СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ УЧНІВ 9–11 КЛАСІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТ : СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ В УЧЕБНО-воспитательной среде общеобразовательных ШКОЛ сельской местности

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ УЧНІВ 9–11 КЛАСІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТ
 • Альтернативное название:
 • СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ В УЧЕБНО-воспитательной среде общеобразовательных ШКОЛ сельской местности
 • Кол-во страниц:
 • 240
 • ВУЗ:
 • Інститут проблем виховання НАПН України
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Інститут проблем виховання НАПН України


  На правах рукопису  Алендарь Надія Іванівна

  УДК 37.013.42:37.018.54 – 057.874


  СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ УЧНІВ 9–11 КЛАСІВ
  У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

  13.00.05 – соціальна педагогіка  Дисертація на здобуття наукового
  ступеня кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  Пустовіт Григорій Петрович
  доктор педагогічних наук, професор


  Київ – 2012

  ЗМІСТ
  ВСТУП………………………………………………………………........3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 9–11 КЛАСІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ…………………………………………………........................15
  1.1. Соціальна адаптація особистості як соціально-педагогічна проблема............................................................................................................15
  1.2. Особливості соціальної адаптації учнів 9–11 класів
  у загальноосвітніх школах сільської місцевості…………………….….......44
  1.3. Сучасний стан досліджуваної проблеми .…..................................76
  Висновки до першого розділу………………………………………....97

  РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 9–11 КЛАСІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ..................................................................................................100
  2.1. Функціональна модель соціальної адаптації учнів 9–11 класів у загальноосвітніх школах сільської місцевості……………..........................100
  2.2. Педагогічні умови активізації соціальної адаптації старшокласників у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості……………………………................……….......135
  2.3. Результати експериментального дослідження ……….……......159
  Висновки до другого розділу…………………………………...…...180
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………….......182
  ДОДАТКИ..............................................................................................187
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....……………………….....216
  ВСТУП

  Актуальність теми. Реформування українського суспільства зачіпає сферу соціальних інститутів, зокрема й систему освіти та виховання. Нинішні освітні перетворення, зміни детермінували перегляд багатьох традиційних педагогічних орієнтирів. Саме тому особливої значущості набуває проблема виховання соціально активної особистості з високим освітнім рівнем і здатністю до ефективної соціальної адаптації. Вирішення цього виховного завдання окреслено в законах України: “Про освіту”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, декларації “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, в постанові Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю”, Концепції національного виховання, Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні та інших. У цих документах наголошується, що ефективна соціальна адаптація молодої людини можлива лише за наявності усвідомлених ґрунтовних знань, сформованих особистісних якостей, які мають бути адекватними умовам її реальної життєтворчості.
  Для освіти України найбільш гострим питанням залишається загальноосвітня сільська школа. Її проблеми без перебільшення можна назвати загальнодержавними, оскільки від подальшого розвитку школи у сільській місцевості багато в чому залежать темпи і якість соціальних перетворень на селі. Тому одним із теоретико-методичних завдань педагогічної науки є створення ефективних умов для розвитку, соціального становлення та самореалізації сільської молоді. Це, у свою чергу, потребує реформування змісту, форм і методів навчально-виховної роботи з учнями з сільських шкіл. Йдеться, насамперед, про старшу школу, оскільки саме у старшому шкільному віці формується підґрунтя соціального становлення особистості.
  Такі завдання мотивували вивчення методологічних аспектів виховання старшокласників: проблеми соціалізації особистості (А. Аніщенко, І. Звєрєва, М. Лукашевич, Є. Моносзон, І. Мигович, С. Савченко, С. Харченко та інші); визначення психолого-педагогічних основ формування особистості (Л. Божович, В. Рибалка, Г. Костюк, Н. Кузьміна, С. Сисоєва та інші); особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми й молоддю (В. Бочарова, Р. Вайнола, Н. Заверико, А. Капська, Л. Міщик, Г. Пустовіт та інші).
  Філософською основою для розуміння процесу соціальної адаптації є гуманістична філософія, яку розкрито в працях В. Вернадського, Г. Сковороди, В. Соловйова, П. Юркевича.
  Проблема адаптації особистості розглядається у філософській, соціологічній, соціально-психологічній і педагогічній літературі в різноманітних аспектах: філософському (Б. Ананьєв, В. Афанасьєв, Л. Буєва, В. Вернадський, Г. Сковорода, В. Соловйов, П. Юркевич), соціально-психологічному (О. Бодальов, Л. Божович, І. Кон, М. Шевандрін), соціологічному (Н. Андреєнкова, В. Судаков, Т. Шибутані), соціально-педагогічному (І. Звєрєва, Л. Коваль, В. Оржеховська, Т. Сущенко та інші). Так, найбільш розробленими є: проблема адаптації до праці (А. Борискін, В. Подмарков); адаптація студентської молоді до умов вищого навчального закладу (Д. Андреєва, М. Дмитрієва, Л. Дябел, Т. Куриленко, І. Наумченко й інші).
  Серед проблем, які набувають особливої актуальності в сучасній педагогічній науці, важливою є проблема взаємодії різноманітних інститутів соціалізації (сім’ї, школи, неформальних об’єднань, засобів масової інформації та духовного впливу, позашкільних навчальних закладів й ін.), ефективна взаємодія яких може створити педагогічні умови для позитивної соціалізації та соціальної адаптації.
  Питання адаптації учнів розглядалися також у процесі вивчення проблем формування шкільного колективу і його ролі в розвитку особистості (О. Леонтьєв, А. Макаренко, В. Сухомлинський), впливу міжособистісних стосунків в учнівському колективі на поведінку особистості, її активність, ціннісні орієнтації (Б. Бітінас, С. Гессен, Д. Ельконін, Д. Фельдштейн та ін).
  Аналіз різних психолого-педагогічних, соціально-педагогічних, культурологічних джерел із проблеми дослідження свідчить, що переважно розглядається соціальна адаптація у зв’язку з процесом соціалізації – процесом входження людини в соціальне середовище, яке полягає в засвоєнні основ спілкування, традицій, норм і еталонів поведінки, системи цінностей, тобто всього того, що визначає культуру суспільства.
  Якщо дитина не засвоює позитивний соціальний досвід, не може адаптуватися до взірців поведінки та вимог суспільства, то процес соціалізації порушується, а поведінка дитини стає соціально дезадаптованою. Така проблема набуває особливої актуальності в ранньому юнацькому віці, який є вирішальним етапом у соціалізації особистості. Найважливіший зміст раннього юнацького віку полягає в переході від дитинства до дорослості. Отже, основним психологічним новоутворенням цього віку є почуття дорослості. Це новоутворення визначає всі сфери життєдіяльності старшокласників і породжує значну кількість проблем та суперечностей, які впливають на процес їхньої соціальної адаптації.
  Соціальна активність учнів 9–11 класів як результат їхньої соціальної адаптації також має свою особливість, яка обумовлюється розумінням старшокласником того, що він уже перейшов межу дитинства, що визначає його переорієнтацію з одних норм і цінностей на інші – із дитячих на дорослі. У ранньому юнацькому віці виявляються нові мотиви навчання, пов’язані з формуванням життєвої перспективи й професійних намагань. Необхідність у нових знаннях задовольняється учнями 9–11 класів не тільки в процесі навчання в школі, а також і через самоосвіту.
  Аналізуючи сучасну соціальну ситуацію розвитку учнів 9–
  11 класів, слід відзначити, що на ранній юнацький вік за своєю сутністю безпосередньо впливають проблеми професійного самовизначення, вибору подальшої освіти, попереднього вибору професії.
  Особливістю раннього юнацького віку є легкість виникнення емоційної напруги та психологічного стресу. Суперечні психологічні прагнення, які досить часто трапляються в учнів старших класів, ще більше посилюють нестабільний емоційний фон і призводять до частих та досить затяжних афектів. Емоційна нестабільність реакцій старшокласника впливає на його соціальну адаптацію, тому дуже важливим є уміння учня 9–11 класів володіти своїм емоційним станом, тобто його здатність до саморегуляції.
  Соціальну адаптацію стосовно раннього юнацького віку ми розглядаємо як складний процес засвоєння старшокласником суспільних норм, цінностей, спрямований на формування соціально активної особистості, вироблення в неї власної життєвої позиції, визначення власного місця та ролі в суспільстві, міжособистісних взаємин з іншими людьми, особистої свободи, громадянськості.
  Процес соціальної адаптації учнів 9–11 класів, на наш погляд, містить такі напрями: адаптація учнів 9–11 класів у сфері спілкування з однолітками, адаптація учнів 9–11 класів у сфері взаємостосунків із дорослими, адаптація учнів 9–11 класів до власного “Я”, адаптація до соціально значущої діяльності.
  Актуальними щодо психолого-педагогічного розкриття поняття соціальної адаптації старшокласників є особистісно орієнтований та діяльнісний підходи. Особливості цих підходів висвітлено у працях педагогів і психологів Б. Ананьєва, І. Беха, Л. Виготського, П. Каптерєва, А. Леонтьєва, С. Рубінштейна та ін. Дослідники розглядають особистість як суб’єкт діяльності, який формується у процесі діяльності та спілкування. У ранньому юнацькому віці розширюється сфера соціальних відносин, які дають старшокласнику новий соціальний досвід, хоча й не завжди позитивний. Засвоєння такого досвіду викликає в старшокласників певні проблеми. Особливо це стосується сільської молоді, оскільки загальноосвітня школа сільської місцевості за всіх часів вважалася духовним осередком, центром культури на селі. Вона готувала й готує підростаюче покоління до праці та життя на рідній землі. За цих умов загальноосвітня школа сільської місцевості сьогодні не може займатися лише дітьми, не здійснюючи педагогічного впливу на дорослих, сім’ю, на весь устрій сільського життя.
  Школа в сільській місцевості традиційно вважалася духовним осередком, центром культури села. У такому контексті проблеми виховання й навчання сільських учнів досліджено в працях П. Жильцова, Е. Жиркова, А. Кондратенкова, Л. Малкоч, Н. Мойсеюк, Н. Морозової, С. Рогачова, Г. Суворової. Проблемам розвитку особистості сільського старшокласника присвячено роботи В. Артемова, А. Іванова, Т. Десятова (середовище сучасного села та його функції в розвитку особистості); Н. Аістова, С. Новикова (особливості навчання й виховання в сільській школі); І. Ткаченко, Л. Титаренко (педагогічні можливості сільської школи у формуванні особистісних якостей підлітків); А. Коробкова (виховання сільських підлітків за місцем проживання).
  Як свідчить аналіз соціально-педагогічної теорії та досвід практичної діяльності, загальноосвітня школа сільської місцевості сьогодні має стати центром соціально-педагогічної допомоги учням 9–11 класів, сім’ї й усім жителям села. Від своєчасності та цілевідповідності допомоги старшокласникам залежать їхня позитивна соціалізація та соціальна адаптація. На наш погляд, оптимальні педагогічні умови для соціальної адаптації учнів 9–11 класів можна створити у загальноосвітній школі сільської місцевості, навчально-виховний процес якої передбачає інтегровані людинознавчі та громадянознавчі курси, спрямовані на формування соціальної активності, життєвої позиції учнів (Р. Арцишевський, І. Бех, С. Гончаренко, І. Зязюн, Ю. Мальований, В. Паламарчук та ін.).
  Актуальність проблеми соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості зумовлена також рядом суперечностей між:
  – потребою сільських старшокласників у співпричетності до суспільних процесів та відсутністю умов для їхньої дієвої участі у вирішенні актуальних проблем суспільства;
  – бажанням самостійно вирішувати власні чи колективні життєво важливі проблеми і відсутністю адекватних знань та вмінь вирішення цих проблем;
  – прагненням учнів 9–11 класів до комфортних умов життєдіяльності в соціумі та відсутністю розвинутої системи соціальної підтримки старшокласників сільської місцевості;
  – бажанням учнів старших класів набувати додаткові знання, уміння і навички і відсутністю належних умов для їх реалізації у загальноосвітній школі сільської місцевості.
  Актуальність проблеми й виявлені суперечності зумовили вибір теми дисертації: “Соціальна адаптація учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою теми лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України “Соціалізація особистості у різних виховних середовищах”, державний реєстраційний номер 0106U000430. Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України (протокол № 11 від 05.12.2005 р.) та узгоджена Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 28.02.2006 р.).
  Мета дослідження – на основі аналізу теоретичних засад соціальної адаптації особистості обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити функціональну модель соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості.
  Відповідно до мети визначено задачі дослідження:
  1. З’ясувати стан дослідженості проблеми соціальної адаптації особистості в педагогічній теорії та практиці.
  2. Уточнити сутність поняття соціальної адаптації та її функціональні особливості, характерні для старшокласників загальноосвітньої школи сільської місцевості.
  3. Визначити критерії, показники та охарактеризувати рівні соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості.
  4. Теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально апробувати функціональну модель соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості, складовими якої є зміст, форми, методи та педагогічні умови досліджуваного процесу.
  Об’єкт дослідження – соціальна адаптація старшокласників.
  Предмет дослідження – зміст, форми, методи й педагогічні умови соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості.
  Теоретико-методологічною основою дослідження є філософське розуміння людини як активного суб’єкта, який пізнає й перетворює світ і самого себе в процесі діяльності; положення про розвиток особистості в середовищі як відкритій системі, про взаємозв’язок і взаємозумовленість явищ, про взаємодію процесів соціалізації й виховання особистості в соціумі; положення й висновки щодо єдності світу та людини (В. Вернадський, Г. Сковорода, В. Соловйов, П. Юркевич); учення про особистість і соціальні детермінанти її розвитку (Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Буєва, Л. Виготський, І. Звєрєва); методологічні аспекти виховання старшокласників: про соціалізацію особистості (А. Аніщенко, Л. Буєва, І. Кон, М. Каган, М. Лукашевич, С. Харченко); про соціальну адаптацію (Є. Борискін, О. Литовченко, О. Пилипенко); про особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми та молоддю (В. Бочарова, Р. Вайнола, Н. Заверико, А. Капська, Л. Міщик); про особливості процесу соціалізації школярів у сільському середовищі (Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, В. Бочарова, В. Сухомлинський, Г. Пустовіт); про розвиток особистості учнів у системі навчально-виховного середовища (Б. Бітінас, П. Самовол).
  Методи дослідження:
  – теоретичні: аналіз, синтез, систематизація, порівняння, класифікація, узагальнення здобутих теоретичних та експериментальних даних із метою визначення сутності поняття “соціальна адаптація учнів 9–11 класів” та педагогічних умов соціальної адаптації старшокласників у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості;
  – емпіричні: педагогічний експеримент; діагностичні методи (опитування учнів, учителів, батьків, тестування, бесіди, аналіз учнівських робіт); обсерваційні методи (пряме й опосередковане спостереження), експертні оцінки для створення незалежної інформаційної бази, вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів 9–11 класів з метою визначення рівнів їхньої соціальної адаптації, розроблення змісту, ефективних форм і методів для успішної соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості;
  – статистичні: метод математичної статистики для визначення валідності та надійності одержаних результатів, порівняння експериментальних даних із вихідними.
  Експериментальне дослідження здійснювалося на базі загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Будки, загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Оконськ, загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Старий Чорторийськ Маневицького району Волинської області, загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Радомишль, загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Забороль Луцького району Волинської області, загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Сквіршківці, загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Кугаєвці, навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, ліцей” с. Летава Чемеровецького району Хмельницької області. У дослідно-експериментальній роботі взяли участь 423 учні 9–11 класів, а також 67 учителів.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
  вперше: теоретично обґрунтовано і розроблено функціональну модель соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості, визначено й охарактеризовано структурні компоненти процесу соціальної адаптації старшокласників сільських шкіл (цільовий, змістовий, операційно-функціональний і результативний); виокремлено й охарактеризовано принципи (гуманізація, демократизація, природовідповідність, індивідуалізація та диференціація; психологічний супровід навчання та виховання); рівні (помірна адаптація, ситуативна адаптація, латентна адаптація, асоціальна адаптація) соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості на основі визначених критеріїв (пізнавальний, емоційно-ціннісний, діяльнісний) та показників (загальна успішність учнів старших класів та якість їхніх знань, усвідомлене засвоєння світоглядних і людинознавчих понять, ціннісна спрямованість особистості старшокласника, задоволеність учня своїм становищем у групі однолітків, адекватність самооцінки, ступінь самостійності, активність, відповідальність, уміння долучатися до діяльності різних видів, здатність учня старших класів до саморегуляції); визначено педагогічні умови ефективної соціальної адаптації старшокласників у навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості (інтеграція людинознавчих і суспільствознавчих знань з практичною їх реалізацією в життєдіяльності старшокласників, що забезпечує системність і наступність у змісті навчально-виховної роботи з учнями 9–11 класів і сприяє засвоєнню ними соціальних норм і цінностей та розвитку їхньої соціальної активності; застосування удосконалених традиційних форм і методів організації навчально-виховної роботи зі старшокласниками, що забезпечують ефективність їхньої соціальної адаптації; підвищення професійної компетентності соціальних педагогів і учителів загальноосвітньої школи сільської місцевості зі сприяння соціальній адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі та організація ефективної взаємодії всіх учасників педагогічного процесу в навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості);
  уточнено сутність поняття “соціальна адаптація” й функціональні особливості соціальної адаптації щодо конкретної вікової категорії сільських школярів;
  набуло подальшого розвитку дослідження особливостей навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи сільської місцевості як фактора соціальної адаптації старшокласників.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в упровадженні в практику роботи загальноосвітніх шкіл сільської місцевості програми та функціональної моделі соціальної адаптації учнів 9–11 класів та розробленні методичних рекомендацій для соціальних педагогів та вчителів щодо активізації соціальної адаптації старшокласників у навчально-виховному середовищі. Запропонована функціональна модель соціальної адаптації учнів 9–11 класів, обґрунтовані педагогічні умови соціальної адаптації старшокласників у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості та методичні рекомендації можуть бути використані соціальними педагогами, вчителями загальноосвітніх шкіл, педагогами позашкільних навчальних закладів у процесі організації навчально-виховної роботи, у вищих навчальних закладах, де готують соціальних педагогів та соціальних працівників; під час підвищення кваліфікації соціальних педагогів і вчителів загальноосвітніх шкіл у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти.
  Наукові положення дисертації впроваджено у практику роботи загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Будки (довідка № 28 від 23.12.2010 р.), загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Оконськ (довідка № 24 від 30.11.2010 р.), загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Старий Чорторийськ (довідка № 83 від 02.12.2010 р.) Маневицького району Волинської області; загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Радомишль (довідка № 34 від 02.03.2011 р.), загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Забороль (довідка № 37/с від 24.12.2010 р.) Луцького району Волинської області; загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Сквіршківці, загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Кугаєвці, навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, ліцей” с. Летава (довідка № 201 від 18.03.2011 р.) Чемеровецького району Хмельницької області; Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 327 від 10.02.2011 р.).
  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні результати дослідження було представлено у доповідях та повідомленнях на наукових і науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних – Другій міжнародній соціально-педагогічній конференції студентів і молодих науковців (Луцьк, 2007), “Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоров’ю учнівської та студентської молоді” (Луцьк, 2008), “Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та технологія” (Луцьк, 2010), “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (Луцьк, 2011); всеукраїнських – “В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ціннісні виміри освіти” (Херсон, 2009).
  Про перебіг і результати дослідження доповідалося на засіданнях лабораторії соціальної педагогіки, звітних конференціях Інституту проблем виховання НАПН України (2006–2011).
  Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 11 публікаціях, з них 8 статей у наукових фахових виданнях, 3 публікації у збірниках матеріалів конференцій.
  Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел (238 назв, з них 4 іноземною мовою). Робота містить 12 таблиць та 14 рисунків на 20 сторінках (з них 1 на повну сторінку), 13 додатків на 29 сторінках. Повний обсяг дисертаційної роботи становить 240 сторінок, з них 186 сторінок основного тексту.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертації здійснено новий підхід до розв’язання проблеми соціальної адаптації старшокласників у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості, що знайшло своє відображення у розкритті сутності соціальної адаптації старшокласників, обґрунтуванні, розробленні та впровадженні функціональної моделі соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі. Результати проведеного дослідження засвідчили вирішення визначених задач дисертації і стали підставою для формулювання таких висновків:
  1. На основі аналізу філософських, психологічних, соціологічних, соціально-педагогічних джерел, які розкривають змістові характеристики процесу соціалізації та соціальної адаптації особистості, з’ясовано стан дослідженості проблеми у педагогічній теорії та практиці. Визначено, що проблема соціальної адаптації особистості сьогодні є однією з пріоритетних у сучасному українському суспільстві.
  Доведено, що соціальна адаптація триває протягом усього людського життя, тобто є безперервним процесом, оскільки зміни, що відбуваються в суспільстві, розвиток соціальної дійсності вимагають адаптації до них людини. Найбільш сприятливим для ефективної соціальної адаптації є ранній юнацький вік, оскільки він є стрижневим загалом в особистісному становленні старшокласника, формуванні його світогляду та самосвідомості. Ранній юнацький вік – це час переходу дитини до дорослості, який характеризується фізіологічними змінами, інтенсивним процесом психічного розвитку та особистісного становлення, формуванням нового ставлення до себе та інших. У цей період особливого значення набуває спілкування з однолітками, розуміння і прийняття його дорослими. Основу соціальної ситуації розвитку особистості старшокласника становить його статус учня, що зумовлює появу нових мотивів навчання, пов’язаних з формуванням життєвої перспективи і професійних устремлінь. Саме на ранній юнацький вік припадає важливий етап професійного самовизначення особистості – попередній вибір професії.
  2. Уточнено сутність поняття соціальної адаптації учнів 9–11 класів як складний процес засвоєння старшокласником суспільних норм, цінностей, спрямований на формування соціально активної особистості, вироблення в неї власної життєвої позиції, визначення свого місця та ролі в суспільстві, міжособистісних взаємин з іншими людьми, особистої свободи, громадянськості. З огляду на це, нами виокремлено такі аспекти соціальної адаптації учнів 9–11 класів: “старшокласник – ровесники”, “старшокласник – дорослі”, “старшокласник – “Я” старшокласника”, “старшокласник – діяльність”.
  З’ясовано, що ефективність соціальної адаптації учнів 9–11 класів залежить від багатьох факторів, серед яких одним із провідних є загальноосвітня школа – освітньо-виховний заклад зі своїм полікультурним середовищем, з умовами розвитку в іншій, дещо відмінній від міської, інфраструктурі. Для загальноосвітньої школи сільської місцевості характерними є обмежені можливості в одержанні освітніх, побутових, медичних, культурно-дозвіллєвих послуг тощо. Погіршення економічної ситуації на селі, зміни в господарських відносинах, у сільському соціумі неминуче впливають на загальноосвітню школу сільської місцевості загалом і на рівень соціальної адаптації старшокласників зокрема.
  Визначено й охарактеризовано принципи соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості: принцип гуманізації (виховання незалежністю і свободою; визнання права учнів на соціальний захист, на розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, на самореалізацію сутнісних сил, соціальну активність); принцип демократизації (усунення авторитарного стилю в навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості, сприяння формуванню демократичної культури особистості старшокласника); принцип природовідповідності (врахування багатогранної природи старшокласника, особливостей їхньої анатомо-фізіологічного і психічного розвитку з погляду віку і статі); принцип індивідуалізації та диференціації навчально-виховної діяльності (обов’язкове врахування індивідуальних і вікових особливостей фізичного, соціального, духовного і психологічного розвитку учнів 9–11 класів, їхньої активності та життєвої позиції, рівня розвитку світогляду і, відповідно, побудова на цій основі програм соціальної адаптації старшокласника); принцип психологічного супроводу навчання та виховання (формування на уроці чи виховному заході соціальної активності учня старших класів, його гуманістичної спрямованості, реалізація його потенційних можливостей).
  3. Визначено показники пізнавального (загальна успішність учнів старших класів та якість знань, усвідомлене засвоєння світоглядних і людинознавчих понять), емоційно-ціннісного (ціннісна спрямованість особистості старшокласника, задоволеність старшокласника становищем у групі однолітків, адекватна самооцінка, ступінь самостійності), діяльнісного (активність старшокласника, відповідальність, уміння долучатися до діяльності різних видів, здатність до саморегуляції) критеріїв визначення рівня соціальної адаптації учнів 9–11 класів.
  Охарактеризовано рівні соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості (рівень помірної адаптації, рівень ситуативної адаптації, рівень латентної адаптації, рівень асоціальної адаптації).
  4. Розроблено та експериментально перевірено функціональну модель соціальної адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості, яка поєднує в собі цільовий, змістовий, організаційно-функціональний і результативний компоненти. У моделі відображено основні функції соціальної адаптації учнів 9–11 класів, педагогічні умови, провідні принципи її реалізації в навчально-виховному середовищі сучасної загальноосвітньої школи сільської місцевості, а також критерії та рівні соціальної адаптації.
  Результати формувального етапу експерименту довели дієвість зазначеної моделі. Так, в експериментальних групах на 9,0 % зріс показник помірного рівня соціальної адаптації і на 1,0 % зменшився рівень асоціальної адаптації, знизився також на 5,5 % рівень латентної адаптації учнів 9–11 класів. У цьому контексті визначено, що дієвими формами і методами роботи з учнів 9–11 класів є: формулювання та розв’язання проблем, які мобілізують пізнавальну діяльність, пов’язану з аналізом, встановленням причинно-наслідкових зв’язків, систематизацією, узагальненням; створення ситуацій, які вимагають зіставлення життєвих уявлень учнів 9–11 класів з науковими фактами; розроблення власних життєвих планів і перспектив, а також планування власного життя тощо; організація пізнавальних завдань соціально-морального спрямування, які спонукають учнів 9–11 класів до висловлення особистого ставлення і вимагають від них уміння робити самостійні обґрунтовані висновки, відстоювати власну позицію; розгляд альтернативних варіантів вирішення конкретної соціальної, суспільної, громадянської проблеми з необхідністю самостійного вибору оптимального рішення; використання елементів дискусії та дискусійних методів, які спонукають учнів 9–11 класів до застосування світоглядних, людинознавчих і громадянознавчих знань для обстоювання власних поглядів і переконань.
  Доведено, що ефективна соціальна адаптація учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості досягається завдяки реалізації ряду педагогічних умов, пріоритетними з яких визначено: інтеграція людинознавчих і суспільствознавчих знань з практичною їх реалізацією в життєдіяльності старшокласників, що забезпечує системність і наступність у змісті навчально-виховної роботи з учнями 9–11 класів і сприяє засвоєнню ними соціальних норм і цінностей та розвитку їхньої соціальної активності; застосування удосконалених традиційних форм і методів організації навчально-виховної роботи зі старшокласниками, що забезпечують ефективність їхньої соціальної адаптації; підвищення професійної компетентності соціальних педагогів і учителів загальноосвітньої школи сільської місцевості зі сприяння соціальній адаптації учнів 9–11 класів у навчально-виховному середовищі та організація ефективної взаємодії всіх учасників педагогічного процесу в навчально-виховному середовищі загальноосвітньої школи сільської місцевості.
  Проведене дослідження не претендує на вичерпний розгляд усіх аспектів означеної проблеми. Подальшого вивчення потребують питання: змісту та методів організації навчально-виховного процесу у сільській загальноосвітній школі з метою ефективної соціальної адаптації школярів; розроблення методичного забезпечення соціальної адаптації учнів початкової, середньої та старшої школи сільської місцевості; професійна підготовка соціального педагога до реалізації соціальної адаптації сільських школярів; обґрунтування інноваційних технологій соціальної адаптації старшокласників; інтерактивні технології у вивченні інтегрованих людинознавчих курсів „Людина і суспільство”, „Ми – громадяни України”.
  Зважаючи на актуальність досліджуваної теми рекомендовано вивчення можливості здійснення соціально-педагогічного супроводу загальноосвітніх шкіл сільської місцевості з боку районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що забезпечило б ефективність соціальної адаптації учнів.  Список використаних джерел

  1. Абабков В. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В. Абабков, М. Перре – СПб. : Речь, 2004. – 166 с.
  2. Абдульханова-Славская К. А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности / К. А. Абдульханова-Славская // Психология формирования и развития личности. – М. : Наука, 1981. – 365 с.
  3. Адлер А. Индивидуальная психология как путь к познанию людей и самопознанию / А. Адлер // Очерки по индивидуальной психологии. – М. : Прогресс, 2002. – С. 26–46.
  4. Алешина Ю. Е. Взаимоотношения подростков в школьном коллективе / Ю. Е. Алешина, А. С. Коноводова // Вопросы психологии. – 1988. – № 3. – С. 64–71.
  5. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды : в 2 т. / Ананьев Б. Г. – М. : Педагогика, 1980. – Т. 2. – 288 с.
  6. Андреенкова Н. В. Развитие трудовых конфликтов в России в период перехода к рыночной экономике / Н. В. Андреенкова, Г. А. Воронченкова // Социологические исследования. – 1993. – № 8. –
  С. 24–31.
  7. Аніщенко А. П. Педагогічні умови соціалізації старшокласників у територіальній громаді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.05 / А. П. Аніщенко ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 20 с.
  8. Аніщенко А. П. Соціально-педагогічна технологія підвищення ефективності соціалізації старшокласників у територіальній громаді / А. П. Аніщенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України ; Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Х., 2009. – Вип. 28. – С. 210–218.
  9. Аніщенко А. П. Сформованість соціальних якостей старшокласників як показник ефективності процесу соціалізації / А. П. Аніщенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України ; Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Х., 2010. – Вип. 29. – С. 210–218.
  10. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Э. Аронсон ; пер. с англ. – 7-е изд. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 517 с.
  11. Артёмов В. А. Повседневные практики селян как отражение использования человеческого потенциала / В. А. Артёмов, О. В. Новохацкая // Россия и россияне в новом столетии: вызовы времени и горизонты развития: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы / отв. ред.: Т. И. Заславская, З. И. Калугина, О. Э. Бессонова. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2008. – Гл. 25. – С. 554–563.
  12. Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підручник для студ. вищ. пед. навч. закл. / Артемова Л. В. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.
  13. Арцишевський Р. А. Духовні передумови розвитку особистості як суб’єкта діяльності / Р. А. Арцишевський // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі : матеріали методолог. семінару АПН України, 19 березня 2008 р., м. Київ. – К., 2008. – С. 72–78.
  14. Арцишевський Р. А. Людина і суспільство : підручник / Арцишевський Р. А. [та ін.]. – К. : Перун, 2006. – 416 с.
  15. Арцишевський Р. А. Світоглядна освіта в умовах переходу до інформаційного суспільства / Р. А. Арцишевський // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. пр. до 15-річчя АПН України :
  у 5 т. Т. 2. Дидактика, методика, інформаційні технології / [ред. рада В. Г. Кремень]. – К. : Пед. думка, 2007. – С. 45–58.
  16. Афанасьев В. Проектирование педтехнологий / В. Афанасьев // Лучшие страницы пед. прессы. – 2002. – № 1. – С. 35–39.
  17. Байбородова Л. В. Воспитание в сельской школе / Л. В. Байбородова, А. П. Черняковская – М. : Педагогический поиск, 2002. – 164 с.
  18. Бандура А. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтере – М. : Прогресс, 2000. – 432 с.
  19. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1986. – 420 с.
  20. Бех И. Д. Социальная психология в вопросах и ответах / И. Д. Бех ; под ред. В. А. Лабунской. – М. : Гардарики, 1999. – 397 с.
  21. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1. Особистісно-орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади : наук. вид. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  22. Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / Бех І. Д. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
  23. Бех І. Д. Спілкування як загальна психологічна основа виховання особистості / І. Д. Бех // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах: теоретико-методичні проблеми виховання дітей та підліткової молоді : зб. наук. пр. – К. : Пед. думка, 2000. – Кн. 1. – С. 10–18.
  24. Битинас Б. П. Педагогическая диагностика: Сущность, функции, перспективы / Б. П. Битинас, Л. И. Катаева // Педагогика. – 1993. – № 2. – С. 10–15.
  25. Бодальов А. А. Восприятие и понимание человека человеком / Бодальов А. А. – М. : МГУ, 1984. – 124 с.
  26. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Божович Л. И. – М. : Просвещение, 1968. – 464 с.
  27. Большая советская энциклопедия : в 65 т. / гл. ред. О. Ю. Шмидт, [зам. гл. ред. Ф. Н. Петров, П. М. Керженцев, Ф. А. Ротштейн, П. С. Заславский]. – М. : Сов. энцикл., 1937. – Т. 35. Крестьянская газета. – 767 с. : ил.
  28. Бондар В. І. Теорія і технологія управління навчальним процесом в школі / Бондар В. І. – К. : АПН України : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2000. – 192 с.
  29. Борисенко З. Т. Підлітковий вік: період набуття зрілості чи неповноцінності / Борисенко З. Т. // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах : теоретико-методичні проблеми виховання дітей та підліткової молоді : зб. наук. пр. – К. : Пед. думка, 2000. – С. 139–142.
  30. Борисова Л. Г. Сельская школа. Проблемы и перспективы / Борисова Л. Г. – М. : Знания, 1978. – 48 с.
  31. Боришевський М. Й. Громадянська спрямованість як міра соціальної відповідальності особистості / М. Й. Боришевський // Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 3. Психологія, вікова фізіологія, дефектологія / АПН України. – К. : Пед. думка, 2007. –
  С. 93–102.
  32. Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку та саморозвитку особистості / М. Й. Боришевський // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі : матеріали методолог. семінару АПН України, 19 березня 2008 р., м. Київ. – К., 2008. – С. 55–63.
  33. Бочарова В. Г. Социальная микросреда как фактор формирования личности : дис. на соискание ученой степени д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. Г. Бочарова. – М., 1991. – 379 с.
  34. Браже Т. Г. Интеграция предметов в современной школе / Браже Т. Г. // Литература в школе. – 1996. – № 5. – С. 150–154.
  35. Буева Л. П. Социальная среда и сознание личности / Буева Л. П. – М. : Просвещение, 1968. – 248 с.
  36. Вайнола Р. Х. Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах вуличного простору/ Р. Х. Вайнола // Соціальна робота в Україні на початку ХХІ ст.: проблеми теорії і практики : матеріали доп. на Міжнар. наук.-практ. конф., 29–31 жовт. 2002 року. – Ч. ІІ. – К., 2002. –
  С. 63–70.
  37. Василенко О. М. Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.05 / О. М. Василенко ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 20 с.
  38. Васьківська Г. О. Організація профільного навчання у сільських загальноосвітніх навчальних закладах : наук.-метод. рек. / Васьківська Г. О., Волощук І. С., Іванюк Г. І. – К. : Генеза, 2005. –
  218 с.
  39. Вернадський В. І. Про науковий світогляд / Вернадський В. І. // Вибрані праці / пер. М. І. Кратка. – К. : Наук. думка, 2005. – C. 7–47.
  40. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика – Пресс, 1996. – 563 с.
  41. Выготский Л. С. Проблема возраста / Выготский Л. С. // Собрание сочинения : в 6 т. Т. 4. – М.: [б.н.і.], 1984[6]. – C. 244–268.
  42. Галецька І. Самоефективність у структурі соціально-психологічної адаптації / Галецька І. // Вісник Львівського університету. Сер. Філософські науки. – 2003. – Вип. 5. – С. 433–442.
  43. Галузинський В. М. Педагогіка : теорія та історія : навч. посіб. / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух – К. : Вища шк., 1995. – 237 с.
  44. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С. И. Гессен ; отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. – М. : Школа-Пресс, 1995. – 448 с.
  45. Гончаренко С. У. Світоглядні функції загальної середньої освіти / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Педагогіка і психологія. – К., 1994. – № 1. – С. 44–56.
  46. Гончаренко С. У. Соціально-педагогічні проблеми розбудови української школи / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Радянська школа. – 1993. – № 4. – С. 14–17, 51–56.
  47. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  48. Гордон Л. А. Социальная адаптация в современных условиях / Гордон Л. А. // Социс. – 1994. – № 8–9. – С. 3–15.
  49. Гурьянова М. П. Сельская школа и социальная педагогика : пособие для педагогов / Гурьянова М. П. – Минск : Амалфея, 2000. –
  448 с.
  50. Декларація “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”: прийнята 15 грудня 1992 року № 2859-XII, зі змінами станом на 9 лютого 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до декларації : www.zakon.rada.gov.ua.
  51. Державна національна програма „Освіта”: Україна ХХІ століття. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
  52. Десятов Т. М. Сучасне наукове бачення неперервної професійної освіти: стратегія розвитку у масштабах геополітичних регіонів / Т. М. Десятов // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2002. – № 2. – С. 9–23.
  53. Діалогічність як форма існування і розвитку особистості / за заг. ред. Г. О. Балла, М. В. Папучі. – Ніжин : Міланік, 2007. – 343 с.
  54. Доллард Д. Теория научения и неврозы / Доллард Д., Милпер Н. // Техники консультирования и психотерапии [Тексты]. – М. : Прогресс, 2000. – С. 312.
  55. Жильцов П. А. Педагогический вуз и сельская школа / Жильцов П. А. – М. : МОПИ, 1975. – 109 с.
  56. Жирков Е. П. Методология и технология обновления содержания образования в национальной школе [Текст] / Е. П. Жирков ; [Якут. Фонд развития нац. шк.]. – Якутск : [Б.и. ], 1993. – 140 [2] с.
  57. Жиркова Е. С. Методика использования киноматериалов на уроках национальной культуры [Текст] : [метод. указания] / Е. С. Жиркова, Т. В. Алексеева ; Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2001. – 17 с.
  58. Заверико Н. В. Теоретичні засади соціально-педагогічної технології роботи з підлітками / Н. В. Заверико // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – № 2. – Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Управління. – С. 80–86.
  59. Заверико Н. В. Технології соціально-педагогічної діяльності / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка : теорія і технології : підручник / [за ред. І. Д. Звєрєвої]. – К. : Центр навч. лі-ри, 2006. – С. 147–160.
  60. Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” : прийнятий 21 червня 2001 року № 2558-III, зі змінами станом на 15 січня 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
  61. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” : прийнятий 5 лютого 1993 року № 2998-XII, зі змінами станом на 16 квітня 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
  62. Закон України „Про загальну середню освіту” : прийнятий
  13 травня 1999 року № 651-XIV, зі змінами станом на 3 червня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
  63. Закон України „Про освіту” : прийнятий 23 травня 1991 року № 1060-XII, зі змінами станом на 20 квітня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
  64. Захаренко О. А. Найболючіше – сільська школа /
  О. А. Захаренко // Педагогічна газета. – 2000. – № 10. – С. 2.
  65. Звіт про виконання програми експерименту І етапу дослідження теми „Особливості превентивного виховання дітей і молоді сільської школи в системі їх навчально-виховної діяльності” : Городищен. загальноосвіт. шк., 15.09.1999–25.05.2000 / підгот. : В. Ф. Мельничук, Л. Є. Гурінчук, В. А. Карзаш ; наук. консультант В. М. Оржеховська // Вісн. наук.-дослід. лаб. інновац. вихов. технологій / АПН України. Центр превентив. вихов., Рівнен. держ. гуманіт. ун-т та ін. – Рівне : [б. в.], 2000. – Вип. 2. – С. 3–42.
  66. Зейгарник Б. В. Теория личности К. Левина / Зейгарник Б. В. –
  М. : Изд-во МГУ, 1981. – 118 с.
  67. Зражевський С. Ф. Соціальна адаптація: змістовно-ціннісна характеристика та функціональне призначення / Зражевський С. Ф. // Мультиверсум : філософський альманах. – К. : Центр духовної культури, 2004. – № 39. – С. 37–39.
  68. Зязюн І. А. “Філософія серця” у християнському віровченні / Зязюн І. А. // Матеріали Міжнародної конференції “2000 років з Різдва Христового” – Запоріжжя, 1997. – Ч. 2. – С. 79–83.
  69. Иванов А. В. Культурная среда общеобразовательной школы как педагогическое явление : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Александр Владимирович Иванов. – Тамбов : [б. и.], 2006. – 431 с.
  70. Іванчук М. Г. Деякі аспекти сучасних проблем виховання учнівської молоді / М. Г. Іванчук, В. А. Літовченко // Сучасна гуманітарна освіта: стан і перспективи : тези виступів учасників наук-практ. конф., 24–27 вересня 1996 р. : у 2 ч. – Чернівці : Чернівец. держ. ун-т ім. Юрія Фудьковича, 1996. – Ч. 2. – С. 231–233.
  71. Іванюк Г. І. Варіативне функціонування перспективних моделей профільної школи в сільській місцевості / Іванюк Г. І. // Педагогічний пошук : наук-метод. вісн. – 2006. – № 2(50). – С. 37–39.
  72. Іванюк Г. І. Дидактичні умови організації індивідуального навчання учнів в освітньому середовищі села / Г. І. Іванюк // Нива знань : наук-метод. альм. – Дніпропетровськ : Промінь, 2003. – № 2. –
  С. 37–41.
  73. Іванюк Г. І. Перспективні моделі сільської школи / Г. І. Іванюк // Моделі розвитку сучасної української школи : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., 11–13 жовт. 2006 р., Черкаси-Сахнівка. – К. : СПД Богданова А. М., 2007. – С. 115–119.
  74. Іванюк Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (1958–2000 рр.) / Іванюк Г. І. – К. : Пед. думка, 2007. – 408 с.
  75. Іванюк Г. І. Специфічні чинники впливу на розвиток особистості учня в освітньому середовищі сільської школи / Г. І. Іванюк // Рідна школа. – 2006. – Травень. – С. 28–30.
  76. Іванюк Г. І. Теоретико-практичний аспект діяльності сучасної сільської школи / Г. І. Іванюк // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наук. конф. Інституту педагогіки АПН України. – К. : Пед. думка, 2005. – С. 35–36.
  77. Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание : избр. ст. / Каган М. С. – Л. : Прогресс, 1991. – 168 с.
  78. Калайков И. Цивилизация и адаптация / Калайков И. – М. : Прогресс, 1984. – 240 с.
  79. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические произведения / П. Ф. Каптерев ; под ред. А. М. Арсеньева. – М. : Педагогика, 1982. – 704 с.
  80. Клочан Ю. В. Педагогічні умови соціальної адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.05 / Ю. В. Клочан ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 с.
  81. Коберник О. М. Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в загальноосвітній школі сільської місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / О. М. Коберник ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України – К., 2000. – 34 с.
  82. Коваль Л. Моніторинг якості навчальних досягнень в системі підготовки фахівців з початкової освіти / Л. Коваль // Початкова школа : наук.-метод. журн. – 2007. – № 11 (Листоп.). – С. 47–50.
  83. Комплексний план заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999–2005 роках // Освіта України : нормативно-правові док. – К. : Міленіум, 2001. – С. 156–160.
  84. Кон И. С. НТР и проблема социализации молодежи / Кон И. С. – М. : Знание, 1988. – 64 с.
  85. Кон И. С. Психология ранней юности : кн. для учителя / Кон И. С. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с.
  86. Кон И. С. Психология старшеклассника / Кон И. С. – М. : Просвещение, 1982. – 260 с.
  87. Кондратенков А. Е. Труд и талант учителя: встречи, факты : кн. для учителя / Кондратенков А. Е. – М. : Просвещение, 1985. – 207 с.
  88. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Шляхи освіти. – 2000. – № 3. –
  С. 7–13
  89. Концепція загальної середньої освіти: 12-річна школа // Початкова школа. – 2002. – № 2. – С. 3–5.
  90. Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 жовтня. – С. 5 – 6, 11 – 12.
  91. Концепція трудової підготовки учнів сільських загальноосвітніх навчальних закладів // Сільська школа. – 2003. – № 23–24(130). – С. 4–6.
  92. Концепція школи нової генерації – української національної школи-родини / П. П. Кононенко, М. Г. Стельмахович, Т. П. Усатенко [та ін.]. – К. : Українознавство, 1995. – 81 с.
  93. Корель Л. В. Социология адаптации : этюды апологии : монография / Л. В. Корель ; отв. ред. Ф. М. Бородкин. – Новосибирск : ИЭИОПП, 1997. – 160 c.
  94. Корнеева Е. Н. Взгляд на социализацию с точки зрения возрастной психологии / Е. Н. Корнеева // Ярославский педагогический вестник. – 1996. – № 2. – С. 17–23.
  95. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Костюк Г. С. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.
  96. Кузь В. Г. Сільська школа, сільський вчитель ХХІ століття / В. Г. Кузь // Український державний педагогічний університет : зб. наук. пр. – К. : Наук. світ, 2000. – С. 145–155.
  97. Кузьмина Н. В. Личность и педагогическая одаренность / Н. В. Кузьмина // Вопросы психологи. – 1999. – № 1. – С. 122.
  98. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації : європейські абриси / Лавриченко Н. М. – К. : ВІРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.
  99. Лавриченко Н. М. Проблеми гуманістичного спрямування шкільної соціалізації : педагогічні розмисли і нотатки / Лавриченко Н. М. – К. : Інсайт-плюс, 2006. – 279 с.
  100. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус // Эмоциональный стресс. – М., 1970. – С. 178–209.
  101. Левин К. Динамическая психология / Левин К. – М. : Смысл, 2001. – 572 с.
  102. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Леонтьев А. Н. – 2-е изд. – М. : Изд-во полит. лит., 1977. – 304 с.
  103. Леонтьєва Г. Г. Сільські школи: проблеми збереження та розвитку на початку третього тисячоліття / Г. Г. Леонтьєва, О. О. Бражникова – Суми : Вид-во Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка, 2001. – 56 с.
  104. Литовченко О. В. Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 5–9 класів у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.05 / О. В. Литовченко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2004. –
  19 с.
  105. Литовченко О. В. Соціалізація особистості в європейському контексті / Литовченко О. В. // Шлях освіти. – К. : Пед. преса, 2001. – № 4. – С. 22–26.
  106. Литовченко О. В. Соціалізація особистості в позакласній роботі: зарубіжний досвід / О. В. Литовченко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Київ ; Запоріжжя, 2000. – Вип. 19. – С. 117–123.
  107. Литовченко О. В. Шляхи підвищення рівня соціальної адаптації підлітків у позашкільному закладі / О. В. Литовченко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – 2003. – № 4 (60). – С. 125–137.
  108. Лукашевич М. П. Соціалізація, виховні механізми і технології : навч.-метод. посіб. / Лукашевич М. П. – К. : Ін-т змісту і методів навчання, 1998. – 112 с.
  109. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. – 2-ге вид., доповн. і виправл. – К. : МАУП, 2003. – 168 с.
  110. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти / Лутай В. С. – К. : Магістр – S, 1996. – 256 с.
  111. Лучечко Р. І. Формування готовності старшокласників сільських шкіл до трудової діяльності в умовах ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 ”Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Р. І. Лучечко – К.,
  1994. – 24 с.
  112. Люлька В. С. Формування професійної спрямованості учнів 8–9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Tеорія і методика виховання” / В. С. Люлька ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2003. – 24 с.
  113. Макаренко А. С. Методика виховної роботи / Макаренко А. С. – К. : Рад. шк., 1990. – 366 с.
  114. Максимова Н. Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированными школьниками : метод. рек. – К. : АПН Украины, 1997. – 182 с.
  115. Максимова Р. А. Коммуникативный потенциал человека и его влияние на разные стороны жизнедеятельности : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук : спец. 19.00.05 “Социальная психология” / Р. А. Максимова. – Л., 1981. – 24 с.
  116. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности / А. Маслоу. – М. : Рафл.-бук., Веклер, 1997. – 300 с.
  117. Матвеев А. В. Психологические законы и закономерности / Матвеев А. В., Коренева Е. Н., Болотцева Д. К. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 1998. – 112 с.
  118. Межирицький О. Я. Концептуальні основи й основні напрямки підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності на селі / О. Я. Межирицький // Соціально-педагогічні проблеми підготовки педагогічних кадрів для сільської школи : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2002. – № 6. – С. 175–181.
  119. Межирицький О. Я. Основні напрямки діяльності школи як центру соціально-педагогічної роботи на селі / О. Я. Межирицький // Вісник Луганського держ. пед. університету імені Тараса Шевченка. Сер. Педагогічні науки. – Луганськ, 2002. – № 8. – С. 161–165.
  120. Межирицький О. Я. Підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності в умовах сільської місцевості : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.05 / О. Я. Межирицький ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003. – 252 с.
  121. Мельниченко О. С. Сільські-навчально-виховні заклади України / Мельниченко О. С. – Полтава : Друк. вид-ва „Полтава”, 1995. – 230 с.
  122. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. Социальная структура и аномія / Р. Мертон // Социологические исследования. – 1992. – № 2–4. – С. 27–48.
  123. Ми – громадяни України : навч. посіб. із громадянської освіти [для апробації] для 9(10) класу / за ред. О. І. Пометун. – К. : Перун, 2001. – 92 с.
  124. Мид М. Культура и мир детства. Избр. произведения / М Мид ; пep. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева. ; сост. и послесловие И. С. Кона. – М. : Наука, 1988. – 429 с.
  125. Мижериков В. А. Введение в педагогическую профессию / В. А. Мижериков, М. Н. Ермолаенко – М. : Пед. общ. России,
  1999. – 232 с.
  126. Місце проживання – місце виховання // Соціалізація особистості : зб. нук. пр. / за ред. А. Й. Капської. – К., 1999. – С. 43–48.
  127. Міщик Л. І. Соціально-психологічні та педагогічні проблеми дезадаптації дітей і підлітків / Л. Міщик, З. Білоусова ; Запоріз. пед. ун-т.– Запоріжжя, 2003. – 106 с.
  128. Моносзон Э. И. Основы педагогических знаний / Моносзон Э. И. – М. : Педагогика 1986. – 200 с.
  129. Морозова Н. В. Изучение знания учащимися ППБ / Н. В. Морозова // Классный руководитель. – 2009. – № 7. – С. 116–118.
  130. Мудрик А. В. Социализация человека : учеб. пособие / Мудрик А. В. – М. : Издат. центр “Академия”, 2004. – 304 с.
  131. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов / А. В. Мудрик ; под ред. В. А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Изд. центр “Академия”, 2000. – 200 с.
  132. Мухина В. С.Детская психология. / Мухина В. С. – М.: Просвещение, 1985. – 272с.
  133. Наумченко И. Л. Самообразование будущего учителя : монография / И. Л. Наумченко. – Саранск : Мордовское книж. изд-во, 1974. – 264 с.
  134. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [проект] // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття : в 3 кн. – К. : Навч. кн., 2003. – Т. 3. Модернізація освіти. – С. 251–266.
  135. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К. : Відродження, 2001. – 16 с.
  136. Національна програма виховання учнів 1–12 класів [проект] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mon.gov.ua/gr/obg/2007/29_08.doc
  137. Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. Заведений : в 3 кн. Кн. 2. Психология образования / Р. С. Немов – 2-е изд. – М. : Просвещение : ВЛАДОС, 1995. – 496 с.
  138. Немов Р. С. Психология : учебник / Немов Р. С. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 639 с.
  139. Новикова Е. В. Особенности общения и проявления школьной дезадаптации у младших школьников и подростков / Е. В. Новикова // Общение и формирование личности. – М. : [б. и.], 1987.– С. 60–65.
  140. Новикова С. С. Социологические и психологические методы исследований в социальной работе : учеб. пособие для высш. шк. / С. С. Новикова, А. В. Соловьев – 2-е изд. – М. : Академический Проект : Мир, 2006. – 496 с.
  141. Олпорт Г. Становление личности : избр. тр. / Г. Олпорт ; пер. с англ. ; под общ. ред. Д. А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2002. – 462 с.
  142. Оржеховська В. М. Збереження репродуктивного здоров’я неповнолітніх : навч.-метод. посіб. / В. М. Оржеховська, Л. І. Габора ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – К. : Освіта, 2004. – 219 с.
  143. Осадчий І. Г. Освіта сільського регіону : теорія і технологія управління розвитком / Осадчий І. Г. – К. : Шкільний світ, 2005. – 260 с.
  144. Островерхова Н. Н. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект / Н. Н. Островерхова, Л. І. Даниленко – К. : Школяр, 1996. – 301 с.
  145. Паламарчук В. Ф. Школа учит мыслить / В. Ф. Паламарчук. – 2-е изд. – М. : Педагогика, 1987. – 208 с.
  146. Паригін Б. Д. Соціальна психологія / Паригін Б. Д. – СПб. : ГУП, 1999. – 592 с.
  147. Парсонс Т. О социальных системах / Т. Парсонс ; под ред. В. Ф. Чесноковой, С. А. Белановского. – М. : Академический Проект, 2002. – 832 с.
  148. Педагогический эксперимент: организация, методика, управление / под ред. В. В. Судакова. – Вологда : Волупрстат, 1992. – 102 с.
  149. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид. доповн. і переробл. – К. : Вища шк., 2004. – 422 с.
  150. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – 516 с.
  151. Педагогічні інновації в сучасній школі / за ред. В. Ф. Паламарчук, І. Г. Єрмакова. – К. : Освіта, 1994. – 88 с.
  152. Петровский В. А. Психология неадаптивной активности / Петровский В. А. – М. : Прогресс, 1992. – 210 с.
  153. Пиаже Ж. Психология интеллекта / Ж. Пиаже // Избранные психологические труды / пер. с англ. и фр. – М. : Просвещение, 1969. –
  659 с.
  154. Подмазін С. Виховання – діалог поколінь, або процес народження людяності / С. Подмазін // Завуч. – 2003. – № 7. – С. 2–3.
  155. Подмазін С. Проблема змісту особистісно-зорієнтованої освіти / С. Подмазін // Завуч. – 2001. – № 11. – С. 2–3.
  156. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю” : прийнята 27 серпня 2004 р. № 1126, зі змінами станом на 11 листопада 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
  157. Постанова Кабінету Міністрів України “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи” : прийнятий 20 липня 1999 р. № 1305 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
  158. Прокопенко І. Ф. Педагогічна технологія : посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимова – Х. : Основа, 1995. – 374 с.
  159. Психолог. Все про адаптацію // Шкільний світ. – 2004. – № 25–26(121–122). – Липень.
  160. Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова, А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1990. –
  С. 373.
  161. Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – 2-е изд. – М. : Педагогика – Пресс, 1998. – 440 с.
  162. Пустовіт Г. П. Виховання громадянських якостей особистості у навчально-виховному процесі позашкільного закладу / Г. П. Пустовіт // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія. – Вип. 5. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського : РВВ ДП “Державна картографічна фабрика”, 2001. – С. 55–59.
  163. Пустовіт Г. П. Екологічне виховання учнів 5–9 класів у позашкільних навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / Пустовіт Г. П. – Кіровоград : Поліграф.-вид. центр ТОВ ”Імекс ЛТД”, 2003. – 146 с.
  164. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта: сутність, мета, перспективи / Г. П. Пустовіт // Рідна школа. – 2003. – № 2. – С. 14–19.
  165. Пустовіт Г. П. Проблеми гуманітаризації позашкільної освіти / Г. П. Пустовіт // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки. Вип. 27. – 2000. – С. 8–11.
  166. Пустовіт Г. П. Психолого-педагогічний аспект взаємодії особистості з навколишнім середовищем / Г. П. Пустовіт // Педагогіка і психологія. – № 3. – 2000.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины