СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 2004-2010 рр.) : СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В УКРАИНЕ (НА ПРИМЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 2004-2010 гг)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 2004-2010 рр.)
 • Альтернативное название:
 • СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В УКРАИНЕ (НА ПРИМЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 2004-2010 гг)
 • Кол-во страниц:
 • 258
 • ВУЗ:
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  УДК: 323.39..324 (477) “2004/2010”


  ФЕСУН ГАЛИНА СТЕФАНІВНА

  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В УКРАЇНІ
  (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 2004-2010 рр.)


  23.00.02 – політичні інститути та процеси

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук


  Науковий керівник: доктор історичних наук,
  професор кафедри міжнародної інформації
  Чернівецького національного університету
  імені Юрія Федьковича
  Фісанов Володимир Петрович
  Чернівці – 2012  Зміст
  ВСТУП…………………………………………………………………………….4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………………....….10
  1.1. Методологічні принципи дослідження політичного лідерства в сучасній політичній науці……………………………………………...…..10
  1.2. Концептуальне осмислення категорії “імідж політичного лідера”…….....................................................................................................35
  1.3. Джерельна база дослідження………………………………………….61
  РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ……………………………………………………………………......69
  2.1. Національні та соціальні особливості формування іміджу політичного лідера……………………………………………………….....69
  2.2. Особливості конструювання та функціонування іміджу політичного лідера в електоральному процесі………………………………………….99
  РОЗДІЛ 3. КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ………..112
  3.1. Особливості використання соціально-психологічного потенціалу ЗМІ у процесі формування іміджу політичного лідера….……………..112
  3.2. Політична реклама як комунікативна технологія створення та функціонування іміджу політичного лідера………………………….…132
  РОЗДІЛ 4. ІМІДЖ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА…………150
  4.1. Відображення функцій інституту політичного лідерства в образах політичних лідерів (за матеріалами регіональних соціологічних опитувань)………………………………………………………………....150
  4.2. Імідж політичного лідера як чинник еволюції інституту політичного лідерства в умовах електорального вибору………………………….….182
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………193
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...198
  ДОДАТКИ……….………………………………………...…………………...232  ВСТУП

  Актуальність теми. Динамічні та суперечливі політичні процеси в Україні останнього десятиліття спонукають до переосмислення реалій та перспектив розвитку політичної системи в цілому та інституту виборів зокрема. З кожним роком боротьба за голоси виборців стає гострішою, що спонукає політичні партії України вдаватися до більш витончених PR-ходів і тактичних прийомів. За умов, коли виборець досить амбівалентно ставиться до абстрактних політичних ідей і програмних положень, провідним їх речником на сцені публічної політики стає політичний лідер, який потенційно має той образ, що асоціюється з ефективними шляхами вирішення проблем суспільного розвитку.
  Інтенсивний розвиток мережі політичних комунікацій зробив можливим спрямоване формування та корегування іміджу політичного лідера, відповідно до політичних цілей політиків та настроїв виборців, що беззаперечно доведено практикою президентських кампаній 2004 і 2010 рр. У сучасних умовах саме це спонукає вчених, експертів та аналітиків, котрі аналізують феномен політичного лідерства, знаходити й пояснювати причини того, чому достатньо велика кількість виборців підпадає під вплив тієї чи іншої особистості політичного лідера, з політикою якого вони пов’язують вирішення власних проблем. Не менш значущою проблемою, що пов’язана з сучасними впливами ЗМІ, є використання витончених практик міфологізації образу політика, який перетворюється на окремий артефакт та існує у віртуальній реальності. Компоненти подібного образу зазвичай суперечливі і вимагають всебічного аналізу, вони відображають невідповідність між реальними характеристиками політичних лідерів і тими рольовими вимогами, що висуваються суспільством. Адже виборці дуже чутливі до психологічного “зазору”, що виникає між реальним іміджем та “еталонним образом”, вже сформованим у масовій свідомості. Комплекс означених вище проблем визначає актуальність теми та науковий інтерес до соціально-психологічного виміру іміджу політичного лідера, що формується під час виборчих кампаній.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках науково-дослідницької роботи кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – “Інтеграція України в європейський і світовий інформаційний простір” (державний реєстраційний номер – 0106U003621).
  Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є здійснення комплексного політологічного аналізу базових факторів, що впливають на процес формування образу політичного лідера в сучасній Україні. Реалізація поставленої мети дослідження обумовила необхідність послідовного розв’язання таких завдань:
  – розкрити теоретико-методологічні засади дослідження інституту політичного лідерства та іміджу лідера як його невід’ємної функціональної складової;
  – визначити та проаналізувати особливості конструювання та функціонування іміджу політичного лідера у контексті суспільно-політичних процесів в Україні;
  – охарактеризувати соціально-психологічний потенціал ЗМІ України як комунікативного механізму формування іміджу політичного лідера;
  – проаналізувати вплив політичної реклами на процес формування іміджу політичного лідера;
  – на основі розробки та проведення регіональних опитувань визначити характеристики ідеального (бажаного) та реального образів політичних лідерів;
  – проаналізувати імідж політичного лідера як чинник еволюції інституту політичного лідерства в умовах електоральних кампаній 2004 – 2010 років.
  Об’єктом дослідження є імідж політичного лідера як чинник еволюції інституту політичного лідерства.
  Предметом дослідження – соціально-психологічні виміри іміджу політичного лідера, що формується та реалізується під час електоральних кампаній в Україні.
  Методи дослідження. Вирішення окреслених завдань потребувало комплексного використання низки підходів, а саме структурно-функціонального, інституційного, системного, які дали змогу комплексно та всебічно дослідити імідж політичного лідера в Україні.
  Концептуальне застосування зазначених підходів дало змогу здійснити аналіз формування образу політичного лідера у свідомості населення України неупереджено та об’єктивно. В рамках інституційного підходу проаналізовано роль інституту політичного лідерства у контексті найважливіших змін у політичній, економічній і соціальних сферах українського суспільства. При оцінці феномену громадської думки використовувався міждисциплінарний підхід.
  Біхевіоральна методологія застосовувалася для вивчення політичної поведінки індивідів та груп. Застосування системного підходу дозволило розглянути образ політичного лідера як цілісність, що утворюється сукупністю структурних елементів (бажаного та реального образів), які пов’язані відносинами залежності. Структурно-функціональний підхід було використано з метою визначення динамічних характеристик іміджу політичного лідера.
  Вирішення завдань дисертаційного дослідження здійснювалось за допомогою емпіричних методів збору первинної інформації, серед яких основним є метод анкетного опитування за спеціально розробленими шкалами.
  Метод аналізу та синтезу дозволив систематизувати значний обсяг статистичного матеріалу, конкретизований у використанні індексів та коефіцієнтів анкетного опитування. Порівняльний аналіз дав можливість дійти висновків про динаміку формування іміджу політичного лідера у політичному процесі в Україні.
  Наукова новизна зумовлена як сукупністю поставлених завдань, так і засобами їх розв’язання. У межах запропонованого дослідження автором одержано результати, які мають наукову новизну та конкретизуються через такі положення:
  Вперше:
  – на основі проведеного опитування громадської думки, розроблено алгоритм дослідження процесу формування образів політиків та розкрито особливості регіональних механізмів впливу на масову політичну свідомість;
  – визначено зміст та причини невідповідності базових параметрів образів політичних лідерів, сформованих у масовій свідомості з тими, що формуються та поширюються ЗМІ;
  – визначені параметри та принципи використання соціального механізму формування образу політичного лідера в сучасній Україні;
  – запропоновано визначення співвідношення позитивних та негативних характеристик в образах українських політиків, які притаманні масовій політичній свідомості виборців в Україні.
  Уточнено:
  – сукупність базових факторів, що впливають на процес формування образу політичного лідера в сучасній Україні;
  – розширено коло змінних, що слід використовувати в процесі пояснення функціональних характеристик політичного лідерства, зокрема за рахунок таких показників як особистість лідера, його походження, процес соціалізації та шляхи висунення; соціокультурні та функціональні особливості послідовників політичного лідера; характер відносин та взаємодії в системі лідер – послідовники; контекст, в якому здійснюється політичне лідерство; результати взаємодії між лідером та послідовниками;
  – зміст образу еталонного (бажаного) політичного лідера у масовій свідомості громадян України.
  Зазнали подальшого розвитку:
  – положення про необхідність врахування різних типів змінних, що в сукупності визначають природу лідерства в кожний конкретний історичний момент;
  – механізми впливу іміджу політичних лідерів на електоральну поведінку;
  – прийоми аналізу маніпулятивних можливостей політичної реклами, що поширюється за допомогою ЗМІ.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається можливістю їх застосування у практичній діяльності органів державного управління, політичних партій та неурядових організацій найрізноманітнішого профілю. Зроблені автором висновки та прогнози можуть бути корисними для аналізу розвитку конкретної суспільно-політичної ситуації в Україні з врахуванням особистісного фактору, при визначенні його значимості, ступеню впливу на хід виборчих процесів. Базові положення дисертаційного дослідження можуть використовуватись у партійному будівництві, зокрема у передвиборчій роботі штабів, мати цінність безпосередньо для самих політичних лідерів та політичних технологів; в процесі навчання та підготовки спеціалістів у сфері політології, політичної психології; при підготовці підручників, навчальних посібників, аналітико-прогностичних доповідей.
  Апробація результатів дослідження. Зміст та основні положення дисертації апробовано автором на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції “Науковий простір Європи – 2007” (Дніпропетровськ, 2007), Miedzynarodowej konferencji “Dynamika naukowych badan – 2007” (Przemysl, 2007), Міжнародній конференції “Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін” (Чернівці, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток демократії і демократична освіта в Україні” (Київ, 2009), Міжнародній науково-практичній конференції “Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви” (Чернівці, 2009), Міжнародній науково-практичній конференції “Образование и наука 21 век – 2010” (София, 2010), Мaterialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2011” (Przemysl, 2011).
  Публікації. Основні теоретичні та практичні положення, результати, висновки і пропозиції, сформульовані у дисертації, знайшли відображення у 9 публікаціях, 4 з яких надруковано у наукових фахових виданнях.
  Структура дисертації. Поставлені мета і завдання визначили структуру роботи, яка складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел (293 позиції) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить – 258 сторінок, у тому числі обсяг основного тексту – 197 сторінок.
 • Список литературы:
 • Висновки
  У даній роботі була розглянута проблема формування образу політичного лідера в Україні в умовах незавершеності політичних трансформацій. Становлення нової політичної системи спонукало появу політичних лідерів найрізноманітніших типів. Їх вплив на політичний процес був доволі сильним, а часом і вирішальним, та з іншого боку, політичні лідери мають достатньо обмежений набір альтернатив і їх поведінка залежить від багатьох факторів. Лідер відчуває тиск від найближчого оточення, груп впливу, виборців. Тому його висловлювання та вчинки завжди обмежені певними рамками. Але інтереси, які захищає політик переломлюючись крізь призму його особистості накладаються на власну форму і починають асоціюватися у свідомості виборців з особистістю конкретного політика. Ця особливість мислення людей робить політику доступною для розуміння широкими верствами населення і в той же час може породжувати ілюзії щодо культу окремої особистості. Тому дослідження процесу формування образу політичного лідера актуальне для постсоціалістичної України, де на сьогоднішній день, за прогнозами експертів, спостерігається стала тенденція до “повернення” авторитаризму.
  У висновках викладені основні теоретичні та практичні результати дослідження. Під час дослідження, зокрема з’ясовано:
  1. Здійснений аналіз стану наукової розробки досліджуваної проблеми довів, що особливості формування іміджу політичного лідера є важливою темою академічного дискурсу західних та вітчизняних вчених. Однак, незважаючи на досить глибокий аналіз широкого кола проблем, відзначимо, що формування образу політичного лідера в науковій літературі досить часто розглядається з врахуванням особливостей політичної культури. Разом з тим, деякі наукові публікації недостатньою мірою розкривають сутності сучасного політичного лідерства в Україні.
  2. Основою формування та функціонування іміджу політичного лідера є особливості українського менталітету, політичної культури, ціннісні орієнтації, емоційний стан та соціально-економічні умови в яких живуть виборці. У роботі здійснений поділ ситуативних факторів, які виникають під впливом змін у політичній та соціальній сферах суспільства і факторів відносно стійких, які обумовлені українським менталітетом та політичною культурою. Доведено, що в сучасній Україні імідж лідера формується не тільки під впливом ЗМІ та агітаційними заходами, але й значну роль при цьому відіграють соціально-економічні умови життя виборців. Політичний лідер значною мірою залежить від підтримки виборців, які складають його соціальну базу. Його імідж повинен в основних рисах відображати характерні для неї особливості мислення, спілкування, тощо.
  Сьогодні в Україні зберігаються сильні патерналістські настрої. Разом з тим важлива особливість українського менталітету полягає у тому, що категорія права тут не сприймається на масовому рівні і замінюється категорією справедливості. Правова культура народу є важливою умовою демократії і майже повністю відсутня в сучасній Україні. Відзначаючи важливе значення цінностей у політичній свідомості, важливо враховувати, що їхня роль у формуванні образу політичного лідера відмінна у різних груп електорату. Одні покладаються на ціннісний фактор, інші – на прагматизм, а треті керуються інтуїцією та емоціями. Третя особливість пов’язана з національним фактором, котрий привносить у політику елемент ірраціональності. Більшість людей не займаються глибоким аналізом програм з точки зору їх відповідності власним інтересам: вони уловлюють тільки загальний напрямок політичної позиції лідера. Сприйняття і оцінка образів політичних лідерів підмінює їм трудомістку роботу стосовно осмислення та співставлення змісту політичних орієнтацій. Люди формують образ політика за “уламками” інформації, яку вони сприймають на емоційному рівні. Емоційно сприйнятий образ політиків – це для більшості людей єдино доступне джерело суджень про гарантії здійснення ними політичних цілей.

  3. Доведено, що психологічний вплив ЗМІ має потужний, проте короткочасний ефект. Він відіграє велику роль у період виборів, дозволяючи на короткий час мобілізувати виборця на ті чи інші завдання та цілі. Однак після виборів люди очікують виконання обіцянок та покращення життєвого рівня, тому заздалегідь оцінюють діяльність лідера з критичних позицій. Якщо покращення немає і обіцянки не виконуються, виборець відчуває розчарування, а лідер ризикує розгубити частину своїх прихильників. Підкреслено також, що сучасні політики постають у свідомості людей свого роду міфічними героями і наділяються різними уявними рисами та властивостями. Виборчі кампанії 2004–2010 рр. показали, що ЗМІ здійснюють потужний вплив на формування суспільної думки і, відповідно, іміджу політичного лідера, відіграють значну роль у його створенні чи руйнуванні. Телебачення “створює” події із вчинків та висловлювань політичних лідерів. Дії політиків стають подією загальнонаціонального чи регіонального масштабу, коли їх висвітлює телебачення, натомість, події ніби і не відбулося якщо про неї не повідомляють ЗМІ.
  4. Підкреслено, що політична реклама не єдиний спосіб мобілізації електорату. Її перевага полягає у тому, що вона дозволяє за короткий час створити певний образ політика чи партії і впливати на широкі верстви населення. Не останню роль відіграють якість та зміст рекламного повідомлення. Політична реклама орієнтована зокрема на неусталені політичні позиції частини електорату. Тому, важливими є видовищний ефект та простота телезвернень. Політична реклама запозичила чимало методів та підходів з теорії та практики комерційної реклами.
  5. З’ясовано, що в Україні існує запит на вольового, сильного та енергійного лідера. Саме тому деякі кандидати обирають залізний панцир і вибудовують свій імідж в якості рішучих, вольових політиків, яких ніщо не здатне вибити із сідла. Чітка реакція на очікування і чітка відповідь на потреби суспільства – це обставини, котрі створюють лідера –людину, яка відповідає у даний момент суспільним запитам.
  Яскраво виражений в українському соціумі запит на ділові якості політичного лідера розуміється як реакція на відсутність позитивних змін у суспільстві та пов’язуються з очікуваннями громадян динамічного й передбачуваного розвитку країни. Той факт, що образ сучасних політиків відображений достатньо різносторонньо, свідчить зокрема про відсутність у масовій свідомості уявлень про єдиного універсального політичного лідера.
  При чому сучасний українець особливий наголос у своїх очікуваннях робить на моральних якостях. Існує яскраво виражений запит на політичну етику. У процесі проведеного дослідження виявлена ще одна цікава тенденція – зведення ідеологічних критеріїв оцінки політиків до простої дихотомії: “за народ” – “проти народу”, що свідчить певним чином не тільки про слабку структурованість політичного сегменту сучасної України, а й про стереотипність налаштувань масової свідомості. Результати виборів Президента України 2010 року показали, що соціально-економічні інтереси українців виявились більш важливими, ніж їхні ідеологічні позиції.
  6. Варто відзначити, що в цілому переважає певне стале уявлення, що описується найчастіше повторюваними рисами для трьох регіонів України, незалежно від ідеологічних, партійних та інших переконань. Цікавим є і той факт, що респонденти мали тенденцію робити акцент на факторі компетентності. У результаті дослідження виявлено не тільки якості, які є найбільш значимими для українців, але й ті, які не являються важливими характеристиками при оцінці рис “ідеального” президента.
  Підкреслено, що важливим суспільним запитом є формування критичних підходів у виборців, що дасть змогу розібратися у конкуренції іміджів, виявити який претендент на лідерство буде обіймати найвищу посаду у державі у відповідності з суспільними потребами та інтересами держави, чи здатний він бути ефективним та результативним.
  Наведені у дисертації результати соціологічних опитувань засвідчили, що провідною якістю кандидата на політичну посаду виступає його здатність до перевтілення, перетворення на “актора”, який би подобався громадянам”. При цьому основна увага виборців зосереджується не стільки на трансформації і підготовці людини до професійної політичної діяльності з урахуванням можливостей розвитку її здібностей, індивідуально-психологічних якостей, а фокусуванні на зовнішніх рисах, які спроможні забезпечити перемогу на виборах. У дослідженні доведено, що спроби ЗМІ часом нав’язати електорату певні образи політиків не завжди позитивно сприймаються масовою свідомістю і зазвичай не впливають на процес формування образу політичного лідера. Це дозволяє зробити висновок про певні позитивні зміни у свідомості виборців, що у змозі протистояти маніпулятивному впливу ЗМІ, котрі умисно спотворюють реальні характеристики політиків у позитивну чи негативну сторони.
  7. Доведено, що суспільна свідомість українців значною мірою віддзеркалює тенденцію, так би мовити, до “авторитарного запиту”, оскільки спрямована на сильне лідерство і висуває до нього відповідні вимоги. З одного боку, результати дослідження свідчать про налаштованість громадської думки покладати сподівання та відповідальність до пошуку і надмірних очікувань стосовно харизматичного лідера, на цей раз іншого ґатунку. З іншого боку – це дає підстави говорити про велике бажання людей до позитивних дієвих зрушень у суспільно-політичному житті України.
  З кожним роком політикам і політтехнологам доводиться вдаватися до усе більш витончених PR-технологій і рекламних ходів для завоювання виборців. І у цьому контексті наступні парламентські вибори 2012 р. і президентські вибори 2015 р., мабуть, не будуть виключенням.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абашкина Е. Имидж лидера: Психологическое пособие для политиков / Елена Абашкина. – М. : Знание Рос. Центр полит. консультирования “Николо М”. – 1994. – 264 с. – (Серия : Политика и психология).
  2. Абашкина Е., Егорова-Гантман Е. Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным политическим лідером / Е. Абашкина, Е. Егорова-Гантман. – М. : Антиква, 1993. – 280 с.
  3. Адаир Д. Психология лидерства / Джон Адаир [пер. с англ.]. – М. : Эксмо. – 2005. – 352 с.
  4. Альбац Е. Больная тема / Евгения Альбац // “Коммерсантъ”. – 1996. – № 37. – С. 12–14.
  5. Амелин В. Н. Социология политики. Технология избирательной кампании / В. Н. Амелин, С. В. Устименко – М. : Наука, 1993. – 345 с.
  6. Амелин В. Н. Учитесь побеждать! / В. Н. Амелин, С. И. Пешков. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 152 с.
  7. Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы : Учебное пособие для вузов. / Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. – М.: Аспект Пресс, 2001. – С. 345.
  8. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Реймон Арон. – М. : Директ-Медиа, 2007. – 510 с.
  9. Асмолов А. Г. Психология личности / Александр Григорьевич Асмолов. – М. : Знание, 1990. – 267 с.
  10. Атаманчук Г., Гірник А. Політичний менеджмент. Теорія і практика політтехнологій / Г. Атаманчук, А. Гірник. – Рівне : Перспектива, 2004. – 200 с.
  11. Базар О. Гражданин министр / Олег Базар // Профиль. – № 3. – 2007. – С. 24 – 29.
  12. Баронин А., Колпаков А. Правила игры в игре без правил. Предвыборные технологии в Украине / А. Баронин, А. Колпаков. – Praha: Granda Publishing, 2006. – 187 с.
  13. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Ролан Барт; [пер. с франц.]. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.
  14. Барт Р. Мифологии / Ролан Барт; [пер. с франц.]. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1996. – 312 с.
  15. Барциц М. Е. Политический лидер как субъект политического процесса: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. полит. наук: спец. 23.00.02 “Политические институты, процессы и технологии” / М. Е. Барциц. – Казань, Казан. гос. ун-т. – 1995. – 19 с.
  16. Бебик В. М. Базові засади політології : історія, теорія, методологія, практика / Валерій Михайлович Бебик. – К. : МАУП. – 2000. – 384 с.
  17. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії : ресурси, технології, маркетинг [навч.-метод. посіб.] / Валерій Михайлович Бебик. – К. : МАУП – 2001. – 214 с.
  18. Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматися на політичному олімпі / Валерій Михайлович Бебик. – К. : “Абрис”. – 1993. – 128 с.
  19. Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент: дис. …доктора політ. наук : 23.00.02 / В. М. Бебик.– К. : НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – 1996. – 380 с.
  20. Бендас Т. В. Психология лидерства / Татьяна Владимировна Бендас : [учеб. пос.]. – СПб. : Питер, 2009. – 448 с. – (Серия “Учебное пособие”).
  21. Березкина О. П. Имиджмейкер / Ольга Березкина О. П. – СПб. : Изд-во : “Аничков мост”, 2000. – 248 с.
  22. Березовский Б. Мой Майдан Незалежности [сб.статей, интервью, писем / сост. Юрий Фельштинский] / Борис Березовский. – К. : Нора-Друк, 2007. – 270 с.
  23. Білоусов С. А. Об’єктивна основа і суб’єктивні фактори електорального вибору населення в умовах суспільства, що трансформується : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 / С. А. Білоусов. – К., 2002. – 20 с.
  24. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлещему анализу / Жан Блондель ; [пер. с англ. Квашнина Г. М.]. – М. : Российская акдемия управления, 1992. – 135 с.
  25. Богданов Е. Н., Зазыкин В. Г. Психологические основы “Паблик Рилейшенз” / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин : – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2003. – 208 с.
  26. Бонет П. Зачем резать уши / Пауль Бонет // “Век”. – № 15. – 1997. – C. 21– 25.
  27. Бурдяк В. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів : [моногр.] / В. І. Бурдяк, Н. Ю. Ротар. — Чернівці : Рута, 2004. — 328 с.
  28. Бурдье П. Общественное мнение не существует / Пьер Бурдье [пер. с фр. Г. А. Чередниченко / общ. ред. Н. А. Шматко] // Социология политики. – М. : Sozio-Logos. – 1993. – С. 161–177.
  29. Бурдье П. Социология и политика / Пьер Бурдье. – М. : Socio-Logos, 1993. – 336 с.
  30. Буркут І. Г., Колесников О. В. Виборчі технології: регіональний досвід / І. Г. Буркут, О. В. Колесников. – Чернівці : Букрек, 2009. – 239 с.
  31. Васильев В. К. Методика экспертной оценки лидерских качеств / В. К. Васильев; [под. общ. ред. проф. Крилова А. А.] // Теоретические и прикладные вопросы психологии / – СПб., 1996. – 112 с.
  32. Васютинський В. Домінування і підпорядкування на терезах інтерсуб’єктної взаємодії / Вадим Васютинський // Соціальна психологія. – 2003. – № 1. – C. 42 – 48.
  33. Васютинський В. Наша найбільша соціально-психологічна проблема – взаємне нерозуміння [Електронний ресурс] / В. Васютинський. Публікації. ZAXID.NET : Жовтень 2011. — Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?vadim_vasyutinskiy_&objectId=1095147#comAnch.
  34. Васютинський В. Рух масової свідомості українців від світу віртуального до реального. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї [Електронний ресурс] / В. Васютинський // Політичний менеджмент. Спецвипуск: Політичні технології. – К. – 2008. – № 4. – С. 86 – 93. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/publcontent.php3?y=6&p=48
  35. Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер ; [пер. с нем. / сост., общ. ред. и предисл. Ю. Н. Давыдова]. — М. : Прогресс, 1990. — 808 с.
  36. Вебер М. Политика как призвание и профессия / Макс Вебер ; [пер. с нем.]. – М. : Новое время, 1990. – № 2. – C. 312.
  37. Вебер М. Протестантская этика / Макс Вебер. [избранные произведения] – М. : Наука, 1990. – 345 с.
  38. Веницианова М. А. Мастерство актера в терминах и определениях К. С. Станиславского : [учеб. пособие для театральных вузов] / Мария Веницианова. – М. : Наука, 1961. – 246 с.
  39. Волков В. Ю., Салтовський О. І. Людина і світ : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ю. Волков, О. І. Салтовський. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2004. – 241 с.
  40. Воронова Т. В. Сутність та сучасне значення концепції харизматичного політичного лідерства / Т. В. Воронова // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія: Соціологія. Філософія. Політологія. Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2003. Вип. 9. – 528 с. – С. 242 – 246.
  41. Вуец П. Прорвалась / П. Вуец // Фокус. – 2007. – № 40 (53). – C. 27 – 30.
  42. Выдрин Д. Политика: история, технология, экзистенция [Електронный ресурс] / Д. Выдрин. 2004. – 183 с. — Режим доступу http: //vydrin.com/books/624/
  43. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку / Камалудин Серажудинович Гаджиев : [2-е изд.]. – М. : Изд-во “Логос”, 1999. – 544 с.
  44. Гальчинський А. Помаранчева революція і нова влада / Анатолій Гальчинський. – К. : Либідь, 2005. – 368 с.
  45. Гарань О. Нелегке повернення до Європи. Україна на шляху до Європи. Проміжні результати Помаранчевої революції ; [пер. з англ.] / О. Гарань : [за заг. ред. Ю. Бестерс-Дільґер]. — К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”. – 2009. – 383 с.
  46. Гозман Л. Я, Шестопал Е. Б. Политическая психология. / Л. Я. Гозман, Е. Б. Шестопал. – Ростов-на-Дону : Феникс. – 1996. – 548 с.
  47. Головатий М. Ф. Політична психологія ; [2-ге вид.] / М. Ф. Головатий [навч.посіб.]. – К. : Центр учбової літератури. – 2009. – 400 с.
  48. Горбачев М. И. Манипулятивные технологии в избирательных кампаниях : В 2 т. / Горбачев М. И., Горнакова О. М., Колесников А. М. – М. : Институт государства и права РАН, 1995. – 251 с.
  49. Гордеева О. И. Политический имидж в избирательной кампании. // Технология и организация выборных кампаний. Зарубежный и отечественный опыт / Ольга Ивановна Гордеева. – М. : Прогресс. – 1993. – 156 с.
  50. Гринберг Т. Э. Политическая реклама: портрет лидера / Татьяна Эдуардовна Гринберг. – М. : РИП – Холдинг. – 1998. – 248 с.
  51. Громадська думка населення України — червень 2007 року : результати загальнонаціонального соціологічного опитування (12 липня 2007 р.) [Електронний ресурс] // Фонд “Демократичні ініціативи” та “Юкрейніан соціолоджі сервіс”. — Режим доступу : http://dif.org.ua/ua/archive.
  52. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку ; [за ред. Ф. М. Рудича]. – К. : Парламентське видавництво. – 2006. – 412 с.
  53. Дацюк С. Уроки помаранчевої революції / Сергій Дацюк // Телекритика. – 2005. – № 1–2. – С. 7– 11.
  54. Дембицька Н., Валюк О. Архітектоніка образу ефективного політика: репрезентації в політичній свідомості молоді / Н. Дембицька, О. Валюк // Соціальна психологія. – 2007. – № 2. – С. 29 – 35.
  55. Деркач А. А., Жукова В. И., Лаптева Л. Г. Политическая психология / А. А. Деркач, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева : [под общ. ред. А. А. Деркач]. – М. : Екатеринбург. Деловая книга. – 2001. – 585 с.
  56. Дилигенский Г. Г. Марксизм и проблемы массового сознания / Г. Г. Дилигенский // Вопросы философии. – 1983. – № 11. – С. 85 – 96.
  57. Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология / Герман Германович Дилигенский ; [учеб. пос. для высших учеб. завед.]. – М. : Издательство “Наука”. – 2000. – 372 с.
  58. Доценко Е. Л. Психология манипуляции : феномены, механизмы и защита : [3-е изд., исправл. и доп.]. – СПб. : Речь, 2004. – 304 с.
  59. Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції [пер. з рос. Марини Ноги] / Михайло Дубинянський. – К. : Факт. – 2005. – 560 с.
  60. Дуцик Д. Політична журналістика / Діана Дуцик. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”. – 2005. – 138 с.
  61. Егорова-Гантман Е. В. Политиками не рождаются. Как стать и остаться эффективным политическим лидером / Екатерина Владимировна Егорова-Гантман. – М. : Центр полит. консультирования “Никколо М”, 1999. – 471 с.
  62. Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама / Е. Егорова-Гантман, К. Плешаков [изд. 2-е / науч. ред. А. А. Бирюков]. – Никколо-Медиа. – 2002. – 240 с.
  63. Елкина Г. Н. Особенности и проявление социальных представлений в период избирательных кампаній : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. псих. Наук : спец. 19.00.05 “Социальная психология” / Г. Н. Елкина. – М., 2001. – 26 с.
  64. Ельцин Б. Исповедь на заданную тему / Борис Ельцин // Огонек – М. : Вариант, 1990. – № 2. – С. 105–112.
  65. Жінки — за Януковича, чоловіки — за Тимошенко, молодь — за Тігіпка. – FT [Електронний ресурс] : за даними Центру Разумкова / – Назва з титул. екрану. Режим доступу : http www.razumkov.org.ua/ukr/...php/expert.php?
  66. Жмыриков А. Н. Как победить на выборах ? : Психотехника эффективного проведения избирательной кампании : [науч.-практ. пос.] / Александр Николаевич Жмыриков. – Н. Новгород : Нижегор. гуманитар. Центр, 1996. – 128 с.
  67. Жмыриков А. Н. Психология политического лидерства в современной России / Александр Николаевич Жмыриков. – Н. Новгород : Нижегор. гуманитар. Центр, 1996. – 268 с.
  68. Жмыриков А. Н. Как победить на выборах? / Александр Николаевич Жмыриков. – Oбнинск : Изд-во “Титул”, 1995. – 128 с.
  69. Жулинський М. Україна: випробування свободою, або чим зумовлюється прогрес нації [Електронний ресурс] / М. Жулинський // Дзеркало тижня. – 2004. – № 38 (513). – 25 вер. – 1 жовт. – Режим доступу : http://www.dt.ua/3000/3050/47838/.
  70. Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджера PR ; [2-е изд.] / А. Б. Зверинцев. – СПб. : СОЮЗ. – 1997. – 259 с.
  71. Здравомыслова Е., Темкина А. Социальная конструкция гендера и гендерная система в России. Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период / Е. Здравомыслова, А. Темкина // Центр независимых социальных исследований. Сборник научн. статей. – СПб. : – Вып. 4. – 1996. – 338 с. – С. 24 – 29.
  72. Зливков В. Виборча кампанія “Президент – 2004”. Тенденції конструювання іміджу вірогідного переможця / Валерій Зливков // Соціальна психологія. – 2004. – № 1. – С. 17– 30.
  73. Зоткин А. А. ““Львы” и “Лисы” украинской политики” : [моногр.] / А. А. Зоткин. – К. : Наукова думка НАН Украины, 2010. – 340 с.
  74. Иванов В. Н. Политическая психология : [моногр.] / В. Н. Иванов . – М. : Философское общество СССР, 1990 г. – 219 с.
  75. Іванюк М. Деякі проблеми формування громадянського суспільства в процесі демократизації української держави / М. Іванюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229 – 230. – Чернівці : Рута, 2004. – С. 189 – 191.
  76. Іванюк М. Громадянське суспільство : концепт, ґенеза, становлення в Україні / М. Іванюк // Політологічний вісник. [зб. наук. праць]. – К. : ТОВ «ХХІ СТОЛІТТЯ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР», 2005. – Вип. 18. – С. 209 – 215.
  77. Іванюк М. Інститути громадянського суспільства в контексті демократичного поступу України / М. Іванюк // ГРАНІ. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2006. – № 1 (46). – С. 147 – 152.
  78. Іванюк М. Вплив громадських організацій на трансформаційні процеси в сучасній Україні: регіональні аспекти / М. Іванюк // Нова парадигма : Журнал наукових праць / [гол. ред. В. Бех]. – Вип. 65. – Ч. 2. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – С. 116 – 119.
  79. Іванюк М. Формування інститутів громадянського суспільства в контексті реформування політичної системи України / М. Іванюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Вип. 36 : Курасівські читання – 2007 : Влада і суспільство в сучасній Україні : механізми взаємодії. – К. : Знання України, 2007. – С. 189–197.
  80. Іванюк М. Інституційний вимір громадянського суспільства в умовах становлення політичного режиму в Україні / М. Іванюк // Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету – 2005” (26 – 27 квітня 2005 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2005. – Ч. VI. – С. 40–43.
  81. Ильин М. В., Коваль Б. И. Личность в политике: «Кто играет короля?» / М. В. Ильин, Б. И. Коваль // Политические исследования. – Полис. – 1991. – № 6. – 138 с. – С. 67 – 69.
  82. Ильясов Ф. Н. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать / Фархад Назипович Ильясов. – М. : ИМА – Пресс. – 2000. – 200 с.
  83. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / Сергей Георгиевич Кара-Мурза. – К. : Оріони. – 2006. – 528 с.
  84. Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции / Сергей Георгиевич Кара-Мурза; [2-е изд.]. – М. : Академический Проект, 2009. – 380 с. – (Социально-политические технологии).
  85. Кармазіна М. С. Інститут президентства в Україні : стан і перспективи досліджень [Електронний ресурс] / М. С. Кармазіна // Політичний менеджмент. – 2004. – № 5 (8). – С. 122 – 136. Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/publcontent.php3?y=6&p=48
  86. Карнейль Т. Общая и прикладная политология / Т. Карнейль ; [учебное пособие / под общей ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова]. – М. : МГСУ. Союз, 1997. – 992 с.
  87. Карпенко О. Троянські коні телереклами : Мовні маніпуляції / Олена Карпенко. – К. : Смолоскип, 2007. – 114 с. – (Лауреати “Смолоскипа”).
  88. Квіт С. Масові комунікації / Сергій Квіт : [підруч. / за ред. І. Г. Ярошенко]. – К. : “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 206 с.
  89. Кирилюк Ф. М, Конверський А. Є., Федірко І. П. Політологія : навчально-методичний комплекс / Кирилюк Ф. М, Конверський А. Є., Федірко І. П. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2004. – 704 с.
  90. Кін Д. Мас-медіа і демократія / Джон Кін [пер. з англ. О. Гриценко]. – К. : К.І.С., 1999. – 134 с.
  91. Кокотюха А. Юрій Луценко. Польовий командир / Андрій Анатолійович Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2007. – 282 с.
  92. Кондорсе. Про вибори / Кондорсе [пер.з фр. Олег Хома]. – Львів : Літопис, 2004. – 160 с.
  93. Коноплин Ю. С., Лобанов В. В. Маркетинговый анализ политического рынка и формирование имиджа политического товара / Ю. С. Коноплин, В. В. Лобанов : [учеб. пос. под ред. Коноплина Ю. С.]. – М. : МАИ. – 1995. –246 с.
  94. Короткий тлумачний словник української мови [уклад. Д. Гринчишин, Л. Гумецька, В. Карпова та ін.]. – К. : “Радянська школа”, 1978. – 268 с.
  95. Костенко Е. П. К вопросу об акмеологической концепции имиджа политика / Е. П. Костенко // Мир психологии. – 2006. – № 1. – С. 184 – 187.
  96. Котлер Ф. Основы маркетинга / Филипп Котлер ; [пер. с англ.]. – М. : Ростинтэр, 1996. – 704 с.
  97. Кочубей Л. Виборчі технології: політологічний аналіз (на прикладі до парламенту сучасної України) : [моногр.] / Лариса Кочубей. – К. : ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2006. – 280 с.
  98. Кошелюк М. Е. Технологии политических виборов / Мирослав Евгеньевич Кошелюк : [2-е изд]. – Спб. : Питер. – 2004. – 240 с.
  99. Кресіна І. До питання про визначення поняття громадянського суспільства і української революції 2004 року [Електронний ресурс] / І. Кресіна // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6 (15). – С. 3 – 6.
  100. Кудряшова Е. В. Лидер и лидерство: исследования лидерства в современной западной общественно-политической мысли / Екатерина Валерьевна Кудряшова. – Архангельськ : Изд-во Поморского международного педагогического университета, 1996. – 257 с.
  101. Кузнєцова С. В. Політичне лідерство: сутність, механізми формування в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 – політичні інститути та процеси / С. В. Кузнєцова. – К : Київський університет імені Тараса Шевченка, 2002. – 23 с.
  102. Лебон Г. Психология народов и масс / Гюстав Лебон ; [пер. с франц. Я. Фридмана и Э. Пименовой]. – Спб : Изд-во. Макет. – 1995. – 354 с.
  103. Левада Ю. А. Феномен власти в общественном мнении: парадоксы и стереотипы восприятия / Юрий Александрович Левада // Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. – 1998. – № 5 (37). – С. 35 – 38.
  104. Левківський К. М., Піча В. М., Хома Н. М. Політологія : [підруч. для студ. вищих навч. закл.] / Левківський К. М., Піча В. М., Хома Н. М. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 476 с.
  105. Леонтьев Д. А. От образа к имиджу: психосемантический брэндинг / Д. А. Леонтьев // Реклама и жизнь. – 2000. – № 1. – С. 19 – 22.
  106. Линдон Д. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы / Дени Линдон ; [пер. с англ.Фаер С.А.]. – СПб. : Стольный град London : Cassel, 1995. – 128 с.
  107. Лисовский С. Ф. Политическая реклама: функциональные и жанровые стилистические особенности / Сергей Федорович Лисовский. – М. : Маркетинг, – 2000. – 256 с.
  108. Литвин В. Сучасна Україна в дзеркалі суспільно- політичних конфліктів / В. Литвин // Урядовий кур’єр [Електронний ресурс]. Режим доступу : http : // lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/vistupi/litvin/uradk2_11_23.html
  109. Лісничий В., Грищенко В., Іванов В. та ін. Сучасний виборчий PR : [навч. посіб.] / В. Лісничий, В. Грищенко, В. Іванов. – К. : Видавничий Дім “Професіонал”, 2004. – 480 с.
  110. Лісовий В. C. У багатоголоссі політичних дискусій / Василь Лісовий. – К. : Видавничий Дім “Києво-Могилянська академія”. – 2007. – 239 с.
  111. Ляпина Т. Современные избирательные технологии или театр политических теней / Татьяна Ляпина. – К. : Альтпрес, 2009. – 399 с. – (Серия “Коммуникации & Стратегия”).
  112. Макиавелли Н. Государ / Никколо Макиавелли ; [перевод : Г. Муравьевой]. – М. : Эксмо-Пресс, 2001. – 258 с.
  113. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий / Е. Малкин, Е. Сучков ; [4-е изд. расш. и доп.]. – М. : Русская панорама, 2003. – 480 с.
  114. Мамардашвили М. Интеллигенция в современном обществе // Как я понимаю философию / Мераб Мамардашвили [2-е изд.]. – М. : Прогресс. –2002. – 335 с.
  115. Мамонтова Є. В. Фактор преси у конституційному процесі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Є. В. Мамонтова. — Одеса, 2000. – 20 с.
  116. Манхейм К. Идеология и утопия / Карл Манхейм ; [пер. с нем. М. И. Левиной] // Диагноз нашего времени. – М. : Юрист, 1994. – 700 с. – С. 498. – (Лики культуры).
  117. Манякина Е. И. Политический лидер : Процесс формирования имиджа : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. полит. наук : спец. 23.00.02 “Политические институты и процессы” / Е. И. Манякина. – М., 1994. – 22 с.
  118. Марченко Г. И., Носков И. А. Имидж в политике / Г. И. Марченко, И. А. Носков. – М. : Владос. – 1997. – 208 с.
  119. Медведев М. И. Политическое лидерство как объект социально-психологического исследования : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. псих. наук : спец. 19.00.05 “Социальная психология” / М. И. Медведев. – М. : МГУ. – 1992. – 24 с.
  120. Менегетти А. Практика лидерства / Антонио Менегетти [изд.1-е / пер. с итальян.]. – М. : ФОИЛ, БФ “Онтопсихология”, 2008. – 192 с.
  121. Місюра Л. А. Робота з іміджем як базове завдання в системі ПР / Л. А. Місюра // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 5. – С. 17 – 25.
  122. Моль А. Социодинамика культуры ; [пер. с франц.] / Абраам Моль : [изд. 3-е. / предисл. Б. В. Бирюкова]. – М. : Из-во ЛКИ, 2008. – 416 с.
  123. Мороз В. Неангелы. / В. Мороз // Корреспондент. – 2007. – № 39 (278). – С. 32.
  124. Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: Концепции, модели, технологии / Елена Георгиевна Морозова. – М. : РОССПЭН, – 1999. – 246 с.
  125. Моррис Д. Игры политиков / Дик Моррис ; [пер. с англ. Н. А. Анастасьева]. – М. : “АСТ”. – 2004. – 381 с. – (Библиотека практической психологии).
  126. Мухаев Р. Т. Теория политики / Рашид Тазитдинович Мухаев : [учеб. для студ. вузов]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 623 с. – (Серия “Cogito ergo sum”).
  127. Назаров В. М. Формирование политического авторитета в процессе выборов народных депутатов : (Опыт социал.-психол. исслед.): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. псих. наук: спец. 19.00.05 “Социальная психология” / В. М. Назаров. – М., 1991. – 26 с.
  128. Назаров М. М. Массовые коммуникации. Массовая коммуникация в современном мире : методология анализа и практика исследования / Михаил Михайлович Назаров. – М. : Смысл. – 2002. – 368 с.
  129. Науменко Т. В. Массовые коммуникации в политической структуре общества / Т. В. Науменко // Вестн. Моск. ун-та. – Серия : Полит. Науки. – 2003. – № 3. – 113 с.
  130. Национальные особенности в традициях избирательного процесса. – [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: // www. regionclub. ru/page, php?p=43.
  131. Новакова О. “Помаранчева революція” як криза легітимності владної еліти / О. Новакова // Політичний. менеджмент. – 2005. – № 4 (13). – С. 37.
  132. Огилви Д. Тайны рекламного двора. Советы старого рекламиста / Дэвид Огилви ; [пер. с англ.]. – М. : Ассоциация работников рекламы. – 1995. – с. 68.
  133. Одайник В. П. Психология политики. Политические и и социальные идеи Карла Густава Юнга / В. П. Одайник ; [пер. с англ. К.Бутырина]. – СПб. : Ювента, 1996. – 175 с.
  134. Ольшанский Д. В. Массовые настроения в политике [вып. VII. Ч. 1] / Центр стратег. анализа и прогноза // Политика: проблемы теории и практики / Ольшанский Д. В. [отв. ред. Братчиков]. – М. : Прин-Ди. – 1995. – 240 с.
  135. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии / Дмитрий Вадимович Ольшанский. – Екатеринбург : Деловая книга. – 2001. – 496 с.
  136. Ольшанский Д. В. Политическая психология / Дмитрий Вадимович Ольшанский. – СПб. : Питер. – 2002. –576 с.
  137. Ольшанский Д. В. Политический PR / Дмитрий Вадимович Ольшанский. – СПб. : Питер, – 2003. – 544 с.
  138. Ольшанский Д. В. Психология современной российской политики. / Дмитрий Вадимович Ольшанский. – Екатиренбург : Деловая книга, М. : Академический Проект. – 2001. – 656 с.
  139. Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг / Д. В. Ольшанский, В. Ф. Пеньков. – СПб. : Питер. – 2005. –360 с.
  140. Орлова Е. А. Формирование позитивного имиджа государственного деятеля : (социал.-психол. аспект) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. псих. наук : спец. 19.00.05 “Социальная психология” / Е. А. Орлова. – М. : Рос. гос. университет. – 1997. – 19 с.
  141. Панова К. Полет рекламы / К. Панова // Корреспондент. – 2007. – № 37 (276). – С. 20 – 23.
  142. Парыгин Б. Д. Социальная психология : Проблемы методологии, истории и теории / Борис Дмитриевич Парыгин. – СПб. : ИГУП, 1999. – 250 с.
  143. Пасховер А. Пойманы на слове / А. Пасховер // Корреспондент. – 2009. – № 23 (362). – С. 16-18.
  144. Пахарев А. Д. Значение и роль индивидуальных черт в формировании и осуществлении политического лидерства / А. Д. Пахарев // ХХІ століття : альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : Матеріали ІV-ї міжнар. науково-теоретич. конференції. – К., 2005. – 202 с.
  145. Пахарев А. Д. Политическое лидерство и лидеры : [моногр.] / А. Д. Пахарев. – К. : Знание Украины, 2001. – 270 с.
  146. Перелыгина Е. Б. Психология имиджа / Елена Борисовна Перелыгина : [учеб. пособие]. – М. : Аспект Пресс, – 2002. – 223 с.
  147. Петрунько О. В. Типології політичних лідерів у свідомості електорату / О. В. Петрунько // Вісник Харківського державного університету. – Серія : “Психологія, політологія”. – 1999. – № 439. – Ч. 4 – 5. – С. 308– 312.
  148. Петрунько О. В., Фролов П. Д. Деякі проблеми реконструкції образу ідеального політика : зб. наук. праць / О. В. Петрунько, П. Д. Фролов // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. – К. : ДОК-К, 1997.– С. 372–374.
  149. Пищулин Н. П. Политическое лидерство и электоральный процесс / Н. П. Пищулин // Полис: Полит. Исслед. – 1998. – № 5. – С. 145– 152.
  150. Пірен М. Проблеми формування сучасної української еліти / М. Пірен // Соціальна психологія. – 2004. – № 2 (4). – С. 67– 82.
  151. Побокін М. Маніпулятивні впливи в системі політичних технологій / М. Побокін // Людина і політика. – 2004. – № 3. – С. 72 – 83.
  152. Позняк Д. Соціально-психологічні механізми політичної свідомості виборців / Д. Позняк // Соціальна психологія. – 2004. – № 1. – С. 31– 45.
  153. Покальчук О. В. Психологічні помилки політичного лідера / О. В. Покальчук // Наук. студії із соціальної та політ. психології. – 2002. – Вип. 6 (9). – С. 208–215.
  154. Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным политическим лидером : [под ред. Е. М. Егоровой-Гантман]. – М. : Никколо– М., 1993. – 265 с.
  155. Политология : энциклопедический словарь / [общ. ред. и сост.: Ю. И. Аверьянов]. – М. : Изд-во Московского коммерческого университета, 1993. – 711 с.
  156. Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти) / [Рудич Ф. М., Балабан Р. В., Зеленько Г. І., Кочубей Л. О., та ін.] / Ін-т політичних та етносоціальних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. К. : Парламентське видавництво, 2008. – 345 с.
  157. Політологічний енциклопедичний словник [упор. В. П. Горбатенко за ред. В. Д. Шемшученка, В. П. Бабкіна; 2 вид. доп. і перероб. ]. – К. : Ґенеза, 2004. – 736 с.
  158. Поліщук І. О. Еволюція культури політичних виборів в Україні : [моногр.] / І. О. Поліщук. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 352 с.
  159. Полунєєв Ю. Зубожіння політикуму як чинник неконкурентоспроможності країни / Ю. Полунєєв // Дзеркало тижня. – 8. 10. 2005. – № 39 (567). –– С. 7.
  160. Попов Д., Мильштейн И. Оранжевая принцесса. Загадка Юлии Тимошенко / Д. Попов, И. Мильштейн. – М. : Издательство Ольги Морозовой, 2006. – 393 с.
  161. Почепцов Г. Имидж, Выборы. Имидж политика, партии, Президента / Георгий Почепцов. – К. : АДЕФ-Украина, 1997. – 140 с.
  162. Почепцов Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз / Георгий Почепцов. – К. : АДЕФ – Украина, 1997. – 328 с.
  163. Почепцов Г. Имиджелогия / Георгий Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, – 2006. – 576 с.
  164. Почепцов Г. Г. Имидж и выборы. Имидж политика, партии, президента / Георгий Почепцов. – Киев : АДЕФ – Украина, 1997. – 140 с.
  165. Почепцов Г. Г. Имиджмейкер / Георгий Почепцов. – СПб. : Алетейя, 2001. – 256 с.
  166. Психологические факторы формирования стериотипов восприятия политических лидеров: сборник науч. трудов / Л. А. Кияшко : [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 311 с.
  167. Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд. Степанов О. М.]. – К. : “Академвидав”, 2006. – 424 с. (Енциклопедія ерудита)
  168. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 372 с.
  169. Пушкарева Г. В. Политический менеджмент / Галина Викторовна Пушкарева. – М. : Дело, 2002. – 400 с.
  170. Радій Б. Харківський рахунок / Божена Радій // Новинар. – № 12 (31). – 2008. – С. 20 -22.
  171. Радугин А. А. Политология / Алексей Алексеевич Радугин : [учеб. пособие для вузов., под ред. А. А. Радугина ... Б. И. Крук]. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 268 с.
  172. Розвиток громадянського суспільства України / [уклад. Л. Шара, І. Підлуцька]. – К. : Фонд "Європа ХХІ", 2002. – 60 с. – (За прозору владу).
  173. Ротар Н. Участь г
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины