ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ : ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ИМИДЖА ЛИЧНОСТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ИМИДЖА ЛИЧНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 184
 • ВУЗ:
 • ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису
  БІЛИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА


  УДК 159.923: 808.5(043.5)  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ


  Спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник
  Засєкіна Лариса Володимирівна
  доктор психологічних наук,
  професор

  Херсон – 2013
  ЗМІСТ
  ВСТУП ___________________________________________________________ 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «МОВЛЕННЄВИЙ ІМІДЖ»
  1.1. Концептуальні межі категорії іміджу як міждисциплінарного поняття___ 10
  1.2. Основні функції мовлення як складової мовленнєвого іміджу особистості 31
  1.3. Структурно-функціональна модель мовленнєвого іміджу _____________ 38
  Висновки до розділу 1 ______________________________________________ 56
  РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЄВОГО ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ
  2.1. Обґрунтування та вибір методів емпіричного дослідження психологічних особливостей та мовленнєвого іміджу студентів 59
  2.2. Дослідження структури взаємозв’язків стилів у структурі мовленнєвого іміджу 91
  2.2.1. Дослідження особливостей взаємозв’язків у структурі мовного стилю 91
  2.2.2. Дослідження особливостей взаємозв’язків у структурі інтерперсонального стилю 95
  2.2.3. Дослідження особливостей взаємозв’язків у структурі мовленнєвого стилю 114
  2.3. Дослідження мовленнєвого іміджу з перспективи теорії екологічних систем 126
  Висновки до розділу 2 ___ ________________________________________ 137
  РОЗДІЛ 3. ПРОФІЛІ МОВЛЕННЄВОГО ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
  3.1.Факторна структура як основа профілів мовленнєвого іміджу студентів 140
  3.2. Потенційні зони динаміки профілів мовленнєвого іміджу особистості 151
  Висновки до розділу 3 ___________________________________________ 157
  ВИСНОВКИ _____________________________________________________159
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ_____________________________ 162
  ДОДАТОК
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Розвиток постаті сучасної людини передбачає гармонійне збагачення всіх сторін її особистості: духовної, моральної, інтелектуальної, мотиваційно-вольової, емоційної. Суттєве місце в цьому розвитку посідає мовленнєвий розвиток, який оформлюється в цілісну ефективну мовленнєву діяльність, що успішно виконує комунікативну і прагматичну функції в різних соціально-психологічних ситуаціях. Слід зазначити, що ефективну мовленнєву діяльність здебільшого розглядають через поняття «мовленнєва компетентність» людини, що належить до комунікативної компетентності загалом. Попри значну кількість досліджень, присвячених різним видам компетентності, слід визнати, що це утворення як сукупність знань, умінь і навичок ефективної комунікації, не розкриває важливих аспектів особистісної життєдіяльності, яка значною мірою визначається образом людини в різних життєвих ситуаціях. Оскільки імідж – це сформований образ особистості під впливом як внутрішніх (індивідуально-психологічних), так і зовнішніх (соціально-психологічних і символьних) чинників, він є особистісним конструктом у сукупності індивідуально-психологічних і соціально-психологічних характеристик.
  Мовленнєвий імідж визначає ефективність діяльності особистості, зокрема в період студентського віку під час професійного становлення людини, її адаптації до нових соціально значущих ситуацій. Незважаючи на наявність значної кількості досліджень іміджу особистості в працях вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема Ж. П. Бодуана, Л. Браун, В. О. Васютинського, А. О. Кононенко, Ф. О. Кузіна, В. М. Маркіна, О. О. Орлової, А. Ю. Панасюк, О. Б. Перелигіної, О. О. Петрової, М. Спіллейна, І. О. Федорова, В. М. Черепанової, В. М. Шепеля, в них переважно розглядаються цілеспрямовані формувальні та розвивальні впливи на його становлення. Водночас практично не існує досліджень, які б розглядали імідж як мовленнєвий образ особистості, що значною мірою задається її індивідуально-психологічними характеристиками. Визначення цих характеристик дасть змогу окреслити конкретні шляхи становлення іміджу відповідно до сукупності індивідуально-психологічних властивостей. Ураховуючи викладене вище, вагомим теоретичним і практичним завданням є систематизація та інтеграція наявних поглядів у межах певної психологічної теорії, побудова теоретичної моделі мовленнєвого іміджу як психологічного явища, розроблення адекватних цій моделі методів вивчення, а також засобів, спрямованих на сприяння розвитку та вдосконалення особистості, її професійного становлення.
  Важливість мовленнєвого іміджу особистості для її ефективного життєздійснення, з одного боку, та відсутність комплексних досліджень мовленнєвого іміджу особистості, з іншого, зумовили актуальність та вибір теми дослідження «Психологічні особливості мовленнєвого іміджу особистості».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри практичної психології Херсонського державного університету, здійснене в межах науково-дослідної теми «Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості» (державний реєстраційний номер 0111 U 008763) та є складовою комплексної державної теми «Психологічні основи мовлення особистості в нормі та патології» (державний реєстраційний номер 0112U002157).
  Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради Херсонського державного університету (протокол №6 від 31 січня 2011 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол №10 від 18 грудня 2012 р.).
  Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити психологічні особливості мовленнєвого іміджу особистості шляхом окреслення його структурно-функціональних характеристик та профілів у студентів.
  Відповідно до сформульованої мети визначено такі задачі дослідження:
  1) здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми іміджу особистості, його видів, мовленнєвого іміджу особистості;
  2) на підставі теоретичного вивчення проблеми сконструювати структурно-функціональну модель мовленнєвого іміджу особистості студента;
  3) емпірично дослідити структурно-функціональні характеристики мовленнєвого іміджу особистості, виявити їх особливості, визначити профілі мовленнєвого іміджу студентів;
  4) виявити потенційні зони динаміки профілів мовленнєвого іміджу особистості студента.
  Об’єкт дослідження – феномен іміджу особистості.
  Предмет дослідження – психологічні особливості мовленнєвого іміджу особистості студента.
  В основу дослідження покладено таку гіпотезу: мовленнєвий імідж особистості має структурно-функціональні особливості, представлені як індивідуально-психологічними, так і соціально-психологічними характеристиками, комбінування яких утворює конкретні профілі мовленнєвого іміджу.
  Для вирішення завдань та досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження:
  - теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація наукової літератури з проблеми іміджу особистості загалом та мовленнєвого іміджу зокрема;
  - емпіричні: бесіди, анкетування (авторська анкета «Зв'язок мовленнєвого іміджу з екологічними системами» для дослідження уявлень студентів про взаємозв'язок мовленнєвого іміджу з теорією екологічних систем), комплекс психодіагностичних методик: методика діагностики темпераменту Я. Стреляу (для вивчення характеристик типу нервової діяльності); опитувальник А. О. Реана «Мотивація успіху та боязнь невдачі» (для діагностики мотивації на невдачу або мотивацію на успіх); методика «Визначення активності вербального та наочно-образного мислення» (для діагностики активності мислення); методика діагностики міжособистісних стосунків Т. Лірі (для діагностики інтерперсонального стилю мовленнєвого іміджу); діагностичний інструментарій психолінгвістики: метод психографологічного аналізу (для дослідження мовленнєвого стилю іміджу); диктант (для дослідження мовного стилю мовленнєвого іміджу);
  - математико-статистичної обробки емпіричних даних – r-коефіцієнт Пірсона (для визначення кореляційних зв’язків між компонентами мовленнєвого іміджу та психологічними особливостями студентів); φ* – критерій Фішера (для виявлення розбіжностей в рівні ознаки, що вивчається); описова статистика (для визначення середньогрупових, мінімальних, максимальних показників у групі, показників стандартного відхилення); процедура факторного аналізу (аналіз головних компонентів). Статистична обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерного забезпечення SPSS для Windows (версія 10.0).
  Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що
  вперше:
  - здійснено вивчення мовленнєвого іміджу особистості студентів у концептуальних межах поняття «імідж особистості»;
  - запропоновано визначення мовленнєвого іміджу особистості та сконструйовано структурно-функціональну модель мовленнєвого іміджу;
  - встановлено особливості мовленнєвого іміджу студентів;
  - визначено профілі мовленнєвого іміджу (профілі активного мовленнєвого іміджу, інтелектуального мовленнєвого іміджу, пасивного мовленнєвого іміджу);
  - виявлено вплив психологічних особливостей мовленнєвого іміджу на його функціонування; розкрито зміст поняття стилів у структурі мовленнєвого іміджу особистості (мовний, мовленнєвий та інтерперсональний);
  - встановлено потенційні зони динаміки мовленнєвого іміджу (саморегуляція емоційного стану, розвиток активності мислення, підвищення самооцінки особистості);
  - удосконалена ідея про психологічні особливості мовленнєвого іміджу особистості з урахуванням потенційних зон його динаміки, а також функцій для розвитку особистості;
  - дістала подальшого розвитку систематизація різних підходів і поглядів щодо вивчення іміджу особистості.
  Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці програми емпіричного дослідження мовленнєвого іміджу особистості студентів, що може широко застосовуватись у вищих навчальних закладах. Розроблену авторську анкету та процедуру психолінгвістичного дослідження мовленнєвого іміджу може бути використано з діагностичною та профілактичною метою під час вивчення проблеми ефективної життєдіяльності особистості. Результати дослідження можуть використовуватись викладачами під час викладання курсів «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психолінгвістика», «Психологія іміджу».
  Результати дослідження впроваджено у науково-дослідницьку та практичну діяльність кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія» (довідка про впровадження №171 від 13.05.2013 р.), кафедри соціальної і практичної психології Східноукраїнського національного університету імені В.Даля (довідка про впровадження №108-115-1108/92 від 7.05.2013 р.); наукового семінару факультету психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (довідка про впровадження № 4/1749 від 15.05.2013 р.); факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету (довідка про впровадження № 01-22/1608 від 29.05.2013 р.).
  Особистий внесок автора. Розроблені наукові положення і отримані емпіричні дані є самостійним внеском автора у дослідження проблеми особливостей мовленнєвого іміджу. У науковій статті, написаній у співавторстві з доктором психологічних наук, професором Л. В. Засєкіною, особистий внесок полягає у кількісному й якісному аналізі та інтерпретації одержаних даних. Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не використовуються.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації відображено у публікаціях автора, обговорено на засіданнях кафедри практичної психології Херсонського державного університету. Результати проведеного дослідження представлено автором на таких науково-практичних конференціях, семінарах та конгресах: VI міжнародній науково-практичній конференції «Психолінгвістика у сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 2011); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 2012); VII Міжнародній науково-практичній конференції «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (Київ, 2012); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві» (Одеса, 2012); Міжнародній Інтернет конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» (Острог, 2012); Міжнародній науково-практичній конференції «Молодежь, семья, общество» (Рязань, 2013); Всеукраїнській (з міжнародною участю) науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» (Херсон, 2013); Міжнародній міждисциплінарній конференції «Проблеми души нашого часу» (Ялта, 2013).
  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено в 10 одноосібних наукових працях та 1 у співавторстві, з яких 6 статей – у виданнях, що включено до переліку фахових у галузі психології, 1 стаття – в іноземному збірнику наукових праць.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (203 найменування, з них 21 – іноземними мовами) та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 179 сторінок. Основний зміст роботи викладено на 160 сторінках. Робота містить 27 рисунків, 20 таблиць.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Результати проведеного дослідження психологічних особливостей мовленнєвого іміджу особистості дають змогу дійти таких висновків:
  1. На основі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми встановлено лінгвістичний, екстралінгвістичний і педагогічний підходи до дослідження мовленнєвого іміджу особистості.
  З позиції лінгвістичного підходу мовленнєвий імідж передбачає використання мовленнєвих засобів ефективної взаємодії партнерів у мовленнєвих ситуаціях, а також дотримання конвенційних (договірних) і соціально зумовлених засобів спілкування (мовленнєвий етикет). У фокус уваги представників екстралінгвістичного підходу до дослідження мовленнєвого іміджу особи потрапляють міміка і жести як один з ефективних засобів передачі інформації. Педагогічний підхід до вивчення мовленнєвого іміджу представлений системою ресурсів актуального мовленнєвого іміджу та можливостей його розвитку.
  Мовленнєвий імідж в даному дослідженні тлумачиться як мовленнєва поведінка індивіда в сукупності психологічного, соціального і символічного компонентів, які реалізуються відповідно в мовленнєвому, інтерперсональному та мовному стилях, характеризуються віковими, соціальними та культурними виявами, а також виконують комунікативну, емотивну та інформаційну функції.
  2. Сконструйовано структурно-функціональну модель мовленнєвого іміджу особистості, яка містить три компоненти: психологічний, соціальний і символічний. Кожен із компонентів мовленнєвого іміджу реалізується відповідно в мовленнєвому, інтерперсональному та мовному стилях, а також характеризуються віковими, соціальними та культурними виявами. Встановлено, що мовленнєвий імідж виконує комунікативну, емотивну та інформаційну функції. Структурно-функціональний статус моделі надає особливого значення взаємодії виділених структурних компонентів мовленнєвого іміджу та передбачає його вивчення в сукупності всіх трьох компонентів.
  3. Аналіз результатів емпіричного дослідження структурно-функціональних характеристик мовленнєвого іміджу студентів, їх особливостей дали змогу з’ясувати, що існують значущі кореляційні зв’язки між мовним, мовленнєвим та інтерперсональним стилями мовленнєвого іміджу. Виявлено взаємозв’язки між стилями мовленнєвого іміджу та психологічними характеристиками особистості. Мовний стиль зіставляється з активністю мисленнєвої діяльності, передусім вербальною і невербальною швидкістю та гнучкістю. Мовленнєвий стиль зіставляється із активністю мовленнєвої діяльності та відповідною мотивацією особистості. Інтерперсональний стиль зіставляється із активністю процесів нервової діяльності та відповідною мотивацією до міжособистісної взаємодії.
  Використовуючи екологічну теорію У.Бронфенбреннера як методологічну основу дослідження, обґрунтовано, що мовленнєвий імідж особистості - це система, яка має властивості та виконує певні функції.
  Виділено три профілі мовленнєвого іміджу студентів: активний, інтелектуальний, пасивний.
  Визначено, що для особистості з високими показниками за профілем активного мовленнєвого іміджу характерні активність процесів нервової діяльності та властивості, які є важливими для взаємодії з іншими людьми і виявляються в домінуванні у стосунках з іншими: активність, авторитарність, егоїстичність, агресивність, відсутність покірності. Профіль активного мовленнєвого іміджу зіставляється з комунікативною функцією.
  Для особистості з високими значеннями за профілем інтелектуального мовленнєвого іміджу притаманний достатній рівень гнучкості образного і вербального мислення. Вони вирізняються грамотністю писемного та усного мовлення. Профіль інтелектуального мовленнєвого іміджу зіставляється з інформаційною функцією мовленнєвого іміджу.
  Для особистості з високими значеннями за профілем пасивного мовленнєвого іміджу характерні сильні нервові процеси з боку гальмування та властивості, які є значущими для взаємодії з іншими людьми: дружелюбність, альтруїстичність, відсутність підозрілості, що знаходить реалізацію у встановленні дружніх стосунків і співробітництві з оточенням. Профіль пасивного мовленнєвого іміджу зіставляється з емотивною функцією мовленнєвого іміджу.
  4. Потенційна зона динаміки мовленнєвого іміджу тлумачиться як відстань між актуальним та потенційним рівнями розвитку мовленнєвого іміджу. Потенційною зоною динаміки профілю активного мовленнєвого іміджу є формування врівноваженості особистості. Потенційною зоною динаміки профілю інтелектуального мовленнєвого іміджу є розвиток творчого і логічного мислення. Потенційною зоною динаміки пасивного мовленнєвого іміджу є підвищення самооцінки, впевненості у собі, що позитивно впливає на зростання життєвої активності особистості.
  Перспективами подальших наукових досліджень є поглиблене вивчення профілів мовленнєвого іміджу, а також створення комплексної програми з розвитку мовленнєвого іміджу особистості з урахуванням його структурно-функціональних особливостей.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аверченко Л. К. Имидж и личностный рост: учебное пособие / Л. К. Аверченко. – Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. – 145 с.
  2. Аверченко Л. К. Практическая имиджелогия / Л. К. Аверченко. – Новосибирск: Сиб. АГС, 2001. – 206 с.
  3. Аклаев А. Р. Язык в системе национальных ценностей и интересов / А. Р. Аклаев // Духовная культура и этническое самосознание наций. – 1990. – Вып. 1. – С. 12-38.
  4. Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста / Б. Г. Ананьева // Современные психолого–педагогические проблемы высшей школы / Под ред. Б. Г. Ананьева, Н. В. Кузьминой. — Вып. 2. – Л. : ЛГУ, 1974. – С. 3-15.
  5. Ананьев Б. Г. О методах современной психологии / Б. Г. Ананьев // Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном исследовании студентов. – Л. : ЛГУ, 1976. – С.13-35.
  6. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 378 с.
  7. Ахутина Т. В. Модель порождения речи Леонтьева–Рябовой: 1967-2005 / Т. В. Ахутина // Психология, лингвистика и междисциплинарные связи: Сборник научных работ к 70–летию со дня рождения А. А. Леонтьева / Под ред. Т. В. Ахутиной, Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2008. – С. 79-105.
  8. Багрина А. Ю. Имидж политических институтов в современной России: концептуальные модели, методы исследований и технологии продвижения : дис. канд. полит. наук / А. Ю. Багрина. – М., 2005. – 214 с.
  9. Белобрагин В. Я., Белобрагин В. В. Некоторые вопросы формирования имиджелогии как науки / В. Я. Белобрагин, В. В. Белобрагин // Имиджелогия-2004: состояние, направления, проблемы // Материалы II Международного симпозиума по имиджелогии / под ред. Е. А. Петровой. – М., 2004. – С. 32-36.
  10. Белоус В. В. К исследованию влияния типов темперамента на эффективность индивидуальной и совместной деятельности / В. В. Белоус // Вопросы психологии. –1986. – №3. – С.14-19.
  11. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем и результатов / Л. фон Берталанфи // Источник: Системные исследования: Ежегодник. – М.: Наука, 1969. – С. 30-54.
  12. Богданов Е. Н. Психологические основы «Паблик рилейшнз» / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. – [2–е изд]. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
  13. Бодуан Ж. П. Управление имиджем компании: Паблик рилейшнз: предмет и мастерство / [пер. с фр. Ю. А. Данилова] / Ж. П. Бодуан. – М.: Имидж-контакт: ИНФРА-М., 2001. ̶ 245 с.
  14. Божович Л. И. Речь и практическая интеллектуальная деятельность ребенка (экспериментально-теоретическое исследование) / Л. И. Божович // Культурно–историческая психология. – 2006. – №1-3. – С.12-21.
  15. Большой толковый психологический словарь. В 2–х томах / Под ред. Ребер Артур. – М.: Вече, АСТ, 2000. – 592 с.
  16. Браун Л. Имидж – путь к успеху: практическое пособие для мужчин и женщин/ Л. Браун. – СПб.: Питер, 2000. – 186 с.
  17. Будасси С. А. Личность и эмоции: Краткий психологический практикум / С. А. Будасси. – М.: Изд-во РОУ. 1996. – 27 с.
  18. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика / Л. Ф. Бурлачук. – [2–е изд.]. с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»).
  19. Бурлачук Л. Ф. Словарь–справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук. – [3-е изд.]. – СПб.: Питер, 2008. – 688 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).
  20. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами / И. А. Бутенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 176 с.
  21. Горшкова Е.Г. Имидж лидера / Е. Г. Горшкова, О.В. Бухаркова. – СПб.: Питер, 2007. – 114 с.
  22. Буякас Т. М. Личностное развитие в условиях работы самопонимания, опосредованное символами / Т. М. Буякас // Вопросы психологии. – 2000. – №1. – С. 96-108.
  23. Василевич А.П. Проблемы измерения языковой компетенции / А. П. Василевич // Лингвистические основы преподавания языка. – М., Смысл, 1983. С. 113- 136.
  24. Васильева Н.В. Краткий словарь лингвистических терминов / Н. В. Васильева, В. А. Виноградов, А. М. Шахнарович. – М., Русский язык, 1995. –175 с.
  25. Васютинський В.О. Особливості самовизначення студентів у сфері вибору мови спілкування / В. О. Васютинський // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психол. ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т. ХІ. – Ч. 5. – К., 2009. – С. 67–74.
  26. Васютинский В. О. Особливості мотивації мовного вибору російськомовних жителів України / В. О. Васютинський // Вісн. Чернігівськ. держ. пед. ун-ту. – 2009. – Вип. 74. – Серія Психол. науки. – Т. 1. – С. 62–67.
  27. Введенская Л.А. Культура речи / Л. А. Введенская. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 448 с. (Серия «Учебники, учебные пособия»).
  28. Вербина Г.Г., Имиджелогия: курс лекций.Г. Г. Вербина. – Чебоксары, Изд-во Чувашского государственного университета им. И. Н.Ульянова, 2008. – 211 с.
  29. Вердербер Р., Психология общения / Р. Вердербер, К. Вердербер. – СПб.: Прайм–Еврознак, 2003. – 320 с. (Серия "Главный учебник")
  30. Винославська О. В. Психологія : Навчальний посібник [Електронний ресурс] / О. В. Винославська. – К.: ІНКОС, 2005. – Режим доступу: http://ebk.net.uа/Book/psychology/vinoslаvskа_psihologiyа/pаrt1/1302.htm
  31. Волкова В. В. Имиджелогия: учебно–методическое пособие / В. В. Волкова. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2005. – 168 с.
  32. Волкова В. В. Формирование современного имиджа гуманитарного вуза / В. В. Волкова. – М.: МГЭИ, 2008. – 342 с.
  33. Волкова В.Н. Теория систем / В. Н. Волкова. – М.: Высшая школа, 2006. – 143 с.
  34. Выготский Л. С. История развития высших психических функций / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. – С. 13-223.
  35. Выготский Л. С. Лекции по психологии. Учебное пособие / Л. С. Выготский. – СПб., 1999. – 88 с.
  36. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – [Изд. 5, испр]. – Изд-во "Лабиринт", М., 1999. – 352 с.
  37. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6–ти т. / Л. С. Выготский. Т. 1.: Вопросы теории и истории психологии / Гл. ред. А. В. Запорожец. — М.: Педагогика, 1982. – 214 с.
  38. Галум Е. Основи PR / Е. Галум. – М.: Літопис XXI, 2004. – 408 с.
  39. Головаха Е. И. Психология человеческого взаимопонимания / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. — К., Политиздат Украины, 1989. – 189 с.
  40. Головин С. Ю. Словарь практического психолога / С. Ю. Головин. – Мн.: Харвест, 1998. – 800 с.
  41. Горбань О. М. Основі теорії систем та системного аналізу / О. М. Горбань, В. Є. Бахрушин. – Запоріжжя, ГУ "ЗІДМУ", 2004. – 168 с.
  42. Гримак Л. П. Общение с собой: Начала психологии активности. / Л. П. Гримак – М.: Политиздат, 1991. – 320 с.
  43. Гуменюк О. Є. Манiпуляцiя як рiзновид психологiчного впливу / О. Є. Гуменюк // Практична психологiя та соцiальна робота. – 2003. – № 5. – С. 23-26.
  44. Гуревич П. С. Приключения имиджа. Типология телевизионного образа и парадоксы его восприятия / П. С. Гуревич. – М.: Знание, 1991. – 79 с.
  45. Дебаты как форма обучения речевым навыкам / Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вып.6. Красноярск–Ачинск, 1998, – С. 67-73.
  46. Диксон Уоллес. Двадцать великих открытий в детской психологи / Уоллес Диксон. – СПб.: «прайм–ЕВРОЗНАК», 2004. – 448 с.
  47. Егорова–Гантман Е. В. Психологические особенности имиджа лидеров / Е. В. Егорова–Гантман. – М.: Знание, 1995. – 134 с.
  48. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. – СПб.: Питер, 2001. – 560 с.: ил. – (Серия «Практикум по психологии»).
  49. Жинкин Н. И. Язык – Речь – Творчество / И. Н. Жинкин // (Избранные труды) / Сост., прим. С. И. Гиндина. – М., Знание, 1998. – 311 с.
  50. Зазыкин В. Г. Основы психологической проницательности / В. Г. Зазыкин. – М.: Тривола, 1997. – 88 с.
  51. Зазыкин В.Г. Психологические основы «паблик рилейшнз» / В. Г. Зазыкин. – М., Карьера-информ, 2001. – 208 с.
  52. Засєкіна Л. В. Мовленнєві стилі у новій парадигмі психолінгвістичного знання / Л. В. Засєкіна // Психолінгвістика. Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2012. – Вип.9. – С. 48-56.
  53. Засєкіна Л. В. Психолінгвістична діагностика [Текст] / Навчальний посібник / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Нац. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
  54. Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория / В. А. Звегинцев. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 248 с.
  55. Зубкова Л. Г. О природе языкового знака (по следам Платона, В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни) / Л. Г. Зубкова // Актуальные проблемы лингвистики в вузе и в школе. – М.; Пенза, 1999. – С. 24-32.
  56. Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард – СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 464 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).
  57. Изард К. Э. Эмоции человека / К. Э. Изард. Под ред. Л. Я. Гозмана, М. С. Егоровой. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 439 с.
  58. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. – СПб.: Издательство «Питер», 2009. – 576 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).
  59. Имиджелогия. Как нравиться людям / В. М. Шепель. – М.: Народное образование, 2002. – с. 287.
  60. Имидж лидера / Под ред. Е. В. Егоровой-Гартман. М. : Знание, 1995. – 134 с.
  61. Иссерс О. С. Что говорят политики, чтобы нравиться своему народу / О. С. Иссерс // Вестник Омского университета. – Вып. 1. – Омск, 1996. – С.71-74.
  62. Кайлер П. «Культурно-историческая теория» и «культурно–историческая школа»: От мифа (обратно) к реальности / П. Кайлер // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна», 2012. – с. 34-46.
  63. Калюжный А. А. Психология формирования имиджа учителя / А. А. Калюжный. – М.: РИЦ «Альфа», 2003. – 122 с.
  64. Карнозова Л. М. Самоопределение профессионала в проблемной ситуации / Л. М. Карнозова // Вопросы психологии. – 1990. – № 6. – С. 75-82.
  65. Карпов Е. Б., Психология имиджа личности / Е. Б. Карпов, А. В. Селезнева // Имиджелогия: современное состояние и перспективы развития. – М.: РИЦ «Альфа», 2003. – С. 56-59.
  66. Карцева Е. Три лица имиджа или кое–что об искусстве внушения / Е. Карцева // Иностранная литература. – 1971. – №9. – С. 229-237.
  67. Кириленко Т. С. Гармонізація емоційних станів особистості / Т. С. Кириленко // Наука і освіта – 2000. – №1–2. – С. 22-23.
  68. Кирюнин А. Е. Имидж региона как интериоризация культуры / А. Е. Кирюкин. – М. : Книжный дом «Университет», 2000. – 144 с.
  69. Климчук В. О. Факторний аналіз: використання у психологічних дослідженнях / В. О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 8. – С. 43-48.
  70. Клюев Е. В. Речевая коммуникация. Учебное пособие для университетов и институтов / Е. В. Клюев. – М., Рипол Классик, 2002. – 320 с.
  71. Ковальчук А. С. Основы имиджелоrии и деловоrо общеиия. Учебное пособие для студентов вузов / А. С. Ковальчук. – [З¬–е изд., перераб. и доп]. – Ростов н/Д: изд-¬во «Феникс», 2004. – 256 с. (Серня «Bыc¬шее образованис»).
  72. Кордуэлл М. Психология. А – Я: Словарь–справочник / М. Кордуэлл. [Пер. с англ. К. С. Ткаченко]. – М. : ФАИР–ПРЕСС, 2000. – 448 с.
  73. Корнилова Т. В. Методологические основы психологи / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. СПб. : Питер, 2006. – 320 с.: ил. - (Серия "Учебное пособие").
  74. Криксунова И. Создай свой имидж / И. Криксунова. – СПб.: Лань, 1997. – 173 с.
  75. Кузин Ф. А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, політика / Ф. А. Кузин. – М. : Ось-89, 2002. – 512 с.
  76. Лавриненко О. Л. Конструювання концептуальної моделі мовної особистості / О. Л. Лавриненко // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. Т. 11: «Проблеми загальної та педагогічної психології». – К. : Гнозіс, 2009. − № 7. – С. 261-273.
  77. Лавриненко О. Л. Профілі мовної особистості / О. Л. Лавриненко // Наук. - теорет. зб. Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди. − Вип. 6 : «Психологія. Мовознавство. Соціальні комунікації». – Переяслав–Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницьк. держ. пед. ун-ту», 2010. – С. 56-63.
  78. Леммерман X. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями / [Перевод с нем. С.Т.Бугло] / Х. Леммерман. – М.: Интерэксперт, 1999. – 110 с.
  79. Леонтьев А. Н. Основы психолингвистики. Учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности “Психология” / А. Н. Леонтьев. – М., Знание. 1997. – 241 с.
  80. Леонтьев А. А. Функции и формы речи / А. А. Леонтьев // Основы теории речевой деятельности. – М.: Наука, 1974. – С. 241-254.
  81. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2005. – 288 с.
  82. Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии / А. А. Леонтьев. – М.; Воронеж, 2001. – 214 с.
  83. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М. : Просвещение, 1969. – 214 с.
  84. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении / М. И. Лисина. – СПб.: Питер, 2009. – 320 с.
  85. Ли Ф. Основы стиля: имидж, настроение, фигура / Ф. Ли. – М.: Эксмо, 2003. – 236 с.
  86. Лобачева Е. В. Имидж руководителя / Е. В. Лобачева. – М.: УИЦ МФЦ, 1999. – 165 с.
  87. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М.: Наука, 1990. – 350 с.
  88. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. Лотман. – Таллин, Изд-во "Ээсти Раамат", 1973. – 193 с.
  89. Луньков А. И. Способы саморегуляции эмоционального состояния / А. И. Луньков // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна», 2011. – С. 31-42.
  90. Лурия А. Р. Лекции по общей психологи / А. Р. Лурия. – СПб.: Питер, 2004. – 320 с.
  91. Лурия А. Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования. Учеб. пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений / А. Р. Лурия . – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 352 с.
  92. Маклаков А. Г. Общая психология / А. Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.
  93. Максименко С. Д. Загальна психологія. Навчальний посібник / С. Д. Максименко. – [Видання 3–є, перероблене та доповнене]. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 288 с.
  94. Максименко С. Д. Загальна психологія. Навчальний посібник / С. Д. Максименко, О. В. Соловієнко. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.
  95. Маркин В. М. «Я» как личностная характеристика государственного служащего. Имидж госслужбы / В. М. Маркин. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 122 с.
  96. Марченко Г. И. Имидж в политике / Г. И. Марченко, И. А. Носков. – М.: Владос, 1997. – 208 с.
  97. Мерлин В. С. Очерк теории темперамента / В. С. Мерлин. – М.: Просвещение, 1964. – С. 3-18.
  98. Мотивация в обучении культуре общения / Культура общения и ее формирование. – Воронеж, ВОИПКРО, 1999, Вып. 6. – С.193-194
  99. Мышление: процесс, деятельность, общение / Под ред А. В. Брушлинского. – М.: Наука, 1966. – 456 с.
  100. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие / А. Д. Наследов. – СПб.: Речь, 2004. – 392 с.
  101. Небылицын В. Д. Основные свойства нервной системы человека / В. Д. Небылицын. – М.: Просвещение, 1966. – 384 С.
  102. Невзлин Л. Б. «Паблик рилейшнз» – кому это нужно? Основы учебного курса / О.В. Невзлин. – М.: Экономика, 1993. – 222 с.
  103. Немиринский О. В. Личностный рост в терапевтической группе / О. В. Немиринский. – М.: Смысл, 1999. – 112 с.
  104. Немов Р. С. Психология: учеб.[для студ. высш. учеб. завед.] / Р. С. Немов В 3 кн.– [4–е изд]. (Кн.1: Общие основы психологии). – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. –– 688 с.
  105. Нефедова И. Я и мой имидж / И. Нефедова, Е. Власова. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1997. – 208 с.
  106. Новий збірник диктантів з української мови для учнів 5-11 класів та абітурієнтів / Під ред. Л. А. Шевелєва. ̶ К., Вид-во «Ранок»2000, – 228 с.
  107. Общая психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 304 с.
  108. Огинский Р. Имидж и стиль: идеальный выбор. Как добиться успеха. Секреты косметологии и не только! / Р. Огинский. – М.: ЗАО «Фитон+», 2005. – 160 с.
  109. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – [18–е изд.], / Под ред.чл.-корр. АНСССР Н.Ю.Шведовой. – М.: Рус. яз., 1989. – 750 с.
  110. Орбан–Лембрик Л. Е. Соціальна психологія [Текст] : навчальний посібник / Лідія Ернестівна Орбан–Лембрик. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.
  111. Осетрова Е. В. Речевой имидж [Текст]: учебное пособие / Елена Владимировна Осетрова. – Красноярск, 2004. – 169 с.
  112. Основи критичного мислення / [О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатина, І. М. Сущенко, І. О. Баранова]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 216 с.
  113. Основи психологiї: пiдруч. / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либiдь, 1995. – 632 с.
  114. Основи психологии. Практикум/ Ред.-сост. Л. Д.Столяренко. Ростов н/Д: «Феникс», 1999. – 576 с.
  115. Панасюк А. Ю. Вам нужен имиджмейк? Или о том, как coздавать свой имидж / А. Ю. Панасюк. М.: Дело, 2003. – 240 с.
  116. Панасюк А. Ю. Наука «имиджелогия»: теоретическое обоснование права на существование / А. Ю. Панасюк // Имиджелогия: современное состояние и перспективы развития. Материалы Первого Международного симпозиума «ИМИДЖЕЛОГИЯ–2003» / Под ред. Е. А. Петровой. – М., РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2003. – С.24-27.
  117. Панасюк А. Ю. Я – ваш имиджмейкер и готов сформировать ваш профессиональный имидж / А. Ю. Панасюк. – [2–е изд. испр.]. – М.: Дело, 2004. – 240 с.
  118. Патлусова В. М. Профессиональный имидж : учебное пособие / В. М. Патлусова. – Пермь: Перм. ГТУ, 2001. – 131 с.
  119. Пелих А. С. Имидж деловогочеловека / А. С. Пелих, Т. Г. Кизилова, А. Г. Пронченко. – М.: Приор, 1997. – 112 с.
  120. Перегудов Ф. И. Введение в системный анализ / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 320 с.
  121. Петрова Е. А. Истоки имиджа или одежда женщины в азбуке общения / Е. А. Петрова, Н. А. Коробцева. – М.: Гном, 2000. – 192 с.
  122. Петрова Е. А. Психология имиджа: Психосемиотический поход / Е. А. Петрова // Психология как система направлений // ежегодник Российского психологического общества. – М., 2002. – Т. 9. Вып. 2. – С.72-89.
  123. Петровский А. В. Основы теоретической психологии / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М.: ИНФРА–М, 1998. – 528 с.
  124. Потемкина О. Ф. Имидж политического лидера / О. Ф. Потемкина. – М., 2006. – 98 с.
  125. Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. – К., Рефл-бук. Ваклер, 2000. – 574с.
  126. Почепцов Г. Г.Профессия: имиджмейкер / Г. Г. Почепцов. – [2–е изд., испр. и доп.]. – СПб.: Алетейя, 2001. – 256 с. ISBN 5–7763–8750–7
  127. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / В. Д. Балин, В. К.Гайда, В. К.Гербачевский [и др.]; под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб.: Питер, 2007. – 560 с.
  128. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Ред.–сост. Д. Я. Райгородский. Самара: Бахрах-М, 2001. – 672 с.
  129. Психологический практикум «Мышление и речь»: учебно–методическое пособие / сост.: А. А. Маленов, А. Ю. Маленова. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 108 с.
  130. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – [2–е изд., пераб. и доп.]. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 672 с.
  131. Психология имиджа: Учебное пособие / Е. Б. Перелыгина. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 223 с.
  132. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 390 с.
  133. Психология. Словарь / Сост. Л. А. Карпенко. Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – [2–е изд., испр. и доп]. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
  134. Психология творчества: Общая, дифференциальная, прикладная / АН СССР; Под ред. Я. А. Пономарева. – М.: Наука, 1990, – 222 с.
  135. Психология человека от рождения до смерти. Полный курспсихологии развития. Под ред. А. А.Реана. – СПб.: «прайм–ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с.
  136. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом / В. П. Пугачев. М.: Аспект Пресс, 2003. – 285 с.
  137. Рабинович Л. А. Имидж человека и организации : учебное пособие / Л. А. Рабинович. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. – 84 с. ISBN 5–7253–0592–9
  138. Реан А. А.Психология изучения личности: Учеб. пособие. / А. А. Реан. – СПб., Изд–во Михайлова В. А., 1999. – 288 с.
  139. Речь: теоретические и прикладные аспекты. Коллективная монография / Сост. и авт. предисловия Л. В. Златоустова. – М., Филологический фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 1999. – 368 с.
  140. Романова Т. В. Коммуникативный имидж и речевой портрет современного политика / Т. В. Романова // Политическая лингвистика / Гл.Ред. А. П.Чудинов. – Екатеринбург: ГОУ ВПО „Урал. гос. пед. ун-т”. – 2009. – Вып. 1 (27). – С. 110-118.
  141. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2000. – 712 с.
  142. Румянцева И. М. О психической сущности языка и речи: традиции и современность / И. М. Румянцева // Языкознание в теории и эксперименте. – М.: ИСАА при МГУ им. М. В. Ломоносова, 2002. – С. 479-499.
  143. Румянцева И. М. Психология речи и лингвопедагогическая психология / И. М. Румянцева. – М.: ПЕР СЭ; Логос, 2004. – 319 с
  144. Румянцева И. М. Речь: сознательное и бессознательное / И. М. Румянцева // Реальный язык и сознание. Сб. международных межвузовских трудов. Вып. 2, – М.: МО РФ; Тамбов: ТГУ, 2002. – С. 28-33.
  145. Румянцева И. М. Язык и речь в свете обучения: лингво-психологический подход / И. М. Румянцева // Вопросы филологии, – 2000. – № 1. – С. 33-41.
  146. Русалов В. М. Темперамент и интеллект: общий и социальный факторы развития / В. М. Русалов, С. И. Дудин // Психол. журн. 1995. Т. 16. № 5. – С. 12-23.
  147. Русалов В. М. Предметный и коммуникативный аспекты темперамента человека / В. М. Русалов // Психол. журн. – 1989. Т. 10. № 1. – С. 22-25.
  148. Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеобщих категорий / В. Н. Сагатовский. – Томск. 1973. – С. 130-134.
  149. Семиотика: пособие для студентов / Автор–составитель Скрипник К. Д. – Ростов–на–Дону: РИО Ростовского филиала Российской таможенной академии, 2000. – 127 с.
  150. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2000. – 350 с.
  151. Собчик Л. Н. Методы психологической диагностики / Л. Н. Собчик. – Вып. 3.Диагностика межличностных отношений. Метод. Руководство. – М., 1990. – 48 с.
  152. Сорокина Г. Г. Профессиональный имидж: учебно–методическое пособие / Г. Г. Сорокина. – Пенза, 2004. – 30 с.
  153. Соссюр Фердинанд де. Труды по языкознанию / Фердинанд де Соссюр. – [Пер. с фр. Яз.под ред. А. А. Холодовича]. – М., «Прогресс», 1977. – 696 с.
  154. Спиллейн М. Создайте свой имидж. Руководство для мужчин / М. Спиллейн. – М.: Олма-пресс, 1996. – 149 с.
  155. Стернин И. А. Введение в речевое воздействие / И. А. Стернин. – Воронеж: ИПЦ МОУВЭПИ, 2001. – 252 с.
  156. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д. Столяренко. – Р /наД.: Феникс, 1997. – 736 с.
  157. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии / Я. Стреляу. – М.: Прогресс, 1982. – 231 с.
  158. Сулимов В. А. Позиция наблюдателя: лингвистика и гносеология / В.А. Сулимов // Символ в системе культуры: проблемы интерпретации текста: Доклады научной конференции. – Сыктывкар: КГПИ, 2003. – С. 136-143.
  159. Сулимов В. А. Проблема формирования речевого имиджа [Текст] / Сулимов В. А. //Материалы научных трудов филологического факультета / Сыктывк. гос. ун-т. Вторая годич. сес. Ученого совета, Февр. чтения 8-11 февр. 1995 г. – Сыктывкар, 1996. – С. 133-139.
  160. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. Учебное пособие / С. Г. Тер-Минасова. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с.
  161. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / сост. В. В. Виноградов, Г. О. Винокур и др.; под ред. Д. Н. Ушакова. – М., 1994. – Т. 1–4. – С. 11.
  162. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Под ред. Г. Н. Скляревской. – СПб., Институт лингвистических исследований, 1998. – 264 с.
  163. Тюлякова Е. В. Речевой имидж как показатель профессиональной культуры преподавателя / Е. В. Тюлякова // Приложение к теоретическому и научно–методическому журналу «Среднее профессиональное образование», – 2007. – № 2, – С. 49-54.
  164. Тюлякова Е. В. Речевой имидж преподавателя / Е. В. Тюлякова // Наука и культура России: Материалы 3–й Международной научно–практической конференции. Ч.2. – Самара: СамГАПС, 2006. – С. 159-160.
  165. Федоркина А. П. Проблемы имиджа в контексте социального психоанализа / А. П. Федоркина, Р. Ф. Ромашкина // Имидж госслужбы. М.: АТС, 1996. – С.46-57.
  166. Федоров И. А. Имидж как программирование поведения человека / И. А. Федоров. – Рязань: Новое время, 1997. – 44 с.
  167. Феклюніна В. С. Політичний імідж Росії в американській пресі 2000-2004 рр.. : Дис. канд. політ. Наук / В. С. Феклюніна. – Саратов, 2005. – 200 с.
  168. Феофанов О. А. Агрессия лжи / О. А. Феофанов. – М. : Политиздт, 1987. – 398 с.
  169. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – [4–е изд.]. – М.: Политиздат, 1981. – 445 с.
  170. Хайкин В. Л. Активность (характеристики и развитие) / В. Л. Хайкин. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – С. 366.
  171. Хачанян Е. Ваш имидж / Е. Хачанян. – М. : АСТ, 2001. – 239 с.
  172. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. – М.: Педагогика, 1986. – Т. 1. – С. 33-48.
  173. Хомская Е. Д. Нейропсихология / Е. Д. Хомская. – [4–е издание]. – СПб.: Питер, 2005. – 496 с., ил. – (Серия «Классический университетский учебник»).
  174. Черепанова В. Н. Курс лекций по имиджелогии: Учебное пособие.–Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. – 122 с.
  175. Черепанова В. Н. Курс лекций по имиджелогии. Практикум: Учебное пособие. В 2–х ч. Ч2. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. – 102 с.
  176. Чмут Т. К. Культура спілкування. Навчальний посібник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів / Т. К. Чмут. – Хмельницький, 1996. – 208 с.
  177. Шепелъ В. М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния / В. М. Шепель. – Ростов–на–Дону: "Феникс", 2005. – 472 с.
  178. Учебные дебаты как форма обучения культуре общения / Культура общения и ее формирование. Воронеж, 1998, – С.124–125.
  179. Ушаков Б. Г. Имидж как социально–психологическая проблема / Б. Г. Ушаков. – Екатеринбург, 1995. – С. 13-24.
  180. Юрьев В. М. Семиотика и имиджелогия деловых культур / В. М. Юрьев // Материалы междун. науч. конф. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2003. – 218 с.
  181. Яковлева Е. Л. Индивидуальность, имидж, творчество / Е. Л. Яковлева // Имиджелогия: современное состояние и перспективы развития. – М.: РИЦ «Альфа», 2003. – С. 33-36.
  182. Bаrnouw E. The Imаge Empire. А History of Broаdcаsting in the United Stаtes / Е. Bаrnouw. – Oxford, 1973. – Р. 15-19.
  183. Bertаlаnffy L. von. Modern Theories of Development / L. von. Bertаlаnffy. – 1st ed. – 1928. Trаnsl. by J. H. Woodger. New York: Hаrper Torchbooks, 1962. – Р. 28-31.
  184. Bertаlаnffy L. von. Generаl System Theory – А Criticаl Review / L. von. Bertаlаnffy // Generаl Systems. Vol. VII. 1962. – P. 1-20.
  185. Bertаlаnffy L. von. Generаl System Theory аnd Psychiаtry / L. von. Bertаlаnffy // Аmericаn Hаndbook of Psychiаtry. Vol. 3 / S. Аrieti (Ed.). New York: Bаsic Books, 1966. – P. 705-721.
  186. Воffeу Р.М. Systems Аnаlysis: No Pаnаces for Nаtion's Domestic Problems / Р. М. Воffeу // Science. Vol. 158. 1967. – P. 1028-1030.
  187. Boorstin D. J. The Imаge: А Guide to Pseudo–Events in Аmericа/ D. J. Boorstin. – N. Y. Vintаge Books, 1992. – 245 р.
  188. Bourhis R. Y. Lаnguаge in ethnic interаction: А sociаl psychologicаl аpproаch / R.Y. Bourhis // Lаnguаge аnd ethnic relаtions. Oxford, etc.: Pergаmon Press, 1979. – P. 117-141.
  189. Bronfenbrenner U. Developmentаl reseаrch, public policy, аnd the ecology of childhood / U. Bronfenbrenner. – Child Development, 1974. № 45, – Р.1-5.
  190. Bronfenbrenner U. The ecology of humаn development / U. Bronfenbrenner. – Cаmbridge, MА: Hаrvаrd University Press, 1979. – Р. 55-78.
  191. Gombrich E. Symbolic Imаges/ Е. Gombrich. Oxf., 1972. – 312 р.
  192. Gonzаles, А. L. Lаnguаge style mаtching аs а predictor of sociаl dynаmics in smаll groups / А. L. Gonzаles, J. T. Hаncock, J. W. Pennebаker // Communicаtions Reseаrch. – 2010. – Vol. 31. – P. 3- 19.
  193. Gudykunst W. B. Lаnguаge аnd ethnic identity: Аn overview аnd prologue / W. B.Gudykunst, K. L. Schmidt // J. of Lаnguаge аnd Soc. Psychol. 1987. V. 6. – P. 157-170.
  194. Irelаnd, M. E. Lаnguаge style mаtching in writing: Synchrony in essаys, correspondence, аnd poetry / M. E. Irelаnd, J. W. Pennebаker // Journаl of Personаlity аnd Sociаl Psychology. –2010. – Vol. 99. – P. 549- 571.
  195. Irelаnd, M. E. Lаnguаge style mаtching predicts relаtionship initiаtion аnd stаbility / M. E. Irelаnd, R. B. Slаtcher, P. W.Eаstwick, L. E.Scissors.// Psychologicаl Science: Reseаrch, Theory аnd Аpplicаtion in Psychology аnd Relаted Sciences. А Journаl of the Аssociаtion of Psychologicаl Science. – 2011. – Vol. 22 – P. 39 -45.
  196. Hаrmon G. H. Psychologicаl аspects of the theory of syntаx / G.H. Hаrmon // J. of Philosophy. 1967. V. 60. N 2. – P. 75- 87.
  197. Lаngаcker, R.W. Grаmmаr аnd conceptuаlizаtion / R.W. Lаngаcker. – Berlin; N.Y.: Mouton de Gruyter, 2000. – 427 p.
  198. Metz C. The imаginаry signifier. Psychoаnаlysis аnd the cinemа / C. Metz. –Bloomington, 1982. – Р. 211.
  199. Pinker Steven. Lаnguаge Leаrnаbility аnd Lаnguаge Development/ Steven Pinker. – Hаrvаrd University Press, Cаmbridge, Mаss. & London (Englаnd), 1996. – 124 р.
  200. Putnаm H. Sаme issues in the theory of grаmmаr/ H. Putnаm // Proceedings of symposiа in аpplied mаthemаtics, structure of lаnguаge аnd its mаthemаticаl аspects / Jаkobson R. (ed.) V. 12. Bаltimore, 1961. – Р. 75-81.
  201. Sаmpson E. The imаge fаctor. А guide to effective self–presentаtion for cаreer enhаncement / E. Sаmpson. – London, 1994. – 258 р.
  202. Sullivаn А. J. Towаrd а Philosophy of Public Relаtions/ А. J. Sullivаn // Informаtions аnd Communicаtion, 1961. – Р.11-14.
  203. www.gorod–psy.ru/content/blogsection/8/37/9/63/
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины