ІНТУЇТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ : ИНТУИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ІНТУЇТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
 • Альтернативное название:
 • ИНТУИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
 • Кол-во страниц:
 • 203
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА

  На правах рукопису


  РЕЗНИКОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

  УДК 159.956.2

  ІНТУЇТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ


  19.00.01 - загальна психологія, історія психології


  Дисертація на здобуття наукового
  ступеня кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  Максименко Сергій Дмитрович
  дійсний член НАПН України,
  доктор психологічних наук, професор  Київ 2012

  ЗМІСТ

  ВСТУП……………………………………………………………………………….4

  РОЗДІЛ 1. ФЕНОМЕН ІНТУЇЦІЇ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА……………………………………………………………………..…13
  1.1. Аналіз підходів у проблемі дослідження інтуїції у філософії
  та психології………………………………………………………………………...13
  1.2. Особливості сучасної інтерпретації феномену інтуїції……………………..22
  1.3. Інтуїція в процесі пізнавальної діяльності…………………………………...40
  1.4. Висновки до розділу 1…………………………………………………...……48

  РОЗДІЛ 2. ІНТУЇЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ………………………………….51
  2.1. Концепція когнітивних стилів у сучасній психології й науково-теоретичні підходи до її дослідження……………………………………………………….…51
  2.2. Характеристика когнітивних стилів навчальної діяльності………………...74
  2.3. Відмінності й взаємодія інтуїтивного та аналітичного компонентів у структурі навчальної діяльності………………………………………………...…87
  2.4.Висновки до розділу 2…………………………………………………….…...98

  РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТУЇТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ………………………………………………………103
  3.1. Розробка й обґрунтування програми експериментального дослідження. Методики дослідження стильових характеристик студентів………………..…103
  3.2. Виявлення особливостей розв’язання задач…………………………….…110
  3.3. Дослідження особливостей формування понять………………...…………114
  3.4. Способи обробки даних………………………………………………...……120
  3.5. Висновки до розділу 3…………………………………………………...…..121

  РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТУЇТИВНОГО КОМПОНЕНТА КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………123
  4.1. Співвідношення інтуїтивного та аналітичного компонентів у когнітивних стилях досліджуваних студентів…………………………………………………123
  4.2. Особливості розв’язання задач студентами з вираженим інтуїтивним або аналітичним компонентом у структурі когнітивного стилю………………..…128
  4.2.1. Особливості розв’язання задач на оцінку ймовірності складних подій в умовах обмеження часу……………………………………………………..……128
  4.2.2. Аналіз особливостей розв’язання задач студентами з різними когнітивними стилями……………………………………………………………135
  4.2.3 Аналіз результатів розв’язання геометричних задач студентами з вираженим інтуїтивним, аналітичним або змішаним когнітивним стилем…...151
  4.3. Зв'язок інтуїтивного стилю з особливостями та стратегіями формування понять студентів………………………………………………………..…………155
  4.4. Висновки до розділу 4………………………………………………...……..163

  ВИСНОВКИ………………………………………………………………………166

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………..170

  ДОДАТКИ………………………………………………………………………...194  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Інтуїція у самому широкому розумінні є феноменом, який, з огляду на комплексний характер природи та ознак, неоднозначність і символічність, різноманіття форм і видів, не є чітко визначеним категорійним поняттям і являє собою певну багатозначну за змістом знакову систему. Поряд із беззаперечним визнанням доведеного або потенційно існуючого зв'язку феномена інтуїції з фізіологією вищої нервової діяльності, біохімією, теорією інформаційних полів, проблема дослідження цього феномена є водночас одним з масштабних сучасних завдань психологічної науки. Аналізована проблема зі зростаючою інтенсивністю вивчається протягом останніх десятиріч ученими-психологами всього світу, але до цього часу має багато важливих недосліджених аспектів.
  У широкому сенсі потреба в науковому аналізі проблеми інтуїції пов'язана з тим, що психіка загалом є складною системою регуляторних механізмів як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях. Серед багатьох стимулів вивчення інтуїції в психологічній науці, що, з одного боку, визначаються логікою внутрішнього розвитку психології як галузі фундаментальних наукових знань, а з іншого – практичним застосуванням результатів психологічних досліджень, значну роль відіграє загострена глобальна проблема ефективного пошуку рішень в умовах лавиноподібного зростання обсягів інформаційних потоків. Накопичення бази знань практично у всіх сферах життєдіяльності й пізнання, у науці й техніці, культурі й мистецтві відбувається у темпах геометричної прогресії. За цих умов розв'язання стратегічних, тактичних і оперативних завдань, прийняття рішень, генерація ідей як на етапі навчання, так і у практичній діяльності, має базуватися на аналізі й узагальненні все більшого обсягу вхідних даних. При застосуванні дискурсивної методології опрацювання рішень це зумовлює необхідність побудови все більш видовжених і розгалужених логічних ланцюгів зі зростаючим часом конструювання та аналізу. Відповідно до цього виникає актуалізований соціальний попит на фахівців, що здатні приймати правильні рішення й ефективно діяти, не маючи можливості або уникаючи ретельного і тривалого обмірковування проблеми, спираючись на власну інтуїцію. Інтерпретація феномена інтуїції в цьому випадку передбачає здатність до особливих згорнутих підсвідомих актів мислення, до синтетичного бачення проблеми в цілому, до подолання обмеженості відомих підходів у розв'язанні проблеми й виходу за межі звичних стереотипних уявлень.
  Згідно із сучасними науковими концепціями, які існують в психологічній науці, інтуїція досліджується як пізнавальний процес (Д.К. Беррі,
  Д.Е. Бродбент, Л.Л.Гурова, Я.О. Пономарьов, А.С. Ребер, І.С. Якіманська) або як властивість особистості (К.В. Аллісон, Е.А. Голубєва, С. Епстайн, Р. Пачіні, Дж. Хейс, E. Шелл). Індивідуальні відмінності у виявах інтуїтивності розглядаються як параметр особистості та як параметр когнітивного стилю.
  У якості доступного виявленню параметру когнітивного стилю інтуїція розглядається як надання переваги одному з двох альтернативних способів переробки інформації - аналітичному або інтуїтивному. Особистості з інтуїтивним когнітивним стилем оцінюють проблему цілісно, з баченням глобальної перспективи, приймають рішення на підставі підсвідомого акту мислення, який не розгортається в ланцюг свідомих логічних міркувань, тобто на підставі передчуттів, без застосування систематичних методів дослідження з окресленими послідовними етапами. Протилежним полюсом когнітивного стилю є схильність до ланцюгового логічного аналізу проблеми.
  З наведеного вище випливає, що методи виявлення, активізації, формування та розвитку інтуїтивного компонента когнітивного стилю в сучасній психології набувають сьогодні великого теоретико-наукового й практичного значення. У цьому контексті вивчення інтуїції, як компонента когнітивного стилю, є сучасним актуальним напрямком психологічних досліджень, що містить чималу кількість недосліджених проблем. До їх ряду належить розробка й апробація цілісних інтегрованих методик дослідження інтуїтивного компонента когнітивного стилю в структурі навчальної діяльності студентів.
  Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження пов’язана з науково-дослідною темою лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі» (номер державної реєстрації 0109U000558). Тему дисертації затверджено вченою радою Донецького національного університету (протокол № 6 від 29.05.2009 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 16.06.2009 р.).
  Мета дослідження – аналіз індивідуальних відмінностей у структурі когнітивних стилів навчальної діяльності студентів для виявлення значущих особливостей інтуїтивних компонентів.
  Об’єкт дослідження – інтуїція як компонент когнітивного стилю особистості.
  Предмет дослідження – особливості прояву інтуїтивного компонента в структурі когнітивного стилю навчальної діяльності студентів.
  Основні гіпотези дослідження:
  1. У навчальних ситуаціях, що актуалізують застосування інтуїції, у студентів можна визначити стилі розв'язання навчальних завдань з різним ступенем означеності інтуїтивного або аналітичного компонентів когнітивного стилю.
  2. Інтуїтивний компонент у структурі когнітивного стилю визначається вираженістю згорнутих миттєвих підсвідомих умовиводів при розв'язанні завдань.
  3. Успішність розв'язання різних за структурою навчальних завдань взаємопов'язана з вираженістю інтуїтивного або аналітичного компонента когнітивного стилю студентів.
  4. Існують відмінності в особливостях стратегій формування понять у студентів з домінуванням інтуїтивного або аналітичного компонента когнітивного стилю.
  Завдання дослідження.
  1. Здійснення цілісної постановки проблеми виявлення й аналізу інтуїтивних компонентів когнітивного стилю як відокремленого науково-практичного завдання психологічної науки.
  2. Зіставлення й узагальнення сучасних уявлень про інтуїцію, узагальнення даних про методи діагностики окремих ознак інтуїтивного стилю в сприйнятті та переробці навчальної інформації з позиції психологічної науки на підставі аналітичного огляду наукових публікацій.
  3. Визначення сукупності ознак домінування інтуїтивного або аналітичного компонентів когнітивного стилю у сприйнятті й переробці навчальної інформації студентами.
  4. Розробка програми комплексного багатофакторного експериментального дослідження особливостей інтуїтивних компонентів когнітивного стилю та їх впливу на навчальну діяльність студентів; визначення й обґрунтування параметрів виборок для одержання вірогідних обґрунтованих висновків за результатами експериментів; створення бази експериментальних завдань і тестових методик, засобів статистичної обробки отриманих даних.
  4. Виокремлення змістовних ознак й обґрунтування критеріїв визначення переваги інтуїтивного або аналітичного засобу переробки інформації на матеріалі навчальних завдань, у яких об'єктивно надається можливість застосування інтуїції.
  5. Виявлення змістовних розбіжностей при дослідженні особливостей та стратегій формування понять у студентів з домінуванням інтуїтивного або аналітичного компонента у структурі когнітивного стилю.

  Теоретико-методологічні засади роботи. Відповідно до обраної концепції наукового аналізу робота спирається на загальні методологічні розробки теорії психічного розвитку (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн,
  Б.Г. Ананьєв, О.М. Леонтьєв, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, В.М. М'ясищев, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко). Підґрунтям роботи є уявлення про інтуїтивну регуляцію мислення, сформовані у вітчизняній і зарубіжній психології (зокрема, положення теорії Я.О.Пономарьова про структурно-рівневу організацію механізму творчого мислення та положення теорії загальних здібностей В.М. Дружиніна, роботи А.Сарвімаки, Б.Стенбок-Халт, К.Хаммонда та ін.). У роботі передбачається використання положень про процеси мислення при розв'язанні завдань (А.В.Брушлінський, Л.Л.Гурова, Г.С.Костюк, С.Л. Рубінштейн, О.К. Тихомиров), про структуру і класифікацію проблемних ситуацій та завдань (Ю. Козелецький, О.М. Матюшкін, В.В.Пєтухов, О.К. Тихомиров, та ін.); даних про диференціацію на полюсі творчих завдань (А.В. Брушлінський, Я.О. Пономарьов); принципів конструювання математичних завдань з неповними даними й творчих завдань з багатоваріантністю методів аналізу (Г. Вейль, А.Б. Горстко, Г.І. Рузавін, О.І. Скафа); принципів організації інформаційного процесу в діапазоні різних рівнів змістового сигналу; методів статистичної обробки результатів експериментальних досліджень на вибірках різних обсягів.
  Методи і етапи дослідження. Згідно з основною метою дослідження, висунутими гіпотезами і методологічним підґрунтям, програма запланованих досліджень містить наступні етапи:
  1. Постановка проблеми аналізу інтуїтивних компонентів когнітивного стилю в структурі навчально-пізнавальної діяльності студентів як самостійної психологічної проблеми.
  2. Підготовка аналітичного огляду наукових публікацій за тематикою дисертаційного дослідження.
  3. Розробка програми комплексного багатофакторного експериментального дослідження особливостей інтуїтивного компонента когнітивного стилю і його впливу на навчальну діяльність студентів.
  4. Формування експериментальних груп для реалізації програми експериментального дослідження, визначення й обґрунтування характеристик експериментальних вибірок.
  5. Підготовка бази експериментальних завдань та тестових методик, обрання й обґрунтування засобів статистичної обробки одержуваних експериментальних результатів.
  6. Обробка та узагальнення результатів експериментальних досліджень з виявлення домінування інтуїтивного або аналітичного способу переробки інформації та їх особливостей у процесі розв'язання різних за структурою навчальних завдань та формування понять.
  Для здійснення дослідження передбачається використовувати наступні методи:
  • теоретичні методи: аналіз, синтез та узагальнення результатів теоретичних і емпіричних розробок досліджуваної проблеми в науковій літературі;
  • методи емпіричних досліджень:
  1. Шкала «Довіра інтуїції» опитувальника С. Епстайна (апробація О.В.Степаносової).
  2. «Методика оцінки рівня інтуїтивності» (апробація Є. О. Науменко).
  3. «Індикатор типів Майєрс-Брігс (MBTI)» для визначення когнітивного стилю досліджуваних.
  4. Сукупність підібраних та сконструйованих математичних завдань, у тому числі завдань, сформульованих таким чином, щоб у навчальних курсах не було правил, які б визначали точну програму їх розв'язання, а також завдань, програми розв'язання яких невідомі конкретному студенту або мають декілька варіантів. Процес розв'язання таких завдань може здійснюватися двома основними способами: виділенням і комбінуванням окремих елементів у заданій системі зв'язків вихідних даних або розкриттям шуканого як цілого в більш широкій, щодо вихідної, системі зв'язків.
  5. Методика формування понять МФП для дослідження особливостей та стратегії формування понять.
  Надійність і вірогідність одержаних результатів забезпечується методологічною обґрунтованістю стратегії і засобів досягнення мети роботи з позицій загальної і когнітивної психології, дотриманням вимог, що визначають валідність та надійність використовуваних методів емпіричних досліджень, адекватним застосуванням методів математичної статистики з використанням спеціалізованого комп’ютерного пакету Statistica, кількісним і якісним аналізом експериментальних даних.
  Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у тому, що набули подальшого розвитку системи наукових поглядів щодо уявлень про інтуїтивний та аналітичний компоненти у структурі когнітивного стилю навчальної діяльності студентів; уточено і теоретично обґрунтовано змістовні відмінності інтуїтивного стилю сприйняття і переробки інформації, розв’язання навчальних завдань; за підсумками емпіричного дослідження вперше виявлено та проаналізовано зв’язки домінування інтуїтивного компонента когнітивного стилю студентів з стратегіями формування понять, особливостями розв’язання різнотипних математичних задач, ефективністю прогнозування вірогідності складних подій в умовах обмеження часу; доповнено та поглиблено базу знань загальної і когнітивної психології з проблеми інтуїтивного пізнання.
  Практичне значення дослідження. Результати роботи можуть бути використані при розробці методик викладання, орієнтованих на діагностику й розвиток інтуїтивного компонента когнітивного стилю в структурі навчально-пізнавальної діяльності студентів.
  Апробація результатів роботи. Основні теоретичні положення та результати роботи доповідались і обговорювались на засіданнях кафедри психології Донецького національного університету (2007-2010). Результати дослідження доповідались на Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних і міжвузівських конференціях: Міжвузівській студентській науковій конференції «Актуальні проблеми психології, психолінгвістики й теорії комунікації» (Донецьк, 2005); Міжнародній науково-методичній конференції «Эвристическое обучение математике» (Донецьк, 2005); науково-методичній конференції «Тенденції та перспективи сучасної університетської освіти» Донецького національного університету (Донецьк, 2006); регіональній
  науково-практичній конференції «Сучасні проблеми якості освіти» (Донецьк, 2007); XIII регіональному науково-методичному семінарі «Застосування та удосконалення методики викладання математики» (Донецьк, 2007); регіональній науково-практичній конференції «Педагогічні технології» (Донецьк, 2008); Всеукраїнській науково-методичній конференції «Якісна освіта XXI століття: проблеми і пошуки» (Донецьк, 2009); Всеукраїнській науково-методичній конференції «Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті» (Донецьк, 2009); Всеукраїнській науковій конференції «Смисловий простір та розвиток особистості» (Донецьк, 2009); II Всеукраїнському психологічному конгресі, присвяченому 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (Київ, 2010); Всеукраїнській науково-методичній конференції «Детермінанти поведінки і діяльності людини: психологічний аспект» ( Донецьк, 2010), ІІІ Міжнародній науково–практичній конференції «Проблеми переживання життєвої кризи» (Ніжин, 2011). Основні теоретичні положення та результати роботи доповідались і обговорювались на засіданнях лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
  Впровадження результатів дослідження здійснено впродовж 2009-2011 рр. на математичному факультеті Донецького національного університету (довідка № 212101-26/6.1.0. від 15.02.2011р.), у Донецькому педагогічному коледжі (довідка № 162 від 07.02.2011р.), а також у Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (довідка № 77/02 від 14.02.2011р.).
  Публікації. Основний зміст і результати роботи відображено в 17 друкованих наукових працях [131-147], серед яких 3 статті у фахових наукових виданнях, які входять до переліку ВАК України.
  Особистий внесок. Усі положення, результати і висновки дослідження сформульовані автором самостійно. Публікації за темою дисертаційного дослідження є одноосібними.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (280 найменувань) та 4 додатків і містить 26 таблиць та 14 рисунків. Повний обсяг роботи – 202 сторінки, основний обсяг викладено на 157 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що виявляється у дослідженні інтуїтивного компоненту когнітивного стилю навчальної діяльності студентів.
  1. Здійснено теоретичний аналіз, узагальнення і систематизацію підходів і гносеологічних зв'язків у дослідженнях інтуїції як психологічного явища. Проведено систематизований аналіз концепцій й науково-теоретичних підходів у дослідженнях когнітивних стилів у сучасній психології, уточнено відмінності інтуїтивного компоненту когнітивного стилю сприйняття і переробки навчальної інформації.
  2. З вказаних теоретичних позицій розроблено психодіагностичний комплекс, що дозволив на підставі емпіричних досліджень виявити у студентів домінування інтуїтивного або аналітичного компонентів когнітивного стилю; дослідити та проаналізувати їх зв'язок з стратегіями формування понять і особливостями розв’язання різних типів математичних навчальних завдань.
  3. За результатами експериментальної фази дослідження встановлено, що:
  • за усією вибіркою досліджуваних відсоткове співвідношення студентів з домінуванням інтуїтивного стилю становить 35%, аналітичного – 37%, студентів з відсутністю домінуючого переважання того чи іншого когнітивного стилю – 28%. Кількісна перевага «аналітиків» та студентів зі «змішаним» стилем над «інтуїтами» може бути обумовлена специфікою навчання математиків, у якій домінує дискурсивність та поетапність викладання матеріалу;
  • успішність розв’язання студентами різних за структурою навчальних задач, що передбачають можливість використання інтуїції, загалом пов’язана з вираженістю у них інтуїтивного компоненту когнітивного стилю.
  • високий рівень раціональності та низький рівень інтуїтивного когнітивного стилю сприяє підвищенню інтенсивності застосування аналітичних процесів під час розв’язання навчальних задач;
  4. Показано, що специфіка процесу розв’язання задач досліджуваними з домінуванням інтуїтивного когнітивного стилю виявляється в цілісному, узагальненому способі рішення, в розширенні зони пошуку та імпліцитному розкритті міжсистемних зв’язків між вихідними та шуканими даними, в оперуванні усім комплексом змістових елементів умови; у розкритті шуканого як цілого без конструювання з окремих елементів; у виявленні менш явних змістових ознак шуканого. Виявлено, що вибір мисленнєвих дій «інтуїтами» здійснюється швидко, оперування відбувається одразу декількома одиницями, припускається менша кількість помилок у процесі пошуку, відбувається неусвідомлюваний синтез елементів задачі і зв’язків між ними. При цьому синтезуються як наявні в інформації виділені значимі ключові елементи і взаємозв’язки між ними, так і виведені шукані властивості і елементи, які раніше були приховані і невідомі.
  5. З’ясовано, що студенти з домінуванням аналітичного та «змішаного» стилю частіше порівняно з «інтуїтами» при виборі необхідних мисленнєвих дій в умовах обмеження часу виявляли невпевненість, схильність оперувати окремими одиницями інформації і знаходити розв’язок перебором можливих варіантів, що вимагало додаткового часу.
  6. Виявлено існування позитивних сталих зв'язків між високими показниками інтуїтивності та правильністю формування прогнозу вірогідності складних подій в умовах обмеження часу. Таким чином показано, що інтуїція робить позитивний внесок у подолання суб’єктивної невизначеності при прийнятті рішень в умовах обмеження часу, сприяє неусвідомленому виділенню ключових ознак (значущих елементів) в поданій інформації та відокремленню тих елементів, що мають значення у контексті наявної ситуації. Це, в свою чергу, дозволяє формувати більш точні та ефективні прогнози як судження про майбутні події, які виступають інформаційною основою вибору суб’єкта.
  7. Встановлено суттєвий позитивний зв’язок між показниками домінування інтуїції та успішністю розв’язання геометричних задач в умовах обмеження часу, що свідчить про те, що інтуїція надає конструктивну спрямованість процесу розв’язання задачі, пришвидшує обрання його доцільного способу.
  8. У результаті аналізу зв'язків домінуючого стилю з особливостями формування понять встановлено:
  • студентам з домінуванням інтуїтивного когнітивного стилю необхідно в середньому менше часу для реакції на запропоновані стимули, вони менш схильні припускатися помилок у процесі формування нових понять, що в свою чергу прискорює процес формування понять у навчальній діяльності;
  • кореляційні залежності свідчать про істотний зв'язок стратегій формування понять з вираженістю інтуїтивного або аналітичного компонентів когнітивного стилю;
  • студенти з вираженим аналітичним компонентом когнітивного стилю та «змішаним» стилем більш схильні використовувати скануючу стратегію, за якою робота починається з вибору певної гіпотези щодо частини змісту першого прикладу. Якщо зустрічається приклад, який заперечує гіпотезу, відбувається її заміна з максимальним врахуванням попередніх подій;
  • для студентів з вираженим інтуїтивним компонентом когнітивного стилю більш характерною є цілісна стратегія, що полягає в прийнятті у якості першої гіпотези всього змісту першого прикладу, після чого використовуються певні обмеження щодо знаходження правильного варіанту;
  • скануюча стратегія знижує ефективність та швидкість переробки інформації. За умов збільшення кількості альтернатив, які доводиться тримати у пам’яті, посилення напруги, необхідності скорочувати час оволодіння навчальним матеріалом, притаманних сучасній системі освіти, можна припустити, що стратегія, яка вимагає надзвичайних зусиль пам’яті та логічного мислення, буде менш ефективною, ніж стратегія, яка не потребує таких зусиль.
  9. Зроблено висновок про те, що оскільки в мисленні і діяльності утворення понять відіграє роль засобу досягнення мети, то наявність інтуїтивного компоненту в структурі когнітивного стилю допомагає розширити арсенал таких засобів, полегшити досягнення мети, що позитивно впливає на швидкість оволодіння навчальним матеріалом.
  Перспективи подальшого наукового дослідження даної проблеми полягають у вивченні особливостей прояву та стратегій розвитку інтуїтивного компонента когнітивного стилю в процесі навчання осіб інших вікових груп та фахових освітніх напрямів.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абульханова-Славская К.А. Диалектика природного и общественного как методологический принцип наук о человеке / К.А. Абульханова-Славская // Биологическое и социальное в развитии человека. Под общ. ред. Ломова Б.Ф. - М.: Наука, 1977. - С.115–131.
  2. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. / Ж. Адамар // Пер. с франц. — М.: Советское радио, 1970. — 150с.
  3. Александров И.О. Закономерности формирования нового компонента структуры индивидуального знания / И.О. Александров, Н.Е. Максимова // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24, № 6. - С. 55–76.
  4. Алексеев А.А. Пойми меня правильно, или книга о том, как найти свой стиль мышления, эффективно использовать интеллектуальные ресурсы и обрести взаимопонимание с людьми. / А.А. Алексеев, Л.А. Громова // СПб.: Экон. шк., 1993. — 352с.
  5. Аллахвердов В.М. Опыт теоретической психологии/ В.М. Аллахвердов // СПб.: Изд-во «Печатный двор», 1993. - 326с.
  6. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс / В.М. Аллахвердов // Экспериментальная психология, Т.1. – СПб.: «Издательство ДНК», 2000. - 528с.
  7. Аршавский В. В. Межполушарная асимметрия в системе поисковой активности: (К проблеме адаптации человека в приполярных районах Северо-Востока СССР) / В. В. Аршавский // АН СССР, Дальневост. отд-ние, Отд. физиологии и фармакологии. – Владивосток: ДВО АН СССР , 1988 - 135с.
  8. Асмус В.Ф. Проблемы интуиции в философии и математике / В.Ф. Асмус // М.: УРСС, 2004. - 311с.
  9. Безменов И.В. Проявление когнитивных стилей в особенностях социальной перцепции / И.В. Безменов // Ученые записки РГСУ. – 2006. - № 2. - С.193- 196.
  10. Белошистая А.В. Игра на занятии по математике, или еще раз о «Веселой математике» / А.В. Белошистая // Вопросы психологии. – 2007. - № 2. – С. 140¬ - 144.
  11. Бергсон А. Творческая эволюция / А. Бергсон // Москва - Жуковский: Кучково поле , 2006. - 380с.
  12. Берулава Г.А. Стиль индивидуальности: теория и практика. Учебное пособие / Г.А. Берулава // М.: Педагогическое общество России, 2001. – 236с.
  13. Бианки В. Л. Асимметрия мозга животных / В. Л. Бианки // Отв. ред. Н. Н. Трауготт. – Л.: Наука: Ленингр. отделение , 1985. - 295с.
  14. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как психологический аспект изучения творчества / Д.Б. Богоявленская // Исследование проблем психологии творчества. Под ред. Я.А. Пономарева. - М.: Наука, 1983. - С. 182 – 195.
  15. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Д.Б. Богоявленская // М.: Academia, 2002 - 317с.
  16. Босс В. Интуиция и математика / В.Босс // М.: Айрис – Пресс, 2003. – 183с.
  17. Блум Ф. Мозг, разум и поведение/ Ф. Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер // Пер. с англ. Е. З. Годиной. - М.: Мир , 1988 – 246с.
  18. Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование (логико-психологический анализ) / А.В. Брушлинский // М.: Мысль, 1979. - 230с.
  19. Брушлинский А. В. Продуктивное мышление и проблемное обучение / А. В. Брушлинский // М.: Знание, 1983. – 96с.
  20. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение / А.В. Брушлинский // М. - Воронеж: Институт практической психологии, 1996. - 392с.
  21. Бунге М. Интуиция и наука / М. Бунге // М.: Прогресс, 1967. - 187с.
  22. Бурлачук Л.Ф. Словарь – справочник по психодиагностике (Серия «Мастера психологии»). 3-е изд. / Л.Ф. Бурлачук // СПб.: Питер, 2007 – 688с.
  23. Васильев И. А. Эмоции и мышление / И. А. Васильев, В. Л. Поплужный, О. К. Тихомиров // М.: Изд-во МГУ, 1980. - 192с.
  24. Вейль Г. Математическое мышление / Г. Вейль // М.: Наука, 1989. - 400с.
  25. Величковский Б. М. Современная когнитивная психология / Б. М. Величковский // М.: Изд-во МГУ, 1982. - 336с.
  26. Вертгаймер М. О гештальттеории. Хрестоматия по истории психологии / М. Вертгаймер // М.: МГУ, 1980. - 409с.
  27. Вертгаймер М. Продуктивное мышление: Пер. с англ. / М. Вертгаймер // М.: Прогресс, 1987. - 335с.
  28. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский // - М.: Лабиринт, 1999. - 352с.
  29. Герасков Е. Некоторые аспекты интуиции и установки / Е. Герасков // Вопросы психологии. – 1988. - №5. - С. 117 – 123.
  30. Голицын Г.А. Информационный подход в психологии творчества / ГА. Голицын // Исследование проблем творчества. Под ред. Я.А. Пономарева. - М.: Наука, 1983. - С. 21 0- 231.
  31. Горюнова И.Б. Операциональные дискрипторы когнитивного ресурса и продуктивность решения тестовых задач и задач – головоломок / И.Б. Горюнова, В.Н. Дружинин // Психологический журнал. – 2001. - Т.22, №4. - С. 21 – 29.
  32. Грановская Р.М., Березная И. Я. Интуиция и искусственный интеллект / Р.М. Грановская, И. Я. Березная // Л.: Изд-во ЛГУ, 2006. – 272с.
  33. Гримак Л.П. Гипноз и преступность / Л.П. Гримак //М.: Республика, 1997. - 219c.
  34. Губенко О.В. Феномен інтуїції та інтелектуальна творчість / О.В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. - №7. - С. 10 - 13.
  35. Губенко О.В. Внутрішня свобода як умова активізації творчого потенціалу особистості / О.В. Губенко // Практична психологія і соціальна робота. – 2003. - №10. - С. 1 – 5.
  36. Губенко О.В. Навчальна программа спецкурсу «Психологія інтуїції» / О.В. Губенко // Практична психологія і соціальна робота. - 2006. - №2. - С. 23 – 27.
  37. Гуменюк Г.В. Психологічні особливості антиципації в процесі розв’язання старшокласниками мисленевих задач. Дис. на здобуття наукового ступ. канд. психологічних наук, 19.00.07. / Г.В. Гуменюк // К. – 2006. - 188с.
  38. Гурова Л.Л. Психологический анализ решения задач / Л.Л. Гурова// Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1976. – 327с.
  39. Данилюк І.В. Індигенна психологія: культура і світ більшості / І.В.Данилюк // Соціальна психологія. – 2011. – №2(46) – С.134 - 142.
  40. Де Боно Эдвард. Латеральное мышление / Эдвард де Боно // СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 320с.
  41. Де Боно Эдвард. Рождение новой идеи / Эдвард де Боно // М.: Прогресс, 1976. – 144с.
  42. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин // - 3-е изд. – М.: Питер , 2007. - 358с.
  43. Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг / Д.И. Дубровский // М.: Высшая школа, 1980. – 286 с.
  44. Дубровский Д.И. Психологические явления и мозг. Философский анализ проблемы в связи с некоторыми актуальными задачами нейрофизиологии, психологии и кибернетики / Д.И. Дубровский // М.: Наука, 1971. – 385с.
  45. Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления / К. Дункер //Психология мышления. М.: Прогресс, 1965. – 214с.
  46. Дэй Л. Самоучитель по развитию интуиции / Л. Дэй // М.: АСТ, 2006. – 198с.
  47. Егорова М.С. Проблема зависимости-независимости от поля и возможности ее исследования в генетике поведения / М.С. Егорова // Вопросы психологии. – 1981. - № 4.- С. 161 – 167.
  48. Жильцова О.А. Реализация принципов психологической теории А.Н. Леонтьева в образовании / О.А. Жильцова, Ю.А. Самоненко // Вопросы психологии. – 2007. - № 1. - С.136-144.
  49. Завалишина Д.Н. Творческий аспект практического мышления/ Завалишина Д.Н. // Психологический журнал. – 1991. - Т. 12, №2. - С.16 – 25.
  50. Зинченко Т.Г. Когнитивная и прикладная психология / Т.Г Зинченко// М.:МОДЖ, 2000. - 234с.
  51. Интуиция, логика, творчество: Сб. ст. / АН СССР, Центр. совет. филос. (методол.) семинаров при Президиуме АН СССР. Отв. ред. М. И. Панов // М.: Наука , 1987. – 175с.
  52. Ирина В.Р. В мире научной интуиции: интуиция и разум / В.Р. Ирина, А.А. Новиков // М.: Наука, 1987. – 191с.
  53. Кармин А.С. Творческая интуиция в науке / А.С. Кармин, Е.П. Хайкин // М.: Знание, 1971. – 297с.
  54. Кедров Б.М. Классификация наук / Б.М. Кедров // М.: 1965. – 384с.
  55. Келер В. Некоторые задачи гештальт - психологии. Хрестоматия по истории психологии / В. Келер // М.: МГУ, 1980. - С. 102 - 120.
  56. Ким С. Путь интуиции / С. Ким // СПб.: Весь, 2003. – 205с.
  57. Клаус Г. Введение в дифференциальную психологию учения / Г. Клаус // М.: Педагогика , 1987 - 173с.
  58. Клайн Я. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометрическое проектирование / Я. Клайн // К.: "ПАН ЛТД", 1994. - 283с.
  59. Клейн Ф. Лекции о развитии математики в 19 столетии. Часть I / Ф. Клейн // М. - Л.: Объединенное научно-техническое издательство НКТП СССР, 1937. - 432с.
  60. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от свойств нервной системы / Е. А. Климов // Казань: Изд-во КГУ, 1969. - 227с.
  61. Ключников С.Ю. Четырнадцать уроков по развитию интуиции: узнай свое будущее / С.Ю. Ключников // М.: АСТ Олимп, 2004. – 309с.
  62. Когнитивные стили: Тезисы научно-практического семинара / Под ред. В. Колга // Таллинн: ТПИ , 1986. – 250с.
  63. Колга В.А. Дифференциально-психологическое исследование когнитивного стиля и обучаемости: Дис. канд. психол. наук / В.А. Колга // Л., 1976. - 180с.
  64. Кондаков И.В. Интуиция в свете морфологии культуры / И.В. Кондаков // Мир психологии. - 1996. - №4(9). - С. 50 – 63.
  65. Краткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского // Ростов н/Д.: Феникс, 1999. - 512с.
  66. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Ю. Козелецкий // М.: Прогресс, 1979. - 503с.
  67. Коновальчук В.І., Кукленко-Лукянець І.В. Глибинно – психологічні засади особистісно-креативного підходу в навчанні студентів університету / Практична психологія та соціальна робота. – 2004. - №9. - С. 75 – 79.
  68. Корнилова Т.В. Подходы к изучению когнитивных стилей: двадцать лет спустя / Т.В. Корнилова, Г.В. Парамей // Вопросы психологии. – 1989. - №6. – С. 140 – 146.
  69. Корнилова Т.В. Принятие интеллектуальных решений в условиях неопределенности / Т.В. Корнилова, И.И. Каменев //Вестник Московского университета. - Серия 14. Психология. – 2002. - №2. - С. 24 -35.
  70. Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Г.С. Костюк // М: Педагогика, 1988. – 304с.
  71. Кочерга О.В. Психофізіологічний розвиток дитини і становлення мислення у віці 6-10 років / О.В. Кочерга // Початкова школа. – 2007. – №7. – С. 29 - 31.
  72. Кудрявцев В.П. Выбор и надситуативность в творческом процессе: опыт логико-психологического анализа проблемы / В.П. Кудрявцев // Психологический журнал. - 1997. – Т. 18, №1. - С.16 – 29.
  73. Куценко Г. В. Когнітивний стиль особистості в сруктурі саморегуляції соціальної поведінки: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Г. В. Куценко // Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 1998. — 16 с.
  74. Куценко Г. В. Когнітивний стиль особистості в сруктурі саморегуляції соціальної поведінки: Дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Г. В. Куценко // Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 1998. — 192 с.
  75. Ларичев О.И. Теория подсознательных решающих правил и ее применение в диагностических задачах / О.И. Ларичев // Психологический журнал. – 2003. - Т.24, №1. - С. 56 – 72.
  76. Левин В.И. Рамануджан - математический гений Индии / В.И. Левин // М.: Знание, 1968. - 48с.
  77. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев // М.:МГУ, 1975. – 254с.
  78. Лернер И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер // М.: Знание, 1974. - 64с.
  79. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении российских, европейских и американских традиций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А. В. Либин // 4-е изд., испр. и доп. - М.: Эксмо, 2006. - 542с.
  80. Ливер Б. Лу. Обучение всего класса / Б. Лу. Ливер // М.: Новая школа, 1995. – 48с.
  81. Лук А.Н. Мышление и творчество / А.Н. Лук // М.: Издательство политической литературы, 1976. - 144с.
  82. Лук А.Н. Психология творчества / А.Н. Лук // М.: Наука, 1978. - 127с.
  83. Лук А. Н. Интуиция и научное творчество: Науч.-аналит. обзор / А. Н. Лук // М.: ИНИОН, 1981. - 28с.
  84. Майер Н. Мышление человека. / Н. Майер // В кн. «Психология мышления» ( под. ред А.М. Матюшкина). – М: Прогресс, 1965. – 533с.
  85. Майерс Д. Интуиция / Д. Майерс // СПб.: Питер, 2009. – 256с.
  86. Микалко Майкл. Тренинг интуиции / Майкл Микалко // СПб.: Питер, 2001. – 190с.
  87. Макгвайр Р. Ваша интуиция: развитие шестого чувства / Р. Макгвайр // Ростов: Феникс, 2003. – 160с.
  88. Максименко С.Д. Общая психология / С.Д. Максименко // М.: Рефл-бук, 2004 - 528с.
  89. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С. Максименко, М.В. Папуча // К.: Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – 296с.
  90. Максименко С.Д. Генезис существования личности / С.Д. Максименко // К.: ООО «КММ», 2006. - 240с.
  91. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин // М.: Педагогика , 1972. – 206с.
  92. Матюшкин А.М. Интуиция и творчество/ А. М. Матюшкин // Мир психологии. – 1996. - №4(9). – С. 28 - 35.
  93. Матюшкин A.M. Концепция творческой одаренности / A.M. Матюшкин // Вопросы психологии.- 1989. - №6. - С. 25 - 31.
  94. Моляко В.А. Психологическая система тренинга конструктивного мышления / В.А. Моляко // Вопросы психологии.- 2000. - №5. - С. 136 - 141.
  95. Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач / В.А. Моляко // К.: Радянська школа, 1983. – 94с.
  96. Моляко В.А. Психология творческой одаренности / В.А. Моляко // К.: Общество «Знание» УССР, 1978. – 47с.
  97. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности / В.А. Моляко // М.: Машиностроение, 1983. – 134с.
  98. Мороз Ю.В. Творча активність особистості і закономірності її розвитку в онтогенезі / Ю.В. Мороз // Практична психологія та соціальна робота. -2002. - №4. - С. 58 – 60.
  99. Морозов И.М. Природа интуиции / И.М. Морозов // М.: Университетское, 1990. – 141с.
  100. Мышление и общение: активное взаимодействие с миром: Сб. науч. тр. // Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1988. - 135с.
  101. Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии / У. Найссер // М.: Прогресс, 1981. – 232с.
  102. Налчаджян А. А. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания / А. А. Налчаджян // М.: Наука, 1972. - 145с.
  103. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по психологическим специальностям / С. К. Нартова-Бочавер // 3-е изд., испр.- М.: Флинта, 2008. - 280с.
  104. Науменко Е.А. Интуитивность как психологическое свойство личности: Автореферат диссертации д-ра психологических наук.:19.00.01 / Е.А. Науменко // Санкт Петербургский гос. ун-т. – СПб., 2001. – 34с.
  105. Науменко Е.А. Интуитивность как психологическое свойство личности: Диссертация на соискание ученой степени д-ра психологических наук: 19.00.01 / Е.А. Науменко // СПб., 2001. – 285с.
  106. Немов Р.С. Психология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по непсихологическим специальностям / Р. С. Немов // М.: Юрайт , 2010. - 639с.
  107. Орлов И.К. Специфика интуитивного процесса решения неопределенных задач: Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.01 / И.К. Орлов // М., 2004. - 164с.
  108. Орлов И.К. Специфика интуитивного процесса решения неопределенных задач / И.К. Орлов // Вопросы психологии. – 2004. - № 4.- С. 97¬ - 108.
  109. Осинская В.Н. Формирование умственной культуры учащихся в процессе обучения математике: Книга для учителя / В. Н. Осинская // К.: Радянська школа, 1989. - 188с.
  110. Ошо. Интуиция: Знание за пределами логики. Ключи к новой жизни / Ошо // СПб.: ИД «Весь», 2006. – 192с.
  111. Палей А.И. Модальностная структура эмоциональности и когнитивный стиль / А.И. Палей // Вопросы психологии. – 1982. - № 1.- С. 118 - 126.
  112. Пасічник І. Д. Психологія операційних структур мислительної діяльності: Автореф. дис. д-ра психол. наук. / І.Д. Пасічник // К., 1994. - 46с.
  113. Пасічник І.Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації / І.Д. Пасічник // Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Острог: Остроз. акад., 2004. – 284с.
  114. Пасічник І.Д. Про навчання школярів систематизації матеріалу з математики / І.Д. Пасічник // Радянська школа. – 1981. - №6. – С. 26-38.
  115. Перельман Я.И. Занимательная алгебра / Я.И. Перельман //М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 184с.
  116. Пивоварова О.В. Методи розвитку творчого мислення / О.В. Пивоварова // Практична психологія і соціальна робота. - 2007. - №2. - С. 52 – 54.
  117. Платонов К.К. Проблемы способностей / К.К. Платонов // М.: Наука, 1972. – 312с.
  118. Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии. Пер. с англ. / М. Полани // М.: Прогресс , 1985. - 344с.
  119. Психологические исследования творческой деятельности / Под ред. О.К. Тихомирова // М.: Наука, 1975. – 254с.
  120. Психология прогнозирования. Успехи в познании будущего («Классики и современники психологии») / Л.А. Регуш // СПб.: Речь, 2003. – 352с.
  121. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов / Сост. А.В. Радугин // М.: Центр, 1996. - 332с.
  122. Пушкин В.Н. Психологические возможности человека / В.Н. Пушкин // М.:Наука, 1972. - 64с.
  123. Пономарев Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев // М.: Наука, 1976. - ¬302с.
  124. Пономарев Я.А. Психология творчества – перспективы развития / Я.А. Пономарев // Психологический журнал. - 1994. – Т. 15, №6. - С. 38 – 50.
  125. Пономарев Я.А. О понятии «Психологический механизм решения творческих задач» / Я.А. Пономарев // Психологический журнал. - 1996. – Т. 17, №6. - С. 19 – 29.
  126. Пономарев Я.А. Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная / Пономарев Я. А., Семенов И. Н., Степанов С. Ю. и др. // М.: Наука, 1990. - 222с.
  127. Пономарев Я.А. Психика и интуиция / Я.А. Пономарев // М.: Юридическая литература, 1967. - 256с.
  128. Пономарев Я. А. Психология творения: Избр. психол. тр. / Я.А. Пономарев // М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 1999. - 475с.
  129. Пуанкаре А. О науке: Сборник / Анри Пуанкаре // М.: Наука, 1983. - 560с.
  130. Пуанкаре А. Наука и метод / А. Пуанкаре // О науке. Т. 3. М.: Наука, 1990. — С. 664 - 673.
  131. Резникова Н.В. Проявления и обусловленность интуитивного компонента когнитивного стиля в решении математических задач / Н.В. Резникова // Актуальні проблеми психології, психолінгвістики й теорії комунікації. Матеріали Міжвузівської студентської наукової конференції. – Донецьк: ДІПіП, 2005. - С. 34 – 36.
  132. Резникова Н.В. Степень проявления интуитивного компонента когнитивного стиля у студентов математических специальностей / Н.В. Резникова // Эвристическое обучение математике. Тезисы докладов Международной научно-методической конференции (Донецьк, 15 – 17 ноября 2005г.) – Донецк: ДонНУ, 2005. - С. 258-259.
  133. Резникова Н.В. Роль соотношения интуитивного и аналитического компонента мышления у студентов-математиков в процессе отбора и обучения. / Н.В. Резникова // Тенденції та перспективи сучасної університетської освіти / Матеріали науково-методичної конференції Донецького національного університету (Донецьк,12 квітня 2006р.) - Донецьк: ТОВ « Юго – Восток, Лтд» , 2006. - С. 53-55.
  134. Резникова Н.В. Современный взгляд на проблему интуиции в научном творчестве: интуиция как компонент когнитивного стиля в решении математических задач / Н.В. Резникова // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2005. - Вип. 2. - С.120-124.
  135. Резникова Н.В. Интуитивный компонент анализа проблемных ситуаций в математике / Н.В. Резникова // Сучасні проблеми якості освіти. Збірник доповідей регіональної науково - практичної конференції (Донецьк, 17 березня 2007 року) - Донецьк: ДонНУ, 2007. - С. 331-335.
  136. Резникова Н.В. Когнитивные стили студентов математических специальностей: психофизиологические особенности преобладания интуитивного и аналитического мышления / Н.В. Резникова // Застосування та удосконалення методики викладання математики. Матеріали XIII регіонального науково – методичного семінару - Донецьк: Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі, 2007. - С. 8 – 9.
  137. Резникова Н.В. Особенности когнитивного стиля студентов в учебных ситуациях. / Н.В. Резникова // Особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини ( До 70-річчя Донецького національного університету) - Донецьк: ТОВ «Юго – Восток, Лтд» , 2007. - С. 163-174.
  138. Резникова Н.В. Преодоление интеллектуальных стереотипов в процессе решения студентами неопределенных задач / Н.В. Резникова // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - Том XV, частина 2. – Київ: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2008. - С. 192-199.
  139. Резникова Н.В. Интуитивный компонент когнитивного стиля студентов: подходы к диагностике. / Н.В. Резникова // Педагогічні технології. Збірник статей та тез доповідей регіональної науково - практичної конференції (Донецьк, 15 березня 2008 року) - Донецьк: ДонНУ, 2008. - С. 82-86.
  140. Резникова Н.В. Соотношение логического и интуитивного компонентов в математическом мышлении как проблема когнитивной психологи. / Н.В. Резникова //Якісна освіта XXI століття: проблеми і пошуки . Збірник матеріалів Всеукраїнської науково – методичної конференції (Донецьк, 14 березня 2009 р.) - Том 1.- Донецьк: ДонНУ, 2009. - С. 94-99.
  141. Резникова Н.В. Исследование интуитивных компонентов когнитивного стиля на основе творческих математических задач. / Н.В. Резникова // Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті.. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково – методичної конференції. (Донецьк, 22 квітня 2009 р.) - Том 2.- Донецьк: ДонНУ, 2009. - С. 165-167.
  142. Резникова Н.В. Психофизиологические аспекты феномена интуиции. / Н.В. Резникова // Смисловий простір та розвиток особистості. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. (Донецьк, 15-16 травня 2009 р.) – Донецьк: ДІПіП, 2009. - С. 212-216.
  143. Резникова Н.В. Взгляд на проблему интуиции в основних направлениях психологической науки. / Н.В. Резникова // Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2008. - Вип. 2. - С. 272-278.
  144. Резникова Н.В. Особливості інтуїтивного компоненту когнітивного стилю навчальної діяльності студентів. / Н.В. Резникова // Матеріали II Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (Киів, 19-20 квітня 2010 р.) - Том 2. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. - С. 277 - 280.
  145. Резникова Н.В. Психологические особенности интуиции в процессе решения студентами мыслительных задач / Н.В. Резникова // Детермінанти поведінки і діяльності людини: психологічний аспект. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково – методичної конференції. (Донецьк, 23 квітня 2010 р.) - Донецьк: ДонНУ, 2010. - С. 265 - 270.
  146. Резникова Н.В. Когнитивно-стилевые характеристики учебной деятельности студентов / Н.В. Резникова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць. – 2009. - №3(23). - Луганськ: СНУ ім. В.Даля. - С. 164-171.
  147. Резникова Н.В. Проблема психологического феномена интуиции в работах отечественных научных школ / Н.В. Резникова // Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства. Збірник наукових праць ДІРСП. Серія «Психологія». – Донецьк: ДІРСП, 2009. – С. 124 - 135.
  148. Робинсон Л.А. Интуиция знает всё. Что подсказывает ваш внутренний голос? (Пятьдесят два простых упражнения на развитие шестого чувства) / Л.А. Робинсон // Минск: Попурри, 2008. – 272с.
  149. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн // СПб.: ПИТЕР , 1998. - 705с.
  150. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание / С.Л. Рубинштейн // М.: Изд. АН СССР, 1957. – 358с.
  151. Селиванов В.В. Когнитивный стиль в процессе мышления / В.В. Селиванов // Психологический журнал. – 1989. - Т.10, №24. – С. 73 – 89.
  152. Серебряников О. Ф. Эвристические принципы и логическое мышление / О.Ф. Серебряников // М.: Наука, 1979. – 111с.
  153. Симонов П.В. Мозг и творчество / П.В. Симонов // Вопросы философии. – 1992. - № 11. – С. 3 – 28.
  154. Скотникова И.Г. Психофизические характеристики зрительного различения и когнитивный стиль / И.Г. Скотникова // Психологический журнал. – 1990. – Т. 11, № 1. – С. 84 – 94.
  155. Смирнов М.В. Темперамент, внимание, когнитивный стиль / М.В. Смирнов // Когнитивные стили. Тезисы научно-практического семинара. - Таллин, 1986. - С. 56 - 59.
  156. Солсо Р.Л. Когнитивная психология / Р.Л. Солсо // М.: Питер, 2006. – 588с.
  157. Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление / А. Н. Соколов // М.: URSS, 2007. - 248с.
  158. Сонин В.А. Психология решения нестандартных задач / В.А. Сонин // СПб.: Речь, 2009. – 384с.
  159. Сонин В.А. Психологический практикум. Задачи, этюды, решения (4-е изд., доп. и перераб.) / В.А. Сонин // М.: Флинта, 2004. – 296с.
  160. Степаносова О.В. Современные представления об интуиции / О.В. Степаносова // Вопросы психологии. – 2003. - № 4. - С. 133-142.
  161. Степеносова О.В. Интуитивные компоненты в процессе принятия решения: Дисс. канд. психол. наук: 19.00.01 / О.В. Степаносова // Московский государственный университет — М., 2004. — 208с.
  162. Степеносова О.В. Мотивация и интуиция в регуляции вербальных прогнозов при принятии решений / О.В. Степеносова, Т.В. Корнилова // Психологический журнал. – 2006. – Т. 27, №2. - С. 60 – 68.
  163. Столяр А. А. Педагогика математики / А. А. Столяр // Минск: Вышэйш. шк., 1986. - 413 с.
  164. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие / Л.Д. Столяренко // Ростов-на-Дону: Феникс , 2010. - 671с.
  165. Султанова Л.Б. Роль неявных предпосылок в историческом обновлении математического знания / Л.Б. Султанова // Вопросы философии. - 2004, №4. – С. 102-115.
  166. Л. Б. Султанова. Роль интуиции и неявного знания в формировании стиля математического мышления / Л.Б. Султанова // С. 66-76. – В кн. Стили в математике: социокультурная философия математики. Под ред. А.Г. Барабашева. – СПб.: РХГИ, 1999. – 552 с.
  167. Султанова Л.Б. Взаимосвязь неявного знания и эвристической интуиции / Л.Б. Султанова // Вестник МГУ. Сер.7. Философия. - 1995. - №3. - С.30 -36.
  168. Сухарев В.А. Психология интеллекта / А.В. Сухарев // Донецк: Сталкер, 1997. – 416с.
  169. Сучасні дослідження когнітивної психології / Ред. І.Д. Пасічник // — Острог, 2009. — 244с.
  170. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина // М.: Издательство Московского университета, 1975. – 344с.
  171. Теплов Б.М. Ум полководца / Б.М.Теплов // М.: Педагогика, 1990. – 208с.
  172. Тихомиров О.К. Психология мышления: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / О. К. Тихомиров // М.: Академия , 2008. – 287с.
  173. Третяк Т.М. Розв’язування учнями творчих задач за умов раптових заборон / Т.М. Третяк // Практична психологія і соціальна робота. - 2004. - №12. - С. 69 – 73.
  174. Третяк Т.М. Методичні засоби стимулювання процесу розв’язування учнями творчих задач / Т.М. Третяк // Практична психологія і соціальна робота. - 2005. - №5. - С. 52 – 58.
  175. Умрюхин Е.А. Соотношение интуиции и сознания в интеллектуальной деятельности: системная модель / Е.А. Умрюхин // Психологический журнал. - 2004. – Т. 25, №3. – С. 88 – 97.
  176. Успенский В.А. Теорема Геделя о неполноте / В. А. Успенский // М.: Наука , 1982. - 111с.
  177. Ухтомский А.А. Доминанта / А.А. Ухтомский // СПб.: Питер, 2002. - 448с.

  178. Фейгенберг И. М. Проблемные ситуации и развитие активности личности / И. М. Фейгенберг // М.: Знание, 1981. - 48с.
  179. Фейнберг Е.А. Интуитивное суждение и вера / Е.А. Фейнберг // Вопросы философии. - 1991. - №8. – С. 13 - 32.
  180. Фейнберг Е.А. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке / Е.А. Фейнберг // М.: Наука, 1992. – 247с.
  181. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции / Зигмунд Фрейд // М.: Наука, 1989. - 455с.
  182. Фрейд 3. Психология бессознательного / Зигмунд Фрейд // М.: Питер, 2010. - 390с.
  183. Фромм Э. Бегство от свободы / Эрих Фромм // М.: АСТ, 2009. - 284с.
  184. Фромм Э. Человек для самого себя / Эрих Фромм // М.: АСТ, 2010. - 350с.
  185. Фьюсел Б. Супермозг: тренинг интуиции и творческого мышления / Б. Фьюсел, А. В. Лихач // Ростов н./Д: Феникс, 2007. – 224с.
  186. Холодная М.А. Когнитивный стиль как квадриполярное измерение / М.А. Холодная // Психологический журнал. - 2000. - № 4. - С. 46 - 56.
  187. Холодная М. А. Когнитивные стили и интеллектуальные способности / М.А. Холодная // Психологический журнал. - 1992. - № 3. - С. 28 – 40.
  188. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. Холодная // М.: Питер, 2002. - 264с.
  189. Холодная М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта / М. А. Холодная // К.: УМКВО КГУ, 1990. - 73с.
  190. Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / М. А. Холодная // М.: Питер, 2004. - 384с.
  191. Холодная М.А. Виды познавательных стилей / М. А. Холодная // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. - №9. - С. 12 – 29.
  192. Холодная М.А. Особенности конитивных стилей «импульсивность-рефлексивность» и «ригидность-гибкость» познавательного контроля у лиц с высокими и сверхпороговыми значениями IQ / М. А. Холодная, И.С. Кострикина // Психологический журнал. - 2002. – Т. 23, №6. - С.72 – 82.
  193. Холодная М.А. Когнитивные и метакогнитивные предпосылки интеллектуальной компетентности в научно-технической деятельности / М. А. Холодная, О.Г. Берестнева, И.С. Кострикина // Психологический журнал. - 2005. – Т. 26, №1. - С.29 – 32.
  194. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления /Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова // М.: Изд-во Московского ун-та, 1981. – 400с.
  195. Шехтер М.С. К проблеме «свернутых» действий / М.С. Шехтер // Психологический журнал. – 1995. - Т.16, №1. - С.19 – 25.
  196. Шилейко А.В. Информация или интуиция / А.В. Шилейко // М.: Молодая гвардия, 1983. – 208с.
  197. Шкуратова И.П. Исследование особенностей общения в связи с когнитивным стилем личности: Дисс. канд. психол. наук: 19.00.01 / И. П. Шкуратова // Л.: ЛГУ, 1983. – 196с.
  198. Шкуратова И.П. Когнитивный стиль и общение / И. П. Шкуратова // Ростов н/Д : Изд-во Рост. пед. ун-та, 1994. - 154с.
  199. Шрагина Л.И. Повышение эффективности усвоения научных понятий при изучении психологи / Л.И. Шрагина // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - №1. - С. 21 – 22.
  200. Штейнгауз Г. Сто задач / Г. Штейнгауз //М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1959. – 158с.
  201. Шуклина Ю.А. Нестандартные задачи по математике как средство развития математической интуиции учащихся / Ю.А. Шуклина // М.: Издательство РУДН, 2006. – 286с.
  202. Шульц Л. Язык интуиции / Лайза Шульц // М.: Эксмо, 2007. - 447с.
  203. Энциклопедический словарь. Психология труда, рекламы и эргономики / Под ред. Б.А. Душкова // Екатеринбург: Изд-во «Деловая книга», 2000. - 462с.
  204. Эсаулов А. Ф. Психология решения задач / А.Ф. Эсаулов // М.: Высшая школа, 1972. – 272с.
  205. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени / Карл Густав Юнг // М.: Акад. проект, 2007. – 286с.
  206. Юнг К. Г. Психологические типы / Карл Густав Юнг // М.: АСТ, 2006. – 761с.
  207. Юнг К.Г. Психология бессознательного / Карл Густав Юнг // М.: АСТ, 1998. – 397с.
  208. Allison C.W. Intuitions and entrepreneurial behavior / C.W. Allison, E. Chell, J. Hayes // European Journal of Work and Organizational Psychology. - 2000. - V. 9, №1. - P. 31-43.
  209. Allison C.W. The Cognitive Style Index: A measure оf intuition-analysis for organizational research / C.W. Allison, J. Hayes // Journal of Management Studies. - 1996. - V. 33, N l. - P. l 19-136.
  210. Austin G.A. Fixed- choice strategies in concept attainment / G.A. Austin, I.S.Bruner, R.V. Seymour // American Psychologist. - 1953. - Vol.3. - P. 314 – 368.
  211. Bastick T. Intuition: How we think and act / T. Bastick // New York: Wiley, 1982. – 304p.
  212. Baylor A.M. A tree component conception of intuition: Immediacy, sensing relationships and reason / A.M. Baylor // New Ideas in Psychology. – 1997. – Vol. 15, N 2. – P. 185 – 194.
  213. Berry J. W. Human ecology and cognitive style / J. W. Berry // N. Y.: Halstead Press, 1976. – 394 p.
  214. Borkowski J. C. Impulsivity and strategy transfer: Metamemory as mediator / J. C. Borkowski, V. A. Peck, M. K. Reid // Child. Development. - 1983. - V. 54 (2). - P. 459 - 473.
  215. Bowers K.S., Regher G., Baltazard С & Parker К. Intuition in the context of discovery / K.S. Bowers, G. Regher, С. Baltazard & К.Parker // Cognitive Psychology. - 1990. - V. 22. - P. 72 -110.
  216. Broverman D. M. Dimensions of cognitive styles / D. M. Broverman // J. of Personality. - 1960. - V. 28 (2). - P. 167 - 185.
  217. Bruner J.S. Cognitive risk and environmental change / J.S. Bruner, H. Tajfel // J. of Abnormal and Soc. Psychology. - 1961. - V. 62. - P. 231 - 241.
  218. Curry L. Integrating concepts of cognitive and learning style: A review withattention to psychometric standards / L. Curry // Ottawa, ON: Canadian College
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины