ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ : ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ • Название:
 • ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
 • Альтернативное название:
 • ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 264
 • ВУЗ:
 • ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»


  На правах рукопису

  КАРПЕНКО ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

  УДК 159.923:159.922.6:615.851


  ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

  Спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук  Науковий керівник:
  Максименко Сергій Дмитрович
  доктор психологічних наук,
  професор, академік НАПН України  Івано-Франківськ – 2012

  ЗМІСТ

  ВСТУП…………………………………………………………………………… 4

  РОЗДІЛ 1.
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  1.1. Феномен самоактуалізації в екзистенційно-гуманістичній психологічній традиції…………………………………………………………. 11
  1.2. Епістемологічні джерела дослідження механізмів психологічного захисту…………………………………………………………………………... 22
  1.3. Ієрархічна суб’єктно-ціннісна модель самоактуалізації особистості в захисному і копінговому модусах…………………………………………… 33
  Висновки до першого розділу…………………………………………………. 48

  РОЗДІЛ 2.
  КОНСТАТУВАЛЬНЕ ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
  2.1. Проблемно-пошукове дослідження динаміки механізмів психологічного захисту в процесі самоактуалізації особистості…………… 50
  2.2. Методичне оснащення експериментально-діагностичного дослідження; особливості вибірки…………………………………………….. 58
  2.3. Структурно-динамічні показники актуалізаційного та захисного патернів життєздійснення особистості (за результатами описової статистики)……………………………………………………………………… 63
  2.4. Психологічні особливості взаємної детермінації чинників самоактуалізації та механізмів психологічного захисту особистості (за результатами факторного аналізу)…………………………………………….. 78
  2.5. Психологічні засоби трансформації захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості (за результатами кореляційного і факторного аналізів)…………………………………………………………………………. 87
  2.5.1. Трансформація захисних механізмів у процесі професійної підготовки і самореалізації особистості………………………………………. 87
  2.5.2. Гендерна специфіка трансформації захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості…………………………………………. 97
  2.6 Етапи трансформації захисних механізмів у копінг-стратегії в процесі самоактуалізації особистості………………………………………... 106
  Висновки до другого розділу………………………………………………… 115

  РОЗДІЛ 3.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ
  3.1. Позитивно-психологічний потенціал трансформації захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості………………………… 119
  3.1.1. Концептуально-методичні засади позитивної психотерапії... 121
  3.1.2. Психолого-педагогічні детермінанти та етапи становлення особистості з погляду позитивної психотерапії…………………………….. 129
  3.2. Експлікація й утилізація захисних механізмів як засіб самоактуалізації особистості в позитивній психотерапії…………………... 141
  3.2.1. Оцінка ефективності реалізації експериментальної тренінгової програми гармонізації життя особистості в контексті позитивної психотерапії…………………………………………………………………… 141
  3.2.2. Аналіз терапевтичного випадку: психотехнічний аспект…... 153
  3.3. Реконструктивні можливості феноменологічного методу в позитивній психотерапевтичній практиці…………………………………… 167
  Висновки до третього розділу………………………………………………... 179

  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………... 182

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 186

  ДОДАТКИ…………………………………………………………………….. 209
  ВСТУП

  Актуальність теми. Проблема самоактуалізації особистості та функцій механізмів психологічного захисту в цьому процесі є на сьогодні надзвичайно актуальною. Сучасна людина, з одного боку, перебуває в мережі найрізноманітніших шансів, викликів і можливостей, помножених Інтернет-комунікацією і зростанням демократичних засад суспільного розвитку, а з іншого – потерпає від внутрішніх обмежень, ілюзій, позасвідомо сформованих схильностей, які стоять на заваді її повноцінного функціонування і розкриття особистісного потенціалу. З досвіду відомо, що кожна людина володіє різною спроможністю долати внутрішній спротив і духовну інерцію щодо саморозвитку чи протидіяти нівелювальним тенденціям оточення згідно зі своїми природними нахилами і сенсожиттєвими настановленнями. І те, чи буде людина жити автентично, у згоді з власними ціннісними устремліннями, реалізуючи персональний екзистенційний проект, і буде мірилом її самоздійснення.
  Крім того, означена проблема досліджується різними – екзистенційно-феноменологічним та психодинамічним – напрямами, що часто розцінюються як ортогональні, оскільки й донині не подолане історичне протистояння глибинної та вершинної психології, які розробляють власний поняттєво-термінологічний апарат, послуговуючись методологемами, що взаємно виключають одна одну. Так, основоположне поняття гуманістичної психології «самоактуалізація» взагалі не вживається в класичному психоаналізі, натомість мовиться про генітальну сексуальність, яка може сублімуватися в творчу діяльність, що є культурною альтернативою біологічній меті продовження людського роду. У свою чергу, тезаурус понять більшості відгалужень гуманістичної психології не містить концепту захисних механізмів, який у психодинамічній традиції вважається функцією Его. Останнє ж зазвичай не використовується (принаймні, у фройдівському сенсі) в термінологічних побудовах учених екзистенційно-гуманістичного спрямування.
  Водночас методологічна ситуація в сучасній психології потребує об’єднання зусиль дослідників, які працюють в різних аксіологічно зорієнтованих царинах, позаяк вивчення цілісної особистості неможливе при різкій демаркації епістемологічного простору. Адже людина як інтегральний суб’єкт життєдіяльності для свого повноцінного функціонування вимагає узгодження локалізованих на різних рівнях психологічних механізмів, що перебувають не лише в субординаційному (вертикальному), а й у складному (горизонтальному), а також у неочевидному тріангуляційному (діагональному) взаємозв’язку. Для пересічної людини це означає можливість навчитися справлятися з власними підсвідомими імпульсами, що регулюються механізмами психологічного захисту, оскільки гармонізація сфери біологічно детермінованого несвідомого з вищими духовними спонуками (а серед них і тенденцією до самоактуалізації) є запорукою благополучного функціонування особистості та реалізації нею свого життєвого покликання, в тому числі й у векторі професійної самореалізації.
  Оптимістичну перспективу гармонійної співдії психодинамічних і екзистенційно-феноменологічних чинників людської поведінки здатна запропонувати позитивна психотерапія, започаткована в середині минулого століття Н. Пезешкіаном у Німеччині, а в Україні продовжена В. Карікашем та їх послідовниками. Діалектична ідея позитивної психотерапії, перенесена в досліджуваний контекст, виражає погляд на захисні механізми не тільки як на перешкоди, бар’єри самоактуалізації особистості, а і як на потужні ресурси саморозвитку, що, усвідомлюючись, трансформуються особистістю, котра обирає шлях автентичної до своєї духовної сутності траєкторії самоздійснення.
  Отже, аналіз експлікованих вище теоретико-методологічних і психопрактичних проблем привів до вибору теми дисертаційного дослідження: «Трансформація захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, програмами.
  Дисертаційне дослідження здійснювалося відповідно до плану наукових досліджень кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника «Інноваційні психотехнології оптимізації аксіогенезу особистості» (номер державної реєстрації 0109U001408). Тему затверджено Вченою радою вищевказаного навчального закладу (протокол № 4 від 25 листопада 2008 р.) і узгоджено бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 28 вересня 2010 р.).
  Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ієрархічну суб’єктно-ціннісну модель трансформації захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості залежно від віку, етапу професійної самореалізації та гендерної диференціації.
  Відповідно до поставленої мети було сформульовано такі завдання дослідження:
  1. Розкрити теоретико-методологічні засади дослідження феномену трансформації захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості.
  2. Провести порівняльне констатувальне емпіричне дослідження трансформації захисних механізмів особистості у процесі її самоактуалізації.
  3. Обгрунтувати і перевірити на ефективність концептуально-технологічну модель трансформації захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості засобами позитивної психотерапії.
  Об’єктом дослідження є процес самоактуалізації особистості.
  Предмет дослідження: чинники, етапи і засоби трансформації механізмів психологічного захисту в процесі самоактуалізації особистості.
  Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення і систематизація концептуальних положень; емпіричні – тестування у спосіб використання особистісних опитувальників; генетико-моделювальний (формувальний) експеримент; методи описової математичної статистики, кореляційний, факторний аналіз; структурний і генетичний методи інтерпретації; організаційні – порівняльний метод.
  Для перевірки взаємозв’язку захисних механізмів і чинників самоактуалізації, а також ефективності запровадження експериментальної розвивально-корекційної програми використано такі психодіагностичні методики: опитувальники «Діагностика самоактуалізації особистості» Е. Шострема – А. В. Лазукіна в адаптації Н. Ф. Каліної, «Діагностика типологій психологічного захисту» Р. Плутчик в адаптації Л. І. Вассермана, О. Ф. Еришева, Є. Б. Клубової та ін., «Копінг-поведінка в стресових ситуаціях» (С. Норман, Д. Ф. Ендлер, Д. А. Джеймс, М. І. Паркер; адаптований варіант Т. А. Крюкової), багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» Г. С. Никифорова, М. А. Дмитрієвої, В. М. Снеткова, опитувальник самоефективності І. В. Брунової-Калісецької, питальник суб’єктності (О. М. Волкова, І. А. Серьогіна).
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше було обґрунтовано ієрархічну суб’єктно-ціннісну модель трансформації неусвідомлюваних захисних механізмів в доцільно використовувані копінг-стратегії та ситуаційно й когнітивно релевантні копінг-стилі життєздійснення; отримано структурно-динамічні показники в континуумі адаптаційно-захисного й актуалізаційно-копінгового спектру; емпірично встановлено тенденцію підвищення з віком і з набуттям професійного досвіду рівня суб’єктно-ціннісної регуляції поведінки за допомогою психологічного захисту і копінг-стратегій у процесі самоактуалізації; виявлено інтрапсихічні засоби (функціональні органи), що являють собою тимчасові актуалізаційно-захисні патерни, які прискорюють або гальмують процес самоздійснення особистості в діапазоні «суб’єктні здатності – ціннісні пріоритети – цільові орієнтири життєздійснення»; визначено етапи – інстинктивно (1) і ціннісно (2) мотивованого захисту, перехідний (3), доцільного копінгу (4), варіативно-творчої копінг-поведінки (5) і зміст трансформації захисних механізмів у копінг-поведінку особистості в процесі її самоактуалізації, який полягає у зміщенні пріоритетності в колі взаємної детермінації з онтогенетичного (каузального) вектора життєздійснення (детермінація «знизу») на аксіологічний (детермінація «зверху»); верифіковано авторську експериментальну розвивально-корекційну програму гармонізації життя як засобу позитивно-психологічної трансформації захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості; уточнено відмінності між захистом і копінгом за онтогенетичним й аксіопсихологічним критеріями; конкретизовано віково-професійний і статево-рольовий формати зміни взаємозв’язку захисних механізмів з чинниками самоактуалізації особистості; розширено уявлення про реконструктивний потенціал, організаційно-методичне забезпечення і психотехнічне оснащення індивідуальної та групової психотерапії, спрямованих на оптимізацію процесу самоактуалізації особистості; поглиблено знання про особливості застосування феноменологічного методу в позитивній психотерапії з метою доцільної трансформації захисних механізмів у процесі самоздійснення.
  Практична значущість дисертаційного дослідження базується на демонстрації реконструктивних можливостей застосування концептуально-технологічних, організаційно-методичних і психотехнічних напрацювань позитивної психотерапії у форматі індивідуального вікового екзистенційного консультування і розвивально-корекційної групової роботи з метою оптимізації процесу самоактуалізації особистості шляхом довільної трансформації ціннісно-цільового спрямування її захисних механізмів.
  Результати дослідження впроваджено у практику професійної підготовки студентів – майбутніх психологів і соціальних педагогів у процесі викладання низки навчальних дисциплін: «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Психологія особистості», «Основи профорієнтації та профвідбір», «Основи психотерапії», «Основи психологічного консультування», «Основи психокорекції» профільних кафедр Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (довідка № 01-08/03/008 від 04.01.12), Волинського національного університету імені Лесі Українки (довідка № 3/09 від 04.01.12), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка № 17-14/20 від 05.01.12), Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (довідка № 2 від 10.01.12), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 28-28/03 від 13.01.12).
  Особистий внесок здобувача. У статті «Аксіопсихологічний формат позитивної психотерапії», написаній спільно із З. С. Карпенко, самостійним внеском є обґрунтування можливості співвіднесення концептуально-методичного арсеналу позитивної психотерапії з пояснювальним потенціалом принципу інтегральної суб’єктності, висунутим співавтором раніше.
  Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи стали предметом виступів та обговорення на міжнародних науково-практичних конференціях: «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви» (Чернівці, 2009), «Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти» (Київ, 2009), «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (Одеса, 2010), «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2011), «Генеза буття особистості» (Київ, 2011), всеукраїнських науково-практичних семінарах «Методологічні проблеми психології особистості» (Івано-Франківськ, 2009, 2011), «Теоретичні та методологічні засади практичної психології: діагностика і корекція в їх єдності» (Ялта, 2011) і науково-практичних конференціях «Табір особистісного розвитку і творчості» (скорочено – «ТОРТ для тебе») в Делятині (2010) та Гуті (2011), фахових конференціях з позитивної психотерапії (Тернопіль, 2008; Черкаси, 2010) засіданнях кафедри педагогічної та вікової психології, щорічних звітно-наукових конференціях Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 2008 – 2011).
  Публікації. Зміст, основні положення та результати дослідження викладено в 6 статтях, видрукуваних у фахових наукових виданнях. Одна зі статей підготовлена у співавторстві (особистий внесок автора дисертації становить 50%), решта публікацій – одноосібні.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (228 найменувань, із них 14 – іноземними мовами), трьох додатків на 56 сторінках. Робота містить 20 таблиць і 12 рисунків на 13 сторінках. Основний зміст дисертації викладений на 185 сторінках, загальний обсяг роботи – 264 сторінки.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне обґрунтування й експериментальне розв’язання проблеми трансформації захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості шляхом конкретизації ієрархічної суб’єктно-ціннісної моделі досліджуваного феномену його структурно-динамічними показниками, емпіричними тенденціями, провідними чинниками, психологічними засобами й етапами, що дало змогу сформулювати такі узагальнення.
  1. Самоактуалізація особистості – вроджена мотиваційна тенденція до автентичного існування в ціннісному універсумі культури згідно з інтенціями особи як інтегрального суб’єкта життєтворчості. Самоактуалізація ініціюється ексвізитними ситуаціями, які виводять особистість за обрії адаптивного самообмеження з метою максимально повної реалізації її потенціалу.
  Захисні механізми – це функції Его (у психоаналізі) чи Person (в екзистенційному аналізі), які забезпечують, з одного боку, енерго-інформаційну рівновагу між біогенними і соціогенними факторами адаптивного функціонування особистості, а з іншого, – слугують способами актуалізації Я-ноуменального в Я-феноменальному.
  Ієрархічна суб’єктно-ціннісна модель самоактуалізації дозволяє співвіднести логіку поетапного розгортання мотиваційно-потребової сфери А. Маслоу з онтогенетичними віхами становлення захисних механізмів Г. Блюма та типологією копінг-стилів М. О. Холодної в цілісному форматі принципу інтегральної суб’єктності З. С. Карпенко з метою всебічного розуміння, проектування і релевантної реконструкції смисложиттєвої функції мотиву певного рівня самоздійснення особи та тих адаптивно-захисних чи долально-трансцендувальних патернів, які уможливлюють цей процес.
  2. Захисні механізми виступають в ролі своєрідних перцептивних фільтрів, що забезпечують вибіркову реакцію і ціннісно-цільову консолідацію особистості як суб’єкта духовних прагнень в околі її життєвих завдань. Зафіксована тенденція, за якою вищі рівні життєздійснення забезпечуються більш зрілими механізмами психологічного захисту (реактивним утворенням, компенсацією, вибірковим запереченням), а також копінгом, орієнтованим на рішення.
  Загалом, захисні механізми і чинники самоактуалізації утворюють доцільно організовані суб’єктно-ціннісні патерни, що забезпечують виконання відповідних життєвих завдань особистості. Так, у сумарній вибірці було експліковано фактори суб’єктності і самоефективності, просоціальної асертивності, самоцінності, інтелектуалізації, професійної компетентності.
  Підтверджено гендерно-рольову диференціацію за парціальними показниками самоактуалізації та пріоритетним використанням захисних механізмів. Відтак, чоловікам притаманна потужна суб’єктно-ціннісна інтегрованість, оснащена різноплановими ситуативними захистами й орієнтована на кар’єрний ріст. Натомість жінок відзначає ціннісно-нормативна соціалізованість, суб’єктність, самоефективність і довіра до себе, емоційно-орієнтований копінг.
  У процесі розвитку і професіоналізації особистості відбувається розщеплення цілісного життєздійснення на два режими функціонування особистості – адаптацію та самоактуалізацію як таку. Причому перший режим послуговується переважно підсвідомими механізмами психологічного захисту, а другий реалізується спонтанно, усвідомлено, із залученням копінг-стратегій. Встановлено, що змішані актуалізаційно-захисні патерни відіграють роль тимчасових, перехідних психологічних засобів (функціональних органів), що фіксують своєрідні точки біфуркації, коли перед особистістю постає питання екзистенційного вибору режиму життєздійснення – активно-творчого (самоактуалізація) чи пасивно-репродуктивного (адаптація). Відтак захисні механізми в процесі самоактуалізації відіграють роль каталізаторів, які підтримують у суб’єкта рішучість прийняти виклики трансцендентних цінностей, застосовуючи для цього релевантні копінг-стратегії, або роль інгібіторів, що ускладнюють перехід у самоактуалізаційний режим життєздійснення, консервуючи внутрішній мотиваційно-ціннісний конфлікт і обмежуючи життєві домагання особистості адаптивним самообмеженням.
  Визначено етапи трансформації захисних механізмів у копінг-поведінку особистості в процесі її самоактуалізації: 1) етап мотивованого інстинктами ситуативного захисту; 2) етап ціннісно мотивованого захисту; 3) етап усвідомлення змісту і функцій захисної поведінки; 4) етап довільного застосування доцільної копінг-стратегії; 5) етап творчо-варіативного використання релевантного за даних умов копінгу. Кожен із цих етапів забезпечується відповідними здатностями особистості як п’ятирівневого інтегрального суб’єкта в діапазоні відносно-, моно-, полі-, мета- й абсолютносуб’єктного самоздійснення.
  3. Цілеспрямована трансформація захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості забезпечується реконструктивним потенціалом позитивної психотерапії, яка інтегрує досягнення психодинамічної, екзистенційно-гуманістичної й культурно-орієнтованої психології з опорою на концепти базових – первинно-афективних (Любити) і вторинно-когнітивних (Знати) – здібностей, моделей для наслідування й інтеріоризованих емоційних установок на себе (Я), партнера (Ти), референтну групу (Ми), культурну традицію (Пра-Ми), форм переробки конфліктів (Тіло, Контакти, Діяльність, Духовність). Такі принципи позитивної терапії, як надія, баланс і самодопомога проектуються на різні етапи п’ятикрокової моделі консультування – дистанціювання, інвентаризацію, ситуативне підбадьорення, вербалізацію і розширення системи цілей.
  Реалізація експериментальної тренінгової програми гармонізації життя з використанням технологічної схеми і психотехнічного інструментарію позитивної психотерапії засвідчила зростання показників самоактуалізації та соціально-психологічної адаптованості особистості при усвідомленні нею і відмові від застосування непродуктивних захисних механізмів з одночасним зростанням ролі усвідомлюваних вольових стратегій подолання життєвих труднощів на шляху до досягнення поставлених цілей.
  Апробовано консультативний формат трансформації захисних механізмів у процесі самоактуалізації особистості з урахуванням психодинамічної характерології, ключового й актуального конфліктів, трансгенеративних сімейних концепцій тощо. І в груповій, і в індивідуальній формах психологічної допомоги особистості широко застосовується феноменологічний метод, який дозволяє здійснити сутнісний аналіз базових структур суб’єктивного досвіду, виявити засадничі духовні інтенції та прагнення, що задають трансцендентні цілі самоактуалізації, мобілізуючи для цього релевантні захисні механізми і копінги.
  Перспективним вектором подальших досліджень проблеми вважаємо фундаментально-технологічні розробки, які інтегрують напрацювання академічної та практичної психології в різноспрямованих персонологічних течіях. Зокрема, вимагає прояснення механізм самоорганізації та саморегуляції особистості при переході від буденного (рутинного) до ексвізитного (екстремального, критичного, надзвичайного і т. ін.) функціонування, роль вікових, професійно-статусних та статево-рольових чинників взаємодії феноменів самоактуалізації та копінгово-захисних патернів поведінки.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абульханова К. О. Методологічне значення категорії суб’єкта для сучасної психології / К. О. Абульханова // Людина. Суб’єкт. Вчинок : Філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В. О. Татенка. – К. : Либідь, 2006. – С. 37 – 51.
  2. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / Ксения Александровна Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
  3. Агафанов А. Ю. Человек как смысловая модель мира. Пролегомены к психологической теории смысла / Андрей Юрьевич Агафанов. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2000. – 336 с.
  4. Агеев В. С. Психология межгрупповых отношений / Владимир Сергеевич Агеев. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1984. – 144 с.
  5. Адамська З. М. Психолого-педагогічні засади розвитку суб’єктності майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / З. М. Адамська. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.
  6. Антология современного психоанализа / под ред. А. В. Россохина. – М. : Изд. Ин-та психологи РАН, 2000. – Т. 1. – 488 с.
  7. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – Т.15. – № 1. – С. 3 – 19.
  8. Бабаева Ю. Д. Сравнительный анализ опросников копинг-стратегий и методики видеосюжетов как методов диагностики совладающего поведения / Юлия Давыдовна Бабаева // Психология совладеющего поведения : матер. второй Междунар. науч.-практ. конф., (Кострома,
  23–25 сент. 2010 г.): в 2 т. / отв. ред. Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, С. А. Хазова. – Кострома, 2010. – Т. 2. – С. 177 – 179.
  9. Балл Г. А. Психологическое содержание личностной свободы: сущность и составляющие / Г. А. Балл // Психологический журнал. – 1997, Т. 18. – № 5. – С. 7 – 19.
  10. Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Георгій Олексійович Балл. – К. ; Рівне : Вид. Олег Зень, 2007. – 172 с.
  11. Бассин Ф. Б. Проблема психологической защиты / Ф. Б. Бассин, М. К. Бурлакова, В. Н. Волков // Психологический журнал. – 1988. – Т. 9, № 3. – С. 78 – 86.
  12. Бассин Ф. В. О силе «Я» и «психологической защите» / Ф. В. Бассин // Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия / ред-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С. 3 – 11.
  13. Бержере Ж. Психоаналитическая психопатология: теория и клиника / Жорж Бержере ; пер. с фран. А. Ш. Тхостова. – Вып. 7. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2001. – 400 с. – (Серия «Класический университетский учебник»).
  14. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Роберт Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 422 с.
  15. Бех И. Д. Психологические основы нравственного развития личности : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическа и возрастная психология» / И. Д. Бех. – К., 1992. – 42 с.
  16. Блюм Г. Психоаналитические теории личности / Геральд Блюм. – М. : Изд. КСП, 1996. – 247 с.
  17. Богданов В. А. Системологическое моделирование личности в социальной психологии / Виталий Анатольевич Богданов. – Л. : Изд. Ленинградского ун-та, 1987. – 143 с.
  18. Бодалев А. А. Личность и общение / Алексей Александрович Бодалев. – М. : Просвещение, 1994. – 272 с.
  19. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / Алексей Александрович Бодалев. – М. : Просвещение, 1982. – 374 с.
  20. Боднар М. Б. Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія» / М. Б. Боднар. – К., 2004. – 20 с.
  21. Большой психологический словарь / сост. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – С. Пб. : Прайм-Еврознак, 2003. – 672 с.
  22. Большой толковый психологический словар / ред. А. Ребер. – М. : Изд. «АСТ» ; Изд. «Вече». – 2001. – Т.2. – 560 с.
  23. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / Александр Федорович Бондаренко. – К. : Укртехпрес, 1997. – 216 с.
  24. Боришевський М. Й. Духовність як міра довершеності особистості / М. Й. Боришевський // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2006. – Т.VIII, вип. 6. – С. 26 – 31.
  25. Браун Д. Введение в психотерапию: Принцыпи и практика психодинамики / Д. Браун, Дж. Педдер ; пер. с англ. Ю. М. Яновской. – М. : Независимая фирма «Класс», 1998. – 224 с.
  26. Брунова-Калісецька І. В. Психологічна самоефективність як фактор крос-культурної адаптації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / І. В. Брунова-Калісецька. – К., 2009. – 21 с.
  27. Булах І. С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І. С. Буллах. – К., 2004. – 42 с.
  28. Бурлакова Н. С. Детский психоанализ. Школа Анны Фрейд / Наталья Семеновна Бурлакова, Валерий Иванович Олешкевич. – М. : Академия, 2005. – 279 с.
  29. Буякас Т. М. Инициальная терапия как практика феноменологического подхода к человеку / Т. М. Буякас // Вопросы психологии. – 2007. – № 1. – С.70 – 80.
  30. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта / Джеймс Бьюдженталь. – С. Пб. : Питер, 2001. – 304 с.
  31. Василюк Ф. Е. Процесс переживания / Ф. Е. Василюк // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С. 309 – 336.
  32. Василюк Ф. Е. Семиотика и техника эмпатии / Ф. Е. Василюк // Вопросы психологии. – 2007. – № 2. – С. 3 – 14.
  33. Вахромов Е. Е. Психологические концепции развития человека: теорія самоактуализации : учебн. пособие / Е. Е. Вахромов. – М. : Междун. пед. академия, 2001. – 162 с.
  34. Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Ж. П. Вірна. – К., 2004. – 36 с.
  35. Вовк А. О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / А. О. Вовк. – К., 2006. – 20 с.
  36. Гасюк М. Б. Психологічні особливості самоактуалізації сучасної жінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / М. Б. Гасюк. – Івано-Франківськ, 2003. – 20 с.
  37. Гасюк М. Б. Сім’я як фактор самоактуалізації сучасної жінки / М. Б. Гасюк // Збірник наук. праць: філософія, соціологія, психологія. – Вип. 5, ч. 1. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – С.130 – 137.
  38. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Сэмюэль Глэддинг. – С. Пб. : Питер, 2002. – 736 с.
  39. Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / Арнольд Гольдштейн; пер. з англ. В. Хомика. – К. : Либідь, 2003. – 520 с.
  40. Гордеева Т. Психология мотивации достижения / Татьяна Гордеева – М. : Смысл, 2006. – 336 с.
  41. Горностай П. П. Психологія рольової самореалізації особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / П. П. Горностай. – К., 2009. – 32 с.
  42. Горобець Т. В. Соціально-перцептивні викривлення – епіфеномен психологічних захистів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Т. В. Горобець. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.
  43. Грановская Р. М. Защита личности: психологические механизмы / Рада Михайловна Грановская, Ирина Михайловна Никольская. – С. Пб. : Знание, 1999. – 352 с.
  44. Гуляс І. А. Саморозвиток особистості практичного психолога / Інесса Антонівна Гуляс // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень 2004». – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 2 : Психологія. – С. 23 – 24.
  45. Гуманістична психологія: Антологія / за ред. Р. Трача, Г. Балла. – К. : Пульсари, 2001, 2005. – Т. 1. – 346 с. ; Т. 2. – 424 с.
  46. Гуманістична психологія. – Т. 2 : Психологія і духовність: (Світоглядні аспекти гуманістично зорієнтованих напрямків у сучасній західній психології) / упоряд. Г. Балл, Р. Трач. – К., 2005. – 279 с.
  47. Джонсон Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Девід В. Джонсон ; пер. з англ. В. Хомика. – К. : Академія, 2003. – 288 с.
  48. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология / Владимир Николаевич Дружинин. – С. Пб. : Питер, 2000. – 320 с.
  49. Занюк С. Психология мотивации / Сергей Занюк. – К. : Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. – 352 с.
  50. Зеличенко А. И. Психология духовности / Александр Исакович Зеличенко. – М. : Изд. Трансперсонального ин-та, 1996. – 400 с.
  51. Ільїна Ю. М. Трансформації ментальних моделей в осіб середнього віку у кризових життєвих ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Ю. М. Ільїна. – К., 2007. – 20 с.
  52. Калина Н. Ф. Основы психоанализа / Надежда Федоровна Калина. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2001. – 352 с. – (Серия: Образовательная библиотека).
  53. Карикаш В. И. Работа психотерапевта на 5 метауровнях в Позитум подходе Н. Пезешкиана / Владимир Иннокентьевич Карикаш // Позитум Украина : науч.-практ. ж-л. – 2007. – № 1. – С. 18 – 22.
  54. Карпенко Є. В. Аксіопсихологічний формат позитивної психотерапії / Євген Володимирович Карпенко, Зіновія Степанівна Карпенко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Ч. ІІ. – С. 36 – 39.
  55. Карпенко Є. В. Актуалізація особистісного потенціалу самодопомоги засобами позитивної психотерапії / Є. В. Карпенко // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія : Психологія. – Т.15, вип. 11. – Одеса, 2010. – С. 376 – 383.
  56. Карпенко Є. В. Засоби експлікації й утилізації захисних механізмів у позитивній психотерапії / Є. В. Карпенко // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Філософські і психологічні науки : зб. наук. праць. – Спец. випуск. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 202 – 205.
  57. Карпенко Є. В. Позитина психодинаміка як досвід парадигмального синтезу в персонології / Є. В. Карпенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – Вип. 447 – 448. – Чернівці : Рута, 2009. – С. 171 – 174.
  58. Карпенко Є. В. Феномен самоактуалізації в екзистенційно-гуманістичній психологічній традиції / Є. В. Карпенко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 14. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – C. 334 – 343.
  59. Карпенко Є. В. Феноменологічний метод у персонологічних дослідженнях і психологічній практиці / Є. В. Карпенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Т. ХІІ. – Ч. І. – К. : ГНОЗІС, 2010. – С. 263 – 274.
  60. Карпенко З. Предмет і метод аксіопсихології особистості / З. Карпенко // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 35 – 62.
  61. Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості : монографія / Зіновія Степанівна Карпенко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 512 с.
  62. Карпенко З. С. Аксіопсихологія особистості / Зіновія Степанівна Карпенко. – К. : ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1998. – 220 с.
  63. Карпенко З. С. Методологічний паралелізм у психотерапії: наратив проти гештальту / З. С. Карпенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – №14 (38). – С.128 – 130.
  64. Кембриджское руководство по аналитической психологи / под ред. П. Янг-Айзендрат, Т. Даусон. – М. : Добросвет, 2000. – 477 с.
  65. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості : навч. посібник / Таїсія Сергіївна Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.
  66. Климишин І. А. Збагнути світ і себе в ньому / І. А. Климишин, О. І. Климишин. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. – 204 с.
  67. Клонингер С. Теории личности: познание человека / Сьюзен Клонингер ; пер. с англ. А. Смирнова – 3-е изд. – С. Пб. : Питер, 2003. – 378 с.
  68. Кляйн М. Развитие в психоанализе / Мелани Кляйн. – М. : Академический проект, 2001. – 510 с.
  69. Кляйн М. Эмоциональная жизнь ребенка / М. Кляйн // Психоанализ в развитии : сб. переводов / сост. А. П. Поршенко, И. Ю. Романов. – Екатеринбург : Деловая книга, 1998. – С. 59 – 108.
  70. Когутяк Н. Становлення автентичності особистості в період життєвої кризи: концептуальна модель / Н. Когутяк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 115 – 126.
  71. Когутяк Н. М. Психологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н. М. Когутяк. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
  72. Колісник О. П. Психологія духовного саморозвитку особистості: монографія / Олексій Петрович Колісник. – Луцьк : Вежа, 2007. – 400 с.
  73. Кологривова Е. І. Функції особистісних прагнень в переживанні молодою людиною суб’єктивного благополуччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Е. І. Кологривова. – К., 2008. – 24 с.
  74. Колышко А. М. Психология самоотношения : учеб. пособие / Александр Марьянович Колышко. – К. ; Гродно : ГрГУ, 2004. – 102 с.
  75. Кон И. С. В поисках себя : Личность и ее самосознание / Игорь Семенович Кон. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.
  76. Кон И. С. Категория «Я» в психологии / Игорь Семенович Кон // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С.15 – 33.
  77. Кононова М. М. Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / М. М. Кононова. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с.
  78. Конопкин О. А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека (структурно-функциональный аспект) / Олег Александрович Конопкин // Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 5 – 12.
  79. Копотун М. М. Соціально-психологічні чинники життєвого цілепокладання студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / М. М. Копотун. – К., 2009. – 20 с.
  80. Корнилова Т. В. Интеллектуально-личностный потенциал человека в стратегиях совладания / Т. В. Корнилова // Вестник Московского ун-та. Сер. 14 : Психология. – 2010. – № 1. – С. 46 – 57.
  81. Корнієнко І. О. Стратегії копінг-поведінки особистості студента в ситуації неуспіху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І. О. Корнієнко. – К., 2010. – 20 с.
  82. Кочубейник О. М. Автентичність особистості в інтерсуб’єктному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / О. М. Кочубейник. – К., 2011. – 32 с.
  83. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: Теория и практика / Римантас Кочюнас. – М. : Академический Проект, 2000. – 240 с.
  84. Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навч. посібник / Світлана Борисівна Кузікова. – Суми : Університетська книга, 2006. – 384 с.
  85. Кулешова О. В. Психологічні особливості особистісної самореалізації викладача вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. В. Кулешова. – Хмельницький, 2007. – 20 с.
  86. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. М. Максимов. Не только любовь / Росс Кэмпбелл. – М. : Знание, 1992. – 190 с.
  87. Лапланш Ж. «Защита», «Механизмы защиты», «Механизмы отработки» / Жан Лапланш, Жан-Бернар Понталис // Словарь по психоанализу. – М. : Высша школа, 1996. – С.145 – 149, 227 – 231.
  88. Лапланш Ж. Проблема «Я» в психоанализе / Жан Лапланш, Жан-Бернар Понталис // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С.34 – 50.
  89. Лапланш Ж. Словарь по психоаналізу / Жан Лапланш, Жан-Бернар Понталис. – М. : Высшая школа, 1996. – 623 с.
  90. Левченко В. О. Психологичесике стратеги совладающего поведения как детермінанта личностной успешности подростков : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическа психология» / В. О. Левченко. – Ставрополь, 2010. – 20 с.
  91. Либина А. В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной ситуации / Алена Владимировна Либина. – М. : Эксмо, 2008. – 400 с.
  92. Либина А. В. Стили реагирования на стресс: психологическая защита или совладание со сложными обстоятельствами / А. В. Либина, А. В. Либин // Стиль человека: психологический анализ / под ред. А. В. Либина. – М., 1998. – С. 190 – 204.
  93. Ліщинська О. А. Методика індивідуальної та групової роботи психолога-початківця : навч.-метод. посібник / Олена Альбертівна Ліщинська. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 112 с.
  94. Лэнг Р. Переживание / Ричард Лэнг // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С.299 – 309.
  95. Лэнгле А. Person: Экзистенциально-аналитическая теория личности: сборник статей / Альфрид Лэнгле. – М. : Генезис, 2006. – 159 с.
  96. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия / Альфрид Лэнгле. – 2-е изд. – М. : Генезис, 2004. – 128 с.
  97. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Нэнси Мак-Вильямс // Библиотека психологии и психотерапии. Вып. 49. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 480 с.
  98. Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості : монографія / Сергій Дмитрович Максименко. – К. : КММ, 2006. – 255 с.
  99. Максименко С. Д. Психологія особистості / С. Д. Максименко, К. С. Максименко, М. В. Папуча. – К. : ТОВ «КММ», 2007. – 296 с.
  100. Максименко С. Д. Теоретичні засади психології особистості : ґенеза нужди / С. Д. Максименко // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. – К., 2005. – Вип. 26, Т.1. – С. 3 – 18.
  101. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг / Герман Игоревич Марасанов. – 3-е изд., исправ. и доп. – М. : Совершенство, 1998. – 208 с.
  102. Мареев С. Н. Зачем человеку личность / Сергей Николаевич Мареев // Мир психологии. – 2007. – № 1. – С.114 – 125.
  103. Маслоу А. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу ; пер. с англ. А. М. Татлыбаевой. – С. Пб. : Евразия, 1999. – 478 с.
  104. Маслоу А. Психология бытия / Абрахам Маслоу ; пер. с англ. О. О. Чистякова / под. общ. ред. С. Н. Иващенко. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 1997. – 304 с. – (Серия «Актуальная психология»).
  105. Маслоу А. Самоактуализация / Абрахам Маслоу // Психология личности : тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : Изд. Моск. ун-та, 1982. – С.108 – 117.
  106. Менинжер В. Психические механизмы / В. Менинжер, М. Лиф // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С.507 – 535.
  107. Михеева И. Н. Я-концепция и чувство собственного достоинства / И. Н. Михеева // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С. 232 – 251.
  108. Михеева И. Н. Амбивалентность личности: морально-психологический аспект / Ирина Никодимовна Михеева. – М. : Наука, 1991. – 128 с.
  109. Мицько В. М. Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / В. М. Мицько. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
  110. Мицько В. М. Теоретико-методологічні ракурси трактування цінностей в процесі соціалізації особистості / В. М. Мицько // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – 2006. – Т. VIII, вип. 2. – С. 189 – 194.
  111. Москалець В. Структурно-функціональна організація особистості / Віктор Москалець // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 20 – 25.
  112. Москалець В. Психологічний зміст духовності і духовність мистецтва / Віктор Москалець // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості. – Ч. І. – К. ; Луцьк : Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – С. 284 – 286.
  113. Москалець В. Розвиток особистості учня методом художньо-естетичної екзистенціальної гри / В. Москалець // V Психолого-педагогічні та методичні проблеми розвивального навчання / за ред. Б. Скоморовського. – Івано-Франківськ, 1988. – С. 16 – 27.
  114. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и обретать душевное здоровье / Ролло Мей ; пер. с англ. М. Будыниной, Г. Пимочкиной. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. – 256 с.
  115. Набиуллина Р. Р. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом (определение, структура, функции, виды, психотерапевическая коррекция) : учебное пособие / Р. Р. Набиуллина, И. В. Тухтарова. – Казань : Изд. ИП Тухтаров В. Н., 2003. – 101 с.
  116. Налимов В. В. Вероятностная модель безссознательного. Безсознательное, как проявление семантической вселенной / В. В. Налимов // Психологический журнал. – 1984. – Т. 5, № 6. – С.111 – 121.
  117. Налчаджян А. А. Психологические защитные механизми / Альберт Агабетович Налчаджян. – М. : Смысл, 1997. – 352 с.
  118. Налчаджян А. А. Психологические защитные механизмы / А. А. Налчаджян // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С. 395 – 479.
  119. Нартова-Бочавер С. К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал – 1997. – Т. 18, № 5. – С. 20 – 30.
  120. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных : учеб. пособие / Андрей Дмитриевич Наследов. – С. Пб. : Речь, 2004. – 392 с.
  121. Нюнберг Г. Принципы психоанализа / Герберт Нюнберг. – С. Пб. : Университетская книга, 1999. – 362 с.
  122. Овчаренко В. И. Социологический психологизм: Критич. анализ / Виктор Иванович Овчаренко, Александр Алексеевич Грицанов. – М. : Высшая школа, 1990. – 205 с.
  123. Олпорт Г. Становление личности : избранные труды / Гордон Олпорт. – М. : Смысл, 2002. – 464 с.
  124. Орлов А. Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека / А. Б. Орлов // Вопросы психологии. – 1995. – № 2. – С. 5 – 18.
  125. Осипова А. А. Общая психокоррекция : учеб. пособие для студентов вузов / Алла Анатольевна Осипова. – М. : ТЦ «Сфера», 2000. – 512 с.
  126. Папуча М. В. Особистість: розвиток, соціалізація, виховання : монографія / Микола Васильович Папуча, Тетяна Дмитрівна Крачковська. – Ніжин : ГІДНУ, 2001. – 148 с.
  127. Паркулаб О. Г. Психотехнічні аспекти екзистенціального консультування / О. Г. Паркулаб // Філософія, соціологія, психологія : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. 5, ч. 2. – С.152 – 158.
  128. Паркулаб О. Г. Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. Г. Паркулаб. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.
  129. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Носсрат Пезешкиан. – М. : Медицина, 1996. – 464 с.
  130. Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг разрешения конфликтов / Носсрат Пезешкиан. – С. Пб. : Речь, 2004. – 288 с.
  131. Первин Л. Психология личности: теория и исследования / Лоуренс Первин, Оливер Джон ; пер. с англ. М. С. Жамкочьян. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 606 с.
  132. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра: практикум по гештальт-терапии / Фредерик Перлз ; пер. с англ. Перлз Ф., Гудмен П., Хефферлин Р. – С. Пб. : Петербург – ХХІ век, 1995. – 448 с.
  133. Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности / Вадим Артурович Петровский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с.
  134. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – С. Пб. : Речь, 2001. – 448 с.
  135. Психологические проблемы самоактуализации личности / ред. А. А. Крылов, Л. А. Коростылева]. – С. Пб. : [Б. и.], 1997. – 462 с.
  136. Психология личности : словарь-справочник / под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 293 с.
  137. Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. – М. : Смысл, 1997. – 336 с.
  138. Радчук Г. К. Психологія аксіогенезу особистості у контексті вищої професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Г. К. Радчук. – К., 2011. – 42 с.
  139. Реан А. А. Социализация личности / А. А. Реан // Психология личности в трудах отечественных психологов. – С. Пб., 2000. – С.360 – 365.
  140. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Карл Роджерс. – М. : Прогресс, 1994. – 480 с.
  141. Роджерс К. Клиент-центрированная терапия / Карл Роджерс ; пер. с англ. М. Исениной. – М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер 1997. – 320 с.
  142. Роджерс К. Творчество как усиление себя / Карл Роджерс // Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С. 164 – 268.
  143. Романова Е. Механизмы защиты как специфические средства решения универсальных проблем адаптации / Е. Романова, Л. Гребенников // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С. 566 – 593.
  144. Романова Е. С. Механизмы психологической защиты: генезис, функционирование, диагностика / Евгения Романова, Леонид Гребенников. – Мытищи : Талант, 1990. – 144 с.
  145. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / Сергей Леонидович Рубинштейн. – С. Пб. : Питер, 2003. – 508 с.
  146. Рыбаченко В. Ф. Экзистенциальное понимание свободной индивидуальности / В. Ф. Рыбаченко // Сучасна психологія в ціннісному вимірі : матеріали Третіх Костюківських читань (20–22 грудня 1994 р.) : в 2 т. – К., 1994. – Т.1 – С. 79 – 85.
  147. Рябикина З. И. Личность как субьект формирования бытийных пространств / З. И. Рябикина // Субьект, личность и психология человеческого бытия. – М. : Институт психологии РАН, 2005. – С. 45 – 57.
  148. Савенко Ю. С. Проблема психологических компенсаторних механизмов и их типология / Ю. С. Савенко // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С. 622 – 639.
  149. Савчин М. В. Духовний потенціал людини / Мирослав Васильович Савчин. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 203 с.
  150. Сандомирский М. Психосоматика и телесная психотерапия: Практическое руководство / Марк Сандомирский. – М. : Класс, 2005. – 592 с.
  151. Сарджвеладзе Н. И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Нодар Ильич Сарджвеладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 204 с.
  152. Семиченко В. А. Психологія особистості // Валентина Анатоліївна Семиченко. – К. : Видавець Ешке О. М., 2001. – 427 с.
  153. Сивопляс Н. В. Процес соціальної адаптації суб’єкта в контексті тенденцій: «до психологічної сили» та «до психологічної слабкості» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н. В. Сивопляс. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.
  154. Сидоренко Ж. В. Соціально-психологічні передумови постановки молоддю життєвих завдань із досягнення психологічного здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Ж. В. Сидоренко. – К., 2011. – 20 с.
  155. Сімак А. А. Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / А. А. Сімак. – Івано-Франківськ, 2011. – 22 с.
  156. Смит Н. Современные системы психологи / Ноэль Смит. – С. Пб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 384 с. – (Серия «Психологическая энциклопедия»).
  157. Слободчиков В. О соотношении категорий «субьект» и «личность» в контексте психологической антропологи / В. Слободчиков // Развитие личности. – 2005. – № 2. – С. 49 – 58.
  158. Соколова Е. Т. Психотерапия. Теория и практика / Елена Теодоровна Соколова. – М. : Академия, 2002. – 368 с.
  159. Соколова Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Елена Теодоровна Соколова. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1989. – 215 с.
  160. Соколова Е. Т. Соотношение физического Я-образа и самооценки / Е. Т. Соколова // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С.109-132.
  161. Соколова Е. Т. Феномен психологической защиты / Е. Т. Соколова // Вопросы психологии. – 2007. – № 4. – С. 66 – 79.
  162. Старовойтенко Е. Б. Современная психология: формы интеллектуальной жизни / Евгений Борисович Старовойтенко. – М. : Академ. проект, 2001. – 544 с.
  163. Столин В. В. Самосознание личности / Владимир Викторович Столин. – М. : Изд. МГУ им. М. В. Ломоносова, 1983. – 284 с.
  164. Таланов В. Л. Справочник практического психолога / Виктор Льовович Таланов, Ирина Германовна Малкина-Пых. – С. Пб. : Сова ; М. : ЭКСМО, 2003. – 928 с.
  165. Тарт Г. Механизмы защиты / Г. Тарт // Самосознание и защитные механизмы личности : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. дом «Бахрах-М», 2008. – С. 480 – 506.
  166. Татенко В. А. Психология в субьективном измерении / Виталий Александрович Татенко. – К. : Просвіта, 1996. – 404 с.
  167. Татенко В. О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології / В. О. Татенко // Людина. Суб’єкт. Вчинок : Філософсько-психологічні студії. – К. : Либідь, 2006. – С. 316 – 357.
  168. Титаренко Т. Життєві кризи: технології консультування / Тетяна Титаренко. – Ч. 1. – К. : Главник, 2007. – 144 с.
  169. Титаренко Т. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Тетяна Михайлівна Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
  170. Титаренко Т. М. Життєві домагання особистості: феноменологічний та структурно-фукціональний підходи / Тетяна Михайлівна Титаренко // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4 – С. 128 – 145.
  171. Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність і безпека / Тетяна Михайлівна Титаренко, Тетяна Олексіївна Ларіна. – К. : Марич, 2009. – 75 с.
  172. Томэ Х. Современный психоанализ / Хельмут Томэ, Хорст Кэхеле. – М. : Яхтсмен, 1996. – Т. 1 : Теория.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины