СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї : СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
 • Альтернативное название:
 • СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
 • Кол-во страниц:
 • 229
 • ВУЗ:
 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Державний заклад
  “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

  На правах рукопису

  ТУНТУЄВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК [37.013.42: 343.54](043.5)  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї


  13.00.05 – соціальна педагогіка


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник:
  Харченко Сергій Якович
  доктор педагогічних наук, професор
  Луганськ – 2012

  ЗМІСТ
  ВСТУП 3

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 12
  1.1. Насильство в сім’ї щодо жінок як соціально-педагогічна проблема 12
  1.2. Соціально-психологічний портрет жінки, постраждалої від насильства в сім’ї 40
  1.3. Аналіз сучасної практики соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї
  64
  Висновки до першого розділу 96

  РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 99
  2.1. Обґрунтування соціально-педагогічних умов соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї
  99
  2.2. Впровадження соціально-педагогічних умов соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, в практику діяльності соціальних служб 133
  2.3. Аналіз ефективності розроблених соціально-педагогічних умов соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї 159
  Висновки до другого розділу 181

  ВИСНОВКИ 184
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 187
  ДОДАТКИ 213  ВСТУП
  Актуальність теми. Однією з актуальних проблем сучасності є насильство в сім’ї. Воно не обмежується віковими, соціальними та державними кордонами, має глибоке історичне коріння. Найчастіше насильство в сім’ї застосовується по відношенню до жінок та дітей, бо часто саме вони перебувають у беззахисному та підвладному становищі. Застосування насильства в сім’ї щодо жінки негативно позначається на її фізичному й психологічному самопочутті, погіршує репродуктивне й сексуальне здоров’я, знижує соціальну активність та економічну захищеність, сприяє закріпленню й відтворенню моделі насильницької поведінки в сім’ї наступними поколіннями.
  В умовах розбудови сучасного українського суспільства проблемі насильства в сім’ї приділяється увага на державному рівні. За результатами парламентських слухань 2004 року прийнято Постанову Верховної Ради України „Про рекомендації учасників парламентських слухань щодо реалізації Конвенції ООН „Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”, в якій наголошується на необхідності створення державних структур із надання кваліфікованої психолого-консультативної допомоги жінкам, постраждалим від насильства та зневаги в сім’ї. Зазначена Постанова створила умови для прийняття Закону України „Про попередження насильства в сім’ї” – першого серед країн Центральної та Східної Європи спеціального закону у сфері боротьби з насильством в сім’ї щодо жінок. Відповідно до чинного законодавства, спеціально уповноваженим органом з питань координації діяльності органів та служб у сфері попередження насильства в сім’ї визначено Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, яке ініціювало прийняття Закону України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги”.
  Дослідження соціально-педагогічного аспекту проблеми насильства в сім’ї представлене у нечисельних роботах, які стосуються аналізу явища насильства в сім’ї щодо дітей та умов його профілактики (Н. Щербак, В. Ролінський), наслідків застосованого насильства для дитини й надання допомоги постраждалим від насильства в сім’ї дітям (Ж. Петрочко, Л. Кальченко, Л. Ковальчук).
  Наукові дослідження у галузі соціально-педагогічної реабілітації дорослих, які опинилися у складних життєвих обставинах (за виключенням людей з особливими потребами) майже не знайшли свого відображення у сучасних дослідженнях з педагогіки та соціальної педагогіки, на сьогодні лише формуються методологічні засади цієї діяльності, які представлені в роботах С. Архипової [4], З. Бондаренко [200], І. Звєрєвої [72; 73; 194], І. Трубавіної [215; 216]. Досліджуються, розробляються й апробуються соціально-педагогічні технології, форми й методи, які можуть використовуватись соціальними службами (А. Капська [86], О. Безпалько [11; 12], С. Харченко [235]). Можливості застосування соціально-педагогічної реабілітації для категорії жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, окреслені в роботах Г. Лактіонової [113] та І. Трубавіної [70]. Особливості надання психологічної допомоги у межах проведення реабілітаційних заходів щодо постраждалих від насильства в сім’ї жінок представлені в доробках І. Грабської [44], О. Кочемировської [98; 99], С. Фролової [228], О. Шинкаренко [247], О. Савчук [179; 181; 182]. Соціально-медичну складову реабілітаційного процесу розглядають в своїх роботах О. Андріанов [4], Ю. Онишко [149]. Законодавче забезпечення процесу реабілітації постраждалих від насильства, в сім’ї знайшло своє відображення в роботах К. Левченко [115], О. Руднєвої [66], Г. Христової [55; 99; 206].
  Отже, недостатня теоретична й практична розробленість проблеми, суспільна потреба у поверненні постраждалих від насильства в сім’ї жінок до нормального життя засобами надання соціально-педагогічних реабілітаційних послуг спонукали нас до виявлення суперечностей між:
   невідповідністю розробленого й законодавчо закріпленого механізму попередження насильства в сім’ї та сучасної практики його впровадження й застосування як на загальнодержавному, так на регіональному й місцевому рівнях;
   існуючим рівнем професійної компетентності фахівців, які працюють у сфері попередження насильства в сім’ї й надають допомогу жінкам, постраждалим від такого насильства, та сучасними вимогами щодо їхньої фахової підготовки;
   об’єктивною потребою здійснення соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, й недостатньою теоретичною та методичною розробкою змісту, форм і методів цієї діяльності.
  Актуальність проблеми насильства щодо жінок, її недостатня теоретична й практична розробленість, виявлені протиріччя зумовили вибір теми дослідження: „Соціально-педагогічна реабілітація жінок, постраждалих від насильства в сім’ї”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації входить до плану науково-дослідницької роботи кафедри соціальної педагогіки Інституту педагогіки та психології Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка як складова частина комплексної наукової теми „Теоретико-методичні основи змісту та технології навчання студентів соціальній роботі” (державний реєстраційний номер 0101U001373).
  Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 30.11.2007 року).
  Тема дисертації затверджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології НАПН України (протокол № 1 від 29 січня 2008 року).
  Мета дослідження: визначити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити соціально-педагогічні умови реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї.
  Задачі дослідження:
  1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми насильства в сім’ї стосовно жінок в соціально-педагогічній, правовій, педагогічній, соціологічній та психологічній літературі.
  2. Дослідити особливості жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, та скласти їх соціально-психологічний портрет.
  3. Визначити та охарактеризувати соціально-педагогічні умови реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї.
  4. Запровадити розроблені соціально-педагогічні умови в діяльність органів та служб, які працюють з жінками, постраждалим від насильства в сім’ї.
  5. Здійснити експериментальну перевірку визначених соціально-педагогічних умов реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї.
  Об’єкт дослідження: процес соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї.
  Предмет дослідження: соціально-педагогічні умови реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї в діяльності соціальних служб.
  Нормативно-правову базу дослідження становлять Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”, Закон України “Про соціальні послуги”, Закон України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу”, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги”, Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про соціальний центр матері та дитини”.
  Для досягнення мети та вирішення задач дослідження було використано такі методи:
  теоретичні – узагальнення теоретичних даних, аналіз соціально-педагогічних, психологічних, педагогічних, соціологічних, юридичних та медичних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів, що висвітлюють окремі питання реабілітації різних категорій клієнтів, для дослідження стану проблеми; систематизація, порівняння для з’ясування сутності базових понять дослідження, обґрунтування змісту й особливостей процесу соціально-педагогічної реабілітації та для розробки соціально-педагогічних умов зазначеного процесу; контент-аналіз законодавчої бази та нормативно-правових актів з метою визначення функцій і повноважень органів та служб, задіяних до процесу соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї;
  емпіричні – включене неформалізоване спостереження, опитування постраждалих від насильства в сім’ї жінок з метою визначення здатності до змін; анкетування, інтерв’ю фахівців мультидисциплінарних команд та соціальних служб для визначення соціально-педагогічних умов соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї; експертне оцінювання для перевірки ефективності цих умов;
  методи математичної статистики з метою кількісної обробки даних та визначення статистичної значущості отриманих під час експерименту результатів.
  Експериментальна база дослідження. Дослідна робота проводилась на базі: управління у справах сім’ї, молоді та спорту Луганської облдержадміністрації, Луганського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та його структурних підрозділів у містах і районах області, Луганського обласного центру роботи з жінками, обласного центру соціально-психологічної допомоги (смт. Слов’яносербськ), обласного центру матері та дитини (м. Молодогвардійськ), УМВС України в Луганській області, ГУМВС України в Донецькій області,).
  До експериментальної роботи на всіх етапах дослідження було залучено 127 осіб: 106 жінок, постраждалих від насильства в сім’ї (з яких: 70 осіб – ЕГ, 36 осіб – КГ), 21 особу з числа фахівців, які входили до складу мультидисциплінарних команд.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  вперше здійснено всебічний аналіз насильства в сім’ї як соціально-педагогічної проблеми, що дозволило виокремити соціально-демографічні та психологічні характеристики жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, які склали основу їх соціально-психологічного портрету; розроблено та охарактеризовано соціально-педагогічні умови реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї (надання різних видів допомоги жінкам, постраждалим від насильства в сім’ї, у соціальних службах; налагодження міжвідомчої взаємодії відповідних структурних підрозділів виконавчої влади, правоохоронних органів, соціальних закладів та громадських організацій на засадах партнерства; добір оптимальних засобів соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї); охарактеризовані критерії (особистісної вмотивованості, поведінковий, когнітивний), показники та рівні результативності процесу соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї;
  уточнено поняття „соціально-педагогічна реабілітація”, розширено його змістовне наповнення відповідно до категорії постраждалих від насильства в сім’ї жінок;
  дістали подальшого розвитку засоби впровадження соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї; форми і методи соціальної роботи з ними.
  Практичне значення дослідження полягає в застосуванні програмного методу щодо координації діяльності органів та служб, які працюють у сфері попередження насильства в сім’ї; розробці тренінгу для фахівців мультидисциплінарних команд, які працюють із жінками, постраждалими від насильства в сім’ї „Надання допомоги жінкам, постраждалим від насильства в сім’ї: можливості мультидисциплінарної команди”; упровадженні до процесу соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї сучасних форм і методів роботи (консультування, ведення випадку; соціальна терапія, групи взаємодопомоги тощо); розробці діагностичного інструментарію оцінки результативності соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї.
  Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані для розробки навчальних курсів та програм із проблеми протидії та запобігання насильству в сім’ї взагалі, та щодо жінок та дітей зокрема, для студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах на спеціальностях педагогічного і психологічного профілю, для слухачів курсів підвищення кваліфікації (державні службовці, соціальні працівники, соціальні педагоги, психологи, представники правоохоронних органів) тощо.
  Результати дослідження впроваджено в практику роботи управління у справах сім’ї, молоді та спорту Луганської облдержадміністрації (довідка про впровадження № 2087 від 14.09.2011), Управління профілактики правопорушень УМВС України в Луганській області (довідка про впровадження № 8/6-3057 від 05.09.2011), Управління профілактики правопорушень ГУМВС України в Донецькій області (довідка про впровадження № 7/287 від 29.09.2011), Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка про впровадження № 329/1 від 15.09.2011), Луганського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (довідка про впровадження № 392 від 16.09.2011), Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН в Україні (довідка про впровадження № 264/17-09-11 від 17.09.2011).
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні результати дослідження було представлено в доповідях та повідомленнях на наукових, науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних: Міжнародний конгрес спеціалістів соціальної сфери „Соціальна педагогіка: виклики XXI століття” (Тамбов, 2011); ІV Міжнародна науково-практична конференція „Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: європейський вектор розвитку вищої школи” (Луганськ-Москва, 2009); Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми підготовки фахівців до роботи з соціально дезадаптованими і маргінальними групами населення” (Херсон, 2010); Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми соціалізації особистості та її девіації” (Севастополь, 2011); Шоста міжнародна соціально-педагогічна конференція „Ресоціалізація неповнолітніх правопорушників” (Луцьк, 2011); всеукраїнських: Всеукраїнській науково-практичній конференції „Зміст та технології післядипломної освіти педагогічних працівників” (Луганськ, 2009), Першій Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів „Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні. Гендерні студії” (Суми, 2009), Всеукраїнській практичній конференції „Ґендерна мапа України” (Суми, 2009), Всеукраїнській науковій конференції „Перші Сіверянські соціально-психологічні читання” (Чернігів, 2010), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів у третьому тисячолітті” (Запоріжжя, 2011).
  Про результати дослідження доповідалось на засіданнях кафедри соціальної педагогіки Інституту педагогіки та психології ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, кафедри педагогіки та психології Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, Громадської ради при УМВС України в Луганській області.
  Публікації. Результати дослідження висвітлено у 11 одноосібних публікаціях автора, у тому числі в наукових фахових виданнях – 6 статей.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків та 5 додатків на 14 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 229 сторінок, з них – 186 сторінок основного тексту. Робота містить 25 таблиць та 4 рисунки. Список використаних джерел складається з 257 найменувань (із них 8 – іноземною мовою).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Проведене дослідження соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, дозволяє нам зробити наступні висновки.
  1. Науковий пошук дослідників різних галузей, міжнародна та національна законодавча база, практичні напрацювання спеціалістів різного фаху свідчать про актуальність як проблеми насильства в сім’ї щодо жінок, так і надання допомоги постраждалим від насильства в сім’ї жінкам зокрема. Потребує подальшого вивчення, розвитку й узагальнення дослідження сутнісного наповнення та технологічних засад процесу соціально-педагогічної реабілітації постраждалих від насильства в сім’ї жінок. Аналіз наукової літератури дозволив нам визначити, що, по-перше, ситуацію насильства в сім’ї щодо жінок спричиняють соціальні, економічні, культурні та психологічні фактори, які сприяють закріпленню насильницької поведінки та її відтворенню в межах родини; по-друге, в соціально-педагогічній галузі триває дискусія щодо визначення змісту й основних складових процесу соціально-педагогічної реабілітації, яка на сучасному етапі здійснюється сегментарно соціальними службами засобами реалізації державних та регіональних цільових програм; по-третє, недосконалість законодавчої бази щодо надання допомоги постраждалим від насильства в сім’ї жінкам, робить механізм надання допомоги недієвим та малоефективним.
  2. Виокремлено соціально-демографічні та психологічні характеристики жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, які склали основу соціально-психологічного портрету. Потенційними постраждалими від насильства в сім’ї стає найбільш активна частина жіночого населення віком від 26 до 50 років, яка перебуває в офіційно зареєстрованому шлюбі, має неповну середню та середню освіту, представлена у професіях, що не можуть забезпечити високий соціальний статус та відповідний рівень матеріального статку. Психологічними особливостями жінок досліджуваної категорії є наявність ознак травматичного та посттравматичного стресового розладу, стану „набутої безпорадності”, синдрому побитої жінки, заборони на прояв емоцій; соціальна ізоляція, втрата довіри до людей, залежність від суб’єкта насильства, схильність до самогубства, ризик алкогольної та наркотичної залежності тощо.
  3. Визначено, що соціально-педагогічна реабілітація жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, – це процес застосування комплексу заходів соціального й педагогічного впливу, спрямований на усунення негативних наслідків застосованого насильства в сім’ї, відновлення порушених або втрачених соціальних зв’язків, набуття впевненості у власних силах, позитивні зміни в свідомості та поведінці. Результатом соціально-педагогічної реабілітації вважаємо особистісні зміни, які відбудуться в жінок у когнітивній, поведінковій та мотиваційній сферах.
  4. Визначено критерії (особистісної вмотивованості, поведінкового та когнітивного) результативності соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, що дозволило виявити в жінок досліджуваної категорії: високі рівні тривожності, фрустрації, ригідності та одночасно високий та низький рівні агресивності; низький рівень обізнаності щодо існування проблеми насильства в сім’ї та його ідентифікацією; високий рівень економічної залежності від чоловіка та намагання відповідати традиційним суспільним уявленням про шлюб та сім’ю; низький рівень довіри до органів та установ, які діють у галузі подолання насильства в сім’ї. Виявлені результати аналізу стали підґрунтям для розробки соціально-педагогічних умов соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї.
  5. Доведено, що соціально-педагогічна реабілітація жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, можлива за дотримання таких соціально-педагогічних умов: надання різних видів допомоги жінкам, постраждалим від насильства в сім’ї, в процесі соціально-педагогічної реабілітації в діяльності соціальних служб; налагодження міжвідомчої взаємодії відповідних структурних підрозділів виконавчої влади, правоохоронних органів, соціальних закладів та громадських організацій на засадах партнерства; добір оптимальних засобів соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї. Впровадження розроблених соціально-педагогічних умов здійснювалось за двома напрямами: координація діяльності в сфері попередження насильства в сім’ї; надання допомоги жінкам, постраждалим від насильства в сім’ї.
  6. Здійснено експериментальну перевірку впроваджених соціально-педагогічних умов. Результати впровадження розроблених в ході дослідження соціально-педагогічних умов підтвердили їх ефективність та ймовірність застосування на практиці. Знайшли своє відображення позитивні тенденції щодо поінформованості постраждалих від насильства в сім’ї жінок про існування проблеми насильства в сім’ї та усвідомлення його проявів, про діяльність органів та служб, здатних надати постраждалим допомогу та сприяти захисту їхніх прав, про можливості застосування адміністративних заходів щодо осіб, які вчиняють насильство в сім’ї. Незначні позитивні зрушення відстежуються у когнітивній сфері та поведінці постраждалих від насильства в сім’ї жінок (збільшилась кількість жінок, здатних до самостійного аналізу ситуації, звернення по допомогу, пошуку додаткової інформації).
  Проведене дослідження не претендує на вичерпне висвітлення проблеми соціально-педагогічної реабілітації жінок, постраждалих від насильства в сім’ї. Подальшого вивчення та розробки потребують питання, пов’язані із технологічною процедурою корекції поведінки осіб, які вчиняють насильство в сім’ї, дослідженням існуючої мережі соціальних закладів, здатних надавати екстрену допомогу та підтримку досліджуваній категорії жінок, а також проводити консультації для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї; узагальненням досвіду інших країн щодо формування «нульової терпимості» до насильства по відношенню до жінки засобами співпраці влади, мас-медіа та неурядових громадських організацій.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алєксєєнко Т. Ф. Соціальна педагогіка як наукова дисципліна: досвід і перспективи розвитку / Т. Ф. Алєксєєнко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – №3. – С. 4-8.
  2. Аналітичний звіт Світового банку 3618, 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  3. Андреев В. И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности / В. И. Андреев. – М. : Высш. шк., 1981. – 240 с.
  4. Андріанов О. Роль психологічної допомоги в комплексній реабілітації хворих на рак молочної залози / О. Андріанов // Світ психології. Наук.-метод. журнал. – 2007. – № 1. – С. 206 – 209.
  5. Аніщук Н. В. Специфіка розв’язання проблеми ґендерного насильства у сім’ї за законодавством України та зарубіжних країн: компаративістський аналіз / Н. В. Аніщук // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 14 – 17.
  6. Архіпова С. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. / С. Архіпова, Г. Майборода. – Черкаси-Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 268 с.
  7. Бабанский Ю. К. Избр. пед. тр. / Сост. М. Ю. Бабанский. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.
  8. Балабанова Е. С. Экономическая зависимость женщин: сущность, причины и последствия / Е. С. Балабанова // СОЦИС. – 2006. – № 4. – С. 47 – 57.
  9. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. – М. : Директ-медиа, 2008. – 532 с.
  10. Бахуташвили Т. В. Социальное посредничество в решении проблем женщин, подвергшихся насилию в семье в условиях деятельности социального учреждения. Материалы Х региональной научно-технической конференции “Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова рос.
  11. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. / О.В. Безпалько – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.
  12. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. / О. В. Безпалько. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 176 с.
  13. Безпалько О. В. Напрями та функції професійної діяльності соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Безпалько // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : Зб. наук. пр. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – № 11 (спецвип., ч. 1). – С. 7 – 11.
  14. Безпалько О. В. Поняття “cоціально-педагогічна діяльність” у тезаурусі соціальної педагогіки / О. В. Безпалько //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2003. – №4. – С. 45.
  15. Безпалько О. В. Соціально-педагогічна діяльність і соціальна робота: спільне та відмінне/ О. В. Безпалько //Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія: Педагогіка. – 2004. – №6. – С. 128.
  16. Бім-Бад Б. М. Педагогічний енциклопедичний словник / Б. М. Бім-Бад – К. : Логос, 2002. – 528 с.
  17. Бибикова Е. Ю. Особенности работы с женщинами-жертвами домашнего насилия в приюте кризисного центра (методическое пособие) / Е. Ю. Бибикова – Алматы, 2002. – 48 с.
  18. Бова А. Модель факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї / А. Бова // Український соціум. – 2005. – № 1 (6). – C. 15 – 25
  19. Бовть О. Б. Декотрі теоретико-методологічні засади психологічного дослідження віктимної поведінки / О. Б. Бовть // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2004. – № 1 (42). – С. 92 – 101.
  20. Бодров В. А. Психологические механизмы адаптации человека / В. А. Бодров // Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы / Отв. ред. Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев. – М. : Изд-во “Институт психологии РАН”, 2007. – 624 с.
  21. Бойко О. Насильство в сім’ї: соціологічний аналіз явища: дис... кандидата соціол. наук: 22.00.03. “соціальні структури та соціальні відносини” / Олександр Валерійович Бойко ; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2003. – 211 с.
  22. Большой юридический словарь. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова рос.
  23. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А. Ф. Бондаренко. – К. : “Освита Украины”, 2007. – 332 с.
  24. Бурмистрова Е. В. Психологическая помощь в кризисных ситуациях (предупреждение кризисных ситуаций в образовательной среде): Методические рекомендации для специалистов системы образования / Е. В. Бурмистрова. – М. : МГППУ, 2006. – 96 с.
  25. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб. : Питер, 2001. – 352 с.
  26. Валкер Л. Психосуспільна теорія набутої безпорадності / Л. Валкер. – К. : Winrock International, 2000. – 80 с.
  27. Василюк Ф. Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций / Ф. Е. Василюк. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 200 с.
  28. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. – Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. – 1440 с.
  29. Вербан Е. О. Типологія критичних життєвих ситуацій та психологічні особливості реагування на них / Е. О. Вербан // Вісник АПСВ ФПУ. – 1999. – № 2. – С. 176 – 183.
  30. Власов П. О. Насильство в сім’ї та соціальна робота із сім’ями, в яких чиниться насильство: Інформаційно-практичний посіб. / П. О. Власов // Дніпропетровськ : Дніпропетровська міська громадська організація “Жіночий інформаційно-координаційний центр”, 2006. – 138 с.
  31. Гаврилица О. А. Чувство вины у работающей женщины / О. А. Гаврилица // Вопросы психологии. – 1998. – № 4. – С. 65 – 70.
  32. Гасюк М. Вплив ґендерної соціалізації на розвиток подружніх взаємин / М. Гасюк // Психологія і суспільство. – 2002. – № 1. – С. 75 – 82.
  33. Ґендерна соціалізація сучасної жіночої молоді: монографія / С. Я. Харченко, Л. Г. Харченко, С. М. Гришак, О. А. Болотська ; Держ. закл. “Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 318 с.
  34. Ґендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К. : Український ін-т соц. досліджень, 2002. – 121 с.
  35. Ґендерний розвиток в Україні: Реалії та перспективи. – К. : ІЗМН, 2003. – 103 с.
  36. Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві / Ю. Саєнко, Л. Амджадін, М. Васильчук та ін. – К. : Логос, 2007. – 144 с.
  37. Гендерная психология. Практикум / под ред. И. С. Клециной. – СПб. : Питер, 2009. – 496 с.
  38. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Глас, Дж. Стэнли – М., 1976. – 495 с.
  39. Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Гендерна психологія: навч. посіб. // Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – К. : Академія, 2004. – 308 с.
  40. Головань М. Компетенція компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23 – 30.
  41. Головкін Б. М. Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 “кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Богдан Миколайович Головкін ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2003. – 20 с.
  42. Головньова І. Зміна традиційних сімейних ролей: нові моделі поведінки і конфлікти / І. Головньова // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 4. – С. 12 – 16.
  43. Горшкова И. Д. Насилие над женами в российских семьях / Горшкова И. Д., Шурыгина И. И. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова рос.
  44. Грабська І. А. Насильство у подружніх стосунках: зарубіжний досвід досліджень та консультування / І. А. Грабська // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 9-10. – С. 20 – 25.
  45. Градскова Ю. Домашнее насилие как социально-психологическая и культурная проблема: к портрету женщины-жертвы / Ю. Градскова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова рос.
  46. Гуріч В. О. Адвокатування дитини як напрям шкільної соціально-педагогічної роботи / В. О. Гуріч [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Загол. з екрану. – Мова укр.
  47. Гурлєва Т. С. Дівчинка-підліток як жертва та ініціатор сексуального насильства: психологічні причини і наслідки / Т. С. Гурлєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 6. – С. 61-68.
  48. Давидова Н. М. Глава семьи: распределение и способ выживания / Н. М. Давидова // Общественные науки и современность. – 2000. – № 4. – С. 165 – 174.
  49. Данилова О. Л. Психология восприятия насилия: культурный и гендерный аспекты / О. Л. Данилова // Практикум по гендерной психологии. – СПб. : Питер, 2003. – С.388 – 403.
  50. Девяткин С.В. Опыт ненасилия в ХХ столетии / С.В. Девяткин // РЖ. Социальные и гуманитарные науки. – 1999. - № 1. – Философия. – С. 92-104.
  51. Декларація про викорінення насильства щодо жінок від 20 грудня 1993 р. // Наші людські права: посібник з жіночих прав / Дж. Мертус, М. Дат, Н. Флауерс. – Ужгород : Карпати, 1996. – С. 164 – 168.
  52. Джилліген Джеймс Запобігання насильству / пер. з англ. В. В. Штенгелов. – К. : Сфера, 2004. – 168 с.
  53. Дымнова Т. И. Зависимость характеристик супружеской семьи от родительской / Т. И. Дымнова // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С. 46 – 56.
  54. Емельянова Е. В. Женщины в беде. Программа работы с жертвами домашнего насилия “Достоинство любви” / Е. В. Емельянова. – СПб. : Речь, 2008. – 212 с.
  55. Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї : метод. посіб. для тренерів з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції / О. О. Кочемировська, Д. Й. Стрейстяну, Г. О. Христова. – К. : Логос, 2010. – 364 с.
  56. Життєва компетентність особистості : наук.-метод. посіб. / За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен – К. : Богдана, 2003. – 520 с.
  57. Життєві кризи особистості : наук.-метод. посіб. : у 2 ч. / Ч. 1: Психологія життєвих криз особистості / Ред. рада: В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков та ін. – К. : ІЗМН, 1998. – 354 с.
  58. Жінка на порозі ХХІ століття: становище, проблеми, шляхи соціального розвитку. Зб. матеріалів Всеукр. конгресу жінок. – К., 21-23 травня 1998. – С.154 – 156.
  59. Забелина Т. Канада и проблема насилия в семье: двадцать лет борьбы / Т. Забелина, О. Исраэлян, Н. Шведова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова рос.
  60. Заверико Н. В. Соціально-педагогічний захист прав дітей у загальноосвітньому навчальному закладі / Н. В. Заверико // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : Зб. наук. пр. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – № 11 (спецвип., ч. 1). – С. 83-86.
  61. Заверико Н. В. Сучасні підходи до профілактики адитивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – №2. – С. 61-66.
  62. Загальна декларація прав людини – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  63. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  64. Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису” від 15.05.2003 № 759-ІУ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  65. Закон України “Про Кримінальний кодекс України” від 05.04.2001 № 2341-ІІІ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  66. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” (Науково-практичний коментар) / За редакцією О. Руднєвої. – Х. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2005. – 160 с.
  67. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 2789-ІІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  68. Закон України “Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  69. Закон України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” від 21.06.2001 № 2558-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Загол. з екрану. – Мова укр.
  70. Запобігання і протидія насильству в сім’ї : метод. рекомендації для соціальних працівників. – К. : ДЦССМ, 2004. – 192 с.
  71. Зборовська О. П. Гендерний аспект проблеми насильства в сім’ї і суспільстві / О. П. Зборовська, Т. Г. Прохоренко // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Серія “Соціологічні науки”. – Том 9. – 2006. – № 1. – С. 7 – 13.
  72. Звєрєва І. Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.05. “cоціальна педагогіка” / Ірина Дмитрівна Звєрєва ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 39 с.
  73. Звєрєва І. Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні : дис. … доктора пед. наук : 13.00.05 / Звєрєва Ірина Дмитрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 451 с.
  74. Зелінська Т. Залежна любов як амбівалентність відданих сімей / Т. Зелінська // Психологія і суспільство. – 2003. – № 2. – С. 38 – 50.
  75. Зелінська Т. Маскулінність та батьківська амбівалентність / Т. Зелінська // Психологія і суспільство. – 2003. – № 1. – С. 90 – 102.
  76. Зелінська Т. Психологія материнської амбівалентності / Т. Зелінська // Психологія і суспільство. – 2002. – № 1. – С. 18 – 27.
  77. Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Ростов-н/Д : Феникс, 1997. – 480 с.
  78. Зиновьева Н. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации / Н. О. Зиновьева, Н. Ф. Михайлова. – СПб. : Речь, 2005. – 248 с.
  79. Зубкова Т. Сущность соціально-педагогической реабилитации / Т. Зубкова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова рос.
  80. Ильин Е. Мотивация и мотивы / Е. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с.
  81. Ильин Е. Пол и гендер / Е. Ильин. – СПб. : Питер, 2010. – 688 с.
  82. Ильина С. В. Влияние пережитого в детстве насилия на возникновение личностных расстройств / С. В. Ильина // Вопросы психологии. – 1998. – № 6. – С. 65 – 74.
  83. Ильяшенко А. Криминологическая характеристика жертв насилия в семье / А. Н. Ильяшенко, П. В. Шмарион // Российский следователь. – 2005. – № 5. – С. 33 – 37.
  84. Іванченко С. Домашнє насильство в Угорщині: між нормалізацією й демонізацією / С. Іванченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 8. – С. 66 – 69.
  85. Кальченко Л. В. Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх : дис. ... кандидата пед. наук : спец. 13.00.05 “соціальна педагогіка” / Лариса Володимирівна Кальченко ; Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – 352 с.
  86. Капська А. Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи : модульний курс дистанційного навчання / Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х. ; заг. ред. Капської А. Й. – К. “Аспект”, 2002. – 164 с.
  87. Келлі Ліз Насильство щодо жінок та дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм: Посібник. – Львів : Астролябія, 2011. – 176 с.
  88. Келлі Л., Дюбуа Л. Розробка мінімальних стандартів щодо послуг, спрямованих на подолання насильства проти жінок: діагностичне дослідження. – Програма сприяння парламенту України, 2007. – 39 с.
  89. Кіммел Майк С. Гендероване суспільство / Пер. з англ. – К. : Сфера, 2003. – 490 с.
  90. Кияниця З.П. Організаційно-педагогічні умови діяльності інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей з дітьми : дис. ... кандидата пед. наук : спец. 13.00.05 “соціальна педагогіка” / Кияниця Зінаїда Петрівна ; Ін-т пробл. виховання Нац. акад. пед. наук України. – К., 2010. – 210 с.
  91. Козлов В. В. Работа с кризисной личностью. Метод. пособие / В.В. Козлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 302 с.
  92. Ковальчук Л. Г. Соціально-педагогічні умови профілактики торгівлі дітьми : дис. ... кандидата пед. наук : спец. 13.00.05 “соціальна педагогіка” / Ковальчук Людмила Григорівна ; Ін-т пробл. виховання Нац. акад. пед. наук України. – К., 2010. – 258 с.
  93. Конвенция ООН “О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин” (1979 год) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова рос.
  94. Кондратьев М. Ю. Азбука социального психолога-практика / М. Ю. Кондратьев, В. А. Ильин. – М. : ПЕР СЭ, 2007. – 464 с.
  95. Коношенко Н. А. Соціально-педагогічна реабілітація як засіб подолання девіантної поведінки молодших школярів / Н. Коношенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 3. – С. 55-61.
  96. Коношенко С. В. Реабілітаційна робота з соціально дезадаптованими підлітками в умовах індустріального регіону: Монографія / С. В. Коношенко. – Слов’янськ: “Печатный двор”, 2009. – 251 с.
  97. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  98. Кочемировська О. Можливості виявлення та попередження насильства в сім’ї: основні поняття. Посібник для соціальних працівників / О. О. Кочемировська. – Харків : НТМТ, 2008. – 44 с.
  99. Кочемировська О. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї : міжнародний досвід та рекомендації для України / О. О. Кочемировська, Г. О. Христова. – К. : Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. – 228 с.
  100. Кочеткова С. В. Опыт анализа насилия в семье / С. В. Кочеткова // СОЦИС. – 1999. – № 12. – С.114 – 117.
  101. Кравець В.П. Гендерна педагогіка: навч. посіб. / В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2003. – 416 с.
  102. Кравець В. П. Теорія і практика підготовки учнівської молоді до сімейного життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01. “Теорія та історія педагогіки” / В. П. Кравець – К., 1997. – 34 с.
  103. Кравченко Н. А. Критична освіта як основа педагогічної концепції Паулу Фрейре / Н. А. Кравченко // Зб. н. пр. “Засоби навчальної та науково-дослідної роботи”. – Х. : ХДПУ – ОВС, 2002. – Вип. 17. – С. 50 – 52
  104. Краткий словарь терминов и определений. – М. : ТАСИС, 2004. – 48 с.
  105. Крыжановская Л. Психология семьи: проблемы психолого-педагогической реабилитации / Л. Крыжановская. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2005. – 200 с.
  106. Купенко О. В. Гуманістична складова ініціатив соціального партнерства: педагогічний аспект / О. В.Купенко // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2008. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Загол. з екрану. – Мова укр.
  107. Купенко О. В. Діяльнісний підхід до визначення поняття “соціальне партнерство” / О. В. Купенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  108. Лавриненко Н. В. Ґендерні відносини в родині / Н. В. Лавриненко // Основи теорії ґендеру: Навч. посіб. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 536 с.
  109. Лавриненко Н. Феномен насильства стосовно жінок у сучасному українському суспільстві / Н. Лавриненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4-5. – С. 130-145.
  110. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації : європейська абриси / Н. Лавриченко. – К. : ВіРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.
  111. Лавриченко Н. М. Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 “теорія та історія педагогіки” / Лавриченко Наталія Миколаївна; Інст. педагогіки АПН України – К., 2006. – 39 с.
  112. Лазаренко О. О. Соціально-педагогічний аспект насильства в сім’ї, що вчиняється неповнолітніми / О.О. Лазаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  113. Лактіонова Г. М. Соціально-педагогічна робота з жіночою молоддю у великому місті: теоретико-методичні основи: [Моногр.] / Г. М. Лактіонова. – К. : Укр. центр духовної культури, 1998. – 326 с.
  114. Лактіонова Т. В. Віктимологічна профілактика насильства у сфері сімейних відносин / Т. В. Лактіонова // Віктимологічні аспекти злочинності: Кримінологічні дослідження. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – Вип. 1. – С. 91 – 96.
  115. Левченко К. Ґендерна політика в Україні: визначення, формування, управління / К. Левченко // Національний ун-т внутрішніх справ. – Х. : Вид-во Національного ун-ту внутрішніх справ, 2003. – 344 с.
  116. Липский И. А. Социальная педагогика. Методологический анализ: Учебное пособие / И. А. Липский. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 320 с.
  117. Лоренц К. Агрессия. Так называемое зло / К. Лоренц. – М. : Прогрес, 1994. – 84 с.
  118. Лукьянова Л. Г. Женщины и насилие в условиях общественных изменений / Л. Г. Лукьянова // Материалы Российской научно-практической конференции. – М. : Московский центр гендерных исследований. – 2000. – С. 5 – 8.
  119. Лысова А. В. Физическое насилие над женами в российских семьях / А. В. Лысова // СОЦИС. – 2008. – № 9 (293). – С. 121 – 128.
  120. Лысова А. В. Женская агрессия и насилие в семье / А.В. Лысова // Общественные науки и современность. – 2008. – № 3. – С. 167 – 176.
  121. Лысова А. В. Насилие в семье – объект социальной политики в США / А.В. Лысова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова рос.
  122. Малкина-Пых И. Г. Виктимология. Психология поведения жертвы / И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2010. – 864 с.
  123. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2008. – 928 с.
  124. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика. Учебник / Л. В. Мардахаев – М. : Гардарики, 2005. – 269 с.
  125. Медведев В. И. Устойчивость физиологических и психологических функций человека при действии экстремальных факторов / В. И. Медведев. – Л. : Наука. Ленингр. отделение, 1982. – 103 с.
  126. Мельник Т. М. Міжнародний досвід ґендерних перетворень / Т. М. Мельник. – К. : Логос, 2004. – 320 с.
  127. Мельник Т. М. Міжнародний досвід утвердження ґендерної рівності / Матеріали Міжнар. конференції “Міжнародний досвід державного забезпечення рівності жінок та чоловіків”. Київ, 30 червня – 1 липня 2003 року. – С. 12 – 51.
  128. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование / В. Ю. Меновщиков. – М. : Смысл, 2004. – 109 с.
  129. Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями / В. Ю. Меновщиков. – М. : Смысл, 2005. – 182 с.
  130. Методология и методы социально-педагогических исследований : [науч., учеб.-метод. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов в области воспитания и образования, соц. педагогов и соц. работников] / С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, А. Н. Чиж, В. А. Кратинова. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 216 с.
  131. Механізми моніторингу та протидії ґендерному насильству і дискримінації (Аналітичний звіт) / За заг. ред. О. Суслової. – К. : СПД Москаленко О. М., 2009. – 248 с.
  132. Михеев В. А. Основы социального партнерства: теория и политика: учеб. для вузов / В. А. Михеев. – М. : Экзамен, 2001. – 448 с.
  133. Міжнародні стандарти та національне законодавство України з питань протидії насильству в сім’ї / методологія ТдТ / Матеріали тренінгу для тренерів з питань запобігання насильству в сім’ї. смт. Маньківка Черкаської області, 10-15 грудня 2009 року.
  134. Міл Джон Стюарт Про свободу: Есе / Пер. з англ. – К. : Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 436 с.
  135. Мінакова К. Основні соціально-педагогічні та психологічні характеристики жінки-жертви домашнього насильства / К. Мінакова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 2. – С. 43 – 47.
  136. Модельний закон “Про насильство в сім’ї” / Міжнародні стандарти та національне законодавство України з питань протидії насильству в сім’ї / методологія ТдТ / Матеріали тренінгу для тренерів з питань запобігання насильству в сім’ї. смт. Маньківка Черкаської області, 10-15 грудня 2009 року.
  137. Моісеєнко К. Професійна діяльність соціального педагога: метод. посіб. / К. Моісеєнко. – К. : Шк. світ, 2009. – 120 с.
  138. Молчан О. І. Сутність поняття “соціально-культурна реабілітація молодих інвалідів” / О. І. Молчан – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  139. Мудрик А. В.Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр “Академия”, 2000. – 200 с.
  140. Мэкс А. М. Социальные условия насилия в семейном поведении (Анализ насилия в американской семье): дис... кандидата социол. наук: спец. 22.00.06 “социология культуры и духовной жизни” / Мэкс Алена Максимовна; Московский государственный технологический университет. – Москва, 2003. – 186 c.
  141. Навчально-методичні матеріали до модуля “Підготовка і проведення тренінгів на основі компетентісно-орієнтованого підходу” / Укл. С. А. Калашнікова. – К. : Логос, 2007. – 56 с.
  142. Насильство в сім’ї – як боротися з ним в державі. Що маємо і що слід зробити. – К. : Глас. – 1996. – 184 с.
  143. Ніколаєва В.І. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп ризику в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.05 “соціальна педагогіка” / Валентина Іванівна Ніколаєва; – Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – 234 с.
  144. Новий тлумачний словник української мови / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : “Аконіт”. – 2003. – Т. 2. – 926 с.
  145. Овчарова Р.В. Справочник социального педагога / Р. В. Овчарова. – М. : ТЦ “Сфера”. – 2007. – 480 с.
  146. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1990. – 917 с.
  147. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка/ С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.
  148. Оксамитна С. М. Ґендерні ролі та стереотипи / С. М. Оксамитна // Основи теорії ґендеру: Навч. посіб. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 536 с.
  149. Онишко Ю. В. Насильство в сім’ї: стан та проблеми / Ю. В. Онишко // Педагогіка толерантності. – 2001. – № 3-4. – С. 39 – 47.
  150. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: у 2 кн. Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2004. – 576 с.
  151. Оржеховська В. М. Проблеми ненасильства неповнолітніх як гостре соціальне явище / В. М. Оржеховська // Превентивне виховання : проблема ненасильства : Зб. наук-практ. ст. / За заг. ред. В. М. Оржеховської. – К. : Олди-плюс. – 2000. – С. 3-8.
  152. Осухова Н. Психологічний супровід сім’ї і особистості в кризовій ситуації / Н. Осухова // Шкільний психолог. – 2001. – № 31. – С. 5 – 12.
  153. Паніотто В. I. Статистичний аналіз соціологічних даних / В. I. Паніотто, В. С. Максименко, Н. М. Харченко. – К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2004. – 270 с.
  154. Пашина А. Х. Взаимосвязь различных видов насилия в отношении женщин и особенностей их эмоциональной сферы / А. Х. Пашина // Психологический журнал. – 2002. – Т. 23. – № 6. – С. 98 – 105.
  155. Пекинская платформа действий. Итоговый документ Четвертой всемирной конференции Организации Объединенных Наций по положению женщин. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова рос.
  156. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг / Л. А. Петровская. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 216 с.
  157. Петрочко Ж. В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах: дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.05 “соціальна педагогіка” / Жанна Василівна Петрочко ; Інст. проблем виховання НАПН України – Київ, 2011. – 442 с.
  158. Попередження насильства над дітьми. Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази. Уклад.: Т. В. Журавель. – К. : Видавничий дім “КАЛИТА”, 2007. – 224 с.
  159. Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: метод. посіб. для освітян / Т. В. Журавель, О. О. Кочемировська, М. Е. Ясеновська / За заг. ред. О. В. Безпалько. – К. : ТОВ “К.І.С.”, 2010. – 242 с.
  160. Попова Л. В. Проблемы самореализации одаренных женщин / Л. В. Попова // Вопросы психологии. – 1996. – № 2. – С. 31 – 41.
  161. Порадник для тренера / Б. Валькевич, Е. Кендрацька, А. Климович та ін. – Варшава, 2007. – 134 с.
  162. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу” від 26.04.2003 № 616 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  163. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608 “Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  164. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 541 “Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  165. Построение партнерства. Метод. рекомендации. – К. : Alliance, 2003. – 143 с.
  166. Практический практикум и тренинг: профилактика насилия в семье и школе / авт.-сост. Л. В. Прикуль. – Волгоград : Учитель, 2009. – 217 с.
  167. Проблеми розвитку демократії та забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків в Україні трансформаційного періоду. Тези конференції. – К. : АТ “Столиця”. – 1998. – 100 с.
  168. Проблема насильства в українських сім’ях. Соціологічне опитування / за ред. С. О. Павлиш – К. : Запоріжжя: Друкарський світ, 2010. – 52 с.
  169. Програма корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, та основні засади її реалізації / Т. Алієва, А. Галич , Н. Грищенко та ін. ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – К. : Час Друку, 2010. – 125 с.
  170. Профілактика та протидія насильству над дітьми: навч. посіб. – К. : ГЕРБ, 2007. – 144 с.
  171. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга / Пузиков В.Г. – СПб. : Речь, 2010. – 224 с.
  172. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский Дом “БАХРАХ-М”, 2005. – 672 с.
  173. Резолюція, ухвалена Генеральною Асамблеєю за доповіддю Третього комітету (А/48/629) “Декларація про викорінення насильства стосовно жінок”.
  174. Ривман Д. Виктимология / Д. Ривман, В. Устинов. – СПб. : Изд-во “Юридический центр Прес”, 2000. – 332 с.
  175. Ролінський В. І. Соціально-педагогічні умови профілактики насильства підлітків : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.05 “соціальна педагогіка” / Володимир Іванович Ролінський; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2005. – 236 с.
  176. Ромек В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. – СПб. : Речь, 2007. – 256 с.
  177. Савченко С. В. Опытно-педагогическая работа в социальной педагогике в контексте гуманистической образовательной парадигмы / С. В. Савченко // Освіта Донбасу. – 2003. – № 5/6. – С. 103 – 107.
  178. Савчук О. Стратегії роботи зі співзалежними жінками, які зазнають насильства в сім’ї / О. Савчук // Практична психологія та соціальна робота. – № 4. – 2003. – С. 51 – 60.
  179. Савчук О. Тренінг асертивності для жінок, які зазнали насильства / О. Савчук // Соціальна політика і соціальна робота. – 2000. – № 2. – С. 48 – 63.
  180. Савчук О. М. Ґендерні стереотипи і установки щодо домашнього насильства / О. М. Савчук // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Київ, 5-7 грудня 2002 р.). – К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соц. досліджень, 2002. – 222 с.
  181. Савчук О. М. Наслідки подружнього насильства: індивідуально-психологічна перспектива / О. М. Савчук // Наукові записки (спецвипуск). – К., 2002. – Т. 20. – С. 118 – 125.
  182. Савчук О.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины