ДИСТРИБУТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ УВАГИ В ПСИХОМОТОРНИХ ТА ПЕРЦЕПТИВНИХ ДІЯХ : ДИСТРИБУТИВНЫЕ СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ В ПСИХОМОТОРНЫХ И ПЕРЦЕПТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ДИСТРИБУТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ УВАГИ В ПСИХОМОТОРНИХ ТА ПЕРЦЕПТИВНИХ ДІЯХ
 • Альтернативное название:
 • ДИСТРИБУТИВНЫЕ СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ В ПСИХОМОТОРНЫХ И ПЕРЦЕПТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
 • Кол-во страниц:
 • 199
 • ВУЗ:
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

  На правах рукопису


  МИТРОЧЕНКО ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА

  УДК 159.952.2.072:159.943  ДИСТРИБУТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ УВАГИ В ПСИХОМОТОРНИХ ТА ПЕРЦЕПТИВНИХ ДІЯХ


  19.00.01 – Загальна психологія, історія психології
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук  Науковий керівник
  Заїка Євген Валентинович, к. психол. н., доц.
  Харків - 2013

  ЗМІСТ
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДИСТРИБУЦІЇ УВАГИ 13
  1.1 Загальні теоретичні уявлення про дистрибутивні властивості уваги 13
  1.2 Основні підходи до побудови психологічних моделей уваги 24
  1.3 Зв'язок дистрибутивних властивостей уваги з діяльністю 30
  Висновки до розділу 1 41
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСТРИБУЦІЇ УВАГИ 42
  2.1 Методологічні та методичні засади дослідження 42
  2.2 Характеристика методів дослідження дистрибутивних властивостей уваги 53
  2.3 Характеристика досліджуваних дій та використані методичні прийоми 58
  2.3.1 Предметні моделі для вивчення особливостей психомоторної діяльності різного рівня складності 59
  2.3.2 Комп’ютерні моделі сенсомоторного реагування та дискретного слідкування 63
  2.3.3 Процедура вивчення перцептивних дій з різними рівнями планування. 71
  2.4 Процедура вивчення зв’язку індивідуальних особливостей та дистрибутивних властивостей уваги 73
  2.4.1 Характеристики віку та статі 73
  2.4.2 Властивості нервової системи, особливості пізнавальних процесів та функціональна асиметрія мозку. 73
  2.4.3 Фаховий напрям та рік навчання в університеті 76
  2.5 Методи фіксації експериментальних даних та статистичний аналіз 78
  2.6 Загальна структура та процедура проведення дослідження 79
  Висновки до розділу 2 86
  РОЗДІЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБУТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УВАГИ У ПСИХОМОТОРНИХ ТА ПЕРЦЕПТИВНИХ ДІЯХ 88
  3.1 Взаємовідношення рівня складності задачі та особливостей дистрибуції уваги 88
  3.2 Залежність дистрибуції уваги від ступеню узгодженості суміщених завдань 101
  3.2.1 Особливості дистрибуції уваги в умовах сенсомоторного реагування 101
  3.2.2 Особливості дистрибуції уваги в умовах дискретного слідкування у задачі з довільним рухом стимулів 106
  3.2.3 Особливості дистрибуції уваги в умовах задачі з випадковим порядком руху стимулів та синхронізацією рухів 112
  3.2.4 Особливості дистрибуції уваги у задачі з дзеркально відображеними траєкторіями стимулів та проби з підрахунком 119
  3.2.5 Вплив властивостей нервової системи та функціональної асиметрії мозку на дистрибуцію уваги 125
  3.3 Залежність дистрибуції уваги від рівневого контролю дії 130
  3.3.1 Характеристика дистрибуції уваги в умовах різних рівнів контролю дії 130
  3.3.2 Зв'язок рівня сформованості пізнавальної діяльності та фахового напрямку навчання з дистрибуцією уваги 136
  3.4 Загальна характеристика дистрибутивних властивостей уваги 144
  3.4.1 Оцінка ефективності дистрибуції у психомоторних та перцептивних діях 144
  3.4.2 Загальна оцінка результатів експериментального дослідження та моделювання дистрибуції уваги 155
  Висновки до розділу 3 164
  ВИСНОВКИ 165
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 169
  ДОДАТКИ 188


  Перелік умовних скорочень:
  ДУ – дистрибуція уваги
  Кд – коефіцієнт дистрибуції (уваги)
  с – секунди
  мс – мілісекунди
  t – час
  ПУ – перемикання уваги, в залежності від ситуації розуміється «перевід», «перенесення», «перехід»
  РУ – розподіл уваги
  ФАМ – функціональна асиметрія мозку.


  ВСТУП

  Актуальність вивчення дистрибутивних властивостей уваги, тобто її розподілу та перемикання, обумовлена теоретичними та практичними підставами.
  Теоретична актуальність теми пов’язана з відновленням останнім часом інтересу до розробки нових підходів та моделей уваги з залученням новітніх результатів, одержаних як у самій психологічній науці, так і у суміжних галузях знань, зокрема у психофізіології, нейрокібернетиці, комп’ютерних науках, тощо [144]. Разом з цим, у межах системного та діяльнісного підходів питання уваги, навіть у порівнянні з іншими пізнавальними процесами, вивчені у меншому обсязі. Згідно з системним підходом декларується уявлення про багаторівневість психічних явищ, про специфічні зв’язки цих рівнів, про відмінності генетичної їх природи. Однак, на даному етапі розвитку психологічної думки, специфіка рівневого устрою уваги розкрита не достатньо, хоча окремі розробки у цій сфері були зроблені [123]. Щодо діяльнісного підходу, то специфічність процесів уваги при включені її до різних типів дій, а саме психомоторних та перцептивних, не набула достатнього вивчення і це питання досі є відкритим.
  Практична актуальність теми полягає в необхідності розробки методів вивчення та діагностики уваги в зв’язку з інтенсифікацією інформаційних процесів у суспільних відносинах та в умовах виробництва. Останнім часом набуло популярності поняття «дефіциту уваги», яке символізує недостатність природного ресурсу психічної концентрації та зосередженості в умовах інформаційних технологій та у повсякденному житті [54, 147]. Зростають можливості автоматизації накопичення інформації, її переробки, але задачі орієнтування у цій масі інформації та прийняття рішень все ж виконуються людиною. У цих умовах оцінка та прогнозування резервних можливостей уваги людини, які визначають її спроможність до багатоцільової спрямованості дій, постає однією з найважливіших задач. Слід пам’ятати також, що більшість сучасних професій пов’язана з виконанням сумісних дій, які за своєю суттю безпосередньо зв’язані з розподілом (РУ) та перемиканням (ПУ) уваги. Відомості про устрій уваги, її моделювання є дуже затребуваними у сфері розробки дружніх інтерфейсів сучасних технічних систем, в яких передбачається реєстрація та інтерпретація психічного стану людини (наприклад, метод ландшафтів уваги, некомандні інтерфейси та ін.) [16, 38, 131].
  У діяльнісній парадигмі не знайшли належного впровадження отримані раніше дані та уявлення про ресурси уваги та резерви їх удосконалення. Хоча ця лінія досліджень є дуже цікавою та продуктивною для більш глибокого розуміння природи уваги [103, 108]. Лише останнім часом набули поширення спроби цілеспрямованого формування та розвитку атенційних властивостей особистості шляхом тренінгових процедур [52, 53, 57, 135].
  Також треба відмітити, що методологічні засади вивчання уваги, які використовуються закордонними та вітчизняними вченими, дуже відрізняються та мало інтегровані один до одного [103]. Тож виникає можливість теоретичного та методологічного поєднання розробок ресурсного (як провідного закордоном) та діяльнісного (як найпоширенішого у вітчизняній науковій спільноті) напрямків.
  Таким чином теоретичне та емпіричне вивчення дистрибутивних властивостей уваги в психомоторних та перцептивних діях є важливим та своєчасним.
  Найбільш значний вклад у розробку проблеми уваги у вітчизняній науці зробили М. М. Ланге, П. Я. Гальперін, Ю. Б. Гіпенрейтер, В. Я. Романов, Ю. Б. Дормашев, Б. М. Величковський, Д. М. Узнадзе. До класичних робіт закордонної науки можна віднести роботи Е. Трайзман, Д. Бродбента, Д. Канемана, У. Найссера, М. І. Познера, Д. А. Нормана.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Тему дисертаційного дослідження було затверджено на засіданні вченої ради факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 9 від 05.10.2010) та затверджено рішенням Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 30.11.2010).
  Дисертаційне дослідження виконувалося в межах трьох галузевих науково-дослідних робіт:
  а) «Розробка апаратно-методичного комплексу для психологічних досліджень» (шифр теми 8-08, номер держреєстрації 0108U004042);
  б) «Розробка університетської системи моніторингу психологічної, психофізіологічної та соціально-психологічної адаптації студентів у навчальному процесі» (шифр теми 12-09, номер держреєстрації 0109U001447);
  в) «Дослідження у сфері діагностики професійної придатності та контролю поточної професійної працездатності оперативних працівників на енергопідприємствах» (шифр теми 01-11, номер держреєстрації 0111U006839).
  Мета дослідження – визначити структуру та процесуальні особливості дистрибуції уваги під час виконання людиною психомоторних та перцептивних дій.
  Задачі:
  1. провести теоретичний аналіз процесу дистрибуції уваги;;
  2. розробити алгоритм дослідження та методико-методологічний комплекс для вивчення дистрибутивних властивостей уваги у відповідності до сучасних теоретичних та емпіричних розробок;
  3. дослідити вплив на дистрибуцію уваги об’єктивних характеристик виконуваних дій, зокрема складності, узгодженості та рівневого устрою;
  4. визначити вплив на перебіг дистрибуції уваги суб’єктивних характеристик: соціально-демографічних, психоневрологічних та професійних;
  5. дослідити особливості дистрибуції уваги у задачах різного змісту, а саме у психомоторних та перцептивних;
  6. визначити ефективність стратегій розподілу та перемикання уваги у задачах різного типу;
  7. зробити теоретичне узагальнення отриманих емпіричних результатів у вигляді моделі для прогнозування успішності дистрибуції уваги за умов упливу різних суб’єктних та об’єктних факторів.
  Об’єкт дослідження: дистрибутивні властивості уваги.
  Предмет дослідження: структура та процесуальні особливості дистрибуції уваги в психомоторних та перцептивних діях.
  Методи дослідження: теоретико-методологічний аналіз обраної проблеми, метод моделювання, методи бесіди, опитування, лабораторного експерименту. Був використаний комплекс таких методів та методик:
  1. Методи вивчення впливу об’єктних факторів:
  а) Предметно-маніпулятивні задачі:
  1) Проста сенсомоторна задача для вивчення уваги при виконанні вправних рухів.
  2) Складна сенсомоторна задача для вивчення уваги у сенсомоторній діяльності, що пов’язана з розгорнутими перцептивними просторовими діями.
  б) Комп’ютеризовані методики
  1) Комп’ютеризована методика для вивчення особливостей уваги при сумісному реагуванні на два рухомі стимули.
  2) Комп’ютеризована методика для вивчення особливостей уваги при сумісному дискретному слідкування за двома об’єктами.
  в) Бланкові методики:
  1) Модифікована коректурна проба (дві паралельні форми) для вивчення уваги у генералізованій перцептивній діяльності, яка складена з кількох субзавдань.
  Всі названі методики є розробками автора.
  2) Коректурна проба Бурдона-Анфімова для вивчення показників перемикання уваги була залучена для валідизації методики «Модифікована коректурна проба» та для співставлення показників уваги у дослідженні із використанням комп’ютеризованої методики для вивчення особливостей уваги при сумісному реагуванні на два рухомі стимули.
  2. Методики вивчення суб’єктних факторів:
  а) Методика вивчення властивостей нервової системи Я. Стреляу в модифікації Б. А Вяткіна була використана для діагностики тих факторів, які могли вплинути на результати комп’ютеризованої методики для вивчення особливостей уваги при сумісному слідкуванні за двома рухомими стимулами.
  б) Проби на функціональну асиметрію мозку були використані для діагностики тих факторів, які могли вплинути на результати комп’ютеризованої методики для вивчення особливостей уваги при сумісному реагуванні на два рухомі стимули.
  в) Методика дослідження активності мислення І. М. Лущихиної (перший субтест «Вербальна побіжність» та третій субтест «Вербальна гнучкість») була використана у валідизації методики «Модифікована коректурна проба».
  Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі:
  вперше:
  - розкрито сутність дистрибуції уваги як єдиного психічного процесу до складу якого входять такі властивості уваги, як розподіл та перемикання, та всі динамічні комбінації цих властивостей;
  - теоретично обґрунтовано підхід до визначення загальної ефективності та структури дистрибутивних властивостей уваги. Запропоновано узагальнений показник ступеню дистрибуції уваги - коефіцієнт дистрибуції уваги, який використовувався для встановлення частки перемикання та розподілу у цілісній структурі уваги при виконанні суміщених задач;
  - обґрунтовано тривимірну координатну модель для прогнозування успішності дистрибуції уваги за умов впливу таких об’єктних факторів, як складність та узгодженість суміщених задач, рівнева організація планів контролю дії. У моделі наочно відображається взаємодія цих факторів та їх вплив на коефіцієнт дистрибуції.
  удосконалено:
  - уявлення про зв’язок таких індивідуальних особливостей людини, як соціально-демографічні (стать, вік), професійні (рік навчання в університеті, напрям фаху навчання), нейродинамічні (функціональна асиметрія мозку, характеристики нервової системи) з успішністю розподілу та перемикання уваги, а саме про незначний вплив суб’єктних характеристик на перебіг дистрибуції уваги при виконанні психомоторних дій.
  дістало подальшого розвитку:
  - уявлення про можливість підвищення ефективності психомоторних і перцептивних дій завдяки зміні співвідношення перемикання та розподілу уваги в загальній структурі дистрибуції;
  - уявлення про закономірність переходу від розподілу до перемикання уваги у зв’язку з підвищенням складності, конкурентності та рівневої організації суміщених дій.
  Теоретичне значення одержаних результатів.
  У дисертації введено поняття про дистрибутивні властивості уваги, як такі, що спрямовані на суміщення двох чи більше одиниць діяльності або на виконання складноорганізованої діяльності. При цьому під дистрибуцією уваги розуміється процес одномоментного та послідовного розподілу уваги у часі (перемикання) та всі форми їх динамічних комбінацій.
  Зроблено теоретичне узагальнення характеристик впливу трьох об’єктних факторів, таких як складність, узгодженість та рівнева організація суміщених задач на дистрибутивні властивості уваги у вигляді тривимірної координатної моделі дистрибуції уваги. Описані та змодельовані характеристики дистрибуції уваги при різних рівнях вираженості трьох вищеназваних факторів.
  Здійснено методологічне обґрунтування низки методів, яке базується на прийомі співставлення успішності виконання суміщених та відокремлених дій для оцінки характеру дистрибуції уваги.
  Практичне значення отриманих результатів.
  Були створені діючі та вже впроваджені у практичне застосування апаратно-програмні комплекси для широкого застосування у дослідженнях при професійному відборі, оцінці функціонального стану та у навчальних цілях.
  Предметно маніпулятивні задачі можуть бути використані при діагностиці швидкості, стійкості та дистрибутивності уваги. Успішність виконання цих задач може бути також індикатором вправності ручних рухів. Особливості стимульного матеріалу є комплементарними до особливостей моторно-перцептивного поля у таких трудових діяльностях як складальник, монтажник та пакувальник, тож пристрої можуть бути використані при професійному психологічному відборі на ці та подібні професії.
  Комп’ютерні задачі, завдяки автоматизації підрахунку успішності виконання, можна використовувати у масових дослідженнях ефективності дистрибуції уваги. Особливості інтерфейсу задач дозволяють використовувати їх також при профвідборі та оцінці актуального стану операторів. Комп’ютерна методика оцінки здатності до розподілу уваги при виконанні сумісних дій увійшла до науково-дослідної теми (шифр теми 01-11, номер держреєстрації 0111U006839). Методика увійшла до апаратно-програмного комплексу для передзмінного контролю функціонального стану операторів та до комплексу методів професійного відбору працівників енергопідприємств.
  Бланкова методика «Модифікована коректурна проба» може бути використана у масових дослідженнях рівневої дистрибуції уваги. Ця методика оцінює успішність роботи з вербальним матеріалом, чим відрізняється від вищеназваних. «Модифікована коректурна проба» може бути використана при профвідборі коректорів, редакторів та ін [40].
  Запропонований методичний прийом співставлення успішності виконання завдання у відокремлений та суміщений спосіб є адекватним для будь-яких видів задач, у кількості двох та більше. Використання коефіцієнта Кд дозволяє визначити ступінь дистрибуції уваги при суміщенні задач різного змісту та кількості. Все це дозволяє сподіватися на перспективні результати у більш широкій галузі ніж та, в якій проводилося дане дослідження.
  Практичні та теоретичні розробки дисертаційного дослідження впроваджено (акт впровадження № 0501-862а від 05.11.2012 р.) в навчальний процес підготовки студентів у межах практичних занять навчальної дисципліни «Комп’ютерна психодіагностика» та семінарських занять з курсу «Загальна психологія. Пізнавальні процеси» на факультеті психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
  Особистий внесок здобувача у статті, що виконана у співавторстві з Є. В. Жорником «Исследование распределения внимания при выполнении сенсомоторных задач разного уровня сложности» полягає в тому, що автором особисто набрано емпіричний матеріал, проведено його діагностику, здійснено огляд літератури з теми; у статті, що виконана у співавторстві з Є. В. Заїкою «Статевовікові особливості розподілу і переключання уваги у сенсомоторних задачах різного рівня складності і змісту» автором особисто набрано емпіричний матеріал, проведено його діагностику, здійснено огляд літератури з теми; у статтях, що опубліковані у співавторстві з Є. В. Жорником та Є. В. Заїкою «Експрес-тренінг для активації мислення, пам’яті та уваги (в трудовій та навчальній діяльності)» та «Диагностика и тренинг моторной памяти и внимания в сенсомоторных задачах» автором написано матерал про тренінгові методи розвитку та активації уваги; у статті, що опубліковано у співавторстві з Є. В. Заїкою та І. О. Зуєвим «Тренинг психомоторики учащихся (совершенствование двигательной сферы и кинестетической репрезентативной системы)» автором зібрано емпіричний матеріал та написано теоретичний огляд з питання тренінгу психомоторики та уваги.
  Апробація та публікації.
  Результати дослідження доповідалися на засіданнях кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2010-2012 рр.); на Міжнародній науковій студентській конференції «Психологія особистості та суспільства у сучасному вимірі» (м. Харків, 2007 р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психологічні проблеми адаптації особистості до змінюваних умов життєдіяльності» (м. Дніпропетровськ, 2008 р.); на Молодіжній науково-практичній конференції «Вектори психології» (м. Харків, 2009 р.); на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Когнітивні процеси та творчість» (м. Одеса, 2009 р.); на VI Харківських Міжнародних психологічних читаннях, присвячених пам’яті О. М. Лактіонова «Психологія в суспільстві, що трансформується» (м. Харків, 2010 р.); на науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі» (м. Харків, 2011 р.); на І Міжвузівській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі» (м. Харків, 2011 р.), на Міжнародній науковій конференції «Научное наследие Д. Н. Узнадзе и современность» (м. Харків, 2011 р.).
  Матеріали дисертації опубліковано в 15 статтях, з них 8 статей - у фахових виданнях України з психології [40-45, 48, 55, 83- 89].
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі представлено результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження проблеми дистрибутивних властивостей уваги в умовах виконання психомоторних і перцептивних дій. Запропоновано новий погляд на питання дистрибуції уваги, що ґрунтується на синтетичному уявленні про взаємозв’язок розподілу та перемикання уваги у загальному дистрибутивному процесі. Саме з позиції цього підходу було вивчено характеристики дистрибуції уваги та визначено вплив різних суб’єктних та об’єктних факторів.
  У результаті проведеного дослідження зроблено такі висновки:
  1. Однією з найважливіших характеристик уваги у теоретичному та практичному плані є її дистрибутивні властивості. Вони проявляються під час виконання суміщених операцій чи дій (на відміну від концентрації, що передбачає фокусування на одному об’єкті чи на одній дії). Дистрибутивні властивості уваги вивчаються як закордонними авторами (особливо в рамках ресурсного підходу), так і вітчизняними (здебільшого у діяльнісній парадигмі). Однак до теперішнього часу не існує розгорнутої характеристики дистрибутивних властивостей та їх зв’язку із практичною діяльністю, зокрема у психомоторній та перцептивній діяльності.
  2. Дистрибуція уваги – це єдиний динамічний процес одночасного розподілу уваги як між окремими задачами, так і послідовного розподілу уваги у часі (перемикання). Окрім випадків власне розподілу та перемикання, які у чистому вигляді зустрічаються відносно рідко, має місце велика кількість проміжних динамічних комбінацій розподілу та перемикання, їх взаємопереходи та чергування.
  У якості показника співвідношення процесів розподілу та перемикання уваги в межах дистрибуції запропоновано коефіцієнт дистрибуції (Кд).
  3. Дистрибутивні властивості уваги можуть бути представлені у вигляді універсальної тривимірної координатної моделі уваги, в основу якої покладено факт їхньої залежності від трьох найбільш суттєвих об’єктних факторів: складності, узгодженості та рівневої організації суміщених дій.
  Перший фактор – складність завдання. Що більша суб’єктивна (трудність) чи об’єктивна складність (які зазвичай тісно пов’язані), тим нижча ефективність дистрибуції уваги в цілому та більша частка саме перемикання (а не розподілу) в загальній структурі дистрибуції уваги.
  Другий фактор – рівень узгодженості. Що нижчий рівень узгодженості суміщених завдань між собою, тим більша ймовірність інтерференції задач, що негативно позначається на швидкісних показниках дистрибуції та сприяє збільшенню частки саме перемикання.
  Третій – рівень організації дій. Дистрибуція уваги і на нижчих рівнях, і в межах одного рівня є ефективною. На більш високих рівнях або між декількома рівнями ймовірно зниження ефективності дистрибуції уваги в цілому та збільшення частки саме перемикання.
  4. Дистрибутивні властивості залежать, але значно в меншій мірі (у порівнянні з об’єктними), від таких суб’єктних факторів:
  - стать – відмінності між успішністю дистрибуції уваги у чоловіків та жінок констатовані лише у швидкісних показниках виконання ними перцептивної задачі з лінгвістичним (вербальним) змістом. В інших задачах за показником успішності дистрибуції відмінностей не виявлено;
  - рік навчання у ВНЗ (що щільно пов'язаний з біологічним віком) – є відмінності на користь старшокурсників за ефективністю рівневої дистрибуції уваги під час виконання перцептивного завдання з лінгвістичним змістом, проте за показником швидкості виконання найкращими виявилися третьокурсники.
  - а також пов’язані з фаховим напрямком навчання. Зокрема, студенти факультету іноземних мов демонструють найшвидші дистрибутивні процеси при розв’язанні перцептивного завдання. Студенти, що вивчають точні науки (механіко-математичного та фізичного факультетів), характеризуються зростанням інтеграції атенційних процесів під час навчання від першого до третього курсів, що позначається на їх здібності до рівневої дистрибуції уваги.
  Особливості дистрибуції уваги в умовах проведених досліджень незначно залежать від показників функціональної асиметрії мозку та особливостей нервової системи, лише по відношенню до збудження встановлено, що його високий рівень сприяє підвищенню швидкості дистрибуції в задачі дискретного слідкування.
  Узагалі, на якість виконання психомоторних задач переважно впливають об’єктні фактори, (тобто характеристики задачі), а не суб’єктні (тобто риси індивіда). Цим увага, як пізнавальний процес, відрізняється від пам’яті, мислення, уяви та інших психічних процесів, які суттєво залежать не тільки від об’єктних, а також і від суб’єктних факторів. Суб’єктні фактори відносно більше впливають на якість виконання перцептивних задач.
  5. Дистрибутивні властивості уваги і в перцептивних і в психомоторних задачах проявляються в цілому схожим чином, що є свідоцтвом відносної незалежності цих властивостей від конкретного предметного змісту суміщених дій (зокрема сенсорного, перцептивного, моторного).
  6. Процес дистрибуції уваги може бути достатньо адекватно відображений, виміряний та досліджений за допомогою комплексу прийомів та методик. Створений комплекс методик з використанням бланкових, предметних та комп’ютерних моделей поєднує як традиційні для діяльнісного підходу засади, так і досягнення ресурсного напрямку вивчення уваги. Використані психомоторні та перцептивні задачі різного рівня складності, схожі та відмінні за рядом ознак, та такі, що потребують різного рівневого устрою пізнавальної та виконавчої діяльності, є релевантними та демонстративними для вирішення обраної наукової проблеми.
  7. Під час виконання психомоторних та перцептивних задач більш висока ефективність виконання забезпечується саме стратегією розподілу, а не перемикання, у всіх випадках, де лише засобами розподілу (або такою комбінацією розподілу та перемикання, де частка розподілу є переважною) можна вирішити задачу. Якщо засобами стратегії розподілу не вирішується задача, то більш ефективною буде стратегія переважно перемикання.
  Пояснювальний потенціал поняття дистрибуції уваги, завдяки запропонованим методам виміру частки розподілу та перемикання в загальній структурі дистрибуції, може бути поширений на інші типи задач, окрім перцептивних та психомоторних. На основі моделі дистрибуції уваги можуть бути висунуті гіпотези щодо впливу широкого кола і суб’єктних і об’єктних чинників на особливості дистрибуції уваги у різних типах задач.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Альбертин С. В. Методика тестирования избирательности внимания / С. В. Альбертин // Вопросы психологи. - 2010. - №5. – С. 125-130.
  2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьев. - 3-е изд., стер. - СПб. : Питер, 2001. - 288 с.
  3. Андронникова Е. А, Методы исследования восприятия, внимания и памяти [Руководство для практических психологов]. / Андронникова Е. А., Заика Е. В. - Х.: Харк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2011. - 161 с.
  4. Афанасьева Е.А. Психологические особенности профессионального восприятия специалистов машиностроительного профиля: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Афанасьева Елена Алексеевна; Казанский гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. – Казань, 1998. - 237 с.
  5. Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии / Николай Александрович Бернштейн. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 288 с. : ил.
  6. Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность / Николай Александрович Бернштейн / [под. ред. Академика О.Г.Газенко]. – М.: Наука, 1990 – 494с. – (Серия «Классика науки»).
  7. Баланёв Д. Ю. Возможности визуализации результатов экспериментального исследования компромисса скорость–точность / Д. Ю. Баланёв // Экспериментальная психология в России: Традиции и перспективы. - М.: Институт психологии РАН, 2010. – C. 80-86.
  8. Баскакова И. Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития. Изучение внимания школьников / Баскакова И. Л. — М.: Ин-т практ. псих., Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. — 64 с.
  9. Басов М. Я. Общие основы педологии / Басов М. Я. — М.: Алетейя, 2007. — 776 с.
  10. Белицкая А. А. Динамика антиципации студентов на различных этапах обучения в ВУЗе / А. А. Белицкая // Экономические и гуманитарные науки. – 2011. - №12. - С. 16-20.
  11. Бочарова С. П. Интерференция информации в оперативной памяти летчика в процессе совмещенного решения задач / Бочарова С. П., Кисель С. Г., Плохих В. В. // Вестник МНАПЧАК. - 2007. -№ 2 (25). – С.30 -36.
  12. Боярчук О. Дослідження взаємозв’язку рівня рухової активності військово-службовців-жінок та показників фізичної підготовленості, функціонального й психологічного стану / Олександр Боярчук // Молода спортивна наука України, 2009. - Т. 2. - С. 21-25.
  13. Бруннер Е. Ю. Лучше, чем супервнимание : Методики диагностики и психокоррекции / Е. Ю. Бруннер // Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 316 с.
  14. Брызгалов А. О. Полушарная организация процессов внимания в модифицированной модели струпа: роль фактора пола : автореф. дис. … канд. биол. наук : спец. 19.00.02 / Брызгалов Аркадий Олегович ; РАМН, ГУ НИИ Физиологии. - Новосибирск, 2008. - 21 с.
  15. Веккер Л. М. Психические процессы. Субъект. Переживание. Действие. Сознание / Лев Маркович Веккер. – Л.: Изд-во. Лен. гос. ун-та, 1981. - 326 с. - (т. 3).
  16. Величковский Б.М. Искра: новые области прикладных психологических исследований / Б. М. Величковский // Вест. Моск. Ун-та. – 2007. – Сер.14, № 1. – С. 57-72.
  17. Величковский Б. М. Функциональная организация познавательных процессов: автореф. дис. … д-ра психол. наук : спец. 19.00.01 / Величковський Борис Митрофанович; МГУ им. М.В.Ломоносова. - М., 1987. - 25 с.
  18. Волкова М. Н. Деятельностный подход и категория деятельности в психологии: учебное пособие / Волкова М. Н. . — Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2007. — 78 с.
  19. Воронин Н. А. Асимметрия зрительного внимания у детей 5-7 лет в норме и при синдроме дефицита внимания и гиперактивности : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.10 / Воронин Николай Алексеевич; Моск. гор. психолого-пед. ун-т им. А.И. Герцена. - М., 2010. - 24 с.
  20. Вощилова Н. В. Специфика селективного внимания слабослышащих младших школьников и их сверстников с нормальным слухом : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.02 / Вощилова Нина Валентиновна; . Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – M., 2007. - 19 с.
  21. Вудвортс Р. Экспериментальная психология / Р. Вудвортс. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 1648 c.
  22. Гальперин П. Я. К проблеме внимания / Петр Яковлевич Гальперин // Психология внимания / [под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова]. — 2-е изд. допол.— М.: АСТ, 2008. — 656 с.
  23. Гальперин П. Я Экспериментальное формирование внимания / П. Я. Гальперин, С. Г. Кабыльницкая – М.: Изд-во Моск.Ун-та, 1974. - 100с.
  24. Гафаров А. З. К проблеме перцептивной экстраполяции / А. З. Гафаров // Сенсорные и сенсомоторные процессы. [под ред. Б.Ф.Ломова]. - М.: Педагогика, 1972. – 320 с.
  25. Генезис сенсорных способностей / [под. ред. Л.А.Венгера]: М.: Педагогика, 1976. – 256 с.
  26. Гиппенрейтер Ю. Б. Деятельность и внимание / Юлия Борисовна Гиппенрейтер // Психология внимания / [под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова]. - М.: ЧеРо, 2005. - С. 54–58.
  27. Глазунов Ю. Т. Моделирование динамики распределения внимания в процессах целеполагания / Ю. Т. Глазунов // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. - 2012. - №5. - С. 47-55.
  28. Гланц С. Медико-биологическая статистика / Стентон Гланц; [пер. с англ.] – М.: Практика, 1998. - 459 с.
  29. Гоноблин Ф. Н. Внимание и его воспитание / Ф. Н. Гоноблин. - М.: Педагогика, 1972. - 160 с.
  30. Гончаров О. А. Восприятие и изображение третьего пространственного измерения : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01/ Гончаров Олег Анатольевич; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – СПб, 2009. – 391 с.
  31. Гордеева Н. Д. Функциональная структура действия / Н. Д. Гордеева, В. П. Зинченко. - М.: МГУ, 1982. - 208 с.
  32. Григорян Э. Г. Социально-психологические особенности аттенционных свойств будущих специалистов технической и социальной сферы: дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Григорян Эмма Гамлетовна; Самарский гос. пед. ун-т. – Самара, 2006. – 241с.
  33. Гусев А. Н. Роль активации субъекта в решении сенсорных задач различной сложности: ресурсный и функциональный подходы / Гусев А.Н., Уточкин И. С. // Вест. Моск. Ун-та. - 2006. - Сер. 14. Психология. № 4. - С 20-30.
  34. Данильченко Т. В. Психологія статі: навч. посібник / Т. В. Данильченко. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 208 с.
  35. Денисов В.А. Экспериментальное исследование сенсомоторной модели психофизической задачи / Денисов В.А., Ляскина Ж.Д., Чернышев А.П. // Психофизика сенсорных и сенсомоторных процессов / [под ред. Ю.М. Забродин]. - М. : Изд-во Наука, 1984. - 213 с.
  36. Дмитриева М. А. Психология труда и инженерная психология / Дмитриева М. А., Крылов А. А., Нафтельев А. И. - Спб.: Питер, 2006. - 548 с.
  37. Добрынин Н. Ф. Некоторые проблемы современной психологии / Н. Ф. Добрынин - М.: Знание, 1964. – 48 с.
  38. Дормашев Ю. Б. Психология внимания / Дормашев Ю.Б., Романов В.Я.; послесловие проф. В.П.Зинченко. –2-е изд., перераб. и испр. – М.: Тривиола, 1999. – 336 с.
  39. Єльчанінова Т. М. Становлення уваги дитини: підхід з позицій вчення про установку / Т. М. Єльчанінова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. : Психологія. – 2011 – №981 (47). – С. 67-70.
  40. Жорник Є. В. Експрес-тренінг для активації мислення, пам’яті та уваги (в трудовій та навчальній діяльності) / Є. В. Жорник, Є. В. Заїка, О. Є. Митроченко // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Психологія. – 2010. –– Т. 15. – № 11. – Ч. 1. – С. 369–375.
  41. Жорник Е. В. Исследование распределения внимания при выполнении сенсомоторных задач разного уровня сложности / Е. В. Жорник, О. Е. Жорник // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Сер. : Психологія. – 2006. – №740 (36). – С. 65–68.
  42. Жорник О. Є. Моделювання розподілу уваги / О. Є. Жорник // Наукові записки. Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька Академія». Сер. : Психологія і педагогіка. – 2009. –– № 12. – С. 93–94.
  43. Жорник О. Є. Розподіл уваги як показник адаптаційного ресурсу / О. Є. Жорник // Психологічні проблеми адаптації особистості до змінюваних умов життєдіяльності : Всеукраїнська науково-практична конференція, 13-14 листопада 2008 р. : тези доповіді. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 46-47.
  44. Жорник О. Є. Статевовікові особливості розподілу і переключання уваги у сенсомоторних задачах різного рівня складності і змісту / О. Є. Жорник, Є. В. Заїка // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія: Психологія. – 2008. - № 807. - С.131-135.
  45. Жорник О. Е. Характеристики внимания при выполнении сенсомоторных задач разного уровня сложности / О. Е. Жорник // Психологія особистості та суспільства у сучасному вимірі : міжнародна наукова студентська конференція : тези доповіді. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – С. 41–43.
  46. Забродин Ю. М. Особенности решения сенсорных задач человеком / Забродин Ю. М., Фришман Е. З., Шляхтин Г. С. - М.: Наука, 1981. – 198 с.
  47. Загальна психологія : підручник / [під ред. С. Д. Максименка] - 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. - 704с.
  48. Заика Е. В. Диагностика и тренинг моторной памяти и внимания в сенсомоторных задачах / Е. В. Заика, Е. В. Жорник, О. Е. Митроченко // Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : І Міжвузівська науково-практична конференція, 7-8 жовтня 2011 р. : тези доповіді. – Х., 2011. – С. 88–91.
  49. Заика Е. В. Овладение сложно-координированными действиями – тренинг новых возможностей мозга / Заика Е. В. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2007. - №793. Серія психологія. - С. 155-164.
  50. Заика Е. В. Исследования интерференции в памяти с позиций деятельностного подхода / Е. В. Заика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2010. - №902. Серія психологія. - С. 73-78
  51. Заика Е.В. Методика исследования и диагностики синдрома ослабленного внимания у детей и подростков (анализ зарубежных исследований) / Е. В. Заика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2011. - №937. Серія психологія. - С. 96-101.
  52. Заика Е. В. Пальцевая гимнастика для активации коры головного мозга / Заика Е.В. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2006. - №718. Серія психологія. - С. 31-36.
  53. Заика Е. В. Упражнения на переключение внимания, чередования внутреннего плана умственных действий и других интеллектуальных операций / Заика Е.В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - №8. - С.23-29.
  54. Заика Е. В. Синдром ослабленного внимания и гиперактивности у детей и его коррекция (анализ зарубежных исследований) / Заика Е.В., Готвянский С. А. // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - №5. - С.41-46.
  55. Заика Е. В. Тренинг психомоторики учащихся (совершенствование двигательной сферы и кинестетической репрезентативной системы) / Е. В. Заика, И. А. Зуев, О. Е. Митроченко // Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць – Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна. –Х., 2011. – № 2. – С. 19–27.
  56. Заика Е. В. Функциональные асимметрии мозга человека: Методы исследования и результаты: учебное пособие / Заика Е. В., Церковный А. А., Церковная М. В.–Харьков: ХГУ, 1992. – 76 с.
  57. Заюнчковский О. С. Развитие произвольности младших школьников с использованием инновационных коррекционно-развивающих психофизиологически ориентированных технологий: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Заюнчковский Олег Сергеевич; Моск. психолого-социальный ин-т. - М., 2010. - 141 с.
  58. Зверева Т. В. Система психологических взглядов К. К. Платонова : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 / Зверева Татьяна Васильевна; Моск. гум ун-т. – М., 2012. – 21 с.
  59. Зинченко Т. П. Когнитивная и прикладная психология / Татьяна Петровна Зинченко. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000.- 608 с.
  60. Иванченко С. Н. Природа изменчивости скоростных характеристик сенсомоторных реакций в различных экспериментальных условиях / С. Н. Иванченко, С. Б. Малых // Вопросы психологии. - 1994. - №6. - С.80 - 86.
  61. Канеман Д. Внимание и усилие / Даниэль Канеман; [под ред. А. Н. Гусева]. – М.: Смысл, 2006. – 287 с.
  62. Катаев А.В. Вопросы организации внимания в труде / Катаев А.В. // Вопросы психологии. – 1963. - № 3. - С. 109-117.
  63. Качоровский И. Б. Распределение и переключение внимания при полетах по приборам / И. Б. Качоровский - М.: Воениздат, 1972.- 104 с.
  64. Кирдяшкина Т. А. Методы исследования внимания (Практикум по психологии): учебное пособие / Кирдяшкина Т. А. - Челябинск: ЮУрГУ, 1999. – 73 с.
  65. Киселев С. Ю. Взаимосвязь интеллекта и показателей сенсомоторного теста у детей старшего дошкольного возраста / Киселев С. Ю., Лупандин В. И., Ткачук И. Е. // Вопросы психологи. -2000. -№ 4. - С. 38 - 44.
  66. Конева Л.В. Нейрофизиологические предикторы свойств произвольного зрительного внимания человека / Конева Л. В., Плотников В. В., Плотников Д.В. // Курский научно-практический вестник „Человек и его здоровье”. – 2009.- №3. – С. 5-13.
  67. Кузнецов А. И Прибор для исследования свойств внимания и памяти / Кузнецов А.И., Кореневский Н.А. // Вопросы психологии. – 1991. - №2. - С.154-156.
  68. Кузнецов И. Б. Исследования распределения внимания пилота при пилотировании по приборам / И. Б. Кузнецов // Полет : общерос. науч.-техн. журн.– 2012. - №1. - С. 22-27.
  69. Кузнецов И. Б. Методологические основы обучения пилота распределению и переключению внимания при полете по приборам / И. Б. Кузнецов // Научный Вестник МГТУ ГА. – 2012. – №177(3). - С. 97-104.
  70. Кузнецова А. В. Когнитивные способности интернет-активных школьников 14-16 лет: дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Кузнецова Анна Вячеславовна; Моск. гос. обл. гуманит. ин-т. – М., 2011. -264 с.
  71. Лактионов А. Н. Роль и место интерференции в мнемическом и познавательном действии: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.01 / Лактионов Александр Николаевич, МГУ им. М. В. Ломоносова. - М., 1983. - 23 с.
  72. Ланге Н. Н. Психический мир (естественнонаучный и генетический подходы) : избранные труды / Н. Н. Ланге. – Воронеж : Модэк ; Москва : ИПП, 1996. – 368 с.
  73. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Леонтьев А. Н. - М.: Смысл, Академия, 2005 г. - 352 с.
  74. Лихи Т. История современной психологии / Томас Лихи [пер. с англ.] - 3-е изд., стрер. / СПб. и др.: Питер, 2003. - 446 с.
  75. Ломов Б. Ф. Память и антиципация: исследования памяти/ Под ред. Н. Корж. – М.: Наука, 1990. – с. 45 - 53.
  76. Ломов Б. Ф. Системность в психологи / Ломов Б. Ф. –Воронеж: МОДЄК, 2011. – 424 с.
  77. Лукомская С. А.Этапы развития внимания и его психофизиологическая характеристика: автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.02 / Лукомская Светлана Анатольевна. - Л., 1979.- 25 с.
  78. Лущихина И. М. Экспериментально-психологические методы исследования мышления и речи / Лущихина И. М., Гайда В. К., Лоскутов В. В. // Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / [под ред. Крылова А.А., Маничева С.А]. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – Спб.: Питер, 2003. – 560 с.
  79. Лущихина И. М. Речь, язык, языковое сознание / И. М. Лущихина // Психология. [под ред. А.А. Крылова]. – М.: «Проспект», 2003. – 584с. – С.134-137.
  80. Маклаков А. Г. Общая психология / Анатолий Геннадьевич Маклаков. — СПб.: Питер, 2001. — 592 с.: ил.
  81. Мальцев С. М. О субсенсорном и сенсомоторном уровнях антиципации в музыкальной импровизации / С. М. Мальцев // Вопросы психологии. – 1988. - №3. - С. 115 - 122.
  82. Мещерякова Н. В. Атенционные способности как критерий формирования внимания школьников: дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / Мещерякова Наталья Вячеславовна; Самарский гос. пед. ун-т. – Самара, 1998. – 222 с.
  83. . Митроченко О. Є. Діагностика атенційного потенціалу з метою вивчення адаптивності студентів / О. Є. Митроченко // Психологія в суспільстві, що трансформується : VI Харківські Міжнародні психологічні Читання, присвяченні пам’яті О. М. Лактіонова, квітень 2010 р. : тези доповіді. – Х., 2010. – С. 302–305.
  84. Митроченко О. Є. Діагностика властивостей уваги у рамках вивчення адаптивності студентів / О. Є. Митроченко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. : Психологія. – 2010. –– №902 (43). – С. 200–202.
  85. Митроченко О. Є. Рівнева модель дистрибуції уваги / О. Є. Митроченко // Психологія в сучасному світі : науково-практична конференція студентів і молодих вчених.: тези доповіді. – Х., Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «ХАИ». –Х., 2011. – С. 27.
  86. Митроченко О. Є. Розробка уявлення про рівневу організацію процесів уваги / О. Є. Митроченко // Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. Спецвипуск: Когнітивні процеси та творчість. – М., 2009. – С. 220–224.
  87. Митроченко О. Є. Сучасний стан розробки проблеми уваги та новий інструментарій для її вивчення / О. Є. Митроченко // Вектори психології – 2009 : молодіжна науково-практична конференція, 13–14 березня 2009 р. : тези доповіді. – Х., 2009. – С. 199–201.
  88. Митроченко О. Є. Теоретичні уявлення Д. М. Узнадзе про увагу та сучасні теоретичні та емпіричні розробки / О. Є. Митроченко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. : Психологія. – 2011 – №981 (47). – С. 144–146.
  89. Митроченко О. Є. Характеристики уваги в залежності від організації стимульного матеріалу / О. Є. Митроченко // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. – 2011. – №38. – С. 54–61.
  90. Михнина Н. В. Педагогические возможности образовательного процесса колледжа по развитию внимания студентов: дис. … канд.. пед. наук : 13.00.08 / Михнина Надежда Викторовна; Тюменский обл. гос. ин-т развития регаионального образования. – Тюмень, 2008. – 206 с.
  91. Носенко Є. Л. Стан і перспективи дослідження психологічного феномену адаптивності / Є. Л. Носенко, І. Ф. Аршава // Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні проблеми адаптації особистості до змінюваних умов життєдіяльності»: Тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 3-5.
  92. Остапенко Р. И. Математические основы психологии. Учебно-методическое пособие. / Р. И. Остапенко - Воронеж: ВГПУ, 2010. – 76 с. : ил.
  93. Песошина Н. Т. Психологические особенности студентов на разных этапах профессиональной подготовки при решении задачи ввода информации разного типа и задачи выполнения инструкции при работе на ЭВМ :на материале исследования психологов и программистов: дис. канд. психол. наук : 19.00.03 / Песошина Наталья Тагировна; КГТУ (КАИ). – Казань, 2006. – 177 с.
  94. Петровский В. А. Индивидуальные особенности самоконтроля при организации внимания / В. А. Петровский, Е.М. Черепанова // Вопросы психологии. – 1987. - №5. - С.48- 56.
  95. Печенкова Е.В. Переключение внимания при восприятии одновременности событий / Е. В. Печенкова // Вестник Московского университета. – 2008. - Серия 14 психология, №3. - С. 54-62
  96. Платонов К. К. О системе психологи / К. К. Платонов. - М.: Мысль, 1972. - 216 с.
  97. Плохих В. В. Длительность действия и установка / В. В. Плохих // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія: Психологія. – 2011. - № 981. - С.177-183.
  98. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / [под ред. А. А. Крылова и С. А. Маничева]. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб. : Питер., 2003. - 560 с.
  99. Прокопець В. І. Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей організму людини : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.13 / Прокопець Валентин Іванович; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2002.- 20 с.
  100. Рабинович П. Д. Зависимость успеваемости студентов от их характерологических особенностей / Рабинович П. Д., Нуждина М. П. // Вопросы психологии. – 1987. - №6. - С.112- 115.
  101. Романов В. Я. Постановка и разработка проблемы внимания с позиций теории деятельности. / В. Я. Романов, Ю. Б. Дормашев // Вестник Московского университета .- 1993.- Серия 14 Психология № 2. - С.51-62.
  102. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн - Спб.: Питер, 2011. - 720 с.
  103. Рутман Э. М. Исследования развития внимания в онтогенезе / Э. М. Рутман // Вопросы психологии. – 1990. - №4. - С.161 – 167.
  104. Сенсорная организация движения / [редакционная коллегия: А. С. Батуев, В. С. Гурфинкель, П. А. Киселев, та ін.] ; [перевод статей иностранных авторов О. П. Участкин]. - Л.: Наука, 1975 - 235 с.
  105. Сенсорные и сенсомоторные процессы / [Под ред. Б.Ф.Ломова]. - М. : Педагогика, 1972. – 320 с.
  106. Середа Г. К. Избранные психологические труды / Г. К. Середа / [предисл. Е. Ф. Ивановой]. – Х. : Изд-во ХНУ им. В.Н.Каразина, 2010. – 349 с.
  107. Синайко В. М. Особенности динамики психического состояния студентов медицинского вуза / В. М. Синайко // Український вісник психоневрології. — 2001. — Т. 9, № 2. — С. 42–44.
  108. Смородин И. М. Исследование характеристик внимания в условиях выполнения совмещенных задач : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Смородин Игорь Михайлович; ЛГУ им.А. А. Жданова. – Л., 1984. - 167 с.
  109. Снежевский П.Б. Психофизиологическое исследование селективного внимания: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.02 / Снежевский Павел Борисович; ПАПН СССР. - М., 1991. - 23 с.
  110. Соколова И.М. Методы исследования адаптации студентов / И. М. Соколова — Х. : ХМУ, 2001. — 276 с.
  111. Стернберг Р. Учись думать творчески! (Двенадцать теоретически обоснованных стратегий обучения творческому мышлению) / Р. Стернберг, Е. Григоренко // Основные современные концепции творчества и одаренности / [ред. Д. Б. Богоявленская]. - М. : Мол. гвардия, 1997. - 416 с.
  112. Степанов В. Ю. Структурные единицы внимания в условиях быстрой смены зрительных стимулов: дис. ... канд.. психол. наук : 19.00.01 / Степанов Вячеслав Юрьевич, МГУ им. М. В. Ломоносова. - М., 2011. - 225 с.
  113. Степанский В.И. Измерение переключаемости внимания в сенсомоторной деятельности / В. И. Степанский, Г. С. Прыгин // Вопросы психологи.. -1989. - №1. - С.132 - 136.
  114. Столяренко Л. Д. Основы психологии: Практикум / Л. Д. Столяренко – [10-е изд., допол.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 686с.
  115. Страхов В.И. Внимание в процессе деятельности: автореф. дис. … д-ра психол. наук: спец. 19.00.07 / Страхов Владимир Иванович; МГПИ им. В. И. Ленина. – М., 1975. – 48 с.
  116. Суворов Н. Ф. Психофизиологические механизмы избирательного внимания / Н. Ф. Суворов, О. П. Таиров– Л. : Наука, 1985. – 287 с.
  117. Суворова Т. Увага як динамічна характеристика психологічної підготовленості гандбольних воротарів / Т. Суворова, М. Мороз, Н. Карабанова // Фізичне виховання, спорт і культура здоровя у сучасному суспільстві. - 2008. - Т.3. -С.337-339.
  118. Тишечкина О. А. Музыкально-педагогические особенности развития внимания учащихся в процессе обучения игре на аккордеоне: дис. … канд.. пед. наук : 13.00.02 / Тишечкина Оксана Алексеевна, МГУ культуры и исскуств. - М., 2008. - 184 с.
  119. Ткаченко С. Б. Проявления перцептивных действий в условиях дидактических и компьютерных игр / С. Б. Ткаченко // Вестник МГОУ: Психологические науки. – 2010. - №. – С. 94-102.
  120. Тынтс М. Э. Изучение параметров внимания, памяти и психомоторики с учетом физической подготовленности и пола испытуемых: автореф. дис. … канд. пед. наук / Тынтс Малле Эвальдовна; Тартуский гос. ун-т - Тарту, 1975. – 49 с.
  121. Узнадзе Д. Н. Общая психология / Дмитрий Николаевич Узнадзе [пер. с грузинского Е.Ш. Чомахидзе ; под. ред. И.В. Имедадзе]. – М. : Смысл ; Спб. : Питер, 2004. – 413 с.
  122. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования / Д. Н. Узнадзе— М. : Наука, 1966. — 451 с.
  123. Уточкин И. С. Теоретические и эмпирические основания уровнего подхода к вниманию / И. С. Уточкин // Психология. Журнал Высшей школы экономики. -2008. -Т. 5, №3. - С. 31–66.
  124. Фаликман М. В. Динамика внимания в условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов: дис ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Фаликман Мария Вячеславовна; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2001. – 195 с.
  125. Фесенко Е. В. Диагностика и лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей: дис. канд. мед. наук : 14.00.13 / Фесенко Елена Владимировна, Санкт-Петербургский гос. мед. Ун-т им. Акад. И. П. Павлова. – СПб., 2009. - 190 с.
  126. Чеснокова И.И. О психологических основах самовоспитания / И. И. Чеснокова // Психология формирования и развития личности / [ред. Л.И. Анцыферова]. – Москва : Наука , 1981. – с. 223-235.
  127. Чуприкова Н.И. Как вывести психологию внимания из теоретического тупика / Н. И. Чуприкова // Вопросы психологии. - 2008. - №5. – С. 13-30.
  128. Чяпас В.Й. Детерминация индивидуальных различий основных свойств внимания: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 19.00.01 . / Чяпас Витаутас Йонович; НИИП УССР. – Киев, 1987.- 18 с.
  129. Энциклопедический словарь: Психология труда, рекламы, управления, инженерная психология и эргономика : словарь / [ред. Б.А. Душков, сост. Б.А. Душков, Б.А. Смирнов, А.В. Королев]. - Екатеринбург : Деловая книга, 2000. - 464 с.
  130. Шаяхметова Э.Ш. Особенности изменения свойств внимания и зрительной работоспособности боксеров высокой квалификации в процессе адаптации к тренировочным нагрузкам / Э. Ш. Шаяхметова, Р. М. Муфтахина // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. - 2012. - №5. – С. 342-349.
  131. Шендяпин В.М. Математическое моделирование уверенности при принятии решения в сенсорных задачах / Шендяпин В.М., Скотникова И.Г., Барабанщиков В.А., Тарасов В.Б. // Психологический журнал. – 2008. - Т. 29, №4. – С. 84-97.
  132. Шилко Р.С. Мнемический эффект Струпа и эффект мнемического улучшения: зависимость от скорости предъявления стимуляции / Р. С. Шилко, Ю. Б. Дормашев, В. Я. Романов // Психологический журнал . - 2006. – Т. 27, №2. - 2006. – С.69-79.
  133. Шилко Р.С. Различия в динамике внимания при улучшении и интерференции в мнемической задаче Струпа / Шилко Р.С. // “Ломоносов” : международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам, 2001 : тезисы доклада. - М. : Центр студентов МГУ, 2001 г. - № 6. – С. 320.
  134. Шкуратова И. П. Когнитивный стиль и общение / И. П. Шкуратова. – Ростов-на-Дону : Ростовский педагогический институт, 1994. – 156 с.
  135. Юлкин Е. С. Психологическое сопровождение профессиональной подготовки автоводителей : автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.03 / Юлкин Евгений Сергеевич; ФГБОУ ВПО "Твер. гос. ун-т". – Тверь, 2012. – 26 с.
  136. Яворовская Л. Н. Проблема адаптации студентов-первокурсников к процессу обучения в вузе / Яворовская Л.Н. // Актуальні проблеми безперервної освіти : Всеукраїнська науково-практична конференція, 2003 р. : тези доповідей. — Харків, 2003. — С. 106–107.
  137. Bartz D. H. Grouping strategies in dichotic listening: The effects of instructions, rate, and ear asymmetry / Bartz D. H., Satz P., Fennell E. // Journal of Experimental Psychology. – 1967. - #74. – pp. 132-136.
  138. Ben-Av M. B. Visual attention and perceptual grouping / Ben-Av M. B., Sagi D., Braun J. // Perception and Psychophysics. – 1992. - 52 (3). - 277-294.
  139. Broadbent D.E. Listening to one of two synchronous messages / D. E. Broadbent // Journal of Experimental Psychology. -1952. – # 44. – pp .51-55.
  140. Broadbent D. E. A mechanical model for human attention and immediate memory / D. E. Broadbent // Psychological Review. – 1957. - # 64. – pp. 205-215.
  141. Brown J. M. Visual streams and shifting attention / J. M. Brown // Progress in brain research. – 2009. - #176. – pp. 47-63.
  142. Cave K. R. Visuospatial attention: Beyond a spotlight model / K. R. Cave, N. P. Bichot // Psychonomic Bulletin & Review. – 1999. - # 6 (2). - 204-223.
  143. Changing the focus of attention: The interacting effect of valence and arousal / Fernandes M. A., Koji Sh., Dixon M. J., Aquino J. M. // Visual Cognition. – 2011. - Vol. 19, # 9. – pp. 1191- 1211.
  144. Cosmelli D. Shifting visual attention away from fixation is specifically associated with alpha band activity over ipsilateral pariental regions / Cosmelli D., López V., Aboitiz F. and other // Psychophysiology. - 2011.- #48(3). – P. 312-322.
  145. Denney H. I. Shifting attention into and out of objects: Evaluating the processes underlying the object advantage / H. I. Denney, J. M. Brown // Attention, Perception, & Psychophysics. -2007. –Vol. 69, # 4. - pp. 606-618.
  146. Deutsch J.A., Attention: Some theoretical consideration / J. A. Deutsch, D. Deutsch // Psychological Review. – 1963. - # 70. – pp.80-90.
  147. Disentangling the adult attention-deficit hyperactivity disorder endophenotype: parametric measurement of attention / [Finke K.; Schwarzkopf W., Müller U. and other] // Journal of Abnormal Psychology. – 2011. - Vol. 120, # 4. - pp. 890-901.
  148. Endsley M. R. Distribution of attention, situation awareness, and workload in a passive air traffic control task: implications for operational errors and automation // M. R. Endsley, and M. D. Rodgers // Air Traffic Control Quarterly. -1998. - # 6(1). – pp. 21-44.
  149. Gibson B.S. Symbolic control of visual attention: Semantic constraints on the spatial distribution of attention / B. S. Gibson, M. Scheutz , G. J. Davis // Attention, Perception & Psychophysics. – 2009. - Vol. 71, #2. – pp. 363-374.
  150. Gobell J. L. The spatial distribution of visual attention / Gobell J. L., Tseng Ch., Sperling G. // Vision Research. - 2004. - # 44. – pp. 1273–1296.
  151. Goldstein E.B. Cognitive psychology : Connecting mind, research, and everyday experience / E. B. Goldstein. - second edition.- Cengage Learning, 2008. - 552 p.
  152. Goldstein E.B. Outlines and Highlights for Cognitive Psychology / E. B. Goldstein - Lightning Source Incorporated, 2009. - 150 p.
  153. Green C. Sh. Effect of action video games on the spatial distribution of visuospatial attention /C. Sh. Green, D. Bavelier // Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. – 2006. - Vol. 32, # 6. – pp. 1465–1478.
  154. Hanania R. Selective attention and attention switching: towards a unified developmental approach / R. Hanania, L. B. Smith // Developmental Science. – 2010, - #13(4). – pp. 622-635.
  155. Henderson J.M. Stimulus discrimination following covert attentional orienting to an exogenous cue / J. M. Henderson // Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance. – 1991. - #17. – pp. 91-106.
  156. Henderson J.M. The spatial distribution of attention following an exogenous cue / J. M. Henderson, A. D. Macquistan // Perception & Psychophysics. – 1993. - #53(2). – pp.221-230.
  157. Holcombe A. Early binding of feature pairs for visual information / A. Holcombe, P. Cavanagh // Journal of Experimental Psychology: General. - 1984.- Vol 113, #4 - pp. 501-517.
  158. Hölig C. To switch or not to switch: brain potential indices of attentional control after task-relevant and task irrelevant changes of stimulus features / C. Hölig, S. Berti // Brain Research. - 2010. - #1345. - pр. 164-175.
  159. Intra-modal and cross-modal spatial attention to auditory and visual stimuli. an event-related brain potential study / W. A. Teder-Salejarvi, T. F. Munte, F. J. Sperlich, S. A. Hillyard // Cognitive Brain Research. – 1999. - # 8. – pp. 327–343.
  160. Kahneman. D. Effect of gruping on the papillary response in a short-term memory task / Kahneman. D., Onushka L., Wolman R. E. // Quarterly Journal of Experimental Psychology. – 1968. - # 20. – pp. 309-311.
  161. Klinberg T. Limitations in information processing in the human brain: neuroimaging of dual task performance and working memory tasks / T. Klinberg // Progress in Brain Research. – 2000. - Vol 126, #7. – pp. 95-102 .
  162. Kramer A F. Splitting the beam: distribution of attention over noncontiguous regions of the visual field / A. F. Kramer, S. Hahn // Psychological Science. – 1995. -Vol. 6, # 6 . - pp. 381-386.
  163. Krol V. M. Specificity of switching attention in mechanisms of visual thinking in hemispheres of the human brain / V. M. Krol // Human Physiology. -2009. – Vol. 35, # 4. – pp. 402-408.
  164. LaBerge D. Theory of attentional operations in shape identification / D. LaBerge, V. Brown // Psychological Review. – 1989. - #96. – pp.101-124.
  165. Lavie N. On the spatial extent of attention in object-based visual selection / N. Lavie, J. Driver // Percept and Psychophysics. - 1996. - Vol 58, #8. – pp.1238-1251.
  166. Lavigne F. Attentional and semantic anticipations / F. Lavigne, S. Denis // International Journal of Computing Anticipatory Systems, in Recurrent Neural Networks. – 2001. – #8. – pp. 74-95.
  167. Lohse K.R. Neuromuscular effects of shifting the focus ofnattention in a simple force production task // Lohse K. R., Healy A. F., Sherwood D. E. // Journal of Motor Behavior. - 2011. - # 43 (2). – pp. 173-184.
  168. Lukas S. Switching attention between modalities: further evidence for visual dominance / S. Lukas, A. M. Philipp, I. Koch // Psychological Research. – 2010. –Vol. 74, # 3. – pp. 255-267.
  169. Madden D.J. Selective attention and visual search: Revision of an allocation to age differences / D. J. Madden // Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance. – 1992, - #18. – pp. 821-836.
  170. McCormick P.A. The spatial distribution of attention during covert visual orienting / P. A. McCormick , R. Klein // Acta Psychologica. – 1990. - #75(3):225-242.
  171. McLaughlin P. M. Shifting efficacy, distribution of attention and controlled processing in two subtypes of mild cognitive impairment: response time performance and intraindividual variability on a visual search task / McLaughlin P. M., Borrie M. J.& Murtha S. // Neurocase: The Neural Basis of Cognition. -2010. – Vol. 16, # 5. - pp. 408-417.
  172. Miller J.O. Exaggerated redundancy gain in the split brain: a hemispheric coactivation account / J. O. Miller // Cognitive Psychology. - 2004. - # 49. - pp. 118–154.
  173. Neisser U. Redirecting the search process / U. Neisser, A. Stoper // British Journal of Psychology. – 1965. – # 56. – pp.359-368.
  174. Neumann O. Beyond capacity: A functional view of attention / O. Neumann : Perspectives on perception and action. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1987. - pp. 361-394.
  175. Norman D.A. Towards a theory of memory and attention / D. A. Norman // Psychological Review. – 1968. - #75. – pp.522-536.
  176. Parker. S. McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms / S. Parker. - New York: Mcgraw-hill Companies, 1993. - 2200 p.
  177. Pomerantz J.R. Configural superiority effects and the identification of basic features in visual processing / J. R. Pomerantz : Poster presented in Munich Visual Search Symposium, 2003.
  178. Posner M.I. Orienting of attention / M. I. Posner // Quarterly Journal of Experimental Psychology. – 1980. - #32. – pp. 3-25.
  179. Posner M.I. Attention and the detection of signals / Posner M. I., Snyder C. R. R., Davidson B. J. // Journal of Experimental Psychology. – 1980. - #109. – pp. 160-174.
  180. Shulman G.L. Spatial determinants of the distribution of attention / Shulman G. L., Wilson J., Sheehy J. B. // Perception & Psychophysics. – 1985. - #37. – pp.59-65.
  181. Sternberg S. Parallel testing of stimuli in visual search. in visual information processing and control of motor activity / S. Sternberg, D. L. Scarborough. - Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 1971. - pp. 179-188.
  182. Sternberg S. Timing by skilled musicians // The psychology of music/ Sternberg S., Knoll R., Zukofsky P. - New York: Academic Press, 1982. - pp. 181–239.
  183. Theeuwes J. The effects of location cuingon redundant target processing / J. Theeuwes // Psychological Research. - 1994. - # 57. - pp. 15–19.
  184. Treisman, A.M. Contextual cues in selective listerning / A. M. Treisman // Quarterly Journal of Experimental Psychology. – 1960. -№ 12. – P.242-248.
  185. Treisman A.M. A feature integration theory of attention / A. M. Treisman, G. Gelade // Cognitive Psychology. – 1980. - #12. - pp. 97–136.
  186. Van Opstal F. Rapid parallel seman
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины