Ювченко Аліна Ігорівна. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії : Ювченко Алина Игоревна. Современные политические трансформации гендерных отношений в странах Восточной и Южной Азии • Название:
 • Ювченко Аліна Ігорівна. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії
 • Альтернативное название:
 • Ювченко Алина Игоревна. Современные политические трансформации гендерных отношений в странах Восточной и Южной Азии
 • Кол-во страниц:
 • 204
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2014
 • Краткое описание:
 • Ювченко Аліна Ігорівна. Сучасні політичні трансформації гендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії.- Дисертація канд. політ. наук: 23.00.02, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014.- 204 с.  Міністерство освіти і науки України
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  На правах рукопису


  ЮВЧЕНКО АЛІНА ІГОРІВНА

  УДК 32-055.2:(5-11) (5-13)


  СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ҐЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АЗІЇ

  23.00.02 – політичні інститути та процеси

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата політичних наук


  Науковий керівник
  Тукаленко Інна Анатоліївна
  кандидат філософських наук,
  доцент

  Київ – 2014

  ЗМІСТ
  Вступ………………………………………………………………………..3
  Розділ 1. Теоретичні засади дослідження сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин…………………………………………….10
  Розділ 2. Впровадження західних моделей рівності в політику і практику ґендерних відносин у країнах Східної та Південної Азії…………. 68
  Розділ 3. Роль глокалізації ґендерних відносин у формуванні державних ґендерно-чутливих політик у країнах Східної та Південної Азії …………………………………………………………………………………...123
  Висновки ………………………………………………………………..173
  Список використаних джерел………………………………………...179  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Сучасні політичні трансформації ґендерних відносин є цілісним багатовекторним процесом, що спрямований на досягнення ґендерної рівності шляхом покращення політико-правового статусу жінок та комплексного розширення їхніх можливостей в нинішніх умовах. Політичні трансформації ґендерних відносин на сучасному етапі зумовлюються формуванням у західних демократичних країнах наприкінці 1960-их – початку 1970-их рр. нового ґендерного контракту «рівного статусу» та його поширенням країнами світу.
  Імплементація міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик у країнах, що розвиваються спричиняє процеси ґендерного вирівнювання й сприяє зміні правового, політичного та економічного становища жінок. Динаміка зміни місця й ролі жінок у суспільстві в умовах впровадження ґендерних політик має достатньо суперечливих характер, оскільки поряд з покращенням їхнього становища відбувається поглиблення деяких форм ґендерної дискримінації. Відтак, існує потреба дослідження специфіки імплементації міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик у країнах, що розвиваються, й врахування її переваг та недоліків при розробці концептуальних ґендерних політик.
  Досягнення ґендерної рівності в умовах трансформації суспільств є особливо актуальною проблемою для України, оскільки формування ґендерних політик розпочалось у країні відносно нещодавно, а тому вкрай необхідним є огляд сучасного світового досвіду їх впровадження та реалізації. Дослідження специфіки імплементації ґендерних політик на прикладі країн Східної та Південної Азії є особливо слушним, оскільки найбільш інтенсивно політичні трансформації ґендерних відносин в сучасних умовах відбуваються саме в державах азійського регіону, що обумовлено активізацією їхньої міжнародної співпраці й зростаючою роллю у світовій політиці та економіці. Зважаючи на те, що в процесі впровадження міжнародних ґендерних стратегій Україна стикається з рядом проблем, аналогічних азійським, вивчення й критична оцінка досвіду розробки концептуальних ґендерних політик в країнах Східної та Південної Азії має важливе значення для їх успішного просування в Україні.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою наукової роботи філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідної теми 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства».
  Мета та задачі дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування сутності сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії.
  Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних задач:
  - розкрити сутність процесу політичних трансформацій ґендерних відносин й виокремити основні його складові та особливості на сучасному етапі;
  - охарактеризувати ключові механізми впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик в країнах світу й визначити значимість їхнього впливу на ставище жінок;
  - розглянути та систематизувати ключові зміни у політиці та практиці ґендерних відносин у країнах Східної та Південної Азії;
  - виокремити основні причини формування суперечливих ґендерно-чутливих політик в країнах Східної та Південної Азії на сучасному етапі;
  - з’ясувати сутність глокалізації ґендерних відносин та охарактеризувати її вплив на формування державних ґендерно-чутливих політик у країнах Східної та Південної Азії.
  Об’єктом дослідження є політичні трансформації ґендерних відносин.
  Предметом дослідження виступають сучасні політичні трансформації ґендерних відносин у країнах Східної та Південної Азії.
  Методи дослідження. Дисертаційну роботу виконано на засадах комплексного міждисциплінарного підходу, який дозволяє у процесі дослідження звертатись до надбань філософії, соціології, історії із зазначеної проблеми. При вирішенні задач дисертаційного дослідження використовувався наступний ряд методів: системний метод, який дав змогу розглянути сучасні політичні трансформації ґендерних відносин як комплексний процес, що має єдину логіку розвитку; структурно-функціональний метод допоміг виокремити основні складові сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин та виявити їхній функціональний взаємозв’язок; історичний метод дозволив розглянути хронологічні відтинки змін у ґендерних порядках країн Східної та Південної Азії та виявити зміни на різних етапах впровадження політик ґендерної рівності; статистичний метод використано для з’ясування рівня участі жінок регіону у владних структурах; порівняльний метод дозволив конкретизувати специфіку політичних трансформацій ґендерних відносин у країнах Східної та Південної Азії шляхом порівняння із західним ґендерним порядком.
  Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційне дослідження є цілісною науковою роботою, у якій авторка, систематизуючи теоретичний матеріал, здійснила комплексний аналіз сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин в країнах Східної та Південної Азії. Це дало змогу обґрунтувати наступні теоретичні положення, що визначаються новизною й виносяться на захист:
  - запропоновано авторське трактування сутності політичних трансформацій ґендерних відносин й обґрунтовано, що політичні трансформації ґендерних відносин на сучасному етапі є результатом формування та впровадження цілеспрямованого комплексу політичних рішень і дій, скерованих на вирівнювання ґендерного дисбалансу в суспільно-політичній сфері різних країн світу. Уточнено, що основними складовими сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин є глобалізація ґендерних відносин, глокалізація та «альтернативна глобалізація» їх системи. Вперше виокремлено ряд особливостей сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин: 1) сучасні політичні трансформації ґендерних відносин сприяють зміні як жіночих, так і чоловічих ґендерних ролей; 2) провідну роль у політичних трансформаціях ґендерних відносин має просторовий фактор (людська географія); 3) об’єктом політичних трансформацій ґендерних відносин є країни, що розвиваються; 4) сучасні політичні трансформації ґендерних відносин мають західноцентричний характер; 5) наслідком впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик є їхня глокалізація;
  - уточнено сутність ключових механізмів впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик, серед яких: 1) наділення жінок владою та правами; 2) розробка ґендерно-чутливих (зокрема, й державних) політик; 3) формування державної політики щодо жінок. З’ясовано, що впровадження цих механізмів зумовлює широкий комплекс змін у правовому, політичному та економічному становищі жінок. Зокрема, відбувається юридичне закріплення рівності прав чоловіків та жінок й принципу недискримінації за ознакою статі. Водночас активізується ґендерне вирівнювання в сфері політики, спрямоване на підвищення рівня участі жінок у виконавчих, законодавчих та судових органах влади, подолання бар’єру «скляної стелі» й посилення їхнього впливу на прийняття політичних рішень на усіх рівнях владної вертикалі. Стрімко зростає рівень економічної активності та соціальної включеності жінок. Заразом з’ясовано, що впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик не лише сприяє зменшенню ґендерної асиметрії в суспільстві, але може зумовлювати поглиблення деяких форм дискримінації жінок;
  - набуло подальшого розвитку дослідження впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик в країнах Східної та Південної Азії на основі аналізу міжнародних угод та державних нормативно-правових актів, спрямованих на утвердження рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. Розглянуто сутність ключових стратегій залучення жінок в країнах Східної та Південної Азії до суспільно-політичної діяльності серед яких: 1) реалізація ґендерного квотування; 2) участь у діяльності жіночих організацій; 3) ґендерний мейнстримінг. Шляхом аналізу статистичних даних проілюстровано ключові зміни у політичному та економічному становищі жінок азійського регіону. Аргументовано, що впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик має неоднозначний вплив на становище жінок в країнах Східної та Південної Азії, що обумовлено суперечливими ґендерними політиками;
  - запропоновано авторський підхід до систематизації та обґрунтування основних причин суперечливих ґендерних політик в країнах Східної та Південної Азії серед яких: 1) відсутність дієвих механізмів реалізації державних стратегій досягнення ґендерної рівності; 2) економічна вигідність експлуатації жінок; 3) тенденції збереження традиційного ґендерного порядку. Уточнено, що підвищення ефективності ґендерних політик в країнах Східної та Південної Азії пов’язане із продукуванням концептуальних національних ґендерних стратегій шляхом глокалізації міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик;
  - вперше запропоновано визначення глокалізації ґендерних відносин як процесу адаптації міжнародних моделей ґендерних відносин та ґендерних політик до локальних умов незахідних країн, культурні, релігійні, політичні та економічні особливості яких вступають у суперечність з деякими міжнародними нормами й уповільнюють динаміку змін. Уточнено вплив глокалізації ґендерних відносин на формування державних ґендерно-чутливих політик країн Східної та Південної Азії й вперше обґрунтовано, що глокалізація, з одного боку, може слугувати засобом підвищення ефективності ґендерно-чутливих політик та реалізації «прав третього покоління», а з іншого – сприяти збереженню існуючого ґендерного порядку, що зумовлює поглиблення деяких форм ґендерної дискримінації та призводить до актуалізації антизахідних тенденцій.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження. Сформульовані у дисертації висновки та прикладні рекомендації можуть використовуватись для підготовки навчальних програм, посібників, нормативних та спеціальних курсів з політології, слугувати підґрунтям подальших наукових рефлексій окресленої тематики. Водночас, окремі положення та висновки, що стосуються особливостей глокалізації ґендерно-чутливих політик, можуть бути використані для розробки концептуальної політики, спрямованої на досягнення ґендерної рівності в Україні.
  Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися в рамках польсько-українського проекту «Політична ситуація на пострадянському просторі. Виклики сучасності» (відділ полоністики Ягелонського університету, Краків, 10-16 грудня 2012 р.; філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 18-23 березня 2013 р.) та були оприлюднені на наукових конференціях: ІІ Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) (Київ, 15-16 березня 2012 р.); ІІІ Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) (Острог, 27-28 квітня 2013 р.); IV Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) (Одеса, 23-24 березня 2014 р.); «Дні науки філософського факультету - 2012» (Київ, 18-19 квітня 2012 р.); «Дні науки філософського факультету – 2013» (Київ, 16-17 квітня 2013 р.); «Дні науки філософського факультету – 2014» (Київ, 15-16 квітня 2014 р.); «Східна Європа у системі координат Північ, Південь, Захід, Схід)» (Львів, 25-26 жовтня 2012 р.); Третій чорноморський політологічний форум (Одеса, 17-18 травня 2013р.).
  Публікації. Результати дослідження опубліковані у 14 авторських публікаціях, чотири з яких – наукові статті у фахових виданнях України, одна в іноземному періодичному виданні та дев’ять – тези доповідей у матеріалах наукових конференцій.
  Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 204 сторінки. Список використоної літератури включає 222 найменування обсягом 26 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  Сучасні політичні трансформації ґендерних відносин є комплексним процесом, що має єдину логіку розвитку і зумовлений впровадженням ґендерно-чутливого підходу, який передбачає враховування проблематики рівності статей при ухваленні будь-яких політичних рішень, що сприятимуть утвердженню ґендерної рівності в усіх сферах суспільства та збалансованому ґендерному представництву на всіх рівнях владної вертикалі.
  У дисертації уточнено зміст понять «ґендерні відносини» та «трансформація» й з’ясовано, що трансформація ґендерних відносин передбачає зміну способів функціонування ґендерних відносин, оскільки йдеться не лише про зміну в системі виробництва і розподілі влади з метою забезпечення прав жінок і надання їм рівних з чоловіками можливостей, але зміну самої системи, що побудована на владі та домінуванні чоловіків, які внутрішньо притаманні виробництву (зокрема, й політичному), споживанню та розподілу благ.
  Обґрунтовано, що сучасні політичні трансформації ґендерних відносин є результатом формування та впровадження цілеспрямованого комплексу політичних рішень і дій, скерованих на вирівнювання ґендерного дисбалансу в суспільно-політичній сфері різних країн світу. Зважаючи на це, наголошено, що політичні трасформації ґендерних відносин на сучасному етапі мають комплексний вплив на правове, політичне та економічне становище жінок. З’ясовано, що сучасні політичні трансформації ґендерних відносин зумовлені початком формування наприкінці 1960-их – початку 1970-их рр. нового західного ґендерного порядку та його поширенням країнами світу. Процес поширення та впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик відбувається шляхом підписання та реалізації міжнародних угод й членства країн в міжнародних організаціях. Наголошено на провідній ролі ООН (зокрема, й ООН Жінки) у реалізації ґендерних стратегій й акцентовано увагу на значенні чотирьох Всесвітніх конференцій ООН зі становища жінок, що відбувались у Мехіко (1975), Копенгагені (1980), Найробі (1985) та Пекіні (1995). Окрім того, проаналізовано сутність ключових міжнародних нормативно-правових актів, що акцентують увагу на проблемах дискримінації жінок за ознакою статі, серед яких Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, Декларація про викорінення насилля щодо жінок, Пекінська декларація та Платформа дій.
  В дисертації наголошено, що для позначення процесу поширення та впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик у наукових джерелах використовують поняття «глобалізація ґендерних відносин». Доцільність його вживання обумовлена тим, що сучасні політичні трансформації ґендерних відносин є комплексним процесом, а відтак, глобалізація ґендерних відносин, яка розуміється як поширення та імплементація міжнародних політико-правовий норм і заходів спрямованих на досягнення ґендерної рівності, є складовою частиною політичних трансформацій ґендерних відносин на сучасному етапі поряд з глокалізацією ґендерних відносин, яка передбачає адаптацію міжнародних ґендерних стратегій з врахуванням умов локальних ґендерних порядків.
  У дисертації розглянуто ключові механізми впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик серед яких: 1) наділення жінок владою та правами; 2) розробка ґендерно-чутливих (зокрема, й державних) політик; 3) формування державної політики щодо жінок. З’ясовано сутність перелічених механізмів та наголошено, що формування ґендерно-чутливих політики є найбільш ефективним механізмом імплементації, оскільки за умов їхнього впровадження відбувається врахування інтересів жінок та окремих маргіналізованих груп чоловіків на усіх стадіях реалізації державної політики.
  Розглянуто вплив, який має впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик на правове, політичне та економічне становище жінок. В дисертації особливу увагу приділено розгляду зміни політичного становища жінок в умовах сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин. Зокрема, виокремлено основні аспекти залучення жінок у виконавчу, законодавчу та судову владу, й наголошено на ролі їхньої участі. Окрім того, ретельно розглянуто проблему активізації економічної діяльності жінок в умовах сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин. Виокремлено та проаналізовано три ключові проблеми економічної діяльності жінок: 1) ґендерний розподіл праці; 2) фемінізація бідності; 3) трудова міграція.
  Водночас з метою систематизації наукових позицій до розгляду сутності сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин було виокремлено ряд їхніх особливостей: 1) сучасні політичні трансформації ґендерних відносин сприяють зміні як жіночих, так і чоловічих ґендерних ролей; 2) провідну роль у політичних трансформаціях ґендерних відносин має просторовий фактор (людська географія); 3) об’єктом політичних трансформацій ґендерних відносин є країни, що розвиваються; 4) сучасні політичні трансформації ґендерних відносин мають західноцентричний характер; 5) наслідком впровадження міжнародних ґендерних стратегій та ґендерних політик є їхня глокалізація
  Виокремлення зазначених особливостей дозволило зробити висновок щодо наявності локальних моделей трансформаційних процесів та обґрунтувати необхідність дослідження сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин в окремих країнах та регіонах. Відтак, для вивчення окреслених тенденцій було обрано країни Східної та Південної Азії, що зумовлено інтенсифікацією ґендерних трансформацій у державах регіону та актуалізацією їх наукових досліджень.
  Було розглянуто історичний контекст становища азійських жінок і з’ясовано, що зміна їхнього політико-правового статусу та соціально-економічних умов пов’язана, насамперед, з впровадженням міжнародних ґендерних стратегій та елементів ґендерних політик, що й обумовлює провідну роль західних ґендерних політик у політичних трансформаціях ґендерних відносин в країнах регіону. Враховуючи комплексний характер ґендерних трансформацій, ключові зміни у політиках та практиках ґендерних відносин у країнах Східної та Південної Азії було розглянуто шляхом аналізу особливостей правового забезпечення ґендерної рівності, активізації їхньої суспільно-політичної та економічної діяльності.
  Так, розгляд окремих статей конституцій Індії, КНР, Республіки Корея та Королівства Таїланд дозволив охарактеризувати процес правового закріплення прав та можливостей жінок.
  Окрім того, проаналізовано такі ключові стратегії залучення жінок країн регіону в суспільно-політичний процес: 1) ґендерне квотування; 2) розвиток жіночих організацій і рухів; 3) мейнстримінг ґендеру. Здійснено оцінку переваг та недоліків застосування кожної з виокремлених стратегій у країнах Східної та Південної Азії. Зокрема, з’ясовано, що впровадження ґендерного квотування сприяє зростанню кількості жінок-парламентарок у всіх країнах регіону, однак не завжди призводить до утвердження їхньої ролі у прийнятті політичних рішень чи актуалізації проблем жінок на законодавчому рівні. Так, шляхом аналізу актуальних статистичних даних щодо представництва жінок в парламентах Індії, КНР, Корейської Республіки та Королівства Таїланд, було підтверджено тезу відсутність помітної динаміки зростання чисельності жінок-парламентарок.
  Водночас доведено, що розвиток локальних жіночих організацій за зразком міжнародних-материнських може призводити до пріоритизації проблем жінок, які не є першочерговими в азійському регіоні. Акцентовано увагу на необхідності налагодження самостійної діяльності місцевих жіночих організацій (насамперед, щодо визначення цілей діяльності) й розширення соціальної бази організацій. Окрім того, розглянуто сутність ґендерного мейнстримінгу в країнах Східної та Південної Азії та проаналізовано його вплив на вирішення практичних та стратегічних проблем жінок регіону.
  Розгляд проблеми економічного становища азійських жінок в умовах сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин, дозволив виявити, що в сучасних умовах, з одного боку відбувається активізація виробничої діяльності жінок в країнах Східної та Південної Азії (насамперед, КНР, Корейській Республіці, Тайвані) й зростання їхньої фінансової незалежності, що є виявом практичної реалізації прав жінок та призводить до утвердження їхнього статусу, а з іншого – має місце поглиблення ґендерної нерівності, що зумовлена посиленням економічної експлуатації жінок за умов появи «подвійного тягаря турбот». З’ясовано, що поява таких тенденцій обумовлена як особливостями функціонування глобальної економіки, так і специфікою ґендерних політик країн регіону.
  Обґрунтовано, що ґендерні політики в країнах Східної та Південної Азії мають суперечливий характер, який виявляється у появі ряду перелічених попередньо негативних тенденцій. У дисертації запропоновано авторський підхід до систематизації причин суперечливих ґендерних політик в країнах азійського регіону серед яких: 1) відсутність дієвих механізмів реалізації державних стратегій досягнення ґендерної рівності; 2) економічна вигідність експлуатації жінок; 3) тенденції збереження традиційного ґендерного порядку.
  Відтак, узагальнено, що впровадження міжнародних ґендерних стратегій має специфічний характер, зумовлений адаптацією ґендерних політик та практик. Обґрунтовано доречність застосування поняття «глокалізація» до аналізу специфіки формування адаптаційних процесів у сфері ґендерних відносин та окреслено перспективу його застосування до розкриття сутності сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин.
  Глокалізація ґендерних відносин визначається у дисертаційній роботі як процес адаптації західних моделей ґендерних відносин та політик досягнення ґендерної рівності до локальних умов незахідних країн та регіонів, культурні, релігійні, політичні та економічні особливості яких вступають у суперечність з деякими міжнародними нормами та уповільнюють динаміку змін.
  Критичний розгляд сутності процесу глокалізації ґендерних відносин дозволив з’ясувати суперечливу роль таких ападтаційних практик у формуванні державних ґендерно-чутливих політик та вперше виокремити два ключові підходи до її оцінки: 1) глокалізація є засобом посилення ефективності державних ґендерно-чутливих політик, оскільки сприяє підвищенню рівня ґендерної справедливості та реалізації «прав третього покоління»; 2) глокалізація є засобом збереження та відтворення традиційних ґендерних порядків в країнах регіону. З позиції останнього глокалізація ґендерних відносин виступає інструментом контролю трансформацій, що проілюстровано на прикладі економічної та інформаційної політики держав регіону.
  Відтак, висунуто тезу, що характер глокалізації ґендерних відносин тісно пов'язаний зі специфікою ґендерно-чутливих політик і залежить від політики держави щодо жінок загалом. З такої позиції глокалізація ґендерних відносин потребує подальших досліджень, напрямки яких були окреслені шляхом уточнення змісту поняття «альтернативна» глобалізація ґендерних відносин, яка є складовою процесу сучасних політичних трансформацій ґендерних відносин.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
  1. Айвазова С. Права человека женщин [Електронний ресурс] / Светлана Айвазова // Словарь гендерных терминов / ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. - 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/218.htm. – Назва з екрану.
  2. Айвазова С. Развитие идей гендерного равенства в международных правовых документах [Електронний ресурс] / Светлана Айвазова // Гендерное равенство в контексте прав человека. – М.: Эслан, 2001. – Режим доступу: http://www.owl.ru/win/books/gender/13.html. – Назва з екрану.
  3. Баллаева Е. Гендер и глобализация: теория и практика международного женского движения / Елена Баллаева // Гендер и глобализация: теория и практика международного женского движения. – М.: МЦГИ — ИСЭПН РАН, 2003. – С. 7-54.
  4. Баллаева Е. А. Индия: национальный механизм по положению женщин / Елена Баллаева // Гендерное равенство в современном мире. Роль национальных механизмов / отв. ред и сост. О.А.Воронина – М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 629-634.
  5. Баллаева Е. А. Китай: права женщин (Аналитический обзор) / Елена Баллаева // Гендерное равенство в современном мире. Роль национальных механизмов / отв. ред и сост. О. А. Воронина— М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 649-665.
  6. Баллаева Е. А. Положение женщин и гендерная политика в мусульманских странах: Индонезия, Иордания, Малайзия, Сирия / Елена Баллаева // Гендерное равенство в современном мире. Роль национальных механизмов / отв. ред и сост. О. А. Воронина – М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 599-615.
  7. Бартлет К. Т. Англо-американське право / Кетрін Т. Бартлет // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б. Єгідис. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 629-641.
  8. Беверидж Ф. Стратегія рівності і процес формування політики: засоби, що ведуть до мети? / Фіона Беверидж, Сью Нот, Кілі Стівен // Ґендер і державна політика / пер. І. Ященко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 277-312.
  9. Бек У. Космополитическое общество и его враги / Ульрих Бек // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2003. – Том VI, № 1. – C. 24-53.
  10. Берквіст К. Представництво жіночих інтересів у політичному процесі: організована діяльність жінок та державні ініціативи у Швеції та в Канаді / Кристіна Берквіст, Сью Фіндлей // Ґендер і державна політика / пер. Л. Шовкун. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 213-254.
  11. Бергер П. Введение. Культурная динамика глобализации / Питер Бергер // Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / под. ред. Питер Л. Бергер, П. Хантингтон; пер. с англ. В. В. Сапов — М.: Аспект Пресс, – 2004. – С. 8-26.
  12. Брайсон В. Гендер и политика времени. Феминстская теория и современные дискуссии / Валери Брайсон; пер. с англ. Якубина А. – К.: Центр учебной литературы, 2011. – 248 с.
  13. Бузов В. И. История современного Востока: ХХ-ХХІ век. Страны и правители. Новейшая история стран Азии и Африки. Учебное пособие / Бузов В. И. – М.: ИКУ «МарТ», Ростов-на-Дону: «МарТ», 2007. – 576 с.
  14. Бурейчак Т. Скандинавська утопія? Гендерна рівність і трудові відносин vs репродуктивні ресурси у Швеції / Тетяна Бурейчак, Тамара Мельник // Спільне. Гендер і праця. – 2013. – №6. – С. 189-194.
  15. Бхагвати Дж. В защиту глобализации / Джагдиш Бхагвати; пер. с англ. – М.: Научно-издательский центр "Ладомир", 2005. – 406 с.
  16. Бюджетна ініціатива спрямована на розв’язання ґендерних проблем // Ґендер і державна політика / пер. Д. Таращук – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 257-276.
  17. Варламова Н.В. Третье поколение прав человека? [Електронный ресурс] / Н.В. Варламова // Росийский юридический журнал. – 2011. – № 2(77). – Режим доступу до журн.: http://www.ruzh.org. – Назва з екрану.
  18. Введение в гендерные исследования: Учебное пособие для студентов вузов / под общ. ред. И. Костиковой. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 235 с.
  19. Веймин Т. Множественность модернизации и последствия этого явления для Восточной Азии // Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. – М.: Московская школа политических исследований, 2002. – С. 237-251.
  20. Верз Л. Ґендерна нерівність на ринку праці та в суспільстві / Лінда Верз // Ґендер і державна політика / пер. В. Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 61-96.
  21. Всемирные конференции по положению женщин [Електронний ресурс] // Словарь гендерных терминов / ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/370.htm. – Назва з екрану.
  22. Гаврюшина Н. Д. Мне нужна луна: индийская женщина вчера и сегодня / Н. Д. Гаврюшина // Женщина Востока в литературе и обществе / отв. ред. С. Н. Утургаури – М.: Институт востоковеденья РАН, 2007. – С. 144-159.
  23. Гелд В. Права / Вірджинія Гелд // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б. Єгідис. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 594-605.
  24. Гелд Д. Глобалізація / антиглобалізація / Д. Гелд, Е. Макгрю. – К.: К.І.С., 2004. – 180 с. ISBN 966-8039-41-6.
  25. Гидденс Э. Последствия современности / Энтони Гидденс; пер. с англ. Г. К. Ольховикова; Д. А. Кибальчича. – М.: Праксис, 2011. – 343 с.
  26. Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь / Гидденс Э.; пер.с англ.— М.: Весь мир, 2004. – 120 с.
  27. Гревал И. Постколонияльные исследования и транснациональные феминистские практики / Индерпал Гревал, Карен Каплан // Гендерные исследования. – 2002. – № 7-8. – С. 107- 111.
  28. Григорьева Н. С. Политика Японии по созданию общества равных возможностей для мужчин и женщин / Н. С. Григорьева, Д. К. Григорьева // Гендерное равенство в современном мире. Роль национальных механизмов / отв. ред и сост. О. А. Воронина— М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 716-733.
  29. Ґендерні складові процесу розвитку. Витяг зі звіту Світового банку // Ґендер і державна політика / пер. В. Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 17-60.
  30. Далмія В. Індійський субконтинент / Вринда Далмія // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б. Єгідис. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 155-165.
  31. Дандекар Н. Міжнародна справедливість / Наталі Дандекар // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б.Єгідис. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 652-663.
  32. Дворкин А. ГИноцид, или китайское бинтование ног / Андреа Дворкин // Антология гендерной теории / сост. Елены Гаповой, Альмиры Усмановой. – Минск: ПРОПИЛЕЙ, 2000. – С. 7-29.
  33. Денисова А.А. Расширение возможностей женщин [Електронний ресурс] / А.А. Денисова // Словарь гендерных терминов / ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/295.htm. - Назва з екрану.
  34. Доган М. Социология среди социальных наук / Матей Доган // Университетская трибуна. Социология. – 2010. – № 4. – С. 31-41.
  35. Долімор Дж. Сексуальне дисидентство: від Августина до Вайлда, від Фройда до Фуко / Джонатан Долімор. – К.: Вид-во Соломії Павлично «Основи», 2004. – 558 с.
  36. Елисеефф В. Японская цивилизация / Елисеефф В., Елисеефф Д.; пер.с франц. И.Ельфонд. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 528 с.
  37. Елсон Д. Мікро-, мезо- та макрорівні: ґендерний та економічний аналіз у контексті політичної реформи / Діана Елсон // Ґендер і державна політика / пер. В. Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 131-152.
  38. Елштайн Дж. Громадський чоловік, приватна жінка. Жінки у соціальній і політичній думці / Джін Бетке Елштайн. – К.: Альтернативи, 2002. – 344 с.
  39. Еренрайх Б. Дівчина на замовлення / Барбара Еренрайх // Спільне. Гендер і праця. – 2013. – №6. – С. 60-69.
  40. Жеребкина И. Двойная ловушка демократии: постсоветский феминизм между универсализмом и локализацией // Ирина Жеребкина // Гендерные исследования. – 1999. – № 2. – С. 37-47.
  41. Жеребкина И. Субъективность и гендер: Гендерная теория субъекта в современной феминистской антропологии / Ирина Жеребкина. – С.-Пб.: Алетейя, 2007. – 304 с.
  42. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена в резолюції 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015. – Назва з екрану.
  43. Здравомыслова Е. А. Гендерная система [Електронний ресурс] / Здравомыслова Е. А., Темкина А. А // Словарь гендерных терминов / ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. - 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/206.htm. – Назва з екрану.
  44. Здравомыслова Е.А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии / Здравомыслова Е. А., Темкина А. А // Социологические исследования. – 2000. – №11. – С. 15-22.
  45. Ігнатьєв П.М. Індія на шляху до лідерства в Південній Азії / Ігнатьєв П. М. – Чернівці: Книги ХХІ, 2006. – 506 с.
  46. Інглгарт Р. Культура і демократія / Рональд Інглгарт // Журнал Ї. – 2008. – Число 53. – С. 72-87.
  47. Кіммел М. Гендероване суспільство / Майкл С. Кіммел; пер.: С. Альошкіна. – К.: Сфера, 2003. – 494 с.
  48. Кіс Е. Справедливість / Елізабет Кіс // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б.Єгідис. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 577-593.
  49. Кітті Е. Ф. Соціальна політика / Ева Федер Кітті // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б.Єгідис. – К.: «Основи», 2006. – С. 677-690.
  50. Кесслер-Хэррис Э. Женский труд и социальный порядок / Элис Кесслер-Хэррис // Антология гендерной теории / сост. Елены Гаповой, Альмиры Усмановой. – Минск: ПРОПИЛЕЙ, 2000. – С. 171-190.
  51. Колесникова Н. В. Типичная судьба нетипичной индианки / Н. В. Колесникова // Женщина Востока в литературе и обществе / отв. ред. С. Н. Утургаури. – М.: Институт востоковеденья РАН, 2007. – С. 126-144.
  52. Кон І. Чоловіки, які змінюються у мінливому світі (розділи з книги) / Ігорь Кон // Журнал «Ї». – 2003. – Число 27 – С. 6-48.
  53. Кон И. Мужская роль и гендерный порядок / Игорь Кон // Вестник общественного мнения. – 2008. – № 2 (94). – С. 37-43.
  54. Коннел Р. На захист маскулінності / Роберт Коннелл // Журнал «Ї». – 2003. – Число 27. – С. 49-69.
  55. Коннелл Р. Современные подходы / Роберт Коннелл // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / под ред. Здравомысловой Е., Тёмкиной А. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – С. 251-279.
  56. Коннел Р. Структура гендерных отношений [Електронний ресурс] / Роберт Коннелл // Некприкосновенный запас. – 2012. – № 3 (83) Режим доступу до журн.: http://magazines.russ.ru/nz/2012/3/k3-pr.html. – Назва з екрану.
  57. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок: за станом на 18 грудня 1979 р. [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_207. – Назва з екрану.
  58. Конституция Индии: за станом на 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/28. - Назва з екрану.
  59. Конституция Королевства Таиланд // Конституции зарубержных стран / сост. Дубровин В. Н. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2006. – С. 442-446.
  60. Конституция КНР // Конституции зарубержных стран / сост. Дубровин В. Н. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2006. – С. 407-429.
  61. Конституция Китайской Республики (Тайваня): за станом на 21 липня 1997 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу http://worldconstitutions.ru/archives/567. – Назва з екрану.
  62. Конституция Республики Корея: за станом на 29 жовтня 1987 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://constitutions.ru/archives/67. – Назва з екрану.
  63. Конституция Японии // Конституции зарубержных стран / сост. Дубровин В. Н. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2006. – С. 430-441.
  64. Кроссетт Б. Культура, стать і права людини / Барбара Кроссетт // Журнал «Ї». – 2008. – Число 53. – С. 116-125.
  65. Лендс Д. Від культури залежить практично усе / Девід Лендс // Журнал «Ї». – 2008. – Число 53. – С. 22-32.
  66. Лін Ч. Китай / Чан Лін, Лю Бохан, І Цин // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з анг. Б. Єгідис – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 155-165.
  67. Львова М. А. Проблема проституции и торговли женщинами в либеральном дискурсе и практике / М. А. Львова // Новые направления полтической науки: Гендерная политология. Институциональная политология. Политическая экономия. Социальная політика / ред.кол.: С. Г. Айвазова (отв. ред), С. В. Патрунив (отв. ред). – М.: Российская асициация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – С. 178-186.
  68. Мама по скапу / [упорядник Мар’яна Савка]. – Львів: Вид-во Старого лева, 2013. – 192 с.
  69. Мартін Дж. Р. Освіта / Джейн Роланд Мартін // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б. Єгідис. – Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 523-531.
  70. Марцелюк Т. Гендерна сегрегація ринку праці: яку роботу шукають жінки і чоловіки / Тамара Марцелюк // Спільне. Гендер і праця. – 2013. – №6. – С. 89-97.
  71. Мельник Т. Гендер у політиці / Тамара Мельник // Основи теорії гендеру: навчальний посібник / за ред. М. М. Скорик – К.: «КІС», 2004. – С. 219-262.
  72. Мельник Т. Гендер як наука і навчальна дисципліна / Тамара Мельник // Основи теорії гендеру: навчальний посібник / за ред. М. М. Скорик – К.: «КІС», 2004. – С. 10-29.
  73. Мельник Т. Творення суспільства гедерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Т. Мельник – К.: Стилос, 2010. – 440 с.
  74. Муфф Ш. Политика и политическое [Електронний ресурс] / Шанталь Муфф // Политико-философский ежегодник. – 2008. – № 1. – Режим доступу до журн.: http://www.intelros.ru/readroom/politiko-filosofskij-ezhegodnik/pfe-1-2008/7259-politika-i-politicheskoe.html. – Назва з екрану.
  75. Муфф Ш. Феминизм, гражданство и политика / Шанталь Муфф // Введение в гендерные исследования. Часть IІ. Хрестоматия. / под ред. И. Жеребкиной. – СПб.: Алетейя; Харьков: ХЦГИ, 2001. – С. 214-235.
  76. Нанивадекар М. Опыт Индии в квотировании мест для женщин в местном управлении: рекомендации для будущих стратегий / М. Нанивадекар // Гендерное равенство в современном мире. Роль национальных механизмов / отв. ред и сост. О. А. Воронина – М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 634-648.
  77. Ніколс Л. Гендер / Лінда Ніколс // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б. Єгідис. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи». 2006. – С. 348-356.
  78. Остап’як В.І. Китай через призму глобальних трансформацій (феномен глобалізації) / В.І. Остап’як // Гілея: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. ПП «Видавництво «Гілея» - 2014 – Вип 83 (4) – С. 419-422.
  79. Оукин С. М. Гендер: приватное и публичное / С. М. Оукин // Гендерная реконструкция политических систем / под ред. Степнова Н. М., Кириченко М. М., Кочкина Е. В. – С-Пб.: ИСПГ-Алетея, 2003. – С. 920-942.
  80. Парфан Н. Старий патріархат, новий капіталізм: глобалізація інтимності та міжнародний шлюбний бізнес / Надія Парфан // Спільне. Гендер і праця. – 2013. – №6. – С. 153-157.
  81. Пітерзе Я. Н. Глобалізація як гібридизація / Ян Недервеєн Пітерзе // Глобальні модерності / за ред. М. Фезерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона; пер. з англ. Т. Цимбала – К.: Ніка-Центр, 2008. – С. 73-105. – ISBN 978-966-521-162-4
  82. Пекинская декларация и Платформа действий и Пекин +5: Политическая декларация и Итоговый документ – Нью-Йорк: Департамент Общественной информации Организации Объединенных Наций, 2002. – 304 с.
  83. Поленина С. В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект [Електронний ресурс] / Институт государства и права РАН. М., 2000 – Режим доступу: http://owl.ru/win/books/polenina/index.htm. – Назва з екрану.
  84. Пономарьов С. Поняття дискримінаційного мейнстримінгу та його роль у творенні політики соціальної рівності / С. Пономарьов // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2008. – №. 14. – С. 237-242.
  85. Ренкін П. Вступ / Пол Ренкін // Ґендер і державна політика / пер. Б. Егідис. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 7-16.
  86. Робертсон Р. Глокалізація: часопростір і гомогенність-гетерогенність / Роланд Робертсон // Глобальні модерності / за ред. М.Фезерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона; пер. з англ. Т. Цимбал. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С. 48-72.
  87. Российский гендерный порядок: социологический подход / под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петер¬бурге, 2007. – 306 с.
  88. Саїд Е. Культура й імперіалізм / Едвард Саїд; пер. з англ. — К.: Критика, 2007. — 608 с.
  89. Сассен С. Утрата контроля? Суверенитет в эпоху глобализации / Саслия Сассен // Гендер и глобализация: теория и практика международного женского движения / под общ. ред. Е. Баллаевой. — М.: МЦГИ — ИСЭПН РАН, 2003. — С. 36-73.
  90. Соколов В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент. – 2008. – №3. – С. 120-127.
  91. Спивак Г. Ч. Могут ли угнетенные говорить? / Гайятри Чакраворти Спивак // Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия. / под ред. И. Жеребкиной. – СПб.: Алтейя; Харьков: ХЦГИ, 2001. – С. 649 – 670.
  92. «Стекляный потолок» [Електронний ресурс] / Словарь гендерных терминов / ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/202.htm. – Назва з екрану.
  93. Столетов О. В. Тренды трансформации власных отношений в мировой политике: smart power / О. В. Столетов // Полис. – 2009. - № 4. – С. 173-178.
  94. Сяо С.-Х. М. Сосуществование и синтез. Культурная глобализация и локализация на современном Тайване / Синь-Хуань Майкл Сяо // Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / под. ред. Питер Л. Бергер, П. Хантингтон; пер. с англ. В. В. Сапов — М.: Аспект Пресс. – 2004. – С. 57-76.
  95. Сэн Г. Глобализация и патриархальный контроль: диллемы для женщин / Гита Сэн, Соня Корреа // Гендер и глобализация: теория и практика международного женского движения / под общ. ред. Е. Баллаевой — М.: МЦГИ — ИСЭПН РАН, 2003. – С. 74-94.
  96. Тайааб Б. Іслам / Башарат Тайааб // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б. Єгідис. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 286- 296.
  97. Тамоцу А. Некоторые аспекты глобализации современной Японии / Аоки Тамоцу // Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / под ред. Питер Л. Бергер, П. Хантингтон; пер. с англ. В. В. Сапов (пер.), — М.: Аспект Пресс. – 2004.
  98. Тамтаи П. Роль национальных механизмов в продвижении гендерного равенства и усилении женщин: опыт Таиланда / П. Тамтаи // Гендерное равенство в современном мире. Роль национальных механизмов / отв. ред и сост. О. А. Воронина – М.: МАКС Пресс, 2008. – С. 696-710.
  99. Тартаковская И. Маскулинность и глобальный гендернный порядок / Ирина Тартаковская // Гендер как инструмент познания и преобразования общества: Материалы международной научной конференции, Москва 4-5 апреля 2005 / ред. Е. А. Баллаева, О. А. Воронина, Л. Г. Лунякова. – М.: РОО МЦГИ, 2006. – С. 273-281.
  100. Темкина А. Гендерный порядок: постсоветские трансформации (Северный Таджикистан) [Електронний ресурс] / Анна Темкина. Режим доступу: http://www.gender-ehu.org/files/File/Temkina_tadj.pdf. – Назва з екрану.
  101. Тейлор Ч. Мультикультуралізм і «Політика визнання» / Чарльз Тейлор; пер.з англ. – К. Альтерпрес, 2004. – 172 с.
  102. Тикнер Дж. Е. Мировая политика с гендерных позиций. Проблемы и подходы епохи наступившей после «холодной войны» / Дж. Енн Тикнер; пер. с англ. по ред. Д. И. Полывянного. – М.: Культурная революция, 2006. – 333 с.
  103. Тлостанова М. В. Деколониальные гендерные эпистемологии / М. В. Тлостанова. – М.: ООО ИПЦ «Маска», 2009. – 390 с.
  104. Топ-10 Ґендерної політики. – К.: Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», 2013. – 56 с.
  105. Тукаленко І. Від рівності прав до рівності можливостей / Інна Тукаленко // Політичний менеджмент. – 2008. – № 5. – С. 128-136.
  106. Фезерстоун М. Глобалізація, модерність і опросторовлення суспільної теорії: вступ / Марк Фезерстоун і Скот Леш // Глобальні модерності / за ред. М. Фезерстоуна, С. Леша, Р. Робертсон; пер. з англ. Т. Цимбала – К.: Ніка-Центр, 2008. – С. 17-48.
  107. Філіпс А. Демократія / Анне Філіпс // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б. Єгідис. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 606-616.
  108. Фрейжер Н. От перераспределения к признанию? Дилемма справедливости в «пост-социалистскую» эпоху / Нэнси Фрейжер // Введение в гендерные исследования. Часть IІ. Хрестоматия / под ред. И. Жеребкиной. – СПб.: Алетейя; Харьков: ХЦГИ, 2001. – С. 258-287.
  109. Фрейжер Н. Фемінізм, капіталізм і підступність історії / Ненсі Фрейжер // Спільне. – 2013. – №6. – С. 8-18.
  110. Фукуяма Ф. Великий разрыв / Френсис Фукуяма; пер. с англ. — М. : АСТ, 2008. — 480 с.
  111. Фукуяма Ф. Глобалізація безконечна / Френсіс Фукуяма // Журнал «Ї». – 2001. – Число 19. – С. 36-41.
  112. Фукуяма Ф. Конфуцианство и демократия [Електронний ресурс] / Фрэнсис Фукуяма // – Русский журнал – 1997. – Режим доступу до журн.: http://old.russ.ru/journal/predely/97-11-25/fuku.htm. – Назва з екрану.
  113. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон; пер. с англ. Ю. Новиков, Т. Велимеев. — М.: АСТ, 2003. – 603 с.
  114. Хасбулатова О.А. Государственная политика в отношении женщин [Електронний ресурс] / О.А. Хасбулатова // Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/320.htm – Назва з екрану.
  115. Хома Т. Кого дискримінуємо? Відбраження ґендерних проблем в українському законодавстві / Тетяна Хома // Журнал «Ї». – 2003. – Число 27. – С. 73-82.
  116. Хукс Б. Феминистская теория: от края к центру (гл. ІІ Феминизм – движение против угнетения по признаку пола) / Белл Хукс // Антология гендерной теории / сост. Елены Гаповой, Альмиры Усмановой. – Минск: ПРОПИЛЕЙ, 2000. – С. 236-253.
  117. Цзайци Л. Мягкая сила в стратеги развития Китая / Лю Цзайци // Полис. – 2009. – № 4. – С. 149-155.
  118. Четвертая Всемирная конференция по положению женщин [Електронний ресурс] / Словарь гендерных терминов / ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/183.htm. – Назва з екрану.
  119. Чикалова И. Гендерная проблематика в политической теории / Ирина Чикалова // Введение в гендерные исследования. Часть I. / под ред. И. Жеребкиной. – СПб.: Алтейя; Харьков: ХЦГИ, 2001. – С. 80-106.
  120. Чудновська-Кандиба І. Вернісаж нарисів глобалізації в українському соціальному дискурсі / Ірина Чудновська-Кандиба // Глобальні модерності / за ред. М. Фезерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона; пер. з англ. Т. Цимбала – К.: Ніка-Центр, 2008. – С. 10-16.
  121. Чухим Н. Ґендер та ґендерні дослідження у ХХ столітті / Наталія Чухим // Журнал Ї. – 2000. – Число 17. – С. 22-30.
  122. Шраґ Л. Рівні можливості / Лорі Шраґ // Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг; пер. з англ. Б. Єгідис. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – С. 664-676.
  123. Шведова Н.А. Гендерный анализ [Електронний ресурс] / Н.А. Шведова // Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/045.htm. – Назва з екрану.
  124. Шведова Н. А. Гендерные индикаторы [Електронний ресурс] / Н.А. Шведова // Словарь гендерных терминов / под ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. - 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/317.htm. –Назва з екрану.
  125. Шведова Н.А. Гендер, демократия и гражданское общество // Новые направления полтической науки: Гендерная политология. Институциональная политика / ред.кол.: С.Г. Айвазова (отв. ред), С.В. Патрунив (отв. ред). – М.: Российская асициация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – С. 237-252.
  126. Шведова Н.А Гендерний подход [Електронний ресурс] / Н.А. Шведова // Словарь гендерных терминов / ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/048.htm. – Назва з екрану.
  127. Шведова Н.А. Национальный механизм интеграции интересов женщин [Електронний ресурс] / Н.А. Шведова // Словарь гендерных терминов / ред. А. А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/122.htm. – Назва з екрану.
  128. Шринивас Т. «Свидание с судьбой». Индийский вариант культурной глобализации / Туласи Шринивас // Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / под. ред. Питер Л. Бергер В. В., П. Хантингтон; пер. с англ. Сапов — М. : Аспект Пресс. – 2004. – С. 98-126.
  129. Юрлова Е.С. Индия: Гендерные проблемы на рубеже ХХІ века / Е.С. Юрлова // Социологические исследования. – 1998. – № 3. – С. 83-88.
  130. Янь Я. Управляемая глобализация. Государственная власть и изменения в культуре Китая / Яньсянь Янь // Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / под. ред. Питер Л. Бергер, П. Хантингтон; пер. с англ. В.В. Сапов — М. : Аспект Пресс. – 2004. – С. 24- 56.
  131. Acker J. Gender, Capitalism and Globalization [Електронний ресурс] // Critical Sociology – 2004. – №30 (January). - P. 17-41. – Режим доступу: http://faculty.maxwell.syr.edu/mdevault/Critical%20Soc.Nov.03.pdf. – Назва з екрану.
  132. Altman D. The emergence of “modern” gay identities and the question of human rights / Dennis Altman // Human Rights and Gender Politics. Asia-Pacific Perspectives / [edited by Ann-Marie Hilsdon, Martha Macintyre, Vera Mackie and Maila Stives] – London and New York: Routledge, 2005. – P. 205-221.
  133. Appadurai A. Grassroots Globalization and the Research of Immigration / Arjun Appadurai // Globalization / edited by Ajun Appadurai. – Durham & London: Duke University Press, 2001. – P. 1-21.
  134. Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization / Arjun Appadurai. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003. – 229 p.
  135. Caraway N. “Do No Harm”: The Asian Female Migrant and Feminist Debates in the Global Anti-trafficking Movement / Nancie Caraway // Gender and globalization in Asia and the Pacific: method, practice, theory / edited by Kathy E. Ferguson and Monique Mironesco. – Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2008. – P. 253 -272.
  136. Carbera L. Individual rights and the democratic boundary problem [Електронний ресурс] / Luis Carbera // International Theory. – 2014. – Vol. 6, Issue 2. – P. 224-254. – Режим доступу до журн.: http://journals.cambridge.org/abstract_S1752971914000037. – Назва з екрану.
  137. China formally eases one-child policy [Електронний ресурс] / BBC News China. – 2013. – 28 December. – Режим доступу: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-25533339. – Назва з екрану.
  138. Child B. Chinese censors cut Kate Winslet nude scene from Titanic 3D [Електронний ресурс] / Ben Child // The Guardian. – 2012. – April 13. Режим доступу: http://www.theguardian.com/film/2012/apr/13/china-censor-kate-winslet-titaniс. – Назва з екрану.
  139. Ching L. Globalizing the Regional, Regionalizing the Global: Mass Culture and Asianism in the Age of Late Capital / Leo Ching // Globalization / edited by Ajun Appadurai. – Durham & London: Duke University Press, 2001. – P. 279-306.
  140. Ching Y. Performing Contradictions, Performing Bad-Girlness in Japan / Yau Ching // Gender and globalization in Asia and the Pacific: method, practice, theory / edited by Kathy E. Ferguson and Monique Mironesco. – Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2008. – P. 138 -160.
  141. Chowdhury A. Sovereignty and sovereign power [Електронний рес
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины