ҐЕНЕЗА ПРОФЕСІЙНОЇ АГРЕСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ : ГЕНЕЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АГРЕССИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ • Название:
 • ҐЕНЕЗА ПРОФЕСІЙНОЇ АГРЕСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
 • Альтернативное название:
 • ГЕНЕЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АГРЕССИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 461
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Національна академія педагогічних наук України
  Інститут психології імені Г.С. Костюка


  На правах рукопису


  ТОПОЛОВ ЄГОР ВІКТОРОВИЧ

  УДК 159.922 : 159.923


  ҐЕНЕЗА ПРОФЕСІЙНОЇ АГРЕСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

  19.00.01 – загальна психологія, історія психології


  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора
  психологічних наук


  Науковий консультант -
  Максименко Сергій Дмитрович
  дійсний член НАПН України, доктор психол. наук, професор


  Київ - 2012

  З М І С Т

  ВСТУП………………………………………………………………….. 6
  РОЗДІЛ 1. АГРЕСИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН …………………………………………………
  16
  1.1. Зміст та типологія понять агресії та агресивності…..….…. 17
  1.2. Аналіз основних теорій агресивності людини ..……… …. 33
  1.3. Ситуативні та особистісні чинники агресивної поведінки людини, типологія реакцій відповіді людини на агресію.…
  48
  Висновки до першого розділу…………………………… 63
  РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ҐЕНЕЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ АГРЕСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ………
  69
  2.1. Аналіз феномену професійної агресивності ……………… 70
  2.1.1. Стан розробленості проблеми ……………………………… 70
  2.1.2. Прояви професійної агресивності ………………………… 72
  2.1.3. Аналіз особистісних та ситуативних чинників виникнення та опосередкування проявів професійної агресивності …...
  75
  2.1.4. Наслідки професійної агресивності ………………………. 89
  2.2. Генетико-психологічна теорія існування і зростання особистості С.Д. Максименка як методологічна основа розуміння природи агресивності людини …………………

  92
  2.3. Загальна модель ґенези професійної агресивності особистості ……………………………………………..….….
  102
  Висновки до другого розділу…………………………… 111
  РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АГРЕСИВНОСТІ..

  117
  3.1. Теоретико-методологічні основи дослідження професійної агресивності особистості ………. ….….….….….….….….
  117
  3.2. Аналіз методичного інструментарію дослідження ґенези професійної агресивності особистості ……………………
  136
  3.3. Методичне забезпечення власних досліджень. 155
  3.3.1. Адаптовані психодіагностичні методики. 157
  3.3.2. Методики, які адаптовано нами. 172
  Висновки до третього розділу…………………………… 197
  РОЗДІЛ 4. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐЕНЕЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ АГРЕСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ …………………………
  201
  4.1. Теоретико-методологічне обґрунтування та організація емпіричного дослідження ґенези професійної агресивності особистості ……………………………………….….….….
  201
  4.1.1. Теоретико-методологічне обґрунтування та практична реалізація процедури й способу здійснення емпіричного дослідження ……………………………………….….….….
  201
  4.1.2. Організація емпіричного дослідження …………………… 211
  4.2. Чинники професійної агресії та агресивності особистості 217
  4.2.1. Акмеологічно-професійні особливості прояву чинників професійної агресивності особистості ……………………
  218
  4.2.2. Особливості прояву чинників професійної агресії ……… 233
  4.2.3. Особливості прояву чинників, які перешкоджають професійній агресії ……………………………………….….
  240
  4.2.4. Особливості прояву чинників, які опосередковують професійну агресію ……………………………………….….
  247
  4.2.5. Аналіз взаємозв’язків між діагностичними показниками чинників різних складових першого рівня ґенези професійної агресивності особистості……………….……

  253
  4.3. Особливості виявлення професійної агресії ……………… 271
  4.4. Реакції відповіді фахівця на професійну агресію та негативні наслідки від неї …………………………………
  287
  4.4.1. Особливості реакцій відповіді фахівця на професійну агресію ……………………………………….….….….….….
  287
  4.4.2. Особливості прояву можливих негативних наслідків професійної агресії ……………………………………….….
  293
  4.4.3. Аналіз кореляційних зв’язків між діагностичними показниками реакцій відповіді фахівця на професійну агресію та чинників професійної агресії та агресивності …

  301
  4.4.4. Аналіз кореляційних зв’язків між діагностичними показниками реакцій відповіді фахівця на професійну агресію та особливостей її виявлення

  310
  4.4.5. Аналіз кореляційних зв’язків між діагностичними показниками прояву можливих негативних наслідків професійної агресії та чинників професійної агресії та агресивності ……………………………………….….….….


  314
  4.4.6. Аналіз кореляційних зв’язків між діагностичними показниками прояву можливих негативних наслідків професійної агресії та особливостей її виявлення …………

  324
  Висновки до четвертого розділу ………………………… 327
  РОЗДІЛ 5. ЕМПІРИЧНА КОНКРЕТИЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ҐЕНЕЗИ ПРОФЕСІЙНОЇ АГРЕСИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ………………………………………………

  336
  5.1. Факторний аналіз діагностичних показників різних рівнів ґенези професійної агресивності особистості ……………
  336
  5.2. Регресійний аналіз діагностичних показників різних рівнів ґенези професійної агресивності особистості ..……… ….
  350
  5.3. Кількісна конкретизація Загальної моделі ґенези професійної агресивності особистості .…. ….….….….….
  357
  5.4. Емпіричні основи попередження виявів професійної агресії.…. ….….….….….….….….….….….….….….….….
  364
  Висновки до п’ятого розділу………………………………. 369
  ВИСНОВКИ………………………………………… 374
  ЛІТЕРАТУРА……………………………….……………………………… 380
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………. 424

  В С Т У П

  Актуальність теми. Феномен людської агресивності завжди був і залишається однією з найбільш актуальних проблем суспільства. Його різноманітні прояви розглядаються у психологічному, педагогічному, політичному, соціальному та багатьох інших контекстах. Оскільки сучасна цивілізація не тільки не подолала подібні прояви, але й, значною мірою, модифікувала та розширила їх спектр, проблема агресивності становить для науки надзвичайний інтерес у широкому фундаментальному та прикладному аспектах. Насамперед, мається на увазі поглиблене з’ясування ґенези людської агресивності та необ¬хідність відповідного впровадження результатів наукових дослід¬жень, спрямованих на коригування, профілактику та оптимізацію агресивних проявів у поведінці людини.
  Стрімке підвищення у світовій науці інтересу до загальної проблеми агресивності, яке почалося після Другої світової війни, лише в останні два десятиліття стало поширюватись на провідну для людства сферу діяльності – професійну. І хоча на Заході у цьому напрямку за даний період проведено досить багато досліджень і опубліковано сотні наукових статей та інших праць за отриманими результатами з різних аспектів професійної агресивності, системного ж її вивчення та узагальнення одержаного різноманітного емпіричного матеріалу, поки не здійснено.
  Самими ж західними вченими визнається, що в цій проблемі залишається ще надто багато “білих плям” (C. Anderson, V. Bowie, R. Folger, M. LeBlanc, J. Newman та ін.). Вказується, що і теорія, й дослідження нині спрямовані лише на розуміння психологічного процесу й поведінки людей, що включені лише в один епізод агресії, а не на вивчення міжособистісної агресії як професійного стресора, який діє у організації впродовж певного періоду у виробничому контексті (T. Glomb, P. Steel). Також суттєвим недоліком існуючих досліджень є те, що в них розглядається агресивна поведінка лише виключно між співробітниками (співробітник-співробітник, начальник-підлеглий тощо). В той же час, прояви агресивної поведінки фахівців у професійній взаємодії із клієнтами, партнерами, конкурентами та ін. практично повністю залишилися поза увагою дослідників.
  Що стосується стану розробленості проблеми професійної агресивності на теренах пострадянського простору, то можна констатувати, що в психологічних дослідженнях вона практично не порушувалась. Серед окремих досліджень у цьому напрямку можна виділити лише роботи російської дослідниці Ю.М. Лачугіної. Дослідження ж українських науковців (Н.В. Алікіної, О.Б. Бовть, О.В. Волянської, Г.А. Гайдукевича, О.Ю. Дроздова, О.З. Запухляка, В.М. Крайнюк, А.Е. Мелоян, О.Є. Мойсеєвої, В.І. Шебанової, С.Г. Шебанової та багатьох та ін.), останні 10 - 20 років практично виключно були присвяченні вивченню агресивної поведінки осіб, не старших за юнацький вік.
  Важливість цієї проблеми – проблеми агресивності, виникнення якої у особистості зумовлюється різними аспектами її професійної діяльності, зумовлена низкою причин. Так сучасні особливості багатьох видів професійної діяльності характеризуються емоційними, інтелектуальними та інформаційними перевантаженнями. Постійно змінюються їх умови, підвищуються вимоги до фахівців, які працюють у різних сферах. З одного боку, вказані чинники можуть зумовлювати підвищення агресивності людини як особистісної якості, яка у її професійній взаємодії може виявлятися у всілякій формі. А з другого – людина може зазнавати різнобічних професійно-агресивних впливів (з боку керівництва, колег, клієнтів, підлеглих, конкурентів) та сама, часто у різній мірі вимушено і з різним ступенем усвідомленості, агресивно поводиться по відношенню до вказаних суб’єктів професійної взаємодії. І саме у такому, широкому ракурсі, досліджень професійної агресивності особистості ще не здійснювалось.
  Таким чином, актуальність проблеми професійної агресивної особистості та її недостатнє наукове розроблення зумовили вибір теми на¬шо¬го до¬слі¬джен¬ня “Ґенеза професійної агресивності особистості”.
  Зв’я¬зок ро¬бо¬ти з на¬у¬ко¬ви¬ми про¬гра¬ма¬ми, пла¬на¬ми, темами. Ди¬се¬р¬та¬цій¬не до¬слі¬д¬жен¬ня пов’язано із на¬у¬ко¬во-¬до¬с¬лі¬д¬ною те¬мою Ін¬сти-ту¬ту пси¬хо¬ло¬гії імені Г.С.Ко¬с¬тю¬ка НАПН Укра¬ї¬ни “Психо¬фізіо¬логічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу “людина-людина” (дер¬жа¬в¬ний ре¬єст¬ра¬цій¬ний но¬мер 0107U012420). Те¬му ди¬се¬р¬¬та¬цій¬но¬го до¬слі¬джен¬ня за¬твер¬дже¬но на вче¬ній ра¬ді Ін¬сти¬ту¬ту пси¬хо¬ло¬гії імені Г.С.Ко¬с¬тю¬ка НАПН Укра¬ї¬ни (про¬то¬кол № 1 від 7.02.2008 р.) та уз¬го¬дже-но Ра¬дою з ко¬ор¬ди¬на¬ції на¬у¬ко¬вих до¬слі¬джень у га¬лу¬зі пе¬да¬го¬гі¬ки та пси-хо¬ло¬гії в Укра¬ї¬ні (протокол № 2 від 30.03.2010 р.).
  Об'єкт дослідження – явище агресивної поведінки людини, яке виявляється в її професійній взаємодії.
  Предмет – чинники, прояви та наслідки професійної агресивності особистості.
  Метою роботи є з’ясування ґенези професійної агресивності особистості.
  Завдання дослідження:
  • узагальнити основні теоретико-методологічні підходи до розуміння феномену людської агресивності та визначити можливості їх викорис-тання при вивченні професійної агресивності особистості;
  • розробити загальну модель ґенези професійної агресивності особистості;
  • обґрунтувати теоретико-методологічні основи дослідження профе-сійної агресивності особистості та методичне забезпечення для дослідження різних рівнів її ґенези;
  • здійснити емпіричне дослідження ґенези професійної агресивності особистості;
  • здійснити кількісну конкретизацію її загальної моделі;
  • обґрунтувати основні напрямки попередження виявів професійної агресії фахівців.
  Гіпотези дослідження полягають у тому, що:
  1) феномен професійної агресивності є складним багаторівневим явищем із специфічними закономірностями розвитку;
  2) професійна агресія являє собою зумовлений та опосередкований різними чинниками природний, хоча й не обов’язковий, прояв (один з етапів розвитку) феномену професійної агресивності;
  3) професійна агресія, здебільшого, справляє негативний вплив на особистісну та професійну сфери фахівця.
  Теоретико-методологічною основою дослідження стали:
  • психологічні теорії агресивності (C. Anderson, А. Bandura, А. Buss, R Baron, L. Berkowitz, J. Dollard, L. Etheredge, R. Felson, K. Lorenz, J. Knutson, D. Richardson, J. Tedeschi та ін.);
  • сучасні наукові уявлення щодо особливостей прояву професійної агресивності особистості (K. Aquino, R. Bennett, V. Bowie, S. Fox, R. Folger, Ю.М. Лачугіна, M. LeBlanc, M. Mitchell, H. Leymann, J. Newman, S. Robinson, P. Spector, B. Tepper та ін.);
  • методологія системного підходу до розуміння особистості та сис¬тем-ний аналіз розвитку особистості у діяльності (Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, Л.Ф. Бурлачук, Л.М. Карамушка, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв; Г.В. Лож¬кін, Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, О.П. Саннікова, В.А. Семиченко та ін.);
  • генетико-психологічна теорія існування і зростання особистості (С.Д. Максименко);
  • сучасна методологія організації та проведення психологічного дослідження (Б.Г. Ананьєв, О.О. Бодальов, Л.Ф. Бурлачук, В.М. Дру-жинін, Т.В. Корнілова, Б.Ф. Ломов, С.Д.Максименко та ін.); концеп-ція дистанційної професійної психодіагностики (О.М. Кокун).
  Методи та організація дослідження.
  Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань дисер-таційного дослідження застосо¬вувалися такі методи:
  • теоретичні: аналіз та узагальнення наявних наукових даних, пов’язаних із проблемою дослідження; класифікація; психологічне моделювання;
  • емпіричні: констатуючий експеримент; опитування у формі анкетування; психодіагностика;
  • методи обробки та інтерпретації емпіричних даних: 1) кількісний аналіз з використанням методів математичної статистики (описо¬ва статистика, перевірка форми розподілу за ексцесом та асиметрією, порівняння середніх значень за t-критерієм Ст’¬ю¬ден¬та, кореляційний регресійний та факторний аналіз); 2) якісний аналіз.
  Зокрема, для проведення емпіричного дослідження було відібрано 18 психодіагностичних методик, спрямованих на вивчення різних рівнів та складових ґенези професійної агресивності особистості. З них, 7 відомих методик, які мають відповідну російськомовну адаптацію та стандартизацію: 1) Методика “Тест руки” E. Wagner та ін.; 2) Методика “Особистісна агресив¬ність і конфліктність” Є.П. Ільїна та П.А. Кова-льова; 3) Методика вивчення мотивації професійної діяльності К. Замфір – А. Реана; 4) Методика діагностики рівня емоційного “вигорання” В.В. Бойка; 5) Методика діагностики рівня со¬ціаль¬ної фрустрованості Л.І. Васермана – В.В. Бойка; 6) Шкала самоконтролю у спілкуванні М. Снайдера; 7) Шкала самоефективності Р. Швар¬цера та М. Єрусалема. Також було використано 11 сучасних англомовних методик, ро-сійськомовну адаптацію та стандартизацію яких здійснено в процесі виконання дослідження: 1) Шкала професійної стресованості P. Spector та S. Jex; 2) Шкала професійної завантаженості P. Spector та S. Jex; 3) Шкала досвіду агресивних впливів T. Glomb та H. Liao; 4) Шкала професійної автономності P. Spector та S. Fox; 5) Шкала професійної мобільності B. Tepper; 6) Шкала професійного саботування R. Bennett та S. Robinson (модифікація J. Raver); 7) Шкала конструктивного опору B. Tepper та ін. (модифі¬кація M. Mitchell); 8) Шкала уникання M. Mitchell та M. Ambrose; 9) Шкала професійно-сімейного кон¬флік¬ту R. Netemeyer та ін. (моди¬фікація J. Raver); 10) Шкала пошукової активності іншої роботи G. Blau; 11) Шкала негативного впливу роботи D. Watson та ін.
  Емпіричне дослідження ґенези професійної агресивності особистості здійснено за допомогою розробленого нами спеціалі¬зованого діагностичного інтернет-сайту http://hr- test.org. Загальна кількість досліджуваних російськомовних фахівців, результати яких враховано у нашій роботі, склала 2122 осіб (646 чоловіків та 1476 жінок) із 41 країни світу.
  На¬дій¬ність та достовірність отриманих у до¬слі¬джен¬ні наукових ре¬зуль¬та¬тів за¬без¬пе¬чу¬ва¬ли¬ся глибоким теоретичним аналізом проблеми, відповідним ме¬то¬до¬ло¬гі¬ч¬ним о᬴рун¬¬¬туванням його ви¬хі¬д¬них по¬ло¬жень, відповідністю застосованих у дослідженні методів його завданням, кі¬ль-кі¬с¬ним та які¬с¬ним ана¬лі¬зом отриманого ем¬пі¬ри¬ч¬но¬го ма¬те¬рі¬а¬лу, високою ре¬пре¬зе¬н¬та¬ти¬в¬ні¬с¬тю досліджуваної ви¬бі¬р¬ки. Об¬ро¬б¬ка отриманих емпіричних результатів здій¬с¬ню¬ва¬ла¬ся на персональному комп’ютері за до¬по¬мо¬гою ком¬п'ю¬те¬р¬но¬го па¬ке¬ту ста¬ти¬с¬ти¬ч¬них про¬грам SPSS 17.0 for Windows.
  Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів:
  • вперше розроблено загальну модель ґенези професійної агресивності особистості;
  • вперше визначено зміст понять професійної агресії та професійної агресивності;
  • вперше адаптовано 11 сучасних англомовних психодіагностичних методик;
  • вперше кількісно конкретизовано поетапну послідовність розвитку феномену професійної агресивності особистості;
  • суттєво доповнено наявні наукові дані щодо сутності, чинників, проявів та наслідків професійної агресивності особистості;
  • удосконалено методологічні засади та методичне забезпечення дослідження професійної агресивності;
  • дістало подальшого розвитку обґрунтування шляхів та засобів попередження вияву у фахівців професійної агресії.
  Прак¬ти¬ч¬не зна¬чен¬ня результатів дослідження полягає у широкій можливості врахування та використання у практиці психологічної роботи в професійній сфері:
  • визначених закономірностей розвитку та прояву професійної агресивності фахівців;
  • адаптованих нами 11 сучасних англомовних психодіагностичних методик;
  • визначених напрямків попередження виявів професійної агресії фахівців.

  Результати дослідження впро¬ва¬джено у дев'яти організаціях: ТОВ "Фінансова компанія "Роско" (довідка № 17/1 від 19.12. 2011 р.); ТОВ "Укрпериклаз" (довідка № 946/12-01 від 30.12. 2011 р.); ТОВ "КУА "Аола" (довідка № 2-01 від 12.01.2012 р.); ВАТ "Електроприлад" (довідка № 7 від 18.01. 2012 р.); ТОВ "НВП-Будівництво" (довідка № 20-01 від 20.01. 2012 р.); ТОВ "Зайтек" (довідка № 1/01 від 23.01.2012 р.); ТОВ "Зіон" (довідка № 11 від 27.01.2012 р.); ТОВ "Столичний актив" (довідка № 24 від 27.01. 2012 р.); ПрАТ "Зінвест" (довідка № 3 від 30.01.2012 р.).
  Результати дослідження також впровадженні шляхом публікації навчально-методичного посібника «Практична психологія агресивності людини» (12,1 д.а.).
  Особистий внесок. У п’яти наукових статтях, опублікованих у співавторстві із С.Д Максименком та О.М. Кокуном, в яких викладають-ся адаптації англомовних психодіагностичних методик, наш особистий внесок полягає у підборі методик для адаптації, їх перекладі, розробці діагностичного інтернет-сайту для проведення дослідження, статис¬тичній обробці отриманих результатів, завершальному оформлені статей. Особистий доробок у кожній статті складає 50%.
  Ап¬ро¬ба¬ція результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи відображено в наукових пу¬б¬лі¬ка¬ці¬ях, вони до¬по¬ві-да¬лися й об¬го¬во¬рю¬ва¬ли¬ся на за¬сі¬дан¬нях ла¬бо¬ра¬то¬рії пси¬хо¬ло¬гії навчання Ін¬сти¬ту¬ту пси¬хо¬ло¬гії імені Г.С.Костюка НАПН Укра¬ї¬ни.
  Результати дисертаційного дослідження також апробовано на 12 масових наукових заходах: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми” (Київ, березень 2007 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасні проблеми психологічного та психофізіологічного забезпечення діяльності” (Київ, жовтень 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми духовності в психології розвитку особистості” (Ніжин, травень 2008 р.); ІV Четвертій міжнародній науково-практичній конференції «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми (Київ, березень 2009 р.); ІІ Всеукраїнському конгресі, присвяченому 110 річниці від дня народження Г.С.Костюка (Київ, квітень 2010 р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції “Передові наукові розробки – 2010” (Прага, липень 2010 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції “Східне партнерство – 2010” (Пшемишль, серпень 2010 р.); Звітній науковій сесії Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України „Психологічні проблеми навчання, виховання та розвитку особистості” (Київ, квітень 2011 р.); VIІ Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні наукові досягнення – 2011” (Прага, червень 2011 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної науки – 2011” (Пшемишль, червень 2011 р.); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка сучасної науки - 2011” (Софія, липень 2011 р.); VIІ Міжнародній науково-практичній конференції “Передові наукові розробки – 2011” (Прага, серпень 2011 р.).
  Публікації. Результати дисертаційної роботи викладено у 29 друкованих пра¬цях: 1 монографії, 1 навчально-методичному посібнику, 21 статті у фахових ви¬дан¬нях, 6 тезах конференцій.
  Кандидатська дисертація на тему «Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів» була захищена у 2006 р. Захищені положення кандидатської дисертації в докторській дисертації не використовуються.

  Структура й обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (428 найменувань) та додатків. Повний обсяг дисертації складає 461 сторінку, обсяг основного змісту – 379 сторінок. Вона містить 3 рисунки (на 2 сторінках), 120 таблиць (на 59 сторінках) та 19 додатків (на 38 сторінках).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Узагальнення отриманих у дисертаційному дослідженні результатів дозволило сформулювати підсумкові висновки.
  1. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове розв’язання важливої наукової проблеми ґенези професійної агресивності особистості. На основі теоретичного аналізу визначено сутність понять професійних агресії та агресивності, розроблено Загальну модель ґенези професійної агресивності особистості, обґрунтовано методологічні засади та методичний інструментарій для дослідження всіх її рівнів. Проведене далі емпіричне дослідження надало можливість визначити комплекс особливостей, якими позначена ґенеза професійної агресивності особистості, здійснити кількісну конкретизацію її загальної моделі та обґрунтувати основні напрямки попередження виявів професійної агресії фахівців.
  2. Обґрунтовано визначення професійної агресії як поведінки фахівця, яка здійснюється в процесі його професійної взаємодії, суперечить нормам та правилам певного професійного співтовариства, і зумисне спрямована на заподіяння шкоді іншім суб’єктам професійної діяльності. Професійної агресивності – як набутої в процесі професіогенезу особистісної властивості, яка характеризує рівень готовності фахівця до агресивних дій по відношенню до інших суб’єктів професійної діяльності. У ракурсі ґенези професійної агресивності особистості, професійна агресія виступає як зумовлений та опосередкований різними чинниками природний, хоча й не обов’язковий, прояв (один з етапів розвитку) феномену професійної агресивності.
  3. Розроблена Загальна модель ґенези професійної агресивності особистості складається із трьох послідовних рівнів, кожний з яких характеризує відносно закінчений етап ґенези. Перший рівень складає система чинників професійної агресії та агресивності, а також чинників, що опосередковують та перешкоджають вияву професійної агресії. Другий рівень складає система типів, видів та проявів професійної агресії, яка включає три послідовні підрівні: 1) загальні типи та види професійної агресії; 2) об’єкти професійної агресії; 3) специфічні прояви професійної агресії. Третій рівень складають можливі реакції відповіді фахівця на професійну агресію та негативні наслідки від неї.
  4. Для дослідження кожного із рівнів ґенези професійної агресивності особистості здійснено докладне визначення можливого методичного забезпечення. Із нього, для власного емпіричного дослідження, обґрунтовано вибір 18 психодіагностичних методик та анкетування, застосування яких спроможне забезпечити виконання комплексу дослідницьких завдань відповідно до послідовних рівнів генези професійної агресивності. З них, 11 сучасних англомовних методик було попередньо адаптовано та стандартизовано.
  5. Отримані у здійсненому емпіричному дослідженні результати дають підстави для розгляду професійної агресивності особистості як виключно негативного особистісно-професійного явища, яке, поряд із іншими подібними явищами (професійні деформації, професійне “вигорання” та ін.), являє собою різновид конче небажаного викривлення особистісно-професійного розвитку фахівця. Професійна агресивність являє собою системне явище, яке перебуває у складній системній структурі взаємозв’язків із всіма компонентами професійної сфери особистості.
  Встановлена у дослідженні наявність значної взаємо¬зумовленості між виділеними у дослідженні чинниками професійної агресивності та агресії є наочним емпіричним підтвердженням обґрунтованості нашої Загальної моделі генези професійної агресивності особистості, згідно якої, саме системний вплив взаємопов’язаних між собою наявного рівня професійної агресивності особистості та безпосередніх чинників професійної агресії, становить основну передумову вже можливого подальшого вияву професійної агресії. Доведено, що професійна агресія, як наслідок підвищення рівня професійної агресивності, справляє виражений негативний вплив на різні складові особистісно-професійної, професійно-мотиваційної та соціально-професійної сфери фахівців.
  6. Професійна агресія є досить поширеним явищем. Близько 50% досліджуваних зазнавали агресивних впливів з боку своїх співробітників та начальника (приблизно 30 - 40% зазнають різних видів таких впливів декілька разів на рік, 10 - 15% – близько разу на місяць, і приблизно 5% – майже раз на тиждень або частіше). Самі досліджувані вказують, що здійснюють різні агресивні прояви стосовно інших співро¬біт¬ників із такою частотою: один-два на рік (40% чоловіків і 30% жінок), кілька разів на рік або щомісяця (8% чоловіків і 10% жінок), практично щоденно (2% чоловіків); стосовно організації, в якій вони працюють, здійснюють агресивні прояви: один-два рази на рік (45% чоловіків і 43% жінок), кілька проявів на рік або щомісяця (10% чоловіків і 2% жінок).
  7. Основними особистісними чинниками підвищення рівня професійної агресивності фахівців є підвищені агресивність та конфліктність; у жінок, у меншій мірі за основні, таким чинником також є підвищення рівня зовнішньої негативної мотивації; серед особистісно-професійних чинників основний вплив мають професійне емоційне «вигорання» та соціально-професійна дезадаптованість.
  У фахівців вияви професійної агресії переважно зумовлюються впливом ситуативно-професійних чинників; у чоловіків у найбільшій мірі таким чинником виявляється досвід агресивних впливів з боку співробітників та начальника, у дещо меншій – професійна стресова¬ність; ще в меншій – негативний впли¬в ро¬боти на психо¬логіч¬ний стан та професійно-сімейний ко¬н¬¬флік¬т; у жінок приблизно із однаковим ступенем виявлення, такими чинниками є негативний впли¬в ро¬боти на психо¬логіч¬ний стан, професійно-сімейний ко¬н¬¬флік¬т, професійна стресова-ність та завантаже¬ність; найістотнішим особистісним чинником вияву професійної агресії у фахівців (який діє опосередковано через підвищення рівня професійної агресивності) є рівень позитивної агресив-ності.
  8. Основними чинниками, які перешкоджають підвищенню у фахівців професійної агресивності та виявам у них професійної агресії є особистісно-професійні (професійна самоефеꬬтив¬ність) та професійні чинники (професійна автономність, у найбільшій мірі, та мобільність). Вказані чинники також запобігають виникненню у фахівців синдрому емоцій¬но¬го “вигорання”, забезпечують їх службове зростання та справляють виражений позивний вплив на їх професійно-мотиваційну та соціально-професійну сферу.
  9. У фахівців намагання конструктивного вирішення наявних професійних проблем, як можлива реакція на професійну агресію, істотно превалює над реакцією уникання від їх вирішення. Серед можливих негативних наслідків зазнавання професійної агресії, у фахівців найбільший вияв має виникнення проявів професійно-сімейного кон¬флік¬ту, у меншій мірі виникають ознаки негативного впливу на їх психологічний стан, і ще в меншій – пошук іншої роботи.
  10. В цілому, чоловіки вирізняються вищим за жінок рівнем агресивності та рівнем прояву професійної агресії. В них значно вираженішими є тенденції: 1) при зазнаванні на роботі агресивних впливів, реагувати на них конкретними агресивними діями, спрямованими на своїх колег та організацію в цілому; 2) до деструктивного типу реакції на агресивні щодо них впливи, який виражається у тісному поєднанні таких реакцій, як сабо¬ту¬вання та уникання.
  Хоча рівень професійної агресивності залишається достатньо стабільним впродовж професійної кар’єри фахівця, існує тенденція до зменшення із віком кількості проявів у нього професійної агресії. Виявлено певну тенденцію до зниження агресивності у фахівців з вищим службовим ієрархічним статусом, яка є особливо вираженою щодо сприятливих у особистісному й професійному плані змін діагностичних показників особистісно-професійних чинників, здатних її поперед¬жувати. За регіональною ознакою можна констатувати, що практично всі використані для дослідження різних рівнів ґенези професійної агресивності особистості діагностичні показники у досліджуваних із різних країн майже не відрізняються.
  11. Основними напрямками попередження виявів професійної агресії фахівців, відповідно до отриманих результатів, є застосування: 1) особистісно-спрямованих психологічних заходів (тренінги, психологічне консультування та ін.), основним завданням яких є зниження у фахівців рівнів агресив¬ності та конфліктності, корекція негативних особливостей їх мотиваційної сфери, розвиток їх особистісно-професійної самоефек¬-тив¬ності; 2) професійно-спрямованих заходів (соціально-психологічні та професійні тренінги, психологічне консультування, професійно-психологічні засоби та ін.), спрямованих на профілактику професійного емоційного «вигорання», професійної стресова¬ності та перевантаже¬ності, соціально-професійної дезадаптованості, погіршення психо¬логіч¬ного стану фахівців та виникнення в них професійно-сімейного ко¬н¬¬флік¬ту; 3) професійно-адміністративних заходів (боротьба із агресивними проявами на робочому місці та забезпечення у фахівців необхідного рівня професійної автономності).
  Таким, чином всі три висунуті у нашому дослідженні гіпотези підтвердилися. Подальші перспективи досліджень проблеми професійної агресивності особистості, полягають у визначенні особливостей ґенези професійної агресивності фахівців різних професій, а також у теоретико-методологічному обґрунтуванні та емпіричному удосконаленні системи практичних заходів, спрямованих на попередження виявів професійної агресії. Практичне здійснення роботи, спрямованої на попередження виявів професійної агресії, потребує ще досить серйозного теоретико-методологічного обґрунтування та емпіричного удосконалення. Саме це ми й вважаємо однією із найбільш актуальних перспектив подальшого дослідження проблеми професійної агресивності особистості.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абульханова-Славская К.А. Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории / Абульханова-Славская К.А., Анцыферова Л.И., Брушлинский А.В. – М.: ИПРАН, 1997. – 574 с.
  2. Авер’янова Г.М. Особливості прояву агресивності у підлітків / Г.М. Авер’янова, В.В. Москаленко // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. - Вип. 13. - C. 228 - 238.
  3. Авдеев В.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций / Авдеев В.В. – М.: ИХЦ «Изограф», 1996. - 685 с.
  4. Адлер А. Понять природу человека / Адлер А. ; пер. с англ. Е.А. Цыпин. – СПб.: Гуманитарное агентство "Академический проект", 1997. – 256 с.
  5. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / Адлер А. ; пер. с англ. А. Боковиков. – М.: Академический Проект, 2007. – 232 с.
  6. Аликина Н.В. Возрастные психологические особенности агрессивного поведения несовершеннолетних: дисс... канд. психол. наук : 19.00.07 / Н.В. Аликина. - К., 1989. - 100 с.
  7. Алфимова М.В. Психогенетика агрессивности / М.В. Алфимова, В.И. Трубников // Вопросы психологии. - 2000. - № 6. - С. 112 - 123.
  8. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Ананьев Б.Г. - СПб.: Питер, 2001. - 288 с.
  9. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Ананьев Б.Г. – [2-е изд.]. - СПб.: Питер, 2001. - 272 с.
  10. Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни / Антонян Ю.М. - М.: ИНФА-М, 1995. - 320 с.
  11. Антонян Ю.М. Психология убийства / Антонян Ю.М. - М.: Юристъ, 1997. - 304 с.
  12. Анцыферова Л.И. К психологии личности как развивающейся системы / Л.И. Анцыферова // Психология формирования и развития личности. – М.: Наука, 1981. – С. 3 - 18.
  13. Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии / Анцыферова Л.И. – М.: Институт психологии РАН, 2006. - 512 с.
  14. Балл Г.А. Нормы деятельности и творческая активность личности / Г.А. Балл // Вопросы психологии. - 1990. - № 6. - С. 92 - 101.
  15. Бандура А. Теория социального научения / Бандура А. ; пер. с англ. Н.А. Чубарь - СПб.: Евразия, 2000. - 320 с.
  16. Бандура А. Подростковая агрессия: изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс ; пер. с англ. Ю.Брянцевой, Б.Красовского. - М.: ЭКСМО, 2000. - 512 с.
  17. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Берковиц Л. ; пер. с англ. А. Боричева, Л. Царук, Л. Ордановской. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. - 512 с.
  18. Бернацька Л.В. Теоретико-методологічні проблеми впливу макросередовища на становлення агресивної поведінки дітей та молоді / Л.В. Бернацька // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: ГНОЗІС, 2003. - Т. V. - Ч. 6. - С. 13 - 18.
  19. Берне Р. Развитие Я - концепции и воспитание / Берне Р; пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 422 с.
  20. Благута Р.І. Механізми виникнення агресії підлітків / Р.І. Благута // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: ГНОЗІС, 2003. - Т. V. - Ч. 4. - С. 46 - 51.
  21. Бовть О.Б. Агрессивные реакции и пути их коррекции у младших школь-ников: дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / О.Б. Бовть. - Х., 2000. - 265 с.
  22. Бовть О.Б. До питання комплексної психологічної діагностики агресивності дітей молодшого шкільного віку / О.Б. Бовть // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: ГНОЗІС, 2002. - Т. ІV. - Ч. 3. - С. 28 - 30.
  23. Бовть О.Б. Деякі проблеми контекстуального дослідження взаємодії “агрессор-жертва” / О.Б. Бовть // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: ГНОЗІС, 2003. - Т. V. - Ч. 2. - С. 10 - 13.
  24. Бодалев А.А. Общая психодиагностика / А.А. Бодалев, В.В. Столин. - СПб.: Речь, 2003. - 439 с.
  25. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / Бойко В.В. – М: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996. – 472 с.
  26. Бойко О.В. Насильство в сім'ї: соціологічний аналіз явища : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 / О.В. Бойко. - Х., 2003. - 20 с.
  27. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - СПб: Питер, 1999. - 517 с.
  28. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учебн. [для вузов] / Бурлачук Л.Ф. - СПб: Питер, 2003. - 350 с.
  29. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон ; пер. с англ. С. Меленевская, Д. Викторова, С. Шпак - СПб: Питер, 2001. - 352 с.
  30. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми / Бютнер К. ; пер. с нем. Д.В. Димитриева - М.: Педагогика, 1991. - 144 с.
  31. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга: учебн. пособие / Вачков И.В. – М.: «Ось-89», 2003. - 224 с.
  32. Вельдер Р. К вопросу о феномене подсознательной агрессивности / Р.Ве¬ль¬¬дер // Общественные науки и современность. - 1993. - №3. - С. 183 - 190.
  33. Волянская Е.В. Основные этапы систематического изучения агрессии / Е.В. Волянская // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. - Харків: Видавничий центр Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2001. - С. 179 - 183.
  34. Волянська О.В. Вплив ЗМІ на підліткову агресію: теоретико-соціологічний аналіз / О.В. Волянська // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф. – Житомир: Видавничий відділ ЖДПУ, 2002. - С. 96 - 98.
  35. Волянська О.В. Соціальні детермінанти підліткової агресії: соціологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 / О.В. Волянська. - Х., 2003. - 18 с.
  36. Волянская Е.В. Социокультурная детерминация подростковой агрессии / Волянская Е.В., Пилипенко В.Е., Сапелкина Е.В. – К. : ПЦ "Фолиант", 2004. – 174 с.
  37. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер / М. Вудкок, Д. Френсис ; пер. с англ. А.В. Верников, А.Ф. Ковалев. – [2-е изд., перераб.]. - М.: Дело, 1994. - 320 с.
  38. Гайдукевич Г.А. Заздрість як чинник агресії курсантів / Г.А. Гайдукевич // Пси¬хологія на перетині тисячоліть: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К.: Гнозис. - 1998. - Т. 3. - С. 264 - 270.
  39. Гайдукевич Г.А. Фактори агресії: теоретичні та практичні аспекти дослідження / Г.А. Гайдукевич // Зб. наукових праць Київського військового гуманітарного інституту. - 1999. - №2 (9). - С. 25 - 29.
  40. Гайдукевич Г.А. Проявления агрессивности у курсантов высших военных учебных заведений на разных этапах подготовки: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г.А. Гайдукевич. - К., 2000. - 198 с.
  41. Гайдукевич Г.А. Психодіагностика агресивності військовослужбовців: навч. посібн. / Гайдукевич Г.А., Ложкін Г.В., Сьомін С.В. - Житомір, 1996. - 56 с.
  42. Галецька І.І. Дослідження самоефективності в психології здоров'я / І.І. Галецька // Вісник Харківського ун-ту. - № 550, Ч. 2., Серія: психологія. - Харків: ХНУ. - 2002. - C. 41 - 43.
  43. Галян О.І. Агресивність як особистісний чинник діяльності вчителя / О.І. Галян, І.М. Галян // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип. 9. - Частина 2. - C. 222 - 227.
  44. Гордякова О.В. Влияние личностной агрессивности и тревожности подростков на эмоциональное отношение к агрессии в телевизионной рекламе / О.В. Гордякова // Психол. журн. - 1994. - Т. 15. - № 2. - С. 57 - 65.
  45. Григоренко Ю.Д. Методи системного вивчення агресії / Ю.Д. Григоренко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: ГНОЗІС, 2002. - Т. ІV. - Ч. 6. - С. 62 - 64.
  46. Деркач А.А. Эффективность деятельности руководителя в экстремальных ситуациях / А.А. Деркач, А.В. Щербина. - М.: МААН, 1998. - 99 с.
  47. Диагностика здоровья / [психологический практикум / под ред. Г.С. Никифорова]. – М.: .Речь, 2007. – 950 с.
  48. Диксон Д. Совершенствуйте свой бизнес: пособие и практикум / Диксон Д. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 223 с.
  49. Дроздов О.Ю. Засоби масової комунікації як фактор агресивної поведінки молоді / О.Ю. Дроздов // Вісник Харківського Університету. Серія “Психологія”. - 2000. - № 483. - С. 48 - 53.
  50. Дроздов О.Ю. Комп’ютерні технології в контексті проблеми молодіжної агресії / О.Ю. Дроздов // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: ІП, 2001. – Т. ІІІ. – Частина І. - С. 107 – 112.
  51. Дроздов О.Ю. Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді: дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.Ю. Дроздов. - Чернігів, 2003. - 225 с.
  52. Дроздов О.Ю. Проблеми агресивної поведінки особистості: навч. посібн. / О.Ю. Дроздов, М.А. Скок. - Чернігів, 2000. - 156 с.
  53. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебник для вузов / Дружинин В.Н. – [2-е изд., доп.]. - СПб.: Питер, 2003. - 319 с.
  54. Дубнов П.Ю. Обработка статистической информации с помощью SPSS / Дубнов П.Ю. - М.: НТ Пресс, 2004. - 221 с.
  55. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика / Дюк В.А. – СПб.: Братство, 1994. – 360 с.
  56. Жариков Е.С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по персоналу / Жариков Е.С. - М.: МЦФЭР, 2002. - 512 с.
  57. Завадський Й.С. Менеджмент: підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів України: у 3. т. / Завадський Й.С. – [3-є вид.]. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. - Т. 1 - 537 с.
  58. Зайчикова Т.В. Соціально-психологічні детермінанти синдрому "профе-сійного вигорання" у вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 / Т.В. Зайчикова. - К., 2005. - 20 с.
  59. Запухляк О.З. Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність у підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / О.З. Запухляк. – Хмельницький, 2006. – 20 с.
  60. Зеер Э.Ф. Психология профессий: учебн. пособие / Зеер Э.Ф. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. - 336 с.
  61. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учебн. пособие / Зеер Э.Ф. – [2-е изд.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 240 с.
  62. Зелінська Т.М. Діагностика форм агресивності в ранньому юнацькому віці / Т.М. Зелінська, І.С. Ніколаєва // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип. 9. - Частина 2. - C. 10 - 17.
  63. Іванова В.В. Вплив моделей внутрішньосімейних відносин на прояв підлітками агресивної поведінки / В.В. Іванова // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип. 10. - C. 211 - 216.
  64. Иванова Н.Л. Профессиональная идентичность и профессиональное пространство / Н.Л. Иванова, Е.В. Конева // Мир психологии. - 2004. - № 2. - С. 148 - 157.
  65. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Ильин Е.П.- СПб: "Питер", 2002.– 512 с.
  66. Исаенко А.Н. Кадры управляющих в корпорациях США / Исаенко А.Н. - М.: Наука, 1988. - 140 с.
  67. Капітанець О.М. Педагогічна підготовка менеджерів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / О.М. Капітанець. - Тернопіль., 2001. - 19 с.
  68. Карамушка Л.М. Психологія управління конфліктами в організації (на матеріалі діяльності освітніх організацій) / Л.М. Карамушка, Т.М. Дзюба. - К. : Науковий світ, 2009. - 268 c.
  69. Карпов А.В. Психология принятия управленческих решений / Карпов А.В. - М.: Юристъ, 1998. - 440 с.
  70. Карпов А.В. Психология менеджмента: учеб. пособие для студ. вузов / Карпов А.В. - М.: Гардарики, 2003. - 582 с.
  71. Кернберг О.Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях / Кернберг О.Ф. ; пер. с англ. А.Ф. Ускова. - М.: Класс, 1998. - 368 с.
  72. Кирьянова Е. Агрессия в современном обществе / Е. Кирьянова // Управление персоналом. - 1999. - № 2. - С. 52 - 58.
  73. Клайн Ф.В. Воспитание с любовью и логикой / Ф.В. Клайн, Д. Фэй ; пер. с англ. – К.: Рука допомоги, 2007. – 256 с.
  74. Ковалев П.А. Возрастно-половые особенности отражения в сознании структуры собственной агрессивности и агрессивного поведения : автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07. / П.А. Ковалев. - СПб., 1996 - 18 с.
  75. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психо-фізіологічний аспект забезпечення діяльності / Кокун О.М. - К.: Міленіум, 2004. - 265 с.
  76. Кокун О.М. Теоретико-методологічні та практичні засади дистанційної психодіагностики в професійній сфері / О.М. Кокун // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 7. - С. 65 - 68.
  77. Конфлікти у сумісній діяльності / [Ложкін Г.В., Сьомін С.В., Петровська Т.В., Кисельова О.О.]. – К. : Сфера, 1997. – 95 с.
  78. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: учебник для вузов / Корнилова Т.В. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 381 с.
  79. Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Костюк Г.С. - М.: Педагогика, 1988. -304 с.
  80. Кравчук С.Л. Особливості проявів вербальної агресії залежно від статевих характеристик суб’єкта та об’єкта агресії / С.Л. Кравчук // Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - К.: Нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - 2002. - Вип. 14. - С. 43 - 47.
  81. Кравчук С.Л. Особливості психологічних детермінант агресивних проявів особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 / С.Л. Кравчук. - К., 2002. - 21 с.
  82. Кравчук С.Л. Зв’язок особливостей прийняття особистістю функцій власної агресії з індивідуально-типологічними характеристиками / С.Л. Кравчук // Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - К.: Нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - 2003. - Вип. 17. - С. 56 - 59.
  83. Крайнюк В.М. Становлення і розвиток феномену агресії / В.М. Крайнюк // Зб. наук. пр. КВГІ. - Випуск 2 (7). – К.: КВГІ, 1998. - С. 14 - 19.
  84. Крайнюк В.М. Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку: дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / В.М. Крайнюк. - К., 1999. - 212 с.
  85. Краткий психологический словарь / [А.В. Петровский (ред.), Л.А. Карпенко (ред.-сост.), М.Г. Ярошевский (ред.)]. – [2-е изд., расшир., испр. и доп.]. - Ростов н/Д: Феникс, 1998. - 512 с.
  86. Креч Д. Нравственность, агрессия, справедливость / Д. Креч, А. Крачфилд, Н. Ливсон // Вопр. психологии. - 1992. - № 1 - 2. - С. 4 - 10.
  87. Кричевский Р.Л. Если Вы - руководитель... Элементы психологии менеджмента в повседневной работе / Кричевский Р.Л. – [2-е изд., доп. и перераб.]. - М.: Дело, 1996. - 384 с.
  88. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии / Б. Крэйхи ; пер. с англ. А. Лисицына. - СПб.: Питер, 2003. - 334 с.
  89. Кудрявцев И.А. Криминальная агрессия. Экспертная типология и судебно- психологическая оценка / И.А. Кудрявцев, Н.А. Ратинова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. - 192 с.
  90. Кумарин В. Биологический риск злодейства (дефекты в генах могут спровоцировать преступное поведение личности) / В. Кумарин // Семья и школа. - 1996. - № 8. - С. 31 - 33.
  91. Курбатова Т.Н. Проективная методика исследования личности «Hand-тест» / Т.Н. Курбатова, О.И. Муляр. - СПб.: ГП «ИМАТОН», 1996 - 32 с.
  92. Лалаянц И. Энергия агрессивности / И. Лалаянц // Семья и школа. - 1995. - № 6. - С. 20 - 21.
  93. Лалаянц И. Почему они агрессивны: агрессивность и жестокость / И. Лалаянц // Наука и жизнь. - 1997. - № 2. - С.90 - 92.
  94. Лачугина Ю.Н. Психолого-акмеологическае факторы агрессии в управленческой деятельности / Лачугина Ю.Н. // Проблемы развития общества: экология, экономика, управление: Зб. научн. трудов. – Выпуск 2. – Ульяновск: Ульяновский гос. технический ун-т, 2001. – С. 80 – 84.
  95. Лачугина Ю.Н. Агрессивность в структуре личности и профессиональной деятельности руководителя: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.13 / Ю.Н. Лачугина. - Ульяновск, 2003. - 162 c.
  96. Леженіна Л.М. Психологічні чинники емоційного вигорання слідчих Служби безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 / Л.М. Леженіна. - К., 2009. - 16с.
  97. Левитов Н.Д. Психическое состояние агрессии / Н.Д. Левитов // Вопросы психологии. - 1972. -№ 6. - С. 168 - 173.
  98. Леонтьев А.Н. Становление психологии деятельности / Леонтьев А.Н. - М.: Смысл, 2003. - 439 с.
  99. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: учебн. пособие / Леонтьев А.Н. - М.: Смысл; Издательский центр "Академия", 2004. - 346 с.
  100. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов'якель. – К.: Професіонал, 2007. – 416 с.
  101. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Ломов Б.Ф. - М.: Наука, 1984. - 446 с.
  102. Ломов Б.Ф. Системность в психологии: избр. психол. труды / Ломов Б.Ф. - М.: Ин-т практ. психологии, 1996.- 384 с.
  103. Лоренц К. Агрессия (так называемое “зло”) / Лоренц К. ; пер. с англ. И. Федорова. - М.: Республика, 1994. - 384 с.
  104. Льюис Д. Стресс-менеджер / Льюис Д. ; пер. с англ. - М.: "Рефл-бук", «АСТ». 2000 - 266 с.
  105. Лымарь Н.Г. Конструктивное управление конфликтом / Н.Г. Лымарь // Омский научный вестник. - 2007. - № 1. - С. 103 - 106.
  106. Майерс Д. Социальная психология: учебник / Д. Майерс ; пер. с англ. С. Гаврилова. – [2-е изд., испр.]. – СПб.: "Питер", 1999. - 684 с.
  107. Маковская И. Агрессивность: проявление, причины, предупреждение / И. Маковская // Семья и школа. - 1983. - № 9. - С. 36 - 37.
  108. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / Максименко С.Д. - К.: НДІП, 1990. - 239 с.
  109. Максименко С.Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии) / Максименко С.Д. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. - 320 с.
  110. Максименко С.Д. Загальна психологія: підручник / Максименко С.Д. – [2-ге вид., переробл. і доп.]. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 704 с.
  111. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / Максименко С.Д. - К.: ТОВ "КММ", 2006. - 240 с.
  112. Максименко С.Д. Експериментальна психологія: навч. посібн. / С.Д. Максименко, Е.Л. Носенко. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.
  113. Максименко С. Психологічний клімат колективу / Максименко С., Главник О., Марінушкіна О. - К.: Главник, 2004. - 96 с.
  114. Максименко С.Д. Економічна психологія: навчальна програма та комплекс діагностичних методик для підготовки економістів, менеджерів та практичних психологів / Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Креденцер О.В. - К.: Міленіум, 2004. - 36 с.
  115. Максименко С.Д. Психологія особистості: підручн. для студ. вищ. навч. закл. / Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. - К. : ТОВ "КММ", 2007. – 296 c.
  116. Максименко С.Д. Модифікація методики дослідження агресивності людини “тест руки” (hand test) / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 2. - С. 16 - 22.
  117. Максименко С.Д. Адаптація психодіагностичних методик: шкала досвіду агресивних впливів, шкала професійної автономності та шкала професійної мобільності / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 3. - С. 25 - 31.
  118. Максименко С.Д. Адаптація психодіагностичних методик шкала уникання та шкала професійно-сімейного конфлікту / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 6. - С. 50 - 55.
  119. Максименко С.Д. Адаптація психодіагностичних методик шкала професійного саботування та шкала конструктивного опору / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 9. - С. 29 - 34.
  120. Максименко С.Д. Адаптація психодіагностичних методик шкала пошукової активності іншої роботи та шкала негативного впливу роботи / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 10. - С. 34 - 38.
  121. Маркова А.К. Психология профессионализма / Маркова А.К. - М.: МГФ «Знание», 1996. - 308 с.
  122. Мартиненко М.В. Організація управління підприємствами сфери соціальних послуг: Дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / М.В. Мартиненко. - Х., 2002. - 187 с.
  123. Мартынов С.Д. Профессионалы в управлении / Мартынов С.Д. - Л.: Лениздат, 1991. - 141 с.
  124. Мелоян А.Є. Аналіз феномена агресії в психологічних дослідженнях / А.Є. Мелоян // Вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків., 2001. - Вип. 7. - С. 126-130.
  125. Мелоян А. Є. Глибиннопсихологічні витоки агресивності: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / А.Є. Мелоян. - К., 2004. - 312 с.
  126. Мельник Л.П. Психологія управління: курс лекцій / Л.П. Мельник. - К.: МАУП, 1999. - 172 с.
  127. Менегетти А. Онтопсихология: практика и метафизика психотерапии / Менегетти А. ; пер. с англ. М.А. Родик. - М.: ННБФ "Онтопсихология", 2003 - 140 с.
  128. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» / [ред. и сост. И.Б. Дерманова]. - СПб.: Речь, 2002. - С. 142 - 146.
  129. Михайлов Г.С. Характеристики продуктивности управленческой деятельности руководителя / Г.С. Михайлов // Журнал прикладной психологии. - 2001. - № 6. - С. 2 - 7.
  130. Михайлов Г.С. Совершенствование стиля управленческой деятельности / Г.С. Михайлов, В.А. Мурадян // Психология управления. - 2002. - № 1. - С. 2 - 11.
  131. Мізерна О.О. Вплив телебачення та відеофільмів на прояви агресивності у підлітковому віці / О.О. Мізерна // Психологія: зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. - Вип. 13. - C. 304 - 313.
  132. Мізерна О.О. Проблеми дослідження агресивної поведінки підлітків / О.О. Мізерна // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - Вип. 17. - C. 152 - 156.
  133. Можгинский Ю.Б. Агрессия подростков: эмоциональный и кризисный механизм / Можгинский Ю.Б. - СПб.: Лань, 1999. - 128 с.
  134. Мойсеєва О.Є. Психологія агресивності: сутність та можливості корекції / О.Є. Мойсеєва. – К.: Вид-во ТОВ «КММ», 2008. – 208 с.
  135. Морозов А.М. Классификация агрессии / А.М. Морозов // Серийные убийства и социальная агрессия. Материалы ІІ Международной научной конференции. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. - С. 180 - 182.
  136. Морозова Т.Р. Аутогенная коррекция агрессии / Т.Р. Морозова // Серийные убийства и социальная агрессия. Материалы ІІ Международной научной конференции. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. - С. 154 - 156.
  137. Морозова Т.Р. Особливості вивчення та проявів агресії засуджених / Т.Р. Морозова // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. - Вип. 9. - Частина 2. - C. 254 - 263.
  138. Морозова Т.Р. Причини, динаміка та способи реалізації агресії у засуджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 / Т.Р. Морозова. - К., 2001. - 21 с.
  139. Назарук Н.В. Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Н.В. Назарук. - Івано-Франківськ, 2007. - 20с.
  140. Налчаджян А.А. Агрессивность человека / Налчаджян А.А. - СПб. Питер, 2007. - 734 с.
  141. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках / Наследов А.Д. – СПб: Питер, 2005. - 416 с.
  142. Орлов А.И. Экспертные оценки. учебн. пособие / Орлов А.И. - М.: Экзамен, 2002. - 31 с.
  143. Осницкий А.К. Психологический анализ агрессивных проявлений учащихся / А.К. Осницкий // Вопросы психологии. - 1994. - № 3. - С. 61 - 68.
  144. Осницкий А.К. Психология самостоятельности. Методы исследования и диагностики / Осницкий А.К. – М.; Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 1996. - Вып 1. - 128 с.
  145. Палеха Ю.І. Менеджмент для початківців: навч. посібн. / Палеха Ю.І. – [3.вид., доп.]. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. - 216 с.
  146. Паренс Г. Агрессия наших детей / Паренс Г. ; пер. с англ. Л.Г. Герцик. - М.: Форум, 1997. - 160 с.
  147. Первин Л., Джон О. Психология личности: теория и исследования / Л. Первин, О. Джон ; пер. с англ. М.С. Жамкочьян. - М.: Аспекг Пресс, 2001. - 608 с.
  148. Практическая психодиагностика: Методики и тесты: учебн. пособие / [Д.Я. Райгородский ред.-сост.]. - Самара: Издательский дом “БАХРАХ-М”, 2002. - 668 с.
  149. Прокопович Е.М. Взаимосвязи профиля агрессивности и особенностей личности несовершеннолетних правонарушителей / Е.М. Прокопович // Експериментальна і клінічна медицина. – Харків, 2000. - №3 - С. 44 - 49.
  150. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия / [сост. К.В. Сельчёнок]. - Минск, "Харвест", 2003 - 656 с.
  151. Раттер М. Помощь трудным детям / Раттер М. ; пер. с англ. О.В. Баженовой, Г.Г. Гаузе. - М.: Прогресс, 1987. - 424 с.
  152. Ратинов А.Р. Насилие, агрессия, жестокость, как объекты криминально-психологического исследования / А.Р. Ратинов, О.Д. Ситковская // Насилие, агрессивность, жестокость. Криминально-психологическое исследование. Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ проблем укрепления закона и правопорядка, 1989. - С. 4 – 15.
  153. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности / А.А. Реан // Психологический журнал. - 1996. - Т. 17. - № 5. - С. 3 - 18.
  154. Реан А.А. Агрессия в структуре поведения возбудимой и демонстративной личности / А.А. Реан // Ананьевские чтения. - 1997. - №2. - С. 13 - 16.
  155. Реан А.А. Психология изучения личности: учебн. пособие / Реан А.А. – СПб., Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 288 с.
  156. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности: теория, методы исследования, практикум: учебн. пособие / Реан А.А. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 255 с.
  157. Реан А.А. Гендерные различия структуры агрессивности у подростков / А.А. Реан, Н.Б. Трофимова // Актуальные проблемы деятельности практических психологов. - 1999. - №3. - С.6 - 7.
  158. Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды. Основы он¬¬то¬логии, логики и психологии / Рубинштейн С.Л.- М.: Наука, 1997.- 463 .
  159. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Рубинштейн С.Л. - СПб. : Питер, 1999. - 720 с.
  160. Рудестам К. Групповая психотерапия / Рудестам К. ; пер. с англ. А. Голубев. – [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2006. - 384 с.
  161. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в современной зарубежной пси-хологии / Т.Г. Румянцева // Вопросы психологии. - 1991. - № 1. - С. 81 - 87.
  162. Румянцева Т.Г. Агрессия и контроль / Т.Г. Румянцева // Вопросы психологии. - 1992. - № 5 - 6. - С. 35 - 40.
  163. Румянцева Т.Г. Факторы, способствующие агрессии / Т.Г. Румянцева // Психология человеческой агрессивности: хрестоматия / [сост. К.В.Сельченок]. - Минск: Харвест, 1999. - С. 64 - 114.
  164. Санникова О.П. Адаптивность личности / О.П. Санникова, О.В. Кузнецова. - О.: Издатель Н.П.Черкасов, 2009. - 258 с.
  165. Секун В.И. Психология активности / Секун В.И. – Минск: Ред. журн. «Адукацыя i выхаванне», 1996. – 280 с.
  166. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции: учебн. пособие / Семенюк Л.М. - М.: Флинта,1998. - 96 с.
  167. Сенге П. Пятая дисциплина / Сенге П. ; пер. с англ. Б. Пинскера, И. Татариновой. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2003. - 408 с.
  168. Серегина И.И. О социально значимых аспектах коммуникативной компетентности российских менеджеров / И.И. Серегина // Мир психологии. - 2000. - № 2. - С. 77 - 84.
  169. Сікорська Л.Б. Деякі аспекти агресивної поведінки та міжособистісних стосунків на початковому етапі навчання / Л.Б. Сікорська // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: ГНОЗІС, 2003. - Т. V. - Ч. 3. - С. 282 - 286.
  170. Современный психологический словарь: учеб. пособие для студ. вузов / [под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко]. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 490 с.
  171. Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент: навч. посібн. / О.С. Соснін, В.В. Казарцев. – [3-є вид]. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. - 147 с.
  172. Тарасов К.А. От насилия в кино к насилию «как в кино»? (на материалах западных исследований) / К.А. Тарасов // Социологические исследования. - 1996. - № 2. - С. 35 - 41.
  173. Тополов Є.В. Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів: дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Є.В. Тополов. – К., 2006. – 191 с.
  174. Тополов Є.В. Агресивність як професійна деформація менеджерів виробничої сфери / Є.В. Тополов // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: ГНОЗІС, 2009. - Т. ХІ. - Част 3. - С. 401 - 407.
  175. Тополов Є.В. Сучасні наукові уявлення щодо чинників агресивної поведінки людини / Є.В. Тополов // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: ГНОЗІС, 2009. - Т. ХІ. - Част 6. - С. 402 - 410.
  176. Тополов Є.В. Практична психологія агресивності людини: навчально-методичний посібник / Тополов Є.В. – К.: Вид-во КММ, 2010. - 184 с.
  177. Тополов Є.В. Чинники людської агресії та типологія реакцій відповіді на неї / Є.В. Тополов // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - Т. Х: Психологія навчання. Гене-тична психологія. Медична психологія. / За ред. С.Д. Максименка. - К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – Вип. 16. - С. 531 - 539.
  178. Тополов Є.В. Загальна модель генези професійної агресивності особистості / Є.В. Тополов // Проблеми сучасної психології: Зб. наук.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины