ПОЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ (НА ПРИКЛАДІ ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У КРИМУ)
 • скачать файл:
 • Название:
 • ПОЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ (НА ПРИКЛАДІ ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У КРИМУ)
 • Альтернативное название:
 • ПОЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (НА ПРИМЕРЕ этноконфессиональных ОТНОШЕНИЙ В КРЫМУ)
 • Кол-во страниц:
 • 166
 • ВУЗ:
 • СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису


  Михайлова Анна Сергіївна

  УДК: 303.09:323.22/.28


  ПОЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
  ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
  (НА ПРИКЛАДІ ЕТНОКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У КРИМУ)


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук
  23.00.01 - теорія та історія політичної науки


  Науковий керівник
  Чемшит Олександр Олександрович,
  доктор політичних наук, професор
  Севастополь-2009


  ЗМІСТ
  ВСТУП……………………………………………………………………..................3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ…....13
  1.1. Інформаційно-аналітичні технології і моделювання регіональних соціально- політичних процесів у зарубіжній та вітчизняній літературі…….....13
  1.2. Методологія й емпірична база дослідження етноконфесійних процесів в Автономній Республіці Крим…………………………………………................25
  Висновки до розділу…………………………………………………………..........32

  РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ТИП ПРИКЛАДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ………………….....34
  2.1. Політичний аналіз у вивченні соціально-політичних ситуацій: підходи й параметри дослідження……………………………………….................................34
  2.2. Політичне моделювання як метод політичного аналізу……….....................50
  2.3. Особливості вивчення соціально-політичної ситуації в контексті прикладного моделювання…………………………………………………...........76
  Висновки до розділу……………………………………………………..................91

  РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ЕТНОКОНФЕСІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ…………………………….........................93
  3.1. Етноконфесійна ситуація в Криму як соціально-політична проблема…………………………………………………………………………….93
  3.2. Алгоритм моделювання міжконфесійних і міжнаціональних відносин в Автономній Республіці Крим……………………………………….....................111
  3.3. Інформаційно-аналітична робота в органах державної влади АРК: рівень досліджень, організація, напрямки оптимізації……………................................148
  Висновки до розділу………………………………………………………............159
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………….............160
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...................166
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………............187

  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження обумовлена суспільною потребою розробки методологічних засад політичної науки, імперативом здійснення всебічного аналізу соціально-політичних відносин в Україні, і зокрема в Автономній Республіці Крим. Українське суспільство, починаючи з 90-х років XX століття і до цього часу переживає складний період якісних та радикальних змін у всіх сферах суспільного життя: в економіці, соціально-політичних відносинах, у духовній сфері. Зміни, які відбуваються, необхідно ретельно відслідковувати та аналізувати, що в свою чергу дозволить адаптувати управлінські рішення до нових внутрішніх та зовнішніх імпульсів соціально-політичної системи, погоджувати інтереси різних соціальних груп і виробляти ефективний політичний курс.
  Тому в сучасних умовах найважливішою характеристикою діяльності держави є рівень її інформаційно-аналітичного забезпечення, який справляє значний вплив на процеси соціально-економічного розвитку суспільства. Досвід удосконалювання державного управління демонструє, що інформаційно-аналітичне забезпечення – один із найважливіших напрямків підвищення ефективності функціонування державної влади на всіх рівнях: регіональному, національному та міжнародному.
  Розуміючи інформаційно-аналітичні технології як сукупність методів збору і обробки інформації, які характеризують об'єкт управлінського впливу – у тому числі соціально-політичні процеси, - специфічних прийомів їх діагностики, аналізу та синтезу, і оцінки наслідків прийняття різних варіантів політичних рішень, відзначимо, що особливу актуальність здобуває проблема пошуку ефективних методик аналізу соціально-політичних процесів, які представляють не тільки академічний, але й практичний інтерес. Це пов'язано з тим, що адекватне передбачення політичних змін є однією з головних умов побудови правильної стратегії та тактики соціально-політичного управління, цільового впливу на соціально-політичні процеси. Міцність і нерозривність процесу «аналіз – планування – управління – аналіз» виступає для окремих соціально-політичних підсистем, ситуацій, інститутів, суб'єктів важливою передумовою щодо реалізації поточних і довгострокових цілей і завдань. Інформаційно-аналітичні технології в умовах обмеженого тимчасового ресурсу, неповноти відомостей про досліджувані процеси, суперечливість, а часом і неточності інформацій, дозволяють узагальнити розрізнені дані в цілісну картину, яка вимальовується, й на цій основі здійснити прогнозування відповідних явищ або процесів.
  Процес підвищення значущості інформаційно-аналітичних технологій у процесі прийняття політичних рішень важливий для всіх країн пострадянського простору, які переживають трансформаційні зміни, включаючи й Україну, яка є багатонаціональною та поліконфесіональною державою. З моменту проголошення незалежності одим із актуальних завдань подальшого стабільного розвитку України є вироблення чіткої етнонаціональної політики та гармонізації державно-церковних відносин. Формування державного курсу в цій сфері відбувається в умовах зростання національної самосвідомості та релігійності населення, що виявляється в активній діяльності національних політичних організацій, прямій чи непрямій участі представників різних національних громад у вирішенні питань державної політики, в роботі національно-культурних товариств, збільшенні кількості храмів, монастирів, релігійних общин. Все це стало неодмінними атрибутами сучасного життя і потребує поглибленого аналізу й вироблення практичних рекомендацій зі зміцнення соціально-політичної стабільності в країні.
  Проблема взаєморозуміння між представниками різних етносів і конфесій особливо актуальна в АРК, де проживають представники 125 національностей і народностей, серед яких найчисельнішими є росіяни, українці й кримські татари. При цьому етнічні процеси тісно пов'язані з релігією. У конфесіональному відношенні Крим є найбільш мозаїчним регіоном України, у якому проводять діяльність більше 50 конфесій, течій і напрямків, у рамках яких діють понад 1100 релігійних організацій. Серед цих організацій домінуюче положення в АРК мають Православ'я, Іслам і Протестантизм. Історичною особливістю Криму є те, що тут багато століть взаємодіють народи, що належать до двох цивілізацій - християнської й ісламської. У їхніх взаєминах мали місце протиріччя, які нерідко призводили до різного роду конфліктів. На сьогоднішній день у АРК склалася особлива регіональна модель взаємин місцевих органів влади з активною й організованою частиною представників кримсько-татарського народу, яка прагне агрегувати інтереси свого народу, ранжирувати їх за ступенем гостроти й утілити їх у життя в суб'єктивній послідовності. У свою чергу, місцеві органі влади різного рівня управління нерідко займають вичікувальну позицію, не ухвалюючи активних дій щодо нормалізації виниклої ситуації. Відсутність реальних кроків з боку влади у вирішенні нагальних проблем кримського соціуму призводить час від часу до гострого протистояння на етноконфесійній основі. І тоді дії органів влади нагадують ситуацію в режимі «гасіння пожежі». Замість організації діалогу ухвалюються спішні, не зовсім продумані заходи. У таких умовах, безумовно, важливо враховувати етноконфесійні фактори, які є визначальними в житті кримського соціуму. Рішення цієї проблематики вбачається в розробці аналітичних програм, спрямованих на системне, послідовне вивчення та вирішення практичних проблем як республіканського, так і регіонального рівня. Як одну з таких інформаційно-аналітичних технологій можно розглядати моделювання, яке добре відоме у світовій практиці.
  В інформаційно-аналітичній сфері Криму вже є деякі комп'ютерні розробки щодо збору, обробки, акумулювання інформації про соціально- політичні процеси - бази даних інформації. Їхнє використання дозволяє краще здійснювати аналіз і моделювання багатьох етнічних і конфесіональних явищ. На жаль, методика моделювання донедавна практично була відсутня й не використовувалася в системі керування регіонального рівня.
  Усе це свідчить про необхідність і можливості здійснення моделювання етноконфесійних ситуацій у Криму на основі системного аналізу. Кримське співтовариство має ряд специфічних особливостей, пов'язаних з віросповіданням його населення й з полікультурною поведінкою різних етнічних суб'єктів. У зв'язку із цим необхідно виробити та апробувати методологію його соціально-політичного аналізу й відобразити розвиток і саморозвиток етноконфесійних відносин в інформаційно-аналітичній моделі. Адже неефективна робота з інформаційними потоками призводить до хаотичного стану ситуації й, у кінцевому результаті, може призвести до помилкових оцінок виникаючих проблем і до невірних рішень.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснено відповідно до наукової теми кафедри філософських та соціальних наук Севастопольського національного технічного університету „Оптимізація взаємодії інститутів держави та громадянського суспільства у сучасному модернізаційному процесі” (номер державної реєстрації 0103U001611), а також відповідно до напрямків досліджень кафедри прикладної політології Таврійського екологічного інституту (м. Сімферополь) і проекту ООН з людської безпеки в Криму, метою якого є попередження міжетнічних конфліктів.
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка оптимального алгоритму моделювання соціально-політичних ситуацій для вироблення практичних рекомендацій у системі управління, спрямованих на гармонізацію національних та міжконфесійних відносин у Криму. Тому робота має теоретико-прикладний характер і зорієнтована на дослідження конкретної етноконфесійної ситуації в кримському соціумі.
  Для досягнення поставленої мети в дисертації передбачається виконання наступних дослідницьких завдань:
  - проаналізувати існуючі в політичних дослідженнях підходи до використання інформаційно-аналітичних технологій для вивчення соціально-політичних ситуацій, у тому числі етноконфесійних відносин, і насамперед методологію та методику політичного аналізу;
  - на підставі системного підходу як методологічної бази для дослідження політичних процесів виявити специфіку політичного моделювання як методу політичного аналізу й особливості його застосування для вивчення етноконфесійних відносин в АРК;
  - виявити роль і місце міжетнічних та міжконфесійних відносин як факторів, що впливають на стан соціально-політичної ситуації в Криму;
  - показати кореляцію між етнічним і конфесійним рівнем відносин двох основних національно-релігійних общин Криму – слов’яно-православної та ісламсько-кримсько-татарської;
  - дослідити основні фактори і стереотипи, які впливають на конфігурацію та формування конфліктогенного потенціалу в етноконфесійній сфері, і показати місце та роль впливу економічних і соціально-політичних процесів на розвиток етноконфесійних відносин у Криму;
  - показати особливу роль етнічних еліт і засобів масової інформації у розвитку етноконфесійних відносин на півострові;
  - виробити алгоритм побудови моделі етноконфесійної ситуації в кримському регіоні;
  - охарактеризувати рівень інформаційно-аналітичної роботи й відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади в АРК в етноконфесійній сфері та визначити напрямки їх оптимізації;
  - подати конкретні рекомендації органам державної влади автономії із застосування методу політичного моделювання для адекватного відображення системи етноконфесійних відносин з метою забезпечення соціально-політичної стабільності в Криму.
  Об’єктом даного дослідження є інформаційно-аналітичні технології вивчення соціально-політичних процесів.
  Предметом дисертаційного дослідження є політичне моделювання як метод і один із видів інформаційно-аналітичних технологій, які застосовуються для аналізу соціально-політичних процесів, на прикладі етноконфесійних відносин в Автономній Республіці Крим.
  Методи дослідження. Вони становлять собою сукупність прийомів і операцій щодо збору й обробки інформації для розв'язання поставлених завдань, формуються на основі системного підходу, що розглядає будь-яку сферу громадському життя – у нашому випадку систему етноконфесійних відносин, - як цілісний, складно організований і саморегулювальний організм. Останній перебуває в безперервній взаємодії з навколишнім середовищем через входи й виходи системи, зврахуванням специфіки емпіричної бази дослідження, у якості якої виступають дані соціальної статистики Республіканського комітету у справах релігії і національностей АРК; матеріали кримського Комітету з інформації з попередження напруги в етноконфесійних відносинах; результати соціологічних опитувань з людської безпеці в Криму за програмою ПРІК ООН; результати етнополітичного моніторингу; численні вітчизняні та зарубіжні політологічні, соціологічні та історичні дослідження. Тому в роботі застосовується історичний метод, який дозволяє побачити еволюцію системи відносин у послідовному часовому розвитку та виявити зв'язки минулого з теперішнім і майбутнім; порівняльний метод, який передбачає зіставлення однотипних явищ для виділення загальних рис, специфіки й знаходження таким чином оптимальних шляхів виконання завдань; структурно-функціональний метод, який розглядає кримський соціум як систему зі складною структурою, кожний елемент якої виконує специфічні функції, що задовольняють потреби системи; метод спостереження, за допомогою якого був структурований об'єкт дослідження і виділені основні складники етноконфесійної ситуації; контент-аналіз, який дозволяє досліджувати документи національних і релігійних общин; метод опитувального аналізу, за допомогою якого збиралася вся первинна інформація з проблеми етноконфесійних відносин у Криму як матеріал для її подальшого моделювання; моніторинг преси з проблеми етноконфесійних відносин на півострові; метод сценарію, за допомогою якого послідовно розглядались усі складники алгоритму моделювання етноконфесійної ситуації. Докладний огляд методів дослідження приводиться у відповідному розділі дисертації.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає у формулюванні цілісної концепції аналітичного підходу як методологічного забезпечення дослідження соціально-політичних процесів на конкретнім прикладі і визначається такими положеннями:
  - запропонована модель аналізу соціально-політичної ситуації на прикладі етноконфесійних відносин в АРК, у ході побудови якої визначається такий алгоритм моделювання: формування проблеми (стан суспільної думки, основні проблеми, вимоги й стереотипи, заяви про проблему й законодавча база), концептуалізація проблеми (сторони – учасниці, інтереси, зв'язки, ресурси), моделювання (фактори впливу на інтереси, фактори суміщення), пошук альтернатив (оцінка альтернатив, аналіз прохідності варіантів рішень); дана інформаційно-аналітична технологія дозволяє як у повному, так і частковому експертному аналізі дати оцінку стану заявленої проблеми;
  - визначені індикатори для формування алгоритму моделювання соціально-політичної ситуації, а саме: індикатори соціально-економічного поля, які дозволили розкрити пряму залежність добробуту й оцінки ситуації, що склалася, соціального стану й особливостей адаптації громадянина; індикатори емоційного поля, що допомогли узагальнити суб'єктивний підхід до оцінки соціально-політичної ситуації акторами вищезазначених відносин; та соціо-культурні показники, які дали можливість підкреслити баланс раціональних і емоційних оцінок та перспективи їх змін; політичний блок індикаторів, що дозволив визначити ставлення й рівень довіри населення до політичних лідерів; водночас відзначено, що зв’язок усіх показників - індикаторів довів пряму залежність проблемної ситуації від відносної безпеки громадян;
  -отримана структура основних акторів етноконфесійних відносин у Криму й виявлена взаємодія трьох соціально-політичних факторів, що обумовлюють конфігурацію ситуації в цій сфері, а саме: політика держави з вирішення етнічних і конфесіональних питань; політичне протиборство етнічних еліт; засоби масової інформації, які стають фактором відображення діяльності попередніх суб’єктів соціально-політичних відносин і формують зовнішні імпульси – „реакцію” на прийняття управлінських рішень;
  -запропонована практична палетка політичного аналізу на основі комплексних даних діяльності етнічних організацій у Криму й основних комунікаційних процесів, за допомогою якої аналітик визначає для суб'єкта ситуації мету, програми, загальні проблеми й варіанти управлінських рішень, відзначає необхідність упровадження програм соціально-етнічного напрямку, в яких беруть участь інститути громадянського суспільства (громадські об'єднання, асоціації, партії, групи тиску), інститути інформації (інформаційно-аналітичні центри, ЗМІ). Такий спільний доступ до інформації як учених, експертів, так і представників влади, забезпечує спільну відповідальність у прийнятті управлінських рішень і підсилює роль та ефективність запропонованих програм;
  -на основі результатів дослідження розроблені рекомендації щодо вдосконалення моніторингу й аналізу соціально-політичної ситуації в регіоні для законодавчих і виконавчих органів влади, спрямовані на стабілізацію й гармонізацію етноконфесійних відносин в АРК, складовими частинами яких є: системний опис проблеми й визначення ступеня важливості, побудова моделі на підставі розвитку даного об'єкта, визначення шляхів досягнення бажаного майбутнього, програмування основних заходів і програм втілення бажаного, контроль і моніторинг реалізації прийнятих програм і заходів.
  Практичне значення отриманих результатів. Дисертаційне дослідження формує необхідне теоретико-методологічне підґрунтя для подальшої розробки проблематики становлення та розвитку аналітичного сегмента громадянського суспільства, удосконалення методів, прийомів і техніки дослідження соціально-політичних процесів.
  Результати роботи як поглиблюють теоретичні уявлення і підходи до аналізу соціально-політичної ситуації, так і дозволяють визначити практичні рекомендації з організації багатофакторного регіонального дослідження, представляють систему методів дослідження, яка визначає оптимальну методику побудови моделі етноконфесійних відносин, і дозволяють виявити тенденції розвитку цих процесів на основі наукових уявлень про емпіричні індикатори етнічних і міжетнічних взаємовідносин на прикладі окремого регіону. Отримані автором результати були опубліковані в засобах масової інформації АРК і представлені в аналітичній доповіді для Верховної Ради АРК за результатами регіонального соціологічного дослідження „Людська безпека”, у ході якої дисертант виступав експертом і аналітиком.
  Положення і висновки роботи можуть бути використані для підготовки навчально-методичних матеріалів, читання курсів з прикладної політології і етнополітології. Результати роботи становлять практичний інтерес у разі підготовки аналітичних і експертних матеріалів для регіонального рівня систем управління.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася протягом семи років на дев’яти регіональних, національних і міжнародних наукових конференціях та семінарах: «Громадянське суспільство» (м. Луганськ, 3-8 серпня 2003 року); 1-й Всекримській конференції студентів, аспірантів, молодих учених Криму «Крим на порозі ХХI століття: культура, наука, політика, економіка, екологія» (м. Сімферополь, 15-16 листопада 2001 року); «Україна наукова - 2003» м.Дніпропетровськ, 16-20 червня 2003 року); 6-й підсумковій науковій конференції «Дні Науки в ТЕІ» (м. Сімферополь, 23-24 квітня 2003 року); 7-й підсумковій науковій конференції ТЕІ «Наука ХХI століття» (м. Сімферополь, 19-20 травня 2004 року); «Символ в філософії і релігії» (м. Севастополь, 17-20 травня 2004 року); «Політична опозиція і суспільний ідеал» (м. Севастополь, 12-13 вересня 2005 року); міжнародних наукових конференціях «Чорноморська безпека: кримський вимір міжнародних тенденцій» (м. Ялта, 16 вересня 2008 року); «Чорноморська безпека в умовах світової кризи: кримський вимір» (м. Ялта, 12 травня 2009 року).
  Основні положення дисертації були обговорені на теоретичних семінарах кафедри філософських і соціальних наук Севастопольського національного технічного університету.
  Публікації, які відображають зміст і результати дисертаційного дослідження, представлені сімома статтями, опублікованими в п’яти збірниках наукових праць і в двох збірниках матеріалів наукових конференцій, при цьому три публікації здійснено у спеціалізованих виданнях з політичних наук із списку ВАК України.
  Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. У тексті дисертації наводяться 27 таблиць, схем і малюнків, розміщених на 24 аркушах. Загальний обсяг дисертації становить 186 сторінки, список використаних джерел включає 250 найменувань.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У результаті проведеного дисертаційного дослідження, присвяченого політичному моделюванню як інформаційно-аналітичної технології на прикладі етноконфесійних відносин в Автономній Республіці Крим, автор дійшов до наступних висновків.
  1. Актуальність заявленої теми обумовлена ситуацією, яка склалася на Кримському півострові у сфері етноконфесійних відносин, що являють собою соціально-політичну проблему й основним фактором, який визначає параметри соціально-політичного становища в АРК.
  2. У регіоні в різних етнополітичних сил і організацій склався стереотип ефективності політичного тиску на регіональні органи влади шляхом організації локальних і контрольованих конфліктів.
  3. Рівень інформаційно-аналітичної роботи й відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади, що є одним із визначальних факторів соціально-економічного і політичного розвитку будь-якого суспільства, в АРК не в повному обсязі відповідає складності й конфігурації проблем, які виникають в етноконфесійній сфері. По суті, в автономії відсутній системний державний механізм у підході до регулювання напруги в міжконфесійних і міжетнічних відносинах. Відсутність аналітичного інструментарію, технологій моніторингу та підготовки науково обґрунтованих рішень з боку регіональних органів влади призводить до укріплення банальної схеми рішення проблем у міжнаціональних і міжконфесійних відносинах – політичних торгів, що здійснюються за методом «гасіння пожежі», без спроб системно проаналізувати й прогнозувати розвиток соціально-політичної ситуації в зазначеному напрямку
  4. У цьому відношенні існуюча практика вивчення соціально-політичних ситуацій показує ефективність політичного аналізу, який застосовується на основі системного підходу і, зокрема, методу політичного моделювання, який знаходить активне застосування в дослідженнях політичної, військової, соціальної та економічної систем суспільства. Ґрунтуючись на розробках Д. Істона, Т. Сааті, В. Тихомирова та інших дослідників, методичні можливості політичного моделювання стають перспективними напрямками в дослідженні і вирішенні соціально-політичної напруги, у тому числі і в такій складній системі, якою є етноконфесійні відносини.
  5. Політичне моделювання як інформаційно-аналітична технологія дозволяє розглянути проблему системно і всебічно, і на цій методологічній та методичній базі було розпочато конкретне емпіричне дослідження соціально-політичних напруг в Автономній Республіці Крим. Результати дозволили обґрунтувати реальні можливості методу як інформаційно-аналітичної технології під прийняття конкретного управлінського рішення.
  6. Під моделлю розуміють матеріально відображену інформацію про конкретну соціально-політичну ситуацію у визначений період. У ході дослідження з'являється можливість не тільки отримувати нову інформацію, але й передбачаються варіанти впливу на неї.
  7. Політичне моделювання представлене поетапно, у вигляді алгоритму: формування проблеми (причини, сторони, цінності, ресурси, досвід), концептуалізація, операціоналізація (мінливі показники), моделювання (взаємозв’язки, фактори біологічні, психологічні, демографічні, соціально-економічні), визначення цілей і завдань, пошук альтернатив, порівняння і вибір, аналіз прохідності, аналіз імплементації.
  8. У ході політичного дослідження моделювання являє собою безперервний процес. Результат моделювання – модель – створюється не заради моделі, а заради пізнавальних та практичних цілей. Перевага методу полягає в тому, що він дозволяє вивчити сценарії ровитку явищ і здійснювати прогнози. Таким чином, на основі ідеальної чи матеріальної моделі соціально-політичної ситуації, після її відповідної теоретичної і експериментальної перевірки, можливе вивчення її майбутнього стану.
  9. У даному дослідженні визначено, що для формування моделі мають значення всі без винятку фактори і мотиви людської поведінки, включаючи об'єктивні і суб'єктивні, матеріальні і духовні, ідеальні, раціональні та інші моменти. Їх значення і вибір для здійснення аналізу визначаються дослідником ситуативно.
  10. Модель реальної етноконфесійної ситуації дозволяє обробити величезний масив інформації; структурно відобразити в показниках вторинну інформацію; представити основні індикатори розвитку ситуації (суб’єкти, об’єкти, причинно-наслідкові зв’язки); визначити зростання взаємної незадоволеності, а отже, напруги у відносинах суб’єктів; показати ієрархію різних життєвих цінностей за ступенем їх значення для різних національних і соціальних груп, сформованість протестних намірів, мотивацію включення в ситуацію та, як наслідок, характер дій.
  11. З технологічного погляду, вироблення методів впливу на соціально-політичну ситуацію – результат політологічного дослідження того, що відбувається. Соціально-політична ситуація розглядається як поступальний процес. Кількісні зміни у процесі накопичення і розвитку породжують нові якісні стани ситуації. Це потребує індивідуальних підходів до вироблення методів впливу на конкретну ситуацію.
  12. Для аналізу соціально-політичної ситуації важлива адекватна інформація, яка повинна відповідати таким вимогам: актуальність, достатність, доступність, своєчасність і точність.
  13. У ході дослідження аналізу етноконфесійної ситуації в Криму були визначені основні суб’єкти-учасники – слов'яно-православна та ісламсько-кримсько-татарська общини, їх ресурсна база, мінливі показники, які в подальшому, без необхідного управління, переходять у якісні та кількісні фактори напруги. При цьому соціальна напруга більшою мірою проявляється у міського населення та у більш старшій віковій групі. Процеси, що протікають на рівні міжетнічних відносин, впливають на стан міжконфесійного діалогу, і навпаки. Етнічна ідентичність виступає потужним фактором формування соціальних зв'язків етнічних груп і їх оцінок до того, що відбувається. Ідентифікація з великою соціальною (етнічною) спільністю може служити досить сильним каталізатором масової поведінки й політичної дії, тому поширеність певної групової ідентифікації є одним з факторів прогнозу можливого напрямку політичного розвитку соціуму
  14. Важливим фактором відносин в етноконфесійній сфері є політичне протиборство етнічних еліт, що відображається на характері взаємовідносин общин у цілому та є однією з причин дестабілізації ситуації. Цей процес виявився, наприклад, у період подій «хрестоповалу». Реальними заходами виходу із протиборства, яке склалося, є вдосконалення законодавства України в напрямку більш докладного регулювання міжнаціональних і міжрелігійних відносин; узгодження всіх дій, пов'язаних з релігійними й іншими символами, із представниками інших громад; участь однієї сторони в релігійних святах іншої; видання міжетнічних газет, що містять освітню інформацію (про культури Криму й про правові аспекти), інформацію про різні загальні й специфічні події, свята тощо, які мають довіру з сторони читачів усіх етнічних груп; поширення на локальному рівні інформації про існування й третьої сторони, організаціях, які цю роль виконують; включення приватних економічних структур (спонсорів) у святкування етнічних і міжетнічних свят; організація постійного моніторингу стану міжетнічної й релігійної напруги в Криму.
  15. Відсутність науково обґрунтованого та етично вивіреного підходу до висвітлення етноконфесійних проблем у засобах масової інформації, з одного боку, і відсутність прозорості та всебічність подання інформації, – з другого, призводять до ефекту маніпуляції суспільною свідомістю та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в АРК. Жодна зі сторін не надала інформації про конструктивні заходи, спрямовані на системний розвиток міжнаціонального та міжконфесійного діалогу, стабілізацію цієї сфери суспільних відносин у Криму. Одна із причин полягає в тому, що відсутня спільна відповідальність та загальне розуміння наявності проблеми та шляхів її вирішення.
  16. З метою обмеження деструктивного впливу ЗМІ на етноконфесійні відносини бачиться, на нашу думку, доцільним створення професійної групи людей, які спеціалізуються на висвітленні конфесійних та національних питань. Це дозволить всім акторам делегувати в цю групу своїх представників і заявляти через них про свої позиції; працювати з різнобічною інформацією, що посилить фактор об’єктивності у висвітленні етноконфесійних відносин, що зумовить якісну зміну у світогляді і відповідно до зниження рівня конфліктності в кримському суспільстві. З боку регіональних органів влади необхідно посприяти підвищенню професійного рівня журналістів, вимагати дотримання «етичного кодексу журналістів»; створити експертну групу, яка б відслідковувала етноконфесійну тематику з правом контрольного органу; заохочувати діяльність ЗМІ, публікації яких мають об’єктивний та позитивний характер, які сприяють становленню міжрелігійної та міжетнічної взаємодії; організовувати через ЗМІ двосторонні зв’язки з населенням, результат яких може стати основою для прийняття управлінського рішення.
  17. З метою нормалізації ситуації бачиться доцільним перевести взаємини сторін-учасниць із «зони протиріч» на «поле взаємодії». На цій основі необхідно розробити концепцію спільного проживання різних етносів і конфесій у багатонаціональному й поліконфесіональному Криму. Ця концепція повинна ґрунтуватися на принципах діалогу, що дозволяє виділити об'єднуючий початок у культурах різних громад; організувати позитивну взаємодію етнічних еліт; розширити діалог інтелігенції, що, згодом, забезпечить резонанс у широких суспільних колах з питань міжетнічних і міжконфесійних відносин. Цей діалог повинен супроводжуватися спільними великими проектами й акціями: відновленням національних і релігійних святинь; відкриттям духовних закладів різних конфесій; взаємною участю представників однієї громади в заходах значимих для іншої громади.
  18. Тільки на основі міжнаціонального й міжконфесійного діалогу надалі можливий і необхідний діалог політичний. Основа такого діалогу виявлення загальної мети на основі принципу збереження «існуючого становища». Даний принцип базується на тому, що кожний, незалежно від національної приналежності та віросповідання, є кримчанином, і загальне проживання повинне усвідомлюватися в якості історичної долі.
  19. Надалі застосування методології політичного аналізу та моделювання може фокусуватися не тільки на «критичних» проблемах, але й на формуванні політики, стратегії суспільних і державних організацій, що обумовлює необхідність підготовки фахівців, які вміють ефективно застосовувати технології системного аналізу і проводити дослідження під конкретні завдання для управління.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

  1. Аверьянов А. Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. / А. Н. Аверьянов. - М.: Политиздат, 1985. – 263 с.
  2. Пригожин И., Стёнгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. / И. Пригожин, И. Стёнгерс. [пер. с англ. /Общ. Ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовнча, Ю. В. Сачкова].- М.: Прогресс, 1986.- 431 с.
  3. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб.пособие / Ю. П. Сурмин.- К.: МАУП, 2003.- 368 с.
  4. Шродт Ф. А. Математическое моделирование // Мангейм Ю., Рич. Р., Политология. Методы исследования /Ф. А. Шродт. - М.: Изд. «Весь мир», 1997 -.с.466 – 481.
  5. Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы / В. Плэтт.- М.: Издательский Дом «ФОРУМ», 1997.- 367 с.
  6. Арендт Х. Vita active, или о деятельности и жизни / Х. Арендт; [пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина; под ред. Д. М. Носова].- СПб.: Алетейя, 2000.- 437 с.
  7. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / С. Блэк– М.: Новости., Сов.- австр. предприятие «АСЭС- Москва»; 1990.- 239 с.
  8. Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования / Д.Мангейм, Р. Рич;[пер. с англ.]- М.: «Весь мир», 1997. -544 с.
  9. Най Дж. С. Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике / Дж. Най; [пер. с англ. В.И. Супруна]. – Н.: ФСПИ «Тренды», 2006.- 224 с.
  10. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики / В. Парсонс; [пер. з англ]. – К.: Вид. Дім. «Киево-Могилянська академія», 2006.- 549 с.
  11. Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учеб пособие для студентов вузов / К. П. Боришполец.- М.: Аспект Пресс, 2005.- 221с.
  12. Дегтярев А. А. Основы политической теории; Учеб. пособие / А. А. Дегтярев.- М.: Высш. шк., 1998.- 239 с.
  13. Степанов В. В. Проблема сосуществования в Крыму / В. В. Степанов //Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение.- М.: ИЭА РАН, 1997.- С.117-144.
  14. Уметова Е. В. Системный подход к социально-политическому анализу ситуации в регионе: автореф. дис. на соискание наук степени канд. пол. наук: спец. 23.00.02 «политические институты и процессы» / Е. В. Уметова .- Северо-Кавказ. акад. гос.службы.- Ростов-н/Д, 2О02.- 23 с.
  15. Качаев С. В., Макаренко О. И. Интегрированный информационно-аналитический комплекс для ситуационного анализа социально-экономического развития региона [электронный ресурс]. Российская Академия Наук Институт проблем Управления: www.ipu.rssi.ru
  16. Беленький Л. Г., Федосеева И. П. Прогнозирование состояния динамических сложных систем в условиях неопределенности / Л. Г. Беленький, И. П. Федосеева.- М.:ВЦ РАН, 1999.- 17 с.
  17. Шабров О. Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития / О. Ф. Шабров.- М.: ИНТЕЛЛЕКТ, 1997.- 200 с.
  18. Абдулатипов, Р. Г. Этнополитология. / Р. Г. Абдулатипов.- СПБ.: Питер, 2004.-313 с.
  19. Авксентьев В. А., Авксентьев А. В. Северный Кавказ в этнической картине мира / В. А. Авксентьев, А. В. Авксентьев.- Ставрополь. 1998.- 159 с.
  20. Абдулов Н. С. Каспий - очаг напряженности / Абдулов Н.С. Каспий – очаг напряженности // Ориентир.-1999. -№9.- С.32-35.
  21. Белоусов В. Элиты Северного Кавказа. От наблюдения к стратегическому влиянию / В. Белоусов. // Власть.-2001.- №3.- С. 17-25.
  22. Бутов В. И., Игнатов В. Г. Вертикаль власти: проблемы укрепления российской государственности в современных условиях / В. И. Бутов, В. Г. Игнатов Ростов-на-Дону, 2001.- 45 с.
  23. Гаджиев К. С. Геополитика Кавказа. / К. С. Гаджиев.– М.: Межд. отношения, 2001 .- 464 с.
  24. Денисова Г. С. Этнический фактор в политической жизни России 90-х годов / Г. С. Денисова.- Ростов-на-Дону, 1996.- С 44-45.
  25. Игнатов В Г. Технологии управления этнополитическими процессами в Северо-Кавказском регионе. / В. Г. Игнатов. - Ростов -на-Дону, 1999.- С.17.
  26. Лапина Н. Ю., Чирикова А. Е. Региональная власть и реформа российского федерализма: сценарии политического будущего / Н. Ю. Лапина, А. Е. Чирикова // Социологические исследования.- 2001.- №4.- С.16-27.
  27. Ставрополье: этноконфликтологический портрет. Коллективная монография / [Авксентьев В. А., Бабкин И. О., Медведев Н. П., Хоц А. Ю., Шнюков В. В.]; под ред. В. А. Шаповалова. - Ставрополь: Изд-во СТУ, 2002. – 138 с.
  28. Червоная С. М. Проблемы возвращения и интеграции крымских татар в Крыму: 1990-е гг. / С. М. Червонная. - М.: Институт экологии и антропологии РАН, 1997.- 157с.
  29. Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / [ Макаренко Є. А., Рижков М. М., Ожеван М. А. та ін ]- К.: Наша культура і наука, 2003.- 614 с.
  30. Валевский. О. Л., Ребкало В. А. Політична аналітика та прогнозування. Навч. посібпик / В. А. Ребкало, О. Л. Валевский..- К.: Видавництво УАДУ, 2002.- 60 с.- (Українська Академія держ.управленія при Президентові України).
  31. Теорія і практика політичного аналізу. Навч.посіб./ [О. Л.Валевський, Ю. Г. Кальниш, В. А. Ребкало та ін.]. -К.: Міленіум, 2003.- 227 с.
  32. Кузьменко В. Л. На порозі надцивілізації. Системний аналіз актуальних проблем сучасності. Соціальне прогнозування та футурологія / В. Л. Кузьменко. - Л.: Універсум, 2001.- 152 с.
  33. Політичні структури та процеси в сучасній Україні: Політологічний аналіз/ [Ф. М. Рудич, В. Б. Безверхий, М. Г.Кириченко та ін]. - К.: НАН Украіни ін-т нац. відносин і політології. Наук. думка, 1995.- 266 с.
  34. Моделі та прогнози економичного розвитку України на довгострокову перспективу / [зб. наук. праць / В. В. Демяненко]. - К., 2000.- 150 с.
  35. Коваленко А. О. Політичний аналіз і прогнозування / А. О Коваленко.- К.: Наук. світ, 2002.-201 с.
  36. Телешун С. О., Баронін А. С. Політична аналітика, прогнозування та полігичні консультації: курс лекцій / С. О. Телешун, А. С. Баронін.- К.: Вид «Паливода», 2001.- 601 с.
  37. Черныш А. М. Методология и технология современного политического исследования; Учеб. Пособие / А. М. Черныш.Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, институт соц, наук.- О.: Астропринт, 2003.- 200 с.
  38. Стариш А. Г. Теория открытых систем как парадигма процессов глобального развития / А. Г. Стариш.- Симферополь: Универсум, 2003.- 240 с.
  39. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навчальний посібник / В. О. Василенко.- Київ: ЦУЛ, 2002.-420 с.
  40. Доброногов А. .В. Системный анализ и моделирование социально-политических процессов: автореф. дис. на соискание научной степени канд. техн. наук: спец. 05.39.03/НАН Украины, Институт кибернетики им, В.М. Глушкова / А. В. Доброногов.- К., 1997.- 16 с.
  41. Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: [Матеріали науково-практичної конференції] - Львів; ЛФ УАДУ, 2001.-Ч. 2.- 268 с.
  42. Бойцова О. Є. Іслам в Криму: національна - релігійна ідентиорікація кримських татар (друга половина ХV – кінець ХVIII ст.): автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. іст. наук /Київський нац. ун-т им. Т. Шевченка.- Київ, 2000.- 16 с.
  43. Бондаренко В. Релігійна ситуація в Україні: перспективи розвитку / В. Бондаренко// Релігія і суспільство в Україні: фактори змін ( Матеріали міжнародної конференції).- К., 1998. – С.60 -67.
  44. Войналович В. Етноконфесійні процеси у Криму ХХ століття: історіографія проблеми / В. Войналович // Наукові записки інституту політичних та етнонаціональних відносин. 2003.- Вип. 23.- С. 217-219.
  45. Ганкевич В. Ю. Очерки истории крымскотатарского образования (ХIХ – н. ХХ вв.) / В. Ю. Ганкевич.- Симферополь, 1997.- С.420-427.
  46. Григорьянц В. К вопросу об этноконфессиональных аспектах процесса интеграции крымско-татарских репатриантов в украинский социум / В. К. Григорьянца // Этнография Крыма ХIХ – ХХ вв. и современные этнокультурные процессы. Материалы и исследования. – Симферополь, 2002.- С.29-35.
  47. Курас І. Ф. Етнополітика: історія та сучасність статті, виступи, інтерв’ю 90-х років / І. Ф. Курас.- К.: ІПіЄНД 1999.- 656 с.
  48. Бабинов Ю. А. Религиозно-конфессиональные отношения в странах СНГ / Ю. А. Бабинов // Взаимоотношения религиозных конфессий в многонациональном регионе. Сборник научных трудов.- Севастополь: «Вебер», 2001.- С. 137-138.
  49. Габриелян О. А. Политические процессы в Крыму. Последнее десятилетие ХХ века / О. А. Габриелян; [спецкурс под ред. к. и. н. В. П. Петрова]. Симферополь: Таврия, 2000, - 160 с.
  50. Хан Е.А. Основы социологических программ по человеческой безопастности в Крыму / Е. А. Хан // Социологические исследования.- 2004.- № 2.- С. 50-59.
  51. Рогожин М. Информационные программы крымского правительства «Обратная связь» / М. Рогожин //Персонал.- 2003.- №2.- С.56-60.
  52. Григорьянц В. К. К вопросу о государственно-конфессиональных отношениях в Украине и АРК / В. К. Григорьянц.- Симферополь, 2003.- 44 с.
  53. Гаспарян М. В. Мониторинг межконфессиональных отношений в Крыму / М. В. Гаспарян // Гражданское общество и религия. – Симферополь: Энергия Дельта, 2005. – С. 125-134.
  54. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практіка. Монографія / В. М Бебик. – К.: МАУП, 2000.- 384с.
  55. Політологія: Підручник/ [І. С. Дзюбко, К. М. Левківський, В. П. Андрущенко та ін]; за заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. – [2-е вид]. Випр. і допов.- К.: Вища шк., 2001.- 415 с.
  56. Андрущенко В. П. Політологія: історія та методологія / Андрущенко В. П., Антоненко В. Г. Ануфріев Л. О.; за. ред Ф. М. Кирилюка.- К.: Здоров'я, 2000.-632 с.
  57. Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология / Г. П. Щедровицкий. – М.: Шк. Культ. Политики -1997. – 656 с.
  58. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2001. – 608 c.
  59. Иванов В. Н. Центр социологии и региональных и национальных отношений [Электронный ресурс] / В. Н. Иванов. Режим доступа к информации: http://www.ispr.ru/znamdat/10let/station/stati20.html.
  60. Буданцев Ю. П. Программа и этапы эмпирического социологического исследования. Социология. Учебное пособие / Ю. П. Буданцев. - М.: Знание, 1995.- С. 218-286.
  61. Горяинов В. П. Проблемно-структурный метод анализа мониторинга общественного мнения / В. П. Горяинов // Социологические исследования. -2002.-№4.- С.35-49.
  62. Институт Гэллопа, исследования общественного мнения по проблемам политики. Режим доступа к исследованиям: www. gallup.com/inde[.html –The Gallup Organization World Wide Web Server.
  63. В раді представників кримськотатарського народу. «Кримські Татари-Крим-Україна інформаційно-аналітичний сервер». // http://www.crimeatau. org.ua/project/radacrimea/docs/vradi.html. - 2006. - 10 марта.
  64. Смолякова В. В. Коммуникативное пространство как объект политологического анализа / В. В. Смолякова // Вестн. Моск. ун-ва Сер.12. Политические науки.- 2001.-№1.-С. 19-29.
  65. Spenser Brown S. G. The Laws of Form / Spenser Brown S. G..- L.: Alien & Unwin, 1971.- 324 р.
  66. Туронок С. Г. Политический анализ//Политология: Лексикон / С. Г. Туронок; под ред. А.И.Соловьева.- М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007.- 800 с.
  67. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс; [пер. с англ]. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 270 c.
  68. Туронок С. Г. Политический анализ; Курс лекций: Уч. Пособие / С. Г. Туронок.- М.: Дело, 2005.-360 с.
  69. Шварценбегр Р. Ж. Политическая социология / Р. Ж. Шварценбегр. М.- Ч 1.- 1992.- 121 с.
  70. Мангейм Дж. Б., Рич Ричард К. Анализ общественной политики и оценка программ / Мангейм Дж. Б., Рич Ричард К. //Полис.- 1991.- №3.- С.174-180.
  71. Цукерман А. Введение в политический анализ / А. Цукерман.- М., 1995.- 117 с.
  72. Никаноров С. П. Системный анализ: этап развития методологии решения проблем в США \ С. П. Никаноров // Системное управление – проблемы и решения. – 2001.- Выпуск 12.-С. 62-87
  73. Политико-психологический словарь / [авт. Ольшанский Д. В] – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 200.- 567 с.
  74. Волкова В. Н. Основы теории систем и системного анализа / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. -СПб.: Изд. СПбГТУ, 1997.- 510 с.
  75. Садовский В. Н. Системный подход и общая теория систем: статус, основные проблемы и перспективы развития /В. Н. Садовский // Системные исследования. - М., 1987.- С. 29-54.
  76. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ: уч. пособие / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. - М.: Высш. школа, 1989.- 367 с.
  77. Наппельбаум Э. Л. Системный анализ как программа научных исследований - структура и ключевые понятия / Э. Л. Наппельбаум // Системные исследования. - М., 1980. С. 55-77.
  78. Клини С. Н. Введение в метаматематику / С. Н. Клини. -М., 1957.- 524 с.
  79. Сараева И. Н., Уемов А. И. К проблеме взаимоотношения и интеграции системных теорий / И. Н. Сараева, А. И. Уемов // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. 1992-1994. М., 1996. С.79-96
  80. Данилов-Данильян В. И., Рыбкин А. А. Моделирование: системно-методологический аспект / В. И. Данилов-Данильян, А. А. Рыбкин // Системные исследования. - М., 1982. С. 182-209.
  81. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / Дж. Клир.- М., 1990.- 431 с.
  82. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф; [пер. с англ].- М.: Прогресс, 1985. - 327 с.
  83. . Вертгеймер М. Продуктивное мышление / М. Вертгеймер. М.: Прогресс, 1987.-336с.
  84. Кравченко С. А., Мнацаканян М. О., Покровский Н. Е. Социология: Парадигмы и темы: Учебник для высших учебных заведений / С. А. Кравченко (Московский Государственный ин-т междунар. отношений МИД РФ МГИМО-Университет). — М.: Изд-во «Анкил», 1997.- 430с.
  85. Spenser Brown S. G. The Laws of Form / Spenser Brown S. G..- L.: Alien & Unwin, 1971.- 324 р.
  86. Луман Н. Понятие общества / Н. Луман.- СПб.,:Петрополис, 1994. С. 25- 42. –( Проблемы теоретической социологии)
  87. Luhmann N. Essays on self-reference. N. Y.: Columbia Univ. Press, 1990. p. p.215-26.
  88. Луман Н. Глоссарий / Н. Луман // Социологический журнал. 1995. № 3.- С. 125-127.
  89. Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка; [ пер. с англ].- М., 1996.- 416 с.
  90. Гидденс Э. Элементы теории структурации / Э. Гидденс // Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новосибирск, 1995. С. 40-72.
  91. Burns T.R., Flam H. The shaping of social organization / Burns T.R., Flam H. -L.: SAGE, 1987.- 584 р.
  92. . Хюбнер К. Критика научного разума / К. Хюбнер;.[ пер. с немец].- М., 1994.- 326 с.
  93. Богатуров А. Д. Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений / Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А.- М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2002.- 384 с.
  94. Введение в политологию. Наука о политике: учебное пособие в двух частях [под общей редакцией проф. А. И. Горлач, Г. Т. Головченко].- Часть 1.- Харьков. Регион. унив-т: Харьковский коллегиум. Кафедра общ-х наук. -1994.- 248 с.
  95. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем / Саати Т., Кернс К.; [перев с англ. Р. Г. Вачнадзе/под ред. И. А. Ушакова].- М., «Ради и связь», 1991.- 223 с.
  96. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл.- М.,1999.- 956 с.
  97. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание / М. Вартофский. - М.: Прогресс, 1988. – 507с.
  98. Моисеев Н. Н. Математика в социальных науках. Математические методы в социальном исследовании / Н. Н. Моисеев.- М., 1981.-261с.
  99. Симонов К. В. Политический анализ: Учеб. Пособие / К. В. Симонов. – М.: Логос, 2002. -152 с.
  100. Яковлев И. Г. Информационно-аналитические технологии и
  политическое консультирование / И. Г. Яковлев //Полис- 1998.- №2.- С 122-133.
  101. Володенков С. В. Моделирование политических систем и процессов.
  Актуальные проблемы политики и политологии в России / С. В. Володенков.- М.: Изд-во РА ГС, 2000.- 269 с.
  102. Власть и общество: Региональный аспект взаимодействия. Сборник научно-публицистических работ/ [под ред. А.Д. Кириллова и др]. – Екатеринбург: Изд-во НРП , 2005.- 258 с.
  103. Шабров О. Ф. Системный подход и компьютерное моделирование в политических исследованиях / О. Ф. Шабров // Общественные науки и современность.-1996.-№2.- С. 448-461.
  104. Кургинян С. Красный смысл / С. Кургинян //Завтра.- 1997.- № 44 (205) от 04 ноября.
  105. Тихомиров С. И. Основные направления развития современных политических систем / С. И. Тихомиров. - Севастополь: изд-во Сев ГТУ, 1999.- 40 с.
  106. Пушкарева П. В. Политический менеджмент: Учебное пособие / П. В. Пушкарева.- М: Дело, 2002.- 400 с.
  107. Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций [под ред. В. Ю. Большакова].- СП. Г.: Изд-во С.- Петерб. Ун-та, 2000.- 512 с.
  108. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. - М., 1999. - 608 с.
  109. Конституция Украины. - Харьков: ООО «Одиссей», 2000.- 80с.
  110. Телешун С. О., Баронін А. С., Політична аналітика прогнозування та політичної консультації: курс лекцій / С. О. Телешун, А. С. Баронін - К.: Вид «Паливода», 2001.- 112 с.
  111. Позняков Э. А. Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений / Э. А. Позняков. - М., 1991.- 165 с.
  112. Гегель. В. Ф. Общество и государство. Собрание сочинений: [8 т] / В. Ф. Гегель.- М.-Л.: Соцэкгиз, 1935. – 238 с.
  113. Харкевич. А. А. О ценности информации, в сборнике: Проблемы кибернетики. - М.: вып. 4, 1960.-242 с.
  114. Тимофеева Л. Н. Власть и оппозиция: взаимодействие, взаимоограничение, взаимоконтроль, коммуникация: Монография / Л. Н. Тимофеева.- М.: Изд-во РАГС, 2004. – 241 с.
  115. Доступность информации в мире: электронные ресурсы в политике, культуре, науке. Режим доступа к новостям: www. prognet. com/ contentp/abc.html-ABC News Reports.
  116. Политическая наука: новые направления. / [под ред. Р. Гудина и Х. Д. Клингенмана].- Москва: – Вече, 1999.- 806 с.
  117. Загорский А. В., Лебедева М. М. Теория и методология анализа международных переговоров.- М., 1989. - 71 с.
  118. Селезнев Л. И. Политические системы современности: сравнительный анализ / Л. И. Селезнев.- СПб. 1995.- 156 с.
  119. Матвеева Р.Ф. Теория политических процессов Р. Ф. Матвеева. - Саратов: СГУ, 1996.- С. 13-20.
  120. События и прогнозы по бывшим соцстранам. Режим доступа к информации: www. sova.ru/news/main.htm
  121. Политология: словарь-справочник / [авт. излож. О. Д. Кутасова, А. Н. Яковлева]. - М.: Гардарики, 2000.- 99 c.
  122. Трубников Н. И. О категории «цель», «средство», «результат» / Н. И. Трубников. - М.: Высшая школа, 1967.- 48 с.
  123. Данилов А. Н. Переходное общество: проблемы системной трансформации / А. Н. Данилов.- Минск: Универcитецка, 1997. – 431 с.
  124. О характере и степени подобия модели и объекта моделирования. Кибернетика и экономика / [авт. текста И. Николаев.] - М., 1974.- С.145-146.
  125. Макарычев А. С. Регионализм и культурная идентичность / А. С. Макарычев // Ученые записки Симферопольского университета. - 1999. - №11. - С. 9-18.
  126. Комитет по делам религий при Совете министров АРК. Сеть религиозных организаций Крыма по состоянию на 15 декабря 2005 // http://comrelig.crimea-portal.gov.ua/rus/index.php. – 2006. – 20 декабря.
  127. Доступ информации о стратегиях, методах, результатах политической деятельности. Режим доступа: www. camelect.com/- Campaigns & Elections Online.
  128. Регіональний портрет України./ [за заг. ред. Ю. Тищенко.] - К.: УИЦПД, 2003. - 336 с.
  129. Релігія і суспільство в Україні: фактори змін: зб. наук праць за матеріалами наук.-прак. кон., 15 -16 травня 1998 р./М-во освіти і науки України [та ін].- Київ, «Віпол», 1998. – 154 с.
  130. Тишков В. А. О нации и национализме (полемические заметки) / В. А. Тишков // Свободная мысль, № 3, 1996. – С. 30-38.
  131. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 25.- 18 с.
  132. Булатов А. Власть и религия: торжество разума или упование на Бога?//Крымская линия. Исследовательский информационно-аналитический центр. Аналитика: статьи / А. Булатов. Симферополь, 2005. 21 ноября.
  133. Голубков Е. П. Системный анализ как методологическая основа принятия решений / Е. П. Голубков // Менеджмент в России и за Рубежом. 2003.- №3.- С. 95-115.
  134 Габриелян О. А. Проблемное поле межэтнической напряженности / О. А. Габриелян // Межэтническое согласие в Крыму: пути достижения. – Симферополь: Доля, 2002 г. – С. 260-298.
  135. Брошеван В.М. Изгнание и возвращение / В. М. Брошеван, П. К. Тыглянц. – Симферополь, 1994. - 176 с.
  136. Коростелина К. В. Анализ социально-психологических особенностей межэтнического взаимодействия в Крыму / К. В. Коростелина // Полемика. Айрекс. Пресс-центр: публикации. – Симферополь, Вып. №4. (электронный вариант).
  137. Григорьянц В. Е. К вопросу о государственно-конфессиональных отношениях в Украине и АРК (издание второе, переработанное и дополненное) / В. Е. Григорьянц, А В. Ишин, А. Г. Шевчук; Региональный информационно-аналитический центр – филиал Национального института стратегических исследований в Автономной Республике Крым.- Симферополь: Крымский Архив, 2004.- 52 с.
  138. Электронный ресурс Меджлиса / Аппазов Р. Следы в памяти и в сердце. Крым и крымские татары. – режим доступа к информации: www.kirimtatar. Com.index.html.
  139. Муратова Э. С. Ислам и национальные интересы Украины // Национальные интересы Украины. / Э. С. Муратова; под ред. д.ф.н. проф. О. А. Габриэляна - Симферополь. ООО «Энергия Дельта». 2007. – С.174 - 175.
  140. Ирина Голобородько. Нам в Украине не нужен второй Карабах / Ирина Голобородько // Правое дело.- 2004 за 17 апреля.- 4 с.
  141. Шевченко А. Ю. Дискурс - анализ политических медиа –текстов / А. Ю. Шевченко // Полис.-2002. - №6.- С.18-23.
  142. Габриелян О. А. Политические процессы в Крыму: последнее десятилетие ХХ века / О. А. Габриелян. – Симферополь: Таврия, 2000. –160 c.
  143. Муратова Э. С. Возрождение ислама в Крыму / Э. С. Муратова // Гражданское общество и религия. – Симферополь: Энергия Дельта, 2005. – С. 164 -232.
  144. Коростелина К. В. Проблемы межэтнической адаптации в Крыму / К. В. Коростелина // Межэтническое согласие в Крыму: пути достижения. – Симферополь: Доля, 2002 г. – С. 91-114.
  145. Кочергин А. Н. Проблемы информационного взаимодействия в обществе: Философско-социологический анализ./ А. Н. Кочергин, В. З. Коган.– М.: Наука, 1980.-176 с.
  146. Бажинов М. А. Гражданское общество и местное самоуправление: опыт концептуального анализа / М. А. Бажинов // Вестн. Моск. ун-ва. Сер. 12. Политические науки. – 2002.- №4. – С. 82-90.
  147. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантинкгтон // Полис.-1994.- №1 .- С.33-38.
  148. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; [пер. с англ].- М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.- 603 с.
  149. Рыбаков А. В. Политические институты: теоретико-методологический аспект анализа / А. В. Рыбаков, А. М. Татаров // Социально-гуманитарные знания. -2002.-№1.- С. 139-150.
  150. Ставрополье: Этноконфликтный портрет. Коллективная монография / [Авкентьев В. А., Бабкин И. О., Медведев Н. П., Хоц А. Ю., Шнюков В. В]; под ред. доктора социологических наук, профессора В. А. Шаповалова. - Ставрополь: Изд-во: С ГУ, 2002.- 138 с.
  151. Лямец В. И. Системный анализ / В. И. Лямец, А. Д. Тевяшев. - Харьков: ХТУРЭ, 1998 - 252 с.
  152. Э. Н. Ожиганов. Стратегический анализ политики: учебное пособие / Э. Н. Ожиганов.- М.: Аспеки Пресс, 2006.- 272 с.
  153. Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ / В. Г. Ледяев.- М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001.- 384с.
  154. Fuzzy Technology: воеено-политические индикаторы подготовки войны 2003 года в Ираке / [Бочарников В. П., Свешников С. В., Возняк С. П., Горбунов Е. А., Дмитренко Р. П., Кирпичников Ю.А.].- К.: Эльга, Ника - Центр, 2004.- 128 с.
  155. Сборник документов национального движения крымских татар: 26-30 июня 1991 г./ Курултай татар Крыма. Декларация о суверенитете крымско-татарского народа. - Симферополь, Меджлис, 1991.-110 с.
  156. Мониторинг правовых и гуманитарных проблем реинтеграции ранее депортированных в Крыму, 2000 г. Аналитический доклад. http://www.crimeatau.org.ua/project/social/prybytdoklad.html. - 2004. - 28 мая.
  157. М. Джемілєв. Доповіди на Курултаях кримськотатарського народу / М. Джемілєв // „Кримськотатарське питання”, ч. 2 (26). Журнал про проблеми кримськотатарського народу в Україні. КЦНПДЖ / АВЖК / Вид. „Яра”, Сімферополь, 2002. - 180 с.
  158. Вебер М. Политика как призвание и профессия / Вебер М.; [избранные произведения: пер. с нем].- М.: Прогресс, 1990.-С. 644 -706.
  159. Данные центра информации и документации Крымских татар. Конгресс Резолюция № 4 (1995г. 25мая) г. Сан-Марице (Швейцария).
  160. Посол Турции Аджар Гермен в Крыму // Авдет.-1993(11 марта).-№5.- 3с.
  161. Информация российских организаций в Крыму: за данными портала русского народа Крыма .-2006.-20 февраля. Режим доступа к данным: //http://www. ruscrimea.ru/spravka.
  162. Об установлении итогов голосования и результатов выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым 26 марта 2006 года от 18 апреля 2006 г. / Верховная Рада АРК // Крымские известия.- 2006, 19 апреля.
  163. Арутюнян Ю. В. О национальных отношениях в постсоветских обществах: Межличностный аспект / Ю. В.Арутюнян // Социс.-1999.-№4.- С.58-62.
  164. Плотинский Ю. М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов / Ю. М. Плотинский. - М.: Логос, 1998. – 280 с.
  165. Крысько В. Г. Введение в этнопсихологию. Учебно-методическое пособие для студентов / В. Г. Крысько, Э. А .Саракуев.- М.: Институт практической психологии, 1996.-344с.
  166. Парсонс Вейн. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політитки / Вейн Парсонс; [пер. с анг]. – К.: Вид. Дім „Києво-могилянська академія”, 2006.- 549 с.
  167. Ставрополье: этноконфликтологический портрет / [Авксентьев А., Бабкин И. и др.].- Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002.- 138 с.
  168. Пятигорский А. Этнос или религия? [Электронный ресурс]: Сайт Центра стратегических исследований / А. Пятигорский // http://www.vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/metod/etnoreg.htm. - 2005. - 10 декабря.
  169. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности / Г. У. Солдатова. - М.: Смысл, 1998. – 389 с.
  170. Система раннего предупреждения перемещений населения на уровне страны // Материалы Программы развития и интеграции Крыма ООН // Текущий архив ПРИК ООН.
  171. Общая теория систем / [Иванов А. М., Петров В. П., Сидоров И. С., Козлов К. А.] – СПб: Научная мысль, 2005.- 480 с.
  172. Абдулатипов Р. Г. Национальная идея и национализация / Р. Г. Абдулатипов // Этнополитический вестник.- 1995.- № 3.- С.9
  173. Тишков В. А. Национальности и национализм в постсоветском пространстве (исторический аспект) /В. А. Тишков // Этничность и власть в полиэтничном государстве. - М., 1994. – С. 9-24.
  174. Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: Концепции, модели, технологии / Е. Г. Морозова.- М., 1998. -С. 11.
  175. Дробижева Л .М. Социальные параметры межэтнической стабильности и напряженности / Л. М. Дробижева, И. М. Кузнецов // Мир России.-2000.-№4.- С. 37-49.
  176. Шмитт К. Понятие политического. Политология: Хрестоматия: [пособие для юрид. и гуанит.фак-тов. Вузов] / К. Шмитт. - М.: Изд-во «ПРИОР», 2000.- 355с.
  177. А. И. Щербинин. Политическое образование / А. И. Щербинин.-М.: Весь Мир, 2005.-288 с.
  178. Электронный ресурс по проблематике - телекоммуникационной политики. Режим доступа к информации: www. vtw. orgl- Sierra Club.
  179. Электронный ресурс информации по проблемам общественной жизни. Режим доступа к сайту: cnn. com/allpolitics/- Allpolitics/
  180. Электронные ресурсы о мониторинге законодательной и исполнительной деятельности в национальной политике Конгресса. Режим доступа: www. politicalindex. com/ - The National Political Index.
  181. Моделирование социальных и этнических процессов. Режим доступа к информации: www. univer.omsk.su/MER
  182. Центр независимых социологических исследований. Режим доступа к информации: www. indepsocres.spb.ru/
  183. Институт гуманитарно-политических исследований. Режим доступа к информации: www. robust-east.net/igpl/
  184. Политика, народ, цивилизация. Режим доступа к сайту: www.vicom.rul-leonidus
  185. Сурмин Ю. П. Теория социальных технологий: Учеб. Пособие / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков. -К.: АУП, 2004.- 608 с.
  186. Стариш А. Г. Философия инфо
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)