КОПІНГ-РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ : КОПИНГ-РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • КОПІНГ-РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
 • Альтернативное название:
 • КОПИНГ-РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 245
 • ВУЗ:
 • Запорізький національний університет
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису


  ГРАНДТ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

  УДК 159.96:613.6-055

  КОПІНГ-РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ


  19.00.01 – загальна психологія, історія психології

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
  психологічних наук

  Науковий керівник:
  ВІРНА ЖАННА ПЕТРІВНА
  доктор психологічних наук,
  професор

  Київ – 2012
  ЗМІСТ

  ВСТУП…………………………………………………………………………..……4
  РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ................................................................................................11
  1.1. Психологія професійного здоров’я особистості...........................................11
  1.1.1. Аналіз поняття здоров’я особистості в медико-психологічній літературі....................................................................................................................11
  1.1.2. Сутність та структура професійного здоров’я особистості.........................25
  1.2. Сутність та особливості копінг-ресурсів в системі професійного здоров’я особистості................................................................................................................ 42
  1.2.1. Загальна характеристика поняття копінг......................................................42
  1.2.2. Психологічний аналіз структурних компонентів копінгу...........................52
  1.2.3. Сутність та особливості копінг-ресурсів особистості.................................66
  Висновки до першого розділу..................................................................................76
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОПІНГ-РЕСУРСІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ................79
  2.1. Психологічна характеристика представників екстрених служб....................79
  2.2. Теоретична модель копінг-ресурсів професійного здоров’я представників екстрених служб .......................................................................................................91
  2.3. Обґрунтування програми та методів дослідження.........................................97
  Висновки до другого розділу.................................................................................109
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОПІНГ-РЕСУРСІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ПРЕДСТАВНИКІВ ЕКСТРЕНИХ СЛУЖБ.....................................................................................................................111
  3.1. Діагностика професійного здоров’я представників екстрених служб ...................................................................................................................................111
  3.2. Діагностика особистісно-поведінкових властивостей представників екстрених служб......................................................................................................122
  3.3. Діагностика копінг-стратегій поведінки представників екстрених служб.........................................................................................................................140
  3.4. Особистісно-поведінкові ознаки копінг-ресурсів професійного здоров’я представників екстрених служб.............................................................................145
  3.5. Копінг-ресурси як чинник професійного здоров’я представників екстрених служб: вектори психологічної ефективності збереження професійної надійності.................................................................................................................160
  Висновки до третього розділу ...............................................................................168
  ВИСНОВКИ.............................................................................................................171
  ДОДАТКИ................................................................................................................174
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................219
  ВСТУП

  Актуальність теми. Кардинальні соціально-економічні зміни сучасного життя торкаються як суспільства в цілому, так і професійної сфери, в якій реалізує себе фахівець. Досить часто моменти реалізації в професійній діяльності, яка має свої норми і зразки, входять до кола внутрішньо-особистісних проблем фахівця у переживанні суперечностей адаптації до цих умов. Така суперечність актуалізує питання детермінант професійної реалізації, де центральну позицію займає проблема професійного здоров’я фахівця. Коли йдеться про фахівців екстрених служб, то ця проблема набуває подвійної актуальності, адже їх праця пов’язана з підвищеною активністю психічних функцій, емоційною та інтелектуальною напругою.
  Проблема збереження професійного здоров’я особистості в екстремальних умовах належить до вельми значущих як у суто науковому, так і у практичному плані. Підтвердженням цьому є дослідження відомих вітчизняних та зарубіжних психологів (С. Безносов, Р. Березовська, В. Бодров, М. Василенко, Н. Волянюк, Т. Гущіна, О. Кокун, І. Корнієнко, Р. Лазарус, Р. Мосс, А. Налчаджан, С.Олдвин, Ю. Постилякова, О. Саннікова, С. Фолькман, Ч. Холахан та ін.), у яких конкретизовані різноманітні аспекти впливу адаптаційних процесів на професійне здоров’я людини. Однак на фоні існуючих доробок, сьогодні бракує наукових розвідок, присвячених проблемі копінг-ресурсів професійного здоров’я особистості. Попри велику кількість досліджень природи та механізмів копінг-поведінки, -стратегій та -стилів серед яких праці І. Ващенко, Н. Водоп’янової, Л. Дьоміної, І. Корнієнка, Т. Крюкової, В. Маріщука, К. Муздибаєва, С. Нартової-Бочавер, Н. Родіної, М. Фетіскіна, можна простежити певну прогалину щодо вивчення таких ресурсних ознак особистості, у яких сконцентровані сенсорні, когнітивні, емоційні та комунікативні ресурси, що визначають результативність професійної діяльності. Отже проблема збереження професійного здоров’я не може залишатися поза контекстом вивчення копінг-ресурсів особистості, відсутність чи послаблення яких, часто призводить до синдромів хронічної втоми та емоційного вигоряння, і навіть до психосоматичних захворювань.
  Методологія вивчення збереження професійного здоров’я особистості розкривається у працях таких вчених як В. Ананьєв, Ж. Вірна, Л. Коробка, М. Корольчук, Г. Ложкін, С. Максименко, Г. Мешко, Г. Нікіфоров, В. Пономаренко, В. Черняк тощо, зумовлює необхідність вивчення цього психологічного феномену у прикладній інтерпретації його місця та ролі в діяльності фахівців екстрених служб, адже саме у цій професійній сфері спостерігається дефіцит наукових досліджень впливу екстремальних факторів на адаптаційні процеси професійної реалізації. В той же час відсутні роботи, що присвячені проблемі копінг-ресурсів як чинника збереження професійного здоров’я фахівців екстрених служб.
  Таким чином, актуальність дослідження теоретичних та прикладних аспектів копінг-ресурсів професійного здоров’я фахівців екстрених служб зумовлена необхідністю подолання негативного впливу екстремальних умов професійної діяльності та недостатня розробленість проблеми й вплинули на вибір теми дисертаційного дослідження «Копінг-ресурси як чинник збереження професійного здоров’я особистості».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибраний напрям дисертаційного дослідження є складовою тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри практичної психології Запорізького національного університету «Психолого-педагогічне забезпечення підготовки фахівців для впровадження освітніх інновацій» (державний реєстраційний номер 0106U012657). Тему дисертації затверджено на засіданні науково-технічної ради університету Запорізького національного університету (протокол № 1 від 29. 09. 2011 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 25. 10. 2011 р.).
  Об’єкт дослідження – професійне здоров’я особистості.
  Предмет дослідження – копінг-ресурси як чинник збереження професійного здоров’я фахівців екстрених служб.
  Гіпотеза дослідження: професійне здоров’я фахівців екстрених служб зумовлене копінг-ресурсами як певною структурою особистісно-поведінкових властивостей, які визначають професійну надійність в умовах екстремальних ситуацій.
  Мета дослідження – полягає у теоретичному та емпіричному обґрунтуванні копінг-ресурсів як чинника збереження професійного здоров’я фахівців екстрених служб.
  Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:
  1. Провести теоретичний аналіз проблеми в психологічній літературі.
  2. Побудувати теоретичну модель копінг-ресурсів професійного здоров’я фахівців екстрених служб.
  3. Емпірично встановити структурні компоненти копінг-ресурсів професійного здоров’я та їх взаємозв’язок у прояві особистісно-поведінкових властивостей фахівців екстрених служб.
  4. Обґрунтувати специфічні ознаки та закономірності прояву копінг-ресурсів як чинника збереження професійного здоров’я представників екстрених служб.
  Теоретико-методологічну основу дослідження склали: загальні положення про сутність і структуру професійного здоров’я особистості (В. Ананьєв, В. Бодров, Ж. Вірна, І. Галецька, Л. Коробка, Г. Ложкін, С. Максименко, М. Мушкевич, Г. Нікіфоров, Н. Шевченко та ін.); основні теоретичні конструкти тлумачення копінг-поведінки особистості (Н. Водоп’янова, О. Жукіна, І. Корнієнко, Р. Лазарус, В. Лебєдєв, К. Муздибаев, Н. Родіна та ін.); базові уявлення про структурно-функціональну організацію копінг-ресурсів професійного здоров’я особистості (В. Абабков, О. Журавльов, Ю. Постилякова, О. Самара, Б. Смірнов, М. Фетіскін, І.Шкуратова, та ін.); наукові здобутки щодо вивчення особливостей професіоналізації фахівців екстрених служб (Г. Бондар, І. Ващенко, О. Матеюк, В. Медведєв, С. Миронець, О. Назаров, О. Самонов, О. Склень, О. Тімченко та ін.).
  Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань було використано такі методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, систематизація наукової літератури з питань професійного здоров’я та копінг-ресурсів особистості в генеральній сукупності представників екстрених служб); емпіричні (спостереження; бесіда; тестування: багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (О. Маклакова і С. Чермяніна), «Шкала організаційного стресу» у російськомовній адаптації Н. Водоп'янової, опитувальник оцінки рівня психологічної і фізіологічної професійної дезадаптації (Н. Родіної), методика багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла (№ 105), опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки – 98», методика «Тип поведінкової активності» (Л. Вассермана і Н. Гуменюка), опитувальник «Копінг-стратегії» (Р. Лазаруса), опитувальник мотивації афіліації (А. Мехрабіяна), методика дослідження рівня емпатійних тенденцій (І. Юсупова), опитувальник вивчення міжособистісних відносин (В. Шутца), шкала локусу контролю (Дж. Роттера); методи статистичної обробки даних (t-критерій Ст’юдента для виявлення статистично значущих відмінностей, факторний аналіз для виділення основних факторів та виявлення взаємозв’язків між копінг-ресурсами та показниками професійного здоров’я фахівців екстрених служб). Обрахунок даних здійснювався за допомогою комп’ютерного забезпечення SPSS Statistics 19.0, Statistics 17.0 та Microsoft Office Excel 2007.
  Організація і база дослідження. Науково-дослідницька робота здійснювалась на базі комунальної установи «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» (м. Запоріжжя), комунального закладу «Луцька станція швидкої медичної допомоги» (м. Луцьк), головного територіального управління МНС України в Запорізькій області, головного управління держтехногенбезпеки у Запорізькій області впродовж 2010-2011 років. Контингент досліджуваних склали 108 представників персоналу швидкої та невідкладної медичної допомоги та 117 представників служби Міністерства надзвичайних ситуацій.
  Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що:
  - уперше запропоновано теоретичну модель копінг-ресурсів професійного здоров’я представників екстрених служб; встановлено, що професійне здоров’я фахівців екстрених служб зумовлене копінг-ресурсами як певною структурою особистісно-поведінкових властивостей, які визначають професійну надійність в умовах екстремальних ситуацій;
  - уточнено поняття «копінг-ресурси професійного здоров’я особистості»; удосконалено теоретичні здобутки щодо вивчення копінг-ресурсів у їх структурній організації (фізичні, соціально-психологічні, морально-нормативні) та функціональних характеристиках прояву професійного здоров’я (соматопсихічне, соціально-психологічне та морально-етичне) фахівців екстрених служб;
  - подальшого розвитку набули положення про копінг-ресурси фахівців екстрених служб як функціональні атрибути професійного здоров’я, які виконують адаптаційну, ідентифікаційну та інтегративну функції; як чинники збереження професійного здоров’я фахівців екстрених служб (психофізіологічний, особистісно-рольовий та організаційно-статусний), які визначають їх професійну надійність.
  Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, що емпіричним шляхом обґрунтовано адекватність апробованого комплексу діагностичних засобів; його результати можуть використовуватися в роботі психологів для корекційної реконструкції профілю особистісно-поведінкового самовдосконалення фахівців екстрених служб. Висновки роботи можуть бути використані при викладанні навчальних дисциплін «Загальна психологія», «Психологія здоров’я», «Психодіагностика», «Психологія праці», «Інженерна психологія».
  Результати дослідження впроваджено у Запорізькому національному університеті (довідка № 01-25/65 18.05.2012 р.), Волинському національному університеті імені Лесі Українки (довідка №3/1999 від 15.05.2012 р.), комунальному закладі «Луцька станція швидкої медичної допомоги» (довідка №1.10/273 від 15.05.2012 р.), комунальній установі «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань» ЗОР (довідка № 1.14/758 від 14.05.2012 р.), Головному управлінні держтехногенбезпеки у Запорізькій області (довідка № 11/5-1/2207 від 21.05.2012 р.).
  Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися автором на міжнародних науково-практичних конференціях: «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (Одеса, 2010), «Актуальні проблеми педагогіки та психології» (Львів, 2011), «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія та практика» (Суми, 2011), «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс» (Мелітополь, 2011), міжнародному науково-практичному конгресі «Стрес та захист психологічного здоров’я в умовах сучасного суспільства» (Мелітополь, 2010), всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читаннях «Навчання виховання та розвиток» (Бердянськ, 2011), всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Освіта і здоров’я: формування здоров`я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу» (Суми, 2010), «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (Запоріжжя, 2011), «Створення психологічних умов для збереження здоров’я молоді в процесі навчання» (Дніпропетровськ 2011) «Особистість в екстремальних умовах» (Львів 2012), університетських науково-практичних конференціях: «Молода наука – 2010» (Запоріжжя, 2010), «Молода наука – 2011» (Запоріжжя, 2011), доповідалися на розширених засіданнях кафедри практичної психології Запорізького національного університету (2009-2012 рр.).
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 16 публікаціях, з яких 6 статей у виданнях, що включені МОН молодьспорту України до переліку фахових у галузі психології, 10 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.
  Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 5 додатків обсягом 45 сторінок, списку використаних джерел (270 найменувань, з них 52 – іноземною мовою). Основний зміст дисертації представлений на 173 сторінках. Робота містить 22 таблиці на 11 стор., 7 рисунків на 5 стор.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Реалізація проведення теоретико-методологічного аналізу проблеми професійного здоров’я дала змогу узагальнити його розуміння як стану соматопсихічного, соціально-психологічного та морально-етичного благополуччя працівників, за допомогою якого відбувається виконання професійних обов’язків з найменшими витратами і найбільшою ефективністю.
  Обґрунтування основних компонентів (соматопсихічний, соціально-психологічний, морально-етичний) та факторів (фізичні, психологічні, соціально-психологічні) професійного здоров’я фахівця, дало можливість побудувати теоретичну модель професійного здоров’я особистості.
  2. З’ясовано, що для успішного вирішення проблемних ситуацій в умовах професійної діяльності застосовуються стратегії опанування, конструктивність яких допомагає уникнути емоційних та фізичних перевантажень та виснаження організму. Поступовий аналіз різноманітних підходів до вивчення проблеми копінгу дає змогу зрозуміти копінг-ресурси як складне структурне утворення, яке визначає вибір ефективних способів опанування, і є основою для усвідомлених та цілеспрямованих дій фахівця, які забезпечують ефективне виконання професійної діяльності особистості, і є запорукою збереження професійного здоров’я фахівця.
  Запропонована теоретична модель копінг-ресурсів професійного здоров’я представників екстрених служб показала, що виділені структурні компоненти перебувають у тісному зв’язку не тільки із показниками професійного благополуччя, але й опосередковані системою особистісно-поведінкових властивостей суб’єкта професійної діяльності.
  3. Емпірично встановлено, що професійне здоров’я фахівців екстрених служб зумовлене копінг-ресурсами як певною структурою особистісно-поведінкових властивостей, які визначають професійну надійність в умовах екстремальних ситуацій.
  Застосування методу факторного аналізу дало змогу виявити на загальній вибірці досліджуваних фахівців екстрених служб такі фактори як: адаптаційний потенціал, готовність до ризику, толерантність, стриманість, відповідальність, прагнення до експериментування, контроль та планування. Психологічний зміст виявлених особистісно-поведінкових властивостей фахівців екстрених служб у своїй структурній організації (фізичні, соціально-психологічні, морально-нормативні) відображають структурно-функціональний зміст прояву їх професійного здоров’я (соматопсихічне, соціально-психологічне та морально-етичне).
  4. З огляду на отримані результати дослідження копінг-ресурсів професійного здоров’я фахівців екстрених служб обгрунтовано специфічні ознаки та психологічні закономірності прояву цього психологічного явища. Зазначено, що структурні компоненти копінг-ресурсів фахівців екстрених служб як функціональні атрибути професійного здоров’я виконують адаптаційну, ідентифікаційну та інтегративну функції, кожна з яких відображає структурно-функціональний зміст професійного здоров’я – відповідно соматопсихічне, соціально-психологічне та морально-етичне здоров’я.
  5. Психологічний зміст структурних компонентів копінг-ресурсів особистості конкретизує процес професійної реалізації фахівців екстрених служб та окреслює фактори збереження їх професійного здоров’я: 1 – психофізіологічний фактор, який характеризує фізичні копінг-ресурси, визначається високим рівнем загальної нервово-психічної активності (гарний настрій, відсутність втоми, відсутність порушення циклу «сон-активність»), емоційною стійкістю, високою експресивністю; 2 – особистісно-рольовий фактор, який характеризує соціально-психологічні копінг-ресурси, визначається комунікабельністю, соціальною сміливістю, практичністю, середнім значенням конформізму, відсутністю рольової конфліктності та невизначеності, високою мотивацією до саморозвитку та професійного зростання; 3 – організаційно-статусний фактор, який характеризує морально-нормативні ресурси, визначається адекватною самооцінкою, соціальним інтересом, контактністю, моральною нормативністю, високим контролем над собою, контролем за прийняттям рішень, вмінням планувати дії та оцінювати результати діяльності, самостійністю, високим рівнем саморегуляції.
  Запропоновано можливі напрями організації роботи щодо збереження професійного здоров’я фахівців екстрених служб: 1) створення автоматизованих діагностико-консультаційних систем із зміцнення фізичного стану і психосоматичного здоров’я співробітників; формування індивідуальних оздоровчих рекомендацій; 2) удосконалення методів діагностики змін стану психосоматичного здоров’я співробітників організації і факторів ризику порушень нервово-психічного статусу; 3) розробка спеціальних тренінгових програм, які дають змогу здійснювати персоніфікацію методів психічного самозахисту особистості фахівців екстрених служб.
  Перспективами подальшої розробки та дослідження проблеми є впровадження системної фіксації показників професійного здоров’я фахівців екстрених служб, де показники використання їх копінг-ресурсів будуть основою для психологічної реконструкції профілю особистісно-поведінкового самовдосконалення. Поряд з цим характеристики копінг-ресурсів уможливлять удосконалення теоретико-методологічних конструктів вивчення професійного здоров’я особистості фахівців екстрених служб та прикладних аспектів конструктивної гармонізації процесу їх професіоналізації.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абабков В. А. Адаптация к стрессу : Основы теории, диагностики, терапии / В. А. Абабков, М. Перре. – СПб. : Речь, 2004. – 166 с. – (Психологический практикум).
  2. Александров Ю. В. Профессиональная деформация сотрудников органов внутренних дел и пути ее коррекции : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.06 „Юридическая психология” / Ю. В. Александров. – Харьков, 2003. – 18 с.
  3. Александрова Л. А. Психологические ресурсы адаптации личности к условиям повышенного риска природных катастроф : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Александрова Лада Анатольевна. – М., 2004. – 207 c.
  4. Амосов Н. М. Здоровье человека / Н. М. Амосов, Я. А. Бендет. – М. : Проспект, 1984. – 234 с.
  5. Ананьев В. А. Основы психологии здоровья. Кн. 1 : Концептуальные основы психологии здоровья / Ананьев В. А. – СПб. : Речь, 2006. – 384 с.
  6. Ананьев В. А. Практикум по психологии здоровья : методическое пособие по первичной специфической и неспецифической профилактике / В. А. Ананьев. – СПб. : Речь, 2007. – 320 с.
  7. Анисимова О. А. Психолого-педагогическая компетентность как фактор сохранения и укрепления профессионального здоров’я учителя : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Анисимова Оксана Анатольевна. – М., 2002. – 160 c.
  8. Анцыферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуации и психологическая защита / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15, № 1. – С. 3–19.
  9. Анцыферова Л. И. Психология повседневности, жизненный мир личности и "техники" ее бытия / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1993. – Т. 14, № 2. – С. 3–16.
  10. Баевский Р. М. Проблемы здоровья и нормы: точка зрения физиолога / Р. М. Баевский // Клиническая медецина. – 2000. – № 4. – С. 18–25.
  11. Байкова Л. А. Теоретико-методологічні основи дослідження взаємозв’язку психічного, психологічного й соціального здоров’я / Л. А. Байкова // Психологічні перспективи. – 2010. – Вип. 15. – С. 3–8.
  12. Бассин Ф. В. О силе Я и психологической защите / Ф. В. Бассин // Вопросы психологии. – 1989. – № 2. – С. 118–125.
  13. Бауманн У. Клиническая психология / У. Бауманн, М. Перре. – СПб. : Питер, 2006. – 1621 с. – (Мастера психологии).
  14. Безносов С. П. Теоретические основы изучения профессиональной деформации личности / Безносов С. П. – СПб. : Речь, 1995. – 167 с.
  15. Безпека життєдіяльності : [курс лекцій] / Є. П. Желібо, А. І. Чмир, В. С. Троян, Є. О. Савінов. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 356 с.
  16. Березовская Р. А. Отношение менеджеров к своему здоровью как к фактору профессиональной деятельности : автореф. дис. на соикание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.03 „Психология труда, инженерная психология, эргономика” / Р. А. Березовская. – СПб., 2001. – 21 с.
  17. Билич Г. Л. Основы валеологии : учеб. / Г. Л. Билич, Л. В. Назарова. – СПб. : Водолей, 1998. – 558 с.
  18. Бодров В. А. Информационный стресс / Бодров В. А. – М. : ПЕР СЭ, 2000. – 352 с. – (Современное образование).
  19. Бодров В. А. О психологических механизмах регуляции процесса преодоления стресса / В. А. Бодров // Психология субъекта профессиональной деятельности : сб. науч. тр. – М. ; Ярославль, 2002. – Вып. 2. – С. 98–117.
  20. Бодров В. А. Проблема преодоления стресса. Ч. 1 : "coping stress" и теоретические подходы к его изучению / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – № 2. – С. 122–134.
  21. Бодров В. А. Психологический стресс: к проблеме его преодоления / В. А. Бодров // Проблемы психологии и эргономики. – 2001. – № 4. – С. 28–33.
  22. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление / Бодров В. А. – М. : Речь, 2006. – Т. 1. – 523 с.
  23. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы / Бодров В. А. – М. : Изд-во Института психологии РАН, 1995. – 335 с.
  24. Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т. 8. / [гл. ред. А. М. Прохоров]. – М. : Советская энциклопедия, 1972. – 592 с.
  25. Большой психологический словарь / [cост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко]. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2003. – 672 с. (Проект «Психологическая энциклопедия»).
  26. Бондар Г. О. Характеристика екстремальних умов діяльності представників ризикованих професій [Електронний ресурс] / Г. О. Бондар // Сучасний соціокультурний простір 2010 : Всеукраїнська науково-практична інтернет-конф., 20-22 вересня 2007 р. : тези доп. – Режим доступу: http://intkonf.org/bondar-go-harakteristika-eksremalnih-umov-diyalnosti-predstavnikiv-rizikovanih-profesiy.
  27. Братусь Б. С. Психология личности : хрестоматия / Братусь Б. С. – Самара : Изд. дом "БАХРАХ". – Т. 2. – 1999. – 544 с.
  28. Буленко Т. В. Діагностика особистості в практичній діяльності психолога / Буленко Т. В., Мушкевич М. І., Федоренко Р. П. – Луцьк : Вежа, 1996. – 311 с.
  29. Бэкон Ф. Великое Восстановление наук : соч. в 2 т. Т. 1. / Френсис Бэкон. – М. : Мысль, 1971. – 590 с. – (Философское наследие).
  30. Василенко М. М. Сучасні напрями психологічних досліджень копінг-стратегій / М. М. Василенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2009. – Т. 11, ч. 7. – С. 95–107.
  31. Васильев В. Н. Здоровье и стрессы / Васильев В. Н. – М. : Знание, 1991. – 160 с.
  32. Васильева О. С. Психология здоровья человека / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 352 с.
  33. Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций / Ф. Е. Василюк // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16, № 3. – С. 90–101.
  34. Василюк Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций / Василюк Ф. Е. – М. : Издательство Московского университета, 1984. – 200 с.
  35. Ващенко І. В. Конфлікти: Сучасний план, проблеми та напрямки їх вирішення в органах внутрішніх справ. – Харків : ОВС, 2002. – 256 с.
  36. Величко М. Копинг-стратегии и механизмы психологической защиты [Электронный ресурс] / Величко М. – Режим доступа: http://www.psy-diagnoz.com/clini-psychology/29-ponatia/57-mechanisms-coping.htmlВеличко.
  37. Вірна Ж. Психічне здоров’я і невротичні розлади особистості: постановка проблеми й аспекти дослідження / Ж. П. Вірна, В. Р. Кощій // Психологічні перспективи. – 2009. – Вип. 13. – С. 28–34.
  38. Вірна Ж. П. Адаптаційні ресурси професійної часової компетентності / Ж. П. Вірна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2008. – Вип. 25. – С. 28–34.
  39. Вічалковська Н. Збереження психічного здоров’я учня та педагога / Наталія Вічалковська, Оксана Іванашко // Психологічні перспективи. – 2009. – Вип. 13. – С. 35–41.
  40. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Водопьянова Н. Е. – СПб. : Питер, 2009. – 329 с. – (Практикум по психологии).
  41. Водопьянова Н. Е. Синдром психического выгорания в коммуникативных профессиях / Н. Е. Водопьянова // Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. : Издательство СПб ГУ, 2000. – С. 443–463.
  42. Волянюк Н. Ю. Психологія професійного становлення тренера / Наталія Волянюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 444 с.
  43. Галецька І. Загальна характеристика структури психологічного здоров’я / І. І. Галецька // Психологічні перспективи. – 2009. – Вип. 13. – С. 47–54.
  44. Галецька І. І. Психологія здоров’я: теорія і практика / І. Галецька, Т. Сосновський. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 338 с.
  45. Гарбузов В. И. Человек. Жизнь. Здоровье : Древние и новые каноны медицины / Гарбузов В. И. – СПб. : АО «Комплект», 1995. – 429 с.
  46. Гингер С. Гештальт – терапия контакта / С. Гингер, А. Гингер ; пер. с фр. Е. В. Просветиной. – СПб. : Специальная Литература, 1999. – 287 с.
  47. Голикова В. В. Медико-социальные критерии оценки адаптации подростков с неврологической патологией к процессу профессионального обучения : инструкция по применению/ В. В. Голикова, Л. П. Васильева. – Минск : НИИ мед.-соц. экспертизы и реабилитации, 2005. – 27 с.
  48. Гошовський Я. О. Ресоціалізація депривованоі особистості : монографія / Я. О. Гошовський. – Дрогобич : Коло, 2008. – 480 с.
  49. Грановская Р. М. Психологическая защита / Грановская Р. М. – СПб. : Речь, 2007. – 476 с.
  50. Гребенников Л. Р. Механизмы психологической защиты: Генезис, функционирование, діагностика : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гребенников Татьяна Владимировна. – М., 1994. – 196 с.
  51. Григорьева А. Г. О некоторых путях, ускоряющих процесс адаптации первокурсников / А. Г. Григорьева, В. М. Грозовский // Инновации в системе непрерывного профессионального образования : ХI междунар. науч.-метод. конф. преподавателей вузов, ученых и специалистов, 22 апр. 2010 г. : тезисы докл. – Ленинград, 1975. – С. 70–71.
  52. Гринберг Дж. Управление стрессом / Джеррольд Гринберг. – [7-е изд.]. СПб. : Питер, 2002. – 496 с. – (Мастера психологии).
  53. Гущина Т. В. Защитное и совладающее поведение в дисфункциональной семье в период кризисна : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Гущина Татьяна Владимировна. – Кострома, 2005. – 228 с.
  54. Даль В. И. Толковый словарь живаго великорускаго язика [Электронный ресурс] / Даль В. И. – Режим доступа: http://slovardalya.ru.
  55. Данилова Т. А. Формирование копинг-поведения у учителей средних школ и его роль в профилактике психогенных расстройств у школьников : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Данилова Татьяна Александровна. – Бишкек, 1997. – 211 c.
  56. Дворніченко Л. Психологічне здоров’я особистості в умовах інформаційного суспільства / Л. Л. Дворніченко // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми : СОІППО, 2010. – С. 50–52.
  57. Демина Л. Д. Психическое здоровье и защитные механизмы личности : [учеб. пособие] / Л. Д. Демина, И. А. Ральникова. – Барнаул : Алтайский государственный университет, 2000. – 123 с.
  58. Добротворская С. Духовное здоровье молодежи / Добротворская С. // Народное образование. – 2002. – № 2. – С. 163–167.
  59. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 78 : Охорона здоров'я [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 № 117) / Міністерство охорони здоров'я України. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=va117282-02.
  60. Дружилов С. А. Профессионалы и профессионализм в новой реальности: психологические механизмы и проблемы формирования / С. А. Дружилов // Сибирь. Философия. Образование : альманах СО РАО, ИПК. – 2001. – Вып. 5. – С. 46–56.
  61. Дудченко З. Ф. Психологические особенности поддержания профессионального здоровья (на примере преподавателей вузов) : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Дудченко Зоя Фадеевна. – Санкт-Петербург, 2003. – 184 c.
  62. Елисеев В. В. Психосоматические заболевания : полный справочник / Елисеев В. В. — М. : Эксмо, 2003. – 605 с.
  63. Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность / Е. П. Ермолаева // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22, № 4. – С. 51–59.
  64. Жукина Е. В. Стратегии совладания со стрессом на разных этапах профессионализации инженеров / Е. В. Жукина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6 : Философия, политология, социология, психология и право. – 2007. – № 2. – С. 177–183.
  65. Засєкіна Л. В. Дослідження професійно-творчого мислення особистості / Засєкіна Л. В. // Збірник наукових праць Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія: Філософія, соціологія, психологія. – 2000. – Вип. 4, Ч. 2. – С. 79–85.
  66. Здоров'я [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki.
  67. Іванашко О. Є. Професійна адаптація і професійне вигорання особистості / О. Є. Іванашко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 82-86.
  68. Иващенко С. А. Изучение индивидуально-психологических особенностей спасателей МЧС России : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Иващенко Светлана Анатольевна. – Санкт-Петербург, 2003. – 192 c.
  69. Индекс жизненного стиля : метод. пособие / [Л. И. Вассерман, О. Ф. Ерышев, Е. Б. Клубова и соавт.]. – СПб. : Психоневрол. ин-т им. В. М. Бехтерева, 1998. – 48 с.
  70. Казначеев В. П. Основы общей валеологии / Казначеев В. П. – Воронеж : НПО "МОДЭК", 1997. – 48 с.
  71. Калью П. І. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения / Павел Иосифович Калью. – М. : Обзорная информация, 1988. – 158 с.
  72. Кашуба М. О. Професійне здоров’я електрогазозварників в Україні і шляхи його покращення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» / М. О. Кашуба. – 2007. – 32 с.
  73. Клименко В. В. Психологія творчості / Клименко В. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.
  74. Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності : монографія / Кокун О. М. – К. : Міленіум, 2004. – 265 с.
  75. Колісник Л. Вплив емоційного здоров’я на гармонійний розвиток особистості студента / Л. О. Колісник // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми : СОІППО, 2010. – С. 71–79.
  76. Коновалова В. Е. Основы юридической психологи : учебник / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. – Харьков : Одиссей, 2005. – 352 с.
  77. Копинг-поведение у больных неврозами и его динамика под влиянием психотерапии : пособие для врачей / [Карвасарский Б. Д., Абабков В. А., Васильева А. В и др.]. – СПб. : Психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, 1999. – 22 с.
  78. Корнієнко І. О. Стратегії копінг-поведінки студента в ситуації неуспіху : монографія / Корнієнко І. О. – Мукачево. : Мукачевський державний університет, 2011. – 292 с.
  79. Коробка Л. М. Психологічне здоров’я людини в контексті здорового способу життя / Л. М. Коробка // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К. : Університет «Україна», 2012. – № 2. – С. 332-337.
  80. Корытова Г. С. Модификация психодиагностической методики «MSPSS» для изучения ресурсов совладания / Г. С. Корытова // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – № 3. – С. 77–80.
  81. Космополинский Ф. П. Эмоциональный стресс при работе в экстремальных условиях / Космополинский Ф. П. – М. : Медицина, 1976. – С. 191
  82. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини / Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 316 с.
  83. Крюкова Т. Л. Молодежь, стресс и копинг: изучение психологического совладания в социальном поведении личности / Т. Л. Крюкова, В. Д. Сапоровская // Личность и общество: актуальные проблемы современной психологи : материалы Всероссийского симпозиума, 15-17 ноября 2000 г. – С. 95–98.
  84. Крюкова Т. Л. Опросник способов совладания (Адаптация методики WCQ) / Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк // Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 57–76.
  85. Крюкова Т. Л. Психология совладающего поведения / Крюкова Т. Л. – Кострома : Авантитул, 2004. – 344 с.
  86. Кукса В. О. До еволюції визначення поняття "здоров'я": актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. – К. : Університет "Україна", 2004. – 448 с.
  87. Куликов Л. В. Психогигиена личности / Куликов Л. В. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.
  88. Кундиев Ю. Профессиональное здоровье в Украине [Электронный ресурс] / Ю. Кундиев, А. Нагорная, В. Черняк // Охрана труда. – 2007. – № 11. – Режим доступа: http://www.ohoronapraci.kiev.ua/archive/2007/11/professionalnoe-zdorove-v-ukraine.
  89. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус // Эмоциональный стресс. – Ленинград, 1970. – С. 178–209.
  90. Лебедев В. И. Личность в экстремальных условиях / Лебедев В. И. – М. : Политиздат, 1989. – 303 с.
  91. Леонова А. Б. Комплексная стратегия анализа стресса: от диагностики к профилактике и коррекции / А. Б. Леонова // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25, № 2. – С. 76–85.
  92. Леонова А. Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса / А. Б. Леонова // Вестник Московского универстета. Серия 14 : Психология. – 2000. – № 3. – С. 4–21.
  93. Леонова А. Б. Функциональные состояния человека в профессиональной деятельности / А. Б. Леонова, В. И. Медведев. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 112 с.
  94. Лешукова Е. Г. Синдром сгорания. Защитные механизмы. Меры профилактики / Лешукова Е. Г. // Вестник РАТЭПП. – 1995. – № 1. – С. 36–47.
  95. Либина А. В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной ситуации / Либина А. В. – М. : Эксмо, 2008. – 400 с. – (Психологическое образование).
  96. Литвак М. Е. Психологический вампиризм : Анатомия конфликта / Литвак М. Е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2001. – 416 с.
  97. Ложкин Г. В. Психология здоровья человека / Ложкин Г. В., Носкова О. В., Толкунова И. В. ; под ред. В. И. Носкова. – Севастополь : Вебер, 2003. – 257 с.
  98. Ложкін Г. В. Психологія маргіналізму в професійній кар’єрі / Ложкін Г. В., Волянюк Н. Ю. // Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку : зб. матеріалів конференції / за заг. ред. Ж. П. Вірної. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – С. 82–90.
  99. Лукашевич Н. П. Психология труда : учеб. пособие / Н. П. Лукашевич, И. В. Сингаевская, Е. И. Бондарчук. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : МАУП, 2004. – 112 с.
  100. Магнуссон Д. Ситуационное восприятие – область исследований / Д. Магнуссон // Психология социальных ситуаций / под ред Н. В. Гришиной. – СПб. : Питер, 2001. – С. 205-211.
  101. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика : Понимание структуры личности в клиническом процессе / Нэнси Мак-Вильямс. – М. : Класс, 1998. – 480 с.
  102. Максименко С. Д. Общая Психология / Максименко С. Д. – М. : Рефл-бук, 2004. – 528 с.
  103. Максименко С. Д. Психологічна допомога тяжким соматично хворим : навч. посібник / С. Д. Максименко, Н. Ф. Шевченко. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; Ніжин : Міланік, 2007. – 115 с.
  104. Малиновская А. А. К вопросу сертификации физкультурно-оздоровительных услуг [Электронный ресурс] / А. А. Малиновская // Економіка та право. – 2011. – № 3. – С. 37–42. – Режим доступу до журн.: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article.
  105. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / Малкина-Пых И. Г. – М. : Эксмо, 2008. – 928 с. – (Новейший справочник психолога).
  106. Малкина-Пых И. Г. Стратегии поведения при стрессе / И. Г. Малкина-Пых // Московский психологический журнал. – 2007. – № 12. – С. 15–25
  107. Марищук В. Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса / В. Л. Марищук, В. И. Евдокимо. – СПб. : Издательский дом "Сентябрь", 2001. – 260 с.
  108. Матеюк О. А. Психологічний вплив командира на підлеглих у військово-професійній діяльності : дис... доктора психол. наук : 19.00.09 / Матеюк Олег Анатолійович ; Національна академія держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2006. – 437 с.
  109. Махеєнко О. І. Валеологія: основи індивідуального здоров’я людини : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Махеєнко О. І. – Суми : Університетська книга, 2009. – 400 с.
  110. Медведев В. И. Адаптация человека / Медведев В. И. – СПб. : Институт мозга человека РАН, 2003. – 584 с.
  111. Медведев В. И. Устойчивость физиологических и психологических функций человека при действии экстремальных факторов / В. И. Медведев. – Ленинград : Наука : Ленингр. отд-ние, 1982. – 103 с.
  112. Медведев В. С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти) / Медведев В. С. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 1996. – 192 с.
  113. Менегетти А. Психосоматика: новейшие достижения / Антонио Менегетти ; [пер. з итал. Ус Е., Родик М.]. – М. : ННБФ Онтопсихология, 2005. – 354 с.
  114. Методология исследования по инженерной психологии и психологии труда. Ч. 1. / под. ред. А. А. Крылова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1974. – 148 с.
  115. Мешко Г. М. Проблема збереження і зміцнення професійного здоров’я педагога у діяльності шкільної психологічної служби / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві : Міжнародна науково-практична конференція, 26-29 травня 2010 р. : тези доповідей. – К., 2010. – С. 97–98.
  116. Миронець С. М. Вплив стресогенних чинників на працездатність рятувальників під час ліквідації надзвичайних ситуацій в екстремальних умовах (на прикладі катастрофи військового літака Су-27 на аеродромі Скнилів, м. Львів, 27 серпня 2002 року) / С. М. Миронець // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 84-89.
  117. Моросанова В. И. Стилевая саморегуляция поведения человека / В. И. Моросанова, Е. М. Коноз // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – С. 118-127.
  118. Муздыбаев К. Стратегии совладания с жизненными трудностями : теоретический анализ / К. Муздыбаев // Журнал социологии и социальной антропологи. – 1998. – Т. 1, № 2. – С. 37–47.
  119. Муздыбаев К. Переживание бедности как социальной неудачи: атрибуция ответственности, стратегии совладания и индикаторы депривации / К. Муздыбаев // Социологический журнал. – 2001. – № 1. – С. 4–25.
  120. Набиуллина Р. Р. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом (определение, структура, функции, виды, психотерапевтическая коррекция) : учеб. пособие / Р. Р. Набиуллина, И. В. Тухтарова. – Казань, 2003 – 98 с.
  121. Подляшаник В.В. Псіхологічні особливості емоційної стійкості співробітників митної служби : монография / Подляшаник В.В. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – 184 с.
  122. Психическое здоровье: усиление борьбы с психическими расстройствами [Электронный ресурс] : информ. бюллетень / Всемир. организация здравоохранения. – 2010. – № 220, Сентябрь. – Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ru/index.html.
  123. Психологические аспекты неврозов / Е. Б. Варшаловская, Г. Л. Исурина, Е. Б. Кайдановская [та ін.] // Теория и практика медицинской психологии и психотерапии (к 100-летию со дня рождения В. Н. Мясищева). – 1994. – Т. 133. – С. 120–127.
  124. Психологічні особливості базових копінг-стратегій та особистісних копінг-ресурсів працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України : монографія / Назаров О. О., Оніщенко Н. В., Садковий В. П. [та ін.]. – Харків : Вид-во УЦЗУ, 2008. – 221 с.
  125. Психологія праці та професійної підготовки особистості : навч. посіб. / [Г. О. Балл, М. В. Бастун, В. І. Гордієнко та ін.] ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Хмельницький : "Універ", 2001. – 329 с.
  126. Михаленко Ю. П Ф. Бекон о здоровье человека / Михаленко Ю. П. // Философия здоровья – М., 2001. – С. 24–35.
  127. Налчаджан А. А. Личность. Групповая социализация и психическая адаптація / Налчаджан А. А. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1985. – 263 с.
  128. Налчаджан А. А. Личность, психологическая адаптация и творчество / А. А. Налчаджан – Ереван : Луис, 1980. – 264 с.
  129. Нартова-Бочавер С. К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18, № 5. – С. 20–30.
  130. Нижников С. А. Пути обретения здоровья и мировоззрение / Нижников С. А. // Философия здоровья – М., 2001. – С. 5–24.
  131. Никольская И. М. Психологическая защита у детей / И. М. Никольская, Р. М. Грановская. – СПб. : Речь, 2000. – 504 с.
  132. Новик Л. Соціальне здоров’я школярів / Л. Л. Новик // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми : СОІППО, 2010. – С. 111–113.
  133. Овчинникова О. В. Эмоциональное состояние и работоспособность / О. В. Овчинникова // Эргономика : принципы и рекомендации. – М. : ВНИИТЭ, 1970. – Вып. 1. – С. 161–174.
  134. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. – М. : Азбуковник, 1997. – 915 с.
  135. Островская И. В. Синдром «профессионального выгорания» у сестринского персонала / И. В. Островская // Медицинская сестра. – 2004. – № 2. – С. 32–37.
  136. Патологическая физиология : [учеб. для студ. мед. вузов] / Н. Н. Зайко, Ю. В. Быць, А. В. Атаман [и др.]. – К. : Логос, 1996. – 640 с.
  137. Перлз Ф. Практика гештальт-терапии / Фриц Перлз ; [пер. с англ. М. П. Папуша]. – М. : Институт Общегуманитарных Исследований, 2001. – 480 с.
  138. Перре М. Клиническая психология / М. Перре, У. Бауман. – СПб. : Питер, 2007. – 1312 с.
  139. Польстер И. Интегративная гештальт-терапия. Контуры теории и практики / Польстер И., Польстер М. ; [пер. с англ. А. Я. Логвинской]. – М. : Независимая фирма "Класс", 1997. – 272 с.
  140. Пономаренко В. А. Психология жизни и труда летчика / Владимир Александрович Пономаренко. – М. : Воениздат, 1992. – 224 с.
  141. Порохов А. О. Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности / Порохов А. О. – М. : PerSe, 2005. – 305 с.
  142. Постылякова Ю. В. Ресурсы совладания со стрессом в разных видах профессиональной деятельности / Ю. В. Постылякова // Психологический журнал. – 2006. – Т. 26, № 6. – С. 35–43.
  143. Поташнюк Р. З. Психогігієна : навч. посіб. / Р. З. Поташнюк ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Надстря, 2000. – 62 с.
  144. Практикум по психологии здоров’я / [под ред. Г. С. Никифорова]. – СПб. : Питер, 2005. – 351 с. – (Практикум по психологии).
  145. Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку : зб. матеріалів конф., 6-9 черв. 2000 р., Луцьк / за заг. ред. Ж. П. Вірної. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – 312 с.
  146. Психогении в экстремальных условиях / [Александовский Ю. А., Лобастов О. С., Спивак Л. И., Щукин Б. П.]. – М. : Медицина, 1991. – 96 с.
  147. Психологическая защита: направления и методы / [Маликова Т. В., Михайлов Л. А., Соломин В. П., Шатровой О. В.]. – СПб. : Речь, 2008. – 232 с. – (Современный учебник).
  148. Психологическая энциклопедия / [под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбах]. – СПб. : Питер, 2002.− 1815 с.
  149. Психологическое здоровье детей и подростков / [под ред. И. В. Дубровиной]. – М. : Речь, 2000. – 243 с.
  150. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я : навч. посіб. / [Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Косенко А. Ф., Кочергіна Т. І.]. − К. : Фірма “ІНКОС”, 2002. − 272 с.
  151. Психологія : навч. посіб. / О. В. Винославська, О. А. Бреусенко-Кузнєцов, В. Л. Зливков [та ін.] ; за наук. ред. О. В. Винославської. – К. : Фірма "ІНКОС", 2005. – 352 с.
  152. Психология : учеб для технических вузов / под ред. В. Н. Дружинина. – СПб. : Питер, 2000. – 608 с.
  153. Психология здоровья : учеб. для вузов / [под ред. Г. С. Никифорова]. – СПб. : Питер, 2006. – 607 с. — (Серия «Учебник для вузов»).
  154. Психология профессионального здоровья : учеб. для вузов / [под ред. Г. С. Никифорова]. – СПб. : Питер, 2006. – 607 с. — (Серия «Учебник для вузов»).
  155. Психология социальных ситуаций : хрестоматия / [сост. Наталия Владимировна Гришина]. – СПб. : Питер, 2001. – 416 с.
  156. Психология экстремальных ситуаций / [под ред. В. В. Рубцова, С. Б. Малых]. – 2-е изд., стер. – М. : Психологический ин-т РАО, 2008. – 304 с.
  157. Психология экстремальных ситуаций : хрестоматия / [сост. А. Е. Тарас, К. В. Сельченок]. – М. : АСТ, 2000. – 480 с.
  158. Психологос [Электронный ресурс] : Энциклопедия практической психологии. – Режим доступа: http://www.psychologos.ru/Психологос.
  159. Психотерапевтическая энциклопедия / [под ред. Б. Д. Карвасарского]. – СПб. : Питер Ком, 1998 – 713 с.
  160. Психотерапевтическая энциклопедия / [под ред. Б. Д. Карвасарского]. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2000 – 1024 с.
  161. Практическая психодиагностика : Методики и тесты / под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара : БАХРАХ-М, 2002. – 672 с.
  162. Родина Н. В. К проблеме соотношения понятия «Копинг-стратегии» и «Защитные механизмы» : Психодинамический подход / Н. В. Родина // Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність : Всеукраїнська наук.-практич. конф., 22 травня 2006 р. : тези доп. – К., 2006. – С. 98–104.
  163. Родіна Н. В. Копінг-поведінка як психічна діяльність суб’єкта / Н. В. Родіна // Психологічні перспективи. – 2010. – Вип. 15. – С. 80–86.
  164. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога : учеб. пособие / Рогов Е. И. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 480 с.
  165. Розин В. М. Здоровье как философская и социально-психологическая проблема / В. М. Розин // Мир психологи. – 2000. – № 1. – С. 12–31.
  166. Романова Е. С. Механизмы психологической защиты : Генезис, функционирование, диагностика / Е. С. Романова, Л. Р. Гребенников. – Мытищи : Талант, 1996. – 144 с.
  167. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2001. – 720 с.
  168. Савенко Ю. Проблема психологических компенсаторных механизмов и их типология / Ю. С. Савенко // Проблемы клиники и патогенеза психических заболеваний / Ю. С. Савенко. – М., 1974. – С. 95–112.
  169. Самара О. Копінг-стратегії в умовах професійної діяльності підвищеної напруженості / О. Самара // Соціальна психологія. – 2009. – № 10. – С. 110–117.
  170. Самонов А. П. Влияние экстремальных условий на эффективность действий пожарного подразделения в связи с некоторыми индивидуально-психологическими особенностями пожарных : дис. … канд. психол. наук : 19.01.05 / Алексей Петрович Самонов. – М., 1978. – 198 с.
  171. Санникова О. П. Адаптивность личности : монография / О. П. Санникова, О. В. Кузнецова. – Одесса : Издатель Н.П. Черкасов, 2009. – 258 с.
  172. Свенцицкий А. Л. Социальная психология управления : учеб. пособие / А. Л. Свенцицкий ; под ред. Е. С. Кузьмина ; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1986. – 175, [1] с.
  173. Секач М. Ф. Психология здоровья : учеб. пособие для высшей школы / Секач М. Ф. – 2-е изд. – М. : Академический проект ; Гаудеамус, 2005. – 192 с. – («Gaudeamus»).
  174. Селье Г. Стресс без дистресса / Селье Г. – М. : Прогресс, 1979. – 125 с.
  175. Семененко И. С. Глобализация и социокультурная динамика: личность, общество, культура [Электронный ресурс] / И. С. Семененко // Политические исследования. – 2003. – № 1. – С. 5–24. – Режим доступа к журн.: http://www.politstudies.ru/N2004fulltext/2003/1/2.htm.
  176. Семенов С. Ю. Отличительные особенности взаимосвязи механизмов психологической защиты и механизмов совладания у зависимых и независимых от психоактивных веществ подростков / С. Ю. Семенов // Наркология. – 2008. – № 11. – С. 81–86.
  177. Семичев С. Б. Теория кризисов и психопрофилактика / С. Б. Семичев // Труды Ленингр. науч-исслед. психоневрологического ин-та им. В. М. Бехтерева. Т. 63 : Неврозы и пограничные состояния. – Ленинград, 1972. – С. 96-99.
  178. Сергиенко Е. А. Субъективная регуляция и совладающее поведение / Е. А. Сергиенко // Психология совладающего поведения : Междунар. науч-практ. конф., 16-18 мая 2007 г. : тезисы докладов. – Кострома, 2007. – С. 64–66.
  179. Сергієнко Н. П. Емоційний стан працівників МНС на різних етапах професіоналізації / Сергієнко Н. П. // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2009. – Вип. 6. – С. 164–173.
  180. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / за наук. ред. С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка, Т. В. Зайчикова. – 2-е вид., перероб і допов. – К. : Міленіум, 2006. – 368 с.
  181. Сирота Н. А. Профилактика наркомании и алкоголизма : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский. – М. : Академия, 2003. – 176 с.
  182. Склень О. І. Базисні стратегії копінг-поведінки працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України, динаміка та особливості їх зміни в різноманітних стресових ситуаціях / О. І. Склень // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2006. – Вип. 27. – С. 476–486.
  183. Склень О. І. Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Склень Олексій Іванович ; Університет цивільного захисту України. – Харків, 2008. – 198 с.
  184. Словарь-справочник по социальной работе / [авт.-уклад. Холостова Е. И.]. – М. : Юрист, 2000. – 424 с.
  185. Смирнов Б. А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях / Б. А. Смирнов, Е. В. Долгополова. – Харків : Гуманитарный Центр, 2007. – 276 с.
  186. Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы / [под ред. А. Журавлева и др.]. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 474 с. – (Интеграция академической и университетской психологии).
  187. Современные технологии восстановительной медицины / [под ред. А. И. Труханова]. – М. : Медика, 2004. – 288 с.
  188. Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : монографія / [Чепелєва Н. В., Титаренко Т. М., Смульсон М. Л. та ін.] ; ред. Н. В. Чепелєва ; АПН України, Інститут психоло
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины