Концептуальні засади євроінтеграційної політики України : Концептуальные основы евроинтеграционной политики Украины

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Концептуальні засади євроінтеграційної політики України
 • Альтернативное название:
 • Концептуальные основы евроинтеграционной политики Украины
 • Кол-во страниц:
 • 215
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


  На правах рукопису
  Миколюк Андрій Васильович


  УДК 339.924(477)(048)  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  Спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата політичних наук
  Науковий керівник –
  Ткач Олег Іванович, доктор
  політичних наук, професор
  2011


  З М І С Т


  ВСТУП 3


  Розділ 1. Теоретико-методологічні засади і джерельна база дослідження концепту Євроінтеграції 9

  Висновки до першого розділу 69


  Розділ 2. Зовнішньо-політичні пріоритети України, їх місце та роль в сучасних євроінтеграційних стратегіях 71

  Висновки до другого розділу 118


  Розділ 3. Концептуалізація євроінтеграційної політики України 120

  Висновки до третього розділу 178


  ВИСНОВКИ 180


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 183  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Складовими процесу зближення України з ЄС виступають поглиблення політичного діалогу, зміцнення європейського безпекового простору і підвищення ефективності інструментів співпраці у пріоритетних галузях інтеграції. Серед тем політичного дискурсу головними є встановлення факторів, які зумовлюють позитивні політичні рішення ЄС щодо інтеграції нових членів, узагальнення досвіду виконання державами Центральної і Східної Європи копенгагенських критеріїв членства в ЄС, визначення методології оцінки політичних інститутів країн-кандидатів на вступ, виявлення методів узгодження позицій сторін на переговорах, аналіз комунікативної стратегії розширення ЄС як інструменту утвердження в громадській думці ідеї об’єднаної Європи. Комплексне дослідження зазначених питань сприятиме реалізації інтеграційних стратегій політичною елітою.
  Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що становлення України суб’єктом відносин глобалізованого світу поставило перед народом країни, його державним керівництвом та політичними інститутами нагальну потребу розв’язання історично обумовленої геостратегічної дилеми: „євроатлантична інтеграція – євразійська інтеграція”, простіше „Захід – Схід”.
  Проблема стратегічного розвитку України – одна з пріоритетних в розвитку суспільства, держави та інститутів, тому що вибір стратегічного напрямку – суб’єктивний процес, прискорення чи гальмування якого залежить не від місця держави в географічному просторі, а від політичного режиму, політичної системи суспільства, інститутів, механізмів реалізації завдань.
  Трансформаційна перебудова національної політичної системи, яка є однією з умов ЄС в його співробітництві з Україною, що в першу чергу дасть можливість створити, в межах європейської інституціональної моделі, політико-правові інститути геостратегічного процесу України зумовлює актуальність дослідження. Недостатня глибина і всебічність теоретико-методологічних досліджень стримує можливість розробки науково концептуальних засад української євроінтеграції.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою наукової роботи філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та виконане в межах науково-дослідної теми 06БФ041-01 „Філософія та політологія у структурі сучасного соціо-гуманітарного знання”.
  Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в комплексному аналізі євроінтеграційних концепцій та стратегій ЄС щодо України, з’ясуванні місця і ролі української держави в системі міжнародних відносин та в сучасній архітектурі європейської безпеки, виходячи із реалізації проголошеного курсу на інтеграцію до ЄС. Визначена мета передбачає вирішення таких основних завдань:
  - дослідити науково-теоретичні засади тлумачення концепту євроінтеграції, його понятійного апарату
  - окреслити головні напрямки розвитку класичних і новітніх концепцій та стратегій держав-членів ЄС, які лежать в основі зовнішньо-політичної діяльності цих країн;
  - з’ясувати роль і місце України в основних євроінтеграційних концепціях та стратегіях держав-членів ЄС;
  - виявити найбільш плідні наукові гіпотези і концепції у працях вітчизняних вчених, стосовно євроінтеграції України;
  - визначити статус України в цивілізаційному, політичному та культурному європейському просторі, а також динаміку євроінтеграції України;
  - спрогнозувати можливості нових орієнтирів співробітництва України з ЄС у сучасних умовах у зв’язку з прийняттям стратегії „Розширена Європа. Нове сусідство”.
  Об’єкт дисертаційного дослідження - євроінтеграційна політика України.
  Предмет дослідження - концептуальні засади євроінтеграційної політики України на сучасному етапі розширення Європейського Союзу.
  Методи дослідження вибрані у відповідності до поставлених завдань і мети дослідження, а також визначені особливостями обраної теми.
  Системний метод дав змогу розглянути євроінтеграційну політику України як комплекс елементів, що утворюють цілісний процесс, що дозволило розробити складний процес двосторонного діалогу Україна – ЄС. Порівняльний метод дозволив співставити різноманітні підходи до євроінтеграційної політики України, форми прояву, моделі інтеграційної динаміки та механізмів євроінтеграційної політики України з метою виокремлення основних інтеграційних чинників процесу. Історичний метод дозволив розглянути явище євроінтеграційної політики України в контексті його послідовно-часового розвитку, а також виявити взаємозв’язок минулого, сьогодення й майбутнього. Структурно-функціональний метод дозволив виокремити і з’ясувати роль внутрішніх і зовнішніх передумов і чинників у формуванні євроінтегративної стратегії України. Біхевіористський метод дозволив вивчення різноманітної поведінки окремих особистостей євроінтеграційної політики України. Метод синтезу дав змогу розглянути двосторонні відносини у політичній сфері як складову процесу європейської інтеграції України; визначити його гальмівні та підсилюючі чинники, з’ясувати те спільне, що об’єднує елементи євроінтеграційного курсу України в єдине ціле. Метод моделювання використано для розробки моделей європейської інтеграції України.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні вперше у вітчизняній політичній науці комплексного аналізу концепцій, теорій, політичних передумов та чинників євроінтеграції України, які характеризують базову концепцію дисертації і виносяться на захист:
  - уточнено поняття „європейська інтеграція” як процес поступової уніфікації та зрощування національних економік європейських держав з метою подолання суперечностей між інтернаціоналізацією господарського життя та обмеженими можливостями внутрішніх ринків. Таке тлумачення базується на узагальненому теоретичному доробку дослідників євроінтеграційних процесів, систематизації класичних і новітніх концепцій, які впливають на розробку політичних стратегій ЄС щодо країн-партнерів, що надало змогу дійти висновку про першочерговість поглиблення політичного співробітництва з питань запобігання загрозам стабільності на континенті й зменшення політичних ризиків розширення ЄС;
  - запропоновано оригінальний, ще не апробований в українській політичній думці цілісний варіант застосування нового методологічного підходу до вивчення євроінтегаційної політики України для участі в інтеграційних формуваннях поза традиційними рамками функціоналізму, інституціоналізму; обґрунтовано визначальну роль інституційно-еволюційної методології у дослідженні моделі євроінтеграції України; розкрито інституційний зміст теоретичної конструкції „вітчизняна модель євроінтеграції” як структури на основі конвергенції елементів та визначено закономірність еволюції моделі;
  - здійснено класифікацію основних концептуальних підходів політичної думки України щодо визначення стану і перспектив формування євроінтеграційної політики за критеріями: легітимності, ідеологічної спрямованості (ліберальні, соціал-демократичні, комуністичні), способом визначення програмної мети (доктринальні, прагматичні), методами реалізації програми, характером дій (реформістські, помірковані), за масштабами діяльності (регіональні, локальні, глобальні), за ставленням до етнічних проблем (імперські, націоналістичні); вперше запропоновано дві нові класифікації теорій євроінтеграції, які дають можливість з'ясувати причини розбіжностей теоретичних поглядів науковців щодо змісту новітніх євроінтеграційних процесів: за характером цих процесів (об'єктивістські-суб'єктивістські-змішані) та за критерієм визначення євроінтеграції (нормативістські - реалістські);
  - визначено динаміку процесів євроінтеграції України у відповідності до концепцій та теорій: концепції добросусідства, стратегії партнерства, асоційованого членства; повноправного членства; набула подальшого розвитку оцінка ролі наукових концепцій як чинника розвитку інституту інтеграції та обгрунтування необхідності врахування ролі неформальних інституційних складових (мова йде про перенесення основної ваги інтеграційних процесів з держави на політичні й бізнесові еліти, місцевого самоврядування та громадян, які взаємодіють в межах інтегрованого співтовариства);
  - набуло подальшого розвитку положення про стратегічні пріоритети оптимізації вітчизняної моделі євроінтеграції, які орієнтовані на систему безпеки, міжнародні стандарти. Концептуальними засадами такої стратегії є принципи корпоративної політичної відповідальності та партнерства, що скеровують розвиток національної моделі у напрямі нівелювання конфліктності інституційного середовища та збалансованості цілей розвитку;
  - вперше здійснено системний прогноз можливості нових орієнтирів співробітництва України з ЄС у зв’язку з прийняттям стратегії „Розширена Європа. Нове сусідство”. На основі аналізу динаміки об’єкт-суб’єктного статусу України у її відносинах з ЄС показано переважаючу тенденцію перебування України у статусі об’єкта зовнішньополітичних впливів. Доведено, що інтеграція України в Європейський Союз напряму залежить від її внутрішніх соціально-економічних перетворень, політичної стабільності та відповідності нормативно-правової бази реалізації євроінтеграційного напрямку зовнішньої політики.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи можуть використовуватись при розробці наукової концепції євроінтеграції України, виробленні відповідних рекомендацій для вдосконалення заходів державної політики щодо формування необхідних передумов та чинників її практичного втілення. Висновки та положення дисертації можуть використовуватися в законотворчій, педагогічній, науково-дослідницькій роботі, в розробці навчальних посібників з політології.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та виснлвки результатів дисертаційного дослідження оприлюднено автором на міжнародній науковій конференції „Дні науки філософського факультету” (м. Київ, 2008 р.), міжнародній науковій конференції „Дні науки філософського факультету” (м. Київ, 2009 р.), міжнародній науковій конференції „Дні науки філософського факультету” (м. Київ, 2010 р.) ,
  Публікації. За результатами дослідження опубліковано 3 наукові статті у наукових фахових виданнях, визначених переліками ВАК України, та трьох публікаціях тез доповідей на науково-практичних конференціях.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг основного тексту дисертації складає 215 сторінок. Список використаних джерел містить 333 найменувань (19 сторінок).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Комплексний аналіз еволюції ідей у світовій та вітчизняній політичній думці свідчить, що євроінтеграція як процес поступової уніфікації та зрощування національних економік європейських держав з метою подолання суперечностей між інтернаціоналізацією господарського життя та обмеженими можливостями внутрішніх ринків, як сфера освоєння українським суспільством європейського світу, є важливою складовою стратегії забезпечення національної безпеки держави. Активний розвиток концепцій євро інтеграції притаманний країнам, що прагнуть набути впливового статусу суб’єкта геополітичного впливу.
  Традиції визначили класичні теорії інтеграції, в яких приділяється місце Україні: інтергувернменталізм і теорія взаємозалежності; функціоналізм і теорія комунікації; федералізмом. Існує й інша класифікація теорій інтеграції: національні держави як головні актори інтеграції; пріоритет наднаціональних інституцій; функціоналізм і неофункціоналізм; теорія взаємозалежності; інтергувернменталізм (міжурядовий підхід); синкретична (гібридна, тобто поєднання рис і підходів), яка складається з концепції дворівневої гри, ліберального інтергувернменталізму, нового інституціоналізму і теорії багаторівневого управління.
  Нові класифікації теорій євроінтеграції дають можливість з’ясувати причини розбіжностей теоретичних поглядів науковців щодо змісту новітніх євроінтеграційних процесів: за характером цих процесів (об’єктивістські-суб’єктивістські-змішані) та за критерієм визначення євроінтеграції (нормативістські-реалістські). У нормативістському підході інтеграція оцінюється у зіставленні із певним ідеальним станом, або мірилом, як процес, що веде до ефективної мети на основі телеологічного підходу. Реалістський напрямок визначає позицію, за якою спрямування інтеграції залишається невизначеною, оскільки інтеграція трактується як непередбачуваний, суперечливий процес. Прихильники суб’єктивістського типу трактують як своєрідну хибну свідомість, штучно вигадану ідею з метою приховати реальну політичну сутність стратегій, які традиційно спрямовані на вигоду країн ЄС. На противагу об’єктивістська стратегія вважає евроінтеграцію України не міфом або феноменом свідомості, а реальним процесом,. Прихильники змішано підходу розуміють інтеграцію одночасно як усвідомлення ЄС як цілого і локального простору.
  Аналіз євроінтеграційної політики України як традиція бере початок в українській політичній думці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. і має дві складові. По-перше, формулювання принципів рівноправних стосунків між Україною, європейськими країнами та Росією. Перша складова цих принципів українськими мислителями першої половини ХІХ–середини ХХ ст., визначає: започаткування європейської орієнтації членами Кирило-Мефодіївського товариства Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша, М. Гулака (кожний слов’янський народ має побудувати власну демократичну державу); ідею європейської орієнтації України визначав І. Франко.
  Практично кожна євроінтеграційна концепція дає певний набір ознак за якими можна визначити місце кожної країни у світі та шляхи до отримання повноцінного й рівноправного статусу у світовій та регіональній політиці. Україна має значний геополітичний потенціал, який робить її важливою одиницею геополітичних відносин навіть за умови пасивної участі. Однак включення України до євроінтеграційних процесів, ефективність, масштаби і стабільність інтеграції постійно наштовхується на практичні перешкоди внутрішнього і зовнішнього характеру. Перша полягає в тому, що ЄС не може остаточно визначитися з приводу перспектив членства України і чітко сформулювати свою подальшу політику розширення Євросоюзу. Друга причина пов’язана з вирішенням Україною внутрішніх проблем, від змістовного наповнення конкретних програм, рівнів їхньої нормативно-правової відповідності ЄС.
  Політичну європейську інтеграцію можна визначити як об’єктивний процес створення системи колективного прийняття рішень країн через делегування, політичного, правового, соціально-економічного об’єднання держав, ефективний спосіб уникнення збройних конфліктів, формування нової політичної спільноти, здійснення внутрішньої політики за принципом взаємозалежності. Політична євроінтеграція України є процесом організації системи політичної співпраці та безпеки держав, що характеризується створенням наділених владними повноваженнями міжнародних організацій та міждержавних союзів.
  Динаміка євроінтеграції України відбувається від концепції добросусідства до стратегії партнерства та до повноправного членства. Розвиток євроінтеграції вимагає перегляду концептуальних засад зовнішньої політики України. Так, зміни функціонування міжнародної системи, зміни характеру основних загроз, підвищення рівня конфліктності у взаємодії деяких центрів сили свідчать про новий етап структуризації через зміни структури європейської системи. Це б відповідало концепції розширення та поглиблення інтеграційних зв’язків.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Актуальні проблеми реалізації плану дій Україна — ЄС: зб. ст. за підсумками наук.-практ. конф. / Одеський національний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. Кафедра європейської інтеграції / В.М. Кривцова (ред.). Д-В. Яглпов (ред.).— О.: Фенікс, 2007.— 315 с.
  2. Андрущенко Т. В. Європейська політика України: проблеми формування та реалізації (політологічний аналіз): дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Андрущенко Тетяна Вікторівна. – Х., 2003. – 184 арк.
  3. Арсеенко А.Г., Гирич ВЛ., Толстих Н.В. Глобалізація і глобалізм в оцінках населення України // Українське суспільство 1992—2007. Динаміка соціальних змін — К.: ІС НАНУ, 2007.— С. 11 7—133.
  4. Артьомов І.В. Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз: навч. посіб. / Закарпатський держ. ун-т. Навчально-науковий Інститут філософії та євроіптеї рацій-них досліджень.— Ужгород: Ліра, 2007.— 384 с.
  5. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г. М. Перепелиці, О. М. Субтельного. – К.: Видавничий дім „Стилос”, 2005. – 555 с.
  6. Барановский Ф.В. Становлення демократичної політичної системи та процес європейської інтеграції України: фактори взаємовпливу. Автореф. дис. канд. пол. наук. — К, 2009.— 20 с.
  7. Безпека та стабільність країн постсоціалістичної Європи в контексті розширення НАТО: ілюзії та реалії: Матеріали міжнар- наук, семінару, Чернівці,/ О. В. Добржанський (ред. кол.).— Чернівці: Золоті литаври, 2003.—- 129 с.
  8. Безпосереднє сусідство України з ЄС: закриті кордони чи нові імпульси до співпраці?: матеріали міжнар. „круглого столу" експертів (м. Ужгород, 7—9 листопада 2002 р.) / Національний ін-т стратегічних досліджень (Закарпатський філіал). Фонд ФрідрІха Еберта (Регіональне бюро в Україні, Білорусі, Молдові). Фонд „Європейський дім" / О.С. Власкж (голов. ред.).— 1 вид.— Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2002.— 180 с.
  9. Бейко О.В. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої та регіональної демократії в Україні. – К.: 2003. – 396 с.
  10. Бекешкина І. Громадська думка поляків щодо євроінтеграції: уроки для України// Польський референдумі новий устрій європейського дому.— К., 2004.— 149 с.
  11. Бестере-Дільгер Ю. Україна на шляху до Європи: проміжні результати помаранчевої революції. – віденський університет. К.: Києво-Могилянська Академія. – 2009. — 383 с.
  12. Бесчасний В.М.,Тодоров І.Я., Субботін В.М., Фіяонов О.В., Бабін Б.В. Україна і НАТО: органи державної влади, судової та правоохоронної системи як провідні учасники процесу європейської та євроатлантичної інтеграції: монографія.— К.: Четверта хвиля, 2008.— 168 с.
  13. Відносини Україна — НАТО: економічні аспекти / Інститут трансформації суспільства / О.І. Соскін (ред.).— К.: ІТС, 2003.— 119 с.
  14. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы / З. Бжезинський. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 256 с.
  15. Біла К.О, Особливе партнерство Україна—НАТО як проблема національної та європейської безпеки: дис.. канд. політ, наук: 23.00.04/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.— К., 2002.— 197 арк.
  16. Бокало Н. Демократизація у Східній Європі. — К., Основи, 2001. — 129 с.
  17. Булгаков В. Концептуальні засади визначення геополітичних пріоритетів України. Автореферат дис. … кандидата політичних наук.  К., 2002. – 18 с.
  18. Булгаков В. Концептуальні підстави визначення геополітичних пріоритетів у ХХІ сторіччі / Україна: крок у ХХІ століття (соціально-політичний аналіз). – К.: Інститут філософії НАН України, 2002. – С. 211-218.
  19. Булгаков В. Беларусь: ни Европа, ни Россия. — Варшава, 2006. — 327 с.
  20. Бурковський І.В., плотников О.В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України. — Харків.: Фоліо, 2009. — 299 с.
  21. Бондаренко В.Д., Ващук Ф.Г., Артьомов І.В., Буцко Ю.В., Вітер Д.В., Ващук Ф.Г. Державне управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія (моніторинг наукових досліджень і розробок): павч. посібник / Національна академія управління при Президентові України. Закарпатський держ. ун-т.— Ужгород: ЛІра, 2007.-— 344 с.
  22. Буренко Н.М. Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи: дис.. канд. політ, наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.— К., 2004.— 215 арк.
  23. Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник. — К.:”Хай-Тек Прес”, 2007. — 336 с.
  24. Вайденфельд В. фон. Идентичность Европы: вопросы, позиции, перспективы / В. фон Вайденфельд // Идеи европеизма во второй половине ХХ века: Реф. сб. / Гусаров Ю.А., ред.-сост. – М.: ИНИОН РАН, 2000. – С. 10-35.
  25. Вакулич В. М. Політичні детермінанти зближення України з Європейським Союзом: дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / Вакулич Володимир Михайлович. – К., 2001. – 165 арк.
  26. Василенко В. Що Україні робити з ЄЕП? [Електронний ресурс] / В. Василенко // Дзеркало тижня. – № 13 (488), 3 – 9 квітня 2004 року. – Режим доступу до газети: http://www.dt.ua/
  27. Василенко С. Д. Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук: спец. 23.00.02 „Політичні інститути та процеси” / С. Д. Василенко. – К., 2002. – 35 с.
  28. Василенко С. Д. Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі: дис. д-ра політ. наук: 23.00.02 / Василенко Світлана Дмитрівна. – О., 2001. – 390 арк.
  29. Василенко С. Д. Перспективи інтеграції України в європейський процес / С. Д. Василенко // Нова політика. – 2000. – № 6. – С. 12-17.
  30. Василенко С. Д. Україна: геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі / Світлана Дмитрівна Василенко. – Одеса: ОДМА, 2000. – 208 с.
  31. Використання нормативних документів НАТО в навчальному процесі: посібник / Національний авіаційний ун-т / ОТ. Вод-чиць (уклад.).— К.: НАУ, 2005.— 108 с.
  32. Висновки Ради Європейського Союзу із загальних питань і зовнішніх зносин щодо України [Електронний ресурс]
  33. Вишняк А., Небожеико В. Європейський вибір України: населення, громадськість, партії// Політичний портрет України,— 2003.— № 27-28.— С. 42-48.
  34. Віднянський С. Україна в європейському геополітичному просторі: проблеми та перспективи інтеграції // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. -Вип. 18. - К., 2009. - С. 247-254.
  35. Ворона В.М. Українське суспільство: Від „реального соціалізму" до демократії „західного типу"? // Українське суспільство 1992—2007.
  36. Від партнерства до Асоціації // Урядовий кур’єр. – 8 квітня. – 2006. – С. 3.
  37. Військово-технічна політика країн — членів НАТО: організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом: наук.-інформ. зб. / Національний центра питань євроатлантичної інтеграції України/ В.П. Горбулін (голов. ред.).— К.: Євроат-лаитикінформ, 2005.—232 с.
  38. Вінтікова. Н.А. Інституційний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу (політологічний аспект): дис.. канд. політ, наук: 23.00.02/ Харківський національний ун-тім. В-Н. Каразіна.— X., 2007.— 197 арк.
  39. Войтович І’.В. Вплив глобалізації па систему державного управління: теоретико-методол. аналіз / Національна академія держ. управління при Президентові України.— К.: Видавництво НАД У, 2007.— 679 с.
  40. Вплив особливостей геополітичного положення на формування зовнішньої політики України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів, 2002. – №10. – С.50-61.
  41. Врадій О.С. Інституціональний вимір формування єдиної політичної системи ввронейського Союзу: дис.. канд. політ, наук: 23.00-04/ НАН України. Інститут свіїової економіки і міжнародних відносин.— К., 2006.— 207 арк.
  42. Вступ України до НАТО: реалії та перспекш-ви: матеріали міжнар. копф./ Національний ін-т стратегічних досліджень. Регіональний філіал в м. Дніпропетровську, Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні / А.І. ПІекцов (ред.).— Д.: ДФ НІСД, 2006.— 283 с.
  43. Ворона П. В. Передвиборчі програми політичних партій: сучасний етап розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс].
  44. Гаврилишин Б. Україна між Сходом та Заходом, Північчю та Півднем: геополітичні можливості і обмеження / Б. Гаврилишин // Розбудова держави. – 2002. – № 7-12. – С. 26-33.
  45. Гаврилишин Б. Україна у світовому контексті / Б. Гаврилишин // Україна в пошуках себе: національна ідея, проблеми розвитку / [упоряд. О. Судакова]. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. – С. 75-85.
  46. Гальчинський А. С. Нові можливості євроінтеграційної стратегії України / А. С. Гальчинський // Політика і час. – 2003. – № 8. – С. 3-11.
  47. Гальчинський А. С. У Європу через політику самоствердження [Електронний ресурс] / А. С. Гальчинський // День. – 2004, 12 червня. – Режим доступу до газети: http://www.day.kiev.ua/
  48. Гальчинський А. С. Помаранчева революція і нова влада / А. С. Гальчинський. – К.: Либідь, 2005. – 368 с.
  49. Гансе Даниэль. НАТО- секретные армии в Европе. — М.:Європа, 2006. —112 с.
  50. Гвоздев Николас К. Очередной кризис на Украине [Електронний ресурс] / Н. К. Гвоздев // „The International Herald Tribune”, США. – 09 апреля. – 2007. – Режим доступу до газети: http://www.iht.com/
  51. Геополітика як феномен свідомості та чинник національної безпеки // Психологічні аспекти національної безпеки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – 22-23 березня. – С.219-221.
  52. Геополітика як чинник формування зовнішньополітичного курсу України: історико-методологічні аспекти // Військово-науковий вісник. – Львів, 2002. – № 4. – С.211-225.
  53. Глобалізація і сучасний міжнародний процес. \ За ред. Проф. Гуменюка Б.І. і проф. Шергіна С. – К.: Університет «Україна»., 2009. –508 с.
  54. Глотц П. Европейская идентичность / П. Глотц // Идеи европеизма во второй половине ХХ века: Реф. сб. / Гусаров Ю.А., ред.-сост. – М.: ИНИОН РАН, 2000. – С. 36-41.
  55. Год Б. В. Європейське Відродження: історія, політика, педагогічна думка (нариси). — Полтава : АСМІ, 2008. — 220с.
  56. Головаха Е. Трансформация постсоветских обіцеств: тупиковая консолидация и перспективньїе кризисьі // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць.— Харків, 2008. — С 157—164.
  57. Головаха Є. Горбачик А Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами „Європейського соціального дослідження) НАНУ, 2008,— 152 с.
  58. Головаха Є. Терни на шляху євроінтеграції українського суспільства // Вісник НАН України.— 2008. — № 10. — С. 33—44.
  59. Головаха Є.І. Виступ учасника зборів НАНУ: Українське суспільство на шляху євроінтеграції // Вісник НЛН України.— 2008.— № 6.— С. 56—57.
  60. Горбачик А. Особливості методології проведення соціологічних опитувань стосовно зовнішньої політики України / Вступ до НАТО — стратегічний вибір України.— К.: Вид-во „Інститут трансформації суспільства", 2008. — С. 156—160.
  61. Горбачик А.П., Журкевський О.В. Зовнішньополітичні орієнтації населення України та чинники їх формування (за матеріалами соціологічних опитувань в Україні) // „Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства".— Харків, 2000.— С. 14-23.
  62. Грач Л.И. Украйна — не Европа.— К.: Друкарня „Бізпесполіграф", 2008.—271с.
  63. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: навч. посібник / Національна академія держ. управління при Президентові України. Центр правових іа підприємницьких досліджень.— 2 вид., доп.— К.: К.І.С., 2006.— 300 с.
  64. Європейський Союз. словник-довідник/ М. Марченко (ред.-упоряд.).-— 2 вид., оновлене.— К.: К.І.С., 2005.— 142 с. Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів і понять: довідник / Закарпатський держ. ун-т. Навчально-науковий ін-т філософії та є:вроінтеграційних досліджень / І.В. Артьомов (уклад.).— Ужгород: Ліра, 2007.— 220 с.
  65. Деменко О. Українська геополітика ХХІ ст.: євразійство чи євроінтеграція? / О. Деменко // Людина і політика. – 2004. – № 1. – С. 73-81.
  66. Деменко О. Ф. Євроатлантична інтеграція України (політологічний аналіз): дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Деменко Олександр Федорович. – К., 2004. – 212 арк.
  67. Демократичні трансформації в процесі підготовки до членства в НАТО. Досвід країн-кандидатів для України: аналітична доповідь / Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України / О. Сушко (ред.), О. Сушко (авг.-упоряд.), С. Сегеда (ред.).— К., 2002.— 53 с.
  68. Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції / П. О. Демчук. – К., ППП, 2004. – 264 с.
  69. Дем’янець В.І. Інтеграційна політика владних органів країн Вишеградської груші щодо ЄС і ІІАТО у 1989—1999 рр.: дис.. канд. політ, наук: 23.00.02/ НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень.— К., 2001-— 204 арк.
  70. Дергачев А. Украинско-российские отношения – европейский и евразийский контекст / А. Дергачев // Полис. – 2000. – № 6. – С. 110-121.
  71. Дергачов О. Розширення ЄС і нові параметри європейського курсу України / О. Дергачов // Аналітичний щоквартальник. К.: ЄК, 2003. – № 1. – С. 70-78.
  72. Дергачов О.П., Корендович В.С., Мітряєва СІ., Муляр Л.І, Мунтіян В.І. Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства / Національний ін-т стратегічних досліджень. Фонд ім. Фрідріха Еберта. Представництво в Україні / Г.М. Перепелиця (ред.).— К.: Видавничий дім „Стилос", 2004.— 407 с.
  73. Державна допомога виробникам в Україні: реформування відповідно до норм СОТ та ЄС / Український центр міжнародної інтеграції / За ред. С. Касянова.- 2004.
  74. Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: матеріали наук.-практ, копф. за міжнародною участю (29 травня 2002 р., м. Київ) / Українська Академія держ. Управління.
  75. Десята річниця підписання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС [Електронний ресурс] Представництво України при ЄС. Червень 2004 р.
  76. Джердж С.Ф. Україна-НАТО: співробітництво заради безпеки / Товариство „Знання" України. Центр „Українознавство".— К.: Товариство „Знання" України, 2007.— 96 с.
  77. Дил Джексон. Демократия в Украине: обманутые надежды [Електронний ресурс] / Дил Джексон // „The Washington Post”, США. – 28 мая. – 2007. – Режим доступу до газети: http://www.washingtonpost.com/
  78. Дорога в майбутнє – дорога в Європу. Європейська інтеграція України. – К.: Центр Європейських та міжнародних досліджень, 2000. – 108 с.
  79. Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України: зб. наук, праць / Державне підприємство „Науково-виробничий центр „ЄнроатлантикІнформ" / В.П. Горбулін (заг. ред.).— К.: Євроатлантикінформ, 2007. Вип. 3: Взаємодія України з НАТО: соціологічний та експертний аналіз.— К. : Євроатлантикінформ, 2008. — 284 с.
  80. Дроздова Г. В. Зовнішня політика України: європейський вибір / Г. В. Дроздова. – Сімферополь: АнтиквА, 2007. – 156 с.
  81. Євробюлетень. Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні. – № 9. Вересень. – 2003. – 28 с.
  82. Євроатлантична Інтеграція України: військово-політичні аспекти: моногр. / Т. Брежнєва, О. Їжак, А. Шевцов.— Дніпропетровськ, 2003.
  83. Європарламент закликає до конкретних кроків // Урядовий кур’єр. – 7 квітня. – 2006. – С. 3.
  84. Европа перемен: концепции и стратегии интеграционных процессов / Московский ун-т им. М.В, Ломоносова, Под ред. Л.И. Глухарева. – М.: Краф+, 2006. – 352 с.
  85. Європейська інтеграція / Уклад.: М. Яхтенфукс; Б. Колєр-Кох. — К.: Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2007. — 394 с.
  86. Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми за ред. В. П. Горбатенка: Монографія.- к.: ТОв „видавництво „Юридична думка”, 2005.- 332 с.
  87. Європейська перспектива. За ред. Кудряченка А. К.:2009.- 298 с.
  88. Європейська політика сусідства. План дій Україна – Європейський Союз [Електронний ресурс] http://www.delukr.cec.eu.int/data/doc/Action-plan-ukr.pdf.
  89. Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення: матеріали міжнар. конф., Київ, 23 верес. 2003 р. / Інститут регіональних та євроінтстраційних досліджень „ЄвроРегіо Україна"/ І. Со-лопеико(розроб.).— К.: К.І.С., 2003.— 207 с.
  90. Європейський Союз: структура, функції, механізми / [за ред. д-ра іст. наук Н. В. Антонюка]. – Львів.: 2002. – 176 с.
  91. Європейський Союз – Україна, 2007 [Електронний ресурс] http://www.delukr.ec.europa.eu/page947.html
  92. Євтух В.В. Українці за межами України // Історія України. Навч. посіб.—- Вид. З,— К.: Альтернативи, 2002.— С 439—456. Злобіна ()., РезнІк О. Ставлення киян до європейської та євроатлантичної Інтеграції // Політичний портрет України.— 2006.— № 36.— С. 38—53.
  93. Европейские страны СНГ: место в „Большой Европе” / Под ред. В. Грабовски, А.В. Мальгина, М.М. Наринского (отв. ред.). – М.: Международные отношения, 2005. – 308 с.
  94. ЄС вітає Україну із завершенням переговорів щодо вступу до СОТ [Електронний ресурс] http://www.ukrbiznes.com/news/business/41740.html
  95. Закон України «Про концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» № 228-IV від 21 листопада 2002 р. // Урядовий кур’єр. – 2002. – 18 грудня.
  96. Закон України «Про транскордонне співробітництво». 24 червня 2004 року. № 1861-IV. - Режим доступу.
  97. За підсумками десятого саміту Україна – ЄС, 27 жовтня 2006, Гельсінкі [Електронний ресурс] http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/ua/news/detail/2907.htm
  98. Засади відносин між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс] http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/ua/556.htm
  99. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Зидентоп Л. пер. с англ. – М.: Логос, 2001. – 311 с.
  100. Зовнішня політика України: Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань, підготовлені Міністерством закордонних справ України. – Київ: ЦТІ „Е та Е”, 2004. – 198 с.
  101. Зовнішня політика України: перші підсумки та перспективи 2008 року: матеріали „круглого столу” / Національний ін-т стратегічних досліджень / Юрій Григорович Рубан (заг.ред.). — К. : НІСД, 2008. — 98с.
  102. Зоткін А. Вплив культур-но-цивілізаційних відмінностей на ступінь інтегрованості українських владних еліт// Еліти і цпвілізаційпі процеси формування націй.— Т.2.— ‘ГОВ УВПК „Екс об", 2006.— С. 487—499.
  103. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів / В. Лессер (ред.), І. Розпутенко (ред.).— К.: К.І.С., 2002.— 82 с.
  104. Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів і понять: довідник / Закарпатський держ. ун-т. Навчально-науковий ін-т філософії та євроінте-граційпих досліджень / І.В. Артьомов (уклад.).— Ужгород: Ліра, 2007.— 220 с.
  105. Інтеграція України в Європейську правову, політичну системи. / За ред. Л.В. Губерського, В. Манжоли. — К.: Вид-во КНУ, 2007.— 320 с.
  106. Інформаційна політика України в Європейському контексті. / За ред. Л.В. Губернського, В. Макаренко. — К.: Вид-во КНУ, 2007.— 329 с.
  107. Калуски М. Поговорим об Украине откровенно / М. Калуски // 2000. – 2005. – 1 апреля. – С. 4.
  108. Касьянов Г. Україна 1991-2007: нариси новітньої історії / Г. Касьянов. – К.: Наш час, 2008. – 432 с.
  109. Квасов В.В., Романенко М.І. Європейський вибір україни. Днепропетровск. Дніпрокнига. 2008.-352 с.
  110. Кириленко В. Захід чи Схід: пошук балансу / В. Кириленко // Політика і час. – 2000. – № 9-10. – С. 14.
  111. Кисельова Ю. Україна – ЄС: початок переговорів про посилену угоду [Електронний ресурс] / Ю. Кисельова // Європейський простір. http://eu.prostir.ua
  112. Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер – М.: Ладомир, 1998. – 847 с.
  113. Кіш Є.Б. Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної інтеграції. — Ужгород, 2008. - 440 с.
  114. Клименко О. Військово-політичні проблеми спільної Європи / О. Клименко // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. Вип.10. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2000. – 118 с.
  115. Клименко О. Деякі проблеми України в контексті Європейського інтегрування / О. Клименко // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. Вип.18. – К.: Знання України, 2001. – 120 с.
  116. Клименко О. Євросоюз: інтеграційне сьогодення / О. Клименко // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. Вип.8. – К.: ІСЕМВ НАН України, 1999. – 64 с.
  117. Коваль І.В. Стратегічне патнерство країн Північної Африки в євроінтеграційному контексті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та політ. наук: спец. 23.00.04 „Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / І.В. Коваль. – К., 2010. – 35 с.
  118. Ковальова О. О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України / О. О. Ковальова. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, – 2003. – 340 с.
  119. Ковальова О. О. Українська політика щодо євроінтеграційних процесів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" / Ковальова О. О. Національна Академія наук України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. — К., 2003. — 38 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 39.
  120. Ковальова О. О. Українська політика щодо євроінтеграційних процесів: дис. д-ра політ. наук: 23.00.02 / Ковальова Олена Олексіївна. – К., 2003. – 462 арк.
  121. Ковальова О. Концепції асиметричної інтеграції в східній політиці Європейського Союзу // Нова парадигма. - 2003. – Вип. 31. – C. 177-185.
  122. Ковальова О. Концепція кордонів у Європейському Союзі та імплікації для України // Нова парадигма. – 2002. - Вип. 27. – С. 111-121.
  123. Ковальова О. Копенгагенські критерії членства в Євросоюзі // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. - 2003. - Вип. 4. - С. 224-233.
  124. Ковальова О. Майбутнє інтеграції в політичних документах Європей-ського Союзу // Грані. – 2002. - № 5. – С. 117-120.
  125. Ковальова О. Методологія Європейського Союзу з оцінки демократичності політичних інститутів держав-кандидатів на вступ // Людина і політика. – 2003. - № 1. – С. 3-9.
  126. Ковальова О. Неофункціоналізм проти традиційних підходів в теоріях європейської інтеграції // Грані. – 2003. - № 1. – С. 114-117.
  127. Колективна воля європарламентарів // Урядовий кур’єр. – 31 березня. – 2006. – С. 3.
  128. Константинов В.Ю. Проблема європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО (90-ті роки): дис.. канд. політ, наук: 23.00.04 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин.— К., 2000.— 200с..
  129. Конституція України.— К.:Либідь,— 2010.
  130. Концептуальні підходи до членства в НАТО: досвід держав—членів Альянсу: науко-во-інформ. збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України / В.П. Горбулін (заг. ред.).— К.: Євроатлантикінформ, 2005.— 208 с.
  131. Копінт С.М. Стан і перспективи співпраці України з Європейським Союзом: дис. канд. політ, наук: 23.00.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича.— Чернівці. 2004.— 193 арк.
  132. Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна / В. В. Копійка. – К.: Юрид. думка, 2005. – 448 с.
  133. Копійка В. В., Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
  134. Копійка В.В. Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу: дис.. д-ра політ, наук: 23.00.04 і Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2004.— 479 арк.
  135. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз. Історія і засади функціонування: навч. посібник / Л.В. Губерський (ред.).— К.: Знання, 2009.— 751 с.
  136. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. — 447с.
  137. Кордон М.В. Україна — НАТО: історія та сьогодення: ивч.-мегод. посіб.— Житомир: Полісся, 2008.— 148 с.
  138. Крушинський В. Ю. Європейський Союз: історія і сучасність: Конспект лекцій / Крушинський В. Ю. – К.: Інститут міжнародних відносин, 2000. – 187 с.
  139. Моренчук А.А., Федонюк С.В. НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи: метод, рек. / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки.— Луцьк: Вежа, 2008.— 28 с. НАТО і Україна / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. Товариство „Знання" України. Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України / О.О. Макобрій (підгої.).— К.: Товариство „Знання" України, 2007.— 24 с.
  140. Концепція Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 3. – С. 34-39.
  141. Королько П.Г. Міжнародний імідж України: сучасний стан, завдання, технології формування. Комунікації: управління змінами та імідж України // Дні ЄС в Україні 2007: матеріали міжнародної конференції, Київ, 16—17 листопада 2007 р.— К., 2007.— С. 93—90.
  142. Королько В.Г. Міжнародний імідж України: нові явища та проблеми: матеріали міжнародної конференції „Дні ЄС в Україні", Київ, 23—27 жовтня 2008 р.— К„ 2008.— С. 49—53.
  143. Костенко А. Інтеграція України до Європейського Союзу: суперечності та шляхи їх розв’язання - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси. - Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2009.
  144. Костюк С. Пріоритетний напрям зовнішньої політики України [Електронний ресурс] / С. Костюк. http://www.serhiykostyuk.com/data/articles/article_2.pdf
  145. Костюк С. М. Стан і перспективи співпраці України з Європейським Союзом: дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Костюк Сергій Михайлович. – Чернівці, 2004. – 193 арк.
  146. Кравчук І.В. Механізми державного управління процесом адаптації національного права до права ЄС: порівняльний аналіз: дис.. канд. наук з держ, упр.: 25.00.02/ Національна академія держ. управління при Президентові України.— К., 2006.— 244 арк.
  147. Краснобаєва-Чорна М. В. Сучасна концептологія. К.: Основи, 2010.- 312с.
  148. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України – Київ, Інститут євроатлантичного співробітництва, 2004. – 88 с.
  149. Крючков Г.К. До питання про членство України в НАТО: політичні, правові і моральні аспекти /Громадський проект „Безпека України: гєополітичний вимір".— К.:ТОВ „Друкарня „Бізнес-поліграф", 2008.-— 47 с.
  150. Крючков Г.К., Табачник Д.В., Симоненка П.Н., Гриневецкий С./Л, Толочко П.П. Заявка на самоубийсгво: зачем Украине НАТО?.— К.: Довіра, 2009.-— 447 с.
  151. Кузьо Т. Національна безпека України / Т. Кузьо. – К., 1994.
  152. ЛавренчукА.О. Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу: дис.. канд. наук здерж, управління: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України.-— К., 2004.— 202 арк.
  153. Лазарчук В. Особливості політики україни та Польщі в інформаційній сфері в контексті європейського вибору. Автор. Дис. канд. пол.наук. 2004.- 18 с.
  154. Лестер Дж. Погляди різних політичних сил Росії щодо майбутньої ролі України / Дж. Лестер // Політична думка. – 1993. – № 1. – С. 105-108.
  155. Лисенко О.М. Становлення та функціонування органів державної влади України в контексті євроінтеграційних процесів (1991 – 2004 рр.) . національна академія наук україни інститут держави і права ім. В.М. Корецького
  156. Литвин В.М, Україна: Європа чи Євразія?— К.: Видавничий дім „Літера", 2004.— 512 с.
  157. Ліпкевич СЯ. Історичний досвід входження колишніх членів Організації Варшавського Договору та держав Балтії до НАТО (в контексті перспектив України): дис.. канд. іст. наук: 20.02.22 / Національний ун-т „Львівська політехніка". Інститут гуманітарних та соціальних наук.— Л., 2007.—39 арк.
  158. Мадіссон В. В., Шахов В. А. Сучасна українська геополітика: навч. посібник [для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Мадісон, В. А. Шахов. – К.: Либідь, 2003. – 176 с.
  159. Майборода О. М. Українська самоідентифікація на сучасному етапі: елітарна та масова версії / О. М. Майборода // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. – К.: ТОВ УВПК „ЕксОб”, 2006. – Т. 1. – С. 71-75.
  160. Макеев С.О. Динаміка громадської думки України щодо перспектив інтеграції в НАТО// Сстаіпа — центре Європи? Бюлетень Фонду „Демократичні ініціативи".— 2003.— № 27—28.— С. 108—11 3.
  161. Макеев С.О. Политика п России и У крапне — исчезаіоїцпп феномен // Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного паргнерства.— ІС: Знання України, 2008.— С. 95—101.
  162. Малиновська О. Україна, ввропа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС.— К.: Бланк-Прес, 2004.— 172 с.
  163. Мамзенко С. Інтеграція України до Європейського Союзу через воєнно-політичне співробітництво (регіональний аспект) / С. Мамзенко // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при президентові України. – Київ. – 2000. – Вип.2. – Ч.І. – С. 166-170.
  164. Манжола В. Квадратура інтеграційного кола (Актуальні проблеми європейської політики України) //Політика і час-№4–2007–14-18с.
  165. Мармазов В., Піляєв І. Велике майбутнє великої Європи: чи скористається Україна перевагами нового європейського порядку? [Електронний ресурс] / В. Мармазов, І. Піляєв http://www.minjust.gov.ua/?do=dr&did=1738&sid=zmi.
  166. Материалы международного круглого стола „Украйна— НАТО: национальньїй и международньїЙ аспекти" / Луганский областной совет.— Лугапск, 2008.— 99 с.
  167. Мельникова І.М., Горенко О.М., Мартинов Л.Ю., Нікіфорук Д.І. Україна і Європа (1990—2000 рр.): анотована історична хроніка / НАН України. Інститут історії України / С.В. Віднянський (вІдп. ред.).— К., 2001.-— Ч. 2: Україна в міжнародних відносинах з країнами—членами Європейського Союзу.— К., 2001.— 123 с.
  168. Мельничук І. Основні геополітичні пріоритети Російської Федерації та позиція російської еліти стосовно України / І. Мельничук // Регіональні та національні еліти: хто формує політику? Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці. 6-7. 12. 2001. – Чернівці: Букрек, 2002. – 280 с.
  169. Мельничук І. Основні принципи євразійської політики Росії / І. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 173-174. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Збірник наукових праць. – Чернівці: „Рута”. – 2003. – 472 с.
  170. Михальченко М. „Лімітроф Європи: випадковість чи доля України?” / М. Михальченко // Людина і політика. – 2000. – № 3. – С. 34-39.
  171. Мікула Надія. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. - Львів, 2004. 395 с.
  172. Між надіями та можливостями: відносини ЄС – Україна за рік по Помаранчевій революції – Варшава, Фонд ім. Стефана Баторія, 2005. – 47 с.
  173. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки) / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський. – К.: Либідь, 2001. – 624 с.
  174. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія / А. С. Філіпенко (кер. авт. кол.), В. С. Будкін, М. А. Дудченко та ін. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.
  175. Місце України в НАТО: матеріали опитування експертів / Фонд „Демократичні ініціативи".— К.: Центр „Демократичні ініціативи", 2006.— 251 с.
  176. Молодь за Україну в об’єднаній Європі та НАТО: за результатами реалізації проекту „Майбутнє України в об’єднаній Європі: роль молоді в реалізації її «вроінтеграційних устремлінь" / Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Молодіжний Рух" / А. Вітренко (упоряд.).— К., 2006.— 130 с.
  177. Мужикова Н.М., Пужрний В.Ф., СеминогЛ.А. Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС: навч. посіб. / Міжнародний фонд „Відродження". Сіверський ін-т регіональних досліджень.— Чернігів: Деснянська правда, 2007.— 170 с.
  178. Євроатлантична Інтеграція України: військово-політичні аспекти: моногр. / Т. Брежнєва, О. їжак, А. Шевцов.— Дніпропетровськ, 2003.- 20 с.
  179. На схід та південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору, збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 5—7 жовтня 2006 року / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.
  180. Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров (Библиотека серии “Специализированные курсы в социологическом образовании”). – [2-е изд.]. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 240 с.
  181. НАТО: довідник/ Організація Північноатлантичного договору (НАТО).— К.: Основи, 1997.— 430 с. Операції НАТО / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. Товариство „Знання" України. Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правовиу наук України / В.М. Дробіт (підгот.).— К.: Товариство „Знання1’ України, 2007.— 23 с.
  182. Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України / І’,.Е. Кондратюк (підгот.).— К.: Товариство „Знання" України, 2007.— 24 с.
  183. Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України / О.В. Палій (підгот.).— К.: Товариство „Знання" України, 2007.—24 с.
  184. Національна стратегія інтеграції України до ЄС (Указ Президента України, червень 1998) // Політика і час. – 2000. – № 3-4 (спецвипуск). – С. 30-35.
  185. Незалежна Україна: геополіт
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины