ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНИХ СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ СТРУКТУР ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНИХ СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ СТРУКТУР ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 • Кол-во страниц:
 • 214
 • ВУЗ:
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

  На правах рукопису

  САЛЮК МАРИНА АНАТОЛІЇВНА

  УДК 159.955.2:0.04

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНИХ СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  19.00.01 – загальна психологія, історія психології

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  психологічних наук

  Науковий керівник –
  НОСЕНКО ЕЛЕОНОРА ЛЬВІВНА,
  член-кореспондент НАПН України,
  доктор психологічних наук, професор  Дніпропетровськ – 2012

  ЗМІСТ
  ВСТУП
  4
  РОЗДІЛ 1
  СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНИХ СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ НІТ


  13
  1.1 Когнітивні структури особистості: варіанти визначення
  13
  1.2 Рівень усвідомлення дослідниками психологічних особливостей формування когнітивних структур особистості засобами НІТ
  23
  1.3 Напрями дослідження особистісних характеристик студентів у контексті навчання із застосуванням НІТ
  40
  Висновки до першого розділу
  44
  РОЗДІЛ 2
  ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНИХ СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ НІТ І ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ  46
  2.1 Сутність положень експериментально-генетичного методу у їх застосуванні для завдань формування когнітивних структур особистості засобами НІТ

  46
  2.2 Критерії оцінки ефективності формування когнітивних структур суб’єкта пізнання з урахуванням ознак структури знань експерта відповідної галузі

  58
  2.3 Визначення психологічних принципів і прийомів формування когнітивних структур особистості засобами НІТ
  63
  2.3.1 Принцип урахування структури семантичної пам’яті для завдань формування декларативних знань
  63
  2.3.1.1 Застосування моделі інформаційного тезауруса для завдань упорядкування наукового знання з навчальною метою 81
  2.3.2 Принцип урахування множинності форм ментальної репрезентації досвіду пізнання при формуванні процедуральних знань 87
  2.3.3 Принцип створення умов для проблемно-орієнтованого засвоєння матеріалу при формуванні бази виконавчих знань 102
  Висновки до другого розділу
  107
  РОЗДІЛ 3
  ЕМПІРИЧНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ У ДОСЛІДЖЕННІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ПРИЙОМІВ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНИХ СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ НІТ  109
  3.1 Розробка навчальних матеріалів для перевірки ефективності визначених принципів та прийомів формування когнітивних структур особистості засобами НІТ

  109
  3.1.1 Зразки реалізації принципів та прийомів формування когнітивних структур особистості на етапі первинного засвоєння матеріалу (формування бази декларативних знань)

  110
  3.1.2 Зразки реалізації принципів та прийомів процедуралізації знань
  129
  3.1.3 Зразки реалізації принципів та прийомів формування виконавчих знань
  140
  3.2 Емпірична перевірка ефективності формування когнітивних структур особистості та засвоєння знань за допомогою розроблених навчальних матеріалів на електронних носіях

  148
  3.2.1 Цілі, задачі та організація емпіричного дослідження
  148
  3.2.2 Результати та їх обговорення
  156
  Висновки до третього розділу
  166
  ВИСНОВКИ
  169
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  173
  ДОДАТКИ
  201  ВСТУП

  Актуальність теми. Визначення психологічних особливостей формування когнітивних структур особистості засобами нових інформаційних технологій (НІТ) є однією з найменш досліджених проблем загальної психології. Усвідомлення значущості завдання формування когнітивних структур особистості засобами НІТ виникло лише в останні десятиріччя, коли почався процес активного застосування інформаційних технологій у закладах освіти і з’ясування можливостей практичної реалізації ідей освіти впродовж життя на підґрунті дистанційної форми навчання. Розробники нових освітніх технологій зараз єдині у поглядах на те, що без дослідження загальнопсихологічних аспектів проблеми формування когнітивних структур особистості засобами НІТ неможливе повноцінне використання технологічних досягнень у галузі інформатизації освіти, завдяки яким інформацію можна представляти суб’єктам пізнання у різноманітних формах практично у необмеженому обсязі, забезпечуючи вільний доступ до неї.
  Недарма саме у 90-х роках ХХ століття почався бурхливий розвиток метакогнітивної науки. Адже формування когнітивних структур особистості базується на забезпеченні відбиття у свідомості людини глибинних зв’язків між поняттями певної галузі знань у їх системній єдності. Усвідомлення суб’єктом себе як активної фігури процесу пізнання актуальне не тільки з точки зору створення психологічних передумов для здобуття освіти впродовж життя, а й з огляду на те, що розширення поняттєвого контакту суб’єкта зі світом забезпечує відхід особистості від стереотипних оцінок на основі розвитку здібностей до внутрішньопоняттєвих перетворень, а розрив концептуальних зв’язків між суб’єктом і об’єктами, з якими він взаємодіє, спричиняє, як стверджують дослідники у галузі когнітивної психології [235], деструкцію «Я», знищення тієї просторової та часової опори, від якої залежать усі визначення його існування.
  Тільки в тому випадку, коли в процесі пізнання створюються умови для формування узагальнених схем відтворення уявлень про дійсність, які стають новими структурами мислення, відбувається інтелектуальний розвиток суб’єкта пізнання як найважливіший результат здобуття освіти (Л. С. Виготський [36], П. Я. Гальперін [37], Г. С. Костюк [86; 87], С. Д. Максименко [104-106], М. О. Холодна [197; 198] та інші).
  Новітні дослідження метапізнання (А. Браун [224], У. Брюєр [222], А. В. Карпов [81], Дж. Флейвелл [232] та інші) підтвердили нагальність розкриття особливостей організації навчання на базі НІТ, спрямованих на створення умов для ефективного самокерування пізнавальною діяльністю суб’єкта.
  Проте, аналіз стану розробки проблеми, пов’язаної з визначенням психологічних умов ефективного формування когнітивних структур особистості засобами НІТ, свідчить про обмеженість досліджень цього спрямування, що негативно відбивається на готовності людини до самостійного здобуття нових знань на різних етапах професійної діяльності.
  Разом з тим, для вирішення завдання розкриття психологічних закономірностей пізнавальної діяльності та забезпечення розвитку когнітивних структур особистості суб’єкта пізнання в процесі здобуття освіти у вітчизняній психології існують перспективні методологічні ідеї – положення експериментально-генетичного методу (Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко та інші). Згідно з цими ідеями формування у суб’єкта пізнання внутрішніх умов для ефективного засвоєння знань і розвитку когнітивних структур здійснюється шляхом «привласнення» ним зовнішніх зразків діяльності із засвоєння знань, що призводить до їх інтеріоризації. Організація процесу пізнання у такий спосіб можлива за умов створення інтелектуально-насиченого навчального середовища, на розвивальний потенціал якого вказують провідні вітчизняні дослідники проблеми застосування НІТ в освіті (О. В. Винославська [34], Ю. М. Ільіна [186], Г. О. Козлакова [84], О. Г. Кузьмінська [89], В. М. Кухаренко [90; 92], Ю. І. Машбиць [108-111], Н. В. Морзе [115-118], О. В. Рибалко [91], О. В. Савченко [160;161], М. Л. Смульсон [171-173] та інші). Пошуку шляхів розкриття евристичного потенціалу навчання із застосуванням НІТ присвячені також сучасні роботи російських дослідників у галузі дистанційного навчання (М. В. Моісеєва [74], Є. С. Полат [148;149], А. І. Ракітова, А. В. Хуторськой [201-203] та інші).
  Розробка конкретних навчальних матеріалів для впровадження у практику освіти НІТ ще тільки починається і вирішення цієї проблеми гальмує зазначена вище недостатня розробленість уявлень про психологічні закономірності перебігу процесу засвоєння знань при взаємодії суб’єкта пізнання з інформаційними матеріалами, на що вказували з перших кроків впровадження дистанційного навчання провідні фахівці даної галузі (М. Мур, Г. Кірслі [235]). Зокрема, О. В. Винославська визначає цю проблему як з’ясування закономірностей «перетворення інформації на знання» [34]. Дійсно, завдяки розвитку НІТ доступ до інформації став практично необмеженим, а ефективність її засвоєння виявилась далеко не пропорційною обсягу. Сучасний канадський дослідник дистанційного навчання Ф. Лейерд сформулював цю проблему як розгубленість суб’єкта пізнання через ієрархічність презентації інформації при навчанні із застосуванням НІТ і сформовану в умовах традиційного навчання звичку до сукцесивності (послідовності) її представлення педагогом [241].
  Отже, основною науковою проблемою даного дослідження було обрано визначення принципів і прийомів забезпечення екстеріоризації засобами НІТ психологічних умов та закономірностей формування знань як основи для їх наступної інтеріоризації у вигляді когнітивних структур.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематики держбюджетної науково-дослідної роботи факультету психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара «Психолого-методологічні засади розробки дистанційних навчальних курсів у форматі кредитно-модульної системи навчання» (реєстраційний номер 0105U000365).
  Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 6 від 22 лютого 2002 р.), уточнена та затверджена на засіданні вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 11 від 28 квітня 2011 р.), узгоджена Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні НАПН України (протокол № 7 від 27 вересня 2011р.) та уточнена на засіданні вченої ради факультету психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 2 від 27 вересня 2011р.).
  Мета дослідження полягає у визначенні психологічних умов ефективного формування когнітивних структур особистості засобами НІТ з урахуванням закономірностей функціонування семантичної пам’яті людини, множинності форм ментальної репрезентації досвіду пізнання, різноманіття когнітивних структур та типів пізнавальних парадигм, що характеризують психологічні ознаки знання експерта певної галузі.
  Для досягнення поставленої мети вирішувались такі задачі:
  1. Методологічно відрефлексувати накопичений досвід використання НІТ в освіті з позицій міри відбиття в ньому принципів та прийомів забезпечення вирішення основної психологічної задачі – формування у суб’єктів пізнання адекватних когнітивних структур особистості як передумови успішного засвоєння знань.
  2. Обґрунтувати вибір системи психологічних принципів розробки прийомів стимулювання пізнавальної діяльності суб’єктів пізнання засобами НІТ.
  3. Розробити зразки прийомів стимулювання пізнавальної активності із застосуванням інформаційних технологій, що відповідають внутрішній структурі когнітивного процесу експерта відповідної галузі знань, сприяють збереженню результатів пізнання у семантичній пам’яті та формуванню когнітивних структур суб’єкта пізнання.
  4. Проілюструвати розроблені прийоми стимулювання пізнавальної активності суб’єктів пізнання зразками розроблених автором навчальних матеріалів на прикладах нормативних вузівських курсів.
  5. Емпірично перевірити ефективність формування когнітивних структур суб’єкта пізнання при засвоєнні знань із застосуванням НІТ.
  6. Ідентифікувати особистісні чинники, що сприяють ефективному формуванню когнітивних структур особистості засобами НІТ як основу для подальшого вдосконалення зазначених прийомів.
  Об’єкт дослідження: когнітивні структури особистості.
  Предмет дослідження: психологічні особливості формування когнітивних структур особистості засобами НІТ.
  Теоретико-методологічною основою дослідження є загальнопсихологічні принципи єдності свідомості та діяльності; опосередкування зовнішніх впливів внутрішніми умовами; системний підхід до досліджень психічних явищ; ідеї експериментально-генетичного методу, викладені у працях Б. Г. Ананьєва, Л. С. Виготського, Г. С. Костюка, О. М. Леонтьєва, Б. Ф. Ломова, С. Д. Максименка, С. Л. Рубінштейна та інших.
  Теоретичну базу дослідження становлять ідеї інформаційної теорії світопізнання (Дж. Брунер, Б. М. Величковський, Д. Аузюбель, А. Паївіо, М. Познер, М. О. Холодна та інші), метакогнітивного підходу (А. Браун, А. В. Карпов, І. М. Скітяєва, Дж. Флейвелл, Р. Хон та інші), дидактичні аспекти використання інформаційних технологій для завдань розвитку інтелектуальної сфери особистості та її пізнавальних здібностей (О. В. Винославська, Б. С. Гершунський, Л. І. Долінер, Ю. І. Машбиць, Е. Л. Носенко, І. В. Роберт, М. Л. Смульсон та інші).
  Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань використано такі методи: теоретичні – аналіз та моделювання психологічних закономірностей засвоєння знань при використанні інформаційних технологій в навчальному процесі, експериментально-генетичний метод, метод моделювання експертного знання; організаційні – порівняльний метод; емпіричні – квазіексперимент, психодіагностичні методи (тестування, анкетування); методи обробки та інтерпретації результатів – математичні та статистичні методи (оцінка значущості розбіжностей (критерій t-Ст’юдента, φ*-критерій кутового перетворення Фішера), кореляційний аналіз (коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона)).
  При проведенні емпіричного дослідження було використано такі методики: «Короткий відбірковий тест» В. М. Бузіна, «Культурно-вільний тест на інтелект» (CFIT) Р. Кеттелла (для встановлення рівня інтелектуального розвитку досліджуваних); таксономічний варіант п’ятифакторного особистісного опитувальника (модель Л. Р. Гольдберга, адаптована для української вибірки Л. Ф. Бурлачуком та Д. К. Корольовим); тест-опитувальник «Нетолерантність до невизначеності» Р. Нортона.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
  – вперше реалізовано підхід до формування когнітивних структур особистості засобами НІТ в процесі засвоєння концептуальних знань із спиранням на закономірності семантичної пам’яті людини, множинність форм ментальної репрезентації досвіду пізнання, особливості структури та функціонування знань експерта відповідної галузі;
  – вперше шляхом порівняльної оцінки тривалості збереження знань у пам’яті та перенесення навичок їх упорядкування у нові навчальні ситуації теоретично і емпірично доведена ефективність формування когнітивних структур особистості шляхом екстеріоризації при стимулюванні інформаційно-перетворювальної активності суб’єкта пізнання внутрішніх умов формування знань як основи їх наступної інтеріоризації у вигляді когнітивних структур;
  – дістав подальшого розвитку підхід до формування когнітивних структур особистості з урахуванням основних положень експериментально-генетичного методу;
  – розроблено основні принципи стимулювання формування когнітивних структур особистості засобами НІТ та запропоновано прийоми їх реалізації, що відбивають структуру та механізми експертного знання;
  – обґрунтовано критерії оцінки рівнів сформованості когнітивних структур особистості суб’єктів пізнання шляхом встановлення їх відповідності когнітивним структурам носія експертного знання за показниками: а) рівня диференційованості та інтегрованості поняттєвих структур знання; б) рівня автоматизованості процесів процедуралізації знань, готовності до їх використання як основи демонстрації виконавчих знань при вирішенні конкретних ситуативно-релевантних задач; в) рівня самомотивування суб’єктів пізнання на виконання нових задач;
  – доведена ефективність спирання на модель інформаційного тезаурусу для упорядкування декларативних знань та «перекодування» знань з однієї форми їх ментальної репрезентації в інші (аналог «дій-перетворень» у концепції Г. С. Костюка) як засобу забезпечення стійкого збереження інформації в пам’яті;
  – визначено особистісні властивості суб’єктів пізнання, які забезпечують ефективність формування когнітивних структур за показником емоційного ставлення до пізнавальної діяльності із застосуванням НІТ.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що загальнопсихологічні закономірності формування когнітивних структур особистості засобами НІТ, розкритті у дослідженні, можуть бути використані при розробці психологічних засад дистанційного навчання; створенні зразків інтерактивних завдань для самостійної роботи студентів у режимі самоконтролю; визначенні критеріїв оцінки ефективності сформованості когнітивних структур особистості в процесі навчання за показниками наближення характеристик знань студента до відповідних характеристик знань експерта. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані при розробці навчальних матеріалів на електронних носіях для самостійної роботи студентів.
  Основні теоретичні положення та емпіричні результати дослідження впроваджено на факультеті психології та в Центрі підвищення кваліфікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у ході викладання курсів «Експериментальна психологія», «Розробка дистанційних курсів з використанням платформи MOODLE», «Психолого-методологічні засади дистанційного навчання» (акти впровадження № 375-87-101від 24.11.2010 р. та № 375-87-102 від 24.11.2010 р.).
  Надійність і достовірність результатів дисертаційного дослідження забезпечується обґрунтованістю його методологічних засад, відповідністю використаних методів предмету, меті та завданням дослідження, поєднанням методів кількісного та якісного аналізів даних.
  Особистий внесок здобувача. У монографії, опублікованій у співавторстві з науковим керівником Е.Л.Носенко «Формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій», автору дисертації належать аналіз стану вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень із проблеми психологічних засад створення навчальних курсів на електронних носіях; конкретизація визначених сумісно з науковим керівником психологічних засад розробки дистанційних навчальних курсів на прикладах методичних прийомів, покладених в основу створення різноманітних інтерактивних завдань навчальних курсів.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях: «Дистанційна освіта – основа нової освітньої парадигми» (Дніпропетровськ, 2001), «Неперервна освіта: проблеми, рішення, перспективи» (Дніпропетровськ, 2005), «Стратегія якості в промисловості та освіті» (Варна, Болгарія, 2009, 2010), «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі» (Львів, 2011), на звітних наукових конференціях та засіданнях кафедри загальної та педагогічної психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (2002 – 2011).
  Публікації. Основний зміст та результати дисертаційної роботи викладено у 9 наукових публікаціях, серед яких 1 монографія, 5 статей у наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого ВАК України, 2 матеріали доповідей на науково-практичних конференціях, 1 методичний посібник.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (276 найменувань, з них 63 – іноземною мовою), 8 додатків. Повний обсяг роботи – 214 сторінок, у тому числі: основний зміст викладено на 172 сторінках, список використаних джерел – на 28 сторінках, додатки – на 14 сторінках. Робота містить 17 таблиць та 25 рисунків на 19 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення психологічних особливостей формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій та емпіричне дослідження адекватності їх урахування при розробці відповідних принципів і прийомів стимулювання пізнавальної активності, спрямованої на забезпечення доведення ознак рівня сформованості когнітивних структур особистості до рівня відповідних ознак експерта певної галузі знань. Характеристики когнітивних структур експерта при цьому розглядаються як такі, що найбільшою мірою відповідають уявленням про внутрішньоособистісні умови, конгруентні універсальним закономірностям світопізнання.
  Отримані у результаті дослідження теоретичні та емпіричні дані свідчать про досягнення його мети і дають змогу сформулювати такі висновки щодо успішності вирішення поставлених у ньому дослідницьких задач.
  1. З урахуванням основних положень експериментально-генетичного методу у роботі теоретично обґрунтовано й емпірично підтверджено, що успішне формування когнітивних структур особистості засобами НІТ можливе за умов відтворення при розробці засобів стимулювання пізнавальної активності екстеріоризованих ознак універсальних когнітивних структур і парадигм, що викристалізувалися в процесі пізнання людством закономірностей оточуючого світу. Це забезпечує усвідомлену інтеріоризацію цих ознак суб’єктом пізнання як підґрунтя для формування його когнітивних структур, які екстеріоризуються у наступних актах індивідуального засвоєння знань.
  2. Обґрунтовано систему спеціальних психологічних принципів розробки прийомів стимулювання пізнавальної діяльності суб’єктів пізнання засобами НІТ, що відбивають:
  – особливості структури семантичної пам’яті людини, основними одиницями збереження інформації у якій є поняття, їх ознаки і міжпоняттєві та внутрішньопоняттєві зв’язки, що репрезентують дві відомі когнітивні парадигми (найпростішу, типу: «явище – ознаки – зв’язки з іншими явищами» та більш складну «гіперо-гіпонімічну» або родо-видову парадигму), із застосуванням яких здійснюється формування інтегрованої та диференційованої поняттєвої бази знань як одного з невід’ємних компонентів пізнавальних ресурсів особистості;
  – різноманіття форм ментальної репрезентації досвіду пізнання (сенсорно-образної, дійової, знаково-символьної, просторово-схематичної, вербальної, категоріальної, метафоричної) і можливість реалізації на цьому підґрунті численних перекодувань («дій-перетворень» у термінології експериментально-генетичного методу) інформації, що засвоюється, з однієї форми в інші з метою забезпечення формування індивідуального репертуару стратегій пізнання як компоненту пізнавальних ресурсів особистості;
  – закономірності формування на підґрунті декларативних знань (системи понять) і процедуральних знань (системи «дій-перетворень») виконавчих знань шляхом вирішення в процесі пізнавальної діяльності проблемних професійно-орієнтованих завдань (типу «кейсів»). Реалізація цього психологічного принципу передбачає забезпечення формування у суб’єкта пізнання ще одного важливого компоненту його когнітивних ресурсів – оволодіння системною когнітивною парадигмою, найскладнішою з трьох основних парадигм, розглянутих у дослідженні.
  3. Розроблено прийоми стимулювання пізнавальної активності засобами НІТ, що відповідають внутрішній структурі когнітивного процесу експерта відповідної галузі знань, яка характеризується наявністю розгалуженої системи інтегрованих та диференційованих за відповідними ознаками понять; автоматизованістю процедур перекодування знань у різні форми їх ментальної репрезентації; готовністю до усвідомленого співвіднесення концептуальних знань з релевантними їм професійно-орієнтованими ситуаціями.
  4. Прийоми стимулювання засобами НІТ пізнавальної активності суб’єктів пізнання проілюстровано зразками навчальних матеріалів з курсів «Експериментальна психологія», «Загальна психологія», представлених також у виданих автором навчальному посібнику та монографії, написаної у співавторстві з науковим керівником.
  5. Ефективність розробленого у дисертації підходу до формування когнітивних структур особистості засобами НІТ підтверджена емпірично не тільки наявністю більш високої ефективності засвоєння знань безпосередньо після навчання та стійкості їх збереження досліджуваними експериментальної групи у порівнянні із контрольною, а й появою в експериментальній групі ефекту перенесення навичок структурування навчального матеріалу, набутих при вивченні одного курсу, на матеріал іншої навчальної дисципліни.
  6. Ефективність розробленого у дисертації підходу до визначення психологічних особливостей формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій емпірично перевірена також шляхом порівняльної оцінки емоційного ставлення досліджуваних з різними особистісними властивостями до навчання із застосуванням НІТ. З’ясувалось, що особи, які мають більш високі показники за низкою особистісних характеристик (відкритість новому досвіду як особистісна риса; толерантність до невизначеності як ознака когнітивного стилю і особистісна властивість; сумлінність як риса особистості) виявили більш позитивне ставлення до виконання пізнавальної діяльності із застосуванням НІТ. Це свідчить про те, що у цих осіб швидше сформувались когнітивні структури, що сприяють ефективному засвоєнню знань, завдяки чому вони відчули більшу впевненість у собі, задоволення собою як суб’єктами пізнання і пережили позитивні емоції, пов’язані з пізнанням.
  Отримані результати свідчать про те, що у дисертаційному дослідженні запропоновано нове вирішення важливої загальнопсихологічної проблеми – з’ясовано психологічні принципи і прийоми забезпечення ефективного формування в процесі пізнавальної діяльності із застосуванням НІТ когнітивних структур особистості як важливої передумови забезпечення повноти особистісної самоактуалізації та попередження виникнення у людини інформаційного стресу у швидко змінюваних умовах існування в інформаційному суспільстві.
  Виявлений у ході дослідження взаємозв’язок особистісних характеристик користувачів електронних навчальних матеріалів з їх емоційним ставленням до процесу роботи у насиченому інформаційному середовищі дозволяє намітити шляхи подальшого вивчення проблеми підвищення особистісно-розвивального потенціалу комп’ютерно-опосередкованого навчання та його індивідуалізації з урахуванням когнітивного потенціалу особистості.
  Перспективними напрямками подальших досліджень у руслі розглянутої проблематики є вивчення впливу рівня сформованості когнітивних структур особистості на позитивність образу «Я», почуття психологічного благополуччя людини, стабільність часової та просторової перспективи суб’єкта життєдіяльності.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Ананьєв, Б. Г. Человек как предмет познания [Текст] / Б. Г. Ананьєв. – Л.: ЛГУ, 1968. – 339 с.
  2. Андреев, А. А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация [Текст] / А. А. Андреев. — М.: МЭСИ, 1999. — 196 с.
  3. Андрианова, Г. А. Принципы создания учебного модуля для личностно-ориентированного дистанционного курса [Електронний ресурс] // Г. А. Андрианова // Интернет-журнал "Эйдос". – 2004. – 11 апреля. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2004/1104.htm. – Заголовок з екрану.
  4. Астляйтнер, Г. Дистантное обучение посредством WWW: социальные и эмоциональные аспекты [Текст] / Г. Астляйтнер. – Гуманитарные исследования в Интернете / под ред. А. Е. Войскунского. – М., 2000. – С. 341-342.
  5. Аткинсон, Р. Человеческая память и процесс обучения [Текст] / Р. Аткинсон. – М.: Наука, 1980. – 528 с.
  6. Байраківський, А. І. Особливості самостійної роботи студентів в умовах запровадження комп’ютерних технологій у навчальному процесі [Текст] / А. І. Байраківський, Н. І. Бойко // Болонський процес: трансформація навчального процесу у технології навчання: Матеріали III міжнародної науково-методичної конференції ДУІКТ. – К., 2006. – С. 247-251.
  7. Бардин, К. В. Многомерность сенсорного пространства простых акустических сигналов [Текст] / К. В. Бардин, В.И. Похилько // Системный анализ сенсорно–перцептивных процессов. – М.: Ин–т психологии АН СССР. – 1988. – С.103 – 148.
  8. Бартлетт, Ф. Психика человека в труде и игре [Текст] / Ф. Бартлетт. – М.: Наука, 1959. – 120 с.
  9. Безпалько, В. П. Слагаемые педагогической технологи [Текст] / В. П. Безпалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
  10. Беляев, М. И. Теоретические основы создания образовательных электронных заданий [Текст] / М. И. Беляев, В. М. Вымятнин, С. Г. Григорьев, В. В. Гриншкун, и др. – Томск : Изд-во Томского университета, 2002. – 279 с.
  11. Богданов, И. В. Система массового тестирования познавательной и личностной сфер студентов как механизм управления качеством образования в вузе [Текст] / И. В. Богданов // Интеллектуальный потенциал российского общества: состояние и актуальные проблемы исследования: Тез. междисциплин. науч.-практ. конф. Москва, 27 апр. 2006 г. М., 2006. С. 11–14.
  12. Бодров, В.А. Информационный стресс [Текст] / В. А. Бодров. – М.: ПЕРСЭ, 2000. – 351 с.
  13. Бойко, Н. І. Форми та шляхи організації самостійної роботи студентів [Текст] / Н. І. Бойко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2001. – С. 10–13.
  14. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] / В.С. Журавський, М.З. Згуровський. – К.: ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2003. – 200 с.
  15. Борисова, Н. В. Образовательные технологии открытого дистанционного обучения и опыт их комплексного применения [Текст] // Система обеспечения качества в дистанционном образовании. Вып. 1. Жуковский: МИМ ЛИНК, 2001. – C. 17–25.
  16. Бочарова, С. П. Переработка знаковой информации в процессах памяти [Текст] / С. П. Бочарова // Психологические проблемы переработки знаковой информации. – М.: Наука, 1977. – С. 140–148.
  17. Бочарова, С. П. Системный подход к изучению мнемических процессов [Текст] / С. П. Бочарова // Исследование памяти. – М.: Наука, 1990. – С. 7 – 19.
  18. Бочарова, С. П. Память в процессах обучения и профессиональной деятельности [Текст] / С. П. Бочарова. – Тернополь: Вид–во Астон, 1998. – 351 с.
  19. Брунер, Дж. Процесс обучения [Текст] / Пер. с анг. яз. О. К. Тихомирова, под ред. А. Р. Лурия. – М.: Наука, АН РСФСР, 1962. – 84с.
  20. Брушлинский, А. В. Субъект: мышление, учение, воображение [Текст] / А. В. Брушлинский. – М.: НПО «МОДЭК», 1996. – 392 с.
  21. Бугайова, Н. М. Глобальные риски использования современных телекоммуникационных технологий [Текст] / Н. М. Бугайова // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання. – К.: Міленіум, 2007. – Т.8. – вип. 3.– С. 133 – 141.
  22. Бугайчук, К.Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – №2 (22). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html. – Заголовок з екрану.
  23. Бурлачук, Л. Ф. Адаптация опросника для диагностики пяти факторов личности [Текст] / Л. Ф. Бурлачук, Д. К. Королёв // Вопросы психологии. – 2000. – №1. – с. 126-134.
  24. Бурмакина, В. Ф. Большая Семёрка. Информационно-коммуникационно-технологическая компетентность : метод. руководство для подготовки к тестированию учителей. Международный банк реконструкции и развития. Национальный фонд подготовки кадров. Центр развития образования АНХ при правительстве РФ, Москва, 2007 [Електронний ресурс] / В. Ф. Бурмакина, М. Зелман, И. Н. Фалина – Режим доступу: http://ifap.ru/library/book360.pdf. – Заголовок з екрану.
  25. Бурыкин, К.Н. Лонгитюдное исследование характеристик познавательной сферы студентов СГА: первый етап [Текст] / К.Н. Бурыкин. – Когнитивные и личностные факторы учебной деятельности: Сб. науч. ст. – М., 2007. –с. 10–19.
  26. Веккер, Л. М. Психические процессы [Текст] : в 3 т. / Л. М. Веккер. – Л.: ЛГУ, 1981.
  27. Величковский, Б. М. Современная когнитивная психология [Текст] / Б. М. Величковский. – М.: изд-во МГУ, 1982. – 336 с.
  28. Величковський, Б. М. Автоматизмы памяти [Текст] / Б. М. Величковський // Исследование памяти. – М.: Наука, 1990. – С. 54 – 79.
  29. Величковський, Б. М. Психологические проблемы изучения интеллекта [Текст] / Б. М. Величковський, М. С. Капица // Интеллектуальные процессы и их моделирование. – М.: Наука, 1987. – С.120 – 141.
  30. Вембер, В. П. Навчально-методичні вимоги до електронного підручника [Текст] / В. П. Вембер // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць/ Редкол. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Випуск 4(11). – 2006. – С. 50–56.
  31. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход [Текст]: метод. пособие / А. А. Вербицкий. – М.: Высш. шк., 1991. – 207 с.
  32. Верзилин Н. М. Общая методика преподавания биологии [Текст]: учеб. для ин–тов / Н. М. Верзилин, В.М. Корсунская. – 4–е изд. – М.: Просвещение, 1983. – 383 с.
  33. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку [Текст]: аналітичний огляд. – Київ, 2009. – 59 с.
  34. Винославська, О. В. Перетворення інформації на знання як психолого- педагогічна проблема [Текст] / О.В. Винославська. // Тези доповідей Науково-практичної конференції "Нові технології навчання: психологічні проблеми" (15-16 травня 2007 р., м.Київ) – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2007. – С. 10-12.
  35. Воронина, Т. П. Образование в эпоху новых информационных технологий. [Текст] / Т. П. Воронина, В. П. Кашицин, О. П. Молчанова. – М.: Информатика, 1995. – 220 с.
  36. Выготский, Л. С. Психология подростка [Текст] / Л. С. Выготский, Собр. соч.: в 3 т. – М.: Педагогика, 1984.
  37. Гавранек, Б. О. О функциональном расслоении литературного языка [Текст] / Б.О. Гавранек // Пражский литературный кружок. – М., 1967. – 134 с.
  38. Гаврилова, Е. Л. Комплекс учебных средств в открытом дистанционном образовании [Текст] / Е.Л. Гаврилова // Система обеспечения качества в дистанционном образовании / Научные труды МИМ ЛИНК, выпуск 1, – Жуковский : МИМ ЛИНК, 2000. – С. 70-75.
  39. Гаврилова, Е. Л. Непосредственное взаимодействие преподавателя с обучающимися в открытом дистанционном образовании [Текст] / Е. Л. Гаврилова, Т. А. Сергеева // Система обеспечения качества в дистанционном образовании / Научные труды МИМ ЛИНК, выпуск 3, – Жуковский : МИМ ЛИНК, 2001. – С. 86-98.
  40. Гельфман, Э. Г. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся. [Текст] / Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная. — СПб.: Питер, 2006. — 384 с.
  41. Гельфман, Э. Г. Психологическая основа конструирования учебной информации (проблема интеллектоёмких технологий преподавания) [Текст] / Э. Г. Гельфман, М.А Холодная, А.Н. Демидова // Психол. журнал. – 1993. – Т.14, №6 – С. 35-45.
  42. Гершунский, Б. С. Компьютеризация в сфере образования. Проблемы и перспективы. [Текст] / Б. С. Гершунский. – М.: Педагогика, 1987. – 264 с.
  43. Голіцина, І. М. Дослідження готовності студентів до навчання за допомогою комп'ютерних інформаційних технологій. [Текст] / І. М. Голіцина. // IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. Kazan. Russia, 9 – 12 August 2002. – С. 217–221.
  44. Гризун, Л. Є. Дидактичні особливості сучасного комп’ютерного підручника [Текст] / Л. Є. Гризун // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – ХДПУ, 2000. – 341 с.
  45. Давыдов, В. В. Виды обобщения в обучении [Текст] / В. В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1972. – 423 с.
  46. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования [Текст] / В. В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.
  47. Деркач, Л. М. Навчальний посібник з англійської мови для студентів географічних спеціальностей [Текст] / Л. М. Деркач, Ю. В. Коваленко, О. В. Марченко, І. В. Єрохіна. – Дніпропетровськ: вид–во ДДУ, 1999. – 100 с.
  48. Джонассен, Д. Х. Компьютеры как инструменты познания: изучение с помощью технологии, а не из технологии [Текст] / Д. Х. Джонассен // Информатика и образование, 1996. – № 4. – С.117 – 131.
  49. Дистанционное обучение: Учеб. пособие [Текст] / под ред. Е. С. Полат. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – 192 с.
  50. Дистанційне навчання – основа нової освітньої парадигми [Текст] // Тези доповідей міжнародної конференції. Жовтень, 2002. – Д.: вид–во ДНУ, 2002. – 204 с.
  51. Дмитренко, П. Дистанційна освіта. [Текст] / П. Дмитренко, Ю. Пасічник. – К.: НПУ, 1999. – 25 с.
  52. Долинер, Л. И. Информационные и телекоммуникационные технологии в обучении: психолого-педагогические и методические аспекты: монография [Текст] / Л. И. Долинер, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 2003. – 221 с.
  53. Електронна педагогіка та сучасні інструменти систем відкритої освіти. [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, І. В. Мушка // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №5 (13). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html. – Заголовок з екрану.
  54. Ершова, И. Г. Электронный учебник как составляющая современной образовательной среды в системе непрерывного профессионального образования [Текст] / И. Г. Ершова, Н. В. Шестак // Человек в современном образовательном пространстве: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Москва, 30 сент. 2009 г. М., 2009. – с. 85–92.
  55. Ерыкова, В.Г. Особенности проектирования основных образовательных программ, ориентированных на реализацию компетентностного подхода в СГА [Текст] / В. Г. Ерыкова, В. Т. Авдеев // Проектирование образовательного процесса вуза на основе компетентностного подхода: Науч. труды СГА. М., 2009. – с. 77–87.
  56. Жалдак, М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і в вузі [Текст] / М. І. Жалдак // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі: Зб. наук. праць. – К.: КДПІ, 1991. – с. 3–16.
  57. Жинкин, Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи [Текст] / Н. И. Жинкин // Вопр. языкознания. – 1964. – №6.– с. 26 – 38.
  58. Жинкин, Н.И. Речь как проводник информации [Текст] / Н. И. Жинкин. –М.: Наука, 1982. – 148 с.
  59. Журавська, Л. М. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у ВНЗ [Текст] / Л. М. Журавська // Освіта та управління. – 1999. – Т. 3, №2. – С. 105–115.
  60. Загвязинский, В. И. Теория обучения: современная интерпретация [Текст] / В. И. Загвязинский. – М.: Академия, 2001. – 192 с.
  61. Зайцева, Е. Н. Оцінка ефективності самостійного навчання студентів у телекомунікаційної середовищі засобами непараметричної статистики [Текст] / Е. Н. Зайцева. – IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies. Kazan. Russia, 9 – 12 August 2002. – с. 107–111.
  62. Занков, Л. В. Дидактика и жизнь [Текст] / Л. В. Занков. – М.: Наука. – 1968. – 173 с.
  63. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст] / И. Г. Захарова. – М.: Высшая школа, 2003. – 178 с.
  64. Заярна, І. М. Модель інформаційного тезаурусу як засіб формування “професійно-орієнтованого” образу світу [Текст] / І. М. Заярна. // Вісн. ДДУ. Серія: Педагогіка і психологія. – 2000. – Вип.5. – С. 59–64.
  65. Зинченко, В.П. Дистанционное образование: к постановке проблемы [Текст] / В.П. Зинченко. // Педагогика. – 2000. – № 2 – С. 23–34.
  66. Зинченко, П. И. Непроизвольное запоминание [Текст] / П. И. Зинченко. – М.: Изд. АПН РСФСР, 1961. – 562 с.
  67. Зинченко, П. И. Вопросы психологии памяти [Текст] / П. И. Зинченко // Психологическая наука. – Т. 1. – М., 1959. – с. 22 – 259.
  68. Зорина, Л. Я. Дидактические основы формирования системных знаний школьников [Текст] / Л. Я. Зорина. – М.: Просвещение, 1978. – 128 с.
  69. Иванова, Е.Ф. Изучение взаимопереходов мышления и памяти [Текст] / Е.Ф. Иванова // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – М.: Просвещение, 1989. – № 1. – С. 9-12.
  70. Изюмова, С. А. Уровни памяти человека и их психофизиологические характеристики [Текст] / С. А. Изюмова // Вопросы психологии. – 1984. – №6. – С. 110 – 116.
  71. Ильченко, О. А. Организационно-педагогические условия сетевого обучения [Текст] / О. А. Ильченко, – М., 2002. – 186 с.
  72. Институт холододинамики [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.noosfera.narod.ru/business.html. – Заголовок з екрану.
  73. Интернет–журнал "Эйдос" [Электронный ресурс] / – Режим доступу: http://www.eidos.ru – Заголовок з екрану.
  74. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна [Текст] / Под ред. М. В. Моисеевой. — М.: Издательский дом «Камерон», 2004. – 216 с.
  75. Исследование развития познавательной деятельности [Текст] / Под ред. Дж. Брунера. – М.: Педагогика. – 1971. – 391с.
  76. Исупова, Н. И. Учет психологических особенностей процесса образования понятий [Текст] / Н. И. Исупова // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. Информатика. Научно-методический журнал. – 2003. – № 2. – С. 74–80.
  77. Іщенко, О. А. Передумови й проблеми застосування нових інформаційних технологій при викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін [Текст] / О. А. Іщенко // Коледжанин – 2002. – №3. – С. 33–34.
  78. Караулов, Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка [Текст] / Ю. Н. Караулов. – М., 1981. – 368 с.
  79. Карпенко, O. M. Сравнительно-тезаурусный метод и перспективы его использования при создании учебных пособий [Текст] / O. M. Карпенко, А. Н. Чмыхов – М.: Труды СГУ, 1999. – вып. 10, С. 118–128.
  80. Карпов, A. B. Понятия метакогнитивных и интегративных процессов как концепты психологии саморегуляции [Текст] / A. B. Карпов, // Субъект и личность в психологии саморегуляции: Сборник научных трудов / под ред. В. И. Моросановой. – М.: Изд-во ПИ РАО, 2007. – С.46–67.
  81. Карпов, A.B. Психология метакогнитивных процессов личности [Текст] / A.B. Карпов, И.М. Скитяева – М.: ИП РАН, 2005. – 344 с.
  82. Клацки, Р. Память человека. Структуры и процессы [Текст] / Р. Клацки. – М.: Мир, 1978. – 319 с.
  83. Клочко, В. І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі: Дис…докт. пед. наук: 13.00.02 [Текст] / В. І. Клочко, Вінницький державний технічний ун-т. – Вінниця, 1998. – 396 с.
  84. Козлакова, Г. О. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід [Текст]: Монографія / Г. О. Козлакова – К.: ВЦ „Просвіта”, 2002. – 233 с.
  85. Королев, Э. И. Частота употребления слов в тексте и их лексические характеристики [Текст] / Э. И. Королев, И. И.Корсаков, М. В. Сафонова // НТИ. Сер. 2. –1984.– №2. – С.38–43.
  86. Костюк, Г. С. Избранные психологические труды [Текст] / Г. С. Костюк, – М.: Педагогика, 1988. – 304 с.
  87. Костюк, Г. С. Мышление и его развитие. [Текст] / Г. С. Костюк, В кн.: Учебно-воспитательный процесс и психологическое развитие личности. – К.: Рад. школа. –1989. – С.194–251.
  88. Кремень, В. Г. Поступ до нової філософії освіти в Україні [Текст] / В. Г. Кремень // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні. 1992 – 2002. Ч. 1. – Харків: „ОСО”, 2002. – С. 9 – 23.
  89. Кузьмінська, О. Г. Розвивальне дистанційне навчання: проектування та досвід впровадження [Текст] / О. Г. Кузьмінська, // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання. / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Т.8. вип.6. – 332 с. – С. 146 – 156.
  90. Кухаренко, В. М. Дистанційне навчання: Умови застосування. [Текст] / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротинко // Дистанційний курс: Навчальний посібник 2-е вид, доп. / За ред. B. М. Кухаренка – Харків: НТУ „ХПІ”, „Торсінг”, 2001. – 320с.
  91. Кухаренко, В. М. Модульно–рейтингова система в дистанційному навчанні [Текст] / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Є. Твердохлєбова // Образование и виртуальность – 2005, Сборник научных трудов по материалам 9–й международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. – Харьков–Ялта: УАДО, 2005. – C. 242 – 245.
  92. Кухаренко, В.М. Дистанційне навчання. Енциклопедичне видання: Навч.-метод посіб [Текст] / В. М. Кухаренко. – Київ.: ТОВ Редакція "Комп'ютер", 2007. – 128 с.
  93. Лаврентьєва, Г.А. Здоров'язбережувальні вимоги до застосування електронних засобів навчального призначення [Електронний ресурс] / Г. А. Лаврентьєва // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – №2 (22). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html. – Заголовок з екрану.
  94. Ландэ, Д. В. Поиск знаний в интернет. Профессиональная работа [Текст] / Д. В. Ландэ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 72 с.
  95. Леонтьев, А. Н. Образ мира [Текст] / А. Н. Леонтьев // Избр. психологические произведения в 2-х т. – Т.2. – М.: Педагогика. – 1983. – С.251-261.
  96. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А. Н. Леонтьев – М.: Политиздат, 1975. – 304с.
  97. Ливер, Б. Лу. Обучение всего класса [Текст] / Б. Лу. Ливер — М.: Новая школа, 1995. – 238 с.
  98. Линдсей, П. Переработка информации у человека [Текст] / П. Линдсей, Д. Норман. – М.: Мир, 1974. – 550 с.
  99. Ломов, Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии [Текст] / Б. Ф. Ломов. – М.: Наука, 1984. – 444 с.
  100. Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека [Текст] / А. Р. Лурия. – М.: Изд–во МГУ, 1969. – 500 с.
  101. Лурия, А. Р. Объективное исследование диагностики семантических систем [Текст] / А. Р. Лурия, О. С. Виноградова // Семантическая структура слова. – М.: Наука, 1971. – С. 47 – 58.
  102. Лурия, А. Р. Память и строение психологических процессов [Текст] / А. Р. Лурия // Вопр. психологии. – 1960. – №1. – С. 112 – 128.
  103. Ляудис, В. Я. Память в процессе развития [Текст] / В. Я. Ляудис, - М.: Изд-во МГУ, 1976. – 103 с.
  104. Максименко, С. Д. Навчання і розвиток: психологічні аспекти [Текст] / С. Д. Максименко, – в кн.: Психологія – школі. Збірник матеріалів ІІ Міжрегіональної наук.-практич. конференції. – К., 1997. – 313 с.
  105. Максименко, С. Д. Основи генетичної психології. [Текст]: Навчальний посібник / С. Д. Максименко. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. – 220 с.
  106. Максименко, С. Д., Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус) [Текст]: Навч. посібник / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.
  107. Маркова, А.К., Формирование мотивации учения: Книга для учителя. [Текст] / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов – М.: Просвещение. – 1990. – 254 с.
  108. Машбиц, Е. И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы [Текст] / Е. И. Машбиц // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология». №1. - М.: Знание, 1986. - 80 с.
  109. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. [Текст] / Е. И. Машбиц – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.
  110. Машбиць, Ю. І. Дистанційне навчання як об’єкт вивчення. – Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: [Текст] / Ю. І. Машбиць // Зб. наукових праць. – Кривий Ріг, 2006, С. 211–215.
  111. Машбиць, Ю. І. Психолого-педагогічне проектування системи дистанційного навчання [Текст] / Ю. І. Машбиць // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання. / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – Т.8. вип. 5. – 132 с.
  112. Минзов, А. С. Концепция индивидуального обучения в телекоммуникационной компьютерной образовательной среде [Текст] / А. С. Минзов, // Дистанционное образование, 2008. – С. 19-22.
  113. Минский, М. С. Структуры для представления знания [Текст] / М. Минский. Психология машинного знания. Пер. с англ. яз. – М.: Мир. – 1978. – с. 249–320.
  114. Минский, М. Фреймы для представления знаний [Текст] / М. Минский. – М.: Энергия, 1979. – 151 с.
  115. Морзе, Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №2(6). – Режим доступу: http://www.ime.eduua. – Заголовок з екрану.
  116. Морзе, Н. В. Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, О. Г. Кузьмінська, В. П. Вембер, О. В. Барна – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/itvo/2010_6/2.pdf. – Заголовок з екрану.
  117. Морзе, Н. В. Положення про електронний навчальний курс. [Текст] / Н. В. Морзе, О.Г. Глазунова – К.: НАУ – 2008. – 34 с.
  118. Морзе, Н.В. Компетентнісні задачі з інформатики [Текст] / Н. В. Морзе, О. Г. Кузьмінська // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2008. – №6 (13). – С. 20–25.
  119. Навчально-інформаційний портал НУБіП України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://moodle.nauu.kiev.ua. – Заголовок з екрану.
  120. Найссер, У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии [Текст] / У. Найссер – М., 1998., – 230 с.
  121. Наказ Міністерства освіти і науки України 21.01.2004 № 40 Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st= 1078&god=2004. – Заголовок з екрану.
  122. Неперервна освіта: проблеми, рішення, перспективи: матеріали регіональної науково–практичної конф. (м. Дніпропетровськ, 15–16 квітня 2005р.). – Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2005. – 160 с.
  123. Нестуля, О. О. Інноваційні технології підготовки фахівців – запорука конкурентоспроможності випускників університету [Текст]: Монографія./ О. О. Нестуля, В. П. Косаріна – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 110 с.
  124. Норенков, И. П. Информационные технологии в образовании [Текст] / И. П. Норенков, А. М. Зимин. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 352 с.
  125. Носенко, Е. Л. Обдарованість як психологічна проблема [Текст] / Е. Л. Носенко, О. В. Бобир // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія. Вип.10, 2004, С.3-17.
  126. Носенко, Е. Л. «Картина світу» як інтегруючий та гуманізуючий фактор у змісті освіти [Текст] / Е. Л. Носенко. – Дніпропетровськ: Вид–во ДДУ, 1996. – 76 с.
  127. Носенко, Е. Л. Випереджуюче розуміння як необхідна передумова успішності оволодіння концептуальними знаннями [Текст] / Е. Л. Носенко // Вісник ДДУ. Серія “Педагогіка і психологія”. – Д.: Вид–во ДДУ. – 1996. – С. 53 – 56.
  128. Носенко, Е. Л. Інтеракційні завдання для самостійного опрацювання студентами матеріалу навчального курсу “експериментальна психологія” (у форматі Модульної об’єктно–орієнтованої навчальної системи розробки дистанційних курсів та сайтів MOODLE) [Електронний ресурс] / Е. Л. Носенко, О. Л.Хижа, К. П. Кутовий. – Д., 2005.
  129. Носенко, Е. Л. Методологічні аспекти забезпечення запам’ятовування інформації при розробці дистанційних навчальних курсів. [Текст]: Метод. посібник / Е. Л. Носенко, С. В. Чернишенко. – Дніпропетровськ: Вид–во ДНУ, 2003. – 86 с.
  130. Носенко, Е. Л. Система інтерактивних методик для стимулювання самостійного опрацювання студентами матеріалу навчальних курсів з використанням комп’ютерних технологій [Текст] / Е. Л. Носенко, К. П. Кутовий // Науково–методичний Центр дистанційного навчання АПН України при ДНУ. Інформаційний бюлетень. – Вип.1. – Д., 2005. – С. 8 – 12.
  131. Носенко, Е. Л. Структурно–динамічні характеристики експертного знання і шляхи встановлення рівня освіченості в процесі навчання [Текст] / Е. Л. Носенко, І. М. Заярна // Зб. наук. праць Ін–ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Вип. 20. – 2000. – С. 108 – 114.
  132. Носенко, Е. Л. Толерантність до невизначеності як системоутворювальний особистісний чинник творчої обдарованості [Текст] / Е. Л. Носенко, М. А. Шаповал // Психологія і суспільство. Тернопіль: ІЕСО, 2002, №1(7). – с. 97–107.
  133. Носенко, Е. Л. Формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій [Текст] / Е. Л. Носенко, М. А. Салюк. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – 139 с.
  134. Носенко, Е. Л. Формування когнітивних структур особистості як проблема педагогічної психології [Текст] / Е. Л. Носенко, І. М. Заярна. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – 204 с.
  135. Носенко, Э. Л. Когнитивные структуры личности и пути их формирования с опорой на особенности организации семантической памяти [Текст] / Э. Л. Носенко, // Вестник ДГУ, Серия «Педагогика и психология». – Вып.1. – Дн-ск: Изд-во ДГУ, 1994. – С. 83-91.
  136. Носенко, Э. Л. О развивающем потенциале тезаурусного подхода к формированию когнитивных структур личности [Текст] / Э. Л. Носенко – В кн.: Шляхи розвитку особистості під час навчання. –К.: Ін-т психол. ім. Г. С. Костюка АПН України, – 1993. – С. 102-110.
  137. Носенко, Э. Л. Пути формирования когнитивных структур личности с учетом особенностей семантической памяти [Текст] / Э. Л. Носенко // Вестник ХГУ, Серия: Психология. – № 378, Вып. 3. – 1994. – С. 44 – 46.
  138. Носенко, Э. Л. Память и эмоциональное состояние [Текст] / Э.Л. Носенко, С.Н. Егорова. – Днепропетровск: Изд–во ДГУ, 1996. – 148 с.
  139. Овсянников, В. И. Вопросы организации обучения без отрыва от основной деятельности [Текст] / В. И. Овсянников. – М.: Изд–во МГОПУ, 1998. – 45 с.
  140. Освітні технології [Текст] / О. М. Пєхота, А. З. Кіхтенко, О. М. Любарська та ін. / за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К., 2002. – 255 с.
  141. Основы открытого образования [Текст] / А. А. Андреев, С. Л. Каплан, Г. А. Краснова, С. Л. Лобачев, К. Ю. Лупанов, А. А. Поляков, А. А. Скамницкий, В. И. Солдаткин. Отв. ред. В. И. Солдаткин. – М.: НИИЦ РАО, 2002. – Т. 1. – 378 с.
  142. Осорина, М.В. Экспериментальное исследование образных структур на разных уровнях мыслительной деятельности [Текст] : дис. канд. псих. наук / М. В. Осорина. – Л.: ЛГУ, 1976. – 229 с.
  143. Пашивкіна, К. В. Організація самостійної роботи студентів у втнз засобами інформаційних технологій. Педагогічні видання [Електронний ресурс] / К. В. Пашивкіна, М. Ю. Мартиненко / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Поточні номера журналу та їх автори / Випуск №1 (2010). Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/pedagog editions e-magazine pedagogical science vypuski n1 2010 st 15. – Заголовок з екрану.
  144. Педагогические тесты. Вопросы разработки и применения [Текст]: Пособие для преподавателей / В. С. Аванесов, Т. С. Хохлова, Ю. А. Ступак, О. Е. Потап, В. Г. Чернявский, С. А. Плискановский. – Днепропетровск: Пороги, 2005. – 63 с.
  145. Пейперт, С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи [Текст] / С. Пейперт. – М., Педагогика, 1989. – 224 с.
  146. Петровский, А. В. Теоретическая психология [Текст] : Учебное пособие для студ. психол. фак. вузов / А. В. Петровський, М. Г. Ярошевский. – М.: Академия, 2001. – 496 с.
  147. Петухов, В. В. Образ Мира и психологические исследования познания [Текст] / В. В. Петухов // Вестник МГУ, Серия 14: Психология, 1984. –№4. – С. 13–21.
  148. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : Учеб. пособие. / под ред. Е. С. Полат — М.: Academia, 2001. – 224 с.
  149. Полат, Е. С. Дистанционное обучение: организационный и педагогический аспекты [Текст] / Е. С. Полат // Информатика и образование. –1996. – № 3. – С. 87–91.
  150. Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе [Текст] / под ред. С. Д. Максименко. – К.: Радянська школа, 1983. – 176 с.
  151. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: Выявление, развитие и реализация [Текст] / Дж. Равен — М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.
  152. Распопов, И. В. Картина мира в системе познания [Текст] / И. В. Распопов, А. В. Решетниченко. – Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1992. – 136 с.
  153. Рейтман, У. Познание и мышление [Текст] / У. Рейтман. – М.: Мир, 1968. – 164 с.
  154. Роберт, И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. [Текст] / И. В. Роберт, – М.: "Школа-Пресс", 1994. – 206 с.
  155. Роберт, И. В. Теоретические основы создания и использования средств информатизации образования [Текст] : автореф. дис. докт. пед. наук. / И. В. Роберт. – М., 1994. – 54 с.
  156. Роберт, И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) [Текст] / И. В. Роберт. – М.: ИИО РАО, 2008. – 274 с.
  157. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира [Текст] / под ред. Б. А. Серебренникова. – М.: Наука, 1988. – 212 с.
  158. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. [Текст] / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: ПитерКом, 1999. – 528 с.
  159. Савенков, А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению [Текст] : учебное пособие. / А. И. Савенков. – М.: «Ось-89», 2006. – 480 с.
  160. Савченко, О. В. Особливості організації й функціонування професійних термінів у понятійній системі людини [Текст] / О. В. Савченко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. – Т. VI., ч. 1. – К., 2004. – С. 277-287.
  161. Савченко, О. В. Співвідношення рівнів розвитку когнітивних і метакогнітивних компонентів у складі ментального досвіду людини [Текст] / О. В. Савченко // Психологія: Зб. наук. пр. – Вип. 23. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – С. 59-71.
  162. Самошкіна, Л. М. Дистанційний навчальний курс «Вікова психологія» [Текст] / Л. М. Самошкіна // Науково–методичний Центр дистанційного навчання АПН України при ДНУ/ – Інформаційний бюлетень. Вип.1., Дніпропетровськ, 2005. – С. 22 – 25.
  163. Сапогова, Е. Е. Задачи по общей психологии [Текст] : учебное пособие для вузов / Е. Е. Сапогова – М.: Аспект Пресс, 2001. – 447 с.
  164. Середа, Г. К. Память и обучение [Текст] / Г. К. Середа // Вопросы психологии. – 1967. – № 1. – С.55–58.
  165. Середа, Г. К. Память как механизм системной организации индивидуального опыта [Текст] / Г. К. Середа // Вестн. ХГУ. Психология познавательных процессов. – Харьков: ХГУ, 1992. – № 287. – С.1–17.
  166. Середа, Г. К. Память и личность [Текст] / Г. К. Середа // Вестн. ХГУ: Актуальные проблемы современной психологии. – Харьков: ХГУ. – 1993. – С. 41– 43.
  167. Система обеспечения качества в дистанционном образовании» [Текст]. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 2000. – 243 с.
  168. Скороходова, А. В. Психологические предпосылки реализации дистанционного обучения [Електронний ресурс] / Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы науки и практики в современном мире». – Режим доступу: http://www.conf.muh.ru/110902/ thesis_Skorohodova.htm. – Заголовок з екрану.
  169. Смирнов, А. А. Развитие памяти [Текст] / А. А. Смирнов // Психологическая наука в СССР. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. – Т.1. –С. 257–314.
  170. Смирнов, А. А. Проблемы
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины