МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ПРИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ ТА ВІДТВОРЕННІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ : МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ ЗАПОМИНАНИИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ПРИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ ТА ВІДТВОРЕННІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
 • Альтернативное название:
 • МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ ЗАПОМИНАНИИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
 • Кол-во страниц:
 • 239
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені В. Н. КАРАЗІНА

  На правах рукопису


  ПАНІБРАТЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА


  УДК 159.953.34:159.923


  МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ПРИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ ТА ВІДТВОРЕННІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ  19.00.01 – загальна психологія, історія психології

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник –
  Іванова Олена Феліксівна,
  д. психол. н., проф.


  Харків – 2012

  Зміст
  ВСТУП……………………………………………………………………………..4
  РОЗДІЛ 1 МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ПРИ МИМОВІЛЬНОМУ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ ТА ВІДТВОРЕННІ…………...11
  1.1. Проблема мимовільного запам’ятовування та відтворення…..…...11
  1.2. Взаємозв’язок мотиваційної спрямованості досягнення й пам’яті………………………………………………………………......…26
  1.2.1. Вивчення проблеми мотиваційної спрямованості досягнення та мотивації досягнення в психології………………..……………..26
  1.2.2. Мотивація досягнення та продуктивність запам’ятовування…………………………………………………….33
  1.3. Гендерні особливості запам’ятовування……………………………36
  Висновки до 1 розділу…………………………………………………….46
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ПРИ МИМОВІЛЬНОМУ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ ТА ВІДТВОРЕННІ ……………………………….…………………………………47
  2.1. Обґрунтування та характеристика методів дослідження………….47
  2.2. Обґрунтування вибірки та процедури дослідження……………….57
  Висновки до 2 розділу…………………………………………………....60
  РОЗДІЛ 3 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ПРИ МИМОВІЛЬНОМУ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННІ ТА ВІДТВОРЕННІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ……….61
  3.1. Вплив мотивації досягнення та гендерних ролей на вибір художнього тексту для відтворення при мимовільному запам’ятовуванні………………………………………………………….61
  3.2. Взаємозв’язок мимовільного запам’ятовування та безпосереднього відтворення художніх текстів з мотиваційною спрямованістю досягнення й гендерними ролями……………….…….............................70
  3.2.1. Взаємозв’язок мимовільного запам’ятовування та безпосереднього відтворення першого тексту з мотиваційною спрямованістю досягнення та гендерними ролями…….………..70
  3.2.2. Взаємозв’язок мимовільного запам’ятовування та безпосереднього відтворення другого тексту з мотиваційною спрямованістю досягнення та гендерними ролями………….…..91
  3.3. Взаємозв’язок мимовільного запам’ятовування та відстроченого відтворення художніх текстів з мотиваційною спрямованістю досягнення та гендерними ролями……………..…................................110
  Висновки до 3 розділу…………………………………..……………….157
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….160
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...163
  ДОДАТКИ………………………………………………………………………182  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Необхідність вивчення психологічних аспектів взаємозв’язку пам’яті та особистості визначається рядом соціальних і наукових причин. Складність і багатогранність сфер діяльності, якою займається людина, потребує від неї здатності розбиратися в складних явищах, приймати оптимальні рішення та повною мірою використовувати можливості своїх пізнавальних процесів. Особливого значення набуває мотиваційна сфера особистості (особливо сфера мотивації досягнення). Будучи змістовною характеристикою особистості, вона повныше за все розкриває та враховує суб’єктивні можливості людини та виступає опосередкованою умовою підвищення ефективності її діяльності.
  Проблема пам’яті є традиційною для психології й інтенсивно досліджується з останньої чверті XIX ст., що пов’язано з винятковою значущістю процесів пам’яті для різних видів людської діяльності. Пам’ять є одним з найбільш вивчених у психології пізнавальних процесів. У межах різних теоретичних концепцій (асоціанізм, психоаналіз, когнітивний та діяльнісний підходи та ін.) досліджувалися різні види пам’яті, особливості її розвитку, вивчалися характеристики процесів запам’ятовування та відтворення, збереження та забування. Однак, незважаючи на відносно добру опрацьованість проблеми пам’яті порівняно з іншими психологічними проблемами, вона продовжує широко досліджуватися в психології (С. П. Бочарова, С. М. Бужинська, О. Ф. Іванова, М. А. Кузнєцов, Л. М. Лисенко, О. С. Мажиріна, О. А. Невоєнна, Е. Л. Носенко, В. В. Нуркова, Т. Б. Хомуленко та ін.). Ця проблематика ще далеко не вичерпана: як стверджує С. Д. Максименко, пізнавальні психічні процеси більшістю теоретиків не розглядаються як компоненти особистості.
  Існують дослідження з вивчення взаємозв’язку пам’яті й особистісних особливостей, пам’яті та професійної орієнтації, пам’яті та статі. Однак проблема взаємозв’язку мимовільного запам’ятовування та відтворення з мотивацією, в тому числі мотивацією досягнення, та гендерними ролями є мало вивченою і потребує подальшого дослідження.
  У роботах Г. К. Середи було показано, що пам’ять тісно пов’язана з мотиваційними та значеннєвими структурами особистості, які впливають одна на одну. Експериментальне дослідження О. Є. Поліванової, присвячене впливу мотивації на пам’ять, не дало однозначної відповіді на питання, яким чином процеси пам’яті пов’язані з мотивацією досягнення.
  Домінування одного з видів мотивації досягнення впливає на діяльність індивіда, на постановку цілей діяльності, на вибір способів досягнення мети. Мотивація досягнення може бути пов’язана з мотивацію запам’ятовування, з мнемічною установкою, оскільки на установку запам’ятати головне в матеріалі, запам’ятати повно, точно, надовго і т. ін., може впливати домінуюче в індивіда прагнення до успіху або уникання невдачі. У цьому контексті набуває значення вивчення впливу мотивації досягнення на процеси пам’яті.
  Також на запам’ятовування можуть впливати гендерні ролі людини. Гендерна та статеворольова проблематика й методологія все більше проникають практично в усі галузі психології (О. С. Кочарян, І. С. Кон та ін.). Однак пам’ять у гендерних дослідженнях поки що не стала однією з центральних тем для вивчення, що також відкриває широке поле для досліджень. Гендер є однією з детермінант, яка формує мотиви, цілі й ціннісні пріоритети особистості. Гендерні та мотиваційно-особистісні характеристики пам’яті визначаються при запам’ятовуванні смислової інформації та стосуються насамперед тих видів пам’яті, які тісно пов’язані з особистістю.
  Розкриваючи гендерні відмінності в запам’ятовуванні, необхідно враховувати й показники маскулінності та фемінінності. Наявні розбіжності в експериментальних даних, одержаних різними вченими щодо пам’яті чоловіків і жінок, можуть бути зумовлені тим, що дослідники не враховували виразність у випробуваних рис маскулінності або фемінінності. Можна припустити, що врахування маскулінності та фемінінності допомогло б осмислити виявлені розбіжності та дозволило б прояснити питання існування гендерних відмінностей у запам’ятовуванні.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційне дослідження проводилося у рамках провідної наукової тематики кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Індивідуальна та колективна пам’ять у суспільстві, що трансформується» (номер державної реєстрації 0103U004267). Тема дисертаційного дослідження затверджена рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 5 від 21.04.2011 року). Тему затверджено рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 6 від 14.06.2011 року).
  Мета дослідження встановлення зв’язків між продуктивністю мимовільного запам’ятовування й відтворення та мотиваційною спрямованістю досягнення, гендерними ролями.
  Задачі дослідження:
  1) здійснити теоретико-методологічний аналіз існуючих підходів до проблеми мотиваційної спрямованості досягнення при мимовільному запам’ятовуванні та відтворенні;
  2) визначити вплив мотивації досягнення та гендерних ролей на вибір художнього тексту для відтворення при мимовільному запам’ятовуванні;
  3) виявити взаємозв’язок між особливостями мимовільного запам’ятовування й безпосереднього відтворення художніх текстів з мотивацією досягнення;
  4) установити особливості мимовільного запам’ятовування та відтворення художніх текстів, характерні для осіб з домінуючою мотиваційною спрямованістю прагнення до успіху або уникнення невдач;
  5) виявити взаємозв’язок між особливостями мимовільного запам’ятовування й відстроченого відтворення художніх текстів з мотивацією досягнення;
  6) визначити гендерні особливості мимовільного запамятовування та відтворення художніх текстів.
  Об’єкт дослідження – мимовільне запам’ятовування та відтворення.
  Предмет дослідження – зв’язок мимовільного запам’ятовування та відтворення з мотиваційною спрямованістю досягнення та гендерними ролями.
  Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять положення генетичної психології С. Д. Максименка, теорії мимовільної пам’яті П. І. Зінченка, положення про вивчення мотиваційно-особистісної характеристики пам’яті (О. М. Лактіонов, О. Є. Поліванова, Г. К. Середа), вивчення гендерних особливостей запам’ятовування (Г. Ю. Гоенага, О. Ф. Іванова), теорії мотивації досягнення (Дж. Аткінсон, М. Ш. Магомед-Емінов, Д. Мак-Клелланд, В. Ф. Моргун, Ю. М. Орлов, Х. Хекхаузен та ін.), вивчення гендерних особливостей (С. Бем, Д. Бест, В. Г. Горчакова, Є. В. Каган, І. С. Кльоцина та ін.).
  Методи дослідження. Теоретико-методологічний аналіз існуючих підходів до проблеми мотиваційної спрямованості досягнення при мимовільному запам’ятовуванні та відтворенні, враховуючи гендерні розбіжності, проводився завдяки теоретичним методам аналізу, порівняння, систематизації, узагальнення теоретичних і експериментальних даних.
  Для дослідження продуктивності мимовільного запам’ятовування використовувалася експериментальна методика вивчення запам’ятовування тексту. Для аналізу відтворених художніх текстів застосовувалися кількісно-якісні методи аналізу текстів: наративний [53] і контент-аналіз [12; 97; 98].
  Для дослідження мотиваційної спрямованості досягнення використовувалися: тест-питальник для виміру мотивації досягнення (А. Мехрабіана) [109], методика «Мотивація успіху і боязнь невдачі» (А. О. Реана) [60], методика «Потреба у досягненні» (Ю. М. Орлова) [112], питальник «Структура мотивації» (В. К. Горбачевського) [29]. Дослідження гендерних ролей проводилося за допомогою «Анкети статевих ролей» С. Бем (BRSІ) [114].
  Для одержання наочного уявлення про отримані дані та проведення їхнього якісного аналізу нами були використані частотні характеристики (міри центральної тенденції та міри розсіювання). Для виявлення вірогідності розбіжностей між групами випробуваних був застосований непараметричний критерій вірогідності розбіжностей Вілкоксона-Манна-Уітні для незв’язаних вибірок і непараметричний критерій Вілкоксона для зв’язаних вибірок. Для виявлення кореляційного зв’язку між двома або більше досліджуваними змінними був використаний коефіцієнт дихотомічної кореляції Пірсона. Також використовувався метод багатовимірної статистики – дискримінантний аналіз [144].
  Наукова новизна одержаних результатів:
  - виявлено механізми зв’язку мимовільного запам’ятовування та відтворення художніх текстів з мотиваційною спрямованістю досягнення, а саме механізм проекції та механізм компенсації;
  - встановлено, що з мотивом прагнення до успіху пов’язаний механізм проекції, за дії якого відтворюється інформація, що відповідає особливостям мотивації досягнення; а з мотивом уникнення невдач - механізм компенсації, за дії якого запам’ятовується інформація про невластиві результати та вчинки, але в яких можливо відчувається потреба;
  - визначено, що при відстроченому відтворенні виражена маскулінність дівчат та низька фемінність юнаків зумовлює ремінісценцію інформації, яка відповідає їх гендерним характеристикам;
  дістало подальшого розвитку:
  - теорія мимовільного запам’ятовування П. І. Зінченка, а саме визначено ролі мотивів досягнення при запам’ятовуванні та відтворенні;
  - вивчення гендерних розбіжностей при запам’ятовуванні та відтворенні, а саме встановлено, що відмінності у відтворенні тексту між юнаками та дівчатами пов’язані з гендерними ролями;
  удосконалено:
  - наукові положення теорії «Пам’ять – особистість» щодо ролі мотиваційних утворень у запам’ятовуванні та відтворенні, а саме визначено, що запам’ятовується і відтворюється та інформація, яка відповідає домінуючій мотиваційній спрямованості досягнення;
  - розширено уявлення про особливості зв’язку мимовільного запам’ятовування та відтворення з мотиваційно-особистісними характеристиками пам’яті, а саме виявлені особливості мимовільного запам’ятовування та відтворення художніх текстів, характерні для осіб з домінуючою мотиваційною спрямованістю прагнення до успіху або уникнення невдач.
  Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати можуть стати підґрунтям для діагностики домінуючої мотиваційної спрямованості досягнення за результатами мимовільного запам’ятовування та безпосереднього відтворення художніх текстів. Результати дослідження мають значення для формування тренінгових програм, метою яких є розширення та виявлення нових можливостей управління мнемічною діяльністю залежно від мотиваційної спрямованості досягнення й гендерних ролей.
  Одержані й узагальнені в ході експериментального дослідження дані щодо процесів мимовільного запам’ятовування та відтворення впроваджені в педагогічний процес підготовки психологів у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна (при викладанні дисциплін «Когнітивні процеси та методи їх дослідження», «Гендерна психологія»). Акт впровадження № 3701/151 від 12.03. 2012 р. та № 3701/152 від 12.03. 2012 р.
  Особистий внесок здобувача в статті «Влияние мотивации достижения и гендерных ролей на особенности запоминания», написаній у співавторстві з О. Ф. Івановою, полягає в зборі емпіричного матеріалу, в математично-статистичній обробці отриманих даних.
  Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були апробовані на 10 наукових конференціях: на Молодіжній науково-практичній конференції «Вектори психології – 2009», м. Харків, 2009 р.; на ХІ Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень», м. Київ, 2009 р.; на Міжнародній конференції «Актуальні проблеми практичної психології», м. Херсон, 2009 р.; на науково-практичній конференції молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір», м. Харків, 2009 р.; на першій Міжнародній науково-практичній конференції «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві», м. Одеса, 2009 р.; на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи сучасної психології», м. Запоріжжя, 2010 р.; на XVII Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ломоносов - 2010», м. Москва, 2010 р.; на VI Харківських Міжнародних психологічних читаннях, присвячених пам’яті О. М. Лактіонова, м. Харків, 2010 р.; на Міжнародній молодіжній науковій конференції «Вектори психології – 2011», м. Харків, 2011 р.; на Міжнародній міжвузівській конференції молодих вчених «Психологія – наука майбутнього», м. Москва, 2011 р.
  Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображено в 14 (13 одноосібні та 1 у співавторстві) наукових публікаціях, 6 з яких опубліковано у фахових виданнях України.
  Структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків; містить чотири рисунки та сімнадцять таблиць. Основний зміст роботи викладено на 162 сторінках, список використаних джерел містить 223 роботи, з них 63 іноземних джерела.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми мотиваційної спрямованості досягнення при запам’ятовуванні та відтворенні художніх текстів, що виявляється в виявленні механізмів взаємозв’язку запам’ятовування та відтворення з мотиваційною спрямованістю досягнення. Узагальнення результатів дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки:
  1. Теоретико-методологічний аналіз існуючих підходів до проблеми мотиваційної спрямованості досягнення при запам’ятовуванні та відтворенні показав, що вивчення мимовільного запам’ятовування та відтворення невід’ємне від компонентів особистості, зокрема від мотиваційної сфери. Домінування одного з видів мотиваційної спрямованості досягнення впливає на діяльність індивіда, на постановку цілей діяльності, на вибір способів досягнення мети, що відбивається і на мотивації запам’ятовування. На запам’ятовування та відтворення впливає не тільки мотивація досягнення, а й гендерні особливості, зокрема гендерні ролі людини.
  2. Запам’ятовується і відтворюється та інформація, яка відповідає домінуючій мотиваційній спрямованості досягнення. При домінуючій мотиваційній спрямованості прагнення до успіху краще запам’ятовується інформація, пов’язана з успіхами й успішною діяльністю, а при домінуючій мотиваційній спрямованості уникнення невдачі краще пригадуються події невдач.
  3. Взаємозв’язок мимовільного запам’ятовування та безпосереднього відтворення художніх текстів з мотивацією досягнення втілюється завдяки дії двох механізмів: проекції та компенсації. При механізмі проекції відтворюється інформація тексту, пов’язана з мотивацією досягнення, яка відповідає особливостям мотиваційної сфери. При механізмі компенсації запам’ятовується інформація про ті непритаманні результати та вчинки, в яких, можливо, відчувається потреба.
  4. Взаємозв’язок мимовільного запам’ятовування та відстроченого відтворення з мотивацією досягнення втілюється завдяки дії декількох механізмів. При механізмі заперечення власних рис не відтворюється інформація, яка відповідає домінуючому типу мотиваційної спрямованості уникнення невдачі. При відстроченому відтворенні погіршується пригадування інформації, яка добре відтворювалась при безпосередньому відтворенні. Не пригадується інформації, яка суперечить домінуючому типу мотиваційної спрямованості прагнення до успіху. Ремінісценція при відстроченому відтворенні відбувається завдяки дії двох механізмів: проекції та компенсації, що подібні до тих механізмів, які діють при безпосередньому відтворенні. При механізмі проекції пригадується інформація про властиві вчинки та поведінку, яка відповідає особливостям мотивації досягнення. При механізмі компенсації відтворюється інформація, пов’язана з тими характеристиками поведінки, які випробуваним не властиві, але в яких вони відчувають потребу. Ці механізми забезпечують кращу актуалізацію інформацію при безпосередньому відтворенні та краще відстрочене відтворення порівняно з безпосереднім відтворенням.
  5. Мотивація досягнення та гендерні ролі впливають на вибір тексту для відтворення при мимовільному запам’ятовуванні. Мотивація досягнення впливає на вибір тексту у групі дівчат. Так, дівчата з вираженим мотивом прагнення до успіху обирають для відтворення текст про жінку з вираженим мотивом прагнення до успіху, що пов’язане з механізмом ідентифікації. Для дівчат з вираженим мотивом прагнення до успіху важливою є інформація, яка відповідає їх особливостям мотивації. На вибір тексту юнаками більшою мірою впливають гендерні ролі. Так, високі показники фемінінності визначають вибір тексту про маскулінну жінку, яка досягла успіхів у різних сферах свого життя. Фемінні юнаки не ідентифікують себе з маскулінним героєм другого тексту, який має непритаманні їм статеворольові характеристики, тому вони обирають для відтворення інший текст, в якому маскулінна героїня, можливо, відповідає ідеальному образу жінки в уявленні випробуваних. Визначальним для вибору тексту для відтворення є збіг певних мотивів і мотиваційних утворень випробуваних з рисами героїв тексту.
  6. Юнаки мають перевагу над дівчатами у плані відтворення інформації про невдачі героїні, саме маскулінні юнаки краще, ніж маскулінні дівчата, пригадують цю інформацію, яка збігається з їх уявленнями про жінок. Маскулінний герой є образом справжнього чоловіка для фемінних дівчат, тому вони краще відтворюють усю лінію героя, ніж фемінінні юнаки. Маскулінні юнаки схильні викривляти головну мету героїні, акцентуючи увагу на помсті, що, мабуть, пов’язане з чоловічими стереотипами щодо жіночої мстивості. Відмінності у запам’ятовуванні та відтворенні тексту між юнаками та дівчатами пов’язані з їх відмінностями соціальної перцепції та з їх гендерними ролями.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Агеева А. Л. Характеристика соотношения памяти и мышления в старшем школьном возрасте / А. Л. Агеева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №842.– 2009. С. 14-19.
  2. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. СПб.: Питер, 2001.
  3. Асмолов А. Г. О некоторых перспективах исследований смысловых образований личности / А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Б. В. Зейгарник и др. // Вопр. психол. 1979. № 4, С. 35 – 46.
  4. Афанасьева Н. В. Руководство к Тесту Мотивации Достижения детей 9 11 лет. МД-решетка Шмальта. / Н. В. Афанасьева. М.: Когито-Центр, 1998.
  5. Бахчанян Г. С. Мотиваційна сфера особистості спортсменів студентів Вузів фізкульт - спрямованості / Г .С. Бахчанян // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна №432. – 1999. С. 24-29.
  6. Бем С. Маскулинность – фемининность про половую дифференциацию / С. Бем // Независимый культурологический журнал. - Львов, 2003.
  7. Бен Ш. Гендерная психология / Ш. Бен. – СПб.- 2004.- 320с.
  8. Бендас Т. В. Гендерная психология / Т. В. Бендас. – СПб.: Питер, 2005.
  9. Бергсон А. Материя и память. Собр. соч. / А. Бергсон. СПб., 1913.
  10. Бідюк І. А. Статеворольові особливості студентів технічного вузу / І. А. Бідюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна №913, Харків – 2010. С. 42-46.
  11. Блонский П. П. Память и мышление / П. П. Блонский. М., 1935. – 214 с.
  12. Богомолова Н. Н. Контент-анализ: спецпрактикум по социальной психологии / Н. Н. Богомолова, Т. Г. Стефаненко. М., 2002.
  13. Большунов Я. М. Воспроизведение семантики неравнозначных частей текста / Я. М. Большунов // Вопр. психологии. 1977. - №2. С. 114-120.
  14. Бочарова С. П. Объем памяти и ценность информации / С. П. Бочарова.- «Проблемы исследования памяти». Харьков, 1969, С. 110-112.
  15. Бочарова С.П. Проблема розвитку професійної пам’яті в умовах інновацій навчання / С.П. Бочарова, О.В. Землянська, І.З. Бандурка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна №432, Харків - 1999. С. 34-38.
  16. Бочарова С. П. Психология и память. Теория и практика для обучения и работы / С. П. Бочарова. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2007, – 384 с.
  17. Бужинська С. М. Структура модально-специфічної пам’яті у молодших школярів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна №902, Харків – 2010. С. 26-31.
  18. Ванек Д. Профессиональная подготовка учителей и проблемы формирования мотивации достижения и контроля действий / Д. Ванек, Ф. Ман // Вопросы психологии. -1989. - № 3.
  19. Василевская К. Н. Индивидуально – типологические особенности автобиографической памяти: Автореф. дис. ...канд. психол. наук: 19.00.01. Москва, 2008.
  20. Виноградова Т. В. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологического и социального факторов / Т. В. Виноградова, В. В. Семенов // Вопросы психологии, 1993, №2.
  21. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти томах / Л. С. Выготский. -М., 1984.
  22. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. М., Учпедгиз, 1926. - 211 с.
  23. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций / Л. С. Выготский. М., Изд-во АПН РСФСР, 1960. - 500 с.
  24. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский. М., Изд-во АПН РСФСР, 1956. - 519 с.
  25. Выготский Л. С. Этюды по истории поведения / Л. С. Выготский, А. Р. Лурия. - М., 1930.
  26. Вудвортс Р. Экспериментальная психология / Р. Вудвортс. М., 1950.
  27. Гальперин П. Я. Краткие замечания о произвольной и непроизвольной памяти / П. Я. Гальперин // Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения: Материалы I Всесоюзного симпозиума по психологии памяти. Харьков, 1970. С. 45—57.
  28. Гинзбург Е. Л. Экспериментальные данные по восприятию и запоминанию сжатых и полных текстовых сообщений / Е. Л. Гинзбург, В. А. Пестова, Л. А. Сивоконь, В. Н. Щербакова. С. 332-333.
  29. Горбачевский В. К. Мотивация и уровень притязаний личности: Психодиагностические методы / В. К. Горбачевский. - Л., 1976.
  30. Гоэнага А. Ю. Гендерные особенности воспроизведения художественного текста / А. Ю. Гоэнага // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія психологія. – 2005. – С. 54-57.
  31. Гоэнага А. Ю. Гендерные особенности произвольного и непроизвольного запоминания художественного и научно-популярного текста студентами, автореферат дис. на получение степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / А. Ю. Гоэнага. - Харьков, 2007. – 23 с.
  32. Грабал В. Мотивация достижения и ее развитие в процессе учебной деятельности: Психолого-педагогические проблемы становления личности и индивидуальности в детском возрасте / В. Грабал. - М., 1980.
  33. Дмитриенкова Л. П. Сравнительная характеристика мотивов достижения в различных видах спорта: Психологические аспекты подготовки спортсменов / Л. П. Дмитриенкова. - Смоленск, 1980.
  34. Еникеев X. Р. Воспроизведение и забывание в зависимости от трудности текста и формы его предъявления / Х. Р. Еникеев // Психологические очерки. Уфа, 1944. - С. 6-61.
  35. Житникова Л.М. Формирование способов мнемического действия у дошкольников / Л.М. Житникова // Вестник Харьковского ун-та, №30. Проблемы психологии памяти и обучения. 1968. Вып. 1.
  36. Заика Е. В. Особенности мотивации у студентов различных специальностей (с учетом пола и успеваемости) / Е. В. Заика, А. А. Полтавец // Вiсн. Харк. нацiон. ун-ту. №857. Сер. Психологiя. Х.; 2009. С. 36 – 40.
  37. Заика Е. В. Особенности непроизвольного запоминания фонового зрительного материала / Е. В. Заика // Вісн. Харк. ун-ту. № 432. Сер. Психологія. 1999. С. 109-113.
  38. Заика Е.В. Методика постепенного сжатия и расширения текста как средство развития мышления и памяти / Е.В. Заика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна № 483, Харків – 2000. С.62-67.
  39. Заика Е. В. Экспериментальная психология памяти: основные методики и результаты / Е. В. Заика. – Харьков, 1992. – 364 с.
  40. Занков Л. В. Память / Л. В. Занков. М., 1949. – с. 3-45.
  41. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк
  42. Зинченко В. П. Системный анализ в психологии / В. П. Зинченко // Психол. журн. 1991. Т. 12. № 4. С. 120- 138.
  43. Зинченко П. И. Проблема непроизвольного запоминания / П. И. Зинченко // Науч. зап. Харьк. гос. пед. ин-та ин. яз. 1939. Т. 1. С. 145-187.
  44. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание / П. И. Зинченко – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 562 с.
  45. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание / под ред. В. П. Зинченко и Б. Г. Мещерякова, М., 1996. – С. 4-23.
  46. Зинченко П. И. Исследование психологии памяти / П. И. Зинченко // В кн.: Проблемы психологии памяти. Харьков, Изд-во Харьк. ун-та, 1969, - с. 35-39.
  47. 3инченко П. И. Вопросы психологии памяти / П.И. Зинченко.- В кн. «Психологическая наука в СССР», 1959, т. I, Москва, с. 221 - 256.
  48. 3инченко П. И. Некоторые проблемы психологии памяти / П.И. Зинченко.- Материалы XVIII Международного конгресса. Симпозиум 22, 1966, М., с. 9-16.
  49. Зинченко П. И. К изучению оперативной памяти / П. И. Зинченко, Г. В. Репкина // Вопросы психологии. 1964. №6.
  50. Зинченко Т. П. Когнитивная и прикладная психология / Т. И. Зинченко. – М.: МОДЭК, 2000.
  51. Зинченко Т. П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии / Т. И. Зинченко. – СПб.: Питер, 2002. – 320 с.
  52. Иванова Е. Ф. Гендерная проблематика в психологии / Е. Ф. Иванова // Введение в гендерные исследования. Харьков: ХГЦИ. – Спб: Алетейя. – 2001. – Ч. І. – С. 312-345.
  53. Иванова Е. Ф. О гендерных особенностях памяти / Е. Ф. Иванова // Гендерные исследования, № 3, 1999.
  54. Иванова Е. Ф. Психология мышления и памяти: Учеб. пособие / Е.Ф. Иванова. – Харьков: ХГУ, 1990. – 79 с.
  55. Иванова Е.Ф. Теория памяти Г.К. Середы как развитие идей школы П.И. Зинченко / Е.Ф. Иванова // Культурно-историческая психология. – 2009. – №2. – С. 23-37.
  56. Иванова Е.Ф. Историческая память: попытка экспериментального исследования / Е.Ф. Иванова // Вестник Харьковского университета, Сер. Психология.- 1998,- № 403.- С. 78-82.
  57. Иванова Е.Ф. Развитие непроизвольной памяти: повторение исследований П.И.Зинченко / Е.Ф. Иванова, Е.С. Мажирина // Культурно-историческая психология. – 2008. –№1. – C. 48-57.
  58. Іванова О. Ф. Гендерні особливості запам’ятовування і відтворення текстів / О. Ф. Іванова, Г. Ю. Гоенага // Соціальна психологія №3, 2008. – С. 89-100.
  59. Іванова О.Ф. Основні положення теорії пам’яті Г.К. Середи / О.Ф. Іванова // Вiсн. Харк. нацiон. ун-ту. №857. Сер. Психологiя. Х.; 2009. С. 46 – 50.
  60. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002.
  61. Ильин Е. П. Мотивы и мотивация / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004.
  62. Истомина З.М. Развитие памяти / З.М.Истомина. М., «Просвещение». 1978. – С. 120.
  63. Каган В. Е. Стереотипы мужественности-женственности и образ «я» у подростков / В. Е. Каган // Вопросы психологии. 1989. № 3. С. 53-62.
  64. Калинин С. И. Компьютерная обработка данных для психологов / С. И. Калинин. СПб.: Речь, 2002. – 134 с.
  65. Клецина И. С. От психологии пола к гендерным исследованиям в психологии / И. С. Клецина // Вопросы психологии. - №5. - 2003. С. 61-78.
  66. Клецина И. С. Психология гендерных отношений / И. С. Клецина. – СПб, 2004. – 403 с.
  67. Клецина И. С. Развитие гендерных исследований в психологии на Западе / И. С. Клецина // Иной взгляд: Международный альманах гендерных исследований. 2001. Март. С. 18-21.
  68. Кон И. С. Введение в сексологию / И. С. Кон. М., 1989. – 331 с.
  69. Кони А. Ф. Психология и свидетельские показания / А. Ф. Кони // Новые идеи в философии: Сборник № 9. СПб., 1913. С. 67-102.
  70. Коньшина Г.Є. Фактори становлення соціальної пам’яті / Г.Є. Коньшина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна № 913, Харків – 2010. С. 64-66.
  71. Кочарян А. С. Метод исследования структурной организации полоролевой сферы личности / А. С. Кочарян, Е. В. Фролова, Н. В. Дармостук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна № 857, Харків – 2009. С.78-85.
  72. Кочарян А.С. Полоролевое пространство личности / А.С. Кочарян // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №913, Харків – 2010. С.67-70.
  73. Крупский А. П. К вопросу о проблеме «память - личность» / А. П. Крупский // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №483, Харків – 2000. С. 102-104.
  74. Ксенофонтова Е.Г. Исследование локализации контроля личности – новая версия методики «Уровень субъективного контроля» / Е. Г. Ксенофонтова // Психологический журнал. - 1999. – Т. 20. - № 2. – С. 103-114.
  75. Кузнецов М. А. Эмоциональные переживания перед экзаменом у студентов, стремящихся к успеху и ориентированных на избегание неудачи / М. А. Кузнецов, А. В Егорова // Вiсн. Харк. нацiон. ун-ту. №842. Сер. Психологiя. Х.; 2009. С. 183 – 190.
  76. Кузнецов М. А. Эмоциональная память: [Монография] / М. А. Кузнецов. – Харьков: Крок, 2005. – 568с., 42 ил.
  77. Кузнєцов М.А. Емоційна пам’ять людини / М.А. Кузнєцов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №913, Харків – 2010. С. 93-98.
  78. Красильщикова Д. И. Зависимость запоминания от локализации заучиваемых элементов ряда / Д. И. Красильщикова, С. Б. Гонсировская // Вопросы психологии. 1966. № 1.
  79. Лактионов А. Н. Координаты индивидуального опыта / А.Н. Лактионов. – Харьков: Бизнес Информ, 1998. – 492 с.
  80. Лактионов А. Н. Память как атрибут индивидуальности / А.Н. Лактионов // Вестн. Харьк. Ун-та. 1989. №337. Психология личности и познавательных процессов. С. 19-22.
  81. Левин К. Уровень притязаний / К. Левин, Т. Дембо, Л. Фестингер // Психология личности. Тексты/ под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и А.А. Пузырея. М -., 1982. С. 86-92.
  82. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции / А.Н. Леонтьев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971.
  83. Леонтьев А.Н. Развитие памяти. Экспериментальные исследования высших психологических функций / А.Н. Леонтьев. М., 1931. С. 57-108.
  84. Леонтьев А.Н. Предисловие к кн.: Л.С. Выготский: Развитие высших психических функций / А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.М. Теплов. М., Изд-во АПН РСФСР, 1960, С. 3 – 10.
  85. Липкина А.И. Воспроизведение и забывание конкретно-образованного и отвлеченного учебного материала. / А.И. Липкина // Вопросы психологии памяти. М., 1958. - С 74 – 86.
  86. Лурия А.Р. Курс общей психологии. Психология памяти, М., изд-во МГУ, 1970.- С. 246
  87. Ляудис В. Я. Психологические проблемы развития памяти / В. Я. Ляудис // Исследование памяти / отв. ред. Н. Н. Корж. – М, 1990, С. 20 - 44.
  88. Ляудис В.Я. О структуре мнемического действия / В. Я. Ляудис.- «Проблемы инженерной психологии», 1965, вып. 3, С. 175-207.
  89. Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация достижения: структура и механизмы: дис. канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / М.Ш. Магомед-Эминов. М.: МГУ, 1987. – 343 с.
  90. Магомед-Эминов М.Ш. Анализ когнитивного подхода в зарубежных теориях мотивации / М.Ш. Магомед-Эминов, И.А. Васильев // Вопросы психологии.- 1986. - №5. – С. 161-168.
  91. Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация и контроль за действием / М.Ш. Магомед-Эминов, И.А. Васильев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 144 c.
  92. Максименко С.Д. Основи загальної психології / С.Д. Максименко. – Київ, 2000.
  93. Максименко С.Д. Генезис существования личности / С.Д. Максименко. – Київ, 2006. – 240 с.
  94. Мангейм Дж. Б. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / Предисловие А.К. Соколова / Дж. Б. Мангейм, Р.К. Рич. М.: Весь Мир, 2007.
  95. Міренська І.С. Деякі особливості розвитку пам’яті старших школярів / І.С. Міренська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №432, Харків – 1999. С. 231-235.
  96. Мельник И.М. Исследование проблемы "память - общение" с позиций интенционального подхода / И.М. Мельник // Вісник Харківського університету, № 395., Серія "Психологія", Х., 1997, С. 90-93.
  97. Методологические и методические проблемы контент-анализа. Вып. 1-2. М., 1973.
  98. Методы анализа документов в социологических исследованиях. М., 1985.
  99. Моргун В. Ф. Психологические проблемы мотивации учения / В.Ф. Моргун // Вопросы психологии. - 1976.-№6. – С. 54 – 68.
  100. Мясоед П. А. «Параллелограмм» А.Н. Леонтьева, «генетический закон» Л.С. Выготского и традиция научной школы [Текст] / П. А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2003. - №2.- С.105-117.
  101. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпритация данных. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп / А.Д. Наследов. – СПб.: Речь, 2006. – 392с.
  102. Невельский П.Б. Объем памяти и количество информации / П.Б. Невельский. - «Проблемы инженерной психологии», 1965, вып. 3, С. 19—118.
  103. Невельский П.Б. Память и мера организации материала / П.Б. Невельский //Проблемы психологии памяти. Харьков, 1969.
  104. Невоенная Е.А. Основные направления исследования памяти дошкольников в современной западной психологии / Е.А. Невоенная // Вестник ХГУ.- Харьков, 1997.- №395.- С.99-101.
  105. Никишина Н. Шоу продолжается / Н. Никишина. Сборник рассказов. – М.: Изд-во АСТ, 2000. – 318 с.
  106. Никулина Т.И. Непроизвольное запоминание иноязычной лексики детьми дошкольного возраста во внеигровых видах деятельности : дис. канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая психологии» / Т.И. Никулина. Иркутск., 1998. – 163 с.
  107. Носенко Э.Л. Память и эмоциональное состояние / Э.Л. Носенко, С.Н. Егорова.- Днепропетровск: Узд-во Днепропетровского ун-та, 1996. – 148 с.
  108. Нуркова В. В. Роль автобиографической памяти в структуре идентичности личности / В. В. Нуркова // Мир психологии. - 2004. - №2.
  109. Общая психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. М.: Изд-во МГУ, 1987.
  110. Орлов А. Б. Две ориентации в исследовании мотивации за рубежом / А. Б. Орлов // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. - 1979. - № 2.
  111. Орлов А. Б. Экспериментальные и прикладные исследования мотивационных образований в зарубежной когнитивной психологии / А. Б. Орлов // Психологический журнал. - 1990. – Т. 11. - № 6. – С. 10-27.
  112. Орлов Ю. М. Построение тест-опросника для измерения потребности в достижении: Экспериментальная психология и ее история / Ю. М. Орлов, В. И. Шкуркин, Л. П. Орлова. - М., 1974. – С. 64-72.
  113. Орлов Ю. М. Потребностно - мотивационные факторы эффективности учебной деятельности студентов ВУЗа: Дисс. докт. психол. Наук / Ю. М. Орлов. – М., 1984.
  114. Пайнс Э. Практикум по социальной психологи / Э. Пайнс. – СПб.: Питер, 2000. – 522 с.
  115. Пиаже Ж. Генезис элементарных логических структур / Ж. Пиаже, Б. Инельдер. М., 1963.
  116. Пилипенко Н. Мотиваційні механізми професійної адаптації особистості / Н. Пилипенко // Соціальна психологія №3, 2008. – С. 131-136.
  117. Поліванова О. Є. Особливості взаємозв’язку мотиваційної сфери особистості та процесу запам’ятовування, автореферат дис. на здобуття ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / О. Є. Поліванова. - Харків, 1997. – 26 с.
  118. Поливанова Е.Е. Основне направления исследования мотивационной сферы личности в современной психологии / Е.Е. Поливанова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №403, Харків – 1998. С.139-145.
  119. Поливанова Е.Е. Некоторые особенности мотивационного профиля личности студентов / Е.Е. Поливанова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №432, Харків – 1999. С.289-292.
  120. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. Крылова, Маничева. – СПб.: Питер, 2005.
  121. Проблемы психологии памяти. – Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1969. – 127 с.
  122. Реан А. А. Психология изучения личности / А. А. Реан. – СПб., 1999.
  123. Реан А. А. проблемы и перспективы развития концепции локуса контроля / А. А. Реан // Психологический журнал. - 1998. – Т. 19. - № 4. – С. 3-12.
  124. Репкина Г.В. Исследование оперативной памяти / Г. В. Репкина.- «Проблемы инженерной психологии», 1965, вып. 3, С. 118-165.
  125. Репкина Г.В. О месте оперативной памяти среди других видов памяти человека / Г. В. Репкина // Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. Материалы I Всесоюзного симпозиума по психологии памяти. Харьков, 1970.
  126. Роговин М. С. Проблемы теории памяти / М. С. Роговин. – М.: Высш. шк., 1966. – 168 с.
  127. Розанова Т.В. Некоторые особенности непроизвольного запоминания, автор. канд. дис. / Т.В. Розанова. М., 1955. – С. 294.
  128. Рыбников Н. А. О логической и механической памяти / Н. А. Рыбников // Журнал психологии, неврологии и психиатрии. 1923. № 3.
  129. Рыжкова Н.И. Кратковременное запоминание информации, предъявляемой в закодированном виде / Н.И. Рыжкова //Проблемы психологии памяти. Харьков, 1969.
  130. Рыжкова Н.И. Некоторые вопросы памяти и кодирования информации / Н.И. Рыжкова //Вопросы психологии. 1966. №2.
  131. Рязанова Л. Г. Влияние мотивов деятельности на воспроизведение вербального материала в условиях помех / Л. Г. Рязанова // Вопросы психологии. - 1977. - № 1.
  132. Сергеева Т.В. Зависимость запоминания учебного материала от организации познавательной деятельности. Автор. дисс. канд. н. / Т.В. Сергеева. Киев., 1983, - 24 с.
  133. Середа Г.К. К вопросу о соотношении основных понятий в концепции «память-деятельность» / Г.К. Середа // Вестник Харьковского ун-та, № 122. Психология. Вып. 8. –1975. – С. 3-14.
  134. Середа Г.К. К проблеме соотношения основных видов памяти в концепции «деятельность – память – деятельность» / Г.К. Середа // Вестник Харьковского ун-та, № 187. Психология памяти и обучения. Вып. 12. – 1979. – С. 3-10.
  135. Середа Г.К. Память как механизм системной организации индивидуального опыта / Г.К. Середа // Вестник Харьковского ун-та, № 224. Психология познавательных процессов. – 1982. – С. 10-17.
  136. Середа Г.К. Зависимость кратковременного запоминания от характера деятельности / Г.К. Середа, Б.И. Снопик // Вестник Харьковского ун-та, № 30. серия Психология, вып. 2. – 1969. – С. 3-10.
  137. Середа Г.К. Развитие исследований, связанных с изучением процессов памяти в системе действий / Г.К. Середа // Вестник Харьковского ун-та, № 200, Психология памяти и обучения. Вып. 13. – 1980. – С. 3-9.
  138. Середа Г.К. Что такое память? / Г.К. Середа // Психологический журнал. – 1985. – Т. 6. – № 6. – С. 41-48.
  139. Середа Г.К. Про новий підхід до розуміння психологічної природи пам’яті / Г.К. Середа // Вісник Харківського ун-ту, № 91. Психологія. Вип. 6. – 1973. – С. 3-8.
  140. Середа Г.К. Память и личность: реабилитация или постановка проблемы / Г.К. Середа // Психология в балтийских республиках: 1990. Тезисы докладов 8-й конференции психологов Балтийских республик. – Вильнюс. – 1990.
  141. Середа Г.К. Проблема «Память и личность» / Г.К. Середа // Вестник Харьковского ун-та, № 344. – 1990. – С. 18-22.
  142. Середа Г.К. О значении научного вклада П.И. Зинченко в развитие психологии памяти (К 80-летию со дня рождения) / Г.К. Середа // Вопросы психологии. – 1984. –№ 6. – С.137-140.
  143. Середа Г.К. Методика целенаправленного анализа числового ряда для исследования непроизвольного запоминания / Г.К. Середа, Е.В. Заика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №483, Харків – 2000. С. 149-153.
  144. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – Санкт-Петербург, 1996, – 349 с.
  145. Смирнов А.А. Психология запоминания/ А. А. Смирнов. М.,. Учпедгиз, 1948.
  146. Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти / А. А. Смирнов. М., 1966.
  147. Соловьева С.А. Индивидуальные типологические различия во влиянии мотивов и нервно-психического напряжения на запоминание. / С.А. Соловьева. Автореферат канд. дисс. М., 1971. – 20 с.
  148. Сосновский Б.А. Мотив – смысловое образование в структуре личности: Дисс. докт. психол. наук / Б.А. Сосновский. – М., 1991.
  149. Степанский В. И. Влияние мотивации достижения успеха и избегания неудачи на регуляцию деятельности / В. И. Степанский // Вопросы психологии. - 1981. - № 6.
  150. Сутрін Д.В. Гендерна проблема в різних теоретичних аспектах / Д.В. Сутрін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №483, Харків – 2000. С. 153-156.
  151. Токарева В. Перелом / В. Токарева. М.: Изд-во АСТ, 1998.
  152. Токомбаева А. Т. Особенности непроизвольного запоминания / А. Т. Токомбаева
  153. Уэст К. Создание гендера. Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / К. Уэст, Д. Зиммерманн. СПб.: Изд-во: Дмитрий Буланин, 2000.
  154. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. / Х. Хекхаузен М.: Педагогика, 1986.
  155. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения / Х. Хекхаузен. СПб.: Речь, 2001.
  156. Хеллевик О. Социологический метод / O. Хеллевик. М.: Весь мир, 2002.
  157. Хомуленко Т. Б. Развитие высших форм памяти / Т. Б. Хомуленко. - Харьков, 1998. – 222 с.
  158. Черемошкина Л.В. Воспроизведение учебного материала школьниками с различным уровнем развития мнемических способностей / Л.В. Черемошкина, Т.Н. Осинина // Психологическая наука и образование 2011, №3.
  159. Шереги Ф.Э. Основы прикладной социологии / Ф.Э. Шереги, М.К. Горшкова. - М.: Интерпракс, 2006.
  160. Штайнер К. Сценарии жизни людей. Школа Эрика Берна / К. Штайнер. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.
  161. Atkinson John W., Kuhl Julius Motivation, Thought and Action (Part III Achievement Motivation: New Directions). Praeger Publishers, 1986, 386 pgs.
  162. Bem S. L. The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1974. - P. 165-172.
  163. Вrown J. Тhe nature set-to- and intra-material interference in immediate memory. «Quart. j Exper. Psychol.», No. 6, 1954.
  164. Cross S. E., Madson L. Models of the self: self-construals and gender // Psychological bulletin. 1997. Vol. 122. № 1. - P. 5-37.
  165. Deci E.L. Intrinsic motivation. New York: Plenum, 1975.
  166. Deci E.L., Ryan R.M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum, 1985.
  167. Deci E.L., Vallerand R.J., Pelletier L.G., Ryan R.M. Motivation and Education: The Self-Determination Perspective // Educational Psychologist. 1991. Vol. 26 (3, 4). P. 325—346.
  168. Dweck C.S. Achievement // Social and Personality development / M.E. Lamb (Ed.). Holt, Rinehart and Winston, 1978.
  169. Dweck C.S. Motivational Processes Affecting Learning // American Psychologist. 1986. Vol. 41 (10). P. 1040—1048.
  170. Dweck C.S. Self-theories and goals: their role in motivation, personality and development // Nebraska Symposium on Motivation, 1990 / R. Dienstbier (Ed.). Lincoln: University of Nebraska Press, 1991.
  171. Elliot A. J., Dweck C.S. Goals: An approach to motivation and achievement // Journal of Personality and Social Psychology. 1988. Vol. 54. P. 5—12.
  172. Fincham F.D., Hokoda A., Sanders R. Learned helplessness, test anxiety, and academic achievement; a longitudinal analysis // Child Development. 1989. Vol. 60. P. 138—145.
  173. Ford M.E. Motivating Humans: Goals, Emotions, and Personal Agency Beliefs. Newbury Park (CA): Sage, 1992.
  174. Gender & Memory. Edited by Selma Leydersdorff, Luisa Passerini & Paul Thompson. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2005.
  175. Gordeeva Т.O., Manuchina S., Shatalova J. Cognitive and emotional predictors of academic achievement motivation // Paper presented at the 8th International Conference on Achievement and Task Motivation. Moscow, June 12—15. 2002.
  176. Graham S. A review of attribution theory in achievement contexts // Educational Psychology Review. 1991. Vol. 3, № 1. P. 5—39.
  177. Greene S. The Psychological Development of Girls and Women: Rethinking Change in Time. London, Routledge, 2003.
  178. Haaken Janice. Pillar of Salt: Gender, Memory, and the Perils of Looking Back. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 1998.
  179. Heckhausen Н. Motivations analyze der Anspruchsniveau. Setzung. Psychologis-che Forschung. 1 - 955, 25.
  180. Heckhausen Н. Achievement motive research: current problems and some contributions towards a general theory of motivation / Symposium on Motivation, 1968, p. 103 -174.
  181. Helmreich R.L., Beane W.E., Lucker G.W., Spence J.T. Achievement motivation and scientific attainment // Personality and Social Psychology Bulletin. 1978. Vol. 4. P. 222—226.
  182. Henderson V., Dweck C.S. Adolescence and achievement // At the threshold: Adolescent development / S. Feldman, G. Elliott (Eds.). Cambridge (MA): Harvard University Press, 1990.
  183. Herlitz A. Sex differences in episodic memory // International Journal of Psychology: Abstracts of XXVII International Congress of Psychology. Stockholm, 2000. P. 112.
  184. Heyman G.D., Dweck C.S. Achievement Goals and Intrinsic Motivation: Their Relation and Their role in Adaptive motivation // Motivation and emotion. 1992. Vol. 16, № 3. P. 231—247.
  185. Hiroto D.S. Locus of control and learned helplessness // Journal of Experimental Psychology. 1974. Vol. 102. P. 187—193.
  186. T. G. Horgan, M. S. Must, J. A. Hall, J. D. Carter. Gender Differences in Memory for the Appearance of Others // Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 30, No. 2, 2004. – P. 185-196.
  187. Horner M. Toward an understanding of achievement-related conflicts in women. Journal of Social Issues, 1972, 157-175.
  188. Information processing before and after the formation of an intent, In: Klix F., Hagendort H. (Eds), In memoriam Eddinghaus: Symposium on structure and function of human memory, Amsterdam, 1985.
  189. Janet Е. Spence Traits, roles, and the concept of androgyny // Jeanne E. Gullahorn Psychology and women: in transition.- Washington, 1979. - p. 225.
  190. Letcourt H. Locus of control: current theory and research. – Hillsdale, N.-Y.: Erlbaum, 1984.
  191. Levin Irwin P., Hinrichs James V. Experimental psychology. Contemporary methods & applications.-Madison, Wisconsin, 1995.- p.415.
  192. Liverant S., Scodel A. Internal and external control as determinants of decision-making under conditions of risk // Psychological Reports. 1960. Vol. 7.
  193. KAIL ROBERT V., HAGEN JOHN W. Perspectives on the Development of Memory and Cognition, 1977, Hillsdale, New Jersey.
  194. Kuhl J. Standard setting and risk preference: An elaboration of the theory of achievement motivations // Psychol. Review. 1978. V. 85. P. 239-248.
  195. Maccoby E. E., Jacklin C. N. The psychology of sex differences. Stanford, 1978.
  196. McClelland David C. The Achieving Society (Chap. 2 "The Achievement Motive: How It Is Measured and Its Possible Economic Effects"). D. Van Nostrand, 1961, 514 pgs.
  197. McClelland D.C. Methods of measuring human motivation // Motives in Fantasy, Action, and Society / J.W. Atkinson (Ed.). Princeton (NJ): Van Nostrand, 1958. P. 7-42.
  198. McClelland D.C., Atkinson J.W., Clark R.A., Lowell J.W. The Achievement Motive. New York: Appleton, 1953.
  199. Miller George A. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information // The Psychological Review, 1956, vol. 63, pp. 81-97.
  200. Murray H.A. Explorations in Personality. New York: Oxford Univer. Press, 1938.
  201. Nicholls J.G. Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance // Psychological review. 1984. Vol. 91. P. 328-346.
  202. Paludi M. A. Psychometric properties and underlying assumption of four objective measures of fear of success // The psychology of women: Ongoing debates. New Haven; L., 1987. - P. 185-202.
  203. Phares E.J. Locus of control // Dimensions of Personality / H. London, I.E. Exner (Eds.). New York: Wiley, 1978. P. 263-304.
  204. Pittman T.S., Emery J., Boggiano A.K. Intrinsic and extrinsic motivational orientations: Reward-induces changes in preference for complexity // Journal of Personality and Social Psychology. 1982. Vol. 42. P. 789-797.
  205. The Gender of Memory. Ed.by S. Paletschek and S.Schraut. Chicago: The University of Chicago Press, 2008.
  206. Raynor J. 0. Future orientation and motivation of immediate activity: An a laboration of the theory of achivement motivation. - Psychol. Rev. - 1969. - V.76.
  207. Rotter J.B. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement // Psychological Monographs. 1966. Vol. 80. № 1. P. 1-28.
  208. Ryan R.M., Connell J.P., Deci E.L. A Motivational Analysis of Self-determination and Self-regulation in Education // Research on Motivation in Education. Vol. 2: The Classroom Milieu / R. Ames, C. Ames (Eds.). San Diego (CA): Academic Press, 1985. P. 13-51.
  209. Schunk D.H. Modeling and attributional feedback effects on children’s achievement: A self-efficacy analysis // Journal of Educational Psychology. 1981. Vol. 74. P. 93-105.
  210. Sсhunk D.H. Self-Efficacy and Academic Motivation // Educational Psychologist. 1991. Vol. 26 (3, 4). P. 207-231.
  211. Schunk D.H., Hanson A.R., Cox P.D. Peer model attributes and children’s achievement behaviors // Journal of Educational Psychology. 1987. Vol. 79. P. 54-61. S.E. Health Psychology. New York: Random House, 1986.
  212. Strickland B.R. Internal – external control expectancies: From contingency to creativity // American Psychologist. – 1989. – Vol. 11. – P. 1-12.
  213. Weiner B. Theories of motivation. From mechanism to cognition. Chicago: Markham, 1972.
  214. Weiner B. A theory of motivation for some classroom experience / Journal of Educational Psychology. 1979. Vol. 71. P. 3-25.
  215. Weiner B. An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion // Psychological Review. 1985. Vol. 9, № 4. P. 548-573.
  216. Weiner B. An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag, 1986.
  217. Weiner B., Kukla A. An attributional analysis of achievement motivation // Journal of Personality and Social Psychology. 1970. Vol. 15. P. 1-20.
  218. Weiner B., Potepan P.A. Personality characteristics and affective reactions toward exams of superior and failing college students // Journal of Educational psychology, 1970. Vol. 61. P. 14-23.
  219. Weiner B., Schneider K. Drive versus cognitive theory: A reply to Boor and Harmon // Journal of Personality and Social Psychology. 1971. Vol. 18. P. 262.
  220. Weiner B., Frieze I.H., Kukla A., Reed L., Rest S., Rosenbaum R.M. Perceiving the causes of success and failure. 1971.
  221. Weiner B., Graham S. Understanding the motivational role of affect: Lifespan research from an attributional perspective // Cognition and Emotion. 1989. Vol. 4. P. 401-419.
  222. White R.W. Motivation reconsidered: The concept of competence // Psychological Review. 1959. Vol. 66. P. 297-333.
  223. Wright John W. and Wiediger Roberta V. Motivated Behaviors: The Interaction of Attention, Habituation and Memory // Psychology of Motivation by Lois V. Brown, pp. 5-29.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины