ДИНАМІКА Я-КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ В УСКЛАДНЕНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ : ДИНАМИКА КОНЦЕПЦИИ СТУДЕНТОВ В ОСЛОЖНЕННЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ • Название:
 • ДИНАМІКА Я-КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ В УСКЛАДНЕНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ
 • Альтернативное название:
 • ДИНАМИКА КОНЦЕПЦИИ СТУДЕНТОВ В ОСЛОЖНЕННЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
 • Кол-во страниц:
 • 232
 • ВУЗ:
 • Харьківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Харьківський національний університет імені В. Н. Каразіна

  На правах рукопису


  ПАНФІЛОВА ГАЛИНА БОРИСІВНА

  УДК 159. 923.2

  ДИНАМІКА Я-КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ В
  УСКЛАДНЕНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ


  19.00.01 – загальна психологія, історія психології


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник
  Заїка Євген Валентинович,
  кандидат психологічних наук, профессор
  Харківського національного
  університету імені В. Н. Каразіна
  Харків – 2011


  ЗМІСТ
  ВСТУП……………………………………………………………………………..............4
  РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади вивчення феномену Я-концепції студентів та її динаміки в ускладнених життєвих ситуаціях…………………............10
  1.1. Основні підходи до визначення Я-концепції та її структури в психологічній науці ...................................................................................................................................10
  1.2. Особливості розвитку Я-концепції студентів………………………………..........23
  1.3. Характеристика ускладненої життевої ситуації та її специфіка у студентському віці…………………………………………………………………………………...........28
  1.4. Ускладнена життєва ситуація як один із чинників динаміки Я-концепції студентів………………………………………………………………………….............41
  Висновки до першого розділу…………………………………………………..............46
  РОЗДІЛ 2. Процедури та методи дослідження динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях……………………………………………….............49
  2.1. Структура, організація та процедура емпіричного дослідження, обґрунтування вибірки……………………………………………………………………………............49
  2.2. Методи дослідження Я-концепції студентів та її динаміки в ускладнених життєвих ситуаціях………………………………………………………………............51
  2.3. Процедури обробки результатів емпіричного дослідження……………...............71
  Висновки до другого розділу……………………………………………………............72
  РОЗДІЛ 3. Результати дослідження динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях та їх обговорення………………………………………….............73
  3.1. Характеристика динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях на різних етапах її розвитку………………………………………..............73
  3.2. Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях на різних етапах навчання.................................................................................................................85
  3.3. Гендерні особливості динаміки Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях ............96
  3.4. Динаміка Я-концепції студентів різної успішності навчання в ускладнених життєвих ситуаціях ..........109
  3.5. Динаміка Я-концепції студентів різних спеціальностей в ускладнених життєвих ситуаціях……………………………………………………………...............................116
  3.6. Типи самоставлення та самооцінки студентів в ускладнених життєвих ситуаціях………………………………………………………………………...............128
  3.7. Практичні рекомендації для психологів вищих навчальних закладів, спрямовані на організацію психологічної допомоги студентам в ускладнених життєвих ситуаціях...........................................................................................................................153
  Висновки до третього розділу………………………………………………................160
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….............162
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….................167
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………................193  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження.
  Протягом свого життєвого шляху людині доводиться зустрічатися з проблемами, бідами, хворобами, складними ситуаціями в різних сферах свого буття. Число складних ситуацій значно зросло у наш час суспільно-історичних потрясінь, політичних змін, екологічно несприятливого стану довкілля, затяжної економічної кризи, ломки колишнього устрою життя і переоцінки цінностей, величезного інформаційного потоку.
  Одним з чинників, що мають особливе значення в процесі підтримки психологічного благополуччя людини в ускладнених життєвих ситуаціях, є уявлення людини про себе, її Я-концепція.
  Проблемі Я-концепції, уявленню людини про себе в психології присвячена величезна кількість досліджень як вітчизняними, так і зарубіжними авторами. Питання про складну, рівневу будову даного феномену, його процесуальну розгорнутість, структуру і функції розглянуто у багатьох роботах. У сучасній науці цей феномен вивчається в контексті психології особистості (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Анциферова, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, С. Л. Рубінштейн, В. В. Столін, П. Р. Чамата, І. І. Чеснокова, О. В. Шорохова), пов'язаний з вивченням самооцінки, самоставления, рівня домагань, сприйняття іншої людини (Н. Е. Анкудінова, А. І. Ліпкіна, В. С. Магун, В. В. Сафін, О. О. Бодальов, С. Р. Пантилєєв), розглядається в рамках гендерного та статеворольового підходу в психології (Т. В. Говорун, О. Ф. Іванова, Д. М. Ісаєв, В. Є. Каган, І. С. Кон, О. С. Кочарян), соціально-психічної і психофізіологічної адаптації (Б. Ф. Березін, О. В. Кузнецова, А. А. Налчаджян, О. П. Саннікова), в концепціях свідомості (М. Мамардашвілі, В. Минів, Ю. М. Швалб), несвідомого (С. Гроф), змінених станів свідомості (Ч. Тарт), творчих процесів (А. А. Налчаджян, Г. Сельє), девіантної поведінки (Ю. Васильєва, Л. Б. Філонов). Особливе значення надається проблемі уявлення людини про себе в роботах з вивчення психологічних механізмів впливу (Р. Чалдіні). Існує низка філософських і філософсько-психологічних досліджень, пов'язаних з проблемами відповідальності, вибору, моральної самосвідомості, моральної зрілості (Л. І. Анциферова, О. Г. Дробницький, К. Муздибаєв, О. Г. Спіркін, О. І. Титаренко). У роботах І. С. Кона синтезуються дані з психології, історії, етнографії, що дозволяє по-новому поглянути на проблему людського «Я». Існує також низка досліджень, пов'язаних з вивченням рівневої будови психологічного захисту, з його спрямованістю на збереження цілісності «Я» суб'єкта (Л. Г. Петухова, М. Л. Свєташева, Т. С. Яценко).
  Низку наукових робіт присвячено вивченню впливу стресових ситуацій, екзаменаційної сесії на діяльність та вегетативні стани студентів (А. Ю. Варас, Н. П. Волкова, Л. Ю. Збарська, Н. І. Наєнко, В. С. Скок, С. І. Тамм, Т. В. Циганчук, Г. Г. Чукмасова, Ю. В. Щербатих). Однак проблема змін Я-концепції студентів у період екзаменаційної сесії вивчена недостатньо. Отже, значущість проблеми та її недостатня вивченість обумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження належить до кола наукових досліджень кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в рамках наукової теми «Трансформація пам’яті в сучасному суспільстві» (номер державної реєстрації 0110U000641), також входить до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри гуманітарної підготовки та ідентифікації культурних цінностей Академії митної служби України і виконана в руслі загальнокафедральної теми «Гуманітарні проблеми в діяльності митника». Тема дисертаційного дослідження узгоджена рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 15.06.2010 року).
  Мета і задачі дослідження. Мета роботи – визначити динаміку Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях.
  Досягнення цієї мети передбачає розв’язання низки задач:
  1) здійснити теоретичний аналіз уявлень про Я-концепцію, її структуру та особливості розвитку в студентському віці в сучасній психологічній науці;
  2) розглянути основні характеристики ускладненої життєвої ситуації студентів у зв’язку з динамікою їх Я-концепції;
  3) визначити особливості Я-концепції особистості та її динаміку на певних етапах розвитку ускладненої життєвої ситуації (на прикладі екзаменаційної сесії);
  4) дослідити специфіку Я-концепції та її динаміку в ускладненій життєвій ситуації студентів, які відрізняються за гендерними характеристиками, етапами навчання (1–4 курси), успішністю навчання та спеціальністю, яку вони здобувають;
  5) установити співвідношення складових Я-концепції;
  6) виявити та описати типи самоставлення та самооцінки студентів в ускладненій життєвій ситуації.
  Об’єкт дослідження – Я-концепція особистості.
  Предмет дослідження – складові Я-концепції та їх динаміка в ускладнених життєвих ситуаціях студентів.
  Методологічну і теоретичну основу дослідження склали принципи генетичної психології (С. Д. Максименко), гендерний та статеворольовий підхід у психології (Т. В. Говорун, І. В. Головньова, О. Ф. Іванова, Д. М. Ісаєв, В. Є. Каган, І. С. Кон, О. С. Кочарян), теоретичні положення щодо складної, рівневої будови самосвідомості та Я-концепції особистості (С. Р. Пантилєєв, С. Л. Рубінштейн, В. В. Столін, Т. Б. Хомуленко, Н. В. Чепелєва, І. І. Чеснокова, Ю. М. Швалб), концептуальні положення розвитку та формування особистості (К. О. Альбуханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Анциферова, О. Г. Асмолов, Г. О. Балл, І. Д. Бех, Л. І. Божович, М. Й. Боришевський, Б. С. Братусь, Л. Ф. Бурлачук, Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, В. М. М’ясищев, О. Б. Орлов, С. Л. Рубінштейн, О. П. Саннікова та ін.), концептуальні положення гуманістичної психології про особистість і активізацію особистісного потенціалу (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, Е. Фромм та ін.), положення про особливості становлення особистості у студентському віці (Г. Абрамова, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, О. К. Дусавицький, Е. Еріксон, Г. С. Костюк, О. С. Кочарян, В. Т. Лісовський, В. О. Моляко, Н. В. Наумчик, В. Г. Панок, Н. І. Пов’якель, О. Г. Солодухова, Т. Б. Хомуленко, Н. В. Чепелєва, Т. С. Яценко та ін).
  Методи дослідження. Для розв’язання поставлених задач було використано комплекс теоретичних і емпіричних методів:
  теоретичні: теоретичний аналіз, індукція, абстрагування, узагальнення, порівняння, систематизація, інтерпретація даних;
  емпіричні: анкетування, тестування, бесіда, спостереження, психодіагностичні методи;
  математико-статистичні: методи математичної статистики, визначення достовірності відмінностей за t-критерієм Стьюдента, метод χ², кореляція за Пірсоном; дисперсійний, кореляційний, факторний і кластерний аналізи.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  вперше встановлено:
  • в ускладненій життєвій ситуації відбувається динаміка Я-концепції студентів та її складових: самоставлення, самооцінки, самоідентифікації, сприйняття себе в часі та просторі життєвих подій, суб’єктивної оцінки невротичних проявів;
  • динаміка Я-концепції студентів та її складових в умовах ускладненої життєвої ситуації пов’язана з гендерними особливостями, етапом (курсом) та успішністю навчання студентів, а також зі спеціальністю, яку студенти здобувають;
  • стабільні і мінливі показники Я-концепції, а саме: до стабільних належать показники самоставлення (самоприйняття та самоприв’язаність) і показники самооцінки (шкала «краса» та шкала «успіх»); до мінливих – показники самоставлення (відкритість, самовпевненість, самокерування, відображене самоставлення, самоцінність, внутрішня конфліктність, самозвинувачення), показники самооцінки (шкали «щастя», «здоров’я», «впевність», «розум»), ідентифікації, кількість актуалізованих подій та їх загальна вага, суб’єктивна оцінка невротичних проявів;
  поглиблено теоретичні уявлення про:
  • типи самоставлення студентів в ускладнених життєвих ситуаціях, а саме виявлено три типи: перший тип – «збалансоване самоставлення», другий тип – «конфліктне самоставлення» і третій тип – «позитивне самоставлення»;
  • типи самооцінки студентів в ускладнених життєвих ситуаціях, що характеризуються певною комбінацією її показників: перший тип характеризується високими значеннями всіх показників самооцінки, другий тип – їх низькими значеннями, третій і четвертий типи – на фоні середніх значень більшості показників самооцінки характеризуються домінуванням високих оцінок показників «щастя», «здоров’я» (третій тип) і низьким значенням показника «щастя» (четвертий тип);
  дістало подальшого розвитку:
  • уявлення про співвідношення показників самооцінки, у тому числі суб’єктивної оцінки невротичних проявів, самоставлення, ідентифікації, суб’єктивної значущості подій, які утворюють три фактори: «самоставлення», «песимізм» та «оптимізм».
  Практичне значення одержаних результатів. У роботі запропоновано практичні рекомендації для психологів вищих навчальних закладів, спрямовані на організацію психологічної допомоги студентам в ускладнених життєвих ситуаціях. Отримані результати можуть бути використані в процесі психодіагностики особливостей Я-концепції особистості; для створення корекційних та розвиваючих програм (з опорою на виявлені в дослідженні стабільні аспекти Я-концепції) з метою ефективного подолання ускладнених життєвих ситуацій та формування адекватних уявлень про себе в студентському віці.
  Практичні рекомендації впроваджено в практику роботи психологів відділу соціально-психологічних досліджень Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ) (довідка № 11/1944 від 06.10.2010 р.), в навчальний процес Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара (довідка № 86-552-111 від 26.10.2010 р.), в навчальний процес Керченського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (довідка № 45.01-149 від 26.10.2010 р.).
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та результати дослідження доповідалися на науковій конференції «Проблема особистості в сучасній науці» (Київ, 1997), на II Міжнародній конференції «Наука i освiта – 99» (Київ – Дніпропетровськ – Луганськ – Дніпродзержинськ, 1999), на Міжнародній науковій студентській конференції «Психологія особистості та суспільства у сучасному вимірі» (Харків, 2007), на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України» (Хмельницький, 2007), на науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства» (Дніпропетровськ, 2005), на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми вдосконалення професійної підготовки фахівців з митної справи» (Дніпропетровськ, 2006), на Міжнародній науково-практичній конференції «Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному етапі» (Дніпропетровськ, 2007), на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 2010), на VII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми екологічної психології» (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2011), теоретичні і практичні питання дисертаційного дослідження обговорювались у рамках міжнародного семінару «Кодекс етики» (м. Вільнюс, Литовська Республіка, 2009).
  Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження висвітлений у 17 наукових роботах, із яких 5 опубліковано у фахових виданнях України.
  Структура і обсяг дисертації: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний текст дисертації викладено на 165 сторінках. Список використаних джерел налічує 237 найменувань (з них 12 – іноземними мовами). Дисертація містить 46 таблиць та 30 рисунків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В роботі представлено теоретичне узагальнення та емпіричне дослідження проблеми динаміки Я-концепції особистості. Поглиблено теоретичні уявлення щодо адаптивної функції та структурної будови Я-концепції. Виявлені особливості динаміки Я-концепції студентів з урахуванням етапу ускладненої ситуації, гендерних характеристик, курсу, успішності навчання та спеціальності, що здобувається студентами. У результаті проведеного дослідження дійшли таких висновків.
  1. Я-концепція представляє собою динамічну систему уявлень людини про саму себе. Це складне, структуроване утворення, складові якого різною мірою виконують функцію адаптації, контролю, стабілізації та внутрішньої узгодженості особистості. В ускладненій життєвій ситуації доведено факт динаміки Я-концепції особистості студентів та її складових: самоставлення, самооцінки, ідентифікації, суб’єктивної значущості подій, суб’єктивної оцінки невротичних проявів.
  2. Ускладнена життєва ситуація є результатом активної взаємодії особистості та середовища, системою суб’єктивних і об’єктивних елементів, що об’єднуються в діяльності суб’єкта й відображаються у смисловій сфері особистості. Основними характеристиками ускладнених життєвих ситуацій є значущість ситуації, міра невизначеності, багатозначність ситуації, перебіг яскравих негативних або позитивних емоцій, великі енергетичні витрати та ін. Типовим прикладом ускладненої життєвої ситуації у студентському віці є екзаменаційна сесія. Визначено чотири етапи розвитку ускладненої життєвої ситуації, на яких проводилася психодіагностика показників Я-концепції: перший – задовго до екзаменаційної сесії; другий – безпосередньо перед першим іспитом екзаменаційної сесії; третій – одразу після останнього іспиту; четвертий – у звичайних умовах початку наступного навчального семестру.
  3. На різних етапах розвитку ускладненої життєвої ситуації складові Я-концепції студентів та їх показники певним чином змінюються. У самоставленні на другому і третьому етапах зростають значення таких показників, як «відкритість», «самовпевненість», «самокерування», «відображене самоставлення», «самоцінність». Значення показника «внутрішня конфліктність» знижується на всіх етапах, особливо на другому і третому, показник «самозвинувачення» знижується на другому етапі й поступово підвищується на третьому, а потім знову знижується.
  Для характеристик самооцінки «щастя», «здоров’я», «упевненість», «розум» характерне падіння безпосередньо перед іспитами і значне підвищення відразу після них. Також зменшується кількість і оцінка актуалізованих у пам’яті подій, студенти сконцентровані на минулих радісних подіях і не налаштовані на майбутні; на другому етапі зростає кількість загальнолюдських, сімейних ідентифікацій, проте знижується кількість національних; знижуються значення суб’єктивної оцінки невротичних проявів. Незмінними в ускладненій ситуації залишаються показники самоставлення «самоприйняття» і «самоприв’язаність», характеристики самооцінки «краса» та «успіх».
  4. Динаміка Я-концепції студентів в ускладненій життєвій ситуації зазнає впливу з боку гендерних характеристик, етапу (курсу) та успішності навчання, а також спеціальності, яку здобувають студенти, тобто означені характеристики можуть поставати як психологічні чинники динаміки Я-концепції студентів в ускладненій життєвій ситуації.
  4. 1. Юнаки порівняно з дівчатами мають вищі показники за шкалами «відкритість», «самовпевненість», «самокерування», «самоприв’язаність», «самозвинувачення» на всіх етапах сесії (окрім третього етапу); вони вважають себе більш «здоровими», «успішними», «впевненими»; «розумнішими» вони вважають себе на початку і в кінці ускладненої ситуації; юнаки є більш оптимістичними, ніж дівчата: вказують більшу кількість і вагу радісних подій; суб’єктивна оцінка невротичних проявів у юнаків значно нижча, ніж у дівчат на початкових етапах розвитку ускладненої ситуації, а відразу після іспитів підвищується; дівчата очікують соціального схвалення та позитивної оцінки своєї поведінки та діяльності, що виявляється у вищих значеннях показників «відображене самоставлення» (окрім третього етапу); дівчата більш «внутрішньо конфліктні» на всіх етапах сесії, «щасливіші» на початку ускладненої ситуації (1 і 2 етапи) та завжди, на всіх етапах більш «красиві»; для юнаків характерна більша кількість загальнолюдських та національних ідентифікацій, а для дівчат – статевих.
  4. 2. Студентам першого курсу властиві високі значення за показниками «відкритість», «самовпевненість», «самокерування», «внутрішня конфліктність» і «самозвинувачення» на більшості етапів ускладненої ситуації; за всіма характеристиками самооцінки першокурсники, порівняно з четвертим курсом, на всіх етапах ускладненої ситуації мають менші значення показників; студенти четвертого курсу мають більшу кількість статевих ідентифікацій, в оцінці подій життєвого шляху є більш продуктивними й оптимістичними, вказують більшу кількість і психологічну вагу майбутніх і минулих, радісних і сумних подій; мають менші значення з суб’єктивної оцінки невротичних проявів.
  4. 3. Для успішних студентів характерні більш високі результати за показниками «самовпевненість», «самоцінність» на 1, 2 і 3 етапах сесії; значення «внутрішньої конфліктності» вищі тільки на 1 етапі; успішні студенти мають вищі значення таких показників самооцінки, як «успіх», «упевненість», «розум», і низькі значення показників суб’єктивної оцінки невротичних проявів на всіх етапах сесії; крім того, успішні студенти, порівняно з неуспішними, більш продуктивні й оптимістичні в оцінкці подій свого життя.
  4. 4. Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих ситуаціях пов’язана зі спеціальністю, яку вони здобувають. Студенти технічного факультету відрізняються вищими значеннями таких показників, як «відкритість», «самовпевненість», «самокерування», «відображене самоставлення», «самоприв’язаність», «внутрішня конфліктність», «самоприйняття» на різних етапах розвитку ускладненої ситуації, причому показник «самозвинувачення» вищий на всіх етапах ускладненої ситуації, окрім досесійного етапу. Саме ці студенти вважають себе більш «щасливими», «здоровими» і «красивими», більш «успішні» та «впевнені» в собі на більшості етапів ускладненої ситуації; мають більшу кількість сімейних ідентифікацій. Рівень суб’єктивної оцінки невротичних проявів у них значно нижчий порівняно зі студентами юридичного факультету.
  5. Аналіз співвідношення показників самооцінки, у тому числі суб’єктивної оцінки невротичних проявів, самоставлення, ідентифікації, суб’єктивної значущості подій, дозволив визначити три фактори: «самоставлення», «песимізм» і «оптимізм». Фактор І – «самоставлення» – об’єднує показники самоставлення й самооцінки; фактор ІІ – «оптимізм» – включає показник кількості та значущості актуалізованих у пам’яті позитивних подій минулого і майбутнього. Фактор ІІІ – «песимізм» – об’єднує показники кількості та значущості актуалізованих у пам’яті негативних подій минулого і майбутнього.
  6. Для студентів в ускладнених життєвих ситуаціях характерні три типи самоставлення. Перший тип – «збалансоване самоставлення» – характеризується середніми показниками самоставлення, на середньому рівні перебувають також «внутрішня конфліктність» і «самозвинувачення», висока «самовпевненість»; другий тип – «конфліктне самоставлення» – характеризується низькими показниками позитивного самоставлення і високими – «внутрішньої конфліктності» та «самозвинувачення», понад усе знижені «відображене самоставлення» і «самоприв’язаність»; третій тип – «позитивне самоставлення» має високі показники самоставлення, серед яких особливо вирізняється висока «самоцінність», а значення показників «внутрішня конфліктність» і «самозвинувачення» перебувають на низькому рівні. В ускладнених життєвих ситуаціях для студентів характерні такі чотири типи самооцінки: перший тип (40 %) характеризується високими показниками самооцінки за всіма шкалами; другий тип (12 %) характеризується заниженою самооцінкою, особливо показників «краси» та «успішності». Третій тип (31 %) характеризується середніми показниками самооцінки з відносно високою самооцінкою показників «щастя» і «здоров’я». Четвертий тип (17 %) також характеризується середніми значеннями показників, але самооцінка «щастя» дуже низька.
  Зміни Я-концепції студентів відбуваються гетерохронно. Динаміка Я-концепції є суперечливою, різноплановою, має протилежні тенденції: одні зміни сприяють стабілізації особистості, інші призводять до дезорганізації та дестабілізації, підвищеної тривожності, негативних переживань; також відбуваються зміни, які не можна однозначно віднести до стабілізуючих або дезорганізуючих.
  Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні механізмів регуляції поведінки особистості, що пов’язані з Я-концепцією.  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Алексєєва М. І. Потребово-емоційний аспект громадянськоі свідомості та самосвідомості особистості / М. І. Алексєєва // Наукові записки ін-ту психологіі ім. Г. С. Костюка. Вип. 19. Актуальні проблеми психологіі. К., 1999. – С. 14-20.
  2. Алієв Ш. Смерть як чинник смисложиттєвого самовизначення людини (читаючи Володимира Роменця) / Ш. Алієв // Психологія і суспільство. – 2011. - № 2. – С. 106-123.
  3. Альбуханова К. А. Психосоциальный и субъективный подходы к исследованию личности в условиях социальных изменений / К. А. Альбуханова, М. И. Воловикова // Психологический журнал. – Т. 28. – 2007. - № 5.- с. 5-14.
  4. Альбуханова К. А. Сознание как жизненная способность личности/ К. А. Альбуханова // Психологический журнал. – Т. 30. – 2009. - № 1.- с. 32-43.
  5. Альбуханова-Славская К. А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности / К. А. Альбуханова-Славская // Психология формирования и развития личности. М., Наука, 1981. - С. 19-44.
  6. Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста / Б. Г. Ананьев // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы.— Л.,1974.— С. 3-7.
  7. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Ананьев Б. Г. - М.: Наука, 1977. - 384 с.
  8. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Ананьев Б. Г. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1968. - 340 с.
  9. Анцупов А. Я. Конфликтология: Учебник для вузов. 3-е изд. /А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – СПб.: Питер, 2007. - 496 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»).
  10. Андреева А. А. Исследование адаптации студентов к условиям учебы в вузе / А. А. Андреева // Человек и общество.— Вып.3.— Л., 1973.— С. 7-10
  11. Анцыферова Л. И. К психологии личности как развивающейся системы / Л. И. Анцыферова // Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - С. 3-19.
  12. Анцыферова Л. И. Личность в динамике: некоторые итоги исследования / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13, №5. - С. 12-25.
  13. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмыслевание, преобразование ситуаций и психологическая защита / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. - 1984. - Т. 15, №1. - С. 3-18.
  14. Анцыферова Л. И. Поздний период жизни человека: типы старения и возможности поступательного развития личности / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. - 1996. - Т. 7, №6. - С. 60-71.
  15. Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии / Анцыферова Людмила Ивановна – М.: Издательство «Институт психологии РАН», издание 2-е, испр. и доп., 2006. – 512 с. (Достижения в психологии)
  16. Анцыферова Л. И. Связь морального сознания с нравственным поведением человека (по материалам исследований Лоуренса Колберга и его школы) / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20, №3. - С. 5-17.
  17. Анцыферова Л. И. Способность личности к преодолению деформации своего развития / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. - 1990. - Т. 20, №1. - С. 6-19.
  18. Аскольдов С. А. Время онтологическое, психологическое и физическое // На переломе. Философия и мировозрение / С. А. Аскольдов / Сост. П. В. Алексеев. - М.: Политиздат, 1990. - С. 398-402.
  19. Асмолов А. Г. От Мы-медиа к Я-медиа: трансформации идентичности в виртуальном мире / А. Г. Асмолов, Г. А. Асмолов // Вестник Моск. Ун-та. – Серия 14. Психология.– 2010. - № 1. – С. 3 – 21.
  20. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека / Александр Асмолов. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. - 528 с.
  21. Ахмедханов А. М. Влияние самооценки на характер межличностных отношений в студенческой группе: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук : спец. 19. 00. 01 «Обща психология, история психологии» / А. М. Ахмедханов - М., 1983. - 19 с.
  22. Балл Г. А. «Психология» методологии: рациогуманистический взгляд / Г. А. Балл // Вопросы психологии. – 2011. - № 2. – С. 3-13.
  23. Барінова Н. В. Психологічні особливості Образа «Я» у дівчат зі страхом інтимності/ Н. В. Барінова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2011. – Вип. 937. – С. 21-24.
  24. Бассин Ф. В. О «силе Я» и «психологической защите» / Ф. В. Бассин // Вопросы философии. – 1969. - № 2. – С. 118-125.
  25. Батраченко І. Г. Психологічні закономірності розвитку антиципації людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. Психол. наук : спец. 19. 00. 01 «Загальна психологія, історія психології» / І. Г. Батраченко. – Одеса, 2010. – 38 с.
  26. Бахтин М. М. Герой и позиция автора по отношению к герою в творчестве Ф. М. Достоевского / М. М. Бахтин // Психология личности. Тексты /Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С. 250-260.
  27. Беллак Л. Руководство по тесту детской апперцепции (фигуры животных) / Л. Беллак, С. С. Беллак : Пер. с англ. - Киев: ПАН Лтд, 1995. - 26 с.
  28. Бергсон А. Смех / А. Бергсон // Психология эмоций. Тексты /Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 288 с.
  29. Бердяев Н. А. Время и вечность/ Н. А. Бердяев // На переломе. Философия и мировоззрение /Сост. П. В. Алексеев. - М.: Политиздат, 1990. - С. 402-410.
  30. Бердяев Н. А. Самопознание / Бердяев Н. А. - Л.: Лениздат, 1991. - 398 с., ил.
  31. Березин Р. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Березин Р. Б. - Л.: Наука, 1988. - 270 с.
  32. Болтівець С. І. Ефективне застосування заходів пропагування серед молоді психогігієнічного виховання в навчальних закладах (методичні рекомендації) / С. І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - № 12. – С.67-70.
  33. Большой психологический словарь. – 4-е изд., расширенное / Сост. и общ ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА; СПб.: Прайм- ЕВРОЗНАК, 2009. – 811, [5] с.
  34. Бороздина Л. В. Исследование уровня притязаний / Л. В. Бороздина - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 104 с.
  35. Боришевський М. Й. Теоретико-методологічні основи дослідження психологічних закономірностей виховання громадянськоі свідомості та самосвідомості особистості / М. Й. Боришевський //Наукові записки ін-ту психологіі ім. Г.С. Костюка. Вип. 19. Актуальні проблеми психологіі. К., 1999. – С. 36-44.
  36. Бочавер А. А. Исследование жизненного пути человека в зарубежной психологии/ А. А. Бочавер // Психологический журнал. – Т. 29. – 2008. - № 5.- с. 54-62.
  37. Братусь Б. С. Аномалии личности / Братусь Б. С. - М.: Мысль, 1988. - 301 с.
  38. Братусь Б. С. Психологические проблемы изучения и коррекции аномалий личности / Б. С. Братусь, И. Я. Розовский, В. Н. Цапкин : Учеб. - метод. пособие. М.: Изд-во моск. ун-та, 1988. - 86 с.
  39. Бреслав Г. Ненависть как предмет психологического исследования / Г. Бреслав // Психологический журнал. – 2011. - № 2. – С. 138-148.
  40. Бурлачук Л. Ф. К психологической теории ситуаций / Л. Ф. Бурлачук, Н. Б. Михайлова // Психол. журнал. – Т. 23. – № 1, 2002.- С. 5-17.
  41. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учеб. для студ. вузов / Л. Ф. Бурлачук. – 2-е изд., перераб. и доп. – С.Пб: Питер, 2010. – 384 с. (Учебник для вузов).
  42. Бурлачук Л. Ф. Психология жизненных ситуаций / Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржова : Учебное пособие. - М.: Российское педагогическое агенство, 1998. - 263 с.
  43. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с. – (Серия «Мастера психологии»).
  44. Варас А. Ю. Роль эмоциональной напряженности в ухудшении деятельности и вегетативного состояния в ситуации экзамена / А. Ю. Варас, С. И. Тамм //Проблемы высшей школы.- Тарту, 1978. - С. 97-123
  45. Варбан Є. О. Стратегії подолання життєвих кризв юнацькому віці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Є. О. Варбан - К., 2009. - 20 с.
  46. Варбан М. Ю. Рефлексія професійного становлення у студентські роки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальгна психологія, історія психології» / М. Ю. Варбан - К., 1999. - 18 с.
  47. Васильева Ю. А. Особенности смысловой сферы личности при нарушениях социальной регуляции поведения / Ю. А. Васильева // Психологический журнал. - 1997. - Т. 18, №2. - С. 58-78.
  48. Василюк Ф. Е. Майевтика как метод понимающей психотерапии / Ф. Е. Василюк // Вопросы психологии. – 2008. - № 5.- с. 31-44.
  49. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Василюк Ф. Е. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 200 с.
  50. Василюк Ф. Е. Психотехника переживания / Ф.Е. Василюк: Учебное пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. - 24 с.
  51. Василюк Ф. Е. Семиотика и техника эмпатии / Ф. Е. Василюк // Вопросы психологии. – 2007. - № 2.- с. 3-14.
  52. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники / Вачков И. В. : Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство "Ось-89", 2000. - 224 с. (Практическая психология).
  53. Веккер Л. М. Психические процессы / Веккер Л. М. - Т.3: Субъект. Переживание. Действие. Сознание. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1981. - 328 с.
  54. Величковский Б. М. Психология восприятия / Б. М. Величковский, В. П. Зинченко, А. Р. Лурия - М.: Наука, 1978. - 125 с.
  55. Виноградова Л. В. Когнитивные аспекты субъективного отражения эмоционально-трудных жизненных ситуаций: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Л. В. Виноградова - К., 1995. - 24 с.
  56. Воронин В. Н. К определению психологического понятия ситуации / В. Н. Воронин, В. Н. Князев // Актуальные вопросы организационно-психологического обеспечения работы с кадрами. - М.: Наука, 1989. - С. 121-126.
  57. Выготский Л. С. Собрание сочинений / Выготский Л. С. : В 6-ти т. Т. 2: Проблемы общей психологии / Под ред. В. В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1982. – 504 с., ил. – (Акад. пед. наук СССР).
  58. Гальперин П. Я. Введение в психологию / Гальперин П. Я. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 152 с.
  59. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций / Гиппенрейтер Ю. Б. - М.: ЧеРо, 1996. - 336 с.
  60. Гозман Л. Я. Психология эмоциональных отношений / Гозман Л. Я. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 176 с.
  61. Головаха Е .И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи/ Е. И. Головаха – К.: Издательство «Наукова думка», 1988. – 144 с.
  62. Головаха Е. И. Путь к зрелости: Формирование социал. зрелости сов. молодежи / Е. И. Головаха. Идеал юных: ком. обществ. идеал и сов. молодежь / В.Ю. Барков. – К.: Молодь, 1988. – 80 с. – Библиогр.: с. 36, 76-77.
  63. Головаха Е. И. Психология человеческого взаимопонимания / Е. И. Головаха, Н. В. Панина - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.: ил.
  64. Головнева И. В. Изменения гендерной идентичности как составная часть личностных изменений/ Головнева И. В. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Психологія. - 2009. - Вип. 41 №842. - С. 67-72.
  65. Головнева И. В.Особенности образа "Я" современных мужчин и женщин и их учет в процессе консультирования.// Психологічні технологіі в екстремальних видах діяльности: матеріали VII міжнародноі науково-практичноі конференціі (м.Донецьк, 13 травня 2011 року) – Донецьк: Донецький інститут ім. Е.О.Дідоренка, 2011 - C. 44-48.
  66. Головнева И. В. Ценностные и смысложизненные ориентации современных студентов / [И. В. Головнева] // Студент ХХІ века: социальный портрет на фоне общественных трансформаций : моногр. / Нар. укр. акад. – Харьков, 2010. – Разд. 4.2. – С. 226-244.
  67. Гостюшин А. В. Азбука выживания / А. В. Гостюшин, С. И. Шубина - М.: Знание, 1995. - 272 с.
  68. Готтлиб Д. Психология развития / Д. Готтлиб, Б. Ходкинс — М. 2003. — 256 c.
  69. Грановская Р. М. Психологическая защита / Грановская Р. М. – СПб.: Речь, 2007. – 476 с.
  70. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности / Гримак Л. П. - М.: Политиздат, 1989. - 319 с.
  71. Гришина Н. В. Психология жизненного пути / Н. В. Гришина // Психологический журнал. – Т. 28. – 2007. - № 5.- с. 81-88.
  72. Гроф С. Области человеческого бессознательного / Гроф С. : Пер. с англ. В. Н. Михейкина и Е. А. Антоновой. - М.: Изд-во Трансперсонального Института, 1994. - 278 с., ил.
  73. Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Монографія. / Гуменюк О.Є.- Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.
  74. Джемс У. Личность / У. Джемс // Психология личности. Тексты /Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С. 61-70.
  75. Джеббс Джон. Моральная зрелость: диагностика рвзвития социоморальной рефлексии /Джон Джеббс, Карен Бэсинджер, Дик Фуллер // Развитие личности. - 1998. - №1. - С. 138-153.
  76. Джонсон Д. У. Тренинг общения и развития / Джонсон Д.У. : Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Прогресс», 2000. – 248 с.
  77. Дикая Л. Г. Становление новой системы психической регуляции в экстремальных услових деятельности / Л. Г. Дикая // В кн.: Принцип системности в психологических исследованиях. - М.: Наука, 1990. - С. 103-114.
  78. Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП / Р. Дилтс - СПб: Питер, 2000. - 320 с.: ил. - (Серия "Практикум по психотерапии").
  79. Дружинин В. Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии / В. Н. Дружинин. – М.; С.Пб.: Питер, 2010. – 156 с.
  80. Долгих В. В. Особенности самовосприятия людей с нормальной и избыточной массой тела / В. В. Долгих // Вопросы психологии. – 2009. - № 1.- с. 103-108.
  81. Дружиніна І. А. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І. А. Дружиніна - К., 2009. - 20 с.
  82. Дусавицкий А. К. Формула интереса / Дусавицкий А. К. – М.: Педагогика, 1989. – 176 с.: ил. – (Познай себя: Психология – школьнику).
  83. Дусавицкий А. К. Дважды два = икс? / Дусавицкий А. К. – М.: Знание, 1985. – 208 с. – (Наука и прогресс).
  84. Дусавицкий А. К. О студенческом возрасте как завершающем этапе формирования личности / А. К. Дусавицкий //Вестник Харьков. ун-та. № 200. Психология памяти и обучения.— Харьков, 1980.— С.9-13.
  85. Дусавицкий А. К. Об использовании средств для формирования мотива учебной деятельности / А. К. Дусавицкий // Вестник Харьков. ун-та. — 1984.—№ 253.— С. 49-53.
  86. Дусавицкий А. К. Мотивы учебной деятельности студентов / А. К. Дусавицкий: Учеб пособие.— Х.: ХГУ, 1987.— 53 с.
  87. Дусавицкий А.К. Проблема периодизации развития личности в юношеском возрасте / А. К. Дусавицкий // Вестник Харьков. ун-та.— 1984.— № 253.— С.46-49.
  88. Егорова С. Н. Изучение ценностных ориентаций отдельных категорий электората / С. Н. Егорова, Э. Л. Носенко, Е. В. Шевченко // Вісн. Дн. ун-ту. Пед. і психол. - Вип. 3. 1998. - С. 140-145.
  89. Евсикова Н. И. Самоотношение подростков, обучающихся в традиционной и вальдорфской школах/ Н. И. Евсикова // Вопросы психологии. – 2008. - № 6.- с. 46-56.
  90. Ершов П. М. Сочинения: В 3-х т. / Ершов П .М. / Отв. ред. В. М.Букатов. - М.: ТТО "Горбунок", 1991. - Т.1: Технология актёрского искусства. - М.: Наука, 1992. – 288 с.
  91. Жане П. Страх действия как существенный элемент меланхолии / П. Жане / В кн. - Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. К. Валюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 288 с.
  92. Журавлев А. Л. «Социально-психологическая зрелость»: обоснование понятия / А. Л. Журавлев // Психологический журнал. – Т. 28. – 2007. - № 2.- с. 44-54.
  93. Журавлев А. Л. Фундаментальная психология и практика: проблемы и тенденции взаимодействия /А. Л. Журавлев, Д.В. Ушаков // Психологический журнал. – 2011. – Том 32. - № 3. – С. 5-16.
  94. Журбин В. И. Понятие психологической защиты в концепциях З. Фрейда и К. Роджерса / В. И. Журбин // Вопр. психологии. - 1990. - №4. - С. 14-22.
  95. Заика Е. В. Психологические механизмы деформированного развития личности подростка и направления ее коррекции / Е. В. Заика, Н. П. Крейдун, А. С. Ячина // Вестник Харьк. ун-та.— 1992.— № 366.— С.20-23.
  96. Зелинский А. Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание / Зелинский А. Ф. - К.: Юринком Интер, 1999. - 240 с.
  97. Зимбардо Ф. Застенчивость / Зимбардо Ф. : Пер. с англ. - М.: Педагогика, 1991. - 208 с.: ил.
  98. Зимбардо Ф. Д. Стэнфордский тюремный эксперимент / Ф.Д. Зимбардо // Практикум по социальной психологии. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – С. 296 – 320.
  99. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания / В. П. Зинченко// Вопросы психологии. – 1991, № 2. - С. 15-36.
  100. Зинченко В. П. Саморазвитие духа (памяти друга) / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. - 1998, №3 - С. 4-11.
  101. Знаков В. В. Самопознание субъекта / В. В. Знаков, Е. А. Павлюченко // Психол. журнал. - Т. 23. - № 1, 2002. - С. 31-41.
  102. Знаков В. В. Понимание как проблема человеческого бытия / В. В. Знаков // Психол. журнал. - Т. 23. - 2000, № 2. - С. 7-15.
  103. Иванова Е. Ф. О некоторых особенностях агрессивности в современном обществе / Е. Ф. Иванова // Вестник Харьк. ун-та. - 1997. - № 391. - С.31-36.
  104. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий / Е. П. Ильин. - С.Пб: Питер, 2011. – 701 с.: ил. – (Мастера психологии).
  105. Ильина С. В. Влияние пережитого в детстве насилия на возникновение личностных расстройств / С. В. Ильина // Вопросы психологии. - 1998. - №6. - С. 65-74.
  106. Ільіна Т. Б. Особливості динаміки самоставлення в умовах професійноі деприваціі (на прикладі безробітних Донецької області): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальгна психологія, історія психології» / Т. Б. Ільіна. - К., 1998. - 16 с.
  107. Кадикова Т. А. Особливості динаміки ціннісних орієнтацій студентів-психологів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Т. А. Кадикова - Одеса, 2002. - 17 с.
  108. Киршбаум Э. И. Психолого-педагогический анализ конфликтных ситуаций в педагогическом процессе: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук / Э. И. Киршбаум - Л., 1986. - 18 с.
  109. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса / Китаев-Смык Л. А. - М.: Наука, 1983. - 368 с.
  110. Кон И. С. Открытие "Я" / Кон И. С. - М.: Политиздат, 1978. – 368 с.
  111. Кон И. С. Психология ранней юности / Кон И. С. : Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1989. - 255 с.
  112. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ.вузів / Л. В. Копець. -2-ге вид. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с.
  113. Коржова Е. Ю. Методика "Психологическая автобиография" в психодиагностике жизненных ситуаций / Е. Ю. Коржова: Методическое пособие / Под ред. Л. Ф. Бурлачука. - К.: МАУП, 1994. - 109 с.
  114. Корнилов С. А. Мета-аналитические исследования в психологии / С. А. Корнилов, Т. В. Корнилова // Психологический журнал. – 2010. – Том 31. - № 2. – С. 5-17.
  115. Корнилова Т. В. Самооценка в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека / Т. В. Корнилова, М. А. Новикова // Психологический журнал. – 2011. – Том 32. - № 2. – С. 25-35.
  116. Корнилова Т. В. Соотношение уровней нравственного самосознания, эмоционального интеллекта и принятия неопределенности / Т. В. Корнилова, Е. В. Новотоцкая-Власова // Вопросы психологии. – 2009. - № 6.- с. 61-71.
  117. Кочарян Г. С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов / Г. С. Кочарян, А. С. Кочарян – М.: Медицина, 1994. – 224 с.
  118. Кочарян О. С. Особистість і статева роль: симптомокомплекс маскулінності/фемінінності в нормі та патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / О. С. Кочарян. - К., 1996. - 35 с.
  119. Кочарян А. С. Преодоление эмоционально трудных ситуаций общения в зависимости от сложности социальной перцепции: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / А. С. Кочарян. - Л., 1986. – 21 с.
  120. Крейдун Н. П. К вопросу об исследовании нравственных ориентиров современных подростков и юношей / Н. П. Крейдун // Вісник Харк. ун-ту. - 1998. - № 403; Психологія. - С. 104-106.
  121. Кроник А. А. Субъективная картина жизненного пути как предмет психологического исследования, диагностики и коррекции : дис… доктора психол. наук: 19.00.01 / Кроник Александр Александрович - М., 1994. - 201 с.
  122. Крюкова Т. Л. Человек как субект совладающего поведения / Т. Л. Крюкова // Психологический журнал. – Т. 29. – 2008. - № 1.- с. 14-22.
  123. Кудрявцев И. А. Смысловая сфера несовершеннолетних с психическимим расстройсвами, совершивших насильственные правонарушения / И. А. Кудрявцев, О. Ф. Семенова // Психол. журнал. - Т. 23. - № 3, 2002. - С. 54-62.
  124. Кузікова С. Б. Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків: дис… канд. психол. наук: 19. 00. 07/ Кузікова Світлана Борисівна - К., 2000. - 151 с.
  125. Кучеренко В. В. Изменённые состояния сознания / В. В. Кучеренко, В. Ф. Петренко, А. В. Россохин // Вопросы психологии. - 1998. - №3. - С. 70-78.
  126. Лактионов А. Н. Координаты индивидуального опыта. / А. Н. Лактионов. - 2-е изд. – Х.:ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – 366 с.
  127. Лактіонов О. М. Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / О. М. Лактіонов - К., 2000. - 36 с.
  128. Левин К. Определение понятия "поле в данный момент" / К. Левин // Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. - С. 131-145.
  129. Левин К. Топология и теория поля / К. Левин // Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П.Я. Гальперина, А. Н. Ждан. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. - С. 122-131.
  130. Ле Куанг Шон. Некоторые особенности вьетнамской ментальности / Шон Ле Куанг // Развитие личности. - 1999. - №2. - С.81-90.
  131. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения / Леонтьев А. Н. : В 2-х т. Т. 2. - М.: Педагогика, 1983. - 320 с., ил.
  132. Леонтьев Д. А. Динамика смысловых процессов / Д. А. Леонтьев // Психологический журнал. - 1997. - Т. 18., №6. - С. 13-27.
  133. Леонтьев Д. А. Жизненный мир человека и проблема потребностей / Д. А. Леонтьев // Психологический журнал. – 1992. - №2. - С. 107-117.
  134. Леонтьев Д. А. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от необходимого к возможному / Д. А. Леонтьев // Вопровы психологии. – 2011. - № 1. – С. 3-27.
  135. Леонтьев Д. А. Особенности смысловой структуры мировоззрения при хроническом алкоголизме / Д. А. Леонтьев, В. Н. Бузин // Вестн. Моск. ун-та. Серия 14. Психология. - 1992. - №3. - С. 22-30.
  136. Леонтьев Д. А. Личностный смысл и трансформации психического образа / Д. А. Леонтьев // Весн. Моск. ун-та. Серия 14. Психология. - 1988. - №2. - С. 3-14.
  137. Леонтьев Д. А. Методика предельных смыслов (МПС) / Леонтьев Д. А. Методическое руководство. М.: Смысл, 1999. - 36 с.
  138. Леонтьев Д. А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности / Д. А. Леонтьев // Психологический журнал. - 2000. - Т.21, №6. - С. 15 - 25.
  139. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Леонтьев Д. А. - М.: Смысл, 1999. - 487 с.
  140. Леонтьев Д. А. Системно-смысловая природа и функции мотива / Д. А. Леонтьев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология.- 1993. - №2. - С. 73-81.
  141. Леонтьев Д. А. Структурная организация смысловой сферы личности: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Д. А. Леонтьев. - М., 1988. - 24 с.
  142. Леонтьев Д. А. Субъективная семантика и смыслообразование / Д. А. Леонтьев // Весн. Моск ун-та. Серия 14. Психология. - 1990. - №3. - С. 33-42.
  143. Леонтьев Д. А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности / Д. А. Леонтьев // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. - 1997. - № 1 - С. 20-27.
  144. Леонтьев Д. А. Тематический апперцептивный тест / Леонтьев Д.А. - М.: Смысл, 1998. - 254 с.
  145. Линдеманн Э. Клиника острого горя / Э. Линдеманн /В кн. - Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 288 с.
  146. Лисовский В. Т. Личность студента / В. Т. Лисовский, А. В. Дмитриев - Л., 1974.- 184 с.
  147. Лисовский В. Т. Ценностные установки и жизненные планы личности / Лисовский В. Т. - М.: Смысл, 2000. - 178 с.
  148. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Ломов Б. Ф. - М.: Наука, 1984. - 444 с.
  149. Лэнг Р.Д. Расколотое "Я" / Лэнг Р. Д. : пер. с англ. - СПБ.: Белый кролик. 1995. - 352 с.
  150. Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філос.-психол. студії / За заг. Ред. В. О. Татенка. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.
  151. Мазур Е. С. Смысловая регуляция негативных переживаний у пострадавших при землетрясении в Армении / Е. С. Мазур, В. Б. Гельфанд, П. В. Качалов // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13, №2 - С. 54-65.
  152. Майерс Д. Социальная психология / Майерс Д. /Пер. с англ. - С.-Пб.: Питер, 1997. - 688 с.: ил.
  153. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Мак-Вильямс Н. / Пер. с англ. - М.: Независимая фирма " Класс", 1998. - 480 с. - (Библиотека психологии и психотерапии).
  154. Максименко С. Д. Генезис существования личности / Максименко С. Д. - К.: Изд-во ООО «КММ», 2006. – 240 с.
  155. Максименко С. Д. Методологічні і теоретичні питання психологіі / С. Д. Максименко //Наукові записки ін-ту психологіі ім. Г. С. Костюка. Вип. 19. Актуальні проблеми психологіі. К., 1999. – С.5-13.
  156. Максименко С. Д. От психологического обеспечения к психологическому сопровождению / С. Д. Максименко, Г. В. Ложкин, А. Б. Колосов // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - № 12. – С.1-10.
  157. Малкана-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И. Г. Малкана-Пых. – М.: Эксмо, 2008. – 928 с. – (Новейший справочник психолога).
  158. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / Мамардашвили М.К. - М., 1989. - 234 с.
  159. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг / Марасанов Г.И. - М.: Изд-во "Совершенство", 1998. - 208 с.
  160. Матвеева Л. В. Экранный образ и личностные особенности телеведущих (статья первая) / Л. В. Матвеева, Т. Я. Аникеева, Ю. В. Мочалова // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20, №1. - С. 20-30.
  161. Мейли Р. Различные аспекты Я / // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С. 132-141.
  162. Мерлин В. С. Структура личности: характер, способности, самосознание / Мерлин В. С. : Учебное пособие к спецкурсу "Основы психологии личности". - Пермь: ПГПИ, 1990. – 110 с.
  163. Михайлов Ф. Т. Общественное сознание и самосознание индивида / Михайлов Ф. Т. - М.: Наука, 190. - 222 с.
  164. Мольц М. Я - это Я, или Как стать счастливым / Мольц М. : Пер. с англ. / Предисловие В. П. Зинченко, Е. Б. Моргунова. - С.-Пб.: Лениздат, 1992. - 192 с.
  165. Морогин В. Г. Ценостно-потребностная сфера личности осуждённых, переживших смертный приговор / В. Г. Морогин, Г. В. Залевский // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20, №2. - С. 73-81.
  166. Моросанова В. И. Саморегуляция и самосознание субъекта / В. И. Моросанова, Е. А. Аронова. // Психологический журнал. – Т. 29. – 2008. - № 1.- с. 14-22.
  167. Муздыбаев К. Психология зависти / К. Муздыбаев // Психологический журнал. - 1997, № 6. - С. 3-12.
  168. Мухин М. В. А. Сухомлинский о развитии самосознания школьников / М. Мухин // Развитие личности. – 1998. - №1. - С. 49-63.
  169. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Мэй Р. - М.: Независимая фирма "Класс", 1994. - С. 104.
  170. Мясищев В. Н. Структура личности и отношения человека к действительности / В. Н. Мясищев // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. - М.: Изд -во Моск. ун-та, 1982. - С. 35-38.
  171. Налчаджян А. А. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания (интуиция в процессе научного творчества) / Налчаджян А. А. - М.: Мысль, 1972. - 271с.
  172. Налчаджян А. А. Ночная жизнь (личность в своих сновидениях) / Налчаджян А. А. – Издательство «Огебан». Ереван, 2000. – 505 с.
  173. Налчаджян А. А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии) /Налчаджян А. А. - Ер.: Изд-во АН Арм. ССР, 1988. - 263 с.
  174. Наумчик Н. В. Емоційні та поведінкові складові в системі особистісних характеристик майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н. В. Наумчик - К., 2005. - 21с.
  175. Научитель О. Д. Ціннісні орієнтації студентів: психологічні фактори формування, розвитку, трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. Д. Научитель - К., 1999. - 16 с.
  176. Носенко Е. Л. Сучасні напрямки зарубіжної психології: підруч. для студ. внз напряму «Психологія» / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава; За ред. Ю. Д. Максименка; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 264 с.
  177. Носенко Е. Л. Емоційний інтелект як одна з форм множинності проявів інтелекту / Е. Л. Носенко // Вісник Дніпропетр. університету. Педагогіка і психологія. Вип. 3. - Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. - С. 3-13.
  178. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений / Обозов Н .Н. - К.: Изд-во "Лыбидь" при Киев. ун-те, 1990. - 192 с.
  179. Общая психология. Самосознание и самооценка личности / Методич. указания к лаборат. работам для инж.-пед. спец-тей /Сост. С. П.Бочарова, В. А.Логинов.- Х.: ХИПИ, 1992.— 20 с.
  180. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности / Орлов Ю. М. : Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 287 с.
  181. Осницкий А. К. Саморегуляция активности субъекта в ситуации потери работы / А. К. Осни
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины