зміцнення і формування здоров’я дітей дошкільного віку.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження визначено: запровадженням у практику діяльності дошкільних навчальних закладів педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї; підготовкою тематичного річного плану занять із дорослими членами сімей вихованців, добором практичного матеріалу для батьків у реалізації завдань дидактичних модулів програми „Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати” та розробленням методичних рекомендацій для вихователів дошкільних навчальних закладів із застосування інтерактивних форм роботи з сім’ями, спрямованих на підвищення рівня педагогічної культури батьків щодо досліджуваного питання.
  Результати дослідження можуть бути використані в масовій практиці дошкільної освіти вихователями, методистами й керівниками дошкільних навчальних закладів, у системі післядипломної педагогічної освіти та в процесі підготовки майбутніх педагогів-дошкільників у вищих педагогічних навчальних закладах різних рівнів акредитації під час вивчення навчальних дисциплін: „Педагогіка дошкільна”, „Практикум з дошкільної педагогіки”, „Педагогіка сімейного виховання”, „Методика співпраці дошкільного навчального закладу з родинами”, „Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти”, „Здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі дошкільного навчального закладу” та інших.
  Упровадження результатів дисертації здійснювалося в процесі експериментальної роботи у дошкільних навчальних закладах: № 5 „Пізнайко”, № 6 „Малятко”, № 31 „Орлятко” м. Луцька, № 12 „Золота рибка” м. Ковеля, „Сонечко” м. Устилуга (Волинська обл.) (довідки № 73 від 20.05.2011 р., № 61 від 17.05.2011 р., № 783/16-13 від 29.03.2011 р., № 01-11/1135 від 20.09.2011 р., № 641/01-10 від 03.10.2011 р.), № 10 „Любавонька” м. Переяслава-Хмельницького (Київська обл.) (довідка № 73 від 05.04.2011 р.), № 165 „Барвінок” м. Львова (акт № 1201 від 13.09.2011 р.), „Казка” м. Комсомольська (Полтавська обл.) (довідка № 98 від 05.08.2011 р.), НВК № 1 м. Умані (Черкаська обл.) (довідка № 239 від 01.06.2011 р.); під час викладання навчальних дисциплін для студентів спеціальності „Дошкільна освіта” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (акт № 1/3829 від 20.09.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. У статті „Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до формування здорової особистості дошкільника” (у співавторстві з Л. Лохвицькою) здобувачем розкрито прикладні аспекти підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів до формування здорової особистості дитини.
  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні результати дослідження було представлено у доповідях та повідомленнях на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: „Сучасні підходи інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами” (Луцьк, 2006), „Реформування дошкільної освіти та становлення життєвої компетентності дошкільника” (Луцьк, 2008), „Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоров’ю учнівської та студентської молоді” (Луцьк, 2008), „Сучасне дошкілля: реалії та перспективи” (Київ, 2008), „Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка” (Суми, 2009), „Культура й розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці” (Луцьк, 2009), „Сприяння здоров’ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти” (Луцьк, 2009), „Етновиховний простір сучасних закладів освіти в умовах глобалізації: стан і перспективи” (Івано-Франківськ – Хмельницький, 2010), „Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ І ступеня: парадигми ХХІ сторіччя” (Івано-Франківськ – Берегово, 2011).
  Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки (2000–2011 рр.).
  Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено у 17 публікаціях (16 – одноосібні), із них 10 надруковано у наукових фахових виданнях, 7 – у матеріалах конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 16 додатків, списку використаних джерел (всього 277 найменувань, із них 17 – іноземною мовою). Основний текст дисертації викладено на 182 сторінках, містить 2 таблиці, 25 рисунків на 10 сторінках (2 рисунки – на 2 повні сторінки в основному тексті дисертації). Додатки представлено на 69 сторінках і містять 43 таблиці. Загальний обсяг дисертації – 278 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми формування здорової особистості дитини 6-го року життя у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї, що знайшло відображення в обґрунтуванні педагогічної технології формування здорової особистості та експериментальній перевірці її ефективності. Результати дослідження засвідчили досягнення мети, розв’язання задач та стали підставою для таких висновків:
  1. Вивчено стан розробленості проблеми формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї в психолого-педагогічній літературі. Виявлено, що науковцями досліджено загальні питання формування особистості дитини дошкільного віку, взаємозв’язок фізичного, психічного та соціального здоров’я, особливості взаємодії дошкільного навчального закладу з родинами тощо. Однак цілісного наукового підходу до формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї дослідниками не розроблено.
  Уточнено науковий зміст основних категорій дослідження: „здорова особистість”, „здорова особистість дитини 6-го року життя”, „формування здорової особистості дитини”, „педагогічна технологія формування здорової особистості дитини 6-го року життя”, „взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї”.
  Дефініція „здорова особистість” синтезує й гармонійно поєднує поняття „здоров’я” у сукупності його складових та структуру особистості. Здорова особистість – це особистість, яка готова сприймати педагогічний (виховний) вплив у цілому, в тому числі щодо культивування здоров’ятворчої діяльності, аналізувати його з позицій власного життєвого досвіду і втілювати модель здоров’я у власній поведінці.
  Здорова особистість дитини 6-го року життя зорієнтована на позитивне сприйняття моделі здорового способу життя, запропонованого дорослими, прагне до її підтримання; знає про здоров’я та його чинники; застосовує отримані знання у повсякденній діяльності, проявляючи відповідний характер поведінки і зрілість особистісних сфер (емоційної, вольової, пізнавальної).
  Формування здорової особистості дитини – процес засвоєння дитиною знань про здоров’я (когнітивний компонент), забезпечення прагнення бути здоровим (емоційно-ціннісний компонент) і застосування цих знань та мотивації на практиці (діяльнісний компонент). Повноцінне формування здорової особистості в період дошкільного віку є ефективним лише за умови забезпечення взаємодії дітей і дорослих у системі „педагоги – діти – батьки”.
  Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї (в контексті дослідження) – процес взаємного впливу, співпраці між дошкільним навчальним закладом і сім’єю, що характеризується двосторонньою активністю, спрямованою на реалізацію поставленої мети – формування здорової особистості дитини та підвищення рівня педагогічної культури батьків з питань формування здорової особистості дошкільника.
  2. Визначено критерії (знання про складові здорової особистості; прагнення до самоформування як здорової особистості; поведінка здорової особистості дошкільника), показники (знання про будову організму, засоби гігієни, оздоровлення; емоційно-позитивна налаштованість на засвоєння знань про власне тіло, визнання доцільності режиму дня, доброзичливі стосунки між членами родини й іншими людьми; використання знань про органи тіла в різних видах дитячої діяльності; свідоме дотримання режиму дня); діагностовано рівні сформованості здорової особистості дитини 6-го року життя (високий, достатній, середній, низький). Виявлено, що майже у половини дітей (56,2 % в КГ та 56,1 % – в ЕГ) діагностовано середній та низький рівні сформованості здорової особистості.
  3. Охарактеризовано сучасний стан формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. Встановлено, що більшість вихователів дошкільних навчальних закладів умовно ідентифікують процес формування здорової особистості дитини із формуванням здорового способу життя вихованців, а 35,7 % керівників дошкільних навчальних закладів не актуалізує для себе формування здорової особистості дитини як управлінську проблему.
  Доведено, що педагогічна культура батьків є провідним чинником у формуванні здорової особистості дитини 6-го року життя. Водночас за результатами констатувального етапу експерименту виявлено, що у більшості батьків знань й умінь з питань формування здорової особистості для ефективного виховання і розвитку дитини недостатньо: близько 60 % батьків внаслідок відсутності відповідних знань і вмінь частково або і повністю не усвідомлюють необхідності формування здорової особистості дитини.
  4. Розроблено й запроваджено в практику педагогічну технологію формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї як комплексний процес оздоровчого спрямування, заснований на взаємодії всіх суб’єктів освітньої діяльності, використанні сучасних засобів організації освіти, спрямований на розвиток особистості дошкільника, що сприймає здоров’я як цінність, володіє знаннями про основи здоров’я, прагне до їх пошуку і самостійно використовує у власній діяльності.
  У змістовій площині технологія формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї містить у своїй структурі сім взаємопов’язаних дидактичних модулів, які скомпоновано з блоків, що передбачають просвітницькі заходи для батьків, їхню самостійну освітню діяльність, взаємодію батьків і дітей, самостійну діяльність дітей, різні діагностичні процедури.
  Упровадження педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї передбачає насамперед збагачення педагогічної культури батьків з питань формування здорової особистості дитини, використання єдиних підходів з боку батьків та вихователів дошкільного навчального закладу до охорони, збереження і зміцнення здоров’я дітей та позиціонування його як найвищої цінності.
  За результатами дослідження доведено ефективність розробленої і впровадженої педагогічної технології формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї. Кількість дітей ЕГ з високим рівнем сформованості здорової особистості зросла на 13,7 %, достатнім – на 17,6 %, з середнім рівнем зменшилася на 17,2 %, з низьким – на 14,1 %. У дітей КГ відбулися незначні позитивні зміни. Отримані за результатами впровадження розробленої педагогічної технології зміни є статистично достовірними, що підтверджено застосуванням методів математичної статистики.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання поставленої проблеми. Подальшого вивчення потребують питання забезпечення наступності в організації взаємодії між дошкільною і початковою ланками освіти, шляхи роботи з управлінським корпусом дошкільних навчальних закладів у контексті формування здорової особистості дитини тощо.
  Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми, її недостатнє висвітлення у нормативних документах, рекомендовано розроблення Програми виховання здорової особистості вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл України, яка визначатиме основні теоретичні, концептуальні, змістові та організаційно-методичні засади формування здорової особистості дитини. Доцільно розглянути можливість доповнення циклу професійно-орієнтованих дисциплін у навчальних планах підготовки та перепідготовки фахівців для галузі дошкільної освіти спецкурсом „Формування здорової особистості дошкільника”.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алексеєнко Т. Ф. Молода сім’я: умови виховання дитини : [наук.-метод. посіб.] / Т. Ф. Алексеєнко. – К. : Ексимерсервіс, 2004. – С. 48–50.
  2. Амонашвили Ш. Психологические основы педагогики сотрудничества / Шалва Александрович Амонашвили. – К. : Освіта, 1991. – 110 с.
  3. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Борис Герасимович Ананьев. – М. : Наука, 1977. – 380 с.
  4. Андреева Н. А. Взаимодействие ДОУ и семьи в формировании основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Андреева Наталья Александровна. – Екатеринбург, 2006. – 201 с.
  5. Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія / В. Андрущенко, М. Михальченко. – К. : Генеза, 1996. – 317 с.
  6. Андрющенко Т. К. Проектування особистісно зорієнтованої моделі валеологічної освіти в дошкільних навчальних закладах / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 7–8. – С. 97–100.
  7. Андрющенко Т. К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Андрющенко Тетяна Костянтинівна. – К., 2007. – 258 с.
  8. Анцупов А. Я. Словарь конфликтолога / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2006. – 528 с.
  9. Арановская-Дубовис Д. М. Идеи А. В. Запорожца о развитии личности дошкольника / Д. М. Арановская-Дубовис, Е. В. Заика // Вопросы психологии. – 1995. – № 5. – С. 87–99.
  10. Артемова Л. В. Театр і гра: вдома, у дитячому садку, в школі / Любов Вікторівна Артемова. – К. : Томіріс, 2002. – 292 с.
  11. Артемова Л. В. формирование общественной направленности ребенка-дошкольника и игре / Любовь Викторовна Артемова. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1988. – 160 с.
  12. Афанасьева О. В. Педагогическая технология развития интереса к экспериментированию у детей 4–5 лет : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Афанасьева Оксана Владимировна. – М., 2005. – 149 с.
  13. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України ; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
  14. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 5–19.
  15. Бенеш Г. Психологія: dtv-Atlas : [довідник] / Гельмут Бенеш ; пер. з нім. / худож. Герман і Катаріна фон Заальфельд ; наук. ред. пер. В. О. Васютинський. – К. : Знання-Прес, 2007. – 510 с. : іл.
  16. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / Владимир Павлович Беспалько. – М., 1995. – С. 43–98.
  17. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / Владимир Павлович Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
  18. Бех І. Д. Біля витоків сутності особистості / Іван Дмитрович Бех // Шлях освіти. – 1999. – № 2. – С. 11.
  19. Бех І. Д. Виховання особистості : [у 2 кн.] / кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / Іван Дмитрович Бех / [ред. О. І. Цибульська]. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  20. Бех І. Д. Виховання особистості : [у 2 кн.] / кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / Іван Дмитрович Бех / [ред. О. І. Цибульська]. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
  21. Бех І. Д. Образ „Я” як мета формування і розвитку особистості / Іван Дмитрович Бех // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 30–40.
  22. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : [наук.-метод. посіб.] / Іван Дмитрович Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 203 с.
  23. Бєлєнька Г. Стратифікація суспільства та діти в ньому / Ганна Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2005. – № 6. – C. 10–12.
  24. Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини : [кол. монографія] / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець. – К. : СПД Богданова А. М., 2006. – 220 с.
  25. Білі плями сімейного виховання : тренінгова програма для батьків : [метод. посіб.] / авт.-уклад. Л. Б. Дмитренко ; за ред. Т. В. Оробченко. – Комсомольськ : Центр „РОДІС”, 2008. – 84 с.
  26. Богініч О. Вивчення стану готовності батьків до народження дитини / Ольга Богініч // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 4. – C. 11–14.
  27. Богініч О. Оздоровчу ідеологію – в життя малят / Ольга Богініч // Дошкільне виховання. – 2006. – № 7. – C. 7–9.
  28. Богініч О. Л. Природа і рух : [посіб. для батьків дошкільнят та соціальних педагогів] / О. Л. Богініч, Г. В. Бєлєнька ; заг. ред. С. Чередниченко. – К. : Кобза, 2003. – 192 с.
  29. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте / Лидия Ильинична Божович. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с.
  30. Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Лидия Ильинична Божович / [ред. Л. И. Фельдштейн]. – М. : Ин-т практ. психологии, 1995. – 352 с.
  31. Бойко А. М. Концептуальні основи особистісно-соціального виховання / А. М. Бойко // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992–2002. – Х. , 2002. – Ч. 1. – С. 116–133.
  32. Бойко А. М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації / А. М. Бойко. – К. : ІЗМН, 1996. – С. 44–67.
  33. Бойченко Т. Як виростити дитину здоровою : посіб. [для батьків учнів молодшого шкільного віку] / Т. Бойченко, Н. Колотій, А. Царенко. – К. : Прем’єр-Медіа, 2001. – 204 с.
  34. Бойченко Т. Є. Здоров’язберігаюча компетентність як ключова в освіті України / Тетяна Євгеніївна Бойченко // Основи здоров’я та фізична культура. – 2008. – № 11–12. – С. 6–7.
  35. Большая медицинская энциклопедия : [в 30 т.] / ред. Б. Петровский. – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1978. – Т. 8. – 528 с.
  36. Большой энциклопедический словарь. – М. : АСТ; Астрель, 2003. – 1247 с.
  37. Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта громадського виховання особистості / Мирослав Боришевський // Цінності освіти і виховання : [наук.-метод. зб.] / ред. О. В. Сухомлинська. – К. : АПН України, 1997. – С. 21–25.
  38. Бродовська В. Й. Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів / В. Й. Бродовська, В. О. Грушевський, І. П. Патрик. – К. : Професіонал, 2007. – 512 с.
  39. Булич Э. Здоровье человека: биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность в её стимуляции / Э. Булич, И. Муравов. – К. : Олимп. л-ра, 2003. – 424 с.
  40. Вайнер Э. Валеология : [учеб. для вузов] / Э. Вайнер. – 2-е изд. испр. – М. : Флинта – Наука, 2002. – 416 с.
  41. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект) / Ю. В. Васьков. – Х. : Скорпіон, 2000. – 120 с.
  42. Веселка здоров’я : книга для читання дітям дошкільного віку : [хрестоматія] / уклад. Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Т. : Мандрівець, 2007. – 268 с.
  43. Витоки здоров’я дитини : [навч.-метод. посіб.] / Н. Ф. Денисенко, Л. В. Лиходід, С. В. Лупінович, А. Ф. Михайличенко. – Т. : Мандрівець, 2010. – 160 с.
  44. Вільчковський Е. С. Від немовляти – до школяра : концепція фізичного виховання дошкільників / Едуард Станіславович Вільчковський // Дошкільне виховання. – 1994. – № 8. – С. 5.
  45. Вільчковський Е. С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах : [навч.-метод. посіб] / Едуард Станіславович Вільчковський, Нінель Федорівна Денисенко. – Т. : Мандрівець, 2008. – 246 с.
  46. Вільчковський Е. С. Фізичний розвиток і виховання: Педагогічне керівництво самостійною руховою діяльністю дітей / Едуард Станіславович Вільчковський // Дошкільне виховання. – 1991. – № 9. – С. 5–6.
  47. Возрастная и педагогическая психология : [учеб. пособ.] / М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, Н. Ф. Прокина и др. ; под ред. М. В. Гамезо и др. – М. : Просвещение, 1984. – 256 с.
  48. Волков Л. В. Вікова періодизація тренувальних навантажень у багаторічній підготовці юних спортсменів / Леонід Волков // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 4. – С. 7–11.
  49. Волков Л. В. Молодший шкільний вік: виховна спрямованість занять фізичною культурою і спортом : [навч. посіб] / Ленід Волков, Віктор Голуб, Петро Коханець. – К. : Освіта України, 2008. – 120 с.
  50. Волкова С. С. Как воспитать здорового ребенка / C. C. Волкова. – К. : Рад. шк., 1981. – 93 с.
  51. Воспитание детей дошкольного возраста / под ред. Л. Н. Проколиенко. – К. : Рад. шк., 1990. – 368 с.
  52. Воспитателю о работе с семьёй / под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М. : Просвещение, 1989. – 192 с.
  53. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Лев Семенович Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 224 с.
  54. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Лев Семенович Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 351 с.
  55. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям / Семен Устимович Гончаренко. – К. : АПН України, 1995. – 45 с.
  56. Дахин А. Н. Образовательные технологии: сущность, классификация, эффективность / Александр Николаевич Дахин // Школьные технологии. – 2007. – № 2. – С. 18–21.
  57. Денисенко Н. Оздоровчі технології в освітньому процесі / Нінель Федорівна Денисенко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 12. – С. 4–6.
  58. Денисенко Н.Ф., Лупинович С.Н. Формирование здоровой личности в едином образовательном пространстве / Нинель Фёдоровна Денисенко, Светлана Николаевна Лупинович // Личность и здоровьесберегающее пространство: сб. научн. ст. І Международного образовательного форума, (Запорожье, 5-7 мая 2010 г.) / под научн. ред. К. Л. Крутий. Ч. 3. – Запорожье: Липс, 2010. – С. 188–193.
  59. Державна національна програма „Освіта” („Україна ХХІ століття”). – К. : Райдуга, 1994. – 15 с.
  60. Державна програма „Діти України” // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 4. – С. 65–82.
  61. Детский сад и семья / под ред. Т. А. Марковой. – М. : [б. и.], 1986. – С. 7–94.
  62. Джерри Д. Большой толковый социологический словарь (Collins) / Д. Джери, Дж. Джери : в 2 т. ; пер. с англ. – М. : Вече; АСТ, 2001. – Т. 1. – 2005. – 544 с. ; Т. 2. – 2005. – 528 с.
  63. Дитина : [програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / наук. кер. О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко]. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – К. : Богдана, 2003. – 328 с.
  64. Дитина : програма виховання і навчання дітей дошкільного віку / наук. кер. О. В. Проскура. – К. : Освіта, 1993. – 272 с.
  65. Дитина в дошкільні роки : [програма розвитку, навчання та виховання] / ред. К. І. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2000. – 268 с.
  66. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навч. посіб.] / Ілона Миколаївна Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
  67. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : [монографія] / [А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш, С. М. Курінна, І. П. Печенко ; наук. ред. А. М. Богуш ; за заг. ред. Н. В. Гавриш]. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
  68. Добош О. М. Педагогічна просвіта батьків у полікультурному середовищі Закарпаття (остання чверть ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Олена Михайлівна Добош. – К., 2008. – 24 с.
  69. Докукина Е. М. Взаимодействие семьи и школы в формировании нравственных основ поведения младших школьников : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Елена Михайловна Докукина. – К., 1993. – 134 с.
  70. Дубогай А. Д. Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни школьников младших классов : дис. … докт. пед. наук : 13.00.01 / Александра Дмитриевна Дубогай. – К., 1991. – 374 с.
  71. Енциклопедія батьківства : посіб. з сімейного виховання / [за заг. ред. Є. І. Коваленко, С. В. Кириленко]. – К. : КНТ, 2008. – 592 с.
  72. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  73. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / авт.-уклад. Н. П. Наволокова. – Х. : Вид. група „Основа”, 2009. – 176 с. – (Серія „Золота педагогічна скарбниця”).
  74. Журавлев А. Л. Совместная деятельность как объект социально-психологического исследования / А. Л. Журавлев // Совместная деятельность: методология, теория, практика : [монография] / отв. ред. А. Л. Журавлев. – М. : Наука, 1988. – С. 19–30.
  75. Запорожец А. В. Психическое развитие ребенка : избр. психол. тр. : [ в 2 т.] / Александр Владимирович Запорожец. – М. : Педагогика, 1986. – Т. 1. – 316 с.
  76. Зиновьева М. В. Влияние стиля родительского воспитания на развитие предпосылок мировоззрения у детей дошкольного возраста / М. В. Зиновьева // Психологическая наука и образование. – 2001. – № 1. – С. 37–46.
  77. Зязюн І. А. Освітні технології у вимірах педагогічної рефлексії / Іван Андрійович Зязюн // Світло. – 1996. – № 1. – С. 4–6.
  78. Изучение мотивации поведения детей и подростков / ред. Л. И. Божович, Л. В. Благонадежиной. – М. : Педагогика, 1972. – 352 с.
  79. Іванашко О. Є. Психологічний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна і вікова психологія” / Оксана Євгеніївна Іванашко. – Рівне, 2001. – 20 с.
  80. Калуська Л. Валеологія в дитячому садку та вдома / Л. Калуська, Н. Щулькіна. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 56 с.
  81. Кларин В. М. Педагогическая технология в учебном процессе (анализ зарубежного опыта) / В. М. Кларин. – М. : Знание, 1989. – 89 с.
  82. Кларк М. Технология образования или педагогическая технология? / М. Кларк // Перспективы. Вопросы образования. – 1983. – № 2. – С. 78.
  83. Клепко С. Ф. Схема технологій для всіх українців / С. Ф. Клепко // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 8. – С. 12.
  84. Клименко В. В. Психічний розвиток дитини: родинне виховання / В. В. Клименко. – К. : Навч. посібники, 1994. – 81 с.
  85. Коберник О. М. Управління виховним процесом у загальноосвітньому закладі : [монографія] / Олександр Миколайович Коберник. – К. : Наук. світ, 2003. – 230 с.
  86. Ковбас Б. Родинна педагогіка: [у 3 т.]. – Т. 1 : Основи родинних взаємовідносин / Б. Ковбас, В. Костів. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 228 с.
  87. Коджаспирова Г. М. История образования и педагогической мысли : [таблицы, схемы, опорные конспекты : учеб. пособ. для студ. вузов] / Г. М. Коджаспирова. – М. : Владос-Пресс, 2005. – 223 с.
  88. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : [наук.-метод. посіб.] / наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2003. – 243 с.
  89. Кондратенко Р. Метод проектів у роботі з батьками / Р. Кондратенко // Дошкільне виховання . – 2008. – № 5. – С. 11–13.
  90. Кононко Е. Л. Чтобы личность состоялась / Елена Леонтьевна Кононко. – К. : Рад. шк., 1991. – 224 с.
  91. Кононко О. Л. Плекаємо здорову особистість з дитинства / Олена Леонтіївна Кононко // Сімейний лікар. – 2007. – № 1. – С. 3–4.
  92. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника : автореф. дис. ... докт. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна і вікова психологія”/ Олена Леонтіївна Кононко. – К., 2001. – 37 с.
  93. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : [навч. посіб. для вищих навч. закладів] / Олена Леонтіївна Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 255 с.
  94. Кононко О.Л. Виховуємо здорову особистість / Олена Леонтіївна Кононко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [„Сучасне дошкілля: реалії та перспективи”], (Київ, 16 жовт. 2008 р.). – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 16–20.
  95. Конституція України : Основний Закон. – К. : Школа, 2002. – 48 с. – (Серія „Закони України”).
  96. Коржова Е. Ю. Психология личности: Типология теоретических моделей / Е. Ю. Коржова. – СПб. : Ин-т практ. психологии, 2004. – С. 56–112.
  97. Корнєв М. Н. Соціальна психологія : [підручник] / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. – К. : Київ. книжк. ф-ка, 1995. – 304 с.
  98. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.
  99. Кот Н. М. Педагогічні умови ефективної взаємодії дошкільних навчальних закладів і сім’ї в екологічному вихованні старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теорія та історія педагогіки” / Наталія Михайлівна Кот. – К., 1993. – 24 с.
  100. Котырло В. К. Детский сад и семья / В. К. Котырло, С. А. Ладывир. – К. : Рад. школа, 1984. – 120 с.
  101. Котырло В. К. Роль дошкольного воспитания в формировании личности / В. К. Котырло, Т. М. Титаренко. – К. : О-во „Знание” УССР, 1977. – 48 с.
  102. Кочерга О. В. Початок життя – становлення творчості : [посіб. для батьків дошкільнят та соціальних педагогів] / Олександр Васильович Кочерга ; за заг. ред. С. П. Чередниченко. – К. : Кобза, 2003. – 256 с.
  103. Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття : [посібник] / В. П. Кравець. – Т. : [б. в.], 1996. – 290 с.
  104. Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : [монографія] / Тамара Володимирівна Кравченко. – К. : Фенікс, 2009. – 416 с.
  105. Красовицький М. Сучасні проблеми педагогічної науки в Україні / М. Красовицький // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 2–6.
  106. Кудикіна Н. В. Внесок вітчизняних психологів у формування педагогічної теорії ігрової діяльності дітей / Надія Василівна Кудикіна // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний освітньо-методичний журн. – 2005. – № 1. – С. 7–9.
  107. Кудикіна Н. В.Ретроспективний погляд на формування сучасної моделі ігрової діяльності / Надія Василівна Кудикіна // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 46–49.
  108. Кудикіна Н. В.Українські народні дитячі ігри малих форм / Надія Василівна Кудикіна // Палітра педагога. – 2008. – № 2. – С. 3–5.
  109. Кузьменко В. Індивідуальний підхід: десять кроків / Віра Кузьменко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 7. – С. 10–12.
  110. Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : [навч. посіб.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 324 с.
  111. Кулагина И. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека : [учеб. пособ. для студ. высших учеб. заведений] / И. Кулагина, В. Колюцкий. – М. : ТЦ „Сфера” при участии „Юрайт”, 2002. – 464 с.
  112. Кулачківська С. Є. Я – дошкільник (Вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку) / С. Є. Кулачківська, С. О. Ладивір. – К. : Нора-принт, 1996. – 108 с.
  113. Куньч З. Й. Універсальний словник української мови / Зоряна Йосипівна Куньч. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2005. – 848 с.
  114. Лазурский А. Ф. Классификация личностей / Александр Федорович Лазурский. – Л. : Госиздат, 1924. – 288 с.
  115. Левитес Д. Г. Практика обучения: современные образовательные технологии / Д. Г. Левитес. – М. : Ин-т практич. психологии, 1998. – 288 с.
  116. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. – [2-е изд.]. – М. : Политиздат, 1977. – 304 с.
  117. Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / Петр Францевич Лесгафт. – М. : Педагогика, 1991. – 174 с.
  118. Лисенко Н. В. Нові підходи до організаційно-методичного забезпечення педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі у руслі європейських освітніх інновацій / Лисенко Неллі Василівна // Вісник Прикарпат. ун-ту. Педагогіка. Вип. XXIV. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С. 177–185.
  119. Лисенко Н.В. Еколого-валеологічна специфіка готовності шестирічок до шкільного навчання: регіональний вимір / Лисенко Неллі Василівна // Гірська школа українських Карпат: Наук.-метод. журнал. – 2009. – № 4-5. – С. 60–65.
  120. Лисенко Н.В. Мистецтво інноваційної діяльності сучасного педагога дошкільного навчального закладу в Україні / Лисенко Неллі Василівна // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Педагогіка та психологія. Зб. наук. праць – Вип. 568. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 75–84.
  121. Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля : [навч. посібник] / Н.В. Лисенко, Н.Р. Кирста. – 2-ге вид., доп. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2010. – 360 с.
  122. Лісова О. С. Психологія здоров’я : [навч.-метод. посіб.] / О. С. Лісова. – Чернівці : Рута, 2001. – 122 с.
  123. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості : [навч. посіб.] / Наталія Вікторівна Ліфарєва. – К. : Центр навч. літ., 2003. – 240 с.
  124. Лободина С. Здоровый дошкольник : [учеб.-метод. пособ.] / С. Лободина, Д. Алексеева. – СПб. : [б. и.], 2002. – 134 с.
  125. Ломов Б. Ф. Психические процессы и общение / Борис Федорович Ломов // Методологические проблемы социальной психологии. – М. : Наука, 1975. – С. 106–123.
  126. Лохвицька Л. В. Співпраця дошкільного навчального закладу з родинами вихованців: історія і сучасність / Любов Василівна Лохвицька // Пед. вісн. – 2007. – № 4. – С. 25–27.
  127. Лохвицька Л. В. Виховання здорової дитини у сучасній сім’ї. Сім’я – берегиня здоров’я дитини : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Т. : Мандрівець, 2010. – 228 с.
  128. Лохвицька Л. В. Дошкільникам про основи здоров’я : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – [2-ге вид., оновл.]. – Т. : Мандрівець, 2008. – 192 с.
  129. Лохвицька Л. В. Навчи мене бути здоровим! : зошит з основ здоров’я для дошкільнят (ст. дошк. вік) / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Т. : Мандрівець, 2008. – 56 с.
  130. Лохвицька Л. В. Співпраця дошкільних навчальних закладів із родинами / Любов Василівна Лохвицька // Пед. вісн. – 2007. – № 2. – С. 32–34.
  131. Лохвицька Л.В. Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до формування здорової особистості дошкільника / Л. В. Лохвицька, Н. І. Семенова // Обрії : наук.-педагог. журнал. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – № 2. – С. 88–91.
  132. Лубенец Н. Д. Отчет о деятельности Киевского общества народных детских садов за 1908 г. / Наталья Дмитриевна Лубенец. – К., 1908. – 24 с.
  133. Лызлов В. Здоровая и больная личность / Владимир Лызлов. – Берлин : Русское универсальное издание, 1921. – 63 с.
  134. Люблінська Г. О. Дитяча психологія : [підручник] / Г. О. Люблінська. – К. : Вища шк., 1974. – 355 с.
  135. Малятко : [програма виховання дітей дошкільного віку] / відп. ред. З. П. Плохій. – К. : Рад. шк., 1991. – 208 с.
  136. Малятко : [програма виховання дітей дошкільного віку] / наук. ред. З. П. Плохій. – К. : Педагогічна думка, 1999. – 286 с.
  137. Мартынов С. М. Здоровье ребенка – в ваших руках : советы практ. врача-педиатра : [кн. для воспитателя дет. сада и родителей] / Станислав Михайлович Мартынов. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.
  138. Машовець М. А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку / Марина Анатоліївна Машовець. – К. : Логос, 2000. – 127 с.
  139. Микляева Н. В. Инновации в детском саду : [пособ. для воспитателей] / Наталья Викторовна Микляева. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 160 с.
  140. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : [навч. посіб.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – 4-е вид., допов. – К. : Гардарики, 2003. – 615 с.
  141. Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку : Тематична державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року / ред. кол. : В. І. Довженко, А. А. Ноур, О. О. Яременко. – К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 140 с.
  142. Мухина В. С. Психология дошкольника : [учеб. пособ. для пед. ин-тов и пед. училищ] / В. С. Мухина ; ред. Л. А. Венгера. – М. : Просвещение, 1975. – 239 с.
  143. Назарова Т. С. Педагогическая технология: новый этап эволюции? / Т. С. Назарова // Педагогика. – 1997. – № 3. – С. 20.
  144. Національна доктрина розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С. 4–9.
  145. Ніколенко Д. Ф. Виховання і розвиток дитини / Д. Ф. Ніколенко // Дошкільна педагогічна психологія / за ред. Д. Ф. Ніколенка. – К. : [б. в.], 1987. – С. 15–24.
  146. Новий тлумачний словник української мови : [у 3 т.] / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2007. – Т. 1. – 926 с.
  147. Олпорт Г. Личность в психологии / Гордон Олпорт. – М. : КСП+ ; СПб. : Ювента, 1998. – 426 с.
  148. Олпорт Г. Становление личности : [избр. тр.] / [пер. с англ. Л. В. Трубициной и Д. А. Леонтьева] ; под общ. ред. Д. А. Леонтьева / Гордон Олпорт. – М. : Смысл, 2002. – С. 7–114.
  149. Омельченко Л. П. Здоров’ятворча педагогіка / Л. П. Омельченко, О. В. Омельченко. – Х. : Вид. група „Основа”, 2008. – 205, [3] с. : іл. – (Серія „Адміністратору школи”).
  150. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах : методич. лист М-ва освіти і науки України від 06.06.05 № 1/9-306 // Дошкільне виховання. – 2005. – № 7. – С. 3–6.
  151. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі : інструктивно-методичні рекомендації : лист М-ва освіти і науки України від 27.08.04 № 1/9–438 // Дошкільне виховання. – 2004. – № 10. – С. 5–7.
  152. Орієнтир – особистість : відповіді працівників відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти МОН України // Дошкільне виховання. – 2008. – № 4. – С. 6–8.
  153. Освітні технології : [навч.-метод. посіб.] / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.
  154. Основы дошкольной педагогики / под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. – М. : Педагогика, 1980. – 271 с.
  155. Пагута Т. І. Співробітництво вихователів дошкільних навчальних закладів із сім’єю по вихованню дошкільників в дусі миру : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теорія та історія педагогіки” / Тамара Іванівна Пагута. – К., 1998. – 24 с.
  156. Паламарчук В. Ф. Першооснови педагогічної інноватики / Валентина Федорівна Паламарчук. – К. : Освіта України, 2005. – Т. 2. – 504 с.
  157. Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : [довідник : у 2 ч.] / за ред. П. І. Матвієнка, С. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – [2-е вид., переобл. і допов.]. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 1. (А–М). – 220 с.
  158. Педагогічні технології : [навч.-метод. посіб.] / О. С. Падалка, А. М. Нісімчук, І. О. Смолюк, О. Т. Шпак. – К. : „Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1995. – 256 с.
  159. Первоочередные направления научных исследований, способствующих достижению здоровья для всех. – Копенгаген : ВОЗ/ЕРБ, 1989. – 226 с.
  160. Печенко І. П. Вплив соціоосвітнього середовища на становлення особистості дитини / Інна Петрівна Печенко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журн. – 2005. – № 1. – С. 56–65.
  161. Печенко І. П. Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів „Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Дошкільна педагогіка” / І. П. Печенко. – К., 2003. – 20 с.
  162. Підготовка вихователів до розвитку особистості дитини в дошкільному віці : [монографія] / Г. В. Бєлєнька, З. Н. Борисова, М. А. Машовець [та ін.] ; ред. І. І. Загарницька ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 310 с.
  163. Підласий І. П. Практична педагогіка, або Три технології : інтерактивний підручн. [для педагогів ринкової системи освіти] / Іван Павлович Підласий. – К. : Слово, 2004. – 616 с.
  164. Пінт О. О. Це вам, батьки / Олександр Оскарович Пінт. − К. : Рад. шк., 1973. – 340 с.
  165. Піроженко Т. О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку : [навч.-метод. посіб.] / Тамара Олександрівна Піроженко. – Т. : Мандрівець, 2010. – 136 с.
  166. Плохій З. Бережи здоров’я змалечку / Зоя Плохій // Дошкільне виховання. – 1998. – № 10. – С. 4–5.
  167. Плохій З. П. Валеологія та екологія у змісті дошкільної освіти / Зоя Павлівна Плохій // Підготовка педагогічних кадрів і діяльність навчальних закладів нового типу в системі національної освіти: досвід і перспективи розвитку : Зб. наук. пр. – Ч. 2. – Чернівці : ЦНТІ, 2002. – С. 506–512.
  168. Плохій З. П. Виховання екологічної культури дошкільників : [метод. посіб.] / Зоя Павлівна Плохій. – К. : Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2002. – 173 с.
  169. Положення про дошкільний навчальний заклад : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306 // Дошкільне виховання. – 2003. – № 5. – С. 3–6.
  170. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / Тамара Іллівна Поніманська. – К. : Академвидав, 2004. – 456 с. – (Альма-матер).
  171. Постовий В. Г. Тенденції і пріоритети виховання дітей у сучасній сім’ї : [монографія] / Віктор Григорович Постовий. – К. : Ін-т проблем виховання АПН України, 2006. – 190 с.
  172. Поташнюк Р. З. Соціально-екологічна сутність здоров’я / Р. З. Поташнюк. – Луцьк : Надстир’я, 1995. – 92 с.
  173. Приходько Ю. О. Генезис провідних ставлень дитини дошкільного віку як основа її особистісного розвитку : автореф. дис. ... докт. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна і вікова психологія”/ Юлія Олексіївна Приходько. – К., 1997. – 45 с.
  174. Приходько Ю. О. Генезис провідних ставлень дитини дошкільного віку як основа її особистісного розвитку: дис. … докт. психол. наук : 19.00.07 / Юлія Олексіївна Приходько. – К., 1997. – 428 с.
  175. Про дошкільну освіту : Закон України. – К. : Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2001. – 56 с.
  176. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – С. 451
  177. Про охорону дитинства : Закон України // Директор шк. – 2002. – № 8. – С. 7–10.
  178. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади : інструктивно-методичний лист М-ва освіти і науки України // Дошкільне виховання. – 2007. – № 11. – С. 3–10.
  179. Програма з фізичного виховання „Будь здоровим, малюк” / укл. Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко. – К. : ІЗМН, 1997. – 64 с.
  180. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт” // Палітра педагога. – 2010. – № 6. – С. 4–25.
  181. Програма формування педагогічної культури батьків / за ред. В. Г. Постового. – К. : ДЦССМ, 2003. – 108 с.
  182. Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифоровой. – СПб. : Питер, 2006. – 607 с.
  183. Психология личности : тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 288 с.
  184. Психология личности и деятельности дошкольника / под ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. – М. : Просвещение, 1965. – 295 с.
  185. Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд. О. М. Степанов]. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с. – (Серія „Енциклопедія ерудита”).
  186. Психологія / за ред. Г. С. Костюка. – [3-тє вид., допов.]. – К. : Рад. шк., 1968. – 572 с.
  187. Путовіт Г.П. Позашкільна освіта і виховання: теоретико-дидактичний аспект : Монографія. Книга 1 / Григорій Петрович Пустовіт // – Миколаїв : В-во Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського, 2010. – 379 с.
  188. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление личности / Карл Рэнсом Роджерс. – М. : Прогресс-Универс, 1994. – С. 245.
  189. Роджерс К. Р. Клиентоцентрированная терапия / Карл Рэнсом Роджерс. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер,1997. – 320 с. – (Серия "Актуальная психология").
  190. Родинна педагогіка : [навч.-метод. посіб.]. / А. А. Марушкевич, В. Г. Постовий, Т. Ф. Алексеєнко та ін. – К. : Парапан, 2002. – 216 с.
  191. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді : монографія / [О. О. Яременко, О. М. Балакірєва, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч,
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)