ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СИСТЕМНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
 • скачать файл:
 • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СИСТЕМНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК СИСТЕМНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
 • Кол-во страниц:
 • 262
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА  На правах рукопису


  МЕЛЬНИЧУК МАЙЯ МИХАЙЛІВНА


  УДК 159.9.01 – 025.13  ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СИСТЕМНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА  19.00.01 – загальна психологія, історія психології


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук
  Науковий керівник
  Павленко Валентина Миколаївна,
  кандидат психологічних наук, доцент
  Харків - 2012

  ЗМІСТ

  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СИСТЕМНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ 11
  1.1. Огляд сучасного стану досліджень феномена толерантності 11
  1.2. Методологічні засади дослідження психології толерантності в системному підході 26
  1.2.1. Соціально-психологічні засади толерантності 30
  1.2.2. Індивідуально-психологічні особливості толерантності 33
  1.2.3. Психофізіологічні передумови толерантності 38
  1.3. Теоретична модель толерантності як багаторівневої характеристики особистості 40
  Висновки до розділу І 47
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СИСТЕМНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 50
  2.1. Огляд і обґрунтування вибору методик емпіричного дослідження 50
  2.2. Опис психодiагностичного комплексу спрямованого на дослiдження особливостей толерантностi як системноi характеристики особистостi студента. 54
  2.3. Характеристика вибiрки дослiдження…………………………………………….59

  Висновки до розділу ІІ 61
  РОЗДІЛ 3. ТОЛЕРАНТНIСТЬ ЯК СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТI 63
  3.1. Дескриптивний аналіз отриманих даних 63
  3.2. Аналіз взаємозв’язків показників толерантності 72
  3.2.1. Кореляційний аналіз шкал толерантності на матеріалі всієї вибірки 72
  3.2.2. Аналіз взаємозв’язків показників загального рівня толерантності на матеріалі гендерних груп 93
  3.2.3. Аналіз взаємозв’язків показників комунікативної толерантності на матеріалі гендерних груп 99
  3.3. Прогнозування толерантності за допомогою множинного регресійного аналізу …………………………………………………………………………………..110
  3.3.1. Регресійний аналіз загального рівня толерантності 110
  3.3.2. Регресійний аналіз узагальненого показника комунікативної толерантності 122
  3.4. Виявлення детермінант толерантності як системної характеристики особистості……………………………………………………………………………...135
  3.5. Визначення місця толерантності студентів у факторнiй структурі особистісних характеристик 158
  Висновки до розділу ІІІ 161
  РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ТРЕНІНГА РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ 168
  4.1. Побудова програми тренінга розвитку толерантності студентів 168
  4.2. Загальні положення програми тренінга розвитку толерантності 170
  Висновки до розділу ІV 173
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 174
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 177
  ДОДАТКИ 199  ВСТУП

  Актуальність. Змішування культур, індивідуалізація людини, розмаїття релігійних й ідеологічних переконань, поліетнічність, інтенсифікація комунікативних інтеракцій, зростання «інакшості» з особливою гостротою ставлять питання щодо формування толерантності у стосунках між громадянами суспільства та виховання толерантності у підростаючого покоління у світі загалом і в Україні зокрема. Толерантність завжди залишалася важливою загальнолюдською цінністю й основою для розбудови власне людських контактів, конструктивної взаємодії на різних рівнях: у взаєминах між окремими особистостями, між різними соціальними групами, культурами тощо. Вона надає можливість існувати складним багатонаціональним державним утворенням, мультикультурному та мультипарадигмальному діалогу, слугуючи запорукою розвитку демократичного суспiльства.
  Толерантність є предметом уваги широкого кола науковцiв, зокрема і психологів. Так, аналіз психологічної літератури засвiдчує наявнiсть дослiджень присвячених з’ясуванню: сутності терпимості й толерантності в онтології суспільної свідомості й самосвідомості (В. М. Золотухін, О. М. Кондаков, В. I. Красиков); місця толерантності у процесі набуття особистісної цілісності (О. Г. Асмолов, Є. Ф. Казаков, В. А. Тишков); характеру толерантності в суспільстві з ринковою економікою (Н. А. Баранова, Г. Л. Бардієр); специфiки міжетнічної толерантності (Н. М. Лебедєва, В. М. Павленко, М. I. Пірен, Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко, Т. А. Устименко); толерантності як категорії відносин (О. Ю. Клепцова, В. Г. Маралов, В. А. Ситаров); толерантності як особистісної риси (С. К. Бондирєва, Д. В. Колесов); рис комунікативної толерантності (В. В. Бойко). Розробляються прикладні аспекти формування толерантної свідомості О. О. Савченко, Л. Д. Шайгєрова, О. Д. Шарова) та програми розвитку навичок ненасилля і толерантної поведінки (І. С. Зиміна, В. С. Магун). Значне місце в роботах психологів посідає вивчення толерантності в контексті ціннісно-смислового підходу як особистісної цінності і цінності соціокультурної системи (Н. А. Асташова, О. А. Бенькова, С. Д. Максименко, Л. I. Рюмшина, Г. У. Солдатова та ін.) Окремим напрямком психологічних досліджень є вивчення толерантності до невизначеності (А. I. Гусєв, Є. Г. Луковицька, П. В. Лушин, Н. В. Шалаєв) та фрустраційної толерантності (Л. М. Мітіна, I. Г. Попик, О. А. Холодова).
  У зарубіжній психології розробки проблеми толерантності представлені у дослідженнях стресостійкості й соціальної адаптації (С. Кобейс, Р. Раге, Т. Холмс); механізмів і проявів агресії (А. Басс, Л. Берковіц, Х. Хекхаузен); національної, релігійної й расової нетерпимості, ксенофобії (Г. Айзенк, Т. Адорно, М. Боуен, Т. Нельсон); особливостей особистості, що самоактуалізується (А. Маслоу); характеристик толерантної та інтолерантної особистості (Г. Олпорт); механізмів емпатії (Е. Еріксон, К. Роджерс); толерантності до невизначеності (С. Баднер, Д. Маклєйн) тощо.
  Незважаючи на інтенсивне зростання робіт, присвячених дослідженню феномену, що вивчається, залишаються неокресленими характеристики як самих проявів толерантності, так і її структури та детермінації. Різні підходи роблять акцент на різних умовах, детермінантах, складових толерантності: це можуть бути когнітивні, емоційні, ціннісні, психофізіологічні та інші механізми або чинники толерантності. Така її специфiка передбачає необхiднiсть застосування системного пiдходу до її дослiдження, зокрема до вивчення толерантностi як системної характеристики особистостi. Дана проблема потребує досконалого теоретико-емпіричного вивчення, що дозволить розширити межі психологічного портрету толерантної особистості і, можливо, зможе задовольнити потреби в розвитку толерантних стосунків людей, забезпечуючи безпеку соціальної взаємодії у сучасному суспільстві.Уточнення структури i детермінації толерантностi, що дозволить здiйснювати її цiлеспрямоване формування є головним завданням роботи та пояснює актуальнiсть обраної теми.
  Відповідний аналіз доцільно проводити на студентській виборці через такі причини: вони характеризуються вже достатньою сформованістю особистості; інтенсивний розвиток внутрішнього світу студентів приводить до закріплення їх переконань та мотивів у реальних діях і вчинках, створюючи характер; вони активно реагують на зміни у суспільстві, відкриті до змін і розвитку ціннісно-смислової системи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослiдження виконане в межах планової наукової тематики кафедри прикладної психології Харкіського національного університету іменi В.Н.Каразіна : “Психологічні прояви особистостей та соціальних груп у різних сферах сучасної життєдіяльності”.Тему дисертацiйного дослiдження затверджено Вченою радою Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В.Н. Каразiна (протокол № 11 вiд 23.10.201) та рiшенням Мiжвiдомчої ради з координацiї наукових дослiджень з педагогiчних i психологiчних наук в Українi (протокол № 1 вiд 31.01.2012).
  Мета i задачi дослідження. Мета дослiдження – визначити особливостi толерантності як системної характеристики особистості студента.
  Реалiзацiя поставленої мети передбачає виконання таких задач дослiдження:
  1) здiйснити теоретичний аналіз толерантності як системної характеристики особистості;
  2) дати загальну характеристику толерантностi студентiв та встановити її гендернi особливостi;
  3) з’ясувати систему взаємозв’язків толерантності студентів з особистісними характеристиками;
  4) виявити детермiнанти толерантностi як системної характеристики особистостi та розкрити взаємовплив рiзних рiвнiв її детермiнацiї;
  5) визначити місце толерантності студентів у факторній структурі особистісних характеристик;
  6) розробити теоретичні засади психологiчного тренiнгу актуалiзацiї толерантного ставлення до iнших.
  Об’єкт дослідження − толерантність як психологічний феномен.
  Предмет дослідження – толерантність як системна характеристика особистості.
  Методологічну i теоретичну основу дослідження складають фундаментальні положення системно-діяльнісного підходу до становлення особистості (Б.Г. Ананьєв, О. Г. Асмолов, О. Н. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, С. Д. Максименко, В.Ф. Моргун, К. К. Платонов, В. Ф. Рибалка), підхід до розгляду особистості як активного суб’єкта власного життя (К. А. Абульханова-Славська, А. В. Брушлінський, В. А. Роменець, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко), положення про взаємозалежність зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку особистості (Л.С. Виготський, О. К. Дусавицький, Я. Л. Коломінський, Г. С. Костюк, О.Н. Лактіонов, С. Л. Рубінштейн, О. Б. Старовойтенко, Л. Н. Собчик), ідеї гуманістичного підходу (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. О. Балл, О. С. Кочарян). Особливе значення для нашого дослідження мають роботи, що відображають сутність: феномену загальної й міжособистісної толерантності (О. Г. Асмолов, Г. О. Балл, М. М. Бахтін, В. В. Бойко, О. Н. Леонтьєв, М. К. Тутушкіна та ін.); емоцiйного iнтелекту (Н. I. Булка, Е. Л. Носенко); розвитку особистостi у процесi навчання (О. К. Дусавицький, Ю. М. Швалб); вiкових та загальних характеристик розвитку особистостi (С. Д. Максименко, С. М. Симоненко); вивчення надбань у сферi когнітивної складностi, психотерапії та психосоматики (О. С. Кочарян, Т. Б. Хомуленко).
  Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань були використані:
  теоретичні методи – аналіз, узагальнення, систематизація й класифікація даних наукової літератури з проблеми дослідження, системний підхід;
  методом емпіричного дослідження було стандартизоване опитування такими методиками:
  1) «Експрес-опитувальник «Індекс толерантності» (за Г .У. Солдатовою, О. О .Кравцовою, О. Є. Хухлаєвим, Л. А. Шайгеровою)»;
  2)Методика діагностики загальної комунікативної толерантності (за В. В. Бойко);
  3) «Опитувальник оцінки нервово-психичної стійкості (ЛВМА ім. С. М. Кірова)»;
  4) «Тест дивергентного (творчого) мислення Ф. Вільямса»;
  5) «Опитувальник для діагностики здібності до емпатії (за А. Мехрабіаном, Н. Епштейном)»;
  6) Методика Н. Холла на визначення рівня емоційного інтелекту;
  7) Методика дослідження малюнкової фрустрації (за С. Розенцвейгом);
  8) Опитувальник Ш. Шварца для вивчення цінностей особистості (Schwarts Values Inventory – SVI), адаптований В. М. Карандашевим.
  методи математичної статистики – дескриптивний і кореляційний аналіз, множинна лінійна регресія, кластерний аналіз, багатофакторний багатомірний дисперсійний аналіз з коваріатами, факторний аналіз. Розрахунки проводилися за допомогою пакету статистичних програм IBM SPSS (PASW) Statistics 18.
  Досліджувані – 251 студент різних факультетів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка віком від 20 до 21 років, з них 170 дівчат і 81 юнак.
  Наукова новизна одержаних результатiв полягає в тому що:
  в роботi вперше:
  • визначено толерантність як таку системну характеристику особистості, що має рівневу структуру детермінації, а саме: соціально-психологічну, iндивiдуально - психологічну і психофiзiологiчну детермінанти;
  • установлено питому вагу різних рівнів детермінації толерантності, а саме виявлено, що провідним рівнем є соціально-психологічний, набагато менше значення має iндивiдуально-психологічний і найменшу роль відіграє психофізіологічний рівень;
  поглиблено та розширено:
  • знання про взаємовплив різних рівнів детермінації толерантності, а саме: доведено, що за умови розвиненого соціально-психологічного рівня (високого рiвня розвитку загальнолюдських та просоцiальних цінностей), виразність психофізіологічного рівня сприяє толерантності, тоді як у протилежному випадку – перешкоджає їй, що свідчить про «перебудову» психофізіологічного рівня під впливом більш високих «поверхів» психіки;
  • знання про релятивну важливість чинників толерантності, а саме: показано, що остання входить у систему соцiальної зрілості i детермінована насамперед ціннісними орієнтаціями (егоцентричними або просоціальними), а також ступенем розвитку дивергентного мислення;
  подальшого розвитку дiстали:
  • уявлення про гендерні особливості толерантності студентів, а саме: ціннісна система юнаків менше, нiж у дiвчат, пов’язана з толерантнiстю (знижується її регуляція загальнолюдськими та просоціальними цінностями).
  Практичне значення одержаних результатiв полягає в тому, що розроблено психодiагностичну карту толерантностi, на основi якої розроблено комплекс методик, спрямований на дослідження толерантності як системної характеристики особистості. Розробленi теоретико-методологiчнi засади тренiнгу «Толерантнiсть у моєму життi». Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес: на кафедрi менеджменту Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка – у навчальнi курси: «Комунiкативний менеджмент», «Психологiя», «Менеджмент», «Фiлософiя управлiння» (довідка № 2526-4 від 15.06.2012 року); на кафедрi психологiї Полтавського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi В.Г.Короленка – у навчальнi курси «Загальна психологiя», «Соцiальна психологiя», «Психологiя виховання», «Етнопсихологiя» та психологiчнi практикуми (довідка № 2857/01- 30/28 від 11.06.2012 року); на кафедрi загальної та практичної психологiї Iнституту менеджменту та психологiї ДВНЗ «Унiверситет менеджменту свiти» АПН України у навчальнi курси «Соцiальна психологiя», «Етнопсихологiя», «Полiтична психологiя» та факультативнi заняття (довідка № 01-02/379 від 20.06.2012 року).
  Особистий внесок автора: У статтi «Теоретико-психологiчна модель толерантностi як багаторiвневоi характеристики особистостi», написанiй у спiвавторствi з Павленко В. Н., особистий внесок здобувача полягає в доборі, аналізі та систематизації теоретичних матеріалів, у розробці поняття толерантності як системної характеристики особистості.
  Надійність та вірогідність отриманих результатів забезпечується методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень, всебічним теоретичним аналізом проблеми, використанням комплексу надійних та валідних методів дослідження, адекватних його меті, предмету та завданням, достатньою репрезентативністю вибірки, статистичною значущістю експериментальних даних.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження були висвітлені на міжнародних молодіжних науково-практичних конференціях «Вектори психології» (Харків – 2010, 2011, 2012), на ІІ Всеукраїнському психологічному конгресі, присвяченому 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (м. Київ, 19-21 квітня 2010 р.), на VI Харківських міжнародних читаннях «Психологія у суспільстві, що трансформується», присвячених пам'яті О. М. Лактіонова (16 квітня 2010 р.), засіданнях кафедри прикладної психології факультету психології ХНУ імені В. Н. Каразіна.
  Публікації. Основний змiст роботи викладений у 8 публiкацiях, 4 з яких надрукованi у фахових виданнях, затверджених Мiнiстерством освiти i науки, молодi та спорту України.
  Структура і обсяг роботи зумовленi метою та задачами дослiдження, i структурно складаються із вступу, трьох розділів, висновків до кожного роздiлу, списку використаних джерел, у якому вказано 261 найменування, 25 iз яких iноземною мовою, та 8 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 267 сторінок, основний ії змiст викладено на 176 сторінках. Дисертація містить 25 таблиць і 12 рисунків.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  У дисертаційному дослідженні представленi результати теоретичного узагальнення й емпiричного дослiдження особливостей толерантностi як системної характеристики особистостi студентiв. На підставі аналiзу одержаних даних можна зробити такi висновки:
  1. Толерантність є системною характеристикою особистості, що має рівневу структуру детермінації: психофізіологічний, iндивiдуально- психологічний і соціально-психологічний рівні. Виходячи з системно-рівневого розуміння, запропоновано розглядати толерантність як прийняття (толерантiсть на соцiально-психологiчному рiвнi), поблажливість (толерантнiсть на iндивiдуально-психологiчному рiвнi) та витривалicть (толерантнiсть на психофiзiологiчному рiвнi).
  2. Переважній більшості студентiв притаманний середній рівень вираженостi толерантностi. Найбільш виразними проявами інтолерантності в наших студентів є категоричність та невміння приховувати почуття, а найменш виразними – нетерпимість і невміння пристосовуватися. Певна відсутність таких базових для толерантності характеристик як неупередженість, прийняття різних субкультур компенсується увагою до почуттів і дій інших, умінням адаптуватися до оточуючих. Виявлено, що студенти перевершують студенток за рівнями категоричності, наявності певних жорстких установок по вiдношенню до тих чи інших груп людей, нетерпимості до певних розбіжностей між різними людьми, тобто юнаки є менш толерантними у відповідних аспектах, ніж дівчата.
  3. Толерантність пов’язана насамперед зі ступенем розвитку і сформованості егоцентричних та просоцiальних типiв цiнностей, що переважно охоплює та обумовлює і взаємозв’язки толерантності з іншими особистiсними характеристиками. Другим за ступенем зв’язку iз толерантнiстю є показники розвиненості дивергентного мислення, тоді як емоційна та поведiнкова сфери мають набагато менше значення. Найменший ступiнь зв’язку iз толерантнiстю має нервово-психична стiйкiсть.
  4. Детермінують толерантність усі три рівні функціонування особистості, хоча найбільш вагомою детермінантою виступає соціально-психологічний рівень. За допомогою використаних у роботі лінійних моделей виявлено, що типи цінностей (насамперед егоцентричний і просоціальний), соціальна адаптація, дивергентне мислення, нервово-психічна стійкість та емпатія зумовлюють варіативнiсть толерантності на рівні рис і установок особистості та на поведінковому рівні. Таким чином цінності, дивергентне мислення, нервово-психична стiйкiсть є чинниками толерантності, що дає можливiсть визначити її як системну характеристику особистості студентів. Визначальним чинником толерантностi є ступінь розвитку і сформованості соціально-психологічного рівня функціонування особистостi, який обумовлює характер iнших рiвнiв цього функцiонування. Iснує взаємовплив соціально-психологічного та психофізіологічного рівнів: за умови домiнування загальнолюдських та просоціальних цінностей високий рівень вираженості нервово-психічної стійкостi сприяє толерантності, тоді як у протележному випадку перешкоджає їй .
  5. В структурi толерантностi виявлено 4 фактори, якi пiдтверджують запропоновану теоретичну модель рівнів детермінації толерантності та її структурних елементів , дещо поглиблюючи та розширюючи її: «соцiальна зрiлiсть» (толерантнiсть, соцiальна адаптацiя, цiннiснi орiєнтацiї «унiверсалiзм», «влада» (з вiд’ємним знаком), «доброта» i дивергентне мислення); «самоповага» (цiннiснi орiєнтацiї «самостiйнiсть», «стимуляцiя», «гедонiзм», «досягнення»); «традиційність» (цiннiснi орієнтації «традиції», «конформнiсть»); «прагнення до незалежностi» (цiннiснi орієнтації «самостiйнiсь», «безпека»). Сформованiсть даних факторiв переважно складовими соцiально-психологiчного рiвня свiдчать про iстотний вплив цього рiвня фунцiонування особистостi на толерантнiсть. Толерантність є складовою та водночас проявом «соціальної зрілості», що свiдчить про їх діалектичний взаємозв’язок. Емоційна сфера та психофізіологічний рівень є відокремленими від вказаної вище системи якостей і характеристик. Проведений аналіз показує всю складність толерантності студентів як системи. Її особистісні, поведінкові, емоційні, когнiтивнi та психофізіологічні аспекти не настільки інтегровані та лінійно пов’язані, як можна припустити, виходячи з теоретичних мiркувань.
  6. Головним напрямком розвитку толерантності має бути робота з системою ціннісних орієнтацій: вони повиннi перетворитись iз лише вiдомих речей на знаряддя ефективного впливу на поведiнку особистостi. З метою формування такого впливу запропоновано теоретико-методологiчнi засади психологічного тренінгу «Толерантнiсть у моєму життi», який спрямований на актуалізацію i розвиток просоцiальних ціннісних орiєнтацiй, цiннiсного, шанобливого ставлення до iншого i умiння враховувати різні точки зору і способи життя.
  Перспективою подальших досліджень є перехід до більш широкого вивчення загальної системи толерантності з урахуванням її різних складових, чинників і механізмів, поглиблений аналіз місця емоційних і психофізіологічних аспектів толерантності в цій системі, звернення до ситуаційних і контекстуальних особливостей і детермінант толерантності та подальша розробка методичного інструментарію вимірювання толерантності як багаторівневого феномену.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека / Л. М. Аболин. – Казань : Изд-во КазГУ, 1987. – 285 с.
  2. Абульханова-Славская К. А. О путях построения типологии личности / К. А. Абульханова-Славская // Психологический журнал. – 1983. – №1. – С. 14 – 29.
  3. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991.
  4. Адорно Т. Исследования авторитарной личности / Т. Адорно. – М., 2001.
  5. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды / Б. Г. Ананьев. – Т.2. – М.: Педагогика, 1980. – 287 с.
  6. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. – М.: Наука, 1977. – 380 с.
  7. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Л.: ЛГУ, 1968. – 338 с.
  8. Антология мировой философии: В 4-х т. − М: Мысль, 1992.
  9. Анцыферова Л. И. О динамическом подходе к психологическому изучению личности / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1981. – Т.2. – №2. – С. 8 – 18.
  10. Асеев В. Г. Личность, значимость побуждений / В.Г. Асеев. – М., 1993.
  11. Асеев В. Г. Мотивация поведения и мотивация личности / В.Г. Асеев. – М., 1976 – 158 с.
  12. Асмолов А. Г. О смыслах понятия «толерантность» / А. Г. Асмолов, Г. У. Солдатова, Л .А. Шайгерова // Век толерантности: Научно-публ. вестник. – 2001. – Вып.1. – С. 8 – 18.
  13. Асмолов А. Г. Слово о толерантности / А. Г. Асмолов // Век толерантности: Научно-публ. вестник. – 2001. – Вып. 1. – С. 4 – 7.
  14. Асмолов А. Г. Толерантность: от утопии к реальности // На пути к толерантному сознанию / А. Г. Асмолов. – М: Смысл, 2000.– 255 с.
  15. Бабчук О. Г. Особливості толерантності осіб із різними типами емоційності / Олена Григорівна Бабчук // Автореф. … кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Одеса: Державний заклад «Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», 2012. – 20 с.
  16. Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: Соціально- філософськи та психолого-педагогічні аспекти. – Рівне: «Листа-М», 2003. – 128 с.
  17. Бардиер Г. Л. Бизнес-психология / Г.Л. Бардиер. − М.: Генезис, 2002. − 412 с.
  18. Бардиер Г. Л. Интолерантность и девиантное поведение в бизнесе / Г.Л. Бардиер. − СПб: Норма, 2001. – 240 с.
  19. Барінова Н. В. Гендерний аспект сучасної освіти. Психологічні особливості становлення жіночої статеворольової Я-концепції / Наталія Вікторівна Барінова // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 1. – С. 60-62.
  20. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского / М. Бахтин. − М: Знание, 1979. − С. 35 – 78.
  21. Безкоровайна О. В. З педагогікою толерантності в третє тисячоліття / О.В. Безкоровайна // Педагогіка толерантності. – 2003. − № 3 (25).
  22. Блауберг И. В. Становление и сущность системного похода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М.,1969.
  23. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д.Б. Богоявленская.— Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1983.— 173с.
  24. Богоявленская Д. Б. Методологические и методические проблемы исследования целеполагания / Д.Б. Богоявленская // Психологические исследования интеллектуальной деятельности.— М., 1997.— С. 95 – 101.
  25. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. — М., 2002. – С. 77.
  26. Бодалев А. А. Личность и общение / А.А.Бодалев. – М: Педагогика, 1983. – 271с.
  27. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы / В. А. Бодров. – М.: Институт психологии РАН, 1995. – 127 с.
  28. Божович Л. И. Проблемы формирования личности // Избр. психол. труды / Л. И. Божович. – М. – Воронеж, 1995. – С. 192.
  29. Бойко В. В. Коммуникативная толерантность (методическое пособие) / В. В. Бойко. – СПб.: МАПО, 1998. – 23 с.
  30. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М: Филин, 1996. – 472 с.
  31. Большой энциклопедический словарь./ Гл. ред. А. М. Прохоров. – М. – СПб. – 1997. – С. 1330.
  32. Бондырева С. К. Толерантность (введение в проблему) / С. К. Бондырева. − М. – Воронеж, 2003. − 240 с.
  33. Бондырева С. К. Толерантность. Введение в проблему / С. К. Бондырева, Д. В. Колесов. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2003. – 239 с.
  34. Бондырева С. К. Феномен толерантности в системе межэтнических отношений // Толерантное сознание и формирование толерантных отношений / С. К. Бондырева. − М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2003. – 367 с. − С. 9 – 10.
  35. Борисов Р. В. Языковая компетентность как средство выражения этнической идентичности и формирования межэтнической толерантности учащейся молодёжи: дис. ... кандидата психологических наук : 19.00.07 / Борисов Руслан Викторович. – Махачкала, 2007. – 188 с.
  36. Бохеньский Ю. Сто суеверий: Краткий философ¬ский словарь предрассудков / Ю. Бохеньский: [пер. с польск.]. – М.: Изд-ская группа "Прогресс" – "VІА", 1993 – 187 с.
  37. Братусь Б. С. Аномалии личности Б.С. Братусь. – М.: Мысль, 1988. – 301 с.
  38. Братченко С. Л. Гуманистическая психология как одно из направлений движения за ненасилие. − СПб: Питер, 1999. − 51 с.
  39. Братченко С. Л. Психологические основания исследования толерантности в образовании / С.Л. Братченко // Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление: Материалы 9-й науч.-практ. конф. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2003. – С. 104 – 117.
  40. Бубер М. Я и Ты / М. Бубер. − М: Высшая школа, 1993. – 175 с.
  41. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. – 2-е узд., перераб. И доп. / Леонид Фокич Бурлачук, Сергей Маратович Морозов. – СПб.: Питер, 2005. – 520 с.
  42. Бутуева З. А. Роль ценностных ориентаций в социализации пожилых и старых людей (социально-философский аспект) / З.А. Бутуева. – М., 1999.
  43. Василенко Л. И. Краткий религиозно-философский словарь / Л.И. Василенко. – М.: Истина и Жизнь, 2000. – 256 с.
  44. Васютинським В. Інтеракційна психологія влади / В. Васютинським. – К.: Вид-во КСУ, 2005. – 492 с.
  45. Взаимосвязь ценностно-смысловой сферы и креативных характеристик личности [Електронный ресурс] / Н.П. Крейдун, Е.Е. Поливанова, Л.Н Яворовская, С.Г. Яновская. – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2011_9/2_rozd/Kr_Po.htm.
  46. Век толерантности. Научно-публицистический вестник / Под ред. А.Г. Асмолова. − Вып. 1-6. − М., 2001 – 2004.
  47. Виноградова Е. Г. Диагностика развития личности в юности / Е.Г. Виноградова, О.М. Масленникова. – Н.Новгород, 2000. – 195с.
  48. Водзинская В. В. Понятие установки, отношения и ценностных ориентаций в социологическом исследовании / В.В. Водзинская // Философские науки. – 1969. – №2. – С. 48 – 54.
  49. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во АПН, 1960. – 500 с.
  50. Гальперин П. Я. К учению об интериоризации / П.Я. Гальперин // Вопросы психол. – 1966. – №6. – С.25 – 33.
  51. Ганзен В. А. Систематика психических состояний человека / В. А. Ганзен, В. Н. Юрченко // Вестник Ленинградского Университета. – 1991. – № 6. – С. 47 – 55.
  52. Гамезо М. В. Возрастная психология: личность от молодости до старости / М. В. Гамезо, В. С. Герасимова, Г. Г. Горелова, Л. М. Орлова. – М., 1999. – 234 с.
  53. Ганзен В. А. Структурно-функциональное описание психики человека / В. А. Ганзен // Вестник Ленинградского Университета. – 1982. – № 5.
  54. Гапонова С. А. Особенности адаптации студентов вузов в процес се обучения // Психологический журнал. – 1994. – № 3. – С. 57 – 65.
  55. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления. – М.: Прогресс, 1965.— 435 с.
  56. Горський В. С. Історія української філософії / В.С. Горський. − К.: Наукова думка, 1996. – 243 с.
  57. Грива О. А. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах полі культурного середовища: Монографія / О. А. Грива. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. – 228 с.
  58. Гриншпун И. Б. Понятие и содержательные характеристики толерантности / И. Б. Гриншпун // Толерантное сознание и формирование толерантных отношений. − М.: Изд-во Московского психолого-социального института, Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2003. – 367 с. − С. 34 – 35.
  59. Губко О.Т. Психологія українського народу: наук. дослідж.: в 4 кн. – Кн. 1: Психологічний склад праукраїнської народності / Олексій Тимофійович Губко. – К.: ПВП «Задруга», 2004. – 400 с.
  60. Гуревич П. С. Философская антропология: опыт систематизации / П. С. Гуревич // Вопросы философии. − 1995. − № 8.
  61. Декларація принципів толерантності // Шлях освіти. – 1999. – №2. – С. 2 – 4.
  62. Дорфман Л. Я. Дивергентное мышление и дивергентная индивидуальность: Ресурсы креативности / Л. Я. Дорфман // Ежегодник РПО. — М., 2002. – Т. 8. – Вып. 1. – С. 3.
  63. Дусавицкий А. К. Развитие личности в учебной деятельности / Александр Константинович Дусавицкий. – М.: Дом педагогики, 1996. – 208 с.
  64. Дьяченко М. И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Пономаренко. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 206 с.
  65. Дьяченко М. И. Психологический словарь-справочник / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Мн.: Харвест, 2004. – 576 с.
  66. Ефремова Т. Ф. Новый энциклопедический сло¬варь русского языка: Толковословообразовательный: [В 2 Т.]: Свыше 136 000 словарных статей: Около 250 000 семантических единиц / Т. Ф. Ефремова. – М.: Рус. яз., 2000. – Т.2: П-Я. – 1084 с.
  67. Жидко М. Є. Особистісні чинники формування відносин подружньої співзалежності у чоловіків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук зі спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Максим Євгенович Жидко. – Харків: Харківський національний ун-т імені В. Н. Каразіна, 2006. – 18 с.
  68. Журавльова Л. П. Емпатійні ставлення та їх класифікація / Л. П. Журавльова // Соціальна психологія. – 2008. – № 5(31). – С. 39 – 46.
  69. Журавльова Л. П. Психологія емпатії / Л. П. Журавльова – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328 с.
  70. Заика Е. В. Экспериментальная психология памяти. Основные методики и результаты исследований. Учеб. пособие / Евгений Валентинович Заика. – Харьков: ХГУ, 1992. – 364 с.
  71. Зиновьев Д. В. Социально-психологический портрет студента в контексте толерантности / Д.В.Зиновьев // Режим доступа:
  http://res.krasu.ru/paradigma/cont2.htm.
  72. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание / Петр Иванович Зинченко. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 562 с.
  73. Зимбули А. Е. Почему терпимость и какая терпимость / А. Е. Зимбули // Вестник СПбГУ.– 1996. – № 3. – С. 23 – 27.
  74. Зотова О. И. Направленность личности и социальная регуляция поведения молодежи / О. И. Зотова // Психология личности и образ жизни. – М.: Наука, 1987.– С. 30 – 33.
  75. Зотова О. И. Ценностные ориентации и механизм социальной регуляции поведения / О. И. Зотова, М. И. Бобнева // Методологические проблемы социальной психологии. – М.: Наука, 1975. – С. 241 – 255.
  76. Зубов О. Е. Общественно-политические и национально-культурные ориентации студенчества (социологическое исследование) / О. Е. Зубов // Вестник Морд. Ун-та. – 1995. – №1. – С. 35 – 38.
  77. Иванова Е.Ф. Историческая память: попытка экспериментального исследования / Елена Феликсовна Иванова // Вісн. Харк. ун-ту. – Сер. Психологія. – 1998. – № 403. – С. 78-82.
  78. Іванцев Н. І. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді протягом професійної підготовки: Автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. психологічних наук / Н. І. Іванцев. – Київ.
  79. Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э.Изард / Перев.с англ. – СПб.: Издательство «Питер», 2000.
  80. Ищенко Ю. А. Толерантность как философско-мировоззренческая проблема / Ю. А. Ищенко // Философская и социологическая мысль. – 1990. – № 4. – С. 48 – 60.
  81. Кант И. Лекции по этике / И. Кант. − М: Изд-во „Республика”, 2000. – 431 с.
  82. Кант И. Трактаты и письма / И. Кант. − М.: Наука, 1980. − 709 с. − С. 96-124.
  83. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство / В.Н. Карандашев. – СПб.: Речь, 2004. – 70 с.
  84. Клепцова Е.Ю. Психологические условия формирования терпимого отношения педагогов к детям. Автореф. дисс. на соискание научного степени канд. психол. наук / Е.Ю. Клепцова. − Курск, 2000. − 17 с.
  85. Клепцова Е.Ю. Психология и педагогика толе¬рантности [Текст]: Учебное пособие для слушателей сист. дополнит. проф. пед. образ. / Е.Ю. Клепцова / Мин. образов. и науки РФ, Вятский гос. гум. ун-т. – М.: Академический проект, 2004. – 176 с. – (учебное пособие для вузов).
  86. Коваленко А.Б. Психологія міжособистісного взаєморозуміння / Алла Борисівна Коваленко. – К., 2010. – 287 с.
  87. Кожухарь Г.С. Формы межличностной толерантности: критериальные признаки и особенности / Г. С. Кожухарь // Психологический журнал. – 2008. – том 29. – № 3. – С. 30 – 40.
  88. Комогоров П. Ф. Формирование толерантности в межличностных отношениях студентов высшего учебного заведений: дис. … кандидата педагогических наук : 13.00.01. / П. Ф. Комогоров. – Курган, 2000. – 191 с.
  89. Кон И .С. Психология ранней юности / И. С. Кон. – М.: Просвещение, 1998. – 345 с.
  90. Кораблева Н. С. Дисциплінарні технології у техніках покарань: рольовий вимір / Надія Степанівна Корабльова // Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей. ¬– Харків, 2000. С 34 – 40.
  91. Коссов Б. Б. Обобщенность содержания высшего образования как фактор его развития (личностно-развивающее высшее образование) / Б. Б. Коссов // Вопросы психологи. – 1995. – № 6. – С. 9–20.
  92. Кочарян А. С. Личность и половая роль (симптомокомплекс маскулинности / феминности в норме и патологии) / Александр Суренович Кочарян; под. ред. Л. Ф. Бурлачука. – Харьков, 1996. – 139 с.
  93. Кочарян А. С. Преодоление эмоционально трудных ситуаций общения в зависимости от сложности социальной перцепции Дис. канд. психол, наук. Л-. 1986.
  94. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайт. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.: ил. - (Серия "Мастера психологии").
  95. Краткий психологический словарь-хрестоматия / [сост. Б.М. Петров; под ред. К. К. Платонова]. – М.: Высш. школа, 1974. – 134 с.
  96. Кряж І. В. Динамика экологических установок личности в современном мире [Електронный ресурс] / Ирина Владимировна Кряж // Актуальные проблемы психологии. – Т. 7. – Вып. 20. – Ч. 1. – С.215-220. – Режим доступа к журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpip/2009_20_1/Sb20_ Ch1_52.pdf
  97. Кузнецов М. А. Эмоциональная память / Марат Амирович Кузнецов. – Харьков: Крок, 2005. – 568 с.
  98. Лабунская В. А. Социально-психологические причины интолерантного поведения // Межкультурный диалог: исследования и практика / Под ред. Г.У. Солдатовой, Т.Ю. Прокофьевой, Т.А .Лютой. – М.: Центр СМИ МГУ им. М.В.Ломоносова, 2004. − 304 с. − С. 156 – 166.
  99. Лактионов А.Н. Координаты индивидуального опыта / Александр Николаевич Лактионов. – Харьков: Бизнес Информ, 1998. – 492 с.
  100. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека / Н.Д. Левитов. – М., 1964. – С. 345.
  101. Левко Г. М. Толерантність до фрустрації / Г. М. Левко // Словник-довідник термінів з конфліктології / [відпов. ред. М.І. Пірен, Г.В. Ложкін]. – К. – Чернівці: ЧДУ ім. Ю. Федьковича, 1995. – С. 281.
  102. Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме / В. А. Лекторский // Философия, наука, цивилизация: к 65-летию акад. В. С. Степина. – М., 1999. – С. 284 – 292.
  103. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
  104. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – 575 с.
  105. Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций / Д. А. Леонтьев. – М.: СМЫСЛ, 1992. – 17 с.
  106. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1999. – 487 с.
  107. Леонтьев Д. А. Тест жизнестойкости / Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова. – М.: Смысл, 2006. – 63 с.
  108. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Д.А. Леонтьев. – 2-е изд. – М.: Смысл, 2000. – 18 с.
  109. Липман М. Обучение с целью уменьшения насилия и развития миролюбия / М. Липман // Вопросы философии. – 1995. – № 2 – С. 110-121.
  110. Литвинова В. Л. Социально-психологические условия формирования межэтнической толерантности российской молодежи: дис. … кандидат психологических наук : 19.00.05 / Литвинова Валерия Леонидовна. – М., 2007. – 214 с.
  111. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф.Ломов. – М., 1984.
  112. Ломов Б. Ф. О системном подходе в психологии / Б.Ф. Ломов // Вопросы психологии. – 1975. – № 2.
  113. Луценко Е. Л. Взгляд на неэффективный политический выбор с позиции эволюционной психологии / Елена Львовна Луценко // Вісник Харк. нац. ун-ту. – Серія: Психологія. – 2007. – № 771. – С. 163-166
  114. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс : теория и практика / П.В. Лушин. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.
  115. Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості / C.Д. Максименко. – К. : КММ, 2006. – 240 с.
  116. Максименко C. Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии) / C. Д. Максименко. – М. : Рефл–бук ; К. : Ваклер, 2000.– 320 с.
  117. Максименко С. Д. Структура особистості / C. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 1–13.
  118. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер.— М., 1985. – С.108 – 117.
  119. Матюшкин A. M. Развитие творческой личности. — М.,1991. – С. 180.
  120. Межкультурный диалог: исследования и практика / Под ред. Г.У. Солдатовой, Т. Ю. Прокофьевой, Т. А. Лютой. − М.: Центр СМИ МГУ им. М. В. Ломоносова, 2004. − 304 с.
  121. Мельник И.М. К вопросу о регулятивной функции общения в системе пам'ять-общение / Инна Михайловна Мельник // Психология личности и познавательных процес сов: Вестн. Харьк. ун-та. – 1989. – № 337. – С. 33-38.
  122. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В. С. Мерлин. – М., 1986.
  123. Мерлин В. С. Очерк теории темперамента / В. С. Мерлин. – Пермь, 1973.
  124. Методология исследования по инженерной психологии и психологии труда / Под ред. А. А. Крылова. – ЛГУ, 1974. – Ч. 1.
  125. Милерян Е. А. Обсуждение и теоретическое обобщение экспериментальных материалов / Е. А. Милерян // Очерки психологии труда оператора: сб. научн. ст. - М.: Наука, 1974. - С.5-118.
  126. Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач / В.А. Моляко. – К.: Рад. школа, 1983. – 95 с.
  127. Моргун В. Ф. Основи психологічної діагностики / В. Ф. Моргун, І .Г. Тітов. – К.: ВД «Слово», 2009. – С. 80 – 85.
  128. Моргун В.Ф. Проблема периодизации развития личности в психологии / В. Ф. Моргун, Н. Ю. Ткачёва. – М.: МГУ, 1981.– 84 с.
  129. Моргун В. Ф. Типология адаптивних психологических механизмов в многомерной структуре личности // Моргун В. Ф. Делинквентный подросток. Учебное пособие / В.Ф. Моргун, К.В. Седых. – Полтава, 1995. – С. 78-79.
  130. Москаленко В. В. Соціальна психологія / В. В. Москаленко. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
  131. Мубинова З. Ф. Воспитание национального самосознания и межэтнической толерантности в процессе преподавания обществоведенческих наук в многонациональной городской школе (На примере школы республики Баштарстан): Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Зульфия Фаритовна Мубинова. – Уфа, 1998. – 191 с.
  132. Мясищев В. Н. Основные проблемы и современное состояние психологии отношений человека // Психологическая наука в СССР / Под ред. Б.Г.Ананьева. – Т.2. – М., 1960. – С. 110 – 125.
  133. Научитель Е. Д. Ценностные ориентации студентов: психологические факторы формирования, развития, трансформации.: Дис. … канд. психол. н. / Е.Д. Научитель. – Харьков, 1998. – 176 с.
  134. Небылицин В. Д. Основные свойства нервной системы / В.Д. Небылицын. – М.: Просвещение, 1966.
  135. Непомнящая Н. И. К проблеме целостности предмета исследования в психологии / Н. И. Непомнящая // Системные исследования. – М., 1972.
  136. Непомнящая Н. И. Ценностность как центральный компонент психической структуры личности / Н.И. Непомнящая, М.Е. Каневская, О.Н. Пахомова и др. // Вопросы психологии. – 1980. – №1. – С. 22 – 30.
  137. Николаева А. Б. Психология и психологи / А.Б.Николаева // Психологическая наука и образование. – 2001. – №12. – С. 86-88.
  138. Носенко Е. Л. Новий підхід до дослідження «цінностей у дії»: переваги, досвід, застосування для вивчення чинників емоційного вигорання педагога / Е. Л. Носенко, Н. В. Грисенко // Збірник наукових праць К-ПНУ Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 1999. – С. 34 – 41.
  139. Овчарова Р. В. Технологии практического психолога образования / Р. В.Овчарова // Учебное пособие длчя студентов вузов и практических работников . – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 448с.
  140. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1991. – 916 с.
  141. Орлов А. Б., Хазанова М. А. Феномены эмпатии и конгруэнтности // Вопросы психологии. – 1993. – № 4. – С. 68 – 73.
  142. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Осипова. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 512 с.
  143. Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.
  144. Оя С. М. Особенности предстартовых сдвигов и эмоциональной стабильности у представителей различных видов спорта / С. М. Оя // Психологические вопросы тренировки и готовности спортсменов к соревнованию. - М.: ФиС, 1969. - С.63-67.
  145. Павленко В. Н., Таглин С. А. Общая и прикладная етнопсихология: Учебное пособие / В. Н. Павленко, С. А. Таглин. – М.: Т-во научных изданий КМК, 2005. – 483 с.
  146. Павленко В. Н. Развитие толерантности: теоретический и эмпирический аспекты // Этнопсихологические и социокультурные процессы в современном обществе. – Балашов: Изд-во «Николаев», 2003. – С.260-265.
  147. Павленко В. Н. Экспериментальное изучение источников формирования этнической нетолерантности // Вісник Харківського університету. – 2000. - № 472. – С. 115-121.
  148. Павленко В. Н. Экспериментальное изучение источников формирования этнической нетолерантности // Психологическая помощь мигрантам. М., 2003. – C.230-237.
  149. Пейчева О. Емпіричне дослідження соціально-психологічної компетентності студентів / О.Пейчава // Соціальна психологія. – 2005. – №6 (14). – С.68-73.
  150. Петтай И. Взаимная толерантность эстонцев и неэстонцев // Интеграция эстонского общества. Мониторинг 2000. – Таллинн, 2000. – С. 6 – 10.
  151. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М. – Л., 1932. – 412 с.
  152. Піроженко Т. О. Психологія комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини. / Тамара Олександрівна Піроженко // Автореф. дис. д-ра психолог.наук: 19.00.07 // Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2004. – 40 с.
  153. Писаренко В. М. Устойчивость эмоционального состояния спортсмена в условиях соревнований / В. М. Писаренко // Пути достижения трудной цели в спорте. - М., 1984. - С.51-68.
  154. Пісоцький В. Толерантність і виживання людства / В. Пісоцький // Людина і світ. − 1997. − № 10. − С. 33 – 36.
  155. Платонов К. К. Психология личности / К.К. Платонов. – М., 1966. – 17 с.
  156. Пономаренко В. А. Экстремальность и проблема отношения к профессиональной деятельности и в профессиональной жизнедеятельности / В. А. Пономаренко // Мир психологии. - 2006. - №4. - С. 38-46.
  157. Почебут Л. Г. Взаимопонимание культур. Методология и методы этнической и кросс-культурной психологии. Психология межэтнической толерантности / Л.Г. Почебут . − СПб: „Питер”, 2005. – 235 с.
  158. Почебут Л. Г. Организационно-методические основы функционирования центра толерантности. Методическое пособие / Л. Г. Почебут. − СПб: Питер, 2004. − 24с.
  159. Практикум по психодиагностике и исследованию толерантности личности / Под ред. Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой. − М.: Центр СМИ МГУ им. М.В. Ломоносова, 2003. − 267 с.
  160. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / Под ред. Битяновой М. Р. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с.
  161. Психодиагностика толерантности личности. Под редакцией Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой. – М.: Смысл, 2008. – 172 с.
  162. Психологическая характеристика личности подростков с отклоняющимся поведением / [Е. В. Заика, Н. П. Крейдун, А. С. Ячина] // Вопросы психологи. – 1990. – № 4. – С. 83-91.
  163. Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд. О. М. Степанов]. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.
  164. Психология. Словарь / [состав. Л. А. Карпенко; под. общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
  165. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста: Учебное пособие / Ф. Райс. – СПб.: М.: Харьков: Мн.: Питер, 2000.
  166. Реан А. А. Психология изучения личности: Учеб. пособие / А. А. Реан. – СПб.: Изд-во А. В. Михайлова, 1999. – 288 с.
  167. Риэрдон Б. Толерантность – дорога к миру / Б. Риэрдон. – М.: Академия, 2001. − 304с.
  168. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапія / К. Роджерс. – М.: Рефлбук, 1997. – 240с.
  169. Романчук О. Соціальна толерантність як фактор суспільної свідомості (проблеми формування в сучасному ринковому середовищі) / О. Романчук // Вища школа. − 2004. − №1. − С. 87 − 91.
  170. Роменець В. А. Історія психології 19 – 20 століття / В. А. Роменець. − К: Вища школа, 1995. – 64 с.
  171. Роменець В. А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків / В. А. Роменець. – К: Вища школа, 1983. – 416 с.
  172. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 688 с.
  173. Рубцов А. В. Новые ориентиры гуманитарного образования / А. В. Рубцов, Б.Г. Юдин // Человек. – 1995. – № 2 – 4.
  174. Рюмшина Л. И. Библиотека психологии и педагогики толерантности / Л. И. Рюмшина // Вопросы психологии. – 2002. – №2.
  175. Садовский В. Н. Основания общей теории систем / В.Н. Садовский. – М.,1974.
  176. Санникова О. П. Адаптивность личности. Монография / О. П.Санникова, О. В. Кузнецова. – Одесса: Издатель Н.П. Черкасов, 2009. – 258 с.
  177. Санникова О. П. Эмоциональность в структуре личности / О. П. Санникова.— Одесса: Хорс, 1995.— 334с.
  178. Седих К. В. Психологія взаємодії систем: «сім’я та освітні інституції» / Кира Валериевна Седих. – Полтава: Довкілля-К, 2008 . – 228 с.
  179. Семиченко В. А. Психология личности / В.А.Семиченко. – К.: Изд. Ешке О.М., 2001. – 427 с.
  180. Середа Г. К. Память и личность / Григорий Кузьмич Середа // Актуальные проблемы современной психологи: Материалы научных чтений, посвященных 60-летию Харьковской психологической школы. – Харьков, 1993. – С. 41-43.
  181. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2006. – 350 с.
  182. Симоненко С. М. Психологія візуального мислення: стратегіально-семантичний підхід / С. М .Симоненко. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2005. – 320 с.
  183. Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії / Л. Ситниченко. − К: Либідь, 1996. – 176 с.
  184. Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги / Г. Сковорода. − К.: Наукова думка, 1983. – 544 с.
  185. Скрипченко О. Толерантність як морально-психологічне явище // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 27-28 березня 2003р.: У 5-ти томах / Ред. М.І. Шкіль. − К: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. − Т. 2. − 356 с. – С. 287 – 290.
  186. Скрябина О. Б. Педагогические условия формирования коммуникативной толерантности у старшеклассников. Автореф. дисс. … канд. пед. наук / О. Б. Скрябина. – Кострома, 2000.
  187. Словарь по этике / Под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. – М.: Политиздат, 1989. – 448 с.
  188. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1997. – 800 с.
  189. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / [уклад. О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола, З. Г. Зайцева та ін.; за заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової]. – К., 2000. – 260 с.
  190. Собчик Л. Н. Диагностика межличностных отношений: модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири / Л. Н. Собчик // Сер. «Методы психологической диагностики» Вып. 3. – М.: ВНИИТЭМР, 1990.
  191. Современный словарь иностранных слов. – М.: Рус. яз., 1993. – 752 с.
  192. Соколов В. М. Толерантность: состояние и тенденции / В. М. Соколов // Социология культуры. Социологические исследования. − 2003. − № 8. − С. 54 – 63.
  193. Солдатова Г. Практическая психология толерантности // Межкультурный диалог: толерантность, открытость, лояльность, цивилизация (документы и публикации) [Электронный ресурс] / Г. Солдатова. – Режим доступа к сайту: http://www.tolz.ru/library/?de=0&id=425.
  194. Солдатова Г. У. Жить в мире с собой и другими: Тренинг толерантности для подростков / Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова, О. Д. Шарова. – М.: Генезис, 2000. – 125 с.
  195. Солдатова Г. У. Психодиагностика толерантности / Г.У. Солдатова, О. А. Кравцова, О .Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова // Психологи о мигрантах и миграции в России. − М.: МГУ, 2002. – 150 с.
  196. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности / Г. У. Солдатова. − М.: Генезис, 1998. – 202 с.
  197. Солдатова Г. У. Толерантность: психологическая устойчивость и нравственный императив // Практикум по психодиагностике и исследованию толерантности / Под ред. Г. У. Солдатовой, Л. А.Шайгеровой. − М.: МГУ, 2003. − 112 с.
  198. Соловйов Е. Толерантність як новоєвропейська універсалія / Е. Соловйов // Демони миру та боги війни: соціальні конфлікти посткомуністичної доби. − К.: Либідь, 1997. − С. 99 – 115.
  199. Соловьёв Вл. Смысл любви / Владимир Соловьёв. − К: Лыбидь, 1996. – 65 с.
  200. Соловьёв Э. Г. Новый мировой порядок: толерантный мир или апофеоз конфронтационности? / Э. Г. Соловьёв // Вестник Московского университета. Сер.18, Социология и политология. − 2002. − № 3. − С. 3 – 24.
  201. Солодухова О. Г. Становлення особистості вчителя у процесі професійної адаптації / О.Г.Солодухова. – Донецьк: Лебідь, 1996. – 175 с.
  202. Соціолого-педагогічний словник / [уклад. С.У. Гончаренко, В.В. Радул, М.М. Дубінка та ін.; за ред. В.В. Радула]. – К.: ЕксОб, 2004. – 304 с.
  203. Сусленко В. В. Соотношение понятий «ценность», «ценностные ориентации» и «установка» / В.В. Сусленко // Вопросы философии и социологии: Сб. статей. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1986. – С. 86 – 93.
  204. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Тейяр де Шарден П. − М.: Изд-во „Республика”, 1997. – 210 с.
  205. Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика): сб. научн.-метод. ст. – 2-е изд., Стереотип. – М.: Изд-во Москов-ского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЭК", 2003. – 368 с.
  206. Толерантность: [Общ. ред. М.П. Мчедлова]. – М.: Республика, 2004. – 416 с.
  207. Толерантность в общественном сознании России. – М.: ИЭАРАН, 1998. – 307 с.
  208. Толерантность и согласие / Под ред. В. А. Тишкова. – М.: ИЭАРАН, 1997. – 298с.
  209. Тугаринов В. П. Марксистская философия и проблема ценности / В. П. Тугаринов // Проблема ценности в философии. – М.: Л.: Наука, 1966. – С. 15-16.
  210. Тугаринов В. П. О ценностях жизни и культуры / В. П. Тугаринов.– Л.: ЛГУ, 1960. –156 с.
  211. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования / Д. Н. Узнадзе. – М.: Наука, 1966. – 451 с.
  212. Уолцер М. О терпимости / М. О. Уолцер. − М: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. − 160 с.
  213. Урсул А. Д. Общенаучный статус и функции системного подхода / А. Д. Урсул // Cистемные исследования. Ежегодник – 1977. – М., 1977. – С. 29 – 47.
  214. Философия любви. − М: Политиздат, 1990. − Ч. 2. – 510 с.
  215. Франк С. Л. Духовные основы общества / С.Л. Франк. − М., 1992. – 153 с.
  216. Фресс П. Эмоции / Вопросы мотивации и эмоций / П. Фресс. – МГУ, 1971. – Вып. 1.
  217. Фромм Э. Искусство любви / Э. Фромм. − М: Знание, 1991. – 64 с.
  218. Хасан Б. И. Психотехника конфликта и конфликтная компетентность / Б.И Хасан. – Красноярск, 1996. – 132 с.
  219. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума / М. А. Холодная. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 384 с.
  220. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. Холодная / РАН, Ин-т психологии.— Москва – Томск: Барс – Изд-во Томского ун-та, 1997.— 391 с.
  221. Хомуленко Т. Б. Основи психосоматики: навч.-метод. посібник / Т. Б. Хомуленко – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 120 с.
  222. Цуканов Б. И. Время в психике человека / Б. И. Цуканов. – Одесса, 2000. – С. 8 – 13.
  223. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии / А.Н. Чанышев. − М: Высшая школа, 1982. – 374 с.
  224. Чебыкин А. Я. Основы эмоциональной регуляции учебной деятельности / Алексей Яковлевич Чебыкин // Диагностика и регуляция эмоциональных состояний / под. ред. А. Я. Чебыкина. – М. – Одесса, 1989. – С. 135-153.
  225. Черникова О. А. Исследование эмоциональной устойчивости, как важнейшего показателя психологи¬ческой подготовленности спортсмена к соревнованиям. Психологические вопросы спортивной тренировки / О. А. Черникова // Физкультура и спорт, 1967. – № 1. – С. 3–13.
  226. Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности / В.Д. Шадриков. – М., 1982.
  227. Швалб Ю.М. Психологические модели целеполагания / Юрий Михайлович Швалб. – Киев: Стилос, 1997. – 240 с.
  228. Швачко Е. В. Толерантность как психосоциальный феномен / Е.В. Швачко // Социология: теория, методы, маркетинг. − 2001. − № 2. − С. 154 – 170.
  229. Шестопалова Л.Ф. Особенности цен
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)