ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНА
 • скачать файл:
 • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНА
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ САМОСТАВЛЕННЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА
 • Кол-во страниц:
 • 218
 • ВУЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


  На правах рукопису  ФЕДОРЕЦЬ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ

  УДК: 159.923.2:796.011.1  ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНА

  19.00.01- загальна психологія, історія психології


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник
  Кириленко Таїсія Сергіївна,
  кандидат психологічних наук, доцент


  Київ - 2013


  ЗМІСТ
  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 10
  1.1 Теоретичні засади вивчення самоставлення особистості 10
  1.2 Основні напрями в дослідженні самоставлення 20
  1.3 Проблема самоставлення в спортивній діяльності 25
  Висновки до розділу 1 34
  РОЗДІЛ 2.
  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 38
  2.1 Концептуальні положення емпіричного дослідження 38
  2.2 Характеристика дослідницької вибірки 53
  2.3 Обґрунтування методів дослідження 60
  Висновки до розділу 2 67
  РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНА 69
  3.1 Загальні особливості чинників самоставлення спортсмена 69
  3.2 Особливості зв’язку спортивної майстерності з психологічними властивостями особистості спортсмена 99
  3.3 Особливості взаємозв’язку психологічних чинників з компонентами самоставлення спортсменів з різним рівнем спортивної майстерності 114
  3.4 Типи самоставлення особистості спортсмена 135
  3.5 Програма психологічного супроводу самоставлення спортсменів 148
  Висновки до розділу 3 161
  Висновки 164
  Список використаної літератури 168
  Додатки 190  ВСТУП
  Актуальність дослідження. В умовах високого рівня фізичного і психологічного навантаження, що поєднується з високою емоційною напругою людини в сучасних умовах, зростає необхідність врахування індивідуально-психологічних властивостей особистості. В першу чергу, зазначене є актуальним для спортивної діяльності, оскільки участь спортсменів різного рівня майстерності у змаганнях та підготовка до них вимагає внутрішньої стійкості особистості, яка, в основному, залежить від особливостей її самоставлення.
  Завдяки спорту, людина перетворюється і набуває нові якості (Г.В. Ложкін). А тривалість і ефективність занять спортом припускає наявність комплексу специфічних установок стосовно себе і своєї спортивної діяльності, які визначають якісну своєрідність змісту самоставлення особистості спортсмена. Результати експериментальних досліджень говорять про високу значущість самосвідомості як єдності процесів самовизначення і самоставлення для прояву особистістю активності у фізичному самовдосконаленні (Д. Л. Порозов, Т. І. Стрельнікова, Н. В. Аляб'єва та інші).
  Проблему самоставлення особистості було досліджено в різних аспектах, зокрема, в контексті розвитку особистості (Б. Г. Ананьєв, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, Д. О. Леонтьєв, С. Р. Пантілєєв, С. Л. Рубінштейн, В. В. Столін, Н. І. Сарджвеладзе), у зв’язку з мотиваційною та адиктивною регуляцією особистості (Б. С. Братусь, Т. С. Кириленко, М. В. Лукін, О. П. Саннікова, Є. Т. Соколова, Р. Б. Сапожнікова), в контексті аналізу зміни компонентів самоставлення в різних життєвих ситуаціях та різних умовах діяльності (Т. Б. Ільїна, Т. С .Кириленко, О. Є. Керик, О. О. Колодяжна, Е. Л. Носенко, Ю. М. Швалб та інші), в контексті координат життєвого світу (П. П. Горностай, Л. В. Сохань, Т. М. Титаренко та інші). Самоставлення в контексті спортивної діяльності вивчалось в працях Н. А. Бондаренко, Г. В. Ложкіна, Н. Г. Єршової, Н. Ш. Сулеймана та інших.
  Проведений аналіз психологічних досліджень, показує стійкий інтерес до проблеми самоставлення особистості. Значно активізувалися дослідження в даній сфері останніми десятиліттями (Л. Е. Адамова, А. В. Колодяжна, В. Н. Маркін, Т. К. Терра, Р. Б. Сапожнікова, О. Л. Сібгатулліна та ін.) Це пов'язано з тим, що «сфери впливу» самоставлення є вагомими в різних аспектах діяльності людини (О. Л. Колчіна). Однак, спостерігається відсутність цілісної психологічної картини даної проблеми на сучасному етапі розвитку психологічної науки і практично не досліджується самоставлення особистості в контексті спортивної діяльності, зокрема не представлені дослідження чинників самоставлення спортсмена, що може виступати предиктом успішності його досягнень.
  У психологічних дослідженнях основна увага приділяється типологічним особливостям, окремим особистісним, мотиваційним аспектам особистості спортсмена, проте бракує комплексного уявлення про чинники самоставлення відповідно до змістовного наповнення спортивної діяльності та рівня спортивної майстерності, що ускладнює організацію психологічного супроводу особистості спортсмена.
  Зазначені проблеми зумовлюють необхідність дослідження чинників самоставлення, з яким можуть бути пов’язані спортивні досягнення, що є актуальним для розвитку загально-психологічної теорії і для практичної реалізації психологічних знань в різноманітних сферах навчальної та спортивної діяльності.
  Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося у межах комплексної науково-дослідної теми «Психолого-педагогічне забезпечення використання новітніх освітніх та інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0112U001169) факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тему роботи затверджено Вченою радою факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 19.01.2010 р.) та уточнено (протокол № 2 від 19.09.2012 р.).
  Об'єкт дослідження: самоставлення особистості як психологічне явище.
  Предмет дослідження: психологічні чинники самоставлення особистості спортсмена.
  Мета дослідження: розробити модель чинників самоставлення в спорті, розкрити їх взаємозв’язок та представленість в типах самоставлення спортсмена.
  Досягнення мети даного дослідження передбачало розв’язання таких завдань:
  1. Спираючись на здобутки зарубіжних і вітчизняних дослідників проблеми самоставлення в психології, представити теоретичну та емпіричну моделі дослідження чинників самоставлення особистості спортсмена.
  2. Виявити особливості самоставлення спортсмена залежно від різних видів чинників.
  3. Розкрити зв’язок компонентів самоставлення з індивідуально-психологічними властивостями особистості спортсмена з різним рівнем спортивної майстерності.
  4. Виявити типи самоставлення особистості спортсмена з обумовлюючими чинниками.
  5. Розробити програму психологічного супроводу самоставлення спортсменів.
  Методологічну і теоретичну основу дослідження становили: принцип єдності свідомості і діяльності (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн); принцип специфічності (А. В. Карпов, Г. В. Ложкін); положення загальної психології та психології гуманістичного спрямування про особистість як суб'єкта діяльності (К. А. Абульханова-Славська, Р. Бернс, У. Джеймс, А. Маслоу, K. Роджерс); теоретичні положення про сутність самосвідомості особистості, які містяться у працях С. Р. Пантілєєва, Є. Т. Соколової, В .В. Століна, П. Р. Чамати, І. І. Чеснокової; положення про природу і структуру самоставлення, висвітлені у працях Р. Бернса, С. Р. Пантілєєва, Н. І. Сарджвеладзе, Є. Т. Соколової, B. В. Століна, І. І. Чеснокової та сучасні уявлення про зміст, засоби й методи психологічної підготовки спортсменів (Г. Д. Бабушкін, Г. Б. Горська, О. В. Дашкевич, Є. П. Ільїн, Г. В. Ложкін, В. Л. Маріщук, Р. А. Пілоян, А. В. Родіонов та інші).
  Використано комплекс методів дослідження, що включає:
  – Теоретичні методи: аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми, систематизація та узагальнення отриманої наукової інформації.
  – Емпіричні методи: анкетування, психометричне обстеження:
  Для вивчення особливостей самоставлення спортсменів використовувався опитувальник самоставлення особистості ( В. В. Століна - С. Р. Пантілєєва );
  Для вивчення психологічних властивостей спортсменів як чинників самоставлення використовувались наступні методики: опитувальник самоконтролю Дж. Тангні ( адаптація Т. О. Гордєєва, В. Ю. Шевяхова ); методика дослідження «усвідомленої присутності» – MAAS ( Mindful Attention Awareness Scale ) К. Брауна-Р. Рйана ( адаптація Д. О. Леонтьєва ); методика діагностики особистісного рівня тривожності Ч. Д. Спілбергера - Ю. Л. Ханіна; методика діагностики мотивації до успіху та до уникнення невдач Т. Елерса; самооцінка вивчалась за допомогою модифікованого варіанту методики Т. В. Дембо - С. Л. Рубінштейна; Диференційний тест рефлексії (ДТР, автори – Д. О. Леонтьєв, Є. М. Лаптєва, Є. М. Осін та А. Ж. Саліхова); риси характеру і темпераменту вивчались за допомогою бланкового тесту ЧХТ.
  Методи обробки та інтерпретації результатів дослідження: математичні методи статистичної обробки даних, серед яких – порівняльний аналіз емпіричних даних (Т-критерій Ст’юдента), кореляційний аналіз (критерій Пірсона), однофакторний дисперсійний аналіз та кластерний аналіз.
  Для врахування особливостей спортивної діяльності, підбирались спортсмени з різних видів спорту.
  Емпірична база дослідження. Дослідження проводилось на базі: Київської міської школи вищої спортивної майстерності (КМ-ШВСМ), Республіканської школи вищої спортивної майстерності (РШВСМ), Комплексної Дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) «Динамо», КДЮСШ «Сузір’я», КДЮСШ «Юний динамівець». Загальна кількість досліджуваних спортсменів – 195 осіб.
  Достовірність та надійність результатів дослідження забезпечується ретельним аналізом наявних літературних джерел з відповідної проблематики – як теоретичних концепцій, так і результатів емпіричних досліджень, розробкою стратегії дослідження, що є адекватною досліджуваній проблемі, достатнім обсягом вибірки; застосуванням адекватних методів обробки даних.
  Наукова новизна полягає у тому, що: розширено уявлення про самоставлення особистості спортсмена, а саме: визначено особливості його компонентів та їх чинників в залежності від рівня спортивної майстерності.
  Вперше:
  – на основі аналізу проблеми самоставлення в психологічній літературі розроблено теоретичну модель чинників самоставлення особистості спортсмена, в якій представлено зв'язок самоставлення з індивідуально-психологічними властивостями як загальними чинниками, який в свою чергу опосередкований особливостями змагальної діяльності та рівнем спортивної майстерності, як специфічними чинниками;
  – виявлено статеві відмінності щодо міри вираженості компонентів самоставлення, зокрема, переважання самоінтересу, показників інтроспекції та тривожності у жінок, а самоконтролю у чоловіків як загальних чинників самоставлення;
  – встановлено диференціацію загальних та специфічних чинників самоставлення досліджуваних груп: за віком, видами спорту (індивідуальні, командні) та особливостями змагальної діяльності, що проявляється в переважанні більшості показників самоставлення в групах спортсменів індивідуальних видів спорту, а також у дорослих спортсменів та спортсменів з особливостями змагальної діяльності «Я-Я», як прояв опосередкованого протиборства, окрім самозвинувачення;
  – вивчався в якості загального чинника самоставлення, що регулює ефективність виконуваної діяльності, показник «усвідомленої присутності», який переважає у групі дорослих спортсменів стосовно групи юніорів;
  – виявлено специфіку взаємозв’язку компонентів самоставлення з загальними та специфічними чинниками, що проявляється в більш високому рівні організації структури зв’язків загальних чинників з компонентами самоставлення і вплив домінантного психологічного чинника – самоконтролю і субдомінантного - «усвідомленої присутності», у спортсменів високого рівня майстерності;
  – Встановлено загальні типи самоставлення особистості спортсмена та залежно від рівня спортивної майстерності, як спільні так і відмінні, що включають специфіку поєднання загальних та специфічних чинників самоставлення: індивідуально-психологічні властивості, особливості змагального протиборства, види спорту. Серед загальних виявлено: «Інтроспективно-невпевнений», «Гармонійний» та «Тривожно-самозвинувачувальний» типи. У групі спортсменів-розрядників виявлено такі типи: «Тривожний», «Самозвинувачувальний» «Фантазуючо-аутосимпатичний», «Гармонійний», а у групі спортсменів високого рівня майстерності – «Тривожно-невпевнений», «Самовпевнений», «Гармонійний».
  Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні зв'язку рівня спортивної майстерності з особливостями самоставлення особистості спортсмена та у виявленні загальних і специфічних чинників самоставлення спортсмена, що збагачує уявлення про можливості психологічного супроводу процесів тренування з урахуванням особливостей їх індивідуальності, зокрема, їх самоставлення та специфіки змагальної діяльності.
  Результати дисертаційної роботи можуть слугувати основою для подальших досліджень структури самоставлення осіб в процесі змагальної діяльності.
  Практичне значення дослідження полягає у розробці програми психологічного супроводу з урахуванням особливостей самоставлення спортсмена, що дозволить підвищити ефективність психологічного супроводу спортсменів під час змагальної діяльності. Результати дослідження дозволять істотно розширити коло психологічних методів для підготовки спортсменів до змагань.
  Впровадження результатів роботи. Результати дисертаційного дослідження впроваджено в програму курсу «Психологія спорту», розділ «Психологічне забезпечення спортивної діяльності» (довідка № 016/289 від 9.10.2012р.); в програму психологічних консультацій, бесід зі спортсменами під час навчально-тренувального процесу в Комплексній Дитячо-юнацької спортивної школі «Юний Динамівець» (довідка № 24 від 5.10.2012р.), КДЮСШ «Динамо» (довідка № 75 від 5.10.2012р.).
  Особистий внесок здобувача полягає в зборі емпіричного матеріалу, один із аспектів аналізу якого представлено в одній спільній публікації.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження доповідалися, обговорювалися та отримали позитивні відзиви на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях: VII Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (Київ, 2010); ІІ Всеукраїнському психологічному конгресі, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (Київ, 2010); Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Індивідуально-психологічні якості особистості майбутніх психологів, та їх динаміка у період професійної підготовки» (Одеса, 2010); XІІ та XIII Міжнародних конференціях молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень» (Київ 2010, 2011); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» до 85-річча від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В. А. Роменця (Київ, 2011); VI Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ 2011).
  Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження представлено в 7‎ наукових публікаціях, із них 6 статтей опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (225 найменувань, з них 31 іноземною мовою) та додатків. Основний зміст дисертації викладено на 167 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 13 таблиць та 18 рисунків.
 • Список литературы:
 • Висновки
  1. У результаті теоретичного аналізу сформовано концептуальні положення дослідження чинників самоставлення спортсменів. Самоставлення виступає переживанням в «інтелектуальній формі», тобто, є безпосередньо-феноменологічним вираженням смислу «Я», коли жива емоційна реакція замінюється оціночним судженням, за яким стоїть безпосередньо пережита в певний час емоційна реакція. Специфіка переживання цього смислу є похідною від діяльності спортсмена (специфіки змагального протиборства, видів спорту тощо) та особливостей його індивідуально-психологічних властивостей, що проявляється у спортивних досягненнях, що і виступає одним із чинників позитивного ставлення спортсмена до себе.
  2. Таким чином, самоставлення спортсмена включено в безліч зв'язків з іншими психічними утвореннями та, разом з тим, опосередковано змістом спортивної діяльності. Дане положення лягло в основу теоретичної моделі видів чинників самоставлення спортсмена – загальних та специфічних.
  3. Емпірична модель вивчення чинників самоставлення спортсмена включає поєднання загальних (вік, стать, нейродинамічні та регулятивні властивості, самооцінку, рефлексію, мотивацію) та специфічних чинників (особливості змагального протиборства, види спорту та рівень майстерності), що проявляється у формуванні типових особливостей самоставлення особистості спортсмена.
  4. Самоставлення спортсменів зумовлене їх віковими та статевими особливостями, що впливає на вираженість складових афективного та когнітивного компоненту самоставлення, показники яких, окрім самозвинувачення, достовірно вищі у дорослих спортсменів, у яких до того ж, більш виражені такі суб’єктивні (в якості загальних) чинники самоставлення, як самоконтроль, усвідомлена присутність та системна рефлексія.
  Стосовно статевих особливостей встановлено, що жінки більш зацікавлені собою, ніж чоловіки-спортсмени, у них переважає афективний компонент самоставлення – самоінтерес, вони більш схильні до самокопання. В якості чинників самоставлення, у спортсменів чоловічої статі виявлені незначні переважання за показниками сили нервових процесів з обох сторін, у жінок більше виражена тривожність, проте менший рівень самоконтролю.
  У представників індивідуальних видів спорту, де домінують такі чинники самоставлення, як самоконтроль, рівень рефлексії та «усвідомленої присутності», вище рівень складових когнітивного компоненту самоставлення, а також самоприйняття як складової афективного компоненту самоставлення порівняно з спортсменами командних видів спорту, у яких серед чинників самоставлення домінує тривожність.
  5. На основі порівняння двох груп спортсменів різного типу змагального протиборства – опосередкованого «Я-Я» та неопосередкованого «Я-Інший», було показано переважання складових компонентів самоставлення у спортсменів, групи «Я-Я», окрім шкали «самозвинувачення». Зазначена складова афективного компоненту самоставлення більш виражена у групі спортсменів «Я-Інший». Під час аналізу суб’єктивних (як загальних) чинників самоставлення спортсменів було виявлено переважання самоконтролю самооцінки та рівня домагань, у представників групи з опосерелкованим протиборством – «Я-Я».
  6. Встановлено відмінності компонентів самоставлення та чинників у груп спортсменів з різним рівнем спортивної майстерності. Так, у групі спортсменів високого рівня майстерності вищим є рівень вираженості складових когнітивного компоненту самоставлення – самоповаги, самовпевненості, саморозуміння, також більш виражені такі чинники, як самоконтроль та показники системної рефлексії.
  Разом з тим, виявлено взаємозв’язок спортивної майстерності зі складовими компонентами самоставлення: аутосимпатією, самовпевненістью, самоповагою та саморозумінням. При цьому у групі спортсменів високого рівня майстерності психологічні властивості (самоконтроль, усвідомлена присутність, нейродинмачні властивості) більш тісно та варіативно пов'язані зі складовими компонентів самоставлення, ніж у групі спортсменів-розрядників.
  7. Виявлено загальні типи самоставлення особистості спортсмена, в яких специфічно поєднуються складові компонентів самоставлення з чинниками, що його обумовлюють. Серед загальних типів самоставлення особистості спортсмена було виявлено: «Інтроспективно-невпевнений» тип, загальними чинниками якого є регулятивні властивості, а саме висока особистісна тривога та висока інтроспекція з мотивацією до уникнення невдач; «Гармонійний» тип – загальні чинники: регулятивні властивості (самоконтроль, «усвідомлена присутність»), нейродинамічні властивості (рухливість нервових процесів), системна рефлексія та мотивація до успіху; «Тривожно-самозвинувачувальний» тип, в якості чинників – регулятивні властивості (висока особистісна тривога), нейродинамічні властивості (сила нервових процесів з боку гальмування), мотивація до уникнення невдач.
  В групі спортсменів-розрядників виокремлено наступні типи: «Тривожний», загальними чинниками якого виступають регулятивні (висока особистісна тривога) та мотиваційні властивості (мотивація до уникнення невдач); «Фантазуючо-аутосимпатичний», його чинники – регулятивні властивості (особистісна тривога, низький рівень самоконтролю і «усвідомленої присутності») та квазірефлексія; «Самозвинувачувальний», де в якості чинників – регулятивні властивості (самоконтроль) та низька самооцінка; «Гармонійний», де вираженим чинником виступає вік.
  Серед спортсменів високого рівня майстерності виділено наступні типи: «Тривожно-невпевнений», загальними чинниками якого виступають регулятивні властивості (висока особистісна тривога, низький самоконтроль), інтроспекція та системна рефлексія; «Самовпевнений», загальні чинники – нейродинамічні властивості (сила нервових процесів з боку збудження), висока інтроспекція і низька системна рефлексія; «Гармонійний», в якості чинників – регулятивні властивості (високий самоконтроль, «усвідомлена присутність», низька особистісна тривога), нейродинамічні властивості (рухливість нервових процесів та сила нервових процесів з боку збудження), рівень домагань і системна рефлексія.
  8. Розроблено програму психологічного супроводу самоставлення спортсменів, яка, орієнтуючись на формування навичок самоконтролю, «усвідомленої присутності» та рефлексії, передбачає вплив на компоненти самоставлення, які в свою чергу можуть впливати на спортивну майстерність, і орієнтована на навчально-тренувальний цикл підготовки майстрів спорту.
  Таким чином, результати емпіричного дослідження дозволили виявити типи самоставлення спортсменів та чинники, які їх зумовлюють. Отриманні результати надають підстави для визначення та формування програми психологічного супроводу спортсменів під час тренувальних циклів, з урахуванням особливостей самоставлення.
  Разом з тим, отримані результати не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні особливостей прояву компонентів самоставлення та його чинників у представників видів спорту з іншими операційними особливостями, а також у пошуках спільного і відмінного в структурах різних чинників самоставлення та їх вплив на спортивну майстерність.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1980. – 335 с.
  2. Авдуевская Е. П. Особенности ценностно-нормативной социализации в юношеском возрасте в ситуации социальной нестабильности // Ценностно-нормативные ориентации современного старшеклассника. Труды по социологии образования. / Е. П. Авдуевская. – М., 1993. – том 1, вып. 2. – С. 64-83.
  3. Адамова Л. Е. Изменение самоотношения личности в ситуациях успеха и неуспеха в учебной и профессиональной деятельности : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Л. Е. Адамова. – Ставрополь, 2003. – 211 c.
  4. Акимова Л. Н. Психология спорта: Курс лекций / Л. Н. Акимова. – Одесса: Студия «Негоциант», 2004. – 127 с.
  5. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. В двух томах. / Б. Г. Ананьев. – Под ред. A. A. Бодалёва, Б. Ф. Ломова. М. : Педагогика, 1980. – 346 с.
  6. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познаиия / Б. Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2002. – 288 с.
  7. Анохин П. К. Проблемы принятия решений в психологии и физиологии / П. К. Анохин. // Вопросы психологии. – 1974. – №4, – С. 21-29.
  8. Бабушкин Г. Д. Рефлексия и интуиция в структуре соревновательной деятельности спортсмена / Г. Д. Бабушкин, А. П. Шумилин, Р. Э. Салахов // Спортивный психолог. – 2009. – N 3 (18). – С. 33-35.
  9. Баринов В. В. Влияние индивидуальных особенностей личности баскетболиста на успешность соревновательной деятельности: дис… канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Баринов. – Москва, 2001. – 171 с.
  10. Барсуков А. В. Влияние типов семейного воспитания на формирование самоотношенияу подростков с асоциальным поведением: Дис. канд. псих. наук : 19.00.10 / Б. А. Валерьевич. – Нижний Новгород, 2011. – 203 с.
  11. Барцалкина В. В. О взаимосвязи самосознания и рефлексии в онтогенезе / В.В. Барцалкина // Проблемы логической организации рефлексивных процессов. Тезисы научн. конференции. – Новосибирск, 1986. – С. 232-234.
  12. Батурин Н. А. Влияние успеха и неудачи на функциональное состояние и результативность деятельности : на примере спортивной деятельности : автореф. дис… канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Н. А. Батурин. – Л., 1979. – 23 с.
  13. Батурин Н. А. Влияние успеха и неудачи на функциональное состояние человека / Н. А. Батурин // Вопросы психологии. – 1984. – № 5. – С. 131-136.
  14. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. / Р. Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 421 с.
  15. Бережнова Л. Н. Сопровождение личностно-профессионального развития студентов в педагогическом вузе: Научно-методическое пособие / Отв. ред. Л. Н. Бсрежнова, В. И. Богословский, В. В. Семикин. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. – 158 с.
  16. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності: навч. посібник / І. Д. Бех — К. : "Академвидав", 2009. – 248 с. – (Серія "Альма-матер").
  17. Блудов Ю. М. Экспериментальное исследование надежности некоторых психологических качеств высококлассных спортсменов в экстремальных условиях ответственных соревнований (на примере спортсменов единоборцев) : автореф. дисс... канд. пед. наук. / Ю.М. Блудов. – М. : 1973, – 23 с.
  18. Богданова Д. Я. Личностные особенности спортсмена / Д. Я. Богданова. – Л. : ГДОИФК, 1974. – 58 с.
  19. Божович Л. И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности / Под ред. Д. И. Фельдштейна / Л. И. Божович. – М. : Межд. пед. академия, 1995. – 209 с.
  20. Булюбаш И. Д. Руководство по гештальт-терапии / И. Д. Булюбаш. – М. : Институт Психотерапии, 2004. – 765 с.
  21. Валицкас Г. К. Самооценка у несовершеннолетних правонарушителей / Г. К. Валицкас, Ю. Б. Гиппенрсйтер // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 45-62.
  22. Воронова В. И. Особенности проявления внимания у спортсменов высокой квалификации / В. И. Воронова, С. Е. Шутова // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 2. – С. 76-81.
  23. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т.: Т.4. / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1984. – 432 с.
  24. Вяткин Б. А. Роль темперамента в спортивной деятельности / Б. А. Вяткин. – М. : ФКиС, 1978. – 134 с.
  25. Гальперин П. Я. Экспериментальное формирование внимания / П. Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая. – М. : Директ-медиа, 2008. – 223 с.
  26. Ганюшкин А. Д. Психологическое исследование особенностей личности студенток-гимнасток / А. Д. Ганюшкин, Е. И. Бутузова // Психологические особенности личности студентов-спортсменов: сб. ст. / под общ. ред. А. Д. Ганюшкина; Смоленский гос. ин-т физ. культуры. – Смоленск, 1988. – С. 25-30.
  27. Гингер С. Гештальттерапия контакта / С. Гингер. – СПб. : Специальная Литература, 1999. – 287 с.
  28. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : Издательство МГУ, 1988. – 301 с.
  29. Гогунов Е. Н. Интеллектуальные задачи как педагогическое средство подготовки спортсменов к преодолению экстремальных ситуаций соревновательного характера (На примере стрельбы из лука) : дис... канд. пед. наук : 13.00.08 / Е. Н. Гогунов. – Тольятти, 1998. – 177 c.
  30. Гогунов Е. Н. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Е. Н. Гогунов, Б. И. Мартьянов. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 288 с.
  31. Гордеева Т. О. Внутренние источники настойчивости и ее роль в успешности учебной деятельности / Т. О. Гордеева, О. А. Сычев // Психология обучения. – 2012. – № 1. – С. 33-48.
  32. Гордеева Т. О., Леонтьев Д. А., Осин Е. Н. Вклад личностного потенциала в академические достижения / Т. О. Гордеева, Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин // Личностный потенциал: структура и диагностика / Под ред. Д. А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2011. – С. 642-667.
  33. Гордеева Т. О. Об эффективности двух систем зачисления абитуриентов в химические вузы: дальнейший анализ проблемы / Т. О. Гордеева [и др.] // В кн. : Современные тенденции развития естественнонаучного образования: фундаментальное университетское образование / Под общей ред. академика В. В. Лунина. – Москва : Изд-во МГУ, 2011. – C. 88-110.
  34. Гордеева Т. О. Индивидуально-психологические особенности и проблемы адаптации студентов: отличаются ли победители олимпиад от остальных? / Т. О. Гордеева [и др.] // Современные тенденции развития естественнонаучного образования: фундаментальное университетское образование / Под общей ред. академика В. В. Лунина. – Москва : Изд-во МГУ, 2010. – C. 92-102.
  35. Горская Г. Б. Психологические проблемы подготовки спортсменов разного пола / Г. Б. Горская [и др.] // Physical education and sport. Quarterly. Volume 46. Supplement 1/ Part 2. Sixth international Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport for All. – Warsaw, Scientific Publishers PWN, 2002. – p. 48-49.
  36. Дашкевич О. В. Психологический анализ предметной неадекватности эмоционального компонента спортивной деятельности / О. В. Дашкевич // Психология личности и деятельности спортсмена : сб. ст / под общ. ред. В. М. Мельникова, О. В. Дашкевича. – М. : Союзспортобеспечение, 1981. – С. 40-50.
  37. Джамгаров Т. Т. Психология физического воспитания и спорта / под общ. ред. : Т. Т. Джамгаров, А. Ц. Пуни. – М. : Физкультура и спорт, 1979. - 143 с.
  38. Джамгаров Т. Т. Лидерство в спорте / Т. Т. Джамгаров, В. И. Румянцева. – М. : Физкультура и спорт, 1983. – 81 с.
  39. Джемс У. Психология / Под ред. Петровской Л. А. – М : Академический проект, 2011. – 320 с.
  40. Диордица Л. В. Предметно-рефлексивный анализ педагогических умений студентов на занятиях по физическому воспитанию / Л. В. Диордица // Развитие личности на разных этапах онтогенеза, ч. 3. – Сургут, 2004. – С. 87-93.
  41. Дмитриенкова Л. П. Влияние некоторых особенностей личности на надёжность соревновательной деятельности в художественной гимнастике / Л. П. Дмитриенкрва, А. Д. Ганюшкин // Проявление индивидуальных особен-ностей личности в спорте: сб. ст. / под ред. А.Д. Ганюшкина ; Смоленский гос. ин-т физ. культуры. – Смоленск, 1979. – С. 52.
  42. Дьячков В. М. Высоте нет предела / В. М. Дьячков. – М. : «Физкультура и спорт», 1980. – 232 с.
  43. 3агайнов P. M. Психолого-педагогические основы преодоления кри-зисных ситуаций (на материале спортивной деятельности): автореф. дисс. докт. психол. наук / М. В. Зайганов. – Санкт-Петербургская гос. акад. физ. куль¬туры им. П. Ф. Лесгафта. – СПб, 1992. – 25 с.
  44. Зинько Е. В. Характеристики самооценки и уровня притязаний и их соположение. Сообщение 2. Уровень притязаний и варианты его сочетания с самооценкой / Е. В. Зинько // Психологический журнал. – 2006. – №4. – С. 15-25.
  45. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 502 с.
  46. Ильин Е. П. Психология воли / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 288 с.
  47. Ильин Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с
  48. Исурина Г. Л. Механизмы психологической коррекции личности в процессе групповой психотерапии в свете концепции отношений / Г. Л. Исурина // Групповая психотерапия / Под ред. Б. Д. Карвасарского, С. Ледера. – М. : Медицина, 1990. – С. 89-121.
  49. Ілляш С. Д. Динаміка розвитку саморозуміння в майбутніх педагогів: автореф. дис. канд. психол. Наук : 19.00.07 / С. Д. Ілляш. – К., 2008. – 19 с.
  50. Каяшева О. И. Развитие личностной рефлексии в подростковом и юношеском возрасте : дис... канд. психол. наук : 19.00.01 / О. И. Каяшева. – Москва, 2006. – 234 с.
  51. Каламаж Р. В. Самоставлення як складова частина емоційно-оцінного компонента Я-концепції / Р. В. Каламаж // Психологічні перспективи. – 2010. –Вип. 15. – С. 72–81.
  52. Камінська О. В. Особливості формування самоставлення самоставлення студентів з особливими потребами / О. В. Камінська // Український науковий журнал Освіта регіону. Політологія, Психологія, Комунікації. – Університет «Україна», 2010. – №1. – С. 241-246.
  53. Капустин А. Н. Исследование индивидуальных особенностей личности боксеров / А. Н. Капустин // Физическая культура и спорт в сфере образования учащейся молодежи : сб. материалов 4 межвуз. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию высш. образования на Урале, Чайковский, ЧГИФК, 22-29 нояб. 2002 г. / Чайков. гос. ин-т физ. культуры. – Чайковский, 2001. – С. 53-54.
  54. Катюк Я. Л. Позитивне самоставлення як чинник розвитку професіної самосвідомості педагогічних працівників / Я. Л. Катюк // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 14. – 172 с.
  55. Катюк Я. Л. Розвиток професійної самосвідомості керівників професійно-технічних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації : дис… канд. псих. Наук : 19.00.07. / Я. Л. Катюк. – К., 2009. – 166 с.
  56. Керик О. Є. Взаємозв'язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : автореф. дис… канд. психол наук : 19.00.01 / О. Є. Керик. – 2009. – 23 с.
  57. Керик О.Є. Емоційно-ціннісний компонент самосвідомості особистості в психотравмуючих ситуаціях: аспекти вивчення / О. Є. Керик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2006. – Вип. 24-25. – С. 86-89.
  58. Керик О. Є. Особливості відмінностей емоційного компоненту самосвідомості в різних життєвих ситуаціях / Т. Кириленко, О. Керик // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2008. – Т. 7. Екологічна психологія. – Вип. 14. – С. 112-118.
  59. Кириленко Т. С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів: навчальний посібник / Кириленко Т. С. – К., Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2002. – 112 с.
  60. Кириленко Т. С. Систематизація проблем вивчення самоставлення особистості / Т. Кириленко, А. Колодяжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. –2011. – № 1. – С. 29-34.
  61. Киселёв Ю. Я. Методика оценки мотивации в системе психологического обеспечения подготовки спортсменов / Ю. Я. Киселёв, Ю. Д. Куликов // Прикладные вопросы спортивной психологии: сб. ст. / под ред. А. Д. Ганюшкина ; Смоленский гос. ин-т физ. культуры. – Смоленск, 1989. – С. 68.
  62. Клецина И. С. Самореализация и гендерные стереотипы / И. С. Клецина // Психологические проблемы самореализации личности. – СПб. : Изд-во СПбГУ. – 1999. – Вып. 2.– С. 188-202.
  63. Козлова Н. М. Исследование адаптации лыжников-гонщиков к физическим и психическим нагрузкам / Н. М. Козлова // Проявление индивидуальных особенностей личности в спорте : сб. ст. / под ред. А. Д. Ганюшкина; Смоленский гос. ин-т физ. культуры. – Смоленск, 1979. – С. 123-125.
  64. Колодяжна А. В. Взаємозв’язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.01 / А. В. Колодяжна. – К., 2012. – 16 c.
  65. Колышко A. M. Психология самоотношения / A. M. Колышко : Учебное пособие. – Гродно : ГрГУ., 2004. – 102 с.
  66. Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.
  67. Кон И. С. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире / И.С. Кон // Введение в гендерные исследования. Ч.1. : Учебное пособие / Под ред. И. А. Жеребкиной – Харьков : ХЦГИ, 2001. – С. 562-606.
  68. Кондрашенко В. Т. Общая психотерапия: – 3-е изд., испр. и доп. / В. Т. Кондрашенко, Д. И. Донской. – Мн. : Высш. шк., 1998. – 464 с.
  69. Коновальчук И. О. Развитие отношения к себе как субъекту учебной деятельности в младшем школьном возрасте. автореф. дис... канд. псих, наук: 19.00.07 / И.С. Коновальчук. – Киев, 1992. – 25 с.
  70. Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности / О. А. Конопкин. – Российская академия образования, Психологический институт. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Ленанд, 2011. – 316 с.
  71. Кораблева Е. В. Устойчивость самоконтроля в экстремальных условиях в связи с эмоционально-волевыми особенностями личности : дис... канд. психол. наук : 19.00.01 / Е. В. Кораблева. – Москва, 1993. – 170 с.
  72. Корнеева Л. К. Самооценка как фактор саморегуляции деятельности пилота : автореф. дис… канд. псих, наук : 19.00.05 / Л. K. Корнеева. – Л., 1984. – 23 с.
  73. Корнилов Л. П. Диагностика регулятивной функции самосознания / А. П. Корнилов // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 1. – С. 107-114
  74. Корнійко У. В. Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / У. В. Корнійко. – Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2003. – 21 с.
  75. Кочеткова Т. Н. Специфика видов самоотношения личности в зависимости от выраженности эмоциональных и когнитивных компонентов : дис... канд. психол. наук : 19.00.01 / Т. Н. Кочеткова. – Хабаровск, 2007. – 218 с.
  76. Кузнецов В. В. Психологический анализ проявления субъектно-личностных свойств спортсменов как показателя успешности их деятельности (На примере атлетических видов спорта и боевых единоборств) : дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кузнецов В. В. – Казань, 2004 – 189 c.
  77. Лебедев А. В. Личность и ее свойства : Учеб. пос. / А. В. Лебедев. – СПб. : СПбГУНИПТ, 2001. – 165 с.
  78. Лебедева Н. М. Путешествие в Гештальт: теория и практика / Н. М. Лебедева, А. Е. Иванова. – СПб. : Речь, 2005. – 555 с.
  79. Левик Г. Е. К вопросу о концептуальной модели личности спортсмена / Г. Е. Левик // Совершенствование основ физического воспитания и спорта. – М., 1981. – С. 151-153.
  80. Левит Л. З. Самооценка как фактор регуляции соревновательной дея-тельности шахматиста: автореф. дисс... канд. психол. наук / Л. 3. Левит. М. : Издательство МГИФК, 1988. – 17 с.
  81. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции / А. Н. Леонтьев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 40 с.
  82. Леонтьєв А. Н. Деятельность, сознание, личность. / А. Н. Леонтьев. – М., 1975. – 304 с.
  83. Леонтьєв А. Н. Философия психологии: из научного наследия / Под ред. A. A. Лентьєва, Д. А. Лентьєва. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1994. – 228 с.
  84. Леонтьев Д. А. Психология смысла / А. Н. Леонтьев. – М.: Смысл, 1999. – 488 с.
  85. Леонтьев Д. А. Рефлексия как предпосылка самодетерминации / Д. А. Леонтьев // Мат-лы Всероссийской науч. конф. «Психология человека в современном, мире». M. : ИП РАН. – 2009. – Т. 2. – С. 40-49.
  86. Леонтьев Д. А. Разработка методики дифференциальной диагностики рефлексивности / Е. М. Лаптева, Е. Н. Осин, А. Ж. Салихова // Рефлексивные процессы и управление. Сб. материалов VII Междунар. симпозиума 15-16 октября 2009 г. / под ред. В. Е. Лепского. М.: Когито-Центр, 2009. – С. 145-150.
  87. Леонтьев Д. А. Феномен рефлексии в контексте проблемы саморегуляции [Электронный ресурс] / Д. А. Леонтьев, А. Ж. Аверина // Психологические исследования: электрон. науч. журн. – 2011. – N 2(16).
  88. Лефевр В. А. Рефлексия / В. А. Лефевр. – М. : Когито Центр, 2003. – 496 с.
  89. Липкина Л. И. Критичность и самооценка в учебной деятельности / Д. И. Липкина, Л. Т. Рыбак. – М.: Просвещение, 1968. – 142 с.
  90. Лисина М. И. Психология самопознания у дошкольников / М. И. Лисина, А. И. Сильвестр. – Кишинев: Штилица, 1983. – 112 с.
  91. Ложкин Г. В. Когнитивный ресурс квалифицированного спортсмена / Г. В. Ложкин, А. Гринь, А. Колосов // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – № 2. – С. 47-52.
  92. Ложкин Г. В. Концептуальные представления о психологическом потенциале квалифицированого спортсмена / Г. В. Ложкин // Наука в олиймпийском спорте. – 2007. – №1. – С. 87-93.
  93. Ложкин Г. В. Психологический потенциал квалифицированного спортсмена / Г. В. Ложкин // VIII Международный конгрес “Олимпийский спорт и спорт для всех” — М.: СпортАкадемПресс, 2003. – С. 272-273.
  94. Ложкин Г. В. Психология спорта. Схемы, комментарии, практикум / Г. В. Ложкин // Оcвіта України, м. Київ. – 2011. – 484 с.
  95. Ложкин Г. В. Психосемантический анализ структуры представлений спортсменов о теле (телесности) / Георгий Ложкин, Андрей Рождественский // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – N 2. – С. 41-46.
  96. Лозовая Г. В. Взаимосвязи самооценки и самореализации у юных спортсменов: Теория и практика управления образовательным процессом: педагогические, социальные и психологические проблемы: Вестник БПА / Г. В. Лозовая. – Санкт-Петербургская балт. пед. акад. – СПб., 2003. – Вып. 51. – С. 77-79.
  97. Лозовая Г. В. Формирование самооценки спортсмена: [учеб. пособие] / Г. В. Лозовая. – Санкт-Петербургская гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лес-гафта. – СПб., 2003. – 20 с.
  98. Ломов Б. Ф. Теоретические проблемы самоконтроля и управления спортивной деятельностью / Б. Ф. Ломов, Б. Б. Коссов, О. А. Конопкин // Познавательные процессы у спортсменов. Самоконтроль и мастерство в спорте. –М. : ВНИИФК, 1976. – Т.2. – С. 9-30.
  99. Лонсдей К. Психология / К. Лонсдей // Спортивная медицина. К. : Олимпийская литература, 2003. – С. 360 -367.
  100. Лукин М. В. Динамика отношения к себе в процессе организаторской деятельности руководителя: автореф. дис... канд. псих, наук : 19.00.05. / Лукин М. В. – Л., 1986. – 20 с.
  101. Люрья Н. И. Психологические особенности развития рефлексивного знания в дошкольном и младшем школьном возрасте : дис... канд. психол. наук / Н. И. Люрья. – М., 1997. – 170 с.
  102. Ляшенко В. Н. Вивчення показників самооцінки у кваліфікованих легкоатлетів / В. Н. Ляшенко // Молода спортивна наука України. – 2007. – № 10. – Т.4. – С. 360-365.
  103. Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю: Монографія / О. Р. Малхазов. – К. : Євролінія, 2002. – 320 с.
  104. Мальчиков A. B. Групповая композиция как фактор психической надежности спортивно-игровой деятельности-В кн.: Стресс и тревога в спорте: международный сборник научных статей: Сост. Ю.Л. Хании / А. В. Мальчиков. – М. : ФиС, 1983. – 288 с.
  105. Макаренко Н. В. Основы профессионального психофизиологического отбора / Н. В. Макаренко, В. А. Пухов, Н. В Кольчено, [и др.]. — К. : Наукова думка, 1987. – 244 с.
  106. Марищук B. Л. Информационные основы управления спортсменом / B. Л. Марищук, Л. K. Серова. – М.: ФиС, 1983. – 112 с.
  107. Марищук В. Л. Методики психодиагностики в спорте. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. 2-е изд. / B. Л. Марищук, Ю. М. Блудов, В. А. Плахтиенко, Л. K. Серова. – М. : Просвещение, 1990. – 256 с.
  108. Маркин В. Н. Акмеологические условия продуктивного формирования отношений личности обучаемого к себе (самоотношение) / В. Н. Маркин // Акмеология. – 2003. – №4. – С. 55-58.
  109. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: 4-е изд., испр. и. доп. / Л. П. Матвеев. — Санкт-Петербург: «Лань», 2005. – 384 с.
  110. Мерлин B. C. Лекции по психологии мотивов человека / B. C. Мерлин. – Пермь : ПГПИ, 1971. – С. 56-58.
  111. Мильман В. Э. Стресс и личностные факторы регуляции деятельности // Стресс и тревога в спорте / В. Э. Мильман. – М. : «Физкультура и спорт», 1983. – 288 с.
  112. Мириманова М. С. Рефлексия как механизм развития самоорганизующихся систем / М. С. Мириманова // Развитие личности. – 2001. – № 1. – С. 49–65.
  113. Небытова Л. А. Психологическое сопровождение формирования надежности субъекта спортивной деятельности : дис… канд. психол. наук : 19.00.07 / Л. А. Небытова. – Ставрополь, 2004. – 221 c.
  114. Некрасов В. П. Психорегуляция в подготовке спортсменов. / В. П. Некрасов, H.A. Худадов. – М. : ФиС, 1885. – 177 с.
  115. Никитина О. С. Проявления уверенности спортсмена в деятельности / О.С. Никитина // Проявление индивидуальных особенностей личности в спорте : сб. ст. / под ред. А. Д. Ганюшкина; Смоленский гос. ин-т физ. культуры. –Смоленск, 1979. – С. 115.
  116. Никифоров Г. С. Самоконтроль человека / Г. С. Никифоров. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. – 192 с.
  117. Норакидзе В. Г. Влияние спортивной деятельности на формирование характера личности спортсмена / В. Г. Норакидзе // Психология и современный спорт : сб. науч. работ психологов спорта соц. стран. – М. : Физкультура и спорт, 1973. – С. 62-72
  118. Осика К. С. Психологічні особливості мотивації спортивних досягнень юнаків-каратистів: автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / К. С. Осика – К., 2010. – 20 с.
  119. Оранский И. В. Восточные единоборства / И. В. Оранский. – М. : Сов. спорт, 1990. – 80 с.
  120. Павлов А. С. Тревога и страх в спорте / А.С. Павлов, Н. Н. Грищенко, А. Г. Чумак, В. А. Белик // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – Вид. : Харьковское областное отделение Национального олимпийского комитета Украины 2007. – №5 – С. 168-170.
  121. Палий В. И. Влияние особенностей личности и успешности деятельно¬сти на самооценку спортивного мастерства гимнасток: автореф. дисс... канд. психол. наук / В. И. Палий. – М., 1987. – 19 с.
  122. Пантилеев С. Р. Самоотношение как эмоционапыю-оценочпая система / С.Р. Пантилеев. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 111 с.
  123. Пантилев С. Р. Строение самоотношения как эмоционально-оценочной системы : автореф. дис… канд. психол. наук / С. Р. Пантилеев. – М., 1988. – 18 с.
  124. Пантилеев С. Р. Строение самоотношения как эмоционально оценочной системы / С. Р. Пантилеев : дис… канд. псих, наук : 19.00.01. – М., 1989. – 202 с.
  125. Перлз Ф. Теория гештальттерапии / Ф. Перлз. — М. : Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 384 с.
  126. Петровский В. А. Индивидуальные особенности самоконтроля при организации внимания / В. А. Петровский, Е. М. Черепанова // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 48-57.
  127. Пилоян P. A. Мотивация спортивной деятельности / Р. А. Пилоян – М. : ФиС, 1984. – 104 с.
  128. Погодин И. П. Диалоговая гештальт-терапия. Психотерапия переживанием / И. П. Погодин. – Феникс : Психологический практикум, 2012. – 384 с.
  129. Полстер И. Обитаемый человек: Терапевтическое исследование личности / И. Польстер ; пер. с англ. А. Я. Логвинской. – М. : Независимая фирма "Класс", 1999. – 240 с.
  130. Польстер И. Интегрированная гештальт-терапия. Контуры теории и практики / И. Польстер, М. Польстер ; пер. с англ. А. Я. Логинова. – М. : Независимая фирма "Класс", 2004. – 259 с.
  131. Попова Ю. И. Психолого-педагогические идеи А. Г. Маслоу в современной теории и практике обучения и воспитания в США : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ю. И. Попова. – Волгоград, 2009. – 204 с.
  132. Портнова Ю. М. Формирование позитивного самоотношения студентов посредством психологического воздействия : дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ю. М. Портнова. – Нижний Новгород, 2008. – 176 с.
  133. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И. П. Волкова. – СПб. : Питер, 2002. – 288 с.
  134. Прихожан A. M. Развитие эмоциональной стороны самосознания // Формирование личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту / А. М. Прихожан, Н. И. Гуткина / Под ред. И. В. Дубровиной. – М., 1987. – С. 45-52.
  135. Прихожан А. М. К анализу генезиса самосознания в подростковом и раннем юношеском возрастах / А. М. Прихожан // Воспитание, обучение и психическое развитие. – М. : Материалы съезда психологов. – 1983. – ч.З. – С. 672-674.
  136. Психология самосознания : Хрестоматия / под ред, Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский Дом БАХРАХ, 2003 – 672 с.
  137. Психология физического воспитания и спорта / Н. П. Гуменюк, В. В. Клименко. – К. : Вища шк., Головное изд-во, 1985. – 311 с.
  138. Психология физической культуры и спорта: учебник / под ред. А. В. Родионова. – М. : Академия, 2010. – 365 с.
  139. Психология физической культуры и спорта : учебник для высших физкультурных учебных заведений / под ред. профессора Г. Д. Бабушкина, профессора В. Н. Смоленцевой. – Омск : СибГУФК, 2007. – 270 с.
  140. Пуни А. Ц. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте / А. Ц. Пуни // М.: Физкультура и спорт, 1969. – 88 с.
  141. Пуни А. Ц. Проблемы личности в психологии спорта / А. Ц. Пуни. – М. : Физкультура и спорт, 1980. – 112 с.
  142. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ», 1998. – С. 626-629.
  143. Ратанова Т. А. Психодиагностические методы изучения личности: [учеб. пособие] / Т. А. Ратанова, Н. Ф. Шляхта. – М. : Флинта, 1998. – 51-54 с.
  144. Родионов А. В. Психологические аспекты подготовки спортсменов высокого класса / А. В. Родионов // Психология и современный спорт : междунар. сб. науч. работ по психологии спорта / сост. А. В. Родионов, Н. А. Худадов ; предисл. М. Ванека. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 224 с.
  145. Родионов A. B. Влияние психологических факторов на спортивный результат / A.B. Родионов. – М. : ФиС, 1983. – 112 с.
  146. Родионов A. B. Психологические основы подготовки баскетболистов / A. B. Родионов. – К. : Здоровье, 1989. – 132 с.
  147. Родионов A. B. Психология и современный спорт / A. B. Родионов, Н. А. Худадов. – М. : ФиС, 1982. – 224 с.
  148. Роджерс К. Взгляд на психотерапию: становлениие человека / К. Роджерс. – М. : Прогресс, 1994. – 480 с.
  149. Роджерс К. К науке о личности. История зарубежной психологии / К. Роджерс. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – С. 199-230.
  150. Ромек В. Г. Понятие уверенности в себе в современной социальной психологии / В. Г. Ромек // Психологический вестник. Выпуск 1. Часть 2. – Ростовна-Дону : Изд-во РГУ, 1996. – 132-138 с.
  151. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2003. – 512 с.
  152. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2004. – 713 с.
  153. Рудаков А. Л. Саногенная рефлексия в контексте формирования здорового образа жизни спортсменов / А. Л. Рудаков. – Школа и личность. ГОУ ВПО КГПУ им В. П. Астафьева. 2006. – С. 162-164.
  154. Рудик П. А. Психологические аспекты спортивной деятельности / А. Л. Рудаков // Психология и современный спорт : сб. науч. работ психологов спорта соц. стран. – М. : Физкультура и спорт, 1973. – С. 14-40
  155. Рысева А. А. Особенности и развитие самоотношения интеллектуально одаренных подростков : дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / А. А. Рысева. – Иркутск, 2008. – 252 с.
  156. Савиченко О. М. Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня кандид. психол. наук : спец. 19.00.07 / О. М. Савиченко. – Луцьк, 2009. – 21 с.
  157. Сапожникова Р. Б. Психологические факторы формирования самоотношения личности : дис... канд. психол. наук / Р. Б. Сапожникова. –Новосибирск, 1998. – 175 с.
  158. Сарджвеладзе Н. И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Н. И. Сарджвеладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 206 с.
  159. Сарджвеладзе Н. И. Структура самоотношения личности и социогенные потребности. Проблемы формирования социогенных потребностей / Н. И. Сарджвеладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – С. 103-107.
  160. Сердюк Л. З. Домагання та самоставлення як чинник формування життєвих перспектив студентів під час навчання у ВНЗ / Л. З. Сердюк // Український науковий журнал «Освіта регіону. політологія, психологія, комунікації». – К. : Університет «Україна». – 2010. – №4. – С. 220-225.
  161. Сибгатуллина О. Л. Социально-психологическая коррекция самоотношения личности : дис... канд. психол. наук : 19.00.05 / О. Л. Сибгатуллина. – Ярославль, 2001. – 227 c.
  162. Соколова Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Е. Т. Соколова. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 215 с.
  163. Сперанская А. В. Связь ценностно-мотивационной сферы и самоконтроля личности в период юности и зрелости : дис... канд. психол. наук : 19.00.13 / А. В. Сперанская. – Вологда, 2008. – 201 с.
  164. Стамбулова Н. Б. Психология спортивной карьеры: [учеб. пособие] / Н. Б. Стамбулова. – СПб. : Цент карьеры, 1999. – 368 с.
  165. Столин В. В. Исследование эмоционально - ценностного отношения к себе с помощью методики управляемой проекции / В. В. Столин // Психологический журнал. – 1981. – №3. – Т.2. – С. 104-117.
  166. Столин В. В. Познание себя и отношение к себе в структуре самосознания личности: дис… д-ра психол. наук / В. В. Столин. – М., 1985. – 530 с.
  167. Столин В. В. Самосознание личности / В. В. Столин – М. : Изд. МГУ, 1983. – 284 с.
  168. Столин В. В., Пантилеев С. Р. Опросник самоотношения / В. В. Столин, С. Р Пантилеев // Практикум по психодиагностике : Психодиагностические материалы. – М., 1988. – С. 123-130.
  169. Сурков Е. Н. Мотивация. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинар¬ных связях / Е. Н. Сурков // Словарь-справочник. Под ред. В. У. Агеевца. – СПб. : СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1996. – С. 175.
  170. Сытько Т. В. Самопонимание и аутоcимпатия Студентов / Т. В. Сытько // Социальные практики современной молодежи: поиск новых идентичностей : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с международным участием. Барнаул, 21–22 мая 2009 г. / отв. ред. С. Г. Максимова. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – C. 142-143.
  171. Тейяр де Шарден П. Феномен людини / П. Тейяр де Шарден. – М. : Наука, 1987., – 136 c.
  172. Терминология спорта: толковый словарь спорт. терминов / сост. Ф. П. Суслов, Д. А. Тышлер. – М. : СпортАкадемПресс, 2001. – 479 с.
  173. Терлецька Л. Г. Психологічні механізми процесу самоаналізу / Л. Г. Терлецька. – К. : «Київський університет», 2005. – 240 с.,
  174. Терра Т. К. Самоотношение и удовлетворенность жизнью у мужчин в период взрослости : дис... канд. психол. наук : 19.00.13 / Т. К. Терра. – Санкт-Петербург, 2010. – 202 с.
  175. Т
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)