ҐЕНДЕРНІ ВИМІРИ ЛІНІЙНИХ ТА МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ ПОЛІТИКИ : Гендерное измерение ЛИНЕЙНЫХ И СЕТЕВЫХ СИСТЕМ ПОЛИТИКИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ҐЕНДЕРНІ ВИМІРИ ЛІНІЙНИХ ТА МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ ПОЛІТИКИ
 • Альтернативное название:
 • Гендерное измерение ЛИНЕЙНЫХ И СЕТЕВЫХ СИСТЕМ ПОЛИТИКИ
 • Кол-во страниц:
 • 225
 • ВУЗ:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

  На правах рукопису

  Сорокопуд Олександра Євгеніївна

  УДК 159.922.1


  ҐЕНДЕРНІ ВИМІРИ ЛІНІЙНИХ ТА МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ ПОЛІТИКИ


  23.00.01 – історія та теорія політичної науки


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата політичних наук


  Науковий керівник
  Денисенко Валерій Миколайович,
  доктор політичних наук, професор


  Львів 2008

  ЗМІСТ
  ВСТУП……………………………………………………………………………….С. 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ВИМІРІВ ЛІНІЙНИХ ТА МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ В ПОЛІТИЦІ…………………………………..…………………………………........C. 12
  1.1 Стан дослідження проблеми ґендерних вимірів систем в політиці …...C. 12
  1.2 Особливості застосування принципів постмодернізму як теоретико-мстодологічних засад дослідженнях ґендеру на системному рівні політики………………………………………………………………………...C.40
  1.3 Теорія метанаративів Ж-Ф Ліотара як форма об’єктивації систем політики………………………………………………………………………..C. 68
  РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ СТРУКТУРУВАННЯ ТА ДЕСТРУКЦІЇ СИСТЕМ ПОЛІТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ҐЕНДЕРНОГО ВИМІРУ БУТТЯ ЛЮДИНИ…....C. 81
  2.1 Лінійні системи в політиці: змісти поняття та його ґендерні параметри……..……………………………………………………………….C. 81
  2.2 Мережеві системи в політиці: змісти поняття та перспектива ґендерних конфігурацій політичних практик………………………………………….C. 115
  2.3 Особливості моделювання інкорпорації ґендерної перспективи у сучасні системи політики. …………………………………………………...………C. 138
  РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИП МЕЖЕВОСТІ МЕТАНАРАТИВІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЯК ПРИНЦИП КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМ ПОЛІТИКИ ТА ФОРМУВАНННЯ ҐЕНДЕРНИХ СИСТЕМ ………………… С. 164
  3.1 Зіткнення метанаративів в українському контексті як провідний принцип систематизації політики………………………………………………….….С. 164
  3.2 Вплив лінійних систем політики в Україні на формування та деструкцію ґендерних систем………………………………………………………….....С. 177
  3.3 Ґендерні виміри мережевих систем в політиці України: теоретико-прикладна модель…………………………………………………………....С. 195
  ВИСНОВКИ…………..…………………………………………………………...С. 204
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………...С. 207

  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Гомогенність світових культур у другій половині ХХ століття порушується диверсифікацією процесів емансипації, які суттєво вплинули на ґенезу політичної системи, формуючи гетерогенні перспективи її розвитку. Демократизація політичного досвіду в національних спільнотах розгортається одночасно з уніфікацією політологічного знання та поширенням транснаціональних мереж, визначаючи необхідність впровадження політичних концепцій для пояснень новітніх принципів структурування та деструкції різнорідних діючих систем політики. Постмодерні принципи відмови від тоталітарного порядку, закріпленого в ієрархічних системах, множинності способів бачення світу, а також розвинутої чуттєвості до плюральних феноменів, які неможливо осмислити в межах однієї царини знання задають параметром політичної системи партикуляризм. Поняття ризоми (Ж.Дельоз), метанаративів
  (Ж-Ф.Ліотар), трансгресії (М.Фуко) характеризують багатомірність партикулярних систем у світі. У феміністичних інтерпретаціях постмодернізму ґендер набуває значення підґрунтя систем політики, що демонструє семіотика фемінності (Ю.Кристева), концепція «гінекологічного дзеркальця» (Л.Ірігаре) та політика жіночого письма (Е.Сісу). Перспектива постмодерністських досліджень полягає у критичній ревізії модерного досвіду світосприйняття та світобудови, елементами якого є ієрархічне структурування політики та набуття людиною ґендерної ідентичності.
  В Україні ґендерна проблематика зосереджена в сфері міждисциплінарних досліджень, що представлені працями М.Богачевської-Хомяк, Н. Чухим, А. Колодій, О. Ярош, Н. Гапон, Т.Мельник, І. Жеребкіної, Л. Кобелянської, О. Руднєвої, С.Плотяна, О. Суслової, А. Чигрин, М.Кашуби, О.Кісь та інших. Більшість проведених досліджень спрямовані на осмислення феміністичного та ґендерного дискурсів різних методологічних шкіл із фокусуванням на політичних інститутах, а також на правах жінок та чоловіків, ґендерних образах й стереотипах, політичних цінностях, політичній владі, мовній політиці, ідеології жіночого руху в Україні. Проте поза увагою українських політологів залишилась специфіка інкорпорації ґендерної перспективи у сучасні національні та міжнародні системи політики. Результати парламентських слухань “Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи” у 2006 р. зафіксували, що в Україні відсутні комплексні системні дослідження, які б демонстрували ґендерний зріз кожної сфери життя українського суспільства, а також регіональну специфіку реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та систематизацію бази даних для розробки Національного плану дій щодо впровадження ґендерної рівності. Відповідно, розробка моделей ґендерних вимірів політичної системи України стала одним з пріоритетних завдань сучасної української політичної теорії.
  Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з розробкою теми комплексної науково-дослідницької роботи кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка “Предмет політології в історії її розвитку: зміст та умови трансформації” (Державний реєстраційний номер № 0105U007459).
  Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в концептуалізації на основі пізнавальних практик постмодернізму принципів структурування лінійних та мережевих систем політики з урахуванням ґендерних особливостей цих процесів.
  Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
  - поглибити політологічне розуміння поняття “політична система”, зважаючи на специфіку застосування принципів постмодернізму у політичній теорії до досліджень політичних систем й процесів їх формування та деструкції;
  - визначити зміст понять “лінійна система в політиці” та “мережева система в політиці” з урахуванням постмодерного знання на основі теорії метанаративів Ж.-Ф. Ліотара;
  - дослідити можливості та перспективи ґендерних вимірів лінійних і мережевих систем політики шляхом критичного перегляду феміністичних та постмодерністських теорій;
  - визначити особливості та межі ґендерних механізмів, розроблених і впроваджених політичними системами Швеції, Швейцарії та України;
  - визначити перспективи розвитку лінійних і мережевих систем політики в Україні із врахуванням ґендерних індикаторів політичного розвитку;
  - визначити перспективи моделювання ґендерних вимірів лінійних та мережевих систем політики в Україні в контексті аналізу державної політики щодо забезпечення ґендерної рівності.
  Об’єктом дослідження є лінійні та мережеві системи в політиці.
  Предметом дослідження є особливості ґендерних вимірів лінійних та мережевих систем в політиці.
  Теоретико-методологічна основа. Для вирішення поставлених завдань у дисертаційній роботі використано низку дослідницьких методів, які пов’язані з метою дослідження і дослідницькими завданнями:
  Загальнонаукові методи: міждисциплінарний, метатеорети¬зування – при визначенні методологічних принципів та критеріїв постмодернізму; історичний – під час розгляду еволюції підходів до розуміння проблематики політичних систем та ґендерних студій; діалектичний – при вивченні порівняльних впливів політичних систем й ґендеру; компаративний – для визначення окремих спільних рис та специфічних елементів ґендерних стратегій у політиці Швеції, Швейцарії та України.
  - мовних ігор, деконструкції, децентрації, розрізнення – при визначенні постмодерного змісту поняття лінійна система в політиці та мережева система в політиці;
  - системно-структурний метод – при проведенні класифікації ґендерних вимірів політичних систем;
  - ґендерний аналіз – при визначенні впливів ґендерних механізмів на формування політичних систем;
  - загальнологічні методи (аналізу й синтезу, абстрагування, індукції, дедукції, моделювання, ідеалізації, тощо) – у процесі формування власних висновків.
  Наукова новизна одержаних результатів зумовлена вибором теми та методології дисертаційного дослідження, а також проблематикою, яка до цього часу не мала цілісного розгляду. У дисертаційному дослідженні сформульовано основні результати наукового доробку, які характеризуються науковою новизною, розкривають базову концепцію роботи і виносяться на захист: .
  - вперше в українській політичній науці узагальнено та систематизовано різноманітні підходи до трактування політичної системи та систем політики, на основі запропонованих авторських визначень: «лінійних систем в політиці» як комплексних політичних структур, іманентні зв’язки у яких конструюються за загальним принципом ієрархії із націленістю на прогресуючий цикл владних взаємодій із тенденціями до самозбереження та розгортання в політиці.
  - запропоновано авторське визначення «мережевих систем у політиці» як ацентричних політичних структур, що конструюються взаємодіями гетерогенних дискурсів, внутрішні принципи яких унеможливлюють інтеграцію провідних елементів системи у вертикаль ієрархічного типу;
  - запропоновано авторський підхід до моделювання ґендерних вимірів лінійних систем політики через окреслені способи взаємовпливу маскулінності та політики (маргіналізація, кооперація, субординація та гегемонія), а також фемінності та політики (піклування, ненасильство та толерантність) на системному рівні.
  - через виокремлення принципів, що поєднують у своєму змісті політичний та ґендерний компоненти – партикуляризму, заперечення єдиного і тоталітарного порядку та постмодерної чуттєвості до світових проблем; поглиблено політологічний аналіз концепцій постмодернізму: В. Вельша, Дж. Батлер, М. Фуко та Ж.-Ф. Ліотара
  - на основі проаналізованих моделей конкретизовано поняття ґендерних систем як систем, що укорінені у просторі, часі і культурі та детермінують очікування, дозволи й оцінки, пов’язані із чоловіками чи жінками, а також з хлопцями чи дівчатами у даних специфічних контекстах;
  - здійснено політологічний аналіз систем речень як дійсності «актуалізованої можливості», на основі якого виокремлено історичні типи дискурсів, що детермінували ґенезу політичної свободи та доведено, що специфіка імплікації свободи людини системами політики визначає перспективи та межі ґендерної (не)рівності;
  - удосконалено існуючі підходи до розуміння сутності ґендеру і запропоновано розглядати даний феномен як соціально сконструйований дискретний символічний образ біологічної статі людини, який є легітимним для конкретної культури, та містить потенційну можливість опредметнення та детермінант владних співвідношень та їх інституційних форм у соціумі, відповідно до чого конкретизовано зміст поняття ґендерних вимірів як конфігурацій політичних практик, механізмів та показників, які скеровані на визначення рівня реалізації ґендерної справедливості політичною системою та її окремими елементами, а також перспектив ґендерної політики в конкретному політичному середовищі;
  - визначено межі цивілізаційних, індивідуальних та ґендерних ентропійних бар’єрів в українському контексті, з урахуванням яких запропоновано аналітичну модель інкорпорації ґендерної перспективи на трьох рівнях політичної системи - на ціннісно-нормативному, культурно-комунікативному та структурно-процесуальному.
  Теоретичне та практичне значення Основні результати дисертації вдосконалюють понятійно-категоріальний апарат й методологію політичної науки, збагачують її предмет, забезпечують диверсифікацію політологічного знання.
  Результати дисертаційного дослідження корисні для розвитку й впровадження державних політик щодо забезпечення ґендерної рівності, які визначено основними міжнародними документами, ратифікованими Україною, зокрема Європейською хартією прав людини, Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок, а також національними документами, (Конституцією України та Законом України «Про рівні права та можливості чоловіків та жінок»), можуть бути застосовані в процесі впровадження політичних практик та ініціатив в Україні, перегляду принципів і методів організації політичного життя; дозволяють розробити рекомендації для подальшого розвитку політичної системи в Україні.
  Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані політичними інститутами, засобами масової інформації і державними установами для розробки академічних курсів і навчальних посібників із „Ґендерних досліджень”, „Політології”, “Теорій політичних систем”; корисні для організації і проведення емпіричних політологічних досліджень.
  Особистий внесок здобувача полягає в самостійній постановці проблеми і вирішення всього комплексу завдань дослідження, що забезпечують досягнення теоретичної та теоретико-прикладної мети в межах здійснення нових розробок у галузі політичних наук. Дисертація є самостійною роботою, дослідження є оригінальним і завершеним. За темою дослідження авторка самостійно підготувала шість наукових публікацій.
  Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та результати дисертаційного дослідження апробовані на наукових конференціях: міжнародна конференція «Гендерное образование: наука и практика». (4-5 листопада 2003, м.Бухара, Узбекистан), міжнародна конференція «Християнські аспекти помаранчевої революції в Україні», (29 листопада 2005, м.Сундбайберг, Швеція), звітний науково-практичний семінар у Шведській раді місій «Роль Церков у трансформаційних політичних системах Східної Європи», (12 грудня 2005, м. Сундбайберг, Швеція), регіональна конференція «Современное женское движение: идеологии, практика и перспективы. (18-20 вересня 2006,. м. Бішкек, Киргизстан). науково-практична конференція «Молодь і підприємництво у ХХІ столітті» (2007, м. Львів), міжнародна програма трансформаційного молодіжного лідерства «Виклики ХХІ століття в дії», (18-28 січня 2008, м. Чангмай, Таїланд), міжнародна конференція «Зміна клімату. Молодіжні перспективи розвитку безпеки, миру та демократії»,
  (16-17 травня 2008, м. Уребру, Швеція), міжнародний науково-практичний семінар «Інтеграція концепції ґендерної рівності у програми профілактики ВІЛ/Сніду», (3-9 серпня 2008, м. Прага, Чехія), а також на щорічних звітно-наукових конференціях викладачів та аспірантів кафедри політології та кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
  Публікації. Статті у наукових фахових виданнях
  1. Денисенко В. М. Ґендерна парадигма у політиці / Валерій Денисенко, Олександра Сорокопуд // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2005. – Вип. 8. – С. 212 - 221. – (Серія «Філософські науки»).
  2._Сорокопуд О. Специфіка процесу інкорпорації гендерної перспективи у дослідженні політичних систем / Олександра Сорокопуд // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса: Збірник наукових праць. – К. : 2007. – Вип. 33. – С. 207 - 223.
  3. Сорокопуд О. Сучасні особливості вимірів гендерної парадигми у політичному дискурсі / Олександра Сорокопуд // Вісник СевДТУ. – Севастополь, 2007. – Вип. 84. – С. 98 – 104. – (Серія «Політологія»).
  4. Сорокопуд О. Особливості застосування принципів постмодернізму в дослідженнях політичних систем / Олександра Сорокопуд // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2007 – Вип. 7-8. – С. 122 - 127 – (Серія «Політологія, соціологія, філософія»).
  5. Сорокопуд О. Ґендерні виміри політичної системи України: суть та детермінанти поняття / Олександра Сорокопуд // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2008 – Вип. 9. – С. 230 – 234 – (Серія «Політологія, соціологія, філософія»).
  6. Сорокопуд О. Теоретико-методологічні альтернативи дослідження ґендерних вимірів політичних систем / Олександра Сорокопуд // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2008 – Вип. 10. - С. 207 - 213 - (Серія «Політологія, соціологія, філософія»).
  7. Сорокопуд О. Проблематика исследования влияния деятельности международных сетей на гражданское общество стран постсоветского пространства на примере шведской модели сотрудничества в сфере образовательных обменов молодежи / Олександра Сорокопуд // Вестник Тобольского государственного педагогического института им. Д. И. Менделеева. – Тобольск, 2008. – № 9. – С. 154 – 165.
  Статті в інших виданнях, тези доповідей
  1. Сорокопуд О. Проекція ґендерного аспекту егалітарної теорії Джона Стюарта Міля на сучасний український політичний простір / Олександра Сорокопуд // Політологічний часопис «Perpetuum Studiens». – 2002. – № 1. – С. 7 – 12.
  2. Сорокопуд О. Уполномоченное Образование: диалог, рекомендации, дополнения / Олександра Сорокопуд // Гендерное образование: наука и практика: материалы междунар. конференции. (Бухара, 4-5 ноября 2003 г.) / отв. ред. Э. Файзулаева, Н. Кургановская. – Бухара, 2003. – С. 105 – 114.
  3. Сорокопуд О. До взаємовідносин НАТО –Україна / Олександра Сорокопуд // Політологічний часопис «Perpetuum Studiens». – 2004. – № 2. – С. 47 – 49.
  4. Sorokopud O. Orange syn på kyrkans roll / Olexandra Sorokopud // An tidskrift från Svenska missionsrådet “Missionsforum” – Sundbyberg, 2005. – # 4. – S. 25 - 26.
  5. Сорокопуд О. Гендерный подход в оценке политических систем / Олександра Сорокопуд // Современное женское движение: идеологии, практики и перспективы: материалы междунар. конференции. (Бишкек, Кыргызстан 18 - 20 сентября 2006 г.) /отв. ред. А. Молдошева, Ч. Искакова. – Бишкек, Кыргызстан, 2006. - С. 169 – 181.
  6. Сорокопуд О. Розуміння культурного контексту України як запорука розвитку інвестиційної політики / Олександра Сорокопуд // Молодь і підприємництво у ХХІ столітті: збірник матеріалів науково-практичної конференції. (Львів, 2007 р.) / ред. Кульчицький І. І. – Львів, ЛІМ, 2007. – С. 11 - 18
  7. Sorokopud O. The Role of Church in Ukrainian Transforming Society [електронний ресурс] / Olexandra Sorokopud // Svenska missionsrådet – Режим доступу до статті – http://www.missioncouncil.se/utvecklingssamarbete/temaomraden/kyrkansrollisamhallet/artiklaromkyrkansroll/theroleofchurchinukrainiantransformingsociety.4.52192a4310ee2b45aad8000575.html.
  8. Sorokopud O. Global Citizenship: Taking resposibility for one another [електронний ресурс] / Olexandra Sorokopud // Challenge 21 in Action. Bangkok, 2007. – Режим доступу до статті http://www.ymca.int/index.php?id=1052#5565
  Структура дисертації обумовлена метою, завданнями, об’єктом і предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг становить 224 сторінки. Список використаних джерел містить 201 найменування.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У висновках подано підсумки наукового дослідження відповідно до поставленої мети та завдань.

  1. Розвінчання авторитарних та тоталітарних режимів двадцятого століття не зняло проблеми домінування закритих ідеологічних систем, антидемократичних механізмів легітимації влади та універсалізації партикулярного політичного порядку. Постмодерна критика цих моментів дозволяє виявити характер соціальних зв’язків через висвітлення владних конотацій принципово гетерогенних мовних ігор, покликаних відтворити плюралізм картини світів. Системи політики та їхні інституційні елементи набувають властивості накладання меж на порядки мовних ігор, при чому такі межі завжди є відносними, бо відбивають ті владні конфігурації, які утворились у результаті темпоральної домовленості в конфліктному середовищі політики і можуть бути порушені у процесі генерації нових дискурсивних практик мовних ігор. У світлі властивостей, які набуває соціум через інформаційно-комунікативні транслятори новітньої культури, одиничність локального простору політичної системи піддається диференціації, до того ж кожен елемент цього процесу фіксується у електронній пам’яті людства. Відповідно, у фокусі політологічних досліджень з’являються різнорідні, багатокомпонентні системи політики, які не піддаються уніфікації в єдину модель політичної системи.

  2. Дослідження сучасних політичних метанаративів дозволяє узагальнити підходи до розуміння лінійних та мережевих систем у політиці. Отже, «лінійні системи в політиці» - це комплексні політичні структури, іманентні зв’язки у яких конструюються за загальним принципом ієрархії із націленістю на прогресуючий цикл владних взаємодій із тенденціями до самозбереження та розгортання в політиці, а «мережеві системи в політиці» – це ацентричні політичні структури, що конструюються взаємодіями гетерогенних дискурсів, внутрішні принципи яких унеможливлюють інтеграцію елементів системи у вертикаль ієрархічного типу.
  3. Дискурс про партикуляризм істини та межі ідеології, в умовах вияву владної природи зв’язків між державою та формами наукового знання, на засадах принципового сумніву у індивідуальних героях, необхідності їх мандрівок та консенсусної згоди щодо великої мети, системи політики потребують (де)локалізації у просторово-часових координатах та у специфічному контексті. Внаслідок масштабних інтелектуальних інновацій та динамізму новітніх технологій виняткову прерогативу на структурування лінійних систем в політиці отримують національні держави, що надають легітимності одному із порядків дискурсу, у той час як влада на глобальному та локальному рівнях структурується в дискретному середовищі політичних мереж.

  4. Виявлено ідеологічну обумовленість теорій та історії ґендерних вимірів систем політики (лібералізм, соціалізм, консерватизм). При цьому, в межах кожного ідеологічного конструкту акценти ставили на конкретних проблемних питаннях: емансипація, права жінок, жіноче питання, патріархат. Серцевинним елементом теоретичних підходів до ґендерних вимірів систем політики була емансипація жінок та становлення їхньої суб’єктності у політиці. Постмодернізм дозволяє розширити діапазон політологічного дослідження, фокусуючи на механізмах конструювання суб’єкта та процедурах виключення, які творять множину несанкціонованих маргінальних суб’єктів. Референція феміністичного суб’єкта до солідарності та фрагментарності продукує практики виключення та розвінчання, чим викликає постмодерну критику. Процес деконструкції суб’єкта висвітлює нормативні фіксації та сфери виключення, демаркації меж, заперечення можливості гетерогенних типів дискурсів. Плюралізація варіантів дескрипції категорії «ґендер» не заперечує феміністичних студій у широкому розумінні, однак деталізує їх політичні перспективи. Отже, ґендер набуває значення політичної категорії, що фіксує владні дискурсивні практики, які уможливлюють свободу дій суб’єкта без акту емансипації. Вихід за межі культури, класу, стану, нації, держави, віку, ґендеру чи цивілізації стає не просто потенційною можливістю, але внутрішньо притаманною ознакою буття сучасної людини.
  5. На основі аналізу ґендерних механізмів, розроблених та впроваджених політичними системами Швеції та Швейцарії вдосконалено трактування гендерної перспективи у значенні комплексної політичної стратегії інтегрування ґендерного компоненту у діючі системи політики та здійснення ґендерного аналізу на системному рівні. Ґендерна перспектива передбачає постмодерну чуттєвість до контексту та владної динаміки мовних ігор. Рівень інкорпорації ґендерної перспективи у політичних системах може бути визначений через аналіз політичних інститутів, політичної діяльності та суб’єктів політики у відповідності до концепцій: невидимості жінок, обслуговування та підтримки, промоції жінок, якісної участі жінок, уповноваження та ґендерної справедливості. .

  6. Особливістю структурування систем політики в Україні є розташування на перетині ціннісних метанаративів західної та східної цивілізацій та сформованих ними архетипів, а також історичних, економічних та ґендерних просторів. Кризові тенденції на сучасному етапі розвитку в Україні зумовлені диверсифікацією лінійних систем політики із радянськими зразками структурування та деструкції елементів як реакції на дискурс «перехідного періоду», що позбавляє державу винятковості та прерогативи на лінійне структурування та прирікає на стан віртуальної мережі. Криза на системному рівні відбивається на інших рівнях – культурному, приватному, демографічному, ментальному.

  7. Ґендерний аналіз національного законодавства та адаптованих стратегій реалізації ґендерної політики засвідчує існування сутнісного розриву між теоретичним опрацюванням проблематики ґендерних вимірів політики та практичною діяльністю щодо ґендерного інтегрування на системному рівні в Україні, а також відсутність на урядовому рівні відкритої та оприлюдненої української аналітичної моделі інкорпорації ґендерної перспективи із конкретними специфікаціями для органів виконавчої влади.
  8. У теоретико-прикладній моделі ґендерних вимірів мережевих систем політики в Україні запропоновано здійснення ґендерного аналізу паралельно на трьох рівнях системи, а саме на ціннісно-нормативному, культурно-комунікативному та структурно-процесуальному. За результатами ґендерного аналізу передбачено проектування та інкорпорацію ґендерної перспективи. Ґендерний моніторинг та оцінка є підсумковими складовими моделі.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Агеєва В. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму. Монографія / Віра Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с.
  2. Айслер Р. Чаша та меч: наша історія, наше майбутнє / Ріане Айслер; пер. з англ. Н. Комаров. – К. : Сфера, 2003. – 355 с.
  3. Арістотель. Політика / Арістотель; пер. з давньогр. О. Кислюк. – К. : Основи, 2000. – 239 с.
  4. Батай Ж. Історія еротизму / Жорж Батай // Незалежний культорологічний часопис „Ї” – 2004. – № 33. – С. 12-13.
  5. Бжезінський З. Велика шахівниця / Збіґнєв Бжезінський; пер. з англ.. О.Фешовець. – Львів – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – 2000. – 236 с.
  6. Бовуар С. Друга стать. У 2 т. / Сімона де Бовуар; пер. з фр. Н. Воробйова, П.Воробйов, Я. Собко. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 1995. – Т.2. – 392 с.
  7. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому: жінки в громадському житті України. 1884-1939 / Марта Богачевська-Хомяк. – К. : Либідь, 1995. – 424 с.
  8. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть / Жан Бодріяр; пер. з фр. Л.Кононович. – Львів : Кальварія, 2004. – 376 с.
  9. Бодріяр Ж. Стриптиз / Жан Бодріяр // Незалежний культорологічний часопис „Ї” – 2004. – № 33. – С. 68-82.
  10. Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду /Чарльз Вайз, Павло Кислий. – К. : Абрис, 2000. – 414 с.
  11. Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого /Бернгард Вальденфельс; пер. з нім. В. І. Кебуладзе. – К. : ППС – 2002, 2004. – 206 с. – (Сучасна гуманітарна бібілотека).
  12. Вейль С. Укорінення. Лист до клірика / Сімона Вейль ; пер. з фр. Є. Єременко. – К. : Дух і Літера, 2001. – 296 с.
  13. Вельш В. Наш постмодерний модерн / Вольфганг Вельш; пер. з нім. А.Л.Богачова, М. Д. Култаєва, Л. А. Ситніченко. – К. : Альткпрес, 2004. – 328 с.
  14. Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади: практичний посібник для державних службовців / [Горбунова Л. М., ІгнатоваІ.О., Семьоркіна О. М., та ін]; під ред. М. В. Ьуроменського. – К. : К.І.С., 2004. – 180 с.
  15. Врядування як наскрізна тема: посібник з впровадження: [посіб. / Ред. Відділ врядування Швейцарської агенції розвитку] –Geneva : Swiss Agency for development and cooperation SDC. – 2007. – 28 p.
  16. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство / Юрґен Габермас, пер. з нім. А. Онишко. – Львів : Літопис, 2000. = 420 с.
  17. Гальтунг Й. Трансформація конфлікту мирними засобами: транссенд метод /Йоган Гальтунг; пер. з англ. Я. Семиколенова, С. Яринич. – К. : Бланк-Прес, 2000. – 157 с.
  18. Гапон Н. Ґендер у гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз / Надія Павлівна Гапон. – Львів : Літопис, 2002. – 310 с.
  19. Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство / Ґеорґ В. Ф. Геґель; пер. з нім. Р. Осадчука, М. Кушніра. – К. : Юніверс, 2000. – 336 с.
  20. Ґендер і державна політика : [зб. наук. праць / упоряд. П. Ренкін; пер. з англ.. Єгідис Б., Таращук Д., Шовкун Л., Ященко І.]. – К. : Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2004. – 394 с.
  21. Ґендер і культура : [зб.наук.статей /упорядн. Агеєва В., Оксамитна С]. – К. : Факт, 2001. – 224 с.
  22. Гендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади) [підручн. / відп. ред. Т.М.Мельник]. – К. : Логос, 2001. – 120 с.
  23. Ґендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментарі : [зб.наук.праць / ред.. О. І. Суслова, Е. Р. Рахімкулов]. – К. : Заповіт, 2005. – 56 с.
  24. Ґендерні аспекти державної служби. Монографія / [Пірен М., Грицяк Н., Василевська Т., Іваницька О.]; за заг. ред. Б. Кравченка. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 335 с.
  25. Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві / [Амджадін Л., Герасименко Г., Саєнко Ю.та ін.]; під ред. П. Павличенка. – К. : Компанія ВАІТЕ, 2007. – 144 с.
  26. Гоббс. Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / Томас Гоббс; пер. з англ. Р. Димерця, В. Єрмоленка, Н. Іванової, Є.Мірошниченка, Т. Олійник. – К. : Дух і Літера, 2000. – 606 с.
  27. Денисенко В. М. Аксіологія динаміки політичних процесів / В. М. Денисенко, В. Й. Климончук. – Львів : Простір-М, 2005. – 246 с.
  28. Денисенко В. М. Політологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Денисенко, С. М. Матвієнків, В.Ю.Штерн. – Львів : Астролябія, 2007. – 360 с.
  29. Денисенко В.М. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору / Валерій Миколайович Денисенко, Василь Йосипович Климончук, Юрій Олексійович Привалов. – Львів : Астролябія, 2007. – 212 с.
  30. Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму у політичних теоріях Нового часу європейської історії / Валерій Миколайович Денисенко. –Львів : Паіс, 1997. – 274 с.
  31. Донченко О. Архетипи соціального життя і політика. (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення) : Монографія / Олена Донченко, Юрій Романенко. – К. : Либідь, 2001. – 334 с.
  32. Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Жан-Батіст Дюрозель; пер. з фр. Є. Марічев, Л. Погорєлова, В. Чайковський. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 1999. – 903 с.
  33. Елштайн Дж. Б. Громадський чоловік. Приватна жінка. Жінки у соціальній і політичній думці / Джін Бетке Елштайн; пер. з англ. О. Мокровольський. - К. : Альтернативи, 2002. – 344 с.
  34. Енциклопедія Постмодернізму : [енциклопедія / наук. ред. Ч. Вінквіст, Е.В.Тейлор; пер. з англ. В. Шовкун]. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.
  35. Євроатлантична інтеграція України: інституції, політика і практика: [ред. - упорядн. І. Підлуська, В. Замятін]. – К. : Фонд „Європа ХХІ”, 2003. – 156 с.
  36. За і Проти: дебати з питань євроатлантичної безпеки / [Азмус Р. Д., Камерон Ф., Хемілтон Д. С., та ін.]. – Брюссель : Відділ громадської дипломатії НАТО, 2003. – 76 с.
  37. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» №2866 – IV від 8.09.2005 [електронний ресурс] / Верховна Рада України // Режим доступу до Закону України : http://www.rada.gov.ua
  38. Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : [зб.наук.праць / ред.. О. І. Суслова, Е. Р. Рахімкулов]. – К. : Заповіт, 2006. – 192 с.
  39. Захер – Мазох Л. Вибрані твори / Леопольд фон Захер – Мазох; пер. з нім. Т.Гора. – Львів : Літопис, 1999. – 396 с.
  40. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Ніла Зборовська, Марія Ільницька. – Львів : Літопис, 1999. – 336 с.
  41. Інтеграція ґендеру в національні державні програми на прикладі виконання національного плану дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності на 201-2005 роки: [зб.наук.праць / ред. Л.С.Кобилянська]. – К. : Програма рівних можливостей Програми розвитку ООН в Україні, 2006. – 92 с.
  42. Кіммел М. C. Гендероване суспільство / Майкл. С. Кіммел; пер. з англ. С.Альошкіна. – К. : Сфера, 2003. – 490 с.
  43. Кісь О. Дефініції фемінізму / Оксана Кісь // Незалежний культурологічний часопис. – 2000. – № 17. – С.14-21.
  44. Кісь Р. Фінал третього Риму. Книга друга. Осторонь Азіопи / Роман Кісь – Львів : Літопис, 2007. – 506 с.
  45. Коннелл Р. На захист маскулінності / Роберт Коннелл // Незалежний культорологічний часопис „Ї”. – 2003. – № 27. – С. 49-70.
  46. Кулачек О. Роль жінки в державному управлінні: старі образи, нові обрії / Ольга Кулачек. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005. – 301 с.
  47. Лаврінчук І. Ґендерна експертиза як метод та підхід // Впровадження ґендерних підходів в роботу комітетів Верховної Ради України: практичний посібник / І. П. Лаврінчук – К. : К.І.С., 2005. – С. 67-72.
  48. Лазар І. Ґендерна політика: поняття, визначення, управлінські підходи / Ірина Геннадіївна Лазар – Львів : Ліга-Прес, 2005. – 142 с.
  49. Лазар І. Сучасний стан гендерних досліджень: Наукове видання / Ірина Геннадіївна Лазар. – Київ-Львів : Парапан, 2007. – 232 с.
  50. Ліпшіц – Бем С. Маскулінність – фемінність. Про статеву диференціацію / Сандра Ліпшіц – Бем // Незалежний культорологічний часопис „Ї” – 2003. – №27.– С. 6-23
  51. Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / Олесь Луговий. – К. : Дніпро, 1994. – 335 с.
  52. Молодь і підприємництво у ХХІ столітті : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Львівська обласна державна адміністрація, Львівський ін-т менеджменту, Трансферний центр новітніх бізнес-технологій. – Львів : ЛІМ, 2007. – 72 с.
  53. Мельник Т. Законодавство щодо насильства [електронний ресурс] /Тамара Мельник // Обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва. - 2005.06.21. – Режим доступу до статті : http://ozis.kr.ua/domestic/ zakonodavstvo.html
  54. Мельник Т.М. Гендерна експертиза українського законодавства: сутність, необхідність та методологічні основи / Т.М Мельник – К. : Логос, 2001. – 46 с.
  55. Менжулін В. Гендер з плюралістичної точки зору / В. Менжулін // Філософсько-антропологічні студії. – 2001. – Спецвипуск. – С. 59–68.
  56. Михальченко М. Україна доби межичасся. Блиск та убозтво куртизанів / М.Михальченко, З. Самчук. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 288 с.
  57. Міл Дж. Ст. Поневолення жінок / Джон Стюарт Міл; пер. з англ. В.Триліс. - К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 463 с.
  58. Нейджел Дж. Маскулінність та націоналізм: ґендер та сексуальність у творенні націй / Дж. Нейджел // Незалежний культорологічний часопис „Ї”. – 2003. – № 27. – С. 70-97.
  59. Ніцше Ф. Так казав Заратустра; Жадання влади / Фрідріх Ніцше; пер. з нім. А.Онишка, П. Таращука. – К. : Основи, Дніпро, 1993. – 415 с.
  60. Основи теорії гендеру: навчальний посібник / [Агєєва В. П., Близнюк В. В., Головашенко І. О. та ін.]; під ред. Агєєвої В.П., Кобилянської Л.С., Скорик М.М.– К. : К.І.С., 2004. – 536 с.
  61. Передирій В. А. Жіноча доля на тлі доби: (Літопис жіночого руху у світлі українських видань) / В. А. Передирій, Н. М. Сидоренко, Т. В. Старченко. – К. : Дослідницький центр історії української преси, 1998. – 120 с.
  62. Піщуліна О.М. Соціально-культурні трансформації і виникнення нової гендерної парадигми // Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність [упорядники О.М.Руднєва, О.Р.Дашковська; наук. ред. А.П.Гетьман] / О.М.Піщуліна – Х. : Право, 2000. – С.121-130.
  63. Платон. Держава / Платон; пер. з давньогрецької Д. Коваль. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. – 355 с.
  64. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і суспільство / [Колодій А., Харченко В., Климанська Л., Комина Я.]; за ред. Л. Г. Вороненко. – К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. – 584 с.
  65. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / К.Р. Поппер; пер.з англ. – К. : Основи, 1994. – 444 с.
  66. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» від 27 грудня 2006 р. №1834 [електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Режим доступу до Постанови : http://www.kmu.gov.ua
  67. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності на 2001-2005 роки» від 6 травня 2001 р. №479 [електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Режим доступу до Постанови: http://www.kmu.gov.ua
  68. Рекомендації до стратегії ґендерних перетворень в Україні / [Кондратюк Т., Ліврінчук І., Мельник Т. Та ін.]. – К. : Програма розвитку ООН в Україні, 2006. – 32 с.
  69. Рєпа А. Ерос споживання. Пролегомени до студій з садо-марксизму / Андрій Рєпа // Незалежний культорологічний часопис „Ї” – 2004. – № 33. –С. 96-112.
  70. Рівні права та можливості в Україні: реалії та перспективи: матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України, 21 листопада 2006 р. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 128 с.
  71. Рікер П. Навколо політики / Поль Рікер; пер. з фр. В. Андрушко, О.Мокровольський, А Плеханова, О. Сирцова, Л. Федорова, О. Шевченко. – К. : Д.Л., 1995. – 334 с.
  72. Слісаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слісаренко, М. В Томенко – К. : Знання України, 1993. – 192 с.
  73. Сприяння поширенню толерантності в поліетнічному суспільстві / [Майборода О., Чілачава Р., Пилипенко Т. та ін.]; під. ред. Н. Лисюк. – К. : Фонд „Європа ХХІ”, 2002. – 312 с.
  74. Сучасна жіноча преса в Україні: [покажчик / упоряд. А. М. Волобуєва, Н.М.Сидоренко]. – К. : Дослідницький центр історії української преси, 1998. – 76 с.
  75. Таран Л. Євроінтеграція: Круглий стіл із „ґендерними” кутами / Людмила Таран // Вісник ґендерного партнерства „Ольга&Олег” – 2005. - №3. – С. 2-4.
  76. Чухим Н. Гендер як аналітична категорія / Наталія Чухим // Філософсько-антропологічні студії. – 2001. – Спецвипуск. – С. 7 – 24.
  77. Шендрик С. Толерантність як моральний чинник формування нової політичної культури / Станіслав Шендрик // Вісник Львівського університету. – 2002.– Вип. 4. – С. 282-287. – (Серія: філософські науки).
  78. Адам и Ева. Альманах гендерной истории: [альманах /ред. Л. П. Рэпина]. – М. : ИВИ РАН, СПб. : Алетейя, 2003. – 472 с. – (Серия «Гендерная коллекция»).
  79. Антология гендерной теории [антология / Сост., коммент. Е. Гаповой, А.Усмановой]. – Минск : Пропилеи, 2000. – 383 с.
  80. Антология гендерных исследований: [антология / сост.: Л. И. Танова, А.Р.Усманова] – Минск : Пропилеи, 2000. – 384 с.
  81. Атлас географических открытий / Дэвид Маунфлд, Дороти Миддлтон, Сер Джон Юр и др.; [пер. с англ. А. Можаев] – М. : БММ АО, 1998. – 248 с.
  82. Бак-Морс С. Деконструкция по Деррида [электронный ресурс] / Сюзан Бак-Морс // Институт Дистантного Образования Российского Университета Дружбы Народов – Режим доступа к статье : http://www.ido.edu.ru/ffec/philos/chrest/bak_mors.html
  83. Батлер Дж. От пародии к политике // Введение в гендерные исследования. Часть вторая. Хрестоматия. / Джудит Баталер. – Х. : ХЦГИ, СПб. : Алетейя, 2001.– C. 164 – 174.
  84. Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции / Джудит Батлер; пер. с англ. З. Баблоян. – Х. : ХЦГИ; СПб. : Алетейя, 2002. – 168 с. – (Серия «Гендерные исследования»).
  85. Батлер Дж. Случайно сложившиеся основания: феминизм и вопрос о постмодернизме // Введение в гендерные исследования. Часть вторая. Хрестоматия. / Джудит Баталер. – Х. : ХЦГИ, СПб. : Алетейя, 2001. – C. 235 – 258.
  86. Бебель А. Женщина и социализм / Август Бебель. – М. : Госполитиздат, 1959. – 435 с.
  87. Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов / Сандра Липсиц Бем; пер. с англ. Д. Викторова. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 336 с.
  88. Берн Ш. Гендерная психология / Шон Берн; пер. с англ. С. Рысев, Л. Царук, М.Моисеев, О. Боголюбова. – СПб. : Прайм – Еврознак, 2001. – 320 с. – (Секреты психологии).
  89. Брайсон В. Политическая теория феминизма / Валери Брайсон; пер. с. англ. О.Липовская., Т. Липовская. – М. : Идея-Пресс, 2001. – 304 с.
  90. Вариации на тему Гендера: материалы 3 межвуз. конф. молодых исследователей [«Гендерные отношения в современном российском обществе»]. (Санкт-Петербург, 22-23 окт. 2003 г.) / отв. ред. Т. А. Мелешко, М. В. Рабжаева.– СПб. : Алетейя, 2004. – 316 с. – (Серия «Гендерные исследования»).
  91. Винокурова Н.А. Женщины и мужчины в науке: двойной портрет / Н.А.Винокурова // Социс. –1999. – № 4. – С. 82 - 86.
  92. Гендерная реконструкция политических систем: [сб. науч. работ / ред., сост. Н. М. Степанова, Е. В. Кочкина]. – СПб. : Алетейя, 2004. – 992 с. – (Серия «Гендерная коллекция»).
  93. Гендерные истории Восточной Европы: [сб. научн. статей / под ред. Е. Гаповой, А. Усмановой, А. Пето]. – Минск : ЕГУ, 2002. – 416 с.
  94. Гендерные разночтения: материалы 4 межвуз. конф. молодых исследователей [«Гендерные отношения в современном обществе: глобальное и локальное»]. (Санкт-Петербург, 22-23 окт. 2004 г.) / отв. ред. М. В. Рабжаева. – СПб. : Алетейя, 2005. – 384 с. – (Серия «Гендерные исследования»).
  95. Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме): [сб. науч. работ / отв. ред. А. И. Неклесса]. – СПб. : Алетейя, 2000. – 820 с.
  96. Горичева Т. М. Беседа о постмодернизме / Т. М. Горичева, Д. У. Орлов, А.К.Секацкий // Метафизические исследования. Альманах лаборатории метафизических исследований при философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. – 2000. – Вип. 14 : Статус иного. – С. 161-177.
  97. Гуж О. Декларация прав женщины и гражданки [электронный ресурс] / Олимпия де Гуж // Публична электронная библиотека Прометей – Режим доступа к книге : http://d.theupload.info/down/cv9onx4kibh97j9miu8iwtkl8c8op94r/olimpija_de_guzh_deklaracija_prav_zhenshiny_i_grazhdanki.txt
  98. Дегтярев А. А. Основы политической теории / Дегтярев А. А - М. : Высшая школа, 1998. –156 с.
  99. Декарт Р. Правила для руководства ума. Сочинения: в 2-х т / Рене Декарт. – М. : Мысль, 1989. –Т. 1. – 654 с.
  100. Делëз Ж. Одним манифестом меньше / Жиль Делëз // Метафизические исследования. Альманах лаборатории метафизических исследований при философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета.– 2000. – Вип. 14 : Статус иного. – С. 252 - 279
  101. Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля / Жак Деррида; пер. с фр. С. Г. Кашина, Н. В. Суслова. – СПб. : Алетейя, 1999. – 208 с.
  102. Деррида Ж. Шибболет / Жак Деррида; пер. с. фр. В. Е Лапицкий. – СПб. : Академический проект, 2002. – 166 с. – (ХХ век. Критическая библиотека).
  103. Женщины, познание и реальность: исследования по феминистской философии : [сост. Э. Гарри, М. Пирсел; пер. с англ. О. В. Дворкина] – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005 – 440 с. – (Серия „Гендерная коллекция – зарубежная классика”).
  104. Жеребкина И. Гендерные 90-е, или Фаллоса не существует / Ирина Жеребкина. – СПб. : Алетейя, 2003. – 256 с. – (Серия «Феминистская коллекция»).
  105. Жеребкина И. Женское политическое бессознательное / Ирина Жеребкина. – СПб. : Алетейя, 2002. – 224 с. – (Серия «Гендерные исследования»).
  106. Журне Ш. Христианские требования в политике / Шарль Журне; пер. с фр. В.Андрушко, С. Желдак, В. Каденко. – К. : Дух и Литера, 1998. – 465 с.
  107. Идеи и наш мир. Великие концепции прошлого и настоящего / [Гоулд Д., Джоунс Р., Мейсон Э. и др.] ; под общ. ред. Р. Стюарта. – М. : БММ АО, ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. – 224 с.
  108. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа / И. Ильин. – М. : Интрада, 1998. – 256 с.
  109. История женщин на Западе: в 5 т. Т. 1: От древних богинь до христианских святых / [под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро; под ред. П. Шмит Пантель; пер. с англ. Н. Л. Пушкарева]. – СПб. : Алетейя, 2005. – 600 с. – (Гендерные исследования).
  110. Калугинас А. Порядок – хаос – virtualis / A. Калугинас // Метафизические исследования. Альманах лаборатории метафизических исследований при философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета.– 2000. – Вип. 14 : Статус иного. – С. 149 – 161.
  111. Кастельс М. Становление общества сетевых структур [электронный ресурс] / Мануэль Кастельс // Институт Дистантного Образования Российского Университета Дружбы Народов – Режим доступа к статье : http://www.ido.edu.ru/ffec/philos/chrest/g17/kastels.html
  112. Коган И. Л. Гендерная культурология: культура пола и «пол» культуры /И.Л.Коган. – Минск : Ковчег, 2003. – 336 с.
  113. Лакан Ж. Телевидидение / Жак Лакан; пер. с фр. А. Черноглазова. – М. : ИТДК «Гнозис», изд. «Логос», 2000. – 160 с.
  114. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Жан-Франсуа Лиотар; пер. с фр. Н.А.Шматко. – М. : Институт экспериментальной социологии, СПб. : Алетейя. 1998. – 160 с.
  115. Лиотар Ж.-Ф. Феноменология / Жан-Франсуа Лиотар; пер. с англ. Б.Г.Соколов. – СПб. : Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2001 – 180 с.
  116. Липовецкий Ж. Третья женщина. Незыблемость и потрясение основ женственности / Жиль Липовецкий; пер. с фр. Н. И. Полторацкая. – СПб. : Алетейя, 2003. – 512 с. – (Феминистская коллекция).
  117. Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция / Н. О. Лосский. – М. : Тера – Книжный клуб; Республика, 1999. – 408 с. – (Библиотека философской мысли).
  118. Мазин В. Стадия зеркала Жака Лакана / В. Мазин. – СПб. : Алетейя, 2005. – 160 с. – (Серия «Лакановские тетради»).
  119. Макеев С. Десятилетний кризис легитимности правящих элит / C. Макеев // Політична думка. – 2001. – №3. – С. 5 – 9.
  120. Миллет. К. Сексуальная политика (главы из книги) / К. Миллет // Вопросы философии. – 1994. – № 9. – С. 148 – 172.
  121. Новейший философский словарь / [ред., сост. А. А. Грицанов]. – 2-е изд., переработ. и дополн. – Минск : Книжный Дом, 2001. – 1280 с. – (Мир энциклопедий).
  122. О муже(N)ственности: [сб. научн. статей / сост. С. Ушакин]. – М. : Новое литературное обозрение, 2002. – 720 с.
  123. Парриндер Дж. Сексуальная мораль в мировых религиях / Джеффри Парриндер; пер. с англ. Т. Логачевой. – М. : Фаир-Пресс, 2002. – 352 с.
  124. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс; пер. с англ. Ю. А. Данилов. – М. : Эдиториал УРСС, 2001 – 312 с.
  125. Проективный философский словарь: новые термины и понятия / [под ред. Г.Л.Тульчинского, М. Н. Эпштейна]. – СПб. : Алетейя, 2003. – 512 с. – (Серия «Тела мысли»).
  126. Рихтер Д. Гендерная идеология и "холодная война" / Д. Рихтер // Общественные науки и современность. – 1999. – №1. – С. 184 – 191.
  127. Рубин Г. Размышляя о поле: заметки о радикальной теории сексуальных политик / Гейл Рубин // Гендерные исследования. – 1999. – №3 (2/1999) – С. 5-63.
  128. Словарь гендерных терминов / [ред. А. А. Денисова]. – М. : Информация – ХХ век, 2002. – 256 с.
  129. Современная западная философия: Словарь / [сост.: В. С. Малахов, В.П.Філатов] – М. : Политиздат, 1998. – 414 с.
  130. Современная политическая теория: [сб. научн. статей / авт.-сост. Д. Хэлд; пер. с англ. под общей редакцией В. И. Даниленко]. – М. : Nota Bene, 2001. – 480 с.
  131. Современное женское движение: идеологии, практики и перспективы: материали Междунар. конф., 18-20 сен. 2006г., Бишкек, Кыргызстан / Ред. А.К.Молдошева, Ч. Д. Искакова. – Бишкек : Фонд «Сорос-Кыргызстан», 2007. – 259 с.
  132. Суковатая В. Сакральная проституция и Власть: феминистский анализ дискурсов / Виктория Суковатая // Иной взгляд. Международный альманах гендерных исследований. – Минск, 2000. – № 4 – С. 9-11.
  133. Сэмуэлс Э. Тайная жизнь политики ≠ Эндрю Сэмуэлс; пер. с англ. В.В.Зеленский. – СПб. : ИЦ «Гуманитарная Академия», 2002. – 285 с. – (Мастерская психологии и психотерапии).
  134. Ушакин С.А. Политическая теория феминизма / С.А. Ушакин // Вопросы философии. – 2000. – №11. – С. 27-52.
  135. Фридан Б. Загадка женственности / Б. Фриган. – М. : Издат. группа Прогресс: Литера, 1994. – 496 с.
  136. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / М. Хайдеггер; сост., пер. с нем. и комм. В. В. Бибихина. – М. : Республика, 1993. – 447 с.
  137. Хайм М.Метафизика виртуальной реальности. От наивного реализма к ирреализму [электронный ресурс] / Майкл Хайм // Институт Дистантного Образования Российского Университета Дружбы Народов – Режим доступа к статье : http://www.ido.edu.ru/ffec/philos/chrest/g12/hiem_m.html
  138. Хрестоматия по западной философии XVII –XVIII веков: [хрестоматия /под общ. ред. Л. И. Яковлевой]. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 784 с.
  139. Человек. Философско-энциклопедический словарь / [сост. В. Д. Жирнов, М.А.Мануильский, С. А. Пастушный]. – М. : Наука, 2000. – 516 с.
  140. Эпштейн М. Н. Философия тела / М. Н. Эпштейн., Г. Л. Тульчинский.– СПб. : Алетейя, 2006. – 432 с – (Серия «Тела мысли»).
  141. Юнг К. Г. Психологические типы / Карл Густав Юнг; пер. с нем. С. Лорис, перераб. и дополн. В. В. Зеленским. – СПб. : Азбука, 2001. – 736 с.
  142. Ясперс К. Смысл и назначение истории: 2-е изд. / Карл Ясперс; пер. с нем. М.И. Левиной.– М. : Республика, 1994. – 527 с. – (Мыслители ХХ в).
  143. Acker J. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations / Joan Acker // Gender and Society. – 1990 – # 4(2) – P. 123 – 150.
  144. Agranoff R. Big Questions in Public Network Management Research / R. Agranoff, M. McGuire // Journal of Public Administration Research and Theory. – 2001. – #11. – p. 295 - 326
  145. Allendorf K. Integrating Gender into HIV/AIDS programmes: a review paper /Keera Allendorf, Geeta Rao Gupta, Daniel Whelan. – Deli : Thomson Press, 2003. – 52 p.
  146. Analyzing gender: women and men in development : [analytical toolkit / ed. by Virginija Langbakk]. – Stockholm : Edita, 2003. – 18 p.
  147. Azeem S. A. Women in Islam versus Women in the Judaeo - Christian tradition: the Myth and reality / Sherif Abdel Azeem. – Eastern Province, Saudi Arabia : Wamy studies on Islam, 1995. – 78 p.
  148. Basic Facts about the United Nations / [Ed. by Department of Public Information]. – New York : News and media division, United Nations Department of Public Information, 2000. – 348 p.
  149. Bevir M. Democratic governance: Systems and radical perspectives / M. Bevir // Public Administration Review. – 2006. – # 66(3). – p. 426 – 436.
  150. Biezer М. Ciclo de proyectos / Biezer Moema. – Mexico : GTZ, 2002. – 384 p.
  151. Bogason P. The democratic prospects of network governance / P. Bogason, J. A Musso // American Review of Public Administration. – 2006. – #36 (1). – p. 3 - 18
  152. Brown L. R. Plan B. Rescuing a Planet under Stress and a Civilization in Trouble / Lester R. Brown. – New York-London : W. W. Norton, 2003. – 288 p
  153. Carlos I. La masculinidad como campo de estudio y de accion social / Sandra Garcia, Ivan Carlos, Fredy Gomez. – Medellin : Academia-M, 2003. – 240 p. .
  154. Coleman W. D. Internationalized policy environments and policy network analysis / W. D. Coleman, A. Perl // Political Studies. – 1999. – #47 (4). – p. 691-709.
  155. Comparative Politics Today: A World View / [Ed. by G. Almond, G. Powell]. – Glenview: Scott, Foresman and Company, 1998. – 598 p.
  156. Contract-financed Technical Co-operation and Local Ownership. Ukraine Country Study Report: (Swedish international development Agency evaluation report) [електронний ресурс] / Joao Guimaraes, Raymond Apthorpe, Oleksander Stegniy // Swedish international development Agency. – 2006. – Режим доступу до книги : http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=2662
  157. Corum J., Hossain F. Naming Names [електронний ресурс] / Jonathan Corum, Farhana Hossain // The New York Times. – 2007. – Режим доступу до діаграми – http://www.nytimes.com/interactive/2007/12/15/us/politics/DEBATE.html
  158. Davidson E. J. Evaluation methodology basics: The nuts and bolts of sound evaluation / Jane E. Davidson. – Thousand Oaks: Sage Publications Inc, 2005. – 264 p.
  159. Dell F. Feminism for Men / Floyd Dell. – Boston : Beacon Press, 1992. – 240 p.
  160. Deutsch K. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control / Karl Deutsch. – New York, 1963. – 320 p.
  161. Devetak R. Postmodernism // Theories of International Relations [eds. Scott Burchill, Andrew Linklater] / Richard Devetak. – New York: St Martin's Press, 1996.– p. 179 – 209.
  162. Directions for SMCs work with organizational development and capacity building: [analytical toolkit / ed. by Göran Sturve]. – Sundbyberg : Alfa-Print, 2002. – 44 p.
  163. Dowding K. There Must be End to Confusion: Policy networks, Intellectual Fatigue, and the Need for Political Science Methods Courses in British Universities / K.Dowding // Political Studies. – 2001. – #49. – p. 89 – 105.
  164. Easton D. A Framework for Political Analysis / David Easton. – Englewood Cliffs, NJ [etc.] : Prentice-Hall. 1965. – 144 p.
  165. Encyclopedia of American Biography / [ed. by. John. A. Garraty, Jerome L.Sternstein]. – 2-nd ed. – New York: HarperCollinspublishers, Inc., 1995. – 1264 p.
  166. Faria J. R. Scientific, business and political networks in academia / Joao Ricardo Faria // Research in Economics journal. – 2002. – #2. – p. 187 – 198.
  167. Fitzgerald D.Transnationalism in question / D. Fitzgerald, R. Waldinger // American Journal of Sociology. – 2004. – #109 (5). – p. 1177 – 1195.
  168. Gender aspects : [analytical toolkit / ed. University Collage London, DPU Development Planning Unit of Swiss Agency for Development and Cooperation]. – Bern: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Federal Department of Foreign Affairs (DFA), 2003. – 96 c.
  169. Gender Education: International conference materials, November 4-5. 2003. Bukhara, Uzbekistan / Open Society Institute – Network women's Program, Open Society Institute – Assistance Foundation – Uzbekistan, Organization of Security and Cooperation in Europe, Empowering Education program – Uzbekistan. – Bukhara: Open Society Institute – Assistance Foundation – Uzbekistan, 2003. – 252 c.
  170. Gender Equality. SIDA’s Policy and methods at a glance: (Swedish international development Agency booklet) [електронний ресурс] / Gender Equality team // Swedish international development Agency. – 2006. – Режим доступу до книги. – http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=3597
  171. Gender Projects in Estonia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Russia and Ukraine: (Evaluation of Projects Implemented by Språngbrädan) [електронний ресурс] / Thomas Bjorkinde, Karin Attstrom, Alexandra Wynn // Department for Europe, Swedish international development Agency – 2005 – Режим доступу до книги. – http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=3518
  172. Gimbutas M. The Early Civilization of Europe (Monograph for Indo-European Studies) / M. Gimbutas. – Los Angeles : University of California Press,1980. – 320 p.
  173. Handlingsplan för Sida inom Politiken för global utveckling: (Sveriges politik för global utveckling, SIDA) [електронний ресурс] / Sidas policy- och metodavdelning (POM) // Swedish international development Agency. – 2006. – Режим доступу до докум. – http://www.sida.se/?d=258&a=3808
  174. Hubbard R. The Political Nature of Human Nature // Theoretical perspectives on sexual difference. [Rhode D., ed.] / Ruth Hubbard. – New Haven : Yale University Press, 1990. – P. 60-74.
  175. Jagger A. Feminist Politics and Human Nature / Alison Jagger. – Harvester : Harvester Press, 1983. – 490 р.
  176. Jay Gould S. The mismeasure of Man / Stephen Jay Gould. – New York : W.W.Norton, 1981. – 248 р.
  177. Klijn E. N. Analysing and managing policy processes in complex networks: A theoretical examination of the concept policy network and its problems / E. N. Klijn // Administration and Society. – 1996. – #28 (1). – p. 90 – 119.
  178. Knoke D. Community Power Structures // Political Networks. The structural perspective [ed by D. Knoke] / D. Knoke. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – p. 119 – 148.
  179. Lipson M. Transgovernmental networks and non-proliferation – International security and the future of global governance / M. Lipson // International Journal. – 2005. – #61 (1). – p. 179 – 198.
  180. Lyotard J.-F. Le Differend / Jean-François Lyotard. – Paris : Minuit, 1983. – 436 р.
  181. Lyotard J-F. The Inhuman: Reflections on Time / Jean-François Lyotard; translated by G. Bennington, R. Bowlby. – Cambridge : Polity Press, 1991. – 216 p.
  182. Mainstreaming Gender Equality. Sida's support for the promotion of gender equality in partner countries: (Swedish international development Agency evaluation report) [електронний ресурс] / Britha Mikkelsen, Ted Freeman, Bonnie Keller // Swedish international development Agency. – 2006. – Режим доступу до книги. – http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=2357
  183. Manual for monitoring the incorporation of a gender perspective in Diakonia and partner organisations. Concepts and methods. Revised 2nd Edition [manual / Ed. Annica Holmberg, Eric Nilsson, Sue Davén] – Stockholm : Diakonia, 2005. – 48 p.
  184. Marsh D., Smith M. J. There is More then One Way to Do Political Science: on Defferent Ways to Study Political Networks / D. Marsh, M. J. Smith // Political Studies. – 2001. – # 49. – p. 528 – 541.
  185. Peterson V. S. Introduction // Gendered States: (Re)Visions of International Relations Theory / Peterson V. Spike. – Boulder (Colorado) : Lynne Rienner Publishers, 1992. – p 1 – 29.
  186. Pratchett L. Open systems and closed networks: policy networks and the emergence of open systems in local government / L. Pratchett // Public Administration. – 1994. – #72. – p. 73 - 93
  187. Promoting Gender Equality in Development Cooperation : (Swedish international development Agency Policy) [електронний ресурс] / Department for democracy and social development, Gender Equality team of SIDA // Swedish international development Agency. – 2005. – Режим доступу до книги. – http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=3584
  188. Rhodes R. A. W. Putting people back into networks / R. A. W Rhodes // Australian Journal of Political Science. – 2002. – #37 (3). – p. 399 – 416.
  189. Richardson J. Government, interest groups and policy change / J. Richardson // Political Studies. – 2000. – #34 (1). – p. 53 – 80.
  190. Rougemont D. Die Krankheit Europas / D. Rougemont // Merkur (Baden-Baden) – 1934. – # 1. – P 20-35.
  191. Ruiz Bravo P. Sub-versiones masculinas Ruiz Bravo P. Sub-versiones masculinas /Patricia Ruiz Bravo. – Peru : Flora Tristan, 2001. – 480 p.
  192. Spender D. For the record. The making and meaning of feminist knowledge / Dale Spender. – London : The Women's Press. 1985. – 244 p.
  193. Stone D. Transfer agents and global networks in the “transnationalization” of policy / D. Stone // Journal of European Public Policy. – 2004. – #11 (3) – p. 545 – 566.
  194. Thaa W. Learn citizenship: The fading away of the political in transnational democracy / W. Thaa // European Journal of International Relations. – 2001. – #7 (4). – p. 503 – 523.
  195. The Council of Europe. 800 million Europeans / [booklet / Ed. by Public Relations division of the Council of Europe]. – Strasbourg : Council of Europe workshops, 2001. – 112 p.
  196. Nations in transit 2006. Democratization from Central Europe to Eurasia / [Ed. by J.Goehring]. – Budapest : Aquincum Publishing, 2006. – 712 p.
  197. The oral history reader / [anthology /Ed. by Robert Perks, Alistair Thomson]. – London - New York : Routledge, 1998. – 480 p.
  198. Ukraine : (Swedish international development Agency Country Report 2007) [електронний ресурс] / Embassy of Sweden in Kyiv // Swedish international development Agency. – 2008. – Режим доступу до книги. – http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=39889
  199. Waver O. Figures of international thought: Introducing persons instead of paradigms // The Future of International Relations: Masters in the Making [ eds. Iver B.Neumann, Ole Waver] / Ole Waver. – London / New York : Routledge, 1997. – p. 7-37
  200. Wendt A. Bridging the theory/meta-theory gap in international relations / Alexander Wendt // Review of International Studies. – 1991. – #17. – p 383 - 392.
  201. Wolf N. The Beauty Myth / Naomi Wolf. – Toronto : Random House, 1991. – 348 p.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины