РОЗВИТОК ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 • скачать файл:
 • Название:
 • РОЗВИТОК ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ дошкольников в музыкальной деятельности
 • Кол-во страниц:
 • 207
 • ВУЗ:
 • Інститут проблем виховання НАПН України
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Інститут проблем виховання НАПН України


  На правах рукопису  ОНИЩУК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

  УДК 37.036 –0534: 78


  РОЗВИТОК ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  13.00.08 – дошкільна педагогіка

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  Кононко Олена Леонтіївна,
  доктор психологічних наук,
  професор  Київ – 2012

  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ……………………………................ 3
  ВСТУП ………………………………………………………………………. 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
  1.1. Творче самовираження як особистісний феномен ……………… 12
  1.2. Характеристика творчого самовираження в дошкільному дитинстві ………………………………………………………………...
  30
  1.3. Значення музичної діяльності у процесі розвитку творчого самовираження старших дошкільників ……………………………….
  45
  Висновки до першого розділу ………………………………………… 59
  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  2.1. Методика і процедура констатувального етапу дослідження творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності …......
  62
  2.2. Характеристика типів творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності …………………………………………………….
  72
  2.3. Вплив сім’ї та дошкільного навчального закладу на творче самовираження дошкільників у музичній діяльності ……………….
  85
  Висновки до другого розділу …………………………………………. 102
  РОЗДІЛ 3. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ, ФОРМИ І МЕТОДИ СПРИЯННЯ ТВОРЧОМУ САМОВИРАЖЕННЮ ДОШКІЛЬНИКІВ У МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  3.1. Обґрунтування педагогічних умов, форм та методів сприяння творчому самовираженню досліджуваних ……………………………
  104
  3.2. Методика розвитку творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності …………………………………………………….
  122
  3.3. Оцінка ефективності виховної роботи …………………………… 142
  Висновки до третього розділу ………………………………………… 155
  ВИСНОВКИ ………………………………………………………………... 157
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………….. 161
  ДОДАТКИ ………………………………………………………………….. 187
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  див. – дивись
  ЕГ – експериментальна група
  і т. ін. – і таке інше
  КГ – контрольна група
  ДНЗ – дошкільний навчальний заклад
  р. – рік
  рр. – роки

  ВСТУП

  Актуальність теми. Сучасна українська держава потребує особистості з високим рівнем культури, духовності і самобутності, здатної актуалізувати свій творчий потенціал. Саме в дошкільному віці закладається фундамент особистості, формується творча уява, первинна система моральних цінностей (В. Давидов, О. Запорожець, О. Леонтьєв, В. Мухіна). З огляду на це, розвиток творчих здібностей виступає ключовим завданням освіти дітей дошкільного віку. Якраз Закон України „Про дошкільну освіту”, Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” та її методичне забезпечення спрямовані на розвиток у дитини здатності творчо самовизначатися у життєвому просторі відповідно до вікових можливостей, ціннісно ставитися до природи, людей і самої себе.
  Нині помітно зріс інтерес науковців до проблеми оптимізації самостійної діяльності зростаючої особистості, створення середовища, сприятливого для різних форм і видів продуктивної діяльності дошкільників, їхнього самовираження. Як зазначають фахівці (Л. Артемова, І. Бех, А. Богуш, З. Борисова, Н. Гавриш, О. Кононко, В. Кузьменко, К. Крутій, Н. Кудикіна, С. Ладивір, Т. Піроженко, З. Плохій, Т. Поніманська, І. Рогальська та інші), реалізація дошкільниками творчої спрямованості потребує соціокультурного середовища, урахування індивідуального життєвого досвіду, надання права вибору, можливості приймати самостійні рішення.
  Останнім часом у галузі психології та педагогіки розглядаються проблеми вільної самореалізації та самовираження, надання їй можливостей реалізувати себе переважно у творчих видах діяльності. Феномен самовираження особистості кваліфікується як процес розгортання активної життєдіяльності, реалізація природного потенціалу. Зокрема, у працях В. Алфімова, В. Андрєєва, І. Іванова, В. Загвязинського, В. Кан-Каліка, С. Сисоєвої та інших розглядаються проблеми педагогічного керування процесом творчості дітей. Аспекти самовираження та організації творчої діяльності особистості у нових освітніх умовах висвітлено у працях І. Волощука, І. Зязюна, О. Киричука, О. Кононко, В. Кузя, Л. Левченко, В. Моляко, В. Рибалки, А. Сиротенка, О. Сухомлинської та інших.
  У сучасних дослідженнях проблем особистісної самореалізації, самовизначення, самовираження (А. Аніщук, О. Баришевої, Т. Бігільдєвої, Л. Березовської, О. Дронової, Н. Гавриш, В. Зарицької, С. Нечай, Н. Корчакової, Л. Середюк та інших) зазначено, що істотною детермінантою розвитку зростаючої особистості є її участь у різних видах художньо-творчої діяльності. Особливе значення у цьому контексті має музична діяльність як спосіб самовираження дитини (А. Алієв, Н. Ветлугіна, Л. Масол, В. Медушевський, Е. Незайкинський, В. Петрушин, Б. Теплов, А. Яфальян та інші). Саме через різні її види зростаюча особистість творчо реалізовує своє „Я”. Проте, як засвідчує аналіз наукової літератури, проблема творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності в ранньому онтогенезі на достатній глибині не досліджувалася.
  Актуальність, педагогічна значущість проблеми, практична потреба в її вивченні та науково-методичному обґрунтуванні зумовили вибір теми дисертаційної роботи: „Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в контексті науково-дослідної роботи лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України „Методичне забезпечення Базового компонента дошкільної освіти в Україні” (державний реєстраційний номер 0107U000186) і є складовою комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики дошкільної освіти Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка „Вдосконалення змісту, форм та методів підготовки фахівців для дошкільних закладів у світлі сучасних вимог”. Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України (протокол № 5 від 28.05.2009 р.) і узгоджено Міжвідомчою радою наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 29.09.2009 р.).
  Мета дослідження – на підставі аналізу психолого-педагогічних основ розвитку творчого самовираження зростаючої особистості теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови, форми і методи розвитку творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності.
  Задачі дослідження:
  1. Обґрунтувати феноменологію творчого самовираження в дошкільному дитинстві; охарактеризувати вітчизняні та зарубіжні підходи до розвитку цього феномену в дошкільному навчальному закладі.
  2. Розробити критерії та показники, визначити типологію творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності відповідно до рівнів сформованості його структурних компонентів.
  3. З’ясувати роль батьків та вихователів у розвитку творчого самовираження старших дошкільників у музичній діяльності.
  4. Визначити педагогічні умови, форми і методи розвитку творчого самовираження старших дошкільників у музичній діяльності.
  5. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов, дієвість розроблених форм і методів розвитку творчого самовираження старших дошкільників у музичній діяльності.
  Об’єкт дослідження – процес розвитку творчого самовираження старших дошкільників.
  Предмет дослідження – педагогічні умови, форми і методи ефективного розвитку творчого самовираження старших дошкільників у музичній діяльності.
  Теоретико-методологічну основу дослідження становлять положення щодо активності як основної форми буття особистості (Б. Ананьєв, О. Бернштейн, Л. Виготський, І. Надольний, С. Рубінштейн, В. Столін та інші); концепції самовираження як особистісного феномену (Л. Аза, К. Абульханова-Славська, М. Бахтін, Р. Бернс, П. Гуревич, О. Лосєв, А. Менегетті, В. Петровський, С. Франк, Д. Фельдштейн та інші); сутності творчості як особистісного процесу (Р. Апресян, Д. Богоявленська, І. Зязюн, Я. Пономарьов, П. Соболєв, В. Рибалка, К. Роджерс, В. Шинкарук та інші); особливості творчості в ранньому онтогенезі (Н. Гавриш, І. Лернер, В. Моляко, В. Кудрявцев, О. Кононко, Т. Комарова, О. Матюшкін, М. Поддьяков, В. Сухомлинський, Б. Якобсон та інші); значення музичного мистецтва та різних видів музичної діяльності у становленні особистості дитини (Ю. Алієв, Б. Асаф’єв, Р. Арнхейм, В. Медушевський, Є. Незайкинський, В. Петрушин та інші); розвитку творчості, творчих здібностей дитини у музичній діяльності (Н. Ветлугіна, Л. Коваль, О. Комаровська, О. Лобова, Л. Масол, С. Нечай, В. Тушева, Г. Падалка, О. Радинова, В. Рагозіна, Б. Теплов, А. Яфальян та інші); оптимізації процесу самовираження старших дошкільників у процесі життєдіяльності (А. Аніщук, Л. Березовська, А. Богуш, О. Дронова та інші).
  Для досягнення мети та розв’язання поставлених задач дослідження використано такі методи:
  – теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення, абстрагування – для визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження, розроблення його методики; історико-логічний – для вивчення теоретичних основ досліджуваної проблеми);
  – емпіричні (узагальнення наявного педагогічного досвіду – з метою вивчення практики роботи дошкільних навчальних закладів із заявленої теми; спостереження та аналіз різних видів діяльності дітей, індивідуальні бесіди з дошкільниками, проективна методика – для діагностування типології творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності; анкетування музичних керівників, вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків з метою з’ясування їхнього ставлення до досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент – констатувальний, формувальний, контрольний етапи);
  – методи математичної статистики (застосування непараметричного статистичного методу Пірсона – для доведення ефективності застосування педагогічних умов, форм і методів розвитку творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
  вперше визначено та обґрунтовано зміст поняття „творче самовираження дошкільника у музичній діяльності” як прагнення і здатність дитини старшого дошкільного віку об’єктивувати „Я”: виразити власні думки, почуття, бажання, ставлення, адекватними образно-виражальними засобами в процесі різних видів музичної діяльності (слуханні, співу, танці, музичних іграх та рухах, грі на музичних інструментах); охарактеризовано вітчизняні та зарубіжні підходи до розвитку цього феномену в дошкільному навчальному закладі; педагогічні умови розвитку творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності (розширення уявлень дітей і батьків, музичних керівників та вихователів дошкільних навчальних закладів про творче самовираження у музичній діяльності та його значення для успішного життя; надання дітям можливості творчо виражати себе у музичній діяльності та підтримка дорослими цих намагань; актуалізація творчого потенціалу дітей в музично-художній діяльності та збагачення арсеналу образно-виражальних засобів – пластичних, мелодичних, ритмічних, тембрових); критерії (наявність бажання виразити своє „Я”; здатність дитини проявити себе у музичній діяльності; сталість та варіативність проявів творчості), показники (потреба заявити про себе, домагання визнання, презентація власних можливостей, упевненість у своїх силах; емоційний відгук на музику, уміння підібрати адекватні образно-виражальні засоби, сформулювати судження про себе, виразити ставлення; здатність знаходити асоціативні зв’язки у створенні образу; комбінування, поєднання засобів виразності та способів дій, продукування оригінальних ідей) та типи (гармонійний, дисгармонійний, суперечливий та зародковий) сформованості творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності;
  уточнено зміст компонентів досліджуваного явища – когнітивний (сукупність уявлень і знань дитини про способи вираження у різних видах музичної діяльності); емоційно-ціннісний (наділення різних моделей творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності позитивними емоційними переживаннями й особистісною сутністю) та поведінковий (практична реалізація можливостей у музичній діяльності); роль батьків та вихователів у розвитку творчого самовираження старших дошкільників у музичній діяльності;
  подальшого розвитку набули форми і методи розвитку творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що розроблено та впроваджено: діагностичні методики визначення типів сформованості творчого самовираження дошкільників (тематичні бесіди „Моє особливе Я ”, „Я у музиці”, „Я і музика довкілля”, проективна методика „Моя Диво-музика”); форми і методи розвитку творчого самовираження (бесіди „Кожний з нас є неповторним та унікальним”, „Я – талановитий”, „Магія Музики”, „Подорож в країну Мистецтв” та інші; етюди, ігри, творчі вправи та завдання: „Розкажи без слів”, „Відгадай, хто Я”, „Звуки довкілля”, „Прислухайся до себе”, „Моє ім’я – музика”, „Таємниця музичної скриньки”, „Мій улюблений казковий персонаж”, „Оживи казку” та інші); комплект практичного матеріалу для батьків (тренінги креативності, гармонізації дитячо-батьківських взаємин, рекомендації); методичні рекомендації для музичних керівників, вихователів дошкільних навчальних закладів.
  Теоретичні та практичні результати дослідження можуть бути використані у виховній роботі музичними керівниками, вихователями, методистами; у системі післядипломної педагогічної освіти, у вищих педагогічних навчальних закладах різних рівнів акредитації під час вивчення навчальних дисциплін: „Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості”, „Методика музичного виховання дітей”, „Методика співпраці дошкільного навчального закладу з родинами”, „Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти” та інших.
  Результати дисертації впроваджено у дошкільних навчальних закладах: № 2; 3; 5 м. Кременця (Тернопільська обл.) (довідка № 12 від 03.06.2011 р.), „Сонечко”, „Берізка” м. Ланівці (Тернопільська обл.) (довідка № 14 від 12.05.2011 р.), „Сонечко”, „Ромашка”, „Золотий ключик” м. Бережани (Тернопільська обл.) (довідка № 4 від 25.04.2011 р.), № 8 м. Кузнецовська (Рівненська обл.) (довідка № 25 від 08.06.2011 р.), № 6; 9 м. Виноградів, с. Підвиноградів, с. Букове (Виноградівський район, Закарпатська обл.) (довідка № 27 від 23.05.2011 р.), № 3 „Зірочка”, № 7 „Казка” м. Бара (Вінницька обл.) (довідка № 10 від 04.04.2011 р.), під час викладання навчальних дисциплін для студентів спеціальності „Дошкільна освіта” освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „спеціаліст” у Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені Тараса Шевченка (довідка № 1/1234 від 11.02.2011 р.) та курсової підготовки педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів при Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка 01/195 від 24.02.2011 р.).
  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні результати дослідження було представлено у доповідях та повідомленнях на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях: „Л. С. Виготський: культурно-історична концепція розвитку психіки” (Рівне, 2007), „Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” (Кам’янець-Подільський, 2010), „Інновації у вищій освіті: проблеми та перспективи” (Кременець, 2010), „Духовність у становленні та розвитку особистості” (Севастополь, 2010), „Соціально-правові засади захисту дітей” (Кременець, 2011), „Виховання особистості: погляд крізь духовність” (Київ, 2010), „Дошкільна, передшкільна та початкові ланки освіти: реалії та перспективи” (Одеса, 2011), „Дошкільна освіта в умовах інтеграції: історія, проблеми, перспективи” (Ніжин, 2011).
  Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії і методики дошкільної освіти Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка (2006–2011 рр.).
  Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено у 12 одноосібних публікаціях, із них 8 надруковано у наукових фахових виданнях, 4 – у матеріалах конференції, інших виданнях.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 12 додатків, списку використаних джерел (всього 281 найменування, із них 6 – іноземною мовою). Основний текст дисертації викладено на 160 сторінках, містить 7 таблиць, 9 рисунків на 9 сторінках (1 рисунок – на 1 повну сторінку в основному тексті дисертації). Додатки представлено на 20 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 207 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та інноваційне вирішення проблеми розвитку творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності, що знайшло відображення в обґрунтуванні відповідного комплексу ефективних педагогічних умов, форм і методів роботи.
  Результати дослідження засвідчили досягнення мети, розв’язання задач та слугували підставою для таких висновків:
  1. На основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури з проблеми творчого самовираження констатовано, що у працях сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців приділено значну увагу означеній проблемі. Водночас установлено, що у наукових джерелах недостатньо розкрито змістово-структурні характеристики творчого самовираження старших дошкільників у музичній діяльності.
  У результаті вивчення наукових праць уточнено зміст і структуру поняття „творче самовираження дошкільника у музичній діяльності”, кваліфіковано його як прагнення і здатність дитини старшого дошкільного віку об’єктивувати своє „Я”: виразити власні думки, почуття, бажання, ставлення адекватними образно-виражальними засобами в процесі різних видів музичної діяльності (слуханні, співу, танці, музичних іграх та рухах, грі на музичних інструментах).
  Уточнено зміст компонентів досліджуваного явища: когнітивний (сукупність уявлень і знань дитини про способи вираження у різних видах музичної діяльності); емоційно-ціннісний (наділення різних моделей творчого самовираження позитивними емоційними переживаннями й особистісним смислом) та поведінковий (практична реалізація можливостей у музичній діяльності).
  2. На основі узагальнення наукових джерел критеріями творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності визначено: наявність бажання виразити своє „Я”; здатність дитини проявити себе у музичній діяльності; сталість та варіативність проявів творчості. Показниками виступили: потреба заявити про себе, домагання визнання, презентація власних можливостей, упевненість у своїх силах; емоційний відгук на музику, уміння підібрати адекватні образно-виражальні засоби, сформулювати судження про себе, виразити ставлення; здатність знаходити асоціативні зв’язки у створенні образу; комбінування, поєднання засобів виразності та способів дій, продукування оригінальних ідей.
  Ґрунтуючись на розроблених критеріях і показниках та зважаючи на рівні сформованості кожного з компонентів, їх співвідношення, визначено чотири типи творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності: гармонійний, дисгармонійний, суперечливий та зародковий. Встановлено, що дошкільників, які мають гармонійний тип, – 11,2%, дисгармонійний – 34,7%, суперечливий – 36,6% і зародковий – 17,5%. Низький відсоток дошкільників з гармонійним типом творчого самовираження актуалізує необхідність посилення уваги педагогів і батьків до формування в них потреби та здатності реалізувати себе.
  3. З’ясовано, що на розвиток творчого самовираження мають значний вплив батьки дошкільників та педагоги дошкільного навчального закладу – музичні керівники і вихователі. Співставлення результатів, отриманих на констатувальному етапі дослідження, засвідчує, що батьки і педагоги, небайдужі до потреби зростаючої особистості реалізувати себе, створюють для цього сприятливі умови, продукують гармонійний тип творчого самовираження у музичній діяльності. Якщо в родині та дошкільному навчальному закладі дорослі не приділяють належної уваги потребі дитини виразити себе, не сприяють її творчому розвитку, вихованці виявляють дисгармонійний, суперечливий та зародковий типи творчого самовираження у музичній діяльності.
  4. Визначено і науково обґрунтовано педагогічні умови творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності, а саме: розширення уявлень дітей і батьків, музичних керівників та вихователів дошкільних навчальних закладів про творче самовираження у музичній діяльності та його значення для успішного життя; надання дітям можливості творчо виражати себе у музичній діяльності та підтримка дорослими цих намагань; актуалізація творчого потенціалу дітей в музично-художній діяльності та збагачення арсеналу образно-виражальних засобів – пластичних, мелодичних, ритмічних, тембрових.
  Ефективними формами і методами розвитку самовираження дошкільників у музичній діяльності є: бесіди, етюди, ігри, творчі вправи, завдання та інше.
  З метою активізації позиції дорослих, відповідальних за розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності, були використані такі форми роботи: родинні збори, пам’ятки для батьків, тренінги креативності, індивідуальні консультації, семінари-практикуми, педагогічні наради тощо.
  5. Проведена експериментальна робота засвідчує ефективність розробленого комплексу педагогічних умов, форм і методів розвитку творчого самовираження старших дошкільників у музичній діяльності, що підтверджують отримані результати контрольного зрізу – позитивні якісно-кількісні зміни у типах сформованості потреби та здатності виразити себе. Встановлено, що кількість дітей з гармонійним типом творчого самовираження в музичній діяльності в ЕГ збільшилась з 11,2 до 36,2%; кількість дітей із суперечливим типом зменшилась з 36,6 до 28,6%; із дисгармонійним типом – з 34,7 до 27,7%, зародковим – з 17,5 до 7,5%. У контрольній групі відбулись незначні зміни: дітей з гармонійним типом стало 15,8% (порівняно 12,7% на початок експерименту), із суперечливим типом – відповідно 35,7%, порівняно з 37,9%. Дещо збільшилася кількість дітей з дисгармонійним типом – з 36,9 до 38,9% та зародковим типом – з 12,5 до 9,6%.
  Викладені у дослідженні результати не розглядаються як вичерпні, такі, що повністю вирішують зазначену педагогічну проблему. Подальшого вивчення потребують питання вікової динаміки та статевих особливостей прояву творчого самовираження в дошкільному дитинстві, особливості впливу на досліджуване явище різних соціальних інститутів та дошкільних закладів (загальноосвітніх і спеціалізованих).
  Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми, її недостатнє висвітлення у нормативних документах, рекомендовано розроблення Програми розвитку творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності в дошкільних навчальних закладах України, яка визначатиме основні теоретичні, концептуальні, змістові та організаційно-методичні засади розвитку творчого самовираження зростаючої особистості. Доцільно розглянути можливість доповнення циклу професійно-орієнтованих дисциплін у навчальних планах підготовки та перепідготовки фахівців для галузі дошкільної освіти спецкурсом „Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній діяльності”.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдуллин Э. Б. Методологическая подготовка учителя музыки / Эдуард Борисович Абдуллин. – М. : Мирос, 1992. – 72 с.
  2. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности / Ксения Александровна Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1980. – 334 с.
  3. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / Ксения Александровна Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
  4. Абульханова-Славская К. А. Типология активности личности / Ксения Александровна Абульханова-Славская // Психологический журнал. – 1985. – № 5. – С. 3–18.
  5. Авдеева Н. Н. Вы и младенец у истоков общения / Н. Н. Авдеева, С. Ю. Мещерякова. – М. : Педагогика, 1991. – 160 с.
  6. Аза Л. А. Воспитание как философско-социологическая проблема / Лариса Александровна Аза. – К.:Наукова думка,1993.–128 с.
  7. Алиев Ю. Б. Воспитательный потенциал музыкального искусства / Юлий Багирович Алиев // Музыкальная психология и психотерапия. – 2007. – № 1. – С. 13–18.
  8. Амеліна С. М. Тренінги з розвитку умінь та навичок діалогічного спілкування : посібник / Світлана Миколаївна Амеліна. – Д. : Пороги, 2005. – 73 с.
  9. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Шалва Александрович Амонашвили. – М. : Изд. дом Шалвы Амонашвили, 1996. – 494 с.
  10. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Борис Герасимович Ананьев.–СПБ:Питер,2001.–263с.
  11. Ананьев Б. Г. Структура личности / Борис Герасимович Ананьев Избранные психологические труды: в 2-х т. / под ред. А. А. Бодалева. – М. : 1980. – Т. 1. – С. 149−162.
  12. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики творчества / Валентин Иванович Андреев. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1988. – 288 с.
  13. Аникеева Н. П. Психологичесий климат в коллективе / Нелли Петровна Аникеева.–М.:Просвещение,1989. – 223 с.
  14. Аніщук А. М. Педагогічні умови оптимізації процессу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Дошкільна педагогіка” / А. М. Аніщук. – К., 2008. – 21 с.
  15. Апресян Р. Г. Одухотворенность / Рубен Грантович Апресян. – М. : Республика, 1991. – С. 13–17.
  16. Аркин Е. А. Ребенок в дошкольные годы / Ефим Аронович Аркин [под. ред. А. В. Запорожца]. – М. : Просвещение, 1967. – 445 с.
  17. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусств / Рудольф Арнхейм. – М. : Прометей, 1994. – 352 с.
  18. Артемова Л. В. Навчання і виховання старших дошкільників у грі. Виховна робота в підготовчій до школі групі / Любов Вікторівна Артемова. – К. : Рад. школа, 1972. – 240 с.
  19. Артемова Л. В. Соціалізація дитини в родині / Любов Вікторівна Артемова // Дошкільне виховання. – 2004. – № 3. – С. 3−5.
  20. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников : кн. для восп. детских садов / Любовь Викторовна Артемова. – М. : Просвещение, 1991. – 127 с.
  21. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании /Борис Владимирович Асафьев.–Л.:Музыка. – 1973. – 61 с.
  22. Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования / Александр Григорьевич Асмолов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 105 с.
  23. Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество / Валентин Фердинандович Асмус // Вопросы литературы. – 1961. – № 2. – С. 36–47.
  24. Бабанский Ю. К. Оптимизация педагогического процесса / Ю. К. Бабанский, М. М. Поташкин. – 2 е изд. – К. : Рад. шк., 1984. – 287 с.
  25. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у світі” / наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2009. – 430 c.
  26. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К. : Ред. ж. „Дошкільне виховання”, 1999. – 69 с.
  27. Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Георгій Олексійович Балл. – Житомир : ПП „Рута”, Волинь, 2008. – 253 с.
  28. Барташнікова І. А. Розвиток уяви і творчих здібностей у дітей 5-7 років / І. А. Барташнікова. – Тернопіль : Богдан, 1998. – 85 с.
  29. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин. – М.:Исскуство,1986. – 445 с.
  30. Бергсон А. Смех / А. Бергксон // Психология эмоций / Анри Бергсон [под ред. В. К. Вилюнаса]. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – С. 186–191.
  31. Бердяев Н. А. Философия свободного духа /Николай Александрович Бердяев.–М. : Республика, 1994. – 480 с.
  32. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства : в 2 т. / Николай Александрович Бердяев [cост. Р. А. Гальцева]. – М. : Искусство, Т. 1. – 1994 – 541 с.; Т. 2. – 1994 – 508 с.
  33. Березовська Л. І. Розвиток творчого мовленнєвого самовираження старших дошкільників: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Березовська Людмила Іванівна. – О., 2004. – 217 с.
  34. Бернс Р. Развитие Я – концепции и воспитание / Роберт Бернс ; [пер. с англ. В. Я. Пилиповского]. – М. : Прогресс, 1986. – 420, [2] c.
  35. Бех І. Д. Виховання особистості в соціогенетичному дискурсі / Іван Дмитрович Бех // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – К. : Віра Інсайт, 2001. – Кн. 1. – С. 15.
  36. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
  37. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. – Кн. 1. : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  38. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. / І. Д. Бех. – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
  39. Бех І. Д. Духовна культуродомінантність як виховний ідеал, шлях досягнення / Іван Дмитрович Бех // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 9. – С. 6–25.
  40. Бех І. Д. Категорія „ставлення” в контексті розвитку образу „Я” особистості / Іван Дмитрович Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 3–22.
  41. Бібік Н. М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів / Надія Михайлівна Бібік. – К. : Віпол, 1998. – 200 с.
  42. Богоявленская Д. Б. Интелектуальная активность и творчество / Диана Борисовна Богоявленская. – Р/ на Д., 1982. – 185 с.
  43. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству / Диана Борисовна Богоявленская. – М. : Знание, 1981. – 96 с.
  44. Богуш А. М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: підруч. для студ. вищих навч. закл. / Богуш А.М., Гавриш Н. В., Котик Т. М.. – К. : Видав. Дім „Слово”, 2006. – 304 с.
  45. Богуш А. М. Творче самовираження дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності: монографія / А. М. Богуш, Л. І. Березовська. – Одеса : М.П. Черкасов, 2008. – 203 с.
  46. Бодалев А. А. О потребности и способности личности к саморазвитию / Алексей Александрович Бодалев // Социально-психологические проблемы личности и коллектива : [cб. науч. ст.] – Краснодар, 1987. – С. 3–13.
  47. Бодалев А. А. Психология общения: изб. психологические труды / Алексей Александрович Бодалев. – 2-изд. – М. : Воронеж, 2002. – 256 с.
  48. Божович Л. И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности / Лидия Ильинична Божович ; под ред. Д. И. Фельдштейна. – М. : Мегидун. СПб академия, 1995. – 209 с.
  49. Большой толковый психологический словарь: основные термины и понятия по психологии и психиатри : [в 2-х т.] / Артур Ребер. – М. − Т. 2 : П−Я. − 2003. − 560 с.
  50. Бондаренко Г. Л. Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Геннадій Леонідович Бондаренко. – Умань, 1999. – 201 с.
  51. Борисова Е. А. Формирование творческих способностей младших школьников в процессе музыкальной учебно-игровой драматизации : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Елена Александровна Борисова. – К., 1993. – 228 с.
  52. Боришевський М. Й. Психологічні механізми розвитку особистості / Мирослав Йосипович Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 26–33.
  53. Брушлинский А. В. Творческий процесс как предмет исследования / Андрей Владимирович Брушлинский // Вопросы философии. – 1965. – №7. – С. 64–73.
  54. Буркіна М. Театралізована діяльність дітей / М. Буркіна // Дошкільне виховання. – 1985. – № 5. – С. 28–29.
  55. Валлон А. Психическое развитие ребенка / Анри Валлон ; [пер. с франц. Л. И. Анцыферовой]. – М. : Просвещение, 1967. – 196 с.
  56. Венгер А. Л. Формирование операций и организация действий у детей дошкольного возраста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогическая психология” / А. Л. Венгер. – М., 1977. – 18 с.
  57. Венгер Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. От рождения до 6 лет : кн. для воспитателей детского сада / Леонид Абрамович Венгер. – М. : Просвещение, 1988. – 144 с.
  58. Вержиховская Л. Г. Творчество младших школьников как условие их подготовки к общественно-полезному труду : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогическая психология” / Л. Г. Вержиховская. – К., 1988. – 17 с.
  59. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка / Наталья Александровна Ветлугина. – М., Просвещение, 1967. – 255 с.
  60. Ветлугина Н. А. Общие вопросы художественного творчества ребенка. Художественное творчество и ребенок / Наталья Александровна Ветлугина. – М.: Педагогика, 1972. – 274 с.
  61. Взаимодействие и интеграция исскуств в полихудожественном развити школьников / [под ред. Г. П. Шевченко, Б. П. Юсова]. – Луганск : Луган. гос. пед. ин-т, 1990. – 180 с.
  62. Вишнякова Н. Ф. Музыкальная импровизация / Наталья Федоровна Вишнякова. – Минск : БелНИИ образования, 1992. – 99 с.
  63. Волобуева Т. Б. Развитие творческой активности учащихся младших классов средствами новых информационных технологий обучения : дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Волобуева Татьяна Борисовна. – К., 1996. – 190 с.
  64. Волошенко О. В. Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості в умовах коледжу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Волошенко Олена Валентинівна. – К., 2000. – 180 с.
  65. Воронова В. Я. Творческие игры старших дошкольников: пособие для воспитателей детского сада – М. : Просвещение, 1981. – 80с.
  66. Воронюк І. В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / І. В. Воронюк. – К., 2003. – 20 с.
  67. Воспитание детей дошкольного возраста : [монография] / [ред. Л. Н. Проколиенко]. – К. : Рад. шк., 1990. – 368 с.
  68. Воспитателю о работе с семьей / [ред. Н. Ф. Виноградова]. – М.: Просвещение, 1989. – 188 с.
  69. Выговская О. И. Творческая педагогическая деятельность в целостном учебно-воспитательном процессе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ольга Ивановна Выговская. – К., 1995. – 203 с.
  70. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: психол. Очерк : кн. для учителя / Лев Семенович Выготский. – М. : Просвещение, 1991. – 94 с.
  71. Выготский Л. С. Психология исскуств / Лев Семенович Выготский. – М. : Педагогика, 1987. – 344 с.
  72. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Лев Семенович Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 224 с.
  73. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Выготский Л. С.; [гл.ред. А. В. Запорожец]. – М. : Педагогика. – Т. 2. − 1982. – 504 с.
  74. Гавриш Н. В. Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Гавриш Наталія Василівна. − К., 2002. − 438 с.
  75. Гавриш Н. В. Як ми виховуємо творчу особистість / Наталія Василівна Гавриш //Палітра педагога. – 2000. –№3.– С. 13–17.
  76. Галкина Т. В. Диагностика и развитие креативности // Развитие и диагностика способностей. / Алексеева Л. Г., Воронин А. Н., Галкина Т. В.. – М. : Наука, 1991. – С. 170–178.
  77. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления: сб. переводов с нем. и англ / под ред. А. М. Матюшкина. – М. : Прогресс, 1965. – С.433–456.
  78. Гогоберидзе А. Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Гогоберидзе, В.А.Деркунская. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 320 с.
  79. Горлинская Н. А. Развитие у учащихся потребности в творческом самопроявлении на начальном этапе обучения игре на инструменте. / Наталия Амаяковна Горлинская // Актуальные проблемы музыкального воспитания и образования: история, теория, практика. – Тамбов, 2001, вып. 3. – С. 53.
  80. Громов Е. С. Природа художественного творчества: кн. для учителя / Евгений Сергеевич Громов. – М. : Просвещение, 1986. – 289 с.
  81. Гурець Н. Т. Педагогічні умови розвитку творчої активності молодших школярів у гуртковій роботі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ніна Трохимівна Гурець. – Х., 1994. – 217 с.
  82. Давыдов В. В. Генезис и развитие личности в детском возрасте / Василий Васильевич Давыдов // Вопросы психологии. – 1992. – № 1. – С. 22–33.
  83. Даниленко Л. І. Формування та розвиток творчого потенціалу педколективу / Л. І. Даниленко // Рідна школа. – 1996. –№10.– С. 28–32.
  84. Данилина Т. А. В мире детских эмоций : пособие для практ. работников ДОУ / Данилина Т. А. , Зедгенидзе В. Я.. – М. : Айрис-пресс. – 125 с.
  85. Денисова Р. Рефлексия как механим личностного развития / Р. Денисова // Дошкольное воспитание. – 2007. – № 4. – С. 10–13.
  86. Деревянко Р. И. Особенности мотивов общения со взрослыми и сверстниками у дошкольников : автореф. дисс. на соискание уч.степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 „Педагогическая и возрастная психология” / Р. И. Деревянко. – М., 1983. – 26 с.
  87. Деятельность и взаимоотношение дошкольников / под. ред. Т. А. Репиной. – М. : Педагогика, 1987. – 192 с.
  88. Джайнотт Х. Дж. Родители и дети / Хайм Дж. Джайнотт. – М. : Знание, 1986. – 94 с.
  89. Джемс У. Психология / Уильям Джемс ; [под. ред. Л. А. Петровской]. – М. : Педагогика, 1991. – 369 с.
  90. Джирдарьян И. А. Эстетическая потребность / И. А. Джирдарьян. – М. : Наука, 1976. – 191 с.
  91. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / [А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш та ін.]; наук. ред. А. М. Богуш. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
  92. Дронова О. О. Педагогічна технологія розвитку у старших дошкільників художнього самовираження на засадах ідей Марії Монтессорі. Гуманізація навчально-виховного процесу / Ольга Олегівна Дронова // Спецвипуск 4. Частина І. – Словянськ. – 2010. – С. 99–109.
  93. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / Владимир Николаевич Дружинин. – СПб : Питер Ком, – 1999. – 368 с.
  94. Дьяченко О. М. Воображение дошкольников / Ольга Михайловна Дьяченко. – М. : Знание, 1986. – 96 с.
  95. Ермолаева-Томина Л. Б. Исследование факторов, детерминирующих индивидуальные различия в проявлении творческой активности / Людмила Борисовна Ермолаева-Томина // Психология творчества: Общая, дифференциальная, прикладная ; отв. ред. Я. А. Пономарёв. – М. : Наука, 1990. – С. 117–130.
  96. Жизнь как творчество: социально-психологический анализ / В. Н.Шинкарук, Л. В.Сохань, Н. А.Шульга; под ред. Л. В.Сохань, В. А. Тихонович. – К. : Наукова думка, 1985. – 302 с.
  97. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя / В. И. Загвязинский, С. Д. Поляков. – М. : Педагогика, 1987. – 159 с.
  98. Задесенець М. П. Вікові особливості розвитку дітей і формування їх особистості: навч. посіб / М. П. Задесенець –К.:Вища шк., 1978. – 263 с.
  99. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2 т. Психология развития ребенка / Александр Владимирович Запорожец ; [под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко]. – М. : Педагогика. − Т. 1 : Психологическое развитие ребенка. − 1986. – 318 с.
  100. Запорожець О. В. Психологія : підручник для дошк. пед. училищ / Олександр Володимирович Запорожець.–К.:Рад. школа, 1967. – 222 с.
  101. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики: (Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова) / Владимир Петрович Зинченко. – М. : Гардарими, 2002. – 420 с.
  102. Кабалевский Д. Б. Педагогические размышления / Дмитрий Борисович Кабалевский. – М. : Педагогика, 1986. –189 с.
  103. Каган М. С. Эстетика как философская наука / Моисей Самойлович Каган. – Спб. : Питер, – 1997. – 248 с.
  104. Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество / Тамара Гавриловна Казакова. – М. : Просвещение, 1985. – 192 с.
  105. Как построить своё „Я” / под. ред. В. П. Зинченко. – М. : Педагогика, 1991. – 131 с.
  106. Калошина И. П. Структура и механизмы творческой деятельности / Инна Павловна Калошина. – М. : МГУ, 1983. – 168 с.
  107. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с.
  108. Кекух Л. В. Формування стимулів до педагогічної творчості у майбутніх учителів початкових класів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кекух Лариса Володимирівна. – К., 2001. – 222 с.
  109. Ковалев А. Г. Психология личности : учеб. пособие / Александр Григорьевич Ковалев. – М. : Просвещение, 1965. – 288 с.
  110. Козленко В. Н. Психологические особенности креативности в старшем школьном возрасте и ее влияние на статус старшеклассника в учебной группе : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. психол. наук : спец.19.00.07 „Педагогическая психология” / В. Н. Козленко. – М., 1983. – 22 с.
  111. Козлова С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью / Светлана Акимовна Козлова. – М. : Academia, 1998. – 156 с.
  112. Козырева Н. А. Развитие творческой позиции старших дошкольников в игре с противоречиями / Нелли Арнольдовна Козырева // Вопросы психологии. – № 2.– С. 80–91.
  113. Коломинский Я. Л. Детская психология: учебное пособие для студентов пед. ин-тов / Яков Львович Коломинский. – Минск: Университетская. − 1988. – 400 с.
  114. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: наук.-метод. посібник / [наук. ред. О. Л. Кононко]. – К.: Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2003. – 244 с.
  115. Комісаренко Н. О. Самореалізація як прояв соціального становлення особистості / Наталія Олександрівна Комісаренко // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С. 23–25.
  116. Кон И. С. В поисках себя : Личность и ее самосознание / Игорь Семенович Кон. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.
  117. Кон И. С. Открытие „Я” / Игорь Семенович Кон. – М.: Политиздат, 1978. – 367 с.
  118. Кон И. С. Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива / Игорь Семенович Кон. – М. : Наука, 1988. – 270 с.
  119. Кононко О. Л. Дитяча креативність крізь призму Базової програми „Я у Світі” / Олена Леонтіївна Кононко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 7. – С. 3–7.
  120. Кононко Е. Л. Чтобы личность состоялась: [монография] / Елена Леонтиевна Кононко. – К. : Рад. шк., 1991. – 224 с.
  121. Кононко О. Л. Відмінності хлопчиків та дівчаток та їх урахування в педагогічній діяльності / Олена Леонтіївна Кононко // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – К., 2004. – Кн.1. – С. 18–27.
  122. Кононко О. Л. Орієнтир сьогодення – компетентна особистість / Олена Леонтіївна Кононко //Дошкільне виховання.–2005.–№ 7.–С.7–9.
  123. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід): [монографія] / Олена Леонтіївна Кононко. – К. : Стилос, 2000. – 336 с.
  124. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Олена Леонтіївна Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 256 с.
  125. Кононко О. Л. Ціннісне ставлення до себе / Олена Леонтіївна Кононко // Мистецтво життєтворчості особистості: наук.-метод. посіб.: у 2 ч. – К., 1997. – Ч. 2. − С. 96–126.
  126. Кононко О. Л. Ціннісне ставлення до себе як складова соціальної компетентності дошкільника / Олена Леонтіївна Кононко // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. – К., 2005. − Вип. 8, кн. 1.– С. 193–200.
  127. Кононко О. Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника : навч.-метод. посібник до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку „Я у Світі” / Олена Леонтіївна Кононко. – К. : Світич, 2009. – 208 с.
  128. Корепанова М. В. Теория и практика становления и развития образа „Я” дошкольника : [монография] / Марина Васильевна Корепанова. – Волгоград : Перемена, 2001. – 240 с.
  129. Короткова Н. А. Предметная развивающая среда: подход к взаимодействию детского сада с семьей / Надежда Александровна Короткова // Ребенок в детском саду. – 2004. – № 2. – С. 28–30.
  130. Корчакова Н. В. Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному віці: дис. … кан. пед. наук. : 19.00.07 „Педагогіка та вікова психологія” / Корчакова Наталія Володимирівна. – Рівне, 2004. – 255 с.
  131. Косенко Ю. Н. Формирование творческой активности старших дошкольников в играх по сюжетам литературных произведений : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Юлия Николаевна Косенко. – Бердянск, 1999. – 149 с.
  132. Костюк В. В. Творче самовиявлення особистості школяра у навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / В. В. Костюк. – Луганськ, 1999. – 16 с.
  133. Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Григорий Силович Костюк ; под ред. Л. Н. Прокошенко. АПН СССР. – М., 1998. – 301 с.
  134. Костюшко Г. О. Розвиток творчої активності молодших школярів засобами театральної самодіяльності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Костюшко Ганна Олексіївна. – К., 1999. – 157 с.
  135. Кочерга О. В. Розвиток творчих здібностей /Олександр ВасильовичКочерга.–К.:Посібники і підручники,1998.– 79с.
  136. Кошелева А. Д. Эмоциональное равитие дошкольника : пособ. для воспитателей детского сада / под ред.. А. Д. Кошелевой. – М. : Просвещение, 1985. – 175 с.
  137. Кудрявцев В. Т. Личностный рост ребенка в дошкольном образовании / Владимир Товиевич Кудрявцев. – М., 2005. – 189 с.
  138. Кучерявий О. Г. Педагогіка і психологія дитячої творчості. (Аспект самоформування вмінь організувати творчість дітей) : навч. посібник / Олександр Георгійович Кучерявий. – К. : ІЗМН, 1998. – 156 с.
  139. Лавров А. С. Воспитание чувств / А. С. Лавров, О. А. Лаврова. – М. : Знание, 1967. – 110 с.
  140. Ладивір С. О. Внутрішній світ дитини як проекція життєдіяльності / Світлана Олексіївна Ладивір // Дошкільне виховання. – 2006. – № 5. – С. 4–6.
  141. Лапченко Н. О. Емоційне ставлення до себе та ровесників як чинник особистісного розвитку дитини дошкільного віку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 19.00.07 „Педагогіка та вікова психологія” / Н. О. Лапченко. – 2006. – 20 с.
  142. Левин В. А. Воспитание творчества / Вадим Александрович Левин. – М. : Знание, 1977. – 64 с.
  143. Леонтьев А.А. Избранные психологические труды: в 2-х Т. – Т 1. – М.: Педагогика, 1983. – 485 с.
  144. Леонтьев А. А. Психология общения: пособие для доп. образования. – 2 испр. / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М. : Смысл, 1997. – 365 с.
  145. Лисина М. И. Воспитание детей раннего возраста в семье / Майя Ивановна Лисина. – К. : Знание, 1983. – 49 с.
  146. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка / Майя Ивановна Лисина ; [науч. ред. А. Г. Рузская]. – М. : Москов. психол.-соц. ин-т., 2001. – 384 с.
  147. Леонтьев А. Н. Психологические основы дошкольной игры / Алексей Николаевич Леонтьев. – Проблемы развития психики. – 4-е издание. – М. : И-во МГУ, 1981. – 286 с.
  148. Лобова О. В. Формирование творческой активности младших школьников в процессе музыкально-эстетического воспитания : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лобова Ольга Владимировна. – Сумы, 1998. – 220 с.
  149. Логинова М. В. Проблема выразительности в эстетике В. С. Соловьева, С. Л. Франка, А. Ф. Лосева : дисс. … канд. филос. наук. : 09.00.04 / Марина Владимировна Логинова – М., 1994. – 136 с.
  150. Лосєв А. Ф. Философия. Мифология. Культура. / Алексей Федорович Лосев ; [редкол.: Т. И. Айзерман, П. П. Гайденко, Л. И. Греков и др.]. – М., 1991. – С. 21–186.
  151. Лук А. Н. Эмоции и личность / Александр Наумович Лук. – М.: Знание, 1982. – 175 с.
  152. Луцан Н. І. Лінгводидактичні аспекти використання ігор у навчанні дітей дошкільного віку / Надія Іванівна Луцан // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту:зб. наук. пр. – Чернівці, 2000. – Вип.78. – С. 71–77.
  153. Луценко І. О. Які самі, такі й сини / Ірина Олександрівна Луценко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 8. – С. 10–11.
  154. Люблинская А. А. Активность и направленность дошкольника : [хрестоматия по возрастной психологии] / Анна Александровна Люблинская. – М. : Институт практической психологи, 1996. – С. 216–228.
  155. Манакова И. П. Дети, мир звуков, музыки / Манакова И. П., Салмина Н. Г. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 256 с.
  156. Маслоу А. Х. Мотивация и личность / Абрахам Харольд Маслоу [пер. с англ. А. М. Татлыбаева]. – СПб. : Евразия, 1999. – 478 с.
  157. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Абрахам Харольд Маслоу. – М. : Смысл, 1999. – 425 с.
  158. Масол Л. М. Енциклопедія освіти / Людмила Михайлівна Масол [голов. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  159. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика : [монографія] /Людмила Михайлівна Масол.–К.: Промінь, 2006. – 432 с.
  160. Масол Л. М. Ігрові художньо-педагогічні технології у процесі викладання інтегрованого курсу „Мистецтво”: педагогічні технології / Людмила Михайлівна Масол // Початкова школа. – 2007. – № 1 (451), січень. – С. 46–54.
  161. Масол Л. М. Підготовка вчителів до поліхудожнього виховання учнів: теоретичні підходи й експериментальний досвід / Людмила Михайлівна Масол // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 2 (52). – С. 2–6.
  162. Масол Л. М. Підготовка вчителів до поліхудожнього виховання учнів: теоретичні підходи й експериментальний досвід / Людмила Михайлівна Масол // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 3 (53). – С. 14–20.
  163. Матюшкин А. М. Одаренность и возраст. Развитие творческого потенциала одаренных детей: учебное пособ. /Алексей Михайлович Матюшкин. –М.:НПО„МОДЕК”. – 2004. – 190 с.
  164. Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности / Алексей Михайлович Матюшкин // Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 29–33.
  165. Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / Вячеслав Вячеславович Медушевский. – М. : Музыка, 1976. – 253 с.
  166. Мелик-Пашаев А. А. Ступеньки к творчеству / А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская. – М. : Педагогика, 1987. – 126 с.
  167. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре / Дебора Владимировна Менджерицкая : [под ред. Т. А. Марковой]. – М. : Просвещение, 1982. – 34 с.
  168. Менегетти А. Введение в онтопсихологию / Антонио Менегетти. – Пермь : Хортон Лимитед, 1993. – 64 с.
  169. Мир философии : кн. для чтения: в 2-х ч. / [сост. П. С. Гуревич, В. И. Столяров]. – М. : Политиздат, 1991. – 624 с.
  170. Миропольська Н. Є. Естетичне виховання старшокласників засобами мистецтва (концептуальні підходи) / Наталія Євгенівна Миропольська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді :зб. наук. праць. – Київ; Житомир: Волинь, 2003. – Вип. 5. – Кн.2.–С.18.
  171. Миропольська Н. Є. Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова : дис.. … доктора пед. наук : 13.00.01/ Миропольська Наталія Євгенівна.–К.,2003. – 425 с.
  172. Мистецтво життєтворчості особистості : наук. посіб. : у 2 ч. / [ред. рада Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков та ін.]. – К., 1997. – Ч. 1 : Теорія і технологія життєтворчості. – 1997. − 392 с.
  173. Моляко В. О. Здібність, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / Валентин Олексійович Моляко ; [за ред.. В. О. Моляко, О. Л. Музики]. – Житомир : Рута, 2006. – 320 с.
  174. Моляко В. О. Психологічна теорія творчості / Валентин Олексійович Моляко // Обдарована дитина. – 2004. – № 6. – С. 2–9.
  175. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / Мария Монтессори ; [М. В. Богуславский]. – М. : Издат. Дом „Карапуз”, 2002. – 272 с.
  176. Мухіна В. Наш малюк та його „Я” / Валерія Мухіна // Дошкільне виховання. – 2004. – № 6. – С. 14–15.
  177. Мясищев В. Н. Психология отношений: избр. психол. труды / Владимир Николаевич Мясищев. – М. : Воронеж, 1995. – 356 с.
  178. Науменко С. І. Психологія музичності та її формування у молодших школярів : навч. посібник / С. І. Науменко. – К. : КДПІ, 1993. – 160 с.
  179. Незайкинский Е. В. Звуковой мир музыки / Евгений Владимирович Незайкинский. – М. : Музыка, 1988. – 254 с.
  180. Неменский Б. М. Мудрость красоты / Борис Михайлович Неменский. – М. : Просвещение, 1987. – 255 с.
  181. Немов Р. С. Практическая психология : учеб. пособие /Роберт Семенович Немов.–М.:Гуманит. изд. центр Владос,1997.– 320с.
  182. Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6–7 лет / Нинель Ионтельевна Непомнящая. – М. : Педагогика, 1992. – 160 с.
  183. Нечай С. П. Дитина і звуки світу. Аудіальний розвиток дітей як напрямок діяльності вихователя // Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків „Дошкільне виховання” - 2011. - № 7. – С. 16-20.
  184. Нечай С. П. Музичні фантазери. Методичні рекомендації з розвитку креативності для вихователів і музкерівників // Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків „Дошкільне виховання” - 2010. - № 11. – С. 10-12.
  185. Опыт системного исследования психики ребенка / под. ред. Н. И. Непомнящей. – М. : Педагогика, 1975. – 231 с.
  186. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности : кн. для учителя / Юрий Михайлович Орлов. – М. : Просвещение, 1991. – 287 с.
  187. Осипова Т. А. Социально-личностное самоопределение учащихся в условиях художественно-естетической среды : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” /Т.А.Осипова – Тюмень,2006.– 31с.
  188. Пави П. Словарь театра / Патрис Пави. – М.:Прогресс, 1992. – С. 47–48.
  189. Пантилеев С. Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система / Сергей Рэмович Пантилеев. – М. : Изд-во Моск.ун-та, 1991. – 110 с.
  190. Пекелис В. Д. Твои возможности, человек / Виктор Давыдович Пекелис. – М. : Знание, 1986. – 272 с.
  191. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив / Артур Владимирович Петровский. – М. : Политиздат, 1982. – 255 с.
  192. Петровский А. В. Психология: [учеб. для студ. высш. уч. заведений] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский . – М. : Академия, 2002. – 512 с.
  193. Петровский В. А. Учимся общаться с ребенком: руководство для воспитателя детского сада / Петровский В. А., Виноградов А. М., Кларина Л. М. – М. : Просвещение, 1993. – 191 с.
  194. Петровский В. А. Личностно-развивающее взаемодействие / Петровский В. А., Калиненко В. А., Котова И. Б.. – Ростов на Дону. – 1995. – 88 с.
  195. Петрушин В. И. Музыкальная психология / Валентин Иванович Петрушин. – М. : Пассим, 1994. – 304 с.
  196. Петрушин В. И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Валентин Иванович Петрушин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 195 с.
  197. Печко Л. П. Эстетическая выразительность как категория экологической эстетики / Лейла Петровна Печко // Неклассическая эстетика и современность. Вестник Московского университета. Сер. Философия. – М., 1994. – № 2. – С. 48–93.
  198. Пикулева Л. Художественный колектив как социокультурная среда развития детского творчества / Любовь Кирриловна Пикулева // Дошкольное воспитание. – 2007. – № 7 . – С. 39–42.
  199. Піроженко Т. О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку : навч.-метод. посібник / Тамара Олександрівна Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 136 с.
  200. Пироженко Т. А. Коммуникативно-речевое развитие ребенка / Тамара Александровна Пироженко. – К. : Норе-принт, 2002. – 309 с.
  201. Піроженко Т. О. Мовленнєве зростання дошкільника / Тама
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)