ПІЗНАВАЛЬНІ ПОЧУТТЯ ЯК ЧИННИК ДИНАМІКИ ОБРАЗУ «Я» ОСОБИСТОСТІ : ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВА КАК ФАКТОР ДИНАМИКИ ОБРАЗА «Я» ЛИЧНОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПІЗНАВАЛЬНІ ПОЧУТТЯ ЯК ЧИННИК ДИНАМІКИ ОБРАЗУ «Я» ОСОБИСТОСТІ
 • Альтернативное название:
 • ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВА КАК ФАКТОР ДИНАМИКИ ОБРАЗА «Я» ЛИЧНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 239
 • ВУЗ:
 • Херсонський державний університет
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Херсонський державний університет


  На правах рукопису


  ГОЛОВКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

  УДК 159.942.52


  ПІЗНАВАЛЬНІ ПОЧУТТЯ ЯК ЧИННИК ДИНАМІКИ
  ОБРАЗУ «Я» ОСОБИСТОСТІ


  спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук


  Науковий керівник
  Клименко Віктор Васильович
  доктор психол. наук, доцент  Херсон 2012


  ЗМІСТ
  Вступ………………………………………………………………………..4
  Розділ 1. Теоретико-методологічні основи вивчення феномену образу «Я» як психологічної категорії та роль пізнавальних почуттів у його структуруванні…………………………………………………………...11
  1.1. Категорія «Я» у структурі самосвідомості особистості…………...11
  1.2. Почуття та емоції у процесі пізнання……………………………….23
  1.3. Пізнавальні почуття як фактор динаміки образу «Я» особистості у структурі провідних психологічних напрямів………………………………....29
  1.4. Структурно-функціональні особливості пізнавальних
  почуттів...................................................................................................................42
  Висновки до першого розділу………………………………………........55

  Розділ 2. Концептуальні засади побудови емпіричного
  дослідження……………………………………………………………………...57
  2.1. Експресивні проективні методи як засіб реєстрації почуттєвих компонентів особистості………………………………………………………...57
  2.2. Автобіографічні методи у виявленні особливостей структурування досвіду під впливом пізнавальних почуттів особистості…………………..…68
  2.3. Особистісно-орієнтований метод репертуарних решіток як інструмент діагностики самосвідомості……………………………………….76
  2.4. Особливості диференційного психометричного шкалювання у межах дослідження почуттєвої сфери особистості……………………………85
  Висновки до другого розділу……………………………………………..90

  Розділ 3. Емпіричне дослідження особливостей пізнавальних почуттів у динаміці образу «Я» особистості……..………………………….92
  3.1. Організація та методи емпіричного дослідження………………….92
  3.2. Символічна інтерпретація проективної експресивної продукції….97
  3.3. Категоріальний аналіз життєвого шляху з урахуванням актуалізації пізнавальних почуттів………………………………………………………...141
  3.4. Аналіз індивідуальної системи значень досліджуваних…………153
  3.5. Виявлення індивідуальних особливостей переживання пізнавальних почуттів та їх домінуючих емоційних складових…………….182
  3.6. Встановлення взаємозв’язків провідних компонентів предметної області…………………………………………………………………………...189
  Висновки до третього розділу…………………………………………..192
  Висновки…...……………………………………………………………195
  Список використаних джерел………………………………………...198
  Додатки ………………………………………………………………….216

  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Реалізація та становлення особистості в сучасному світі були і залишаються актуальними феноменологічними та екзистенціальними питаннями. Психологічна наука спрямована на пошук засобів та вивчення механізмів ефективної взаємодії особистості зі світом в умовах постійних суспільних змін. У світлі таких подій питання самоідентифікації, усвідомлення потенціалу «Я», його ресурсів у сфері саморегуляції особистості стають особливо актуальними.
  Активна зацікавленість сутністю власного «Я», значенням індивідуального досвіду, стильовими особливостями сприйняття та відношення до реальності складає основу особистості. В наш час значно зростає кількість досліджень, присвячених вивченню феномену «Я», які поступово збагачують та поглиблюють уявлення про сутність та функціональні особливості окресленої проблеми.
  Сучасні наукові надбання суттєво впливають на простір наукової свідомості завдяки тонкій диференціації структурних компонентів сфери «Я». Домінуючий інтегративний напрямок концентрує увагу на проблемах феноменології буття людини, на усвідомленні власної цілісності і можливостях ефективної взаємодії з об’єктивною реальністю. У межах вказаних тенденцій розкриття структурно-функціональних та процесуальних особливостей почуттєвого компоненту самосвідомості є своєчасним та актуальним завданням.
  Образ «Я» у структурі Я-концепції трактується вченими у відповідності з концептуальною спрямованістю власних поглядів: Я-реальне, Я-ідеальне, Я-динамічне (І.С. Кон); несправжнє «Я» (В.В. Столін); дзеркальне «Я» (Ч. Кулі); соціальне «Я» (Дж. Мід); втілене і невтілене «Я» (Р. Ленг); фантастичне «Я» (А.А. Налчаджян); Я-фізичне (Р.В. Моляко, О.Т. Соколова та ін). Дихотомія образу «Я» найчастіше розкривається через Я-реальне та Я-ідеальне (К. Левін, К. Роджерс, Е. Фромм, Р. Мей, А.А. Налчаджян та ін.).
  У межах нашого дослідження образ «Я» розглядається як індивідуально-динамічна, варіативна цілісна система уявлень про себе, існуюча у рамках внутрішнього простору певної особистості, яка є регулятором взаємодій, формується і змінюється під впливом певної діяльності і залежить від попереднього досвіду суб’єкта.
  У просторі постійних взаємовпливів особистості необхідно виробити оптимальну стратегію, яка б вміщувала динамічні аспекти образу «Я», вільне оперування власними когнітивними та емоційними можливостями. Найбільш суттєвим питанням у цьому ракурсі є виявлення особливостей пізнавальних почуттів, які узгоджують процеси переструктурування елементів образу «Я» і встановлюють релевантні зв’язки особистості і реальності.
  Пізнавальні почуття як психологічна категорія визначаються вченими, виходячи з різних позицій і концептуальних інстанцій, це насамперед системний описовий підхід (С.Л. Рубінштейн), структурно-диференціальний (П.А. Рудик, Г.Х. Шингаров), діяльнісний підхід (Б.Г. Додонов), когнітивний (К. Ізард, Є.П. Ільїн, О.К. Тихомиров), функціонально-генетичний підхід (І.О. Васильєв), екзистенціальний (А. Ленгле), психосемантичний (С.К. Бондирева, Д.В. Колесов), діалогічний (Г.В. Дьяконов) та ін.
  На теперішній момент визначення сутності та ролі пізнавальних почуттів за умов постійної динаміки образу «Я» потребує системного інтегративного психологічного дослідження, що дозволить диференціювати наявні знання і встановити нові закономірності.
  Відтак, наявність суперечностей між потребою оптимізації ефективної взаємодії особистості з навколишньою реальністю та відсутністю належного наукового забезпечення питань, що стосуються прояснення механізмів актуалізації та особливостей функціонування пізнавальних почуттів на тлі динаміки образу «Я» особистості, зумовили вибір теми дослідження: «Пізнавальні почуття як чинник динаміки образу «Я» особистості».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження відповідає тематичному плану Херсонського державного університету «Провідні тенденції підготовки фахівців у галузі освіти в контексті Болонського процесу» (державний реєстраційний номер 0109U002277); затверджена вченою радою Херсонського державного університету (протокол № 6 від 4.02.2008 р.), уточнена вченою радою Херсонського державного університету (протокол № 7 від 20.03.2010 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 4 від 25.05.2010 р.).
  Виходячи з аналізу актуальності проблеми та розробленості її у психологічній літературі, сформульовано мету та завдання дослідження.
  Мета дослідження – науково обґрунтувати та емпірично дослідити особливості актуалізації і функціонування пізнавальних почуттів у динаміці образу «Я» особистості.
  Об’єкт дослідження – структурні та процесуальні особливості пізнавальних почуттів особистості.
  Предмет дослідження – роль актуалізації пізнавальних почуттів у динаміці образу «Я» особистості.
  Основна гіпотеза дослідження полягає у тому, що актуалізація пізнавальних почуттів сприяє диференціації образу «Я» особистості.
  Відповідно до мети та гіпотези дослідження були поставлені такі завдання:
  1. На основі аналітичного огляду літературних джерел обґрунтувати теоретичні підходи до проблеми дослідження.
  2. Емпіричним шляхом виявити ступені диференціації та рівні складності образів «Я» досліджуваних.
  3. Дослідити процесуальні властивості функціонування пізнавальних почуттів особистості.
  4. Виявити прогностичну вірогідність та характер впливу пізнавальних почуттів на динаміку образу «Я» особистості.
  Теоретико-методологічною основою дослідження виступили: найважливіші психологічні принципи детермінізму, суб’єктності, системності, єдності свідомості, самосвідомості і діяльності, генетичний принцип (К.О. Альбуханова-Славська, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, І.П. Маноха, С.Л. Рубінштейн, В.О. Татенко та ін.); психологічні концепції, у яких систематизовані поняття про самосвідомість, Я-концепцію та образ «Я» особистості (Р. Бернс, М.Й. Боришевський, О.Є. Гуменюк, Г.С. Костюк, О.В. Костюченко, А. Маслоу, К. Роджерс, В.В. Столін, І.І. Чеснокова, П.Р. Чамата та ін.); напрямки, у яких образ «Я» виступає регулятором поведінки (С.І. Болтівець, Т.В. Говорун, А.О. Кацеро, С.Б. Кузікова, В.А. Пушкар, В.В. Шульга та ін.); психологічні парадигми, у яких акцентовано когнітивний компонент образу «Я» (М.Й. Боришевський, Л.В. Волинська, Р.В. Моляко, О.Т. Соколова, П.Р. Чамата та ін.); репертуарний підхід до аналізу «Я», заснований на теорії особистісних конструктів (Дж.А. Келлі, Є.С. Шильштейн та ін.); вітчизняні та західні теорії емоцій та почуттів, у яких виділяються пізнавальні почуття (С.К. Бондирева, І.О. Васильєв, Б.Г. Додонов, Г.В. Дьяконов, К. Ізард, Є.П. Ільїн, Д.В. Колесов, А. Ленгле, С.Л. Рубінштейн, П.А. Рудик, О.К. Тихомиров, Г.Х. Шингаров та ін.).
  Методи дослідження: теоретичний аналіз комплексу літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів; методи емпіричного дослідження: психодіагностичне тестування, психосемантичні методи; статистичні: кореляційний, факторний, дисперсійний аналіз, багатомірне шкалювання. Комплекс тестових методик: проективна методика Урсули Аве-Лаллемант «Зірки та хвилі», каузометрія Є.І. Головахи, О.О. Кроніка, репертуарні решітки Дж. Келлі, авторська методика «Шкали переживання пізнавальних почуттів», авторська методика «Самооцінка пізнавальних почуттів». Статистична обробка та математичне моделювання предметної області виконувалось за допомогою пакету програм SPSS 17.0 for Windows.
  Організація та експериментальна база дослідження: У дослідженні взяли участь 174 особи віком від 17 до 43 років, середній вік становить 25,4 роки. З них 59% складали особи жіночої статі, 41% – чоловічої. Дослідження проводилося на базі Херсонського державного університету протягом 2006 – 2008 років. Досліджувані є студентами Інституту психології, історії та соціології спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота та психологія», «Соціальна педагогіка», «Історія та психологія», відвідувачі курсів перепідготовки за спеціальністю «Психологія», студенти Інституту філології спеціальності «Англійська філологія та психологія», студенти Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ.
  Надійність та вірогідність результатів дослідження базується на методологічній і теоретичній обґрунтованості вихідних даних дослідження, репрезентативній виборці, поєднанні якісного та кількісного аналізу експериментальних даних, відповідності застосування діагностичного інструментарію та коректному використанні методів математичної статистики.
  Наукова новизна та теоретична значущість роботи полягає у тому, що:
  - вперше розкрито механізми функціонування пізнавальних почуттів особистості, емпірично зафіксовані елементи досвіду, котрі ініціюють актуалізацію пізнавальних почуттів, що окреслює феноменологічне поле відомого-невідомого, у якому вони діють;
  - експериментально встановлено зв’язок між системою образів «Я» та почуттєво-розумовою саморегуляцією особистості, виявлена участь пізнавальних почуттів у оновленні сфери «Я»;
  - розширено наукові уявлення про пізнавальний компонент почуттєвої сфери, який реалізується на метакогнітивному рівні і регулює надходження нової інформації до сфери «Я» особистості;
  - вперше виділені процесуальні особливості пізнавальних почуттів, індивідуальний характер їх переживання та усвідомлення;
  - створено методичний апарат щодо дослідження емоційних компонентів пізнавальних почуттів, їх впливу на структурування образу «Я» особистості, диференціацію образу «Я»;
  - дістала подальшого розвитку диференціація емоційних складових пізнавальних почуттів, їх ієрархізація та функціональне навантаження, що має сприяти усвідомленню значення почуттєво-розумової саморегуляції особистості.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів комплексу виявлених закономірностей і взаємозв’язків пізнавальних почуттів та образу «Я», спрямованих на виявлення продуктивних засобів саморегуляції особистості. Результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження можуть бути використані для підвищення ефективності роботи у психотерапевтичній та консультативній практиці, поглиблення змісту навчальних програм із дисциплін: «Загальна психологія», «Диференційна психологія», «Психодіагностика», які включено у навчальну програму для студентів спеціальності «Психологія», а також у спецкурсах: «Психологічний аналіз малюнку та тексту», «Психологія особистісного зростання» та ін.
  Створений методичний комплекс може бути застосований у додаткових дослідженнях, спрямованих на виявлення продуктивних засобів саморегуляції особистості.
  Апробація та впровадження результатів дисертації. Основні теоретичні положення та результати емпіричного дослідження були опубліковані у наукових збірниках та наукових періодичних виданнях, а також обговорені на засіданнях кафедри практичної психології Херсонського державного університету, оприлюднено на Міжнародній науково-практичній конференції «Ґенеза буття особистості» (Київ, 2006), VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 2006), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку громадянськості особистості» (Київ-Херсон, 2006), VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 2007), VIIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 2008), Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку громадянськості особистості» (Київ-Кременець, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 2009), Другій міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (Київ-Суми, 2009), Другій міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 2010), Четвертій Міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (Севастополь, 2010).
  Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Херсонського державного університету (довідка № 01-11/822 від 18.05.2011), Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ (довідка № 1/254 від 17.05.2011).
  Публікації за темою дисертації. Основні положення та результати дослідження відображені у 9 публікаціях, з яких 6 статей надруковані у виданнях, що визначені ДАК МОНмолодьспорту України як фахові у галузі психології.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатків, що містять детальні описи використаних методик та результати статистичного аналізу даних. Основний обсяг дисертації складає 183 сторінки. Повний обсяг дисертації − 232 сторінок. Вона містить 31 рисунок (на 15 стор.), 4 таблиці (на 3 стор.), 5 додатків (на 17 стор.). Список використаних літературних джерел складає 180 найменувань.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що виявляється у дослідженні впливу пізнавальних почуттів на динаміку образу «Я» особистості.
  1. Теоретичний аналіз поглядів на сутність пізнавальних почуттів та їх участь у динаміці образу «Я» особистості дає змогу стверджувати, що ця проблема є актуальною для сучасної психологічної науки. У вітчизняній та зарубіжній науці відсутнє належне наукове забезпечення питань, що стосуються прояснення механізмів актуалізації та особливостей функціонування пізнавальних почуттів на тлі динаміки образу «Я». В роботі на підставі теоретико-методологічного дослідження розкрито зміст понять образу «Я» та пізнавальних почуттів у їх взаємозв’язку. Концепція даної роботи розкривається у наступних положеннях: образ «Я» – цілісний інтегральний феномен, складна варіативна система, яка регулює взаємодію особистості з зовнішнім світом; пізнавальні почуття є невід’ємною складовою почуттєво-розумової регуляції динаміки образу «Я» особистості; пізнавальні почуття реалізуються на метакогнітивному рівні у вигляді почуття цілісності образу, завершеності ґештальта, артикульованості конструкта.
  2. Емпіричним шляхом виявлені ступені диференціації та рівні складності образів «Я» досліджуваних. Ситуативний рівень складності відповідає стану деактуалізації пізнавальних почуттів, оптимальний та граничний рівні характеризуються ефективною взаємодією пізнавальних почуттів з образом «Я». Створення та застосування системного методичного комплексу дозволило виявити стилістичні особливості усвідомлення досліджуваними образу «Я» та актуальні домінанти почуттєво-розумової саморегуляції. Показано, що у таких афективно-когнітивних стилях, як партнерський, комплементарний та продуктивний виражається консонанс почуттів і думок, що позитивно впливає на опрацювання особистістю області самоідентифікації. Отже, з’ясовано, що актуалізація пізнавальних почуттів спрямовує особистість до диференціації образу «Я».
  3. Показано, що сутність реалізації пізнавальних почуттів полягає в утворенні адекватного образу «Я». Рівні актуалізації пізнавальних почуттів відповідають ступеням складності образів «Я». Встановлено, що основними атрибутами диференційованості системи «Я» виступають семантична розробленість простору значень, оптимальний ступінь проникності базових образів, асиміляція негативних якостей особистості. Таким чином, зроблено висновок про те, що складні образи «Я» є багатомірними утвореннями, спрощені відображають реальність надмірно суб’єктивно, витісняючи певний контекст.
  4. Встановлені процесуальні властивості пізнавальних почуттів особистості. Пізнавальні почуття виникають спонтанно, переживаються як складні та різноманітні. З'ясовано, що індивідуальний характер переживання пізнавальних почуттів відображає цикли актуалізації, які змістовно відповідають циклам оновлення образу «Я» особистості. На граничних рівнях складності реалізується цикл креативності, коли образ «Я» оновлюється. Створена емпірична модель впливу пізнавальних почуттів на динаміку образу «Я» особистості. Зв'язок означених категорій є двостороннім, регулятивним за змістом. Системоутворювальні конструкти «Я» регулюють актуалізацію пізнавальних почуттів, які, у свою чергу, регулюють процеси перетворення «Я». Отже, механізмом аутогенезу виступає ефективна взаємодія почуттєвих і смислових способів саморегуляції, які уособлюються у психологічному змісті пізнавальних почуттів.
  5. Виявлено, що усвідомлення та інтенсивність пізнавальних почуттів з достатньою прогностичною вірогідністю пов’язані з диференційованістю образу «Я» особистості. Показано, що домінуючою функціональною структурою у регуляції образу «Я» є пізнавальне почуття, за допомогою якого людина здатна сприймати довкілля у суперечливій єдності «відомого» і «невідомого». Пізнавальні почуття спрямовують особистість до усвідомлення необхідності перетворити «невідоме» на «відоме» і упорядкувати в семантичні одиниці – в структуру образів «Я».
  Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому поглибленні змісту пізнавальних почуттів, а також чинників, які визначають фокусування пізнавальних почуттів на образі «Я» особистості.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аве-Лаллемант У. Графический тест "Звезды и Волны" / Урсула Аве-Лаллемант. — СПб. : Речь, 2002. — 239 с.
  2. Альбуханова-Славская К.А. Стратегии жизни / К.А. Альбуханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 301 с.
  3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев. — 2. изд. — СПб. : Питер, 2001. — 263 с.
  4. Анастази А. Психологическое тестирование / Анна Анастази, Сьюзен Урбина. ; [пер. с англ.] — 7.изд., междунар. — СПб. : Питер, 2003. — 687 с.
  5. Андерсон Д. Когнитивная психология / Джон Андерсон. ; [пер. с англ.] — 5-е изд. — СПб. : Питер, 2002. — 492 с.
  6. Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология XX столетия. Теоретические подходы / Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. — М. : Аспект Пресс, 2002. — 286 с.
  7. Андрійчук І.П. Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І.П. Андрійчук— К., 2003. — 20 с.
  8. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / Альфред Адлер. ; пер. с англ. А. Боковиков. — М. : Академический Проект, 2007. — 232 с. — (Психологические технологии).
  9. Ассаджоли Р. Психосинтез / Ассаджоли Роберто. ; [пер. с англ.] — М. : Рефл-бук, 1997. — 320 с. — (Актуальная психология).
  10. Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл. — Вид 2-ге, доп. — Житомир : Волинь, 2008. — 232 с.
  11. Бандура А. Теория социального научения / Альберт Бандура. ; [пер. с англ.] — СПб. : Евразия, 2000. — 320 с.
  12. Бирюлева Е.В. Звезды, море и музыка (к вопросу о психологическом сопровождении занятий по искусству) / Е.В. Бирюлева // Сибирский учитель. – 1999. – № 6. – С. 22–25.
  13. Бодалев А.А. О психологическом понимании человека / А.А. Бодалев // «Мир психологи». – 2002. – № 2. – С. 14.
  14. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Чувство (психология и семантика). [учеб. пособие] / С.К. Бондарева, Д.В. Колесов — М. : Издательство МПСИ, 2008. — 156 с. — (Серия «Библиотека студента»).
  15. Боришевський М.Й. Дорога до себе. Від основ суб’єктності до вершин духовності : [монографія] / М.Й. Боришевський. – К. : Академ-видав, 2010. – 416 с.
  16. Боришевський М.Й. Духовність в особистісних вимірах / М.Й. Боришевський // Проблеми загальної та педагогічної психології. [зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка]. – К., 2008. – Част. 4. – Т. X. – С. 61–69.
  17. Боришевський М.Й. Само активність як визначальний чинник розвитку особистості / М.Й. Боришевський // зб. матеріалів ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка.– К. : ДП «Інформаційне агентство». – 2010. – Том І. – С. 25 – 29.
  18. Боришевский М.И. Теоретические вопросы самосознания личности / М.И. Боришевский // Психол. особенности самосознания подростка – К. : Вища школа. – 1980. – С. 5–38.
  19. Боришевський М.Й. Психологічні механізми розвитку особистості / М.Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 3. – С. 26–33.
  20. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [учеб. для вузов] / Л.Ф. Бурлачук — СПб. : Питер, 2006. — 351 с.
  21. Василюк Ф.Е. Майевтика как метод понимающей психотерапии / Ф.Е.Василюк // Вопросы психологи. – 2008. – № 5. – С. 31-35.
  22. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф.Е. Василюк. — М. : Издательство Московского университета, 1984. — 200 с.
  23. Васильев И.А. Рефлексивный поход к изучению и развитию творческого мышления / И.А. Васильєв // «Вопросы психологи». – 1991. — № 3. – С. 103–107.
  24. Вейль Г. Анри Пуанкаре. Математическое мышление. / Г. Вейль — М. : Наука, 1989. — С. 270–273.
  25. Величковский Б.М. Когнитивная наука. Основы психологии познания: учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. психол.] / Б.М. Величковский. — М. : Академия, 2006. — Т.1 — 447 с.
  26. Величковский Б.М. Когнитивная наука. Основы психологии познания: учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. психол.] / Б.М. Величковский. — М. : Академия, 2006. — Т.2 — 430 с.
  27. Вереіна Л.В. Формування позитивної емоційної орієнтації Я-образу засобами психокорекції : автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / Л.В. Вереіна. — К., 2003. — 19 с.
  28. Вилюнас В. Психология развития мотивации: Современные и классические исследования. Научные данные и жизненные примеры / Витис Вилюнас. — СПб. : Речь, 2006. — 458 с.
  29. Винникотт Д.В. Разговор с родителями / Дональд Вудс Винникот ; [пер. с англ. М.Н. Почукаевой, В.В. Тимофеева]. — М. : Независимая фирма «Класс» – 88 с.
  30. Винтин И.А. Самоактуализация личности: этико-психологический аспект / И.А. Винтин. — Мордовский гос. ун-т., историко-социологический ин-т. — Саранск, 2001. — 108 с.
  31. Вундт В. Введение в философию / Вильгельм Вундт [ред. А.Л. Субботин]. — М. : ООО «ЧеРо», 2001. — 355 с.
  32. Выготский Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. — М. : Смысл, 2005. — 1135 с.
  33. Ганнушкин П.Б. Избранные труды / П.Б. Ганнушкин [ред. О.В.Кербиков]. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. — 414 с.
  34. Гегель Г.В.Ф. Феноменологія духу / Георг Вільгельм Фридрих Гегель ; [пер. Петро Таращук]. — К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. — 548 с.
  35. Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности : учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. психологии] / Ж.М. Глозман — М. : Академия, 2002. — 198 с.
  36. Головаха Е.И. Психология человеческого взаимопонимания / Е.И. Головаха, Н.В.Панина. — 2.изд. с изм. и доп. — К. : Україна, 2002. — 222 с.
  37. Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А.Голубева. — Дубна : Феникс+, 2005. — 511 с.
  38. Горбатков А.А. Позитивно-негативная асимметрия эмоций на разных уровнях субъектного развития: внутриуровневая и межуровневая динамика / А.А. Горбатков // Пcихология. Журнал Высшей школы экономики. — 2008. —Т. 5 —№ 1. — С. 148–156.
  39. Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції : [навч. посібник] / О.Є. Гуменюк. — К. : Економічна думка, 2004. — 310 с.
  40. Гусева Т.А. Стилевые аспекты любознательности / Т.А. Гусева. — Бийск : НИЦ БиГПИ, 2000. — 168 с.
  41. Давидюк Н.О. Образ "Я" як регулятор подружніх взаємин : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н.О. Давидюк. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с.
  42. Давыдов В.В. Новый поход к пониманию структуры и содержания деятельности / В.В. Давыдов // Вопросы психологи. – 2003. – № 2. – С. 42–46.
  43. Декарт Р. Сочинения / Рене Декарт. — СПб. : Наука, 2006. — 648 с. — (Серия «Слово о сущем»).
  44. Джеймс У. Беседы с учителями о психологии / Уильям Джеймс ; [пер. Александр Громбах]. — М. : Совершенство, 1998. — 160 с. — (Классики психологии).
  45. Джерджен К. Дж. Социальный конструкционизм: знание и практика. Сб. статей / Кеннет Дж. Джерджен ; [пер с англ. А. М. Корбута; под общ. ред. А. А. Полонникова]. – Мн. : БГУ, 2003. – 232 с.
  46. Додонов Б.И. О системе «Личность» / Б.И. Додонов // Вопросы психологи. – 1985. – № 5. – С. 36–39.
  47. Додонов Б.И. Эмоция как ценность / Б.И. Додонов. – М. : Политиздат. – 1978. – 272 с.
  48. Донченко О.А. Людина. Суб’єкт. Вчинок / О.А. Донченко, В.О.Татенко, Т.М. Титаренко. – К. : Либідь, 2006. – 359 с.
  49. Дослідження особистості : Практикум із загальної психології / [уклад. Г.М. Дубчак, Н.Г. Рудюк]. — Чернівці : Рута, 2005. — Ч.1 — 80 с.
  50. Дослідження особистост і: Практикум із загальної психології / [уклад. Г.М. Дубчак, Н.Г. Рудюк]. — Чернівці : Рута, 2005. — Ч.2 – 76 с.
  51. Дослідження емоційно-вольової сфери: Практикум із загальної психології / [уклад. Г.М. Дубчак, Н.Г. Рудюк]. — Чернівці : Рута, 2005. — 65 c.
  52. Дружинин Владимир Николаевич. Психология общих способностей: [монография]. — 3-е изд. — СПб. : Питер, 2008. — 358 с. — (Мастера психологии).
  53. Дружинин В.Е. Психология эмоций, чувств, воли / В.Е. Дружини. — М. : Творческий Центр "Сфера", 2003. — 96 с. — (Серия «Практическая психология»).
  54. Дьяконов Г.В. Диалогические методы психологического исследования : учебное пособие [для высшей школы] / Г.В. Дьяконов. – Кировоград : Изд-во «Код», 2004. – 64 с.
  55. Дьяконов Г.В. Основы диалогического подхода в психологической науке и практике: [монография]. — Кировоград : РИО КГПУ им. В.Винниченко, 2007. — 847 с.
  56. Дьяконов Г.В. Основи діалогічного підходу у психологічній науці й практиці: автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Г.В. Дьяконов. — К., 2009. — 40 с.
  57. Дьяконов Г.В. Психология диалога: теоретико-методологическое исследование / Г.В. Дьяконов. — Кировоград : РВЦ КГПУ им. В.Винниченко, 2006. — 694 с.
  58. Емельянова Е.В. Треугольники страданий / Е.В. Емельянова. – СПб. : Речь, 2007. – 224 с.
  59. Зарецкий Ю.П. Автобиографичекие "Я" от Августина до Аввакума: Очерки истории самосознания европейского индивида / Ю.П. Зарецкий. — М. : ИВИ РАН, 2002. — 323 с.
  60. Зинченко В.П. Проблема внешнего и внутреннего и становлене образа себя и мира как реализация сознания / В.П. Зинченко // «Вопросы психологи». – М., 1997. – № 3 – С. 91–98.
  61. Иващенко А.В. Методики изучения Я-концепции личности / А.В.Иващенко В.С.Агапов, И.В. Барышникова. — М. : МГСА, 2000. — 264 с.
  62. Иващенко А.В. О дефинициях «Я», «Я-концепция» / А.В. Иващенко // Методологические и теоретические аспекты формирования и развития личности. – М. : Институт молодежи. – 1998. – С. 48-52.
  63. Иващенко А.В. Я-концепция личности в отечественной психологии / А.В. Иващенко, В.С. Агапов, И.В. Барышникова. — М. : МГСА, 2000. — 154 с.
  64. Изард К.Э. Психология эмоций / Кэррол Эллис Изард ; [пер. с англ. В.Мисник, А.Татлыбаева]. — СПб. : Питер, 2008. — 460 с. : — (Серия «Мастера психологии»).
  65. Ильин Е.П. Эмоции и чувства: [учеб. пособие] / Е.П. Ильин. — 2-е изд. — СПб. : Питер, 2007. — 782 с.
  66. Калиненко В.К. Рисуночный тест Вартегга / В.К. Калиненко. – М. : Смысл, 2011. – 240 с.
  67. Калинин С.И. Компьютерная обработка даннях для психологов / С.И.Калинин. – 2-е изд. – СПб. : Речь, 2004. – 134 с .
  68. Кацеро А.О. Особливості образу Я у бездоглядних підлітків : автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / А.О. Кацеро. — К., 2005. — 19 с.
  69. Квале С. Исследовательское интервью / Стейнар Квалле ; [пер. с англ. М.Р. Миронова]. — М. : Смысл, 2003. — 301 с.
  70. Келли Д.А. Теория личности. Психология личных конструктов / Джордж Александр Келли ; [пер. с англ.и науч. ред. А.А. Алексеев]. — СПб. : Речь, 2000. — 249 с. — (Мастерская психологии и психотерапии).
  71. Китов Ю.В. Человек интересующийся / Ю.В. Китов. — М. : МГУКИ, 2001. — 255 с.
  72. Клименко В.В. Методологічний аналіз поняття «психічний розвиток» людини / В.В. Клименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 7. – С. 1–7.
  73. Клименко В.В. Перетворення чуттєво-інтуїтивної та дискурсивно-логічної інформації на одиниці наукового тексту / В.В. Клименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 11. – С. 1–4.
  74. Клименко В.В. Перетворення чуттєво-інтуїтивної та дискурсивно-логічної інформації на одиниці наукового тексту / В.В. Клименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 12. – С. 1–9.
  75. Клименко В.В. Психологія спорту: навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.В. Клименко. — К. : МАУП, 2007. — 432 с.
  76. Клименко В.В. Психологія творчості: навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.В. Клименко. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 480 с.
  77. Клименко В.В. Система чуттєво-інтуїтивних регуляторів активності людини / В.В. Клименко // Вісник Київського міжнародного ун-ту. – К. : КИМУ. – 2004. – Вип. 5. – С. 46–57. – Серія : Психологічні науки.
  78. Клименко В.В. Стан інтенції і визначеність предметності почуття / В.В.Клименко // Наукові записки Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / за ред. С.Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 27 – С. 62–83.
  79. Климчук В.О. Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» / В.О. Климчук. — К., 2004. — 20 с.
  80. Климчук В.А. Тренинг внутренней мотивации / В.А. Климчук. – СПб. : Речь. – 76 с.
  81. Клопота Є.А. Особливості формування "Я-образу" в осіб з вадами зору : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» / Є.А. Клопота. — Х., 2004. — 20 с.
  82. Кляйн М. Развитие в психоанализе / Мелани Кляйн, Сюзн Айзекс, Джоан Райвери, Паула Хайманн ; [сост. и науч. ред. И.Ю. Романов, пер. Д.В. Полтавец]. — М. : Академический Проект, 2001. — 511 с.
  83. Кокоренко В.Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий / В.Л. Кокоренко. – СПб. : Речь. – 2005. – 101 с.
  84. Кон И.С. Категория «Я» в психоогии / И.С. Кон // Психологический журнал. – 1981. – Т. 2. – № 3. – С. 27–38.
  85. Кон И.С. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология / И.С. Кон. — Ростов н/Д. : Феникс, 2006. — 605 с. — (Серия «Высшее образование»).
  86. Костюченко О.В. Розвиток сенсорних процесів як умова творчої діяльності учнів / О.В. Костюченко // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред.. С.Д. Максименка. – К. – 2001. – Т ІІІ. – Ч. 8. – С. 125–137.
  87. Котик І.О. Механізми рефлексії у процесі розвитку суб'єктності людини : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» / І.О. Котик. — К., 2004. — 20 с.
  88. Кохут Х. Восстановление самости / Хайнц Когут ; [пер. с англ. и науч. ред. А.М. Боковиков]. — М. : Когито-Центр, 2002. — 315 с. — (Современная психотерапия).
  89. Кочубейник О.М. Трансформація уявлень про «Я»-концепцію у крос-культурних психологічних дослідженнях : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» / О.М.Кочубейник. — К., 2003. — 16 с.
  90. Кроник А.А. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути / А.А. Кроник, Р.А.Ахмеров. — М. : Смысл, 2003. — 285 с. — (Психодиагностические монографии).
  91. Кроник А.А., Психологическое время личности / А.А. Кроник, Е.И. Головаха. – М. : Смысл. – 2008. – 267 с.
  92. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: учеб. пособие [для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. «Психология», «Клиническая психология»]. — М. : Смысл; Издательский центр Академия, 2004. — 346 с.
  93. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии : учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по спец. «Психология»] / А.Н. Леонтьев ; [ред. Д.А. Леонтьев, Е.Е. Соколова]. — 4-е изд., стер. — М. : Смысл, 2007. — 511 с.
  94. Линдсей П., Переработка информации у человека / П. Линдсей, Д. Норман. ; [пер. с англ.] – М. : «Мир», 1974.
  95. Ломов Б.Ф. Системность в психологии: Избранные психологические труды / Б.Ф. Ломов ; [ред. В.А. Барабанщиков]. — М. : Институт практ. психологии, 1996. — 384 с. — (Психологи Отечества).
  96. Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций : [сб. ст.] / Альфрид Лэнгле ; [пер. с нем. О. Ларченко, вступ.ст. С.В. Кривцова]. — 2-е изд. — М. : Генезис, 2008. — 235 с.
  97. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности : [сб. статей]. / Альфрид Лэнгле — 2-е изд. — М. : Генезис, 2008. — 158 c.
  98. Максименко С.Д. Структура особистості / С.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №1. – С. 1–13.
  99. Маноха І.П. Психологія потаємного «Я» / І.П. Маноха. — К. : Поліграфкнига, 2001. — 448 с.
  100. Маноха І.П. Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід : автореф. дис. д-ра психол. наук : 19.00.01 — «Загальна психологія, історія психології» / І.П. Маноха. — К., 2003. — 48 с.
  101. Масієнко Ю.О. Структурно-динамічні ознаки «я-тексту» особистості : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» / Ю.О. Масієнко. — К., 2006. — 21 с.
  102. Митина О.В. Факторный анализ для психологов: учеб. пособ. / О.В.Митина, И.Б. Михайловская — М. : Учебно-методический коллектор «Психология», 2001. — 169 с.
  103. Моляко Р.В. Образ фізичного Я: становлення та деформації у пацієнтів з косметичними вадами : дис. канд. психол. наук : 19.00.04 – «Медична психологія» / Р.В. Моляко. — К., 2006. — 205 с.
  104. Мошкова Г.Ю. Биографический метод и проблема личности ученого / Г.Ю. Мошкова // Вопросы психологи. – 1994. – № 2. – С. 131–135.
  105. Муравьева К.В. О ролевом компоненте Я-концепции / К.В.Муравьева, В.С. Шильштейн // Вестник МГУ. – 2000. – № 1. – С. 29–35. – [Сер. 14. – Психология.]
  106. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: учеб. пособие; [3-е изд.] / А.Д. Наследов. — СПб. : Речь, 2007. — 392 с.
  107. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках; [2-е изд.] / А.Д. Наследов. – СПб. : Питер, 2007. – 416 с.: ил.
  108. Наумчик Н.В. Емоції та поведінкові складові в системі особистісних характеристик майбутніх психологів : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.01 — «Загальна психологія, історія психології» / Н.В. Наумчик. — К., 2005. — 20 с.
  109. Нечай А. М. Чувства человеческие / А.М. Нечай. — Изд-во «Лира ЛТД», 2001. — 320 с.
  110. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції / Е.Л. Носенко, Н.В. Коврига. — К. : Вища школа, 2003. — 126 с.
  111. Общая психодиагностика / [Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. и др.]. — СПб. : Речь, 2004. — 440 с.
  112. Панок В.Г. Психологія життєвого шляху особистості : [моногр.] / В.Г. Панок, Г.В. Рудь. — К. : Ніка-Центр, 2006. — 277 с.
  113. Перлз Ф. Теория Гештальт-терапии / Фриз Перлз. ; [пер. с англ.] — М. : Институт общегуманитарных исследований, 2001. — 384 с. — (Серия «Концепции психотерапии»; вып. 3).
  114. Петренко В.Ф. Основы психосемантики : учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. «Психология»] / В.Ф. Петренко. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. — 400 с.
  115. Петровский А.В., Основы теоретической психологии: учеб. пособие [для студ. вузов] / А.В. Петровський, М.Г. Ярошевский. — М. : Инфра-М, 1998. — 528 с.
  116. Петровский А.В. Психология и время / А.В. Петровский. — СПб. : Питер, 2007. — 447 с. — (Серия «Мастера психологии»).
  117. Пирс Ч.С. Избранные философские произведения / Чарлз Сандерс Пирс ; [пер. Голубович]. — М. : Логос, 2000. — 412 с. — (Университетская библиотека).
  118. Потебня А.А. Мысль и язык / А.А. Потебня. — М. : Лабиринт, 2007. — 248 с. — (Серия «Психолингвистика»).
  119. Потемкина Е.Ф. Психологический анализ рисунка и текста / Е.Ф. Потемкина, Е.В. Потемкина. – СПб. : Речь, 2005. – 524 с.
  120. Проблемы психологи субъективных оценок и суджений: науч.-темат. сб. / [Редкол.: Ю.М. Забродин / и др.]. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1984. – 101 с.
  121. Психічний і фізіологічний розвиток учня та норми навантаження / зб.наук.праць / [за заг. ред. В.В. Клименка]. – К.: Главник, 2005. – 224с.
  122. Психология. Полный энциклопедический справочник / [под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова]. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 888с.
  123. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості: [монографія] / [наук. кер. авт. кол. В.О. Моляко]. — К. : Педагогічна думка, 2008. — 207 с.
  124. Психология личности в трудах отечественных психологов / [состав. А.А. Реан]. – СПб. : Питер, 2000. – 480 с.
  125. Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи дослідження / [за ред. С.Д. Максименка, М.Й. Боришевського]. – К. : «Любіть Україну», 1999. – 317 с.
  126. Психология самосознания. Хрестоматія / [ред.-состав. Д.Я. Райгородский]. – Самара : Издательский Дом «Бахрах – М», 2007. – 672 с.
  127. Пуанкаре А. Математика и логика / Анри Пуанкаре, Луи Кутюра ; [пер .с фр. П. Юшкевич, А. Долин]. — Изд. 2-е: [репр. изд.]. — М. : URSS. ЛКИ, 2007. — 148 с. — (Из наследия мировой философской мысли).
  128. Пушкар В.А. Особливості розвитку образу "Я" дітей-сиріт у навчальному закладі інтернатного типу : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія»/ В.А. Пушкар. — К., 2007. — 20 с.
  129. Радина Н.К. Истории и сказки в психологической практике / Н.К. Радина. – СПб. : Речь, 2006. – 208 с.
  130. Райх В. Анализ личности / Вильгельм Райх. ; [пер. с англ.] — М. : КСП+, 1999. — 333 с. — (Теории личности).
  131. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности / Л.А. Регуш. — СПб. : Питер, 2001. — 174 с.
  132. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего / Л.А. Регуш. — СПб. : Речь, 2003. — 352 с.
  133. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы / Карл Р. Роджерс ; [пер. с англ. О. Кондрашова, Р. Кучкарова]. — М. : Апрель Пресс, 1999. — 464с.
  134. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии / Е.С. Романова. – СПб. : Речь, 2002. – С. 179–278.
  135. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. — СПб. : Питер, 2008. — 705 с. — (Серия «Мастера психологии»).
  136. Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. — М. : Наука, 1997. – 191 с.
  137. Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия / [ред.-состав. Д.Я. Райгородский]. – Самара : Издательский Дом «Бахрах – М», 2006. – 656 с.
  138. Сергієнко І.М. Глибиннопсихологічні передумови ставлення суб'єкта до інших людей (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання) : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» / І.М. Сергієнко. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.
  139. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии: [практ. руководство] / Е.В. Сидоренко — СПб. : Речь, 2007. — 349 с.
  140. Симонов П.В. Избранные труды: [в 2 т.] / П.В. Симонов ; [отв. ред. И.А.Шевелев] — М. : Наука, 2004. — Т. 2 — [Природа поступка]. — М. : Наука, 2004 — 308 с.
  141. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности / Е.Т. Соколова. М. : Издательство Московского университета, 1980.
  142. Солсо Р. Когнитивная психология / Роберт Соло ; [пер. Н.Ю. Спомиор]. — СПб. : Питер, 2002. — 591 с.
  143. Тавровецька Н.І. Становлення естетичних почуттів у процесі формування я-образу : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» / Н.І. Тавровецька. — К., 2009. — 19 с.
  144. Тавровецька Н.І. Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу особистості: [монографія] / Н.І. Тавровецька. – Херсон. : ПП Вишемирський В.С. – 2010. – 188 с.
  145. Тодорова В.Г. Емоційно-вольовий образ «Я» студентів, що займаються різними видами фізичної культури : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія»/ В.Г. Тодорова. — О., 2005. — 20 с.
  146. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Леон Фестингер ; [пер.с англ. А. Анистратенко, И. Знаешева]. — СПб. : Ювента, 1999. — 317 с.: табл. — (Мастерская психологии и психотерапии).
  147. Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост. Е.Ф. Губский]. — М. : ИНФРА-М, 2007. — 575 с.
  148. Фихте И. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение / Иоганн Фихте ; [пер. с нем.] — Мн. : Харвест, М.: ACT, 2000. — 784 с. — (Классическая философская мысль).
  149. Франселла Ф. Новый метод исследования личности: Руководство по репертуарным личностным решеткам / Фєй Франселла, Дональд Баннистер. ; [пер. с англ.] – М. : Прогресс, 1987. – 232 с.
  150. Фрейд З. Психология бессознательного / Зиґмунд Фрейд ; [пер. с нем.]. — М. : АСТ, 2008. — 605 с.
  151. Фрейд З. Техника психоанализа / Зиґмунд Фрейд [пер. с нем. А.М.Боковников.]. — М. : Академический Проект, 2008. — 292 с.
  152. Фрейд З. Я и Оно: [сочинения] / Зиґмунд Фрейд ; [пер. с нем.]. — М. : Эксмо, 2007. — 860 с.
  153. Фрейджер Р. Гуманистическая, трансперсональная и экзистенциальная психология. К.Роджерс, А.Маслоу и Р.Мэй / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. — 221 с.
  154. Фрейджер Р. Психология личностных конструкторов и когнитивная психология. Дж. Келли и А. Бек / Роберт Фрейджер, Джон Фейдимен. — СПб. : Прайм - Еврознак, 2007. – 281 с. (Университетская библиотека).
  155. Фрэнкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты / Роберт Френкин ; [пер. с англ.]. — 5.изд. — СПб. : Питер, 2003. — 650 с.
  156. Холл К. Теории личности / Кэлвин Холл, Гарднер Линдсей ; [пер. с англ.]. — М. : КСП+, 1997. — 720 с.
  157. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М.А. Холодная. — М., 1997. — 391 с.
  158. Хорни К. Невроз и рост личности. Борьба за самореализацию / Карен Хорни ; [пер. с англ. Е.И. Замфир]. — М. : Академический Проект, 2008. — 398 с. — (Психологические технологии).
  159. Чепа М.-Л. А. Умови психічного саморозвитку: синергетичні аналогії / М.-Л.А. Чепа // Проблеми загальної та педагогічної психології. [зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д.Максименка] –К., 2008. – Т. X. – Част. 2. – С. 479–486.
  160. Чепелева Н.В. Идентичность личности в контексте психологической герменевтики / Н.В. Чепелева // [зб. наук. праць Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика / ред. Н.В.Чепелєвої] –К., 2006. – Т. 2. – Вип. 4. – С. 5–15.
  161. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / В.Б. Шапар. — Х. : Прапор, 2009. — 672 с.
  162. Шапарь В.Б. Практическая психология. Проективные методики. / В.Б. Шапарь, О.В. Шапарь. – Ростов н/Д : Фенікс. – 2006. – 480 с.
  163. Швалб Ю.М. Психологические формы фиксации жизненного опыта / Ю.М. Швалб // [зб. наук. праць Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика / ред. Н.В. Чепелєвої] –К., 2005. – Т. 2. – Вип. 3. – С. 14–20.
  164. Швидкий В.О. Особливості формування Я-концепції в професійному становленні особистості : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» / В.О. Швидкий. — К., 2007. — 18 с.
  165. Шевченко О.В. Національна ідентифікація у становленні Я – образу особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О.В. Шевченко. – К., 2005. – 20 с.
  166. Шильштейн Е.С. Глубинное переживание «Я»: содержание и функциональное значение/ Е.С. Шильштейн // Вест. моск. ун-та. – 2003. – № 3. – С. 3–14. – [сер. 14. – Психология.]
  167. Шильштейн Е.С. Особенности презентации Я в подростковом возрасте / Е.С. Шильштейн // Вопросы психологии. – 2000. – №2. – С. 69-75.
  168. Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как формы отражения действительности / Г.Х. Шингаров. – М. : Наука, 1971. – 223 с.
  169. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт / А.Г. Шмелев. — СПб. : Речь, 2002. — 473 с.
  170. Эмоции и экзистенция / [Альфрид Лэнгле, Гийон Кондро, Лизолетте Тучч и др.] ; науч. ред. А.Е. Радеев, пер. с нем. О.А.Шипилова]. — Х. : Гуманитарный Центр, 2007. — 330 с.
  171. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: учеб. пособие / Эрик Эриксон ; [пер. с англ. ] ; [общ. ред. и предисл. А.В. Толстых]. — 2.изд. — М. : Прогресс, 2006. — 341 с. — (Библиотека зарубежной психологии).
  172. Юнг К.Г. Структура и динамика психического: [статьи, эссе] / Карл Густав Юнг ; [пер. с англ. В.В. Зеленский]. — М. : Когито-Центр, 2008. — 480 с.
  173. Ярослав Н.С. Пізнавальні психічні процеси та пізнавальна діяльність особистості : [навч.-метод. посіб.] / Н.С. Ярослав, В.С. Король. — Ніжин : НДПУ, 2004. — 110 с.
  174. Cacioppo J.T. et al. The affect system: What lurks below the surface of feelings? / A.S.R. Manstead, N.H. Frijda, A.H. Fischer (eds.). // Feelings and emotions: The Amsterdam conference. – N.Y. : Cambridge University Press – 2004. – P. 221–240.
  175. Campbell J.D., Trapnell P.D., Heine S.J., Katz J.M., Lacalle L.F., Lehman D.F. Self-concept clarity: measurement, self-concept correlates and cultural boundaries. / Journal Personality of Social Psychology. – 1996. – V. 70. – № 1. – Р. 141 – 156.
  176. Frankl G. The Unknown Self / Frankl George. – London : Open Gate Press, 1990.
  177. Gergen K.J. Realities and relationships: soundings in social construction / K.J. Gergen. – Cambridge (MA) : Harvard University Press, 1997.
  178. Goldstein H. Multilevel statistical models / H. Goldstein. – 3rd ed., – London. : Arnold, 2003.
  179. Harre R. Metaphysics and methodology: Some prescriptions for social psychological research / R. Harre // European journal of social psychology. – 1989. –19. 5. – P. 439 – 453.
  180. Obuchowski K. Kody umyslu i emocje. Lуdz / K. Obuchowski : WSH.E, 2004.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины