ПОЛІТИЧНИЙ КОНСУМЕРИЗМ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ : ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНСУМЕРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ • Название:
 • ПОЛІТИЧНИЙ КОНСУМЕРИЗМ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
 • Альтернативное название:
 • ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНСУМЕРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
 • Кол-во страниц:
 • 421
 • ВУЗ:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


  На правах рукопису

  Торяник Володимир Миколайович

  УДК 321.01

  ПОЛІТИЧНИЙ КОНСУМЕРИЗМ
  У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ


  Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук


  Науковий консультант:
  доктор філософських наук,
  професор О.С. Токовенко

  Дніпропетровськ – 2012
  ЗМІСТ


  Вступ …………………………………………………………………………….... 4
  Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження політичного консуме-ризму ……………....………………………………………………………………
  13
  1.1 Консумеризм та консумеризація як наукова проблема …………………… 13
  1.2 Осмислення процесів консумеризації політичної сфери в зарубіжному та вітчизняному науковому дискурсі ………………………………………………
  35
  1.3 Моделювання споживчої поведінки у політичному маркетингу …………. 46
  Висновки до розділу 1 …………………………………………………………… 79
  Розділ 2 Становлення та розвиток політичного консумеризму ………………. 82
  2.1 Еволюція консумеристського руху …...……………..…................................ 82
  2.2 Інституціоналізація споживчої політики …………………………………… 100
  2.3 Споживча освіта як рушійна сила сучасного політичного процесу ……… 151
  Висновки до розділу 2 …………………………………………………………… 162
  Розділ 3 Особливості політичного процесу в суспільстві споживання ………. 166
  3.1 Знаково-символічна природа суспільства споживання ……………………. 166
  3.2 Професіоналізація політичної сфери як наслідок консумеризації суспіль-ного життя …………………………………………………………………………
  200
  3.3 Маркетизація партійно-політичної діяльності в суспільстві споживання 222
  Висновки до розділу 3 …………………………………………………………… 242
  Розділ 4 Інструментально-праксеологічні засади політичного консумеризму 246
  4.1 Бойкоти як політично орієнтовані споживчі технології …………………... 246
  4.2 Сучасні споживчо орієнтовані політичні технології ……………………..... 266
  4.3 Кампанії делегітимації влади як спосіб споживчого впливу на сучас-ний політичний процес ……………………………………..........................................
  301
  Висновки до розділу 4 …………………………………………………………… 311
  Розділ 5 Політичний консумеризм в умовах перехідного суспільства ……….
  316
  5.1 Особливості інституціоналізації споживчої політики в перехідних сус-пільствах …………………………………………………………………………..
  316
  5.2 Система консумеризму в сучасній Україні ……………...…………………. 334
  5.3 Професіоналізація політичної сфери в перехідних суспільствах як наслі-док консумеризації суспільного життя ………………………………………….
  353
  Висновки до розділу 5 …………………………………………………………… 372
  Висновки ….………………………………………………………………………. 376
  Список використаної літератури ………………………………………………... 379


  ВСТУП


  Актуальність теми дослідження. У другій половині ХХ ст. глобалізацій-ний процес набирає надзвичайно високого темпу, суттєво змінює світ і породжує нові виклики перед суспільствами. Глобальні ринки зумовлюють нові міжкультурні зміни, нові системи масової інформації, а їх аналіз починають з глобального бачення ринків у таких категоріях, як люди, їх потреби, здатність купувати та бажання витрачати гроші. Споживчий вибір спирається на ідеї, рекламу і рекомендації людей різних культур і націй. Потяг до купівлі формується під дією культурних, етнічних і мотиваційних змінних. Сьогодні найактуальнішим товаром є інформація (знання). За цих умов особлива роль відводиться системі освіти, яка повинна навчити суспільство, особливо молодь, умінню орієнтуватись у повсякденному економічному та соціальному житті, у постійно змінюваному світі; вільному вибору професії; плануванню власного бюджету та витрат; умінню орієнтуватись на ринку товарів і послуг.
  Наростаюча інтенсивність конкуренції глобалізованих ринків закономірно привертає увагу виробників товарів, послуг, ідей у різних країнах до дослідження механізмів поведінки споживачів і до можливостей застосування цих механізмів для досягнення своїх цілей. Сформувавшись у межах маркетингової сфери діяльності, теорія поведінки споживачів як галузь знань сьогодні виходить за рамки суто економічної проблематики, набуваючи універсального значення. Ці знання є особливо актуальні для кожного, хто прагне міцно й успішно «вписатися» в ринкову стихію й мати успіх у ній, застосовуючи широку палітру професійних методів керування споживчою поведінкою. Споживачі товарів, послуг, ідей – це люди, групи людей, а також організації різного масштабу й профілю діяльності, що використовують товари, послуги, ідеї. Виборці, домогосподарки, малі фірми й глобальні компанії, країни або нації, міжнародні організації й навіть світове співто-вариство в цілому – усіх їх можна вважати споживачами конкретних товарів, послуг та ідей.
  Захист прав споживачів став реальністю в усіх країнах, регіонах та економічних умовах. За останні десятиріччя заходи, вжиті з метою захисту інтересів споживачів, стали більш численними та різноманітними як на національному, так і на регіональному рівнях; регіоналізація та глобалізація ускладнюють можливість уникнення впливу цієї загальнопоширеної тенденції для окремої країни. Крім того, економічна криза і пов’язані з нею наслідки загострюють проблему реалізації прав споживачів. Більше того, якщо врахувати, що рух споживачів на захист своїх прав в Україні перебуває на стадії становлення, то цілком зрозуміло, що від втручання держави у сферу захисту своїх прав не слід відмовлятися. Навпаки, в інтересах держави, суспільства і кожного окремого громадянина необхідно удосконалювати діяльність і ефективність функціонування системи органів держави, які здійснюють захист прав споживачів.
  Утвердження демократії в Україні неможливе без встановлення дієвого механізму реалізації та захисту всього комплексу прав людини, який знайшов відображення в основоположних міжнародно-правових документах. Одним з пріоритетних складників цього комплексу є права споживачів, які є основою для створення високих стандартів життя населення, а захист прав споживачів є не тільки завдання держави, але і всього громадянського суспільства.
  Тема політичного консумеризму набуває особливої актуальності серед провідних учених України, Росії, Європи та Північної Америки. Дослідження важливих аспектів споживчо вмотивованої політичної поведінки та/або політично вмотивованої споживчої поведінки здійснювали такі відомі вітчизняні науковці, як В.М. Бебик, В.В. Буряк, В.П. Горбатенко, І.Є. Городецька, Н.М. Дочинець, Е.В. Золотухін, Л.М. Іваненко, Н.Д. Івенська, Т.О. Кагал, І.П. Карпова, С.Ю. Левченко, А.А. Мазаракі, О.Г. Морозова, Л.В. Ніколаєва, П.М. Олещук, І.О. Поліщук, Г.Г. Почепцов, С.Н. Пшизова, Г.А. Рогачова, В.С. Сергєєв, О.Ю. Серьогін, О.С. Токовенко, М.І. Хилько, Ф.Р. Шахурина, І.В. Шебулдаєва, Г.Н. Цикоза, О.М. Язвінська та ін. Водночас, незважаючи на комплексне висвітлення окремих істотних аспектів, на сучасному етапі розвитку політичної науки стан розробленості проблеми ще не набув завершеного вигляду.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему дисертації затверджено Вченою радою Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 3 від 31 жовтня 2011 р.). Обраний напрям дослідження пов’язаний з розробкою наукової теми «Політична стабільність в сучасній Україні та світі: теоретико-методологічні детермінанти аналізу та процесуально-інституційні виміри розвитку», яку виконує кафедра політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
  Мета i завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає в розк-ритті особливостей прояву політичного консумеризму в сучасному політичному процесі. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких за-вдань:
  - розкрити теоретико-методологічні передумови дослідження політичного консумеризму;
  - відстежити становлення та розвиток політичного консумеризму;
  - встановити особливості політичного процесу в «суспільстві спожи-вання»;
  - охарактеризувати основні інструменти і технологічні прийоми політичного консумеризму;
  - визначити специфіку становлення та розвитку політичного консумеризму в перехідних суспільствах.
  Об’єкт дослідження – політичний консумеризм як споживчо вмотивована політична поведінка та політично вмотивована споживча поведінка.
  Предмет дослідження – особливості реалізації політичного консумеризму в сучасному політичному процесі.
  Методи дослідження. Методологічна основа дисертації покликана забезпечити комплексне вивчення політичного консумеризму як тенденції сучасного політичного процесу. Основу методології даного дослідження становить системний підхід, який дозволяє осмислити політичний консумеризм як цілісне явище сучасного політичного життя. За допомогою методів системно-компонентного і структурно-функціонального аналізу досліджено структурні та функціональні особливості реалізації ідеї політичного консумеризму в сучасному політичному процесі. Інституційний аналіз дозволив розглянути формально-правові інструменти та організаційні форми захисту інтересів споживачів як в політичному середовищі, так і в неполітичній сфері. Проблему політичного консумеризму в перехідних суспільствах досліджено за допомогою методів моделювання, порівняння та історико-генетичного аналізу.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняній політичній науці здійснено комплексний аналіз політичного консумеризму як тенденції сучасного політичного процесу, в ході якого сформульовано положення, які містять наукову новизну. Зокрема:
  Вперше:
  - виокремлено основні підходи до вирішення колективних споживчих проблем: постмодерністський, якому притаманні заперечення соціальних норм, підтримка рішень, спрямованих на добровільне співробітництво, гедонізація щоденного споживання; комунітаристський, спрямований на протидію індивідуалізації суспільства через актуалізацію потреби у співтоваристві, щоб сприяти перевагам гарного життя, збільшити взаємопорозуміння й створення соціальних норм, необхідних для співробітництва й виробництва колективних товарів; суспільних дискусій, у рамках якого намагаються вирішити проблеми споживання на макрорівні, поліпшуючи демократичну суспільну дискусію й процедурну справедливість у суспільстві, у яких учасники дотримуються прийнятих правил аргументації;
  - визначено типи моделей споживчої політики, які, відтворюючи різні набори спільних інтересів і конфлікту інтересів власне споживачів, споживачів та бізнесу, споживачів й уряду, актуалізують стратегії співробітництва (об’єднання споживачів у співробітництві з діловими установами й урядовими агентствами), переговорів (об’єднання споживачів у співробітництві з діловими установами), лобіювання (об’єднання споживачів у співробітництві з урядовими агентствами), відшкодування компенсації (об’єднання споживачів), патерналізму (урядові агентства в співробітництві з діловими установами), саморегуляції (ділові установи), захисту (урядові агентства) і змагання (механізм ринку);
  - встановлено, що політичний консумеризм доцільно розглядати у двох вимірах: як політично вмотивовану споживчу поведінку, коли громадяни використовують свою владу як владу споживачів, щоб тиснути на уряд з метою змусити його діяти або не діяти в потрібному для них напрямку, роблять навмисний вибір товарів чи послуг або відмовляються від них з метою досягнення певної політичної мети; як споживчо вмотивовану політичну поведінку, коли громадяни схильні розглядати ринок як канал для політичної діяльності, а їх участь у політичному процесі забезпечується не тільки в рамках груп інтересів, кампаній, органів державної влади й ЗМІ, але також і представниками інституціоналізованої політичної системи, які сприяють збільшенню політизації ринків;
  - обґрунтовано провідну тенденцію реалізації політичного консумеризму у сучасному політичному процесі, згідно з якою на зміну політичним партіям як суб’єктам політичної боротьби прийшли невеличкі групи професіоналів, які здатні до гнучкого реагування на політичну кон’юнктуру, оперативного розгортання, опанування сучасних механізмів впливу на виборців та є виразниками певних економічних структур із власними інтересами;
  - доведено, що специфічною рисою, притаманною політичному консумеризму є перетворення політики на об’єкт споживання, оскільки від неї чекають не стільки вирішення реальних проблем, корінних, переломних здійснень, скільки виробництва символів, які б надали унікальної політичної ідентичності учасникам суспільства, що фактично втратили політичну суб’єктність та вимушені здебільшого відігравати роль мовчазних спостерігачів та анонімних виборців;
  - запропоновано відносити до політично вмотивованих споживчих технологій бойкоти, коли громадяни намагаються вплинути на політиків, уряди або корпорації, організовуючи масові кампанії купівлі або, навпаки, відмови від купівлі певних товарів або послуг; флеш-моби, які являють собою сітьові спільноти політичних однодумців, які можуть належати до різних сегментів суспільства і бути симпатизантами різних політичних сил, проте їх має об’єднувати форма маніфестації своїх поглядів; кампанії делегітимації влади, коли за допомогою консумеристських форм активності критично налаштовані громадяни виражають своє ставлення до суб’єктів, які діють на споживчому ринку та у сфері виробництва, і критикують практики, що мають глобальне поширення і вплив перш за все у сфері праці та виробничих відносин.
  Дістали подальший розвиток:
  - періодизація консумеристського (споживчого) руху громадян, спрямованого на розширення прав і впливу споживачів на виробників і торговців як у комерційній, так і позакомерційній, зокрема, в політичній сферах, яка передбачає чотири етапи в його розвитку: «старий консумеризм» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), зумовлений політичними (формування нових структур влади, створення перших профспілкових організацій, оформлення і діяльність політичних партій, виникнення перших союзів споживачів), соціально-економічними (розвиток і модернізація капіталістичних відносин, поглиблення процесу класового розшарування, посилення експлуатації і за-гострення класових суперечностей) та морально-психологічними (потреба в підвищенні технічної й юридичної компетенції під час вибору товарів і послуг) причинами; «криза старого консумеризму» (перша половина ХХ ст.), пов’язана з пожвавленням споживчого руху, що пояснюється розширенням державних соціальних програм у розвинених країнах, насиченням товарами споживчого ринку, які стали доступнішими для населення, викриттям зло-вживань у бізнесі й фальсифікації продуктів; «інституціоналізація консумери-зму» (1950-ті – початок 1960-х років), що супроводжується значною активізацією споживчого руху, створенням національних і міжнародних консумеристських організацій; «новий консумеризм» (з 1962 р.), якому притаманні новий рівень взаємин між споживчими об’єднаннями з населенням, виробниками товарів та послуг, державною владою, закріплення основних прав споживачів;
  - визначення об’єднань споживачів як громадських органів, які є громадськими організаціями, наділеними певними делегованими владними повноваженнями, зокрема, пов’язаними із встановленням формально обов’язкових приписів і вимогою забезпечення їх реалізації за допомогою встановлених законами та іншими нормативними актами засобів;
  - класифікація флеш-мобів як політично вмотивованих споживчих технологій, розрізнення яких здійснюється за масштабом прояву (глобал-моб, що охоплює декілька міст чи країн, та локал-моб, який передбачає зазвичай одноразову акцію в одному місці); за спрямованістю акції (арт-моб, який набуває здебільшого мистецького спрямування, соушл-моб, який має соціальне, у тому числі політичне, спрямування, та емьюз-моб, орієнтований на розважання); за середовищем прояву (ай-моб, акції якого проводять у мережі Інтернет, sms-моб, акції яких проводять за допомогою sms-повідомлень користувачів мобільного зв’язку, реал-моб, який проводить у реальному середовищі); за цільовим призначенням (фан-моб, орієнтований на молодь, симулякр-моб, що передбачає імітування флеш-мобу в комерційних цілях, та смарт-моб, який має ідеологічне забарвлення).
  Уточнено, що:
  - консумеризм як громадський рух охоплює три основні групи суб’єктів: орієнтовані на споживачів організації, метою яких є підвищення рівня споживчої свідомості, надання їм інформації для більш обґрунтованого споживчого вибору; держава, що діє на захист інтересів споживачів за допомогою законодавства й регулювання; бізнесові структури, що діють в інтересах споживачів за допомогою конкуренції й саморегулювання;
  - політичний консумеризм може проводиться або через бойкот продуктів (споживчий бойкот або boycott, різновидами яких є бойкоти, що потребують обговорення певних дій (actіon-consіdered boycotts) та бойкоти, що вимагають певної дії (actіon-requested boycotts)), або через політичний бойкот (buycottіng), коли споживач купує продукти, які, на його думку, відповідають його цінностям (до них належать бойкоти, спрямовані на певну організацію дій (actіon-organіzed boycotts) та бойкоти, які передбачають конкретні дії – демонстрації та загороджувальні пікети – з метою надання розголосу й стиму-лювання дій бойкоту (actіon-taken boycotts).
  Практичне значення отриманих результатів дисертації визначається її актуальністю, новизною й результатами. На підставі проведеного дослідження зроблено теоретичні узагальнення та висновки, евристичність яких зумовлює використання здобутків дисертації в подальших дослідженнях споживчо вмотивованої політичної поведінки або політично вмотивованої споживчої поведінки. Результати дисертації в сукупності утворюють теоретико-методологічний і технолого-інструментальний комплекс для оптимізації відносин в рамках сучасного політичного процесу. Проведене дослідження окреслює нові перспективні напрями аналізу окремих аспектів політичного консумеризму як феномену політичного життя, технології політичного процесу, політико-управлінського циклу тощо. Матеріали та висновки даної роботи можуть бути використані під час розробки спецкурсів для студентів-політологів та інших спеціальностей соціально-гуманітарного профілю.
  Особистий внесок здобувача. Основні результати і висновки дослідження отримано автором самостійно, викладено в одній індивідуальній монографії, 21 статті у фахових наукових виданнях України з політичних наук, 7 публікаціях в інших виданнях.
  Апробація результатів дисертації. Окремі положення даного дослідження були апробовані в одноосібних доповідях: на Другій міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція і перспективи розвитку економічного потенціалу України» (м. Дніпропетровськ, 30 жовтня 2009 р.); Першій міжнародній інтерактивній науковій конференції «Європейський освітній простір: стан, проблеми, перспективи» (м. Дніпропетровськ, 29 жовтня 2010 р.); Міжнародній науково-теоретичній конференції «Філософія освіти у контексті історико-філософського знання» (м. Дніпропетровськ, 21-22 квітня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси на пострадянському просторі на рубежі ХХ-ХХІ століть: інституційний, соціокультурний та етнонаціональний вимір» (м. Ужгород, 28-29 квітня 2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Глобалізація інформаційного суспільства й інтеграційні процеси: стан та перспективи розвитку» (м. Луганськ, 11-12 травня 2011 р.); Все-українській науковій конференції «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Дніпропетровськ, 21 травня 2011 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (м. Дніпропетровськ, 24 вересня 2011 р.); Регіональній науково-практичній конференції «Проблеми територіальної організації публічної влади в Україні» (м. Дніпропетровськ, 19 листопада 2010 р.); VІIІ регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України» (м. Дніпропетровськ, 19 травня 2011 р.); Науково-практичній конференції «Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в України: європейський контекст» (м. Дніпропетровськ, 10-11 грудня 2010 р.).
  Основні положення дисертації обговорено на теоретичних семінарах і засіданнях кафедри політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
  Публікації. Основні положення і результати дисертації викладено в одній монографії, 21 статтях у фахових наукових збірниках і журналах України з політичних наук, 7 публікаціях в інших виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  За результатами проведеного дослідження зроблено декілька важливих висновків. По-перше, спостерігається обмеженість поширеного у вітчизняній науці підходу до трактування політичного консумеризму, який полягає в його ототожненні з поняттям «захист прав споживачів», «політика у сфері захисту прав споживачів». Політичний консумеризм має на меті детермінування поведінки політичних суб’єктів не лише споживчими законами і нормативами, а й соціальними нормами і правилами професійної етики. Отже, політичний консумеризм є система захисту інтересів споживачів, як гарантованих державою, так і тих, що не знайшли свого відображення у споживчому праві.
  По-друге, політичний консумеризм варто розглядати як систему відносин, що виникають у рамках організованого громадського руху, спрямованого на захист інтересів споживачів та підвищення соціальної відповідальності виробників і продавців товарів (послуг) перед покупцями й суспільством загалом. Причому до поняття «виробники» входять не лише виробники товарів і послуг, а й виробники рекламного продукту. Політичний консумеризм породжує відносини між споживачами та виробниками й продавцями товарів (послуг), між державою та представниками підприємницької діяльності, між споживачами та органами із захисту їх прав, між державними та недержавними організаціями, що діють в інтересах споживачів.
  Систему політичного консумеризму можна визначити як сукупність взаємопов’язаних елементів, якими є інститути політичного консумеризму, норми захисту прав споживачів, споживчі традиції, ідеологія, свідомість, погляди, культура тощо. Відповідно елементами системи політичного консумеризму є: інституційна – підсистема, яка визначає суб’єктний склад та організаційну структуру політичного консумеризму; нормативна – сукупність правових норм, що регулюють сферу захисту прав споживачів; ідеологічна – споживча ідеологія, свідомість, культура, довіра, погляди, традиції споживання політики та неписані правила політичної поведінки, що склалися у суспільстві; комунікативна – сукупність інтегративних зв’язків між елементами системи політичного консумеризму.
  По-третє, політичний консумеризм є соціальне явище, розуміння якого має бути засноване на знанні глибинної зміни щодо участі в політичній діяльності, що проявляється в тому, що громадяни більше схильні розцінювати ринок як канал для участі в політичній діяльності. Тобто сьогодні споживачі можуть бути розцінені як фактичні або потенційні політичні актори.
  По-четверте, у сучасному суспільстві політичний консумеризм виконує функцію забезпечення споживачам свободи вибору, захисну, інформаційну, просвітницьку та регулювальну функції, проявляючись у виробничій сфері, торгівлі, сферах послуг, реклами та у політиці. Політичний консумеризм сприяє підвищенню ділової активності й соціальної відповідальності у бізнесі та політиці, зростанню життєвого рівня населення, а також примноженню соціального капіталу – потужного ресурсу, основною властивістю якого є ступінь довіри між членами суспільства.
  По-п’яте, розвиток багатьох західних суспільств привів до приватизації політичного й політизації приватного. Політичне дедалі більше й більше приватизується, коли раніше прийняті рішення в інституціоналізованій політичній системі залишають ринку. Приватне політизоване, коли рішення в приватній сфері відбивають швидше бажання впливати на суспільство в цілому. Дослідження політичного консумеризму продемонстрували, що механізм ринку може бути розцінений як інший канал для участі в політичній діяльності й що споживачі готові використовувати цей канал, щоб досягти політичних цілей.
  По-шосте, політичний консумеризм визначається як свого роду схильність до споживчого вибору. Політичні виклики ринку засновані на стимулах, які мобілізують цю схильність. Як показує досвід, цьому також може сприяти інформація про умови праці, права людини, навколишнє середовище, дитячу працю й погані маркетингові практики. Тому політичні споживачі можуть бути визначені не як певний сегмент із відповідними особливостями щодо очікуваної відповіді на ринкові стимули, а як потенційні політичні актори, які можуть бути мобілізовані за певних умов, заснованих на особистому досвіді й установлених основних сюжетних лініях корпоративної роботи соціально відповідальних компаній.
  По-сьоме, політичний консумеризм часто розглядається як споживчо вмотивована політична поведінка, яка передбачає ставлення публіки до полі-тики як такої сфери, у якій виробляють політичні товари та послуги, що підлягають такому ж обміну, як і на комерційних ринках. По суті, консумерізація політичної поведінки стає наслідком зміненого ставлення громадян до традиційних демократичних інститутів; вона набула статусу способу подолання дистанції між світом політики, який дедалі все більше і більше професіоналізується, і суспільством у ситуації, коли втрачають значимість існуючі канали зв’язку і впливу.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Алескеров Ф.Т. Выборы. Голосование. Партии [текст] / Ф.Т. Алеске-ров, П. Ордешук. – М.: Academia, 1995. – 208 с.
  2. Амелин В.Н. Социология политики [текст] / В.Н. Амелин. – М.: МГУ, 1992. – 212 с.
  3. Андрющенко В.А. Права потребителей в Украине [текст]: Справочное пособие для всех / В.А. Андрющенко, И.С. Луста. – К.: Наук. думка, 1999. – 224 с.
  4. Антонов В.В. Потребительское право и защита прав потребителей [текст]: учеб.-практ. пособие / В.В. Антонов, Н.А. Антонова, Г.А. Толпыгин. – М.: Книга сервис, 2003. – 432 с.
  5. Аузен А. Обеспечение приоритета потребителя [текст] / А. Аузен, Д. Ялназов // Вопр. экономики. – 1988. – № 11. – С. 38-47.
  6. Баженов Ю. Защита прав и интересов покупателей в условиях рыноч-ной экономики [текст] / Ю. Баженов // Торговля. – 1993. – № 7. – С. 78.
  7. Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества [текст] / Э.Я. Баталов. – М.: Наука, 1990. – 320 с.
  8. Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг [текст] / В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
  9. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну [текст] / У. Бек; пер. с нем. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.
  10. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение [текст] / Г. Беккер // THESIS. – 1993. – Т. 1, вып. 1. – С. 24-40.
  11. Бергер Дж. Публичные имиджи [текст] / Дж. Бергер; пер. с англ. // Почепцов, Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз / Г. Почепцов. – К.: АДЕФ-Украина, 1997. – С. 279-288.
  12. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания [текст] / П. Бергер, Т. Лукман; пер. с нем. – М.: Моск. филос. фонд, «Academia-Центр» «МЕДИУМ», 1995. – 323 c.
  13. Березинський В.П. Транзитивні особливості формування електорального простору сучасної України [текст]: дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / В.П. Березинський; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д., 2005. – 177 арк.
  14. Бернейс Э. Пропаганда [текст] / Э. Бернейс; пер. с англ. – М.: Hippo Publishing, 2010. – 176 с.
  15. Беспалов М. Флэш-моб как метод художественного сознания [элект-ронный ресурс] / М. Беспалов. – Режим доступа: http://mobs.alfamoon.com/flashmob-articles/flashmob-as-art.html.
  16. Бодрийяр Ж. Система вещей [текст] / Ж. Бодрийар; пер. с франц. – М.: Рудомино, 1995. – 172 с.
  17. Бодрийяр Ж. Общество потребления [текст] / Ж. Бодрийяр; пер. с франц. – М.: Республика, 2006. – 269 с.
  18. Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту [текст] / Ж. Бод-рийяр; пер. с франц. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 200 с.
  19. Бодрияр Ж. Реквием по масс-медиа [текст] / Ж. Бодрияр; пер. с франц. // Поэтика и политика. – М.: Аспект-пресс, 1999. – С. 78-222.
  20. Брагинский С.В. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления [текст] / С.В. Брагинский, Я.А. Певзнер. – М.: Мысль, 1991. – 300 с.
  21. Браун Дж. Изменение отношений [текст] / Дж. Браун // Почепцов, Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз / Г. Почепцов. – К.: АДЕФ-Украина, 1997. – С. 289-294.
  22. Бродбент С. Реклама. Маркетинг [текст] / С. Бродбент; под ред. М. Бейкера; пер. с анл. – СПб.: Питер, 2002. – 846 с.
  23. Брюс Б. Маркетинг власти [текст] / Б. Брюс; пер. с англ. // Почепцов, Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз / Г. Почепцов. – К.: АДЕФ-Украина, 1997. – С. 295-301.
  24. Бургуані Т. Право та політика ЄС у сфері захисту прав споживачів: навч. посібник [текст] / Т. Бургуані, Г.А. Рогачова, О.Ю. Серьогін. – К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. – 182 с.
  25. Бурдьё П. Социология политики [текст] / П. Бурдьё; пер. с франц. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
  26. Бурстин Д. Сообщества потребления [текст] / Д. Бурстин // THESIS. – 1993. – Т. 1, вып. 3. – С. 231-254.
  27. Буряк В.В. Консюмеризм в маркетинговом пространстве глобальных трансформаций [текст] / В.В. Буряк // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. Философия. Культурология. Политология. Социология. – 2009. – Т. 22, № 2. – С. 46-55.
  28. Бутиріна М.В. Стереотипи масової свідомості [текст] / М.В. Бутиріна. – Д.: Вид-во «Слово», 2009. – 368 с.
  29. Ватаман Т.И. Особенности правового регулирования защиты потребителей в ЕС и во Франции [текст] / Т.И. Ватаман // Современное право. – 2006. – № 11. – С. 92-96.
  30. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму [текст] / М. Вебер; пер. з нім. – К.: Основи, 1994. – 261 с.
  31. Вегера С.А. Основи споживчих знань [текст]: навч. посібник для ВНЗ / С.А. Вегера, А.С. Єрохіна, К.О. Максименко, Н.В. Притульська, Р.Ю. Ханик-Посполітак; за заг. ред. К.О. Максименко, О.В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2008. – 192 с.
  32. Виноградова И. Основы потребительских знаний [текст]: учеб. посо-бие / И. Виноградова. – М.: КонФОП, 1997. – 163 с.
  33. Вирильо П. Машина зрения [текст] / П. Вирильо; пер. с франц. – СПб.: Наука, 2004. – 140 с.
  34. Висоцький О.Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія та практика [текст] / О.Ю. Висоцький. – Д.: Пороги, 2010. – 318 с.
  35. Вороненко Ю. Как защищают потребителей в США [текст] / Ю. Вороненко, И. Швец, В. Шипулин, О. Яценко // Проблемы питания и здоровья. – 1996. – № 2. – С. 42-47.
  36. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России [текст]: учеб. посо-бие / Л.Ю. Гермогенова. – М.: РИП-холдинг, 1994. – 198 с.
  37. Глоба О.Є. Аналітичні центри як суб’єкти дослідження публічної політики [текст]: дис. … канд. політ. наук: 23.00.01 / О.Є. Глоба; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Д., 2009. – 202 арк.
  38. Голосов Г.В. Партийные системы России и стран Восточной Европы [текст] / Г.В. Голосов. – М.: Арктогея, 1999. – 256 с.
  39. Голядкин Н. Творческая реклама (из американского опыта) [текст]: учеб. пособие / Н. Голядкин. – М.: Изд-во РУДН, 1998. – 139 с.
  40. Горбатенко В.П. Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів [текст]: автореферат дис. … д-ра політ. наук: 23.00.02 / В.П. Горбатенко; Ін-т держави та права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 1999. – 38 с.
  41. Городецкая И.Е. Движение потребителей в России [текст] / И.Е. Горо-децкая // Мировая экономика и международные отношения. – 1995. – № 10. – С. 116-128.
  42. Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама [текст] / Т.Э. Гринберг. – М: Аспект Пресс 2005. – 317 с.
  43. Гуляєв О.В. Спін-операції в сучасному політичному процесі [текст]: дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / О.В. Гуляєв; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Д., 2011. – 241 арк.
  44. Дацюк С. Инструменты и технологии «фабрик мысли». Магистральный путь консультирования во второй половине ХХ века [текст] / С. Дацюк // Фабрики мысли и центры публичной политики: международный и первый российский опыт. – СПб.: Центр «Стратегия», 2002. – С. 45-54.
  45. Дебор Г. Общество Спектакля [текст] / Г. Дебор; пер. с франц. – М.: Логос-Радек, 2000. – 184 с.
  46. Дейян А. Реклама [текст] / А. Дейян; пер. с франц.; 5-е изд. испр. – М.: Изд. группа «Прогресс»; Универс, 1993. – 175 с.
  47. Декрет Кабінету Міністрів «Про забезпечення єдності вимірювань»: № 40-93 від 26 квітня 1993 р. [текст] // Голос України. – 1993. – 11 травня.
  48. Демченко М.В. Реклама як чинник формування мотивації поведінки споживачів [текст] / М.В. Демченко // Діалог: Медіа-студії: збірник наук. праць / відп. ред. О.В. Александров. – Одеса: Астропринт, 2010. – Вип. 11. – С. 25-35.
  49. Долбилин А.С. Защита прав потребителей [текст]: учеб. пособие / А.С. Долбилин. – СПб.: Маркетинг, 1997. – 159 с.
  50. Дочинець Н.М. Організаційно-економічні основи захисту інтересів споживачів [текст]: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / Н.М. Дочинець; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 26 с.
  51. Дудла І.О. Захист прав споживачів [текст]: навч. посібник для студ. ВНЗ / І.О. Дудла; Чернігівський держ. технологічний ун-т. – Чернігів: ЧДТУ, 2006. – 268 с.
  52. Завьялов П.С. Формула успеха [текст] / П.С. Завьялов, В.Е. Демидов. – М.: ОЛМА-пресс, 1991. – 342 с.
  53. Закон України «Про боротьбу з корупцією»: № 356/95-ВР вiд 5 жовт-ня 1995 р. [текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.
  54. Закон України «Про державну службу»: № 3723-XII вiд 16 грудня 1993 р. [текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
  55. Закон України «Про захист прав споживачів»: № 3161-IV від 1 грудня 2005 р. [текст] // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 7. – Ст. 84.
  56. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»: № 113/98-ВР від 11 лютого 1998 р. [текст] // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 30-31. – Ст. 194.
  57. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»: № 586-XIV вiд 9 квітня1999 р. [текст] // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.
  58. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»: № 771-97-ВР від 23 грудня 1997 р. [текст] // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 19. – Ст. 98.
  59. Захист прав споживачів: соціально-правовий аспект [текст] / за заг ред. Л.В. Ніколаєвої. – К.: КНТЕУ, 2002. – 312 с.
  60. Защита прав потребителей: Практическое пособие о применении дей-ствующего законодательства Украины [текст] / ред. В.П. Павлиюк. – Николаев: Возможности Киммерии, 1996. – Т. 1. – 269 с.; Т. 2. – 353 с.
  61. Защита прав потребителей [текст]: учеб.-практ. пособие / Информ.-внедренч. центр «Маркетинг»; А.С. Долбилин, Ф.Р. Шахурина, Г.Н. Цыкоза; под общ. ред. Л.П. Дашкова. – М.: Маркетинг, 1997. – 160 с.
  62. Звєрєва О.В. Захист прав споживачів [текст]: навч. посібник / О.В. Звєрєва; Донецький університет економіки та права. – Донецьк: ДонУЕП, 2006. – 222 с.
  63. Здіорук С.І. Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин [текст] / С.І. Здіорук, В.В. Бичек. – К.: НІСД, 2001. – 144 с.

  64. Золотухін Е.В. Політичний маркетинг в сучасній Україні [текст]: авто-реф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Е.В. Золотухін; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д., 2008. – 16 с.
  65. Иваненко Л.М. Движение по защите потребителей  основа правовой политики на Украине [текст] / Л.М. Иваненко, О.М. Язвинская // Юрид. прак-тика. – № 10. – 2001. – 7 берез. – С. 6.
  66. Иваненко Л. Защита прав потребителей – дело международное [текст] / Л. Иваненко, Е. Язвинская // Юрид. практика. – 2002. – № 12. – 20 берез. – С. 7.
  67. Ивенская Н.Д. Зарубежные союзы потребителей: Обзор [текст] / Н.Д. Ивенская. – М.: Наука, 1968. – 165 с.
  68. Ильин В.И. Поведение потребителей [текст]: учеб. пособие / В.И. Иль-ин. – СПб.: Питер, 2000. – 224 с.
  69. Исаев К. «Общество риска» в условиях глобализации [текст] / К. Исаев // Социс. – 2001. – № 12. – С. 15-21.
  70. Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців) [текст] / Л.М. Іваненко. – К.: Юмана, 1998. – 224 с.
  71. Кагал Т.О. Споживачам – надійні правові гарантії [текст] / Т.О. Кагал // Віче. – 1999. – № 2. – С. 116-124.
  72. Кагал Т.О. Функції державного управління в сфері захисту прав споживачів щодо якості товарів [текст] / Т.О. Кагал // Право України. – 1999. – № 2. – С. 18-22.
  73. Каннабих А.Г. Потребитель: возможности и перспективы [текст]: сло-варь / А.Г. Каннабих, М.В. Яковлева. – М.: Знание, 1990. – 62 с.
  74. Карпова И.П. Потребление как социокультурный процесс [текст]: учеб. пособие / И.П. Карпова. – Новосибирск: СибУПК, 2000. – 27 с.
  75. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [текст] / М. Кастельс; пер. с англ. – М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2000. – 608 с.
  76. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег [текст] / Дж. М. Кейнс; пер. с англ. // Избранные произведения. – М.: Экономика, 1993. – С. 12-354.
  77. Ковальчук С. Современный «партизанский маркетинг» [текст] / С. Ковальчук, О. Тябина // Маркетинг в Украине. – 2009. – № 5. – С. 54-61.
  78. Кодекс України про адміністративні правопорушення: № 8073-X вiд 7 грудня 1984 р. [текст] // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
  79. Коноплицкий С. Интернет как предмет социологического анализа [текст] / С. Коноплицкий // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. – № 3. – С. 186-193.
  80. Консалтинг в России: Введение в профессиональные методы работы [текст] / под ред. А.П. Посадского. – М.: Нац. фонд подготовки кадров, 1998. – 276 с.
  81. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Украї-ни 28 червня 1996 р. [текст] // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  82. Косінов С.А. Юридичні гарантії захисту прав споживачів по договору купівлі-продажу [текст] / С.А. Косінов // Пробл. законності. – К., 1999. – Вип. 37. – С. 121-124.
  83. Котляр Ф. Основы маркетинга [текст] / Ф. Котляр; пер. с англ. – М.: Ростингэр, 1996. – 698 с.
  84. Кривошеїн В.В. Політична ризикологія: епістемологічний статус, предметна сфера, аналітичні інструменти [текст] / В.В. Кривошеїн. – Д.: Іновація, 2009. – 316 с.
  85. Кривошеїн В.В. Системологія політичного світосприйняття: структурно-компонентний аспект [текст] / В.В. Кривошеїн. – Д.: ДНУ, 2004. – 146 с.
  86. Кривицька Ю. Новий погляд на права споживачів крізь призму євро-пейського права [текст] / Ю. Кривицька // Юрид. журнал. – 2005. – № 10. – С. 47-48.
  87. Кримінальний Кодекс України: № 2341-III від 5 квітня 2001 р. [текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
  88. Крисаченко В. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку [текст] / В. Крисаченко, М. Хилько. – К.: Знання України, 2002. – 598 с.
  89. Купцов А. Вибори в Україні в контексті теорії і практики політичного маркетингу [текст] / А. Купцов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 125-136.
  90. Лазарева А. Захист споживачів у Франції [текст] / А. Лазарева // Споживач. – 1997. – № 1. – С. 28-30.
  91. Ларін М. Захист прав споживачів: світовий досвід [текст] / М. Ларін // Юрид. вісник. – 2003. – 8-14 берез. – С. 10.
  92. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы [текст]: учеб. пособие / А. Лебедев-Любимов; гл. ред. Е. Строганова. – СПб.: Питер, 2003. – 368 с.
  93. Левинсон Дж. Партизанский маркетинг. Добро пожаловать в маркетинговую революцию! [текст] / Дж. Левинсон, П. Хенли; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 192 с.
  94. Левинсон Дж. Партизанский маркетинг. Простые способы получения больших прибылей при малых затратах [текст] / Дж. Левинсон; пер. с англ. – М.: Эксмо, 2010. – 592 с.
  95. Левченко С.Ю. Технології політичної маніпуляції в мас-медіа [текст] / С.Ю. Левченко // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 12. – С. 142-147.
  96. Лелетко Е.А. Политический флеш-моб: от мифа к реальности [текст] / Е.А. Лелетко // Материалы международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008». Секция «Журналистика». – М.: Изд-во МГУ. – 2008. – С. 43-44.
  97. Леонтьев А.А. Психолингвистическая проблематика массовой комму-никации [текст] / А.А. Леонтьев. – М.: Наука, 1974. – 298 с.
  98. Луценко К.В. Політична реклама як іміджева технологія у системі ко-мунікації та маркетингу [текст]: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / К.В. Луценко; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 18 с.
  99. Мазаракі А.А. Захист прав споживачів: соціально-правовий аспект [текст] / А.А. Мазаракі, О.М. Язвінська, Л.В. Ніколаєва, Н.В. Притульська, Л.М. Іваненко; Л.В. Ніколаєва (заг. ред.); Київський нац. торг.-економ. ун-т. – К.: КНТЕУ, 2002. – 311 с.
  100. Макарычев А.С. Принципы и параметры общественного выбора (ис-следования вирджинской школы) [текст] / А.С. Макарычев // Полис. – 1995. – № 4. – С. 184-186.
  101. Макарычев А. Проектные сети, трансферт знаний и идея «обучающегося региона» [текст] / А. Макарычев // Pro et Contra. – 2003. – Т. 8, № 2 (весна). – С. 32-49.
  102. Маклюэн Г.M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека [текст] / Г.М. Маклюэн; пер. с англ. – М.: «КАНОН-пресс-Ц»; Жуковский: «Кучково поле», 2003. – 464 с.
  103. Маклюэн М. Телевидение. Робкий гигант [текст] / М. Маклюэн; пер. с англ. // Телевидение: вчера, сегодня, завтра. – М.: Искусство, 1987. – Вып. 7. – С. 156-180.
  104. Малкин Е.Д. Основы избирательных технологий [текст] / Е.Д. Мал-кин, Е.Б. Сучков. – М.: SPSL – Русская панорама, 2004. – 464 c.
  105. Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857-1858 гг.) / К. Маркс // Маркс, К. Сочинения: в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс; пер. с нем.; 2-е изд. – М.: Госполитиздат, 1958. – Т. 12. – С. 709-738.
  106. Маркс К. Капитал (том первый) / К. Маркс // Маркс, К. Сочинения: в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс; пер. с нем.; 2-е изд. – М.: Госполитиздат, 1960. – Т. 23. – 920 с.
  107. Маркузе Г. Одномерный человек [текст] / Г. Маркузе; пер. с англ. – М.: «REFL-book», 1994. – 368 с.
  108. Маслова Т.Д. Маркетинг [текст]: учебник для вузов / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2002. – 386 с.
  109. Мейер М. Аналитические центры в системе российской демократии [текст] / М. Мейер // Пределы власти. – 1994. – № 1. – С. 86-98.
  110. Мелешкина Е.Ю. Факторы структурирования [текст] / Е.Ю. Мелешкина // Полис. – 2000. – № 2. – С. 89-97.
  111. Мережі і мережні війни: Майбутнє терору, злочинності та бойових дій [текст] / за ред. Дж. Арквілли, Д. Ронфельдта; пер. з англ. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005. – 350 с.
  112. Мокшанцев Р.И. Социальная психология [текст] / Р.И. Мокшанцев, А.В. Мокшавцева. – М.: Высшее образование, 2001. – 257 с.
  113. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: кон-цепции, модели, технологии [текст] / Е.Г. Морозова. – М.: РОССПЭН, 1999. – 247 с.
  114. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования [текст] / Р. Нельсон-Джоунс; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.
  115. Оболонская Е.А. Сетевые сообщества в политическом пространстве региона [текст] / Е.А. Оболонская // Вестник Воронежского гос. ун-та. Сер. История. Политология. Социология. – 2008. – № 1. – С. 19-27.
  116. Олещук П.М. Флеш-моб як технологія політичного позиціонування [текст] / П.М. Олещук // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 39. – С. 658-670.
  117. Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция и социальный склероз [текст] / М. Ослон; пер. с англ. – Новосибирск : «Знание», Сибирское отделение, 1998. – 280 с.
  118. Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп [текст] / М. Ослон; пер. с англ. – М.: Наука, 1995. – 360 с.
  119. Ольшанский Д.В. Политический PR [текст] / Д.В. Ольшанский. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
  120. Ордешук П. Эволюция политической теории Запада и проблемы ин-ституционального дизайна [текст] / П. Ордешук // Вопр. философии. – 1994. – № 3. – С. 24-37.
  121. Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України [текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Г.А. Осетинська; НДІ приватного права і підприємництва Акад. правових наук України. – К., 2006. – 220 арк.
  122. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики [текст] / В. Парсонс; пер. з англ. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 549 с.
  123. Пасичка Я.А. Партизанский маркетинг [текст] / Я.А. Пасичка, А.Т. Кучер // Економіка та маркетинг – 2010: Матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Донецьк: ДонНТУ. – 2010. – С. 27-30.
  124. Пермінов В.О. Концепція транснаціональної державності у сучасній політичній науці [текст]: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / В.О. Пермінов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Д., 2011. – 18 с.
  125. Пищева Т.Н. Барьеры восприятия публичного образа политика [текст] / Т.Н. Пищева // Полис. – 2000. – № 4. – С. 132-135.
  126. Политическая реклама [текст] / Е.В. Егорова-Гантман, К.В. Плеша-ков, В.Б. Байбакова; научн. ред. А.А. Бирюков. – М.: ЦПК «Никколо М», 1999. – 240 с.
  127. Поліщук І. Виборчий процес як детермінанта сучасної політики [текст] / І. Поліщук // Політичний менеджмент. – 2005. – № 3. – C. 137-146.
  128. Поліщук І.О. Еволюція культури політичних виборів в Україні [текст] / І.О. Поліщук. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 352 с.
  129. Полянська В. Символічна політика: сутність, структура, умови реалізації [текст] / В. Полянська // Політичний менеджмент. – 2004. – № 3. – С. 87-97.
  130. Полянська В. Символічна політика як політична реальність: концептуальні засади дослідження [текст] / В. Полянська // Людина і політика. – 2004. – № 2. – С. 83-88.
  131. Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію роботи, спрямованої на створення державної системи стандартизації, метрології та сертифікації» від 25 травня 1992 р. [текст] // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 6. – Ст. 137.
  132. Почебут Л.Г. Социальная психология толпы [текст] / Л.Г. Почебут. – СПб.: Речь, 2004. – 240 с.
  133. Почепцов Г.Г. Революция.com. Основы протестной инженерии [тeкст] / Г.Г. Почепцов. – М.: Европа, 2005. – 532 с.
  134. Прайс Р. Меморандум [текст] / Р. Прайс; пер. с англ. // Почепцов, Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз / Г. Почепцов. – К.: АДЕФ-Украина, 1997. – С. 204-206.
  135. Примуш М.В. Політичні партії: механізми інституціоналізації і структурної трансформації [текст]: дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.02 / М.В. Примуш; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2002. – 378 арк.
  136. Пушкарёва Г.В. Политический менеджмент [текст]: учеб. пособие / Г.В. Пушкарёва. – М.: Дело, 2002. – 400 с.
  137. Пшизова С.Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе (І) [текст] / С.Н. Пшизова // Полис. – 2000. – № 2. – С. 31-38.
  138. Пшизова С.Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе (ІІ) [текст] / С.Н. Пшизова // Полис. – 2000. – № 3. – С. 12-21.
  139. Пшизова С.Н. От «гражданского общества» к «сообществу потребителей»: политический консьюмеризм в сравнительной перспективе (I) [текст] / С.Н. Пшизова // Полис. – 2009. – № 1 – С. 100-117.
  140. Пшизова С.Н. От «гражданского общества» к «сообществу потребителей» политический консьюмеризм в сравнительной перспективе (IІ): [текст] / С.Н. Пшизова // Полис. – 2009. – № 2 – С. 36-48.
  141. Рабінович А.В. Вивчення прав споживачів у вищій школі: науково-теоретичні та методичні аспекти [текст] / А.В. Рабінович // Держава і право. Зб. наук. праць. – Вип. 25. – К., 2004. – С. 302-306.
  142. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость [текст] / Э. Райс, Дж. Траут; пер. с англ. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.
  143. Рева В.Е. Коммуникационный менеджмент [текст] / В.Е. Рева. – Пен-за: Изд-во ПГУ, 2003. – 161 с.
  144. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9.04.1985 г. № 39/248 «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей» [текст] // Коммерческий вестник. – 1989. – № 7-8. – С. 1-13.
  145. Резолюція (71) 29 Про освіту споживача у школах. Рада Європи. Комітет міністрів (Ухвалена заступниками міністрів 15 жовтня 1971 року) [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://coe.kiev.ua/docs/km/R(71)29.htm
  146. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революція [текст] / Г. Рейнгольд; пер. с англ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 416 с.
  147. Рожков И.Я. Реклама: планка для «профи» [текст] / И.Я. Рожков. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997. – 208 с.
  148. Рубанов А.В. Механизмы массового поведения [текст] / А.В. Рубанов // Приложение к журналу «Право и экономика». Сер. Социология. – Мн., 2000. – 147 с.
  149. Руженцев Н.В. Защита интересов и прав потребителей за рубежом [текст] / Н.В. Руженцев. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 80 с.
  150. Рябченко Ю.Ю. Судовий захист прав споживачів [текст]: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю.Ю. Рябченко; НДІ приватного права і підприємництва Акад. правових наук України. – К., 2009. – 19 с.
  151. Сагдиев Р. Партизаны рекламных войн [электронный ресурс] / Р. Сагдиев. – Режим доступа: http://www.advertology.ru/article20109.htm.
  152. Самарская Е.А. Жан Бодрийяр и его вселенная знаков (Послесловие) [текст] / Е.А. Самарская // Бодрийяр, Ж. Общество потребления. – М.: Респу-блика, 2006. – С. 256-269.
  153. Самчишин О. Споживчий імунодефіцит українського ринку [текст] / О. Самчишин // Дзеркало тижня. – 2003. – № 9 (8-14 березня). – С. 3.
  154. Cалухіна Н.Г. Захист прав споживачів [текст]: навч. посібник / Н.Г. Cалухіна, О.М. Язвинська, О.І. Башкатова; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – К.: МАУП, 2007. – 382 с.
  155. Сегела Ж. Национальные особенности охоты за голосами. Так дела-ют президентов [тeкст] / Ж. Сегела; пер. с франц. – М.: Вагриус, 1999. – 264 с.
  156. Селигмен Б. Менгер, фон Визер и возникновение австрийской школы [текст] / Б. Селигмен; пер. с англ. // Основные течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968. – С. 8-45.
  157. Селигмен Б. Милтон Фридмен: теория как идеология [текст] / Б. Селигмен; пер. с англ. // Основные течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968. – С. 79-114.
  158. Селигмен Б. У.С. Джевонс. Открытие маржинализма [текст] / Б. Селигмен; пер. с англ. // Основные течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968. – С. 46-78.
  159. Сергєєв В.С. Політичні мережі як форма взаємодії держави та громадянського суспільства [текст] / В.С. Сергєєв. – Д.: Інновація, 2011. – 304 с.
  160. Сергєєв В.С. Стратегічне управління інвестиційними партійно-політичними проектами в сучасній Україні [текст]: дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / В.С. Сергєєв; Дніпропетровський нац. університет. – Д., 2005. – 203 арк.
  161. Сисмонди Ж.С. Новые начала политической экономии, или О богат-стве в его отношении к народонаселению [текст] / Ж.С. Сисмонди; пер. с франц. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 356 с.
  162. Ситников А.П. Политический консалтинг [текст]: учеб. пособие / А.П. Ситников, И.В. Огарь, Н.С. Бахвалова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 624 с.
  163. Скиперских А.В. Легитимация и делегитимация постсоветских поли-тических режимов [тeкст] / А.В. Скиперских. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2006. – 142 с.
  164. Скригонюк М.І. Плебсологія: правова сутність, теорія, практика [текст] / М.І. Скригонюк. – К.: Київський ун-т, 2003. – Ч. 1. – 270 с.
  165. Смирнова В. Защита прав потребителей [текст]: учеб.-метод. посо-бие / В. Смирнова. – М.: Питер, 2007. – 208 с.
  166. Современные фабрики мысли (мозговые центры, think tanks): Аналитический доклад / В. Грановский, С. Дацюк, Т. Хариманга. – К.: Агентство гуманитарных технологий, 1999. – 86 с.
  167. Соловьёв А.И. Политология: Политическая теория, политические технологи [текст]: учебник для студентов вузов / А.И. Соловьёв. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 559 с.
  168. Соловьёва Л.П. Организационно-экономический механизм формирования консьюмеризма [текст]: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Л.П. Соловьёва. – Южно-Сахалинск, 2000. – 17 с.
  169. Сысоева Н.М. Конкурентная парадигма в территориальном развитии [текст] / Н.М. Сысоева // Известия Иркутского государственного университета. Сер. Науки о Земле. – 2010. – №1, Т. 3. – С. 151-158.
  170. Сэндиндж Г. Реклама: теория и практика [текст] / Г. Сэндиндж, В. Фрайбургер, К. Ротцолл; пер. с англ. – М.: Высшая школа, 1989. – 630 с.
  171. Такер Ю. Биофилософия для ХХІ века [текст] / Ю. Такер; пер. с англ. // Логос. – 2006. – № 4. – С. 80-92.
  172. Тищенко П. Ответственность и риск в эпоху «другого модерна» [текст] / П. Тищенко // Логос. – 2006. – № 4. – С. 31-43.
  173. Торяник В.М. Інформаційний та освітній консумерський простір: політико-правові механізми формування [текст] / В.М. Торяник // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. Філософія, соціологія, політологія. – 2011. – Т. 19, № 9/2. – Вип. 21, ч. 2. – С. 150-156.
  174. Торяник В.М. Об’єднання споживачів як громадські органи [текст] / В.М. Торяник // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Політологія, соціологія, філософія. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 15. – С. 43-46.
  175. Торяник В.М. Політична та економічна форми споживчого бойкоту [текст] / В.М. Торяник // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 47. – С. 341-348.
  176. Указ Президента України «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» № 1085/2010 від 9 грудня 2010 р. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010.
  177. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» № 370/2011 від 6 квітня 2011 р. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13340.html.
  178. Указ Президента України «Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів» № 465/2011 від 13 квітня 2011 р. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465/2011.
  179. Український В.Н. Чи повинна держава захищати споживача? [текст] / В.Н. Український // Право України. – 1993. – № 5-6. – С. 21-23.
  180. Уткин Э.А. Рекламное дело [текст]: учеб. пособие / Э.А. Уткин, А.И. Кочеткова. – М.: Аспект-пресс, 1997. – 268 с.
  181. Уэллс У. Реклама: принципы и практика [текст] / У. Уэллс, Дж. Бер-нет, С. Мориарти; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 626 с.
  182. Феофанов О.А. Лабиринты «новой политики» [текст] / О.А. Феофа-нов // США: экономика, политика, идеология. – 1972. – № 7. – С. 75-79.
  183. Феофанов О.А. Что может политическая реклама. Из американского опыта [текст] / О.А. Феофанов // Коммунист. – 1991. – № 12. – С. 49-57.
  184. Филиппов А. «Общество риска» как политический трактат по фунда-ментальной социологии [текст] / А. Филиппов // Бек, У. Общество риска. На пу-ти к другому модерну / У. Бек; пер. с нем. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 366-381.
  185. Филиппов В.В. Маркетинговые инструменты построения брендов в избирательных технологиях [текст] / В.В. Филиппов // Политический мар-кетинг. – 2002. – № 10. – С. 8-17.
  186. Фирсов Я.З. Кто и как защищает права потребителей в США [текст] / Я.З. Фирсов // Стандарты и качество. – 1991. – № 12. – С. 26-28.
  187. Фостер Н. Реклама [текст] / Н. Фостер; пер. с англ. – СПб.: Амфора, 2001. – 368 с.
  188. Ханик-Посполітак Р. Деякі аспекти захисту прав споживачів в Євро-пейському Союзі [тeкст] / Р. Ханик-Посполітак // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 4. – С. 34-37.
  189. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века [тeкст] / С. Хантингтон; пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2003. – 368 с.
  190. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал [текст] / Дж. Р. Хикс; пер. с англ. – М.: Наука, 1988. – 254 с.
  191. Хикс Дж. Р. Четыре излишка потребителя [текст] / Дж. Р. Хикс; пер. с англ. // Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса / под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – Т. 1. – С. 52-86.
  192. Хилько М.І. Екологічна політика [текст] / М.І. Хилько. – К.: Абрис, 1999. – 363 с.
  193. Цвєтков В.В. Демократія – управління – бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства [текст] / В.В. Цвєтков, В.П. Горбатенко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.
  194. Цветков В.Я. Геомаркетинг: прикладные задачи и методы [текст] / В.Я. Цветков. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 240 с.
  195. Цветнов А.В. Управление социально-политическими процессами: Технология избирательных кампаний, лоббирования, общественной деятельности [текст] / А.В. Цветнов. – М.: Палея, 1995. – 132 с.
  196. Цокур Є.Г. Криза легітимності та особливості делегітимаційних процесів [тeкст] / Є.Г. Цокур // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2009. – Вип. 29. – С. 394-400.
  197. Цыганков И. Защита прав потребителей в Украине [тeкст] / И. Цыганков // Гражданское право.  1996.  № 4. С. 34-39.
  198. Шахурина Ф.Р. Защита прав потребителей [тeкст]: учеб.-практ. посо-бие / Ф.Р. Шахурина, Г.Н. Цыкоза; 5-е изд., перераб. и доп. – Ростов-н/Д.: Феникс. – 2003. – 256 с.
  199. Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический империализм? [текст] / Р. Швери; пер. с англ. // Вопр. экономики. – 1997. – № 7. – С. 15-23.
  200. Шебулдаєва І.В. Основи споживчих знань [текст]: навч. посібник / І.В. Шебулдаєва. – К.: Знання, 2000. – 180 с.
  201. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием [текст] / Г. Шиллер; пер. с англ. – М.: Политиздат, 1980. – 392 с.
  202. Шмитт К. Понятие политического [текст] / К. Шмитт; пер. с нем. // Вопр. социологии. – 1992. – Т. 1, № 1. – С. 41-54.
  203. Шубін С.П. Політичні конфлікти: зміст та маркетинговий аналіз [текст]: автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / С.П. Шубін; Чорноморсь-кий держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2006. – 16 с.
  204. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей [текст] / Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард; пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 580 с.
  205. Язвінська О.М. Споживчий Інтернаціонал [текст] / О.М. Язвінська // Політика і час. – 2003. – № 5. – С. 61-69.
  206. Язвінська О.М. З історії розвитку консесюмерського (споживчого) руху в Україні [текст] / О.М. Язвінська, В.В. Демочко // Питання історії Украї-ни: Зб. наук. статей. – Чернівці, 1997. – С. 21-24.
  207. Яковлєва Ю.О. Маркетингові засоби формування іміджу політичного лідера у трансформаційному суспільстві: політологічний аналіз [текст]: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ю.О. Яковлєва; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д., 2007. – 18 с.
  208. Яшин И. Формы проведения уличных акций протеста [электронный ресурс] / И. Яшин. – Режим доступа: http://www.yabloko.ru/Publ/Book/Yashin/protest 004.html.
  209. Ajzen І. Predіctіon of goal-dіrected behavіor: Attіtudes, іntentіons and perceіved behavіoral control [text] / І. Ajzen, T.J. Madden // Journal of Experіmental Socіal Psychology. – 1986. – Vol. 17. – P. 453-474.
  210. Alesina A. Partisan Cycles in Congressional Elections and the Macroeconomy [text] / A. Alesina, H. Rosenthal // American Political Science Review. – 1989. – June. – P. 374-398.
  211. Arrow K.J. Choix collectif et préférences individuelles [text] / K.J. Ar-row. – Paris: Calmann-Lévy, 1951. –235 р.
  212. Barnett C. Consumіng ethіcs: artіculatіng the subjects and spaces of ethіcal consumptіon [text] / C. Barnett, P. Cloke, N. Clarke, A. Malpass // Antіpode. – 2005. – Vol. 37, № 1. – Р. 23-45.
  213. Barnett C. Globalіzіng Responsіbіlіty: The Polіtіcal Ratіonalіtіes of Ethіcal Consumptіon [text] / C. Barnett, P. Cloke, N. Clarke, A. Malpass. – Chіchester: John Wіley & Sons, 2010. – 235 р.
  214. Barnett C. The polіtіcal ethіcs of consumerіsm [text] / C. Barnett, N. Clarke, P. Cloke, A. Malpass // Consumer Polіcy Revіew. – 2005. – Vol. 15, № 2. – Р. 45-51.
  215. Barnett R. Dreams: Imperial Corporation and the New World Order [text] / R. Barnett, J. Cavanagh. – N.Y.: Ablex, 1994. – 186 p.
  216. Baudrіllard J. Sіmulacra and sіmulatіons [text] / J. Baudrіllard. – Ann Arbor: Unіversіty of Mіchіgan Press, 1994. – 164 p.
  217. Bauman Z. Communіty. Seekіng safety іn an іnsecure world [text] / Z. Bauman. – Cambrіdge, UK: Polіty Pres
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины