ПСИХОЛОГІЯ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ: СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ : ПСИХОЛОГИЯ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ: СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЯ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ: СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЯ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ: СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
 • Кол-во страниц:
 • 432
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


  На правах рукопису


  РОДІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК 159.923

  ПСИХОЛОГІЯ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ:
  СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

  19.00.01- Загальна психологія, історія психології


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  доктора психологічних наук


  Науковий консультант
  Коваленко Алла Борисівна
  доктор психологічних наук,
  професор  Київ - 2012  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………... 4
  ВСТУП…….……………………………………………………………………... 7
  РОЗДІЛ 1. ЯВИЩЕ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ЯК НАУКОВО-
  ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ТА АНАЛІЗ
  ІСНУЮЧИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ....……...………… 21
  1.1. Копінг як психологічний феномен…………………………... 21
  1.2. Копінг-поведінка в сучасних психологічних концепціях….. 25
  1.3. Копінг і розуміння…………………………………………..... 59
  1.4. Несвідоме і копінг…………………………………………….. 70
  Висновки до першого розділу……………………..……………… 92
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ І КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
  КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ………….................................................. 95
  2.1. Основні методологічні підходи до дослідження
  копінг-поведінки.…...…………………….………………….. 95
  2.2. Теоретичне обґрунтування концепції та її основні
  положення…………………………………………………… 104
  2.3. Підходи до побудови цілісних моделей формування
  копінг-поведінки засобами «твердої» та «м’якої»
  системних методологій.……………………….……............. 112
  2.4. Організація дослідження формування копінг-поведінки
  в рамках «твердої» системної методології…………........... 117
  Висновки до другого розділу………...…….………………......... 119
  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА І СТАНДАРТИЗАЦІЯ НОВИХ ВЕРСІЙ
  МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ…….... 121
  3.1. Застосування опитувальника WOCQ у вивченні
  копінг-поведінки……….…………………………………… 121
  3.2. Версія опитувальника для кризових ситуацій загрози
  самоактуалізації та її психометричний аналіз …….…….... 125
  3.3. Версія опитувальника для кризових ситуацій загрози
  життю та її психометричний аналіз…….….……………… 144
  Висновки до третього розділу……….……….……………...….. 156
  РОЗДІЛ 4. СТВОРЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ОСІБ, ЩО ДОЛАЮТЬ
  КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ………..………………..……………...… 158
  4.1. Теоретичні аспекти побудови класифікації і аналіз
  емпіричних досліджень.………….……………………….... 158
  4.2. Ієрархічна модель для кризових ситуацій загрози
  самоактуалізації...…………....……………………………… 162
  4.3. Ієрархічна модель для ситуацій загрози життю…...……… 181
  Висновки до четвертого розділу………….…………..…...…….. 200
  РОЗДІЛ 5. СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ… 201
  5.1. Соціальне середовище як підсистема…………………...…. 201
  5.2. Несвідоме як підсистема……………………….…………… 232
  5.3. Свідомість як підсистема………………………….………... 285
  5.4. Копінг-поведінка як підсистема………………….………… 307
  5.5. Аналіз інтегральних моделей………………..……………… 331
  5.6. Системно-параметрична модель формування
  копінг-поведінки………………………………...…..……… 365
  Висновки до п'ятого розділу…..…………….…………………... 376
  РОЗДІЛ 6. РОЗРОБЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ТА КОРЕКЦІЙНИХ
  ЗАХОДІВ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  ДОСЛІДЖЕНЬ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ…………………….. 379
  6.1. Особливостінесвідомого як індикаторикопінг-поведінки,
  їх застосування в експрес-діагностиці……………..…....… 379
  6.2. Корекційні заходи для підвищення ефективності
  копінг-поведінки у досліджуваних контингентів….…..…. 400
  6.3. Наступні напрямки подальших досліджень копінг-
  поведінки у контексті сучасної української психології..… 421
  Висновки до шостого розділу………………………..…..…...…. 428
  ВИСНОВКИ……………………………………………………............. 430
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….....….….. 437
  ДОДАТКИ………………….....….……………………………………... 477
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  Назви психодіагностичних методик
  МВАС – Метод вибору архетипових символів
  МКВ – Метод колірних виборів
  ММИЛ – Методика багатостороннього дослідження особистості
  (рос. Методика многостороннего исследования личности)
  МПВ – Метод портретних виборів
  MMPI – Міннесотський багатоаспектний особистісний опитувальник (англ. MinnesotaMultiphasicPersonalityInventory)
  WOCQ – Опитувальник способів подолання (англ. WaysofCopingQuestionnaire)
  Шкали опитувальника WOCQ
  АП – Аналіз проблеми
  В – Відстороненість
  ВП – Вирішення проблеми
  ВСС – Відхід до суб'єктивного світу
  Д – Дистанціювання
  ІП – Ігнорування проблеми
  К – Конфронтація
  ОД – Очікування на допомогу
  ПБД – Прийняття бажаного за дійсне
  ПВ – Прийняття відповідальності
  ПП – Позитивна переоцінка
  ППВР – Прийняття проблеми – Відмовлення від рішень
  ППД – Побудова плану дій
  ПР – Поведінкова розрядка
  ПСП – Пошук соціальної підтримки
  СЗ – Самозвинувачення
  СК – Самоконтроль
  УВ – Уникання – відхід
  ФП – Фокусування на позитиві
  Шкали опитувальника MMPI (ММИЛ)
  D – шкала депресії
  F – шкала агравації
  Hs – шкала іпохондрії
  Hy – шкала конверсійної істерії
  K – шкала корекції
  L – шкала брехні
  Ma – шкала гіпоманії
  Mf – шкала чоловічих і жіночих рис характеру
  Pa – шкала паранойяльності
  Pd – шкала асоціальної психопатії
  Pt – шкала психастенії
  Sc – шкала шизоїдності
  Si – шкала соціальної інтроверсії
  Фактори методики Л. Сонді
  d – фактор фіксації та пошуку
  e – етичний фактор
  h – ерос-фактор
  hy – моральний фактор
  k – егосистолічний фактор
  m – фактор зчеплення та відторгнення
  p – егодіастолічний фактор
  s – танатос-фактор
  Показники методики Е. Вартегга
  N+– адекватниі нормативниі рішення
  N-– неадекватні нормативниі рішення
  Np– патологічні нормативниі рішення
  O+– адекватні оригінальні рішення
  O-– неадекватні оригінальні рішення
  Op– патологічні оригінальні рішення
  Категорії копінгу вищого порядку
  КПЗ – копінг, що потребує зусиль
  КУ – копінг, що уникає
  Терміни математичної статистики
  А - асиметрія
  CHAID – автоматичне виявлення взаємодій на основі тесту хі-квадрат (англ. Chi-squareAutomaticInteractionDetector)
  d - коефіцієнт Дурбіна-Ватсона
  Е - ексцес
  М - середнє значення
  MR – середній ранг (англ. Meanrank)
  Nі – кількість пунктів у шкалі опитувальника
  p – статистична значимість
  r – коефіцієнт кореляції Пірсона
  R2 – коефіцієнт детермінації
  R2w– коефіцієнт детермінації, скоректований за методом Р.Дж. Веррі
  RMSEA – квадратична усереднена похибка апроксимації (англ. Root mean square error of approximation)
  SD - стандартне відхилення(англ. Standarddeviation)
  U - критерій Манна-Вітні
  α – коефіцієнт внутрішньої узгодженості Кронбаха
  β - стандартизоване значення коефіцієнта регресії.
  ρ - коефіцієнт кореляції Спірмена
  χ² - критерій хі-квадрат Пірсона
  ∆F – зміна критерію Фішера
  ∆r–різниця коефіцієнтів кореляції Пірсона
  ∆R2w–зміна коефіцієнту детермінації, скоректованого за методом Р.Дж. Веррі
  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Нестабільне політичне і соціально-економічне становище в країні, болюче реформування усіх сфер життя призводить до зростання психоемоційного навантаження на сучасну людину. Складні життєві ситуації, з якими вона стикається, дедалі частіше не вдається вирішити за короткий час і у звичний спосіб, тобто вони самі набувають кризового характеру. Тому перед психологічною наукою з особливою гостротою стоїть завдання пошуку шляхів подолання особистістю життєвих криз. Уже кілька десятиліть проблема копінг-поведінки в умовах життєвих криз є предметом вивчення у вітчизняній та зарубіжній психології.
  На сьогоднішній день слід констатувати, що вивчення психології подолання в Україні ще перебуває у стадії формування. Це виразно контрастує з тим фактом, що сучасна українська психологія спирається на дуже потужну методологічну базу, яку закладено цілою плеядою вітчизняних вчених. Стосовно дослідження поведінки подолання значний потенціал, на наш погляд, мають принципи психології розвитку Г.С. Костюка, де особистість розглядається у саморусі, самоактивності, саморозгортанні, генетичний підхід С.Д. Максименка, положення теорії вчинку В.А. Роменця і суб’єктно-вчинкової парадигми В.О. Татенка, психологічні моделі цілепокладання Ю.М. Швалба, уявлення про життєвий світ особистості, життєві кризи та способи їх вирішення, сформульовані Т.М. Титаренко, трактування особистості як цілісності з позицій етичного персоналізму О.Ф. Бондаренка, принципи психології розуміння творчих задач А.Б. Коваленко та деякі інші. Але, на жаль, ці теоретичні підходи досі ще не були втілені в оригінальні концепції, що цілісно пояснюють копінг-поведінку і можуть претендувати на місце поряд з провідними теоріями подолання.
  Здебільшого у вітчизняній психології дослідження копінгу відбуваються на рівні емпіричного вивчення деяких його особливостей у певних контингентів (І.Ф. Аршава, О.В. Брюханов, О.О. Назаров, Е.Л. Носенко, Т.Л. Ряполова, О.І. Склень, О.В. Тімченко) або констатації того, як ці особливості співвідносяться з окремими індивідуально-психологічними або соціально-демографічними характеристиками (І.О. Корнієнко, О.Є. Самара, Т.А. Ткачук, Д.В. Штриголь). Також деякими українськими авторами були здійснені огляди, що аналізують стан проведення науково-дослідних робіт з питань копінгу (Е.Л. Носенко, З.А. Сивогракова, В.І. Шебанова). Натомість спроби узагальнити та концептуалізувати різноманітні аспекти проблеми подолання практично відсутні.
  Слід зауважити, що на теперішній час співіснують численні й багато в чому суперечливі теоретичні концепції феномену копінг-поведінки (Р.С. Лазарус, С. Фолкман, С.Е. Гобфолл, К.С. Карвер, М.Ф. Шеєр, А. Бандура, Р. Шварцер, Л.Дж. Еспінволл, Ш.Е. Тейлор та ін.), а також термінологічні визначення цього феномену (Л. Мерфі, Р.С. Лазарус, С. Фолкман, Л.І. Анциферова, С.К. Нартова-Бочавер, В.О. Бодров, Е. Скіннер та ін.). У зазначених авторів подолання життєвої кризи розглядається як результат активності лише одного з трьох рівнів психіки: свідомого, передсвідомого або несвідомого. Більш того, багатьма з них вказується, що операціоналізація конструктів, які стосуються копінг-поведінки, наражається на істотні методологічні та методичні складнощі.
  Важливого значення набуває створення такої концепції, у якій формування копінг-поведінки може бути показане як система ієрархічної взаємодії різних рівнів психіки. До того ж ряд дослідників визнає необхідність формування таких підходів до поведінки подолання, що враховують не тільки усвідомлювані процеси, а й несвідомі (Р.С. Лазарус), або вже включає несвідоме особистості у свої концепції подолання (К. Хорні, К. Одвін, Б. Джейкобс).
  На сучасному етапі розвитку психологічної науки системний підхід стає загальновизнаною методологічною платформою, на базі якої здійснюється багато різнопланових досліджень усіляких феноменів, таких як: мовлення у стані емоційної напруги (Е.Л. Носенко), психологічні моделі цілепокладання (Ю.М. Швалб), ціннісні орієнтації (С.С. Бубнова), психічні стани (О.О. Прохоров), емоційна пам'ять (М.А. Кузнєцов), професійний розвиток особистості (Д.М. Завалішина), відхилення у психічному розвитку дітей (Т.П. Вісковатова) та ін.
  Вивчення копінгу на основі системного підходу провадилося цілою низкою авторів: Р.С. Лазарусом, М. Р. Зомерфільдом, а в останні роки М. Маковським, Р. Нево з колегами. Всі вони дотримуються єдиного погляду, що подолання життєвих криз вимагає системних досліджень, однак у своїх моделях вони ґрунтуються на положеннях різних теорій особистості. Разом з тим, слід зазначити, що системні дослідження копінгу поки є ще поодинокими. Більш того, серед них відсутні ті, які можливо реалізувати в парадигмі теорій психоаналітичної орієнтації. Сьогодні, коли в психології активно розвивається цілісне сприйняття психологічних феноменів, для теорії та практики вже недостатньо простого виявлення властивостей, причин і наслідків окремих когнітивних і поведінкових актів подолання з подальшим співвіднесенням їх одне з одним. Важливим є саме цілісне розуміння й осмислення поведінки індивіда в умовах життєвих криз, що дозволить досягти ефективного їх подолання. Необхідність системного погляду на копінг зумовило вибір теми дисертаційного дослідження в такому вигляді «Психологія копінг-поведінки: системне моделювання».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертація виконувалась на кафедрі соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради ІМЕМ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (протокол № 1 від 9 жовтня 2009 року). Дисертаційне дослідження проводилося в рамках наукової тематики кафедри загальної та соціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова «Соціально-психологічний та культурно-історичний потенціал особистості в умовах соціальних змін у суспільстві». Номер держреєстрації теми 0107V007980.
  Дисертаційне дослідження завершено на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та тісно пов'язане з науковими розробками, що проводяться на кафедрі соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою: «Інноваційна поведінка молоді в період становлення української держави». Номер держреєстрації теми 0198V000061.
  Мета дослідження – застосовуючи сучасні методи моделювання, розробити системну модель копінг-поведінки, сформулювати загальносистемні характеристики, що властиві поведінці подолання, та верифікувати цю модель в умовах життєвих криз різних типів.
  Згідно з поставленою метою було визначено основні завдання дослідження:
  1. Проаналізувати копінг-поведінку як психологічне явище на підставі існуючих теоретичних підходів і емпіричних даних.
  2. Розробити концепцію дослідження поведінки подолання в умовах життєвих криз у вигляді системної моделі.
  3. Виокремити основні методи дослідження поведінки подолання, здійснити їх психометричний аналіз, розробити і стандартизувати нові версії.
  4. Створити класифікації осіб, що долають кризові ситуації, шляхом побудови окремих ієрархічних моделей.
  5. Провести емпіричну верифікацію системних характеристик копінг-поведінки, як на рівні підсистем, так і на рівні інтегральних моделей.
  6. Розробити авторські діагностичні та корекційні заходи для вивчення ко-пінг-поведінки і окреслити напрямки подальших досліджень копінгу в контексті сучасної української психології.
  Об’єкт дослідження – явище копінг-поведінки особистості у кризових ситуаціях.
  Предмет дослідження – системне моделювання копінг-поведінки.
  Провідною концептуальною ідеєю дослідження є положення про системний характер феномену копінг-поведінки індивіда. Системність полягає у тому, що таку поведінку можна зобразити як результат діяльності цілісної самокерованої системи, активність якої забезпечується не просто сукупністю окремих компонентів (підсистем), а їхньою взаємодією і взаємним сприянням, що породжує нові інтегративні якості, не властиві окремим підсистемам. У дослідженні робиться акцент на такому типі стресових ситуацій, як кризи, що розуміються як «поворотні пункти» в долі особистості й завдяки цьому привертають особливу увагу.
  Оскільки в кризових ситуаціях зростає роль у поведінці більш глибинних особистісних чинників, базисною для такої концепції є психодинамічна теорія особистості. Саме в її рамках розвинулася топографічна модель психіки, що виділяє декілька її рівнів та акцентує взаємозалежність між усвідомлюваними та неусвідомлюваними процесами. Тому наведену концепцію також характеризує комплексність – у ній при застосуванні топографічної моделі копінг зображується як результат ієрархічної міжрівневої взаємодії. Як стресори розглядаються дві основні кризові ситуації: загроза життю і загроза самоактуалізації.
  У концепції дослідження зовнішнє середовище і особистість, що долає, розглядаються як єдина система. Середовище протистоїть системі «особистість» не як щось відмінне від системи, а як інша система. Концептом єдиної системи є взаємодія особистості й середовища, яке справляє стресовий, кризовий вплив. Структурою – стосунки між особистістю, що долає, і зовнішнім середовищем, що впливає на неї. Субстратом – індивід і так званий «позаіндивідний простір», що вступає з ним у контакт. Зовнішнє середовище складається з таких взаємозалежних підсистем: 1) стресор; 2) фактори середовища, що впливали на онтогенез; 3) актуальні вимоги середовища. Особистість, що долає, також формує три підсистеми: 1) несвідоме; 2) свідомість; 3) копінг-стратегії.
  Згідно з концепцією дослідження взаємодія стресора з особистістю і подальше оцінювання відбувається на більш глибинних рівнях, а потім перетворюється через усвідомлювані рівні та формується у вигляді поведінки подолання, яка є відповіддю особистості на стресор. Таким чином, стресова ситуація як критичний вплив середовища апелює передусім до неусвідомлюваного рівня особистості. Водночас зовнішнє середовище також формує несвідоме індивіда, впливаючи на його розвиток в онтогенезі. Вплив несвідомого на свідомий рівень психіки модерується актуальними вимогами соціального середовища. Свідомість, у свою чергу, слугує фільтром, селективно пропускаючи через себе актуальні несвідомі потреби, які створюють різноманітні варіанти подолання стресу. Здійснювана копінг-поведінка може більш-менш успішно сприяти вирішенню стресової ситуації, приводячи суб’єкта подолання до необхідного результату.
  Теоретико-методологічною основою дослідження стали загальні принципи системного аналізу (А.І. Уйомов, П.К. Анохін, Р. Емері, Ф. Акофф), принципи цілісності, єдності та взаємодетермінованості зовнішнього і внутрішнього в системогенезі психічної діяльності та розвитку (Б.Г. Ананьєв, Г.С. Костюк, Б.Ф. Ломов, О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, Н.В. Чепелєва, А.Б. Коваленко), підходи до системного дослідження психологічних феноменів (Е.Л. Носенко, С.С. Бубнова, О.О. Прохоров, М.А. Кузнєцов, Д.М. Завалішина), уявлення про стрес, адаптацію (Г. Сельє, Ф.Б. Березін, В.О. Бодров) та життєві кризи (Т.М. Титаренко), концепції копінгу, сформульовані в сучасній психології (Р.С. Лазарус, С. Фолкман, С.Е. Гобфолл, К.С. Карвер, М.Ф. Шеєр, А. Бандура, Р. Шварцер, Л.Дж. Еспінволл, Ш.Е. Тейлор, Л.І. Анциферова, С.К. Нартова-Бочавер, Т.Л. Крюкова), уявлення про захисні механізми (А. Фрейд, К. Хорні, Дж.Е. Вайллант, Р. Уайт), про їхнє розмежування з копінг-стратегіями (Л. Беллак, Ф. Крамер, М. Мічелі, К. Кастельфранкі, Б. Сахдра, П. Тагард), про несвідомі потяги особистості (З. Фрейд, Л. Сонді), об’єктні відносини (М. Малер), а також теорії колективного несвідомого й архетипів К.Г. Юнга, модель рівневої діагностики Е. Вартегга.


  Методи дослідження.
  Теоретичні: теоретико-методологічний аналіз, узагальнення теоретичних підходів до проблеми подолання з метою визначення поняттєво-категоріального апарату дослідження, систематизація та зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, порівняльний аналіз емпіричних досліджень копінг-поведінки, а також методи формалізації, розроблені параметричною загальною теорією систем.
  Емпіричні: спостереження, анкетування, тестування. З метою діагностування поведінки подолання та її форм застосовувалися адаптовані варіанти методики WOCQ. Дослідження структури особистості здійснювалося за допомогою таких методів: Методика багатостороннього дослідження особистості (у адаптації Ф.Б. Березіна, М.П. Мірошнікова, Р.Б. Рожанця), Рисунковий тест Е. Вартегга, Метод портретних виборів Л. Сонді (у модифікації Л.М. Собчик), Метод колірних виборів М. Люшера. Також використовувалася авторська проективна експрес-методика, заснована на стимульному матеріалі методики Е. Вартегга.
  Математико-статистичні: моделювання структурними рівняннями, що являє собою розвиток деяких методів з різних галузей статистики, а саме: множинної лінійної регресії, дисперсійного аналізу, факторного аналізу тощо; а також ієрархічний кластерний аналіз, простий лінійний і ієрархічний регресійний аналіз, категоріальний аналіз головних компонент, експлораторний факторний аналіз, аналіз надійності, дерева класифікації, кореляційний аналіз, непараметричні методи та описові статистики. Обробка даних здійснювалась за допомогою статистичних програм IBM SPSS Amos 20 і IBM SPSS Statistics 20.
  Наукова новизна одержаних результатів.
  Уперше:
  - здійснено теоретичний аналіз основних методологічних підходів до системного дослідження копінг-поведінки, на підставі якого встановлено необхідність розглядати при вивченні копінгу весь спектр механізмів психічного: як свідомих, так і несвідомих;
  - обґрунтовано концепцію дослідження поведінки подолання на основі теоретичного поєднання системного аналізу з психодинамічною парадигмою;
  - застосовано спільно кількісну та якісну методологію системного аналізу для розроблення та емпіричної верифікації моделі копінг-поведінки, у якій зовнішнє середовище і особистість, що долає, розглядаються як єдина система;
  - визначено концепт, структуру і субстрат системи «зовнішнє середовище – особистість, що долає», окреслено її складові компоненти (підсистеми) та взаємовідносини між ними, наведено реляційні й атрибутивні параметри;
  - встановлені загальносистемні закономірності, що характеризують виникнення поведінки подолання в умовах життєвих криз;
  - наведено типологію життєвих криз, засновану на ієрархічній моделі потреб, та теоретично й емпірично вивчено особливості поведінки подолання у кризових ситуаціях, що є полюсами відповідного континууму: загроза життю – загроза самоактуалізації.
  Дістали подальший розвиток:
  - принципи, що концептуалізують копінг-поведінку як результат системної відповіді особистості на кризову ситуацію;
  - положення про структуру подолання в різних типах (загроза життю, загроза самоактуалізації) кризових ситуацій;
  - існуючі моделі класифікацій осіб, які долають життєві кризи, що дозволило спроектувати отримані дані на континуум «адаптивність – дезадаптивність» і надало можливість екстраполювати створені класифікації на інші подібні контингенти;
  - положення про категорії копінгу вищого порядку, що описують ключовий аспект структурної диференціації копінг-поведінки, а також є неспецифічними стосовно характеристик кризових ситуацій;
  - положення про основні закономірності онтогенезу несвідомих механізмів формування копінгу.
  Поглиблено:
  - уявлення про можливості та обмеження в організації психодіагностичних досліджень копінг-поведінки як на свідомому, так і на несвідомому рівні, що знайшли вираз у наборі психодіагностичних методів для емпіричної верифікації підсистем, що характеризують ці рівні особистісної організації;
  - положення про ієрархічну структуру копінг-поведінки як таку, що складається з трьох рівнів: рівень окремих (поведінкових, когнітивних тощо) актів подолання, рівень копінг-стратегій і рівень типів копінгу: копінг, що вимагає зусиль, і копінг, що уникає;
  - положення про вплив особливостей різних рівнів особистості на формування копінгу, зокрема про ступінь прояву в ситуації кризи тих властивостей особистості, джерела яких перебувають у глибинах несвідомого.
  Практичне значення. Результати дослідження можуть бути рекомендовані до використання в навчально-виховній роботі вчителів шкіл, викладачів ВНЗ, психологів, політологів, соціологів, медиків, системологів, соціальних педагогів тощо. Основні положення і висновки дисертації дали змогу концептуально збагатити навчальні програми із загальної психології, соціальної психології, клінічної психології, психодіагностики щодо аспектів викладання структури особистості та її функціональних характеристик. Сформульовані теоретичні уявлення про системне моделювання копінг-поведінки можуть стати основою для методологічних семінарів з проблем теоретико-методологічних і прикладних проблем застосування сучасних методів системного моделювання у дослідженні інших психологічних феноменів. Отримані дані стали основою для розробки тренінгів для формування ефективної копінг-поведінки в кризових ситуаціях: загроза життю – загроза самоактуалізації.
  Модифіковано існуючу психодіагностичну методику «Опитувальник способів подолання» (WOCQ). Для неї були створені версії, призначені для дослідження копінг-поведінки індивідів у кризових ситуаціях: загроза життю – загроза самоактуалізації. Розроблено нову психодіагностичну методику, що дістала назву «Метод вибору архетипових символів». Це нова проективна техніка, створена для експрес-діагностики поведінки подолання в ситуаціях самоактуалізації. Методика розширює спектр психодіагностичних можливостей сучасних інструментів для вимірювання копінгу, оскільки, будучи захищеною від мотиваційних перекручень і установок на процедуру тестування, вона за мінімальний час дозволяє отримати важливу інформацію про способи подолання.
  Усі запропоновані методики, які, згідно з психометричним аналізом, є достатньо валідними інструментами для вимірювання поведінки подолання, дають змогу широко застосовувати їх як у дослідницькій, так і у практичній роботі, пов’язаній з психологічним консультуванням, педагогічною діяльністю, професійним відбором тощо. Аналогічні програми запропоновано для використання в практичній діяльності викладачів, психологів та в інших галузях трудової діяльності, пов’язаних з роботою з персоналом, з метою виявлення груп ризику, що характеризуються неефективною копінг-поведінкою.
  Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи було використано: в практиці роботи психологічної служби Головного управління МНС України в Одеській області (довідка про впровадження №4 від 1.08.2010), в практиці роботи Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» (довідка про впровадження №7 від 1.03.2012), в практиці роботи Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України» (довідка про впровадження № 20 від 01.03.2012), у навчальному процесі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Інституту математики, економіки і механіки (довідка про впровадження №11 від 9.01.2012 року).
  Особистий внесок здобувача. Теоретичне дослідження особистісного потенціалу в подоланні важких життєвих ситуацій проведене спільно з А.Б. Коваленко. Особистим внеском автора є аналіз ресурсних і проактивних теорій копінгу.
  Аналіз тенденцій та перспектив дослідження копінг-поведінки виконаний разом з А.Б. Коваленко. Особистим внеском автора є визначення та теоретичне обґрунтування напрямів подальших досліджень, а саме: системний підхід до копінгу, застосування психодинамічної парадигми у вивченні копінгу, дослідження феномену нон-копінгу, подальша розробка методичного апарату дослідження копінгу, вивчення копінгу в контексті макросоціальних процесів.
  Теоретичне дослідження копінг-поведінки аномічної особистості проведене спільно з Б.В. Біроном. Особистим внеском автора є порівняльний аналіз копінг-стратегій у моделях Р. Егнью та С. Фолкман і Р.С. Лазаруса.
  Аналіз ролі проактивного копінгу в подоланні особистістю життєвої кризи виконаний разом з Б.В. Біроном. Особистим внеском автора є ідея, що конструкт «проактивний копінг» має значний потенціал для цілісного пояснення позитивних особистісних змін під час життєвої кризи.
  Емпіричне дослідження особистісних потреб у ситуації внутрішньосімейної взаємодії на основі психодинамічного підходу здійснено спільно з О.М. Сухореброю. Особистим внеском автора є обґрунтування необхідності вивчення способів подолання складних ситуацій у сімейному житті.
  Проблема переживання прихильності до об’єкта у кризовій ситуації втрати в контексті копінг-поведінки поставлена спільно з О.М. Ческідовою. Особистим внеском автора є гіпотеза про те, що спосіб подолання ситуації втрати об’єкта залежить від структури особистості та складається з характерних копінгових дій.
  Теоретичний аналіз психосоматичних розладів у офтальмології, їх діагностики та лікування проведений спільно з Л.О. Насінник. Особистим внеском автора є визначення необхідності систематизації даних стосовно психоемоційних факторів і їх ролі в розвитку патології органів зору.
  Розроблені автором наукові положення й отримані емпіричні результати є самостійним внеском у дослідження копінг-поведінки особистості окрім зазначених вище матеріалів.
  Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідалися на міжнародних, всеукраїнських, регіональних і міжвузівських наукових конференціях, а саме: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» (м. Київ, 2006); 61-й науковій конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників кафедри загальної та соціальної психології (м. Одеса, 2006); науково-практичній конференції «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології» (м. Харків, 2007); 62-й науковій конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників кафедри загальної та соціальної психології (м. Одеса, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні чинники становлення особистості в поліетнічному середовищі» (м. Мукачево, 2008); науково-практичній конференції «Проблеми духовності в психології розвитку особистості» (м. Ніжин, 2008); 63-й науковій конференції професорсько-викладацького складу (м. Одеса, 2008); Другій міжнародній науково-практичній конференції «Методології та технології практичної психології в системі вищої освіти» (м. Київ, 2009); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви» (м. Чернівці, 2009); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Когнітивні процеси та творчість» (м. Одеса, 2009); Першій міжнародній науково-практичній конференції «Культурно-історичний та соціально психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (м. Одеса, 2009); Другій міжнародній науково-практичній конференції «Культурно-історичний та соціально психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (м. Одеса, 2010); Першому всеукраїнському конгресі із соціальної психології «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» (м. Київ, 2010); 65-й науковій конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників кафедри загальної та соціальної психології (м. Одеса, 2010); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» (м. Київ, 2011); Третій міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми переживання життєвої кризи» (м. Ніжин, 2011); Третій міжнародній науково-практичній конференції «Культурно-історичний та соціально психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (м. Одеса, 2011); Третій міжнародній науково-практичній конференції «Когнітивні процеси та творчість» (м. Одеса, 2011); Першій міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» (м. Одеса, 2012); Шостій міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (м. Вінниця, 2012).
  Кандидатську дисертацію на тему «Індивідуально-особистісні особливості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамічний підхід» зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології було захищено 2005 року у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського. Положення та висновки кандидатської дисертації в докторській дисертації не використовувалися.
  Публікації. Загальний обсяг – 40 наукових праць, у тому числі 33 статті у наукових фахових виданнях. Основні наукові результати дослідження відображені у 16 публікаціях, із них – 1 монографія; додатково відображають наукові результати дисертації 24 публікації, із них – 1 колективна монографія.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел (397 найменувань, із них 219 іноземною мовою), 18 додатків на 27 сторінках. Загальний обсяг дисертації 503 сторінки, із них 436 сторінок основного тексту. Дисертація містить 69 таблиць і 52 рисунки.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У даній роботі ми поставили перед собою мету розкрити підстави для розширення поняття феномену копінг-поведінки за допомогою побудови її системної моделі. З цією метою ми здійснили теоретичний аналіз наявних вітчизняних і закордонних досліджень як в області загальної, так і прикладної психології, спрямованих на концептуалізацію феномена копінг-поведінки, а також на систематизацію, диференціацію, операціоналізацію психологічних конструктів, пов'язаних з процесами подолання. Емпірично дослідивши феномен копінг-поведінки, ми розробили й стандартизували нові версії методик для його вимірювання, побудували класифікації індивідів, що долають, провели верифікацію концептуальної моделі копінг-поведінки за допомогою структурного моделювання. У результаті, ми можемо сформулювати наступні висновки:
  1. Під впливом численних теоретичних і емпіричних даних поняття копінгу в психологічній науці зазнало істотних змін: від розуміння його як прагнення індивіда вирішити певну проблему до більш широкого визначення його як відповіді особистості на стрес. Спектр же уявлень про механізми подолання є надзвичайно широким, до того ж він не позбавлений певних протиріч. Відсутність єдності в цьому питанні привела до появи системних досліджень, спрямованих на вироблення найбільш загального бачення поведінки подолання життєвих криз.
  2. На наш погляд, перспективним підходом для розробки концепції копінг-поведінки є психодинамічна парадигма, реалізована засобами системного аналізу, що розглядає особистість, що долає, як інтеграцію впорядкованих підсистем, які забезпечують взаємодію індивіда з соціальним середовищем. Оскільки на відміну від інших методологічних парадигм, у ній психіка розглядається як система, що складається з взаємозалежних рівнів: несвідомого і свідомості. Ці концептуальні підстави дозволили нам описати психологічну відповідь індивіда на життєву кризу як результат взаємодії чотирьох підсистем: «Соціальне середовище», «Несвідоме», «Свідомість» та «Копінг-стратегії».
  Дослідження феномену копінг-поведінки з теоретичних позицій психоаналізу, аналітичної психології, біхевіоризму, позитивізму, когнітивної психології, суб’єктного, діяльнісного і генетичного підходів вказує на необхідність цілісного, системного підходу до копінгу. Цей підхід мав би визначити особистість, що долає, як систему, в якій вплив кризової ситуації формує копінг опосередковано, через підсистеми несвідомого й свідомого рівнів. При цьому вимоги соціального середовища є передумовою формування підсистеми несвідомого рівня і також модерують її вплив на підсистеми свідомого рівня. Послідовна реалізація цієї ідеї досягається через розробку концептуальної моделі копінг-поведінки в контексті функціонування особистості в кризових ситуаціях, що пояснює окремі аспекти міжрівневої взаємодії та перспективи їх розгляду. Наводиться типологія кризових ситуацій, заснована на ієрархічній моделі потреб. Як стресори визначено дві основні кризові ситуації: загроза життю і загроза самоактуалізації. Запропоновано набір психодіагностичних методів для емпіричної верифікації підсистем, що характеризують рівні особистості. За основний статистичний метод аналізу було обрано системне моделювання структурними рівняннями, доповнене побудовою шляхових діаграм. Таким чином, у межах психодинамічної парадигми було розроблено концепцію дослідження копінг-поведінки як системного феномену. Ця модель має значний потенціал і для вивчення інших психологічних феноменів.
  3. Проаналізувавши різні підходи до емпіричного дослідження копінг-поведінки, можна стверджувати, що опитувальник способів подолання (WOCQ) є найбільш широко використовуваною методикою у вивченні копінг-поведінки. Психометричний аналіз засвідчив, що найбільш коректний спосіб застосування цієї методики вимагає розробки власних шкал для кожної конкретної ситуації подолання. Розроблені нами нові версії опитувальника WOCQ є адекватним інструментом для вимірювання поведінки подолання в кризових ситуаціях. З огляду на репрезентативність вибірки, були створені тестові норми, подані у вигляді стенової шкали. Застосування стандартних шкал WOCQ дозволить співвідносити результати подальших досліджень з результатами цієї роботи. Включення стандартизованого опитувальника в батареї тестів допоможе формувати комплексні діагностичні профілі, що буде мати широке застосування в роботі практичних психологів. Таким чином, зроблено ще один внесок у створення психодіагностичного інструментарію для копінг-поведінки в різних умовах. Розраховані тестові норми дозволяють широко використовувати створену версію опитувальника як у дослідницькій, так і в консультаційній роботі.
  4. Створено нові моделі класифікацій осіб, що долають життєві кризи. Це дало змогу спроектувати отримані дані на континуум «Адаптивність» і «Дезадаптивність». У кризовій ситуації загрози самоактуалізації найбільш адаптивними були «Ті, що виразно долають» й «Ті, що активно долають, гнучкі», у кризовій ситуації загрози життю – «Ті, що виразно долають» й «Ті, що активно долають, гармонійні». Виділення цих груп дає можливість дослідити принципи їх диференціації не тільки за психологічними, а й за соціально-демографічними та іншими параметрами, що розглядається як перспектива подальших досліджень. Рекомендується теоретична екстраполяція створених класифікацій на інші подібні контингенти. Отримані дані мають практичну значущість як у вирішенні психодіагностичних завдань – у плані створення нових методів експрес-дослідження копінг-поведінки, так і у вирішенні терапевтичних завдань – корекційні програми для розвитку подолання, можна наповнювати відповідним змістом залежно від приналежності індивіда до певного класу.
  5. Емпірично верифікована концептуальна модель копінг-поведінки. Показано, що соціально-демографічні дані необхідно включати в групу параметрів, що характеризують копінг-поведінку. Для характеристики актуальних вимог соціуму до індивідів є доцільним специфічний набір інтегральних параметрів для кожної підвибірки. При аналізі підсистеми «Несвідоме» складено список інтегральних змінних, що характеризують вплив несвідомого на подолання. Загальним показником для обох груп був показник «Міжособистісна гармонійність». Інтегральні показники, сформовані в обох підвибірках для даних, отриманих за проективними методиками, засвідчують спільність змістовно-психологічного конструктного поля, у якому виявляють себе показники тестів Л. Сонді, М. Люшера й Е. Вартегга. Цим спільним конструктним полем і є сфера несвідомого.
  Доведено, що в ситуації загрози життю спостерігається інваріантність реагування свідомого рівня на ситуацію, унікальні особливості якого згідно з нашою моделлю пояснюються процесами, що відбуваються на несвідомому рівні особистості. Відповідно, дезадаптивні зміни в ситуаціях загрози життю більшою мірою розбалансовані й поліморфні. Побудовано модель ієрархічної структури копінг-поведінки, тим самим нам вдалося досягти досить високого рівня узагальнення емпіричних даних. Відповідно, її структура поділялася на три рівні: рівень окремих (поведінкових, когнітивних, тощо) актів подолання, рівень специфічних стосовно стресора копінг-стратегій і рівень неспецифічних типів копінгу: копінг, що вимагає зусиль, і копінг, що уникає. Власне, ці дві категорії є категоріями вищого порядку, що описують ключовий аспект структурної диференціації копінг-поведінки.
  Доведено, що активність символічного мислення у кризових ситуаціях, пов’язаних із загрозою життю, перешкоджала прояву зусиль, спрямованих на регуляцію власних почуттів та вчинків і на здатність аналізувати проблему. Один з параметрів підсистеми «Свідомість», що характеризує здатність до контролю міжособистісної конфліктності, впливає на типи копінг-поведінки в осіб, що перебувають у ситуаціях загрози самоактуалізації: цей вплив підсилює – у випадку копінгу, що вимагає зусиль, ослаблює – у випадку копінгу, що уникає. Модераційний вплив актуальних вимог середовища полягає в тому, що завдяки йому і незалежно від типу кризової ситуації зростає роль несвідомого рівня особистості у формуванні копінгу, що вимагає зусиль, чого не можна відзначити стосовно копінгу, що уникає. Виявлено, що в ситуаціях загрози самоактуалізації й у ситуаціях загрози життю вплив несвідомого на формування копінгу, що вимагає зусиль, активізується за відповідних середовищних вимог. Роль підсистеми «Свідомість» у системі рівнів особистості оцінюється нами як визначальна. Визначено, що чим більшу загрозу для особистості становить стресор, тим активніше до його подолання підключаються неусвідомлювані механізми. Таким чином, у ситуації кризи «оголюються» саме ті властивості особистості, джерела яких перебувають у глибинах несвідомого. Найбільш виразно ця закономірність виявляється у випадку копінгу, що уникає, тоді як стосовно копінгу, що вимагає зусиль, вона виражена слабкіше. З іншого боку, для копінгу, що вимагає зусиль, з наростанням кризовості ситуацій, знижується роль соціальних передумов – таких, які визначають розвиток особистості в ранньому дитинстві. Тобто в кризових ситуаціях роль несвідомих тенденцій у формуванні поведінки подолання зростає, і моделювання на підставі структурних рівнянь це підтвердило.
  З огляду на атрибутивні параметри система «зовнішнє середовище – особистість, що долає» є: упорядкованою, багатовимірною, опосередкованою, частково регенеративною, розчленованою, нецілковитонадійною, елементарною, тою, що частково детермінує, нецентрованою, одношаровою, внутрішньою, первинною, структурно закритою, іманентною, мінімальною, неунікальною, нестабільною, стаціонарною, сильною, елементонеавтономною, структурно й функціонально гетерогенною, нециклічною, неланцюговою, повною, варіативною. Розглядаючи таку особистість і зовнішнє середовище як систему, її концепт можна визначити як сукупність взаємодійних одне з одним речей (у загальнофілософському сенсі): особистості й середовища. Структурою системи є відносини між особистістю, що долає, й зовнішнім середовищем, що впливає на неї. Субстратом системи є індивід і так званий «позаіндивідний простір», що вступає з ним у контакт.
  6. Розроблена авторська проективна техніка «Метод вибору архетипових символів» Вона може бути рекомендована до застосування як інструмент для експрес-діагностики поведінки подолання в кризових ситуаціях самоактуалізації. Завдяки їй показано, що символічне несвідоме можна розглядати як ресурс подолання кризових ситуацій. Цей ресурс містить у собі філогенетичний досвід, що впливає на особливості переживання онтогенетичного досвіду. Перевагою методики є її захищеність від мотиваційних перекручень і установок на процедуру тестування. Також вона за мінімальний час тестування дозволяє отримати важливу інформацію про способи подолання індивіда. Можливе застосування методу на інших контингентах і для дослідження інших психологічних феноменів.
  Запропоновані корекційні заходи для підвищення ефективності копінг-поведінки у випробовуваних контингентів в кризових ситуаціях загрози самоактуалізації та загрози життю. У ситуаціях загрози самоактуалізації ключовими корекційними заходами, здатними послабити негативні прояви психологічних реакцій, можуть бути групові заняття, здійснювані в тренінговій формі, метою яких є поліпшення групової взаємодії та формування позитивних комунікативних установок. У ситуаціях загрози життю провідними корекційними заходами є групові заняття, здійснювані в тренінговій формі, метою яких є активізація прийняття рішень у надзвичайних обставинах та запобігання «стоп-реакціям».
  Напрямами подальших теоретичних досліджень копінг-поведінки, що відповідають актуальним завданням української психології, визначено: розвиток системного підходу до копінгу, вивчення співвідношення копінгу та макросоціальних процесів, розгляд феномену копінгу у психодинамічній парадигмі, вивчення не-копінгу як недолання, а також розробка методичного апарату дослідження копінгу.
  Прикладними аспектами подальших розвідок у цьому напрямі ми вбачаємо: дослідження на засадах запропонованого системного моделювання копінг-поведінки такого специфічного типу подолання, як проактивний копінг, та аналіз цього феномену у зв’язку з особистісними ресурсами, на основі яких він формується; концептуалізація копінг-поведінки через процеси розуміння, осмислення, пояснення; вивчення психічної адаптації до соматичних захворювань як системного процесу подолання кризових ситуацій; системний аналіз подолання у кризовій ситуації втрати значущого об’єкта; дослідження формування способів подолання кризових ситуацій у сімейному житті; вивчення явища копінгу в контексті макросоціальних процесів.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Акофф Р. О целеустремленных системах / Р. Акофф, Ф. Эмери .-М., 1974. - 261 с.
  2. Александрова Л.А. Личностный потенциал и психологическая безопасность в условиях повышенного риска природных катастроф / Л.А. Александрова // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. - 2006. – № 2. - С. 12-26
  3. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства / Ю.А. Александровский. - М.: Медицина, 2000. - 301 с.
  4. Александровский Ю. А. Социально-стрессовые расстройства / Ю.А. Александровский // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. Бехтерева. – 1992. – В.2. – С. 5-10.
  5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. - Л.: ЛГУ, 1968. - 339 с.
  6. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П.К. Анохин. - М., 1975.- 447 с.
  7. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита / Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. - 1994. - Т.15, №1. - С. 3–19.
  8. Аршава І.Ф. Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості людини: моногр. / І.Ф. Аршава, Е.Л. Носенко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – 468с.
  9. Барабанщиков В.А. Б.Ф. Ломов: системный подход к исследованию психики / В.А. Барабанщиков // Психологический журнал. – 2002. - Т. 23, №4. - С. 27-38.; Барабанщиков В.А. Системная организация и развитие психики / В.А. Барабанщиков // Психологический журнал. – 2003. - Т. 24, №1. - С. 29-46
  10. Бассин Ф. В. Проблема бессознательного / Ф.Б. Бассин. - М.: Медицина, 1968. - 467 с.
  11. Бачериков Н.Е. Клиническая психиатрия / Бачериков Н.Е., Михайлова К.В., Гавенко В.Л. и др. - К.:Здоровье, 1989. - 512 с.
  12. Белявский И.Г. Мистические учения в новейшей истории психологической науки / И.Г. Белявский. - Одесса: Астропринт, 2003. - 424 с.
  13. Березин Ф. Б. Методика многостороннего исследования личности /Ф.Б. Березин, М.П. Мирошников, Р.В. Рожанец. — М.: Медицина - 1976. - 176 с.
  14. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б. Березин. — Л.: Наука , 1988. — 270 с.
  15. Берестнева О.Г. Моделирование копинг-стратегий студентов технического университета / О.Г. Берестнева, Е.А . Муратова // Известия Томского политехнического университета. - 2005. - Т. 308, № 6. - С. 175-179.
  16. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор / Л. фон Берталанфи // Исследования по общей теории систем. Сборник перево-дов / Общая редакция и вступительная статья В.Н. Садовского и Э.Г. Юдина. – М.: Изд-во «Прогресс», 1969. - С. 23-82.
  17. Биченко А. Релігійність українського суспільства: рівень, характер, особливості / А. Биченко, Н. Дудар // Національна безпека і оборона. – 2002. - № 10(34). - С.14-21.
  18. Бодалев А.А. Общая психодиагностика / А.А. Бодалев, В.В. Столин. – Спб.: Речь, 2000. - 440 с.
  19. Бодров В.А. Проблема преодоления стресса. «COPING STRESS» и теоретические подходы к его изучению / В.А. Бодров // Психол. журнал. - 2006. - Т. 27. - № 1. - С. 122-133.
  20. Бондаренко А.Ф. Язык. Культура. Психотерапия: сборник научных стаей / А.Ф. Бондаренко.–К.: Кафедра, 2012. – 416 с.
  21. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А.Ф. Бондаренко — К. : Освіта України, 2007. — 332 с.
  22. Бондаренко А.Ф. Метапсихологический контекст психологической помощи / А.Ф. Бондаренко// Психотерапия. – 2012. - №7 (115). – С. 34-37.
  23. Брегадзе А.А. Специфический метод познания человека. Понимание. Перспективы человека в глобализирующемся мире / А.А. Брегадзе . - СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. - С.21-31.
  24. Бритвихин В.А. Использование кластерного анализа для типологизации признаков / В.А. Бритвихин, Ф.А. Красина, С.Н. Симонцев // Социологические исследования. - 1994. - № 2. - С. 100-105.
  25. Бубнова С.С.Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система / С.С. Бубнова // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20. - №5. – С.38-44.
  26. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию / Л.Ф.Бурлачук. – Киев: Ника-Центр, Вист-С, 1997. - 128 с.
  27. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук.- СПб: Питер, 2003.- 352 с.
  28. Вартегг Э. Уровневая диагностика личности. Рисуночный тест Вартегга. / Э Вартегг, В.К. Калиненко. – М.: Смысл, 2006. – 239 с.
  29. Василюк Ф.Е. Психология переживания (Анализ преодоления критических ситуаций) / Ф.Е. Василюк.— М..: Изд. Моск. ун-та, 1984. — 200 с.
  30. Вассерман Л.И. Совладание со стрессом: теория и психодиагностика /Л.И. Вассерман, В.А. Абабков, Е.А. Трифонова. – СПб.: Речь, 2010 – 192с.
  31. Великий тлумачний словник української мови (он-лайн) [ Електронний ресурс] Режим доступу: (http://www.slovnyk.net/index.php)
  32. Вигдорчик М.И. Использования методов психодиагностики для психологического профотбора моряков / М.И. Вигдорчик, М.Е. Вигдорчик, Э.М. Псядло // Морская медицина на пороге нового тысячелетия.: Мат науч.-практич. конф. - СПб., 2002. - С. 42-44.
  33. Вигдорчик М.И. Компьютерная автоматизированная психодиагностическая программа "КОНСУЛ-4" / М.И. Вигдорчик, М.Е. Вигдорчик, Э.М. Псядло.- Одесса: Информ. листок ОЦНТЭИ. – 1997. - №172-97.- 4с.
  34. Вигдорчик М.И. Метод портретных выборов Леопольда Сонди как инструмент теории судьбоанализа. Концептуальные подходы к теории и практическому применению / М.И. Вигдорчик. - Кемерово "Ступень-Сервис", 1997.
  35. Вигдорчик М.И. Методы психодинамической диагностики в комплексном медицинском освидетельствовании моряков : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд.. мед. наук : спец. «назв» 14.01.34 / М.І. Вігдорчик. - Одеса, 1999. - 20 с.
  36. Вигдорчик М.И. Методы психодинамической диагностики в комплексном медицинском освидетельствовании моряков : дис…канд. мед. наук : 14.01.34 - / Вігдорчик Михайло Ілліч. - Одеса, 1999. - 176 с.
  37. Вигдорчик М.И. Подходы к интерпретации метода портретных выборов Леопольда Сонди / М.И. Вигдорчик // Журнал практического психолога.— 1997. - №5.— C.108-109.
  38. Вигдорчик М.И. Психоаналитические подходы к интерпретации цветового теста Люшера / М.И. Вигдорчик. - Одесса: Институт медицины транспорта, 1998. – 45 с.
  39. Висковатова Т.П. Системный подход к проведению психолого-педагогической коррекции отклонений в психическом развитии (на примере задержки психического развития) (Systemovy pristup k realizaciipsyhologicke a pedagoghickej korekcie pri odchylkach v psechickom vyvine) / Т.П. Висковатова / "Timova spolupraca v komplekxnej starosdivosti o diena s postihnutim raneho veku". - Bratislava, 2008. - С. 116-125.
  40. Волочков, А. А. Активность субъекта бытия [Текст]: интегратив. подход / А. А. Волочков ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", Ин-т психологии. - Пермь : ПГПУ, 2007. - 375 с.
  41. Галецька І. І. Психологічні властивості компонентів відчуття когеренції / І. І. Галецька //Вісн. Львів. унів-ту. Сер. філос. науки. – 2005. – Вип. 8. – С. 282-292.
  42. Галецька І.І. Самоефективність у структурі соціальної адаптації / / І. І. Галецька // Вісн. Львів. унів-ту. Сер. філос. науки. - 2003. - с.138-149.
  43. Галиновский С.А. Анализ типологии политических устройств при помощи параметрической ОТС / С.А. Галиновский // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». – 2010. – Т. 23 (62), № 2. - С. 217-221
  44. Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. – М.: Практика, 1999. – 459 с.
  45. Готинян В. В. Проблема безеталонного вимірювання: системний аспект / В. В. Готинян // Вісник Одеського національного університету. – 2007. – Т. 12, №15 (Філософія) – С. 56-65.
  46. Грановская Р.М. Система психологической защиты и копинг-стратегии / Р.М. Грановская // Психология совладающего поведения : материалы Междунар.науч.-практ. конф. / отв. ред.: Е. А . Сергиенко, Т. Л. Крюкова. – Кострома : КГУ им. Н. А . Некрасова, 2007. – С. 26-28.
  47. Дели-Славов Д.С. Системно-параметрический анализ теории научных революций Т. Куна / Д.С. Дели-Славов // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». – 2010. – Т. 23 (62), №2. - С. 38-43.
  48. Донченко Е.А. Личность: конфликт, гармония / Е.А Донченко, Т.М. Титаренко.– К.: Политиздат Украины, 1989. – 175 с.
  49. Дюран Б. Кластерный анализ / Б. Дюран, П. Оделл. – М.: Финансы и статистика, 1977. – 176 с.
  50. Завалишина Д.Н. Модель развития субъекта профессиональной деятельности / Д.Н. Завалишина // Психология человека в современном мире. - 2009. – Т.4. - С.24-26.
  51. Завалишина Д.Н. Принцип иерархии в психологии / Д.Н. Завалишина // Принцип системности в психологических исследованиях / Ред. докт. псих. н. Д.Н.Завалишина, к.пс.н. В.А.Барабанщиков. — М.: Наука, 1990. - С. 25-33 с.
  52. Знаков В.В. Понимание в познании и общении / В.В. Знаков. - М.: ИПРАН, 1994. - 237 с.
  53. Изард К. Психология эмоций / К. Изард. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с.
  54. Каплан Г.И. Клиническая психиатрия / Г.И. Каплан, Б.Д. Сэдок. – М.: Медицина, 1994. - Т. 1. - 670 с.
  55. Карвасарский Б.Д. Неврозы / Б.Д. Карвасарский. - М.: Медицина, 1990. - 576 с.
  56. Кербиков О.В. К учению о динамике психопатий / О.В. Кербиков // Избранные труды / О.В. Кербиков. – М.: Медицина, 1971. - С. 163—187.
  57. Ким А.М. Понимание как общепсихологический феномен: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / А.М. Ким. – Алматы, 2002.- 26с.
  58. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса / Л.А. Китаев-Смык. - М.: Наука, 1983. – 168 с.
  59. Клименко В.В. Психологія творчості / В.В. Клименко. – К.: Центр навчальної літератури,. 2006. – 480 с.
  60. Коваленко А.Б. Дослідження копінг-поведінки: Тенденції та перспективи / А.Б. Коваленко, Н.В. Родіна // Наука і освіта. – 2011. - №9.- С. 110-113
  61. Коваленко А.Б. Особистісний потенціал в опануванні важких життєвих ситуацій: проактивна взаємодія з середовищем / А.Б. Коваленко, Н.В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. - 2010. – №.14 (17). - С.54-65.
  62. Коваленко А.Б. Психологія розуміння / А.Б. Коваленко. – К.: Геопринт, 1999. – 184 с.
  63. Короленко Ц.П. Психосоциальная аддиктология /Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева. Психосоциальная аддиктология. – Новосибирск: Олсиб, 2001. – 251 с.
  64. Костюк Г.С. Навчально-виховний процесс і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К.: Рад. Школа, 1989. – 608 с.
  65. Крупенкова Н.В. Социологическое измерение: становление моделей с латентными переменными / Н.В. Крупенкова // Социология: Методология, Методы, Математическое Моделирование. – 2008. - № 27. – С. 48-83.
  66. Крюкова Т. Л. Возрастные и кросскультурные различия в стратегиях совладающего поведения / Т.Л. Крюкова // Психологический журнал. – 2005. - № 2. - С. 5-15.
  67. Крюкова Т. Л. Человек как субъект совладания // Психология совладающего поведения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.: Е. А . Сергиенко, Т. Л. Крюкова. – Кострома : КГУ им. Н. А . Некрасова, 2007. – С. 41-44.
  68. Крюкова Т.Л. Опросник способов совладания (адаптация методики WОCQ) / Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк // Психологическая диагностика. – 2005. - № 3. – С. 57 – 76.
  69. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения / Т.Л. Крюкова. – Кострома КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – 296 с.
  70. Кузнецов М.А. Эмоциональная память в мнемической системе личности : дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / М.А. Кузнецов. – Харьков: ХНПУ, 2008. - 491с.
  71. Кузнецов М.А. Переживание предэкзаменационного стресса и совладание с ним [ Електронний ресурс] / М.А. Кузнєцов // II Международная научно-практическая конференция "Дни науки - 2006" (17-28 апреля 2006). Режим доступу до журн: http://www.rusnauka.com/DN2006/Psihologia/7_kuznecov m.a.doc.htm
  72. Кузнецов М.А. Специфика эмоциональных переживаний в условиях предэкзаменационного стресса у студентов, стремящихся к успеху и ориентированных на избегание неудачи / М.А. Кузнецов, А.В. Егорова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Частина І. – С. 280-286.
  73. Кузнецов. М.А. Основные подходы в анализе структуры психических состояний / М.А. Кузнецов // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 груд. 2009 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2009. – с.70-73
  74. Кузьмин В.П. Принципы системности в теории и методологии К. Маркса / В.П. Кузьмин. - М.: Политиздат, 1980. – 277 с.
  75. Куравский Л. С. Применение факторного анализа результатов вейвлет-преобразований для исследования динамики психологических характеристик / Л.С. Куравский, П.А. Мармалюк, В.И. Абрамочкина, Е.А. Петрова // Экспериментальная психология. - 2009. - № 1. - С. 97–111.
  76. Лебедев В. И. Личность в экстремальных ситуациях / В.И. Лебедев. - М.: Политиздат, 1989.- 304 с.
  77. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. – К.: Вища Школа, 1981. - 392 с.
  78. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. / А.Н. Леонтьев. - М.: Педагогика, 1983, Т.1 – 391 с.
  79. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2005. – 352 с.
  80. Леонтьев Д. А. Личностный потенциал как основа самодетерминации // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ. Выпуск 1 / Под общ.ред. Б. С. Братуся, Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. - С. 56-65.
  81. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика / Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2007. – 512 с.
  82. Лингарт Й. Процесс и структура человеческого учения / Й. Лингарт. - М., 1970. – 286 с.
  83. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. - М.: Наука, 1984.— 444 с.
  84. Ломов Б.Ф. О системном подходе в психологии / Б.Ф. Ломов // Вопросы психологии. – 1975. - №2. - С. 31-45.
  85. Люшер М. Оценка личности посредством выбора цвета. Цветовой личностный тест: практическое пособие / М. Люшер, В.В. Драгунский – Мн.: Харвест, 1999. – 448 с.
  86. Магомед-Эминов М.Ш. Психопатология смысла / М.Ш. Магомед-Эминов // Психологи о мигрантах и миграции в России: Информационно-аналитический бюллетень. - 2001. - № 2. - С. 44-63.
  87. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ / С. Мадди. - СПб.: Издательство "Речь", 2002. - 539 с.
  88. Мак-Вильямс Н. М Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Н.М. Мак-Вильямс. - М.: Класс, 1998. - 480с.
  89. Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях / А.Г. Маклаков // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 1. – С. 16 – 24.
  90. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / С.Д. Максименко. - К.: КММ, 2006. - 240 с.
  91. Максименко С.Д. Генетико-моделирующий метод в исследовании обучения и умственного развития школьников / С.Д. Максименко // Радянська школа. – 1981. -№ 12. – С. 23-29.
  92. Маленова А. Ю. Особенности и личностные детерминанты копинг поведения в ситуациях оценивания ( на примере ситуации экзамена) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд.. псих. наук : спец. 19.00.01. «Загальна психологія, історія психології» / А.Ю. Маленова. – Краснодар, 2007 -24 с.
  93. Маркова А. К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. - М., 1996. -308 с.
  94. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения / В.Д. Менделевич. - М. : МЕДпресс, 2001. - 427 с.
  95. Миронець С. М. Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації / М.С. Миронець// : автореф. дис. … канд. психол. наук.— Харків, 2007.— 24 с.
  96. Митина О. В. Основные идеи и принципы структурного моделирования / О.В. Митина // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ / Под ред. Б. С. Братуся, Е. Е. Соколовой. - М.: Смысл, 2006. - С. 272 - 296.
  97. Митина О.В. Моделирование латентных изменений c помощью структурных уравнений /О.В. Митина // Экспериментальная психология. – 2008. - №1. – C. 131 - 148.
  98. Митина О.В. Факторный анализ для психологов / О.В. Митина, И.Б. Михайловская. – М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 2001. – 169 с.
  99. Моросанова В.И., Аронова Е.А. Самоосознание и саморегуляция поведения. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – 213с.
  100. Нартова-Бочавер С.К. "Coping behavior" в системе понятий психологии личности / С.К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. - Т. 18, № 5. - С. 20–30.
  101. Наумова О. Категориальный метод главных компонент: возможности и ограничения метода в социологии. - Выпускная квалификационная работа . – М. Государственный университет – Высшая школа экономики, 2009. – 90с.
  102. Носенко Е.Л. Емоційна розумність як детермінанта успішності життєдіяльності людини і шляхи її операціоналізації / Е.Л. Носенко, Н.В. Коврига // Вісник Дніпропетровського університету. - 2000. – № 6. – С. 3-9.
  103. Носенко Е.Л. Сучасні напрямки зарубіжної психології: психологія особистості: підручник / Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава. – Д.: Вид-во ДНУ. – 2010. – 264с.
  104. Носенко Е.Л. Форми відображеної оцінки емоційної стійкості та емоційної розумності людини: моногр. / Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава, К.П. Кутовий. – Д.: Інновація, 2011. – 178с.
  105. Носенко Э. Л Попытка системного подхода к анализу речи в состоянии эмоционального напряжения / Э.Л. Носенко // Психологический журнал. - 1980. - № 6. - С. 54-61.
  106. Ошаев С.А. Особенности психологических защит у больных с ПТСР / С.А. Ошаев // Актуальные вопросы психиатрии и наркологии / Под ред. акад. РАМН, проф.В.Я. Семке – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003. – Вып.11. – С. 74-76.
  107. Петровский А. В. Личность в психологии с позиций системного подхода / А.В. Петровский // Вопросы психологии.- 1981. - № 1.- С. 57-66.
  108. Петровський П.М. Філософська методологія і проблеми продукування української дійсності / П.М. Петровський // Мультиверсум. Філософський альманах – Вип. 68. – 2008. - С.174-183
  109. Подшивалкина В.И. Социальныеп технологии: проблемы методологии и практики/ В.И. Подшивалкина. - Кишинев, 1997. - 352с.
  110. Польовий M.А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання: монографія / М.А. Польовий. – Одеса : Фенікс, 2011. – 288 с.
  111. Прохоров А.О. Системный анализ психического состояния / А.О. Прохоров // Психология состояний. Хрестоматия / Под ред. А.О. Прохорова. – М., СПб., 2004. – С. 141-153.
  112. Психология личности: Словарь справочник / Под ред. П.П. Горностая и Т.М. Титаренко. — К.: Рута, 2001. — 320 с.
  113. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений / Е.И. Пустыльник. - М,: Наука, 1968. - 185 с.
  114. Решетников М.М. Перспективы психологии и психоанализа [Електронний ресурс] / М.М. Решетников // 2006. – Режим доступу: psydon.ru/downloads.php?cat_id=0&download_id=17
  115. Родина Н.В. Глубинно-психологические детерминанты копинг-поведения менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях / Н.В. Родина // Наука і освіта. – 2006. - №5-6.– С.81-85.
  116. Родина Н.В. Индивидуально-личностные особенности личности менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях: психодинамический подход: дис. канд. псих. наук : 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна. - Одеса, 2005. - 194 с.
  117. Родина Н.В. Индивидуально-психологические особенности менеджеров среднего звена, способных к карьерному росту в реструктурируемых организациях / Н.В. Родина // Наука і освіта. – 2006. - №5-6. - С.85-89.
  118. Родина Н.В. Індивідуально-особистісні особливості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Н.В. Родина. – Одесса, 2005.- 22 с.
  119. Родина Н.В. Личностные детерминанты профессионального выбора студентов-психологов: психодинамический подход / Н.В. Родина // Актуальні проблеми психології: психологія навчання, генетична, медична психологія. - 2007. - №.10(1). - С. 92-94.
  120. Родина Н.В. Прогнозирование эффективности деятельности менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях. Регрессионные модели / Н.В. Родина // Науковий часопис. - 2006. - №12(37). - С.180-185.
  121. Родина Н.В. Психодинамический подход к анализу совладающего поведения студентов в период предэкзаменационного стресса / Н.В. Родина // Наукові записки інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. - 2006. – №.30. - С. 214-222.
  122. Родина Н.В. Теоретико-эмпирические аспекты изучения психосоматических компонентов офтальмологических заболеваний / Н.В. Родина, Л.О. Насинник // Наука і освіта. – 2012. - (в печати).
  123. Родина Н.В.К проблеме соотношения понятий «Копинг – стратегии» и «Защитные механизмы» / Н.В. Родина // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. - 2006. – С. 98-104.
  124. Родіна Н.В. Аналіз конструктної і критеріальної валідності методики WOCQ у діагностиці ефективності діяльності антикризових менеджерів / Н.В. Родіна // Проблеми загальної та педагогічної психології. - 2006. - №8(8). - С. 224-233.
  125. Родіна Н.В. Емпірична верифікація системної моделі копінг-поведінки, що реалізується в парадигмі психодинамічного підходу / Н.В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – В.4, Ч. 2. – За ред. С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – Київ, інститут психології ім. Г.С. Костюка. – 2011. – С. 208-217.
  126. Родіна Н.В. Ієрархічна модель структури копінг-поведінки / Н.В. Родіна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ, нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Судаков ( та ін.).-К. : Логос, 2011. – Т. 1. - С. 120-129.
  127. Родіна Н.В. Класифікація осіб, що долають важкі життєві ситуації. Ієрархічна модель / Н.В. Родіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету. – 2010. - № 3-4. – С. 145-156.
  128. Родіна Н.В. Класифікація осіб, які долають екстремальні ситуації (ієрархічна модель на прикладі пожежників МНС України) / Н.В. Родіна // Наука і освіта. - 2010. – № 9. - С. 116-120.
  129. Родіна Н.В. Копінг-поведінка аномічної особистості / Н.В. Родіна, Б.В. Бірон // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – 2012. - Т.14 (1). - С.298-305.
  130. Родіна Н.В. Копінг-поведінка пацієнтів з раком молочної залози. Структура та детермінанти // Наука і освіта. – 2012. – (у друку).
  131. Родіна Н.В. Опитувальник WOCQ в адаптації С.І. Хаїрової. Психометричний аналіз і альтернативна факторна модель / Н.В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – 2010. – Т.12, В.10, Ч.2. – С. 340-350.
  132. Родіна Н.В. Основні компоненти соціального середовища абітурієнтів, які вступають до ВНЗ / Н.В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. – 2010. - Т. 15, В. 16. – С. 66-77.
  133. Родіна Н.В. Особистісні характеристики як ресурси долаючої поведінки. Огляд деяких сучасних теорій копінгу / Н.В. Родіна // Проблеми сучасної психології. – 2010. - № 7. - С. 608-633.
  134. Родіна Н.В. Особливості застосування тесту незавершених малюнків Вартегга для дослідження копінг-стратегій у підлітків / Н.В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – 2007. - № 10(2). - С. 438-446.
  135. Родіна Н.В. Особливості прояву копінг-поведінки майбутніх фахівців / Н.В. Родіна // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2007. - №3(2). – С. 219-225.
  136. Родіна Н.В. Проактивний копінг як реализація особистісного потенціалу при подоланні життєвих труднощів: Теоретико-методологічні аспекти / Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві : колективна монографія / [В.І. Подшивалкіна, А.А. Бефані, О.В. Яремчук та ін.], за наук. ред. В.І. Подшивалкіної. – Одеса : Фенікс, 2011. – Р.8. – С.264-299.
  137. Родіна Н.В. Проблема переживання прихильності до об’єкту втрати / Н.В. Родіна, О.М. Ческідова / Актуальні проблеми психології. – Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – В.4, Ч. 2. – За ред. С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – Київ, інститут психології ім. Г.С. Костюка. – 2011. – С. 200-208.
  138. Родіна Н.В. Проективна експрес-методика, що заснована на стимульному матеріалі тесту Вартегга. Застосування у вивченні копінгу / Н.В. Родіна // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. Проблеми загальної та педагогічної психології. - Т.12, Ч.2. - С. 247-257.
  139. Родіна Н.В. Психодинамічні аспекти теорії В. Шутца: проблема міжособистісних потреб в ситуації внутрішньосімейної взаємодії / Н.В. Родіна, О.М. Сухоребра // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ, нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Судаков ( та ін.).-К. : Логос, 2011. – Т. 3. - С. 104-114.
  140. Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання: монографія / Н.В. Родіна. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2011. – 364 с.
  141. Родіна Н.В. Психометричний аналіз і стандартизація опитувальника WOCQ для вивчення долаючої поведінки в умовах екстремального стресу. / Н.В. Родіна // Вісник Одеського національного університету
  142. Родіна Н.В. Роль проактивного копінгу в подоланні особистістю життєвої кризи / Н.В. Родіна, Б.В. Бірон / Вісник Одеського національного університету. – 2011. - Т. 16, В. 17. – С. 68-79.
  143. Родіна Н.В. Символічна організація н
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины