ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАТЕЛЯМИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАТЕЛЯМИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 • Альтернативное название:
 • ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С воспитателями дошкольных учебных заведений
 • Кол-во страниц:
 • 307
 • ВУЗ:
 • СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису


  КОРНЄЄВА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА

  УДК 373.211.24 (477.6)
  ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
  З ВИХОВАТЕЛЯМИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


  13.00.08 – дошкільна педагогіка
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник:
  Аматьєва Олена Петрівна,
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Слов’янськ – 2012  ЗМІСТ


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………. 4

  ВСТУП……………………………………………………………………… 5

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАТЕЛЯМИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ……………………………………………………………….

  12
  1.1 Методична робота як педагогічна категорія ………………… 12
  1.2 Проблема організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі в теорії і практиці дошкільної освіти …….
  1.3 Структура методичної роботи в системі дошкільної освіти ...
  28
  48
  1.4 Компетентнісний підхід до організації методичної роботи з вихователями ………………………………………………………
  67
  Висновки з розділу 1 …………………………………………………… 82

  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАТЕЛЯМИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ………………………………………………

  88
  2.1 Стан організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів …………………………………
  88
  2.2 Експериментальна методика організації методичної роботи з вихователями ДНЗ ………………………………………………
  2.3 Порівняльний аналіз рівнів набуття професійно-методичної компетентності вихователів на констатувальному та прикінцевому етапах ………………………………………………
  139


  178
  Висновки з розділу 2 …………………………………………………… 183


  ВИСНОВКИ ……………………………………………………………… 192

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………. 196

  ДОДАТКИ …………………………………………………………………. 234
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  АО – абсолютна оцінка
  ВО – відносна оцінка показників ступеня організації методичної роботи
  ДНЗ – дошкільний навчальний заклад
  ЕГ – експериментальна група
  ЗСУ – здатність до самоуправління в педагогічній діяльності
  КГ – контрольна група
  МГ – методична грамотність
  МО – найвищий бал, який міг би отримати кожен респондент
  МР – методична робота
  облІППО – обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  ОК – організаційний компонент
  ОМР – організація методичної роботи
  ПК – професійна компетентність
  ПКП – професійна компетентність педагога
  ПМК – професійно-методична компетентність
  ППД – передовий педагогічний досвід  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Підвищення якості дошкільної освіти є важливим завданням, що вимагає мобілізації зовнішніх і внутрішніх ресурсів. У Законі України «Про дошкільну освіту», положеннях Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті визначено сучасні орієнтири розвитку дошкільної ланки освіти, наголошено на необхідності посилення її наукового і методичного супроводу, оновлення стандартів, широкого впровадження сучасних освітніх технологій і нового покоління програмно-методичного забезпечення. За цих умов організація методичної роботи в дошкільних навчальних закладах набуває першочергового значення.
  Проблемі методичної роботи і способам її організації у закладах освіти присвячено чимало наукових досліджень та практичних інновацій. Загальні теоретичні аспекти методичної роботи в закладах освіти висвіт¬лено у працях Я. Бенцион, М. Воровки, І. Жерносек, О. Зубкова, Н. Комаренко, С. Майданенко, В. Павленко, О. Сидоренко, І. Титаренко та ін. Розкрито особливості організації методичної роботи в закладах освіти різного рівня (А. Богуш, Н. Дудніченко, О. Зайченко, В. Лізинський, В. Крижко, К. Крутій, В. Мануйленко, Е. Павлютенков, Л. Поздняк, О. Шестопалюк); схарактеризовано ефективність різноманітного практичного досвіду з організації методичної роботи у ДНЗ (Л. Богославець, О. Василевська, Г. Васильєва, Г. Григоренко, Л. Калузька, К. Кіндрат, В. Ларіна, О. Ліннік, Л. Лукіна, Н. Омельяненко, Н. Савінова, І. Терещенко, Л. Швайка, І. Щербо, О. Янушевич та ін.); виявлено зміст і форми інновацій в органі¬зації методичної роботи вихователів (О. Аматьєва, К. Біла, К. Крутій, А. Морозова, Л. Поздняк та ін.)
  Проте завдання дошкільної освіти, що сформульовані в сучасних програмах розвитку і виховання дитини дошкільного віку, висувають нові вимоги щодо якості методичної роботи в дошкільних навчальних закладах, її змісту і способів організації. Їх реалізація зумовлена готовністю і здатністю вихователів до вирішення проблем дошкільної освіти в руслі нових освітніх цінностей і пріоритетів. Відповідно до цього постають оновлені цілі і завдання щодо організації методичної роботи вихователів і підвищення їхньої професійної компетентності; стимулювати творчість та ініціативу; створювати умови для розробки варіативного змісту й інноваційних технологій дошкільної освіти тощо. Усі ці завдання має вирішувати вихователь-методист, який організує методичну роботу у ДНЗ, спрямовує її на досягнення методичної компетентності і самостійності педагогів. Проте чинна науково-теоретична і нормативна база методичної роботи в дошкільному навчальному закладі зорієнтована на загал, формалізацію результатів методичної роботи, нівелювання індивідуальності вихователів, стилю їхньої професійної діяльності та її творчого характеру.
  Відтак, наявні суперечності між: набутим емпіричним досвідом сучасної організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів і недостатнім теоретичним обґрунтуванням методики організації такої роботи; необхідністю системного набуття вихователями дошкільних навчальних закладів професійно-методичної компетентності та їх фрагментарною участю в методичній роботі; різноманіттям форм організації методичної роботи у ДНЗ і відсутністю методики їх добору відповідно до етапів та рівнів професійно-методичної компетентності вихователів. Актуальність покращання якості методичної роботи з вихователями у ДНЗ, відсутність належної науково-теоретичної бази зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в межах наукової теми кафедри загальної педагогіки, що входить до плану науково-дослідної роботи Слов’янського державного педагогічного університету «Гуманізація навчально-виховного процесу» (протокол № 3 від 28.11.2002 р.). Тема дисертації затверджена вченою радою Слов’янського державного педагогічного університету (протокол № 9 від 26.05.2005 р.) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 7 від 27.09.2005 р.).
  Мета дослідження – науково обґрунтувати й експериментально перевірити модель організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів.
  Завдання дослідження:
  1. Розкрити сутність феномена «організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів», його структуру; уточнити поняття «професійно-методична компетентність вихователя».
  2. Визначити критерії, показники і схарактеризувати рівні професійно-методичної компетентності вихователів.
  3. Виявити педагогічні умови ефективної організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів.
  4. Розробити експериментальну модель організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів, методику її реалізації й апробувати їх ефективність.
  Об’єкт дослідження – методична робота в дошкільних навчальних закладах.
  Предмет дослідження – методика організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів.
  Базою дослідження виступили ДНЗ №№ 10, 31, 34 (м. Костянтинівка Донецької області), № 282 (м. Київ), №№ 48, 53, 69, 72 (м. Краматорськ Донецької області), Слов’янський державний педагогічний університет, Донецький інститут психології та підприємництва, курси підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Усього в дослідженні взяли участь 270 вихователів дошкільних навчальних закладів Донецької області; 130 вихователів були задіяні на формувальному етапі експерименту.
  Методи дослідження. З метою вирішення поставлених завдань дослідження використано комплекс взаємозалежних методів теоретичного й емпіричного рівнів. Метод аналізу і синтезу використано для визначення мети, предмету, завдань дослідження, зіставлення емпіричних даних і оцінки результатів; вивчення й аналіз науково-методичної літератури за проблемою дослідження – з метою обґрунтування моделі, методики та педагогічних умов організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів. Для з’ясування стану організації методичної роботи з вихователями було використано емпіричні методи: аналіз чинних програм, річних планів роботи дошкільних закладів, навчально-виховних планів роботи вихователів-методистів, документації вихователів. З метою перевірки ефективності методики організації методичної роботи використано методи цілеспрямованого спостереження за діяльністю вихователів, бесіди, анкетування, тестування, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний етапи), аналіз продуктів методичної роботи вихователів. Для узагальнення експериментальних даних, достовірності одержаних результатів, визначення тенденцій їх змінювання використано методи математичної статистики.
  Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано й експериментально перевірено модель організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів, що складається з чотирьох етапів (інформаційно-збагачувальний, продуктивно-діяльнісний, інноваційно-творчий, оцінно-рефлексивний), принципів (формувальні, реалізуючі), функцій (планування, керівництво, координація, контроль, прийняття рішень, об’єднання, мотивація, оцінка, комунікація, прогноз, корегування, узагальнення), форм і методів організаційної роботи (методичні об’єднання, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації тощо); виявлено педагогічні умови (залучення вихователів до активної самостійної пошуково-методичної роботи; озброєння вихователів інноваційними методиками; занурення вихователів в інноваційно-творчу методичну діяльність; стимулювання оцінно-контрольної діяльності вихователів у професійно-методичній роботі) організації методичної роботи з вихователями ДНЗ; визначено сутність феномена «організація методичної роботи з вихователями ДНЗ» (цілеспрямована робота вихователя-методиста з вихователями ДНЗ з метою підвищення їхньої педагогічної майстерності й оцінно-рефлексивної діяльності методичної спрямованості); критерії (професіоналізм, методична грамотність, рефлексивність), показники та схарактеризовано рівні професійно-методичної компетентності вихователя як показника ефективності організації методичної роботи в ДНЗ (елементарний, базовий, досконалий, новаторський); уточнено поняття «професійно-методична компетентність вихователя» (сукупна характеристика професійної та методичної зрілості діяльності вихователя, що виконується в межах його посадових обов’язків і відповідає визначеним нормам). Подальшого розвитку набула теорія і методика організації освітнього процесу у ДНЗ.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці експериментальної методики організації методичної роботи вихователів ДНЗ, системи її рейтингового оцінювання, програми самовдосконалення вихователів ДНЗ «Я – успішний вихователь»; фахового портрету вихова¬теля-методиста дошкільного навчального закладу. Матеріали дослідження можуть бути використані у практиці роботи дошкільних навчальних закладів і органів управління системою дошкільної освіти; у процесі підготовки фахівців з дошкільної освіти при викладанні навчальних курсів «Дошкільна педагогіка», «Управління в системі дошкільної освіти»; в післядипломній освіті працівників дошкільної освіти.
  Матеріали дисертаційного дослідження впроваджено в навчально-виховний процес ДНЗ № 10 (акт про впровадження № 131 від 01.09.2011 р.), № 34 (акт про впровадження № 11/2 від 03.08.2011 р.), № 31 (акт про впровадження № 01/08-527 від 15.08.2011 р.) (м. Костянтинівка Донецької області), №№ 48, 53, 69, 72 (акт про впровадження № 11/1 від 09.09.2010 р.) (м. Краматорськ Донецької області), центру розвитку дитини «Грайлик-запитайлик» (акт про впровадження № 01/08-528 від 15.08.11 р.), ДНЗ № 282 (акт про впровадження № 28/33 від 14.05.2010 р.) (м. Київ); ДНЗ № 655 (акт про впровадження № 30/05 від 18.05.2011 р.) (м. Київ); управління освіти Костянтинівської міської ради (акт про впровадження № 01/08-528 від 15.08.2011 р.), Слов’янського державного педагогічного університету (акт про впровадження № 68–10–23 від 08.02.10 р.), Донецького інституту психології та підприємництва (акт про впровадження № 1/491 від 15.02.11 р.), курсів підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (акт про впровадження № 388/02 від 30.08.2011 р.).
  Особистий внесок автора у праці у співавторстві полягає в розробці моделі методичної роботи в дошкільному навчальному закладі на засадах акмеологічного підходу.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження обговорено на міжнародних: «До 150-річчя з дня народження С. Русової» (Луганськ, 2006); «Моніторинг якості професійної підготовки фахівців педагогічної освіти» (Луганськ, 2007); «Професіоналізм педагога у контексті європейського вибору України» (Ялта, 2008); всеукраїнських: «Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти» (Слов’янськ, 2007); «Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів» (Донецьк, 2007); «Педагогічна діагностика в системі дошкільної та початкової освіти» (Луганськ, 2009); «Психолого-педагогічний та соціальний супровід дитини дошкільного віку» (Слов’янськ, 2010) науково-практичних конференціях; всеукраїнському «Про хід впровадження Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (Київ, 2010); регіональних: «Створення системи методичного супроводу удосконалення професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів за Базовою програмою «Я у Світі» (Донецьк, 2009), «Організація методичної роботи в дошкільному закладі: реалії та перспективи» (Костянтинівка, 2010) науково-практичних семінарах.
  Публікації. Результати дослідження викладено у 16 публікаціях автора (1 – у співавторстві), з них: 7 – у фахових виданнях України.
  Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та 15 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 195 сторінках. Робота містить 30 таблиць, 22 діаграми, 3 формули, 6 схем, що займають 6 сторінок основного тексту. У списку використаних джерел 355 найменувань, що охоплюють 37 сторінок. Додатки викладено на 75 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертації досліджено проблему організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів.
  1. Аналіз наукової і методичної літератури виявив, що методична робота є обов'язковим та важливим складником освітньої діяльності дошкільного навчального закладу і системи підвищення кваліфікації педагогів. Визначено, що цілеспрямована систематична методична робота в ДНЗ сприяє розвитку професійної майстерності, творчого потенціалу педагогів, має позитивні наслідки в навчально-виховному процесі. Її завданнями у ДНЗ є методичне забезпечення освітнього процесу, поширення серед вихователів і батьків сучасних психолого-педагогічних знань, створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, забезпечення методичної підтримки реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури і методичних розробок.
  2. Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів розглядається як цілеспрямована робота вихователя-методиста з вихователями ДНЗ з метою підвищення їхньої педагогічної майстерності й оцінно-рефлексивної діяльності методичної спрямованості. Це керована діяльність, що має свої функції (діагностична, прогностична, моделювальна, компенсаторна, відновлювальна, корегувальна, координувальна, пропагандистська, рекламна, контрольно-інформаційна), зміст, принципи, завдання, форми реалізації і передбачені результати. Організація методичної роботи одночасно є складником системи підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ і освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів. Така подвійна підпорядкованість зумовлена вертикальною побудовою нормативної та виконавської функцій в управлінні
  системою освіти. Тому процес формування змісту і реалізація завдань в організації методичної роботи з вихователями носить подвійний характер і має внутрішні зв’язки між формуючим нормативним («що робити») і виконавчим («як робити») складниками діяльності її суб’єктів.
  3. Показником ефективності організації методичної роботи є професійно-методична компетентність вихователя ДНЗ як сукупна характеристика професійної та методичної зрілості діяльності вихователя, що виконується в межах його посадових обов’язків і відповідає визначеним нормам. Набуття вихователями професійно-методичної компетентності визначалося за трьома критеріями та їх показниками, серед: 1) професіоналізм (оволодіння педагогічною діяльністю, обізна¬ність вихователя з державними документами в галузі дошкільної освіти; обізнаність з програмно-методичним забезпеченням ДНЗ; педагогічні вміння вихователів; творче ставлення до роботи); 2) методична грамотність (мотиваційна спрямованість щодо методичної роботи; обізнаність з роботою методиста ДНЗ; участь у методичній роботі; інноваційна діяльність вихователя); 3) рефлексивність (самоосвіта; взаємооцінка методичної роботи; самооцінка методичної роботи).
  На основі визначених критеріїв і показників схарактеризовано рівні професійно-методичної компетентності вихователів: новаторський, досконалий, базовий, елементарний.
  4. Ефективність організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів залежить від реалізації таких педагогічних умов: залучення вихователів до активної самостійної пошуково-методичної роботи; озброєння вихователів інноваційними методиками; занурення вихователів в інноваційно-творчу методичну діяльність; стимулювання оцінно-контрольної діяльності вихователів у професійно-методичній роботі.
  5. У дослідженні розроблено й апробовано експериментальну модель і методику організації методичної роботи з вихователями ДНЗ, що включає інформаційно-збагачувальний, продуктивно-діяльнісний, інноваційно-творчий і оцінно-рефлексивний етапи; принципи (формувальні, реалізуючі), функції (планування, керівництво, координація, контроль, прийняття рішень, об’єднання, мотивація, оцінка, комунікація, прогноз, корегування, узагальнення), форми і методи організаційної роботи (методичні об’єднання, семінари, конкурси семінари-практикуми, колективні перегляди, педагогічні читання консультації, ділові педагогічні ігри, методичні фестивалі тощо). Розроблено «фаховий портрет вихователя-методиста», індивідуальні програми на базі програми «Я успішний вихователь», які сприяли набуттю вихователями професійно-методичної компетентності.
  Розроблена експериментальна методика реалізації зазначеної моделі забезпечила єдність професійного й особистісного розвитку вихователів на основі компетентнісного підходу і диференційованого добру форм методичної роботи відповідно до різного рівня їхньої професійно-методичної компетентності. Поетапна реалізація педагогічних умов в організації методичної роботи у ДНЗ забезпечила поступове залучення вихователів до активної пошуково-методичної роботи, оволодіння інноваційними методиками, стимулювало їхню інноваційно-творчу методичну та контрольно-оцінну діяльність.
  6. Результати дослідження показали, що організація методичної роботи з вихователями ДНЗ за впровадженими експериментальною моделлю і методикою є ефективною. Кількість вихователів ЕГ, які досягли новаторського рівня професійно-методичної компетентності після формувального експерименту зросла на 12,4%, досконалого – на 23,1%, базового – зменшилася на 10,8%, елементарного – на 24,7%. Натомість у КГ не відбулося відчутних якісних і кількісних змін: новаторський рівень підвищився на 3,1%, досконалий – на 3%, базовий – на 4,7%; елементарний зменшився на 10,8%.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні шляхів і засобів підвищення ефективності інспекторсько-методичної служби в системі дошкільної освіти в України, її впливу на якість роботи методистів і вихователів ДНЗ, обґрунтуванні критеріїв контролю ефективності методичної роботи в закладах дошкільної освіти; пошуку шляхів і засобів підготовки вихователів-методистів до опанування основ управлінської діяльності в організації методичної роботи з різними категоріями педагогів ДНЗ, розробці дидактичних і технологічних засад інформаційного забезпечення методичної роботи у ДНЗ з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности / Ксения Александровна Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1980. – 336 с.
  2. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / Ксения Александровна Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991.– 302 с.
  3. Акмеологический словарь / [под общ. ред. А. А. Деркача]. – М. : Изд-во РАГС, 2006. – 161 с.
  4. Алфімов В. Мета – творча конкурентоспроможна особистість / В. Алфімов // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 6–9.
  5. Амеліна Н. П. Тренінг «Професійне зростання психолога, учителя» / Наталя Петрівна Амеліна // Психологічна служба Луганщини. – 2006. – № 3. – С. 24–30.
  6. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Шалва Александрович Амонашвили. – М. : Изд. дом Ш. Амонашвили, 1996. – 496 с.
  7. Аналітико-діагностичні матеріали експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи навчання в підвищенні кваліфікації міських (районних) методичних служб «Інноваційні підходи до вдосконалення професійної компетентності працівників методичних служб» / уклад. Бондаренко С. М., Волобуєва Т. Б. – Донецьк : [б. в.], 2007. – 77 с.
  8. Ананьев Б. Г. Психологическая структура человека как субъекта / Борис Герасимович Ананьев // Человек и общество. – Л., 1967. – С. 235 – 249. – (Ученые записки / Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова ; вып. 2).
  9. Атестація дошкільних навчальних закладів / [Обл. творча група ГУОН та Донец. обл. ІППО]. – Донецьк : ДОІППО, 2004. – 40 с.
  10. Бабанский Ю. К. Методическая работа в школе: организация и управление / Юрий Константинович Бабанский. – М. : Педагогика, 1970. – 185 с.
  11. Бабанский Ю. К. Оптимизация педагогического процесса (в вопросах и ответах) / Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – К. : Радян. шк., 1984. – 287 с.
  12. Балл Г. О. Сутність і ставлення особистісної надійності у контексті проблем неперервної професійної освіти / Георгій Олексійович Балл // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : [зб. наук. пр.] / [за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало]. – К., 2001. – Ч. 1. – С. 254 – 258.
  13. Багаева И. Д. Наставнику об основах педагогического мастерства в коммуникативной деятельности : метод. рекомендации / И. Д. Багаева. – Усть-Каменогорск : [б.и.], 1988.– 48с.
  14. Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця / Н. Баловсяк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 5. – С. 10 – 14.
  15. Балютіна К. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Катерина Балютіна // Дошкільне виховання. – 2004. – № 7. – С. 10–12.
  16. Барбина Е. С. Формирование педагогического мастерства в системе непрерывного педагогического образования : [монография] / Елизавета Сергеевна Барбина. – К. : Вища шк., 1997. – 153 с.
  17. Бенцион Я. С. Проблемы совершенствования методической работы с педагогическими кадрами в условиях перехода ко всеобщему среднему образованию : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08. «Теория и методика профессионального образования» / Я. С. Бенцион. – Алма-Ата, 1975. – 24 с.
  18. Белухин Д.А. Становление профессионала и рождение профессионализма : учеб.пособие / Д.А.Белухин. – М. Московский психолого-социальный институт, 2006. – 128с.
  19. Бех І. Законопростір сучасного виховного процесу / Іван Бех // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 10–13.
  20. Бех І. Д. Виховання особистості. [У 2 кн.]. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : [наук. вид.] / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  21. Бех І. Д. Виховання особистості. [У 2 кн.]. Кн. 2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : [навч.-метод. посіб.] / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
  22. Белая К. Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы / Ксения Юрьевна Белая. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 96 с.
  23. Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання : [монографія] / Ганна Володимирівна Бєлєнька. – К. : Світич, 2006. – 304 с. : іл. – Бібліогр.: С. 270–302.
  24. Біла І. До вершин педагогічної майстерності / Ірина Біла // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 3–5.
  25. Богославец Л. Г. «Площадка» успешности как форма аттестации педагогов / Богославец Л. Г., Андреева Т. Я. // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2004. – № 3. – С. 108–111.
  26. Богуш А. М. Педагогічні нотатки та роздуми : [зб. наук-метод. праць] / Алла Михайлівна Богуш. – Запоріжжя : «ЛІПС» Лтд, 2001. – 224 с.
  27. Богуш А. Українське довкілля: його сьогодення і майбуття / Алла Богуш // Дитячий садок. – 2003. – № 3 – С. 2–3.
  28. Богуш А. М. Методична робота з методики розвитку мовлення дітей в ДНЗ / Алла Михайлівна Богуш // Виховання і культура. – 2011. – № 4. – С. 12 – 17.
  29. Богуш А. М. Дошкілля в сучасному педагогічному просторі / Алла Михайлівна Богуш // Вісник інституту розвитку дитини / НПУ ім. Н. П. Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 48-53.
  30. Богуш А. М. Компетентнісний підхід до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / А. М. Богуш // Педагогічні науки : збірник. – Херсон, 2009. – Вип. 51. – С. 119 – 122.
  31. Бодалев А. А. Акмеология и современные проблемы воспитания / Алексей Александрович Бодалев // Акмеология. – 2005. – № 1. – С. 23–30.
  32. Бондар О. Розвиток дошкільної системи виховання УРСР у 20-ті рр. на основі статистичних матеріалів / О. Бондар // Історичні і політологічні дослідження. – 2004. – № 2. – С. 32–37.
  33. Большой толковый словарь русского языка / РАН, Ин-т лингвист. исслед. / гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2006. – С. 723-724.
  34. Брушлинский А. В. Деятельность субъекта как единство теории и практики / А. В. Брушлинский // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21, № 6. – С. 5–11.
  35. Бухлова Н. В. Науково-методичний супровід самостійної й самоосвітньої діяльності педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти : [практико зорієнтов. метод. посіб.] / Н. В. Бухлова, Л. М. Коновалова. – Донецьк : Каштан, 2007. – 108 с.
  36. Вакуленко В. М. Вступ до акмеології педагогічної освіти : [монографія] / Валентина Миколаївна Вакуленко. – Алчевськ : ДГМІ, 2003. – 149 с.
  37. Василевская Е. В. Обновление технологии организации методической работы на муниципальном уровне / Е. В. Василевская, О. А. Крупская // Методист. – М., 2007. – № 5. – С. 26–29.
  38. Василевская Е. В. Сетевая организация методической работы на муниципальном уровне : [метод. пособие] / Е. В. Василевская. – М. : АПКиППРО, 2005. – 52 с.
  39. Васильева А. И. Старший воспитатель детского сада : [пособие для работников дошк. учреждений] / А. И. Васильева, Л. А. Бахтурина, И. И. Кобитина. – [3-е изд., дораб.]. – М. : Просвещение, 1990. –143 с.
  40. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред.. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2004. – С. 522.
  41. Вершловский С. Г. О подходах к исследованию структуры профессионально-педагогической деятельности / С. Г. Вершловский, Л. Н. Лесохина. – Л. : НИИ ООВ, 1977. – 203 с .
  42. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури : [навч. посіб.] / Світлана Сергіївна Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 396 с.
  43. Волкова В. А. Создание системы мониторинга как средства управления ДОУ / Волкова В. А., Соколова Н. Б. // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2006. – № 3. – С. 43–49.
  44. Волковський С. Особистісно-орієнтоване управління загальноосвітніми закладами / Сергій Волковський // Директор школи. – 2005. – № 2. – С. 2–7.
  45. Волобуева Л. М. Активные методы обучения в методической работе ДОУ / Л. М. Волобуева, И. А. Мирко // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2006. – № 6. – С. 70–78.
  46. Волобуева Л. М. Организация деятельности методиста / Людмила Михайловна Волобуева // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2006. – № 6 – С. 83–93.
  47. Воровка М. І. Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Воровка Маргарита Іванівна. – Запоріжжя, 2007. – 274 с.
  48. Воронка Г. С. Імітаційні ігри – активізуючий метод у підготовці кваліфікованих спеціалістів у системі післядипломної освіти у Великобританії та США / Галина Степанівна Воронка // Вісник післядипломної освіти. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 209–215.
  49. Гавриш Н. Навчання педагогів аналізувати педагогічні ситуації в контексті коучингового підходу / Н. Гавриш, В. Желанова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 11. – С. 23–32.
  50. Гайда В. Л. Формирование команды. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / В. Л. Гайда ; [сост. и общ. ред. Л. В. Винокурова]. – СПб., 2001. – С. 477–500.
  51. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища шк., 1995. – 237 с.
  52. Галус О. М. Професійна адаптація вихователів дошкільної ланки освіти до наукового педагогічного дослідження / Олександр Мар’янович Галус // Дошкільна освіта. – 2004. – № 3. – С. 32–39.
  53. Галяпа М. Роль вихователя-методиста у професійній адаптації педагога-початківця / Марія Галяпа // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 10. – С. 8–10.
  54. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI века / Борис Семенович Гершунский. – М. : Знание, 1998. – 152 с.
  55. Гильборг Р. Г. О системном подходе к управлению внутришкольной методической работой : [метод. рекомендации] / Р. Г. Гильборг, П. С. Дементьев. – Х. : Харьк. обл. ин-т усовершенствования врачей, 1992. – 33 с.
  56. Гогоберидзе А. Г. Личностно-профессиональное становление будущего педагога в процессе проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута / Александра Гививна Гогоберидзе // Педагогическая акмеология: поиски и достижения : сб. науч. тр. / РГПУ им. А. И. Герцена. – СПб., 2002. – Вып. 4. – С. 73–79.
  57. Гоноболин Ф. Н. Книга об учителе / Федор Никанорович Гоноболин. – М. : Просвещение, 1965. – 260 с.
  58. Гоноболин Ф. Н. О некоторых психических качествах личности учителя / Федор Никанорович Гоноболин // Вопросы психологии. – М., 1975. – № 1. – С. 101 – 110.
  59. Гончаренко А. Особистісно-орієнтована модель освіти: підготовка педагога / А. Гончаренко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 1. – С. 10–13.
  60. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  61. Городова Н. Андрагогіка, або еліксир професіоналізму / Н. Городова, О. Кучерявий // Управління освітою. – 2002. – № 17. – С. 12–15.
  62. Гороностаев А. О. Роль методической службы в муниципальной образовательной системе / А. О. Гороностаев // Методист. – 2007. – № 5. – С. 17–25.
  63. Грабовець І. В. Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : дис. … канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Ірина Володимирівна Грабовець. – К., 2004. – 187 с.
  64. Григоренко Г. І. Гра дошкільника: теорія і практика. Дайджест 5 / упоряд. Г. І. Григоренко. – Запоріжжя : «ЛІПС» ЛТД, 2007. – 196 с. – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу).
  65. Григоренко Г. І. Зміст та особливості предметно-ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі / Григоренко Г. І., Михайличенко А. Ф. // Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2009-2010 навчальний рік: методичний аспект / за заг. ред. К. Л. Крутій. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 8. – С. 145 – 152.
  66. Григоренко Г. І. До проблеми формування предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу / Григоренко Г. І., Курінна А. Ф. // Теорія та практика оновлення сучасної дошкільної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 верес. 2010 р. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк, 2010. – С. 47 – 51.
  67. Григоренко Г. И. Игра и игровые приёмы в образовательной работе с детьми дошкольного возраста / Г. И. Григоренко // Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2011-2012 навчальний рік: методичний аспект / за заг. ред. К. Л. Крутій. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 10. – С. 177 – 187.
  68. Гриньова М. В. Саморегуляція : [монографія] / Марина Вікторівна Гриньова. – Полтава : АСМІ, 2006. – 264 с.
  69. Гриценко Т. С. Розвиток культури педагогічного спілкування в системі методичної роботи загальноосвітьої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки » / Т. С. Гриценко. – К., 1997. – 24 с.
  70. Громкова М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности / Майя Тимофеевна Громкова. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 415 с.
  71. Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти : [монографія] / Наталія Василівна Гузій. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 243 с.
  72. Гузій Н. В. Основи педагогічного професіоналізму : навч. посіб. / Н. В. Гузій ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 156 с. – Бібліогр.: С. 153 – 155.
  73. Гуменюк В. Інформаційно-освітній простір та інформаційна культура керівника закладу освіти / Віра Гуменюк // Завуч. – 2005. – № 28. – С. 3–7.
  74. Гуменюк В. В. Науково-методична робота з педагогічними кадрами : [посібник] / В. В. Гуменюк, І. А. Наумчук. – Хмельницький : ПП Мошак М.І., 2005. – 159 с.
  75. Давыдова О. И. Управленческий анализ в ДОУ / О. И. Давыдова, Л. Г. Богославец // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2006. – № 6. – С. 11 – 19.
  76. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи : [монографія] / Лідія Іванівна Даниленко. – К. : Логос, 1998. – 140 с.
  77. Даниленко Л. І. Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л. І. Даниленко. – Київ, 2005. – 42 с.
  78. Данилова Г. Акмеологічна модель педагога в ХХ столітті / Г. Данилова // Рідна школа. – 2003. – № 6. – С. 6–9.
  79. Данилова Г. С. Методичні служби України: проблеми управління, професійна підготовка : [навч.-метод. посіб.] / Г. С. Данилова. – К. : ІЗМН, 1997. – 256 с.
  80. Дарманський М. М. Про завдання та функції органів управління освітою в регіонах щодо постійного вдосконалення положень закону України «Про освіту» / М. М. Дарманський, В. І. Войтенко. – Хмельницький : Поділля, 1997. – 93 с.
  81. Дарманський М. М. Соціально-педагогічні основи управління освітою в регіоні / Микола Миколайович Дарманський. – Хмельницький : Поділля, 1997. – 384 с.
  82. Деминцев А. Д. Организация методической работы в школе на основе развития творческой активности учителей : [пособие для рук. шк.] / А. Д. Деминцев. – М. : [б. в.], 1974. – 28 с.
  83. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття» // Освіта. — 1993. — № 44/46.
  84. Діагностика успішності учителя / упоряд.Т. В. Морозова – Х.: Веста : Ранок, 2007. – 160с.
  85. Деркач А. А. Акмеология : [учеб. пособие] / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – СПб. : Питер, 2003. – 256с. – (Серия «Учебное пособие»).
  86. Деркач А. А. Развитие акмеологии: достижения, проблемы, перспективы / Анатолий Алексеевич Деркач // Акмеология. – 2005. – № 1. – С. 30.
  87. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / А. Дистервег ; [общ. ред. Е. Н. Медынского]. – М. : Учпедиз. – 1956. – 374 с.
  88. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [навч. посіб.] / І. М. Дичківська. – К. : А.М., 2004. – 352 с.
  89. Дітковська С. Кількісні характеристики розвитку відомчих дошкільних закладів Донбасу другої половини 50-х років ХХ ст. / С. Дітковська // Історичні і політологічні дослідження. – 2004. – № 2. – С. 32–37.
  90. Дітковська С. О. Розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х-початку 90-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / С. О. Дітковська. – Луганськ, 2004. – 20 с.
  91. Дубасенюк О. А. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності : [монографія] / О. А. Дубасенюк, Т. В. Семенюк, О. Є. Антонова. – Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 192 с.
  92. Дудніченко Н. В. Методична робота у системі професійної підготовки вчителя / Н. В. Дудніченко // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. праць] / [под ред. В. К. Буряк]. – Кривий Ріг, 2001. – Вип. 3. – С. 86–90.
  93. Дудніченко Н. В. Розвиток творчого стилю діяльності педагога засобами методичної роботи школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Наталія Володимирівна Дудніченко. – Кривий Ріг, 2003. – 164 с.
  94. Експериментальна діяльність у ДНЗ / [уклад. Швайка Л. А., Молодушкіна І. В.]. – Х. : Основа, 2009. – 192 с.
  95. Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя / Самсадин Бутохович Елканов . – М. : Просвещение, 1989. – 189 с.
  96. Елканов С. Б. Профессиональное самовоспитание учителя : [кн. для учителя] / Самсадин Бутохович Елканов. – М. : Просвещение, 1986. – 143 с.
  97. Єльнікова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні : [монографія] / Галина Василівна Єльнікова. – Х. : КРОК, 1999. – 303 с.
  98. Енциклопедія освіти / АПН ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К., 2008. – С. 497.
  99. Єрмола А. М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами : наук.-метод. посіб. / Єрмола А. М., Васильченко О. М. – Х. : Курсор, 2006. – 312 с.
  100. Жерносек І. П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі : [навч. метод. посіб.] / Іван Пилипович Жерносек. – К. : ІЗМН, 1999. – 160 с.
  101. Жерносек І. П. Науково-методична робота в навчальних закладах системи загальної середньої освіти / Іван Пилипович Жерносек. – К. : Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів, 2000. – 122 с.
  102. Жерносек І. П. Організація науково-методичної роботи в школі / Іван Пилипович Жерносек. – Х. : Основа, – 2006. – 128 с.
  103. Жерносек І. П. Удосконалення науково-методичної роботи в сучасних загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях : [монографія] / /Іван Пилипович Жерносек. – К. : [б. в.], 2001. – 202 с.
  104. Жиліна Г. І. Джерела активності вчителя : (з досвіду роботи з пед. кадрами шк.) / Г. Жиліна // Завуч. – 2005. – № 14.– С. 5 – 9. – (Вкладка).
  105. Жуковский И. В. Методическая служба: структура и технология управления / И. В. Жуковский // Директор школы. – 2000. – № 1. – С. 5 – 13.
  106. Зайченко О. І. Наукові засади реформування управлінської діяльності в сучасних умовах : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.01 / Ольга Іванівна Зайченко ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1998. – 176 с.
  107. Зайченко О. І. Районний науково-методичний центр: зміст і структура діяльності / О. І. Зайченко, П. М. Островерхова, С. Є. Сидоров. – К. : [б. в.], 1996. – 72 с.
  108. Зайченко О. І. Теорія і практика управлінської діяльності районних відділів освіти : [монографія] / О. І. Зайченко, П. М. Страхова, Л. І. Даниленко. – К. : ВПЦ Техпрінт, 2000. – 352 с.
  109. Зверева Г. А. Организационно-деятельностная игра в системе повышения квалификации / Г. А. Зверева // Советская педагогика. – 1989. – № 9. – С. 68–71.
  110. Землянська О. В. Управлінські фактори інтерактивного навчання педагогів у діяльності методиста / О. В. Землянська // Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2004. – № 2. – С. 8–9.
  111. Зимняя И. А. Педагогическая психология / Ирина Алексеевна Зимняя. – М. : Логос, 2001. – 384 с.
  112. Золотухина А. Ф. Роль краевого ИПКРО в определении приоритетов деятельности методической службы / А. Ф. Золотухина, В. И. Горовая, Н. И. Бутенко // Методист. – 2007. – № 4. – С. 2–7.
  113. Зубков А. Л. Развитие методической компетентности учителей в условиях модернизации общего образования : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»/ Александр Леонидович Зубков. – Екатеринбург, 2007. – 23 с.
  114. Зубко А. М. Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / А. М. Зубко. – К., 2002. – 20 с.
  115. Зязюн І. А. Освітня парадигма – тип культурно-історичного мислення і творчої дії суб’єктів освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти : результати дослідж. і перспективи : [зб. наук. праць] / [за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало]. – К., 2003. – С. 15–30.
  116. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність – мистецтво навчальної і виховної дії / Іван Андрійович Зязюн // Гуманітарні науки. – 2002. – № 1. – С. 6–14.
  117. Калуська Л. Нові підходи до методичної роботи в ДНЗ / Любомира Калуська // Дошкільне виховання. – 2005. – № 11. – С. 10 – 11.
  118. Калуська Л. Науково-методична робота в дошкільному навчальному закладі : практико-орієнтов. посіб. / Любомира Калуська, Марія Отрощенко, Ірина Вірстюк. – К. : Шк. світ, 2011. – 192 с.
  119. Кан-Калик В. А. Можно ли научить творчеству / В. А. Кан-Калик, Н. Никандров // Народное образование. – 1989.– № 11.– С. 62 – 66.
  120. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. Кан-Калик, Н. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 140 с.
  121. Капченко О. Л. Діяльність районних відділів освіти з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні (1945-1990рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / О. Л. Капченко. – К., 1999. – 21 с.
  122. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Людмила Миколаївна Карамушка. – К. : Наука-Центр, 2000. – 332 с.
  123. Карамушка Л. М. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій) : [монографія] / Л. М. Карамушка, О. А. Філь. – К. : ІНКОС, 2007. – 268 с. : іл.
  124. Карпова Л. Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лариса Георгіївна Карпова. – Х., 2003. – 295 с.
  125. Карпова Э. Э. Категория качества в теории и практике подготовки будущего учителя к профессиональной деятельности : дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1993. – 290 с.
  126. Керівництво дошкільним навчальним закладом : [інформ.-метод. матеріали на допомогу кер. дошк. навч. закладу] / [упоряд. Н. Майор, Ю. Манилюк, М. Марусинець, О. Тимофеєва]. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 168 с.
  127. Кіндрат К. П. Методична робота в школі / К. П. Кіндрат. – К. : Радян. шк., 1958. – 132 с.
  128. Книга керівника дошкільного навчального закладу : [ довід. метод. вид.] / [упоряд. О. А. Копейкіна, Л. В. Гураш]. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 512 с.
  129. Климов Е. А. Акмеологические проблемы профессиональной деятельности / Евгений Александрович Климов // Акмеология. – 2005. – № 1. – С. 20 – 23.
  130. Климов Е. А. Введение в психологию труда / Евгений Александрович Климов. – М. : Из-во МГУ, 1988. – 346 с.
  131. Клокар Н. І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. 13.00.04 / Н. І. Клокар. – К., 1992. – 19 с.
  132. Коваленко М. Кореляційний аналіз соціально-психологічних ролей в управлінській команді / М. Коваленко, Л. Слободянюк // Психологія і суспільство. – 2002. – № 2. – С. 119–125.
  133. Ковардакова М. А. Педагогический анализ как функция управления дошкольным учреждением / М. А. Ковардакова // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2002. – № 5. – С. 4–9.
  134. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : [для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : Академия, 2003. – 176 с.
  135. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений / В. М. Колпаков. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.
  136. Комаренко Н. Г. Форми організації методичної роботи в гімназії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки » / Н. Г. Комаренко – Одеса, 1997. – 24 с.
  137. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : (б-ка з освіт. політики) : [монографія] / Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко, О. І. Пометун, О. Я. Савченко [та ін.] / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с. –
  138. Коновалова Л. М. Методична робота як компонент управлінської діяльності / Лариса Миколаївна Коновалова // Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2005. – № 1. – С. 19–20.
  139. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника / Олена Леонтіївна Кононко. – К. : Стилос, 2000. – 336 с.
  140. Корнєєва О. Л. Організація методичної роботи в ДНЗ / О. Л. Корнєєва // Палітра педагога. – 2003. – № 4. – С. 28–30.
  141. Корнєєва О.Л. Робота над перспективним педагогічним досвідом / О. Л. Корнєєва // Палітра педагога. – 2004. – № 1. – С. 24–27.
  142. Корнєєва О. Л. Професійно-рольові функції методиста дошкільного закладу на сучасному етапі / О.Л. Корнєєва // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць (спецвипуск) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти»], (Слов’янськ, 17-18 травн. 2007 р.) / відп. ред. проф. В.І. Сипченко. – Слов’янськ : Вид. центр СДПУ, 2007. – С. 74–79.
  143. Корнєєва О. Л. Використання інтерактивних технологій в організації методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів /О. Л. Корнєєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей: Вип. 20. – Ч. 2. – Ялта : РВВ КГУ, 2008. – С. 113–119.
  144. Корнєєва О. Л. Педагогічна діагностика у методичній роботі дошкільного навчального закладу / О. Л. Корнєєва // Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. – Ч. 1. – Луганськ, 2009. – С. 137–141.
  145. Корнєєва О. Л. Акмеологічний підхід в організації методичної роботи з вихователями дошкільного начального закладу / О. Л. Корнєєва, О. П. Аматьєва // Вісник інституту розвитку дитини: Вип. 10. – К. : НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2010. – С. 31–39.
  146. Корнєєва О.Л. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами зображувального мистецтва / О.Л. Корнєєва, О.П. Аматьєва, Г.В. Виноградова // Гуманізація навчально-вихованого процесу: зб. наук. праць (спецвипуск).Ч.1.: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічний та соціальний супровід дитини дошкільного віку»], (Слов’янськ, 22-23 квіт. 2010 р.) /за заг. ред.проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: Видавн. центр СДПУ, – 2010. – С. 4 – 14.
  147. Корнєєва О. Л. Підвищення ефективності функціонування методичної служби в структурі регіональної системи дошкільної освіти /О. Л. Корнєєва // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць (спецвипуск) Ч. 2. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Психолого-педагогічний та соціальний супровід дитини дошкільного віку»], (Слов’янськ, 22-23 квітня 2010 р.) / за заг. ред.проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Видавн. центр СДПУ, – 2010. – С. 87–98.
  148. Корнєєва О.Л. Психологічний комфорт в групі дошкільного закладу / О. Л. Корнєєва // Педагогічна скарбниця Донеччини. – 2002. – №1. – С. 78 – 81.
  149. Корнєєва О.Л Педагогічні умови професійно-особистісного становлення вихователя дошкільного навчального закладу / О.Л. Корнєєва // Дійсність-думка-дослід: матеріали 3-ї загальноуніверситетської наук. конф. молодих учених, 30-31 бер. 2006 р. / відп. ред. проф. В.А. Глущенко. – Слов’янськ: Видавн. центр СДПУ, 2006. – Вип. 3. – С. 38 – 43.
  150. Корнєєва О.Л. Організація методичної роботи з вихователями на після вузівському етапі професіонального розвитку / О.Л. Корнєєва // Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ:зб. матер. всеукраїн. наук.-практ. семінару 29 листоп. 2007 р.– Донецьк: ДІСО. – 2007. – С. 29 – 30.
  151. Корнєєва О.Л. Проведення «Дня нашої дитини» в ДНЗ. Методичні рекомендації та конспект до реалізації програми «Я у Світі» засобами інтеграційної роботи з батьками вихованців / О.Л. Корнєєва // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – №5. – С. 75–79.
  152. Корнєєва О.Л. Використання інтерактивних технологій у методичній роботі / О.Л. Корнєєва // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 6 – С. 14–22.
  153. Корнєєва О.Л. Рейтинг як мотивація особистісного зростання педагога / О.Л. Корнєєва // Вихователь методист дошкільного закладу. – 2009. – № 9. – С. 41 – 47.
  154. Корнєєва О.Л. Система організації безпеки життєдіяльності дітей та цивільного захисту в ДНЗ / О.Л. Корнєєва // Вихователь методист дошкільного закладу. – 2009. – № 12. – С. 8 – 14.
  155. Корнєєва О.Л. Організація диференційованої методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів у між атестаційний період / О.Л. Корнєєва / Базова програма «Я у Світі»: пошук нових підходів : інф.-метод. часопис [укл. Н.В. Губанова, С.І. Макаренко, Я.В. Смірнова]. – Донецьк: Витоки, 2010. – С. 313 – 317.
  156. Корнєєва О.Л. Організація диференційованої методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів у міжкурсовий період підвищення кваліфікації / О.Л. Корнєєва / Методичний супровід професійного становлення педагогів дошкільного закладу : практико орієнтований посібник / за заг.ред.Н.В. Губанової. – Донецьк: Витоки, – 2010. – С. 78 – 90.
  157. Корнєєва О. Л. Тайм-менеджмент методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі. / О. Л. Корнєєва // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 4. – С. 4 – 9.
  158. Корнєєва О.Л. Тайм-менеджмент методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі : методичні рекомендації/ О.Л. Корнєєва, В.С. Дьяченко – Костянтинівка. – 2010. – С. 40.
  159. Корнєєва О.Л. Цікаві проекти / О.Л. Корнєєва // Мудрість виховання. – 2011. – № 18 – С. 6.
  160. Корогод Н.П. Організаційно-педагогічні умови управління системою науково-методичної роботи в технікумі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка й історія педагогіки» / Корогод Наталья Петрівна. Київ, 2006. – 178 с.
  161. Кочарян Т. Э. Развитие методической компетентности преподавателя среднего профессионального учебного заведения в условиях последипломного образования : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Тигран Эдуардович Кочарян. – Ставрополь, 2004. – 179 с.
  162. Красношликова О. Г. Создание многоуровневой методической службы муниципальной системы образования как формы непрерывного развития профессионализма педагогов / О. Г. Красношликова // Методист. – 2007. – № 4. – С. 26–36.
  163. Красовицкий Н. Ю. Методическая работа в школе / Н. Ю. Красовицкий. – М. : Просвещение, 1997. – 245 с.
  164. Кремень В. Г. Якісна освіта і нові вимоги часу / Василь Григорович Кремень // Педагогічна і психологічна науки в Україні. – К., 2007. – Т. 1 : Теорія та історія педагогіки. – С. 11 – 24.
  165. Крисюк С. В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944-1995 рр.) : [монографія] / С. В. Крисюк. – Львів : ЛОНМТО, 1997. – 206 с.
  166. Крутій К. Виставки – інструмент створення іміджу дошкільного закладу / Катерина Крутій // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 1. – С. 51 54.
  167. Крутій К. Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти / Катерина Крутій // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 4. – С. 35–44.
  168. Крутій К. Л. Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі / [за заг. ред. К. Л. Крутій]. –Запоріжжя : «ЛІПС» ЛТД, 2004. – 128 с.
  169. Крутій К. Л. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі / Катерина Крутій. – Запоріжжя : «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 172 с.
  170. Крутій К. Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу : [монографія]. У 2 ч. Ч. 2. Концепція, програма розвитку та освітні програми ДНЗ. Технології створення / Катерина Леонідівна Крутій. – Запоріжжя : «ЛІПС
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)