ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ : ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ ЛИЧНОСТИ В ДРАМАТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ ЛИЧНОСТИ В ДРАМАТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ
 • Кол-во страниц:
 • 268
 • ВУЗ:
 • ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  На правах рукопису


  ЦІЛИНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

  УДК 159.942: 82 (043.5)

  ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ


  19.00.01 – загальна психологія, історія психології

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата
  психологічних наук  Науковий керівник
  Клименко Віктор Васильович
  доктор психологічних наук,
  професор


  Херсон-2013

  ЗМІСТ
  ВСТУП………………………………………………………………………….………3
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ…..………..10
  1.1. Емоції та почуття у сучасній науковій літературі…………………………..….10
  1.2. Сутність та специфіка моральних почуттів особистості……………….….......24
  1.3. Аналіз поняття «драматична ситуація»…………………………………….…45
  1.4.Психологічні особливості сприймання драматичних ситуацій особистіст..…62
  1.5. Вплив драматичних ситуацій на моральні почуття особистості……….…....71
  Висновки до першого розділу……………………………….………………......…...84
  РОЗДІЛ 2 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ У ДРАМАТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ…………………………………….….……...….88
  2.1. Етапи та методи дослідження моральних почуттів особистості у драматичних ситуаціях…………………………………………………………………….……..…..88
  2.2. Зміст та аналіз психологічних результатів, одержаних на констатувальному етапі дослідження…………………………………………….………………..……101
  Висновки до другого розділу………..………………………..….…………..…..133
  РОЗДІЛ 3 ПСИХОКОРЕКТУВАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ ПОЧУТТІВ………………….……………………………..……135
  3.1. Методологічні засади і зміст тренінгу розвитку моральних почуттів……...135
  3.2. Використання авторських шкал для аналізу впливу драматичних ситуацій протягом формувального етапу дослідження……………………………….……..144
  3.3. Оцінка ефективності формувального етапу дослідження….…………….….160
  Висновки до третього розділу……………………..…………………….……...…..173
  ВИСНОВКИ………………………………..…………………………………..…...175
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..……178
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………….…..200


  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Будучи компонентом моральної свідомості, моральні почуття породжуються складною системою людських відносин і виконують мотиваційну функцію до здійснення вчинків. Існуючі протиріччя між декларованими і реальними цінностями суспільства та його дегуманізація, уявлення і ставлення до моралі зумовлюють необхідність дослідження моральної свідомості і, зокрема, моральних почуттів особистості. Одним із факторів, що сприяють розвитку почуттів, є мистецтво. У мистецтві відображено буття людини в різних обставинах, в драматичних ситуаціях, в яких моральні почуття виявляються у максимальних можливостях людини. Оскільки за допомогою моральних почуттів особистість здійснює оцінювання подій за критеріями добра – зла, моральності – аморальності, сприяння життю – загрози життю, то найкращим жанром мистецтва, який стимулюватиме вияв цих почуттів, є драматичне. Але питання дослідження особливостей моральних почуттів, викликаних драматичними творами мистецтва залишається відкритим.
  До проблеми вивчення емоцій та почуттів особистості звертались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В.К. Гаврилькевич, Н.О. Головкова, С.О.Гура, Н.С. Дмитріюк, Б.І. Додонов, В.Є. Дружинін, К.Е. Ізард, Є.П.Ільїн, Е.Клапард, В.В. Клименко, В.В. Лебединський, О.М. Леонтьєв, У. Мак-Дугалл, С.Д.Максименко, К.С. Максименко, А.В. Петровський, К.К.Платонов, П.А. Рудік, П.В. Симонов, Н.І. Тавровецька, О.К. Тихомиров, А.В. Толстоухов, Г.О.Фортунатов, П.М. Якобсон та багато інших. Б.І.Додонов та К.Е. Ізард зазначають, що емоції і почуття впливають на когнітивну і перцептивну сферу особистості. За С.О. Гурою, Є.П. Ільїним, Н.І. Тавровецькою емоції контролюють переважно зовнішню сторону поведінки, а почуття впливають на зміст та сутність переживань, зумовлених духовними потребами. Моральні почуття, на думку Є.П. Ільїна, Г.Х.Шингарова, П.М. Якобсона, відображають ставлення особистості до себе та інших людей, їх переживання пов’язано з усвідомленням відповідності чи невідповідності своєї поведінки вимогам суспільної моралі.
  Дослідженням впливу мистецтва на емоційну сферу особистості займались І.С. Варняк, В.В. Клименко, Ю.П. Крупник, О.О. Литвиненко, В.І.Мітіна, С.Х.Раппорт, О.В. Сарнавська, Н.В. Стадніченко, Н.І.Тавровецька, Т.В. Федотова та інші. Ю.П. Крупник та С.Х. Раппорт зазначають, що мистецтво є засобом розвитку особистості. Важливим завданням мистецтва є концентрація і об’єктивація соціально-історичного досвіду відносин, відображення та осмислення дійсності в його світлі. Зіштовхуючи глядача, слухача, читача з глибокими життєвими потрясіннями, мистецтво примушує їх по-новому осягнути власне життя. Л.С. Виготський, В.В. Клименко, Ю.П.Крупник, С.Х.Раппорт вказують на те, що мистецтво має здатність складного перетворення почуттів. Мистецтво є діяльністю, що збагачує людину формами осягнення дійсності, відкриває та передає особистісні смисли реальності.
  Отже, проблема моральних почуттів особистості в контексті драматичних ситуацій мистецтва є актуальною і потребує теоретичного аналізу та емпіричного дослідження.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження входить до тематичного плану кафедри практичної психології факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету «Теоретико – методологічні проблеми розвитку особистості» (0111 U 008763) та узгоджена на Раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №6 від 19.06.2012 року), уточнена на Вченій раді Херсонського державного університету (протокол №2 від 29.10.2013 року).
  Об’єкт дослідження – моральні почуття особистості.
  Предмет дослідження – становлення моральних почуттів особистості при спостереженні драматичних ситуацій.
  Мета дослідження – вивчити зародження, становлення і поглиблення моральних почуттів особистості у драматичних ситуаціях.
  Відповідно до мети були сформульовані такі задачі дослідження:
  1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми моральних почуттів, їх змісту, функцій, специфіки, визначити вплив драматичних ситуацій в мистецтві на моральні почуття особистості;
  2. Встановити взаємозв’язок моральних почуттів з рівнем моральної свідомості, морально-етичної відповідальності та ціннісними орієнтаціями особистості;
  3. Визначити психологічні механізми впливу драматичних ситуацій в мистецтві на становлення і поглиблення моральних почуттів особистості;
  4. Дослідити ефективність психокоректувальної програми розвитку моральних почуттів особистості.
  Теоретико – методологічною основою роботи виступили вітчизняні та зарубіжні теорії емоцій та почуттів, у яких виділяються моральні почуття (Б.І.Додонов, Г.В. Дьяконов, К. Ізард, С.Л. Рубінштейн, П.А. Рудік, Г.Х.Шингаров, П.М. Якобсон та ін.), погляди генетичної психології на проблему почуттів особистості (В.В. Клименко, С.Д. Максименко, А.Т.Толстоухов), когнітивно-еволюційна теорія моралізації (Л.Колберг), типологія моральних якостей (В.А. Блюмкін), теоретична модель морально-етичної відповідальності (І.Г. Тимощук), теорії впливу мистецтва на почуття особистості, розкриті у працях О.П. Воєводіна, Г.Ю. Галгаш, С.Х. Раппорта, В.А. Роменця та Ю.П. Крупника.
  Для вирішення поставлених завдань ми використали наступний комплекс теоретичних та емпіричних методів:
  1. Теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення, класифікація та систематизація наукових та експериментальних досліджень з питання моральних почуттів та впливу драматичних ситуацій на особистість;
  2. Емпіричні: психодіагностичне тестування, констатувальний і формувальний експеримент з використанням комплексу методик – методика «Ціннісні орієнтації» (М. Рокіч); Опитувальник «Рівень морально-етичної відповідальності» (І.Г. Тимощук); Методика «Оцінка рівня моральної свідомості» (Л.Колберг); Шкала самооцінки моральних почуттів (у авторській модифікації); Шкала самооцінки моральних якостей (у авторській модифікації). Для кількісного та якісного аналізу отриманих даних були використані методи середнього арифметичного, медіани, критерій знаків, критерій Мак-Немара, критерій Манна-Уітні, критерій Колмогорова-Смирнова, критерій Крамера, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, багатомірне розгортання, кластерний аналіз, аналіз головних компонент.
  Організація та експериментальна база дослідження. Дослідження здійснювалось протягом 2010 – 2013 років у три етапи. У дослідженні взяли участь студенти І-V курсів віком від 17 до 23 років, спеціальностей «психологія», «історія», «соціальна робота» та «соціальна педагогіка». Дослідження було проведено на базі Херсонського державного університету, на факультеті психології, історії та соціології. Загальна кількість вибірки склала 206 досліджуваних, з них 72% жіночої і 28% чоловічої статті. Ми обрали саме цю вибірку, оскільки у юнацькому віці емоційна сфера особистості стає більш диференційованою та сенситивною до впливів. Відбувається посилення регулюючої функції емоцій та почуттів, зокрема більш досконале володіння вираження власних почуттів і настроїв. П.М.Якобсон наголошує, що розвиток емоційного життя в роки юнацтва проявляється перш за все у сфері моральних почуттів. Зростання знань про мораль, розвиток рівня моральної свідомості супроводжується розширенням області моральних почуттів. Завдяки пережитим у юнацтві почуттям, створюється основа для виведення шляхів, які дозволять приєднати до емоційного світу юнака нові цінні для духовного розвитку почуття.
  Наукова новизна та теоретичне значення роботи полягає у тому, що вперше:
  - розширено наукові уявлення про сутність та специфіку моральних почуттів особистості;
  - виділено драматичні ситуації, як чинник, що впливає на становлення та поглиблення моральних почуттів особистості;
  - створено методичний аппарат щодо дослідження впливу драматичних ситуацій в мистецтві на емоційно-почуттєву сферу особистості;
  - встановлено зв'язок між моральними почуттями та рівнем моральної свідомості, виявлено участь морально-етичної відповідальності та ціннісних орієнтацій у поглибленні моральних почуттів;
  - виявлено, що спостереження, сприймання і оцінка драматичних ситуацій породжують моральні почуття;
  - розкрито сутність драматичних ситуацій, які частково поглиблюють моральні почуття і асимілюються з індивідуальним досвідом, утворюють образ драматичного;
  - з’ясовано механізми функціонування моральних почуттів при сприйманні драматичних ситуацій, емпірично зафіксовані елементи досвіду, котрі ініціюють актуалізацію моральних почуттів, що окреслює феноменологічне поле морального-аморального, у якому вони діють;
  - доведено, що переживання драматичних ситуацій сприяє становленню і поглибленню моральних почуттів, стаючи подальшим регулятором поведінки особистості.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у вдосконаленні та розробці психодіагностичного комплексу з метою виявлення моральних почуттів; впровадженні в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів теоретичних положень та результатів емпіричного дослідження шляхом удосконалення і інтеграції змісту психологічних дисциплін «Загальна психологія», «Практикум з психології», «Психодіагностика», «Практикум з групової психокорекції», «Психологія особистісного зростання», «Психологічний практикум по спецкурсам»; впровадженні програми психокорекційних занять, спрямованих на розвиток моральних почуттів молоді у Херсонському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Отримані результати дають можливість спеціалістам, які займаються проблемами морального розвитку особистості, удосконалювати навчально-виховні програми й форми своєї роботи.
  Надійність та вірогідність одержаних результатів забезпечувалась обґрунтованістю теоретико-методологічних положень; використанням психодіагностичних методик, що відповідають об’єкту, предмету та поставленим завданням дослідження; проведенням констатувального та формувального експерименту; використанням адекватних методів математичної статистики; проведенням кількісного та якісного аналізу отриманих результатів дослідження.
  Апробація та впровадження результатів дисертації. Основні теоретичні положення та результати емпіричного дослідження були опубліковані у наукових збірниках та наукових періодичних виданнях, були обговорені на засіданнях кафедри практичної психології Херсонського державного університету, оприлюднені на Всеукраїнській науковій конференції «Другі сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2011), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Ґенеза буття особистості» (Київ, 2011), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 2012), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти» (Київ, 2012), V Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (Київ, 2012), Міжнародній науково-практичній конференції «Інтеграційні можливості сучасної психології і шляхи її розвитку» (Запоріжжя, 2012), І Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху» (Одеса, 2013). Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Херсонського державного університету (довідка №01-22/730 від 18.03.2013), Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка (довідка №539 від 03.04.2013), а також у роботу Херсонського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (довідка №1-24/580 від 08.04.2013).
  Публікації за темою дисертації. Основні положення та результати дослідження відображені у 16 публікаціях, з яких 8 статей надруковані у виданнях, що визначені ДАК МОН України як фахові у галузі психології.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатків. Текст дисертації викладено на 177 сторінках, він містить 10 рисунків, що займають 5 сторінок, 17 таблиць на 11 сторінках, 10 додатків на 68 сторінках. Список літературних джерел складається з 211 найменувань.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1.За допомогою теоретико-методологічного аналізу виявлено, що специфікою моральних почуттів є те, що у самому їх переживанні є моральна оцінка. Оцінюючи наступні дії, моральні почуття призначені для збереження життя та запобігання руйнуванню гармоній. Моральні почуття виконують ряд функцій, серед них – оцінююча (за шкалою моральне – аморальне), регулююча (регуляція взаємин, поведінки), спонукальна (є внутрішнім побудником до здійснення вчинків). Моральні почуття можуть переживатись у вигляді почуття симпатії і антипатії, уподобання і відчуженості, поваги і презирства, вдячності і невдячності, любові і ненависті, почуття товариства і дружби, патріотизму, почуття обов’язку і совісті. Оскільки особистість прагне зробити протікання діяльності санкціонованими позитивними почуттями, в особистісній структурі закріплюються відповідні моральні якості. Особливості сприймання драматичних творів мистецтва детерміновані життєвими установками особистості, її прагненням до самовдосконалення, емоційною відкритістю. Перетворюючись в переживаннях особистості, почуття збагачуються індивідуальним життєвим досвідом і приймають у психіці кожної людини різний конкретний вигляд. При спілкуванні з мистецтвом особистість через квазіоб’єкт мистецтва реалізує систему власних відношень до дійсності. Діалогічність мистецтва налаштовує особистість на пошуки сутнісних основ власного буття. Мистецтво є засобом збереження, відтворення й наслідування моральнісної інформації через естетичне моделювання моральнісних образів.
  2.Встановлено прямий зв'язок моральних почуттів з рівнем моральної свідомості. Для досліджуваних з низьким рівнем моральних почуттів характерним є конвенційний рівень моральної свідомості. Для досліджуваних з високим рівнем моральних почуттів – постконвенційний. Доведено взаємозв’язок моральних почуттів із розвиненістю компонентів морально-етичної відповідальності, найбільший зв'язок встановлено з показником моральної інтуїції, за допомогою якого суб'єкт моментально усвідомлює і віддає перевагу гуманістичним цінностям перед протилежними цінностями: антигуманними, аморальними, егоцентричними і прагматичними. Аналіз ієрархії ціннісних орієнтацій показав, що для досліджуваних з високим рівнем моральних почуттів характерна психологічна зрілість, а для досліджуваних з низьким рівнем моральних почуттів характерна інфантильність. Структура взаємозв’язків між термінальними цінностями в групі досліджуваних з високим рівнем альтруїстичних почуттів носить більш адаптивний характер і сприяє більш активному прояву гуманно-відповідальних смислів у міжособистісних стосунках. Основним вектором розвитку досліджуваних з низьким рівнем моральних почуттів серед інструментальних цінностей виступає потреба в прагматичній самореалізації, тоді як у досліджуваних з високим рівнем моральних почуттів – потреба у самовдосконаленні.
  3.Визначено психологічні механізми впливу драматичних ситуацій в мистецтві на становлення і поглиблення моральних почуттів особистості: рефлексія, емпатія, проекція, ідентифікація та катарсис. В результаті впливу на особистість, перелічені механізми мають на меті сприяння духовному очищенню; формування образу гармонійної особистості; створення інтегрального образу «Я»; оволодіння системою вимірювальних еталонів драматичного; нагромадження потенціалу енергії для творчості; чуттєве розрізнення й упізнавання добра і зла через естетичні форми прекрасного, потворного, трагічного, гармонійного тощо. Моральнісні почуття совісті, провини, сорому виникають як чуттєві реакції на моральнісне «добро» та «зло» через посередництво сфери естетичного. Виявлено особливості моральних почуттів у спеціально створених драматичних ситуаціях, описаних у художніх творах. Проаналізовано почуття страху, що часто відмічалось при оцінюванні власних почуттів на стимульний матеріал психокоректувальної програми. Встановлено, що досліджувані експериментальної групи не у всіх драматичних художніх творах переживали моральні почуття.
  4.Досліджено ефективність психокоректувальної програми, спрямованої на розвиток моральних почуттів. Використання психокоректувальної програми сприяло підвищенню рівня морально-етичної відповідальності досліджуваних експериментальної групи, зокрема шкали «Альтруїстичні почуття». Ціннісні орієнтації залишились на колишньому рівні, а рівень моральної свідомості підвищився у одного досліджуваного. Підвищення таких структурних компонентів морально-етичної відповідальності як морально-етична рефлексія, моральна інтуїція, морально-етична мотивація, переживання екзистенційної відповідальності, альтруїстичних емоцій і моральних цінностей є важливими передумовами для забезпечення позитивної динаміки морально-ціннісної сфери в цілому. Кількісний та якісний аналіз проведеного формувального дослідження доводить, що психологічна корекція побудована на закономірностях моральних почуттів вибірково сприяє їх зародженню, становленню і поглибленню.
  Перспектива подальшого дослідження полягає у теоретико-методологічному поглибленні змісту моральних почуттів, а також у розробці адекватних психодіагностичних методів, спрямованих на визначення рівня моральних почуттів, впливу драматичних творів мистецтва на моральні почуття особистості, вдосконаленні психокоректувальної програми розвитку моральних почуттів.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абрамян Д. Н. Некоторые психологические особенности художественного отстранения и проблемы киновосприятия : автореф. дис. на соискание уч.степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Д.Н. Абрамян. – Москва, 1977. – 21 с.
  2. Авчинникова С.О. Феномен здоровья в профессиональной аксиосфере специалиста по социальной работе / С.О. Авчинникова // Социальные науки: опыт и проблемы подготовки специалистов социальной работы: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 11-12 апреля 2006 г. / Российский государственный профессионально-педагогический университет/ Под общ. ред. К.В. Кузьмина. - Екатеринбург, 2006. – Вып 1. – С. 18-22.
  3. Агафонова Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма / Н.А. Агафонова. – Минск : «Тесей», 2005. – 389 с.
  4. Адорно Т.В. Проблемы философии морали / Т.В. Адорно; пер. с нем. А.В. Дранова. – М. : Республика, 2001. – 527 с.
  5. Александров А.А. Личностно-ориентированные методы психотерапии / А.А. Александров. – СПб. : Речь, 2000. – 240 с.
  6. Анкист А.А. История учений о драме. Теория драмы от Гегеля до Маркса / А.А. Анкист. – М. : Наука, 1983. – 288 с.
  7. Анкист А.А. Теории драмы на Западе во второй половине XIX века / А.А. Анкист. – М. : Наука, 1988. – 505 с.
  8. Антонян Ю.М. Общие проблемы нравственности / Ю.М. Антонян // Актуальные проблемы нравственности. Сборник материалов международной научно практической конференции 9-16 мая 2009 года. – М.: РИПО ИГУМО и ИТ, 2009. – С. 4-15.
  9. Анциферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным поведением человека (по материалам исследований Л.Колберга и его школы) / Л.И. Анциферова // Психологический журнал , 1999. Т. 20. № 3. С. 5-17.
  10. Астапов В.М. Тревожность у детей. / В.М. Астапов / 2-е издание. – СПб. : Питер, 2004. – 224 с.
  11. Бакарунский А.Г. Жизнь, как игра и представление (исследование в трех актах с прологом и эпилогом) / Анатолий Григорьевич Бакарунский. – Одесса : «Астропринт» 2001. – 255 с.
  12. Бакарунський А.Г. Театрально-драматичний словник ХХ століття / А.Г. Бакарунський, В.В. Корнієнко. – К. : Знання України, 2009. – 319 с.
  13. Барке У. Психотерапия действует – посредством чего помогает Кататимно-имагинативная психотерапия? / У. Барке // Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия: Сборник статей / Под ред. Садальской Е.В. – Вып. 1. – М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008. – С. 10-25.
  14. Белинский В. Г. «Избранные эстетические работы» / В. Г. Белинский: в 2-х т. Т. 1. М. : Искусство, 1986. – 560 с.
  15. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений / В.Г. Белинский. – М. Изд-во АН СССР, 1954. – Т. 5. – 764 с.
  16. Бердяев Н.А. Самопознание: опыт философской автобиографии / Н.А. Бердяев. – М. : Правда, 1990. – 530 с.
  17. Бех И. Д. Психологические основы нравственного развития личности : дис. доктора психол. наук: 19.00.07 / Иван Дмитриевич Бех; НИИ психологии Украины. — К., 1992. — 320 с.
  18. Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность. / В.С. Библер. – М. : Знание, 1990. – 64 с.
  19. Біла І.М. Сприймання, як основа творчої конструкторської діяльності дітей / І.М. Біла // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип.6. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 352 с.
  20. Блинова О.Є. Психодіагностика: психометричні основи конструювання тестів. Навчальний посібник для студентів / Олена Євгеніївна Блинова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. – 176 с.
  21. Боев И.В., Обухов Я.Л. Символдрама: коррекция личностных и поведенческих нарушений: монографія / И.В. Боев, Я.Л. Обухов – Ставрополь : Сервисшкола, 2009. – 167 с.
  22. Бондирева С.К. Нравственность / С.К. Бондирева, Д.В. Колесов. – 3-е изд-е, стер. – М. : МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 336 с.
  23. Бондырева С.К. Чувство (психология и семантика): учеб. пособие / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. – М. : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2008. – 160 с.
  24. Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості / М. Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 49–57.
  25. Боришевський М.Й. Дорога до себе: Від основ суб’єктності до вершин духовності: монографія / М.Й. Боришевський. – К. : Академвидав, 2010. – 416 с.
  26. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности (психологическое исследование) / Б.С. Братусь. – М. : Изд-во «Знание», 1985. – 64 с.
  27. Братусь Б.С. Психология нравственного пространства нормы / Б.С. Братусь // Журнал практ. психолога. – 1997. - №3. – С. 6-15.
  28. Будрейка, H.H. Непараметрические методы исследования в психологии / H.H. Будрейка // Психологическая наука и образование. – М.: 2007, № 1.- С. 40-48.
  29. Букша Л.Ф., Янчий А.И. Восприятие живописи студентами – психологами как показатель духовно – нравственного развития / Л.Ф. Букша, А.И. Янчий // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2012 р. – 576 с.
  30. Булавкина О.В., Сорокина Н.Ю. Этика управления и культура делового общения: учеб. Пособие / О.В. Булавкина, Н.Ю. Сорокина. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2009. – 114 с.
  31. Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия / Ф. Бурнард. – СПб. : Питер, 2001 – 304 с.
  32. Валюк О.Я. Наукові концепції моралі й моральності / О.Я. Валюк // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 7. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2010. – 832 с.
  33. Варняк І.С. Сприйняття художнього образу в контексті особистісного розвитку людини / І.С. Варняк // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. Частина І. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010 р. – 500 с.
  34. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие / И.В. Вачков. – [2-е изд., перераб. и доп.]. -. М : Ось-89, 2000. – 224 с.
  35. Вилюнас В.К. Психология эмоций / В.К. Вилюнас. – Спб. : Питер, 2006. – 496 с.
  36. Вильке Э. Стили проведения психотерапевтической работы в символдраме / Э. Вильке // Типология личности в символдраме и других методах психотерапии. Сборник научных работ. [Пер. с нем. Я.Л. Обухова]. - Ставрополь: Графа, 2009. С. 6-13.
  37. Воєводін О.П., Галгаш Г.Ю. Естетичні виміри моралі: монографія/ Воєводін О.П., Галгаш Г.Ю. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 164 с.
  38. Выготский Л.С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции / Л.С. Выготский. – 5-е изд. – М. : Лабиринт, 1997. – 416 с.
  39. Гаврилькевич В. К. Роль почуттів у етіології та патогенезі ішемічної хвороби серця / В. К. Гаврилькевич // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць. - Том 7. Екологічна психологія. – 2009 — Випуск 21. – С. 46-49.
  40. Галгаш А.Ю. Особливості естетичного регулювання моральних почуттів в античній культурі / А.Ю. Галгаш // Філософські дослідження: Зб. наук. пр. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет. – 2005. – Вип. 6. – С.171-176.
  41. Гегель Г.Ф. Эстетика / Г.Ф. Гегель. - В 4-х т., - Т.1. – М. : Искусство, 1973. – 330 с.
  42. Гегель Г.Ф. Эстетика / Г.Ф. Гегель.- В 4-х т., - Т.3. – М. : Искусство, 1971. – 623 с.
  43. Головкова Н.О. Пізнавальні почуття як чинник динаміки образу «Я» особистості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 – «загальна психологія, історія психології» / Н.О. Головкова. – Київ, 2012. – 20 с.
  44. Гольдштейн А.П. Тренінг контролю гніву / А.П. Гольдштейн // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №4. – С.61-76.
  45. Горбушина О.П. Психологический тренинг. Секреты проведения / О.П. Горбушина. – СПб. : Питер, 2008. – 176 с.
  46. Горшкова О.В. Ценностные ориентации современной студенческой молодежи в процессе культурной социализации : автореф. дис. На соискание уч. степени канд. социол. наук : спец. 22.00.06 «Социология культуры, духовной жизни(социологические науки) / Горшкова О.В. – М. 2003. - 19 с.
  47. Грачева Р.Е. Тренинг внутренней свободы: Актуализация творческого потенциала / Р.Е. Грачева.– СПб. : Речь, 2003.– 60 с.
  48. Грушевська Славоміра. Проблема конфлікту: морально-психологічний аспект: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук: 09.00.07 «Етика» / С. Грушевська. – К., 2002. – 386 арк.
  49. Гура С.О., Щербина І.Є. Психологічні особливості емоційної сфери у працівників підрозділів МНС України / С.О. Гура, І.Є. Щербина // Проблеми екстремальної та кризової психології збірник наукових праць за ред. Перелигіною Л.А. Випуск 9. – 2011. – 238 с.
  50. Данько Ю.А. Групповая работа со сновидениями, Символ и Драма: сцена психотерапевтического пространства / Ю.А. Данько // ил. сб. науч.-практ. статей 3 МОО СРС / под ред. Р.П. Еслюка. – Харьков: Новое слово, 2002. – С. 193-197.
  51. Дерманова И.Б., Сидоренко Е.В. Психологический практикум. Межличностные отношения / И.Б. Дерманова, Е.В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2003. – 40 с.
  52. Джонсон Д.В. Тренінг саморозкриття / Д.В. Джонсон // Практ психологія та соц. робота.– К., 2003.– №7.–С.52-63
  53. Джоунс М. К пониманию образа князя Мышкина / М.К. Джоунс // Достоевский: Материалы и исследования. – Л.,
  1976, вып. 2. – С. 106 – 123.
  54. Дикман Х. Юнгинианский анализ волшебных сказок. Сказание и иносказание / Х. Дикман. – СПб. : Академический проект, 2000. – 256с.
  55. Дмитріюк Н.С. Вплив емоцій на формування та становлення особистості / Н.С. Дмитріюк // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 8. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2010. – 832 с.
  56. Додонов Б.И. Эмоция как ценность / Б.И. Додонов. – М. : Политиздат, 1978. – 272 с.
  57. Долгов К.М. От Киркегора до Камю: Очерки европейской философской мысли ХХ века / К.М. Долгов. – М. : Искусство, 1991. – 389 с.
  58. Дружинин В.Е. Психология эмоций, чувств, воли / В.Е. Дружинин. – М. : ТЦ Сфера, 2003. – 96 с.
  59. Дьяконов Г.В. Соціально-діалогічне дослідження моральних почуттів молоді / Г.В. Дьяконов // Соціальна психологія. – 2005, № 1 (9). – C.50-61.
  60. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов – СПб. : «Речь», 2007. – 256 с.
  61. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – СПб. : Питер, 2003. – 680 с.
  62. Ефимова О.И., Ощепков А.А., Законова Н.С. Особенности ценностных ориентаций, ценностных стереотипов и ценностных идеалов как компонентов личности подростков / О.И. Ефимова, А.А. Ощепков, Н.С. Законова // Теоретические и методологические проблемы современного образования: материалы научно-практической конференции 25-30 мая 2010 г.: Москва, 2010. – С. 191-194.
  63. Заболоцька С.І. Теоретичні засади досліження моральної поведінки дошкільників / С.І. Заболоцька Проблеми сучасної психології: зб. наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 10. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2010. – 940 с.
  64. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга / Т.В. Зайцева. – М. : Речь, Смысл, 2002 – 80 с.
  65. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренінг как инструментальное действие / Т.В. Зайцева. – СПб. : Речь, 2002. – 112 с.
  66. Зарецька О.О. Методологічний аналіз застосування категорії «ситуація» при текстотворенні / О.О. Зарецька // Актуальні проблеми психології: пПсихологічна герменевтика / За ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. - Том 2, вип. 6. – 194 с.
  67. Зелінська Т.М. Амбівалентність особистості:шлях до гармонії чи душевного болю. Навчальний посібник / Т.М. Зелінська. – Черкаси : Брама, вид. Вовчок О.Ю., 2004. – 144 с.
  68. Иванова Н. В. Динамика ценностных ориентаций личности в зрелом возрасте : дис. на соискание уч. Степени канд. Психол. Наук : 19.00.07 «Педагогическая психология» / Н.В. Иванова. – Москва, 1994. – 217 с.
  69. Ивин А.А. Философия : энцикл. словарь / под ред. А. А. Ивина. - М. : Гардарики, 2006. - 1072 с.
  70. Изард К. Э. Психология эмоций / В. Мисник (пер.с англ.), А. Татлыбаева (пер.с англ.) / Кэррол Эллис Изард. — СПб. : Питер, 2008. — 460с.
  71. Ильин Е. П. Эмоции и чувства: учеб. пособие./ Евгений Павлович Ильин. — СПб. : Питер, 2008. — 782с.
  72. Ионина Н.А. Сто великих картин / Н. А. Ионина. – М. : Вече, 2000. – 510 с.
  73. Калашников В.А. Краткая литературная энциклопедия / В. А. Калашников; гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. Т. 7: «Советская Украина» — Флиаки. — 1972. — С. 698—699.
  74. Кант И. Основы метафизики нравственности / И. Кант. – соч.: в 6 т. – М. : Мысль, 1965. – т.4. – ч.1. – с.219-221.
  75. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов / А. Карелин. – М. : Эксмо, 2007. - 416 с.
  76. Касаткина Т.А. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения / Т.А. Касаткина // Сборник работ отечественных и зарубежных ученых под редакцией Т.А. Касаткиной. – М., 2001. – 560с.
  77. Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості / Т.С. Кириленко. – К., «Либідь», 2007. – 300 с.
  78. Киричук О.В., Роменець В.А. Основи психології / О. В. Киричук, В. А. Роменець. – [4-те вид., стереотип]. - К. : Либідь, 1999. – 632 с.
  79. Клименко В.В. Психологія творчості. Навчальний посібник. / В. В. Клименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 480 с.
  80. Клименко В.В. Психофізіологічні механізми праксису і моторики людини / В.В. Клименко // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2012 р. – 576 с.
  81. Козаровецкий Владимир Литературная мистификация как особый жанр / В. Козаровецкий // Электронный журнал Арт&Факт №1(15), 2012.
  82. Колонькова О. Шлях до гармонії: (тренінг із пошуку шляхів розв’язання життєвих суперечностей для старшокласників) / О.Колонькова // Вихов. робота в шк. – 2006. – № 6. – С. 24–26.
  83. Кон И. С. Психология ранней юности: кн. для учителя / И.С. Кон.— М. : Просвещение, 1989.— 252 с.
  84. Кондратюк І.І. До питання розвитку моральних почуттів учнів молодшого шкільного віку засобами мистецтв / І.І. Кондратюк // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка №15 (226). Ч. І, 2011. – 145 с.
  85. Кори Дж., Кори М. Техники групповой психотерапии / Дж.Кори, М. Кори, П. Колланэн, Дж. Рассел. – СПб. : Питер, 2001. – 309 с.
  86. Косарєва Н. Моральність, як критеріальний показник позитивних змін у формуванні особистості громадянина / Н. Косарєва // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». – №1 (55) 2009 за ред. Н.М. Чепурної. – С. 16-19.
  87. Крапивенский С.Э. Социальная философия: учеб. для студ. гуманит.-соц. спец. высших учебных заведений / С.Э.Крапивенский. – 4-е изд., теор. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 416 с.
  88. Крупник Е. П. Психологическое воздействие искусства / Е.П. Крупник. – М. : «Институт психологии РАН», 1999. – 240 с.
  89. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека: учеб. пособие для вузов / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М. : Сфера, 2001. – 464 с.
  90. Курбановский А.А. Загадка «Последнего дня Помпеи» / А.А. Курбановский // Религиоведение (журнал). — 2007. — № 4. — С. 138-144.
  91. Кушнір В. Драма в педагогічному процесі / В. Кушнір // Соціальна психологія. – 2005. - №5 (13). – С.94-113.
  92. Лёйнер Х. Основные принципы и терапевтическая эффективность метода направленного аффективного воображения (НАВ) / Х. Лёйнер. [пер. с англ. И.И. Нагорной, З.Г. Кисарчук; под ред. З.Г. Кисарчук. В.]. : – Киев, «Киевское общество символдрамы», 2000. – С. 1-41.
  93. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения / А.Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – 280 с.
  94. Леонтьев А.Н., Гиппенрейтер Ю.Б. Практикум по психологии / . А.Н.Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер. – М. : МГУ, 1972. – 247 с.
  95. Леонтьев Д.А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени / Д.А. Леонтьев // Психологическое обозрение, 1998, №1. – С. 13-25.
  96. Литвиненко О.О. Психологічні особливості сприймання літературних текстів, як комплексного процесу самовдосконалення особистості / О.О. Литвиненко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - №37 (61). – 356 с.
  97. Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М.Лотман // Об искусстве. – СПб. : «Искусство СПБ», 1988. – 285 с.
  98. Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категория / Т.Б. Любимова. – М. : «НАУКА», 1985. – 128 с.
  99. Лясковская О.Я., "Великий русский маринист" / О.Я.Лясковская // Журнал "Искусство", 1951. – № 1.
  100. Максименко К.С. Сутність багаторівневої детермінації психічних станів / К.С. Максименко // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 12. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2011. – 860 с.
  101. Максименко С. Д. Методологічні проблеми психології особистості у сучасному вимірі / Сергій Дмитрович Максименко // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 12. – Кам’янець Подільський: Аксіома, 2011. – 860 с.
  102. Максименко С.Д. Генезис существования личности / С.Д.Максименко. – К.: ООО «КММ», 2006. – 240 с.
  103. Максименко С.Д., Клименко В.В., Толстоухов А.В. Психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості / С.Д. Максименко, В.В. Клименко, А.В. Толстоухов. – К. : Видавництво Європейського університету, 2010. – 152 с.
  104. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.
  105. Мандель И.Д. Кластерный анализ / И.Д. Мандель. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 176 с.
  106. Митина В.И. Духовные парадигмы в эстетическом познании / В.И. Митина // Міст: мистецтво, історія, сучасність, теорія: збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології. – вип. 6, 2009. – 477 с.
  107. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов / О.В. Митина, И.Б. Михайловская. – М. : Учебно-методический коллектор «Психология», 2001. – 169 с.
  108. Митта А.Н. , Кино между адом и раем / А.Н. Митта. – М. : Подкова, 1999. — 480 с.
  109. Михайлова Л.P Народная художественная культура. Детерминанты, тенденции закономерности социодинамики / Л.Р.Михайлова. – М. : Вузовская книга, 2001. – 263 с.
  110. Михеева И.Н. Амбивалентность личности: морально-психологический аспект / И.Н. Михеева. – М. : Наука, 1991. – 128 с.
  111. Моляко В.А. Проблемы психологии творчества и разра-ботка подхода к изучению одаренности / А.В.Моляко // Вопросы психологии, №5. – 1994. – С. 86-95.
  112. Моляко В.А. Психологическая система тренинга конструктивного мышления / В.А. Моляко // Вопросы психологии, №5.– 2000.– С.136-141.
  113. Моргун В.Ф., І.Г. Тітов. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф.Моргун, І.Г. Тітов. – К. : «Слово», 2009. – 464 с.
  114. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпритация данных. Учебное пособие / А.Д. Наследов. – СПб. : Речь, 2004. – 392 с.
  115. Некрасова Е.В. Продукты литературного творчества как предмет психологического исследования / Е.В. Некрасова // Психосфера: сборник научных трудов кафедры психологии ТулГУ, выпуск пятый, под. ред. Е.Е. Сапоговой. – Тула : ТулГУ, 2011. – 285 с.
  116. Неменский Б.М. Познание искусством / Б.М. Неменский. – М. : УРАО, 2000. – 192 с.
  117. Никандров В.В. Антитренинг, или контуры нравственных и теоретических основ психотренинга / В.В. Никандров. – СПб. : Речь, 2003. – 176 с.
  118. Обухов Я. Л. Символдрама. Введение в основную ступень / Я.Л. Обухов. – Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2005. – 120 с.
  119. Обухов Я.Л. Удовлетворение архаических потребностей – использование метода символдрамы / Я.Л. Обухов // Символдрама. Сборник научных трудов / Под ред.. Я.Л. Обухова и В.А. Поликарпова. – В. : Европейский гуманитарный університет, 2001. – С. 277-305.
  120. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М. : Русский язык, 1975. – 850 с.
  121. Олександров Ю.М. Життєві ситуації у контексті саморегуляції та благополуччя особистості / Ю.М. Олександров // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. Частина ІІ. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2009. – 744 с.
  122. Павлик Н. В. Ціннісна детермінація морального становлення особистості в юнацькому віці : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогічна психологія» / Н.В.Павлик. – К., 2006. — 270 с.
  123. Панок В.Г., Чепелева Н.В., Титаренко Т.М. Основи практичної психології / В.Г. Панок, Н.В. Чепелева, Т.М. Титаренко. — К . : Либідь, 2001. – 534 с.
  124. Панчук Н.П. Ціннісні орієнтації як основа вибору життєвих цілей у процесі професіоналізації / Н.П. Панчук // Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України «Проблеми сучасної психології», Випуск 18. – 2012. – С.624-633.
  125. Пастернак Б.Л. Заметки переводчика / Б.Л. Пастернак. – М. : Художественная литература, 1991. – С. 392-394.
  126. Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. SPSS длясоциологов. Учебное пособие / В.В. Пациорковский, В.В.Пациорковская. – М. : ИСЭПН РАН, 2005. – 433 с.
  127. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субьектности / В.А. Петровский. – Ростов – на –Дону : Феникс, 1996. – 512 с.
  128. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка / Ж. Пиаже.— СПб. : Академический Проект, 2006. – 480 с.
  129. Платонов К.К. Структура и развитие личности / К.К.Платонов. – М. : Наука, 1986. – 254 с.
  130. Поламишев А.М. Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы. Учеб. пособие для студентов театр. инст. и инст. культуры / А.М. Поламишев. – М. : Просвещение, 1982. – 224 с.
  131. Политцер Жорж. Избранные философские и психологические труды / Ж. Политцер. – [пер. с фр., общ. ред. и предисл.:Л. И. Анцыферова, В. Н. Кузнецов] . – М. : Прогресс, 1980. – 375 с.
  132. Прохоров А.О. Теоретические и практические аспекты проблемы психических состояний личности. Учебное пособие для студентов и препоователей / А.О. Прохоров. – Самара : Самарский пед-й институт, 1991. – 113 с.
  133. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга / В.Г. Пузиков. – СПб. : Речь, 2005. – 224 с.
  134. Раппорт С.Х. Искусство и эмоции / С.Х. Раппорт. – [изд. 2-е, дополненное]. – М. : Музыка, 1972. – 167 с.
  135. Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти / А.А. Реан. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651 с.
  136. Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом / Дж. Рейноутер. – М. : Прогресс, 1992. – 240с.
  137. Рєпнова Т. П. Тренінг емоційної зрілості / Рєпнова Т. П. // Практ психологія та соц. робота. – 2006. – № 3. – С. 19–31.
  138. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия: теория, современная практика и применение / К. Роджерс. - М. : Психотерапия, 2007. - 560 с.
  139. Розин В.М. Эмоции в искусстве, искусство – психотехника эмоций / В.М. Розин // Мир психологии. – 2002. - №4. – С. 71-85.
  140. Ромек В. Г.Тренинг уверенности в межличностных отношениях / В.Г. Ромек. — СПб. : Речь, 2003. — 175 с.
  141. Роменець В.А. Психологія творчості / В.А. Роменець. – [навч. посібник. 2-ге вид., доп.]. – К. : Либідь, 2001. – 288 с.
  142. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л.Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с.
  143. Рудестам К. Групповая психотерапия / К. Рудестам. – СПб. : Питер, 2005. – 384 с.
  144. Рудик П.А. Психология. Учебник для учащихся техникумов физической культуры / П.А. Рудик. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – 239 с.
  145. Савченко О.В. Модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації / О.В. Савченко // «Психологічні перспективи», Волинський національний унiверситет iмені Лесi Українки Інститут соціальної та політичної психології АПН України, вип. 18. – Луцьк, 2011. – с. 229-237.
  146. Савчин М. В. Моральна свідомість та самосвідомість особистості: Монографія / М. В. Савчин. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 288 с.
  147. Сагіна Ю. Сповідальні аспекти сценічної творчості / Ю.Сагіна // Культурологічний та мистецтвознавчий журнал «Аркадіа», гол. редактор Бакарунський А.Г. – с №1 (15), 2007. – 56 с.
  148. Саенко Ю.В. Регуляция эмоций: тренинги управления чувствами и настроениями / Ю.В. Саенко. – СПб. : Речь, 2010. – 232 с.
  149. Салямон Л. О физиологии эмоционально-эстетических процессов/ Л. Салямон // Содружество наук и тайны творчества: сб. ст. – М., 1968. – С. 286 – 294.
  150. Сарнавська О.В. Синестезійні витоки естетичної чуттєвості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук: спец. 09.00.08 – «естетика» / О.В. Сарнавська. - Київ, 2011. – 25 с.
  151. Светлова Н.В. К вопросу о нравственном развитии современных
  подростков / Н.В. Светлова // Объединенный научный журнал №4 (62). – М. : Тезарус, 2003. – С. 36-41.
  152. Свирепо О.А. Образ, символ, метафора в современной психотерапии/ О.А. Свирепо, О.С. Туманова. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2004. – 270 с.
  153. Селиханович А. Психология нравственных переживаний / А. Селиханович. – К. : тип. С.В. Кульженко, 1913. – 32с.
  154. Семенюк Л.П. Ціннісна свідомість українського суспільства (90-ті роки ХХ ст.) / Л.П. Семенюк // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. Журнал, 3’2005. – К.: Міленіум, 2005. – 170 с.
  155. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. – СПб. : ООО «Речь», 2004. – 350 с.
  156. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Е.В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2008 – 208 с.
  157. Симмат В. Е. Семантический дифференциал как инструмент искусствоведческого анализа / В.Е. Симмат // Семиотика и искусствометрия: сб. переводов, сост. и ред. Ю.М. Лотман и В.М.Петрова. – М.: Мир, 1972. – С. 298— 325.
  158. Симонов П. В. Адаптивные функции эмоций / П.В.Симонов // Физиология человека, №2. – 1996. – С. 5-9.
  159. Скрипченко О.В., Долинська Л.В. Загальна психологія: підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднічук та ін.. – К. : Каравела, 2009. – 464 с.
  160. Слепкова Е.В. Развитие эмоциональной компетентности средствами психологического тренинга / Е.В. Слепкова // Актуальные проблемы кризисной психологи: сборник научных трудов. – Минск, 1999. – С. 130–137.
  161. Слесик К.М. Моральна самосвідомість і моральна поведінка у структурі процесу формування етичної культури учнів / К.М. Слесик. – Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»; гол. редактор к.п.н. Чайковський М.Є., №4, 2011. – 213 с.
  162. Слюсаревський М. М. Соціальна психологія як наука: концептуальні засади, стан і стратегія розвитку / М. М. Слюсаревський // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 19 (22). – С. 3–23.
  163. Слюсаревський М. М. Соціальна ситуація в Україні: спроба оцінки з погляду формування та прояву суб’єктного потенціалу особистості / М. М. Слюсаревський // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 16 (19). – С. 109–127.
  164. Смирнов Н.В. Оценка расхождения между эмпирическими кривыми распре¬деления в двух независимых выборках / Н.В. Смирнов // Бюллетень МГУ, серия А, Т.2, №2. – М., 1939. –С.3-14.
  165. Соломин И.Л. Психосемантическая диагностика скрытой мотивации. Методическое руководство / И.Л. Соломин. – СПб : ИМАТОН, 2001. – 112 с.
  166. Сорока Ю.Г. Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия.: монография / Ю.Г. Сорока. – Х. : ХНУ имени В.Н.Каразина, 2010. – 336 с.
  167. Стадніченко Н.В. Вплив мистецтва театру на культурне та соціальне становлення молоді / Н.В. Стадніченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. Збірник наукових праць. – вип. 10, 2010. – 499 с.
  168. Стародубова В. В. Огюст Роден: Жизнь и творчество / В.В.Стародубова. — М. : НИИ РАХ, 1998. — 151 с.
  169. Строганов А. Е. Психотерапия на базе театральных систем. Практическое руководство / А.Е. Строганов. – СПб. : Наука и Техника, 2008. – 496 с.
  170. Табачук Ю.В. Моральна свідомість особистості: психологічні виміри аналізу Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 13. – Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2011. – С. 497-506.
  171. Тавровецька Н.І. Методи діагностики естетичного сприйняття особистості (на одному прикладі) / Н.І. Тавровецька // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2012. – 576 с.
  172. Тавровецька Н.І. Становлення естетичних почуттів у процесі трансформації Я-образу особистості: Монографія / Наталія Іванівна Тавровецька – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – 188 с.
  173. Тавровецька Н.І. Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. психологічних наук: спец. 19.00.01 – «загальна психологія, історія психології» / Н.І. Тавровецька. – Київ, 2009. - 22 с.
  174. Тимощук И. Г. Формирование морально-этической ответственности личности будущего практического психолога : Дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / Центральный инст-т последипломного педагогического образования АПН Украины / Игорь Григорьевич Тимощук. — К., 2003. — 185 л.
  175. Третяк Т.М. До питання про творче сприймання інформації / Т.М. Третяк // Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості: збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип.6. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 352 с.
  176. Тушнова В. Не отрекаются любя: Стихи / В.Тушнова. – М.: Эксмо, 2004. – 352 с.
  177. Федотова Т.В. Креативний художній продукт образотворчої діяльності та критерії його оцінювання / Т.В. Федотова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Т. 2. Вип. 94., гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – 284 с.
  178. Федь В.А. Творчий потенціал спілкування у витоках європейської культури / В.А. Федь // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. 3’2005. – К.: Міленіум, 2005. – 170 с.
  179. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П.Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М., Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 490 с.
  180. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии: наука о душе / Т.А. Флоренская. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 208 с.
  181. Фортунатов Г. А. Чувства // Общая психология. Учебное пособие / Г.А. Фортунатов. - М., 1970.
  182. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы / А.Фрейд. – М. : Педагогика, 1993. – 144 с.
  183. Фролова К.П. Цікаве літературознавство / К.П. Фролова. – К. : Освіта, 1991. – 192 с.
  184. Фурман А.В. Психологія і суспільство / А.В. Фурман // Український теоретико – методологічний соціогуманітарний часопис № 1, під ред. Фурман А.В.; Тернопільський національний економічний університет, 2010. – 209 с.
  185. Харламова Т.М., Батина М.И. Особенности личности женщин с заболеваниями, передаваемыми половым путем / Т.М.Харламова, М.И. Батина // Фундаментальные исследования, №9, 2006. – С. 60-65.
  186. Чазов А.В. Ценности как фактор формирования политических предпочтений / А.В. Чазов // Социологические исследования, №5, 1998. – С. 27-43.
  187. Чиколини Л.С. Рафаэль и его время / Л.С. Чиколини. – М. : Наука, 1986. – 286 с.
  188. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник / В.Б.Шапар. – Х. : Прапор, 2004. – 640 с.
  189. Шевцова И.В. Тренинг личностного роста / И.В. Шевцова.– СПб. : Речь, 2003.– 144 с.
  190. Шевченко О.К. Онтологія трагічного та феномен трагедії в європейській культурі: автореф. д-ра філос. наук 09.00.01 «Онтологія і теорія пізнання» / О.К. Шевченко. – К., 1995. – 42 с.
  191. Шейнис Г.В. Социально-психологический тренинг личностного роста подростков / Г.В. Шейнис // Вестн. психосоц. и коррекц.-реабилитац. работы, №3.– 2005. – С.25-43.
  192. Шепелева Л. Н. Программы социально-психологических тренингов / Л. Н. Шепелева. – СПб. : Питер, 2006. – 160 с.
  193. Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как форма отражения действительности / Г.Х. Шингаров. – М. : НАУКА, 1971. – 224 с.
  194. Эстес К.П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях / К.П. Эстес – пер. с англ. – М.: София, 2007. – 496 с.
  195. Юнг К., Нойманн Э. Психоанализ и искусство / К. Юнг, Э.Нойманн. Пер. с англ. – М.: REFL-book, К. Ваклер. 1996. – 304 с.
  196. Юрченко Т.П. Кататимно-имагинативная психотерапия в груп
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины