ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ : ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
 • Альтернативное название:
 • ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 224
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА  На правах рукопису
  Саврасов Микола Володимирович


  УДК: 155.25+159.9.072


  ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ


  19.00.01 – загальна психологія, історія психології  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук
  Науковий керівник:
  Заїка Євгеній Валентинович
  кандидат психологічних наук,
  доцент  Харків-2012  ЗМІСТ

  ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  1.1. Творчі якості особистості як передумова вивчення креативності……………...9
  1.2. Психологічні особливості креативності особистості………….………………..15
  1.3. Креативні здібності у процесі творчої діяльності особистості………………...27
  1.4. Емоційні характеристики як складові креативності особистості……...………32
  1.5. Мотиваційні характеристики як складові креативності особистості.................37
  Висновки до першого розділу……………………………………………………46
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЛОГІКА ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  2.1. Структура і процедура емпіричного дослідження……………..……………….49
  2.2. Опис методів дослідження емоційно-мотиваційних складових креативності особистості……………...…………………………………………………………53
  Висновки до другого розділу……………………………………………………..64
  РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ.
  3.1. Аналіз гендерних особливостей прояву емоційно-мотиваційних складових
  креативності особистості...……………………………………………………….67
  3.2. Психологічний аналіз особливостей залежності емоційно-мотиваційних складових креативності особистості від рівня та профілю професіоналізації особистості ………………………….….................................................................99
  3.3. Психологічний аналіз емоційно-мотиваційних складових креативності особистості………………………………………………………………..……...166
  Висновки до третього розділу…………………………………………………..170
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………………….175
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………178
  ДОДАТКИ………………………………………………………………………………195


  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Державні національні освітні програми передбачають модернізацію системи освіти і визначають її стратегічні напрямки розвитку з метою забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного її потенціалу як вищих цінностей нації. Трансформація освіти спрямована на формування і розвиток творчої людини, здатної до створення національних та світових зразків культури та духовності.
  Аналіз значної кількості робіт даного плану та погляд на підняті у них проблеми з позиції класичної теорії здібностей (О. В. Брушлинський, Ю. Б. Гіппенрейтер, В. М. Дружинін, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов, В. Д. Шадріков) дає змогу виокремити певний клас психічних явищ – творчих здібностей особистості. У закордонній психології близький за змістом клас явищ більш відомий під назвою креативності, де він вивчається переважно у прикладних аспектах (М. Воллах, Дж. Гілфорд, С. Меднік, Р. Стернберг, Л. Термен, Є. Торренс, К. Тейлор).
  У системі сучасних вітчизняних психологічних уявлень креативність розуміється переважно як незвідна до інтелекту функція цілісної особистості, яка залежить від комплексу її психологічних характеристик, рівень творчої обдарованості, здібностей до творчості.
  У психологічній науці виділяють три основні види креативності соціальна креативність (В. Н. Куніцина, К. М. Романова, Н. П. Фетіскіна), особистісна креативність (Н. Ф. Вишнякова, А. Маслоу, О. П. Саннікова), інтелектуальна креативність (О. М. Грек, Е. І. Кульчицька, С. М. Симоненко).
  Але на сьогодні у доступній нам літературі відкритим залишилося питання цілісного погляду на креативність з позиції теорії особистості, виділення та системного аналізу основних її складових, перш за все, емоційних та мотиваційних складових креативності особистості.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження пов’язана із науково-дослідною темою кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Трансформація пам’яті в сучасному суспільстві» (номер державної реєстрації 0110U000641). Тема дисертаційного дослідження виконана згідно з загальнокафедральною науково-дослідною темою «Психологічні умови формування особистості у навчальній діяльності» кафедри загальної психології Слов’янського державного педагогічного університету.
  Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 10 від 22 жовтня 2010 року) та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 9 від 21 грудня 2010 року).
  Мета і задачі дослідження. Мета роботи – визначення емоційно-мотиваційних складових креативності особистості.
  Задачі дослідження:
  - здійснити аналіз теоретико-методологічних досліджень, спрямованих на вивчення креативності та її емоційно-мотиваційних складових.
  - уточнити поняття емоційних та мотиваційних складових креативності особистості, визначити їх психологічний зміст та структуру.
  - побудувати загальну процедуру емпіричного дослідження, розробити і апробувати методику дослідження креативності особистості та її структурних компонент.
  - визначити психологічні характеристики емоційно-мотиваційних складових креативності особистості в залежності від профілю та рівня професіоналізації особистості.
  - дослідити психологічні особливості прояву емоційно-мотиваційних складових креативності особистості у гендерному аспекті, виявити особливості їх прояву в залежності від профілю шкільного навчання,
  Об’єкт дослідження – креативність особистості.
  Предмет дослідження – емоційні та мотиваційні складові креативності особистості.
  Методологічною основу роботи склали: теоретичні уявлення про структуру особистості (С. Д. Максименко, С. Л. Рубінштейн); психологічні теорії здібностей (Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, Б. М. Теплов, С. Л. Рубінштейн); теоретичні положення психології творчості (Г. А. Балл, Д. Б. Богоявленська, В. М. Дружинін, В. В. Кліменко, В. О. Моляко, Я. А. Пономарьов, В. О. Роменець та інші); положення психології креативності особистості (Дж. Гілфорд, Л. Б. Єрмолаєва-Томіна, В. В. Кліменко, С. Д. Максименко, П. Торренс та інші); теоретичні уявлення про місце мотиваційних процесів у структурі креативності (Д. Б. Богоявленська, В. М. Дружинін, Н. М. Хазратова, А. Маслоу, К. Роджерс); теоретичні положення про місце та роль емоційних процесів у структурі креативності (Б. І. Додонов, В. К. Вілюнас, А. І. Палей, Ю. А. Цагареллі, Є. П. Ільїн).
  Методи дослідження. Відповідно до задач дослідження в роботі були використані такі методи: теоретичні – аналіз, узагальнення й систематизація теоретичних підходів і емпіричних результатів, що містяться у наукових літературних джерелах; емпіричні – спостереження, бесіда, аналіз продуктів діяльності; психодіагностичне тестування, що спрямоване на виявлення та оцінку різних аспектів предмету дослідження.
  Математико-статистичні методи опрацювання отриманих емпіричних результатів, а саме: визначення середнього арифметичного, кореляційний аналіз (за критерієм Спірмена). Для перевірки вірогідності розбіжностей середніх значень ми застосували t-критерій Ст’юдента. Процедура обробки даних проводилася із використанням інтегрованого статистичного пакету Statistica 8.0 for Windows.
  Інтерпретаційні методи: генетичний і структурний.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше:
  - визначено основні емоційно-мотиваційні складові креативності особистості, а саме емоційність, творча активність, внутрішня мотивація навчальної (професійної) діяльності;
  - розроблено структурно-функціональну трьохкомпонентну структуру креативності особистості, де виділяються регулюючий компонент (емоційно-вольова складова), стимулюючий компонент (мотиваційна складова) та змістовий компонент (інтелектуальна складова);
  дістало подальшого розвитку:
  - теорія впливу гендерних відмінностей на особливості прояву емоційно-мотиваційних складових креативності особистості (більш значуще входження у структуру креативності жінок показника творчої активності особистості);
  - психологічне уявлення про структуру та характеристики креативності особистості.
  поглиблено та розширено:
  - теоретичні уявлення про психологічну структуру креативності особистості;
  - емпіричні відомості про особливості впливу профілю навчання, профілю та рівня професіоналізації на психологічні характеристики емоційних та мотиваційних складових креативності особистості;
  Практичне значення одержаних результатів. У роботі запропоновано методику діагностики креативності особистості, її емоційних та мотиваційних складових, яка може бути використана педагогами та практичними психологами у системі освіти для вивчення особливостей прояву креативності учнів та студентів.
  Матеріали дослідження можуть бути використані у викладанні дисциплін «Загальна психологія», «Педагогічна психологія», «Вікова психологія», «Основи психолого-педагогічної діагностики особистості».
  Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Слов’янського державного педагогічного університету (довідка № 68-11-07 від 12.01.2011 року), навчально-виховний процес педагогічного ліцею м. Слов’янська (довідка № 1009 від 01.02.2011 року).
  Особистий внесок здобувача у статті «Использование интеллектуальных упражнений для развития креативности подростка» у співавторстві з В. П. Саврасовим полягає у систематизації психологічних передумов розвитку креативності підлітка у процесі навчальної діяльності; у статті «Тренінг внутрішнього плану дій як шлях розвитку креативності школяра» у співавторстві з Є. В. Заїкою полягає у розробці змісту і структури розвивальної методики креативності школяра у процесі навчальної діяльності; у статті «Тренінг відшукання та переробки прихованої інформації як шлях розвитку креативності школяра» у спвіаторстві з Є. В. Заїкою та В. П. Саврасовим полягає у отриманні психометричних даних та розробці рекомендацій з використання тренінгу; у статті «Емоціональні характеристики креативності майбутніх фахівців-дефектологів у процесі навчання» у співавторстві з В. В. Іванченко полягає у описі та інтерпретації емоціональних характеристик креативності майбутніх фахівців-дефектологів у процесі навчання; у статті «Пcихологічні особливості креативності у пізньому юнацькому віці» у співавторстві з О. В. Коломійцевою полягає у теоретичному аналізі шляхів та способів дослідження психологічних особливостей креативності у пізньому юнацькому віці.
  Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було представлено, обговорено і схвалено на таких міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Стан здоров’я: медичні та психолого-педагогічні аспекти» (20-30 квітня 2009 року на базі Читинського державного університету, м. Чита, Російська Федерація); молодіжній науково-практичній конференції «Вектори психології-2009» (13-14 квітня 2009 року на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків); Першій міжнародній науково-практичній конференції «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (присвячена 120-річчю з дня народження С. Л. Рубінштейна, 25-26 вересня 2009 року на базі Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова, м. Одеса); I Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія. Здоров’я. Спорт» (16-17 грудня 2009 року на базі Читинського державного університету, м. Чита, Російська Федерація); IV Харківських Міжнародних психологічних читаннях, присвячених пам’яті О. М. Лактіонова (13-14 квітня 2010 року на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Міжнародній Науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Ломоносов-2010» (21-23 квітня 2010 року на базі філії Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, м. Севастополь); молодіжній науково-практичній конференції «Вектори психології-2011» (13-14 квітня 2011 року на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків). Результати дослідження щорічно доповідались на засіданнях кафедри загальної психології факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2008-2011 р.р.).
  Публікації. Основний зміст дисертації викладений у 17 публікаціях, 10 з яких надруковано у фахових виданнях України.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (195 найменувань, з них 67 англійською мовою) та 5 додатків на 30 аркушах. Основний зміст дисертації викладено на 177 сторінках, проілюстровано 59 таблицями та 22 рисунками. Повний обсяг дисертації – 224 сторінки.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертації наведене теоретичне узагальнення та емпіричне вирішення проблеми емоційних та мотиваційних складових креативності особистості. Розробка цієї проблеми передбачала уточнення поняття «емоційно-мотиваційні складові креативності особистості», розкриття структурних компонентів та психологічних характеристик емоційно-мотиваційних складових креативності особистості. На підставі одержаних результатів можна зробити наступні висновки:
  1. Креативність виступає як рівень творчої обдарованості, здібностей до творчості, які проявляються у мисленні, спілкуванні, окремих видах діяльності і становлять відносно стійку характеристику особистості. Креативність розглядається як незвідна до інтелекту функція цілісної особистості, яка включає комплекс її психологічних характеристик. Психологічну структуру креативності особистості складають: регулюючий компонент (емоційна складова), стимулюючий компонент (мотиваційна складова) та змістовний компонент (інтелектуальна складова). Виявлено, що креативність особистості в-цілому характеризується показниками оригінальності, унікальності, розробленості та самооцінки креативності.
  2. Регулюючий компонент креативності (емоційна та вольова складова) характеризується показниками емоційності та емоційних станів особистості, сили волі, терплячості, стійкості, наполегливості, готовності до ризику, організованості, самоконтролю; стимулюючий компонент (мотиваційна складова) характеризується показниками елементів мотиваційної структури особистості, внутрішньою та зовнішньою мотивацією навчальної та професійної діяльності, мотивацією до успіху, мотивацією до запобігання невдач, спрямованістю особистості; змістовий компонент (інтелектуальна складова) характеризується показниками вербального та невербального інтелекту. Мотиваційний компонент виступає системоутворюючим у структурі креативності особистості.
  3. Розроблена оригінальна авторська методика діагностики креативності особистості за когнітивним та емоційно-мотиваційним аспектом, що може використовуватися як в індивідуальному, так і в груповому варіанті. Дана методика у ході проведеної апробації продемонструвала високу надійність та валідність, що дозволило впровадити її у практику роботу шкільних психологів та співробітників психологічних служб ВНЗ з метою оптимізації процедури діагностики креативності учнів та студентів.
  4. Особливості прояву емоційно-мотиваційних складових креативності особистості в залежності від профілю професіоналізації полягають у наступному: наявність у студентів педагогічного профілю в порівнянні зі студентами економічного профілю зовнішньої негативної мотивації майбутньої професійної діяльності, та відсутність у структурі їх креативності діяльнісної спрямованості. Прояви емоційно-мотиваційних складових креативності у процесі професійної діяльності полягають у відмінностей у структурі креативності дорослих фахівців-вчителів додаткових змінних смутку, діяльнісної спрямованості, емоційного та соціального самоконтролю.
  5. Особливості вікової динаміки креативності особистості в залежності від рівня професіоналізації полягають у наступному: на межі раннього юнацького та пізнього юнацького віку відбувається зменшення ролі показників смутку та діяльнісної спрямованості, заміщенні у пізньому юнацькому віці у структурі креативності потреби активно діяти на потребу у перспективі та надіях на майбутнє, показник соціального самоконтролю замінюється показником емоційного самоконтролю; на межі пізнього юнацького та дорослого віку, відзначимо, креативність за вербальним та невербальним виміром дещо переважає за усіма показниками для осіб дорослого віку, проте ця перевага не набуває характеру статистично достовірної.
  6. Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості виступають доволі стабільним психічним утворенням за гендерним параметром. Виявлені окремі структурні варіації, а саме: більш вагоме входження до структури креативності осіб жіночої статі показників творчої активності, індексів оригінальності та унікальності за показником вербальної креативності. Більш значною складовою креативності жінок у порівнянні з чоловіками виступає мотиваційний компонент.
  7. До емоційно-мотиваційних складових креативності старшого школяра, можуть бути віднесені наступні показники: інтелектуальна, комунікативна та загальна емоційність, спілкування, мотивація творчої активності, потреба у перспективі та надіях на краще. Вони утворюють достовірну факторну єдність із показниками-критеріями креативності особистості (оригінальність, унікальність та самооцінка креативності). Відмінності у профілі навчання викликають появу у старших школярів гуманітарного профілю додаткового показнику – сили волі у структурі креативності особистості.
  Виконане дослідження не вичерпує усіх теоретичних та прикладних питань проблеми психологічних характеристик креативності особистості, та існує нагальна необхідність подальших розробок у напрямках: зв’язку профілю навчання із динамікою креативності студента та школяра у різних системах навчання, зв’язку статево-рольових особливостей із динамікою креативності студента-педагога, створення та оптимізації умов ефективного розвитку креативності особистості на різних етапах професіоналізації, у різних системах навчання тощо.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1.Агулов М. В. Психологічні чинники динаміки суб’єктності майбутнього вчителя: дис. … кандидата психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / М. В. Агулов. – Харків, 2010. – 214 с.
  2.Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В. И. Андреев. – Казань, Изд. Казанского университета, 1988. – 232 с.
  3.Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – С. 16 -24.
  4.Балл Г. О. Внутрішня свобода особи і особистісна надійність у контексті гуманізації освіти / Г.О. Балл // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 9. – С. 1-8.
  5.Банзелюк Е. И. Возрасная динамика показателей креативности у детей 6-9 лет / Е. И. Банзелюк // Вопросы психологии. – 2008. – № 3. – С. 55-60.
  6.Басенко О. В. Креативність особистості спортсмена та її вплив на спортивний результат в автомобільному спорті (картинг): автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Басенко Олена Вікторівна. – Харків, 2010. – 20 с.
  7.Бассин Ф. В. Проблема бессознательного. / Бассин Ф.В. – М.: Медицина, 1968. – 468 с.
  8.Батищев Г. С. Философская концепция человека и креативности в наследии С.Л. Рубинштейна / Г. С. Батищев // Вопросы философии. – 1989. - № 4. – С. 96-103.
  9.Белоусова Р. В. Індивідуально-типові особивості комунікативної креативності: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Белоусова Руслана Вікторівна. – Одеса, 2004. – 19 с.
  10.Бодалёв А. А. О направлениях и задачах научной разработки проблемы способностей / А. А. Бодалёв // Вопросы психологии. – 1984. - №1. – С.119-124.
  11.Богоявленская Д. Б. Одарённость и проблемы её идентификации / Д. Б. Богоявленская, М. В. Богоявленская // Психологическая наука и образование. – 2000. – №4. – С.5-13.
  12.Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как психологический аспект изучения творчества / Д. Б. Богоявленская // Исследование проблем психологии творчества. – М.: Наука, 1983. – C. 182-195.
  13.Брунер Дж. Психология познания: за пределами непосредственной информации / Дж. Брунер. – М.: Прогресс, 1977. – 412 с.
  14.Брушлинский А. В. Мышление и прогнозирование / А. В. Брушлинский. –М.: Мысль, 1972. – 230 с.
  15.Василькевич Я. З. Когнітивні чинники пошукової активності як детермінанти креативності особистості / Я. З. Василькевич // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Вип. 1. – К.: Гнозис, 2008. – С. 10-16.
  16.Васюкова Е. Е. Уровни развития познавательной потребности / Е. Е. Васюкова // Вопросы психологии. – 1984. - №5. – С. 125-131.
  17.Вельдбрехт О. О. Модель оптимуму креативності як здатності до соціально-психологічної адаптації / О. О. Вельдбрехт // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №8. – С. 15-20.
  18.Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений / В. К. Вилюнас. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 143 с.
  19.Вильчек В. М. Алгоритмы истории / В. М. Вильчек. – М.: Прометей, 1989. – 152 с.
  20.Воронин А. Н. Интеллект и креативность в совместной деятельности: автореф. дис…. канд. психол. наук. 19.00.13 / Воронин Андрей Николаевич – М., 2004. – 50 с.
  21.Выготский Л. С. Психология искусства / Выготский Л.С. – М.: Искусство, 1965. – 379 с.
  22.Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 4. Детская психология / [под ред. Д.Б. Эльконина]. – М.: Педагогика, 1984. – 432 с., с ил. – (Акад. пед. наук СССР).
  23.Гилева Н. С. Креативность в структуре жизненного самоопределения: автореф. дис… канд. психол. наук. 19.00.01 / Гилева Надежда Сергеевна – Барнаул, 2003. – 21 с.
  24.Голицын Г. А. Информационный подход в психологии творчества / Г. А. Голицын // Исследование проблем психологии творчества / Ответственный редактор Я. А. Пономарёв. – М.: Наука, 1983. – С. 210-222.
  25.Гончаров С. З. Креативность субъектности: категориальный анализ / С. З. Гончаров // Мир психологии. – 2005. – № 1 (41). – С. 76-83.
  26.Грановская Р. М. Конфликт и творчество в зеркале психологии / Р.М. Грановская – М.:Генезис,2002. – 573 с.
  27.Грек О. М. Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп’ютерного тренінгу: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Грек Олена Миколаївна. – Одеса, 2009. – 20 с.
  28.Грузенберг С. О. Теория катарсиса. Творчество как катарсис / С. О. Грузенберг // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №12. – С. 70-76.
  29.Губенко А. В. Распредмечивание, интеллектуальная ригидность и творчество / А. В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №12. – С. 74-78.
  30.Гусельцева М. С. Культурно-исторический поход к феноменам креатиности, неадаптивности и гениальности / М.С. Гусельцева // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 17-19.
  31.Гут Р. О творчестве в науке и технике / Р. Гут // Вопросы психологии. – 2007. – № 2. – С. 130-139.
  32.Додонов Б. И. В мире эмоций / Б.И. Додонов. – К.: Политиздат Украины, 1987. – 140 с.
  33.Додонов Б. И. О так называемой «информационной теории эмоций» / Б.И. Додонов // Психологический журнал. – 1983. – № 2. – С. 104-116.
  34.Дружинин В. Н. Психология общих способностей / Дружинин В.Н. – СПб.: Питер, 2000. – 368 с. – (Серия «Мастера психологии»).
  35.Дружинин В. Н. Экспериментальное исследование формирующего влияния микросреды на креативность / В. Н. Дружинин, Н. В. Хазратова // Психологический журнал, 1994. №4. – С. 123-126.
  36.Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления / К. Дункер // Психология мышления. – М.: Прогресс, 1965. – С. 86-234.
  37.Дусавицкий А. К. Структура личности как предмет психологического исследования / А. К. Дусавицкий // Вестник Харьковского государственного университета. – 1992. – № 366. – С. 3-7.
  38.Елисеев В. А. Осознаваемые и неосознаваемые компоненты творческого мышления / В. А. Елисеев // Исследование проблем психологии творчества / Ответственный редактор Я. А. Пономарёв. – М.: Наука, 1983. – С. 247-265.
  39.Ермолаева-Томина Л. Б. Проблема развития творческих способностей детей (по материалам зарубежных исследований) / Л. Б. Ермолаева-Томина. – Вопросы психологии. – 1975. - №5. – С.166-176.
  40.Завгородня О. В. Дослідження ціннісної сфери художньо обдарованих студентів / Завгородня О. В. // // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №12. – С. 76-80.
  41.Зазимко О. В. Методика діагностики технічних креативних здібностей / О. В. Зазимко // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – №1. – С. 1-7.
  42.Зарецкий В. К. Путь к самовоспитанию творческих способностей / В.К. Зарецкий. – М.: Наука и техника, 1980. № 12. – С. 8-10.
  43.Зуєва А. Б. Визначенння креативності студентів за допомогою невербального тесту Є.Торренса / Зуєва А. Б. // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія; за ред. С. Д. Максименка – Київ: Міленіум, 2008. – Т.10, вип.9. - С. 126-138.
  44.Ильин Е. П. Структура психомоторных способностей / Е. П. Ильин // Психомоторика. – М.: Педагогика, 1976. – С. 4-22.
  45.Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2001. – 752 с.
  46.Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2006. – 512 с.
  47.Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. / Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2009. – 368 с.
  48.Калин В. К. Волевая регуляция деятельности: автореф. дис…. д-ра психол. наук: 19.00.01 / Калин Владимир Константинович. – Тбилиси, 1989. – 49 с.
  49.Калошина И. П. Психология творческой деятельности: учебное пособие / И. П. Калошина. – 3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 655 с.
  50.Китаёв-Смык Л. А. Факторы напряжённости творческого процесса / Л. А. Китаёв-Смык // Вопросы психологии. – 2007. – № 3. – С. 69-81.
  51.Киркегор С. Афоризмы естетика / С. Киркегор // «Вестник Европы». – 1886. – т.3. – №5. – С. 108.
  52.Клименко В. В. Механізми творчості. У кн.: «Загальна психологія» під ред. С. Д. Максименка. – К.: «Форум», 2000. – С. 479-543.
  53.Клименко В. В. Психологія творчості. Навчальний посібник / Клименко В. В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.
  54.Ковалёв В. И. Мотивационная сфера личности и её динамика в процессе профессиональной подготовки / В. М. Дружинин, В. И. Ковалёв // Психологический журнал. – 1982. – Т.3. - №6. – С.35-44.
  55.Кочарян О. С. Структура мотивації навчальної діяльності студентів: навч. посіб. / О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін.-т», 2011. – 40 с.
  56.Кривопишина О. А. Аналіз сучасних досліджень з проблем психологічних особливостей становлення та творчого розвитку особистості у юнацькому віці / О. А. Кривопишина // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. – К.: «Логос», 2007. – т. 7. – вип. 13. – С. 239-244.
  57.Крутецкий В. А. Анализ индивидуальной структуры математических способностей у школьников / В. А. Крутецкий // В сб. «Способности и интересы», под. ред. Н. Д. Левитова и В. А. Крутецкого. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. – С.66.
  58.Кузнєцов М. А. Специфіка реагування на екзаменаційний стрес у студентів з різними рівнями емоційної креативності / М. А. Кузнєцов, Н. Ю. Діомідова // Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2010. – Вип. 35. – С. 110-133.
  59.Кульчицкая Е. И. Психологические вопросы выявления одаренности / Е. И. Кульчицкая, В. А. Моляко – К.: Знание, 1992. – 56 с.
  60.Лазурский А. Ф. О составе личности / А. Ф. Лазурский. – Избранные труды по психологии. М.: Наука, 1997. – С. 9-13.
  61.Лазурский А. Ф. Волевые процессы. Избранные труды по общей психологии / А. Ф. Лазурский. – СПб: Питер, 2001. – С. 233-234.
  62.Лактионов А. Н. Координаты индивидуального опыта / А.Н. Лактинонов – Харьков: Бизнес-информ, 1998. – 492 с.
  63.Лейтес Н. С. Возрастные предпосылки умственных способностей. В кн.: Хрестоматия по возрастной психологии. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – С. 34-39.
  64.Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство / Чезаре Ломброзо. – СПб: Питер, 1992. – С. 15-23.
  65.Ломов Б. Ф. Антиципация в структуре деятельности / Б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков. – М.: Наука, 1980. – 277 с.
  66.Луговая В. Ф. Креативность как компонент адаптационного потенциала личности (на примере исследования школьников младшего возраста): автореф. дис…. канд. психол. наук: 19.00.01 / Луговая Виолетта Фёдоровна – СПб., 2005. – 20 с.
  67.Лук А. Н. Психология творчества / А.Н. Лук. – М.: Наука, 1978. – 127 с.
  68.Любчук О. К. Творча активність як психологічна детермінанта творчого розвитку суб’єкта учіння / О. К. Любчук // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. – К.: «Логос», 2007. – т. 7. – вип. 13. – С. 81-87.
  69.Максименко С. Д. Основи генетичної психології: Навчальний посібник ь/ C.Д. Максименко – К.: НПЦ «Перспектива», 1998. – 220 с.
  70.Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості / С. Д. Максименко. – К.: Видавництво ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.
  71.Манилюк Ю. С. Креативність як чинник професійної успішності керівника дошкільного навчального закладу: дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Манилюк Юлія Станіславівна – К, 2007. - 198 с.
  72.Матюшкин А. М. Концепция творческой одарённости / А.М. Матюшкин // Вопросы психологии – 1989. – №6. – С. 29-33.
  73.Матюшкин А. М. Одарённые и талантливые дети / А. М. Матюшкин, Д. А. Снек // Вопросы психологии. – 1988. – № 4. – С. 88-97.
  74.Меєрович М. Й. Формування рис творчої особистості у навчальному процесі як вимога економіки / М. Й. Меєрович // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Вип. 16 (19). – К.: Міленіум, 2007. – С. 257-262.
  75.Михайлова И. Г. Креативная личность и художественное творчество в переходные эпохи / И. Г. Михайлова // Мир психологии. – 2005. – № 1 (41). – С. 60 70.
  76.Моляко В. А. Концепция творческой одарённости / В. А. Моляко // Первые международные научные Ломовские чтения. – М: МГУ, 1991. – С. 102-104.
  77.Моляко В. О. Методологічні та теоретичні проблеми дослідження творчої діяльності // Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / За загальною редакцією В. О. Моляко. – К.: «Освіта України», 2008. – С. 7-51.
  78.Музика О. Л. Стратегіально-ціннісна організація свідомості творчо обдарованої особистості // Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / За загальною редакцією В. О. Моляко. – К.: «Освіта України», 2008. – С. 432-501.
  79.Носков В. И. Технология формирования творческой самостоятельности личности студента / В. И. Носков, Е. М. Левченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №9. – С. 8-19.
  80.Оганесян Н. Т. Практикум по психологии творчества / Н. Т. Оганесян. – М.: Флинта: МПСИ, 2007. – 528 с.
  81.Пашнев Б. К. Психодиагностика одарённости / Б. К. Пашнев // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №1. – С. 24-30.
  82.Перкинс Д. Н. Творческая одарённость как психологическое понятие / Д. Н. Перкинс // Общественные науки за рубежом. Реферативный журнал. Серия «Науковедение». – 1988. – №4. – С.88-92.
  83.Полани М. Личностное знание / М. Полани. – М.: Просвещение, 1985. – 343 с.
  84.Пономарёв Я. А. Фазы творческого процесса (вместо введения) / Я. А. Пономарёв // Исследование проблем психологии творчества / Ответственный редактор Я. А. Пономарёв. – М.: Наука, 1983. – С. 247-265.
  85.Пономарёв Я. А. Психология творчества / Я. А. Пономарёв// Тенденции развития психологической науки. М.: Наука, 1988. – С. 21-25.
  86.Пономарёв Я. А. Рефлексия в развитии творческого мышления / Я. А. Пономарёв, И. Н. Семёнов, С. Ю. Степанов // Психологический журнал, 1986. – Т.7. – №6. – С.158-159.
  87.Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1984. – 288 с.
  88.Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд. О. М. Степанов]. – К.: «Академвидав», 2006. – 424 с. (Енциклопедія ерудита).
  89.Пузел Л.Г. Психологические механизмы развития креативности личности: автореф. дис… канд. психол. наук. 19.00.01 / Пузел Любовь Григорьевна – Красноярск, 2006. – 23 с.
  90.Роджерс Н. Фасилитация творчества / Н. Роджерс; [пер. з англ. О. Б. Орлов, Д. Е. Ресина] // Вопросы психологии. – 2007. - № 6. – С.64-73.
  91.Розіна І. В. Особливості розвитку креативних форм мислення у підлітковому віці: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Розіна Ірина Володимирівна. – Одеса, 2009. – 20 с.
  92.Розова Т.М. Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Розова Тетяна Миколаївна. – К., 2007. – 23 с.
  93.Роменець В. А. Психологія творчості: Навч. посібник. 2-ге вид., доп / В. А. Роменець. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.
  94.Рубинштейн С. Л. Принципі и пути развития психологии / С. Л. Рубинштейн – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 356 с.
  95.Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности / С. Л. Рубинштейн // Вопросы психологии. – 1986. – № 4. – С. 101-104.
  96.Рудкевич Л. А. Возрастная динамика самореализации творческой личности / Л. А. Рудкевич, Е. Ф. Рыбалко // Психологические проблемы самореализации личности. СПб: Издательство СПбГУ, 1997. – С. 89-106.
  97.Сагадеев А. В. Ибн Рушд (Аверроэс; Приложение) / Сагадеев А. В. – М.: Наука, 1973. – 234 с.
  98.Cвенцицкий А. Л. Краткий психологический словарь / А. Л. Свенцицкий. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 512 с.
  99.Селиванов В. И. Избранные психологические труды / В. И. Селиванов. Рязань: Прометей, 1992. – 341 с.
  100.Семёнов И. Н. К нормативному анализу познавательной деятельности при решении творческих задач / И. Н. Семёнов// Психологические исследования. – Вып. 7. – М.: МГУ, 1977. – С. 38-49.
  101.Семёнов И. Н. Типы взаимодействия наук и методологические ориентации в психологии творчества и рефлексии / И. Н. Семёнов, С. Ю. Степанов // Наука о человеке. – М.: ИП АН СССР, 1989. – С. 248-266.
  102.Симоненко С. М. Візуально-мисленнєві стратегії як механізми візуального мислення // Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / За загальною редакцією В. О. Моляко. – К.: «Освіта України», 2008. – С. 103-160.
  103.Cимоненко С. М. Психологічні механізми розвитку креативності, вербального та невербального мислення у підлітковому віці / С. М. Симоненко, І. В. Розіна // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. –2010. – Лютий. – С. 188-192.
  104.Тернавська Т. А. Вивчення розвитку невербальної креативності як складової пізнавальної активності студентів університету / Т. А. Тернавська // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Вип. 1. – К.: Гнозис, 2008. – С. 10-16.
  105.Третяк Т. М. Стратегія комбінування в технічній творчості учнів // Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / За загальною редакцією В. О. Моляко. – К.: «Освіта України», 2008. – С. 291-355.
  106.Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. Адаптированный вариант / Е.Е. Туник. – СПб: Речь, 2006. – 176 с.
  107.Тэкэкс К. Одарённые дети: пер. с англ. Д. А. Линника и А. Г. Мкервали / Общ. ред. Г. В. Бурменской и В. М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.
  108.Федотова Г. В. Основні підходи до проблеми розвитку креативності особистості / Г. В. Федотова // // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №9. – С. 60 -64.
  109.Фрейд З. Психология бессознательного: сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М. Г. Ярошевский. – М.: Просвещение, 1990. – 448 с.
  110.Фролова Є. В. Креативність як чинник успішності навчальної діяльності / Є. В. Фролова // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2009. – Вип. 32. – С. 204-214.
  111.Хазратова Н. В. Формирование креативности под влиянием социальной микросреды: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Хазратова Нируза Вакильевна. – М., 1993. — 22 с.
  112.Харченко С. В. Интеллектуальные и творческие способности мужчин и женщин / С. В. Харченко // // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №8. – С. 75-80.
  113.Харцій О. М. Креативність у майбутніх менеджерів організацій / О. М. Харцій // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Вип. 41. - № 842. – С. 347-352.
  114.Хомуленко Т. Б. Психологія праці та організаційна психологія : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Хомуленко – Х. : ХНАДУ, 2009. – 279 с.
  115.Холмогорова А. Б. Культура, эмоции и психическое здоровье / А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян // Вопросы психологии. – 1999. - № 2. – С. 61-74.
  116.Чжоу Ян. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у студентів музичних факультетів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Чжоу Ян. – Одеса, 2010. – 21 с.
  117.Чернобровкін В. М. Психологічні аспекти прийняття рішень у проблемних ситуаціях педагогічної діяльності як мисленнєвого процесу // Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / За загальною редакцією В. О. Моляко. – К.: «Освіта України», 2008. – С. 160-203.
  118.Чорна Л. Г. Особливості прояву стратегій творчого мислення в обдарованих старшокласників// Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко / За загальною редакцією В. О. Моляко. – К.: «Освіта України», 2008. – С. 501-550.
  119.Чуковский К. И. Илья Репин / К. И. Чуковский. – М.: Просвещение, 1969. – С.13-18.
  120.Шадриков В. Д. О содержании понятий «способность» и «одарённость» / В. Д. Шадриков // Психологический журнал, 1983. – Т.4. – № 5. – С. 3-10.
  121.Шеншев Л. В. Об одном приёме возбуждения познавательного интереса / Л. В. Шеншев // Новые исследования в педагогических науках. – М.: Просвещение, 1965. – Вып. 138. – С. 120-139.
  122.Шило О. С. Проблема ціннісних орієнтацій в контексті творчої діяльності особистості / О. С. Шило // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія; за ред. С. Д. Максименка. – Київ: ДП «Інфомаційно-аналітичне агентство», 2008. – Т. 10. – Вип. 7. – С. 580-591.
  123.Щербакова Е. Е. Педагогическая креативность как фактор профессионального развития студентов: автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.08 / Щербакова Елена Евгеньевна. – Чебоксары, 2006. – 40 с.
  124.Эллиот П. К. Префронтальная область коры больших полушарий головного мозга как организатор волевых действий и её роль в высвобождении творческого потенциала человека // Общественные науки за рубежом. – Реферативный журнал. Серия «Науковедение». – 1988. – №1. – С. 86-87.
  125.Юркевич В. С. Изучение общей одарённости за рубежом / В.С. Юркевич // Вопросы психологии. – 1971. – №4. – С.160.
  126.Яголковский С. Р. Влияние обмена идеями на креативность: автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.01 / Яголковский Сергей Русланович. – М., 2005. – 24 с.
  127.Яковлева Е.Л. Эмоциональные механизмы личностного и творческого развития / Е.Л. Яковлева // Вопросы психологии. – 1997. – № 4. – С. 20-27.
  128.Allena A. Complex Spatial Skills: The Link Between Visualization and Creativity / A. Allena // Creativity Research Journal. – 2010. – V. 22. – Iss. 3. – P. 241 – 249.
  129.Allport G. W. The person in psychology: selected essays. – Boston: Beacon Press, 1968. – 560 p.
  130.Altman R. Social-emotional development of gifted children and adolescents: a research model // Roeper review. – 1983. – V.6(2). – P.65-68.
  131.Amabile T. M., Hennessey B. A. The conditions of creativity // R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The nature of creativity. – Cambridge: Cambridge Press, 1988. – P. 11-13.
  132.Baldwin A. Y. Gender schema theory and its implications for child development: raising gender-aschematic children in a gender-aschematic society // Signs. – V. 8(4). – P.598-616.
  133.Bandura A. Regulation of cognitive process through perceived self-efficiency // Developmental psychology. – 1989. – V. 25. – P. 729-735.
  134.Barclay C. R., Petitto A. L. Creative activity in the context of real life: A response to M. Csikczentmihalyi // New Ideas in Psychology. – 1989. – V. 7. – P. 41-48.
  135.Barron F. Putting creativity to work // R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – P. 76-98.
  136.Buhler K. Die geistige Entwicklung des Kindes, 3-e Auf. Jena. 1922. – S. 453-465.
  137.Cooper R., Jayatilaka B. Group Creativity: The Effects of Extrinsic, Intrinsic, and Obligation Motivations / R. Cooper; B. Jayatilaka // Creativity Research Journal. – 2006. – V. 18. – Iss. 2. – P. 153 – 172.
  138.Charyton C., Snelbeckera G. General, Artistic and Scientific Creativity Attributes of Engineering and Music Students / C.Charyton, G. Snelbeckera // Creativity Research Journal. – 2007. – V.19. – Iss. 2 & 3. – P. 213-225.
  139.Colangelo N. Counseling needs of culturally diverse gifted students// Roeper review. – 1985. – V.6(1). – P.30-32.
  140.Davidson J. The role of insight in giftedness // R. Sternberg, J. Davidson (eds.) Conception of giftedness. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 201 -222.
  141.Erickson E. Life cycle. In international encyclopedia of the social science. – New York: Crowel Collier & Macmillan, 1968. – V.9. – P. 286-292.
  142.Feldman D. N. Creativity: dreams, insight and transformation // R. Sternberg, T. Tardiff (eds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambridge Press, 1988. – P. 271 – 297.
  143.Fischbein E. Intuition and proof // For the learning of Mathematics, ed. 3(2), 1982. – P.9-18.
  144.Fleming E. & Takacs C. A model for educating teachers of the gifted and talented // Roeper review. – 1983. – V.6. – P.22-26.
  145.Fuchsa G., Kumara V., Portera J. Emotional Creativity, Alexithymia, and Styles of Creativity / G. Fuchsa, V. Kumara, J. Portera // Creativity Research Journal. – 2007. – V.19. – Iss. 2 & 3. – P. 233-245.
  146.Gardner H. Creative lives and creative works: a synthetic scientific approach // R. Sternberg, T. Tardiff (eds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambridge Press, 1988. – P. 298-324.
  147.Goldstein K. Language and language disturbances. – New York: Grune and Stratton, 1948. – 234 p.
  148.Gruber H., Devis S. Inching our way up Mount Olympus: the evolving-system approach thinking // R. Sternberg, T. Tardiff (eds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – P. 253-270.
  149.Guilford Y.P. The nature of human intelligence. New York: Mc-Gaw Hill, 1967. – P.23-47.
  150.Honga E., Milgramb R. Creative Thinking Ability: Domain Generality and Specificity / E. Honga; R. Milgramb // Creativity Research Journal. – 2010. – V. 22. – Iss. 3. – P. 272-287.
  151.Horney K. Neurosis and human growth. The struggle toward self-realization. New York: University New York Press, 1956. – 331 p.
  152.Howley C.B. & Howley A.A. A personal record: is acceleration worth the effort? // Roeper review. – 1985. – V.8(1). – P.43-45.
  153.Joya S. Personality and Creativity in Art and Writing: Innovation Motivation, Psychoticism, and (Mal)Adjustment / S. Joya // Creativity Research Journal. – 2008. – V. 20. – Iss. 3. – P. 262-277.
  154.Karlson Y. L. Inheritance of creative intelligence. Chicago: University Chicago Press, 1978. – P. 138.
  155.Kellera C., Lavisha L., Browna C. Creative Styles and Gender Roles in Undergraduates Students / C. Kellera, L. Lavisha, C. Browna // Creativity Research Journal. – 2007. – V. 19. – Iss. 2 & 3. – P. 273-280.
  156.Kline B. E. & Meckstroth E. A. Understanding and encouraging the exceptionally gifted child // Roeper review. – 1985. – V.8(1). – P.24-29.
  157.Kreitlera S., Casakinb H. Motivation for Creativity in Design Students / S. Kreitlera, H. Casakinb // Creativity Research Journal. – 2009. – V. 21. – Iss. 2 & 3. – P. 282-293.
  158.Langly P., Johns R. A computational model of scientific insight // R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – P. 177-201.
  159.Leron, U. A direct approach to indirect proof // Educational studies in mathematics, № 16, 1985. – P.321-325.
  160.Maslow A. H. Self-actualizing people: a study of psychological health / Personality symposia: [Symposium №1 on values]. – New York: Grune & Stratton. – 1950. – P.11-34.
  161.Maslow A. H. Motivation and personality (3rd ed.). – New York: Harper and Row, 1987. – 343 p.
  162.McCloskey M. Intuitive physics // Scientific American, 1983. № 248. – P. 114- 122.
  163.Mednick S. A. The associative basis of the creative process // Psychological Review, 1969. № 2. – P. 220-232.
  164.Michel W., Backer N. Cognitive formations of reward object through instructions // Journal of Personality and Social Psychology. 1975. V. 39. – P. 24-26.
  165.Moneta G. A model of scientist’s creative potential // Philosof. Psychology. 1993. V.6 (1). – P. 23-37.
  166.Muir A. The psychology of mathematical creativity // Mathematical intelligencer, 1988. №10(1). – P. 33-37.
  167.Murray H. A. Prospect for psychology // American scientist. – 1962. – V. 136. – P. 483-488.
  168.Oziel L. J., Oziel L. D., Kochen R. H. Effects of instructional set on production of creative responces. – Journal Psychological reports. – 1972. – V. 31. – Iss. 1. – P. 93-94.
  169.Pannellsa T., Claxtona A. Happiness, Creative Ideation, and Locus of Control / T. Pannellsa, A. Claxtona // Creativity Research Journal. – V. 20. – Iss. 1. – P. 67 – 71.
  170.Percins D.N. The possibility of invention // R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. - P. 362-375.
  171.Perez G. Perceptions of the young gifted child // Roeper review. – 1980. – V. 3(2). – P.9-11.
  172.Rogers C. On becoming a person: a therapist’s view of psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin, 1961. – 241 p.
  173.Sarsania M. Do High and Low Creative Children Differ in Their Cognition and Motivation? / M. Sarsania // Creativity Research Journal. – 2008. – V. 20. – Iss. 2. – P. 155-170.
  174.Sawyer W. W. Intuitive understanding of mathematical proof // Bulletin of the I.M.A. – 1987. – №23. – P. 61-62.
  175.Schoenfeld A. H. Beyond the purely cognitive: belief systems, social cognitions and metacognition as driving forces and intellectual performance // Cognitive science. – 1983. – №7. – P. 329-363.
  176.Schwartz L. Advocacy for the neglected gifted: females // Gifted child quarterly. – 1994. – V. 24. – P.113-117.
  177.Sfard A. Transition from operational to structural conception: the notion of function revisited // Proceedings of PME 13 – 1989. – №3. – P. 151-158.
  178.Simmonsa A., Renb R. The Influence of Goal Orientation and Risk on Creativity / A. Simmonsa, R. Renb // Creativity Research Journal. – 2009. – V. 21. – Iss. 4. – P. 400 – 408.
  179.Simonton D. Genius, creativity and leaderships: Psychometric inquiries. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. – P. 13-21
  180.Sternberg R. General intellectual ability // Human ability by R. Sternberg. Chicago: University Chicago Press, 1985. – P. 5-31.
  181.Sternberg R., Lubart T. Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity. New York: Free Press, 1995. – P. 7-18.
  182.Takacs C. They don’t get gifted until fourth grade: what parents can do until then // Roeper review. – 1982. – V. 4. – P.43-45.
  183.Tardif T., Sternberg R. What we know about creativity? // R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. - P. 429-436.
  184.Taylor C. W. Cultivating multiple creative talents in students // Journal for the Education of the Gifted, 1985. Vol. 8. - P. 187-198.
  185.The individual psychology of Alfred Adler: a systematic presentation on selecting from his writings / Ed. by H. L. Anslacher, R. R. Anslacher. New York: University New York Press, 1956. – 435 p.
  186.Thesleff H. Studies in Plato’ns two-level model / H. Thesleff. – Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. – 1996. – P. 30-33.
  187.Torrance E. P. Scientific views of creativity and factors affecting its growth. Daedalus: Creativity and Learning, 1965. – P. 348-369.
  188.Torrance E. P. The nature of creativity as manifest in the testing / R. Sternberg, T. Tardif (eds.) // The nature of creativity. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – P. 43-55.
  189.Vernon P. E. Psychological studies on creativity // Journal of Child Psychology and Psychiatry. – 1967. – № 8. – P. 135-165.
  190.Walberg H. J. Creativity and talent as learning // R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – P. 340-351.
  191.Wallach M. A., Kogan N. A. A new look at the creativity – intelligence distinction // Journal of personality. – 1965. – № 33. – P. 348-369.
  192.Weisberg R. Problem solving and creativity // R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – P. 148-166.
  193.Willings D. The specific needs of adults who are gifted // Roeper review. – 1985. – V. 8(1). – P.35-38.
  194.Wortman C. B., Loftus E. F. Psychology / C.B. Wortman, E. F. Loftus. – N.Y.: Free Press, 1988. – 622 p.
  195.Wu C., Cheng Y., Ip H., McBride-Chang C. Age Differences in Creativity: Task Structure and Knowledge Base / C. Wu; Y. Cheng; H. Ip; C. McBride-Chang // Creativity Research Journal. – 2005. – V. 17. – Iss. 4. P. 321 – 326.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины