Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства : Особенности политических рисков в условиях демократической трансформации общества

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства
 • Альтернативное название:
 • Особенности политических рисков в условиях демократической трансформации общества
 • Кол-во страниц:
 • 189
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка  На правах рукопису

  Віннічук Ольга Василівна

  УДК 321.01(043.3)

  Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства

  23.00.02 – політичні інститути та процеси
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата політичних наук


  Науковий керівник
  Цвих Володимир Федорович
  доктор політичних наук, професор
  Київ – 2011

  ЗМІСТ
  ВСТУП……………………………………………..……………….……..….. 3
  РОЗДІЛ 1. Політичний ризик як об’єкт наукового дослідження…........... 10
  РОЗДІЛ 2. Основні виміри політичних ризиків в умовах демократичної
  трансформації суспільства…………………………..…..…… 58
  РОЗДІЛ 3. Особливості політичних ризиків в Україні та їх вплив на
  трансформацію українського суспільства……………...….. 116
  ВИСНОВКИ…………………………………….…………..…………...… 164
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….. 169

  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються у зв’язку з переходом постсоціалістичних країн від авторитарних до демократичних режимів, запровадження вільного ринку в умовах глобалізації і світової економічної кризи значно підвищують вірогідність непередбачуваних подій, політичної і соціальної нестабільності, а отже, посилюють інтерес науковців до проблеми політичних ризиків, які виступають невід’ємною складовою життя суспільства. Їх поява детермінується невизначеністю політичних процесів, відсутністю достатньої інформації про політичні явища та неможливістю у зв’язку з цим прогнозувати розвиток останніх. Ситуації, коли відсутній ризик в політиці, майже не зустрічаються. Це є причиною того, що навіть ідеальні на перший погляд рішення нерідко призводять до негативних наслідків.
  Актуальність досліджуваної теми особливо зростає в Україні, що зумовлено політичною нестабільністю, пов’язаною з невідповідністю змін у політичній системі перехідного періоду; зі змінами в економіці; нездатністю політичної еліти та олігархічних кланів здійснювати модераторську роль у проведенні модернізації; правовою і організаційною неврегульованістю відносин між різними політичними інститутами, що робить саме суспільство генератором ризиків. Так, перед українським суспільством сьогодні постає нагальна потреба виходу зі стану перманентних криз і набуття сталого демократичного поступу, який би характеризувався налагодженням конструктивного діалогу всередині правлячої еліти, між державними та громадянськими інститутами, владою та народом, на відміну від протистояння, що характеризувало суспільно-політичні відносини в останні роки. Тому вчасне передбачення і виявлення ризикогенних ситуацій, а також дії, спрямовані на їх усунення або мінімізацію негативних наслідків, є необхідною умовою подальшого існування та розвитку суспільства.
  У зв’язку з високою ризикогенністю політичних процесів, спричинених системною трансформацією сучасного суспільства, існує нагальна потреба в концептуальному аналізі політичних ризиків із врахуванням специфіки просторово-часового становлення та розвитку, науковому осмисленні взаємозв’язку факторів виникнення та особливостей їх прояву, з’ясуванні методик аналізу, оцінки і управління політичних ризиків шляхом теоретичних узагальнень та емпіричних висновків.
  Незважаючи на значну кількість наукових праць, у яких розглядається феномен ризику, у більшості з них проаналізовано саме соціально-філософські, психологічні, технологічні аспекти. Це свідчить про необхідність комплексного політологічного дослідження ризику як чинника демократичної трансформації суспільства.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційне дослідження є складовою наукової роботи філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та виконане у межах науково-дослідної теми 06БФ041-01 “Філософія та політологія у структурі сучасного соціо-гуманітарного знання”.
  Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розкриття сутності політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства, загалом, і України, зокрема.
  Реалізація цієї мети обумовлює необхідність вирішення таких задач:
  • з’ясувати основні теоретико-методологічні засади дослідження політичних ризиків у просторово-часовому вимірі, уточнити їх зміст і природу;
  • визначити критерії класифікації ризиків у сфері політики та здійснити класифікацію політичних ризиків, притаманних українському суспільству;
  • встановити основні виміри та властивості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства;
  • розкрити аспект залежності виникнення та розвитку політичних ризиків від встановленого в країні політичного порядку;
  • дослідити особливості політичних ризиків в Україні та визначити їх вплив на українське суспільство в умовах перехідного періоду.
  Об’єкт дослідження: політичні ризики.
  Предмет дослідження: особливості політичних ризиків та їх виміри в умовах демократичної трансформації суспільства.
  Методи дослідження. У роботі використано комплексну методологію, що базується як на загальнонаукових, так і на спеціальних дослідницьких методах, які застосовуються в межах конфліктологічної та функціональної парадигм. Зокрема:
  • історичний метод надав змогу дослідити особливості формування уявлень про ризик, політичний ризик в просторово-часовому контексті;
  • діалектичний та синергетичний методи дозволили простежити та охарактеризувати альтернативні шляхи уникнення політичного ризику для суспільства, враховуючи варіативність факторів та особливостей в умовах демократичної трансформації;
  • системний метод дав змогу визначити властивості політичних ризиків, з’ясувати місце політичних ризиків у процесі трансформаційних перетворень;
  • використання компаративного методу дозволило проаналізувати ступінь зацікавленості політичними ризиками на Заході та в Україні, виявити спільні риси та особливості.
  Емпіричну базу роботи складають результати соціологічних досліджень, здійснених науковими центрами України, США, Німеччини.
  Наукова новизна одержаних результатів. У процесі проведеної роботи сформовано наступні результати дослідження, які характеризуються науковою новизною і виносяться на захист:
  • на новому науковому рівні систематизовано і проаналізовано різноманітні підходи до визначення ризиків, зокрема: соціокультурний, реалістичний, класичний, некласичний, модерністський. На основі комплексного аналізу даного соціального феномену було доведено, що сутність політичних ризиків полягає у можливості виникнення збитків або скорочення розмірів прибутку, що є наслідком державної політики. Запропоновано авторське визначення політичного ризику, під яким розуміється сукупність очікуваних та передбачуваних втрат і надбань у політичному середовищі та взаємозв’язок з подіями, які не можна визначити чи об’єктивно охарактеризувати;
  • поглиблено аналіз підходів до класифікації політичних ризиків. Запропоновано класифікацію політичних ризиків на основі таких критеріїв, як рівень усвідомлення ризику суб’єктом політики (чистий та діловий), масштабом (країновий, регіональний, міжнародний), рівень діяльності суб’єктів політики (мікроризики та макроризики), динаміка політичних дій (ризик націоналізації чи експропріації, трансферу, розриву контракту із-за дій керівництва держави, в якій знаходиться компанія-контрагент, ризик військових дій і цивільних заворушень). Для України запропоновано специфічну класифікацію політичних ризиків, засновану на визначенні ефективності дій урядових структур в ході проведення державної політики, що включає в себе екстра-легальний (революція, переворот) та легально-урядовий (створення нового уряду, інституціональні зміни ) політичні ризики;
  • на новому теоретико-методологічному рівні доведено, що основним аспектом дослідження політичного ризику в умовах демократичної трансформації політичної системи суспільства є виокремлення та оцінка його основних властивостей, серед яких вирізняються ієрархічність, багатоплановість, універсальність, колективність, суб’єктивно-об’єктивний чинник. Акцентування уваги на властивостях є важливим фактором для оптимізації процесу їх кількісної та якісної оцінки, управління та ефективного прийняття політичних рішень в умовах ризиків. З’ясовано, що політичні ризики варто розглядати у вимірах суперечливості природи прийняття політичних рішень, альтернативності, невизначеності, нестабільності, небезпеках та інших чинниках, які є характерними для трансформаційних процесів і, безперечно, формують поле для посилення ризикогенності в суспільстві;
  • набуло подальшого розвитку положення про те, що передумовою забезпечення в країні політичного порядку, виступає сталий соціальний порядок. За умов недостатньої сформованості соціальної згоди щодо базових політичних цілей, цінностей, проекту майбутнього політичного розвитку країни, зростає взаємна недовіра, наслідками якої є політичне протистояння владних еліт, поляризація суспільства тощо. За таких умов формується “суспільство ризику”, а держава, в якій відсутній політичний порядок, зіштовхується з політичними ризиками монополізації влади правлячими елітами та піддається загрозі встановлення нового недемократичного режиму;
  • вперше здійснено комплексне дослідження політичних ризиків у процесі демократичної трансформації українського суспільства, особливості яких відображаються в наступних ключових аспектах: відсутність політичного консенсусу та консолідації еліт; ефект гібридності режиму, який балансує між демократією та авторитаризмом; неподіленість політичної відповідальності; реалізація геополітичних інтересів за допомогою релігії; розмивання політичних та соціокультурних кордонів. Аргументовано положення про те, що вплив політичних ризиків на демократичну трансформацію українського суспільства проявляється в різних сферах: відсутність системного перетворення інститутів влади і власності; розбалансованості політичних переконань в середовищі правлячої еліти; поляризованості політичного поля (деструктивно налаштована політична опозиція); захоплення владного центру регіональними елітами (монополізація влади); усунення громадян від процесу прийняття політичних рішень, що породжує ризики демократичного правління тощо.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що основні положення й висновки дисертації дають можливість поглибити наукові знання про розвиток суспільства та держави в умовах кризи, а також визначити готовність суспільства до можливих ризиків.
  Висновки й рекомендації можуть також бути використані в навчальному процесі вищих навчальних закладів в курсах політології, соціальної філософії, спецкурсах з ризикології, основ демократії тощо.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження доповідалися і обговорювалися на міжнародних наукових конференціях: “Дні науки філософського факультету” Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009, 2010); Международная научная конференция МГУ – 2009; на науково-практичних конференціях у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: “Наукова конференція викладачів та аспірантів за підсумками НДР” (Кам’янець-Подільський, 2009); “Наукова конференція викладачів та аспірантів за підсумками НДР” (Кам’янець-Подільський, 2010) .
  Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 4 індивідуальні статті, 3 з них у фахових виданнях та п’ять тез виступів на наукових конференціях.
  1. Горбняк О. В. Політичні ризики в умовах модернізації суспільства / О. В. Горбняк // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – К. : “ІНТАС” – 2009. – Вип. 44. – С. 159-168.
  2. Горбняк О. В. Політичні ризики в умовах диференціації суспільства / О. В. Горбняк // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – К. : “ІНТАС” – 2010. – Вип. 47 – С. 163-168.
  3. Горбняк О. В. Особливості політичних ризиків в Україні / О. В. Горбняк // Нова парадигма. – Вип. 95. – К. : Вид-во НПГ імені М. П. Драгоманова, 2010 – С.159-168.
  4. Горбняк О. В. Оцінка і дефініції ризиків у сучасному суспільстві: політологічний контекст / О. В. Горбняк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 8. В 5-и томах. – Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. – Т.І. – С.19-20.
  5. Горбняк О. В. Ризики в сучасному суспільстві: політологічний аспект / Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009: Міжнар. Наук. Конференція (21-22 квітня 2009 р.): Матеріали виступів. / О. В. Горбняк – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – Ч. ХІ. – С.23-25.
  6. Горбняк О. В. Політичний ризик та його фактори / О. В. Горбняк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 1. – С.16-17.
  7. Горбняк О. В. Ризики сучасної демократії: український та європейський досвід / О. В. Горбняк // Україна і Європа : перспективи і проблеми інтеграції. Збірник матеріалів конференції. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2010. – С.25-30
  8. Горбняк О. В. Соціальний порядок як якісний показник оцінки політичного ризику / Дні науки філософського факультету – 2010 : Міжнародна Наукова Конференція (21-22 квітня 2010 року) : Матеріали доповідей та виступів. / О. В. Горбняк – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – Ч.Х. – С. 25-27.
  9. Віннічук О. В. Політичні ризики в умовах трансформації українського суспільства / О. В. Віннічук // Матеріали міжнародної наукової конференції «Шлях суверенної держави : 20-річчя проголошення незалежності України», Луганськ, 16 вересня 2011 р. / уклад. Н. М. Сафонова, А. В. Фомін. – Луганськ: вид-во Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 69-73.
  Структуру дисертації обумовлено метою і завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 189 сторінок, із них обсяг основного тексту – 168 сторінок, список використаної літератури включає 213 найменувань на 21 сторінці.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У висновках дисертації викладено теоретичне узагальнення й нове розв’язання наукового завдання, що полягає у визначенні сутності політичного ризику та його ролі у сучасному суспільстві. Комплекс методів, використаний у проведеному дослідженні, дозволив отримати такі висновки:
  1. Прагнення уникати ризиків та забезпечувати комфортне існування є цілком природним прагненням людей. Саме заради цього вони й об’єднуються в суспільства, які захищають їх від більшості небезпек позасоціального існування. Захищаючись від одних загроз, суспільство створює інші, усуваючи одні ризики, породжує інші. Природне людське прагнення до більшого комфорту і меншої ризикованості може досить легко трансформуватися в тоталітарне прагнення до абсолютного комфорту й усунення будь-яких ризиків.
  Спочатку явище ризику вивчалося в контексті розділів математики, статистики, економічних дисциплін. Згодом поняття “ризику” стає об’єктом дослідження таких конкретних розділів наук, як теорії ігор, ймовірностей, катастроф, прийняття рішень та інших підгалузей. Сьогодні вивченням ризиків, у тому числі політичного характеру, займається окрема наука – ризикологія.
  У науковій літературі сформувались два напрями інтерпретації ризику. Згідно реалістичного підходу, ризик трактується як об’єктивний та пізнавальний факт, який вимірюється незалежно від соціальних процесів і культурного середовища. Прихильники соціокультурного підходу у своїх трактуваннях опираються на соціальні і культурні контексти та вважають, що ризики в суспільстві породжуються в результаті технологічних змін, при переході до високої модернізації. Розглядаючи ряд концептуальних підходів до визначення поняття “політичного ризику” та його сутності, ми дійшли висновку, що особливу роль у даному випадку необхідно віднести суб’єктивному та об’єктивному факторам, які є визначальними. Об’єктивна сторона ризику відображає певну невизначеність у середовищі, де суб’єкт політики виявляє свою активність, а суб’єктивний компонент виражає поведінкову готовність суб’єкта приймати рішення, враховуючи характер, масштаб та динаміку об’єктивної невизначеності. Автор під поняттям політичного ризику пропонує розуміти сукупність очікуваних та передбачуваних втрат і надбань в політичному середовищі та взаємозв’язок з подіями, які не можна визначити чи об’єктивно охарактеризувати.
  2. Важливим аспектом аналізу політичних ризиків є їх класифікація. Вона допомагає визначити роль ризиків у сучасному суспільстві та передбачити можливі наслідки їх виникнення. Класифікація ризиків означає їх систематизацію на підставі певних ознак і критеріїв, що дозволяють об’єднати та структурувати всі галузеві ризики. Важливими факторами класифікації ризиків є час виникнення, джерело, причина наслідків та сфера.
  Серед зазначених класифікацій було виокремлено політичні ризики та визначено, що вони обумовлені зміною політичної обстановки в межах політичного поля, а також відзначено особливу залежність політичних ризиків від зовнішньоекономічної діяльності як в межах окремого регіону, країни, так і на міжнародній арені. Розкрито класифікації політичних ризиків на основі таких критеріїв, як рівень діяльності суб’єктів політики (мікроризики та макроризики), динаміка політичних дій (ризик націоналізації чи експропріації, трансферу, розриву контракту із-за дій керівництва держави, в якій знаходиться компанія-контрагент, ризик військових дій і цивільних заворушень), рівень усвідомлення ризику суб’єктом політики (чистий та діловий), масштабом (країновий, регіональний, міжнародний). Особливу увагу відведено серед видів політичного ризику країновому ризику, який є індикатором інвестиційного клімату країни та визначальним при характеристиці політичної системи суспільства.
  3. Політичні ризики є атрибутивною рисою трансформаційних суспільств, їх наявність обумовлена принциповою неможливістю управляти деякими ситуаціями, котрі здатні поставити під питання існування людства. З’ясовано, що політичні ризики варто розглядати у вимірах суперечливості природи прийняття політичних рішень, альтернативності, невизначеності, нестабільності, небезпеках та інших чинниках, які є характерними для трансформаційних процесів і, безперечно, формують поле для посилення ризикогенності в суспільстві.
  Важливим аспектом дослідження явища політичного ризику в умовах демократичної трансформації суспільства є виокремлення та оцінка його основних властивостей, серед яких було визначено ієрархічність, багатоплановість, універсальність, колективність, суб’єктивно-об’єктивний чинник. Вони дають можливість чіткіше охарактеризувати сутність та різновекторність політичного ризику на противагу соціальним, екологічним та інвестиційним. Акцентування уваги на властивостях ризику є важливим фактором для оптимізації процесу кількісної та якісної їхньої оцінки, управління політичними ризиками та прийняття політичних рішень в умовах ризику. Взагалі застосування прикладних досліджень дозволяє кількісно і якісно проаналізувати можливість політичного ризику та оцінити вірогідність досягнення мети чи невдачі. Оцінка політичних ризиків використовується, перш за все, на стадії ухвалення рішень, але останнім часом вона застосовується і при їх реалізації, що знайшло віддзеркалення у відповідній цілеспрямованій діяльності – управлінні ризиком. Отже, оцінка політичних ризиків в умовах прийняття політичних рішень дозволяє уникнути ризику, знизити його міру чи зберегти ризик, тобто управляти ним.
  4. В результаті опрацювання аналітичних матеріалів Українського незалежного центру політичних досліджень було з’ясовано, що структура і сутність політичних ризиків в Україні пов’язана з цілим рядом причинних факторів, зокрема: недостатнім гарантуванням прав власності, непрозорими способами ухвалення рішень, корупційними відносинами, політичною нестабільністю тощо. Вони випливають з політично нестабільних відносин, взаємозалежності влади і власності та лежать у полі ухвалення політичних рішень. Це є причиною невизначеності українського суспільства і, як результат, породжує якісні характеристики політичних ризиків. Виокремлено специфічну класифікацію ризиків, породжених політичними характеристиками в Україні, що включає в себе екстра-легальний (революція) та легально-урядовий (вибори, референдум) політичні ризики, кожен з яких несе в собі небезпеку, невизначеність та породжує кризові ситуації. Інший підхід до класифікації політичних ризиків виокремлює моральний та фізичний політичні ризики. На противагу фізичному ризику, що вже минув, моральний перейшов у затяжну кризу. Моральний політичний ризик громадян полягає у масовій зневірі у колективні політичні дії, які виражаються представницькою демократією. Визначено, що моральний ризик стосується суто легітимації, тоді як фізичний – насильства. Тобто, політичний ризик може призвести як до зневіри в ефективність політичної системи, так і до втрати політичного контролю над насильством та його руйнівного спалаху.
  5. Сталий соціальний порядок детермінує формування політичного порядку, породженого консенсусом в суспільстві. Однак, якщо відсутня згода щодо базових цінностей і цілей, узгодженого проекту майбутнього, то таке суспільство стає “суспільством ризику”. Соціальна нерівність, породжена політичною диференціацією, відтворюється в політичному житті. Важливими характеристиками порушення політичного порядку з точки зору політичного ризику є постійна можливість кардинальних змін суспільства. Це є причиною невизначеності українського соціуму і, як результат, породжує політичні ризики. В таких умовах розвитку слід виокремити особливості політичних ризиків в Україні, які відображаються в наступних ключових аспектах: відсутність консенсусу та консолідації еліт; ефект гібридності режиму, який балансує між демократією та авторитаризмом; неподіленність політичної відповідальності; втілення геополітичних інтересів за допомогою релігії; розмивання політичних та соціокультурних кордонів.
  При відсутності ефективного регулювання ризиків з боку держави, вони переборюють всі загороджувальні бар'єри (соціальні, економічні, політичні, культурні) й перетворюється у загрозу життєдіяльності для суспільства. Відбувається глобалізація політичних ризиків, що стимулює дискусії про способи й міру мінімізації та запобігання негативних наслідків ризику.
  З метою оптимізації процесів регулювання політичних ризиків в умовах сучасного українського суспільства, необхідною є розробка і реалізація стратегій їх інституалізації, що передбачає створення відповідної нормативної бази і юридичного забезпечення механізмів контролю за їх розвитком.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни / А. П. Альгин – М. : Мысль, 1989. – 205с.
  2. Андрєєва О. М. Національна ідентичність як фактор соціального ризику в Україні / О. М. Андрєєва // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Вип. 42. (підсерія “Курасівські читання”) – К., 2008. – С. 106-114.
  3. Андрійчук В. Ризик та його складові // В. Андрійчук, Л. Бауер – К. : КНЕУ, 1998. – 319 с.
  4. Афонін Е. Двопартійна система як політичний ризик для України [Електронний ресурс] / Е. Афонін, О. Радченко – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3.
  5. Анохин М. Г. Политическая система : переходные процессы / М. Г. Анохин – М. : РИЦ ИСПИ РАН. – 1996. – 256 с.
  6. Балакірєва О. М. Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві / О. М. Балакірєва // Український соціум. – 2007. – № 2 (19). – C. 4-17.
  7. Баталов Э. Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современных американских концепций). / Э. Я. Баталов – М. : Российская политологическая энциклопедия, РОССПЭП, 2005. – 376 с.
  8. Беззуб'як М. Й. Націоналізм і політичні ризики / М. Й. Беззуб'як // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 42. – С.186-195.
  9. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 319 с.
  10. Бек У. От индустриального общества к обществу риска / У. Бек // THESIS. – 1994. – № 5. – С. 161-168.
  11. Бек У. Что такое глобализация? / пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.
  12. Бернстайн П. Л. Против богов: Укрощение риска / П. Л. Бернстайн / Пер. с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 2000. – 396 с.
  13. Биченко А. Громадяни про владу й опозицію / А. Биченко. – Дзеркало тижня. – 2005. – №22 (550) 11-17 червня. – С. 10.
  14. Бондаренко К. Головні ризики для України [Електронний ресурс] / К. Бондаренко – Режим доступу : http://www.fraza.com.ua/stenograms/14.03.06/21963.html.
  15. Бордовских А. Н. Политические риски: современные проблемы оценки и теоретического моделирования : Автореф. дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / А. Н. Бордовских. – М., 2009. – 27 с.
  16. Бортніков В. І. Політична участь і демократія: українські реалії: Монографія. / В. І. Бортніков – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 524 с.
  17. Брега А. В. К вопросу об основаниях классификации политического ри¬ска в обеспечении военной безопасности / А. В. Брега // Вестник Военного университета. – 2005. – № 4 – С. 32-37.
  18. Брега А. В. К вопросу об особенностях восприятия политического риска / А. В. Брега // Язык – образование – культура – общество : От идеи к реализации. – М. : Пограничная акад. ФСБ России, 2006. – С. 41-48.
  19. Брега А. В. Политический риск в обеспечении военной безопасности: теория и основы управления : Автореф. дисс. ... д-ра полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / А. В. Брега. – М., 2007. – 36 с.
  20. Брушлинский Н. Н. К вопросу о вычислении рисков / Н. Н. Брушлинский, Е. А. Клепко // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – 2004. – Вып. 1. – С. 71-73.
  21. Брушлинский Н. Н. Снова о рисках и управлении безопасностью систем / Н. Н. Брушлинский // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – М. : ВИНИТИ. – 2002. – Вып. 4. – С. 230-234.
  22. Брюховецький В. “Владу беруть силою, а втримують мудрістю” [Електронний ресурс] / В. Брюховецький – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/130898/.
  23. Василик М. В. Политический риск // Политология : Учебное пособие / М. А. Василик, Л. Д. Козырева, О. Л. Гнатюк. – СПб. : Бизнес-Пресса, 1998. – 544 c.
  24. Вилдавски А. Теории восприятия риска: кто боится, чего и почему? / А. Вилдавски, К. Дейк // Thesis. – 1994. – № 5. – С. 268-276.
  25. Вітлінський В. В. Аналіз та моделювання ризику проектів / В. В. Вітлінський. – К. : КДЕУ, 1995. – 17 с.
  26. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / В. В. Вітлінський, Н. І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
  27. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. Вітлінський. – К.: Деміур, 1996. – 212 с.
  28. Вітлінський В. В. Економічний ризик та методи його вимірювання : Підручник / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, О. Д. Шарапов. – К. : КНЕУ, 2000. – 400 с.
  29. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі : навч. посібник / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.
  30. Вітлінський В. В. Економічний ризик: системний аналіз, менеджмент / В. В. Вітлінський. – К. : КДЕУ, 1994. – 245 с.
  31. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний. – К. : Борисфен-М, 1996. – 336 с.
  32. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві. / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
  33. Вітлінський В. В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : навч. посібник / В. В. Вітлінський, Л. Л. Маханець. – К. : КНЕУ, 2008. – 424 с.
  34. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління / Р. В.Войтович – К. : Політична думка, 2000. – 687c.
  35. Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум / П. П. Гайденко. – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 523 с.
  36. Гельман В. Я. Постсоветские политические трансформации. Наброски к теории / В. Я. Гельман // Полис. – 2001. – № 1. – С. 105-109.
  37. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность / Э. Гидденс // THESIS. – 1994. – № 5. – С. 107-134.
  38. Глухова А. В. Неусвоенные уроки (к феномену “оранжевых революций”) / А. В. Глухова // Конфликтология. – 2005. – № 1. – С. 54-67.
  39. Головатюк В. М. Методичні аспекти аналізу та оцінки політичного ризику / В. М. Головатюк // Проблеми науки. – 2002. – № 5. – С. 36-47.
  40. Головаха Є. “Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від перебудови до “помаранчевої революції” / Є. Головаха, Н. Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №3. – С. 32-51.
  41. Горшкова А. А. Политический риск и методы его оптимизации / А. А. Горшкова // Актуальные проблемы политологии: Сборник научных робот студентов и аспирантов Российского университета дружбы народов. / Отв. ред.: д.ф.н. проф.. В. Д. Зотов. – М. : МАКС Пресс, 2001. – С.140-141.
  42. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. / В. М. Гранатуров. – М. : Дело и Сервис, 1999. – 160 с.
  43. Григорьева Н. Е. Новейшие технологии управления политическими рисками в системе принятия решений на российском государственном и междунаро¬дном уровнях : Автореф. дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / Н. Е. Григорьева; Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2009. – 20 с.
  44. Гриценко Х. Управління фінансовими ризиками держави [Електронний ресурс] / Х. Гриценко – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/921/.
  45. Гришаев В. В. Риск и общество (дисскусия о понятии риска и библиография) / В. В. Гришаев – М. : Прогресс-Традиция 2002. – 23 с.
  46. Гудзь М. В. Управління ризиками в проектах [Електронний ресурс] / М. В. Гудзь – Режим доступу: http://www.bookz.com.ua/4/9.htm.
  47. Гудзь М. В. Сутність і класифікація ризиків проектів [Електронний ресурс] / М. В. Гудзь – Режим доступу : http://www.risk24.ru/vidi.htm.
  48. Джус И. В. Политические риски: оценка, анализ и управления / И. В. Джус – М. : ИМЭМО РАН, 2004. – 199 с.
  49. Дуглас М. Риск как судебный механизм / М. Дуглас // THESIS. – 1994. – Вып. 5 – С. 242-252.
  50. Ефременко Д. В. Принятие политических решений в обществе риска: проблемы трансформации различных социальных рисков в политический риск / Д. В. Ефременко // Политическое управление и публичная политика XXI века. – М. : РОССПЭН, 2008. – С. 33-45.
  51. Эдвинссон Л. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании / Л. Эдвинссон, М. Мэлоун // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 429-448.
  52. Эжиев И. Политические риски в Кавказско-Каспийском регионе. / И. Эжиев // Власть. – 2007. – №5. – С. 18-23.
  53. Эроу К. Восприятие риска в психологии и экономической науке. / К. Эроу // THESIS. – 1994. – Вып. 5. – С. 81-90.
  54. Заславская Т. И. О субъектно-деятельностном аспекте трансформацион¬ного процесса / Т. И. Заславская // Социс. – 2001. – № 4. – С. 3-15.
  55. Зілгалов В. Сучасна Україна : політичні ризики [Електронний ресурс] / В. Зілгалов – Режим доступу : http://www.ukrgazeta.cz/the-news/news-world/6133
  56. Зубков В. И. Риск как предмет социологического анализа / В. И. Зубков // Теория и методология. – 1999. – №4. – С. 3-9.
  57. Зубок Ю. А. Проблемы социального развития молдежи в условиях риска / Ю. А. Зубок // Социологические исследования. – 2003. – №4. – С. 86-96.
  58. Зубок Ю. А. Общество риска – молодежная составляющая социальной интеграции / Ю. А. Зубок // Безопасность Евразии. – 2001. – №1. – С. 31-36.
  59. Иванов Н. В. Глобализация и проблема оптимальной стратеги развития / Н. В. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – №2. – С. 15-19.
  60. Иванченко Г. В. Неопределенность и риск как антропологические константы современности / Г. В. Иванченко // Проблемы гуманитарной экспертизы. – 2006. – №4. – С. 205-207.
  61. Івченко І. Ю. Економічні ризики. Навчальний посібник. / І. Ю. Івченко – К. : “Центр навчальної літератури”, 2004. – 304 с.
  62. Кальниш Ю. Політичний ризик у державному управлінні / Ю. Кальниш // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 2. – С. 314-320.
  63. Кармазіна М. С. Президенство: український варіант / Кармазіна М. С. – К. : ІПіЕНД, 2007. – 365 с.
  64. Карякин М. Ю. Страхование политических рисков внешнеторговых операций и международных инвестиций (вопросы теории и методологии) / М. Ю. Карякин. – К. : Ельга, 2001. – 144 с.
  65. Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство : Навчальний посібник / С. Л. Катаєв. – Запоріжжя : ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – 199 с.
  66. Кац Р. Изменяющиеся модели партийной организации и партийной демократии: возникновение картельных партий / Р. Кац , П. Мэир // Партии и выборы: Хрестоматия / РАН. ИНИОН. Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ; Отв. ред. и сост. Н. В. Анохина, Е. Ю. Мелешкина. – Ч. 1. – М. : ИНИОН, 2004. – С.7-13.
  67. Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик : наукові концепції та мате¬матичні методи / А. Б. Качинський. – К. : ІПНБ, 2004. – 472 с.
  68. Кіндратець О. Ризики українського суспільства [Електронний ресурс] / О. Кіндратець – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1623/.
  69. Ковалевський В. О. Політичні ризики функціонування архетипів інфо¬рмаційних інтеракцій / В. О. Ковалевський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 42. – С. 58-66.
  70. Кононенко Н. Політичний клас в Росії та Україні : ризики суб’єктного впливу на політичні процеси / Н. Кононенко // Політичний менеджмент. – 2001. – №3 – С. 90-99.
  71. Кононенко С. В. Політичний ризик і тоталітарний комфорт / С. В. Кононенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 42. – С. 41-48.
  72. Конончук С. Політичні ризики і політична стабільність в Україні [Електронний ресурс] / С. Конончук // Український незалежний центр політичних досліджень. – Режим доступу : http://www.ucipr.kiev.ua.
  73. Королева Е. В. Социология политических процессов У. Бека. / Е. В. Королева // Социологические исследования. – 2007. – №5. – C. 120-123.
  74. Костин А. И. Кризис цивилизации, стратегия устойчивого развития и проблема политического выбора / А. И. Костин // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2004. – № 5. – С. 38-62.
  75. Котигоренко В. Мовний аспект державної етнополітики в Україні / В. Котигоренко // Стратегічні пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень. – К., 2007. – № 2(3). – С. 137-146.
  76. Кравченко С. А. Социология риска: полипарадигмальный подход. / С. А. Кравченко, С. А. Красиков. – М. : ВИНИТИ, 2004. – 385 с.
  77. Красиков С. А. Управление социально-политическими рисками в условиях глобализации : автореф. дисс. ... д-ра полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / С. А. Красиков ; Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2008. – 44 с.
  78. Красиков С. А. Глобализация: политические риски открытости / С. А. Красиков // Полис. – 2008. – № 2. – С. 162-170.
  79. Красиков С. А. Использование отдельных элементов теории политических рисков для проведения политологических исследований / С. А. Красиков // Управление риском. – 2007. – № 4. – С. 2-7.
  80. Кривошеїн В. В. Політична складова у структурі ризику міжнародного бізнесу / В. В. Кривошеїн // Вісн. Дніпроперовськ. ун-ту. Світова економіка і міжнародні відносини. – Вип. 1. – Д.: Арт-прес, 2002. – С. 79-83.
  81. Кривошеїн В. В. Політичне як центральна категорія політичної науки / В. В. Кривошеїн // Вісн. Дніпропетровського ун-ту. Соціологія. Філософія. Політологія. – Вип. 7. – Д. : ДНУ, 2001. – С.192-198.
  82. Кривошеїн В. В. Рейтингові методи оцінки політичного ризику як складової ризику країни / В. В. Кривошеїн // Грані. – 2009. – №6 (68). – С.152-157.
  83. Кривошеїн В. В. Ризик як атрибут політики [Електронний ресурс] / В. В. Кривошеїн – Режим доступу : http://www.bookz.com.ua/4/9.htm.
  84. Кривошеїн В В. Політичний ризик як складова ризику країни / В В. Кривошеїн // Політологічний вісник. – 2009. – №44. – С.148-158.
  85. Кривошеїн В. В. Політична ризикологія: епістемологічний статус, предметна, сфера, аналітичні інструменти : монографія / В. В. Кривошеїн. – Д. : Інновація, 2009. – 316 с.
  86. Кримскі С. Моделі сприйняття ризику [Електронний ресурс] / С. Кримскі, А. Плау – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3.
  87. Крохина Е. Е. Технологии риск-менеджмента: возможности использования корпоративного опыта в государственном управлении / Е. Е. Крохина // Власть. – 2006 – №8. – С. 14-25.
  88. Кукурудз О. В. Влада та опозиція в умовах демократизації українського суспільства / О. В. Кукуруз // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – Вип. 37. – С.733-739.
  89. Крюков О. Демократизація суспільства та розвиток еліти / О. Крюков // Вісник НАДУ. – 2004. – №4. – С.470-475.
  90. Кульчицький С. Українська революцiя 2004 р. / Кульчицький С. – К. : Генеза, 2005. – 368 с.
  91. Куницына Н. Н. Экономические методы оценки политических рисков / Куницына Н. Н. // Сборник научных трудов. Серия “Экономика” // Северо-Кавказский государственный технический университет. Ставрополь, 2002. – 155 с.
  92. Курас І. Ф. Етнополітика : історія та сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. / І. Ф. Курас – К. : ІПіЕНД, 1999. – 656 с.
  93. Куценко О. Д. Фазы и пути системных трансформаций : подобия и различия в бывших странах государственного социализма // Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание / под ред. О. Д. Куценко, С. С. Бабенко. – Харьков, 2004. – С. 11-82.
  94. Кучеренко І. М. Політичні ризики 2004 року / І. М. Кучеренко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 42. – С. 152-159.
  95. Лалицкий В. Ф. Политический риск в управлении социальными конфликтами : Автореф. дис. … канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / В. Ф. Лалицкий – М., 1992. – 21 c.
  96. Лефёвр В. А. “Формула человека” / В. А. Лефёвр // М. : ОТИ МИФИ, 1991. – 342 c.
  97. Лінц Х. Президентська система і парламентаризм / Демократія. Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 802-827.
  98. Лобанов А. Риск-менеджмент / А. Лобанов, А. Чугунов // Риск. – 1999. – №4. – С.43-52.
  99. Логвиненко О. Політичне лідерство управлінської еліти України [Електронний ресурс] / О. Логвиненко – Режим доступу : http://www.ukrpohliad.org/news.php/news/3067.
  100. Луман Н. Дифференциация. / пер. с нем. Б. Скуратова. – М. : Издательство “Логос”, 2006. – 320 с.
  101. Луман Н. Понятие риска / Н. Луман // THESIS. – 1994. – Вып. 5. – С. 135-161.
  102. Луман Н. Риск власти / Н. Луман // Власть / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М. : Праксис. – 2001. – 256 с.
  103. Луман Н. Риск, неопределенность, случайность / Н. Луман // THESIS. – 1994. – Вып. 5 – С.135-160.
  104. Лупаций В. Венчурные политики / В. Лупаций, Т. Гребнева // Компаньон. – 2002. – № 9. – С. 12-15.
  105. Мазун Л. Управления политическим риском в корпорациях США / Л. Мазун // Проблемы теории и практики управления. – 1994. – №6. – С.105-112.
  106. Майборода О. “Помаранчевий” протест – випадковість чи закономірність / О. Майборода // У кольорах “помаранчевої революції” / за заг. ред. Ю. Шаповала. – К. : ЕксОб., 2007. – С. 75-84.
  107. Малкіна Г. М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект) : монографія. / Г. М. Малкина – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 326 с.
  108. Маханець Л. Л. Зовнішній борг і політичний ризик / Л. Л. Маханець // Фінанси України. – 2007. – №2. – С. 64-68.
  109. Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим після „Помаранчевої революції” / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент – 2006. – № 5. – С. 16-32.
  110. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання : навч. посібник / Н. І. Машина. – К. : Центр навч. літ., 2003. – 188 с.
  111. МВА. Системний аналіз в прийнятті управлінських рішень. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mbasistema.ru/teoretichn_osnovi_upravlnnya_rizikami/vibr_metodv_upravlnnya_rizikami-3.html
  112. Мейнверінг С. Президентська система, багатопартійні системі і демократія: складне рівняння // Демократія. Антологія / Упоряд. О. Порошенко. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 834-861.
  113. Мелешкиной Е. Ю. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных материалов / Е. Ю. Мелешкиной – М. : Весь мир, 2001. – 221 с.
  114. Михальченко М. Політичні ризики в сучасній Україні: виклики й відповіді [Електронний ресурс] / М. Михальченко – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3.
  115. Михальченко Н. И. Украинское общество : трасформация, модернизация или лимитроф Европы? / Н. И. Михальченко – К. : Институт соцыологии НАНУ, 2001. – 440 с.
  116. Миэринь Л. А. Основы рискологии: учебное пособие / Л. А. Миэринь . – С.-Пб. : Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 138 с.
  117. Миэринь Л. А. Основы рискологии. / Л. А. Миэринь. – С.-Пб. : Издательство СПбГУЭФ, 1998. – 138 с.
  118. Мозговая А. В. Риск как социологическая категория / А. В. Мозговая // Социология. – 2006. – №22. – С. 5-18.
  119. Мозговая А. В. Социология риска: возможности синтеза теории и эмпирического знания / А. В. Мозговая // Риск в социальном пространстве / А. В. Мозговая – М. : Изд-во института социологии РАН, 2001. – С. 7-26.
  120. Мокарычев А. С. Стабильность и нестабильность при демократии : методологические подходы и оценки / А. С. Мокарычев // Полис. – 1998. – №1. – С.149-158.
  121. Москвин В. А. Управления рисками при реализации инвестиционных проектов / В. А. Москвин – М. : Финансы и статистика, 2004. – 352 с.
  122. Мотиль О. Помаранчева криза в демократичній перспективі [Електронний ресурс] / Alexander J. Motyl. “Orange Crisis in Ukraine?”. / пер. з англ. П. Грицак. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ua/issue_full.php?m_id=4903
  123. Моторин О. А. Государственная политика и корпорации в контексте управления рисками / О. А. Моторин // Социология власти. – 2009. – № 1. – С.169-176.
  124. Моторин О. А. Политический риск в отношениях государства и кор¬пораций современной России : автореф. дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / О. А. Моторин; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М., 2009. – 23 с.
  125. Мухин Г. В. Политический риск как политологическая проблема / Г. В. Мухин. – М. : ВАХЗ, 1993. – 87 с.
  126. Найт Ф. X. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. X. Найт. – М.: Дело, 2003. – 360 с.
  127. Найт Ф. Х. Поняття ризику та невизначеності / Ф. X. Найт // THESIS. – 1994. – Вип. 5 – С.12-28.
  128. Осокин С. А. Политическая нестабильность как фактор политического прогнозирования и планирования / С. А. Осокин // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2008. – № 3. – С. 97-99.
  129. Остапенко М. А. Потенційні ризики політичного плюралізму / М. А. Остапенко // Політологічний вісник. – 2009. – Вип. 40. – С. 360-370.
  130. Пал Л. А. Аналіз державної політики / пер. з англ. І. Дзюби. – К. : Основи, 1999. – 422 с.
  131. Панин Р. В. Управление политическими рисками и кризисами: модели и технологии : модели и технологии : дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / Р. В. Панин. – Саратов, 2006. – 190 с.
  132. Перевезій В. O. Міжправославний конфлікт як фактор політичного ризику в сучасній Україні. / В. О. Перевезій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Вип. 42. (підсерія “Курасівські читання”) – К., 2008. – С. 123-129.
  133. Петрова Т. А. Информационные технологии в управлении политичес¬кими рисками : Дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии”/ Т. А. Петрова. – М., 2006. – 150 с.
  134. Подколзина И. А. Проблемы дефиниции и оценки политического риска в зарубежных исследованиях / И. А. Подколзина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. – 1996. – № 5. – С. 21-31.
  135. Пожалов А. А. Исследования политического риска: история зарождения, становления и развития / А. А. Пожалов // Вестник Московского университета. Сер. 12. Полит. науки. – 2006. – № 3. – С. 43-56.
  136. Политический менеджмент: Учеб. пособие / Под общ. ред. В. И. Жукова, А. В. Карпова, Л. Г. Лаптєва, О. Ф. Шаброва. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2004. – 944 с.
  137. Політична ситуація та соціально-політичні настрої населення України: червень 2007 року [Електронний ресурс] // Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка, Центр „Соціальний моніторинг". – Режим доступу : http://www.uisr.org.ua
  138. Попович В. М. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика / В. М. Попович, А. И. Степаненко. – К. : Правові джерела, 1996. – 206 с.
  139. Порфирьев Б. Н. Риск и безопасность: определение понятий // Риск в социальном пространстве. / под общ. ред. Мозговой А. В. – М. : Изд-во института социологии РАН, 2001. – 337 с.
  140. Прохорова Л. В. Политический риск в управленческой деятельности : автореф. дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / Л. В. Прохорова. – СПб. : Северо-Западная академия гос. службы, 1998. – 22 с.
  141. Пруцаков А. В. Политические угрозы и риски в процессе реформирования местного самоуправления в современной России : Дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / А. В. Пруцаков. – Ростов н/Д, 2006. – 146 с.
  142. Пряхин В. Ф. Как выжить? Новая идеология для человечества. / В. Ф. Пряхин. – М. : Издательство “Весь Мир”, 2008. – 144 с.
  143. Радченко О. В. Політичний режим в Україні та теорії модернізації: вибір шляху демократизації / Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. Одеського регіонального інституту державного управління. / О. В. Радченко – Одеса. : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2007. – Вип 1 (29). – 368 с. – С. 59-64.
  144. Розенфельд О. Політичний скандал і національне багатство. / О. Розенфельд // Дзеркало тижня. – 2001. – № 7 (17-23 лютого). – С. 9.
  145. Рубанов В. Проблеми інституалізації політичного аналізу у пострадянському суспільстві [Електронний ресурс] / В. Рубанов // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?
  146. Рудашевский В. Д. “Риск, конфликт, неопределенность в процессе принятия решений и их моделирование” / В. Д. Рудашевский // Вопросы психологии. – 1974. – №2. – С. 84-94.
  147. Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или История будущего // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 337-371.
  148. Самуэльсон П. А. Риск, неопределенность и теория игр / П. А. Самуэльсон // Экономика. – М. : БИНОМ, 1997. – С. 223-244.
  149. Сатаров Г. А. Как возможны социальные изменения. Обсуждения одной гипотезы / Г. А. Сатаров // Общественные науки и современность. – 2006. – № 3. – С. 23-29.
  150. Сафонов М. Западный опыт оценки экономических рисков [Электронный ресурс] / М. Сафонов // Международные процессы. – 2005. – Т. 3. – №3(9). – Режим доступа : http://www.intertrends.ru/nineth/006.htn.
  151. Семченков А. С. Теоретико-методологические аспекты исследования национальной безопасности России / А. С. Семченков // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2002. – № 2. – С. 46-62.
  152. Симончук О. В. Статусні самооцінки населення України у порівняльному та часовому контекстах / О. В. Симончук // Українське суспільство 1994–2006. – Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2006. – С. 11–21.
  153. Сінглетон У. Сприйняття ризику: Методика ЕРА [Електронний ресурс] / У. Сінглетон, І. Ховден – Режим доступу : http://iki.cosmos.ru/ehips/Help/#Risk_EPA.
  154. Смольков В. Г. Факторы риска в социальном управлении / В. Г. Смольков // Государственная служба. – 2008. – Вып.1. – С. 46-54.
  155. Соколов А. В. Вероятностный подход к определению политического риска / А. В. Соколов // Вестник Московского университета. Сер. 12. Полит. науки. – 2001. – №6. – С. 50-54.
  156. Соколов А. Политический риск: от теории к практике / А. Соколов – М. : Поколение, 2009. – 344 с.
  157. Соловьёв А. И. Принятие государственных решений: учебное пособие / А. И. Соловьёв. – М. : КНОРУС, 2009. – 344 с.
  158. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
  159. Старцев В. З’їзд “переможців” [Електронний ресурс] / В. Старцев – Режим доступу : http://www.dt.ua /1000/1550/48585/.
  160. Стонер Дж. Ризик і менеджмент ризику // Дж. Стонер, Е. Долан Вступ у бізнес. – К. : Основи, 2000. – 752 с.
  161. Сучасна управлінська еліта в Україні: якісні характеристики, шляхи та методи підготовки. Монографія / За ред. М. І. Пірен, В. А. Ребкала. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – 180 с.
  162. Тертичка В. В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. В. Тертичка – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 750 с.
  163. Тигин С. Г. Политический риск в обеспечении национальной безопасности: Автореферат дис. … канд. полит. наук: спец. 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / С. Г. Тигин. – М., 2006. – 20 с.
  164. Тигин С. Г. Политический риск в обеспечении национальной безопасности : Дисс. ... канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии”/ С. Г. Тигин. – М. : “Издатцентр”, 2006. –149 с.
  165. Тимофеева Л. Н. Власть и оппозиция: взаимодействие, взаимоограничение, взаимоконтроль, коммуникация. Монография / Л. Н. Тимофеева – М. : Изд-во РАГС, 2004. – 241 с.
  166. Тихомирова И. В. Политический риск и управления социально-политическими процессами. Автореферат дис. … канд. полит. наук : 23.00.02 “Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии” / И. В. Тихомирова – М. : “Издатцентр” – 1992. – 21 с.
  167. Трухаев Р. И. Модели принятия решений в условиях неопределенности / Р. И. Трухаев. – М. : Наука, 1981. – 258 с.
  168. Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К. : НІСД, 2009. – 655 с.
  169. Українське суспільство. 1992-2006 рр. Соціологічний моніторинг. – К. : Інститут соціології НАН України, 2006. – С. 480-481.
  170. Устенко О. Л. Теория зкономического риска / О. Л. Устенко – К. : МАУП, 1997. – 164 с.
  171. Уткин Э. А. Риск-менеждмент / Э. А. Уткин – М. : Тандем, 1998. – 288 с.
  172. Феофанов К. А. Российская социология риска: состояние и перспективы. / К. А. Феофанов // Социологические исследования. – 2007. – №4. – C. 3-12
  173. Филопулос Я. Формирование политики и институциональная основа оценки риска в ЕС. – М. : ТЕИС, 2005. – 92 с.
  174. Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации / С. Хантингтон // Международная экономика и международные отношения. – 1995. – № 6. – С. 87-95.
  175. Хохлов Н. В. Управление риском:Учебное пособия для вузов / Н. В. Хохлов – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 239 с.
  176. Черкасов В. В. Новий підхід до класифікації ризиків управлінської діяльності / В. В. Черкасов // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – 1997. – № 23-24. – С. 12-13.
  177. Черкасов, В.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины