ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ : ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!



 • Название:
 • ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
 • Альтернативное название:
 • ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ
 • Кол-во страниц:
 • 219
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М.КОРЕЦЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М.КОРЕЦЬКОГО


  На правах рукопису


  ГРИЦЯК ДЕНИС ІГОРОВИЧ

  УДК 323.342.51


  ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

  23.00.02 – політичні інститути та процеси




  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата політичних наук


  Науковий керівник
  Кресіна Ірина Олексіївна,
  доктор політичних наук, професор



  Київ – 2012










  ЗМІСТ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ 11
  1.1 Мовна політика як наукова категорія і суспільно-політичний феномен 11
  1.2 Мова як об’єкт державної політики 26
  1.3 Основні етапи інституціоналізації мовної політики 46
  Висновки до розділу 1 63
  РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 66
  2.1 Досвід “мультикультурних” держав у реалізації мовної політики 66
  2.2 Країни-члени ЄС: мультикультурна та протекціоністська мовна політика 91
  2.3 Особливості реалізації мовної політики у пострадянських державах 109
  Висновки до розділу 2 127
  РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИЧНИЙ І ПРАВОВИЙ ВИМІРИ 130
  3.1 Формування мовної політики в сучасній Україні: міжнародні підходи та вітчизняна політична практика 130
  3.2 Шляхи вдосконалення нормативно-правових засад державної мовної політики в Україні 150
  3.3 Напрями реформування державної мовної політики в контексті європейського вибору України 175
  Висновки до розділу 3 188
  ВИСНОВКИ 192
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 196








  ВСТУП

  Актуальність теми. З виходом України на шлях демократичного розвитку особливої ваги й актуальності набуло мовне питання. В цих умовах постає завдання визначення ролі української мови в націєтворчих і державотворчих процесах. Євроінтеграційні прагнення України означають, зокрема, й визнання європейських стандартів у галузі мовної політики, оскільки світовий досвід доводить вирішальну роль мовнокультурного фактора у формуванні національних спільнот. Поширення спільної мови є найдійовішим чинником консолідації населення в межах однієї держави, тому європейські країни прагнуть забезпечити повноцінне функціонування державної мови, гарантуючи при цьому збереження, розвиток і використання мов національних меншин та регіональних мов.
  Недосконалість законодавчої та нормативної бази, відсутність політичного консенсусу щодо мовного питання в Україні, внаслідок чого українське суспільство поділилося за мовною ознакою, не сприяють здійсненню мовної політики у конструктивному руслі. Політичні дискусії щодо проблем інституціоналізації двомовності та “насильницької українізації” не тільки впливають на внутрішню стабільність, а й стають важливим чинником міждержавних відносин. У цьому контексті актуальним завданням є виявлення концептуальних засад та основоположних характеристик мовної політики, а також умов, які сприяють її розвитку та вдосконаленню.
  Постановка проблеми спирається на результати міждисциплінарних наукових досліджень. Дослідження мовно-політичних процесів базуються на філософсько-політичних поглядах відомих мислителів минулого Арістотеля [14], Г.Гегеля [40], В.Гумбольта [56; 57], І.Канта [89], Н.Макіавеллі [125] та ін.; теоретичних здобутках учених-політологів – П.Альтера [7], У.Альтерматта [8], М.Бердяєва [25], П.Браса [234], Р.Брубейкера [235], Е.Гельнера [42], Н.Глейзера [255], Л.Гумільова [58], Дж.Де-Вос [62], Дж.Едвардс [245], В.Кимлічки [92; 261], С.Лур’є [123], Д.Маршалла [290; 272], Б.Пейта [278], Е.Сміта [188], К.Фергюсона [252; 251], Г.Фішмана [253] та ін. У контексті досліджуваної теми особливу цінність мають концепції сучасних зарубіжних авторів Ф.Бенетона [23], С.Гангтінгтона [39], Дж.Гортона [46], Дж.Грея [47], І.Крістола [100], Дж.Мейса [137], А Токвіля [205], Ю.Габермаса [213], М.Гайдегера [214], К.Шмітта [283].
  Визначенню теоретико-методологічних підходів до дослідження сприяли праці українських мислителів В.Антоновича [11], Ю.Бачинського [19], В.Винниченка [33], М.Грушевського [55], Д.Донцова [68], М.Драгоманова [70], В.Липинського [119], І.Лисяка-Рудницького [120], І.Огієнка [150], В.Старосольського [192], І.Франка [212] та ін. Кожен із них зробив вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних засад українського державотворення, і зокрема мовного питання.
  Мовна проблематика висвітлювалася в багатьох дослідженнях у контексті різних галузей знань. Безпосередньо мовно-політичним питанням присвячено небагато праць. Серед них варто відзначити роботи А.Корж [98], Л.Масенко [131], Л.Нагорної [141], Є.Плахути [159], Л.Рапацької [182], О.Тараненка [195; 196; 197] та ін. Значний інтерес у плані дослідження проблеми становили праці Р.Абдулатіпова [1], М.Данилевського [59], С.Кульчинського [105], Н.Лебедєвої [115], В.Лопушинського [122], Б.Матіяш [133], В.Німчук [147], Т.Пилипенко [158], В.Тішкова [200], О.Ткаченка [202; 203], М.Товта [204] та ін., у яких висвітлюються окремі аспекти етнонаціональної проблематики.
  Вагомий внесок в осмислення цієї проблеми зробили сучасні вітчизняні дослідники: О.Антонюк [12], І.Варзар [29], К.Вітман [35], С.Дрожжина [71; 72], В.Євтух [76], О.Забужко [79], Ю.Калиновський [88], О.Картунов [91], І.Кресіна [99], І.Курас [106], Ю.Куц [107], О.Куць [109], Ю.Левенець [143], В.Лизанчук [116; 117], Л.Лойко [121], О.Майборода [140], О.Малиновська [127], Л.Нагорна [141], М.Обушний [148], М.Пірен, В.Ребкало, С.Римаренко [183], М.Степико [194], М.Шульга [224] та ін. Висвітлюючи проблеми міжетнічних та міжнаціональних відносин, вони відзначають визначальну роль мови у національному питанні та державотворчих процесах. У контексті даного дослідження певний науковий інтерес становлять праці В.Андрущенка [9], В.Бабаєва [180], О.Бабкіної[160], В.Бебика[20], О.Куценко [108], Л.Нікольського [144; 145; 146], А.Процик [179], В.Скуратівського [187], М.Степаненка [193], Б.Тернопільського [199], А.Швейцера [219; 220], О.Ялової [228], в яких детально проаналізовані різні мовно-культурні виміри суспільно-політичного життя.
  Визнаючи безперечні досягнення вітчизняних і зарубіжних науковців у розробці теорії та практики мовної політики, зазначимо, що поза їх увагою залишаються важливі теоретико-методологічні та практично-політичні питання, насамперед щодо ролі й завдань Української держави в цій сфері у сучасних умовах. Відтак актуальність теми дисертаційного дослідження випливає насамперед із необхідності виокремлення адекватних наукових підходів до вироблення ефективної державної мовної політики в Україні, досягнення максимально можливого балансу між загальнонаціональними інтересами та потребами етнічних груп і національних меншин щодо ролі й статусу мов, запобігання політизації на мовному ґрунті, визначення механізмів формування та особливостей реалізації мовної політики в Україні в контексті євроінтеграційних процесів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках планових тем відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України “Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні” (реєстраційний номер
  РК 0108U010354), “Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України” (реєстраційний номер РК 0110U008114). Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Інституту 9 лютого 2010 р. (протокол
  № 2).
  Мета дослідження полягає у комплексному політологічному дослідженні мовної політики в Україні, визначенні шляхів і механізмів удосконалення її правових засад в умовах євроінтеграції.
  Досягнення мети дослідження базується на реалізації таких завдань:
  – проаналізувати основні концептуальні підходи до вивчення мовної політики, визначити її роль та функціональні характеристики у суспільно-політичному розвитку сучасної України;
  – розкрити особливості мовної проблематики в Україні у політичному дискурсі на сучасному етапі;
  – визначити сутнісні характеристики та правові засади мовної політики в Україні;
  – вивчити досвід та визначити особливості формування і реалізації мовної політики у зарубіжних країнах, зокрема країнах Європейського Союзу, постсоціалістичних державах, США і Канаді;
  – здійснити компаративний аналіз законодавства, нормативно-правових актів України у мовній сфері та визначити напрями їх удосконалення;
  – з’ясувати особливості реалізації в Україні Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов та шляхи адекватної імплементації її положень у національне законодавство;
  – окреслити шляхи та напрями інституціонального вдосконалення мовної політики в Україні та сформулювати відповідні пропозиції і рекомендації для органів державної влади.
  Об’єктом дослідження є мовна політика.
  Предмет дослідження – політико-правові засади мовної політики в Україні.
  Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є система філософських, загальнонаукових та спеціальних методів, що застосовуються в політичних науках. Історичний метод використовувався для аналізу динаміки розвитку української мови та її правового статусу в контексті суспільних трансформацій на різних етапах. Статистично-аналітичний метод дав змогу опрацювати наукові, статистичні джерела, узагальнити дані соціологічних опитувань. Системний підхід уможливив аналіз суспільної трансформації, у якій мовне питання постає як чинник самоорганізації української нації, становлення нації-держави, політизації та самоідентифікації етноспільнот. У результаті використання структурно-функціонального методу визначено функції мови політичної та державної. Компаративістський підхід активно використовувався для визначення загальних тенденцій розвитку мов, мовного законодавства та мовної політики в державах Європейського Союзу та постсоціалістичних країнах.
  Нормативну базу дослідження становлять Конституція України, закони України, рішення Конституційного Суду України, постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, міжнародні документи, насамперед Європейська Хартія регіональних або міноритарних мов, конституції і нормативно-правові акти зарубіжних країн тощо.
  Наукова новизна одержаних результатів обумовлена вибором теми, важливість якої набуває першочергового значення в умовах розбудови державності України. У дисертації наведені теоретичні узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється у визначенні політико-правових засад та розробці механізмів реалізації державної мовної політики в Україні. У межах дослідження сформульо¬вано низку теоретичних положень і висновків, що мають наукову новизну:
  вперше:
  – обґрунтовано концептуальну модель формування та реалізації державної мовної політики в Україні, яка базується на системі наукових підходів, нормативно-правових документів та емпіричних даних щодо мовної ситуації в Україні й передбачає внесення змін до законодавства України щодо статусу мов, адекватну імплементацію в національне законодавство міжнародно-правових актів, зокрема Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов;
  – на основі комплексного аналізу мовно-політичних процесів в Україні розкрито сутнісні особливості мовної політики, яка, маючи вагому етнополітичну складову, повинна розв’язувати широке коло суспільно значущих завдань щодо забезпечення політичної стабільності в державі, консолідації нації, солідарності населення та збереження етнокультурного розмаїття. Визначено принципи, які найбільш оптимально можуть бути використані при розробці концепції державної мовної політики в Україні: утвердження української мови як єдиної, наділеної Конституцією України статусом державної мови; сприйняття державної мови як консолідаційного чинника та невід’ємного атрибуту державності; державний та громадський контроль за здійсненням та результативністю мовної політики; ґрунтовна наукова експертиза законопроектів та чинних нормативно-правових актів, концепцій і програм з питань державної мовної політики та обов’язкове врахування її висновків; імплементація міжнародно-правових норм у вітчизняне законодавство з обов’язковим урахуванням мовної ситуації всередині країни, неухильне дотримання мовних прав людини, гарантованих Конституцією України та міжнародно-правовими документами.
  удосконалено:
  – обґрунтування необхідності прийняття на законодавчому рівні нової Концепції державної мовної політики, розробки та прийняття нового законодавства про мови в Україні, яке має усунути джерела напруженості у відносинах між різними мовними групами та регіонами України;
  – визначення механізму формування і реалізації мовної політики як комплексу нормативно-правових, інституційних, ресурсних та організаційних засобів взаємодії влади з етноспільнотами, соціальними групами та суспільством у цілому;
  – політологічну дефініцію “мовна політика”. Мовну політику визначено як обумовлений її змістом комплекс засобів управлінського впливу на мовні відносини з метою досягнення певних завдань та реалізації управлінських цілей: консолідації суспільства, забезпечення прав та інтересів людини і громадянина, соціальних та етнічних груп;
  отримали подальший розвиток:
  – аргументація щодо специфіки мовної політики, яка не детермінована політичним режимом, оскільки в умовах демократії в різних країнах суттєво відрізняються підходи до формування і реалізації мовної політики, що позначається на статусі, порядку застосування і використанні мов. Попри певні особливості є низка спільних ознак мовної політики: її розробці та утвердженню мовної політики передували широкі наукові та громадські обговорення запропонованих концепцій, створення узгодженої нормативної бази, чітка система органів влади, відповідальних за здійснення мовної політики. Показано, що спроби імплементувати успішні практики зарубіжних мовних політик не матимуть бажаного ефекту без урахування мовної ситуації в Україні;
  – положення про необхідність нової редакції Закону України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” на основі адекватного тлумачення змісту Хартії у контексті захисту мов, яким загрожує зникнення, а не мов великих національних меншин, які достатньо поширені, розвинуті й не потребують заходів посиленої державної підтримки. Доведено необхідність здійснити науково коректне тлумачення низки міжнародно-правових документів, у тому числі Європейської Хартії регіональних або меншинних мов.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається рівнем і характером зростаючих потреб політичної науки у теоретико-методологічній розробці актуальних проблем мовної політики, зумовлених суперечливим становленням української мови як державної, різними конфліктами, спричиненими питаннями політичної боротьби навколо них. Внесені пропозиції можуть бути використані при розробці нової Концепції державної мовної політики України.
  Теоретичне значення одержаних результатів полягає в концептуалізації процесу інституціоналізації мови як державної. Запропонований у роботі теоретичний підхід може бути науковою базою вдосконалення технології впровадження й реалізації мовної політики.
  Матеріали дослідження можуть бути використані в діяльності органів державної влади, політичних і громадських організацій, у навчальному процесі при викладанні курсів та спецкурсів з політології, конфліктології, державного управління тощо.
  Апробація результатів дисертації. Результати наукового дослідження пройшли апробацію на науковій конференції “Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України” (14 травня 2010 р., м. Дніпропетровськ, тези опубліковано), всеукраїнській науковій конференції молодих вчених, присвяченій 20-й річниці незалежності України (16 червня 2011 р., м. Київ, тези опубліковано), всеукраїнській науковій конференції молодих учених “Проблеми кодифікації законодавства України на сучасному етапі” (11 квітня 2012 р.,
  м. Київ, тези опубліковано), міжнародній науково-практичній конференції “Дні інформаційного суспільства – 2012” (24–25 квітня 2012 р., м. Київ, тези опубліковано), науковій конференції “Наука як ресурс модернізаційної стратегії держави” (16 травня 2012 р., м. Київ, тези опубліковано).
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження дістали відображення в п’яти статтях, які опубліковані у фахових виданнях з політичних наук, та чотирьох тезах виступів на наукових конференціях.
  Структура і обсяг дисертаційного дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (295 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 219 сторінок, з яких основного тексту – 195 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційному дослідженні наведено теоретичні узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється в аналізі політико-правових засад та розробці механізмів впровадження державної мовної політики в Україні. Розроблено науково-прикладні підходи, що забезпечують теоретичне й практичне використання здобутих наукових результатів і можуть бути використані при розробці державної концепції з мовної політики. Отримані в процесі дослідження результати підтвердили покладену в його основу гіпотезу. Підсумки дослідження дають змогу визначити напрями подальшого розвитку і вдосконалення мовної політики в Україні. За результатами здійсненого дослідження сформульовано висновки і рекомендації, що мають теоретичне й практичне значення.
  1. Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури показав, що переважну більшість досліджень проблем мовної політики здійснено філологами та істориками, які висвітлюють політико-правові засади мовної політики лише побіжно. Поза їх увагою залишаються питання впливу мовного чинника на перебіг політичного процесу відповідно до європейських стандартів, формування правової бази утвердження української мови як єдиної державної за умови розвитку мов національних та регіональних меншин, становлення адекватної сучасним потребам суспільства мовної політики України. Нагальною є потреба в повноцінному аналізі зазначених проблем, вивченні особливостей формування і реалізації державної мовної політики в сучасній Україні, виходячи з умов євроінтеграції та особливостей мовної ситуації, що склалася в країні.
  2. Лише конституційного положення про статус української мови як державної для її утвердження та всебічного розвитку недостатньо. Необхідні дійові механізми формування та реалізації державної мовної політики. Послідовна й планомірна реалізація завдань державної мовної політики має забезпечити вільний і безконфліктний розвиток усіх мов національних меншин і регіональних мов, створити необхідні умови для утвердження державності української мови, набуття нею рис престижності, авторитетності та перспективності. Потребують суттєвого вдосконалення категорійно-понятійний апарат, нормативно-правова база мовної політики, методи обґрунтування варіантів вирішення мовної проблеми і прогнозування їх можливих негативних наслідків. На часі – розроблення концептуальної моделі формування та реалізації державної мовної політики в Україні.
  3. Мовна політика – це обумовлений її змістом комплекс засобів управлінського впливу на мовні відносини з метою досягнення певних завдань та реалізації управлінських цілей: консолідації суспільства, забезпечення прав та інтересів людини і громадянина, соціальних та етнічних груп. Для розробки дійової Концепції державної мовної політики України має бути переосмислено дотичні категоріальні поняття. Для здійснення мовної реформи слід конституційно і законодавчо закріпити категоріальний апарат, передусім дійшовши згоди в науковому співтоваристві щодо його однозначного тлумачення.
  4. В основі мовного консенсусу США лежить прагматичний підхід до соціокультурної ролі мови, яка розглядається не як засіб національної ідентифікації, а як інструмент спілкування, за допомогою якого досягаються соціальні, економічні та політичні цілі. Прагматичний підхід дає змогу нівелювати політизацію та штучну напругу довкола даного питання. В даному контексті досвід США може бути дуже корисним для України, особливо в частині розробки нової концепції державної мовної політики. Досвід Канади доводить, що питання мови та культури можуть врешті значною мірою визначати політичні процеси в країні. Етномовний конфлікт у Канаді відрізняється від подібних конфліктів у Східній Європі або постсоціалістичних країнах, позаяк врегульовується насамперед політичними демократичними способами, і його наслідки не несуть загрози внутрішньополітичній та міжнародній безпеці. Мовна ситуація в Канаді, Бельгії, Естонії та Латвії є наочним підтвердженням того, що ситуація багатомовності є неприродною, вимушеною і тимчасовою. Будь-яка багатомовна ситуація розвивається в напрямку ситуації одномовності, що відбувається в Естонії та Латвії. Приклад Канади та Бельгії свідчить про те, що ситуація, коли титульний етнос не в змозі асимілювати національні меншини та нав’язати їм свою мову, культуру та цінності, призводить до гострих політичних криз та соціальної напруги.
  5. Специфіка формування та реалізації державної мовної політики в умовах євроінтеграційних процесів передбачає регіоналізацію мовної проблематики, забезпечення безоплатного вивчення державної та рідної мов. Європейські стандарти державної мовної політики поєднують національні та загальноєвропейські компоненти, тобто враховують національні особливості та загальноєвропейські цінності й орієнтири. Зміни в змісті вітчизняної державної мовної політики мають стати основним дійовим інструментом її реформування та гармонізації з європейською практикою і нормативною базою. Зазначені процеси зумовлюють насамперед потребу нормативно-правового забезпечення мовної політики з урахуванням міжнародних та європейських стандартів.
  6. Формування та реалізація державної мовної політики в Україні передбачають такі етапи: перший етап – мовний вибір та формування цілей і завдань мовної політики; другий етап – розробка та вдосконалення нормативно-правової бази мовної політики. В Україні доцільно запровадити дворівневу систему реалізації мовної політики: загальнонаціональний рівень, де регулювання здійснюватиметься Кабінетом Міністрів України та іншими органами центральної виконавчої влади, і регіональний рівень, на якому основні завдання з реалізації мовної політики виконуватимуться місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
  7. Першочерговими заходами державної мовної політики України є:
  1) ухвалення Концепції державної мовної політики в Україні; 2) розробка дійових механізмів реалізації державної мовної політики; 3) прийняття нових законів та вдосконалення чинних; 4) оптимізація організаційно-функціональної структури формування і реалізації державної мовної політики. У новому мовному законодавстві має бути закріплено належну державну фінансову підтримку та відповідні протекціоністські заходи щодо розвитку української мови як державної, конкретизовано її статус, функції і консолідаційну роль у суспільстві.
  8. Держава як інститут влади має великі можливості впливу на мовну ситуацію через політичні, адміністративні, фінансово-економічні, ідеологічні важелі. Найбільш дійові інструменти мовної політики сконцентровані у сфері публічної діяльності владних інституцій, мережі адміністративних установ, системі освіти, засобах масової інформації. Сутність мовної політики полягає у впливі на мовну ситуацію, спрямуванні її розвитку в певному бажаному напрямі відповідно до національних інтересів. Таким чином, мовна політика є важливою складовою етнонаціональної політики і спрямована на регулювання етногрупових відносин, на їх впорядкованість відповідно до обраних політичних цілей і цінностей.








  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдулатипов Р. Г. Этнополитология / Р. Г. Абдулатипов. – СПб. : Питер, 2004. – 313 с.
  2. Аврорин В. А. Ленинские принципы языковой политики / В. А. Авро-рин // Вопросы языкознания. – 1970. – № 2. – С. 10–13.
  3. Аврорин В. А. Проблемы изучения функциональной стороны язика: к вопросу о предмете социолингвистики / В. А. Аврорин. – Л. : Наука, 1975. – 276 с.
  4. Ажнюк Б. М. Мовна політика і верховенство права / Б. М. Ажнюк // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали другого міжнар. конгресу (Київ, 25–27 жовт. 2007 р.). – К., 2007. – Т. І. – С. 42.
  5. Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / під заг. ред. Ю. Тищенко. – К. : Укр. незал. центр політ. дослідж., 2004. – 312 с.
  6. Алпатов В. М. 150 языков и політика 1917–1997. Социолингвисти-ческие проблемы СССР и постсоветского пространства / В. М. Алпатов. – М. : РАН, Ин-т востоковедения, 1997. – 192 с.
  7. Альтер П. Націоналізм: проблема визначення / П. Альтер // Націона-лізм : антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 2000. –
  С. 211–216.
  8. Альтерматт У. Этнонационализм в Европе / У. Альтерматт. – М. : Рос. гос. гумм. ун-т, 2000. – 367 с.
  9. Андрущенко В. П. Україна і цивілізований світ: проблеми пошуку оптимальної організації / В. П. Андрущенко // Генеза. – 1994. – № 1. – С. 18–19.
  10. Аннинский Л. Фуга. Бег и беженцы (из ответов на записки) /
  Л. Аннинский // Иностранец. – 1995. – № 28.
  11. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо державного статусу державної мови / М. Антонович // Право України. – 1999. –
  № 6. – С. 73–74.
  12. Антонюк О. Основи етнополітики / О. Антонюк. – К. : МАН, 2005. – 432 с.
  13. Арель Д. Спокуса “націоналізації” української держави / Д. Арель // Сучасність. – 1995. – № 12. – С. 84–107.
  14. Аристотель. Политика : соч. в четырех томах / Аристотель. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 375–644.
  15. Ахонина В. С. Англо-французское двуязычие в современной Канаде [Електронний ресурс] / В. С. Ахонина. – Режим доступу : www.demoscope.ru. – Назва з екрану.
  16. База даних законодавства Латвії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ttc.lv/lv/EN_tulkojumi.htm. – Назва з екрану.
  17. База даних законодавства Литви [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.litlex.lt. – Назва з екрану.
  18. Баранов А. Введение в прикладную лингвистику / А. Баранов. – М. : Эдиториал, 2001. – 358 с.
  19. Бачинський Ю. Економічні підстави самостійної нації / Ю. Бачин-
  ський // Націоналізм : антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 2000. – 872 с. – С. 133–146.
  20. Бебик В. Політологія для політика і громадянина / В. Бебик ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 2004. – 424 с.
  21. Беликов В. И. Социолингвистика. Цели, методы и проблемы / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 439 с.
  22. Белл Р. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / Р. Белл. – М. : Междунар. отношения, 1980. – 318 с.
  23. Бенетон Ф. Введение в политическую науку / Ф. Бенетон ; пер. с фр. – М. : Изд-во “Весь мир”, 2002. – 368 с.
  24. Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эпоху / Сейла Бенхабиб. – М. : Логос, 2005. – 350 с.
  25. Бердяев Н. А. Судьбы России. Опыты по психологии войны и национальности / Н. А. Бердяев. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 256 с.
  26. Бирюков С. В. Бельгийский федерализм как модель кризиса европейского федерализма / С. В. Бирюков // Вестн. Моск. ун-та. – 2009. – № 4. – С. 21–37. – (Серия 18 “Социология и политология”).
  27. Больман І. Мовні війни в Європі / Івон Больман ; пер. з фр. – К. : “К.І.С.”, 2007. – 280 c.
  28. Бріцин В. Мовна ситуація в УРСР і актуальні питання розвитку соціолінгвістичних досліджень / В. Бріцин // Функціонування і розвиток сучасних слов’янських мов : зб. наук. праць. – К., 1991. – С. 4–24.
  29. Варзар І. Політична етнологія як наука, історіологія, теорія, методологія, праксеологія / І. Варзар. – К. : Школяр, 1994. – 221 с.
  30. Вахтин Н. Языки народов Севера в ХХ веке. Очерки языкового сдвига / Н. Вахтин. – СПб. : ДБ, 2001. – 339 с.
  31. Вахтин Н. Б. Социолингвистика и социология язика / Н. Б. Вахтин,
  Е. В. Головко. – СПб. : ДБ, 2001. – 388 с.
  32. Верста І. Мікрополе терміна мовна політика / І. Верста // Вісник Львів. ун-ту. – 2006. – Вип. 38, ч. І. – С. 89–94. – (Серія “Філологія”).
  33. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – К. : Політвидав, 1990. – Ч. ІІІ. – 542 с.
  34. Вільне життя плюс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : vilne.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7248:dzerkalo-dushi-narodu&catid=7:duhovnist&Itemid=4. – Назва з екрану.
  35. Вітман К. М. Мовна політика Латвії як механізм інтеграції латвійського суспільства / К. М. Вітман // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 32. – С. 532–539. – (Серія “Юрид. і політ. науки”).
  36. Волков М. Место родного языка русскоязычной молодёжи в интеграционных процесах Латвии / М. Волков // Етнос, общество, государство. – 1999. – № 6. – С. 69–74.
  37. Гаврилишин В. Нерівнобедрений трикутник, або про ідею Слов’янського Союзу / В. Гаврилишин // Віче. – 1997. – № 5. – С. 132–138.
  38. Гак В. Г. К типологии форм языковой политики / В. Г. Гак // Вопросы языкознания. – 1989. – № 5. – С. 104–133.
  39. Гангтінгтон С. Захід : унікальність, універсалізм / С. Гангтінгтон // Філософська думка. – 1999. – № 1. – С. 82–100.
  40. Гегель Г. В. Конституция Германии / Г. В. Гегель // Политические произведения. – М. : Наука, 1978. – С. 65–184.
  41. Гейдер Й. Трактат о происхождении язика=Abhandlung über den Ursprung der Sprache / Й. Гейдер ; [пер. с нем. Г. Бергельсон]. – 2-е изд. – М. : URSS. ЛКИ, 2007. – С. VII–LIX, 133–157.
  42. Геллнер Э. Нации и национализм / Э. Геллнер / пер. с англ. Т. В. Бред-никовой, М. К. Тюнькиной ; ред. и послесл. И. И. Крупника. – М. : Прогресс, 1991. – 320 с.
  43. Герасимова О. Держава та мова в контексті процесів глобалізації [Електронний ресурс] / О. Герасимова. – Режим доступу : www.politik.org.ua. – Назва з екрану.
  44. Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – К. : Основи, 1999. – 726 с.
  45. Голос Америки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.voanews.com/ukrainian/news/a-49-2005-10-20-voa2-87011952.html?CFTO KEN=91991711&CFID=175088262&jsessionid=84304da0e464480ea2c0662a257538346e34. – Назва з екрану.
  46. Гортон Дж. Толерантність / Дж. Гортон // Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. – К. : Дух і Літера, 2000. – С. 396–398.
  47. Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности / Дж. Грей ; пер. с англ. ; под общ. ред. Г. В. Каменской. – М. : Праксис, 2003. – 368 с.
  48. Григорьев В. П. Культура языка и языковая политика / В. П. Григорь-
  ев // Общественные науки и современность. – 2003. – № 1. – С. 143–157.
  49. Грицяк Д. І. Державна мовна політика: основні чинники та завдання / Д. І. Грицяк // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2011. – Вип. 51. – С. 727–732. – (Серія “Юрид. і політ. науки”).
  50. Грицяк Д. І. Зарубіжні наукові концепції мовної політики / Д. І. Гри-
  цяк // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 1. – С. 287–298.
  51. Грицяк Д. І. Імплементація мовного законодавства Європейського Союзу в національну правову систему як необхідна умова модернізації України / Д. І. Грицяк // Проблеми державотворення і правотворення в умовах модернізації України : зб. матер. всеукр. наук. конф. молодих вчених, присвяченої 20-й річниці незал. України (Київ, 16 черв. 2011 р.). – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 75–80.
  52. Грицяк Д. І. Правові засади державної мовної політики в Україні /
  Д. І. Грицяк // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2010. – Вип. 49. – С. 706–712. – (Серія “Юрид. і політ. науки”).
  53. Гришаева Е. Б. Вопросы языкового планирования в западной лингвистической традиции / Е. Б. Гришаева. – М., 1990. – 20 с.
  54. Гришаева Е. Б. Социолингвистические модели изучения проблем языкового планирования / Е. Б. Гришаева. – Красноярск, 1997.
  55. Грушевський М. Про українську мову та українську школу / М. Грушевський. – К. : Веселка, 1991. – 45 с.
  56. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода / В. фон. Гумбольдт // Избранные труды по языкознанию. – М. : Прогресс, 1984. – С. 37–298.
  57. Гумбольдт В. Язык и философия культуры / В. Гумбольдт ; пер. с нем. яз. – М. : Прогресс, 1985. – 451 с.
  58. Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период / Л. Н. Гумилев . – Л. : Наука, Ленинград. отделение, 1990. – 279 с.
  59. Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому /
  Н. Я. Данилевский. – 6-е изд. – СПб. : Изд-во СПб ун-та, 1995. – 187 с.
  60. Данилевська О. М. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР / О. М. Данилевська. – К., 2009. – 176 с.
  61. Данилевська О. Мовна політика Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Укр. мова” / О. Данилевська ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2004. – 217 с.
  62. Де-Вос Дж. Этнический плюрализм: конфликт и адаптация / Дж. Де-Вос // Личность, культура, етнос: современная психологическая антропология / под общ. ред. А. А. Белика. – М. : Смысл, 2001. – С. 229–277.
  63. Декларація прав національностей України // Відомості Верх. Ради України. – 1991. – № 53. – С. 799.
  64. Декларація прав осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин : прийн. резолюцією 47 / 135 Ген. Асамблеї ООН 18.12.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_318. – Назва з екрану.
  65. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верх. Ради УРСР. – 1990. – № 31, С. 429.
  66. Декрет від 31.03.1966 № 66-203 // J.O. – 1966. – Apr. 7, at 2795.
  67. Документ Копенгагенської наради Конференції щодо людського розвитку НБСЄ : міжнар. документ ОБСЄ, 1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_082. – Назва з екрану.
  68. Донцов Д. Націоналізм / Д. Донцов. – Львів : Нове життя, 1926. – 271с.
  69. Доповідь Генерального директора мовної інспекції Ільмара Томуска на конференції мовної політики країн Прибалтики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.keeleinsp.ee/index.php3?lng=2&s=menu&ss=content&news=77&id= 81. – Назва з екрану.
  70. Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці : у 2-х т. /
  М. П. Драгоманов. – К. : Рад. письменник, 1970. – Т. 2. – 595 с.
  71. Дрожжина С. В. Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти : монографія / С. В. Дрожжина. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 196 с.
  72. Дрожжина С. В. Місце мультикультуралізму в сучасному українському соціумі [Електронний ресурс] / С. В. Дрожжина. – Режим доступу : www.culturalstudies.in.ua. – Назва з екрану.
  73. Дьячков М. Социальная роль языков в многоэтнических обществах /
  М. Дьячков. – М., 1993. – 115 с.
  74. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин // Офіц. вісник України. – 2006. – № 50. – С. 3381.
  75. Євсєєва Г. П. Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія / Г. П. Євсєєва. – Дныпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 337 с.
  76. Євтух В. Досвід вирішення етнонаціональних проблем: концептуальні засади і практичні заходи / В. Євтух // Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду / під заг. ред. Ю. Тищенко. – К. : Укр. незал. центр політ. досліджень, 2004. – С. 13–37.
  77. Єсаулов С. Зовнішня політика “по-бельгійськи”, або Сепаратизм як наступна стадія федералізму / С. Єсаулов // Політика і час. – 2007. – № 1. – С. 37–39.
  78. Заблоцький В. В. Проблеми формування потреби у державній мові: європейський досвід розвитку / В. В. Заблоцький // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім.
  В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – № 702. – С. 163–168. – (Серія “Питання політології”).
  79. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу /
  О. Забужко. – К. : Факт, 2001. – 160 с.
  80. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015. – Назва з екрану.
  81. Заграва Е. Глобалізація і нації / Е. Заграва. – К. : Фенікс, 2002. – 64 с.
  82. Закон Французької республіки № 75-1349 від 31.12.1975 // J.O. – 1976. – Jan 4, at 189.
  83. Закон Французької республіки № 95-665 від 04.08.1994 // J.O. – 1994. – Aug. 5.
  84. Залізняк Г. Чи можливі у столиці конфлікти на мовному ґрунті? / Г. Залізняк // Урок української. – 2001. – № 9 (31). – С. 6–8.
  85. Илишев И. Г. Язык и политика в многонациональном государстве (политологические очерки) / И. Г. Илишев. – Уфа : Китап, 2000. – 272 с.
  86. Исаев М. И. Социолингвистические проблемы языков народов СССР (вопросы языковой политики и языкового строительства) / М. И. Исаев. – М. : Высш. шк., 1982. – 168 с.
  87. Калиновська О. Мовна ситуація в сфері освіти / О. Калиновська // Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. – К., 2008. – С. 196–233.
  88. Калиновський Ю. Ю. Сутність етнополітики / Ю. Ю. Калиновський. – Х. : ХВУ, 1998. – 19 с.
  89. Кант И. Сочинения : в 6 т. / И. Кант ; под общ. ред. В. Ф. Асмуса и др. – М. : Мысль, 1965.
  90. Каращук Г. Амбівалентність і білінгвізм українсько-польського пограниччя (на прикладі Волині) / Г. Каращук // Державність української мови та мовний досвід світу : матер. міжнар. конф. – К., 2000. – С. 208.
  91. Картунов О. В. Вступ до етнополітології : науково-навч. посіб. /
  О. В. Картунов ; Ін-т економіки, упр. та госп. права. – К. : Довіра, 1999. – 300 с.
  92. Кимлічка В. Лібералізм і права меншин / Вілл Кимлічка ; пер. з англ. – Х. : Центр Освітніх ініціатив, 2001. – 176 с.
  93. Ключник Р. М. Політична криза в Бельгії та перспективи її вирішення / Р. М. Ключник, В. В. Кривошеїн // Грані. – 2011. – № 1 (75). – С. 145–148.
  94. Коваль А. Мы должны начать готовиться к концу Бельгии / А. Коваль // Зеркало недели. – 2010. – № 33. – С. 5.
  95. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (ООН, 1960) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 995_174. – Назва з екрану.
  96. Конституційний закон № 92-554 від 25.06.1992 // J.O. – 1992. – June 26.
  97. Конституція України : закон України від від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верх. Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
  98. Корж А. В. Мовний чинник суспільної трансформації в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політ. ін-ти та процеси” / А. В. Корж ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – К., 2004. – 214 с.
  99. Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: етнополітичний аналіз / І. Кресіна. – К. : Основи, 1998. – 635 с.
  100. Крістол І. Капіталізм, соціалізм, нігілізм / Істон Крістол // Консерватизм : антологія / упорядн. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 1998. – С. 3–21.
  101. Крылова И. Бельгия: опыт решения национальных проблем / И. Крылова // Полит. образование. – 1989. – № 6. – С. 108–112.
  102. Кузнецов С. Н. Модели языковой политики в русскоязычном общесве / С. Н. Кузнецов // Русский язык: исторические судьбы и современность : матер. Междунар. конгреса. – М., 2001. – С. 310–312.
  103. Кузнецов С. Языковая политика и языковое планирование [Електрон-ний ресурс] / С. Кузнецов // Режим доступу : genhis.philol.msu.ru/article_195.shtml. – Назва з екрану.
  104. Кулик В. Мовна політика та суспільні настанови щодо неї після Помаранчевої революції / В. Кулик // Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. – К., 2008. – С. 11–54.
  105. Кульчинський С. Зміст радянської українізації 20-х років /
  С. Кульчинський // Сучасність. – 1998. – № 9. – С. 66–70.
  106. Курас І. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І. Курас. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.
  107. Куц Ю. О. Етнополітичні державотворчі процеси в Україні: управлінський аспект : монографія / Ю. О. Куц. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. – 204 с.
  108. Куценко О. Д. “HOMO VOTING”: вибір між раціональністю та емоціями / О. Д. Куценко // Регіоналізм і вибори як засіб удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”,
  2003. – С. 239–280.
  109. Куць О. М. Мовна політика в державотворчих процесах України : навч. пос. / О. Куць. – X. : ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – 2004. – 275 с.
  110. Куць О. М. Мовна політика в Україні / О. М. Куць, В. В. Заблоцький. – Х. : ХНУ ім.В.Каразіна, 2007. – 297 с.
  111. Лабов У. Единство социолингвистики / У. Лабов // Социально-лингвистические исследования. – М. : Наука, 1976. – С. 5–30.
  112. Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте / У. Лабов // Новое в лингвистике. – М. : Прогресс, 1975. – Вып. VII. – С. 96–181.
  113. Лазаренко Л. Досвід мовних політик світу й українська перспектива (інформаційно-аналітичний огляд) / Л. Лазаренко // Українська мова. – 2003. –
  № 4. – С. 3–22.
  114. Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание : избр. раб. : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Б. А. Ларин. – М. : Просвещение, 1977. – 223 с.
  115. Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию / Н. М. Лебедева. – М. : Ключ-С, 1999. – 224 с.
  116. Лизанчук В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка / В. Лизанчук ; Львів. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2008. – 256 с.
  117. Лизанчук В. Творимо разом Україну : монографія / В. Лизанчук. – Львів : ПАІС, 2009. – 452 с.
  118. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Ярцева]. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 685 с.
  119. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / В. Липинський. – К. ; Філадельфія : Ін-т Східноєвроп. дослідж. НАН України ; Східноєвроп. дослідн. ін-т ім.В.К.Липинського, 1995. – 470 с.
  120. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2-х т. / І. Лисяк-Рудницький. –
  К. : Основи, 1994. – Т. 2. – 573 с.
  121. Лойко Л. І. Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність : монографія / Л. І. Лойко. – К. : ПЦ “Фоліант”, 2005. – 634 с.
  122. Лопушинський І. П. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступен д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 “Механізми держ. упр.” / І. П. Лопушинський ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2008. – 36 с.
  123. Лурье С. В. Историческая етнологія : учеб. пос. для вузов /
  С. В. Лурье. – М. : Академ. проект ; Гаудеамус, 2004. – 624 с.
  124. Любарская Е. Каким должно быть положение жителей Эстонии и Латвии, говорящих по-русски? [Електронний ресурс] / Е. Любарская. – Режим доступу : lenta.ru/articles/2005/02/03/latvia/. – Назва з екрану.
  125. Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли ; ред. К. А. Тананушко. – М. : ООО “Изд-во АСТ”, 2002. – 492 с.
  126. Мала енциклопедія етнодержавознавства / [відп. ред., кер. авт. кол., упоряд. Ю. Римаренко] ; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – К. : Генеза ; Довіра, 1996. – 942 с.
  127. Малиновська О. Нетрадиційні етнічні громади у великих містах України: реалії та можливі управлінські рішення / О. Малиновська // Упр. суч. містом. – 2002 – № 1–3 (5). – С. 147–155.
  128. Маркс К. Німецька ідеологія / К. Маркс, Ф. Енгельс // Твори : у 5 т. – М. ; Л., 1927. – Т. 3. – С. 95.
  129. Мармазов В. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми / В. Мармазов, І. Піляєв. – К., 1999. – С. 133.
  130. Марусик Т. Мовне законодавство і мовні відносини у Франції: погляд крізь віки – 2 [Електронний ресурс] / Т. Марусик // Дзеркало тижня. Україна. – Режим доступу : dt.ua/POLITICS/movne_zakonodavstvo_i_movni_vidnosini_u_ frantsiyi_poglyad_kriz_viki-2-87189.html. – Назва з екрану.
  131. Масенко Л. Т. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Т. Масенко. – К. : ВД “КМ Академія”, 2004. – 163 с.
  132. Матвієнко А. Українська мова й українська політика [Електронний ресурс] / А. Матвієнко. – Режим доступу : vesna.sammit.kiev.ua/ukr/konf/mp2000/ 07.html. – Назва з екрану.
  133. Матіяш Б. Проблеми функціонування та розвитку державної мови в Україні: 90-ті роки ХХ століття / Б. Матіяш // Державність української мови і мовний досвід світу. – К., 2000. – С. 273.
  134. Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики : навч. пос. / Г. Мацюк. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2009. – Вип. 2. – 212 с. – (Серія “Мова і соціум”).
  135. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации // Сборник важнейших документов по международному праву : в 2-х ч. – М., 1996. – Ч. 1. – С. 107–121.
  136. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании / А. Мейе / ред. Б. Горнунг, М. Петерсон, пер. А. В. Дилигенская, предисл. Б. Горгунг. – М.: Изд-во иностранной лит., 1954. – 205 с.
  137. Мейс Дж. Комунізм пострадянського періоду / Джеймс Мейс // Політична думка. – 1997. – № 4. – С. 50–60.
  138. Мечковская Н. Общее языкознание: структура и социальная типология языков : учеб. пособие / Н. Мечковская. – М. : Наука, 2007. – 312 с.
  139. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права : міжнар. документ ООН, 1966 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042. – Назва з екрану.
  140. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом : монографія / О. М. Майборода, М. І. Шульга, В. П. Горбатенко та ін., – К. : ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2008. – 398 с.
  141. Нагорна Л. Політична мова і мова політики / Л. Нагорна. – К. : Світогляд, 2005. – 315 с.
  142. Намазова А. С. Межнациональные отношения в Бельгии / А. С. Намазова // Новая и новейшая история. – 1990. – № 4. – С. 14–22.
  143. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України / ред. Ю. А. Левенець. – К., 2007. – Вип. 33. – 474 с.
  144. Никольский Л. Б. Синхронная социолингвичтика: теория и проблемы / Л. Б. Никольский. – М. : Наука, 1976. – 168 с.
  145. Никольский Л. Б. Язык в политике и идеологии стран зарубежного Востока / Л. Б. Никольский. – М. : Наука. – 1986. – 194 с.
  146. Никольский Л. Б. Языковая политика как форма сознательного воздействия общества на языковоеразвитие / Л. Б. Никольский // Язык и общест-во. – М., 1968. – С. 83–110.
  147. Німчук В. Спроба ревізії Конституції / В. Німчук // Літературна Україна. – 2005. – 14 квіт. – С. 1.
  148. Обушний М. Етнос і нація: проблеми ідентичності / М. Обушний. – К. : Укр. центр духовної культури, 1998. – 204 с.
  149. Огар Е. До питання про сучасну мовну ситуацію в Україні [Електронний ресурс] / Е. Огар. – Режим доступу : www.ji-magazine.lviv.ua/ n20texts/ukr/ohar-ukr.html. – Назва з екрану.
  150. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки: рідномовний катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадян-
  ства : факс. вид. / І. Огієнко. – К. : АТ “Обереги”, 1994. – 72 с.
  151. Ожеван Н. Язык политики и языковая политика: посттоталитарные проблемы преодоления этноязыкоцентризма [Електронний ресурс] / Н. Ожеван. – Режим доступу : www.niurr.gov.ua/ukr/dialog-1999/ozhevan-3.htm. – Назва з екрану.
  152. Офіційне інтернет-представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.president.gov.ua/documents/10486.html. – Назва з екрану.
  153. Офіційний сайт Венеціанської комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)008-e.pdf. – Назва з екрану.
  154. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v010p710-99//. – Назва з екрану.
  155. Офіційний сайт Ради Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.coe.int/. – Назва з екрану.
  156. Пелагеша Н. Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації / Н. Пелагеша. – К. : НІСД, 2008. – 288 с.
  157. Пилинський Я. Білінгвізм в Україні: співіснування чи конфронтація? / Я. Пилинський // Проблеми застосування і розвитку мов. – К. : Вид. центр “Просвіта”. – 1998. – Вип. ІІІ. – С. 39.
  158. Пилипенко Т. І. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин: теорія і практика імплементації в Україні / Т. І. Пилипенко. – Львів : Світ, 2007. – 144 с.
  159. Плахута Є. Цілі мовної політики держави: українські проблеми на тлі досвіду Латвії та Білорусі / Є. Плахута // Державність української мови та мовний досвід світу : матер. міжнар. конф. – К., 2000. – С. 48–49.
  160. Політологія : пос. для студ. вузів / О. В. Бабкіна [та ін.] ; ред.
  О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – К. : Академія, 1998. – 368 с. – (Серія “Гаудеамус”).
  161. Попеску И. В. Языковая политика и проэкты законов о языках. Проэкты законов о языках – экспертный анализ / И. В. Попеску. – К., 2000. – 216 с.
  162. Прадід Ю. Д. Мовне питання в українських конституціях ХХ ст. /
  Ю. Д. Прадід // Мовознавство. – 2002. – № 1. – С. 17–22.
  163. Про видавничу справу : закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР // Відомості Верх. Ради України. – 1997. – № 32. – С. 206.
  164. Про державну мову : закон Литовської республіки [Електронний ресурс] // Право та засоби масової інформації. – Режим доступу : www.medialaw. ru/exussrlaw/l/lt/lang.htm. – Назва з екрану.
  165. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : закон України від 16.11.1992 № 2782-XII // Відомості Верх. Ради України. – 1993. –
  № 1. – С. 1.
  166. Про засади державної мовної політики : проект закону України від 26.08.2011 № 9073 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=41018. – Назва з екрану.
  167. Про інформацію : закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верх. Ради України. – 1992. – № 48. – С. 650.
  168. Про кінематографію : закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР // Відомості Верх. Ради України. –1998. – № 22. – С. 114.
  169. Про Концепцію державної мовної політики України : проект закону України від 25.09.2008 № 3220 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=33443. – Назва з екрану.
  170. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21.05.1997
  № 280/97-ВР // Відомості Верх. Ради України. – 1997. – № 24. – С. 170.
  171. Про мови в Українській РСР : закон Української РСР від 28.10.1989
  № 8312-XI // Відомості Верх. Ради УРСР. – 1989. – Додаток до № 45. – С. 631.
  172. Про національні меншини в Україні : закон України від 25.06.1992
  № 2494-XII // Відомості Верх. Ради України. – 1992. – № 36. – С. 529.
  173. Про освіту : закон України від 23.05.1991 № 1060-XII // Відомості Верх. Ради УРСР. – 1991. – № 34. – С. 451.
  174. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : закон України від 09.01.2007 № 537-V // Відомості Верх. Ради України. – 2007. – № 12. – С. 102.
  175. Про статус суддів : закон України від 15.12.1992 № 2862-XII // Відомості Верх. Ради України. – 1993. – № 8. – С. 56.
  176. Про судоустрій і статус суддів : закон України від 07.07.2010 № 2453-VI // Офіц. вісник України. – 2010. – № 55/1. – С. 7.
  177. Про телебачення і радіомовлення : закон України від 21.12.1993
  № 3759-XII // Відомості Верх. Ради України. – 1994. – № 10. – С. 43.
  178. Проекты законов о языках – экспертный анализ : матер. круглого
  стола / Фонд поддержки русс. культуры в Украине ; науч. ред. : Н. А. Шульга. – К., 2000. – 216 с.
  179. Процик А. Мова, ідентичність і державність в історичній перспективі: Чехословаччина в першому десятилітті незалежності / Анна Процик // Про український правопис і проблеми мови : зб. доповідей мовної секції 16-ї річної конф. укр. проблематики. – Нью-Йорк ; Львів, 1997. – С. 25.
  180. Психодіагностика в муніципальній кадровій політиці : монографія /
  В. М. Бабаєв, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, В. В. Бондаренко. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2003. – 390 с.
  181. Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 № 995-055 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon2.rada. gov.ua/laws/show/995_055. – Назва з екрану.
  182. Рапацька Л. П. Правове регулювання мовної політики в Україні наприкінці XVIII – на початку XXI ст. (на матеріалах Криму) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень” / Л. П. Рапацька ; Нац. ун-т вн. справ. – Х., 2005. – 215 с.
  183. Римаренко Ю. І. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні заса-ди / Ю. І. Римаренко, Л. Є. Шкляр, С. Ю. Римаренко. – К. : Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – 2001. – 264 с.
  184. Рішення Європейського суду з прав людини від 07.12.2004, заява
  № 71074/01 від Юти Ментцена, також відома як справа Ментцена проти Латвії = (ECHR, decision of 7 December 2004, Application no. 71074/01 by Juta MENTZEN also known as MENCENA against Latvia) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eu.vlex.com/vid/mentzen-v-latvia-26781928. – Назва з екрану.
  185. Розподіл населення Української РСР за національністю і мовою // Політика і Час. – 1991. – № 1. – С. 87–89.
  186. Романчук О. Мову держави злочинно занедбано… / О. Романчук // Літературна Україна. – 2010. – 5 серпня. – С. 27.
  187. Скуратівський В. Гуманітарна політика в Україні : навч. пос. / В. Скуратівський, В. Трощинський, С. Чукут. – К. : УАДУ, 2002. – 262 с.
  188. Сміт Є. Національна ідентичність / Є. Сміт. – К. : Основи, 1994. – 223 с.
  189. Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике / Ф. де Соссюр. – М. : Изд. группа “Прогресс”, 2000. – 280 с.
  190. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Ф. де Соссюр. – М. : Прогресс, 1977. – 106 с.
  191. Союз русских обществ в Швеции [Електронний ресурс]. – Pежим доступу : www.rurik.se/UserFiles/File/2683_1.pdf. – Назва з екрану.
  192. Старосольський В. Теорія нації / В. Старосольський. – 2-е вид. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1966. – 144 с.
  193. Степаненко М. На шляху до справжньої багатомовності / Микола Степаненко, Ніна Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 5. – С. 19–22.
  194. Степико М. Соціокультурні механізми націотворення: минуле, сучасне, майбутнє / М. Степико // Укр. політ. нація: ґенеза, стан, перспективи. – К. : НІСД, 2003. – 632 с.
  195. Тараненко О. Мовна ситуація і мовна політика часів “перебудови” і державної незалежності України (кінець 80-х – 90-ті роки) // Українська мова. – Opole, 1999. – С. 35–66.
  196. Тараненко О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні (на загальнослов’янському тлі) / О. Тараненко // Мовознавство. – 2003. – № 2–3. –
  С. 33–35.
  197. Тараненко О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні /
  О. Тараненко // Мовознавство. – 2003. – № 2–3. – С. 30–55.
  198. Теоретические проблемы социальной лингвистики. – М. : Наука,
  1981. – 365 с.
  199. Тернопільський Б. Правові засади мовної політики / Б. Тернопіль-
  ський // Віче. – 2003. – № 10. – С. 66–71.
  200. Тішков В. Концептуальна еволюція національної політики в Росії / В. Тішков. – М., 1996. – № 100. – С. 25. – (Серія “Дослідження по прикладній і невідкладній етнології”).
  201. Ткаченко О. Мовна ситуація в Україні / О. Ткаченко // Державність української мови і мовний досвід світу : матер. міжнар. конф. – К., 2000. – № 2–
  3. – С. 400–405.
  202. Ткаченко О. Про повноту і неповноту мов і деякі інші явища /
  О. Ткаченко // Мовознавство. – 2006. – № 2–3. – С. 12–18.
  203. Ткаченко О. Українська мова у правовому полі України / О. Ткаченко // Українська освіта у світовому часопросторі : матер. другого міжнар. конгресу (Київ, 25–27 жовт. 2007 р.) : у 2-х кн. – К., 2007. – Кн. І. – С. 494–495.
  204. Товт М. М. Систематизація мовного законодавства відповідно до Конституції та міжнародних зобов’язань України / М. М. Товт // Конституція України та проблеми систематизації законодавства : зб. наук. праць. – К. : Ін-т законод. Верх. Ради України. – К., 1999. – Вип. 5. – С. 346.
  205. Токвиль А. Демократия в Америке / А. Токвиль ; пер. с франц. – М. : Прогресс, 1992. – 620 с.
  206. Українська мова : енциклопедія. – К. : Укр. енциклопедія, 2000. – 752 с.
  207. Українська мова : короткий тл
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины