ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ : ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ресурсном центре

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ
 • Альтернативное название:
 • ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ресурсном центре
 • Кол-во страниц:
 • 244
 • ВУЗ:
 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Державний заклад
  “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

  На правах рукопису

  ТРОЦЕНКО НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

  УДК [37.013.42:37.018.4:37.041](043.5)  ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
  СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ


  13.00.05 – соціальна педагогіка


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник:
  Харченко Сергій Якович
  доктор педагогічних наук, професор


  Луганськ – 2011  ЗМІСТ
  ВСТУП............................................................................................................ 3

  РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА…………………………. 12
  1.1 Професійне самовдосконалення соціального працівника як психолого-педагогічна проблема ………………………………………….
  12
  1.2 Характеристика напрямів діяльності ресурсних центрів щодо сприяння професійному самовдосконаленню соціальних працівників…………………………………………………………….……. 38
  1.3 Компоненти та показники професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах…………………………......
  64
  Висновки до першого розділу ……………………………………………... 92

  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ………………………………………………… 95
  2.1 Обгрунтування організаційно-педагогічних умов професійного самовдосконалення соціальних працівників …...…………………………
  95
  2.2 Впровадження організаційно-педагогічних умов у практику роботи ресурсних центрів ………………………………………………………….. 113
  2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження……………….. 144
  Висновки до другого розділу ....................................................................... 171

  ВИСНОВКИ ................................................................................................. 175
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................. 179
  ДОДАТКИ....................................................................................................... 207

  ВСТУП

  Актуальність теми. На початку ХХІ століття соціальна робота в Україні перебуває на якісно новому рівні розвитку: розробляються інноваційні технології; упроваджуються новітні форми та методи її різних напрямів; створюються нові соціальні інституції підтримки осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Соціальні працівники задіяні у різноманітних видах діяльності: соціальній підтримці, правовому захисті, корекції, реабілітації, профілактиці тощо. Збільшення вимог до професійної діяльності соціальних працівників вимагає підвищення їхнього професіоналізму, що задекларовано у Законах України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (1993), „Про охорону дитинства” (2001), „Про соціальні послуги” (2003), „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” (2007), „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” (2009), регламентовано у Примірному галузевому стандарті надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах (2009), Стандартах надання соціальних послуг представникам груп ризику (2010) тощо. Усе вищезазначене зумовлює розроблення та впровадження специфічних умов професійного вдосконалення й самовдосконалення соціальних працівників як фахівців багатопрофільної системи соціальної допомоги населенню.
  Останніми роками в Україні захищено низку дисертацій з проблем соціальної роботи та підготовки соціальних працівників, зокрема: професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти (О. Карпенко); професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до менеджменту в соціальній роботі (Є. Дєдов); формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету (Д. Годлевська); підготовки соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю у вищих навчальних закладах Швеції (А. Кулікова); підготовки соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади (О. Ольхович); професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у коледжах Канади (Н. Видишко); змісту і форм професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США
  (Н. Собчак) тощо.
  Розроблено фундаментальні науково-теоретичні та методичні засади фахової підготовки соціальних працівників (В. Бочарова [23], Р. Вайнола [26], О. Карпенко [77], Н. Клименко [79], В. Курбатов [192], Л. Міщик [115], В. Поліщук [145], Н. Шмельова [256]).
  Проблема професійного самовдосконалення фахівців розглядалася у дослідженнях вітчизняних та російських учених: О. Діденко [50], К. Завалко [56], А. Кошолап [86], О. Прокопова [150], Є. Скворцова [176], І. Скляренко [177], С. Слободіна [179], І. Уличний [224], Н. Харчина [234], Т. Шестакова [252], А. Шлома [255].
  Окремі аспекти професійного самовдосконалення фахівців представлено у низці праць науковців, зокрема: самовдосконалення на етапі оволодіння майбутньою професією (Л. Завацька [57], І. Мигович [111], О. Рудницька [167]); професійне самопізнання (К. Бакланов [11], Н. Кузьміна [91], Л. Мітіна [112], В. Столін [198]); професійне самовизначення (К. Абуль-ханова-Славська [5], Н. Пряжников [153], Н. Суханова [209], О. Філатова [228]); професійна самоорганізація (О. Дубасенюк [52], Н. Дуднік [53],
  Т. Новаченко [127], В. Філоненко [229], Л. Шабунін [246]); професійна самореалізація (О. Богатирьова [19], М. Гінзбург [39], П. Семенухін [170],
  К. Федосенко [227]). У працях Н. Бочкарьової [24], Н. Григор’євої [193],
  І. Демидової [46], Т. Жукової [55], І. Звєрєвої [63], Н. Заверико [58],
  А. Лєбєдєва [226], Т. Лях [99], М. Нікітіна [125], Г. Радчук [159], А. Савінової [168], К. Сисун [175], Т. Цюман [244] розглянуто досвід діяльності ресурсних центрів як соціальних інституцій підвищення кваліфікації соціальних працівників у контексті неперервної освіти.
  Водночас аналіз джерельної бази наукових досліджень дозволив зробити висновок, що питання професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах не було об’єктом чи предметом окремого наукового дослідження. Актуальність та доцільність дослідження означеного питання потребує вирішення виявлених суперечностей між:
  – необхідністю постійного професійного самовдосконалення соціальних працівників та неготовністю їх до здійснення такої діяльності;
  – важливістю процесу професійного вдосконалення соціальних працівників та відсутністю теоретичного і змістово-технологічного забезпечення підвищення їхнього фахового рівня у ресурсних центрах;
  – потенційними можливостями фахівців ресурсних центрів щодо процесу професійного самовдосконалення соціальних працівників та непідготовленістю їх до виконання цієї функції.
  Соціальна значущість проблеми, недостатнє дослідження її теоретичних та практичних аспектів обумовили вибір теми дисертації:
  “Професійне самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри соціальної педагогіки ДЗ “Луганського національного університету імені Тараса Шевченка” і є складовою частиною комплексної теми “Зміст і технологія соціально-педагогічної діяльності з дітьми групи ризику” (державний реєстраційний номер 0107U000971).
  Тема дисертації затверджена вченою радою ДЗ “Луганського національного університету імені Тараса Шевченка” (протокол № 2 від 25.09.2009 р.) та узгоджена Радою координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології НАПН України (протокол № 7 від 27.10.2009 року).
  Мета дослідження – обґрунтувати організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах та експериментально перевірити їх ефективність.
  Задачі дослідження:
  1. Визначити сутність професійного самовдосконалення соціальних працівників.
  2. Проаналізувати напрями діяльності ресурсних центрів щодо професійного самовдосконалення соціальних працівників.
  3. Здійснити класифікацію ресурсних центрів.
  4. Визначити компоненти та показники професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах.
  5. Розробити та охарактеризувати організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах, здійснити їх експериментальну перевірку.
  Об’єкт дослідження – процес професійного самовдосконалення соціальних працівників.
  Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови діяльності ресурсних центрів щодо професійного самовдосконалення соціальних працівників.
  Теоретико-методологічну основу дослідження становлять провідні теорії та положення щодо: розвитку особистості у професійній діяльності (Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, Л. Рубінштейн, Б. Теплов); особистісно орієнтованого підходу до формування особистості (І. Бех, І. Кон); діяльності як основи соціальної практики (В. Агєєв, В. Давидов, М. Каган,
  С. Москвічов); неперервної професійної освіти (С. Гончаренко, Н. Кічук,
  А. Нісімчук, С. Сисоєва); професійного самовдосконалення фахівців
  (О. Абдуллін, А. Богуш, М. Євтух, Н. Кузьміна, О. Мороз, О. Олексюк,
  О. Савченко, Л. Хоружа); соціальної та соціально-педагогічної роботи (Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, В. Бочарова, М. Галагузова, І. Звєрєва,
  А. Капська, Г. Лактіонова, С. Харченко); фахової підготовки соціальних працівників (Р. Вайнола, Т. Веретенко, О. Карпенко, В. Поліщук).
  Нормативно-правову базу дослідження становлять Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту “Про затвердження Типового положення про інформаційно-ресурсні центри центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” (від 30.01.2006 р. № 203); постанова Кабінету Міністрів України “Про розвиток центрів соціальних служб для молоді” (від 03.10.01 р. № 1291); Типове положення про інформаційно-ресурсні центри центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; інформаційно-аналітичні звіти про діяльність центрів соціальних служб для молоді; стратегічні плани розвитку ресурсних центрів, які створені у рамках проектної діяльності.
  Для досягнення мети та вирішення задач дослідження було використано такі методи:
  теоретичні – узагальнення теоретичних даних, аналіз соціологічної, психологічної, педагогічної літератури, порівняння, синтез – для визначення сутності професійного самовдосконалення соціальних працівників та його складових; контент-аналіз нормативно-правових документів – для узагальнення напрямів діяльності ресурсних центрів щодо професійного вдосконалення соціальних працівників; систематизація, порівняння – для здійснення класифікації ресурсних центрів та визначення організаційно-педагогічних умов професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах;
  емпіричні – включене неформалізоване спостереження, опитування соціальних працівників для визначення мотивації щодо підвищення рівня професійного самовдосконалення у ресурсних центрах; анкетування, інтерв’ю фахівців ресурсних центрів для визначення організаційно-педагогічних умов професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах; експертне оцінювання для перевірки ефективності цих умов;
  методи математичної статистики з метою кількісної обробки даних та визначення статистичної значущості отриманих під час експерименту результатів.
  Експериментальна база дослідження. Дослідна робота проводилася на базі вищих навчальних закладів: Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (м. Київ), ДЗ “Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”, Запорізького національного університету, Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, Києво-Могилянської академії, Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Хмельницького національного університету; Голосіївського, Шевченківського, Дарницького районних у м. Києві, Київського, Севастопольського міських та Криворізького, Черкаського обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; громадських організацій: Всеукраїнського громадського центру “Волонтер” (м. Київ), Житомирського обласного відділення Всеукраїнського громадського центру “Волонтер”, Молодіжної громадської організації “Волонтерський клуб м. Луцька”, Молодіжної громадської організації “Смарт” (м. Сарни), Центру громадського здоров’я (м. Кривий Ріг).
  До експериментальної роботи на всіх етапах дослідження було залучено 231 соціальних працівників (з них: 114 осіб – ЕГ, 117 осіб – КГ),
  45 фахівців ресурсних центрів.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  вперше визначено ресурсний центр як спеціалізоване формування певної соціальної інституції, діяльність якого спрямована на надання комплексу інформаційно-консультаційних, просвітницьких, посередницьких та інших видів послуг соціальним працівникам; розроблено класифікацію, розкрито базові характеристики та напрями діяльності таких центрів; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах (урахування інформаційно-методичних потреб соціальних працівників; сприяння партнерській взаємодії соціальних працівників з представниками державних та неурядових організацій; здійснення методичного супроводу соціальних працівників у ресурсних центрах); визначено компоненти (мотиваційний, когнітивний, операційний) та показники професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах; розроблено технології професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах та методичного супроводу соціальних працівників;
  уточнено поняття “професійне самовдосконалення соціальних працівників”, розширено його змістове наповнення (професійне самопізнання, професійне самовизначення, професійна самоорганізація, професійна самореалізація) відповідно до категорії соціальних працівників;
  дістали подальшого розвитку змістово-технологічне забезпечення професійного вдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах; форми та методи їх методичної підтримки.
  Практичне значення результатів дослідження полягає у розробленні Положення про ресурсний центр, інструктивних матеріалів, програм, тематичного плану та змісту тренінгів для соціальних працівників (“Професійне самовдосконалення”, “Методичний супровід процесу професійного самовдосконалення у ресурсному центрі” тощо); розробленні програми, тематичного плану та змісту семінару для працівників ресурсних центрів (“Роль ресурсних центрів у професійному самовдосконаленні соціальних працівників”).
  Розроблені документи можуть бути використані державними та громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, на базі яких створюються й діють ресурсні центри, що здійснюють заходи з професійного вдосконалення соціальних працівників у системі післядипломної освіти.
  Результати дослідження впроваджено в Київському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (довідка № 08/1608 від
  1.11.2010 р.), Севастопольському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (довідка № 1922 від 24.12.2010 р.), Криворізькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (довідка № 1112 від 22.10.2010 р.), Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (довідка № 1344-33/03 від
  15.12.2010 р.), молодіжній громадській організації “Волонтерський клуб
  м. Луцька” (довідка № 15/1 від 15.01.2011 р.), Всеукраїнському громадському центрі “Волонтер” (довідка № 16/11 від 20.01.2011 р.), Житомирському обласному відділенні Всеукраїнського громадського центру “Волонтер” (довідка № 6 від 23.12.2010 р.), молодіжній громадській організації “Смарт” (довідка № 5 від 24.01.2011 р.), Інституті психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (довідка № 14/1 від 10.03.2011 р.).
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні результати дослідження було представлено в доповідях і повідомленнях на наукових, науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних: “Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах” (Київ, 2009); “Розвиток творчої особистості студента як суб’єкта професійної самоактуалізації: проблеми, пошук, тенденції” (Донецьк, 2009); “Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви” (Чернівці, 2009); “Сприяння здоров’ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти” (Луцьк, 2009); “Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: європейський вектор розвитку вищої школи” (Луганськ, 2009); “Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності” (Ніжин, 2010); “Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ ст.: соціалізація та соціальна адаптація особистості”
  (Київ, 2010); “Соціальна робота і сучасність: теорія та практика” (Київ, 2010); “Соціальна робота на межі тисячоліть: концепції, технології, стратегії”
  (Київ, 2011), всеукраїнській “Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів у третьому тисячолітті” (Запоріжжя, 2011).
  Про результати дослідження доповідалося на засіданнях кафедри соціальної педагогіки ДЗ “Луганський національний університет
  імені Тараса Шевченка”, кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету
  імені Бориса Грінченка, засіданнях методичної ради Всеукраїнського громадського центру “Волонтер”, семінарах факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, Житомирського обласного відділення Всеукраїнського громадського центру “Волонтер”, методичних об’єднаннях
  Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Київської міської державної адміністрації та районних служб м. Києва.
  Публікації. Зміст і основні результати дослідження відображено у
  20 одноосібних публікаціях автора, з яких 15 – у наукових фахових виданнях, 2 статті у наукових збірниках, 3 тези доповідей.
  Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел. Робота містить 20 таблиць, 8 рисунків, 7 додатків. Загальний обсяг роботи становить 243 сторінки, з них – 175 сторінки основного тексту. Список використаних джерел налічує 271 найменування,
  з них 10 – іноземною мовою.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації здійснено цілісний науковий аналіз проблеми професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах. Результати проведеного дослідження засвідчили вирішення поставлених задач і дали підстави для формулювання таких висновків:
  1. На підставі аналізу наукових досліджень та психологічної, соціологічної, соціально-педагогічної літератури встановлено, що спостерігається полісемія щодо тлумачення поняття „професійне самовдосконалення”. Визначено, що професійне самовдосконалення соціальних працівників – це процес розвитку професійно-значущих якостей, підвищення рівня професіоналізму, основою якого є професійні самопізнання, самовизначення, самоорганізація та самореалізація фахівця.
  2. Визначено, що ресурсний центр – це спеціалізоване формування певної соціальної інституції, діяльність якого спрямована на надання комплексу інформаційно-консультаційних, просвітницьких, посередницьких та інших видів послуг соціальним працівникам.
  Основними напрямами діяльності ресурсних центрів є: інформаційно-консультаційний (інформування користувачів та членів громади про заходи, які проводяться на базі ресурсного центру; здійснення за запитом пошуку інформації про становище дітей, сімей та молоді у громаді; популяризація наукових досліджень у галузі соціальної роботи та соціальної педагогіки; ознайомлення із сучасними технологіями просвітницької, профілактичної, реабілітаційної роботи; популяризація кращих практик роботи соціальних працівників та соціальних педагогів; проведення рекламно-інформаційних кампаній; надання консультацій з питань соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю у громаді; надання інформації щодо книжкового фонду через систему каталогів, картотек, електронну базу даних; проведення індивідуальних, групових, стаціонарних та виїзних консультацій щодо організації соціальної роботи з різними цільовими групами); просвітницький (організація та проведення: соціально-просвітницьких тренінгів, семінарів для соціальних працівників щодо сприяння професійному самовдосконаленню; круглих столів для представників різних професійних громад; робочих зустрічей для обговорення актуальних питань соціальної роботи; упровадження інноваційних програм, проектів, технологій) та посередницький (надання допомоги у налагодженні контактів з організаціями, які працюють у сфері соціальної роботи з різними групами клієнтів; сприяння партнерству між громадськими та державними організаціями, бізнесовими структурами на різних рівнях; переадресування користувачів до інших організацій та спеціалістів).
  3. Здійснено класифікацію ресурсних центрів за різними ознаками: інституційний підрозділ (ресурсні центри державних установ, ресурсні центри вищих навчальних закладів, ресурсні центри громадських організацій, ресурсні центри релігійних організацій, ресурсні центри, створені у партнерстві державної і громадської організацій), цільова група користувачів (ресурсні центри для спеціалістів політичної сфери, ресурсні центри для спеціалістів економічної сфери, ресурсні центри для спеціалістів екологічної сфери, ресурсні центри для спеціалістів соціальної сфери, ресурсні центри для спеціалістів правової сфери, багатопрофільні), форма власності (державні, недержавні, приватні), специфіка діяльності (віртуальний, мобільний, стаціонарний), територіальна приналежність (національний ресурсний центр, регіональний ресурсний центр, обласний ресурсний центр, міський ресурсний центр, районний ресурсний центр, ресурсні центри локального рівня (районний у місті, селищний тощо).
  4. Визначено компоненти професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах, обґрунтовано їх показники: мотиваційний (бажання самовдосконалюватися; прагнення досягти професійних здобутків; необхідність визнання власних здобутків); когнітивний (усвідомлення значущості інформації професійного характеру; знання про способи професійного самовдосконалення); операційний (вміння самоорганізації професійної діяльності; навички активного пошуку інформації; добір оптимальних форм професійного самовдосконалення).
  5. Доведено, що професійне самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах можливе за дотримання таких організаційно-педагогічних умов: урахування інформаційно-методичних потреб соціальних працівників (необхідність отримання інформації, що зменшує міру невизначеності об’єкта діяльності, заявлена у формі усного чи письмового запиту); сприяння партнерській взаємодії соціальних працівників з представниками державних та неурядових організацій (встановлення зв’язку між ними на основі взаємної поінформованості, узгодженості дій, взаємодопомоги); здійснення методичного супроводу соціальних працівників у ресурсних центрах (надання спеціалістами ресурсного центру комплексу інформаційних, консультаційних та просвітницьких послуг, які спрямовані на здобуття та покращення знань, умінь, навичок та підвищення рівня професіоналізму соціальних працівників).
  Для забезпечення визначених умов розроблено та впроваджено технологію професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах як сукупність та послідовність реалізації форм, методів, прийомів професійного самовдосконалення, які спрямовані на особистий розвиток фахівця, та доведено її ефективність.
  6. Здійснено експериментальну перевірку організаційно-педагогічних умов професійного самовдосконалення соціальних працівників у процесі впровадження їх у діяльність ресурсних центрів. Відзначено наявність істотної відмінності між кoнтрoльною та експериментальною групами за результатами експерименту. Результати контрольного зрізу в експериментальній групі свідчать про значну динаміку у компонентах (мотиваційному, когнітивному та операційному) та показниках професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах. Результати у контрольній групі залишилися майже незмінними. Це свідчить про результативність запропонованих організаційно-педагогічних умов професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах.
  Проведене дослідження не претендує на вичерпний розгляд усіх аспектів означеної проблеми. Подальшого вивчення потребують питання: вивчення досвіду роботи ресурсних центрів у зарубіжних країн щодо проблеми професійного самовдосконалення соціальних працівників; підвищення рівня професійної компетентності фахівців соціальної сфери у ресурсних центрах; організація моніторингу професійної діяльності соціальних працівників-користувачів ресурсних центрів.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / Абдуллина О. А. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.
  2. Азаров Ю. П. Тайны педагогического мастерства : учеб. пособ. : кн. для учителя / Азаров Ю. П. – 2–e узд. – М. : Просвещение, 2004. – 448 с.
  3. Азарова Т. В. Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних проблем на місцевому рівні / Т. В. Азарова, Л. К. Абрамов. – Кіровоград : ІСКМ, 2003. – 135 с.
  4. Азарова Т. В. Методика надання консультативних послуг регіональним недержавним організаціям / Т. В. Азарова, Л. К. Абрамов. – Кіровоград : ІСКМ, 2002. – 204 с.
  5. Альбуханова-Славская К. А. Стратегия жизни /
  Альбуханова-Славская К. А. – М. : Мысль, 1991. – 198 с.
  6. Аналітичний звіт за підсумками роботи системи ССМ м. Києва в першому півріччі 2001 р. / Український інститут соціальних досліджень ; Соціальна служба для молоді м. Києва. – К. : [б. в.], 2001. – С. 59–65.
  7. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития : инновационный курс / Андреев В. И. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1998. – 318 с.
  8. Антипова В. Б. Современные подходы к формированию информационной грамотности в школьных библиотечных медиацентрах США / В. Б. Антипова // Школьная библиотека. – 2005. – № 1. – С. 124–129.
  9. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека / Асмолов А. Г. – М. : Смысл, 2006. – 528 с.
  10. Асп Э. К. Введение в социологию : [учебник] / Асп Э. К. – СПб. : Алетейя, 2000. – 137с.
  11. Бакланов К. В. Формирование самосознания социального педагога в процессе профессиональной подготовки : автореф. дис. на соискание науч. степени кад. пед. наук : спец. 13.00.05 „Социальная педагогика”/
  К. В. Бакланов. – М., 1998. – 24 с.
  12. Бакланова Н. К. Профессиональное майстерство специалистов
  культуры : учеб. пособ. для аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей, студентов / Наталья Константиновна Бакланова. – М. : МГУКИ, 2003. – 223 с.
  13. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методологічні основи : монографія / Безпалько О. В. ; М-во освіти і науки України ; Ін-т проблем виховання Академії педагогічних наук. – К. : Наук. світ, 2006. – 363 с.
  14. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / Ольга Володимирівна Безпалько. – К. : ЦНЛ, 2005. – 176 с.
  15. Безуглов И. Г. Некоторые теоретико-методологические проблемы формирования всесторонней гармонически развитой личности учителя / Безуглов И. Г. – М. : Прометей, 1989. – 82 с.
  16. Березин Ф. Б. Методика многостороннего исследования личности (структура, основы интерпретации, некоторые области и применения) / Березин Ф. Б., Мирошников М. П., Соколова Е. Д. − М. : Фолиум, 1994. −
  175 с.
  17. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / Бех І. Д. – К. : ІЗІМН, 1998. – 204 с.
  18. Блащак Г. С. Про підвищення кваліфікації працівників соціальних
  служб / Г. С. Блащак // Соціальна робота в Україні: теорія та практика : посіб. для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді :
  в 7–ми ч. / [Г. С. Блащак, О. В. Вадзюк, Т. В. Горбоніс та ін.] ; за ред.
  А. Я. Ходорчука. – К. : ДЦССМ, 2003. – Т. 4. – С. 269–270.
  19. Богатырева О. О. Личностные факторы профессиональной самореализации : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 „Общая психология, психология личности, история психологии” / О. О. Богатырева. – М., 2009. – 25 с.
  20. Божович Л. И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности. / Божович Л. И. ; под ред. Д. И. Фельдштейна. –
  М. : Междунар. пед. акад., 1995. – 212 с.
  21. Больбот Л. Інформаційно-ресурсний центр м. Петрово [Електронний ресурс] / Л. Больбот // Трудова слава. – 2004. – 10 січня. – Режим доступу: http://www.pt.cen.library.kr.ua.
  22. Борисова Н. В. Педагогические условия развития функции самореализации личности старшеклассников в учебно-деловой игре : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” / Н. В. Борисова. – Волгоград, 2001. – 29 с.
  23. Бочарова В. Г. Педагогика социальной работы : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений] / Бочарова В. Г. – М. : SYR-Аргус, 1994. – 256 с.
  24. Бочкарева Н. И. Три недели по американским библиотекам /
  Н. И. Бочкарева // Детское чтение. – 2005. – № 2. – С. 132–134.
  25. Ваграменко Я. Новые ориентиры последипломной подготовки /
  Я. Ваграменко // Вестник высшей школы. – 1991. – № 6. – С. 21–25.
  26. Вайнола Р. Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Ренате Хейкіївна Вайнола ; за ред. С. О. Сисоєвої ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Запоріжжя : ХНРБЦ, 2008. – 460 с.
  27. Вайнола Р. Х. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навч. посіб. / Вайнола Ренате Хейкіївна, Світлана Олександрівна Сисоєва. – К. : Київський у-т імені Бориса Грінченка,
  2010. – 152 с.
  28. Великий тлумачний словник сучасної української мови : з дод., доп. / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2009. – 1736 с.
  29. Веретенко Т. Г. Вступ до спеціальності: соціальна педагогіка: модуль : навч. посіб. / Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк. – К. : Київський у-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 124 с.
  30. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / Вербицкий А. А. – М. : [б. и.], 1991. – 198 с.
  31. Вехова А. П. Дидактические и организационные условия развития жизненного самоопределения старшеклассников гимназии : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” / А. П. Вехова. – Волгоград, 2003. – 25 с.
  32. Винничук О. Віртуальний ресурсний центр для некомерційних
  організацій / О. Винничук // Соціальна сфера. – 2000. – № 2. – С. 3.
  33. Винничук О. Інформаційно-сервісний центр з проблем викладання та досліджень у соціальній сфері / О. Винничук // Соціальна сфера. – 2000. –
  № 1. – С. 4–5.
  34. Волинський ресурсний центр : річний звіт за 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vrc.rv.ua.
  35. Ворон М. Створення ресурсно-інформаційних центрів для батьків дітей з особливими потребами Всеукраїнського фонду „Крок за Кроком” [Електронний ресурс] / М. Ворон, Ю. Найда. – Режим доступу: // http://ussf.kiev.ua/index.
  36. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Выготский Л. С. – М. : Педагогика, 1996. – 533 с.
  37. Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6–ти т. / Выготский Л. С. – М. : Педагогика, 1982-1984. – Т. 2. – 386 с.
  38. Гинзбург М. Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема / М. Р. Гинзбург // Вопросы психологии. – 1988. – № 2. – С. 19–27.
  39. Гинзбург М. Р. Психологическое содержание личностного самоопределения / М. Р. Гинзбург // Вопросы психологии. – 1999. – № 3. –
  С. 43–52.
  40. Глазунов С. В. Кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту у Дніпропетровському національному університеті / С. В. Глазунов // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – № 3. – С. 148–149.
  41. Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : терм.-понятійн. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005. – 560 с.
  42. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  43. Грущенко О. Третій сектор в Україні та організації, що розбудовують його інфраструктуру / О. Грущук, О. Пархомчук. – К. : [б. в.], 1997. – 125 с.
  44. Дейчаківський М. Третій сектор в Україні та організації, що розбудовують його інфраструктуру / Дейчаківський М., Сидоренко О.,
  Ясько Н. – К. : [б. в.], 1996. – 112 с.
  45. Декларації „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” від 15.12.1992 р. № 2859 // Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді : збірник / упор.
  С. В. Толстоухова, А. М. Павленко. – К. : ДЦССМ, 2002. – С. 3–5.
  46. Демидова И. Д. Ресурсный центр социально-гуманитарных исследований Санкт-Петербургского Государственного университета : организационная структура ресурсного центра [Электронный ресурс] / Демидова И. Д. – Режим доступа: http://www.ick.kemsu.ru/proj/fed.htm.
  47. Деминский А. Ц. Научные основы конструирования дидактических моделей тренера-преподавателя к работе в системе образования / Деминский А. Ц. – Кировоград : [б. и.], 1998. – 200 с.
  48. Демінський О. Ц. Дидактичні засади оптимізації навчально-тренувального процесу в системі підготовки спортсменів: дис. … доктора пед. наук : 13.00.09 / Демінський Олексій Цезарійович. – К., 2003. – 455 с.
  49. Дзісяк Т. П. Підготовка соціального працівника з погляду християнської православної етики / Т. П. Дзісяк // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – № 3. – С. 153–156.
  50. Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Діденко Олександр Васильович. – Хмельницький, 2003. – 201 с.
  51. Долгих Л. М. Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 „Соціальна психологія; психологія соціальної роботи” /
  Л. М. Долгих. – К., 2007. – 16 с.
  52. Дубасенюк О. А. Методи формування професійної умілості майбутніх вчителів / О. А. Дубасенюк // Шлях освіти. – 1998. – № 3. – С. 37–40.
  53. Дуднік Н. Уміння професійної самоорганізації як засіб підвищення адаптованості першокурсників до умов навчання у вищій школі [Електронний ресурс] / Н. Дуднік // Вісник Львівського ун-ту : в 4–х ч. – Львів, 2009. – С. 81–88. – Вип. 25. – Ч. 4. – Сер. Педагогіка. – Режим доступу: // http://www.nbuv.gov.ua.
  54. Євтух М. Б. Соціальна педагогіка : підручник / М. Б. Євтух,
  О. П. Сердюк. – К. : МАУП, 2002. – 232 с.
  55. Жукова Т. Д. Реализация целей образования через школьные библиотеки /
  Т. Д. Жукова, В. П. Чудинова. – М. : Рус. школа, 2007. – 224 с.
  56. Завалко К. В. Методичні засади самовдосконалення майбутнього вчителя музики в процесі навчання гри на скрипці : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Завалко Катерина Володимирівна. – К., 2006. – 266 с.
  57. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога: навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / Завацька Л. М. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 240 с.
  58. Заверико Н. В. Роль ресурсного центра в развитии информационного поля неправительственных организаций социальной сферы / Н. В. Заверико // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 6. – С. 49–50.
  59. Заверико Н. В. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / Заверико Н. В. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 260 с.
  60. Закон України „Про сприяння становленню та соціальному розвитку молоді в Україні” від 05.02.1993 р. № 2999-ХІІ // Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді : збірник / упор.: С. В. Толстоухова, А. М. Павленко. – К. : ДЦССМ, 2002. – С. 29–36.
  61. Закс Л. Статистическое оценивание / Закс Л. – М. : Статистика,
  1976. – 598 с.
  62. Звєрєва І. Д. Про проект „Соціальна освіта в Україні” / І. Д. Звєрєва // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 5. – С. 35–37.
  63. Звєрєва І. Д. Проект „Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді: досягнення та перспективи” / І. Д. Звєрєва, Т. П. Басюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 9. – С. 58–62.
  64. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика : монографія / Звєрєва І. Д. ; М-во освіти і науки України ; Ін-т проблем виховання Академії педагогічних наук. – К. : Правда Ярославичів,
  1998. – 393 с.
  65. Звіт консультантів з питань розробки та створення методично-навчального ресурсного центру з надання послуг у сфері соціального захисту / Український фонд соціальних інвестицій. – К. : Український фонд соціальних інвестицій, 2007. – 39 с.
  66. Звіт про оцінку ефективності діяльності молодіжних інформаційних
  центрів / за ред. І. Я. Ткач. – К. : КМЦСССМ, 2001. – 103 с.
  67. Зимівець Н. В. Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівській молоді: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Зимівець Наталія Володимирівна. – Луганськ, 2008. – 247 с.
  68. Зубкова М. А. Профессиональное самоопределение будущего педагога [Электронный ресурс] / М. А. Зубкова // Вісник СевДТУ : Педагогіка : зб. наук. пр. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2009. – Вип. 96. – С. 164–170. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua.
  69. Игнатовский Л. И. Нравственное самовоспитание личности в условиях развитого социализма / Игнатовский Л. И. – М. : Высш. шк., 1979. – 135 с.
  70. Ильин B. C. Формирование личности школьника : целостный процесс / Ильин B. C. – М. : Педагогика, 1984. – 144 с.
  71. Інформаційні потреби [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //
  http: // uk.wikipedia.org/wiki.
  72. Інформаційні ресурси України: проблеми державного регулювання : монографія / за ред. О. В. Сосніна ; М-во освіти і науки України ; Український
  ін-т соціальних досліджень. – К. : УІСД, 2002. – 141 с.
  73. Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність центрів соціальних служб для молоді у І півріччі 2003 року / за ред. С. В. Толстоухової. – К. : ДЦССМ, 2003. – 92 с.
  74. Інформаційно-консультативний Центр сприяння розвитку громадського сектору Кременчуцької міської громадської організації “Порятунок” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sat.poltava.ua.
  75. Казмиренко В. П. Социальная психология организаций : учеб. пособ. / Казмиренко В. П. – К. : МЗУУП, 1993. –384 с.
  76. Каптерев П. Избранные педагогические сочинения / Казмиренко П. ; под ред. A. Арсеньева. – М. : Педагогика, 1982. – 704 с.
  77. Карпенко О. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти : монографія / Олена Карпенко ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені
  М. П. Драгоманова. – К.-Дрогобичі : КОЛО, 2007. – 369 с.
  78. Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя / Кічук Н. В. – К. : Либідь, 1991. – 95 с.
  79. Клименко Н. Ю. Социально-педагогическая компетентность специалистов социальной сферы / Н. Ю. Клименко // Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 22–28.
  80. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения /
  Климов Е. А. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 512 с.
  81. Козубовський В. В. Соціальний захист неповнолітніх у Великій Британії : аналіз / Козубовський В. В. – Ужгород : УжНУ, 2004. – 129 с.
  82. Конюхов Н. И. Словарь-справочник по психологии / Конюхов Н. И. –
  М. : Международная пед. академия, 1996. – 155 с.
  83. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / Коростылева Л. А. – СПб. : Речь, 2005. – 222 с.
  84. Коростылева Л. А. Самореализация личности в профессиональной сфере: генезис затруднений. / Коростылева Л. А. ; под. ред. Г. С. Никифорова, Л. А. Коростылевой. – СПб. : СПбУ, 2001. – С. 3–23.
  85. Кочетов А. И. Культура педагогического исследования / Кочетов А. И. – Минск : Наука, 1996. – 312 с.
  86. Кошолап А. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Кошолап Анатолій Степанович. – Вінниця, 2009. – 182 с.
  87. Краевский В. В. Проблемы научного обоснования обучения / Краевский В. В. – М. : Педагогика, 1977. – 264 с.
  88. Крайенберг У. Школьная библиотека для юных цыган в Венгрии /
  У. Крайенберг // Импульсы для мирового информационного общества. – М. : Goethe-institut, [б. г.]. – 12 с.
  89. Крамер Г. Математические методы статистики / Крамер Г. – М. : Мир, 1975. – 648 с.
  90. Крэйн У. Теории развития личности : секреты формирования
  личности / Крэйн У. – 5–е межд. изд. – СПб. : [б. и.], 2002. – 512 с.
  91. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Кузьмина Н. В. – М. : Высш. шк., 1990. –
  117 с.
  92. Лактіонова Г. М. Соціальний супровід/соціальне супроводження /
  Г. М. Лактіонова // Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої ; М-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання АПН України. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 255–256.
  93. Латышев О. М. Самовоспитание обучаемых и основы педагогического руководства ими / О. М. Латышев, В. Я. Слепов. – СПб. : ВВКУ ВВ МВД России, 1995. – 156 с.
  94. Левківський К. Освіта для сталого розвитку / К. Левківський,
  С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 75–80.
  95. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Леонтьев А. Н. – М. : Политиздат, 1977. – 304 с.
  96. Ліга ресурсних центрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligarc.org.ua.
  97. Липский И. А. Педагогическое сопровождение развития личности : теоретические основания [Электронный ресурс] / Липский И. А. – Режим доступа: //http://www.auditorium.ru.
  98. Лобанов С. И. Активизация познавательной деятельности курсантов учебных частей ВВ МВД России: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. / Лобанов Сергей Иванович.– СПб., 1996. – 225 с.
  99. Лях Т. Л. Діяльність ресурсних та інформаційно-консультаційних центрів / Т. Л. Лях // Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді: узагальнення досвіду проекту : інф.-метод. матеріали / [О. В. Безпалько,
  Т. П. Басюк, З. П. Бондаренко та ін.] ; за ред. О. В. Безпалько. – К. : Наук. світ, 2007. – 144 с.
  100. Лях Т. Л. Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп: дис. … канд.. пед. наук : 13.00.05 / Лях Тетяна Леонідівна. – Луганськ, 2009. – 304 с.
  101. М’ясоїд Г. І. Педагогічні умови розвитку комунікативної культури соціальних інспекторів у процесі підвищення кваліфікації : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Г. І. М’ясоїд. – Тернопіль, 2005. – 20 с.
  102. Макаренко А. С. Проблемы педагогического мастерства / А. С. Макаренко // Учитель: статьи. Документы. Педагогический поиск. Воспоминания, страницы литературы. – М. : Полииздат, 1991. – С. 111–116.
  103. Малькова М. О. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними підлітками : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Малькова Марина Олександрівна. – Луганськ, 2006. – 234 с.
  104. Мамардшвили М. К. Как я понимаю философию /
  Мамардшвили М. К. – М. : Прогресс, 1990. – 365 с.
  105. Маркова А. К. Психология профессионализма / Маркова А. К. – М. :
  [б. и.], 1996. – 306 с.
  106. Маслоу А. Психология Бытия / Маслоу А. ; пер. с англ.
  О. О. Чистякова. – М. : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 304 с.
  107. Менеджмент : понятійно-термінол. слов. / за ред. Г. В. Щокіна,
  М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. – К. : МАУП, 2007. – 744 с.
  108. Мережа спеціалізованих формувань центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді (станом на 01.12.2008 р.) / [за ред. В. С. Вовка]. – К. : [Держсоцслужба], 2009. – 15 с.
  109. Методика и технологии работы социального педагога : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Б. Н. Алмазов, М. А. Беляева, Н. Н. Бессонова и др. ; под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. – М. : Академия, 2002. – 192 с.
  110. Мигович І. І. Соціальна освіта в Україні / І. І. Мигович, В. Ф. Жмир // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2006. – № 1. – С. 173–204.
  111. Мигович І. І. Формування системи підготовки і підвищення кваліфікації соціальних працівників: досвід, проблеми / І. І. Мигович,
  В. Ф. Жмир // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2004. – № 2. – С. 122–131.
  112. Митина Л. Н. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях / Л. Н. Митина // Вопросы психологии. – 1999. – № 4. – С. 28–38.
  113. Митина Л. Н. Психология профессионального развития учителя / Митина Л. Н. – М. : Флинта : Московский психолого-социальный институт, 1998. – 200 с.
  114. Митина Л. М. Формирование профессионального самосознания
  учителя / Л. М. Митина // Вопросы психологии. – 1989. – № 3. – С. 58–64.
  115. Міщик Л. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти : монографія / Міщик Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України ; Запорізький державний ун-т. – Запоріжжя : Промінь, 1997. – 370 с.
  116. Мороз О. Г. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація / Мороз О. Г., Сластьонін В. О., Філіпенко Н. І. – М. : Просвещение, 1997. – 168 с.
  117. Морозов А. В. Креативная педагогика и психология : учеб. пособ. /
  А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. – М. : Академический Проект, 2004. – 560 с.
  118. Морозов С. М. Розвиток військово-педагогічної спрямованості у майбутніх офіцерів-прикордонників : дис. … канд. пед. наук : 20.02.02 / Морозов Сергій Миколайович. – Хмельницький, 1999. – 219 с.
  119. Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді на основі дружнього підходу : метод. реком. / [О. А. Голоцван, С. І. Осташко, О. М. Мешкова та ін.]. – К. : Версо-04, 2008. – 179 с.
  120. Найн А. Я. Инновации в образовании / Найн А. Я. – Челябинск : ГУ ПТО адм. Челяб. Области : Челяб. филия ИПО МОРФ, 1995. – 228 с.
  121. Наказ “Про затвердження Типового положення про інформаційно-ресурсні центри центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” від 30.01.2006 р. № 203 // Досвід соціальної роботи м. Києва. – 2006. – № 2–5 (34–37). – С. 147–150.
  122. Науково-освітній потенціал нації: погляд у 21 ст. : антологія / [упоряд.: В. Литвін, В. Андрущенко, А. Гурій та ін.]. – К. : Навч. книга, 2004. – Кн. 2. – 672 с.
  123. Нгуен Т. Д. Детские и школьные библиотеки в информационной эре: решение кадровой проблемы / Т. Д. Нгуен // Школьная библиотека. – 2007. –
  № 3. – С. 41–46.
  124. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз / Андрущенко В. П., Зязюн І. А., Кремень В. Г. та ін. ; за ред.
  В. Г. Кременя ; АПН України ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К. : Наук. думка, 2003. – 856 с.
  125. Никитин М. В. Ресурсный центр как функциональная модель непрерывного профессионального образования : метод. реком. для системы повышения квалификации / Никитин М. В. – М. : НОУ ИСОМ, 2004. – 198 с.
  126. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології / Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. – К. : Просвіта, 2000. – 386 с.
  127. Новаченко Т. В. Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” /
  Т. В. Новаченко. – Одеса, 2004. – 19 с.
  128. Новикова И. В. Несколько слов о проекте / И. В. Новикова // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 6. – С. 47.
  129. Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : монографія / Огнев'юк В. О. – К. : Знання України, 2003. – 450 с.
  130. Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57 000 слов / Сергей Иванович Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. – 18–е изд., стереотип. – М. : Русский язык, 1987. – 797 с.
  131. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Сергей Иванович Ожегов. – 4–е изд., доп. – М. : ЛД ИНВЕСТ : Азбуковик, 2003. – 939 с.
  132. Орлов А. А. Современный учитель: социальный престиж и профессиональный статус / А. А. Орлов // Педагогика. – 1999. – № 7. –
  С. 60–68.
  133. Орлов Ю. Н. Восхождение к индивидуальности / Орлов Ю. Н. – М. : Просвещение, 1991. – 287 с.
  134. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [за заг. ред. О. М. Пєхоти]. –
  К. : А.С.К., 2001. – 256 с.
  135. Основні завдання АПН на виконання рішень ІІ всеукраїнського з’їзду працівників освіти та Указу Президента України „Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні” : доповідь Президента АПН України
  В. Кременя // Педагогічна газета. – № 12 (41). – 2001. – С. 3–5.
  136. Павленок П. Д. Краткий словарь по социологии / Петр Денисович Павленок. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 272 с.
  137. Паливода Л. Підсумок роботи Творчого центру Каунтерпарт за останні десять років : звіт / Любов Паливода, Андрій Вишняк. – К. : [б. в.], 2007. – 48 с.
  138. Паніна А. Інформаційна потреба як складова інформаційної культури особистості [Електронний ресурс] / Паніна А. – Режим доступу: http: // informacijna_potreba_jak_skladova_informacijnoji_kulturi_osobistosti.
  139. Пантюхова Т. В. Сравнительный анализ деятельности российских и зарубежных школьных библиотек / Т. В. Пантюхова // Румянцевские чтения: материалы межд. науч. конф., (Москва, 11–13 апр. 2006 г.). – М. : Пашков дом, 2006. – С. 215–221.
  140. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / [С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик та ін.] ; за ред.
  С. О. Сисоєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.
  141. Перспективи діяльності громадських організацій з надання соціальних послуг : практ. посіб. для керівників місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій / М-во праці та соціальної політики України ; Тасіс-проект „Підтримка розвитку політики надання соціальної допомоги та послуг в Україні”. – К. : Друкарня НаУКМА, 2000. – 75 с.
  142. Петровский А. В. Проблемы развития личности с позиций социальной психологии / А. В. Петровский // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 15–30.
  143. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді: узагальнення досвіду проекту : інф.-метод. матеріали / [О. В. Безпалько,
  Т. П. Басюк, З. П. Бондаренко та ін.] ; за ред. О. В. Безпалько. – К. : Наук. світ, 2006. – 80 с.
  144. Поліщук В. А. Психолого-педагогічний факультет педуніверситету як центр здійснення соціальної освіти в регіоні / В. А. Поліщук // Соціальна робота в Україні: теорія та практика : посіб. для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді : в 7–ми ч. / [М. Г. Братасюк,
  Н. І. Грицько, І. М. Грод та ін.] ; за ред. А. Я. Ходорчук. – К. : ДЦССМ,
  2002. – Т. 3. – С. 90–103.
  145. Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : монографія / Віра Аркадіївна Поліщук ; за ред. Н. Г. Ничкало ; Міністерство освіти і науки України ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль :ТНПУ, 2006. – 424 с.
  146. Полкунова О. И. Последипломное образование как фактор развития аксиологического потенциала учителя: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Полкунова Ольга Ивановна. – Оренбург, 1998. – 182 с.
  147. Полозенко О. В. Організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності викладача вищого аграрного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. В. Полозенко. – Тернопіль,
  2003. – 20 с.
  148. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розвиток центрів соціальних служб для молоді” від 03.10.01 р. №1291 // Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді : збірник / упор.: С. В. Толстоухова, А. М. Павленко. – К. : ДЦССМ, 2002. – С. 38–44.
  149. Практиорієнтована концепція ресурсних центрів в системі початкової професійної освіти : проект Інституту розвитку професійного утворення Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 10.03.04 р. [Електронний ресурс]. – М., 2006. – Режим доступа: // http://www.fpkirpo.narod.ru/ResZentr.
  150. Прокопова О. С. Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Прокопова Олена Соломонівна. – К., 2003. – 298 с.
  151. Професійна державна служба: що зроблено і що далі? : доповідь про основні результати діяльності у 2008 році / [О. Анфілова, В. Афанасьтєва,
  В. Баєв та ін. ; під ред. Т. Мотренка]. – К. : Максимум, 2009. – 47 с.
  152. Профессиональная компетентность педагога [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //http://www.рsylist.net/pedagogika/00030.htm.
  153. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение / Пряжников Н. С. – М. : Изд-во ИПП, 2003. – 256 с.
  154. Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молоді : досвід реалізації проекту 2003-2005 рр. / Балакірєва О. М., Левін Р. Я., Сосідко Т. І. ; під ред. Ю. Г. Попсуєнко. – К. : Український інститут соціальних досліджень, 2006. – 129 с.
  155. Психологический словарь / под. ред. В. П. Зинченко. – М. : [б. и.],
  1999. – 344 с.
  156. Психология : словарь / [общ. ред. А. В. Петровский,
  М. Г. Ярошевский]. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.
  157. Психология и педагогика : учеб. пособ. / под ред. К. Л. Абульхановой, Н. В. Васиной. – М. : [б. и.], 1998. – 269 с.
  158. Психологія особистості : словник-довідник / за ред. П. П. Горностая,
  Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с.
  159. Радчук Г. Роль ресурсного центру в професійному становленні майбутніх практичних психологів та соціальних педагогів / Г. Радчук,
  З. Зубик // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 27–28 лютого
  2003 р.) / за ред. М. І. Дідора, Г. К. Радчук, С. В. Іщук. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – С. 10–14.
  160. Ресурсний центр розвитку громадських організацій „Гурт” [Електронний ресурс] / керівн. В. Дибайло. – Режим доступу: // http://www.intellect.org.ua/index.
  161. Ресурсный центр по социальной работе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http:// www.vd-spb.ru/projects/resursnyy_center.
  162. Робочі матеріали та звіти, що підготовлені Інститутом соціальних досліджень у березні-травні 2001 року відповідно до договору №01-ІСД-2001 від 12.01.2001 р. з Соціальною службою для молоді Київської державної адміністрації / упоряд. І. Я. Ткач. – К. : [б. в.], 2001. – 12 с.
  163. Розин В. М. Обучение, образование, культура / В. М. Розов // Вестник высшей школы. – 1987. – № 2. – С. 20–26.
  164. Роль Інформаційно-методичного ресурсного центру в залучені молоді до процесу формування здорового способу життя // Аналітичний звіт за підсумками роботи системи ССМ м. Києва в першому півріччі 2001 року / [упоряд.:
  І. Я. Ткач] ; Український ін-т соціальних досліджень ; Київська міська соціальна служба для молоді. – К. : [б. в.], 2001. – С. 63–93.
  165. Российская энциклопедия социальной работы : в 3–х т. / [Л. С. Алексеева,
  Н. А. Аминов, Л. В. Бадя и др.] ; под. ред. А. М. Панова. – М. : Ин-т социальной работы, 1997. – Т. 2. – 406 с.
  166. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2–х т. /
  Рубинштейн С. Л. ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1989. – Т. 1. – 485 с.
  167. Рудницька О. П. Основи педагогічних досліджень / Рудницька О. П., Болгарський А. Г., Свистєльникова Т. Ю. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 1998. – 141 с.
  168. Савинова А. А. Организационно-правовые проблемы и перспективы деятельности региональных ресурсных центров [Електронный ресурс] / Савинова А. А. – Режим доступа: //http://www.rc.iot.ru
  169. Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність / О. Я. Савченко // Компетентністна освіта: від теорії до практики. – К. : Плеяда, 2005. – С. 4–20.
  170. Семенухин П. Ю. Психологические детерминанты профессиональной самореализации личности лидера : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Семенухин Павел Юрьевич. – Новосибирск, 2008. – 156 с.
  171. Семиченко В. А. Порівняльний аналіз цінностей педагогічної діяльності та професійної підготовки вчителів / В. А. Семиченко // Цінності освіти і виховання : наук.-метод. зб. / [за заг. ред. О. В. Сухомлинської]. –
  К. : Генеза, 1997. – С. 195–200.
  172. Сергієнко Н. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів /
  Н. Сергієнко // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 3. –
  С. 3–11.
  173. Сисоєва С. О. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К. : ЕКМО, 2010. – 362 с.
  174. Сисоєва С. О. Інтерактивні те
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины